WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW SPÓŁKI WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. 1 Zakres 1.1. Sprzedaż i dostawy spółki WashTec Polska Sp. z o. o. ( WashTec ) odbywają się wyłącznie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw ( Warunki Dostaw ), które klient akceptuje, składając zamówienie lub odbierając dostawę. Znajdują one również zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji pomiędzy WashTec i klientem. Zastosowanie sprzecznych lub uzupełniających warunków klienta zostaje niniejszym wyłączone, nawet jeżeli WashTec nie zgłosi wyraźnego sprzeciwu wobec nich. Indywidualne umowy oraz porozumienia w ramach umów o dystrybucję są nadrzędne wobec niniejszych Warunków Dostaw. 2 Zawarcie umowy 2.1. Wszelkie przesyłane przez Washtec pisma nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chociażby zostały nazwane ofertą. Do zwarcia umowy z WashTec dochodzi po pisemnym potwierdzeniu zamówienia, które podlega wyłącznie postanowieniom pisemnej umowy i niniejszych Warunków Dostaw. W przypadku dokonania dostawy bez pisemnego potwierdzenia zamówienia, umowę z Washtec uznaje się za zawartą na zasadach określonych w ostatnim piśmie przedstawiającym warunki handlowe wysłanym przez Washtec do klienta Ustne porozumienia i zapewnienia są wiążące wyłącznie jeżeli zostały potwierdzone przez WashTec na piśmie WashTec zachowuje wszystkie prawa do dokumentacji sprzedażowej (w szczególności do zdjęć, rysunków, danych dotyczących wymiarów i masy) oraz do próbek. Powyższe rzeczy nie mogą być udostępniane stronom trzecim i muszą być niezwłocznie zwrócone spółce WashTec na jej żądanie. WASHTEC POLSKA SP. Z O. O. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY 1 Scope 1.1. Sales and deliveries of WashTec Polska Sp. z o. o. ("WashTec") shall be made exclusively in accordance with the following General Terms and Conditions of Sale and Delivery ("Terms of Delivery"), which shall be accepted by the customer by the placing of an order or the receipt of delivery. They shall also apply to all future transactions of WashTec with the customer. The application of the customer's conflicting or supplementary terms and conditions shall be excluded, even if such terms and conditions are not expressly objected to by WashTec. Individual agreements and agreements within distributor agreements supersede these Terms of Delivery. 2 Conclusion of Contract 2.1. No document sent by WashTec can be regarded as an offer in the meaning of Article 66 of the (Polish) Civil Code even if it is named an offer. A contract with WashTec shall not become effective until it has been confirmed by WashTec in a written confirmation of order and shall be governed exclusively by the written contract and these Terms of Delivery. In the case of a delivery without written order confirmation, the contract with WashTec shall be deemed concluded on the rules set out in the last document delineating commercial conditions made by WashTec to the customer. Oral agreements or promises are only valid if they have been confirmed by WashTec in writing WashTec retains all rights in the sales documentation (in particular pictures, drawings, data on size and weight) and the samples. These items must not be made available to third parties and must be returned to WashTec without undue delay on demand. 1

2 3 Okresy realizacji i terminy dostaw 3.1. Terminy i okresy realizacji dostaw są wiążące wyłącznie, jeśli zostały potwierdzone przez WashTec na piśmie i pod warunkiem, że klient przedstawił w odpowiednim czasie spółce WashTec wszystkie informacje i dokumenty wymagane do realizacji dostawy oraz pod warunkiem, że klient zapłacił wszelkie zaliczki w sposób i w wysokości ustalonej pomiędzy stronami. Okresy realizacji dostaw ustalone pomiędzy stronami zaczynają bieg w dniu potwierdzenia danego zamówienia. W przypadku dodatkowych lub uzupełniających umów, okresy realizacji dostaw ulegają odpowiedniemu przedłużeniu Zdarzenia niedające się przewidzieć, niemożliwe do uniknięcia i będące poza kontrolą WashTec, za które WashTec nie ponosi odpowiedzialności, takie jak zdarzenia siły wyższej, wojny i katastrofy naturalne, zwalniają WashTec z obowiązku wykonywania terminowych dostaw lub terminowego świadczenia przez czas ich występowania. Okresy realizacji ustalone pomiędzy stronami ulegają przedłużeniu o czas występowania zakłócenia, a klient powinien zostać poinformowany o jego występowaniu w odpowiedni sposób. Jeżeli koniec zakłócenia jest niemożliwy do przewidzenia, lub jeżeli utrzymuje się ono przez ponad dwa miesiące, każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy W odniesieniu do produktów niewytworzonych przez WashTec, zastrzega się, że prawidłowość i terminowość dostawy takich produktów jest uwarunkowana terminowym otrzymaniem tych produktów W przypadku opóźnienia dostaw przez WashTec, klient ma prawo odstąpić od umowy wyłącznie, jeżeli winę za opóźnienie ponosi WashTec oraz po upływie rozsądnego, dodatkowego okresu wyznaczonego przez klienta W przypadku nieodebrania dostawy przez klienta lub w przypadku naruszenia przez klienta któregokolwiek obowiązku współpracy z WashTec, WashTec ma prawo do uzasadnionego przechowywania 3 Delivery Periods and Deadlines 3.1. Delivery deadlines and delivery periods are only binding if they have been confirmed by WashTec in writing, if the customer has provided WashTec in a timely manner with all information or documentation required for the performance of such delivery and if the customer has paid any advance payments in the manner and amount agreed by the parties. Delivery periods agreed by the parties shall begin on the date of the confirmation of the respective order. In the event of additional or supplementary contracts, the delivery periods shall be extended accordingly Events which are unforeseeable, unavoidable and lie beyond the sphere of influence of WashTec and for which WashTec is not responsible, such as Acts of God, war and natural disasters, shall release WashTec for their duration from its obligation to make timely delivery or perform timely. Periods agreed upon by the parties shall be extended by the length of such disturbance, and the customer shall be informed of the occurrence of such disturbance in a reasonable manner. If the end of such disturbance is not foreseeable, or should it continue for more than two months, each party is entitled to rescind the contract With regard to products not produced by WashTec itself, the correct and timely selfsupply shall be reserved If deliveries by WashTec are delayed, the customer shall only be entitled to rescind the contract if WashTec is responsible for the delay and after expiry of a reasonable grace period set by the customer Should the customer be in default of the acceptance of delivery or should it be in breach of any other obligations to cooperate with WashTec, WashTec shall be entitled to reasonably store the deliverables at the 2

3 przedmiotu dostawy na ryzyko i koszt klienta niezależnie od innych praw przysługujących WashTec WashTec ma prawo dokonywać dostaw częściowych w uzasadnionych przypadkach. 4 Wysyłka, przejście ryzyka, ubezpieczenie 4.1. W razie braku odmiennych poleceń ze strony klienta, wysyłka dokonywana będzie uzasadnionym środkiem transportu w zwyczajowo przyjętym opakowaniu Ryzyko przechodzi na klienta wraz wysłaniem towarów z zakładu. W przypadku gdyby dostawa lub wysyłka zostały opóźnione z przyczyn leżących po stronie klienta, ryzyko przechodzi na klienta w dniu poinformowania go o gotowości przedmiotu dostawy do wysyłki Polisa ubezpieczeniowa zostanie zawarta wyłącznie na żądanie i koszt klienta. 5 Ceny, warunki płatności 5.1. O ile strony nie ustaliły określonej ceny, cena zostanie ustalona na podstawie cennika WashTec obowiązującego w dniu zawarcia umowy Wszystkie ceny WashTec są podane na warunkach z zakładu, bez podatku VAT w ustawowej wysokości i nie obejmują kosztów wysyłki i opakowania, które naliczane będą oddzielnie. Klient odpowiada za zapłatę wszelkich obciążeń publicznoprawnych, takich jak cło, które mogą powstać w związku z importem przedmiotu dostawy do kraju przeznaczenia Jeżeli w umowie lub na fakturze nie postanowiono inaczej, wszystkie faktury wystawione przez WashTec są należne bez jakichkolwiek potrąceń w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego okresu uznaje się, że klient zwleka z płatnością. Płatności dokonywane przez klienta nie zostaną uznane za dokonane do czasu ich otrzymania i możliwości rozporządzania nimi przez WashTec. customer's risk and expense, without prejudice to its other rights WashTec may make partial delivery for good reason. 4 Shipment, Passage of Risk, Insurance 4.1. In the absence of any other instruction by the customer, shipment shall be made using a reasonable method of shipment in the usual manner of packaging The risk shall pass to the customer ex works. Should the delivery or shipment be delayed on grounds for which the customer is responsible, the risk shall pass to the customer on the date on which the customer is notified that the deliverables are ready for shipment Insurance shall be taken out only upon request and at the expense of customer. 5 Prices, Terms of Payment 5.1. Unless the parties have agreed on a certain price, the price shall be determined by the price list of WashTec as applicable at the date of the conclusion of the contract All prices of WashTec shall be ex works exclusive of statutory VAT in the respective applicable amount and do not include any shipment and packaging costs, which will be charged separately. The customer shall bear any public charges such as possible customs duties, which may arise in connection with the import of the deliverables in the country of destination Unless stated otherwise in the contract or on the invoice, each invoice of WashTec shall be due for payment without any deductions within 30 calendar days of the date of invoice. The customer shall be in default of payment if this period lapses unsuccessfully. Payments by the customer shall not be deemed to have been made until WashTec has received such payment and can exercise control over the funds. 3

4 5.4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej W przypadku zwlekania przez klienta z płatnością, WashTec ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości. Możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w wyniku zwłoki w płatności pozostaje nienaruszona Weksle i czeki mogą być przyjmowane na poczet świadczenia po uprzednim specjalnym uzgodnieniu oraz bez jakichkolwiek opłat bankowych lub innych kosztów dla WashTec Klient ma prawo potrącić roszczenie wzajemne wyłącznie, jeżeli jest ono bezsporne lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu Klient ma prawo egzekwować prawo własności wyłącznie w zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne wywodzi się z tej samej umowy i jest bezsporne lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu Jeżeli WashTec poweźmie wiadomość o potencjalnym braku możliwości wykonywania świadczeń przez klienta po zawarciu umowy, spółka WashTec będzie mogła zakończyć niezrealizowane dostawy wyłącznie za zaliczką lub po przedstawieniu odpowiedniego zabezpieczenia. Jeżeli wspomniane zaliczki lub zabezpieczenie nie zostaną przedstawione po upływie odpowiedniego dodatkowego terminu wyznaczonego przez WashTec, WashTec ma prawo niezależnie od innych praw częściowo lub całkowicie odstąpić od poszczególnych lub wszystkich umów z klientem. WashTec może dochodzić wszelkich innych praw, jakie mogą jej przysługiwać. 6 Zastrzeżenie prawa własności 6.1. Dostarczone produkty stanowią własność WashTec do czasu pełnego zaspokojenia wszystkich roszczeń spółki WashTec wynikających z jej stosunków handlowych z klientem ( Zabezpieczone Produkty ) The customer hereby consents to receive invoices by , to the address specified by the customer In the event that the customer is in default of payment, WashTec shall be entitled to demand default interest in the applicable statutory amount. The assertion of a claim for further damages due to the default of payment shall remain unaffected Bills of exchange and checks shall only be taken on account of performance upon special arrangement and without any bank charges or other costs for WashTec The customer is only entitled to a setoff if its counterclaim is uncontested or has been finally adjudicated The customer is only entitled to assert a right of retention to the extent that its counterclaim is based on the same contract and is uncontested or has been finally adjudicated If WashTec becomes aware of the customer's prospective impossibility to perform after the conclusion of the contract, WashTec shall be entitled to make any outstanding deliveries only against prepayment or the provision of adequate security. If such prepayments or security have not been rendered even after the expiration of a reasonable grace period set by WashTec, WashTec may - notwithstanding any further rights - partially or totally rescind individual or all contracts with the customer. WashTec shall be entitled to assert any further rights it may have. 6 Retention of Title 6.1. The delivered products shall remain the property of WashTec until any and all claims of WashTec arising under its business relationship with the customer have been fully paid ( Secured Products ). 4

5 6.2. W przypadku rozliczeń bieżących wspomniane zastrzeżenie prawa własności stanowi zabezpieczenie roszczeń związanych z saldem przysługującym spółce WashTec Klient nie ma prawa ustanawiać zastawu na Zabezpieczonych Produktach, przenosić ich w formie zabezpieczenia lub rozporządzać nimi w innym sposób mogący narazić spółkę WashTec na utratę prawa własności do nich. Klient niniejszym ceduje swoje roszczenia wynikające z odsprzedaży produktów na WashTec, a WashTec niniejszym akceptuje taką cesję Klient zobowiązany jest każdorazowo dostarczyć spółce WashTec wszystkie zażądane informacje dotyczące Zabezpieczonych Produktów lub roszczeń scedowanych na WashTec na podstawie niniejszej umowy. Zajęcia lub roszczenia stron trzecich względem Zabezpieczonych Produktów powinny być niezwłocznie zgłaszane spółce WashTec przez klienta wraz z niezbędnymi dokumentami. Jednocześnie klient zobowiązany jest poinformować stronę trzecią o zastrzeżeniu prawa własności przez WashTec. Koszty obrony przed zajęciami i roszczeniami ponosić będzie klient W okresie zastrzeżenia prawa własności klient zobowiązany jest traktować Zabezpieczone Produkty z należytą starannością Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekroczy wartość wszystkich roszczeń WashTec zabezpieczonych za pomocą Zabezpieczonych Produktów o więcej niż 10%, klient może żądać zwolnienia w tej wysokości W przypadku naruszenia przez klienta istotnych zobowiązań, takich jak zobowiązania płatnicze wobec WashTec, spółka WashTec może, niezależnie od innych przysługujących jej praw, odzyskać Zabezpieczone Produkty i po odstąpieniu od umowy wykorzystać je w inny sposób w celu zaspokojenia swoich wymagalnych roszczeń wobec klienta niezależnie od innych przysługujących jej praw. W takim przypadku 6.2. In the case of current accounts, this retention of title shall be deemed to be security of the claim for the balance to which WashTec is entitled The customer is not entitled to pledge the Secured Products, transfer them by way of security or make other dispositions endangering WashTec's title to them. The customer hereby assigns its claim under the resale of the products to WashTec, and WashTec hereby accepts such assignment The customer shall provide WashTec at all times with all desired information concerning the Secured Products or claims assigned to WashTec under this contract. Attachments of or claims by third parties to the Secured Products shall be immediately reported to WashTec by the customer and accompanied by the necessary documents. The customer shall at the same time advise the third party of WashTec's retention of title. The costs of a defense against attachments and claims shall be borne by the customer The customer is obliged to treat the Secured Products with care for the duration of the retention of title Should the realizable value of the securities exceed all of WashTec's claims secured by the Secured Products by more than 10 %, the customer shall be entitled to demand a release to such extent Should the customer be in default of material obligations such as payments to WashTec, WashTec may, notwithstanding any other rights, take back the Secured Products and, after rescission of the contract, otherwise realize on them for the purpose of satisfying its matured claims against the customer without prejudice to any other rights it may have. In such case, the customer shall grant WashTec or WashTec's agents immediate 5

6 klient zobowiązany jest zapewnić spółce WashTec lub jej przedstawicielom natychmiastowy dostęp do Zabezpieczonych Produktów i postawić je do ich dyspozycji. Jeżeli WashTec zażąda postawienia do dyspozycji zgodnie z niniejszym postanowieniem, sama ta czynność nie stanowi do odstąpienia od umowy W przypadku dostaw do podmiotów podlegających innej jurysdykcji, zgodnie z którą powyższe postanowienia dotyczące zastrzeżenia prawa własności nie mają takiej samej mocy zabezpieczającej jak w Polsce, klient niezwłocznie dołoży wszelkich starań w celu ustanowienia równorzędnych praw zabezpieczających interesy WashTec. Klient zobowiązany jest współpracować w zakresie wszelkich kroków, takich jak rejestracje, ogłoszenia itp., jakie są niezbędne lub korzystne w celu zapewnienia ważności i wykonalności powyższych praw zabezpieczających Na żądanie WashTec klient zobowiązany jest odpowiednio ubezpieczyć Zabezpieczone Produkty, przedstawić spółce WashTec odpowiedni dowód zawarcia ubezpieczenia i przenieść na WashTec prawa wynikające z takiego ubezpieczenia. 7 Charakterystyka, gwarancje, obowiązek sprawdzenia produktów 7.1. Wraz z przejściem ryzyka uznaje się, że produkty spełniają uzgodniony poziom jakości. Jakość będzie ustalana wyłącznie na podstawie określonych pisemnych porozumień dotyczących charakterystyki, cech i specyfikacji przedmiotu dostawy Informacje zawarte w katalogach sprzedażowych, cennikach i innych informacyjnych dokumentach dostarczonych przez WashTec, a także wszelkie inne opisy dostarczanych produktów w żadnym przypadku nie stanowią gwarancji określonej jakości takich produktów; gwarancja określonej jakości musi być sporządzona wyłącznie na piśmie WashTec zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany przedmiotu dostawy w zakresie jego budowy, materiałów i/lub access to the Secured Products and surrender the same. If WashTec demands surrender according to this provision, this alone shall not constitute rescission of the contract In the case of deliveries to other jurisdictions in which the foregoing provisions governing the retention of title do not have the same security effect as in Poland, the customer shall do everything to create equivalent security rights for WashTec without undue delay. The customer shall cooperate in all measures such as registration, publication, etc. which are necessary and beneficial to the validity and enforceability of such security rights On WashTec's demand, the customer is obliged to insure the Secured Products appropriately, to provide WashTec with the respective proof of such insurance and to assign the claims arising from such insurance to WashTec. 7 Characteristics, Warranties, Duty to Inspect the Products 7.1. Upon passing of the risk the delivered products shall be of the agreed quality. The quality will exclusively be determined by the specific written agreements concerning the characteristics, features and specifications of the deliverables Information provided in sales catalogues, price lists and any other informative literature provided by WashTec or any other descriptions of the deliverables shall under no circumstances constitute a guarantee for any specific quality of the deliverables; such specific quality guarantee must exclusively be made in writing WashTec reserves its right to change the deliverables slightly with regard to its construction, material and/or its finish to the 6

7 wykończenia w stopniu, w jakim jego uzgodniona charakterystyka nie ulega przez to zmianie W odniesieniu do praw klienta wynikających z gwarancji, indywidualne umowy i/lub porozumienia dot. gwarancji w ramach umów o dystrybucję są nadrzędne względem niniejszych warunków ogólnych Prawa klienta wynikające z gwarancji wymagają, aby klient sprawdził dostarczone produkty niezwłocznie po dostarczeniu i pisemnie powiadomił o tym WashTec nie później niż w terminie dwóch tygodni od dostarczenia; ukryte wady muszą być zgłoszone spółce WashTec na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu W przypadku zawiadomienia o wadzie WashTec ma prawo sprawdzić i przetestować produkty, do których zgłoszono zastrzeżenia. Klient zapewni spółce WashTec czas i możliwości niezbędne dla wykonania wspomnianego prawa. WashTec może również zażądać od klienta, aby zwrócił produkt, do którego zgłasza zastrzeżenie, spółce WashTec na jej koszt Jeżeli dostarczony produkt zawiera wady objęte gwarancją, WashTec ma prawo usunąć takie wady, według własnego uznania albo poprzez naprawę, albo poprzez dostarczenie zamiennika ( Świadczenie Zastępcze ), z czego obydwa sposoby będą dla klienta nieodpłatne Klient zobowiązany jest zapewnić spółce WashTec odpowiednią ilość czasu i możliwość w celu zrealizowania Świadczenia Zastępczego. Klient ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie stronie trzeciej i żądać zwrotu poniesionych przez niego kosztów od WashTec wyłącznie, jeśli bezpieczeństwo działania jest zagrożone, w celu zapobiegnięcia nieproporcjonalnie dużym stratom lub jeśli WashTec nie wywiązuje się z obowiązku usunięcia wady; każdorazowo pod warunkiem, że klient uprzednio powiadomił o tym fakcie spółkę WashTec Elementy wymienione przez spółkę WashTec powinny zostać zwrócone na jej żądanie. extent its agreed characteristics are not changed thereby With respect to customer's warranty rights the individual agreement and/or warranty agreements within a distributor agreement supersede this Terms of Delivery The customer's warranty rights shall require that it inspects the delivered products upon delivery without undue delay and notifies WashTec thereof in writing no later than two weeks following delivery; hidden defects must be notified to WashTec in writing without undue delay upon their discovery In the event of any notification of a defect, WashTec shall have the right to inspect and test the products to which objection was made. The customer will grant WashTec the required period of time and opportunity to exercise such right. WashTec may also demand from the customer that it returns the product to which objection was made to WashTec at WashTec's expense If the delivered product contains a defect subject to warranty obligation, WashTec shall be entitled to remove the defect at its option by remedying the defect or delivery of a replacement ("Substitute Performance"), both free of charge to the customer The customer shall give WashTec the necessary reasonable period of time and opportunity for Substitute Performance. The customer shall only have the right to remove the defect by itself or have the defect removed by a third party and demand compensation of its necessary expenses from WashTec in instances of emergency in which the safety of operations is endangered, in order to avert a disproportionately great damage or if WashTec is in default concerning removing the defect; always provided that the customer notified WashTec thereof beforehand Items that have been replaced by WashTec shall, upon WashTec's demand, be returned to WashTec. 7

8 7.10. Gwarancja WashTec nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem (w szczególności szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi), nieprawidłowym uruchamianiem, niewłaściwym traktowaniem, nieprawidłową instalacją przez klienta, niewłaściwymi akcesoriami, niewłaściwymi częściami zamiennymi, nieprawidłowymi pracami naprawczymi, a także normalnym zużyciem; każdorazowo pod warunkiem, że WashTec nie ponosi odpowiedzialności za takie szkody WashTec pokrywa koszty wysyłki, podróży, pracy i materiałów poniesione w celu zrealizowania Świadczenia Zastępczego W przypadku gdyby wada nie została usunięta lub zamiennik nie został dostarczony w rozsądnym czasie wyznaczonym przez klienta lub gdyby Świadczenie Zastępcze nie powiodło się, a takie usunięcie wady okazałoby się nieuzasadnione dla klienta lub spółka WashTec odmówiłaby usunięcia wady w związku z nadmiernymi kosztami, klient może zażądać według własnego uznania (i) rozwiązania umowy lub uzasadnionej obniżki ceny zakupu, lub (ii) odszkodowania na podstawie 8 (poniżej), lub zwrotu niepotrzebnie poniesionych przez niego kosztów. 8 Ograniczenie odpowiedzialności 8.1. Z zastrzeżeniem postanowień 8.2 niniejszych Warunków Dostaw, ustawowa odpowiedzialność odszkodowawcza WashTec ograniczona jest w następujący sposób: WashTec shall not assume any warranty for damages caused by inappropriate or improper use (in particular for damages caused by the non-observance of the operations instructions), incorrect start-up of operation, faulty treatment, incorrect installation by the customer, unsuitable accessories, unsuitable spare parts, inappropriate repair works or by natural wear and tear; always provided that WashTec is not responsible for such damages WashTec shall bear the costs for shipment, travel, labor and material which accrue for the purpose of Substitute Performance Should a defect not be removed or a replacement product not be delivered within a reasonable time period set by the customer or should Substitute Performance fail, should such remedy be unreasonable for the customer or should WashTec refuse such remedy because of its excessive costs, the customer may demand, at its option, (i) the rescission of the contract or a reasonable reduction of the purchase price and (ii) damages pursuant to Clause 8 (below) or the reimbursement of its futile expenses. 8 Limitation of Liability 8.1. Subject to the provisions in Clause 8.2 of these Terms of Delivery, WashTec's statutory liability for damages shall be limited as follows: i WashTec ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za nieumyślne naruszenie istotnych zobowiązań umownych wyłącznie do wartości typowej szkody dającej się przewidzieć w momencie zawierania umowy; i WashTec shall only be liable for damages caused by a slightly negligent breach of a material contractual obligation up to the amount of the typically foreseeable damage at the time of entering into the contract; ii WashTec nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne naruszenie nieistotnych zobowiązań umownych. ii WashTec shall not be liable for damages caused by a slightly negligent breach of a non-material contractual obligation Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania do bezwzględnie obowiązującej odpowiedzialności ustawowej 8.3. The limitation of liability as set out above does not apply to any mandatory statutory liability (in particular to liability under the 8

9 (w szczególności do odpowiedzialności na podstawie ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny), ani do odpowiedzialności wynikającej z konkretnej gwarancji udzielonej przez WashTec, ani też do odpowiedzialności za zawinione uszkodzenie ciała Klient zobowiązany jest podjąć wszelkie uzasadnione działania w celu uniknięcia i zminimalizowania szkód. 9 Pozostałe postanowienia 9.1 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy i/lub niniejszych Warunków Dostaw oraz umów towarzyszących wymagają formy pisemnej dla swej skuteczności. To samo dotyczy zniesienia lub zmiany niniejszego obowiązku zachowania formy pisemnej. 9.2 Zastosowanie znajduje wyłącznie prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 9.3 Wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby WashTec. 9.4 Strony są świadome ryzyka, że jedno lub więcej postanowień umowy lub niniejszych Warunków Dostaw może okazać się nieważne lub nieskuteczne wbrew obecnej woli stron. Jednakże, w takiej sytuacji strony chcą wyeliminować wszelkie wątpliwości dotyczące ważności pozostałej części umowy i/lub niniejszych Warunków Dostaw, które każdorazowo pozostają ważne i skuteczne. W takim przypadku strony zobowiązują się zastąpić postanowienie nieważne postanowieniem ważnym, w możliwie największym stopniu odzwierciedlającym gospodarczy cel postanowienia nieważnego. 9.5 Jeżeli niniejsze Warunki Dostaw występują w wersji dwu- lub wielojęzycznej, to w razie rozbieżności językowych, wyłącznie wiążąca jest polska wersja językowa. ACT of 2 March 2000 on the protection of certain consumer rights and on the liability for damage caused by a dangerous product ) or to any liability for a specific guarantee assumed by WashTec nor to any liability for culpably caused personal injuries The customer shall take all reasonable measures necessary to avert and reduce damages. 9 Miscellaneous 9.1 Amendments of and supplements to this contract and/or these Terms of Delivery and any side agreements must be in writing in order to become effective. The same shall apply to the waiver of or any amendment to this written form requirement. 9.2 The Polish laws shall apply exclusively with the exception of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 9.3 Exclusive venue for all disputes arising under the contractual relationship shall be the court having jurisdiction over the WashTec registered office. 9.4 The parties are aware of the risk that individual or multiple provisions of the contract or of these Terms of Delivery may turn out to be invalid or null and void contrary to the parties' current understanding. But even if this happens to be the case, the parties want to eliminate any doubts regarding the validity of the remainder of the contract and/or these Terms of Delivery, which shall in any event remain valid and enforceable. In such case, the parties undertake to replace the invalid provision by a valid provision coming closest to the commercial purpose of the invalid provision. 9.5 If these Terms of Delivery exist in two or more language versions, then in case of any language discrepancies the Polish language version shall prevail. 9

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD.

General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD. General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zgodnie z postanowieniami umowy spółki, TÜV SÜD oferuje usługi techniczne w formie

Bardziej szczegółowo

FARO Technologies Polska sp. z o.o. ( FARO ) Ogólne warunki handlowe

FARO Technologies Polska sp. z o.o. ( FARO ) Ogólne warunki handlowe FARO Technologies Polska sp. z o.o. ( FARO ) Ogólne warunki handlowe FARO Technologies Polska sp. z o.o. ( FARO ) General Terms and Conditions of Business 1. Postanowienia ogólne 1.1. Dostawa towarów oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Warunki Zakupu. firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein

Warunki Zakupu. firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein Warunki Zakupu firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein 1 Warunki ogólne i zakres obowiązywania (1) Zamówienie BTN następuje wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group

Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group Ogólne Warunki Zakupu Dostaw i Usług od Osób Trzecich do Spółek TÜV SÜD Group General Terms and Conditions of Purchase for Deliveries and Services of Third Parties to Companies of TÜV SÜD Group 1. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

2. Oferta i zawarcie umowy 2. Quotation and signature of contracts

2. Oferta i zawarcie umowy 2. Quotation and signature of contracts 1. Zakres obowiązywania 1. Scope 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej w skrócie OWH ) obowiązują dla wszystkich zawieranych również w przyszłości umów dostaw i usług, włącznie z umowami

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that: The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert)

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ABAS Electric Adam Osadnik 42-700 Sadów ul. Leśna 5b Tel. +48 660 059 861 e-mail. poczta@abaselectric.com www.abaselectric.com OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY I. DEFINICJE 1. Sprzedający: ABAS Electic

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus 1 Zakres 2 Zawarcie Umowy 3 Prawo konsumenta do zwrotu zakupionego towaru 4 Ceny 5 Dostawa 6 Termin płatności, zwłoka 7 Potrącenia, zatrzymania 8 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PALI POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALI POLSKA SP. Z O.O.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PALI POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALI POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALI POLSKA SP. Z O.O. Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1. Pali Polska sp. z o.o., dalej zwana Pali Polska, działa w obszarze hodowania i tuczenia zwierząt gospodarskich, a także

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące kontrahentów ST³ Offshore sp. z o.o. zwane dalej OWD

Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące kontrahentów ST³ Offshore sp. z o.o. zwane dalej OWD ST³ Offshore sp. z o.o. ul. Brdowska 5 71-700 Szczecin Polska Tel. +49 91 813 64 64 Fax +48 91 813 64 65 info@st3-offshore.com www.st3-offshore.com Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące kontrahentów ST³

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 02 styczeń 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską GOMAR-STAL w Bochni. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS AND SERVICES APPLICABLE IN THE COMPANY KAMET S.A.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS AND SERVICES APPLICABLE IN THE COMPANY KAMET S.A. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE KAMET S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA WARUNKÓW 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Kamet S.A. mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /.

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. Załącznik nr 7 Oznaczenie postępowania: 2710/114/2014 Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. zawarta w dniu.2014 roku pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Ośrodkiem Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY (GSADCs) Data ostatniej aktualizacji / last update: 2015-06-28 Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy SVEP POLSKA PIOTR

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 3. Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany 4

Zawartość.  3. Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany 4 Cennik 2015/1 Vexve Oy to fińska firma rodzinna dostarczająca wyroby i usługi, których celem jest oszczędność energii i poprawa środowiska. Firma działa już 50 lat i dzisiaj dostarcza swoje wyroby na cały

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of Purchasing for Production material Warunki zakupu materiałów produkcyjnych

Terms and Conditions of Purchasing for Production material Warunki zakupu materiałów produkcyjnych 1. Relevant Regulations The legal relationships between MANN+HUMMEL FT Poland Spólka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k. and the Supplier are subject to the following terms and conditions and any other

Bardziej szczegółowo

2 Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany 4. Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany z przekładnią 8

2  Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany 4. Zawory kulowe ze stali węglowej, przelot zredukowany z przekładnią 8 Cennik 2015/1 Vexve Oy Zawartość Vexve Oy to fińska firma rodzinna dostarczająca wyroby i usługi, których celem jest oszczędność energii i poprawa środowiska. Firma działa już 50 lat i dzisiaj dostarcza

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. -

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. - Wzór Umowy w dniu r. Państwową Szkoła Muzyczną w Wadowicach im. Papieża Jana Pawła II, ul. Legionów 11, 34-100 WADOWICE, zwaną w dalszym tekście Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Jana

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES, DELIVERY

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES, DELIVERY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAW I ZAPŁATY HIGHWAY INTERNATIONAL SP. Z O. O. W KRAKOWIE obowiązujące od 01.01.2014 roku GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES, DELIVERY AND PAYMENT HIGHWAY INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. wpisanym do

UMOWA NR (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. wpisanym do Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR (projekt) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy 90-032,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu firmy PRONAR Sp. z o.o

Ogólne Warunki Zakupu firmy PRONAR Sp. z o.o Ogólne Warunki Zakupu firmy PRONAR Sp. z o.o DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu (OWZ) termin: Kupujący oznacza PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 1 z 5

Symantec EMEA Legal Forms 10.03/DS Strona 1 z 5 OGÓLNE 1. ( Warunki ogólne ) dotyczą wszystkich dokumentów związanych z zakupem podpisanych przez Nabywcę i Sprzedawcę ( Dokumenty zakupu ) oraz zamówień. Zamówienie stanowi ofertę Nabywcy na zakup towarów,

Bardziej szczegółowo

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Do: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Operacji Dokumentowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. ..., posiadającym REGON:.. oraz NIP:..,

Wzór umowy. ..., posiadającym REGON:.. oraz NIP:.., Wzór umowy zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku zakupu z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 1. Celem niniejszych ogólnych warunków zakupów i zlecania usług jest określenie warunków, na jakich: a. Klient kupuje od WIDO PROFIL Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY. nr...

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY. nr... UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY nr... Umowa została zawarta w dniu... pomiędzy:...... z siedzibą...

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Umowa nr.. zawarta w dniu... w Żaganiu pomiędzy Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., z siedzibą w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego 44, NIP

Bardziej szczegółowo