Financial information in small business management. Logit analysis of factors forming managers information needs

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Financial information in small business management. Logit analysis of factors forming managers information needs"

Transkrypt

1 Jacek Jaworski Katarzyna Sokołowska Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Analiza czynników kształtujących potrzeby informacyjne menedżerów z wykorzystaniem modeli logitowych Sektor małych przedsiębiorstw jest ważną częścią współczesnej gospodarki. Istotną barierą rozwoju tegoż sektora stanowi utrudniony dostęp małych firm do wiarygodnych i odpowiednio przygotowanych informacji o własnej kondycji finansowej. Celem artykułu jest analiza wyników badania ankietowego ukierunkowanego na diagnostykę popytu na informacje finansowe wykorzystywane w zarządzaniu małą firmą w Polsce. W wyniku estymacji modeli logitowych dla pozyskanych ocen kilkunastu najważniejszych rodzajów informacji zdiagnozowaliśmy kluczowe endogeniczne czynniki wpływające na zgłaszane potrzeby informacyjne. Financial information in small business management. Logit analysis of factors forming managers information needs The small enterprise sector is an important part of the modern economy. A significant development barrier in this sector is the restricted access of small firms to reliable and well prepared information regarding their financial condition. The article aims to analyze the results of a survey focused on identifying the demand for financial information in small business management in Poland. We diagnosed the main endogenous factors of managers information needs by estimating logit models that are build for the received evaluation of several key types of financial information.

2 Hanna Kuzińska Ubezpieczenia społeczne z perspektywy państwa oraz emerytów i rencistów Minimalna emerytura powinna być gwarantowana przez państwo a nie wynikać z wniesionych składek i efektywności poczynań OFE. Dlatego, że dochody emerytów poniżej minimum socjalnego i tak uruchomić muszą dotacje w ramach pomocy społecznej. Wątpliwości budzi też praktyka finansowania OFE z deficytu budżetowego. W Polsce wydatki na ubezpieczenie społeczne nominalnie szybko rosną, ale maleją np. w relacji do PKB. Pomimo to dochody emerytów w ostatnich latach wzrosły. Choć emerytury, a szczególnie renty, są w Polsce dużo niższe niż przeciętnie w UE, pozwalają jednak unikać tzw. relatywnego ubóstwa. Social security from the perspective of the state and pensioners The minimum retirement should be guaranteed by the state and not be the result of contributions paid and the effectiveness of the actions of the OFE (open-end pension plan). Therefore, the income of pensioners below the social minimum is based on social budget subsidies. The practice of financing the OFE from the budget deficit is questionable. In Poland, social insurance expenditures increase nominally, but decrease in relation to GDP, for example. However, pensioners incomes increased in the recent years. Although in Poland retirement, especially pensions, is on average much lower than in the EU, it prevents the so-called relative poverty.

3 Marta Postuła Reguły fiskalne na świecie i w Polsce Przeprowadzenie zmian w systemu finansów publicznych na poziomie Unii Europejskiej i poszczególnych krajów członkowskich jest konieczne. Jednym z kierunków proponowanych zmian jest stworzenie reguł fiskalnych. Stosowane reguły fiskalne powinny pozwalać na realizację programu gospodarczego rządu przy z góry zaprojektowanych ramach zapewniających utrzymanie makroekonomicznej stabilności. W wielu krajach UE funkcjonują już poszczególne reguły fiskalne. Polska w tym zakresie znajduje się w ścisłej czołówce. Mamy regułę w odniesieniu do długu publicznego, ostatnio wprowadzono nową regułę wydatkową, tzw. dyscyplinującą, a obecnie trwają prace nad regułą docelową stabilizującą. Fiscal rules in the world and in Poland It is absolutely necessary to implement changes in the public finance system at the level of the European Union as well as individual countries. One of the directions of the proposed innovations is the establishment of fiscal rules. Appropriate fiscal rules should allow for the realization of governmental economic programs, while ensuring the maintenance of the predesigned framework of macroeconomic stability. In many EU countries there are some fiscal rules. Poland is one of the leaders in this respect. We have a rule concerning public debt, a new rule, the so-called disciplinary (temporary) expenditure rule, has been introduced, and also some progress has been made in stabilizing the (permanent) expenditure rule.

4 Jacek Tomkiewicz Reakcja państwa na kryzys gospodarczy podstawowe dylematy Celem artykułu jest analiza reakcji polityki gospodarczej na kryzys finansowy z lat z punktu widzenie skuteczności podjętych interwencji i ich kosztów. Można mieć zasadnicze wątpliwości co do tego, czy działania rządów i banków centralnych są właściwą odpowiedzią na strukturalne problemy, których skutkiem był początek kryzysu we wrześniu 2008 roku. Równie duży niepokój mogą budzić koszty zaangażowania się państwa w politykę antykryzysową oraz to, jakie konsekwencje dla przyszłego stanu gospodarki światowej wynikają z obecnej ekspansywnej polityki makroekonomicznej. Government reactions to the economic crisis - the fundamental dilemmas The goal of this article is to analyze government reactions to the contemporary economic crisis from the point of view of their efficiency. One can have serious doubts whether activities undertaken by governments and central banks are an appropriate remedy for structural problems, which have led to the crisis that began in September Another concern is the huge cost of government intervention and its consequences for the future of the global economy.

5 Izabela Koładkiewicz Przewodniczący rady dyrektorów/rady nadzorczej europejskie dobre praktyki nadzoru korporacyjnego a polska praktyka działania Celem artykułu jest zbadanie, jak w oczekiwania dotyczące roli i zadań przewodniczącego rady dyrektorów/rady nadzorczej, które zostały zawarte w nowych po kryzysowych wersjach dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego, wpisują się dotychczasowe doświadczenia przewodniczących rad polskich spółek giełdowych. Zestawienie oczekiwań dotyczących roli przewodniczącego rady, sformułowanych przez twórców dobrych praktyk z wybranych krajów Europy Zachodniej (EZ) z polską praktyką, wynikającą z doświadczeń 15 członków rad nadzorczych ze spółek giełdowych notowanych na GPW, pozwala na stwierdzenie, że w obu przypadkach przypisywana jest mu przede wszystkim rola organizatora oraz przywódcy. Drugi główny wniosek, jaki wynika z przeprowadzonych badań, wskazuje, że istnieją również takie zadania przewodniczącego rady, które w praktyce działania naszych rad nie są jeszcze dostrzegane. Do najważniejszych z nich należą m.in.: dbałość przewodniczącego rady o ciągły rozwój zgromadzonych w radzie zasobów wiedzy i umiejętności oraz dokonywanie przez radę samooceny jej pracy. The chairman of the board of directors / supervisory board European good practices of corporate governance and the Polish practice This article aims to examine how the hitherto experiences of the chairmen of Polish listed companies relate to the expectations regarding the role and tasks of a chairman of a board of directors/supervisory board, which have been incorporated in the new post-crisis editions of good practices of corporate governance. A comparison of the expectations regarding the role of chairmen, formulated by the creators of the good practices from selected countries of Western Europe, with the Polish practice, based on the experiences of 15 members of supervisory boards of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, leads

6 to the conclusion that in both cases the chairman is expected to above all take on the role of a coordinator and a leader. The second main conclusion, based on the conducted research, is that there are also such tasks of chairmen, which in the practice of the Polish boards have not yet been perceived. One of the most important ones is the effort that a chairman should put into making sure that there is a continuous development of the gathered within the board knowledge resources as well as skills and to conduct a self-assessment of the his/her own work through the board. Waldemar Walczak Organizacyjno-prawne uwarunkowania związane z zatrudnianiem pracowników samorządowych na przykładzie Urzędu Miasta Łodzi Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie i wnikliwa diagnoza kluczowych uwarunkowań związanych z procesami zatrudniania pracowników samorządowych, które mają swoje realne potwierdzenie w praktyce zarządzania. Przyjęta w pracy hipoteza brzmi, że stosowane metody rekrutacji i doboru pracowników samorządowych pozostają w relacji dychotomicznej do szczytnych założeń ustawowych, będąc przykładem instrumentalizacji prawa w celu realizacji partykularnych interesów i zapewnienia stanowisk dla z góry ustawionych beneficjentów. W pracy przyjęto podejście integratywne: zagadnienia są omawiane od strony uwarunkowań prawnych oraz z punktu widzenia nauk o zarządzaniu. Dla osiągnięcia sformułowanego celu pracy dokonano wyboru adekwatnej metody badawczej, jaką jest przeprowadzenie kompleksowych i pogłębionych badań analitycznych, opartych na wiarygodnych i możliwych do zweryfikowania źródłowych informacjach oraz dokumentach, które jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane podawać do wiadomości publicznej. Wnioski z badań empirycznych upoważniają do stwierdzenia, że sformułowana hipoteza badawcza została pozytywnie zweryfikowana. W końcowej części artykułu wskazano na potrzebę zacieśnienia współpracy między sektorem nauki a administracją samorządową, uznając ją za kluczowy czynnik umożliwiający rozwiązanie występujących problemów.

7 Organizational and legal conditioning associated with employment in self-government units on the example of the city of Łódź The aim of this article is a diagnosis of the crucial conditioning related to processes of employing in self-government units, which have its real confirmation in management practice. The adopted hypothesis claims that the applied methods of employee recruitment and selection remain in a dichotomous relation to noble statutory regulations, being an example of law instrumentalization in order to realize particular business interests and guaranteeing positions for earlier informally selected beneficiaries. An integrative approach was accepted: issues are being discussed from the legal perspective and from the point of view of management studies. For accomplishing the formulated purpose of the study, an appropriate research method was selected. Comprehensive and deepened analytical studies were conducted, which were based on credible and verifiable sources information and documents that self-government units are obliged to disclose. The conclusion based on the empirical research is that the formulated hypothesis was positively confirmed. In the final part of the paper the author points out the need for a closer co-operation between the science sector and the local authorities, recognizing it as a key factor that would enable solving emerging problems. Pawel Kossecki Urszula Świerczyńska-Kaczor Zaufanie w portalach społecznościowych Autorzy podejmują analizę zagadnienia zaufania w serwisach społecznościowych, wskazując na złożoność tego pojęcia. Na zaufanie w serwisie składa się zaufanie zarówno do organizatora serwisu, jak i innych użytkowników oraz podmiotów instytucjonalnych obecnych w serwisie. W artykule wskazano na zależności między zaufaniem, budowanymi relacjami, tożsamością wirtualną użytkownika oraz budowanym w społeczności kapitałem społecznym.

8 Trust in social networks The authors discuss the development of trust on social networks sites, pointing out its multidimensional character. Trust is understood as a combination of trust towards other users, the trust towards the site developer and the trust towards different organizations. The article indicates interrelations between trust, user relationships, the virtual identity and the social capital created in such online communities. Konrad Olesiewicz Standaryzacja i rosnące znaczenie przemysłów kreatywnych na przykładzie segmentu komputerowych gier społecznościowych Autor porusza temat standaryzacji i wiążących się z nią często rewolucji efektywnościowych. Rozważania prowadzone są w kontekście wzrostu znaczenia przemysłów kreatywnych we współczesnych gospodarkach. Jako że gry komputerowe są istotną częścią przemysłów kreatywnych, omówiony został przypadek popularyzacji gier społecznościowych, które są najszybciej rozwijającą się gałęzią rynku gier. Zdaniem autora zawdzięczają one swój sukces m.in. możliwości kwantyfikacji kluczowych czynników, która na rynkach tradycyjnych gier, posługujących się innym schematem projektowania produktów, nie była dotąd możliwa. Standardization and the rising significance of creative industries in the context of the social computer games market This article discusses the standardization and the often accompanying productivity revolutions in the context of the rising importance of creative industries in the economy. Computer games are the sector that generates a significant portion of the added value in creative industries. Since the fastest growing segment of the games industry is based on social games, it is those games the author focuses on. The author concludes that social

9 games are successful, amongst other things, due to the fact that they managed to map out and quantify key aspects, which the traditional games, operating on different design patterns, were yet unable to do.

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA V O L U M E 15 N U M B E R 1 2 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 7 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90

STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90 STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90 Mirosława Janoś - Kresło Konsument na rynku e-kultury Rozwój technologii ICT otworzył przed kulturą nowe możliwości. Następuje zmiana sposobu rozpowszechniania dzieł

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

Badanie pt.: Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013 Raport końcowy

Badanie pt.: Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013 Raport końcowy Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013 1 Badanie pt.: Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013 Raport końcowy Warszawa, marzec 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA ABSTRACTS

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA ABSTRACTS V O L U M E 19 N U M B E R 2 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY STRESZCZENIA ABSTRACTS OLSZTYN 2 0 1 1 ISSN 1733-2478 STUDIA I

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ZN 89. Renata Pajewska

STRESZCZENIA ZN 89. Renata Pajewska Renata Pajewska STRESZCZENIA ZN 89 Stan ochrony zdrowia w Polsce diagnoza i perspektywy systemu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego System publicznej opieki zdrowotnej, choć wielokrotnie reformy w dalszym

Bardziej szczegółowo

MODELLING AND FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA

MODELLING AND FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA MODELLING AND FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA A b s t r a c t s Zakopane, Poland May 12-15, 2015 Honorary Patronage of the Conference: Rector of the Cracow University of Economics Prof. UEK dr

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ZESZYT NAUKOWY WSG W BYDGOSZCZY 3/2011 SERIA: EKONOMIA. Rola i znaczenie zarządzania projektami w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

ZESZYT NAUKOWY WSG W BYDGOSZCZY 3/2011 SERIA: EKONOMIA. Rola i znaczenie zarządzania projektami w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa ZESZYT NAUKOWY WSG W BYDGOSZCZY 3/2011 SERIA: EKONOMIA AGNIESZKA GOŹDZIEWSKA Rola i znaczenie zarządzania projektami w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarys treści: Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (69) 2013

zeszyty naukowe 3 (69) 2013 zeszyty naukowe 3 (69) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (72) 2014

zeszyty naukowe 3 (72) 2014 zeszyty naukowe 3 (72) 2014 WARSZAWA 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY: Analiza działalności B+R przedsiębiorstw w województwie mazowieckim

RAPORT KOŃCOWY: Analiza działalności B+R przedsiębiorstw w województwie mazowieckim Badanie i przygotowanie raportu współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dotyczy projektu nr POKL 08.02.02-14-001/09-01

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim e w a l u a c j a ISBN: 978-83-7328-288-9 Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim 3URMHNW QDQVRZDQ\ SU]H] 8QLĊ (XURSHMVNą

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT, STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 3

ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT, STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 3 STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW ZESZYTY NAUKOWE DWSPiT, STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 3 Grzegorz W. Kołodko Od neoliberalizmu do nowego pragmatyzmu (From Neoliberalism to New Pragmatism) Due to the interdependence

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo