123HD60 123HD65 X-series Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "123HD60 123HD65 X-series Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji."

Transkrypt

1 PKWiU Instrukcja obs ugi 123HD60 123HD65 -series Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish

2 ZNACZENIE SYMBOLI Symbole OSTRZE ENIE W razie nieprawid owego lub nieostro nego pos ugiwania si no ycami do ywop otu mogà one okazaç si niebezpiecznym narz dziem, b dàcym w stanie spowodowaç powa ne, a nawet Êmiertelne obra enia. Bardzo wa ne jest, aby ze zrozumieniem przeczytaç niniejszà instrukcj obs ugi. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Przeglàd lub/oraz konserwacj wolno wykonywaç tylko przy wy àczonym silniku, gdy wy àcznik znajduje si w po o eniu STOP. Zawsze u ywaj zatwierdzonych r kawic ochronnych. Wykonuj regularnie czyszczenie. Kontrola wzrokowa. Zawsze nale y stosowaç: Zatwierdzone ochronniki s uchu Zatwierdzona os ona oczu Konieczne jest stosowanie okularów ochronnych lub siatki ochronnej na twarz. Niniejszy produkt zgodny jest z obowiàzujàcymi dyrektywami CE. Zawsze u ywaj zatwierdzonych r kawic ochronnych. NoÊ mocne, przeciwpoêlizgowe, wysokie obuwie ochronne lub obuwie robocze. Emisja ha asu do otoczenia zgodna z dyrektywà Wspólnoty Europejskiej. WartoÊç emisji dla maszyny podana zosta a w rozdziale Dane techniczne oraz na naklejce. Pozosta e symbole/naklejki samoprzylepne umieszczone na maszynie dotyczà specjalnych wymogów, zwiàzanych z certyfikatami w poszczególnych krajach. 2 Polish

3 SPIS TREÂCI Spis treêci ZNACZENIE SYMBOLI Symbole... 2 SPIS TREÂCI Spis treêci... 3 Przyst pujàc do uruchomienia nale y pami taç o przestrzeganiu nast pujàcych zasad:... 3 WST P Szanowny Kliencie... 4 CO JEST CO? Co jest co?... 5 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA Wa ne... 6 Ârodki ochrony osobistej... 6 Zespo y zabezpieczajàce maszyny... 7 PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SI Z PALIWEM Zasady bezpieczeƒstwa - paliwo Paliwo Tankowanie URUCHAMIANIE I WY ÑCZANIE Kontrola przed uruchomieniem Uruchamianie i wy àczanie TECHNIKA PRACY Ogólne zasady pracy maszynà KONSERWACJA Gaênik T umik Uk ad ch odzenia Âwieca zap onowa Filtr powietrza Bieg Czyszczenie i smarowanie Plan konserwacji DANE TECHNICZNE Dane techniczne Zapewnienie o zgodnoêci z normami WE Przyst pujàc do uruchomienia nale y pami taç o przestrzeganiu nast pujàcych zasad: Zapoznaj si dok adnie z treêcià instrukcji obs ugi. OSTRZE ENIE D ugotrwa e przebywanie w ha asie mo e doprowadziç do trwa ej utraty s uchu. Dlatego nale y zawsze stosowaç atestowane ochronniki s uchu. OSTRZE ENIE Pod adym pozorem nie wolno zmieniaç ani modyfikowaç fabrycznej konstrukcji maszyny bez zezwolenia wydanego przez producenta. Zawsze nale y u ywaç wy àcznie oryginalnych cz Êci zamiennych. Samowolne wprowadzanie zmian oraz/lub montowanie wyposa enia nie zatwierdzonego przez producenta mo e staç si przyczynà groênych obra eƒ lub Êmierci obs ugujàcego urzàdzenie bàdê innych osób. OSTRZE ENIE W razie nieprawid owego lub nieostro nego pos ugiwania si no ycami do ywop otu mogà one okazaç si niebezpiecznym narz dziem, b dàcym w stanie spowodowaç powa ne, a nawet Êmiertelne obra enia. Bardzo wa ne jest, aby ze zrozumieniem przeczytaç niniejszà instrukcj obs ugi. Polish 3

4 WST P Szanowny Kliencie Gratulujemy wyboru produktu Husqvarna Tradycje firmy Husqvarna si gajà roku 1689, kiedy to król Karl I nakaza wybudowaç fabryk muszkietów na brzegu rzeki Huskvarna. Lokalizacja fabryki by a trafna, gdy umo liwia a wykorzystywanie energii wodnej. Przez ponad 300 lat istnienia, w fabryce Husqvarna produkowano wiele ró nych produktów - od opalanych drewnem pieców kuchennych po nowoczesne maszyny kuchenne, maszyny do szycia, rowery, motocykle i in. W 1956 roku wypuszczono pierwsze kosiarki silnikowe, a w 1959 przysz a kolej na pilarki aƒcuchowe. Produkty te do dziê stanowià podstawowy asortyment Husqvarny. Husqvarna jest obecnie Êwiatowym liderem w zakresie produkcji sprz tu do pracy w lesie i w ogrodzie. Najwy szym priorytetem obj ta jest wydajnoêç i jakoêç produktów. Ideà biznesowà jest udoskonalanie, produkcja i marketing maszyn o nap dzie silnikowym, przeznaczonych do u ytku w leênictwie, ogrodnictwie i budownictwie. Celem Husqvarny jest równie zajmowanie czo owej pozycji pod wzgl dem ergonomii, atwoêci w u ytku oraz bezpieczeƒstwa produktów, a tak e pod wzgl dem troski o Êrodowisko. Dlatego opracowano wiele finezji technicznych, które majà na celu udoskonalenie produktów we wspomnianym zakresie. JesteÊmy przekonani, e przez d ugi czas b dà Paƒstwo zadowoleni z jakoêci i wydajnoêci naszych produktów. Zakup jakiegokolwiek z naszych produktów daje mo liwoêç korzystania z profesjonalnej pomocy i obs ugi technicznej, w razie koniecznoêci przeprowadzenia naprawy lub serwisu. Je eli maszyna nie zosta a kupiona w autoryzowanym punkcie sprzeda y, prosimy zapytaç o najbli szy warsztat serwisowy. Mamy nadziej, e b dà Paƒstwo zadowoleni ze swojej maszyny i e b dzie ona Paƒstwu s u yç przez d ugie lata. Prosimy pami taç, e niniejsza instrukcja obs ugi jest wa nym dokumentem, dzi ki któremu maszyna zyskuje wi kszà wartoêç. Stosujàc si do zawartych w niej wskazówek (na temat u ytkowania, obs ugi technicznej, konserwacji itd.) mo na znacznie przed u yç okres u ytkowy maszyny, a tak e zwi kszyç jej wartoêç w przypadku sprzeda y. W razie sprzeda y maszyny nale y przekazaç nowemu u ytkownikowi tak e instrukcj obs ugi. Dzi kujemy za wybór produktu Husqvarna Husqvarna AB nieustannie modernizuje swoje wyroby, w zwiàzku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczàcych m.in. wyglàdu produktów bez uprzedzenia. 4 Polish

5 CO JEST CO? Co jest co? 1 Instrukcja obs ugi 2 Uchwyt 3 Blokada gazu 4 Korek wlewu paliwa 5 Dêwignia ssania 6 Uchwyt przedni 7 Os ona no a 8 No e 9 Os ona transportowa 10 Pokrywa filtra powietrza 11 Pompa paliwowa 12 Zbiornik paliwa 13 Blokada uchwytu (123HD65) 14 Dêwignia gazu 15 Nasadka Êwiecy i Êwieca zap onowa 16 Os ona cylindra 17 Uchwyt rozrusznika 18 Wy àcznik 19 Uzupe nianie Êrodka smarujàcego, przek adniakàtowa 20 Bieg 21 Os ona r ki 22 Klucz kombinowany 23 Klucz wpustowy szeêciokàtny Polish 5

