WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. 1 Zakres 1.1. Sprzedaż i dostawy spółki WashTec Polska Sp. z o. o. ( WashTec ) odbywają się wyłącznie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw ( Warunki Dostaw ), które klient akceptuje, składając zamówienie lub odbierając dostawę. Znajdują one również zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji pomiędzy WashTec i klientem. Zastosowanie sprzecznych lub uzupełniających warunków klienta zostaje niniejszym wyłączone, nawet jeżeli WashTec nie zgłosi wyraźnego sprzeciwu wobec nich. Indywidualne umowy oraz porozumienia w ramach umów o dystrybucję są nadrzędne wobec niniejszych Warunków Dostaw. 2 Zawarcie umowy 2.1. Wszelkie przesyłane przez Washtec pisma nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chociażby zostały nazwane ofertą. Do zwarcia umowy z WashTec dochodzi po pisemnym potwierdzeniu zamówienia, które podlega wyłącznie postanowieniom pisemnej umowy i niniejszych Warunków Dostaw. W przypadku dokonania dostawy bez pisemnego potwierdzenia zamówienia, umowę z Washtec uznaje się za zawartą na zasadach określonych w ostatnim piśmie przedstawiającym warunki handlowe wysłanym przez Washtec do klienta Ustne porozumienia i zapewnienia są wiążące wyłącznie jeżeli zostały potwierdzone przez WashTec na piśmie WashTec zachowuje wszystkie prawa do dokumentacji sprzedażowej (w szczególności do zdjęć, rysunków, danych dotyczących wymiarów i masy) oraz do próbek. Powyższe rzeczy nie mogą być udostępniane stronom trzecim i muszą być niezwłocznie zwrócone spółce WashTec na jej żądanie. WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY 1 Scope 1.1. Sales and deliveries of WashTec Polska Sp. z o. o. ("WashTec") shall be made exclusively in accordance with the following General Terms and Conditions of Sale and Delivery ("Terms of Delivery"), which shall be accepted by the customer by the placing of an order or the receipt of delivery. They shall also apply to all future transactions of WashTec with the customer. The application of the customer's conflicting or supplementary terms and conditions shall be excluded, even if such terms and conditions are not expressly objected to by WashTec. Individual agreements and agreements within distributor agreements supersede these Terms of Delivery. 2 Conclusion of Contract 2.1. No document sent by WashTec can be regarded as an offer in the meaning of Article 66 of the (Polish) Civil Code even if it is named an offer. A contract with WashTec shall not become effective until it has been confirmed by WashTec in a written confirmation of order and shall be governed exclusively by the written contract and these Terms of Delivery. In the case of a delivery without written order confirmation, the contract with WashTec shall be deemed concluded on the rules set out in the last document delineating commercial conditions made by WashTec to the customer. Oral agreements or promises are only valid if they have been confirmed by WashTec in writing WashTec retains all rights in the sales documentation (in particular pictures, drawings, data on size and weight) and the samples. These items must not be made available to third parties and must be returned to WashTec without undue delay on demand. 1

