Bruksanvisning för I/R helikopter Bruksanvisning for I/R helikopter Instrukcja obsługi helikoptera I/R User Instructions for I/R helicopter

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "960-500. Bruksanvisning för I/R helikopter Bruksanvisning for I/R helikopter Instrukcja obsługi helikoptera I/R User Instructions for I/R helicopter"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för I/R helikopter Bruksanvisning for I/R helikopter Instrukcja obsługi helikoptera I/R User Instructions for I/R helicopter

2 SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original Date of production: Jula AB

3 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 TEKNISKA DATA 4 BESKRIVNING 4 MONTERING 6 HANDHAVANDE 6 Förberedelse 6 Flyga och manövrera 6 UNDERHÅLL 7 Batteriladdning 7 FELSÖKNING 7 NORSK 9 SIKKERHETSANVISNINGER 9 TEKNISKE DATA 9 BESKRIVELSE 9 MONTERING 11 HÅNDTERING 11 Forberedelse 11 Fly og manøvrere 11 VEDLIKEHOLD 12 Batterilading 12 FEILSØKING 12 POLSKI 14 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 14 DANE TECHNICZNE 14 OPIS 14 MONTAŻ 16 OBSŁUGA 16 Przygotowanie 16 Latanie i sterowanie 16 KONSERWACJA 17 Ładowanie akumulatora 17 WYKRYWANIE USTEREK 17

4 ENGLISH 19 SAFETY INSTRUCTIONS 19 TECHNICAL DATA 19 DESCRIPTION 19 ASSEMBLY 21 HANDLING 21 Preparation 21 Flying and manoeuvring 21 MAINTENANCE 22 Battery charging 22 TROUBLESHOOTING 22

5 SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Bruksanvisning för I/R helikopter SE Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. VARNING! Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 år. För flygning inomhus. Solljus eller stark belysning kan störa signalerna mellan sändare och helikopter. Rör aldrig vid rotorbladen när de snurrar. Täck inte över linsen på sändaren (inga I/R signaler kan sändas om linsen är övertäckt) Klistra inte fast några dekaler eller liknande på helikoptern då det kan hindra I/R signalerna. Helikoptern är tillverkad av lättviktsmaterial och kan därför skadas vid felaktig användning. Skador på grund av krascher täcks inte av garantin. Demontera eller modifiera inte produkten. TEKNISKA DATA Flygtid Laddtid Räckvidd Sändare Signaltyp Batteri, mottagare (inbyggt laddningsbart) Batteri, sändare (medföljer ej) Längd Rotordiameter Vikt ca. 10 min ca min ca. 15 m 3 kanaler I/R 3,7 V Li-Po 6 x AA 220 mm 180 mm 30 g BESKRIVNING Stabil 3-kanals I/R helikopter med inbyggt gyro och LED-ljus. Tre olika frekvenser på fjärrkontrollen möjliggör att upp till tre helikoptrar kan flyga samtidigt. Helikoptern har ett inbyggt Li-Po batteri som laddas med USB-kabel och ger cirka 10 minuters flygtid. 5

6 SE Balansaxel 8 Laddningsindikator 2 Rotorblad, övre 9 Gasspak 4 Landningsställ 10 Strömbrytare 5 Rotorblad, nedre 11 Styrspak - vänster, höger, framåt, bakåt 6 Ladduttag 12 Trimratt 7 Strömbrytare 13 Laddningskabel 6

7 SE MONTERING 1. Öppna locket på baksidan av sändaren och sätt i 6 stycken 1,5 volts AA-batterier åt det håll som symbolerna visar. Stäng sedan locket till batterifacket. 2. Öppna locket för laddningskabeln och ta fram kabeln. 3. Se till att helikoptern är avstängd, och sätt sedan i laddningskabeln i ladduttaget (6). HANDHAVANDE FÖRBEREDELSE Bästa platsen att flyga är inomhus, då vind och solljus kan göra helikoptern svårmanövrerad eller okontrollerbar. Det fria utrymmet bör vara väl tilltaget och fritt från andra människor, djur eller föremål som kan ta skada eller vara i vägen. 1. Se till att sändare och helikopter är inställda på samma frekvens och kontrollera att ingen annan i närheten använder samma frekvens. 2. Placera helikoptern på en plan yta, vänd i rikting från dig. 3. Slå på sändarens strömbrytare (10) och för gasspaken (9) så långt fram som möjligt och sedan tillbaka till nedersta läget. 4. Ställ helikopterns strömbrytare på "ON". Laddningsindikatorn börjar lysa. När helikoptern tar emot sändarens signal tänds LED-lampan. FLYGA OCH MANÖVRERA Uppåt och nedåt För gasspaken långsamt uppåt för att få helikoptern att stiga och på samma sätt nedåt för att få den att sjunka. Långsamma rörelser bidrar till kontrollerad och lugn flygning. Framåt och bakåt För höger styrspak (11) uppåt för att sänka helikopterns nos och flyga framåt och omvänt för att höja nosen och flyga baklänges. Vänster och höger Låt helikoptern flyga i rak kurs på jämn höjd. För styrspaken (11) åt vänster för att svänga vänster och omvänt för att svänga höger. Kalibrering av stryning Om helikoptern inte flyger rakt eller börjar rotera behöver stryrningen trimmas in. Det görs genom att trimratten (12) vrids i riktning mot rotationen till helikoptern slutar rotera. 7

8 SE UNDERHÅLL BATTERILADDNING Ladda via sändaren Öppna locket till laddningskabeln på baksidan av fjärrkontrollen, dra ut laddningskabeln och sätt i den i helikopterns laddningsuttag. Laddningsindikatorn på fjärrkontrollen börjar lysa rött i stället för grönt. Laddningstiden är cirka minuter. När lampan slutar lysa rött är helikoptern fulladdad. Ladda via USB Anslut laddningskabeln till en USB-port på datorn och sätt i den andra änden av kabeln i helikopterns laddningsuttag. Laddningsindikatorn på fjärrkontrollen börjar lysa rött i stället för grönt. Laddningstiden är cirka minuter. När lampan slutar lysa rött är helikoptern fulladdad. FELSÖKNING Problem Orsak Åtgärd Strömbrytaren är Slå på strömbrytaren Rotorn snurrar inte frånslagen Ladda batteriet Batteriet är svagt Helikoptern stannar och tappar höjd under flygning Helikoptern reagerar inte på kommandon eller förlorat kontrollen över helikoptern. Låg batterinivå Sändarens frekvens överensstämmer inte med mottagarens. Ladda batteriet Ställ in rätt frekvens eller starta om rotorerna. Välj en annan plats att flyga på. 8

9 Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA

10 NO NORSK SIKKERHETSANVISNINGER Bruksanvisning for I/R helikopter Les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta vare på den for fremtidig bruk. ADVARSEL! Inneholder små deler. Ikke egnet for barn under 3 år. For flyvning innendørs. Sollys eller sterk belysning kan forstyrre signalene mellom sender og helikopter Ikke berør rotorbladene når de roterer. Ikke tildekk linsen på senderen (ingen I/R-signaler kan sendes hvis linsen er tildekket). Ikke sett på noen klistremerker eller lignende på helikopteret. Dette kan blokkere I/R-signalene. Helikopteret er laget av lettvektsmateriale, og kan derfor skades ved feil bruk. Skader på grunn av krasjer dekkes ikke av garantien. Ikke demonter eller modifisert produktet. TEKNISKE DATA Flytid Ladetid Rekkevidde Sender Signaltype Batteri, mottaker (innebygd laddningsoppladbart) Batteri, sender (ikke inkl.) Lengde Rotordiameter Vekt ca. 10 min ca min ca. 15 m 3 kanaler I/R 3,7 V Li-Po 6 x AA 220 mm 180 mm 30 g BESKRIVELSE Stabil, 3-kanals I/R helikopter med innebygd gyro og LED-lys. Tre ulike frekvenser på fjernkontrollen gjør det mulig for opp til tre helikoptre å fly samtidig. Helikopteret har et innebygd Li-Po batteri som lades med USB-kabel, og som gir ca. 10 minutters flytid. 10

11 NO Balanseaksel 8 Ladeindikator 2 Rotorblad, øvre 9 Gasspak 4 Landing skids 10 Strømbryter 5 Rotorblad, nedre 11 Styrespak - venstre, høyre, fremover, bakover 6 Ladeuttak 12 Innstillingsratt 7 Strømbryter 13 Ladekabel 11

12 NO MONTERING 1. Åpne lokket på baksiden av senderen og sett inn 6 stk. 1,5 volt AA-batterier i den retningen som symbolene viser. Deretter lukker du batteridekselet. 2. Åpne lokket til ladekabelen og ta ut kabelen. 3. Sørg for at helikopteret er slått av, og sett så ladekabelen i ladeuttaket (6). HÅNDTERING FORBEREDELSE Det beste stedet er å fly innendørs fordi vind og sollys kan gjøre helikopteret vanskelig å manøvrere eller at det blir umulig å kontrollere det. Det frie området må være godt laget til og fritt for andre personer, dyr eller gjenskader som kan komme til skade eller være i veien. 1. Sørg for at senderen og helikopteret er innstilt på samme frekvens og kontroller at ingen andre i nærheten bruker samme frekvens. 2. Plasser helikopteret på et plant underlag, og snu det vekk fra deg. 3. Slå på strømbryteren til senderen (10) og før gasspaken (9) så langt frem som mulig, og deretter tilbake til den nederste stillingen. 4. Sett strømbryteren til helikopteret på ON. Ladeindikatoren begynner å lyse. Når helikopteret tar i mot signalene fra senderen, tennes LED-lampen. FLY OG MANØVRERE Oppover og nedover Før gasspaken langsomt oppover for å få helikopteret til å stige, og på samme måten nedover for å synke. Langsomme bevegelser bidrar til kontrollert og rolig flyving. Fremover og bakover For høyre styrespak (11) oppover for å senke nesten til helikopteret og fly fremover, og omvendt for å heve nesen og fly bakover. Venstre og høyre La helikopteret fly i rett kurs i jevn høyde. Før styrespaken (11) mot venstre for å svinge til venstre og omvendt for å svinge til høyre. Kalibrering av styring Hvis helikopteret ikke flyt rett, eller begynner å rotere, må styringen stilles inn. Det gjøres ved at innstillingsrattet (12) dreies i retning mot rotasjonsretningen til helikopteret slutter å rotere. 12

13 NO VEDLIKEHOLD BATTERILADING Lade via senderen Åpne dekselet til ladekabelen på baksiden av fjernkontrollen, dra ut ladekabelen og sett den i ladeuttaket til helikopteret. Ladeindikatoren på fjernkontrollen begynner å lyse rødt i stedet for grønt. Ladetiden er ca minutter. Helikopteret er fulladet når lampen slutter å lyse rødt. Lade via USB Tilkoble ladekabelen til en USB-port på datamaskinen, og sett den andre enden av kabelen i ladeuttaket til helikopteret. Ladeindikatoren på fjernkontrollen begynner å lyse rødt i stedet for grønt. Ladetiden er ca minutter. Helikopteret er fulladet når lampen slutter å lyse rødt. FEILSØKING Problem Årsak Tiltak Rotoren roterer ikke Helikopteret stanser og taper høyde under flyging. Helikopteret reagerer ikke på kommandoen eller du mister kontrollen over helikopteret. Strømbryteren er slått av. Batteriet er svakt Lavt batterinivå. Senderens frekvens stemmer ikke overens med mottakerens. Slå på strømbryteren. Lad opp batteriet. Lad batteriet. Still inn riktig frekvens eller start rotorene på nytt. Velg et annet sted å fly på. 13

14 Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG

15 POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Instrukcja obsługi helikoptera I/R PL Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości. OSTRZEŻENIE! Zawiera małe części, nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Do puszczania w domu. Światło słoneczne lub mocne oświetlenie może uszkodzić sygnały pomiędzy nadajnikiem a helikopterem. Nigdy nie dotykaj płatów wirnika podczas ich obracania. Nie przykrywaj soczewki na nadajniku (przykryta soczewka uniemożliwia wysyłanie sygnałów I/R). Nie przyklejaj żadnych naklejek itp. na helikopter, gdyż może to zakłócić sygnały I/R. Helikopter wykonano z lekkiego materiału, dlatego może ulec uszkodzeniu na skutek nieprawidłowego użytkowania. Uszkodzenia na skutek zderzeń nie są objęte gwarancją. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu. DANE TECHNICZNE Czas lotu Czas ładowania Zasięg Nadajnik Rodzaj sygnału Bateria, odbiornik (wbudowany akumulator) Bateria, nadajnik (do kupienia osobno) Długość Średnica wirnika Masa ok. 10 min ok min ok. 15 m 3 kanały I/R 3,7 V Li-Po 6 x AA 220 mm 180 mm 30 g OPIS Stabilny 3-kanałowy helikopter I/R z wbudowanym żyroskopem i oświetleniem LED. Trzy różne częstotliwości pilota umożliwiają jednoczesne sterowanie aż trzema helikopterami. Helikopter ma wbudowany akumulator litowo-polimerowy ładowany kablem USB, zapewniający lot trwający około 10 minut. 15

16 PL Oś balansowa 8 Wskaźnik ładowania 2 Płat wirnika, górny 9 Dźwignia gazu 4 Podwozie do lądowania 10 Przełącznik 5 Płat wirnika, dolny 11 Dźwignia sterowania - lewo, prawo, przód, tył 6 Gniazdo ładowania 12 Pokrętło trymowania 7 Przełącznik 13 Kabel do ładowania 16

17 PL MONTAŻ 1. Otwórz pokrywę z tyłu nadajnika i włóż 6 baterii AA 1,5 V zgodnie z kierunkiem wskazanym przez symbole. Zamknij pokrywę komory na baterie. 2. Otwórz pokrywę na kabel do ładowania i wyjmij go. 3. Upewnij się, że helikopter jest wyłączony, a następnie włóż kabel do ładowania do gniazda ładowania (6). OBSŁUGA PRZYGOTOWANIE Najlepszym miejscem do latania jest pomieszczenie, gdyż wiatr i światło słoneczne mogą utrudnić sterowanie helikopterem i doprowadzić do utraty kontroli nad nim. Powinno być tam dość dużo przestrzeni, gdzie nie ma innych ludzi, zwierząt i przedmiotów, które mogłyby ulec uszkodzeniu lub stanowić przeszkodę. 1. Upewnij się, że nadajnik i helikopter są ustawione na tę samą częstotliwość i sprawdź, czy nikt inny w pobliżu nie korzysta z tej częstotliwości. 2. Ustaw helikopter na płaskiej powierzchni, w kierunku od siebie. 3. Włącz przełącznik (10) nadajnika i przesuń dźwignię gazu (9) tak daleko, jak to możliwe i z powrotem do najniższego położenia. 4. Ustaw przełącznik helikoptera na ON. Wskaźnik ładowania zacznie świecić. Gdy helikopter odbierze sygnał z nadajnika, zaświeci lampka LED. LATANIE I STEROWANIE W górę i w dół Przesuń dźwignię gazu pomału do góry, aby helikopter wzniósł się i w ten sam sposób w dół, aby się obniżył. Powolne ruchy wspomagają kontrolowany i spokojny lot. Do przodu i do tyłu Przesuń dźwignię sterującą (11) do góry, aby obniżyć dziób helikoptera i lecieć do przodu i odwrotnie, aby dziób podnieść i lecieć do tyłu. W lewo i w prawo Pozwól, by helikopter leciał prosto na tej samej wysokości. Przesuń dźwignię sterowania (11) w lewo, aby skręcić w lewo i odwrotnie, aby skręcić w prawo. 17

18 PL Kalibracja sterowania Jeśli helikopter nie leci prosto lub zaczyna się obracać, sterowanie wymaga wytrymowania. Wystarczy przekręcić pokrętło trymowania (12) w kierunku przeciwnym do obrotu, aż helikopter przestanie się obracać. KONSERWACJA ŁADOWANIE AKUMULATORA Ładowanie przez nadajnik Otwórz pokrywę kabla do ładowania z tyłu pilota, wyciągnij kabel i włóż go do gniazda ładowania w helikopterze. Wskaźnik ładowania na pilocie zacznie świecić na czerwono zamiast na zielono. Czas ładowania wynosi około minut. Helikopter jest naładowany, gdy lampka przestanie świecić na czerwono. Ładowanie przez port USB Podłącz kabel do ładowania do portu USB w komputerze i włóż jego drugi koniec do gniazda ładowania w helikopterze. Wskaźnik ładowania na pilocie zacznie świecić na czerwono zamiast na zielono. Czas ładowania wynosi około minut. Helikopter jest naładowany, gdy lampka przestanie świecić na czerwono. WYKRYWANIE USTEREK Usterka Przyczyna Sposób usunięcia Wirnik się nie obraca Helikopter zatrzymuje się i traci wysokość podczas lotu. Helikopter nie reaguje na polecenia lub kontrola nad helikopterem została utracona. Wyłączony przełącznik. Słaby akumulator. Niski poziom akumulatora Częstotliwość nadajnika nie pokrywa się z częstotliwością odbiornika. Włącz przełącznik. Naładuj akumulator. Naładuj akumulator. Ustaw odpowiednią częstotliwość lub uruchom ponownie wirniki. Wybierz inne miejsce do latania. 18

19 Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

20 EN ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Operating instructions for I/R helicopter Read the operating instructions carefully before use Save these instructions for future reference. WARNING! Contains small parts; not suitable for children under the age of 3. For flying indoors Sunlight or strong lighting can disrupt the signals between the transmitter and the helicopter. Never touch the rotor blades while they are spinning. Do not cover the lens of the transmitter (no I/R signals can be transmitted if the lens is covered). Do not stick any labels or similar on the helicopter as this may obstruct the I/R signals. The helicopter is made of light-weight material and can thus be damaged if used incorrectly. Damage as a result of crashes is not covered by the guarantee. Do not dismantle or modify the product. TECHNICAL DATA Flight time Charging time Range Transmitter Type of signal Battery, receiver (built-in rechargeable) Battery, transmitter (not included) Length Rotor diameter Weight approx. 10 minutes approx minutes approx. 15 metres 3 channels I/R 3.7 V Li-Po 6 (x) AA 220 mm 180 mm 30 g DESCRIPTION A stable 3-channel I/R helicopter with built-in gyro and LED lights. Three different frequencies permit simultaneous flight of up to three helicopters. The helicopter has a built-in Li-Po battery that can be recharged using a USB cable and allows for approximately 10 minutes of flying time. 20

21 EN Balance bar 8 Power charger light 2 Rotor blade, upper 9 Throttle stick 4 Landing gear 10 Power switch 5 Rotor blade, lower 11 Rudder stick - left, right, forwards, backwards 6 Charging socket 12 Rotation adjustment knob 7 Power switch 13 Charging wire 21

22 EN ASSEMBLY 1. Open the cover of the rear of the transmitter and insert 6 (x) 1.5 V AA batteries in the direction shown by the symbols. Then close the battery case cover. 2. Open the charging wire cover and take the wire out. 3. Make sure the helicopter is turned off and then connect the charging wire to the charging socket (6). HANDLING PREPARATION The best place to fly the helicopter is indoors as wind and sunlight may make it difficult to manoeuvre the helicopter or uncontrollable. The zone of clearance should be ample and free of other people, animals and objects that could be injured or damaged or be in the way. 1. Make sure that the transmitter and helicopter are set to the same frequency and check that nobody else in the vicinity is using the same frequency. 2. Place the helicopter on a level surface pointing away from you. 3. Turn the transmitter s switch on (10) and move the throttle stick (9) as far forward as possible and then as far back as possible. 4. Set the helicopter switch in the ON position. The power charger light will light up. When the helicopter receives a signal from the transmitter, the LED lamp will light up. FLYING AND MANOEUVRING Hovering up and down Move the throttle lever upwards to make the helicopter rise and down in the same way to make it fly lower. Slow movements contribute to controlled and smooth flight. Backwards and forwards Move the right rudder stick (11) upwards to lower the nose of the helicopter and fly forwards and in the reverse direction to lower the nose and fly backwards. Left and right Keep the helicopter flying in a straight line at a level height. Push the rudder stick (11) to the left to turn left and in the reverse direction to turn right. 22

23 EN Calibration of steering If the helicopter does not fly straight or begins to rotate, the rudder will have to be adjusted. Do this by turning the rotation adjustment knob (12) in the direction of rotation until the helicopter stops rotating. MAINTENANCE BATTERY CHARGING Charging via the transmitter Open the charging wire cover on the back of the remote control, pull out the charging wire, then insert it into the helicopter s interface. The charge indicator on the remote control will become red instead of green. Charging time is about minutes. The helicopter is fully charged when the lamp is no longer red. Charging via an USB Connect the charging wire to a USB port on the computer and insert the other end of the wire in the helicopter charging outlet. The charge indicator on the remote control will become red instead of green. Charging time is about minutes. The helicopter is fully charged when the lamp is no longer red. TROUBLESHOOTING Problem Cause Remedy The rotor does not spin The helicopter stops and loses height during flight The helicopter does not react to commands or control over the helicopter is lost. The switch is in the off position. Weak battery Battery power is low The frequency of the transmitter does not correspond to that of the receiver. Turn the switch on. Charge the battery Charge the battery Set the correct frequency or restart the rotors. Select another place to fly. 23

24 Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell 422-523 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för larm med fjärrkontroll. Bruksanvisning for alarm med fjernkontroll. Instrukcja obsługi alarmu sterowanego pilotem

Bruksanvisning för larm med fjärrkontroll. Bruksanvisning for alarm med fjernkontroll. Instrukcja obsługi alarmu sterowanego pilotem Bruksanvisning för larm med fjärrkontroll Bruksanvisning for alarm med fjernkontroll Instrukcja obsługi alarmu sterowanego pilotem Operating instructions for Remote Control Alarm 441-041 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej Bruksanvisning för solcellsladdare Bruksanvisning for solcellelader Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej User Instructions for Solar Cell Charger 980-369 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-978 Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light Bruksanvisning för korglampa Bruksanvisning for kurvlampe Instrukcja obsługi lampy-koszyka User Instructions for Basket Light 422-366 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

731-109. Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump

731-109. Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump 731-109 Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet 343-585 Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield Bruksanvisning för Red Shield utesiren Bruksanvisning for Red Shield utesirene Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield User Instructions for Red Shield Outdoor Bell Box 441-089 SV

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego Operating instructions for Cross Laser 160-248 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för brandvarnare. Bruksanvisning for brannvarsler. Instrukcja obsługi czujnika dymu. Operating Instructions for Smoke Detector

Bruksanvisning för brandvarnare. Bruksanvisning for brannvarsler. Instrukcja obsługi czujnika dymu. Operating Instructions for Smoke Detector Documents NO.: 442055 user manual Version NO.: 01 Issue date.: 20150506 Bruksanvisning för brandvarnare Bruksanvisning for brannvarsler Instrukcja obsługi czujnika dymu Operating Instructions for Smoke

Bardziej szczegółowo

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28 721-323 Bruksanvisning för kompostkvarn Bruksanvisning for kompostkvern Instrukcja obsługi rozdrabniacza do kompostu User Instructions for compost shredder SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 Allmänna säkerhetsanvisningar

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för sirensensor. Bruksanvisning for sirenesensor. Instrukcja obsługi czujnika alarmowego. User Instructions for Siren Sensor

Bruksanvisning för sirensensor. Bruksanvisning for sirenesensor. Instrukcja obsługi czujnika alarmowego. User Instructions for Siren Sensor Bruksanvisning för sirensensor Bruksanvisning for sirenesensor Instrukcja obsługi czujnika alarmowego User Instructions for Siren Sensor 441-095 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-592 Bruksanvisning för bluetooth handsfree Bruksanvisning for bluetooth handsfree Instrukcja obsługi głośnomówiącego Bluetooth User instructions for bluetooth handsfree SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för slagborrmaskin 500 W Bruksanvisning for slagboremaskin 500 W Instrukcja obsługi wiertarki udarowej 500 W Operating instructions for percussion drill 500 W 000-140 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 713-039 Bruksanvisning för skadedjursskrämma Bruksanvisning for skadedyrskremmer Instrukcja obsługi odstraszacza szkodników User instructions for pest repeller SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 610-150 Bruksanvisning för bilstereo Bruksanvisning for bilstereo Instrukcja obsługi samochodowego radioodtwarzacza stereo User instructions for car stereo SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V 009-121 Bruksanvisning för 18 V mutterdragare Bruksanvisning for 18 V muttertrekker Instrukcja obsługi klucz udarowy 18 V User instructions for 18 V impact wrench SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate Bruksanvisning för induktionsplatta Bruksanvisning for induksjonsplate Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej User Instructions for Induction Plate 802-404 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

380-026. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 30.06.2011 Jula Postorder AB

380-026. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 30.06.2011 Jula Postorder AB Monteringsanvisning för vedklyv, 6 ton Monteringsanvisning for vedkløyver, 6 tonn Instrukcja obsługi łuparki do drewna, 6 tony Installation Instructions for Log Splitter, 6 tonnes 380-026 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-364. Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej User instructions for spotlight

423-364. Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej User instructions for spotlight 423-364 Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej User instructions for spotlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original

Bardziej szczegółowo