Faza 1. Co mo na jeϾ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Faza 1. Co mo na jeϾ"

Transkrypt

1 Faza 1 Poni ej znajduje siê lista produktów ywnoœciowych, które mo esz jeœæ w Fazie 1 diety South Beach, oraz tych, których musisz unikaæ. To zestawienie pomo e ci trzymaæ siê w³aœciwej drogi i unikaæ wêglowodanów, które mog¹ siê znajdowaæ w takich rodzajach ywnoœci, gdzie wcale ich siê nie spodziewasz. Co mo na jeœæ CIELÊCINA Eskalopki Kotlet DRÓB (BEZ SKÓRY) Kura kornwalijska Perliczka Pierœ z kurczaka i indyka DZICZYZNA Królik lub zaj¹c Sarnina JAJKA Spo ycie ca³ych jaj nie jest ograniczone, chyba e twój lekarz zaleci inaczej. W razie potrzeby stosuj substytuty jaj. ORZECHY Mas³o orzechowe, 2 ³y ki Migda³y, 15 Orzechy arachidowe, 20 ma³ych Orzechy brazylijskie, 8 Orzechy laskowe, 15 Orzechy makadamia, 8 Orzechy nerkowca, 15 Orzeszki piniowe, 30 Orzeszki pistacjowe, 30 Po³ówki orzechów pekan lub w³oskich, 15 OWOCE MORZA Wszystkie rodzaje ryb i skorupiaków 24

2 PRODUKTY MLECZNE Bezt³uszczowy jogurt naturalny Maœlanka (najwy ej 1% t³uszczu) Mleko odt³uszczone Niskot³uszczowe nies³odzone mleko sojowe (najwy- ej 5 g t³uszczu w porcji) PRZYPRAWY I DODATKI Bulion Czosnek Imbir Marmite, Vegemite (pasty do smarowania pieczywa na bazie dro d y) Musztarda Ocet Olejki (migda³owy, waniliowy itd.) Ostry sos paprykowy Pieprz (czarny, cayenne, czerwony, bia³y) Przyprawy korzenne Sok cytrynowy i limonkowy Sos sojowy light Sos Worcestershire Zio³a SERY (najwy ej 6 g t³uszczu w porcji) Bezmleczny/sojowy substytut sera œmietankowego Cheddar o obni onej zawartoœci t³uszczu Feta Mozzarella Parmezan Ricotta Serek œmietankowy niskot³uszczowy Serek wiejski 2% lub bezt³uszczowy S ODKIE PRZYSMAKI (ograniczyæ do 75 kalorii/ /315 kilod uli dziennie) Galaretka bez cukru Guma do ucia bez cukru Kakao nie s³odzone Lizaki bez cukru Substytut cukru (s³odzik) Twarde cukierki bez cukru T USZCZE Olej arachidowy Olej z orzechów w³oskich Olej z rzepaku typu canola 25

3 Oliwa z oliwek Substytuty mas³a bez t³uszczów trans TOFU Gatunki naturalne (a nie sma one w g³êbokim t³uszczu) WARZYWA I ROŒLINY STR CZKOWE Awokado Bak³a any Botwina Broku³y Cebula Ciecierzyca Cukinia Fasola (œwie a lub suszone ziarno) Groch suszony ³uskany Groszek bez³ykowy Grzyby (wszystkie odmiany) Kalafior Kapusta Karczochy Kie³ki fasoli Kie³ki lucerny Ogórki Orzech wodny Papryka Pomidory Rukiew wodna Rzepa Sa³ata (wszystkie odmiany) Seler Soczewica Szalotka Szparagi Szpinak WÊDLINY Tylko bezt³uszczowe albo niskot³uszczowe WIEPRZOWINA Chudy bekon Polêdwica Szynka gotowana WO OWINA Chude czêœci, takie jak: Górna czêœæ udÿca (krzy- owa) Polêdwica (tak e mielona) 26

