PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CENTRUM REHABILITACJI PSOUU MIKOŁÓW (w zakresie zmiany konstrukcji więźby dachowej) Sporządzony na zlecenie: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM, KOŁO W MIKOŁOWIE Plac Salwatorianów 4, Mikołów Lokalizacja: ul. Leszczynowa Wyry Dz. nr 838/43 p. Branża: tytuł / Imię i NAZWISKO/ specjalizacja 1. Budowlana Projektował: mgr inż. Mariusz KOLBERG bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej Nr.upr. Podpis 8/ Budowlana Opracowała: inż. Aleksandra KOZIOŁ MATERIAŁY OBJĘTE DOKUMENTACJĄ CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM -NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĘPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU. DATA OPRACOWANIA PROJEKTU wrzesień 2012r. EGZEMPLARZ Nr...

2 DANE OGÓLNE: Jednostka projektowa: Firma Usługowa MTX Mariusz Kolberg ul. Tuwima 13a Łaziska Górne Adres do korespondencji: Firma Usługowa MTX Mariusz Kolberg ul. Tuwima 13a Łaziska Górne Obiekt : Centrum Rehabilitacji Inwestor: Lokalizacja: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM Koło w Mikołowie Plac Salwatorianów Mikołów ul. Leszczynowa Wyry woj. śląskie nr działki 838/43

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA a) Strona tytułowa b) Dane ogólne c) Spis zawartości opracowania CZĘŚĆ I ZAŚWIADCZENIA, DECYZJE I INNE DOKUMENTY a) Kopia Uprawnień Budowlanych projektanta i kopia Zaświadczenia o wpisie do Śląskiej Izby Inżynierów. CZĘŚĆ II WYCIĄG Z PROJEKTU PODSTAWOWEGO Projektu Budowlany Centrum Rehabilitacji PSOUU w Mikołowie CZĘŚĆ III PROJEKT ZAMIENNY a) Część opisowa. b) Część rysunkowa. Branża: Budowlana Stadium: Projekt Tytuł rysunku: Nr rysunku: Skala rys. Konstrukcja więźby dachowej K. 1 1 : 100 Konstrukcja więźby dachowej K. 2 1 : 100 Rozstaw belek stalowych K : 200

4 CZĘŚĆ I ZAŚWIADCZENIA, DECYZJE, I INNE DOKUMENTY

5 mgr inż. Mariusz KOLBERG ul. Tuwima Łaziska Górne Łaziska Górne, dnia r. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant* / sprawdzający* projektu budowlanego pod nazwą: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKTU BUDOWLANEGO CENTRUM REHABILITACJI PSOUU W MIKOŁOWIE (w zakresie zmiany konstrukcji więźby dachowej) zlokalizowaną w : przy ul. : Wyry Leszczynowa na działce (działkach)* o nr ewidencyjnym gruntu : 838/43 o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej Oświadczenie załączam do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego przy wniosku o pozwolenie na budowę z dnia: ( pieczęć i podpis) (data złożenia wniosku) Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikację projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 111 z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagania rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz ) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. ** * niepotrzebne skreślić ** wypełnia projektant zapewniający wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych osób biorących udział w opracowaniu projektu budowlanego

6 CZĘŚĆ III PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CENTRUM REHABILITACJI PSOUU MIKOŁÓW w zakresie zmiany konstrukcji więźby dachowej

7 CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny konstrukcji więźby dachowej w budynku centrum rehabilitacji. Podstawa opracowania. a) Kopia Mapy Zasadniczej w skali 1:1000 b) Projekt budowlany wykonawczy Centrum Rehabilitacji PSOUU Mikołów. c) Zlecenie Inwestora. Zagospodarowanie terenu. BEZ ZMIAN Zakres zmian. Projekt zamienny obejmuje swym zakresem zmianę konstrukcji więźby dachowej. Zaprojektowano więźbę dachowa konstrukcji drewnianej krokwiowej z wykorzystaniem belek stalowych HEA180 oraz HEA160. Nad salą do rehabilitacji oś 3-8 oraz D-G konstrukcja dachu nie ulega zmianie; należy w tym miejscu wykonać dach z drewna klejonego zgodnie z projektem podstawowym. Szczegóły wykonania ww. elementów umieszczono w części rysunkowej projektu. Funkcja obiektu. Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, podzielony na oddylatowane segmenty. Program funkcjonalny zakłada podział budynku na dwa skrzydła o zróżnicowanym przeznaczeniu ze wspólnym hallem wejściowym. W piwnicy zaprojektowano szatnie dla 30 pracowników, z toaletą, jadalnią, szatnie dla kierownictwa oraz obsługi budynku, pomieszczenia magazynowe, kotłownię ze składem opału, oraz pomieszczenia do terapii zajęciowej. Dane powierzchniowe. Poziom posadowienia parteru 0,00 = 275,3 m.n.p.m. Gabaryty: Szerokość 43,69 m Długość 59,39 m Wysokość w najwyższym punkcie 8,10 m Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa OREW 867,72 m 2 Powierzchnia użytkowa WTZ 803,83 m 2 Powierzchnia hallu wejściowego 66,40 m 2 Powierzchnia użytkowa piwnic 445,37 m 2 Powierzchnia użytkowa parteru 1732,21 m 2 Powierzchnia netto 2 177,58 m 2 Kubatura m 3 Układ konstrukcyjny budynku

8 Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony. Dach o kącie nachylenia 22 konstrukcji drewnianej, kryty dachówką betonową. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe Porotherm 25 P+W + styropian FS15 o grubości 17 cm. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe. Drewno klasy C24 Stal A-IIN Rb500W Wszystkie elementy drewniane wykonać zgodnie z częścią obliczeniową projektu oraz rysunkami K-1, K-2 i K-3. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 22 0, konstrukcję dachu zaprojektowano z drewna klasy C24, przyjęto układ krokwiowo o rozstawie krokwi nie przekraczającym 90cm. Całość oparta na murłatach 16x16 cm z zaciosem 3 cm oraz nakładką prostą w kalenicy, łączyć z krokwiami na połączenia śrubowe, Przekroje elementów zgodnie z rys. konstrukcyjnym i częścią obliczeniową. W poziomie górnej powierzchni krokwi wykonać usztywnienia poprzeczne dachu poprzez zastosowanie perforowanych taśm metalowych (BMF-SIMPSON). Pod murłatami wykonać warstwę 2 x papy na sucho. Murłaty łączyć z wieńcem śrubami M16 co 1,5 m. Poziom wieńców bez zmian (zgodnie z projektem podstawowym). W przypadku powstałych różnic wysokości poziomu ścian, należy nadmurować fragmenty cegłą pełna. Warunki górniczo-geologiczne Inwestycja położona jest na terenie górniczym KWK Bolesław Śmiały, nie prognozuje się wpływów eksploatacji górniczej, nie występują czynniki górnicze mogące stanowić zagrożenie dla inwestycji zgodnie z pismem nr DT/TMG/MGM-3/169/326/X/2010. Warunki geologiczne Podłoże gruntowe wykazuje prostą budowę geologiczną piaski drobne, gliny, Stwierdzono występowanie wody gruntowej o charakterze swobodnym lekko naporowym. W związku z zaleceniem częściowej wymiany gruntów, ławy fundamentowe części podpiwniczonej posadowić należy na warstwie kruszywa łamanego grubości 30 cm. Charakterystyka ekologiczna. Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożeń w następujących kategoriach: - zanieczyszczanie wód gruntowych; - emisja zanieczyszczeń pyłowych i płynnych w obiekcie nie instaluje się urządzeń, które mogą stanowić źródło zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; - wytwarzanie odpadów stałych w obiekcie nie przewiduje się powstawania odpadów bytowych - emisja hałasu, wibracje i promieniowanie (w szczególności jonizujące), zakłócenia elektromagnetycznych i inne nie występują; - wpływ obiektu na powierzchnię ziemi, w tym: glebę, wody powierzchniowe i podziemne; - na działce nie występuje zagrożenie wpływem eksploatacji górniczej; - obiekt nie stwarza zagrożenia dla istniejącego drzewostanu. Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Wszystkie roboty budowlano - montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Projektował: mgr inż. Mariusz Kolberg

9 DACH 1 Element krokiew lewa DANE: OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁE Wymiary przekroju: Szerokość Wysokość Zacios na podporach przekrój prostokątny b = 12,0 cm h = 18,0 cm t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej Rozstaw krokwi Długość rzutu poziomego wspornika Długość rzutu poziomego odcinka środkowego Długość rzutu poziomego odcinka górnego = 22,0 o a = 0,90 m l w,x = 1,45 m l d,x = 4,35 m l g,x = 0,00 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: Dachówka ceramiczna holenderska i klasztorna): g k = 0,950 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,10 - obciążenie śniegiem (wg PN-EN p.5.3.3: dach dwupołaciowy, strefa 1, A=300 m n.p.m., nachylenie połaci 22,0 st.): S k = 0,720 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = 0,063 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = -0,394 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ociepleniem g kk = 0,350 kn/m 2 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika; f = 1,20 WYNIKI: M [knm] R [kn] 4,69 0,07-0,42 1,56-2,19 22,0 4,89 0,58 0,13-0,83 8,90 1,15 1,45 4,35 4,85 Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) M przęsł = 4,85 knm; M podp = -2,19 knm Warunek nośności - przęsło: m,y,d = 7,48 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,y,d/f m,y,d = 0,675 < 1 Warunek nośności - podpora: m,y,d = 4,87 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,y,d/f m,y,d = 0,440 < 1

10 Warunek użytkowalności (wspornik): u fin = (-) 14,99 mm < u net,fin = 2,0 l / 200 = 15,64 mm Warunek użytkowalności (odcinek środkowy): u fin = 20,49 mm < u net,fin = l / 200 = 23,46 mm Element krokiew prawa DANE: Wymiary przekroju: Szerokość Wysokość Zacios na podporach przekrój prostokątny b = 12,0 cm h = 18,0 cm t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej Rozstaw krokwi Długość rzutu poziomego wspornika Długość rzutu poziomego odcinka środkowego Długość rzutu poziomego odcinka górnego = 22,0 o a = 0,90 m l w,x = 1,45 m l d,x = 2,70 m l g,x = 1,65 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: Dachówka ceramiczna holenderska i klasztorna): g k = 0,950 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,10 - obciążenie śniegiem (wg PN-EN p.5.3.3: dach dwupołaciowy, strefa 2, nachylenie połaci 22,0 st.): S k = 0,720 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = 0,063 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = -0,394 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ociepleniem g kk = 0,350 kn/m 2 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika; f = 1,20 WYNIKI: M [knm] R [kn] -2,19-1,05 1,78 1,56 2,91 22,0 0,07-0,46 0,40 1,41 0,18 0,02-0,13 0,11-0,66 0,69 5,61 0,64 6,77 0,91 1,45 2,70 1,65 Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) M podp = -2,19 knm Warunek nośności - podpora: m,y,d = 4,87 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,y,d/f m,y,d = 0,440 < 1 Warunek użytkowalności (wspornik): u fin = 4,79 mm < u net,fin = 2,0 l / 200 = 15,64 mm Warunek użytkowalności (odcinek środkowy): u fin = 0,69 mm < u net,fin = l / 200 = 14,56 mm

11 Element płatew kalenicowa DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 18,0 cm Wysokość h = 22,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Płatew podparta tylko słupami Rozstaw słupów l = 3,05 m Obciążenia płatwi: - obciążenie stałe G k = 6,099 kn/m; f = 1,13 - uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi - obciążenie śniegiem S k = 3,497 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant I W k,z = -0,400 kn/m; W k,y = 0,317 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant II W k,z = -1,791 kn/m; W k,y = -0,245 kn/m; f = 1,50 WYNIKI: z x 0,73 0,56 0,73 0,56 18,97 4,65 18,97 4,65 3,05 Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+śnieg) M y,max = 14,29 knm; M z,max = 0,00 knm Warunek nośności: m,y,d = 9,84 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,z,d = 0,00 MPa, f m,z,d = 11,08 MPa k m = 0,7 k m m,y,d/f m,y,d + m,z,d/f m,z,d = 0,622 < 1 m,y,d/f m,y,d + k m m,z,d/f m,z,d = 0,889 < 1 Warunek użytkowalności: - kombinacja (obc.stałe+śnieg) u fin,z = 11,00 mm; u fin,y = 0,00 mm u fin = 11,00 mm < u net,fin = 15,25 mm Element krokiew koszowa DANE: Wymiary przekroju: Szerokość Wysokość Zacios na podporach przekrój prostokątny b = 14,0 cm h = 20,0 cm t k = 3,0 cm

12 Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowych = 22,0 o Długość rzutu poziomego wspornika l w,x = 1,45 m Długość rzutu poziomego odcinka środkowego l d,x = 2,65 m Długość rzutu poziomego odcinka górnego l g,x = 1,70 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: Dachówka ceramiczna holenderska i klasztorna): g k = 0,950 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,10 - uwzględniono ciężar własny krokwi - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 22,0 st.): S k = 0,720 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = 0,063 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = -0,394 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ociepleniem g kk = 0,350 kn/m 2 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika; f = 1,20 WYNIKI: M [knm] R [kn] -3,50-3,53 2,50 3,90 2,13 9,27 1,78 0,01-0,08 1,31 0,01 15,9-0,06 7,64 1,46 22,0 22,0 2,05 3,75 2,40 1,45 2,65 1,70 Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) M podp = -3,53 knm Warunek nośności - podpora: m,y,d = 5,23 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,y,d/f m,y,d = 0,472 < 1 Warunek użytkowalności (górny wspornik): u fin = 10,76 mm < u net,fin = 2,0 l / 200 = 25,00 mm Warunek użytkowalności (odcinek środkowy): u fin = 1,14 mm < u net,fin = l / 200 = 19,49 mm Element 1.5. belka stalowa podpora słupów kalenicy SCHEMAT BELKI A B 6,00

13 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI Przypadek P1: Przypadek 1 ( f = 1,15) Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 19,00 A go=0,38 kn/mb 1 B 6,00 WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Przypadek P1: Przypadek 1 Momenty zginające [knm]: A 1 B 6,40 24,13 14,95 Siły poprzeczne [kn]: 6,40 4,70 A 1 B -14,30-14,95 Ugięcia [mm]: A 1 B 12,02 ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; Parametry analizy zwichrzenia: - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; - obciążenie działa w dół; - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; WYMIAROWANIE WG PN-90/B y x x y Przekrój: HE 180 A A v = 10,3 cm 2, m = 35,5 kg/m J x = 2510 cm 4, J y = 925 cm 4, J = cm 6, J = 14,9 cm 4, W x = 294 cm 3 Stal: 18G2 Nośności obliczeniowe przekroju: - zginanie: klasa przekroju 2 ( p = 1,051) M R = 94,24 knm - ścinanie: klasa przekroju 1 V R = 181,50 kn

14 Nośność na zginanie Przekrój z = 4,35 m Współczynnik zwichrzenia L = 0,577 Moment maksymalny M max = 24,13 knm (52) M max / ( L M R) = 0,444 < 1 Nośność na ścinanie Przekrój z = 6,00 m Maksymalna siła poprzeczna V max = -14,95 kn (53) V max / V R = 0,082 < 1 Nośność na zginanie ze ścinaniem V max = (-)14,95 kn < V o = 0,6 V R = 108,90 kn warunek niemiarodajny Stan graniczny użytkowania Przekrój z = 3,30 m Ugięcie maksymalne f k,max = 12,02 mm Ugięcie graniczne f gr = l o / 350 = 17,14 mm f k,max = 12,02 mm < f gr = 17,14 mm DACH 2 Element krokiew prawa DANE: Wymiary przekroju: Szerokość Wysokość Zacios na podporach przekrój prostokątny b = 10,0 cm h = 18,0 cm t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej Rozstaw krokwi Długość rzutu poziomego wspornika Długość rzutu poziomego odcinka środkowego Długość rzutu poziomego odcinka górnego = 22,0 o a = 0,90 m l w,x = 1,45 m l d,x = 3,20 m l g,x = 1,15 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: Dachówka ceramiczna holenderska i klasztorna): g k = 0,950 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,10 - obciążenie śniegiem (wg PN-EN p.5.3.3: dach dwupołaciowy, strefa 1, A=300 m n.p.m., nachylenie połaci 22,0 st.): S k = 0,720 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = 0,063 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = -0,394 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ociepleniem g kk = 0,350 kn/m 2 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika; f = 1,20 WYNIKI:

15 M [knm] R [kn] -1,65 1,24-2,19 1,56 0,11-0,68 3,45 22,0 1,27 6,65 0,78 0,09-0,56 7,14 0,95 1,45 3,20 1,15 Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) M podp = -2,19 knm Warunek nośności - podpora: m,y,d = 5,85 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,y,d/f m,y,d = 0,528 < 1 Warunek użytkowalności (dolny wspornik): u fin = 4,32 mm < u net,fin = 2,0 l / 200 = 15,64 mm Warunek użytkowalności (odcinek środkowy): u fin = 2,84 mm < u net,fin = l / 200 = 17,26 mm Element krokiew lewa Odcinek górny DANE: Wymiary przekroju: Szerokość Wysokość Zacios na podporach przekrój prostokątny b = 10,0 cm h = 18,0 cm t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej Rozstaw krokwi Długość rzutu poziomego wspornika Długość rzutu poziomego odcinka środkowego Długość rzutu poziomego odcinka górnego = 22,0 o a = 0,90 m l w,x = 0,00 m l d,x = 2,70 m l g,x = 1,65 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: Dachówka ceramiczna holenderska i klasztorna): g k = 0,950 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,10 - obciążenie śniegiem (wg PN-EN p.5.3.3: dach dwupołaciowy, strefa 2, nachylenie połaci 22,0 st.): S k = 0,720 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = 0,063 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = -0,394 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ociepleniem g kk = 0,350 kn/m 2 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika; f = 1,20 WYNIKI:

16 M [knm] R [kn] -3,39 1,78 2,91 22,0 0,12-0,75 0,03-0,18 0,89 8,69 1,05 2,10 0,25 2,70 1,65 Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) M podp = -3,39 knm Warunek nośności - podpora: m,y,d = 9,04 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,y,d/f m,y,d = 0,816 < 1 Warunek użytkowalności (górny wspornik): u fin = 11,50 mm < u net,fin = 2,0 l / 200 = 17,80 mm Warunek użytkowalności (odcinek środkowy): u fin = 0,80 mm < u net,fin = l / 200 = 14,56 mm Odcinek dolny DANE: Wymiary przekroju: Szerokość Wysokość Zacios na podporach przekrój prostokątny b = 10,0 cm h = 18,0 cm t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej Rozstaw krokwi Długość rzutu poziomego wspornika Długość rzutu poziomego odcinka środkowego Długość rzutu poziomego odcinka górnego = 22,0 o a = 0,90 m l w,x = 0,50 m l d,x = 2,70 m l g,x = 2,70 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: Dachówka ceramiczna holenderska i klasztorna): g k = 0,950 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,10 - obciążenie śniegiem (wg PN-EN p.5.3.3: dach dwupołaciowy, strefa 2, nachylenie połaci 22,0 st.): S k = 0,720 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = 0,063 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = -0,394 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ociepleniem g kk = 0,350 kn/m 2 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika; f = 1,20 WYNIKI:

17 0,54-0,26 M [knm] R [kn] 3,67 0,47 0,05-0,34 2,91-2,21 1,14 22,0 8,22 0,99 0,11-0,71 2,91 0,50 2,70 2,70 1,30 2,53 0,31 0,04-0,22 Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) M podp = -2,21 knm Warunek nośności - podpora: m,y,d = 5,88 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,y,d/f m,y,d = 0,531 < 1 Warunek użytkowalności (wspornik): u fin = (-) 1,01 mm < u net,fin = 2,0 l / 200 = 5,39 mm Warunek użytkowalności (odcinek górny): u fin = 2,15 mm < u net,fin = l / 200 = 14,56 mm Element płatew pośrednia lewa DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 22,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Płatew podparta obustronnie mieczami Rozstaw słupów l = 5,00 m Odległość podparcia płatwi mieczem a m = 0,90 m Obciążenia płatwi: - obciążenie stałe [(0,950+0,350) (0,5 3,20+1,15)/cos 22,0 o ] G k = 3,856 kn/m; f = 1,13 - uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi - obciążenie śniegiem [0,720 (0,5 3,20+1,15)] S k = 1,980 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant I (pionowe) [(0,063 (0,5 3,20+1,15)/cos 22,0 o ) cos 22,0 o ] W k,z = 0,174 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant I (poziome) [(0,063 (0,5 3,20+1,15)/cos 22,0 o ) sin 22,0 o ] W k,y = 0,070 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant II (pionowe) [(-0,394 (0,5 3,20+1,15)/cos 22,0 o ) cos 22,0 o ] W k,z = -1,083 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant II (poziome) [(-0,394 (0,5 3,20+1,15)/cos 22,0 o ) sin 22,0 o ] W k,y = -0,437 kn/m; f = 1,50

18 WYNIKI: z x 1,64 0,26 1,64 0,26 19,65 5,17 19,65 5,17 0,90 0,90 5,00 Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+śnieg+wiatr) M y,max = 9,85 knm; M z,max = 0,33 knm Warunek nośności: m,y,d = 7,63 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,z,d = 0,35 MPa, f m,z,d = 11,08 MPa k m = 0,7 k m m,y,d/f m,y,d + m,z,d/f m,z,d = 0,514 < 1 m,y,d/f m,y,d + k m m,z,d/f m,z,d = 0,711 < 1 Warunek użytkowalności: - kombinacja (obc.stałe+śnieg) u fin,z = 9,19 mm; u fin,y = 0,00 mm u fin = 9,19 mm < u net,fin = 16,00 mm Element płatew pośrednia prawa DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 22,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Płatew podparta obustronnie mieczami Rozstaw słupów l = 5,00 m Odległość podparcia płatwi mieczem a m = 0,90 m Obciążenia płatwi: - obciążenie stałe [(0,950+0,350) (0,5 2,70+1,65)/cos 22,0 o ] G k = 4,206 kn/m; f = 1,13 - uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi - obciążenie śniegiem [0,720 (0,5 2,70+1,65)] S k = 2,160 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant I (pionowe) [(0,063 (0,5 2,70+1,65)/cos 22,0 o ) cos 22,0 o ] W k,z = 0,190 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant I (poziome) [(0,063 (0,5 2,70+1,65)/cos 22,0 o ) sin 22,0 o ] W k,y = 0,077 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant II (pionowe) [(-0,394 (0,5 2,70+1,65)/cos 22,0 o ) cos 22,0 o ] W k,z = -1,181 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant II (poziome) [(-0,394 (0,5 2,70+1,65)/cos 22,0 o ) sin 22,0 o ] W k,y = -0,477 kn/m; f = 1,50 WYNIKI:

19 x z 1,79 0,29 1,79 0,29 21,37 5,59 21,37 5,59 0,90 0,90 5,00 Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+śnieg+wiatr) M y,max = 10,73 knm; M z,max = 0,36 knm Warunek nośności: m,y,d = 8,32 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,z,d = 0,38 MPa, f m,z,d = 11,08 MPa k m = 0,7 k m m,y,d/f m,y,d + m,z,d/f m,z,d = 0,560 < 1 m,y,d/f m,y,d + k m m,z,d/f m,z,d = 0,775 < 1 Warunek użytkowalności: - kombinacja (obc.stałe+śnieg) u fin,z = 10,01 mm; u fin,y = 0,00 mm u fin = 10,01 mm < u net,fin = 16,00 mm Element krokiew koszowa DANE: Wymiary przekroju: Szerokość Wysokość Zacios na podporach przekrój prostokątny b = 18,0 cm h = 24,0 cm t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowych Długość rzutu poziomego wspornika Długość rzutu poziomego odcinka środkowego Długość rzutu poziomego odcinka górnego = 22,0 o l w,x = 2,05 m l d,x = 3,20 m l g,x = 2,80 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: Dachówka ceramiczna holenderska i klasztorna): g k = 0,950 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,10 - uwzględniono ciężar własny krokwi - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 22,0 st.): S k = 0,720 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = 0,063 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = -0,394 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ociepleniem g kk = 0,350 kn/m 2 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika; f = 1,20 WYNIKI:

20 M [knm] R [kn] -10,03 3,02 4,71 0,02-0,14-4,32 1,21 4,12 0,02 15,9-0,10 12,41 2,23 2,83 3,50 0,00-0,02 0,64 22,0 16,32 3,36 2,90 4,53 3,96 22,0 2,05 3,20 2,80 Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) M podp = -10,03 knm Warunek nośności - podpora: m,y,d = 7,58 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,y,d/f m,y,d = 0,684 < 1 Warunek użytkowalności (wspornik): u fin = 25,91 mm < u net,fin = 2,0 l / 200 = 30,15 mm Warunek użytkowalności (odcinek górny): u fin = 3,23 mm < u net,fin = l / 200 = 20,59 mm Element belka stalowa podparcie płatwi pośredniej SCHEMAT BELKI A B 6,00 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI Przypadek P1: Przypadek 1 ( f = 1,15) Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 21,00 A 1 go=0,38 kn/mb 6,00 B WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Przypadek P1: Przypadek 1 Momenty zginające [knm]:

21 A 1 B 10,97 33,11 12,37 Siły poprzeczne [kn]: 10,97 9,72 A -11,28 1 B -12,37 Ugięcia [mm]: A 1 17,04 B ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; Parametry analizy zwichrzenia: - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; - obciążenie działa w dół; - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; WYMIAROWANIE WG PN-90/B y x x y Przekrój: HE 180 A A v = 10,3 cm 2, m = 35,5 kg/m J x = 2510 cm 4, J y = 925 cm 4, J = cm 6, J = 14,9 cm 4, W x = 294 cm 3 Stal: 18G2 Nośności obliczeniowe przekroju: - zginanie: klasa przekroju 2 ( p = 1,051) M R = 94,24 knm - ścinanie: klasa przekroju 1 V R = 181,50 kn Nośność na zginanie Przekrój z = 3,20 m Współczynnik zwichrzenia L = 0,577 Moment maksymalny M max = 33,11 knm (52) M max / ( L M R) = 0,609 < 1 Nośność na ścinanie Przekrój z = 6,00 m Maksymalna siła poprzeczna V max = -12,37 kn (53) V max / V R = 0,068 < 1 Nośność na zginanie ze ścinaniem V max = (-)12,37 kn < V o = 0,6 V R = 108,90 kn warunek niemiarodajny

22 Stan graniczny użytkowania Przekrój z = 3,06 m Ugięcie maksymalne f k,max = 17,04 mm Ugięcie graniczne f gr = l o / 350 = 17,14 mm f k,max = 17,04 mm < f gr = 17,14 mm Element belka stalowa podparcie krokwi koszowej SCHEMAT BELKI A B 4,80 OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI Przypadek P1: Przypadek 1 ( f = 1,15) Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 21,00 15,00 A 1 2 go=0,33 kn/mb 4,80 B WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Przypadek P1: Przypadek 1 Momenty zginające [knm]: A 27, ,20 10,46 B Siły poprzeczne [kn]: 27,15 27,03 A 5,28 6, ,72-10,46 B Ugięcia [mm]: A ,97 B ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; Parametry analizy zwichrzenia:

23 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; - obciążenie działa w dół; - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; WYMIAROWANIE WG PN-90/B y x x y Przekrój: HE 160 A A v = 9,12 cm 2, m = 30,4 kg/m J x = 1670 cm 4, J y = 616 cm 4, J = cm 6, J = 12,3 cm 4, W x = 220 cm 3 Stal: 18G2 Nośności obliczeniowe przekroju: - zginanie: klasa przekroju 1 ( p = 1,059) M R = 71,06 knm - ścinanie: klasa przekroju 1 V R = 161,33 kn Nośność na zginanie Przekrój z = 2,60 m Współczynnik zwichrzenia L = 0,665 Moment maksymalny M max = 22,20 knm (52) M max / ( L M R) = 0,469 < 1 Nośność na ścinanie Przekrój z = 0,00 m Maksymalna siła poprzeczna V max = 27,15 kn (53) V max / V R = 0,168 < 1 Nośność na zginanie ze ścinaniem V max = 27,15 kn < V o = 0,6 V R = 96,80 kn warunek niemiarodajny Stan graniczny użytkowania Przekrój z = 2,38 m Ugięcie maksymalne f k,max = 11,97 mm Ugięcie graniczne f gr = l o / 350 = 13,71 mm f k,max = 11,97 mm < f gr = 13,71 mm DACH 3 - OSIE KONSTRUKCYJNE 12, 14, 17,18,20 Element krokiew prawa DANE: Wymiary przekroju: Szerokość Wysokość Zacios na podporach przekrój prostokątny b = 12,0 cm h = 24,0 cm t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej Rozstaw krokwi Długość rzutu poziomego wspornika Długość rzutu poziomego odcinka środkowego Długość rzutu poziomego odcinka górnego = 22,0 o a = 0,90 m l w,x = 1,45 m l d,x = 6,00 m l g,x = 0,90 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: Dachówka ceramiczna holenderska i klasztorna): g k = 0,950 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,10 - obciążenie śniegiem (wg PN-EN p.5.3.3: dach dwupołaciowy, strefa 1, A=300 m n.p.m., nachylenie połaci 22,0 st.): S k = 0,720 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = 0,063 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = -0,394 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ociepleniem g kk = 0,350 kn/m 2 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika; f = 1,20

24 WYNIKI: M [knm] R [kn] -8,84 0,97 6,47 0,73 0,27-0,12-1,65 1,02 8,65 1,56-2,19 0,14-0,87 5,95 22,0 19,42 9,34 1,21 2,30 1,45 6,00 0,90 Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) M podp = -8,84 knm Warunek nośności - podpora: m,y,d = 10,02 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,y,d/f m,y,d = 0,904 < 1 Warunek użytkowalności (wspornik): u fin = (-) 11,48 mm < u net,fin = 2,0 l / 200 = 15,64 mm Warunek użytkowalności (odcinek środkowy): u fin = 16,64 mm < u net,fin = l / 200 = 32,36 mm Element krokiew lewa 1 DANE: Wymiary przekroju: Szerokość Wysokość Zacios na podporach przekrój prostokątny b = 12,0 cm h = 24,0 cm t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej Rozstaw krokwi Długość rzutu poziomego wspornika Długość rzutu poziomego odcinka środkowego Długość rzutu poziomego odcinka górnego = 22,0 o a = 0,90 m l w,x = 0,00 m l d,x = 5,10 m l g,x = 1,70 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: Dachówka ceramiczna holenderska i klasztorna): g k = 0,950 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,10 - obciążenie śniegiem (wg PN-EN p.5.3.3: dach dwupołaciowy, strefa 2, nachylenie połaci 22,0 st.): S k = 0,720 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = 0,063 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = -0,394 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ociepleniem g kk = 0,350 kn/m 2 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika; f = 1,20 WYNIKI:

25 M [knm] R [kn] -3,60 1,83 5,50 0,16-0,97 22,0 11,24 1,35 5,62 0,68 0,08-0,49 6,40 5,10 1,70 Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) M przęsł = 6,40 knm; M podp = -3,60 knm Warunek nośności - przęsło: m,y,d = 5,56 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,y,d/f m,y,d = 0,502 < 1 Warunek nośności - podpora: m,y,d = 4,08 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,y,d/f m,y,d = 0,368 < 1 Warunek użytkowalności (odcinek środkowy): u fin = 15,26 mm < u net,fin = l / 200 = 27,50 mm Element krokiew lewa 2 DANE: Wymiary przekroju: Szerokość Wysokość Zacios na podporach przekrój prostokątny b = 12,0 cm h = 24,0 cm t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej Rozstaw krokwi Długość rzutu poziomego wspornika Długość rzutu poziomego odcinka środkowego Długość rzutu poziomego odcinka górnego = 22,0 o a = 0,90 m l w,x = 0,50 m l d,x = 2,70 m l g,x = 0,00 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: Dachówka ceramiczna holenderska i klasztorna): g k = 0,950 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,10 - obciążenie śniegiem (wg PN-EN p.5.3.3: dach dwupołaciowy, strefa 2, nachylenie połaci 22,0 st.): S k = 0,720 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = 0,063 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=h=8,0 p k = -0,394 kn/m 2 połaci dachowej, f = 1,50 - obciążenie ociepleniem (): g kk = 0,222 kn/m 2 połaci dachowej na całej krokwi bez wspornika; f = 1,20

26 WYNIKI: M [knm] R [kn] 2,91 0,04-0,28 0,54-0,26 22,0 3,05 0,39 0,07-0,41 2,01 4,28 0,57 0,50 2,70 Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) M przęsł = 2,01 knm; M podp = -0,26 knm Warunek nośności - przęsło: m,y,d = 1,74 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,y,d/f m,y,d = 0,157 < 1 Warunek nośności - podpora: m,y,d = 0,30 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,y,d/f m,y,d = 0,027 < 1 Warunek użytkowalności (wspornik): u fin = (-) 0,74 mm < u net,fin = 2,0 l / 200 = 5,39 mm Warunek użytkowalności (odcinek środkowy): u fin = 1,59 mm < u net,fin = l / 200 = 14,56 mm Element płatew pośrednia prawa DANE: Wymiary przekroju: Szerokość Wysokość przekrój prostokątny b = 16,0 cm h = 24,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Płatew podparta obustronnie mieczami Rozstaw słupów Odległość podparcia płatwi mieczem l = 5,00 m a m = 0,90 m Obciążenia płatwi: - obciążenie stałe [(0,950+0,350) (0,5 6,00+0,90)/cos 22,0 o ] G k = 5,468 kn/m; f = 1,13 - uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi - obciążenie śniegiem [0,720 (0,5 6,00+0,90)] S k = 2,808 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant I (pionowe) [(0,063 (0,5 6,00+0,90)/cos 22,0 o ) cos 22,0 o ] W k,z = 0,246 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant I (poziome) [(0,063 (0,5 6,00+0,90)/cos 22,0 o ) sin 22,0 o ] W k,y = 0,100 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant II (pionowe) [(-0,394 (0,5 6,00+0,90)/cos 22,0 o ) cos 22,0 o ] W k,z = -1,535 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant II (poziome) [(-0,394 (0,5 6,00+0,90)/cos 22,0 o ) sin 22,0 o ] W k,y = -0,620 kn/m; f = 1,50

27 WYNIKI: z x 2,32 0,38 2,32 0,38 27,64 7,15 27,64 7,15 0,90 0,90 5,00 Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+śnieg+wiatr) M y,max = 13,91 knm; M z,max = 0,47 knm Warunek nośności: m,y,d = 9,06 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,z,d = 0,46 MPa, f m,z,d = 11,08 MPa k m = 0,7 k m m,y,d/f m,y,d + m,z,d/f m,z,d = 0,614 < 1 m,y,d/f m,y,d + k m m,z,d/f m,z,d = 0,847 < 1 Warunek użytkowalności: - kombinacja (obc.stałe+śnieg) u fin,z = 10,14 mm; u fin,y = 0,00 mm u fin = 10,14 mm < u net,fin = 16,00 mm Element płatew pośrednia lewa DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 24,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Płatew podparta obustronnie mieczami Rozstaw słupów Odległość podparcia płatwi mieczem l = 5,00 m a m = 0,90 m Obciążenia płatwi: - obciążenie stałe [(0,950+0,350) (0,5 5,10+1,70)/cos 22,0 o ] G k = 5,959 kn/m; f = 1,13 - uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi - obciążenie śniegiem [0,720 (0,5 5,10+1,70)] S k = 3,060 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant I (pionowe) [(0,063 (0,5 5,10+1,70)/cos 22,0 o ) cos 22,0 o ] W k,z = 0,269 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant I (poziome) [(0,063 (0,5 5,10+1,70)/cos 22,0 o ) sin 22,0 o ] W k,y = 0,108 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant II (pionowe) [(-0,394 (0,5 5,10+1,70)/cos 22,0 o ) cos 22,0 o ] W k,z = -1,673 kn/m; f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant II (poziome) [(-0,394 (0,5 5,10+1,70)/cos 22,0 o ) sin 22,0 o ] W k,y = -0,676 kn/m; f = 1,50 WYNIKI:

28 x z 2,54 0,41 2,54 0,41 30,06 7,74 30,06 7,74 0,90 0,90 5,00 Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+śnieg+wiatr) M y,max = 15,15 knm; M z,max = 0,51 knm Warunek nośności: m,y,d = 9,86 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa m,z,d = 0,49 MPa, f m,z,d = 11,08 MPa k m = 0,7 k m m,y,d/f m,y,d + m,z,d/f m,z,d = 0,668 < 1 m,y,d/f m,y,d + k m m,z,d/f m,z,d = 0,922 < 1 Warunek użytkowalności: - kombinacja (obc.stałe+śnieg) u fin,z = 11,04 mm; u fin,y = 0,00 mm u fin = 11,04 mm < u net,fin = 16,00 mm

29 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zakres robót. Przedmiotem opracowania projekt zamienny w zakresie zmiany konstrukcji więżby dachowej w centrum rehabilitacji na działce nr 838/43 w Wyrach przy ul. Leszczynowej (woj. śląskie). Wykaz istniejących obiektów budowlanych. W centralnej części działki znajdować się będzie parterowy budynek centrum rhabilitacji. Obiekt otrzymał pozwolenie na budowę, ale nie nastąpiło jeszcze jego wznoszenie. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Podziemne elementy uzbrojenia terenu, drogi dojazdowe i dojścia do projektowanej zabudowy, wykopy liniowe powyżej 1,5m, roboty na wysokości powyżej 5,0m Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. Przewiduje się zagrożenia: porażenie prądem, uszkodzenie ciała, przysypania ziemią lub upadku z wysokości (podczas wykonywania prac z użyciem maszyn i urządzeń, należy zabezpieczyć pracowników i narzędzia przed upadkiem z wysokości, wyznaczyć strefy niebezpieczne, drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta i spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności, deskowanie ścian wykopów o głębokości ponad 1,0m i wykonanie barierek zabezpieczających na rusztowaniach i w poziomie dachu). Sposób przeprowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenia pracowników (wstępne i okresowe), którzy powinni potwierdzić udział w nim własnoręcznym podpisem. Zakres szkolenia powinien obejmować m.in. treść rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osobę mającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego przeprowadzenia. Przed przystąpieniem do prac robotnicy powinni być zapoznani z programem pracy oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzonym przez kierownika budowy. Bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi sprawować będzie kierownik budowy. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom podczas realizacji robót budowlanych. Przestrzeganie przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia (DZ.U.Nr 47, poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych szczególności: - plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dostępem niepowołanych osób mających dostęp do budowy; ogrodzenie miejsca budowy będzie

30 przygotowane i wykonane w ten sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi przebywających w pobliżu i na terenie budowy, tj. będzie zabezpieczone przed przewróceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego wysokość nie będzie niższa niż 1,50 m; stosowane będą ogrodzenia z gotowych elementów np. panele stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki ażurowe; - wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejściem lub bramą dla ruchu pieszego oraz dla pojazdów samochodowych; szerokość drogi dojazdowej dla samochodów min. 3,5m; dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejąca komunikacja wewnętrzna; stosownie do potrzeby zostanie wyrównany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem miejscowych nierówności uniemożliwiających dojazd lub dojście do wznoszonego budynku; umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w pobliżu ogrodzenia budowy oraz przy dojściu do budowy w takiej odległości, aby informacja o wznoszonym obiekcie i prowadzonych robotach docierała do osób odpowiednio wcześnie. - w trakcie prac na wysokościach stosować zabezpieczenia przed upadkiem (barierki ochronne, pasy bezpieczeństwa itp.) - dostawa prądu elektrycznego i wody -niezbędnych do wykonywania robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy odbywać się będzie z istniejących na działce przyłączy elektroenergetycznego i wodnego. - przewidzieć odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe budowy oraz urządzenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych (tymczasowy budynek: barakowóz bez podwozia lub kontener segmentowy). W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań mających na celu usunięcie tego zagrożenia NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM. Sporządził: mgr inż. Mariusz KOLBERG

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CENTRUM REHABILITACJI PSOUU MIKOŁÓW (w zakresie zmiany fundamentów piwnicy)

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CENTRUM REHABILITACJI PSOUU MIKOŁÓW (w zakresie zmiany fundamentów piwnicy) PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CENTRUM REHABILITACJI PSOUU MIKOŁÓW (w zakresie zmiany fundamentów piwnicy) Sporządzony na zlecenie: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła OBLICZENI STTYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła Normy budowlane i literatura : 01. PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 02. PN-82/B-02003

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-poz.1 ;

Załącznik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-poz.1 ; Załącnik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-po.1 ; I. Element 1-krokiew frontowa-połaci stromej krycie blachą na deskowaniu: Krokiew _prekrój nominalny-14/15 cm KROKIEW UKOSNA -prekrój nie skorodowany Serokość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Robudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej Inwestor: Gmina Skoki Adres: Kusewo diałka 130/5 i 128 Po.1.1.Dach krokiew. DANE: Wymiary prekroju: prekrój prostokątny Serokość b

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie.

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. 1. Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora na opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU OPINI TECHNICZN DOTYCZĄC STNU TECHNICZNEGO UDYNKU Temat: Projekt wykonania przejścia w ścianach przydalatycyjnych na poziomie parteru istniejącego budynku Urzędu Miasta Mysłowice znajdującego się przy

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. ZA OÝENIA PROJEKTOWE... 2 1.2. ZASTOSOWANE NORMY, PRZEPISY I LITERATURA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA... 3 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 1 2 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 3 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 4 PROJEKTY ZWIĄZANE.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

Bardziej szczegółowo

Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis Data. kontr. bud bez ograniczeń

Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis Data. kontr. bud bez ograniczeń WYKONAWCA: Firma Inżynierska GF MOSTY 41-940 Piekary Śląskie ul. Dębowa 19 Zamierzenie budowlane: Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brynicą w ciągu drogi powiatowej nr 4700 S (ul. Akacjowa) w Bobrownikach

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0 - 1 - Wiązar Jętkowy 5.2 OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE WIĄZR JĘTKOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice utor: inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.3 Dach - Wiązar jętkowy DNE:

Bardziej szczegółowo

III P R O J E K T ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

III P R O J E K T ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY III P R O J E K T ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1.III III OPIS TECHNICZNY WIATY JAKO PUNKTU WYSTAWOWEGO NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG GOSPODARSTW WIEJSKICH ŁUKOWICA, działka nr ew. 1071/4,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W m. MARIANOWO GMINA DOMINOWO POWIAT ŚREDZKI * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Działki nr ewid. Marianowo 231 CPV 45233124-4 Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt SOSNA 3,0 x 3,0m

Projekt SOSNA 3,0 x 3,0m Projekt SOSNA 3, x 3,m Projekt Sosna 3,x3,m - Zestawienie materiału Długości rzeczywiste NrS Przeznaczenie NrZ szt B [cm] H [cm] 1, 3, 4, 5 słup C24 4 12, 12, 2,4 L [m] 2 słup C24 9 12, 12,,64 6, 7 belka

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO Dotycząca budowy instalacji solarnej dla Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie Branża: konstrukcyjno - budowlana Lokalizacja: Kraków,

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIANOWICACH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIANOWICACH OPINIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU WRAZ Z PROPOZYCJĄ KONSTRUCJI Temat/obiekt: WSPORCZEJ POD PANELE PV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO Z POMIESZCEŃ APTEKI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10 KONSTRUKCJE BUDOWLNE I INŻYNIERSKIE STTYK.PL www.statyk.pl, NIP: 635-183-01-96, REG: 242840669, KRS: 0000409301 Konto: PKO BP 04 1020 2313 0000 3602 0401 4452 PROJ NR: 130102 B/O PROJEKT BUDOWLNY KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH: UDYNEK ILIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KTOWICCH PLC EUROPY 1 PROJEKT DOSTOSOWNI DCHU DO ZWIĘKSZONYCH OCIĄŻEŃ ŚNIEGIEM str. 12/K SPIS POZYCJI OLICZEŃ STTYCZNYCH: POZ.1 DCH...13 POZ.1.1 ELK O ROZPIĘTOŚCI LŚW MX =4,9M...17

Bardziej szczegółowo

ZMIANA POSZYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNYM

ZMIANA POSZYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNYM Biuro Obsługi Inwestycji Projektowanie i Nadzór mgr inż. Piotr Sławiński ul. Adama Asnyka 28 22-200 Włodawa tel. kom.: (+48) 514272679 ZMIANA POSZYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNYM Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś

PROJEKT KONSTRUKCJI. Wiata drewniana. Inwestor: Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz. Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła Wiela Wieś PROJEKT KONSTRUKCJI Wiata drewniana Inwestor: Gmina Wiela Wieś Ul. Wesoła 48 32-089 Wiela Wieś Projektował: mgr inż. Ewa Przybyłowicz upr. Nr 144/2001 1 Luty 2014 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

III. ZALĄCZNIKI - CZĘŚĆ RYSUNKOWA K01 Rzut dachu 1:100

III. ZALĄCZNIKI - CZĘŚĆ RYSUNKOWA K01 Rzut dachu 1:100 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU str. 3-4 II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI str. 5-6 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Projektowana

Bardziej szczegółowo

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 1 Obliczyć SGN (bez docisku) dla belki pokazanej na rysunku. Belka jest podparta w sposób ograniczający możliwość skręcania na podporze. Belki rozstawione są co 60cm. Obciążenia charakterystyczne belki

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Rozbiórka atrapy stromego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele.

PROJEKT BUDOWLANY. Rozbiórka atrapy stromego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. PRACOWNA PROJEKTOWA-Marek Szurlej, ul. Siemiradzkiego 4a, 51-631 Wrocław, tel.509 651 998 PROJEKT BUDOWLANY Rozbiórka atrapy stromego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie Egz. nr 1 Strona tytułowa PROJEKT BUDOWLANY z elementami projektu wykonawczego Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 104286L - ul. Przechodnia we Włodawie Adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

P. B. część konstrukcyjna

P. B. część konstrukcyjna P.. część konstrukcyjna O L I C Z E N I S T T Y C Z N E TEMT : PROJEKT PRZEUDOWY ISTNIEJĄCYCH OIEKTÓW N CELE SPOŁECZNO-KULTURLNE W ŻNICY LOKLIZCJ: ŻNIC, 34-350 GMIN WĘGIERSK GÓRK, DZIŁKI NR 838/2 ; 838/3,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap II miejsca parkingowe dla samochodów osobowych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap II miejsca parkingowe dla samochodów osobowych ARCHI-KON Sylwia Płoneczka -Parot 43-254 WARSZOWICE, UL. SZOSZOWSKA 36 TEL. 601-725-855 FAX 032 435-49-60, NIP: 638-155-23-71, REGON: 241224796 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY 1 2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie projektanta... 4 2.Ksero uprawnień... 5 3.Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego... 7 4. Podstawa opracowania... 8 CZĘŚĆ OPISOWA 5. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania obliczeń statycznych jest konstrukcja fragmentu Zespołu Szkół w Ligocie objętego przebudową i adaptacją strychu na sale

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: Odnowa miejscowości Gminy Wilczęta polegająca na budowie altany rekreacyjnej w Bardynach.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: Odnowa miejscowości Gminy Wilczęta polegająca na budowie altany rekreacyjnej w Bardynach. USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM mgr inż. arch. Daria Keller Upr. nr 1154 / EL / 87 tel. kom. 0 600 663 251 14 500 BRANIEWO NIP 582-103-51-20 e-mail:d_keller@wp.pl ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ BUDOWA BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY KARCZEWSKIEJ 14/16 W OTWOCKU DZ. NR 99/5, OBRĘB 47 Inwestor: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE PRZY UL. BIELSKIEJ 17 W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA SALE ZAJĘĆ LOKALIZACJA: LIGOTA, UL. BIELSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI WYMIANY ŚWIETLIKA GÓRNEGO i REMONTU ŚWIETLIKA WEWNĘTRZNEGO. 1. Stan istniejący

OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI WYMIANY ŚWIETLIKA GÓRNEGO i REMONTU ŚWIETLIKA WEWNĘTRZNEGO. 1. Stan istniejący OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI WYMIANY ŚWIETLIKA GÓRNEGO i REMONTU ŚWIETLIKA WEWNĘTRZNEGO 1. Stan istniejący Nad klatką schodową przedmiotowego budynku istnieją dwa świetliki szklane wsparte na ramkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. WYKONANIA WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ NA BUDYNKU MIESZKALNYM Umowa nr 33/DT/2016

PROJEKT BUDOWLANY. WYKONANIA WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ NA BUDYNKU MIESZKALNYM Umowa nr 33/DT/2016 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ NA BUDYNKU MIESZKALNYM Umowa nr 33/DT/2016 OBEJMUJĄCY ROBOTY W ZAKRESIE: ocenę stanu technicznego więźby wzmocnienie konstrukcji INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

ElŜbieta Kaca Pracownia Projektowa BDB PROJEKT ul. Piłsudskiego 28, Puławy, pokój 310, tel CZĘŚĆ D

ElŜbieta Kaca Pracownia Projektowa BDB PROJEKT ul. Piłsudskiego 28, Puławy, pokój 310, tel CZĘŚĆ D CZĘŚĆ D - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEPZIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - Obiekt: Adres: Inwestor: Adres: Altana widokowa Jasienica Rosielna, działka nr 568/2, gmina Jasienica Rosielna Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany - zamienny

Projekt budowlany - zamienny 77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 696 306 924 NIP 8421771348, REGON 222130908 Projekt budowlany - zamienny Nazwa zadania Wiata edukacyjna Inwestor Adres inwestycji Polski Związek Łowiecki Zarząd

Bardziej szczegółowo