Wp³yw reakcji autoimmunologicznej na procesy regeneracji w oœrodkowym uk³adzie nerwowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wp³yw reakcji autoimmunologicznej na procesy regeneracji w oœrodkowym uk³adzie nerwowym"

Transkrypt

1 FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2005, 1, Ewa Ba³kowiec-Iskra 1, Iwona Kurkowska-Jastrzêbska 2, Anna Cz³onkowska 1/2, Andrzej Cz³onkowski 1 Wp³yw reakcji autoimmunologicznej na procesy regeneracji w oœrodkowym uk³adzie nerwowym Autoimmune reaction influence on regenerative processes in the central nervous system 1 Katedra i Zak³ad Farmakologii Doœwiadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie 2 II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Streszczenie Wiele danych wskazuje na mo liwoœæ udzia³u reakcji zapalnej w patogenezie chorób degeneracyjnych. W wiêkszoœci procesów degeneracyjnych, równie doœwiadczalnych, typow¹ reakcj¹ w oœrodkowym uk³adzie nerwowym (oun) jest pobudzenie komórek gleju i rozwój zapalenia. W chorobie Alzheimera na przyk³ad, gdzie stwierdzono obecnoœæ w oun pobudzonych komórek mikrogleju, limfocytów, aktywacjê uk³adu dope³niacza, wzrost ekspresji wielu cytokin, a tak e bia³ek ostrej fazy, udzia³ czynników zapalnych w patomechanizmie niszczenia komórek nerwowych jest chyba najlepiej udokumentowany. W ostatnich latach stwierdzono równie nasilon¹ reakcjê zapaln¹ w istocie czarnej i pr¹ kowiu w przebiegu choroby Parkinsona (chp). Ostatnie lata przynios³y nowe dane dotycz¹ce wp³ywu reakcji zapalnej na procesy neurodegeneracyjne, a szczególnie potencjalnie protekcyjnego dzia³ania limfocytów. Wykazano, i obecnoœæ autoreaktywnych limfocytów T specyficznych dla bia³ek mieliny, w miejscu urazu uk³adu nerwowego, ochrania neurony przed procesami wtórnej degeneracji, zaœ obecnoœæ makrofagów pobudza procesy regeneracji. Wykazano równie, e podanie z zewn¹trz autoreaktywnych limfocytów T, specyficznych dla bia³ek mieliny lub ich czynna indukcja za pomoc¹ jednego z bia³ek mieliny ogranicza znacznie obszar i konsekwencje uszkodzenia komórek nerwowych. Wskazuje to, e obecnoœæ autoreaktywnych limfocytów T mo e mieæ dzia³anie ochronne w stosunku do komórek nerwowych uszkodzonych przez inne czynniki. Dok³adna ocena udzia³u reakcji zapalnej w przebiegu neurodegeneracji mo e przyczyniæ siê do poprawienia strategii terapeutycznych stosowanych w profilaktyce i leczeniu chorób degeneracyjnych uk³adu nerwowego. Summary Inflammation has recently been shown to pay an essential role in pathogenesis of neurodegenerative diseases. A typical reaction observed during neurodegenerative processes in the central nervous system is microglial activation, astroglkosis and increased expression of various inflammatory molecules. Presence of activated microglia and activated T lymphocytes as well as elevated expression of complement proteins and variety of cytokines have been reported in Alzheimer s disease. Parkinson s disease appears to be characterised by peripheral immunological system disturbances and presence of inflammatory cells in the substantia nigra and striatum. However, it has not been explained so far, what role exactly inflammatory reaction plays in the pathogenesis of neurodegenerative diseases.

2 62 EWA BA KOWIEC-ISKRA I INNI In recent years a protective role of inflammation that accompany neurodegeneration had been studied. It has been suggested, that a clue role in these processes play myelin-specific autoreactive T lymphocytes and macrophages, gathering in area of injury. Due to its functions and properties (cytokines and trophic factors secretion, ability to necrotic tissue removal) these cells can limit degenerative processes and stimulate regeneration. Precise evaluation of inflammation processes during neurodegeneration might help in future improving therapeutic strategies, used in prophylaxis and CNS degenerative diseases treatment. S³owa kluczowe: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, limfocyty T, neurodegeneracja, neurotrofiny Key words: Alzheimer s disease, Parkinson s disease, lymphocytes T, neurodegeneration, neurotrophins Wstêp OdpowiedŸ immunologiczna skierowana przeciwko w³asnym antygenom (czyli autoimmunologiczna) zawsze jest kojarzona ze stanem nieprawid³owej funkcji uk³adu immunologicznego i z chorob¹. Od wielu lat wiadomo jednak, e u zdrowych ludzi znajdowane s¹ zarówno autoprzeciwcia³a jak i komórki uk³adu odpornoœciowego uczulone przeciwko w³asnym antygenom wystêpuj¹cym w oœrodkowym uk³adzie nerwowym. Wystêpuj¹ one w niewielkiej iloœci, jeœli porównaæ je z poziomami uzyskiwanymi od ludzi choruj¹cych na choroby autoimmunologiczne. Poziom przeciwcia³ autogenicznych roœnie z wiekiem i zawsze uwa ny by³ za wyraz postêpuj¹cego z wiekiem uszkodzenia uk³adu immunologicznego. Ostatnio pojawi³a siê hipoteza, e stan autoimmunizacji w stosunku do oun, jest mechanizmem chroni¹cym komórki nerwowe w ró nego typu uszkodzeniach (urazy, neurodegeneracja). Proces zapalny w oœrodkowym uk³adzie nerwowym W procesach neurodegeneracyjnych, jak i po ró nego typu uszkodzeniach oœrodkowego uk³adu nerwowego (oun), obserwuje siê aktywacjê komórek gleju: mikrogleju i astrogleju i zwiêkszenie ekspresji czynników zapalnych(31). Aktywacja mikrogleju, nap³yw limfocytów T podobnie jak podwy szenie ekspresji bia³ek dope³niacza i prozapalnych cytokin obserwowana by³a u chorych w przebiegu choroby Alzheimera i Parkinsona, stwardnienia bocznego zanikowego, jak równie wielu innych chorób uk³adu nerwowego (4, 25). Reakcja zapalna towarzysz¹ca uszkodzeniom oun zawsze traktowana by³a jako czynnik potencjalnie mog¹cy zwiêkszaæ uszkodzenie komórek nerwowych. Pobudzony mikroglej oprócz fagocytozy, jest zdolny do wydzielania wolnych rodników, tlenku azotu, glutaminianu, a wiêc zwi¹zków toksycznych dla neuronów. Produkowane cytokiny (interleukina 1 (IL-1), IL-6, czynnik martwicy nowotworów TNF-") i chemokiny zwiêkszaj¹ przepuszczalnoœæ bariery krew mózg, stymuluj¹ nap³yw

3 WP YW REAKCJI AUTOIMMUNOLOGICZNEJ NA PROCESY REGENERACJI 63 makrofagów i limfocytów(1). Wykazano, e hamowanie nadmiernego rozwoju zapalenia mo e mieæ dzia³anie zmniejszaj¹ce stopieñ uszkodzenia np. w niedokrwieniu, mechanicznym uszkodzeniu nerwu czaszkowego, urazie rdzenia. Stwierdzono te, e zapalenie mo e dodatkowo inicjowaæ kaskadê wtórnego uszkodzenia neuronów i nadmiern¹ glejozê w oun (5). Szereg leków przeciwzapalnych, takich jak: metyloprednizolon, deksametazon, indometacyna, wykaza³o dzia³anie ochronne w stosunku do komórek nerwowych uszkodzonych przez inne czynniki (21, 22). W badaniach retrospektywnych stwierdzono mniejsze ryzyko zachorowania na chorobê Alzheimera w grupie chorych leczonych lekami przeciwzapalnymi. Podjête próby leczenia choroby Alzheimera lekami przeciwzapalnymi nie przynios³y jednak spodziewanych efektów (2). Z drugiej strony badania prowadzone g³ównie przez Schwartz i wsp. poœwiêcone kluczowej roli zapalenia w przebiegu neurodegeneracji, doprowadzi³y do wyników wskazuj¹cych na mo liwoœæ ochronnego wp³ywu zapalenia na komórki nerwowe (11). W wielu pracach doœwiadczalnych wykazano, e reakcja zapalna, a szczególnie odpowiedÿ uk³adu immunologicznego mo e wykazywaæ wp³yw ochronny w stosunku do uszkodzonych poprzez ró ne czynniki neuronów (30). Nazwano takie dzia³anie neuroprotekcj¹ immunologiczn¹. Neuroprotekcja immunologiczna Uwa a siê, e najwa niejszymi komórkami uk³adu odpornoœciowego bior¹cymi udzia³ w neuroprotekcji s¹ mikroglej i autoreaktywne, specyficzne dla jednego z bia³ek mieliny limfocyty T gromadz¹ce siê w miejscu urazu (33). Sugeruje siê, e dziêki spe³nianym przez siebie zadaniom i w³aœciwoœciom (wydzielanie cytokin i czynników troficznych, zdolnoœæ do usuwania obumar³ych tkanek) komórki te mog¹ ograniczaæ procesy neurodegeneracji i stymulowaæ regeneracjê (27). Mikroglej Aktywowane komórki mikrogleju, otaczaj¹ce miejsce urazu, stymuluj¹ procesy regeneracji min poprzez przerywanie po³¹czeñ miêdzy uszkodzonymi i nie uszkodzonymi neuronami (3, 32). Mikroglej mo e byæ równie Ÿród³em czynników neurotroficznych, takich jak FGF oraz cytokin (IL-1, IL-6, TNF), które mog¹ dzia³aæ równie jako czynniki troficzne w stosunku do neuronów oraz stymulowaæ reakcjê astrocytów (34). Limfocyty Limfocyty T s¹ zasadniczym elementem nabytej odpowiedzi odpornoœciowej. Posiadaj¹ one zdolnoœæ reagowania na obce antygeny dziêki obecnoœci na swojej powierzchni specyficznego receptora, ³¹cz¹cego siê z antygenem zwi¹zanym z cz¹steczk¹ g³ównego uk³adu zgodnoœci tkankowej (MHC) i grup¹ cz¹steczek kostymuluj¹cych. Po zaktywowaniu, posiadaj¹ one zdolnoœæ zniszczenia komórki docelowej oraz produkowania cytokin, które pobudzaj¹ lub hamuj¹ wzrost

4 64 EWA BA KOWIEC-ISKRA I INNI i ró nicowanie komórek. Dlatego te uwa a siê, e odgrywaj¹ one wa n¹ rolê w utrzymaniu równowagi tkankowej i ochronie tkanek przed urazem (29). Pierwsz¹ podstawow¹ cech¹ limfocytów pozwalaj¹c¹ im wzi¹æ udzia³ w neuroprotekcji jest ich zdolnoœæ do gromadzenia siê w miejscu uszkodzenia. W modelach zwierzêcych wykazano, e po przeciêciu nerwu wzrokowego czy uszkodzeniu zmielinizowanych w³ókien rdzenia, w miejscu urazu, pojawiaj¹ siê limfocyty T g³ównie populacji CD4+. Limfocyty te nap³ywaj¹ poprzez nie przerwan¹ barierê krew mózg i maj¹ ró n¹ specyficznoœæ antygenow¹. W miejscu urazu pozostaj¹ jednak i ulegaj¹ dalszej aktywacji tylko limfocyty uczulone na antygeny mózgowe g³ównie na bia³ka mieliny (13). Podanie dootrzewnowe limfocytów uczulonych na zasadowe bia³ko mieliny (MBP) po urazie rdzenia krêgowego powodowa³o wiêksze gromadzenie siê limfocytów CD4+ anty-mbp w miejscu urazu (12). Co wiêcej, wykazano równie, e podanie anty-mbp limfocytów T powodowa³o mniejsze uszkodzenie komórek nerwowych w tym modelu (12). Uszkodzenie aksonów w oun (uraz rdzenia) wywo³uje natychmiastow¹ degeneracjê uszkodzonych komórek oraz opóÿnion¹ (wtórn¹) degeneracjê komórek otaczaj¹cych miejsce urazu wynikaj¹c¹ z naruszenia œrodowiska miêdzykomórkowego (12). Sugeruje siê, e limfocyty T mia³yby przeciwdzia³aæ wtórnej degeneracji i tym samym przyspieszaæ zdrowienie i poprawiaæ stan po urazie (28). Szereg kolejnych prac wykaza³o, e zwierzêta pozbawione ca³kowicie limfocytów T maj¹ gorszy przebieg kliniczny po urazie rdzenia czy po podaniu neurotoksyny kwasu glutaminowego (19). Co wiêcej szczury, które tu po urodzeniu by³y poddane immunizacji bia³kami mieliny i wytworzy³y tolerancjê na te bia³ka, mia³y jako doros³e zwierzêta znacz¹co wiêksz¹ wra liwoœæ na uszkodzenie aksonów. Tym samym brak aktywacji limfocytów T anty-mbp po urazie zwiêksza³ stopieñ uszkodzenia rdzenia. Mo na by postawiæ hipotezê, e limfocyty T autoreaktywne i skierowane przeciwko antygenom mózgowym, które znajduj¹ siê w warunkach fizjologicznych we krwi obwodowej, s¹ pobudzane w warunkach patologicznych oun jak np. w wyniku urazu rdzenia krêgowego, czy w chorobach neurodegeneracyjnych. Limfocyty te nap³ywaj¹ do miejsca uszkodzenia i mog¹ dzia³aæ neuroprotekcyjnie. OdpowiedŸ uk³adu immunologicznego na uraz oun wydaje siê jednak niedostateczna i wywierane przez ni¹ dzia³anie ochronne niewielkie. Zdolnoœæ do rozwiniêcia ochronnej, zale nej od limfocytów T reakcji w warunkach patologii oun, zale na jest od osobniczej podatnoœci na choroby autoimmunologiczne i jest genetycznie uwarunkowana (20). Wykazano, e szczepy zwierz¹t podatne na choroby autoimmunologiczne gorzej reaguj¹ na uraz (rozwijaj¹ wiêksze uszkodzenie w przebiegu urazu) ni szczepy oporne na rozwój reakcji autoimmunologicznej. Ochronne dzia³anie uk³adu odpornoœciowego jest ograniczane istnieniem bariery krew mózg, jak równie w³asnymi mechanizmami reguluj¹cymi odpowiedÿ immunologiczn¹ (np. populacja limfocytów regulatorowych CD4+CD25+). Wydaje siê, e obecne w organizmie w stanie fizjologicznym autoreaktywne, skierowane przeciwko bia³kom mieliny, limfocyty T nie s¹

5 WP YW REAKCJI AUTOIMMUNOLOGICZNEJ NA PROCESY REGENERACJI 65 w stanie ochraniaæ tkanki nerwowej w stopniu wystarczaj¹cym do zahamowania jej degeneracji lub pobudzenia regeneracji (18). Ochronê tkanki nerwowej mo e istotnie zwiêkszyæ podanie z zewn¹trz autoreaktywnych, specyficznych dla bia³ek mieliny limfocytów T lub aktywna indukcja odpowiedzi autoimmunologicznej poprzez podanie jednego z bia³ek mieliny (8). Indukcja odpowiedzi autoimmunologicznej w stosunku do antygenów tkanki nerwowej mo e jednak powodowaæ odpowiedÿ zapaln¹ w obrêbie oun i w konsekwencji niszczenie neuronów. Podanie zwierzêtom eksperymentalnym jednego z bia³ek mieliny (bia³ka zasadowego mieliny myelin basic protein MBP; bia³ka mieliny i oligodendrocytów myelin oligodendrocyte glycoprotein MOG) lub autoreaktywnych, specyficznych dla bia³ek mieliny limfocytów T powoduje indukcjê doœwiadczalnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia (experimental autoimmune encephalomyelitis EAE) (6). EAE u zwierz¹t mo e przybieraæ ró ne formy, w tym ostr¹ jednofazow¹, przewlek³¹ postêpuj¹c¹ lub nawracaj¹co-ustêpuj¹c¹, charakteryzuj¹c¹ siê obecnoœci¹ ognisk demielinizacji, podobnych do obserwowanych w mózgach chorych na stwardnienie rozsiane. Biernie wywo³ane EAE (poprzez podanie autoreaktywnych, specyficznych dla bia³ek mieliny limfocytów T), charakteryzuje siê klinicznie jednofazowym przebiegiem, oraz du ym naciekiem limfocytów T obserwowanym w oun w 3 4 dobie po podaniu (7). Podanie autoreaktywnych anty-mbp limfocytów T, pomimo wywo³ywania objawów EAE, skutecznie chroni komórki zwojowe siatkówki po uszkodzeniu nerwu wzrokowego u szczura (23). Podobnie autoreaktywne limfocyty T skutecznie ograniczaj¹ obszar uszkodzenia po mechanicznym uszkodzeniu rdzenia krêgowego szczura (10). Stwierdzono zatem, e podanie autoreaktywnych, specyficznych dla bia³ek mieliny limfocytów T, pomimo istniej¹cego ryzyka rozwiniêcia choroby autoimmunologicznej, wi¹ e siê z wywieraniem przez nie skutecznego dzia³ania neuroprotekcyjnego. Warunki konieczne do neuroprotekcyjnego dzia³ania reakcji autoimmunologicznej Pocz¹tkowo z du ym sceptycyzmem podchodzono do odkryæ dotycz¹cych ochronnego wp³ywu reakcji autoimmunologicznej. Spowodowane by³o to zapewne ogólnie obowi¹zuj¹cymi dogmatami, mówi¹cymi, e uk³ad odpornoœciowy wywiera niekorzystny wp³yw na oun, e reakcja autoimmunologiczna jest zjawiskiem szkodliwym dla organizmu, e podanie autoreaktywnych limfocytów T powoduje rozwój EAE oraz, e poddanie zwierz¹t doœwiadczalnych urazowi rdzenia krêgowego powoduje pojawienie siê klonów autoreaktywnych limfocytów T, zdolnych do wywo³ania EAE u szczepów syngenicznych. Prze³omem w badaniach by³o odkrycie, e podanie splenocytów aktywowanych jednym z bia³ek mieliny (MBP), opornym na EAE zwierzêtom tu po urazie rdzenia krêgowego nie powodowa³o u nich rozwoju EAE, znacznie przyspieszaj¹c jednoczeœnie powrót

6 66 EWA BA KOWIEC-ISKRA I INNI utraconych funkcji motorycznych (10). Dalsze badania potwierdzi³y, e limfocyty wp³ywaj¹ce ochronnie na uszkodzone tkanki oun nale ¹ do tego samego typu limfocytów T, co limfocyty zdolne do wywo³ania EAE i e s¹ to limfocyty T pomocnicze typu 1. Wykazano równie, e zdolnoœæ zwierz¹t do rozwoju ochronnej odpowiedzi autoimmunologicznej zale na jest nie tylko od ich genetycznej podatnoœci na EAE, lecz równie od p³ci (9). Obserwacja mówi¹ca, e zwierzêta oporne na rozwój EAE rozwijaj¹ skuteczniejsz¹ odpowiedÿ autoimmunologiczn¹ zdaje siê zaprzeczaæ postulowanemu ochronnemu wp³ywowi limfocytów T. Wyt³umaczyæ to zjawisko mo na jednak w œwietle danych mówi¹cych, e neuroprotekcja autoimmunologiczna jest zale na od zdolnoœci do rozwoju reakcji autoimmunologicznej w odpowiednim czasie i o odpowiedniej sile. Komórkami reguluj¹cymi odpowiedÿ autoimmunologiczn¹ s¹ limfocyty regulatorowe CD4 + CD25 + (TRg), zdolne do blokowania ochronnego dzia³ania autoreaktywnych limfocytów. TRg zosta³y odkryte przed wielu laty, uwa ane one by³y za odpowiedzialne za zjawisko obwodowej tolerancji na antygeny gospodarza. Obecnie sugeruje siê, e odgrywaj¹ one równie bezpoœredni¹ rolê w zjawisku neuroprotekcji autoimmunologicznej, umo liwiaj¹c utrzymywanie autoreaktywnych limfocytów T o ni szym stopniu aktywacji, likwiduj¹c ryzyko rozwoju reakcji autoimmunologicznej. Sugeruje siê, e dziêki istnieniu zjawiska neuroprotekcji autoimmunologicznej wiele drobnych uszkodzeñ tkanek oun naprawianych jest przez obecne w ustroju limfocyty T (18). Mechanizmy neuroprotekcyjnego dzia³ania limfocytów Neurotrofiny Mechanizmy ochronnego dzia³ania limfocytów T nie zosta³y jeszcze w pe³ni poznane. Postuluje siê, e odpowiedzialnymi za neuroprotekcyjne dzia³anie mog¹ byæ czynniki troficzne i cytokiny, produkowane przez limfocyty T. Moalem i wsp. wykaza³, e zasadnicz¹ rolê odgrywaæ mog¹ neurotrofiny (NT-3, NT-4/5, BDNF), substancje, których produkcja w limfocytach nasilana jest stymulacj¹ antygenow¹ (26). Miejscowe podanie inhibitora kinazy tyrozynowej, powoduj¹cej os³abienie aktywnoœci receptora dla neurotrofin, powodowa³o os³abienie neuroprotekcyjnego dzia³ania limfocytów T w modelu uszkodzenie nerwu wzrokowego (28). Szczególnie silnie podkreœlana jest rola BDNF i NGF odgrywaj¹cych wa n¹ rolê w regeneracji i prze ywaniu ró nych populacji neuronów (16). BDNF zosta³ odkryty w 1989 roku, jako drugi z rodziny neurotrofin, do których nale y NGF i NT-3, -4/5, -6, oraz -7. Rola BDNF w regulowaniu prze ywania i ró nicowania ró nych populacji neuronów, w³¹czaj¹c neurony czuciowe, mó d - kowe i rdzeniowe zosta³a dok³adnie zbadana (17). G³ównym Ÿród³em BDNF w uk³adzie nerwowym s¹ neurony. Uwa a siê, e BDNF i NT-4/5 dzia³aj¹ poprzez jedn¹ z form receptora TrkB, okreœlan¹ jako gpl45trkb, którego ekspresja jest ograniczona do neuronów. Wykazano, e zastosowanie BDNF zapobiega degeneracji neuronów po aksotomii i w innych typach uszkodzenia neuronalnego.

7 WP YW REAKCJI AUTOIMMUNOLOGICZNEJ NA PROCESY REGENERACJI 67 Dodatkowo, korzystne efekty terapii BDNF uzyskano stosuj¹c go w zwierzêcych modelach chorób neurodegeneracyjnych (35). Poniewa receptory dla BDNF i NT-3 s¹ szeroko rozpowszechnione w oun, podanie z zewn¹trz tych substancji mog³oby zapobiegaæ atrofii i pobudzaæ regeneracjê ró nych klas neuronów oun (15). Zdolnoœæ produkowania BDNF posiadaj¹ obok neuronów równie mysie limfocyty T oraz ludzkie komórki T i B (36). Dodatkowo, komórki wykazuj¹ce ekspresjê BDNF stwierdzane s¹ w naciekach oko³onaczyniowych w oun chorych na SM (14). Obecnoœæ neurotrofin w komórkach T i NK (natural killer) mo e stanowiæ wa ny mechanizm ochronny neuronów oun. Obecnie uwa a siê, e neurotrofiny s¹ obok NGF i GDNF jednymi z najskuteczniejszych czynników wp³ywaj¹cych na prze ywalnoœæ motoneuronów. Niestety, ci¹gle brakuje danych dotycz¹cych ekspresji i czynnoœciowej reaktywnoœci na te czynniki wzrostowe innych ni motoneurony typów komórek nerwowych w obrêbie mózgu i rdzenia krêgowego. Wykazano, e autoreaktywne, skierowane przeciwko bia³kom mieliny limfocyty T wspomagaj¹ce prze ywalnoœæ neuronów po mechanicznym uszkodzeniu nerwu wykazuj¹ wysokie poziomy ekspresji neurotrofin, takich jak: NT-3, BDNF oraz GDNF. Postuluje siê, e stanowi to mechanizm neuroprotekcyjny dzia³ania komórek uk³adu odpornoœciowego w stanach patologii oun (26). Receptory dla neurotrofin TrkB s¹ obecne równie na powierzchni dojrzewaj¹cych limfocytów, a BDNF wzmacnia prze ywalnoœæ niedojrza³ych tymocytów. Stwierdzenie ekspresji receptorów TrkB i TrkC na pewnych populacjach dojrza³ych leukocytów pozwoli³o na postawienie hipotezy o immunomodulacyjnych dzia³aniu neurotrofin, bezpoœrednich dowodów potwierdzaj¹cych jednak ci¹gle brakuje (24). Kwas glutaminowy Kwas glutaminowy jest jednym z g³ównych neurotransmiterów w oun, niezbêdnym do prawid³owego funkcjonowania oun. Nadmierny wzrost stê enia tego neuroprzekaÿnika mo e byæ groÿny dla tkanki nerwowej, co obserwowane jest w ostrych urazach oun, przewlek³ych chorobach neurodegeneracyjnych oraz w przebiegu zaburzeñ psychicznych (37). Homeostaza kwasu glutaminowego zachowywana jest dziêki skutecznemu usuwaniu go z przestrzeni pozakomórkowej poprzez wychwyt zwrotny przez neurony oraz przez astrocyty. Ekspresjê transporterów glutaminianu oraz zdolnoœæ wychwytywania go posiadaj¹ tak e aktywowane makrofagi i komórki mikrogleju (38). Stwierdzono równie, e miejscowy wzrost stê enia kwasu glutaminowego powoduje ogólnoustrojow¹ aktywacjê odpowiedzi immunologicznej, g³ównie limfocytów T skierowanych przeciwko antygenom obecnym w miejscu podwy szonego stê enia glutaminianu (czyli w miejscu urazu oun). W konsekwencji wywo³uje to aktywacjê komórek mikrogleju oraz makrofagów, które poprzez usuwanie resztek uszkodzonych komórek, pobudzaj¹ procesy regeneracji tkanek oun. Wydaje siê, e mo e to byæ równie obok wytwarzania czynników troficznych, jeden z mechanizmów protekcyjnego dzia³ania komórek uk³adu odpornoœciowego. Wzrost stê enia neuroprzekaÿnika toksyczny dla neuronów stanowi jednoczeœnie sygna³ aktywuj¹cy dla si³ obronnych organizmu (38).

8 68 EWA BA KOWIEC-ISKRA I INNI Podsumowanie Mechanizmy wspó³dzia³ania uk³adów odpornoœciowego i nerwowego s¹ przedmiotem wielu badañ. Wzajemna regulacja obu uk³adów zosta³a potwierdzona wielokrotnie, nie ustalono jednak dotychczas charakteru tego wspó³dzia³ania. Coraz wiêcej danych wskazuje jednak na ochronne dzia³ania uk³adu odpornoœciowego w stosunku do tkanek oun. Przedstawione dane dotycz¹ce ochronnego wp³ywu reakcji autoimmunologicznej na komórki nerwowe wskazuj¹ nowe mo liwoœci terapii takich schorzeñ jak choroby neurodegeneracyjne czy urazy rdzenia krêgowego. Pod uwagê bierze siê podawanie do miejsca uszkodzenia neurotrofin lub cytokin przeciwzapalnych (np. IL-10), leków przeciwzapalnych i immunomoduluj¹cych czy stosowanie szczepionek. Oddzia³ywanie na odbudowê oun za pomoc¹ komórek uk³adu odpornoœciowego budzi równie nadzieje, tym wiêksze, e komórki te, mog¹ same poszukiwaæ miejsc uszkodzenia i na miejscu produkowaæ czynniki troficzne i przeciwzapalne. Piœmiennictwo 1. Allan S.M., Rothwell N.J.: Cytokines and acute neurodegeneration. Nat Rev Neurosci 2001; 2: Aisen P.S., Schafer K.A., Grundman M., Pfeiffer E., Sano M., Davis K.L., Farlow M.R., Jin S., Thomas R.G., Thal L.J.: Alzheimer s Disease Cooperative Study. Effects of rofecoxib or naproxen vs placebo on Alzheimer disease progression: a randomized controlled trial. JAMA 2003; 289: Cohen I.R., Schwartz M.: Autoimmune maintenance and neuroprotection of the central nervous system. J Neuroimmunol. 1999; 100: Cz³onkowska A., Kohutnicka M., Kurkowska-Jastrzêbska I., Cz³onkowski A.: Microglial reaction in MPTP induced Parkinson s disease mice model. Neurodegeneration 1996; 5: Cz³onkowska A., Kurkowska-Jastrzebska I., Czlonkowski A., Peter D., Stefano G.B.: Immune processes in the pathogenesis of Parkinson s disease a potential role for microglia and nitric oxide. Medical Science Monitor 2002; 8: RA Furlan R.: MBP-specific experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice. J. Immunol. 2004; 173: Flugel A., Berkowicz T., Ritter T., Labeur M., Jenne DE., Li Z., Ellwart JW., Willem M. Lassmann H., Wekerle H.: Migratory activity and functional changes of green fluorescent effector cells before and during experimental autoimmune encephalomyelitis. Immunity 2001; 14: Hauben E., Schwartz M.: Therapeutic vaccination for spinal cord injury: helping the body to cure itself. Trends Pharmacol. Sci. 2003; 24: Hauben E., Mizrahi T., Agranov E., Schwartz M.: Sexual dimorphism in the spontaneous recovery from spinal cord injury: a gender gap in beneficial autoimmunity? Eur. J. Neurosci. 2002; 16: Hauben E., Agranov E., Gothilf A., Nevo U., Cohen A., Smirnov I., Steinman L., Schwartz M.: Posttraumatic therapeutic vaccination with modified myelin self-antigen prevents complete paralysis while avoiding autoimmune disease. J. Clin. Invest., 2001; 108:

9 WP YW REAKCJI AUTOIMMUNOLOGICZNEJ NA PROCESY REGENERACJI Hauben E., Nevo U., Yoles E., Moalem G., Agranov E., Mor F., Akselrod S., Neeman M., Cohen I.R., Schwartz M.: Autoimmune T cells as potential neuroprotective therapy for spinal cord injury. Lancet 2000; 355: Hauben E., Butovsky O., Nevo U., Yoles E., Moalem G., Agranov E., Mor F., Leibowitz-Amit R., Pevsner E., Akselrod S., Neeman M., Cohen I.R., Schwartz M.: Passive or active immunization with myelin basic protein promotes recovery from spinal cord contusion. J. Neurosci. 2000; 20: Hirschberg DL., Moalem G., He J., Mor F., Cohen I.R.m Schwartz M.: Accumulation of passively transferred primed T cells independently of their antigen specificity following central nervous system trauma. J. Neuroimmunol. 1998; 89: Hohlfeld R., Kerschensteiner M., Stadelmann C., Lassmann H., Wekerle H.: The neuroprotective effect of inflammation: implications for the therapy of multiple sclerosis. J. Neuroimmunol., 2002; 107(2): Kerschensteiner M., Hohlfeld R.: Neurotrophic factors protect myelin from attack. Int. MS J., 2003; 10: Kerschensteiner M., Gallmeier E., Behrens L., Leal VV., Misgeld T., Klinkert WE., Kolbeck R., Hoppe E., Oropeza-Wekerle RL., Bartke I., Stadelmann C., Lassmann H.,Wekerle H., Hohlfeld R.: Activated human T cells, B cells, and monocytes produce brain-derived neurotrophic factor in vitro and in inflammatory brain lesions: a neuroprotective role of inflammation? J. Exp. Med. 1999; 189: Kerschensteiner M., Stadelmann C., Dechant G., Wekerle H., Hohlfeld R.: Neurotrophic crosstalk between the nervous and immune systems: implications for neurological diseases. Ann. Neurol., 2003; 53: Kipnis J., Mizrahi T., Hauben E., Shaked I., Shevach E., Schwartz M.: Neuroprotective autoimmunity: naturally occurring CD4+CD25+ regulatory T cells suppress the ability to withstand injury to the central nervous system. PNAS USA 2002; 99: Kipnis J., Mizrahi T., Yoles E., Ben-Nun A., Schwartz M., Ben-Nur A.: Myelin specific Th1 cells are necessary for post-traumatic protective autoimmunity. J. Neuroimmunol. 2002; 30: Kipnis J., Yoles E., Schori H., Hauben E., Shaked I., Schwartz M.: Neuronal survival after CNS insult is determined by a genetically encoded autoimmune response. J. Neuroscience 2001; 21: Kurkowska-Jastrzebska I., Babiuch M., Joniec I., Przybylkowski A., Czlonkowski A., Czlonkowska A.: Indomethacin protects against neurodegeneration caused by MPTP intoxication in mice. Int. Immunopharm. 2002; 2: Kurkowska-Jastrzebska I., Wronska A., Kohutnicka M., Czlonkowski A., Czlonkowska A.: The inflammatory reaction following 1-methyl-4-phenyl-1,2,3, 6-tetrahydropyridine intoxication in mouse. Exp.Neurol. 1999; 156: Levkovitch-Verbin H., Harris-Cerruti C., Groner Y., Wheeler LA., Schwartz M., Yoles E.: RGC death in mice after optic nerve crush injury: oxidative stress and neuroprotection. Invest. Ophthalmol. Visual Sci. 2000; 41: Maroder M., Bellavia D., Vacca A., Felli MP., Screpanti I.: The thymus at the crossroad of neuroimmune interactions. Ann. NY Acad. Sci., 2000; 917: Mc Geer P.L., McGeer E.G.: Local neuroinflammation and the progression of Alzheimer s disease. J Neuroimmunol 2002; 8: Moalem G., Gdalyahu A., Shani Y., Otten U., Lazarovici P., Cohen IR., Schwartz M.: Production of neurotrophins by activated T cells: implications for neuroprotective autoimmunity. J. Autoimmunity, 2000; 15: Moalem G., Yoles E., Leibowitz-Amit R., Muller-Gilor S., Mor F., Cohen IR., Schwartz M.: Autoimmune T cells retard the loss of function in injured rat optic nerves. J. Neuroimmunol. 2000; 106:

10 70 EWA BA KOWIEC-ISKRA I INNI 28. Moalem G., Leibowitz-Amit R., Yoles E., Mor F., Cohen IR., Schwartz M.: Autoimmune T cells protect neurons from secondary degeneration after central nervous system axotomy. Nat. Med., 1999; 5: Moalem G. Monsonego A. Shani Y. Cohen IR. Schwartz M.: Differential T cell response in central and peripheral nerve injury: connection with immune privilege. FASEB Journal 1999; 13: Nevo U., Golding I.. Neumann A.U., Schwartz M., Akselrod S.: Autoimmunity as an immune defense against degenerative processes: a primary mathematical model illustrating the bright side of autoimmunity. J. Theoretical Biol. 2004; 227: Perry V.H.: The influence of systemic inflammation on inflammation in the brain: implications for chronic neurodegenerative disease. Br Behav. Immun. 2004; 18: Schwartz M.: Macrophages and microglia in central nervous system injury: are they helpful or harmful? J. Cereb. Blood Flow Metab. 2003; 23: Schwartz M., Moalem G., Leibowitz-Amit R., Cohen I.R.: Innate and adaptive immune responses can be beneficial for CNS repair. Trends Neurosci. 1999; 22: Schwartz M., Cohen I., Lazarov-Spiegler O., Moalem G., Yoles E.: The remedy may lie in ourselves: prospects for immune cell therapy in central nervous system protection and repair. J. Mol. Med. 1999; 77: Stadelmann C., Kerschensteiner M., Misgeld T., Bruck W., Hohlfeld R., Lassmann H.: BDNF and gp145trkb in multiple sclerosis brain lesions: neuroprotective interactions between immune and neuronal cells? Brain, 2002; 125: Stadelmann C., Lassmann H., Wekerle H., Hohlfeld R.: Activated human T cells, B cells, and monocytes produce brain-derived neurotrophic factor in vitro and in inflammatory brain lesions: a neuroprotective role of inflammation? J. Exp. Med. 1999; 189: Schori H., Yoles E., Schwartz M.: T-cell-based immunity counteracts the potential toxicity of glutamate in the central nervous system. J. Neuroimmunol., 2001; 119: Schori H., Yoles E., Wheeler LA., Raveh T., Kimchi A., Schwartz M.: Immune-related mechanisms participating in resistance and susceptibility to glutamate toxicity. Eur. J. Neurosci., 2002; 16(4):

Prof. dr hab. W ADYS AW LASOÑ Instytut Farmakologii PAN Zak³ad Endokrynologii ul. Smêtna 12, 31-343 Kraków tel.: (012) 662-32-58, fax: (012)

Prof. dr hab. W ADYS AW LASOÑ Instytut Farmakologii PAN Zak³ad Endokrynologii ul. Smêtna 12, 31-343 Kraków tel.: (012) 662-32-58, fax: (012) Prof. dr hab. W ADYS AW LASOÑ Instytut Farmakologii PAN Zak³ad Endokrynologii ul. Smêtna 12, 31-343 Kraków tel.: (012) 662-32-58, fax: (012) 637-45-00 e-mail: lason@if-pan.krakow.pl NEUROPROTEKCJA XX Zimowa

Bardziej szczegółowo

UDZIA α-synukleiny W FUNKCJI UK ADU DOPAMINERGICZNEGO*

UDZIA α-synukleiny W FUNKCJI UK ADU DOPAMINERGICZNEGO* UDZIA α-synukleiny W FUNKCJI UK ADU DOPAMINERGICZNEGO 377 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 34 2007 NR 2 (377 390) UDZIA α-synukleiny W FUNKCJI UK ADU DOPAMINERGICZNEGO* THE INFLUENCE OF α-synuclein ON DOPAMINERGIC

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 38 2011 NR 3 (363 378) KOMÓRKI MACIERZYSTE TKANKI T USZCZOWEJ 363 W AŒCIWOŒCI REGENERACYJNE I IMMUNOMODULACYJNE MEZENCHYMALNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH Z TKANKI T USZCZOWEJ REGENERATIVE

Bardziej szczegółowo

Odpornoœæ naturalna (wrodzona) w wirusowych zapaleniach w¹troby u dzieci

Odpornoœæ naturalna (wrodzona) w wirusowych zapaleniach w¹troby u dzieci Mozer-Lisewska I. Odpornoœæ naturalna (wrodzona) w wirusowych IMMUNOLOGIA zapaleniach w¹troby u KLINICZNA dzieci 21 Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(4), xxx Odpornoœæ naturalna (wrodzona) w wirusowych

Bardziej szczegółowo

Komórki Schwanna w terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego Schwann cells in therapy of spinal cord injuries

Komórki Schwanna w terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego Schwann cells in therapy of spinal cord injuries Postepy Hig Med Dosw (online), 2013; 67: 680-689 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2012.06.12 Accepted: 2013.03.03 Published: 2013.07.23 Komórki Schwanna w terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego

Bardziej szczegółowo

Molekularne pod³o e zaburzeñ pigmentacji w chorobach skóry

Molekularne pod³o e zaburzeñ pigmentacji w chorobach skóry PRACE POGL DOWE Justyna DRUKA A 1 Sylwia BOBIS 1 Ewa ABIÑSKA-P AZAK 2 Anna WOJAS-PELC 2 Molekularne pod³o e zaburzeñ pigmentacji w chorobach skóry Molecular basis of pigmentation disorders in skin diseases

Bardziej szczegółowo

Immunopatogeneza miastenii

Immunopatogeneza miastenii Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(4), 175-181 Biliñska M. Immunopatogeneza miastenii IMMUNOLOGIA KLINICZNA 175 Immunopatogeneza miastenii Immunopathogenesis of myasthenia MA GORZATA BILIÑSKA Katedra i

Bardziej szczegółowo

PRZECIWCIA A PRZECIWJAJNIKOWE IMMUNOLOGICZNY ASPEKT NIEP ODNOŒCI

PRZECIWCIA A PRZECIWJAJNIKOWE IMMUNOLOGICZNY ASPEKT NIEP ODNOŒCI PRZECIWCIA A PRZECIWJAJNIKOWE A NIEP ODNOŒÆ 549 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 32 2005 NR 3 (549 560) PRZECIWCIA A PRZECIWJAJNIKOWE IMMUNOLOGICZNY ASPEKT NIEP ODNOŒCI ANTIOVARIAN AUTOANTIBODIES IMMUNOLOGICAL

Bardziej szczegółowo

Śródbłonkowe działanie aldosteronu implikacje terapeutyczne płynące z badań podstawowych i klinicznych

Śródbłonkowe działanie aldosteronu implikacje terapeutyczne płynące z badań podstawowych i klinicznych Śródbłonkowe działanie aldosteronu implikacje terapeutyczne płynące z badań podstawowych i klinicznych Endothelial action of aldosteron therapeutic implications from basic and clinical research. Drelicharz

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI MSC SZPIKU KOSTNEGO A STARZENIE TOM 37 2010 NR 1 (89 106) MEZENCHYMALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE SZPIKU KOSTNEGO A STARZENIE* BONE MARROW DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS AND AGING Kamila

Bardziej szczegółowo

Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 *

Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 * POST. MIKROBIOL., 2010, 49, 1, 25 32 http://www.pm.microbiology.pl CYKL KR ENIA KRÊTKÓW BORRELIA BURGDORFERI W ŒRODOWISKU Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 * Narodowy Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WP YW BAKTERII Z RODZAJU ARTHROSPIRA NA FUNKCJONOWANIE UK ADU IMMUNOLOGICZNEGO

WP YW BAKTERII Z RODZAJU ARTHROSPIRA NA FUNKCJONOWANIE UK ADU IMMUNOLOGICZNEGO POST. MIKROBIOL., 2010, 49, 1, 15 23 http://www.pm.microbiology.pl WP YW BAKTERII Z RODZAJU ARTHROSPIRA NA FUNKCJONOWANIE UK ADU IMMUNOLOGICZNEGO Aleksandra Duda-Chodak* 1, ukasz Wajda 1, Ma³gorzata Kobus

Bardziej szczegółowo

Porównanie stê eñ wybranych cytokin w surowicy krwi u dzieci z guzami mózgu i lokalizacji pozamózgowej

Porównanie stê eñ wybranych cytokin w surowicy krwi u dzieci z guzami mózgu i lokalizacji pozamózgowej Alergia Astma Charubczyk Immunologia, A., Zieliñska 2005, 10(2), E., 83-89 Kuna P. Porównanie stê eñ wybranych cytokin w surowicy krwi u dzieci 83 Porównanie stê eñ wybranych cytokin w surowicy krwi u

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty apoptozy i proliferacji komórkowej raka krtani

Wybrane aspekty apoptozy i proliferacji komórkowej raka krtani Gryczyñski M., Wioletta Pietruszewska W.: Wybrane aspekty apoptozy i proliferacji komórkowej raka krtani Otorynolaryngologia, 2002, 1(1), 1-11 151 CHOROBY Y JAMY USTNEJ, GARD A A I KRTANI ANI Otorynolaryngologia,

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY UDZIA BIOLOGII UK ADU KOMÓRKI DOPE NIACZA W REGULACJI TOM KRWIOTWORZENIA 36 2009 NR 2 (279 294) 279 UDZIA UK ADU DOPE NIACZA W REGULACJI KRWIOTWORZENIA THE ROLE OF COMPLEMENT SYSTEM IN HEMATOPOIESIS

Bardziej szczegółowo

IMMUNOTOKSYNY CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

IMMUNOTOKSYNY CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE POST. MIKROBIOL., 2010, 49, 4, 239 254 http://www.pm.microbiology.pl IMMUNOTOKSYNY CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE Micha³ Kamiñski 1, Rados³aw Stachowiak 1 *, Jacek Bielecki 1 1 Zak³ad Mikrobiologii Stosowanej,

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA DNA PRZEZ WYCINANIE NUKLEOTYDÓW W KOMÓRKACH SSAKÓW

NAPRAWA DNA PRZEZ WYCINANIE NUKLEOTYDÓW W KOMÓRKACH SSAKÓW 697 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 33 2006 NR 4 (697 719) NAPRAWA DNA PRZEZ WYCINANIE NUKLEOTYDÓW W KOMÓRKACH SSAKÓW* NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR IN MAMMALIAN CELLS Tomasz ŒLIWIÑSKI, Janusz B ASIAK Katedra

Bardziej szczegółowo

Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV

Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV ARTYKU Y ORYGINALNE 173 Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(3), 173-177 Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV ANNA MUSZYÑSKA, JERZY KRUSZEWSKI, WALDEMAR HALOTA*, JANUSZ ŒLUSARCZYK**,

Bardziej szczegółowo

Wp³yw leczenia atopowego zapalenia skóry na stopieñ kolonizacji przez Staphylococcus aureus

Wp³yw leczenia atopowego zapalenia skóry na stopieñ kolonizacji przez Staphylococcus aureus ARTYKU Y ORYGINALNE33 Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(1), 33-43 Wp³yw leczenia atopowego zapalenia skóry na stopieñ kolonizacji przez Staphylococcus aureus Effects of combined therapy with oral antihistamines

Bardziej szczegółowo

OdpowiedŸ immunologiczna w przebiegu zaka eñ wirusem zespo³u rozrodczo-oddechowego œwiñ

OdpowiedŸ immunologiczna w przebiegu zaka eñ wirusem zespo³u rozrodczo-oddechowego œwiñ 526 Artyku³ przegl¹dowy Review OdpowiedŸ immunologiczna w przebiegu zaka eñ wirusem zespo³u rozrodczo-oddechowego œwiñ EWELINA CZY EWSKA, ARKADIUSZ DORS, MA GORZATA POMORSKA-MÓL Zak³ad Chorób Œwiñ, Pañstwowy

Bardziej szczegółowo

Ophthalmology new trends in therapy

Ophthalmology new trends in therapy International Symposium Ophthalmology new trends in therapy 12-14.06.2008 r. Wroc³aw Poland PROGRAM STRESZCZENIA / ABSTRACTS SESJE PLENARNE STRESZCZENIA PLENARY SESSIONS ABSTRACTS 33 FRIDAY 13.06.2008

Bardziej szczegółowo

Wp³yw surowic zawieraj¹cych przeciwcia³a przeciw cytoplazmie granulocytów obojêtnoch³onnych (ANCA) na czynnoœæ granulocytów in vitro

Wp³yw surowic zawieraj¹cych przeciwcia³a przeciw cytoplazmie granulocytów obojêtnoch³onnych (ANCA) na czynnoœæ granulocytów in vitro Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(4), 259-266 259 Wp³yw surowic zawieraj¹cych przeciwcia³a przeciw cytoplazmie granulocytów obojêtnoch³onnych (ANCA) na czynnoœæ granulocytów in vitro MARIUSZ PUSZCZEWICZ,

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 38 2010 NR 1 (65 84) HISTON H1.2 PRZEDSTAWICIEL HISTONÓW CZNIKOWYCH 65 HISTON H1.2 PRZEDSTAWICIEL HISTONÓW CZNIKOWYCH O FUNKCJI ZNACZNIKA APOPTOZY* HISTONE H1.2 MEMBER OF LINKER

Bardziej szczegółowo

Immunoterapia alergenowa 28.02.08-01.03.08. VII Ogólnopolskie Sympozjum. str. 23. Pó³rocznik dla lekarzy alergologów

Immunoterapia alergenowa 28.02.08-01.03.08. VII Ogólnopolskie Sympozjum. str. 23. Pó³rocznik dla lekarzy alergologów Pó³rocznik dla lekarzy alergologów Katowice, kwiecieñ 2008 r. PROBLEMY ALERGOLOGII STOSOWANEJ ISSN 1507 6898 nr 1 (21) Hipoteza higieniczna chorób alergicznych Genetyczne aspekty atopowego zapalenia skóry

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 38 2011 NR 1 (65 84) HISTON H1.2 PRZEDSTAWICIEL HISTONÓW CZNIKOWYCH 65 HISTON H1.2 PRZEDSTAWICIEL HISTONÓW CZNIKOWYCH O FUNKCJI ZNACZNIKA APOPTOZY* HISTONE H1.2 MEMBER OF LINKER

Bardziej szczegółowo

Immunoterapia swoista miêdzy

Immunoterapia swoista miêdzy Pó³rocznik dla lekarzy alergologów ISSN 1507 6898 Katowice, maj 2009 r. nr 1 (23) PROBLEMY ALERGOLOGII STOSOWANEJ Immunoterapia swoista miêdzy teori¹ a praktyk¹ fragmenty dyskusji z konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

http://www.pm.microbiology.pl

http://www.pm.microbiology.pl http://www.pm.microbiology.pl RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski), MIECZYS AW K. B ASZCZYK (SGGW Warszawa), RYSZARD CHRÓST (Uniwersytet Warszawski), JERZY D UGOÑSKI (Uniwersytet ódzki),

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Diagnosta Laboratoryjny Rok 7, numer 2(20) grudzieñ 2009 GAZETA BEZP ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Awers Sztandaru Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Czas Bo ego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA*

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOFAGIA POSTÊPY BIOLOGII W ZAKA ENIACH KOMÓRKI WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: TOM MOLEKULARNA 35 2008 NR RULETKA 3 (351 368) AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOPHAGY

Bardziej szczegółowo

Koncepcje nutrigenomiki

Koncepcje nutrigenomiki PRACE PRZEGL DOWE Koncepcje nutrigenomiki Maria Kozio³kiewicz Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika ódzka, ódÿ Nutrigenomics concepts Summary The term nutrigenomics refers to the effect of diet

Bardziej szczegółowo