2 3 Okresy realizacji i terminy dostaw 3.1. Terminy i okresy realizacji dostaw są wiążące wyłącznie, jeśli zostały potwierdzone przez WashTec na piśmie i pod warunkiem, że klient przedstawił w odpowiednim czasie spółce WashTec wszystkie informacje i dokumenty wymagane do realizacji dostawy oraz pod warunkiem, że klient zapłacił wszelkie zaliczki w sposób i w wysokości ustalonej pomiędzy stronami. Okresy realizacji dostaw ustalone pomiędzy stronami zaczynają bieg w dniu potwierdzenia danego zamówienia. W przypadku dodatkowych lub uzupełniających umów, okresy realizacji dostaw ulegają odpowiedniemu przedłużeniu Zdarzenia niedające się przewidzieć, niemożliwe do uniknięcia i będące poza kontrolą WashTec, za które WashTec nie ponosi odpowiedzialności, takie jak zdarzenia siły wyższej, wojny i katastrofy naturalne, zwalniają WashTec z obowiązku wykonywania terminowych dostaw lub terminowego świadczenia przez czas ich występowania. Okresy realizacji ustalone pomiędzy stronami ulegają przedłużeniu o czas występowania zakłócenia, a klient powinien zostać poinformowany o jego występowaniu w odpowiedni sposób. Jeżeli koniec zakłócenia jest niemożliwy do przewidzenia, lub jeżeli utrzymuje się ono przez ponad dwa miesiące, każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy W odniesieniu do produktów niewytworzonych przez WashTec, zastrzega się, że prawidłowość i terminowość dostawy takich produktów jest uwarunkowana terminowym otrzymaniem tych produktów W przypadku opóźnienia dostaw przez WashTec, klient ma prawo odstąpić od umowy wyłącznie, jeżeli winę za opóźnienie ponosi WashTec oraz po upływie rozsądnego, dodatkowego okresu wyznaczonego przez klienta W przypadku nieodebrania dostawy przez klienta lub w przypadku naruszenia przez klienta któregokolwiek obowiązku współpracy z WashTec, WashTec ma prawo do uzasadnionego przechowywania 3 Delivery Periods and Deadlines 3.1. Delivery deadlines and delivery periods are only binding if they have been confirmed by WashTec in writing, if the customer has provided WashTec in a timely manner with all information or documentation required for the performance of such delivery and if the customer has paid any advance payments in the manner and amount agreed by the parties. Delivery periods agreed by the parties shall begin on the date of the confirmation of the respective order. In the event of additional or supplementary contracts, the delivery periods shall be extended accordingly Events which are unforeseeable, unavoidable and lie beyond the sphere of influence of WashTec and for which WashTec is not responsible, such as Acts of God, war and natural disasters, shall release WashTec for their duration from its obligation to make timely delivery or perform timely. Periods agreed upon by the parties shall be extended by the length of such disturbance, and the customer shall be informed of the occurrence of such disturbance in a reasonable manner. If the end of such disturbance is not foreseeable, or should it continue for more than two months, each party is entitled to rescind the contract With regard to products not produced by WashTec itself, the correct and timely selfsupply shall be reserved If deliveries by WashTec are delayed, the customer shall only be entitled to rescind the contract if WashTec is responsible for the delay and after expiry of a reasonable grace period set by the customer Should the customer be in default of the acceptance of delivery or should it be in breach of any other obligations to cooperate with WashTec, WashTec shall be entitled to reasonably store the deliverables at the 2

3 przedmiotu dostawy na ryzyko i koszt klienta niezależnie od innych praw przysługujących WashTec WashTec ma prawo dokonywać dostaw częściowych w uzasadnionych przypadkach. 4 Wysyłka, przejście ryzyka, ubezpieczenie 4.1. W razie braku odmiennych poleceń ze strony klienta, wysyłka dokonywana będzie uzasadnionym środkiem transportu w zwyczajowo przyjętym opakowaniu Ryzyko przechodzi na klienta wraz wysłaniem towarów z zakładu. W przypadku gdyby dostawa lub wysyłka zostały opóźnione z przyczyn leżących po stronie klienta, ryzyko przechodzi na klienta w dniu poinformowania go o gotowości przedmiotu dostawy do wysyłki Polisa ubezpieczeniowa zostanie zawarta wyłącznie na żądanie i koszt klienta. 5 Ceny, warunki płatności 5.1. O ile strony nie ustaliły określonej ceny, cena zostanie ustalona na podstawie cennika WashTec obowiązującego w dniu zawarcia umowy Wszystkie ceny WashTec są podane na warunkach z zakładu, bez podatku VAT w ustawowej wysokości i nie obejmują kosztów wysyłki i opakowania, które naliczane będą oddzielnie. Klient odpowiada za zapłatę wszelkich obciążeń publicznoprawnych, takich jak cło, które mogą powstać w związku z importem przedmiotu dostawy do kraju przeznaczenia Jeżeli w umowie lub na fakturze nie postanowiono inaczej, wszystkie faktury wystawione przez WashTec są należne bez jakichkolwiek potrąceń w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego okresu uznaje się, że klient zwleka z płatnością. Płatności dokonywane przez klienta nie zostaną uznane za dokonane do czasu ich otrzymania i możliwości rozporządzania nimi przez WashTec. customer's risk and expense, without prejudice to its other rights WashTec may make partial delivery for good reason. 4 Shipment, Passage of Risk, Insurance 4.1. In the absence of any other instruction by the customer, shipment shall be made using a reasonable method of shipment in the usual manner of packaging The risk shall pass to the customer ex works. Should the delivery or shipment be delayed on grounds for which the customer is responsible, the risk shall pass to the customer on the date on which the customer is notified that the deliverables are ready for shipment Insurance shall be taken out only upon request and at the expense of customer. 5 Prices, Terms of Payment 5.1. Unless the parties have agreed on a certain price, the price shall be determined by the price list of WashTec as applicable at the date of the conclusion of the contract All prices of WashTec shall be ex works exclusive of statutory VAT in the respective applicable amount and do not include any shipment and packaging costs, which will be charged separately. The customer shall bear any public charges such as possible customs duties, which may arise in connection with the import of the deliverables in the country of destination Unless stated otherwise in the contract or on the invoice, each invoice of WashTec shall be due for payment without any deductions within 30 calendar days of the date of invoice. The customer shall be in default of payment if this period lapses unsuccessfully. Payments by the customer shall not be deemed to have been made until WashTec has received such payment and can exercise control over the funds. 3

4 5.4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej W przypadku zwlekania przez klienta z płatnością, WashTec ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości. Możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w wyniku zwłoki w płatności pozostaje nienaruszona Weksle i czeki mogą być przyjmowane na poczet świadczenia po uprzednim specjalnym uzgodnieniu oraz bez jakichkolwiek opłat bankowych lub innych kosztów dla WashTec Klient ma prawo potrącić roszczenie wzajemne wyłącznie, jeżeli jest ono bezsporne lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu Klient ma prawo egzekwować prawo własności wyłącznie w zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne wywodzi się z tej samej umowy i jest bezsporne lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu Jeżeli WashTec poweźmie wiadomość o potencjalnym braku możliwości wykonywania świadczeń przez klienta po zawarciu umowy, spółka WashTec będzie mogła zakończyć niezrealizowane dostawy wyłącznie za zaliczką lub po przedstawieniu odpowiedniego zabezpieczenia. Jeżeli wspomniane zaliczki lub zabezpieczenie nie zostaną przedstawione po upływie odpowiedniego dodatkowego terminu wyznaczonego przez WashTec, WashTec ma prawo niezależnie od innych praw częściowo lub całkowicie odstąpić od poszczególnych lub wszystkich umów z klientem. WashTec może dochodzić wszelkich innych praw, jakie mogą jej przysługiwać. 6 Zastrzeżenie prawa własności 6.1. Dostarczone produkty stanowią własność WashTec do czasu pełnego zaspokojenia wszystkich roszczeń spółki WashTec wynikających z jej stosunków handlowych z klientem ( Zabezpieczone Produkty ) The customer hereby consents to receive invoices by , to the address specified by the customer In the event that the customer is in default of payment, WashTec shall be entitled to demand default interest in the applicable statutory amount. The assertion of a claim for further damages due to the default of payment shall remain unaffected Bills of exchange and checks shall only be taken on account of performance upon special arrangement and without any bank charges or other costs for WashTec The customer is only entitled to a setoff if its counterclaim is uncontested or has been finally adjudicated The customer is only entitled to assert a right of retention to the extent that its counterclaim is based on the same contract and is uncontested or has been finally adjudicated If WashTec becomes aware of the customer's prospective impossibility to perform after the conclusion of the contract, WashTec shall be entitled to make any outstanding deliveries only against prepayment or the provision of adequate security. If such prepayments or security have not been rendered even after the expiration of a reasonable grace period set by WashTec, WashTec may - notwithstanding any further rights - partially or totally rescind individual or all contracts with the customer. WashTec shall be entitled to assert any further rights it may have. 6 Retention of Title 6.1. The delivered products shall remain the property of WashTec until any and all claims of WashTec arising under its business relationship with the customer have been fully paid ( Secured Products ). 4

