123HD60 123HD65 X-series Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "123HD60 123HD65 X-series Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji."

Transkrypt

1 PKWiU Instrukcja obs ugi 123HD60 123HD65 -series Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish

2 ZNACZENIE SYMBOLI Symbole OSTRZE ENIE W razie nieprawid owego lub nieostro nego pos ugiwania si no ycami do ywop otu mogà one okazaç si niebezpiecznym narz dziem, b dàcym w stanie spowodowaç powa ne, a nawet Êmiertelne obra enia. Bardzo wa ne jest, aby ze zrozumieniem przeczytaç niniejszà instrukcj obs ugi. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Przeglàd lub/oraz konserwacj wolno wykonywaç tylko przy wy àczonym silniku, gdy wy àcznik znajduje si w po o eniu STOP. Zawsze u ywaj zatwierdzonych r kawic ochronnych. Wykonuj regularnie czyszczenie. Kontrola wzrokowa. Zawsze nale y stosowaç: Zatwierdzone ochronniki s uchu Zatwierdzona os ona oczu Konieczne jest stosowanie okularów ochronnych lub siatki ochronnej na twarz. Niniejszy produkt zgodny jest z obowiàzujàcymi dyrektywami CE. Zawsze u ywaj zatwierdzonych r kawic ochronnych. NoÊ mocne, przeciwpoêlizgowe, wysokie obuwie ochronne lub obuwie robocze. Emisja ha asu do otoczenia zgodna z dyrektywà Wspólnoty Europejskiej. WartoÊç emisji dla maszyny podana zosta a w rozdziale Dane techniczne oraz na naklejce. Pozosta e symbole/naklejki samoprzylepne umieszczone na maszynie dotyczà specjalnych wymogów, zwiàzanych z certyfikatami w poszczególnych krajach. 2 Polish

3 SPIS TREÂCI Spis treêci ZNACZENIE SYMBOLI Symbole... 2 SPIS TREÂCI Spis treêci... 3 Przyst pujàc do uruchomienia nale y pami taç o przestrzeganiu nast pujàcych zasad:... 3 WST P Szanowny Kliencie... 4 CO JEST CO? Co jest co?... 5 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA Wa ne... 6 Ârodki ochrony osobistej... 6 Zespo y zabezpieczajàce maszyny... 7 PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SI Z PALIWEM Zasady bezpieczeƒstwa - paliwo Paliwo Tankowanie URUCHAMIANIE I WY ÑCZANIE Kontrola przed uruchomieniem Uruchamianie i wy àczanie TECHNIKA PRACY Ogólne zasady pracy maszynà KONSERWACJA Gaênik T umik Uk ad ch odzenia Âwieca zap onowa Filtr powietrza Bieg Czyszczenie i smarowanie Plan konserwacji DANE TECHNICZNE Dane techniczne Zapewnienie o zgodnoêci z normami WE Przyst pujàc do uruchomienia nale y pami taç o przestrzeganiu nast pujàcych zasad: Zapoznaj si dok adnie z treêcià instrukcji obs ugi. OSTRZE ENIE D ugotrwa e przebywanie w ha asie mo e doprowadziç do trwa ej utraty s uchu. Dlatego nale y zawsze stosowaç atestowane ochronniki s uchu. OSTRZE ENIE Pod adym pozorem nie wolno zmieniaç ani modyfikowaç fabrycznej konstrukcji maszyny bez zezwolenia wydanego przez producenta. Zawsze nale y u ywaç wy àcznie oryginalnych cz Êci zamiennych. Samowolne wprowadzanie zmian oraz/lub montowanie wyposa enia nie zatwierdzonego przez producenta mo e staç si przyczynà groênych obra eƒ lub Êmierci obs ugujàcego urzàdzenie bàdê innych osób. OSTRZE ENIE W razie nieprawid owego lub nieostro nego pos ugiwania si no ycami do ywop otu mogà one okazaç si niebezpiecznym narz dziem, b dàcym w stanie spowodowaç powa ne, a nawet Êmiertelne obra enia. Bardzo wa ne jest, aby ze zrozumieniem przeczytaç niniejszà instrukcj obs ugi. Polish 3

4 WST P Szanowny Kliencie Gratulujemy wyboru produktu Husqvarna Tradycje firmy Husqvarna si gajà roku 1689, kiedy to król Karl I nakaza wybudowaç fabryk muszkietów na brzegu rzeki Huskvarna. Lokalizacja fabryki by a trafna, gdy umo liwia a wykorzystywanie energii wodnej. Przez ponad 300 lat istnienia, w fabryce Husqvarna produkowano wiele ró nych produktów - od opalanych drewnem pieców kuchennych po nowoczesne maszyny kuchenne, maszyny do szycia, rowery, motocykle i in. W 1956 roku wypuszczono pierwsze kosiarki silnikowe, a w 1959 przysz a kolej na pilarki aƒcuchowe. Produkty te do dziê stanowià podstawowy asortyment Husqvarny. Husqvarna jest obecnie Êwiatowym liderem w zakresie produkcji sprz tu do pracy w lesie i w ogrodzie. Najwy szym priorytetem obj ta jest wydajnoêç i jakoêç produktów. Ideà biznesowà jest udoskonalanie, produkcja i marketing maszyn o nap dzie silnikowym, przeznaczonych do u ytku w leênictwie, ogrodnictwie i budownictwie. Celem Husqvarny jest równie zajmowanie czo owej pozycji pod wzgl dem ergonomii, atwoêci w u ytku oraz bezpieczeƒstwa produktów, a tak e pod wzgl dem troski o Êrodowisko. Dlatego opracowano wiele finezji technicznych, które majà na celu udoskonalenie produktów we wspomnianym zakresie. JesteÊmy przekonani, e przez d ugi czas b dà Paƒstwo zadowoleni z jakoêci i wydajnoêci naszych produktów. Zakup jakiegokolwiek z naszych produktów daje mo liwoêç korzystania z profesjonalnej pomocy i obs ugi technicznej, w razie koniecznoêci przeprowadzenia naprawy lub serwisu. Je eli maszyna nie zosta a kupiona w autoryzowanym punkcie sprzeda y, prosimy zapytaç o najbli szy warsztat serwisowy. Mamy nadziej, e b dà Paƒstwo zadowoleni ze swojej maszyny i e b dzie ona Paƒstwu s u yç przez d ugie lata. Prosimy pami taç, e niniejsza instrukcja obs ugi jest wa nym dokumentem, dzi ki któremu maszyna zyskuje wi kszà wartoêç. Stosujàc si do zawartych w niej wskazówek (na temat u ytkowania, obs ugi technicznej, konserwacji itd.) mo na znacznie przed u yç okres u ytkowy maszyny, a tak e zwi kszyç jej wartoêç w przypadku sprzeda y. W razie sprzeda y maszyny nale y przekazaç nowemu u ytkownikowi tak e instrukcj obs ugi. Dzi kujemy za wybór produktu Husqvarna Husqvarna AB nieustannie modernizuje swoje wyroby, w zwiàzku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczàcych m.in. wyglàdu produktów bez uprzedzenia. 4 Polish

5 CO JEST CO? Co jest co? 1 Instrukcja obs ugi 2 Uchwyt 3 Blokada gazu 4 Korek wlewu paliwa 5 Dêwignia ssania 6 Uchwyt przedni 7 Os ona no a 8 No e 9 Os ona transportowa 10 Pokrywa filtra powietrza 11 Pompa paliwowa 12 Zbiornik paliwa 13 Blokada uchwytu (123HD65) 14 Dêwignia gazu 15 Nasadka Êwiecy i Êwieca zap onowa 16 Os ona cylindra 17 Uchwyt rozrusznika 18 Wy àcznik 19 Uzupe nianie Êrodka smarujàcego, przek adniakàtowa 20 Bieg 21 Os ona r ki 22 Klucz kombinowany 23 Klucz wpustowy szeêciokàtny Polish 5

6 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA Wa ne Ârodki ochrony osobistej WA NE Maszyna przeznaczona jest wy àcznie do obcinania ga zi. Nie wolno pracowaç maszynà przerobionà, odbiegajàcà od orygina u. Nie wolno pracowaç maszynà w stanie przem czenia, po spo yciu alkoholu lub po przyj ciu leków os abiajàcych wzrok, zdolnoêç oceny i koordynacj. Stosuj Êrodki ochrony osobistej. Patrz wskazówki podane pod rubrykà Ârodki ochrony osobistej. Nigdy nie u ywaj maszyny w ekstremalnych warunkach pogodowych i klimatycznych, np. przy bardzo du ym mrozie lub w bardzo goràcym lub/oraz wilgotnym klimacie. Nie wolno pracowaç maszynà uszkodzonà. Stosuj si do instrukcji dotyczàcych konserwacji, kontroli i obs ugi technicznej podanych w niniejszej instrukcji obs ugi. Niektóre czynnoêci konserwacyjne i obs ugowe muszà byç wykonane przez przeszkolonego i wykwalifikowanego specjalist. Patrz wskazówki podane pod rubrykà Konserwacja. Wszystkie pokrywy i os ony muszà byç zamontowane przed uruchomieniem. Aby wyeliminowaç ryzyko pora enia pràdem, sprawdê, czy fajka Êwiecy i przewód zap onowy nie sà uszkodzone. WA NE W razie nieprawid owego lub nieostro nego pos ugiwania si no ycami do ywop otu mogà one okazaç si niebezpiecznym narz dziem, b dàcym w stanie spowodowaç powa ne, a nawet Êmiertelne obra enia. Bardzo wa ne jest, aby ze zrozumieniem przeczytaç niniejszà instrukcj obs ugi. Podczas u ywania maszyny nale y zawsze mieç na sobie zatwierdzone przez odpowiednie w adze Êrodki ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej nie eliminujà ryzyka odniesienia obra eƒ, natomiast ograniczajà ich rozmiar w razie zaistnienia wypadku. PoproÊ swojego dealera o pomoc w wyborze Êrodków ochrony osobistej. OCHRONNIKI S UCHU OSTRZE ENIE Majàc za o one ochronniki s uchu nale y zawsze byç szczególnie uwa nym na sygna y i zawao ania ostrzegawcze. Zdejmuj ochronniki s uchu zaraz po wy àczeniu silnika. Nale y stosowaç ochronnik s uchu o wystarczajàcych waêciwoêciach t umiàcych. OSTRZE ENIE Podczas pracy uk ad zap onowy maszyny wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznoêciach pole to mo e mieç wp yw na prac stymulatorów serca. W celu ograniczenia ryzyka powa nych lub Êmiertelnych obra eƒ, osobom posiadajàcym stymulator serca zalecamy skonsultowanie si z lekarzem i producentem stymulatora serca przed przystàpieniem do pracy maszynà. OS ONA OCZU Nale y zawsze u ywaç zatwierdzonych os on oczu. U ywajàc maski ochronnej twarzy, nale y mieç na sobie tak e zatwierdzone okulary ochronne. Za zatwierdzone okulary ochronne uwa ane sà takie, które sà zgodne z normami ANSI Z87.1 dla USA lub EN 166 dla krajów UE. OSTRZE ENIE W àczanie silnika w zamkni tych lub êle wentylowanych pomieszczeniach mo e byç przyczynà Êmierci wskutek uduszenia lub zatrucia tlenkiem w gla. R KAWICE R kawice nale y u ywaç wtedy, kiedy to jest konieczne np. podczas monta u mechanizmu tnàcego. OSTRZE ENIE Uszkodzone lub nieodpowiednie no e zwi kszajà ryzyko wypadków przy pracy. OBUWIE WYSOKIE NoÊ mocne, przeciwpoêlizgowe, wysokie obuwie ochronne lub obuwie robocze. 6 Polish

7 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA ODZIE Stosuj odzie uszytà z tkaniny odpornej na rozdarcie i nie noê luênej garderoby, która atwo zaczepia si o ga zie. NoÊ zawsze d ugie spodnie uszyte z mocnej tkaniny. Nie zak adaj bi uterii, krótkich spodni i sanda ów, ani nie pracuj bez obuwia. Dopilnuj, aby w osy nie spada y na ramiona. APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowaç si zawsze w pobli u. kontrolujà dwie niezale ne od siebie spr yny. Oznacza to, e gdy puêcisz uchwyt dêwignia gazu jest automatycznie blokowana w pozycji biegu ja owego. Zespo y zabezpieczajàce maszyny Sprawdê, czy dêwignia gazu jest zablokowana w po o eniu biegu ja owego, gdy blokada dêwigni gazu znajduje si w po o eniu wyjêciowym. W niniejszym rozdziale przedstawiono poszczególne zespo y zabezpieczajàce maszyny, omówiono ich funkcj oraz sposoby ich kontrolowania i konserwacji w celu zapewnienia prawid owego dzia ania. Patrz rozdzia Co jest co?, aby zapoznaç si z rozmieszczeniem tych zespo ów w pilarce. Je eli maszyna nie jest prawid owo konserwowana i nie jest poddawana profesjonalnie wykonywanym naprawom oraz/lub obs ugom technicznym, jej okres u ytkowy jest krótszy oraz wi ksze jest ryzyko wypadków. Je eli potrzebujesz wi cej informacji, skontaktuj si z najbli szym warsztatem serwisowym. WciÊnij blokad dêwigni gazu i sprawdê, czy po zwolnieniu nacisku powraca ona do po o enia wyjêciowego. WA NE Wszelkie czynnoêci obs ugowe i naprawy maszyny wymagajà specjalnego przeszkolenia. Dotyczy to szczególnie jej zespo ów zabezpieczajàcych. Je eli maszyna nie spe nia jakiegokolwiek z ni ej wymienionych warunków kontrolnych, nale y jà oddaç do warsztatu obs ugi technicznej. Kupujàc nasze produkty zyskujesz tak e gwarancj profesjonalnej obs ugi i napraw. Je eli w miejscu zakupu nie jest prowadzona obs uga serwisowa, zapytaj o adres najbli szego warsztatu obs ugi technicznej. OSTRZE ENIE Nigdy nie u ywaj maszyny z uszkodzonymi zespo ami zabezpieczajàcymi. Zespo y zabezpieczajàce maszyny nale y kontrolowaç I konserwowaç zgodnie z opisem w niniejszym rozdziale. Je eli Twoja maszyna nie spe nia jakiegokolwiek z warunków kontrolnych, nale y j Sprawdê, czy dêwignia gazu i jej blokada poruszajà si p ynnie i czy spr yny powrotne dzia ajà prawid owo. Patrz wskazówki znajdujàce si pod nag ówkiem Start. Uruchom no yce do ywop otu i wprowadê silnik na najwy sze obroty (pe ny gaz). PuÊç dêwigni gazu i sprawdê, czy no e zatrzymujà si i pozostajà nieruchome. Je eli no e poruszajà si, podczas gdy dêwignia gazu znajduje si w po o eniu biegu ja owego, nale y wyregulowaç obroty biegu ja owego w gaêniku. Patrz wskazówki znajdujàce si pod nag ówkiem Konserwacja. Blokada dêwigni gazu Blokada dêwigni gazu zabezpiecza przed przypadkowym naciêni ciem dêwigni gazu. Nacisk na dêwigni (A) znajdujàcà si na uchwycie (tzn. w momencie uj cia uchwytu) zwalnia dêwigni gazu (B). Po zwolnieniu uchwytu dêwignia gazu i dêwignia blokady powrócà do swoich pozycji wyjêciowych. Ruch ten Polish 7

8 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA Wy àcznik Silnik nale y wy àczaç za pomocà wy àcznika. W àcz silnik i sprawdê, czy po przesuni ciu wy àcznika w po o enie stop silnik zatrzyma si. Os ona r ki Sprawdzaj regularnie, czy elementy amortyzujàce nie sà p kni te lub czy nie uleg y deformacji. Sprawdê, czy elementy amortyzujàce sà ca e i dobrze zamocowane. OSTRZE ENIE Nadmierne wystawienie operatora na dzia anie wibracji mo e powodowaç uszkodzenia uk adu krà enia i uk adu nerwowego, szczególnie u ludzi z wadami krà enia. Zwróç si do lekarza, jeêli rozpoznasz u siebie symptomy dolegliwoêci somatycznych, których przyczynà mo e byç wystawienie na nadmierne wibracje. Przyk adem takich symptomów jest; dr twienie, utrata czucia, mrowienie, k ucie, ból, utrata si, zmiany koloru skóry lub jej stanu. Symptomy te zazwyczaj sà odczuwalne w palcach, d oniach i nadgarstkach. Ryzyko wzrasta przy niskich temperaturach. T umik Os ona r ki ma na celu chroniç przed dotkni ciem r kà do pracujàcych no y, np. gdy u ytkownik puêci niechcàcy przedni uchwyt. Zadaniem t umika jest ograniczenie do minimum poziomu ha asu i odrzucanie spalin poza stref pracy operatora. T umik wyposa ony w katalizator zmniejsza równie zawartoêç szkodliwych substancji w spalinach. Sprawdê, czy os ona r ki jest dobrze zamocowana. Sprawdê, czy os ona r ki nie jest uszkodzona. System t umienia wibracji W krajach o goràcym i suchym klimacie ryzyko powstawania po arów jest du e. Dlatego niektóre t umiki wyposa yliêmy w tzw. siatk przeciwiskrowà. Sprawdê, czy t umik w Twojej maszynie ma takà siatk. Twoja maszyna jest wyposa ona w system t umienia wibracji, którego zadaniem jest ograniczenie wibracji do minimum i zapewnienie jak najwi kszego komfortu podczas pracy maszynà. System t umienia wibracji, w który wyposa ona jest maszyna, obni a poziom wibracji przekazywanych na uchwyty z silnika/ osprz tu tnàcego. Silnik w àcznie z no ami zamocowany jest do zespo u, na którym znajdujà si uchwyty, za pomocà czterech spr yn. T umik wymaga dok adnego stosowania si do instrukcji dotyczàcych kontroli, konserwacji i obs ugi. Nigdy nie u ywaj maszyny z uszkodonym t umikiem. Sprawdzaj regularnie, czy t umik jest dok adnie przymocowany do maszyny. 8 Polish

9 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA JeÊli t umik w Twojej maszynie jest wyposa ony w siatk przeciwiskrowà, nale y jà regularnie czyêciç. Zanieczyszczona siatka powoduje przegrzewanie si silnika, co mo e byç przyczynà powa nych uszkodzeƒ. Os ona no a Os ona no y (A) ma na celu chroniç przed dotkni ciem jakàkolwiek cz Êcià cia a do no y (B). A OSTRZE ENIE T umik z katalizatorem jest bardzo goràcy zarówno podczas pracy, jak i zaraz po jej ukoƒczeniu. Dotyczy to równie pracy na biegu ja owym. Dotkni cie mo e spowodowaç oparzenie skóry. Nale y pami taç o zagro eniu po arowym OSTRZE ENIE Wewnàtrz t umika znajdujà si substancje chemiczne mogàce wywo ywaç choroby nowotworowe. W razie uszkodzenia t umika unikaj stycznoêci z tymi elementami. Sprawdê, czy os ona no y nie jest uszkodzona lub zdeformowana. Wykrzywionà lub uszkodzonà os on no y nale y wymieniç. Bieg B Po zakoƒczeniu pracy maszynà przek adnia jest goràca. Nie dotykaj do przek adni, aby si nie oparzyç. No e OSTRZE ENIE Pami taj o tym, e: Spaliny silnikowe majà wysokà temperatur, mogà zawieraç iskry, które mogà si staç przyczynà po aru. Nigdy nie w àczaj maszyny w pomieszczeniach zamkni tych lub w pobli u materia ów atwopalnych Aby uzyskaç dobry efekt koszenia, wa ne jest, by nacisk mi dzy no ami by prawid owy. Regulacji nacisku dokonuje si przez dokr cenie Êrub - znajdujàcych si na spodzie belki no owej - w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a do oporu. Nast pnie odkr ç Êrub o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zabezpiecz Êrub zak adajàc na nià przeciwnakr tk po wierzchniej stronie belki no owej. Sprawdê, czy Êruba nie zosta a dokr cona zbyt mocno i czy mo na przesuwaç na boki podk adk znajdujàcà si pod bem Êruby. Je eli no e sà prawid owo ustawione, luz mi dzy nimi powinien wynosiç 0,2-0,4 mm (pomiar przy Êrubach). Ostrza no y sà zbyt twarde, by ostrzyç je pilnikiem. T pe no e nale y naostrzyç na szlifierce. Wykrzywione lub uszkodzone no e nale y wymieniç. Polish 9

10 PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SI Z PALIWEM Zasady bezpieczeƒstwa - paliwo Benzyna Nigdy nie uruchamiaj maszyny, gdy: 1 Je eli rozla eê paliwo na urzàdzenie. Wytrzyj jà i poczekaj, a wyschnà resztki benzyny. 2 Je eli obla eê paliwem siebie lub swoje ubranie, zmieƒ ubranie. Pêrzemyj te cz Êci cia a, które mia y stycznoêç z paliwem. U yj wody I myd a. 3 Paliwo wycieka z maszyny. Regularnie sprawdzaj szczelnoêç korka wlewowego i przewodów paliwowych. Transport i przechowywanie Maszyn i paliwo nale y przechowywaç i transportowaç w taki sposób, aby w razie ewentualnego wycieku paliwa i powstania oparów nie zachodzi o ryzyko wyst powania iskier lub otwartego p omienia, np. w pobli u maszyn i silników elektrycznych, kontaktów elektrycznych/prze àczników pràdu lub kot ów. Do przechowywania i transportowania paliwa nale y u ywaç pojemników specjalnie przeznaczonych do tego celu i zatwierdzonych. Przed odstawieniem maszyny na d u sze przechowywanie nale y opró niç zbiornik paliwa. Dowiedz si na najbli szej stacji benzynowej, co nale y zrobiç z nie zu ytym paliwem. Przed odstawieniem maszyny na d u sze przechowanie nale y jà dok adnie oczyêciç i przeprowadziç kompletny serwis. Os ona transportowa osprz tu tnàcego musi byç zawsze zamontowana na czas transportu lub przechowywania maszyny. Paliwo OSTRZE ENIE Zachowuj ostro noêç podczas obchodzenia si z paliwem. Pami taj o ryzyku po aru, eksplozji, unikaj wdychania oparów. UWAGA Maszyna wyposa ona jest w silnik dwusuwowy, jako paliwo mo na stosowaç wy àcznie mieszank benzyny z olejem do dwusuwów. Dok adne odmierzenie iloêci oleju gwarantuje uzyskanie mieszanki o prawid owym sk adzie. W przypadku sporzàdzania ma ej iloêci mieszanki nawet niewielkie zachwianie proporcji mo e znacznie wp ynàç na jej sk ad. UWAGA Stosuj wy àcznie wysokogatunkowà benzyn o liczbie oktanowej co najmniej 90 (RON), zmieszanà z olejem. Je eli posiadana maszyny wyposa ona jest w katalizator (patrz rozdzia "Dane techniczne") wolno stosowaç wy àcznie benzyn bezo owiowà (wysokojakoêciowà, zmieszanà z olejem). Benzyna o owiowa spowoduje zniszczenie katalizatora. Nale y stosowaç benzyn dostosowanà do wymogów Êrodowiska naturalnego, tzw. benzyn alkalitowà, je eli taka jest dost pna. Zaleca si benzyn co najmniej 90-oktanowà (RON). Stosowanie benzyny o liczbie oktanowej mniejszej ni 90 powoduje stukanie. Prowadzi to do przegrzania silnika, co mo e byç przyczynà jego powa nego uszkodzenia. W przypadku pracy silnika na stale wysokich obrotach zaleca si stosowanie benzyny o wy szej liczbie oktanowej. Olej do silników dwusuwowych W celu zapewnienia najlepszego rezultatu i najlepszych osiàgów stosuj olej HUSQVARNA do silników dwusuwowych, który jest specjalnie dostosowany do naszych silników dwusuwowych, ch odzonych powietrzem. Nigdy nie u ywaj oleju do dwusuwów przeznaczonego do ch odzonych wodà, przyczepnych silników do odzi, czyli tzw. oleju do silników przyczepnych (oznaczonego TCW). Nigdy nie u ywaj oleju przeznaczonego do silników czterosuwowych. Niska jakoêç oleju lub zbyt bogata mieszanka benzyny z olejem mo e mieç negatywny wp yw na dzia anie katalizatora i na jego okres u ytkowania. Olej taki stosuje si w proporcji 1:50 (2%) z olejem HUSQVARNA do silników dwusuwowych. 1:33 (3%) z innymi olejami do ch odzonych powietrzem silników dwusuwowych, sklasyfikowanymi jako JASO FB/ISO EGB. OSTRZE ENIE Paliwo i jego opary sà bardzo atwo palne. Wdychanie oparów paliwa lub kontakt paliwa ze skórà mo e doprowadziç do powa nych obra eƒ. Zachowuj ostro noêç i zapewnij dobrà wentylacj podczas post powania z paliwem. Benzyna, w litrach Olej do silników dwusuwowych, w litrach 2% (1:50) 3% (1:33) 5 0,10 0, ,20 0, ,30 0, ,40 0,60 10 Polish

11 PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SI Z PALIWEM Sporzàdzanie mieszanki Mieszank sporzàdzaj w czystym pojemniku, zatwierdzonym jako odpowiedni do przechowywania benzyny. Do naczynia nalej najpierw po ow benzyny przeznaczonej do sporzàdzenia mieszanki. Nast pnie dodaj do niej ca à dawk oleju. Wymieszaj dok adnie paliwo z olejem potrzàsajàc pojemnikiem. Dolej pozosta à iloêç benzyny. Przed ka dorazowym nalaniem paliwa do zbiornika maszyny wymieszaj je dok adnie potrzàsajàc kanistrem. Nie sporzàdzaj mieszanki w iloêci wi kszej ni to jest potrzebne do 1 miesi cznego u ycia. Zbiornik paliwa nieu ywanej przez d u szy czas maszyny nale y opró niç i oczyêciç. OSTRZE ENIE T umik z neutralizatorem katalitycznym mocno si nagrzewa w trakcie pracy i po niej. Dotyczy to równie biegu ja owego. Nale y pami taç o zagro eniu po arowym, zw aszcza podczas wykonywania robót w pobli u materia ów i oparów atwopalnych. Tankowanie OSTRZE ENIE Podczas tankowania przestrzegaj nast pujàcych zasad, które zmniejszajà ryzyko po aru: Nie pal i nie stawiaj niczego goràcego w pobli u naczyƒ z paliwem. Nigdy nie tankuj, gdy silnik jest uruchomiony. Przed przystàpieniem do tankowania, wy àcz silnik i odczekaj kilka minut a ostygnie. Korek wlewowy otwieraj ostro nie, poniewa wewnàtrz zbiornika mo e panowaç nadciênienie. Po zatankowaniu dok adnie zakr ç korek wlewowy. Przed uruchomieniem maszyny przenieê jà na bezpiecznà odleg oêç od miejsca tankowania. Stosuj kanister z zabezpieczeniem przeciw przelewaniu paliwa. OczyÊç korek wlewowy i powierzchni wokó niego. Zanieczyszczenia dostajàce si do zbiornika mogà byç przyczynà zak óceƒ w pracy silnika. Zadbaj o to, aby paliwo by o dobrze zmieszane potrzàsajàc kanistrem przed zatankowaniem. Polish 11

12 URUCHAMIANIE I WY ÑCZANIE Kontrola przed uruchomieniem Ssanie: Wyciàgnij dêwigni ssania do po o enia w àczenia. Skontroluj teren pracy. Usuƒ przedmioty, które mog yby zostaç odrzucone spod maszyny podczas pracy. Sprawdê osprz t tnàcy. Nigdy nie u ywaj no y, które sà t pe, p kni te lub uszkodzone. Sprawdê, czy stan techniczny maszyny jest w pe ni zadawalajàcy. Sprawdê, czy dokr cone sà wszystkie Êruby i nakr tki. Dopilnuj, by przek adnia by a odpowiednio nasmarowana. Patrz wskazówki znajdujàce si pod nag ówkiem Przek adnia. Ciep y silnik Pompa paliwowa: PrzyciÊnij kilkakrotnie gumowà gruszk r cznej pompy paliwowej, tak aby nape ni a si paliwem. Gruszka nie musi byç nape niona ca kowicie. Sprawdê, czy osprz t tnàcy zawsze zatrzymuje si na biegu ja owym. U ywaj maszyny tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Dopilnuj, aby uchwyt i zespo y zabezpieczajàce maszyny by y zawsze w porzàdku. Nigdy nie u ywaj maszyny, w której brakuje jakichkolwiek cz Êci lub która zosta a przerobiona i nie jest w zgodzie z opisem technicznym. Zanim maszyna zostanie uruchomiona, wszystkie pokrywy muszà zostaç prawid owo zamontowane I nie mogà byç uszkodzone. Uruchamianie i wy àczanie Zimny silnik OSTRZE ENIE Przed uruchomieniem maszyny nale y zamontowaç kompletnà pokryw sprz g a wraz z przek adnià, gdy w przeciwnym razie sprz g o mo e si obluzowaç i odpaêç powodujàc powa ne obra enia. Przed uruchomieniem silnika przenieê maszyn na odleg oêç ok. 3 m od miejsca tankowania. Ustaw maszyn na twardym pod o u. Pami taj o tym, e no e mogà zaczàç poruszaç si z chwilà uruchomienia silnika. Dopilnuj, aby no e do niczego nie dotyka y. Dopilnuj, aby na terenie pracy nie znajdowa y si osoby niepowo ane, gdy w przeciwnym razie istnieje ryzyko nara enia ich na powa ne obra enia. Bezpieczna odleg oêç wynosi 15 m. Pompa paliwowa: PrzyciÊnij kilkakrotnie gumowà gruszk r cznej pompy paliwowej, tak aby nape ni a si paliwem. Gruszka nie musi byç nape niona ca kowicie. Uruchamianie PrzyciÊnij korpus maszyny do ziemi lewà r kà (UWAGA Nie stopà). Ujmij uchwyt rozrusznika prawà r kà i ciàgnij powoli, a poczujesz opór (zaz bienie rozrusznika), a nast pnie szarpnij szybko i energicznie. Nigdy nie owijaj linki rozrusznika wokó d oni. Gdy silnik zaskoczy, bezzw ocznie przesuƒ dêwigni ssania w po o enie wyjêciowe. Powtarzaj próby uruchomienia silnika a do skutku. UWAGA Nie wyciàgaj linki rozrusznika ca kowicie i nie puszczaj jej nagle, gdy jest wyciàgni ta. Mo e to spowodowaç uszkodzenie maszyny. Wy àczanie silnika Silnik zostaje wy àczony w wyniku przestawienia wy àcznika w po o enie "stop". 12 Polish

13 TECHNIKA PRACY Ogólne zasady pracy maszynà Instrukcje bezpieczeƒstwa podczas pracy WA NE W niniejszym rozdziale opisane zosta y podstawowe zasady bezpieczeƒstwa obowiàzujàce podczas pracy no ycami do ywop otów. Je eli znajdziesz si w sytuacji, w której nie jesteê pewny prawid owoêci dalszego sposobu post powania, zasi gnij porady eksperta. Zwróç si do swojego dealera lub warsztatu obs ugi technicznej. Nie podejmuj si pracy, gdy uwa asz, e nie masz wystarczajàcych kwalifikacji. Zawsze nale y dbaç o to, aby mieç bezpiecznà i pewnà pozycj przy pracy. Zawsze trzymaj maszyn dwoma r koma. Trzymaj maszyn przed sobà. OSTRZE ENIE Maszyna mo e spowodowaç powa ne obra enia. Przeczytaj dok adnie zasady bezpieczeƒstwa. Naucz si pos ugiwaç maszynà. OSTRZE ENIE Osprz t tnàcy. Nie dotykaj osprz tu tnàcego, zanim nie wy àczysz silnika. Uwa aj, aby podczas uruchamiania silnika nie dotknàç r kà lub nogà do osprz tu tnàcego. Instrukcje bezpieczeƒstwa dotyczàce otoczenia Nigdy nie pozwalaj u ywaç maszyny dzieciom. Dopilnuj, aby podczas pracy nikt nie zbli a si na odleg oêç mniejszà ni 15 m. Nigdy nie pozwalaj u ywaç maszyny innej osobie nie upewniwszy si, e przyswoi a sobie ona treêç Instrukcji obs ugi. Nigdy nie pracuj stojàc na drabinie lub sto ku, ani na adnym podwy szeniu, które nie jest stabilne i nie zapewnia zachowania statecznej postawy podczas pracy. Pami taj o tym, e operator ponosi odpowiedzialnoêç za wypadki i zagro enie dla innych ludzi i ich w asnoêci Po wy àczeniu silnika trzymaj r ce i nogi z dala od osprz tu tnàcego, dopóki no e ca kowicie si nie zatrzymajà. Uwa aj na koniuszki ga zi, które podczas ci cia mogà byç odrzucane przez maszyn z du à si à. Nie tnij zbyt blisko ziemi. Kamienie i inne przedmioty mogà byç odrzucane przez maszyn z du à si à. Skontroluj, czy w miejscu ci cia nie ma przewodów elektrycznych, gniazd owadów lub zwierzàt, ani te przedmiotów, o które mo na by oby uszkodziç osprz t tnàcy, np. przedmiotów metalowych. W razie najechania na twardy przedmiot lub w razie powstania wibracji nale y maszyn zatrzymaç. Zdejmij przewód ze Êwiecy zap onowej. Sprawdê, czy maszyna nie jest uszkodzona. Napraw maszyn, jeêli zosta a uszkodzona. Je eli podczas pracy coê przyczepi si do no y, nale y najpierw wy àczyç silnik, odczekaç do ca kowitego zatrzymania si maszyny, zdjàç przewód ze Êwiecy zap onowej, a dopiero potem przystàpiç do czyszczenia no y. Polish 13

14 TECHNIKA PRACY Instrukcje bezpieczeƒstwa po zakoƒczeniu pracy 123HD65 Tylny uchwyt no yc do ywop otu mo na po wyj ciu blokady ustawiaç w trzech kierunkach. Patrz rys. Podczas zmiany po o enia uchwytu no yce do ywop otu powinny pracowaç na biegu ja owym lub byç ca kowicie wy àczone. Po zakoƒczeniu pracy maszynà na osprz t tnàcy nale y zak adaç os on transportowà. Przed przystàpieniem do czyszczenia, naprawy lub przeglàdu nale y upewniç si, czy osprz t tnàcy zatrzyma si. Zdejmij kabel zap onowy ze Êwiecy zap onowej. Przyst pujàc do naprawy osprz tu tnàcego zak adaj zawsze solidne r kawice ochronne. Osprz t tnàcy jest bardzo ostry i bardzo atwo mo na si o niego skaleczyç. Podczas pracy uchwyt zawsze powinien byç skierowany w gór, bez wzgl du na to, w jakim po o eniu znajduje si maszyna. Przechowuj maszyn w miejscu niedost pnym dla dzieci. Do napraw u ywaj wy àcznie oryginalnych cz Êci zamiennych. G ówne techniki pracy Przycinajàc boki ywop otu wykonuj ruchy wahad owe od do u do góry. Dostosuj gaz do obcià enia, z jakim maszyna pracuje. Podczas strzy enia ywop otów silnik powinien byç zwrócony w kierunku od ywop otu. W celu zachowania jak najlepszej równowagi trzymaj maszyn mo liwie najbli ej tu owia. Uwa aj, aby nie dotykaç czubkiem do ziemi. Nie wykonuj pracy pospiesznie. Przesuwaj si wzd u ywop otu w umiarkowanym tempie, aby równo go przystrzyc. 14 Polish

15 KONSERWACJA Gaênik Posiadany produkt Husqvarna zosta zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie ze specyfikacjami ograniczajàcymi zawartoêç substancji szkodliwych w spalinach. Silnik zostaje dotarty po zu yciu iloêci paliwa równej pojemnoêci 8-10 zbiorników. W celu zapewnienia jak najlepszego dzia ania silnika oraz maksymalnego redukowania zawartoêci substancji szkodliwych w spalinach nale y po dotarciu silnika oddaç maszyn do punktu sprzeda y/warsztatu obs ugi technicznej, gdzie gaênik zostanie wyregulowany z zastosowaniem obrotomierza. obrotów, tak aby no e nie zaczyna y poruszaç si natychmiast po naciêni ciu dêwigni gazu. No e nie powinny poruszaç si, gdy dêwignia ssania znajduje si w po o eniu rozruchowym. T Dzia anie OSTRZE ENIE Przed uruchomieniem maszyny nale y zamontowaç kompletnà pokryw sprz g a wraz z przek adnià, gdy w przeciwnym razie sprz g o mo e si obluzowaç i odpaêç powodujàc powa ne obra enia. OSTRZE ENIE Je eli nie mo esz ustawiç obrotów biegu ja owego tak, aby osprz t tnàcy nie obraca si, zwróç si do swojego dealera/warsztatu obs ugi technicznej. Nie nale y pos ugiwaç si maszynà, dopóki nie zostanie prawid owo wyregulowana lub naprawiona. Gaênik s u y do regulacji obrotów silnika i jest sterowany za pomocà dêwigni gazu. W gaêniku powstaje mieszanka paliwowo-powietrzna o zmiennym sk adzie, mo liwym do regulacji. W celu uzyskania maksymalnej mocy silnika maszyny sk ad mieszanki musi byç dobr Regulacja gaênika ma na celu przystosowanie silnika do warunków lokalnych, np. pogody, ciênienia, rodzaju paliwa i rodzaju oleju silnikowego do dwusuwów. Regulacja obrotów biegu ja owego Âruba regulacyjna T umo liwia regulacj obrotów biegu ja owego. Wkr canie Êruby powoduje zwi kszenie obrotów, a wykr canie ich zmniejszenie. T umik UWAGA Niektóre t umiki wyposa one sà w katalizator. Patrz rozdzia Dane techniczne w celu sprawdzenia, czy Twoja maszyna wyposa ona jest w katalizator. T umik przeznaczony jest do t umienia ha asu i odrzucania gazów spalinowych poza stref pracy operatora. Gazy spalinowe majà wysokà temperatur, a znajdujàce si w nich iskry mogà spowodowaç po ar, je eli skierowane zostanà w stron materia ów suchych i atwopalnych. Przed przystàpieniem do regulacji gaênika konieczne jest oczyszczenie filtra powietrza i za o enie jego pokrywy. W razie potrzeby powtórnego wyregulowania ustaw obroty biegu ja owego Êrubà regulacyjnà T. Najpierw obracaj Êrubà T zgodnie z ruchem wskazówek zegara a do chwili, gdy no e zacznà si poruszaç. Nast pnie obracaj Êrub T w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do zatrzymania si no y. Obroty ja owe ustawione sà prawid owo, je eli silnik pracuje p ynnie w ka dym po o eniu. Silnik powinien mieç pewien margines Niektóre typy t umików sà wyposa one w siatk przeciwiskrowà. Je eli w Twojej maszynie wyst puje taki typ t umika, siatk nale y czyêciç co najmniej raz w tygodniu. Najlepiej jest to robiç szczotkà drucianà. W t umikach bez katalizatora siatka przeciwiskrowa powinna byç czyszczona lub wymieniana raz w tygodniu. W t umikach z katalizatorem nale y sprawdzaç i ewentualnie czyêciç siatk raz w miesiàcu. Uszkodzonà siatk nale y wymieniç. Je eli siatka zapycha si cz sto, mo e to oznaczaç, e zmniejszona zosta a efektywnoêç dzia ania katalizatora. Nale y wówczas skontaktowaç si ze swoim dealerem w celu kontroli. W razie zapchania siatki maszyna nagrzewa si nadmiernie, co prowadzi do uszkodzenia cylindra i t oka. Patrz tak e wskazówki pod rubrykà Konserwacja. Polish 15

16 KONSERWACJA UWAGA Nigdy nie u ywaj maszyny, której t umik jest w z ym stanie technicznym. OSTRZE ENIE T umik z katalizatorem jest bardzo goràcy zarówno podczas pracy, jak i zaraz po jej ukoƒczeniu. Dotyczy to równie pracy na biegu ja owym. Dotkni cie mo e spowodowaç oparzenie skóry. Nale y pami taç o zagro eniu po arowym Uk ad ch odzenia W celu uzyskania mo liwie najni szej temperatury pracy maszyna wyposa ona jest w uk ad ch odzenia. elektrody Êwiecy sà zanieczyszczone, oczyêç je i sprawdê, czy odst p mi dzy nimi wynosi 0,7 mm. wiec nale y wymieniç po ok. miesiàcu pracy lub w razie potrzeby - wczeêniej. UWAGA Stosuj wy àcznie Êwiece zalecane przez producenta. Niew aêciwa Êwieca mo e byç przyczynà zatarcia t oka/cylindra. Dopilnuj, aby Êwieca zap onowa by a wyposa ona w tzw. eliminator zak óceƒ radiowych. Filtr powietrza 3 W sk ad uk adu ch odzenia wchodzà: 2 1 Skrzyde ka wentylatora. 2 eberka ch odzàce cylindra. 3 Os ona cylindra (doprowadza zimne powietrze do cylindra). Elementy uk adu ch odzenia nale y czyêciç szczotkà raz w tygodniu, lub gdy zachodzi potrzeba - cz Êciej. Zanieczyszczony lub zatkany uk ad ch odzenia powoduje przegrzanie silnika maszyny, w konsekwencji czego nast puje uszkodzenie cylindra i t oka. Âwieca zap onowa Na stan Êwiecy zap onowej wp ywa: Z a regulacja gaênika. Z e proporcje sk adników mieszanki paliwowej (za du o oleju lub niew aêciwy olej). Zanieczyszczony filtr powietrza. Powy sze czynniki powodujà osadzanie sià nagaru na elektrodach Êwiecy, co powoduje zak ócenia pracy silnika i trudnoêci w jego uruchamianiu. Je eli silnik maszyny nie osiàga w aêciwej mocy, wyst pujà trudnoêci z jego uruchomieniem lub utrzymaniem wolnych obrotów, sprawdê najpierw stan Êwiecy zap onowej. Je eli 1 Filtr powietrza nale y regularnie czyêciç z py u i zanieczyszczeƒ, aby nie dopuêciç do: Z ej pracy gaênika TrudnoÊci w uruchamianiu silnika Zmniejszenia mocy silnika Przedwczesnego zu ycia cz Êci silnika Zwi kszenia zu ycia paliwa Filtr nale y czyêciç po ka dych 25 godzinach pracy lub cz Êciej, jeêli eksploatacja odbywa si w warunkach du ego zapylenia. Czyszczenie filtra powietrza Zdejmij pokryw filtra powietrza, a nast pnie wyjmij filtr. Wymyj go dok adnie w ciep ej wodzie z myd em. Dopilnuj, aby filtr by suchy przed ponownym jego za o eniem. Ca kowite oczyszczenie filtra po pewnym okresie u ytkowania nie jest mo liwe. Dlatego te filtr nale y regularnie (w sta ych odst pach czasu) wymieniaç na nowy. Uszkodzony filtr powietrza nale y natychmiast wymieniç na nowy. W przypadku eksploatowania maszyny w warunkach du ego zapylenia, filtr powietrza nale y nasàczyç olejem. Patrz wskazówki pod rubrykà Olejenie filtra powietrza. 16 Polish

17 KONSERWACJA Olejenie filtra powietrza Czyszczenie i smarowanie Nale y stosowaç wy àcznie olej HUSQVARNA przeznaczony do filtrów, nr art Olej do filtrów zawiera rozpuszczalnik, dzi ki czemu mo liwe jest równomiernie nasàczenie filtra. Nale y unikaç kontaktu oleju ze skórà. UmieÊç filtr w torbie plastikowej i nalej do niej oleju przeznaczonego do filtrów. Ugniataj torb r kà, aby filtr zosta równomiernie nasàczony. WyciÊnij filtr, nie wyjmujàc go z torby, a przed zamontowaniem filtra w maszynie wylej z niego nadmiar oleju. Nie nale y nigdy stosowaç oleju silnikowego. Sp ywa on szybko na dno filtra i gromadzi si na jego spodzie. Przed i po u yciu maszyny oczyêç zawsze no e z ywicy i soków roêlinnych za pomocà Êrodka czyszczàcego. Powlecz belki no owe specjalnym Êrodkiem smarujàcym przed z o eniem maszyny na d u sze przechowanie. Bieg Na obudowie przek adni znajduje si smarowniczka i korek otworu do uzupe niania Êrodka smarnego. Na ó smaru za pomocà smarownicy t okowej. Nale y to robiç mniej wi cej po ka dych 60 godzinach pracy maszyny. Stosuj specjalny smar Husqvarna. UWAGA Przek adni nie nale y nape niaç smarem ca kowicie. Smar ulega rozszerzalnoêci pod wp ywem ciep a powstajàcego podczas pracy maszyny. W przypadku ca kowitego nape nienia przek adni smarem istnieje ryzyko uszkodzenia uszczelek i powstania wycieków smaru. Z regu y nie trzeba wymieniaç smaru w obudowie przek adni cz Êciej ni przy okazji ewentualnej naprawy. Polish 17

18 KONSERWACJA Plan konserwacji Poni ej zamieszczono list czynnoêci konserwacyjnych, które nale y wykonywaç przy maszynie. Wi kszoêç punktów omówiona zosta a w rozdziale Konserwacja. U ytkownikowi wolno wykonywaç tylko te czynnoêci konserwacyjne i serwisowe, które sà opisane w niniejszej instrukcji obs ugi. Wi ksze i bardziej skomplikowane prace powinny byç wykonywane w autoryzowanym warsztacie serwisowym. Konserwacja OczyÊç zewn trzne powierzchnie maszyny. Sprawdê, czy blokada dêwigni gazu dzia a prawid owo pod wzgl dem bezpieczeƒstwa. Sprawdê, czy wy àcznik dzia a prawid owo. Sprawdê, czy no e nie poruszajà si na biegu ja owym, ani gdy dêwignia ssania znajduje si w po o eniu rozruchowym. Sprawdê, czy no e nie sà uszkodzone i czy nie ma na nich Êladów p kni ç lub innych uszkodzeƒ. Wymieƒ no e w razie potrzeby. Sprawdê, czy os ona no y nie jest uszkodzona lub zdeformowana. Wykrzywionà lub uszkodzonà os on no y nale y wymieniç. OczyÊç filtr powietrza. W razie potrzeby wymieƒ go na nowy. Sprawdê, czy os ona r ki nie jest uszkodzona. Wymieƒ uszkodzonà os on. Sprawdê, czy Êruby i nakr tki sà dokr cone. Sprawdê, czy nie ma wycieków paliwa z silnika, zbiornika paliwa lub przewodów paliwowych. Skontroluj rozrusznik oraz jego link. Sprawdê, czy amortyzatory gumowe nie sà uszkodzone. OczyÊç Êwiec zap onowà po stronie zewn trznej. Wkr ç jà i sprawdê odst p mi dzy elektrodami. Ustaw odst p tak, aby wynosi 0,5 mm lub wymieƒ Êwiec zap onowà na nowà. Dopilnuj, aby Êwieca zap onowa by a wyposa ona w tzw. eliminator zak óceƒ radiowych. OczyÊç uk ad ch odzàcy maszyny. OczyÊç lub wymieƒ siatk przeciwiskrowà t umika (dotyczy wy àcznie t umików bez katalizatora). OczyÊç gaênik od zewnàtrz oraz powierzchni wokó niego. Na ó smaru do obudowy przek adni. Nale y to robiç mniej wi cej po ka dych 60 godz. pracy maszyny. Sprawdê, czy Êruby zespalajàce no e sà prawid owo dokr cone. OczyÊç zbiornik paliwa. Sprawdê, czy filtr paliwa nie jest zanieczyszczony i czy na przewodzie gi tkim paliwa nie ma p kni ç lub innych uszkodzeƒ. Wymieƒ w razie potrzeby. Sprawdê stan wszystkich przewodów elektrycznych i koƒcówek pod àczeniowych. Skontroluj stopieƒ zu ycia sprz g a, spr yn sprz g a i b bna sprz g a. W razie potrzeby oddaj maszyn do autoryzowanego warsztatu serwisowego w celu wymiany tych cz Êci. Wymieƒ Êwiec zap onowà. Dopilnuj, aby Êwieca zap onowa by a wyposa ona w tzw. eliminator zak óceƒ radiowych. Sprawdê i ewentualnie oczyêç siatk przeciwiskrowà t umika (dotyczy tylko t umików z katalizatorem). W celu zmniejszenia niebezpieczeƒstwa po aru usuƒ z t umika i z silnika zabrudzenia, liêcie, nadmiar smaru itp. Przeglàd codzienny Przeglàd cotygodniowy Przeglàd miesi czny 18 Polish z+rab 1\ z+rab 1\

19 DANE TECHNICZNE Dane techniczne Dane techniczne 123HD60 123HD65 Silnik PojemnoÊç cylindra, cm 3 22,5 22,5 Ârednica cylindra, mm 32,0 32,0 Skok t oka, mm 28,0 28,0 Obroty na biegu ja owym, obr/min Zalecane maks. nadobroty, obr/min Maks. moc silnika zgodnie z ISO 8893, kw/ obr./min 0,6/7000 0,6/7000 T umik z katalizatorem Nie Nie Uk ad zap onowy z regulacjà obrotowà Nie Nie Uk ad zap onowy Producent/typ uk adu zap onowego Ikeda Ikeda Âwieca zap onowa NGK BPMR 6Y NGK BPMR 6Y Odst p mi dzy elektrodami Êwiecy, mm 0,7 0,7 Uk ad zasilania/smarowania Producent/typ gaênika Walbro Walbro PojemnoÊç zbiornika paliwa, litry 0,5 0,5 Masa Masa, bez paliwa, kg 5,1 5,2 Emisje ha asu (Patrz ad. 1) Poziom mocy akustycznej, mierzony db(a) Poziom mocy akustycznej, gwarantowany L WA db(a) Poziomy g oênoêci (patrz ad. 2) Poziom ciênienia akustycznego równowa ny temu, na który nara ony jest u ytkownik maszyny, mierzony zgodnie z normami: EN ISO 22868, db(a): Poziom wibracji Poziom drgaƒ uchwytów mierzony zgodnie z normami: EN ISO 22867, m/s 2 Na biegu jalowyn, przedni/tylny uchwyt 1,4/1,5 2,0/1,1 Na wysokich obrotach, przedni/tylny uchwyt 4,5/3,8 4,5/3,3 No e Typ Dwustronny Dwustronny DlugoÊç (mm) Pr dkoêç jazdy koêci/minut Ad. 1: Emisj ha asu do otoczenia zmierzono jako moc akustycznà (L WA ), zgodnie z dyrekrywà WE 2000/14/EG. Ad. 2: Równowa ny poziom ciênienia akustycznego obliczany jest jako czasowo uzale niona suma energii poziomów ciênienia akustycznego podczas ró nych stanów eksploatacyjnych w nast pujàcym rozk adzie czasowym: 1/2 bieg ja owy i 1/2 maks. obroty. Zapewnienie o zgodnoêci z normami WE (Dotyczy tylko Europy) Husqvarna AB, SE Huskvarna, Szwecja, tel , niniejszym zapewnia, e no yce do ywop otów Husqvarna 123HD60 i 123HD65, poczàwszy od maszyn z numerami seryjnymi wypuszczanymi od 2006 roku (rok po którym nast puje numer seryjny podany jest wyraênie na tabliczce znamionowej), sà zgodne z przepisami zawartymi w i DYREKTYWACH RADY: - dyrektywie 98/37/EG z dn. 22 czerwca 1998 r., "dotyczàcej maszyn", aneks IIA. - dyrektywie 89/336/EEC z dn. 3 maja 1989 r., "dotyczàcej kompatybilnoêci elektromagnetycznej", wraz z aktualnie obowiàzujàcymi dodatkami. - dyrektywie 2000/14/EG z dn. 8 maja 2000 r., "dotyczàcej emisji ha asu do otoczenia". Ocena zgodnoêci zosta a przeprowadzona wed ug za àcznika V. OdnoÊnie informacji dotyczàcych emisji ha asu patrz rozdzia Dane techniczne. Zastosowano nast pujàce normy: EN ISO , CISPR 12:2001, EN774 SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE Uppsala, Szwecja, przeprowadzi dobrowolnà kontrol homologacyjnà na rzecz Husqvarna AB. Certyfikaty opatrzone sà numerami: SEC/06/ HD60, SEC/06/ HD65 Huskvarna 7 kwietnia 2006r. Michael Kullberg, Konsultant ds. Sprzeda y Polish 19

20 z+rab 1\ z+rab 1\

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzystajà z nowoczesnych technologii i jakoêci wykonania ka

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne

Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne PL Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne CECHK04 Przed rozpocz ciem korzystania z tego produktu nale y uwa nie przeczytaç dostarczonà z nim dokumentacj i zachowaç jà w celu u ycia w przysz oêci. 7011944

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty Płyny chłodnicze vademecum profesjonalnego automobilisty vademecum profesjonalnego automobilisty p yny ch odnicze 3 Dlaczego stosuje si uk ady ch odzenia i jak one pracujà 9 Sk adniki p ynów ch odzàcych

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji

Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN Podr cznik instalacji Podr cznik ten mo e byç wykorzystywany wy àcznie w celach informacyjnych. Wszystkie podane w nim informacje mogà ulec zmianie bez wczeêniejszego

Bardziej szczegółowo

g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy

g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy g ówne zasady udzielania pierwszej pomocy WEZWANIE POMOCY WCZESNA RESUSCYTACJA WCZESNA DEFIBRYLACJA POMOC PRZEDSZPITALNA POMOC SZPITALNA Co trzeba wiedzieç, aby uratowaç ycie? materia y szkoleniowe g ówne

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA PL Z HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje DS 355 ZMYWRKI MYâKY NÁDOÍ PERILI POSUDJ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy andy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως CDF 65 X ZMYWRKI ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy

Bardziej szczegółowo

Seria 3000 Instrukcja instalacji

Seria 3000 Instrukcja instalacji Seria 000 Instrukcja instalacji Modele 00 oraz 500 Egzemplarz dla u ytkownika Jednostki sterujàce GRAFIK Eye serii 000 zasilajà oraz sterujà jasno- Êcià dwóch, trzech, czterech lub szeêciu stref oêwietlenia.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Noszenie dzienne i przed u one. Instrukcja Pacjenta. Soczewki kontaktowe

Noszenie dzienne i przed u one. Instrukcja Pacjenta. Soczewki kontaktowe Noszenie dzienne i przed u one Instrukcja Pacjenta Soczewki kontaktowe 0086 Poni sze symbole mogà pojawiç si na naklejkach lub na opakowaniach soczewek kontaktowych ACUVUE OASYS z HYDRACLEAR Plus i ACUVUE

Bardziej szczegółowo

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA PL CZ HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010 ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz

Bardziej szczegółowo