6 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA Wa ne Ârodki ochrony osobistej WA NE Maszyna przeznaczona jest wy àcznie do obcinania ga zi. Nie wolno pracowaç maszynà przerobionà, odbiegajàcà od orygina u. Nie wolno pracowaç maszynà w stanie przem czenia, po spo yciu alkoholu lub po przyj ciu leków os abiajàcych wzrok, zdolnoêç oceny i koordynacj. Stosuj Êrodki ochrony osobistej. Patrz wskazówki podane pod rubrykà Ârodki ochrony osobistej. Nigdy nie u ywaj maszyny w ekstremalnych warunkach pogodowych i klimatycznych, np. przy bardzo du ym mrozie lub w bardzo goràcym lub/oraz wilgotnym klimacie. Nie wolno pracowaç maszynà uszkodzonà. Stosuj si do instrukcji dotyczàcych konserwacji, kontroli i obs ugi technicznej podanych w niniejszej instrukcji obs ugi. Niektóre czynnoêci konserwacyjne i obs ugowe muszà byç wykonane przez przeszkolonego i wykwalifikowanego specjalist. Patrz wskazówki podane pod rubrykà Konserwacja. Wszystkie pokrywy i os ony muszà byç zamontowane przed uruchomieniem. Aby wyeliminowaç ryzyko pora enia pràdem, sprawdê, czy fajka Êwiecy i przewód zap onowy nie sà uszkodzone. WA NE W razie nieprawid owego lub nieostro nego pos ugiwania si no ycami do ywop otu mogà one okazaç si niebezpiecznym narz dziem, b dàcym w stanie spowodowaç powa ne, a nawet Êmiertelne obra enia. Bardzo wa ne jest, aby ze zrozumieniem przeczytaç niniejszà instrukcj obs ugi. Podczas u ywania maszyny nale y zawsze mieç na sobie zatwierdzone przez odpowiednie w adze Êrodki ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej nie eliminujà ryzyka odniesienia obra eƒ, natomiast ograniczajà ich rozmiar w razie zaistnienia wypadku. PoproÊ swojego dealera o pomoc w wyborze Êrodków ochrony osobistej. OCHRONNIKI S UCHU OSTRZE ENIE Majàc za o one ochronniki s uchu nale y zawsze byç szczególnie uwa nym na sygna y i zawao ania ostrzegawcze. Zdejmuj ochronniki s uchu zaraz po wy àczeniu silnika. Nale y stosowaç ochronnik s uchu o wystarczajàcych waêciwoêciach t umiàcych. OSTRZE ENIE Podczas pracy uk ad zap onowy maszyny wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznoêciach pole to mo e mieç wp yw na prac stymulatorów serca. W celu ograniczenia ryzyka powa nych lub Êmiertelnych obra eƒ, osobom posiadajàcym stymulator serca zalecamy skonsultowanie si z lekarzem i producentem stymulatora serca przed przystàpieniem do pracy maszynà. OS ONA OCZU Nale y zawsze u ywaç zatwierdzonych os on oczu. U ywajàc maski ochronnej twarzy, nale y mieç na sobie tak e zatwierdzone okulary ochronne. Za zatwierdzone okulary ochronne uwa ane sà takie, które sà zgodne z normami ANSI Z87.1 dla USA lub EN 166 dla krajów UE. OSTRZE ENIE W àczanie silnika w zamkni tych lub êle wentylowanych pomieszczeniach mo e byç przyczynà Êmierci wskutek uduszenia lub zatrucia tlenkiem w gla. R KAWICE R kawice nale y u ywaç wtedy, kiedy to jest konieczne np. podczas monta u mechanizmu tnàcego. OSTRZE ENIE Uszkodzone lub nieodpowiednie no e zwi kszajà ryzyko wypadków przy pracy. OBUWIE WYSOKIE NoÊ mocne, przeciwpoêlizgowe, wysokie obuwie ochronne lub obuwie robocze. 6 Polish

7 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA ODZIE Stosuj odzie uszytà z tkaniny odpornej na rozdarcie i nie noê luênej garderoby, która atwo zaczepia si o ga zie. NoÊ zawsze d ugie spodnie uszyte z mocnej tkaniny. Nie zak adaj bi uterii, krótkich spodni i sanda ów, ani nie pracuj bez obuwia. Dopilnuj, aby w osy nie spada y na ramiona. APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowaç si zawsze w pobli u. kontrolujà dwie niezale ne od siebie spr yny. Oznacza to, e gdy puêcisz uchwyt dêwignia gazu jest automatycznie blokowana w pozycji biegu ja owego. Zespo y zabezpieczajàce maszyny Sprawdê, czy dêwignia gazu jest zablokowana w po o eniu biegu ja owego, gdy blokada dêwigni gazu znajduje si w po o eniu wyjêciowym. W niniejszym rozdziale przedstawiono poszczególne zespo y zabezpieczajàce maszyny, omówiono ich funkcj oraz sposoby ich kontrolowania i konserwacji w celu zapewnienia prawid owego dzia ania. Patrz rozdzia Co jest co?, aby zapoznaç si z rozmieszczeniem tych zespo ów w pilarce. Je eli maszyna nie jest prawid owo konserwowana i nie jest poddawana profesjonalnie wykonywanym naprawom oraz/lub obs ugom technicznym, jej okres u ytkowy jest krótszy oraz wi ksze jest ryzyko wypadków. Je eli potrzebujesz wi cej informacji, skontaktuj si z najbli szym warsztatem serwisowym. WciÊnij blokad dêwigni gazu i sprawdê, czy po zwolnieniu nacisku powraca ona do po o enia wyjêciowego. WA NE Wszelkie czynnoêci obs ugowe i naprawy maszyny wymagajà specjalnego przeszkolenia. Dotyczy to szczególnie jej zespo ów zabezpieczajàcych. Je eli maszyna nie spe nia jakiegokolwiek z ni ej wymienionych warunków kontrolnych, nale y jà oddaç do warsztatu obs ugi technicznej. Kupujàc nasze produkty zyskujesz tak e gwarancj profesjonalnej obs ugi i napraw. Je eli w miejscu zakupu nie jest prowadzona obs uga serwisowa, zapytaj o adres najbli szego warsztatu obs ugi technicznej. OSTRZE ENIE Nigdy nie u ywaj maszyny z uszkodzonymi zespo ami zabezpieczajàcymi. Zespo y zabezpieczajàce maszyny nale y kontrolowaç I konserwowaç zgodnie z opisem w niniejszym rozdziale. Je eli Twoja maszyna nie spe nia jakiegokolwiek z warunków kontrolnych, nale y j Sprawdê, czy dêwignia gazu i jej blokada poruszajà si p ynnie i czy spr yny powrotne dzia ajà prawid owo. Patrz wskazówki znajdujàce si pod nag ówkiem Start. Uruchom no yce do ywop otu i wprowadê silnik na najwy sze obroty (pe ny gaz). PuÊç dêwigni gazu i sprawdê, czy no e zatrzymujà si i pozostajà nieruchome. Je eli no e poruszajà si, podczas gdy dêwignia gazu znajduje si w po o eniu biegu ja owego, nale y wyregulowaç obroty biegu ja owego w gaêniku. Patrz wskazówki znajdujàce si pod nag ówkiem Konserwacja. Blokada dêwigni gazu Blokada dêwigni gazu zabezpiecza przed przypadkowym naciêni ciem dêwigni gazu. Nacisk na dêwigni (A) znajdujàcà si na uchwycie (tzn. w momencie uj cia uchwytu) zwalnia dêwigni gazu (B). Po zwolnieniu uchwytu dêwignia gazu i dêwignia blokady powrócà do swoich pozycji wyjêciowych. Ruch ten Polish 7

8 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA Wy àcznik Silnik nale y wy àczaç za pomocà wy àcznika. W àcz silnik i sprawdê, czy po przesuni ciu wy àcznika w po o enie stop silnik zatrzyma si. Os ona r ki Sprawdzaj regularnie, czy elementy amortyzujàce nie sà p kni te lub czy nie uleg y deformacji. Sprawdê, czy elementy amortyzujàce sà ca e i dobrze zamocowane. OSTRZE ENIE Nadmierne wystawienie operatora na dzia anie wibracji mo e powodowaç uszkodzenia uk adu krà enia i uk adu nerwowego, szczególnie u ludzi z wadami krà enia. Zwróç si do lekarza, jeêli rozpoznasz u siebie symptomy dolegliwoêci somatycznych, których przyczynà mo e byç wystawienie na nadmierne wibracje. Przyk adem takich symptomów jest; dr twienie, utrata czucia, mrowienie, k ucie, ból, utrata si, zmiany koloru skóry lub jej stanu. Symptomy te zazwyczaj sà odczuwalne w palcach, d oniach i nadgarstkach. Ryzyko wzrasta przy niskich temperaturach. T umik Os ona r ki ma na celu chroniç przed dotkni ciem r kà do pracujàcych no y, np. gdy u ytkownik puêci niechcàcy przedni uchwyt. Zadaniem t umika jest ograniczenie do minimum poziomu ha asu i odrzucanie spalin poza stref pracy operatora. T umik wyposa ony w katalizator zmniejsza równie zawartoêç szkodliwych substancji w spalinach. Sprawdê, czy os ona r ki jest dobrze zamocowana. Sprawdê, czy os ona r ki nie jest uszkodzona. System t umienia wibracji W krajach o goràcym i suchym klimacie ryzyko powstawania po arów jest du e. Dlatego niektóre t umiki wyposa yliêmy w tzw. siatk przeciwiskrowà. Sprawdê, czy t umik w Twojej maszynie ma takà siatk. Twoja maszyna jest wyposa ona w system t umienia wibracji, którego zadaniem jest ograniczenie wibracji do minimum i zapewnienie jak najwi kszego komfortu podczas pracy maszynà. System t umienia wibracji, w który wyposa ona jest maszyna, obni a poziom wibracji przekazywanych na uchwyty z silnika/ osprz tu tnàcego. Silnik w àcznie z no ami zamocowany jest do zespo u, na którym znajdujà si uchwyty, za pomocà czterech spr yn. T umik wymaga dok adnego stosowania si do instrukcji dotyczàcych kontroli, konserwacji i obs ugi. Nigdy nie u ywaj maszyny z uszkodonym t umikiem. Sprawdzaj regularnie, czy t umik jest dok adnie przymocowany do maszyny. 8 Polish

9 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZE STWA JeÊli t umik w Twojej maszynie jest wyposa ony w siatk przeciwiskrowà, nale y jà regularnie czyêciç. Zanieczyszczona siatka powoduje przegrzewanie si silnika, co mo e byç przyczynà powa nych uszkodzeƒ. Os ona no a Os ona no y (A) ma na celu chroniç przed dotkni ciem jakàkolwiek cz Êcià cia a do no y (B). A OSTRZE ENIE T umik z katalizatorem jest bardzo goràcy zarówno podczas pracy, jak i zaraz po jej ukoƒczeniu. Dotyczy to równie pracy na biegu ja owym. Dotkni cie mo e spowodowaç oparzenie skóry. Nale y pami taç o zagro eniu po arowym OSTRZE ENIE Wewnàtrz t umika znajdujà si substancje chemiczne mogàce wywo ywaç choroby nowotworowe. W razie uszkodzenia t umika unikaj stycznoêci z tymi elementami. Sprawdê, czy os ona no y nie jest uszkodzona lub zdeformowana. Wykrzywionà lub uszkodzonà os on no y nale y wymieniç. Bieg B Po zakoƒczeniu pracy maszynà przek adnia jest goràca. Nie dotykaj do przek adni, aby si nie oparzyç. No e OSTRZE ENIE Pami taj o tym, e: Spaliny silnikowe majà wysokà temperatur, mogà zawieraç iskry, które mogà si staç przyczynà po aru. Nigdy nie w àczaj maszyny w pomieszczeniach zamkni tych lub w pobli u materia ów atwopalnych Aby uzyskaç dobry efekt koszenia, wa ne jest, by nacisk mi dzy no ami by prawid owy. Regulacji nacisku dokonuje si przez dokr cenie Êrub - znajdujàcych si na spodzie belki no owej - w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a do oporu. Nast pnie odkr ç Êrub o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zabezpiecz Êrub zak adajàc na nià przeciwnakr tk po wierzchniej stronie belki no owej. Sprawdê, czy Êruba nie zosta a dokr cona zbyt mocno i czy mo na przesuwaç na boki podk adk znajdujàcà si pod bem Êruby. Je eli no e sà prawid owo ustawione, luz mi dzy nimi powinien wynosiç 0,2-0,4 mm (pomiar przy Êrubach). Ostrza no y sà zbyt twarde, by ostrzyç je pilnikiem. T pe no e nale y naostrzyç na szlifierce. Wykrzywione lub uszkodzone no e nale y wymieniç. Polish 9

10 PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SI Z PALIWEM Zasady bezpieczeƒstwa - paliwo Benzyna Nigdy nie uruchamiaj maszyny, gdy: 1 Je eli rozla eê paliwo na urzàdzenie. Wytrzyj jà i poczekaj, a wyschnà resztki benzyny. 2 Je eli obla eê paliwem siebie lub swoje ubranie, zmieƒ ubranie. Pêrzemyj te cz Êci cia a, które mia y stycznoêç z paliwem. U yj wody I myd a. 3 Paliwo wycieka z maszyny. Regularnie sprawdzaj szczelnoêç korka wlewowego i przewodów paliwowych. Transport i przechowywanie Maszyn i paliwo nale y przechowywaç i transportowaç w taki sposób, aby w razie ewentualnego wycieku paliwa i powstania oparów nie zachodzi o ryzyko wyst powania iskier lub otwartego p omienia, np. w pobli u maszyn i silników elektrycznych, kontaktów elektrycznych/prze àczników pràdu lub kot ów. Do przechowywania i transportowania paliwa nale y u ywaç pojemników specjalnie przeznaczonych do tego celu i zatwierdzonych. Przed odstawieniem maszyny na d u sze przechowywanie nale y opró niç zbiornik paliwa. Dowiedz si na najbli szej stacji benzynowej, co nale y zrobiç z nie zu ytym paliwem. Przed odstawieniem maszyny na d u sze przechowanie nale y jà dok adnie oczyêciç i przeprowadziç kompletny serwis. Os ona transportowa osprz tu tnàcego musi byç zawsze zamontowana na czas transportu lub przechowywania maszyny. Paliwo OSTRZE ENIE Zachowuj ostro noêç podczas obchodzenia si z paliwem. Pami taj o ryzyku po aru, eksplozji, unikaj wdychania oparów. UWAGA Maszyna wyposa ona jest w silnik dwusuwowy, jako paliwo mo na stosowaç wy àcznie mieszank benzyny z olejem do dwusuwów. Dok adne odmierzenie iloêci oleju gwarantuje uzyskanie mieszanki o prawid owym sk adzie. W przypadku sporzàdzania ma ej iloêci mieszanki nawet niewielkie zachwianie proporcji mo e znacznie wp ynàç na jej sk ad. UWAGA Stosuj wy àcznie wysokogatunkowà benzyn o liczbie oktanowej co najmniej 90 (RON), zmieszanà z olejem. Je eli posiadana maszyny wyposa ona jest w katalizator (patrz rozdzia "Dane techniczne") wolno stosowaç wy àcznie benzyn bezo owiowà (wysokojakoêciowà, zmieszanà z olejem). Benzyna o owiowa spowoduje zniszczenie katalizatora. Nale y stosowaç benzyn dostosowanà do wymogów Êrodowiska naturalnego, tzw. benzyn alkalitowà, je eli taka jest dost pna. Zaleca si benzyn co najmniej 90-oktanowà (RON). Stosowanie benzyny o liczbie oktanowej mniejszej ni 90 powoduje stukanie. Prowadzi to do przegrzania silnika, co mo e byç przyczynà jego powa nego uszkodzenia. W przypadku pracy silnika na stale wysokich obrotach zaleca si stosowanie benzyny o wy szej liczbie oktanowej. Olej do silników dwusuwowych W celu zapewnienia najlepszego rezultatu i najlepszych osiàgów stosuj olej HUSQVARNA do silników dwusuwowych, który jest specjalnie dostosowany do naszych silników dwusuwowych, ch odzonych powietrzem. Nigdy nie u ywaj oleju do dwusuwów przeznaczonego do ch odzonych wodà, przyczepnych silników do odzi, czyli tzw. oleju do silników przyczepnych (oznaczonego TCW). Nigdy nie u ywaj oleju przeznaczonego do silników czterosuwowych. Niska jakoêç oleju lub zbyt bogata mieszanka benzyny z olejem mo e mieç negatywny wp yw na dzia anie katalizatora i na jego okres u ytkowania. Olej taki stosuje si w proporcji 1:50 (2%) z olejem HUSQVARNA do silników dwusuwowych. 1:33 (3%) z innymi olejami do ch odzonych powietrzem silników dwusuwowych, sklasyfikowanymi jako JASO FB/ISO EGB. OSTRZE ENIE Paliwo i jego opary sà bardzo atwo palne. Wdychanie oparów paliwa lub kontakt paliwa ze skórà mo e doprowadziç do powa nych obra eƒ. Zachowuj ostro noêç i zapewnij dobrà wentylacj podczas post powania z paliwem. Benzyna, w litrach Olej do silników dwusuwowych, w litrach 2% (1:50) 3% (1:33) 5 0,10 0, ,20 0, ,30 0, ,40 0,60 10 Polish

11 PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SI Z PALIWEM Sporzàdzanie mieszanki Mieszank sporzàdzaj w czystym pojemniku, zatwierdzonym jako odpowiedni do przechowywania benzyny. Do naczynia nalej najpierw po ow benzyny przeznaczonej do sporzàdzenia mieszanki. Nast pnie dodaj do niej ca à dawk oleju. Wymieszaj dok adnie paliwo z olejem potrzàsajàc pojemnikiem. Dolej pozosta à iloêç benzyny. Przed ka dorazowym nalaniem paliwa do zbiornika maszyny wymieszaj je dok adnie potrzàsajàc kanistrem. Nie sporzàdzaj mieszanki w iloêci wi kszej ni to jest potrzebne do 1 miesi cznego u ycia. Zbiornik paliwa nieu ywanej przez d u szy czas maszyny nale y opró niç i oczyêciç. OSTRZE ENIE T umik z neutralizatorem katalitycznym mocno si nagrzewa w trakcie pracy i po niej. Dotyczy to równie biegu ja owego. Nale y pami taç o zagro eniu po arowym, zw aszcza podczas wykonywania robót w pobli u materia ów i oparów atwopalnych. Tankowanie OSTRZE ENIE Podczas tankowania przestrzegaj nast pujàcych zasad, które zmniejszajà ryzyko po aru: Nie pal i nie stawiaj niczego goràcego w pobli u naczyƒ z paliwem. Nigdy nie tankuj, gdy silnik jest uruchomiony. Przed przystàpieniem do tankowania, wy àcz silnik i odczekaj kilka minut a ostygnie. Korek wlewowy otwieraj ostro nie, poniewa wewnàtrz zbiornika mo e panowaç nadciênienie. Po zatankowaniu dok adnie zakr ç korek wlewowy. Przed uruchomieniem maszyny przenieê jà na bezpiecznà odleg oêç od miejsca tankowania. Stosuj kanister z zabezpieczeniem przeciw przelewaniu paliwa. OczyÊç korek wlewowy i powierzchni wokó niego. Zanieczyszczenia dostajàce si do zbiornika mogà byç przyczynà zak óceƒ w pracy silnika. Zadbaj o to, aby paliwo by o dobrze zmieszane potrzàsajàc kanistrem przed zatankowaniem. Polish 11

12 URUCHAMIANIE I WY ÑCZANIE Kontrola przed uruchomieniem Ssanie: Wyciàgnij dêwigni ssania do po o enia w àczenia. Skontroluj teren pracy. Usuƒ przedmioty, które mog yby zostaç odrzucone spod maszyny podczas pracy. Sprawdê osprz t tnàcy. Nigdy nie u ywaj no y, które sà t pe, p kni te lub uszkodzone. Sprawdê, czy stan techniczny maszyny jest w pe ni zadawalajàcy. Sprawdê, czy dokr cone sà wszystkie Êruby i nakr tki. Dopilnuj, by przek adnia by a odpowiednio nasmarowana. Patrz wskazówki znajdujàce si pod nag ówkiem Przek adnia. Ciep y silnik Pompa paliwowa: PrzyciÊnij kilkakrotnie gumowà gruszk r cznej pompy paliwowej, tak aby nape ni a si paliwem. Gruszka nie musi byç nape niona ca kowicie. Sprawdê, czy osprz t tnàcy zawsze zatrzymuje si na biegu ja owym. U ywaj maszyny tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Dopilnuj, aby uchwyt i zespo y zabezpieczajàce maszyny by y zawsze w porzàdku. Nigdy nie u ywaj maszyny, w której brakuje jakichkolwiek cz Êci lub która zosta a przerobiona i nie jest w zgodzie z opisem technicznym. Zanim maszyna zostanie uruchomiona, wszystkie pokrywy muszà zostaç prawid owo zamontowane I nie mogà byç uszkodzone. Uruchamianie i wy àczanie Zimny silnik OSTRZE ENIE Przed uruchomieniem maszyny nale y zamontowaç kompletnà pokryw sprz g a wraz z przek adnià, gdy w przeciwnym razie sprz g o mo e si obluzowaç i odpaêç powodujàc powa ne obra enia. Przed uruchomieniem silnika przenieê maszyn na odleg oêç ok. 3 m od miejsca tankowania. Ustaw maszyn na twardym pod o u. Pami taj o tym, e no e mogà zaczàç poruszaç si z chwilà uruchomienia silnika. Dopilnuj, aby no e do niczego nie dotyka y. Dopilnuj, aby na terenie pracy nie znajdowa y si osoby niepowo ane, gdy w przeciwnym razie istnieje ryzyko nara enia ich na powa ne obra enia. Bezpieczna odleg oêç wynosi 15 m. Pompa paliwowa: PrzyciÊnij kilkakrotnie gumowà gruszk r cznej pompy paliwowej, tak aby nape ni a si paliwem. Gruszka nie musi byç nape niona ca kowicie. Uruchamianie PrzyciÊnij korpus maszyny do ziemi lewà r kà (UWAGA Nie stopà). Ujmij uchwyt rozrusznika prawà r kà i ciàgnij powoli, a poczujesz opór (zaz bienie rozrusznika), a nast pnie szarpnij szybko i energicznie. Nigdy nie owijaj linki rozrusznika wokó d oni. Gdy silnik zaskoczy, bezzw ocznie przesuƒ dêwigni ssania w po o enie wyjêciowe. Powtarzaj próby uruchomienia silnika a do skutku. UWAGA Nie wyciàgaj linki rozrusznika ca kowicie i nie puszczaj jej nagle, gdy jest wyciàgni ta. Mo e to spowodowaç uszkodzenie maszyny. Wy àczanie silnika Silnik zostaje wy àczony w wyniku przestawienia wy àcznika w po o enie "stop". 12 Polish

13 TECHNIKA PRACY Ogólne zasady pracy maszynà Instrukcje bezpieczeƒstwa podczas pracy WA NE W niniejszym rozdziale opisane zosta y podstawowe zasady bezpieczeƒstwa obowiàzujàce podczas pracy no ycami do ywop otów. Je eli znajdziesz si w sytuacji, w której nie jesteê pewny prawid owoêci dalszego sposobu post powania, zasi gnij porady eksperta. Zwróç si do swojego dealera lub warsztatu obs ugi technicznej. Nie podejmuj si pracy, gdy uwa asz, e nie masz wystarczajàcych kwalifikacji. Zawsze nale y dbaç o to, aby mieç bezpiecznà i pewnà pozycj przy pracy. Zawsze trzymaj maszyn dwoma r koma. Trzymaj maszyn przed sobà. OSTRZE ENIE Maszyna mo e spowodowaç powa ne obra enia. Przeczytaj dok adnie zasady bezpieczeƒstwa. Naucz si pos ugiwaç maszynà. OSTRZE ENIE Osprz t tnàcy. Nie dotykaj osprz tu tnàcego, zanim nie wy àczysz silnika. Uwa aj, aby podczas uruchamiania silnika nie dotknàç r kà lub nogà do osprz tu tnàcego. Instrukcje bezpieczeƒstwa dotyczàce otoczenia Nigdy nie pozwalaj u ywaç maszyny dzieciom. Dopilnuj, aby podczas pracy nikt nie zbli a si na odleg oêç mniejszà ni 15 m. Nigdy nie pozwalaj u ywaç maszyny innej osobie nie upewniwszy si, e przyswoi a sobie ona treêç Instrukcji obs ugi. Nigdy nie pracuj stojàc na drabinie lub sto ku, ani na adnym podwy szeniu, które nie jest stabilne i nie zapewnia zachowania statecznej postawy podczas pracy. Pami taj o tym, e operator ponosi odpowiedzialnoêç za wypadki i zagro enie dla innych ludzi i ich w asnoêci Po wy àczeniu silnika trzymaj r ce i nogi z dala od osprz tu tnàcego, dopóki no e ca kowicie si nie zatrzymajà. Uwa aj na koniuszki ga zi, które podczas ci cia mogà byç odrzucane przez maszyn z du à si à. Nie tnij zbyt blisko ziemi. Kamienie i inne przedmioty mogà byç odrzucane przez maszyn z du à si à. Skontroluj, czy w miejscu ci cia nie ma przewodów elektrycznych, gniazd owadów lub zwierzàt, ani te przedmiotów, o które mo na by oby uszkodziç osprz t tnàcy, np. przedmiotów metalowych. W razie najechania na twardy przedmiot lub w razie powstania wibracji nale y maszyn zatrzymaç. Zdejmij przewód ze Êwiecy zap onowej. Sprawdê, czy maszyna nie jest uszkodzona. Napraw maszyn, jeêli zosta a uszkodzona. Je eli podczas pracy coê przyczepi si do no y, nale y najpierw wy àczyç silnik, odczekaç do ca kowitego zatrzymania si maszyny, zdjàç przewód ze Êwiecy zap onowej, a dopiero potem przystàpiç do czyszczenia no y. Polish 13

14 TECHNIKA PRACY Instrukcje bezpieczeƒstwa po zakoƒczeniu pracy 123HD65 Tylny uchwyt no yc do ywop otu mo na po wyj ciu blokady ustawiaç w trzech kierunkach. Patrz rys. Podczas zmiany po o enia uchwytu no yce do ywop otu powinny pracowaç na biegu ja owym lub byç ca kowicie wy àczone. Po zakoƒczeniu pracy maszynà na osprz t tnàcy nale y zak adaç os on transportowà. Przed przystàpieniem do czyszczenia, naprawy lub przeglàdu nale y upewniç si, czy osprz t tnàcy zatrzyma si. Zdejmij kabel zap onowy ze Êwiecy zap onowej. Przyst pujàc do naprawy osprz tu tnàcego zak adaj zawsze solidne r kawice ochronne. Osprz t tnàcy jest bardzo ostry i bardzo atwo mo na si o niego skaleczyç. Podczas pracy uchwyt zawsze powinien byç skierowany w gór, bez wzgl du na to, w jakim po o eniu znajduje si maszyna. Przechowuj maszyn w miejscu niedost pnym dla dzieci. Do napraw u ywaj wy àcznie oryginalnych cz Êci zamiennych. G ówne techniki pracy Przycinajàc boki ywop otu wykonuj ruchy wahad owe od do u do góry. Dostosuj gaz do obcià enia, z jakim maszyna pracuje. Podczas strzy enia ywop otów silnik powinien byç zwrócony w kierunku od ywop otu. W celu zachowania jak najlepszej równowagi trzymaj maszyn mo liwie najbli ej tu owia. Uwa aj, aby nie dotykaç czubkiem do ziemi. Nie wykonuj pracy pospiesznie. Przesuwaj si wzd u ywop otu w umiarkowanym tempie, aby równo go przystrzyc. 14 Polish

15 KONSERWACJA Gaênik Posiadany produkt Husqvarna zosta zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie ze specyfikacjami ograniczajàcymi zawartoêç substancji szkodliwych w spalinach. Silnik zostaje dotarty po zu yciu iloêci paliwa równej pojemnoêci 8-10 zbiorników. W celu zapewnienia jak najlepszego dzia ania silnika oraz maksymalnego redukowania zawartoêci substancji szkodliwych w spalinach nale y po dotarciu silnika oddaç maszyn do punktu sprzeda y/warsztatu obs ugi technicznej, gdzie gaênik zostanie wyregulowany z zastosowaniem obrotomierza. obrotów, tak aby no e nie zaczyna y poruszaç si natychmiast po naciêni ciu dêwigni gazu. No e nie powinny poruszaç si, gdy dêwignia ssania znajduje si w po o eniu rozruchowym. T Dzia anie OSTRZE ENIE Przed uruchomieniem maszyny nale y zamontowaç kompletnà pokryw sprz g a wraz z przek adnià, gdy w przeciwnym razie sprz g o mo e si obluzowaç i odpaêç powodujàc powa ne obra enia. OSTRZE ENIE Je eli nie mo esz ustawiç obrotów biegu ja owego tak, aby osprz t tnàcy nie obraca si, zwróç si do swojego dealera/warsztatu obs ugi technicznej. Nie nale y pos ugiwaç si maszynà, dopóki nie zostanie prawid owo wyregulowana lub naprawiona. Gaênik s u y do regulacji obrotów silnika i jest sterowany za pomocà dêwigni gazu. W gaêniku powstaje mieszanka paliwowo-powietrzna o zmiennym sk adzie, mo liwym do regulacji. W celu uzyskania maksymalnej mocy silnika maszyny sk ad mieszanki musi byç dobr Regulacja gaênika ma na celu przystosowanie silnika do warunków lokalnych, np. pogody, ciênienia, rodzaju paliwa i rodzaju oleju silnikowego do dwusuwów. Regulacja obrotów biegu ja owego Âruba regulacyjna T umo liwia regulacj obrotów biegu ja owego. Wkr canie Êruby powoduje zwi kszenie obrotów, a wykr canie ich zmniejszenie. T umik UWAGA Niektóre t umiki wyposa one sà w katalizator. Patrz rozdzia Dane techniczne w celu sprawdzenia, czy Twoja maszyna wyposa ona jest w katalizator. T umik przeznaczony jest do t umienia ha asu i odrzucania gazów spalinowych poza stref pracy operatora. Gazy spalinowe majà wysokà temperatur, a znajdujàce si w nich iskry mogà spowodowaç po ar, je eli skierowane zostanà w stron materia ów suchych i atwopalnych. Przed przystàpieniem do regulacji gaênika konieczne jest oczyszczenie filtra powietrza i za o enie jego pokrywy. W razie potrzeby powtórnego wyregulowania ustaw obroty biegu ja owego Êrubà regulacyjnà T. Najpierw obracaj Êrubà T zgodnie z ruchem wskazówek zegara a do chwili, gdy no e zacznà si poruszaç. Nast pnie obracaj Êrub T w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a do zatrzymania si no y. Obroty ja owe ustawione sà prawid owo, je eli silnik pracuje p ynnie w ka dym po o eniu. Silnik powinien mieç pewien margines Niektóre typy t umików sà wyposa one w siatk przeciwiskrowà. Je eli w Twojej maszynie wyst puje taki typ t umika, siatk nale y czyêciç co najmniej raz w tygodniu. Najlepiej jest to robiç szczotkà drucianà. W t umikach bez katalizatora siatka przeciwiskrowa powinna byç czyszczona lub wymieniana raz w tygodniu. W t umikach z katalizatorem nale y sprawdzaç i ewentualnie czyêciç siatk raz w miesiàcu. Uszkodzonà siatk nale y wymieniç. Je eli siatka zapycha si cz sto, mo e to oznaczaç, e zmniejszona zosta a efektywnoêç dzia ania katalizatora. Nale y wówczas skontaktowaç si ze swoim dealerem w celu kontroli. W razie zapchania siatki maszyna nagrzewa si nadmiernie, co prowadzi do uszkodzenia cylindra i t oka. Patrz tak e wskazówki pod rubrykà Konserwacja. Polish 15

16 KONSERWACJA UWAGA Nigdy nie u ywaj maszyny, której t umik jest w z ym stanie technicznym. OSTRZE ENIE T umik z katalizatorem jest bardzo goràcy zarówno podczas pracy, jak i zaraz po jej ukoƒczeniu. Dotyczy to równie pracy na biegu ja owym. Dotkni cie mo e spowodowaç oparzenie skóry. Nale y pami taç o zagro eniu po arowym Uk ad ch odzenia W celu uzyskania mo liwie najni szej temperatury pracy maszyna wyposa ona jest w uk ad ch odzenia. elektrody Êwiecy sà zanieczyszczone, oczyêç je i sprawdê, czy odst p mi dzy nimi wynosi 0,7 mm. wiec nale y wymieniç po ok. miesiàcu pracy lub w razie potrzeby - wczeêniej. UWAGA Stosuj wy àcznie Êwiece zalecane przez producenta. Niew aêciwa Êwieca mo e byç przyczynà zatarcia t oka/cylindra. Dopilnuj, aby Êwieca zap onowa by a wyposa ona w tzw. eliminator zak óceƒ radiowych. Filtr powietrza 3 W sk ad uk adu ch odzenia wchodzà: 2 1 Skrzyde ka wentylatora. 2 eberka ch odzàce cylindra. 3 Os ona cylindra (doprowadza zimne powietrze do cylindra). Elementy uk adu ch odzenia nale y czyêciç szczotkà raz w tygodniu, lub gdy zachodzi potrzeba - cz Êciej. Zanieczyszczony lub zatkany uk ad ch odzenia powoduje przegrzanie silnika maszyny, w konsekwencji czego nast puje uszkodzenie cylindra i t oka. Âwieca zap onowa Na stan Êwiecy zap onowej wp ywa: Z a regulacja gaênika. Z e proporcje sk adników mieszanki paliwowej (za du o oleju lub niew aêciwy olej). Zanieczyszczony filtr powietrza. Powy sze czynniki powodujà osadzanie sià nagaru na elektrodach Êwiecy, co powoduje zak ócenia pracy silnika i trudnoêci w jego uruchamianiu. Je eli silnik maszyny nie osiàga w aêciwej mocy, wyst pujà trudnoêci z jego uruchomieniem lub utrzymaniem wolnych obrotów, sprawdê najpierw stan Êwiecy zap onowej. Je eli 1 Filtr powietrza nale y regularnie czyêciç z py u i zanieczyszczeƒ, aby nie dopuêciç do: Z ej pracy gaênika TrudnoÊci w uruchamianiu silnika Zmniejszenia mocy silnika Przedwczesnego zu ycia cz Êci silnika Zwi kszenia zu ycia paliwa Filtr nale y czyêciç po ka dych 25 godzinach pracy lub cz Êciej, jeêli eksploatacja odbywa si w warunkach du ego zapylenia. Czyszczenie filtra powietrza Zdejmij pokryw filtra powietrza, a nast pnie wyjmij filtr. Wymyj go dok adnie w ciep ej wodzie z myd em. Dopilnuj, aby filtr by suchy przed ponownym jego za o eniem. Ca kowite oczyszczenie filtra po pewnym okresie u ytkowania nie jest mo liwe. Dlatego te filtr nale y regularnie (w sta ych odst pach czasu) wymieniaç na nowy. Uszkodzony filtr powietrza nale y natychmiast wymieniç na nowy. W przypadku eksploatowania maszyny w warunkach du ego zapylenia, filtr powietrza nale y nasàczyç olejem. Patrz wskazówki pod rubrykà Olejenie filtra powietrza. 16 Polish

17 KONSERWACJA Olejenie filtra powietrza Czyszczenie i smarowanie Nale y stosowaç wy àcznie olej HUSQVARNA przeznaczony do filtrów, nr art Olej do filtrów zawiera rozpuszczalnik, dzi ki czemu mo liwe jest równomiernie nasàczenie filtra. Nale y unikaç kontaktu oleju ze skórà. UmieÊç filtr w torbie plastikowej i nalej do niej oleju przeznaczonego do filtrów. Ugniataj torb r kà, aby filtr zosta równomiernie nasàczony. WyciÊnij filtr, nie wyjmujàc go z torby, a przed zamontowaniem filtra w maszynie wylej z niego nadmiar oleju. Nie nale y nigdy stosowaç oleju silnikowego. Sp ywa on szybko na dno filtra i gromadzi si na jego spodzie. Przed i po u yciu maszyny oczyêç zawsze no e z ywicy i soków roêlinnych za pomocà Êrodka czyszczàcego. Powlecz belki no owe specjalnym Êrodkiem smarujàcym przed z o eniem maszyny na d u sze przechowanie. Bieg Na obudowie przek adni znajduje si smarowniczka i korek otworu do uzupe niania Êrodka smarnego. Na ó smaru za pomocà smarownicy t okowej. Nale y to robiç mniej wi cej po ka dych 60 godzinach pracy maszyny. Stosuj specjalny smar Husqvarna. UWAGA Przek adni nie nale y nape niaç smarem ca kowicie. Smar ulega rozszerzalnoêci pod wp ywem ciep a powstajàcego podczas pracy maszyny. W przypadku ca kowitego nape nienia przek adni smarem istnieje ryzyko uszkodzenia uszczelek i powstania wycieków smaru. Z regu y nie trzeba wymieniaç smaru w obudowie przek adni cz Êciej ni przy okazji ewentualnej naprawy. Polish 17

18 KONSERWACJA Plan konserwacji Poni ej zamieszczono list czynnoêci konserwacyjnych, które nale y wykonywaç przy maszynie. Wi kszoêç punktów omówiona zosta a w rozdziale Konserwacja. U ytkownikowi wolno wykonywaç tylko te czynnoêci konserwacyjne i serwisowe, które sà opisane w niniejszej instrukcji obs ugi. Wi ksze i bardziej skomplikowane prace powinny byç wykonywane w autoryzowanym warsztacie serwisowym. Konserwacja OczyÊç zewn trzne powierzchnie maszyny. Sprawdê, czy blokada dêwigni gazu dzia a prawid owo pod wzgl dem bezpieczeƒstwa. Sprawdê, czy wy àcznik dzia a prawid owo. Sprawdê, czy no e nie poruszajà si na biegu ja owym, ani gdy dêwignia ssania znajduje si w po o eniu rozruchowym. Sprawdê, czy no e nie sà uszkodzone i czy nie ma na nich Êladów p kni ç lub innych uszkodzeƒ. Wymieƒ no e w razie potrzeby. Sprawdê, czy os ona no y nie jest uszkodzona lub zdeformowana. Wykrzywionà lub uszkodzonà os on no y nale y wymieniç. OczyÊç filtr powietrza. W razie potrzeby wymieƒ go na nowy. Sprawdê, czy os ona r ki nie jest uszkodzona. Wymieƒ uszkodzonà os on. Sprawdê, czy Êruby i nakr tki sà dokr cone. Sprawdê, czy nie ma wycieków paliwa z silnika, zbiornika paliwa lub przewodów paliwowych. Skontroluj rozrusznik oraz jego link. Sprawdê, czy amortyzatory gumowe nie sà uszkodzone. OczyÊç Êwiec zap onowà po stronie zewn trznej. Wkr ç jà i sprawdê odst p mi dzy elektrodami. Ustaw odst p tak, aby wynosi 0,5 mm lub wymieƒ Êwiec zap onowà na nowà. Dopilnuj, aby Êwieca zap onowa by a wyposa ona w tzw. eliminator zak óceƒ radiowych. OczyÊç uk ad ch odzàcy maszyny. OczyÊç lub wymieƒ siatk przeciwiskrowà t umika (dotyczy wy àcznie t umików bez katalizatora). OczyÊç gaênik od zewnàtrz oraz powierzchni wokó niego. Na ó smaru do obudowy przek adni. Nale y to robiç mniej wi cej po ka dych 60 godz. pracy maszyny. Sprawdê, czy Êruby zespalajàce no e sà prawid owo dokr cone. OczyÊç zbiornik paliwa. Sprawdê, czy filtr paliwa nie jest zanieczyszczony i czy na przewodzie gi tkim paliwa nie ma p kni ç lub innych uszkodzeƒ. Wymieƒ w razie potrzeby. Sprawdê stan wszystkich przewodów elektrycznych i koƒcówek pod àczeniowych. Skontroluj stopieƒ zu ycia sprz g a, spr yn sprz g a i b bna sprz g a. W razie potrzeby oddaj maszyn do autoryzowanego warsztatu serwisowego w celu wymiany tych cz Êci. Wymieƒ Êwiec zap onowà. Dopilnuj, aby Êwieca zap onowa by a wyposa ona w tzw. eliminator zak óceƒ radiowych. Sprawdê i ewentualnie oczyêç siatk przeciwiskrowà t umika (dotyczy tylko t umików z katalizatorem). W celu zmniejszenia niebezpieczeƒstwa po aru usuƒ z t umika i z silnika zabrudzenia, liêcie, nadmiar smaru itp. Przeglàd codzienny Przeglàd cotygodniowy Przeglàd miesi czny 18 Polish z+rab 1\ z+rab 1\

19 DANE TECHNICZNE Dane techniczne Dane techniczne 123HD60 123HD65 Silnik PojemnoÊç cylindra, cm 3 22,5 22,5 Ârednica cylindra, mm 32,0 32,0 Skok t oka, mm 28,0 28,0 Obroty na biegu ja owym, obr/min Zalecane maks. nadobroty, obr/min Maks. moc silnika zgodnie z ISO 8893, kw/ obr./min 0,6/7000 0,6/7000 T umik z katalizatorem Nie Nie Uk ad zap onowy z regulacjà obrotowà Nie Nie Uk ad zap onowy Producent/typ uk adu zap onowego Ikeda Ikeda Âwieca zap onowa NGK BPMR 6Y NGK BPMR 6Y Odst p mi dzy elektrodami Êwiecy, mm 0,7 0,7 Uk ad zasilania/smarowania Producent/typ gaênika Walbro Walbro PojemnoÊç zbiornika paliwa, litry 0,5 0,5 Masa Masa, bez paliwa, kg 5,1 5,2 Emisje ha asu (Patrz ad. 1) Poziom mocy akustycznej, mierzony db(a) Poziom mocy akustycznej, gwarantowany L WA db(a) Poziomy g oênoêci (patrz ad. 2) Poziom ciênienia akustycznego równowa ny temu, na który nara ony jest u ytkownik maszyny, mierzony zgodnie z normami: EN ISO 22868, db(a): Poziom wibracji Poziom drgaƒ uchwytów mierzony zgodnie z normami: EN ISO 22867, m/s 2 Na biegu jalowyn, przedni/tylny uchwyt 1,4/1,5 2,0/1,1 Na wysokich obrotach, przedni/tylny uchwyt 4,5/3,8 4,5/3,3 No e Typ Dwustronny Dwustronny DlugoÊç (mm) Pr dkoêç jazdy koêci/minut Ad. 1: Emisj ha asu do otoczenia zmierzono jako moc akustycznà (L WA ), zgodnie z dyrekrywà WE 2000/14/EG. Ad. 2: Równowa ny poziom ciênienia akustycznego obliczany jest jako czasowo uzale niona suma energii poziomów ciênienia akustycznego podczas ró nych stanów eksploatacyjnych w nast pujàcym rozk adzie czasowym: 1/2 bieg ja owy i 1/2 maks. obroty. Zapewnienie o zgodnoêci z normami WE (Dotyczy tylko Europy) Husqvarna AB, SE Huskvarna, Szwecja, tel , niniejszym zapewnia, e no yce do ywop otów Husqvarna 123HD60 i 123HD65, poczàwszy od maszyn z numerami seryjnymi wypuszczanymi od 2006 roku (rok po którym nast puje numer seryjny podany jest wyraênie na tabliczce znamionowej), sà zgodne z przepisami zawartymi w i DYREKTYWACH RADY: - dyrektywie 98/37/EG z dn. 22 czerwca 1998 r., "dotyczàcej maszyn", aneks IIA. - dyrektywie 89/336/EEC z dn. 3 maja 1989 r., "dotyczàcej kompatybilnoêci elektromagnetycznej", wraz z aktualnie obowiàzujàcymi dodatkami. - dyrektywie 2000/14/EG z dn. 8 maja 2000 r., "dotyczàcej emisji ha asu do otoczenia". Ocena zgodnoêci zosta a przeprowadzona wed ug za àcznika V. OdnoÊnie informacji dotyczàcych emisji ha asu patrz rozdzia Dane techniczne. Zastosowano nast pujàce normy: EN ISO , CISPR 12:2001, EN774 SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE Uppsala, Szwecja, przeprowadzi dobrowolnà kontrol homologacyjnà na rzecz Husqvarna AB. Certyfikaty opatrzone sà numerami: SEC/06/ HD60, SEC/06/ HD65 Huskvarna 7 kwietnia 2006r. Michael Kullberg, Konsultant ds. Sprzeda y Polish 19

20 z+rab 1\ z+rab 1\

323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series. Instrukcja obs ugi

323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series. Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi 323HD60 325HD60 -series 325HD75 -series Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish Symbole OSTRZE ENIE

Bardziej szczegółowo

123HD60. Instrukcja obs ugi. PKWiU

123HD60. Instrukcja obs ugi. PKWiU Instrukcja obs ugi 123HD60 PKWiU 29.40.51-70.90 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Symbole OSTRZE

Bardziej szczegółowo

323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series. Instrukcja obs ugi. PKWiU

323HD60 325HD60 X-series 325HD75 X-series. Instrukcja obs ugi. PKWiU Instrukcja obs ugi 323HD60 325HD60 -series 325HD75 -series PKWiU 29.40.51-70.90 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

M48 M53 S. Instrukcja obs ugi. Polish. PPKWiU 29.32.20-37.90

M48 M53 S. Instrukcja obs ugi. Polish. PPKWiU 29.32.20-37.90 Instrukcja obs ugi M48 M53 S PPKWiU 29.32.20-37.90 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Znaczenie

Bardziej szczegółowo

327HDA65 X-series 327HE3 X-series 327HE4 X-series. Instrukcja obs ugi

327HDA65 X-series 327HE3 X-series 327HE4 X-series. Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi 327HDA65 -series 327HE3 -series 327HE4 -series Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish Symbole OSTRZE

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi T425. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi T425. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi T425 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish Oznakowanie maszyny: OSTRZE ENIE Pilarka mo e si staç

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi 365 372XP. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi 365 372XP. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi 365 372XP Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Oznakowanie maszyny: OSTRZE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ BASIC II 1 UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia i ograniczenia. Używaj tego

Bardziej szczegółowo

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Spis treści Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania pierwszego Część l BUDOWA PILAREK - autorzy: Jerzy Więsik, Krzysztof Wójcik 1. Wstęp 1.1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Bezpiecze stwo i Higiena Pracy

Bezpiecze stwo i Higiena Pracy Bezpiecze stwo i Higiena Pracy Pilarki mechaniczne Obowi zuj ce normy Ochrona przed kontaktem z cz ciami ruchomymi, gor cymi lub pod napi ciem SWN 49006 T1 Wy cznik zap onu w pobli u uchwytu Blokada d

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA AGREGATY HYDRAULICZNE CHICAGO PNEUMATIC PAC P9 PAC P13 1 Warunki bezpieczeństwa Niniejsza publikacja zawiera istotne uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL TRANSPORT 18 4.1. Transport Transport, w szczególności towarów niebezpiecznych, do których należą środki ochrony roślin, jest zagadnieniem o charakterze przygotowawczym nie związanym ściśle z produkcją

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej. 1. Identyfikacja preparatu i nazwa firmy Informacje o produkcie: Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Dostawca: Infolinia: Informacja o nagłych przypadkach: Smar litowy uniwersalny 7022 Smarowanie Siebert

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi 335LS. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi 335LS. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi 335LS Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish Symbole OSTRZE ENIE Wykaszarki, wycinarki i przycinarki

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi 125BT 141B 155B 165BT

Instrukcja obs ugi 125BT 141B 155B 165BT PKWiU 29.40.51-70.90 Instrukcja obs ugi 125BT 141B 155B 165BT Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA Przyrządy Silniki: HFX KFV NFU NFS KFU [1] Cylinder do napełniania : 4520-T [2] Łącznik cylindra do napełniania : 4222-T [3] Szczypce do demontaŝu i montaŝu opasek spręŝystych : 9029-T OpróŜnianie UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Znak CE - Przewodnik

Znak CE - Przewodnik Znak CE - Przewodnik Niniejsza publikacja zawiera najistotniejsze informacje zwiàzane ze znakiem CE w odniesieniu do Êrodków ochrony indywidualnej, obejmujàce: Znaczenie znaku CE Wykonanie Êrodków ochrony

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

232L. Instrukcja obs ugi. PKWiU

232L. Instrukcja obs ugi. PKWiU Instrukcja obs ugi 232L PKWiU 29.32.20-37.90 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Symbole OSTRZE

Bardziej szczegółowo

356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. PKWiU 29.40.51-70.90 Instrukcja obs ugi 356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

250PS. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.65-30.42. Przed przystàpieniem do pracy okrzesywarkà prosimy o dok adne zapoznanie si z niniejszà instrukcjà.

250PS. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.65-30.42. Przed przystàpieniem do pracy okrzesywarkà prosimy o dok adne zapoznanie si z niniejszà instrukcjà. 250PS Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do pracy okrzesywarkà prosimy o dok adne zapoznanie si z niniejszà instrukcjà. PKWiU 29.32.65-30.42 101 89 03-61 Symbole ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZE ENIE Okrzesywarka

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. 29.40.51-70.90 Instrukcja obs ugi 356BT X-SERIES 356BF X-SERIES Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish WST P Szanowny

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia CO. Tlenek węgla: niewidzialny zabójca

Zagrożenia CO. Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Zagrożenia CO Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Czym jest tlenek węgla? Tlenek węgla (CO) jest bardzo niebezpiecznym gazem, produktem niepełnego spalania gazu, drewna

Bardziej szczegółowo

K 1260, K 1260 Rail. Instrukcja obs ugi

K 1260, K 1260 Rail. Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi K 1260, K 1260 Rail Nale y dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi i przed uruchomieniem maszyny upewniç si, e wszystkie wskazówki zosta y zrozumiane. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych.

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych. Pos : 1 /T B/Wartungs anl eitung/wartungsanlei tunggüteraufz ug @ 0\mod_1246011358638_11773.doc @ 11972 @ 11.6 Instrukcja konserwacji Prac konserwacyjnych i napraw moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Fig 1. Fig 3. 1. Silnik

Fig 1. Fig 3. 1. Silnik BEZPIECZEŃSTWO 1. Sprawdź motocykl przed jazdą by uniknąć wypadków, uszkodzeń ciała oraz pojazdu. 2. Musisz posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu wydane przez lokalne władze. 3. By uniknąć

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

356BT X-series. Instrukcja obs ugi

356BT X-series. Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi 356BT X-series Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Symbole OSTRZE ENIE W razie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 20.11.2015 Data wydania 30.05.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi K750. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi K750. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi K750 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Znaczenie symboli OSTRZE ENIE W razie

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL Nap dy do aluzji JAR Instrukcja monta u nap dów do aluzji Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL-16 801.0202/0702 Monta kraƒcówki zabezpieczajàcej Odkleiç naklejk znajdujàcà

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi T425. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi T425. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi T425 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Oznakowanie maszyny: OSTRZE ENIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

K650 Cut-n-break. Instrukcja obs ugi

K650 Cut-n-break. Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi K650 Cut-n-break Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Oznakowanie maszyny:

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

323RII 327R X-series 327RD X-series. Instrukcja obs ugi

323RII 327R X-series 327RD X-series. Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi 323RII 327R -series 327RD -series Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish Symbole OSTRZE ENIE Wykaszarki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

WB48S WB48S e WB53S e

WB48S WB48S e WB53S e Instrukcja obs ugi WB48S WB48S e WB53S e 29.32.20-37.90 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish ZNACZENIE SYMBOLI Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi 334T 338XPT. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs ugi 334T 338XPT. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Instrukcja obs ugi 334T 338XPT Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish Oznakowanie maszyny: OSTRZE ENIE Pilarka mo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI INHALATORA NEBULBABY OPIS (RYS. A)

INSTRUKCJA OBS UGI INHALATORA NEBULBABY OPIS (RYS. A) INSTRUKCJA OBS UGI INHALATORA NEBULBABY OPIS (RYS. A) PL 1. obudowa kompresora 2. prze àcznik 3. przewód 4. wylot powietrza 5. pokrywka filtra 6. uchwyt podtrzymujàcy nebulizator 7. wylot powietrza 8.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP.

Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP. Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP. Instrukcja opisuje sposób przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

dodatki do oleju napędowego

dodatki do oleju napędowego Diesel Treatment Dodatek czyszczący do silników Diesel'a - Przywraca maksymalną efektywność układu paliwowego we wszystkich silnikach Diesel a, również turbodoładowanych. - Utrzymuje prawidłową pracę wtryskiwaczy.

Bardziej szczegółowo

225B 225B X-SERIES. Instrukcja obs ugi. Polski. PKWiU

225B 225B X-SERIES. Instrukcja obs ugi. Polski. PKWiU Instrukcja obs ugi 225B 225B -SERIES PKWiU 29.40.51-70.90 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polski SPIS TREÂCI Wst p...

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 08.10.2015 Data wydania 08.10.2015 Seite 1 von 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji Bis(di-tert-butyl)-4-dimethylaminophenylphosphine

Bardziej szczegółowo