5 6.2. W przypadku rozliczeń bieżących wspomniane zastrzeżenie prawa własności stanowi zabezpieczenie roszczeń związanych z saldem przysługującym spółce WashTec Klient nie ma prawa ustanawiać zastawu na Zabezpieczonych Produktach, przenosić ich w formie zabezpieczenia lub rozporządzać nimi w innym sposób mogący narazić spółkę WashTec na utratę prawa własności do nich. Klient niniejszym ceduje swoje roszczenia wynikające z odsprzedaży produktów na WashTec, a WashTec niniejszym akceptuje taką cesję Klient zobowiązany jest każdorazowo dostarczyć spółce WashTec wszystkie zażądane informacje dotyczące Zabezpieczonych Produktów lub roszczeń scedowanych na WashTec na podstawie niniejszej umowy. Zajęcia lub roszczenia stron trzecich względem Zabezpieczonych Produktów powinny być niezwłocznie zgłaszane spółce WashTec przez klienta wraz z niezbędnymi dokumentami. Jednocześnie klient zobowiązany jest poinformować stronę trzecią o zastrzeżeniu prawa własności przez WashTec. Koszty obrony przed zajęciami i roszczeniami ponosić będzie klient W okresie zastrzeżenia prawa własności klient zobowiązany jest traktować Zabezpieczone Produkty z należytą starannością Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekroczy wartość wszystkich roszczeń WashTec zabezpieczonych za pomocą Zabezpieczonych Produktów o więcej niż 10%, klient może żądać zwolnienia w tej wysokości W przypadku naruszenia przez klienta istotnych zobowiązań, takich jak zobowiązania płatnicze wobec WashTec, spółka WashTec może, niezależnie od innych przysługujących jej praw, odzyskać Zabezpieczone Produkty i po odstąpieniu od umowy wykorzystać je w inny sposób w celu zaspokojenia swoich wymagalnych roszczeń wobec klienta niezależnie od innych przysługujących jej praw. W takim przypadku 6.2. In the case of current accounts, this retention of title shall be deemed to be security of the claim for the balance to which WashTec is entitled The customer is not entitled to pledge the Secured Products, transfer them by way of security or make other dispositions endangering WashTec's title to them. The customer hereby assigns its claim under the resale of the products to WashTec, and WashTec hereby accepts such assignment The customer shall provide WashTec at all times with all desired information concerning the Secured Products or claims assigned to WashTec under this contract. Attachments of or claims by third parties to the Secured Products shall be immediately reported to WashTec by the customer and accompanied by the necessary documents. The customer shall at the same time advise the third party of WashTec's retention of title. The costs of a defense against attachments and claims shall be borne by the customer The customer is obliged to treat the Secured Products with care for the duration of the retention of title Should the realizable value of the securities exceed all of WashTec's claims secured by the Secured Products by more than 10 %, the customer shall be entitled to demand a release to such extent Should the customer be in default of material obligations such as payments to WashTec, WashTec may, notwithstanding any other rights, take back the Secured Products and, after rescission of the contract, otherwise realize on them for the purpose of satisfying its matured claims against the customer without prejudice to any other rights it may have. In such case, the customer shall grant WashTec or WashTec's agents immediate 5

6 klient zobowiązany jest zapewnić spółce WashTec lub jej przedstawicielom natychmiastowy dostęp do Zabezpieczonych Produktów i postawić je do ich dyspozycji. Jeżeli WashTec zażąda postawienia do dyspozycji zgodnie z niniejszym postanowieniem, sama ta czynność nie stanowi do odstąpienia od umowy W przypadku dostaw do podmiotów podlegających innej jurysdykcji, zgodnie z którą powyższe postanowienia dotyczące zastrzeżenia prawa własności nie mają takiej samej mocy zabezpieczającej jak w Polsce, klient niezwłocznie dołoży wszelkich starań w celu ustanowienia równorzędnych praw zabezpieczających interesy WashTec. Klient zobowiązany jest współpracować w zakresie wszelkich kroków, takich jak rejestracje, ogłoszenia itp., jakie są niezbędne lub korzystne w celu zapewnienia ważności i wykonalności powyższych praw zabezpieczających Na żądanie WashTec klient zobowiązany jest odpowiednio ubezpieczyć Zabezpieczone Produkty, przedstawić spółce WashTec odpowiedni dowód zawarcia ubezpieczenia i przenieść na WashTec prawa wynikające z takiego ubezpieczenia. 7 Charakterystyka, gwarancje, obowiązek sprawdzenia produktów 7.1. Wraz z przejściem ryzyka uznaje się, że produkty spełniają uzgodniony poziom jakości. Jakość będzie ustalana wyłącznie na podstawie określonych pisemnych porozumień dotyczących charakterystyki, cech i specyfikacji przedmiotu dostawy Informacje zawarte w katalogach sprzedażowych, cennikach i innych informacyjnych dokumentach dostarczonych przez WashTec, a także wszelkie inne opisy dostarczanych produktów w żadnym przypadku nie stanowią gwarancji określonej jakości takich produktów; gwarancja określonej jakości musi być sporządzona wyłącznie na piśmie WashTec zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany przedmiotu dostawy w zakresie jego budowy, materiałów i/lub access to the Secured Products and surrender the same. If WashTec demands surrender according to this provision, this alone shall not constitute rescission of the contract In the case of deliveries to other jurisdictions in which the foregoing provisions governing the retention of title do not have the same security effect as in Poland, the customer shall do everything to create equivalent security rights for WashTec without undue delay. The customer shall cooperate in all measures such as registration, publication, etc. which are necessary and beneficial to the validity and enforceability of such security rights On WashTec's demand, the customer is obliged to insure the Secured Products appropriately, to provide WashTec with the respective proof of such insurance and to assign the claims arising from such insurance to WashTec. 7 Characteristics, Warranties, Duty to Inspect the Products 7.1. Upon passing of the risk the delivered products shall be of the agreed quality. The quality will exclusively be determined by the specific written agreements concerning the characteristics, features and specifications of the deliverables Information provided in sales catalogues, price lists and any other informative literature provided by WashTec or any other descriptions of the deliverables shall under no circumstances constitute a guarantee for any specific quality of the deliverables; such specific quality guarantee must exclusively be made in writing WashTec reserves its right to change the deliverables slightly with regard to its construction, material and/or its finish to the 6

7 wykończenia w stopniu, w jakim jego uzgodniona charakterystyka nie ulega przez to zmianie W odniesieniu do praw klienta wynikających z gwarancji, indywidualne umowy i/lub porozumienia dot. gwarancji w ramach umów o dystrybucję są nadrzędne względem niniejszych warunków ogólnych Prawa klienta wynikające z gwarancji wymagają, aby klient sprawdził dostarczone produkty niezwłocznie po dostarczeniu i pisemnie powiadomił o tym WashTec nie później niż w terminie dwóch tygodni od dostarczenia; ukryte wady muszą być zgłoszone spółce WashTec na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu W przypadku zawiadomienia o wadzie WashTec ma prawo sprawdzić i przetestować produkty, do których zgłoszono zastrzeżenia. Klient zapewni spółce WashTec czas i możliwości niezbędne dla wykonania wspomnianego prawa. WashTec może również zażądać od klienta, aby zwrócił produkt, do którego zgłasza zastrzeżenie, spółce WashTec na jej koszt Jeżeli dostarczony produkt zawiera wady objęte gwarancją, WashTec ma prawo usunąć takie wady, według własnego uznania albo poprzez naprawę, albo poprzez dostarczenie zamiennika ( Świadczenie Zastępcze ), z czego obydwa sposoby będą dla klienta nieodpłatne Klient zobowiązany jest zapewnić spółce WashTec odpowiednią ilość czasu i możliwość w celu zrealizowania Świadczenia Zastępczego. Klient ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie stronie trzeciej i żądać zwrotu poniesionych przez niego kosztów od WashTec wyłącznie, jeśli bezpieczeństwo działania jest zagrożone, w celu zapobiegnięcia nieproporcjonalnie dużym stratom lub jeśli WashTec nie wywiązuje się z obowiązku usunięcia wady; każdorazowo pod warunkiem, że klient uprzednio powiadomił o tym fakcie spółkę WashTec Elementy wymienione przez spółkę WashTec powinny zostać zwrócone na jej żądanie. extent its agreed characteristics are not changed thereby With respect to customer's warranty rights the individual agreement and/or warranty agreements within a distributor agreement supersede this Terms of Delivery The customer's warranty rights shall require that it inspects the delivered products upon delivery without undue delay and notifies WashTec thereof in writing no later than two weeks following delivery; hidden defects must be notified to WashTec in writing without undue delay upon their discovery In the event of any notification of a defect, WashTec shall have the right to inspect and test the products to which objection was made. The customer will grant WashTec the required period of time and opportunity to exercise such right. WashTec may also demand from the customer that it returns the product to which objection was made to WashTec at WashTec's expense If the delivered product contains a defect subject to warranty obligation, WashTec shall be entitled to remove the defect at its option by remedying the defect or delivery of a replacement ("Substitute Performance"), both free of charge to the customer The customer shall give WashTec the necessary reasonable period of time and opportunity for Substitute Performance. The customer shall only have the right to remove the defect by itself or have the defect removed by a third party and demand compensation of its necessary expenses from WashTec in instances of emergency in which the safety of operations is endangered, in order to avert a disproportionately great damage or if WashTec is in default concerning removing the defect; always provided that the customer notified WashTec thereof beforehand Items that have been replaced by WashTec shall, upon WashTec's demand, be returned to WashTec. 7

8 7.10. Gwarancja WashTec nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem (w szczególności szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi), nieprawidłowym uruchamianiem, niewłaściwym traktowaniem, nieprawidłową instalacją przez klienta, niewłaściwymi akcesoriami, niewłaściwymi częściami zamiennymi, nieprawidłowymi pracami naprawczymi, a także normalnym zużyciem; każdorazowo pod warunkiem, że WashTec nie ponosi odpowiedzialności za takie szkody WashTec pokrywa koszty wysyłki, podróży, pracy i materiałów poniesione w celu zrealizowania Świadczenia Zastępczego W przypadku gdyby wada nie została usunięta lub zamiennik nie został dostarczony w rozsądnym czasie wyznaczonym przez klienta lub gdyby Świadczenie Zastępcze nie powiodło się, a takie usunięcie wady okazałoby się nieuzasadnione dla klienta lub spółka WashTec odmówiłaby usunięcia wady w związku z nadmiernymi kosztami, klient może zażądać według własnego uznania (i) rozwiązania umowy lub uzasadnionej obniżki ceny zakupu, lub (ii) odszkodowania na podstawie 8 (poniżej), lub zwrotu niepotrzebnie poniesionych przez niego kosztów. 8 Ograniczenie odpowiedzialności 8.1. Z zastrzeżeniem postanowień 8.2 niniejszych Warunków Dostaw, ustawowa odpowiedzialność odszkodowawcza WashTec ograniczona jest w następujący sposób: WashTec shall not assume any warranty for damages caused by inappropriate or improper use (in particular for damages caused by the non-observance of the operations instructions), incorrect start-up of operation, faulty treatment, incorrect installation by the customer, unsuitable accessories, unsuitable spare parts, inappropriate repair works or by natural wear and tear; always provided that WashTec is not responsible for such damages WashTec shall bear the costs for shipment, travel, labor and material which accrue for the purpose of Substitute Performance Should a defect not be removed or a replacement product not be delivered within a reasonable time period set by the customer or should Substitute Performance fail, should such remedy be unreasonable for the customer or should WashTec refuse such remedy because of its excessive costs, the customer may demand, at its option, (i) the rescission of the contract or a reasonable reduction of the purchase price and (ii) damages pursuant to Clause 8 (below) or the reimbursement of its futile expenses. 8 Limitation of Liability 8.1. Subject to the provisions in Clause 8.2 of these Terms of Delivery, WashTec's statutory liability for damages shall be limited as follows: i WashTec ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za nieumyślne naruszenie istotnych zobowiązań umownych wyłącznie do wartości typowej szkody dającej się przewidzieć w momencie zawierania umowy; i WashTec shall only be liable for damages caused by a slightly negligent breach of a material contractual obligation up to the amount of the typically foreseeable damage at the time of entering into the contract; ii WashTec nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne naruszenie nieistotnych zobowiązań umownych. ii WashTec shall not be liable for damages caused by a slightly negligent breach of a non-material contractual obligation Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania do bezwzględnie obowiązującej odpowiedzialności ustawowej 8.3. The limitation of liability as set out above does not apply to any mandatory statutory liability (in particular to liability under the 8

9 (w szczególności do odpowiedzialności na podstawie ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny), ani do odpowiedzialności wynikającej z konkretnej gwarancji udzielonej przez WashTec, ani też do odpowiedzialności za zawinione uszkodzenie ciała Klient zobowiązany jest podjąć wszelkie uzasadnione działania w celu uniknięcia i zminimalizowania szkód. 9 Pozostałe postanowienia 9.1 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy i/lub niniejszych Warunków Dostaw oraz umów towarzyszących wymagają formy pisemnej dla swej skuteczności. To samo dotyczy zniesienia lub zmiany niniejszego obowiązku zachowania formy pisemnej. 9.2 Zastosowanie znajduje wyłącznie prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 9.3 Wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby WashTec. 9.4 Strony są świadome ryzyka, że jedno lub więcej postanowień umowy lub niniejszych Warunków Dostaw może okazać się nieważne lub nieskuteczne wbrew obecnej woli stron. Jednakże, w takiej sytuacji strony chcą wyeliminować wszelkie wątpliwości dotyczące ważności pozostałej części umowy i/lub niniejszych Warunków Dostaw, które każdorazowo pozostają ważne i skuteczne. W takim przypadku strony zobowiązują się zastąpić postanowienie nieważne postanowieniem ważnym, w możliwie największym stopniu odzwierciedlającym gospodarczy cel postanowienia nieważnego. 9.5 Jeżeli niniejsze Warunki Dostaw występują w wersji dwu- lub wielojęzycznej, to w razie rozbieżności językowych, wyłącznie wiążąca jest polska wersja językowa. ACT of 2 March 2000 on the protection of certain consumer rights and on the liability for damage caused by a dangerous product ) or to any liability for a specific guarantee assumed by WashTec nor to any liability for culpably caused personal injuries The customer shall take all reasonable measures necessary to avert and reduce damages. 9 Miscellaneous 9.1 Amendments of and supplements to this contract and/or these Terms of Delivery and any side agreements must be in writing in order to become effective. The same shall apply to the waiver of or any amendment to this written form requirement. 9.2 The Polish laws shall apply exclusively with the exception of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 9.3 Exclusive venue for all disputes arising under the contractual relationship shall be the court having jurisdiction over the WashTec registered office. 9.4 The parties are aware of the risk that individual or multiple provisions of the contract or of these Terms of Delivery may turn out to be invalid or null and void contrary to the parties' current understanding. But even if this happens to be the case, the parties want to eliminate any doubts regarding the validity of the remainder of the contract and/or these Terms of Delivery, which shall in any event remain valid and enforceable. In such case, the parties undertake to replace the invalid provision by a valid provision coming closest to the commercial purpose of the invalid provision. 9.5 If these Terms of Delivery exist in two or more language versions, then in case of any language discrepancies the Polish language version shall prevail. 9

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

2. Oferta i zawarcie umowy 2. Quotation and signature of contracts

2. Oferta i zawarcie umowy 2. Quotation and signature of contracts 1. Zakres obowiązywania 1. Scope 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej w skrócie OWH ) obowiązują dla wszystkich zawieranych również w przyszłości umów dostaw i usług, włącznie z umowami

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Wersja 2.1 (a)/21 września 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998/ 1081 JS Amsterdam Tel: +31

Bardziej szczegółowo

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Page 1 of 11 S.p.A. Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Title: References: Issued by: Diemme S.p.A. Conditions of sale ISC_100 FILTRATION

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders Version 2.0 /May 11, 2007 Wersja 2.0 /11 maja 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998 / 1081 JS Amsterdam Tel: +31 20 5207970 / Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft Zawarta w dniu... pomiędzy Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ, OBOWIĄZUJE WERSJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Niniejszy regulamin ( Regulamin Raportowania ) ma zastosowanie do relacji pomiędzy klientem ( Klient ) a ( Bank ) począwszy od

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU KRAJOWEGO Umowa nr./... CONTRACT OF SERVICE RENDITION IN TERMS OF DOMESTIC TRANSPORT. Contract no.../...

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU KRAJOWEGO Umowa nr./... CONTRACT OF SERVICE RENDITION IN TERMS OF DOMESTIC TRANSPORT. Contract no.../... UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU KRAJOWEGO Umowa nr./... CONTRACT OF SERVICE RENDITION IN TERMS OF DOMESTIC TRANSPORT Contract no.../... zawarta w dniu...... w...iu pomiędzy: X...spółka z

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo