Bruksanvisning för I/R helikopter Bruksanvisning for I/R helikopter Instrukcja obsługi helikoptera I/R User Instructions for I/R helicopter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "960-500. Bruksanvisning för I/R helikopter Bruksanvisning for I/R helikopter Instrukcja obsługi helikoptera I/R User Instructions for I/R helicopter"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för I/R helikopter Bruksanvisning for I/R helikopter Instrukcja obsługi helikoptera I/R User Instructions for I/R helicopter

2 SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original Date of production: Jula AB

3 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 TEKNISKA DATA 4 BESKRIVNING 4 MONTERING 6 HANDHAVANDE 6 Förberedelse 6 Flyga och manövrera 6 UNDERHÅLL 7 Batteriladdning 7 FELSÖKNING 7 NORSK 9 SIKKERHETSANVISNINGER 9 TEKNISKE DATA 9 BESKRIVELSE 9 MONTERING 11 HÅNDTERING 11 Forberedelse 11 Fly og manøvrere 11 VEDLIKEHOLD 12 Batterilading 12 FEILSØKING 12 POLSKI 14 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 14 DANE TECHNICZNE 14 OPIS 14 MONTAŻ 16 OBSŁUGA 16 Przygotowanie 16 Latanie i sterowanie 16 KONSERWACJA 17 Ładowanie akumulatora 17 WYKRYWANIE USTEREK 17

4 ENGLISH 19 SAFETY INSTRUCTIONS 19 TECHNICAL DATA 19 DESCRIPTION 19 ASSEMBLY 21 HANDLING 21 Preparation 21 Flying and manoeuvring 21 MAINTENANCE 22 Battery charging 22 TROUBLESHOOTING 22

5 SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Bruksanvisning för I/R helikopter SE Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. VARNING! Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 år. För flygning inomhus. Solljus eller stark belysning kan störa signalerna mellan sändare och helikopter. Rör aldrig vid rotorbladen när de snurrar. Täck inte över linsen på sändaren (inga I/R signaler kan sändas om linsen är övertäckt) Klistra inte fast några dekaler eller liknande på helikoptern då det kan hindra I/R signalerna. Helikoptern är tillverkad av lättviktsmaterial och kan därför skadas vid felaktig användning. Skador på grund av krascher täcks inte av garantin. Demontera eller modifiera inte produkten. TEKNISKA DATA Flygtid Laddtid Räckvidd Sändare Signaltyp Batteri, mottagare (inbyggt laddningsbart) Batteri, sändare (medföljer ej) Längd Rotordiameter Vikt ca. 10 min ca min ca. 15 m 3 kanaler I/R 3,7 V Li-Po 6 x AA 220 mm 180 mm 30 g BESKRIVNING Stabil 3-kanals I/R helikopter med inbyggt gyro och LED-ljus. Tre olika frekvenser på fjärrkontrollen möjliggör att upp till tre helikoptrar kan flyga samtidigt. Helikoptern har ett inbyggt Li-Po batteri som laddas med USB-kabel och ger cirka 10 minuters flygtid. 5

6 SE Balansaxel 8 Laddningsindikator 2 Rotorblad, övre 9 Gasspak 4 Landningsställ 10 Strömbrytare 5 Rotorblad, nedre 11 Styrspak - vänster, höger, framåt, bakåt 6 Ladduttag 12 Trimratt 7 Strömbrytare 13 Laddningskabel 6

7 SE MONTERING 1. Öppna locket på baksidan av sändaren och sätt i 6 stycken 1,5 volts AA-batterier åt det håll som symbolerna visar. Stäng sedan locket till batterifacket. 2. Öppna locket för laddningskabeln och ta fram kabeln. 3. Se till att helikoptern är avstängd, och sätt sedan i laddningskabeln i ladduttaget (6). HANDHAVANDE FÖRBEREDELSE Bästa platsen att flyga är inomhus, då vind och solljus kan göra helikoptern svårmanövrerad eller okontrollerbar. Det fria utrymmet bör vara väl tilltaget och fritt från andra människor, djur eller föremål som kan ta skada eller vara i vägen. 1. Se till att sändare och helikopter är inställda på samma frekvens och kontrollera att ingen annan i närheten använder samma frekvens. 2. Placera helikoptern på en plan yta, vänd i rikting från dig. 3. Slå på sändarens strömbrytare (10) och för gasspaken (9) så långt fram som möjligt och sedan tillbaka till nedersta läget. 4. Ställ helikopterns strömbrytare på "ON". Laddningsindikatorn börjar lysa. När helikoptern tar emot sändarens signal tänds LED-lampan. FLYGA OCH MANÖVRERA Uppåt och nedåt För gasspaken långsamt uppåt för att få helikoptern att stiga och på samma sätt nedåt för att få den att sjunka. Långsamma rörelser bidrar till kontrollerad och lugn flygning. Framåt och bakåt För höger styrspak (11) uppåt för att sänka helikopterns nos och flyga framåt och omvänt för att höja nosen och flyga baklänges. Vänster och höger Låt helikoptern flyga i rak kurs på jämn höjd. För styrspaken (11) åt vänster för att svänga vänster och omvänt för att svänga höger. Kalibrering av stryning Om helikoptern inte flyger rakt eller börjar rotera behöver stryrningen trimmas in. Det görs genom att trimratten (12) vrids i riktning mot rotationen till helikoptern slutar rotera. 7

8 SE UNDERHÅLL BATTERILADDNING Ladda via sändaren Öppna locket till laddningskabeln på baksidan av fjärrkontrollen, dra ut laddningskabeln och sätt i den i helikopterns laddningsuttag. Laddningsindikatorn på fjärrkontrollen börjar lysa rött i stället för grönt. Laddningstiden är cirka minuter. När lampan slutar lysa rött är helikoptern fulladdad. Ladda via USB Anslut laddningskabeln till en USB-port på datorn och sätt i den andra änden av kabeln i helikopterns laddningsuttag. Laddningsindikatorn på fjärrkontrollen börjar lysa rött i stället för grönt. Laddningstiden är cirka minuter. När lampan slutar lysa rött är helikoptern fulladdad. FELSÖKNING Problem Orsak Åtgärd Strömbrytaren är Slå på strömbrytaren Rotorn snurrar inte frånslagen Ladda batteriet Batteriet är svagt Helikoptern stannar och tappar höjd under flygning Helikoptern reagerar inte på kommandon eller förlorat kontrollen över helikoptern. Låg batterinivå Sändarens frekvens överensstämmer inte med mottagarens. Ladda batteriet Ställ in rätt frekvens eller starta om rotorerna. Välj en annan plats att flyga på. 8

9 Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA

10 NO NORSK SIKKERHETSANVISNINGER Bruksanvisning for I/R helikopter Les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta vare på den for fremtidig bruk. ADVARSEL! Inneholder små deler. Ikke egnet for barn under 3 år. For flyvning innendørs. Sollys eller sterk belysning kan forstyrre signalene mellom sender og helikopter Ikke berør rotorbladene når de roterer. Ikke tildekk linsen på senderen (ingen I/R-signaler kan sendes hvis linsen er tildekket). Ikke sett på noen klistremerker eller lignende på helikopteret. Dette kan blokkere I/R-signalene. Helikopteret er laget av lettvektsmateriale, og kan derfor skades ved feil bruk. Skader på grunn av krasjer dekkes ikke av garantien. Ikke demonter eller modifisert produktet. TEKNISKE DATA Flytid Ladetid Rekkevidde Sender Signaltype Batteri, mottaker (innebygd laddningsoppladbart) Batteri, sender (ikke inkl.) Lengde Rotordiameter Vekt ca. 10 min ca min ca. 15 m 3 kanaler I/R 3,7 V Li-Po 6 x AA 220 mm 180 mm 30 g BESKRIVELSE Stabil, 3-kanals I/R helikopter med innebygd gyro og LED-lys. Tre ulike frekvenser på fjernkontrollen gjør det mulig for opp til tre helikoptre å fly samtidig. Helikopteret har et innebygd Li-Po batteri som lades med USB-kabel, og som gir ca. 10 minutters flytid. 10

11 NO Balanseaksel 8 Ladeindikator 2 Rotorblad, øvre 9 Gasspak 4 Landing skids 10 Strømbryter 5 Rotorblad, nedre 11 Styrespak - venstre, høyre, fremover, bakover 6 Ladeuttak 12 Innstillingsratt 7 Strømbryter 13 Ladekabel 11

12 NO MONTERING 1. Åpne lokket på baksiden av senderen og sett inn 6 stk. 1,5 volt AA-batterier i den retningen som symbolene viser. Deretter lukker du batteridekselet. 2. Åpne lokket til ladekabelen og ta ut kabelen. 3. Sørg for at helikopteret er slått av, og sett så ladekabelen i ladeuttaket (6). HÅNDTERING FORBEREDELSE Det beste stedet er å fly innendørs fordi vind og sollys kan gjøre helikopteret vanskelig å manøvrere eller at det blir umulig å kontrollere det. Det frie området må være godt laget til og fritt for andre personer, dyr eller gjenskader som kan komme til skade eller være i veien. 1. Sørg for at senderen og helikopteret er innstilt på samme frekvens og kontroller at ingen andre i nærheten bruker samme frekvens. 2. Plasser helikopteret på et plant underlag, og snu det vekk fra deg. 3. Slå på strømbryteren til senderen (10) og før gasspaken (9) så langt frem som mulig, og deretter tilbake til den nederste stillingen. 4. Sett strømbryteren til helikopteret på ON. Ladeindikatoren begynner å lyse. Når helikopteret tar i mot signalene fra senderen, tennes LED-lampen. FLY OG MANØVRERE Oppover og nedover Før gasspaken langsomt oppover for å få helikopteret til å stige, og på samme måten nedover for å synke. Langsomme bevegelser bidrar til kontrollert og rolig flyving. Fremover og bakover For høyre styrespak (11) oppover for å senke nesten til helikopteret og fly fremover, og omvendt for å heve nesen og fly bakover. Venstre og høyre La helikopteret fly i rett kurs i jevn høyde. Før styrespaken (11) mot venstre for å svinge til venstre og omvendt for å svinge til høyre. Kalibrering av styring Hvis helikopteret ikke flyt rett, eller begynner å rotere, må styringen stilles inn. Det gjøres ved at innstillingsrattet (12) dreies i retning mot rotasjonsretningen til helikopteret slutter å rotere. 12

13 NO VEDLIKEHOLD BATTERILADING Lade via senderen Åpne dekselet til ladekabelen på baksiden av fjernkontrollen, dra ut ladekabelen og sett den i ladeuttaket til helikopteret. Ladeindikatoren på fjernkontrollen begynner å lyse rødt i stedet for grønt. Ladetiden er ca minutter. Helikopteret er fulladet når lampen slutter å lyse rødt. Lade via USB Tilkoble ladekabelen til en USB-port på datamaskinen, og sett den andre enden av kabelen i ladeuttaket til helikopteret. Ladeindikatoren på fjernkontrollen begynner å lyse rødt i stedet for grønt. Ladetiden er ca minutter. Helikopteret er fulladet når lampen slutter å lyse rødt. FEILSØKING Problem Årsak Tiltak Rotoren roterer ikke Helikopteret stanser og taper høyde under flyging. Helikopteret reagerer ikke på kommandoen eller du mister kontrollen over helikopteret. Strømbryteren er slått av. Batteriet er svakt Lavt batterinivå. Senderens frekvens stemmer ikke overens med mottakerens. Slå på strømbryteren. Lad opp batteriet. Lad batteriet. Still inn riktig frekvens eller start rotorene på nytt. Velg et annet sted å fly på. 13

14 Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG

15 POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Instrukcja obsługi helikoptera I/R PL Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości. OSTRZEŻENIE! Zawiera małe części, nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Do puszczania w domu. Światło słoneczne lub mocne oświetlenie może uszkodzić sygnały pomiędzy nadajnikiem a helikopterem. Nigdy nie dotykaj płatów wirnika podczas ich obracania. Nie przykrywaj soczewki na nadajniku (przykryta soczewka uniemożliwia wysyłanie sygnałów I/R). Nie przyklejaj żadnych naklejek itp. na helikopter, gdyż może to zakłócić sygnały I/R. Helikopter wykonano z lekkiego materiału, dlatego może ulec uszkodzeniu na skutek nieprawidłowego użytkowania. Uszkodzenia na skutek zderzeń nie są objęte gwarancją. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu. DANE TECHNICZNE Czas lotu Czas ładowania Zasięg Nadajnik Rodzaj sygnału Bateria, odbiornik (wbudowany akumulator) Bateria, nadajnik (do kupienia osobno) Długość Średnica wirnika Masa ok. 10 min ok min ok. 15 m 3 kanały I/R 3,7 V Li-Po 6 x AA 220 mm 180 mm 30 g OPIS Stabilny 3-kanałowy helikopter I/R z wbudowanym żyroskopem i oświetleniem LED. Trzy różne częstotliwości pilota umożliwiają jednoczesne sterowanie aż trzema helikopterami. Helikopter ma wbudowany akumulator litowo-polimerowy ładowany kablem USB, zapewniający lot trwający około 10 minut. 15

16 PL Oś balansowa 8 Wskaźnik ładowania 2 Płat wirnika, górny 9 Dźwignia gazu 4 Podwozie do lądowania 10 Przełącznik 5 Płat wirnika, dolny 11 Dźwignia sterowania - lewo, prawo, przód, tył 6 Gniazdo ładowania 12 Pokrętło trymowania 7 Przełącznik 13 Kabel do ładowania 16

17 PL MONTAŻ 1. Otwórz pokrywę z tyłu nadajnika i włóż 6 baterii AA 1,5 V zgodnie z kierunkiem wskazanym przez symbole. Zamknij pokrywę komory na baterie. 2. Otwórz pokrywę na kabel do ładowania i wyjmij go. 3. Upewnij się, że helikopter jest wyłączony, a następnie włóż kabel do ładowania do gniazda ładowania (6). OBSŁUGA PRZYGOTOWANIE Najlepszym miejscem do latania jest pomieszczenie, gdyż wiatr i światło słoneczne mogą utrudnić sterowanie helikopterem i doprowadzić do utraty kontroli nad nim. Powinno być tam dość dużo przestrzeni, gdzie nie ma innych ludzi, zwierząt i przedmiotów, które mogłyby ulec uszkodzeniu lub stanowić przeszkodę. 1. Upewnij się, że nadajnik i helikopter są ustawione na tę samą częstotliwość i sprawdź, czy nikt inny w pobliżu nie korzysta z tej częstotliwości. 2. Ustaw helikopter na płaskiej powierzchni, w kierunku od siebie. 3. Włącz przełącznik (10) nadajnika i przesuń dźwignię gazu (9) tak daleko, jak to możliwe i z powrotem do najniższego położenia. 4. Ustaw przełącznik helikoptera na ON. Wskaźnik ładowania zacznie świecić. Gdy helikopter odbierze sygnał z nadajnika, zaświeci lampka LED. LATANIE I STEROWANIE W górę i w dół Przesuń dźwignię gazu pomału do góry, aby helikopter wzniósł się i w ten sam sposób w dół, aby się obniżył. Powolne ruchy wspomagają kontrolowany i spokojny lot. Do przodu i do tyłu Przesuń dźwignię sterującą (11) do góry, aby obniżyć dziób helikoptera i lecieć do przodu i odwrotnie, aby dziób podnieść i lecieć do tyłu. W lewo i w prawo Pozwól, by helikopter leciał prosto na tej samej wysokości. Przesuń dźwignię sterowania (11) w lewo, aby skręcić w lewo i odwrotnie, aby skręcić w prawo. 17

18 PL Kalibracja sterowania Jeśli helikopter nie leci prosto lub zaczyna się obracać, sterowanie wymaga wytrymowania. Wystarczy przekręcić pokrętło trymowania (12) w kierunku przeciwnym do obrotu, aż helikopter przestanie się obracać. KONSERWACJA ŁADOWANIE AKUMULATORA Ładowanie przez nadajnik Otwórz pokrywę kabla do ładowania z tyłu pilota, wyciągnij kabel i włóż go do gniazda ładowania w helikopterze. Wskaźnik ładowania na pilocie zacznie świecić na czerwono zamiast na zielono. Czas ładowania wynosi około minut. Helikopter jest naładowany, gdy lampka przestanie świecić na czerwono. Ładowanie przez port USB Podłącz kabel do ładowania do portu USB w komputerze i włóż jego drugi koniec do gniazda ładowania w helikopterze. Wskaźnik ładowania na pilocie zacznie świecić na czerwono zamiast na zielono. Czas ładowania wynosi około minut. Helikopter jest naładowany, gdy lampka przestanie świecić na czerwono. WYKRYWANIE USTEREK Usterka Przyczyna Sposób usunięcia Wirnik się nie obraca Helikopter zatrzymuje się i traci wysokość podczas lotu. Helikopter nie reaguje na polecenia lub kontrola nad helikopterem została utracona. Wyłączony przełącznik. Słaby akumulator. Niski poziom akumulatora Częstotliwość nadajnika nie pokrywa się z częstotliwością odbiornika. Włącz przełącznik. Naładuj akumulator. Naładuj akumulator. Ustaw odpowiednią częstotliwość lub uruchom ponownie wirniki. Wybierz inne miejsce do latania. 18

19 Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

20 EN ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Operating instructions for I/R helicopter Read the operating instructions carefully before use Save these instructions for future reference. WARNING! Contains small parts; not suitable for children under the age of 3. For flying indoors Sunlight or strong lighting can disrupt the signals between the transmitter and the helicopter. Never touch the rotor blades while they are spinning. Do not cover the lens of the transmitter (no I/R signals can be transmitted if the lens is covered). Do not stick any labels or similar on the helicopter as this may obstruct the I/R signals. The helicopter is made of light-weight material and can thus be damaged if used incorrectly. Damage as a result of crashes is not covered by the guarantee. Do not dismantle or modify the product. TECHNICAL DATA Flight time Charging time Range Transmitter Type of signal Battery, receiver (built-in rechargeable) Battery, transmitter (not included) Length Rotor diameter Weight approx. 10 minutes approx minutes approx. 15 metres 3 channels I/R 3.7 V Li-Po 6 (x) AA 220 mm 180 mm 30 g DESCRIPTION A stable 3-channel I/R helicopter with built-in gyro and LED lights. Three different frequencies permit simultaneous flight of up to three helicopters. The helicopter has a built-in Li-Po battery that can be recharged using a USB cable and allows for approximately 10 minutes of flying time. 20

21 EN Balance bar 8 Power charger light 2 Rotor blade, upper 9 Throttle stick 4 Landing gear 10 Power switch 5 Rotor blade, lower 11 Rudder stick - left, right, forwards, backwards 6 Charging socket 12 Rotation adjustment knob 7 Power switch 13 Charging wire 21

22 EN ASSEMBLY 1. Open the cover of the rear of the transmitter and insert 6 (x) 1.5 V AA batteries in the direction shown by the symbols. Then close the battery case cover. 2. Open the charging wire cover and take the wire out. 3. Make sure the helicopter is turned off and then connect the charging wire to the charging socket (6). HANDLING PREPARATION The best place to fly the helicopter is indoors as wind and sunlight may make it difficult to manoeuvre the helicopter or uncontrollable. The zone of clearance should be ample and free of other people, animals and objects that could be injured or damaged or be in the way. 1. Make sure that the transmitter and helicopter are set to the same frequency and check that nobody else in the vicinity is using the same frequency. 2. Place the helicopter on a level surface pointing away from you. 3. Turn the transmitter s switch on (10) and move the throttle stick (9) as far forward as possible and then as far back as possible. 4. Set the helicopter switch in the ON position. The power charger light will light up. When the helicopter receives a signal from the transmitter, the LED lamp will light up. FLYING AND MANOEUVRING Hovering up and down Move the throttle lever upwards to make the helicopter rise and down in the same way to make it fly lower. Slow movements contribute to controlled and smooth flight. Backwards and forwards Move the right rudder stick (11) upwards to lower the nose of the helicopter and fly forwards and in the reverse direction to lower the nose and fly backwards. Left and right Keep the helicopter flying in a straight line at a level height. Push the rudder stick (11) to the left to turn left and in the reverse direction to turn right. 22

23 EN Calibration of steering If the helicopter does not fly straight or begins to rotate, the rudder will have to be adjusted. Do this by turning the rotation adjustment knob (12) in the direction of rotation until the helicopter stops rotating. MAINTENANCE BATTERY CHARGING Charging via the transmitter Open the charging wire cover on the back of the remote control, pull out the charging wire, then insert it into the helicopter s interface. The charge indicator on the remote control will become red instead of green. Charging time is about minutes. The helicopter is fully charged when the lamp is no longer red. Charging via an USB Connect the charging wire to a USB port on the computer and insert the other end of the wire in the helicopter charging outlet. The charge indicator on the remote control will become red instead of green. Charging time is about minutes. The helicopter is fully charged when the lamp is no longer red. TROUBLESHOOTING Problem Cause Remedy The rotor does not spin The helicopter stops and loses height during flight The helicopter does not react to commands or control over the helicopter is lost. The switch is in the off position. Weak battery Battery power is low The frequency of the transmitter does not correspond to that of the receiver. Turn the switch on. Charge the battery Charge the battery Set the correct frequency or restart the rotors. Select another place to fly. 23

24 Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock 940-180 Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

960-500. Bruksanvisning för I/R helikopter Bruksanvisning for I/R helikopter Instrukcja obsługi helikoptera I/R User Instructions for I/R helicopter

960-500. Bruksanvisning för I/R helikopter Bruksanvisning for I/R helikopter Instrukcja obsługi helikoptera I/R User Instructions for I/R helicopter 960-500 Bruksanvisning för I/R helikopter Bruksanvisning for I/R helikopter Instrukcja obsługi helikoptera I/R User Instructions for I/R helicopter SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 960-503 Bruksanvisning för radiostyrd bil Bruksanvisning for radiostyrt bil Instrukcja obsługi zdalnie sterowanego samochodu User Instructions for radio controlled car SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 604-172 Bruksanvisning för blixtlampa LED Bruksanvisning for varsellys LED Instrukcja obsługi lampy błyskowej LED User Instructions for flashing light LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 716-032 Bruksanvisning för tak till robotgräsklippare Bruksanvisning for tak til robotgressklipper Instrukcja użytkowania zadaszenia do kosiarki samojezdnej User Instructions for robot mower roof SE -

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Bruksanvisning för ljusslang LED Bruksanvisning for lysslange LED Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Operating instructions for LED rope lighting 946 487 / 946 488 / 946 489 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer Bruksanvisning för kökstimer Bruksanvisning for kjøkkentimer Instrukcja obsługi minutnika kuchennego User Instructions for Kitchen Timer 943-115 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-156 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteri-/laddtestare. Bruksanvisning for batteri-/ladetester. Instrukcja obsługi testera akumulatora

Bruksanvisning för batteri-/laddtestare. Bruksanvisning for batteri-/ladetester. Instrukcja obsługi testera akumulatora Bruksanvisning för batteri-/laddtestare Bruksanvisning for batteri-/ladetester Instrukcja obsługi testera akumulatora User Instructions for Battery and Charger Tester 604-175 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fjärrkontroll. Bruksanvisning for fjernkontroll. Instrukcja obsługi pilota. Operating Instructions for Remote Control

Bruksanvisning för fjärrkontroll. Bruksanvisning for fjernkontroll. Instrukcja obsługi pilota. Operating Instructions for Remote Control Bruksanvisning för fjärrkontroll Bruksanvisning for fjernkontroll Instrukcja obsługi pilota Operating Instructions for Remote Control 408-055 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Bruksanvisning för insektsskrämma Bruksanvisning for insektjager Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Operating Instructions for Insect Repeller 717-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove 770-027 Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 9-09 9- Bruksanvisning för adapter vattentemperaturgivare Bruksanvisning for adapter til vanntemperaturmåler Instrukcja obsługi przejściówki do czujnika temperatury wody User instructions for Adapter Water

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb Bruksanvisning för RGB-lampa LED Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED Instrukcja obsługi żarówki RGB LED User Instructions for RGB LED Bulb 420-608 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej User Instructions for Work Lamp 425-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterivärmda handskar. Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker. Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie

Bruksanvisning för batterivärmda handskar. Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker. Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie Bruksanvisning för batterivärmda handskar Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie User Instructions for Battery Heated Gloves 9-07 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick 422-981 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 427-605 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for arbeidslampe LED Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User Instructions for LED Work Lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov..

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. 000-08 Bordslampa Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. Bordlampe Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 033-191 Bruksanvisning för oljefilteravdragare Bruksanvisning for oljefilteravdrager Instrukcja obsługi klucza do filtra oleju User instructions for oil filter puller SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit 423-483 Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp 957-189 Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley Bruksanvisning för kärra Bruksanvisning for tralle Instrukcja obsługi wózka User Instructions for Hand Trolley 271-010 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-396 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki z 18 diodami LED Operating Instructions for Rechargeable Torch

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för uppladdningsbar arbetslampa. Bruksanvisning for oppladbar arbeidslampe. Instrukcja obsługi akumulatorowej lampy roboczej

Bruksanvisning för uppladdningsbar arbetslampa. Bruksanvisning for oppladbar arbeidslampe. Instrukcja obsługi akumulatorowej lampy roboczej Bruksanvisning för uppladdningsbar arbetslampa Bruksanvisning for oppladbar arbeidslampe Instrukcja obsługi akumulatorowej lampy roboczej Operating Instructions for Rechargable Work Lamp 425-064 SV NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem Bruksanvisning för tvålpump med sensor Bruksanvisning for såpedispenser med sensor Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem User Instructions for Soap Dispenser with Sensor 431-113 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-075 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for arbeidslampa LED Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User Instructions for desk lamp LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare Bruksanvisning for vann-/smussutskiller Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Operating Instructions for Water/Dirt Separator 080-209 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej Bruksanvisning för solcellsladdare Bruksanvisning for solcellelader Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej User Instructions for Solar Cell Charger 980-369 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 425-420 Bruksanvisning för batteridriven ljusslinga Bruksanvisning for batteridrevet lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na baterie Operating instructions for battery-powered string light

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-565 Bruksanvisning för oljetrycksmätare Bruksanvisning for oljetrykkmåler Instrukcja obsługi miernika ciśnienia oleju User instructions for oil pressure meter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Bruksanvisning för solcellsbelysning Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Operating Instructions for Solar Cell Lamp 422-363 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales Bruksanvisning för köksvåg Bruksanvisning for kjøkkenvekt Instrukcja obsługi wagi kuchennej User Instructions for Kitchen Scales 821-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna Bruksanvisning för vädringsbeslag Bruksanvisning for luftebeslag User Instructions for Window Stay Instrukcja obsługi ogranicznika do okna 316-412 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteri-/laddtestare. Bruksanvisning for batteri-/ladetester. Instrukcja obsługi testera akumulatora

Bruksanvisning för batteri-/laddtestare. Bruksanvisning for batteri-/ladetester. Instrukcja obsługi testera akumulatora Bruksanvisning för batteri-/laddtestare Bruksanvisning for batteri-/ladetester Instrukcja obsługi testera akumulatora User Instructions for Battery and Charger Tester 604-174 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley Bruksanvisning för plattformsvagn Bruksanvisning for plattformvogn Instrukcja obsługi wózka platformowego User Instructions for Platform Trolley 325-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego Bruksanvisning för universal bilhållare Bruksanvisning for universal bilholder Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego User Instructions for Universal Car Holder 934-012 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 423-340 Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadssett Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingsset Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight,

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator Bruksanvisning för luftsmörjare Bruksanvisning for luftsmører Instrukcja obsługi smarownicy powietrza Operating Instructions for Air Lubricator 080-205 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-157 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Instrukcja obsługi wózka narzędziowego i szafki górnej do wózka narzędziowego User

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 425-443 Bruksanvisning för skyddsbox Bruksanvisning for beskyttelsesboks skjøteboks Instrukcja obsługi pudełka ochronnego na puszkę połączeniową Operating instructions for power strip SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED User Instructions for LED Strip, Extension 423-309 SV NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-13 Jula AB

Date of production: 2015-04-13 Jula AB 606-025 Bruksanvisning för hund-/lastgaller Bruksanvisning for hunde-/lastegitter Instrukcja obsługi przegrody bagażnika User instructions for pet/cargo barrier SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

955-043. Bruksanvisning för pop-up-tält Bruksanvisning for popup-telt Instrukcja obsługi namiotu pop-up Operating Instructions for Pop-up Tent

955-043. Bruksanvisning för pop-up-tält Bruksanvisning for popup-telt Instrukcja obsługi namiotu pop-up Operating Instructions for Pop-up Tent 955-043 Bruksanvisning för pop-up-tält Bruksanvisning for popup-telt Instrukcja obsługi namiotu pop-up Operating Instructions for Pop-up Tent SVENSKA 4 TEKNISKA DATA 4 BESKRIVNING 4 DELAR 4 MONTERING 4

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för radiostyrd helikopter. Bruksanvisning for radiostyrt helikopter. Instrukcja obsługi helikoptera zdalnie sterowanego

Bruksanvisning för radiostyrd helikopter. Bruksanvisning for radiostyrt helikopter. Instrukcja obsługi helikoptera zdalnie sterowanego Bruksanvisning för radiostyrd helikopter Bruksanvisning for radiostyrt helikopter Instrukcja obsługi helikoptera zdalnie sterowanego Operating Instructions for Radio Controlled Helicopter 960-138 SV NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för 6 aktiv subwoofer. Bruksanvisning for 6 aktiv subwoofer. Instrukcja obsługi subwoofera aktywnego 6

Bruksanvisning för 6 aktiv subwoofer. Bruksanvisning for 6 aktiv subwoofer. Instrukcja obsługi subwoofera aktywnego 6 Bruksanvisning för 6 aktiv subwoofer Bruksanvisning for 6 aktiv subwoofer Instrukcja obsługi subwoofera aktywnego 6 Operating Instructions for 6" Active Subwoofer 610-088 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-05 Jula AB

Date of production: 2015-05-05 Jula AB 422-578 Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia choinkowego User instructions for christmas tree lights SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio Bruksanvisning för FM/AM radio Bruksanvisning for FM/AM-radio Instrukcja obsługi radia FM/AM User Instructions for FM/AM radio 920-095 920-098 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender Bruksanvisning för rörböjare Bruksanvisning for rørbøyer Instrukcja obsługi giętarki do rur Operating Instructions for Pipe Bender 439-000 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-989 Bruksanvisning för julstjärna + skärm Bruksanvisning for julestjerne + skjerm Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa + abażur User Instructions for christmas star + shade SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights Monteringsanvisning för LED-ljus Monteringsanvisning for LED-lys Instrukcja montażu świateł LED Assembly Instructions for LED lights 602-164 / 602-165 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo