Stan i poprawa bhp w LWB. Bogdan Kowal, Bronisław Jaworski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan i poprawa bhp w LWB. Bogdan Kowal, Bronisław Jaworski"

Transkrypt

1 Stan i poprawa bhp w LWB Bogdan Kowal, Bronisław Jaworski

2 LWB LIDEREM EFEKTYWNOŚCI Jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń Europy Środkowej i Wschodniej; węgla kamiennego w regionie Producent węgla energetycznego wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej; około 7% w całkowitej produkcji węgla energetycznego w Polsce Udział rynkowy w sprzedaży węgla energetycznego w kraju do energetyki zawodowej na poziomie niemal 20 % w 2012 r., wobec ok. 12 % w 2009 r. Wydajność ogólna w 2012 roku na poziomie 278% średniej w branży, a wydajność dołowa 18,7 t/rdn, czyli na poziomie 312% średniej w branży; Zasoby operatywne: 237 mln ton węgla, podjęto działania koncesyjne, mające na celu pozyskanie nowych zasobów;

3 LWB LIDEREM EFEKTYWNOŚCI CD. Korzystne położenie geograficzne (Zagłębie Lubelskie) w stosunku do głównych odbiorców (renta lokalizacyjna) oraz korzystne warunki naturalne (niskie koszty rekultywacji, niewielka urbanizacja powierzchni, regularna budowa geologiczna złoża oraz brak zagrożeń tąpaniami i niski stopień zagrożenia wybuchem metanu); Stosowanie najnowocześniejszych technologii i światowej klasy parku maszynowego w procesie wydobycia węgla kamiennego (np. CATERPILLAR, SANDVIK, SIGMA) - niska awaryjność, brak niezaplanowanych przestojów i wysoka wydajność; Realizacja programu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie zdolności produkcyjnej i znaczny wzrost efektywności wydobycia. Zatrudnienie ok pracowników, z dynamiką wzrostu.

4 Kompleksy ścianowe w kopalni Bogdanka Kompleks I II III IV V Rok zakupu Obudowa ścianowa Glinik 10/23-POz Zmodernizowana W 2009 roku Glinik 15/32-POz po modernizacji W 2010 roku Glinik 17/33,5-POz Glinik 12/27-POz Bucyrus 950/2000-2x /2300-2x Caterpillar 950/2000-2x /2300-2x Przenośnik ścianowy PF-4/932 JOY AFC JOY AFC PF-4/1032 PF-4/1032 Kombajn ścianowy Strug ślizgowy JOY 4LS3 JOY 4LS22 JOY 4LS22 GH GH

5 Międzynarodowe regulacje dot. BHP znajdują się w: - Konwencjach (umowach międzynarodowych) i zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz w Kodeksie praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w podziemnych zakładach górniczych (Genewa, 2006r.) - Pakcie praw gospodarczych ONZ - Europejskiej Karcie Społecznej Rady Europy - Dyrektywach, rozporządzeniach i decyzjach UE W Europie za pierwsze przepisy bhp uznaje się wydane w Anglii w 1833r. dotyczyły konstrukcji i obsługi kotłów i maszyn parowych, a następnie przepisy o ochronie pracy kobiet i dzieci. W Polsce wydane przepisy górnicze ok. 1505r. z inspiracji króla Jana Olbrachta, porządkujące stan prawny górnictwa na Śląsku i w Tarnowskich Górach

6

7 MIĘDZYNARODOWE REGULACJE PRAWNE BHP Dyrektywy mają charakter wiążący, zaś adresatami mogą być wyłącznie państwa członkowskie UE. Wydają je Parlament Europejski i Rada UE oraz podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE. Okres transpozycji do krajowego prawodawstwa podany jest każdorazowo w treści dyrektywy na ogół wynosi 3 lata. Monitorem poprawnego transponowania oraz późniejszego przestrzegania praw zawartych w dyrektywach jest Komisja Europejska. Naruszenie zobowiązania pełnej i terminowej transpozycji dyrektywy może być podstawą wniesienia przez Komisję lub państwo członkowskie skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu

8 MIĘDZYNARODOWE REGULACJE PRAWNE BHP Dyrektywa Ramowa 89/391/EWG z 12 czerwca 1989r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników - zawiera zasady zapobiegania ryzyku zawodowemu, eliminacji czynników wypadkowych i ryzyka, informowania, konsultacji, szkolenia, współuczestnictwa pracowników i ich przedstawicieli w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Ujmuje postanowienia i odpowiedzialności dla pracodawcy oraz zobowiązania pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wynikają z niej dyrektywy szczegółowe.

9 MIĘDZYNARODOWE REGULACJE PRAWNE BHP CD. Dyrektywa Rady 92/104/EWG z 13 grudnia 1992r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego. Zgodnie z art. 3 nakazuje pracodawcy sporządzenie i aktualizowanie Dokumentu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który powinien wykazać, że: - zagrożenia, na które są narażeni pracownicy w miejscu pracy zostały określone i ocenione, - zostaną podjęte właściwe środki w celu osiągnięcia wytycznych niniejszej dyrektywy

10 Krajowe i wewnętrzne akty prawne KONSTYTUCJA RP, z r. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami pracy ; art.66 każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki określa ustawa ; art.68 każdy ma prawo do ochrony zdrowia A. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Art Ruch zakładu górniczego prowadzi się pod kierownictwem i dozorem osób posiadających obowiązany w szczególności: 1) rozpoznawać zagrożenia związane z ruchem zakładu górniczego i podejmować środki zmierzające do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń, 2) posiadać odpowiednie środki materialne i techniczne oraz właściwie zorganizowane służby ruchu do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, 3) prowadzić ewidencję osób przebywających w zakładzie górniczym nazwiska osób oraz stanowiska służbowe), 4) oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące w ruchu zakładu górniczego oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko. Sporządzić Dokument Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, 5) posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego

11 Krajowe i wewnętrzne akty prawne B. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. Ustaw 2002, Nr 139, poz.1169 z dnia r.), według którego: 6 1. Przedsiębiorca opracowuje, przed rozpoczęciem prac, dla każdego zakładu górniczego dokument bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym, zwany dalej "dokumentem bezpieczeństwa". C. Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. 2002, Nr 94, poz. 841, z późniejszymi zmianami).

12 Krajowe i wewnętrzne akty prawne CD. D. Polskie Normy, w tym PN-N Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania oraz PN-N Systemy zarządzania bezpieczeństwem i ochroną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. E. Kodeks Pracy z 1974r. z kolejnymi zmianami w tym Dział. X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. F. Statut i Regulamin Organizacyjny Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., Zakładowy Układ Zbiorowy, Zarządzenia i Polecenia Prezesa Zarządu, KRZG i kierownictwa podległych jednostek organizacyjnych, Komisji BHP, Dokument Bezpieczeństwa instrukcje procedury G. powiązanie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ZSZ) Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., w tym głównie z Systemem Zarządzania BHP certyfikat z 19 lipca 2012r.

13 DOKUMENT BEZPIECZEŃSTWA Dokument Bezpieczeństwa LWB zawiera w szczególności: 1) strukturę organizacyjną zakładu górniczego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., 2) opis zagrożeń w zakładzie górniczym Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., 3) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) sposób aktualizacji dokumentu bezpieczeństwa,

14 DOKUMENT BEZPIECZEŃSTWA C.D. 5) sposób oceny i dokumentowania ryzyka, 6) opis postępowania związanego z bezpiecznym prowadzeniem ruchu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., 7) opis postępowania związanego z bezpieczeństwem zatrudnionych w ruchu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., 8) opis postępowania w sytuacjach awaryjnych

15

16 DOKUMENT BEZPIECZEŃSTWA Procedury stanowią integralną część Dokumentu Bezpieczeństwa( obecnie ZSZ). PROCEDURA/Wytyczne przewodni dokument ustalający jednolity tryb i schemat postępowania w obszarze ujętym w tytule procedury. Poprzez używanie pojęcia procedury rozumie się podstawowe zasady prowadzenia działań, opracowywania dokumentów systemowych, sposób ich identyfikowania, sprawdzenia, obowiązywania, odpowiedzialności i kompetencji, przechowywania, rozdzielnictwa i aktualizacji wprowadzonych zmian.

17 DOKUMENT BEZPIECZEŃSTWA Część instrukcyjna zawiera instrukcje wykonywania prac w sposób bezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp. INSTRUKCJA BHP graficzno-opisowy, czytelny, zrozumiały i aktualny dokument, określający zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy w odniesieniu do określonego stanowiska/miejsca pracy, oraz bezpiecznego użytkowania produktu, tzn. przed jej rozpoczęciem, w trakcie jej realizacji i po jej zakończeniu.

18

19 Prezentacja działań w sprawie poprawy warunków bhp I. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia obciążenia fizycznego i termicznego pracowników, związanego m.in. z czasem dojścia do stanowiska pracy: - zastosowanie przewozu pracowników do miejsc pracy, zatrudnionych w odległych od szybu rejonach (nawet 5 km) - za pomocą kolejek podwieszonych i spągowych (ok. 50% pracowników jest dowożonych tymi środkami transportu) oraz koleją podziemną, - eliminowanie transportu ręcznego poprzez transport zmechanizowany: podwieszone kolejki samojezdne, spalinowe podwieszone ciągniki przejezdne, wciągniki hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne, itp., - zmniejszenie uciążliwości poprzez urządzenia małej mechanizacji, jak dokrętaki pneumatyczne, hydrauliczne, piły hydrauliczne, nożyce hydrauliczne itp., - wprowadzane są nowe rozwiązania techniczne, jak np. obudowa wnękowa na ścianie Pegaz, urządzenie do rabowania ob. chodn. PANDA, stosowane są najnowsze maszyny urabiające (np. kompleksy strugowe, nowoczesne kombajny ścianowe i chodnikowe, nowej generacji przenośniki ścianowe, podścianowe i taśmowe), bezcięgnowe układy przeciągania napędów przenośników ścianowych, przenośników podścianowych, - wprowadzono system centralnej klimatyzacji wyrobisk podziemnych w Stefanowie w celu obniżenia temperatury w miejscach pracy i stanowiskach, jak również zdecentralizowanej (klimatyzacja lokalna - ściany).

20

21

22 Prezentacja działań w sprawie poprawy warunków bhp II. Wyposażenie oddziałów kopalnianych oraz pracowników w efektywniejsze środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Oddziały przodkowe wyposażone są w systemy odpylania, kurtyny wodne, zaś pracownicy posiadają: - ubrania robocze z naszywkami odblaskowymi, - kamizelki odblaskowe (pracownicy w transporcie i osoby pracujące na stanowiskach pracy zlokalizowanych na drogach przewozowych), - aparaty ucieczkowe i pochłaniacze, - hełmy górnicze wyposażone w zintegrowane okulary ochronne, - nauszniki ochronne umocowane do hełmów, - rękawice antyprzepięciowe, - rękawice antywibracyjne, - antypoślizgowe obuwie robocze z wzmocnionymi czubami i z grubą podeszwą. W ZPMW stosowany jest centralny system odpylania, w celu likwidacji zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz narażenia pracowników na szkodliwe pyły. Są modernizowane zraszania na przesypach poprzez zastosowanie zraszania wodno-powietrznego. Na pochylniach zainstalowane są systemy wizualne, dźwiękowe i świetlne, ostrzegające przed ruchem kolejki podwieszonej.

23 Prezentacja działań w sprawie poprawy warunków bhp III. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa przez właściwą postawę kierownictwa i wzmacnianie osobistej odpowiedzialności górników za bezpieczne zachowania. Kierownictwo upubliczniło politykę bezpieczeństwa, na bieżąco nadzoruje sprawy bhp, wprowadza nowoczesne rozwiązania techniczne oraz unowocześnia system szkoleń bhp. Podległe mu służby bhp na bieżąco dokonują przeglądów i kontroli warunków pracy i przestrzegania zasad bhp tak własnej załogi, jak i firm obcych w miejscach wykonywania prac. W kontrolach uczestniczą również przedstawiciele tutejszych związków zawodowych, czy też społeczni inspektorzy pracy. Wzmocnienie osobistej odpowiedzialności górników za sprawy bhp, dokonywane jest przez konsultowanie z nimi opracowywanych instrukcji, technologii oraz uczestniczenie (np. ZSIP) w procedurach powypadkowych. Spółka przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej pn.: Ryzyko zawodowe w górnictwie organizowanej w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego pod honorowym patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Kolejną kampanią, jest kampania społeczna Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla Firmy organizowanej w ramach Europejskiej Kampanii Informacyjnej na rzecz bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków przy wsparciu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

24 Prezentacja działań w sprawie poprawy warunków bhp IV. Promowanie dobrych praktyk w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w zakładach górniczych. W 2003r. na bazie dyrektywy 92/104/WE oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2002r. sporządzono i wprowadzono do stosowania w zakładzie górniczym Dokument Bezpieczeństwa, zaś w 2012r. uzyskano certyfikat na System Zarządzania Bezpieczeństwem. Są one znane załodze, która zapoznaje się z ich elementami (np. instrukcjami, technologiami) i potwierdza to własnoręcznym podpisem. Pracownicy zatrudnieni w ruchu zakładu górniczego doszkalani są na cotygodniowych szkoleniach bhp, na których omawiane są zaistniałe wypadki w zakładzie górniczym, czy też w resorcie. Wprowadzono również coroczny konkurs na temat wiedzy w zakresie bhp z lukratywnymi nagrodami. Przeszkolono ok. 550 sanitariuszy obłożeni na każdej zmianie w każdym oddziale około 200 w ciągu doby. Przeszkala się na bieżąco pracowników w zakresie udzielania I pomocy.

25 Prezentacja działań w sprawie poprawy warunków bhp V. Wzbogacanie kształcenia pracowników LWB o nowoczesne stanowiska szkoleniowe z wykorzystaniem techniki rzeczywistości wirtualnej oraz wizualizacje przebiegu, przyczyn i skutków wypadków przy pracy. Spółka posiada własny Ośrodek Szkoleniowy - wyposażony w komputery z rzutnikami multimedialnymi (prezentacje multimedialne oraz przygotowane wizualizacje wypadków przy pracy). Zainstalowano w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie monitory, na których codziennie w okresie zjazdów załogi emitowane są filmy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz etyki. Filmy te dotyczą: okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków (wizualizacja wypadków), niebezpiecznych zdarzeń i zachowań pracowników, rozpoznawania i zwalczania zagrożeń naturalnych, a także oddziaływanie czynników szkodliwych środowiska pracy i zabezpieczania się przed ich negatywnymi skutkami. Wizualizacje wypadków opierają się na rzeczywistych zdarzeniach, które miały miejsce w czasie wykonywania prac przez pracowników. Filmy wykorzystywane są również na szkoleniach wstępnych, okresowych z bhp, jak również kursów zawodowych w Ośrodku Szkoleniowym.

26 Prezentacja działań w sprawie poprawy warunków bhp VI. Wprowadzenie programów promocji prozdrowotnych zachowań górników. Spółka posiada Punkt Doraźnej Pomocy Medycznej, w którym zatrudnieni są lekarze, w cyklu całodobowym. Ponadto posiada umowę na usługi medyczne ze Szpitalem w Łęcznej. Zakres badań jest rozszerzony w stosunku do minimalnych wymagań, wykonywane są m.in. badania kardiologiczne. Nowo przyjmowani pracownicy przechodzą testy sprawnościowe. Na bieżąco monitorowane są parametry środowiska pracy. Lubelski Węgiel posiada akredytowane Laboratorium Pomiarów Parametrów Środowiska Pracy. Celem propagowania działań prozdrowotnych organizowane są : - rozgrywki piłkarskie, tenisa ziemnego pomiędzy oddziałami, czy też firmami obcymi, - zawody wędkarskie, - biegi przełajowe, - wyjazdy techniczne i krajoznawcze SITG, - dofinansowywane z funduszu socjalnego zakupy karnetów dla pracowników, celem korzystania z basenów, SPA, siłowni, sal sportowych, imprez kulturalnych, itp.

27 Propozycja działań w sprawie poprawy warunków bhp VII. Doskonalenie procedur zbierania informacji przez służby BHP na miejscu wypadku w celu rekonstrukcji zdarzeń wypadkowych i podejmowania działań zapobiegawczych. Służby bhp po zgłoszeniu zdarzenia wypadku przy pracy dokonują oględzin miejsca wypadku, przeprowadzają rozmowy ze świadkami wypadku i przełożonym oraz opracowują faktografię miejsca zdarzenia, a następnie określają działania zapobiegawcze. Opracowują komunikaty o zdarzeniach wypadkowych i przekazują je do zapoznania pracowników w poszczególnych oddziałach (są prezentowane na podziałach załogi). Na bieżąco współpracują z lekarzami Punktu Doraźnej Pomocy Medycznej w sprawach uzyskiwania powypadkowych orzeczeń lekarskich. Wskazują lekarzom, prowadzącym szkolenia (w ramach szkoleń okresowych, kontrolnych i wstępnych bhp) prezentowanie konkretnych postępowań udzielania I pomocy ostatnio poszkodowanym.

28 Propozycja działań w sprawie poprawy warunków bhp W wyniku przeprowadzonych postępowań powypadkowych są wydawane wnioski i zalecenia powypadkowe, mające na celu zapobiegnięciu podobnym wypadkom w przyszłości. Służby bhp na bieżąco współpracują w zakresie informowania się o procedurach wypadkowych z przedstawicielami pracowników, tj. związkami zawodowymi i społecznymi inspektorami pracy, przez lekarza zakładowego. W celu ograniczenia i zminimalizowania zagrożenia powstawaniem chorób zawodowych u pracowników podejmuje się szereg przedsięwzięć, z których najważniejsze to : - dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, - bieżąca informacja o ryzyku zawodowym i o wynikach pomiarów czynników szkodliwych na poszczególnych stanowiskach pracy, - wyposażanie pracowników w coraz lepsze środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz egzekwowanie ich bieżącego stosowania, - opracowywanie charakterystyk stanowiska pracy uwzględniających zagrożenia, - zatrudnianie pracowników na stanowiskach, uwzględniając przy tym przeciwwskazania wydane przez lekarza zakładowego.

29 STRUKTURA ZAISTNIAYCH WYPADKÓW W 2013 ROKU w ZAKŁADZIE GÓRNICZYM LWB S.A. oraz firmach usługowych 4 LW Bogdanka KG PRS KOBUD PRG Linter WARBO 14 DRILLING LZR RGB

30 Zakład Górniczy całość Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. załoga własna Firmy Usługowe

31 przyczyny wypadków 4 3 Potknięcie, poślizgnięcie lub przewrócenie się osób Inne niebezpieczne zdarzenia Uderzenie się o inne przedmioty Uderzenie narzędziami pracy Rozerwanie urządzeń lub instalacji będących pod ciśnieniem Upadek, stoczenie lub obsunięcie się przedmiotów lub materiałów Odprężenie i oberwanie się skał ze stropu/ociosu Spadnięcie, stoczenie, osunięcie się mas i brył skalnych Uderzenie przez urządzenie transportu poziomego

32 Potknięcie, poślizgnięcie lub upadek osób Ilość wypadków

33 Zestawienie według przyczyn wypadków zaistniałych w ruchu zakładu górniczego w roku 2013 pracowników własnych Lubelskiego Węgla Bogdanka. Kod Przyczyna wypadku wg OUG LWB 2 Odprężenie 3 5 Oberwanie się skał ze stropu 5 6 Oberwanie się skał z ociosu 3 7 Spadnięcie, stoczenie, osunięcie się mas i brył skalnych 7 26 Przebywanie w zasięgu pracy 1 28 Inna mechaniczna 1 33 Rozerwanie urządzeń lub instalacji będących pod ciśnieniem 3 34 Upadek z wysokości 1 35 Potknięcie, poślizgnięcie lub przewrócenie się osób Nadmierny wysiłek 1 37 Uderzenie narzędziami pracy 6 38 Uderzenie się o inne przedmioty 7 39 Spadnięcie, wywrócenie obudowy lub jej elementów 1 40 Upadek, stoczenie lub obsunięcie się przedmiotów lub 13 materiałów 45 Inne niebezpieczne zdarzenia 7 - RAZEM: 87 - Wypadki ogółem spowodowane czynnikiem ludzkim 79

34 W roku 2012 najczęstszą przyczyną wypadków było potknięcie się, poślizgnięcie lub upadek pracownika -wydarzyło się 34 (w roku 2011 było 26). To 33% wszystkich zaistniałych wypadków w 2012 roku (w roku 2011 udział ten wynosił 28%). Drugą z kolei najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy w Spółce było spadnięcie, wywrócenie się obudowy jej elementów lub innych przedmiotów wydarzyło się 13, stanowi to 13% wypadków zaistniałych w 2012 roku. W 2013r. liczba wypadków wyniosła 87 i była mniejsza o 16 w porówn. do 2012r. Przyczyny ilościowo % ilościowo % Oberwanie się skał ze stropu lub ociosów 6 6% 8 8% Odpryśnięcie skał lub innych materiałów 4 4% 3 3% Spadnięcie, stoczenie, obsunięcie się mas lub brył skal. 6 6% 8 8% Spadnięcie, wywrócenie się obudowy jej elementów lub innych przedmiotów % 13 13% Potknięcie, poślizgnięcie lub upadek osób 26 28% 34 33% Wpadnięcie, wypadnięcie lub spadnięcie osób z wysokości 2 2% 0 0% Nadmierny wysiłek lub szkodliwy ruch 5 5% 4 4% Uderzenie, zranienie narzędziami pracy 6 6% 6 6% Kontakt z przedmiotem transportowanym 6 6% 5 5% Uderzenie się, kontakt z nieruchomym przedmiotem 5 5% 4 4% Najechanie, przyciśnięcie środkiem transportowym (wozem, lokomotywą, samochodem) 1 1% 2 2% Przebywanie w środku transportowym, który uległ zderzeniu, wykolejeniu 1 1% 0 0% Inne zdarzenia 10 11% 16 16% Razem % %

35 Wskaźnik częstotliwości wypadków (ilość wypadków na 1000 zatrudnionych) w analizowanym okresie rośnie, podobnie jak wskaźnik częstości. Wskaźnik ciężkości wypadków, liczony jako stosunek dni niezdolności do pracy do liczby wypadków. Rok Liczba wypadków ogółem W tym: śmiertelne Powodujące ciężkie uszkodzenie ciała Zatrudnienie (średnie) Wskaźnik częstotliwości (do śr. zatrudn.) 15,98 20,38 20,43 24,79 25,73 21,41 wskaźnik ciężkości 85,64 84,08 88,64 84,57 82,67 72,73 Wskaźnik częstości 7,76 8,91 8,58 11,91 12,74 11,37

36

37 BHP ujęto również w: Strategii CSR LWB na lata Dążenie do wzrostu poziomu bezpieczeństwa zatrudnionych oraz KODEKSIE ETYKI LWB Zasady i normy etyczne

38

39 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakładzie górniczym, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, lokalizacji maszyn, urządzeń i ludzi pod ziemią Dziękuję za uwagę

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZATWIERDZAM... STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROKU 2008 Warszawa, luty 2009 r. 2 1. Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa

Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. 2. Pracodawca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku BOGDANKA, MARZEC 2012 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O LW BOGDANKA S.A.... 5 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Bezpieczeñstwo i higiena pracy Bezpieczeñstwo i higiena pracy poradnik dla pracodawcy 1 Projekt okładki Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Olga Dyżakowska Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz PAŃSTWOWA INSPEKCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Na stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony życia i zdrowia przed zagrożeniami

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ANDRZEJ OGŁOZA SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Materiały do użytku wewnętrznego A. Ogłoza 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy. Na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011. Praktyki w stosunkach z pracownikami. Wpływ na społeczeństwo

Społeczeństwo. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011. Praktyki w stosunkach z pracownikami. Wpływ na społeczeństwo Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Społeczeństwo Społeczeństwo Grupa Kapitałowa LOTOS w swojej działalności stosuje strategię zrównoważonego rozwoju z silnym

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik do Zarządzenia Nr 11/12 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 20 stycznia 2012r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo górnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej

Ratownictwo górnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej Ratownictwo górnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej Ratownictwo górnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej Wyższy Urząd Górniczy Katowice 2008 Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2008

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych Wersja: 01 Data wydania: 24.10.2014 Informacje formalne: Opracowanie: Biuro BHP i PPOŻ *(w zależności od formy wydania funkcja organizacyjna/funkcja

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BHP Program Co to jest ryzyko zawodowe? Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo