Stan i poprawa bhp w LWB. Bogdan Kowal, Bronisław Jaworski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan i poprawa bhp w LWB. Bogdan Kowal, Bronisław Jaworski"

Transkrypt

1 Stan i poprawa bhp w LWB Bogdan Kowal, Bronisław Jaworski

2 LWB LIDEREM EFEKTYWNOŚCI Jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń Europy Środkowej i Wschodniej; węgla kamiennego w regionie Producent węgla energetycznego wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej; około 7% w całkowitej produkcji węgla energetycznego w Polsce Udział rynkowy w sprzedaży węgla energetycznego w kraju do energetyki zawodowej na poziomie niemal 20 % w 2012 r., wobec ok. 12 % w 2009 r. Wydajność ogólna w 2012 roku na poziomie 278% średniej w branży, a wydajność dołowa 18,7 t/rdn, czyli na poziomie 312% średniej w branży; Zasoby operatywne: 237 mln ton węgla, podjęto działania koncesyjne, mające na celu pozyskanie nowych zasobów;

3 LWB LIDEREM EFEKTYWNOŚCI CD. Korzystne położenie geograficzne (Zagłębie Lubelskie) w stosunku do głównych odbiorców (renta lokalizacyjna) oraz korzystne warunki naturalne (niskie koszty rekultywacji, niewielka urbanizacja powierzchni, regularna budowa geologiczna złoża oraz brak zagrożeń tąpaniami i niski stopień zagrożenia wybuchem metanu); Stosowanie najnowocześniejszych technologii i światowej klasy parku maszynowego w procesie wydobycia węgla kamiennego (np. CATERPILLAR, SANDVIK, SIGMA) - niska awaryjność, brak niezaplanowanych przestojów i wysoka wydajność; Realizacja programu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie zdolności produkcyjnej i znaczny wzrost efektywności wydobycia. Zatrudnienie ok pracowników, z dynamiką wzrostu.

4 Kompleksy ścianowe w kopalni Bogdanka Kompleks I II III IV V Rok zakupu Obudowa ścianowa Glinik 10/23-POz Zmodernizowana W 2009 roku Glinik 15/32-POz po modernizacji W 2010 roku Glinik 17/33,5-POz Glinik 12/27-POz Bucyrus 950/2000-2x /2300-2x Caterpillar 950/2000-2x /2300-2x Przenośnik ścianowy PF-4/932 JOY AFC JOY AFC PF-4/1032 PF-4/1032 Kombajn ścianowy Strug ślizgowy JOY 4LS3 JOY 4LS22 JOY 4LS22 GH GH

5 Międzynarodowe regulacje dot. BHP znajdują się w: - Konwencjach (umowach międzynarodowych) i zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz w Kodeksie praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w podziemnych zakładach górniczych (Genewa, 2006r.) - Pakcie praw gospodarczych ONZ - Europejskiej Karcie Społecznej Rady Europy - Dyrektywach, rozporządzeniach i decyzjach UE W Europie za pierwsze przepisy bhp uznaje się wydane w Anglii w 1833r. dotyczyły konstrukcji i obsługi kotłów i maszyn parowych, a następnie przepisy o ochronie pracy kobiet i dzieci. W Polsce wydane przepisy górnicze ok. 1505r. z inspiracji króla Jana Olbrachta, porządkujące stan prawny górnictwa na Śląsku i w Tarnowskich Górach

6

7 MIĘDZYNARODOWE REGULACJE PRAWNE BHP Dyrektywy mają charakter wiążący, zaś adresatami mogą być wyłącznie państwa członkowskie UE. Wydają je Parlament Europejski i Rada UE oraz podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE. Okres transpozycji do krajowego prawodawstwa podany jest każdorazowo w treści dyrektywy na ogół wynosi 3 lata. Monitorem poprawnego transponowania oraz późniejszego przestrzegania praw zawartych w dyrektywach jest Komisja Europejska. Naruszenie zobowiązania pełnej i terminowej transpozycji dyrektywy może być podstawą wniesienia przez Komisję lub państwo członkowskie skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu

8 MIĘDZYNARODOWE REGULACJE PRAWNE BHP Dyrektywa Ramowa 89/391/EWG z 12 czerwca 1989r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników - zawiera zasady zapobiegania ryzyku zawodowemu, eliminacji czynników wypadkowych i ryzyka, informowania, konsultacji, szkolenia, współuczestnictwa pracowników i ich przedstawicieli w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Ujmuje postanowienia i odpowiedzialności dla pracodawcy oraz zobowiązania pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wynikają z niej dyrektywy szczegółowe.

9 MIĘDZYNARODOWE REGULACJE PRAWNE BHP CD. Dyrektywa Rady 92/104/EWG z 13 grudnia 1992r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego. Zgodnie z art. 3 nakazuje pracodawcy sporządzenie i aktualizowanie Dokumentu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który powinien wykazać, że: - zagrożenia, na które są narażeni pracownicy w miejscu pracy zostały określone i ocenione, - zostaną podjęte właściwe środki w celu osiągnięcia wytycznych niniejszej dyrektywy

10 Krajowe i wewnętrzne akty prawne KONSTYTUCJA RP, z r. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami pracy ; art.66 każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki określa ustawa ; art.68 każdy ma prawo do ochrony zdrowia A. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Art Ruch zakładu górniczego prowadzi się pod kierownictwem i dozorem osób posiadających obowiązany w szczególności: 1) rozpoznawać zagrożenia związane z ruchem zakładu górniczego i podejmować środki zmierzające do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń, 2) posiadać odpowiednie środki materialne i techniczne oraz właściwie zorganizowane służby ruchu do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, 3) prowadzić ewidencję osób przebywających w zakładzie górniczym nazwiska osób oraz stanowiska służbowe), 4) oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące w ruchu zakładu górniczego oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko. Sporządzić Dokument Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, 5) posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego

11 Krajowe i wewnętrzne akty prawne B. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. Ustaw 2002, Nr 139, poz.1169 z dnia r.), według którego: 6 1. Przedsiębiorca opracowuje, przed rozpoczęciem prac, dla każdego zakładu górniczego dokument bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym, zwany dalej "dokumentem bezpieczeństwa". C. Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. 2002, Nr 94, poz. 841, z późniejszymi zmianami).

12 Krajowe i wewnętrzne akty prawne CD. D. Polskie Normy, w tym PN-N Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania oraz PN-N Systemy zarządzania bezpieczeństwem i ochroną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. E. Kodeks Pracy z 1974r. z kolejnymi zmianami w tym Dział. X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. F. Statut i Regulamin Organizacyjny Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., Zakładowy Układ Zbiorowy, Zarządzenia i Polecenia Prezesa Zarządu, KRZG i kierownictwa podległych jednostek organizacyjnych, Komisji BHP, Dokument Bezpieczeństwa instrukcje procedury G. powiązanie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ZSZ) Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., w tym głównie z Systemem Zarządzania BHP certyfikat z 19 lipca 2012r.

13 DOKUMENT BEZPIECZEŃSTWA Dokument Bezpieczeństwa LWB zawiera w szczególności: 1) strukturę organizacyjną zakładu górniczego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., 2) opis zagrożeń w zakładzie górniczym Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., 3) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) sposób aktualizacji dokumentu bezpieczeństwa,

14 DOKUMENT BEZPIECZEŃSTWA C.D. 5) sposób oceny i dokumentowania ryzyka, 6) opis postępowania związanego z bezpiecznym prowadzeniem ruchu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., 7) opis postępowania związanego z bezpieczeństwem zatrudnionych w ruchu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., 8) opis postępowania w sytuacjach awaryjnych

15

16 DOKUMENT BEZPIECZEŃSTWA Procedury stanowią integralną część Dokumentu Bezpieczeństwa( obecnie ZSZ). PROCEDURA/Wytyczne przewodni dokument ustalający jednolity tryb i schemat postępowania w obszarze ujętym w tytule procedury. Poprzez używanie pojęcia procedury rozumie się podstawowe zasady prowadzenia działań, opracowywania dokumentów systemowych, sposób ich identyfikowania, sprawdzenia, obowiązywania, odpowiedzialności i kompetencji, przechowywania, rozdzielnictwa i aktualizacji wprowadzonych zmian.