4 Czego unikaæ DRÓB Gêœ Kaczka Przetworzone produkty z drobiu Skrzyd³a i nogi kurczaka JAGNIÊCINA T³uste czêœci, takie jak: opatka W¹troba NABIA Jogurty, œwie e i mro one Lody Mleko pe³ne i o obni onej zawartoœci t³uszczu S³odzone mleko sojowe OWOCE W Fazie 1 nale y unikaæ wszystkich owoców i soków owocowych SERY Wszystkie sery pe³not³uste, w tym: Brie Edamski SKROBIE W Fazie 1 nale y unikaæ wszystkich produktów skrobiowych. Wyklucz miêdzy innymi: Macê Makaron, wszystkie rodzaje Owsiankê Pieczywo, wszystkie rodzaje P³atki zbo owe Produkty m¹czne i pieczywo cukiernicze, wszystkie rodzaje Ry, wszystkie rodzaje WARZYWA Buraki Jamsy Karczochy jerozolimskie Kukurydza Marchew Ziemniaki bia³e Ziemniaki s³odkie 27

5 WIEPRZOWINA Kie³basa Szynka pieczona w miodzie WO OWINA T³uste czêœci, takie jak: Mostek eberka INNE Wszelkie alkohole, w tym wino i piwo Faza 2 Podobnie jak dla Fazy 1, dla Fazy 2 równie podajemy zalecenia dotycz¹ce produktów, które mo na jeœæ. Pierwszy wykaz zawiera rodzaje ywnoœci, które powinieneœ z powrotem wprowadziæ do swojego jad³ospisu. Druga lista podaje te, które mo na jeœæ bardzo rzadko je eli pozwolisz sobie na nie zbyt czêsto, spowoduj¹ du e wahania poziomu cukru we krwi i zniwecz¹ twoje wysi³ki, jeœli chodzi o schudniêcie. Co mo na z powrotem wprowadziæ do jad³ospisu OWOCE Brzoskwinie Czarne jagody i borówki amerykañskie Grejpfruty Gruszki Jab³ka Kiwi Mango Melony o zielonym, pomarañczowym i ó³tym mi¹ szu Morele, œwie e i suszone Pomarañcze Œliwki Truskawki Winogrona Wiœnie 28

6 SKROBIE () Bajgle, ma³e, z pe³nego ziarna Jêczmieñ Makarony z pe³nego ziarna Pieczywo pe³noziarniste ry owe wielozbo owe z owsa i otrêbów owsianych Pita ze œruty z m¹ki pszennej z pe³nego ziarna P³atki zbo owe p³atki owsiane (ale nie b³yskawiczne) p³atki œniadaniowe o wysokiej zawartoœci b³onnika, bez cukru Pra ona kukurydza (pra- ona powietrzem) Ry br¹zowy dziki WARZYWA I ROŒLINY STR CZKOWE Marchew Zielony groszek Ziemniaki s³odkie, ma³e INNE Czekolada, deserowa lub gorzka (szukaj czekolady o du ej zawartoœci kakao i jedz j¹ rzadko) Deser bezt³uszczowy bez cukru Wino czerwone lub bia³e Czego nale y unikaæ lub jeœæ bardzo rzadko OWOCE Ananas Arbuz Banany Owoce z puszki w soku Rodzynki Soki owocowe 29

7 SKROBIE Bajgle z oczyszczonej m¹ki pszennej Chleb i bu³ki, bia³e i ciemne Ciasteczka Ciasteczka ry owe Maca Makarony z bia³ej m¹ki P³atki kukurydziane Ry, bia³y WARZYWA Buraki Kukurydza Ziemniaki bia³e INNE D emy Lody Miód 30

8 JAK KORZYSTAÆ Z TEGO PRZEWODNIKA Dieta South Beach nie wymaga liczenia kalorii ani iloœci t³uszczu czy wêglowodanów. Jednak nieraz, nawet o tym nie wiedz¹c, mo esz byæ nara ony na zjedzenie z³ych t³uszczów lub z³ych wêglowodanów, szczególnie kiedy jesz poza domem albo w poœpiechu. Ten przewodnik dostarczy ci wiedzy niezbêdnej, by wybieraæ zdrow¹ ywnoœæ. Jeœli bêdziesz dok³adnie siê trzymaæ zawartych w nim wskazówek, mo emy ci zagwarantowaæ, e bêdziesz przestrzegaæ zasad diety South Beach zawsze i wszêdzie. Przewodnik przedstawia ponad 1300 produktów ywnoœciowych uporz¹dkowanych alfabetycznie w obrêbie poszczególnych kategorii. Przy ka dym podano ca³kowit¹ iloœæ wêglowodanów, cukru i t³uszczu w jednej porcji. W ostatniej kolumnie znajduj¹ siê nasze zalecenia na temat tego, w jakim stopniu mo na w³¹czyæ dany rodzaj po ywienia do jad³ospisu. Przy ustalaniu tych zaleceñ braliœmy pod uwagê wiele czynników, w tym indeks glikemiczny, ³adunek glikemiczny, zawartoœæ b³onnika i sk³adników od ywczych i inne. W obrêbie danych kategorii s¹ one zazwyczaj wyra ane s³owami: Korzystny, Ograniczaæ, Bardzo lub Unikaæ. W kilku przypadkach, gdzie sugerowanie iloœci mog³oby byæ myl¹ce, u yliœmy okreœlenia Dozwolony. Dotyczy to na przyk³ad substytutów cukru. Mo liwe, e produkty ywnoœciowe dostêpne w okolicy twojego miejsca za- 31

9 mieszkania ró ni¹ siê od tych, które wymieniamy, choæ s¹ ywnoœci¹ tego samego rodzaju. Pamiêtaj o czytaniu etykiet na opakowaniu. Staraj siê unikaæ ywnoœci w puszkach zagêszczanej m¹k¹ kukurydzian¹ lub innym produktem skrobiowym, ciast w proszku zawieraj¹cych t³uszcze trans (patrz. str. 105) oraz dodatków s³odz¹cych, takich jak syrop glukozowy. Przedstawione tu zalecenia s¹ tylko wskazówkami, a nie bezwzglêdnymi zasadami, poniewa bardzo wiele zale y od twojej konkretnej sytuacji. To, jak czêsto mo esz jeœæ poszczególne produkty, zwi¹zane jest z tym, w której fazie diety siê znajdujesz, ile nadwagi chcesz zrzuciæ, jaki masz metabolizm itd. Pewne kategorie ywnoœci, na przyk³ad ca³e owoce, s¹ okreœlone jako korzystne, poniewa jest to rzeczywiœcie dobre, zdrowe jedzenie, jednak jeœli realizujesz w³aœnie Fazê 1 diety, musisz ca³kowicie z nich zrezygnowaæ (patrz str ). Kiedy w Fazie 2 i póÿniej wprowadzasz z powrotem do jad³ospisu pewne dobre wêglowodany, musisz robiæ to powoli i obserwowaæ, jak reaguje twój organizm. Dieta South Beach to nie tylko sposób od ywiania siê, ale sposób myœlenia o ywnoœci. Kiedy ju naprawdê zrozumiesz jej zasady, zawsze bêdziesz umia³ wybraæ w³aœciwy produkt. Oznaczenia iloœci: zn. = znikoma iloœæ 1 ³y eczka = 5 ml 1 ³y ka sto³owa = 15 ml 32

10 Cukry, d emy i s³odziki Do cukrów naturalnych nale ¹ miêdzy innymi laktoza (w mleku) i fruktoza (w owocach), a do cukrów rafinowanych: miód, syrop klonowy i cukier sto³owy. Wiêkszoœæ cukrów ma niski lub œredni indeks glikemiczny. Cukier sto- ³owy (sacharoza) ma œredni indeks, tote mo na go od czasu do czasu zjeœæ w jakimœ przysmaku lub u yæ do wypieków. Jednak warto pamiêtaæ, e cukier jest równie dodatkiem numer jeden w oferowanych na rynku produktach spo ywczych. Przeciêtny cz³owiek zjada dziennie 32 ³y eczki tego dodatku. Zdarza siê te, e syrop glukozowy jest dodawany nawet do produktów s³odzonych substytutami cukru. Dlatego uwa nie czytaj etykiety i m¹drze wybieraj. CUKIER TRZCINOWY Zawartoœæ Zawartoœæ Zawartoœæ wêglo- Produkt Porcja cukru t³uszczu Zalecenia wodanów (g) (g) (g) Bia³y cukier 1 ³y eczka bardzo 1 ³y ka unikaæ 100 g unikaæ Demerara 1 ³y ka bardzo Muscovado 1 ³y ka bardzo 33

11 D EMY, GALARETKI Z OWOCÓW, KONFITURY Zawartoœæ Zawartoœæ Zawartoœæ wêglo- Produkt Porcja cukru t³uszczu Zalecenia wodanów (g) (g) (g) D emy lub galaretki z owoców bezcukrowe 1 ³y ka unikaæ niskos³odzone 1 ³y ka bardzo tradycyjne 1 ³y ka unikaæ Konfitura figowa 1 ³y ka unikaæ Konfitury owocowe 1 ³y ka unikaæ Konfitury z melona 1 ³y ka unikaæ Marmolada owocowa 1 ³y ka bardzo Marmolada pomarañczowa niskos³odzona 1 ³y ka bardzo tradycyjna 1 ³y ka unikaæ Pasta cytrynowa 1 ³y ka unikaæ INNE CUKRY Zawartoœæ Zawartoœæ Zawartoœæ wêglo- Produkt Porcja cukru t³uszczu Zalecenia wodanów (g) (g) (g) Cukier owocowy (fruktoza) 2 ³y eczki korzystny Glukoza 2 ³y eczki unikaæ 34

12 SUBSTYTUTY CUKRU Zawartoœæ Zawartoœæ Zawartoœæ wêglo- Produkt Porcja cukru t³uszczu Zalecenia wodanów (g) (g) (g) Aspartam (np. NutraSweet, Equal, Spoonful) 1 ³y eczka 0,5 0 0 dozwolony Sukraloza (np. Splenda) 1 ³y eczka 0,5 0 0 dozwolona SYROPY Zawartoœæ Zawartoœæ Zawartoœæ wêglo- Produkt Porcja cukru t³uszczu Zalecenia wodanów (g) (g) (g) Melasa 1 ³y ka unikaæ Miód 1 ³y ka bardzo Syrop aromatyzowany sokiem klonowym 1 ³y ka unikaæ Syrop do naleœników, o obni onej kalorycznoœci 1 ³y ka unikaæ Syrop glukozowy 1 ³y ka unikaæ Syrop klonowy, czysty 1 ³y ka bardzo Syrop z melasy 1 ³y ka unikaæ 35

O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c

O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê zdrowo siê od ywiaj¹c 1 SPIS TREŚCI 1. Co oznacza termin hiperlipidemia? 1 2. Co dzieje się

Bardziej szczegółowo

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik Dieta z b onnikiem w hipercholesterolemii Poradnik Co to jest hipercholesterolemia? Hipercholesterolemia to stan zdrowia związany ze zbyt wysokim stężeniem cholesterolu we krwi: jest istotnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Racjonalne odżywianie droga do zdrowia (Adrianna Potocka, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)

Racjonalne odżywianie droga do zdrowia (Adrianna Potocka, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) Racjonalne odżywianie droga do zdrowia (Adrianna Potocka, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) Czy broszura jest dla Ciebie? Jeżeli chcesz: mieć wpływ na własne zdrowie kontrolować swoją chorobę (np.: nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy

Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy Grupa produktów PRODUKTY ZBOŻOWE MIĘSA Produkty Zalecane Dozwolone w umiarze Przeciwwskazane pieczywo pełnoziarniste, płatki owsiane, musli, ryż

Bardziej szczegółowo

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI 0

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI 0 TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI 0 Jak wykorzystać wiedzę naukowców by zbudować piękne ciało i zyskać

Bardziej szczegółowo

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI B

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI B TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI B Jak wykorzystać wiedzę naukowców by zbudować piękne ciało i zyskać

Bardziej szczegółowo

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ Zespó³ Redakcyjny: Alina Grzeszczuk, Ma³gorzata Kaczmarek, Andrzej Pogorzelski, Teresa Rak, Alicja Rostocka.

Bardziej szczegółowo

Żywienie w stwardnieniu rozsianym

Żywienie w stwardnieniu rozsianym Żywienie w stwardnieniu rozsianym ŻYWIENIE W STWARDNIENIU ROZSIANYM Broszura powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWY WIDOK WYŚWIETLACZA LCD

OPIS URZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWY WIDOK WYŚWIETLACZA LCD AD 3132 i AD 3133 Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór naszej wagi. Jesteśmy przekonani, że dzięki niej będziesz mógł w dokładny i prosty sposób odważyć potrzebne składniki nawet najbardziej złożonych

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków

Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Spis treści: Wstęp...5 Cukrzyca w ciąży dobowe zapotrzebowanie kilokaloryczne...6 Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Składniki

Bardziej szczegółowo

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI A

TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI A TABELA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ICH PRZYDATNOŚĆ w codziennym odżywianiu kulturystów W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANEJ GRUPY KRWI GRUPA KRWI A Jak wykorzystać wiedzę naukowców by zbudować piękne ciało i zyskać

Bardziej szczegółowo

FoodDetective. Czy możliwe że cierpisz na nietolerancję pokarmową? Sprawdź, przebadaj się już dziś!

FoodDetective. Czy możliwe że cierpisz na nietolerancję pokarmową? Sprawdź, przebadaj się już dziś! FoodDetective Łatwy i bezpieczny do użytku test, do samodzielnego wykonania, badający nietolerancje pokarmowe z natychmiastowym wynikiem. Czy możliwe że cierpisz na nietolerancję pokarmową? Sprawdź, przebadaj

Bardziej szczegółowo

Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT Akademia Zdrowego Przedszkolaka WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PIRAMIDY ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT PPRACOWANIE MERYTORYCZNE: DR INŻ. ANNA HARTON KATEDRA DIETETYKI SGGW W WARSZAWA 2011-01-31 Zawartość opracowania

Bardziej szczegółowo

Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi

Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi MIĘSO I DRÓB O A B AB baranina + - + + bekon - - - - cielęcina + - 0 - dziczyzna + - + - gęś 0 - - - indyk 0 0 0 + jagnięcina + - + + kaczka 0 - - - królik 0 - + + kurczak

Bardziej szczegółowo

(p.1, front cover) Na dobry początek Zdrowy jadłospis dla dzieci w wieku 1 5 lat

(p.1, front cover) Na dobry początek Zdrowy jadłospis dla dzieci w wieku 1 5 lat (p.1, front cover) Na dobry początek Zdrowy jadłospis dla dzieci w wieku 1 5 lat Polish translation of Getting a good start: healthy eating from one to five (p.2) Na dobry początek Wszyscy rodzice chcą

Bardziej szczegółowo

Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze

Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze W skrócie mo na powiedzieæ, e mleko krowie nadaje siê dla cielaka, kozie dla kozy, a mleko owcze dla owiec. Odpowiedni dla cz³owieka jest tak naprawdê tylko pokarm

Bardziej szczegółowo

Zdrowe żywienie w cukrzycy

Zdrowe żywienie w cukrzycy Zdrowe żywienie w cukrzycy 1 Spis treści Co to jest cukrzyca?... 3 Glikemia poposiłkowa... 4 Co to jest dieta?... 7 Kilka ważnych zasad zdrowego odżywiania... 7 Jak jeść, gdy ma się cukrzycę?... 8 Jak

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: 20 Years Younger: Look Younger, Feel Younger, Be Younger!

Tytuł oryginału: 20 Years Younger: Look Younger, Feel Younger, Be Younger! Tytuł oryginału: 20 Years Younger: Look Younger, Feel Younger, Be Younger! Tłumaczenie: Małgorzata Wróblewska Projekt okładki: Urszula Buczkowska ISBN: 978-83-246-3601-3 Copyright 2011 by Bob Greene Enterprises,

Bardziej szczegółowo

Zamiana produktów spożywczych. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015

Zamiana produktów spożywczych. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 Zamiana produktów spożywczych Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 1 Zamiana produktów spożywczych (Ciborowska H. i A.Rudnicka Dietetyka PZWL 2000) 1. Produkty zbożowe 100g mąki,

Bardziej szczegółowo

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych autorzy: H. Kunachowicz, I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow, Instytut Żywności i Żywienia 2 Badania żywieniowe polskiej populacji

Bardziej szczegółowo

HIPER- CHOLESTEROLEMIA

HIPER- CHOLESTEROLEMIA HIPER- CHOLESTEROLEMIA Produkty zalecane - dozwolone słaba hebata, chude mleko, przetwory mleczne typu light (jogurt, kefir, maślanka), chudy twaróg, jogurty z fitosterolami, soki z owoców i warzyw (niedosładzane),

Bardziej szczegółowo

1800 kcal. Poradnik. Władysław Grzeszczak. Aleksandra Cichocka. Propozycje jadłospisów o wartości kalorycznej

1800 kcal. Poradnik. Władysław Grzeszczak. Aleksandra Cichocka. Propozycje jadłospisów o wartości kalorycznej Poradnik Propozycje jadłospisów o wartości kalorycznej 1800 kcal Władysław Grzeszczak Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Aleksandra

Bardziej szczegółowo

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym 1 zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym i chorobach współistniejących 1 Dieta DASH w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia tętniczego W profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego istotną rolę

Bardziej szczegółowo

JEDZ ZGODNIE ZE SWOJĄ GRUPĄ KRWI ŻYCIE PRZEZ ZDROWIE

JEDZ ZGODNIE ZE SWOJĄ GRUPĄ KRWI ŻYCIE PRZEZ ZDROWIE JEDZ ZGODNIE ZE SWOJĄ GRUPĄ KRWI ŻYCIE PRZEZ ZDROWIE Dieta dla grupy krwi AB Antygeny wytwarzane przez grupę krwi AB są czasami podobne do produkowanych przez grupę A, czasami B, a niekiedy są fuzją ich

Bardziej szczegółowo

Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka

Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka PRACE POGL DOWE Emilia KOLARZYK 1 Dorota PACH 2 Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka Different aspects of food consumed by contemporary people 1 Zak³ad Higieny i Dietetyki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wartość kaloryczna (kcal) jeśli nie podano inaczej, dotyczy 100 g (100 ml) produktu. 1 kcal = 4,19 kj

Wartość kaloryczna (kcal) jeśli nie podano inaczej, dotyczy 100 g (100 ml) produktu. 1 kcal = 4,19 kj Wartość kaloryczna (kcal) jeśli nie podano inaczej, dotyczy 100 g (100 produktu 1 kcal = 4,19 kj A ananas 32 ananas z puszki, 1 plaster 38 antrykot wołowy 159 arbuz 12 B babeczka śmietankowa, 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

'( )/ # % #.! ( "..- # (/ )/ %! '4+'G!"#$%! % )! "7 ) 0.

'( )/ # % #.! ( ..- # (/ )/ %! '4+'G!#$%! % )! 7 ) 0. !!!"#$%! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &'()*(!! &+,-')!',(./01+2/0/!&()3/! 4!! Zbilansowana, czyli inaczej dieta, oznacza dostarczenie organizmowi odpowiedniej i oraz witamin i mineralnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

DIETA ŁATWOSTRAWNA PAPKOWATA.

DIETA ŁATWOSTRAWNA PAPKOWATA. VI. DIETA ŁATWOSTRAWNA PAPKOWATA. Zastosowanie diety: schorzenia jamy ustnej lub przełyku, w tych samych stanach chorobowych co dieta łatwo strawna, jeśli chory nie może gryźć lub połykać nie rozdrobnionego

Bardziej szczegółowo

Zasady prawidłowego żywienia w chorobach układu krążenia. dr inż. Małgorzata Stryjecka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Zasady prawidłowego żywienia w chorobach układu krążenia. dr inż. Małgorzata Stryjecka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Zasady prawidłowego żywienia w chorobach układu krążenia dr inż. Małgorzata Stryjecka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Choroby układu krążenia są przyczyną ponad 46% (GUS 2010) zgonów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW YWNOÂCI Warszawa PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI Aby zapewniç ich spo ycie w odpowiedniej iloêci, nale y uwzgl dniç w dziennej

Bardziej szczegółowo