17 DOKUMENT BEZPIECZEŃSTWA Część instrukcyjna zawiera instrukcje wykonywania prac w sposób bezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp. INSTRUKCJA BHP graficzno-opisowy, czytelny, zrozumiały i aktualny dokument, określający zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy w odniesieniu do określonego stanowiska/miejsca pracy, oraz bezpiecznego użytkowania produktu, tzn. przed jej rozpoczęciem, w trakcie jej realizacji i po jej zakończeniu.

18

19 Prezentacja działań w sprawie poprawy warunków bhp I. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia obciążenia fizycznego i termicznego pracowników, związanego m.in. z czasem dojścia do stanowiska pracy: - zastosowanie przewozu pracowników do miejsc pracy, zatrudnionych w odległych od szybu rejonach (nawet 5 km) - za pomocą kolejek podwieszonych i spągowych (ok. 50% pracowników jest dowożonych tymi środkami transportu) oraz koleją podziemną, - eliminowanie transportu ręcznego poprzez transport zmechanizowany: podwieszone kolejki samojezdne, spalinowe podwieszone ciągniki przejezdne, wciągniki hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne, itp., - zmniejszenie uciążliwości poprzez urządzenia małej mechanizacji, jak dokrętaki pneumatyczne, hydrauliczne, piły hydrauliczne, nożyce hydrauliczne itp., - wprowadzane są nowe rozwiązania techniczne, jak np. obudowa wnękowa na ścianie Pegaz, urządzenie do rabowania ob. chodn. PANDA, stosowane są najnowsze maszyny urabiające (np. kompleksy strugowe, nowoczesne kombajny ścianowe i chodnikowe, nowej generacji przenośniki ścianowe, podścianowe i taśmowe), bezcięgnowe układy przeciągania napędów przenośników ścianowych, przenośników podścianowych, - wprowadzono system centralnej klimatyzacji wyrobisk podziemnych w Stefanowie w celu obniżenia temperatury w miejscach pracy i stanowiskach, jak również zdecentralizowanej (klimatyzacja lokalna - ściany).

20

21

22 Prezentacja działań w sprawie poprawy warunków bhp II. Wyposażenie oddziałów kopalnianych oraz pracowników w efektywniejsze środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Oddziały przodkowe wyposażone są w systemy odpylania, kurtyny wodne, zaś pracownicy posiadają: - ubrania robocze z naszywkami odblaskowymi, - kamizelki odblaskowe (pracownicy w transporcie i osoby pracujące na stanowiskach pracy zlokalizowanych na drogach przewozowych), - aparaty ucieczkowe i pochłaniacze, - hełmy górnicze wyposażone w zintegrowane okulary ochronne, - nauszniki ochronne umocowane do hełmów, - rękawice antyprzepięciowe, - rękawice antywibracyjne, - antypoślizgowe obuwie robocze z wzmocnionymi czubami i z grubą podeszwą. W ZPMW stosowany jest centralny system odpylania, w celu likwidacji zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz narażenia pracowników na szkodliwe pyły. Są modernizowane zraszania na przesypach poprzez zastosowanie zraszania wodno-powietrznego. Na pochylniach zainstalowane są systemy wizualne, dźwiękowe i świetlne, ostrzegające przed ruchem kolejki podwieszonej.

23 Prezentacja działań w sprawie poprawy warunków bhp III. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa przez właściwą postawę kierownictwa i wzmacnianie osobistej odpowiedzialności górników za bezpieczne zachowania. Kierownictwo upubliczniło politykę bezpieczeństwa, na bieżąco nadzoruje sprawy bhp, wprowadza nowoczesne rozwiązania techniczne oraz unowocześnia system szkoleń bhp. Podległe mu służby bhp na bieżąco dokonują przeglądów i kontroli warunków pracy i przestrzegania zasad bhp tak własnej załogi, jak i firm obcych w miejscach wykonywania prac. W kontrolach uczestniczą również przedstawiciele tutejszych związków zawodowych, czy też społeczni inspektorzy pracy. Wzmocnienie osobistej odpowiedzialności górników za sprawy bhp, dokonywane jest przez konsultowanie z nimi opracowywanych instrukcji, technologii oraz uczestniczenie (np. ZSIP) w procedurach powypadkowych. Spółka przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej pn.: Ryzyko zawodowe w górnictwie organizowanej w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego pod honorowym patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Kolejną kampanią, jest kampania społeczna Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla Firmy organizowanej w ramach Europejskiej Kampanii Informacyjnej na rzecz bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków przy wsparciu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

24 Prezentacja działań w sprawie poprawy warunków bhp IV. Promowanie dobrych praktyk w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w zakładach górniczych. W 2003r. na bazie dyrektywy 92/104/WE oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2002r. sporządzono i wprowadzono do stosowania w zakładzie górniczym Dokument Bezpieczeństwa, zaś w 2012r. uzyskano certyfikat na System Zarządzania Bezpieczeństwem. Są one znane załodze, która zapoznaje się z ich elementami (np. instrukcjami, technologiami) i potwierdza to własnoręcznym podpisem. Pracownicy zatrudnieni w ruchu zakładu górniczego doszkalani są na cotygodniowych szkoleniach bhp, na których omawiane są zaistniałe wypadki w zakładzie górniczym, czy też w resorcie. Wprowadzono również coroczny konkurs na temat wiedzy w zakresie bhp z lukratywnymi nagrodami. Przeszkolono ok. 550 sanitariuszy obłożeni na każdej zmianie w każdym oddziale około 200 w ciągu doby. Przeszkala się na bieżąco pracowników w zakresie udzielania I pomocy.

25 Prezentacja działań w sprawie poprawy warunków bhp V. Wzbogacanie kształcenia pracowników LWB o nowoczesne stanowiska szkoleniowe z wykorzystaniem techniki rzeczywistości wirtualnej oraz wizualizacje przebiegu, przyczyn i skutków wypadków przy pracy. Spółka posiada własny Ośrodek Szkoleniowy - wyposażony w komputery z rzutnikami multimedialnymi (prezentacje multimedialne oraz przygotowane wizualizacje wypadków przy pracy). Zainstalowano w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie monitory, na których codziennie w okresie zjazdów załogi emitowane są filmy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz etyki. Filmy te dotyczą: okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków (wizualizacja wypadków), niebezpiecznych zdarzeń i zachowań pracowników, rozpoznawania i zwalczania zagrożeń naturalnych, a także oddziaływanie czynników szkodliwych środowiska pracy i zabezpieczania się przed ich negatywnymi skutkami. Wizualizacje wypadków opierają się na rzeczywistych zdarzeniach, które miały miejsce w czasie wykonywania prac przez pracowników. Filmy wykorzystywane są również na szkoleniach wstępnych, okresowych z bhp, jak również kursów zawodowych w Ośrodku Szkoleniowym.

26 Prezentacja działań w sprawie poprawy warunków bhp VI. Wprowadzenie programów promocji prozdrowotnych zachowań górników. Spółka posiada Punkt Doraźnej Pomocy Medycznej, w którym zatrudnieni są lekarze, w cyklu całodobowym. Ponadto posiada umowę na usługi medyczne ze Szpitalem w Łęcznej. Zakres badań jest rozszerzony w stosunku do minimalnych wymagań, wykonywane są m.in. badania kardiologiczne. Nowo przyjmowani pracownicy przechodzą testy sprawnościowe. Na bieżąco monitorowane są parametry środowiska pracy. Lubelski Węgiel posiada akredytowane Laboratorium Pomiarów Parametrów Środowiska Pracy. Celem propagowania działań prozdrowotnych organizowane są : - rozgrywki piłkarskie, tenisa ziemnego pomiędzy oddziałami, czy też firmami obcymi, - zawody wędkarskie, - biegi przełajowe, - wyjazdy techniczne i krajoznawcze SITG, - dofinansowywane z funduszu socjalnego zakupy karnetów dla pracowników, celem korzystania z basenów, SPA, siłowni, sal sportowych, imprez kulturalnych, itp.

27 Propozycja działań w sprawie poprawy warunków bhp VII. Doskonalenie procedur zbierania informacji przez służby BHP na miejscu wypadku w celu rekonstrukcji zdarzeń wypadkowych i podejmowania działań zapobiegawczych. Służby bhp po zgłoszeniu zdarzenia wypadku przy pracy dokonują oględzin miejsca wypadku, przeprowadzają rozmowy ze świadkami wypadku i przełożonym oraz opracowują faktografię miejsca zdarzenia, a następnie określają działania zapobiegawcze. Opracowują komunikaty o zdarzeniach wypadkowych i przekazują je do zapoznania pracowników w poszczególnych oddziałach (są prezentowane na podziałach załogi). Na bieżąco współpracują z lekarzami Punktu Doraźnej Pomocy Medycznej w sprawach uzyskiwania powypadkowych orzeczeń lekarskich. Wskazują lekarzom, prowadzącym szkolenia (w ramach szkoleń okresowych, kontrolnych i wstępnych bhp) prezentowanie konkretnych postępowań udzielania I pomocy ostatnio poszkodowanym.

28 Propozycja działań w sprawie poprawy warunków bhp W wyniku przeprowadzonych postępowań powypadkowych są wydawane wnioski i zalecenia powypadkowe, mające na celu zapobiegnięciu podobnym wypadkom w przyszłości. Służby bhp na bieżąco współpracują w zakresie informowania się o procedurach wypadkowych z przedstawicielami pracowników, tj. związkami zawodowymi i społecznymi inspektorami pracy, przez lekarza zakładowego. W celu ograniczenia i zminimalizowania zagrożenia powstawaniem chorób zawodowych u pracowników podejmuje się szereg przedsięwzięć, z których najważniejsze to : - dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, - bieżąca informacja o ryzyku zawodowym i o wynikach pomiarów czynników szkodliwych na poszczególnych stanowiskach pracy, - wyposażanie pracowników w coraz lepsze środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz egzekwowanie ich bieżącego stosowania, - opracowywanie charakterystyk stanowiska pracy uwzględniających zagrożenia, - zatrudnianie pracowników na stanowiskach, uwzględniając przy tym przeciwwskazania wydane przez lekarza zakładowego.

29 STRUKTURA ZAISTNIAYCH WYPADKÓW W 2013 ROKU w ZAKŁADZIE GÓRNICZYM LWB S.A. oraz firmach usługowych 4 LW Bogdanka KG PRS KOBUD PRG Linter WARBO 14 DRILLING LZR RGB

30 Zakład Górniczy całość Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. załoga własna Firmy Usługowe

31 przyczyny wypadków 4 3 Potknięcie, poślizgnięcie lub przewrócenie się osób Inne niebezpieczne zdarzenia Uderzenie się o inne przedmioty Uderzenie narzędziami pracy Rozerwanie urządzeń lub instalacji będących pod ciśnieniem Upadek, stoczenie lub obsunięcie się przedmiotów lub materiałów Odprężenie i oberwanie się skał ze stropu/ociosu Spadnięcie, stoczenie, osunięcie się mas i brył skalnych Uderzenie przez urządzenie transportu poziomego

32 Potknięcie, poślizgnięcie lub upadek osób Ilość wypadków

33 Zestawienie według przyczyn wypadków zaistniałych w ruchu zakładu górniczego w roku 2013 pracowników własnych Lubelskiego Węgla Bogdanka. Kod Przyczyna wypadku wg OUG LWB 2 Odprężenie 3 5 Oberwanie się skał ze stropu 5 6 Oberwanie się skał z ociosu 3 7 Spadnięcie, stoczenie, osunięcie się mas i brył skalnych 7 26 Przebywanie w zasięgu pracy 1 28 Inna mechaniczna 1 33 Rozerwanie urządzeń lub instalacji będących pod ciśnieniem 3 34 Upadek z wysokości 1 35 Potknięcie, poślizgnięcie lub przewrócenie się osób Nadmierny wysiłek 1 37 Uderzenie narzędziami pracy 6 38 Uderzenie się o inne przedmioty 7 39 Spadnięcie, wywrócenie obudowy lub jej elementów 1 40 Upadek, stoczenie lub obsunięcie się przedmiotów lub 13 materiałów 45 Inne niebezpieczne zdarzenia 7 - RAZEM: 87 - Wypadki ogółem spowodowane czynnikiem ludzkim 79

34 W roku 2012 najczęstszą przyczyną wypadków było potknięcie się, poślizgnięcie lub upadek pracownika -wydarzyło się 34 (w roku 2011 było 26). To 33% wszystkich zaistniałych wypadków w 2012 roku (w roku 2011 udział ten wynosił 28%). Drugą z kolei najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy w Spółce było spadnięcie, wywrócenie się obudowy jej elementów lub innych przedmiotów wydarzyło się 13, stanowi to 13% wypadków zaistniałych w 2012 roku. W 2013r. liczba wypadków wyniosła 87 i była mniejsza o 16 w porówn. do 2012r. Przyczyny ilościowo % ilościowo % Oberwanie się skał ze stropu lub ociosów 6 6% 8 8% Odpryśnięcie skał lub innych materiałów 4 4% 3 3% Spadnięcie, stoczenie, obsunięcie się mas lub brył skal. 6 6% 8 8% Spadnięcie, wywrócenie się obudowy jej elementów lub innych przedmiotów % 13 13% Potknięcie, poślizgnięcie lub upadek osób 26 28% 34 33% Wpadnięcie, wypadnięcie lub spadnięcie osób z wysokości 2 2% 0 0% Nadmierny wysiłek lub szkodliwy ruch 5 5% 4 4% Uderzenie, zranienie narzędziami pracy 6 6% 6 6% Kontakt z przedmiotem transportowanym 6 6% 5 5% Uderzenie się, kontakt z nieruchomym przedmiotem 5 5% 4 4% Najechanie, przyciśnięcie środkiem transportowym (wozem, lokomotywą, samochodem) 1 1% 2 2% Przebywanie w środku transportowym, który uległ zderzeniu, wykolejeniu 1 1% 0 0% Inne zdarzenia 10 11% 16 16% Razem % %

35 Wskaźnik częstotliwości wypadków (ilość wypadków na 1000 zatrudnionych) w analizowanym okresie rośnie, podobnie jak wskaźnik częstości. Wskaźnik ciężkości wypadków, liczony jako stosunek dni niezdolności do pracy do liczby wypadków. Rok Liczba wypadków ogółem W tym: śmiertelne Powodujące ciężkie uszkodzenie ciała Zatrudnienie (średnie) Wskaźnik częstotliwości (do śr. zatrudn.) 15,98 20,38 20,43 24,79 25,73 21,41 wskaźnik ciężkości 85,64 84,08 88,64 84,57 82,67 72,73 Wskaźnik częstości 7,76 8,91 8,58 11,91 12,74 11,37

36

37 BHP ujęto również w: Strategii CSR LWB na lata Dążenie do wzrostu poziomu bezpieczeństwa zatrudnionych oraz KODEKSIE ETYKI LWB Zasady i normy etyczne

38

39 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakładzie górniczym, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, lokalizacji maszyn, urządzeń i ludzi pod ziemią Dziękuję za uwagę

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zespół warunków oraz czynników (organizacyjnych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr..

Załącznik nr 1 do umowy nr.. Załącznik nr 1 do umowy nr.. Podział obowiązków w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac w ruchu Zakładu Górniczego KWB Bełchatów między Zamawiającym a Wykonawcą (podmiotem zewnętrznym)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy Remont obmurza w szybie Gigant dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch II PS Pompownia Pstrowski

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010 Katowice 2012 PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a Průmyslový Holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Spółka zmodernizowała

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE:

SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE: SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - zapisy o ochronie pracy Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów... 9

Spis treści. Od Autorów... 9 Spis treści Od Autorów... 9 1. Historia bezpieczeństwa i higieny pracy... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Przyczyny stosowania profilaktyki BHP... 13 1.3. Organizacja profilaktyki... 15 1.4. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO W RADOMIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: INSPEKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2006 z dnia 2006r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Rozdział 1 Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Polska-Brzeszcze: Usługi instalowania maszyn górniczych 2016/S

Polska-Brzeszcze: Usługi instalowania maszyn górniczych 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:398387-2016:text:pl:html Polska-Brzeszcze: Usługi instalowania maszyn górniczych 2016/S 218-398387 Nowe Brzeszcze Grupa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja GRID-ALWA / POLE TRANSPORTOWE

Instrukcja GRID-ALWA / POLE TRANSPORTOWE Instrukcja GRID-ALWA / POLE TRANSPORTOWE LS Tech-Homes S.A. wykonania opinki stropu i ociosu pola transportowego wyrobiska ścianowego za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800) 2 Stworzona dla Twojego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia pracowników, studentów i doktorantów w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2015 jerzy.sajak@kopalnia.pl Służba BHP w Spółce Trasa Turystyczna: od 1 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l)

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l) Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA l) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

SZKOLENIA OKRESOWE BHP SZKOLENIA OKRESOWE BHP DEDAL I. SZKOLENIE PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie System prawny ochrony pracy w Polsce System organizacyjny ochrony pracy w Polsce Nadzór społeczny nad warunkami pracy

Plan wykładu. Wprowadzenie System prawny ochrony pracy w Polsce System organizacyjny ochrony pracy w Polsce Nadzór społeczny nad warunkami pracy Plan wykładu Wprowadzenie System prawny ochrony pracy w Polsce System organizacyjny ochrony pracy w Polsce Nadzór społeczny nad warunkami pracy Wprowadzenie Mówiąc o systemie ochrony pracy w Polsce, należy

Bardziej szczegółowo

źródło: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia, Prawna ochrona pracy, inż. Jerzy Kowalski - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

źródło: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia, Prawna ochrona pracy, inż. Jerzy Kowalski - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej System ochrony pracy w Polsce źródło: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia, Prawna ochrona pracy, inż. Jerzy Kowalski - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Mówiąc o systemie ochrony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja GRID-ALWA / SPĄG

Instrukcja GRID-ALWA / SPĄG Instrukcja GRID-ALWA / SPĄG LS Tech-Homes S.A. Instrukcja zabezpieczenia spągu wyrobiska ścianowego za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800) przy prowadzeniu eksploatacji pokładów warstwowych 2 Stworzona

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia. DOP-0212-48/2013 Poznań, 19 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Mrozy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r.

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje PIP Nadzór nad warunkami pracy (konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

Regulacje międzynarodowe dotyczące problematyki BHP (W1)

Regulacje międzynarodowe dotyczące problematyki BHP (W1) Regulacje międzynarodowe dotyczące problematyki BHP (W1) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r. Pierwsze przepisy BHP Na terenach Polski za pierwsze przepisy, w których mówi się także

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Strona: 1 AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Zredagował: Specjalista ds. bhp Data: 2014.02.03, podpis Zatwierdził Dyrektor Data: 2014.02.03,

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. Bogdanka, 19 marca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. Zarząd Lubelski Węgiel Bogdanka S.A przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 25/08 Zarządzenie Nr 13/08 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo

Bardziej szczegółowo

inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy /starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (Referat ds. Organizacyjno - Administracyjnych)

inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy /starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (Referat ds. Organizacyjno - Administracyjnych) O.ABK.1117-12-1/2015 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach ul. Pośpiecha 14 40-852 Katowice Katowice, 10.07.2015 r. poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania dla górnictwa

Kompleksowe rozwiązania dla górnictwa Kompleksowe rozwiązania dla górnictwa BEZPIECZEŃSTWO P O P I E R W SZE BEZPIECZEŃSTWO K Kluczowym wyzwaniem dla światowych producentów nowoczesnych maszyn i urządzeń wydobywczych jest zapewnienie ich maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny zawodowego na stanowiskach pracy Pojęcie zawodowego, zostało ustalone w dyrektywie z dnia 12 czerwca 1989 r. o wprowadzaniu środków w celu zwiększania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego. Odpowiedź tak oznacza, że przyjęte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Rok 2009 (nry 1 17) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, Z. zarządzenie.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1460 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Krzysztof Zamajtys BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Zadania, obowiązki, zakres świadczeń oraz sposób finansowania służby medycyny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia VIII/2015/2016 PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU I. Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1 BEZPIECZEŃSTWO stan niezagrożenia lub spokoju To stan powodujący zarówno poczucie braku zagrożenia jak i jego rzeczywisty brak. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych. za 2009 rok. Warszawa, 22 marca

Prezentacja wyników finansowych. za 2009 rok. Warszawa, 22 marca Prezentacja wyników finansowych za 2009 rok Warszawa, 22 marca 2010 www.bogdanka.eu 1 ZastrzeŜenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy

Bardziej szczegółowo

Program 0 Tolerancji

Program 0 Tolerancji Program 0 Tolerancji Wyższy Urząd Górniczy poszukując metod przełamania niedobrych trendów dotyczących wypadków przy pracy, będzie propagował dobre praktyki z nadzieją, że pracodawcy górników będą chcieli

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Art. 24. Każdy ma prawo do bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia INFORMACJE OGÓLNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ZMIANY: -

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad Wykonawcami (osobami obcymi)

Nadzór nad Wykonawcami (osobami obcymi) Nadzór nad Wykonawcami (osobami obcymi) Piotr Kowalski EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 24 50-264 Wrocław tel. (+48 71) 346 04 85 e-mail: office@ecoms.pl 2 Wymagania prawne Wymagania prawne

Bardziej szczegółowo

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE 1. Podstawa prawna i zakres działalności inspekcyjnej i kontrolnej urzędów górniczych Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo geologiczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Rok 2008 (nry 1 17) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, Z. zarządzenie.)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna urzędów górniczych

Działalność kontrolna urzędów górniczych 1. Działalność kontrolna okręgowych urzędów górniczych i dochodzenia powypadkowe Kontrola nad ruchem zakładów górniczych i innych nadzorowanych podmiotów jest podstawową funkcją urzędów górniczych. Celem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Obowiązki pracodawców w zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy Proces pracy moŝe wiązać się z zagroŝeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia, a

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) Na podstawie art. 237 11

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Kolejowa 2, Gniezno. ogłasza nabór na stanowisko. inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Kolejowa 2, Gniezno. ogłasza nabór na stanowisko. inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2, 62 200 Gniezno ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Liczba etatów: 1 Data ogłoszenia : 27 maja 2013 r. 1 / 9 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1 Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XIII XV Wprowadzenie... 1 1. Badania lekarskie pracowników... 3 1.1. Zasady kierowania na badania... 3 1.2. Badania wstępne... 7 1.3. Badania okresowe... 8 1.4. Badania

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo. Preferowany pracodawca. Wykres 2. Struktura pracowników ze względu na płeć i wykonywaną pracę

Społeczeństwo. Preferowany pracodawca. Wykres 2. Struktura pracowników ze względu na płeć i wykonywaną pracę Społeczeństwo Promujemy różnorodność np. pod względem wieku, płci, wykształcenia, doświadczenia zawodowego. Dążymy do stworzenia miejsca pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana, doceniana

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego 1. WSTĘP Mając na uwadze konieczność skutecznej ochrony zdrowia i życia pracowników dołowych w sytuacjach zagrożenia, w dokumencie programowym Strategia działania urzędów górniczych na lata 2006-2010 wśród

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Mysłakowice dnia SK JO ZAPYTANIE O OFERTĘ

Mysłakowice dnia SK JO ZAPYTANIE O OFERTĘ SK.271.03.2016.JO Mysłakowice dnia 19.10.2016 ZAPYTANIE O OFERTĘ I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Urząd Gminy Mysłakowice; ul. Szkolna 5; 58-533 Mysłakowice; tel. 075 64 39 960; fax. 075 64 39 999; e

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina z dnia r.

Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina z dnia r. Załącznik nr 1.11 - do opisu przedmiotu zamówienia Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina z dnia 03.06.2013r. w sprawie: oddania

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 Spis treści Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Międzynarodowe źródła prawa 13 Dyrektywy UE 14

Bardziej szczegółowo

Dorota Kudzia-Karwowska SPSK-M ŚUM Katowice

Dorota Kudzia-Karwowska SPSK-M ŚUM Katowice Dorota Kudzia-Karwowska SPSK-M ŚUM Katowice Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 6 czerwca 2013r ; W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi

Bardziej szczegółowo

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.1. Informacje ogólne 12.2. Szkolenie wstępne 12.2.1. Instruktaż ogólny 12.2.2. Instruktaż stanowiskowy 12.3. Szkolenie okresowe 12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.4. Adaptacja programów ramowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo