s ł o d y c z i z w ą t p i e n i e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "s ł o d y c z i z w ą t p i e n i e"

Transkrypt

1 słodycz i zwątpienie

2 MARCELINA GUNIA VIOLA KUŚ DOROTA PODLASKA KAROL RADZISZEWSKI KATARZYNA SKROBAŁA ALEKSANDRA SOJAK-BORODO WERONIKA TADAJ-KRÓLIKIEWICZ NATALIA TURCZYŃSKA JOANNA WRÓBLEWSKA SŁODYCZ I ZWĄTPIENIE dyrektor - ANNA JACKOWSKA kurator - MAŁGORZATA JANKOWKA galeria sztuki WOZOWNIA STOWARZYSZENIE SZTUKI NOWOCZESNEJ Toruń 2008

3

4 Prawodawca znaleźć musi na to [nikczemne postępowanie] jakieś lekarstwo (farmakon). Prawdę powiada stare przysłowie, że ciężko walczyć naraz z dwoma, i to przeciwnymi sobie rzeczami. Widoczne to jest w chorobach i wielu innych przypadkach Platon, Prawa And the legislator ought always to be devising a remedy (pharmakon) for evils of this nature. There is an ancient saying, which is also a true one To fight against two opponents is a difficult thing, as is seen in diseases and in many other cases. Plato, Laws Smak farmakonu The Taste of Pharmakon Wystawa Słodycz i zwątpienie opowiada o dwuznacznościach, sprzecznych sensach i przeciwnościach skrywających się w codziennych czynnościach, zwyczajnych przedmiotach i sztuce. Sytuacje, rzeczy i kategorie poddane przez artystów re-interpretacji, wzmocnione powtórzeniem ujawniają czasami trudne do zaakceptowania równoczesności, obnażają słabości początkowo uznane za siłę lub pomyłki, które ostatecznie kończą się sukcesem. Aby podkreślić niejednoznaczność tego co wydawałoby się oczywiste artyści używają czekolady wykorzystując jej podwójną właściwość : wspaniałej słodyczy oraz przynoszącej zwątpienie używki. To co dla jednych jest kwintesencją smaku, wysublimowaną przyjemnością i kojącym lekarstwem dla innych staje się niebezpieczną trucizną, zagrożeniem, obsesją. Słodki smak osłania gorycz z jakiej powstaje, tak jak temperatura i ruch zmieniają cierpkość czekoladowej masy w wyborny smakołyk. Koegzystencja obu tych obszarów podobnie jak dwojaka natura życia zaskakuje łatwością dopasowania, umiejętnym wytłumaczeniem i akceptacją. Łatwo wpadamy w pułapkę sprzecznych wartości, które wydawać się mogą zbawienne w procesie porządkowania i oznaczania świata. Dobro/zło, prawdziwe/ fałszywe, istota/pozór, wnętrze/zewnętrze nie są jednak w stanie wyjaśnić i określić wszystkiego co nas otacza, bowiem wyobraźnia i ruchliwa natura człowieka i tak znajdzie inne, ciekawsze rozwiązanie. Prawem każdego organizmu jak pisał Platon jest możliwość rozwoju według własnych norm i właściwych mu postaci, specyficznych dlań rytmów i powiązań. Ta naturalna właściwość podąża więc prawem farmakonu, który zaliczony jest w Protagorasie do rzeczy, które mogą być zarazem dobre (agata) i przykre (aniara). Tytułowe słodycz i zwątpienie choć przeciwstawne nie odnoszą się do jednoznacznie zdefiniowanych sensów dobrego i złego. Są równoczesnością i jak pisze Derrida ta bolesna rozkosz związana tyleż z chorobą co z jej uśmierzaniem stanowi farmakon sam w sobie. Ma cechy wspólne zarazem z czymś dobrym i złym, przyjemnych i nieprzyjemnym. Lub raczej to w tworzącej ją mieszaninie dają o sobie znać te przeciwieństwa. Mieszanina dobrych i złych przypadków produkujących ambiwalentne skojarzenia, głębokie refleksje lub przyjemne doznania towarzyszy wszystkim projektom. Czekolada jako metafora a zarazem materia wzmacnia je, prowokuje do snucia dalszych historii, nawarstwiania narracji lub przeciwnie utrudnia rozpoznanie, kończy opowieść nie wzbudzając podejrzeń. Płynność i lepkość czekolady stanowi istotę projektu Czekoladowe laboratorium Weroniki Tadaj-Królikiewicz, Ta specyficzna fabryka czekolady została zaaranżowana jako zewnętrzny krwioobieg składający się z kilku szklanych naczyń, w których nieustannie porusza się płynna substancja konsystencją i kolorem zbliżona do zastygającej krwi. Intensywny zapach daje jednak wyraźne znać, iż nie mamy do czynienia z ludzkim płynem a kuszącą, płynną czekoladą. Samoporuszający się obieg czekoladowego laboratorium przywodzi jednak na myśl idealną machinę wiecznej ekstazy i samozadowolenia wzniecanych energią The exhibition Sweetness and Despair addresses ambiguities, contradictory senses and oppositions concealed in everyday life activities, ordinary items and art. Situations, things and categories reinterpreted by the artists and amplified through repetition disclose simultaneities which are sometimes hard to accept; they divulge weaknesses originally regarded as strengths, or mistakes which eventually turn out to be a success. In order to underscore the equivocalness of what might seem to be obvious, the artists make use of chocolate and its double nature : that of great sweetness and that of a stimulant which drives one to despair. What for some people is an essence of taste, sophisticated pleasure and soothing remedy, becomes a dangerous poison, a threat and obsession for others. Sweetness covers original bitterness, just like hot temperature and motion turns the tartness of cocoa mass into an exquisite delicacy. The co-existence of these two domains, just like the double nature of life itself, surprises with high adaptability, masterly explanation and acceptance. We easily become trapped by contradictory values, which may appear as salutary in the process of identifying and putting the world in order. Good/evil, true/false, essence/ appearance, inside/outside may not explain or identify everything that surrounds us, since the human imagination and lively nature will always find a different and more interesting solution anyway. It is the right of every organism, as Plato argued, to be able to develop according to its own norms and forms, its specific rhythms and articulations. Hence this natural quality follows the rule of pharmakon, which in Protagoras is classed among things that can be both good (agatha) and painful (aniara). Although contradictory, the eponymous sweetness and despair do not refer unequivocally to defined senses of good and evil. They are a simultaneity, and, as Derrida writes [t]his type of painful pleasure, linked as much to the malady as to its treatment, is a pharmakon in itself. It partakes of both good and ill, of the agreeable and the disagreeable. Or rather, it is within its mass that these oppositions are able to sketch themselves out. This mass of good and ill cases producing ambivalent associations, deep reflection or pleasant experience, accompanies all the designs presented. Chocolate, which appears both as a metaphor and matter, amplifies them and provokes them to tell other stories, to accumulate various narrations, or, contrarily, makes the recognition difficult, ends the story without arousing any suspicion. Chocolate s liquidity and stickiness is the essence of Czekoladowe laboratorium (Chocolate Lab) by Weronika Tadaj-Królikiewicz. This unique chocolate factory has been designed as an external vascular system, comprising a number of glass containers filled with liquid substance in constant motion, whose color and consistency resemble that of coagulating blood. Yet the substance s intense scent leaves no doubt that what we see is not a human liquid, but tempting, liquid chocolate. The chocolate lab s self-propelled circulation, however, resembles a perfect machine of eternal ecstasy and self-satisfaction aroused by phenethylamines. The glossiness and transparency of its glass containers expose its entire organism and

5 fenylotylamin. Połyskliwość i przezroczystość naczyń odsłania cały jej organizm pozwalając wejrzeć w strukturę systemu, śledzić drogę płynu kontrolując równocześnie wydolność całego organizmu. Ten zamknięty obieg hipnotyzuje i zawłaszcza nasze spojrzenie i zmysły nie pozwalając jednak zapomnieć o kruchości i lepkości ludzkiego wnętrza oraz rodzącej się w nim zmysłowości. To co u Weroniki Tadaj zapowiedziane jest żywotnością płynnej substancji w pracy Karola Radziszewskiego Barzilay zostaje ostatecznie wypowiedziane. Zmysłowa i ruchoma energia nabiera siły w klubowym rytuale odpakowywania słodyczy. Zamaskowanie i opakowanie to elementy erotycznej gry, a zadaniem słodyczy jest rozbudzenie zmysłów. Rytualne i zarazem karnawałowe gesty nie mają jednoznacznego końca, najważniejszy jest bowiem akt budowania napięcia i erotyczna gra, manifestująca męską atrakcyjność i pożądanie. Spełnienie może pozostawić słodkie wspomnienia lub wywołać gorzki smak rozczarowania. Słodycz dostarcza naszym zmysłom niezapomniane doznania, łatwo jednak wywołuje uczucie przesytu i znudzenia. Stojąc przed Słodką ścianą Aleksandry Sojak-Borodo odczuwamy oba te stany równocześnie. Nasza percepcja i wyobraźnia działają na najwyższych obrotach a jednak stan ten nie może prowadzić ku spełnieniu. Swoje ostatnie projekty artystka realizuje w ramach autorskiego manifestu słodkiej sztuki. Jej celem jest zaspokojenie jednego z podstawowych pragnień człowieka, jakim jest chęć obcowania ze słodyczą. W tym kontekście słodycz jest synonimem przyjemności, zadowolenia i radości, które przeciwstawia artystka gorzkiemu doświadczeniu jakiego często doznajemy obcując ze sztuką. Ten wyrafinowany hedonizm w przypadku Słodkiej ściany ma jednak głębsze przesłanie ukryte w strukturze instalacji. Kompozycja ułożona została z tysięcy kostek białej i czarnej czekolady tworzących geometryczny wzór. Ścienna dekoracja przywodzi na myśl tkackie arcydzieła lub delikatne i ulotne w swej istocie kompozycje buddyjskich mandali. To, co nas czeka stając przed słodką ścianą, która w myśl manifestu jest spełnieniem pewnego marzenia, to jedynie rozczarowanie. Pułapka tkwi w użytym materiale czekoladzie, która kiedyś stanowiła kartkowy rarytas, a użyta została jako element kompozycji bezpowrotnie odbierając słodyczy jej pierwotne przeznaczenie. Podobne emocje pojawiają się w przypadku projektu Doroty Podlaskiej Czekoladki smaczne, zdrowe. Wyprodukowane przez artystkę praliny naśladują stylistyką ekskluzywne, czekoladowe produkty. Zaburzając ten porządek artystka wprowadziła do ich wnętrz wirusy zaskakujące nadzienie, które choć nieszkodliwe wywołuje obrzydzenie. Świerszcze, jedwabniki i karaluchy spoczywają w słodkiej masie, stając się jej nierozerwalną częścią, zewnętrznym i wewnętrznym krajobrazem. Obie natury idealnie przystają do siebie robak oddaje czekoladowej masie swój kształt i płyny natomiast czekolada spaja jego części nadając całości charakterystycznego smaku. Ta doskonała kooegzystencja podobnie jak opinie na temat czekolady wywołują jednak ambiwaletne uczucia: tytuł stanowiący reklamowy slogan potwierdza wysoką jakość i zalety produktu lecz tkwiący w samym centrum robak burzy porządek wytresowanego spojrzenia i smaku. Czekoladki smaczne, zdrowe testują siłę kulturowych przywyczajeń, pokazują jak działa mechanizm kontroli naszego gustu, przywyczajeń i upodobań. Strategia reklamowego uwodzenia przyspiesza rozpoznanie uprzedzeń, obnaża stereotypowe zachowanie wobec inności. Zawirusowanie, wprowadzenie błędu tam gdzie nie spodziewamy się go spotkać to również strategia jaką wykorzystała w pracy Przerosty Marcelina Gunia. Projekt to kolekcja niewielkich, ekskluzywnych figurek utrzymanych w konwencji dekoracyjnego bibelotu, czy muzealnego obiektu. Te wykonane z marmuru i alabastru figurki: amorki i zwierzątka chronione są przed czynnikami świata zewnętrznego szklanym kloszem. Ich nieskazitelna na pierwszy rzut oka forma provide an insight in the system s structure, as well as the possibility to track the liquid while monitoring the organism s overall performance. We become hypnotized by this closed circulation, it catches our eye and other senses, while at the same time it does not let us forget about the fragility and stickiness of the human inside and the sensuality emerging within. What is only announced in Weronika Tadaj through vitality of liquid substance is given the ultimate expression in Karol Radziszewski s Barzilay. Sensual and mobile energy gains strength in a clubbing rite of unwrapping sweets. Masking and packaging are elements of an erotic play, while sweetness is supposed to stimulate senses. Both ritual and carnival-like gestures have no unequivocal conclusion, as what is most important is an act of building up suspense and the erotic play itself, which manifests male attractiveness and lust. Fulfillment may leave one with either sweet memories or bitter disappointment. While sweetness may be a source of unforgettable experience for our senses, it may easily arouse a feeling of satiety and boredom. Standing in front of Aleksandra Sojak-Borodo s Słodka ściana (Sweet Wall), we experience both at the same time. Even if our perception and imagination are in full swing, such a frame of mind may not lead to fulfillment. Sojak-Borodo s latest projects have been based on her sweetart auteur manifesto. Its aim is to satisfy one of the basic human desires to commune with sweetness. In this context, sweetness is synonymous with pleasure, satisfaction and joy, which the artist contrasts with bitter disappointment which we frequently experience in commune with art. In the case of Słodka ściana, however, this sophisticated hedonism carries a more profound message, concealed in the structure of this installation. The composition consists of thousands of white and black chocolate chunks in the form of a geometric pattern. This wall decoration resembles an artistic weaving work or fine and elusive Buddhist mandala compositions. What awaits us in front of the sweet wall which, according to the manifesto, is a fulfillment of a dream is only disappointment. The catch is in the material itself chocolate, once a rationed delicacy; when used as an element of the composition, it irreversibly deprives sweetness of its original purpose. Similar emotions are aroused by Dorota Podlaska s Czekoladki smaczne, zdrowe (Chocolates Tasty & Healthy). Her self-made pralines imitate the style of exclusive chocolate products. The artists disturbs this order by filling them with viruses unusual stuffing which, although harmless in itself, fills the viewer with disgust. Crickets, silkworms and cockroaches rest in sweet mass as its integral element, both an internal and an external landscape. Both natures match perfectly the worm lends its shape and liquids to chocolate, while the latter consolidates the former and lends its specific taste to the whole. Yet this perfect coexistence, just like views on chocolate, arouse ambivalent feelings: the title an advertising slogan confirms the product s high quality and advantages, whereas the worm coming as a core element disturbs the order of the well-drilled sight and taste. Czekoladki smaczne, zdrowe tests the strength of cultural habits, it demonstrates the control mechanism of our taste, habits and likings. The strategy of an advertisement-like seduction accelerates our recognition of prejudice, exposes stereotypical behaviors toward otherness. Viruses and errors cropping up where you hardly expect them are also elements of a strategy employed by Marcelina Gunia in Przerosty (Hypertrophies). Her design comprises a collection of small exclusive figurines, reflecting the convention of a decorative trinket or museum showpiece. Made of marble and alabaster, her cupid and animal figurines are protected against the outer world influence by bell glasses. What at first glance seems to be impeccable form, seducing the viewer with attractive shapes, fine material and glossy packaging, after a closer examination reveals traces of deformation and errors which spoil the ideal. What at first appeared as an embalmed museum showpiece, starts resembling a glass-

6 uwodzi atrakcyjnym kształtem, szlachetnością materiału, połyskliwością opakowania. Po uważnym studiowaniu odnajdujemy jednak na ich powierzchni ślady zniekształcenia, błędy które burzą idealną formę. To co na początku wydawało się być zabalsamowanym muzealnym obiektem zaczyna przypominać gnijące od wewnątrz siedlisko zła zamknięte w szklanym więzieniu. Przymusowa kwarantanna pozwala obserwować zmiany chorobowe i rozwój bakterii. Czekoladowe wykwity i liszaje to symptomy nieznanej choroby, złej energii lub magicznej siły nieznanego. Spokojne i milczące istoty zmieniają się w spoczwarzałe kreatury. Podobnie jak w bajkach lub postkatastroficznej anime obserwujemy efekty zbąblenia, opanowywania przestrzeni przez negatywną energię chociaż istota zła nie została ostatecznie sprecyzowana. Ekskluzywna kolekcja zamienia się z muzealnej ekspozycji w muzeum osobliwości. Zgnilizna stapia się z doskonałością prawie na granicy zauważalności a jednak na tyle silnie, że odczuwamy obecność destrukcyjnej siły wpadając zarazem w estetyczną pułapkę naruszonej doskonałości. Podobną dwuznaczność odnajdujemy w projekcie Seryjni wujowie. To cykl fotografii zdjęcia z domowej kolekcji, których dobroci w sensie dobrych intencji nie możemy kwestionować. 18 pozowanych fotografii dokumentują świąteczne spotkania ze św. Mikołajem. Typowe i kultywowane do dnia dzisiejszego przedszkolne wydarzenie stanowi atrakcję i okazję do rozliczenia ze złych i dobrych występków. Bohaterem i zarazem centralnym punktem każdej z sytuacji/fotografii jest zamaskowany człowiek. Przyglądając się kolejnym świętym wcieleniom ukrywających się za maską mężczyzn doznajemy uczucia strachu i niepewności co do intencji świętego. Raz przeżyta historia zaczyna żyć na nowo w naszej wyobraźni, bo sytuacja z założenia dobroczynna z bliska wygląda na szkodliwą. Tytuł przywołuje skojarzenia z kryminalnymi kronikami uruchamiając pamięć i wyobraźnię, która działa na niekorzyść uświęconej tradycji. Szczęśliwie jednak uśmiechające się dzieci w objęciach zamaskowanych oraz trzymana przez nie czekolada dają nadzieję na zwycięstwo dobra. Zamiana znaczeń i przekształcenie zła w dobro to główny temat jakim zajmuje się w ostatnich projektach Joanna Wróblewska. Artysta podejmuje przy tym specyficzną grę z ludzką percepcją wykorzystując znane i rozpoznawalne przedmioty. Cykl Zabawy z bronią składa się z dwóch części. W pierwszej, artystka stworzyła kolekcję miękkich akcesorii służących do walki wręcz, zadawania ciosów, ranienia i zabijania, w drugiej, ostre narzędzia i broń odlała z czekolady. W czekoladowej kolekcji dekonstrukcja dokonała się podwójnie: poprzez użycie jako modeli plastikowych zabawek oraz odlewając ich kształty w czekoladzie. Niebezpieczne przedmioty zostały oswojone strukturą materiału: konsystencją, kolorem i smakiem. Kobiecym gestem ogrzewania i formowania artystka przekształciła przedmioty narzędzia władzy, zazwyczaj stanowiące o przewadze i męskość ich posiadaczy w słodkie bibeloty przedmioty oswojone, fetysze kobiecej siły. O bolesności ciała i zagrożeniu jego autonomii w subtelny sposób opowiada instalacja Violi Kuś Symetria zachowana. To historia z pogranicza jawy i snu, w której ledwo zauważalna choroba jest jednak przejmująco obecna. Jej historia ukrywa się w fotografiach prześwietleń rentgenowskich, szpitalnym numerze identyfikacyjnym, tekście rozpoznania i badania usg. Zapis snu odnaleziony w kunsztownie oprawionym pamiętniku pozostaje tajemniczy tak długo, jak długo zamiast śledzić dowody zbrodni czynione przez chorobę przeglądamy się własnemu odbiciu w lustrze toaletki. Ale to równie ważne, to część procesu samopoznania, akceptacji i siły. Możemy zasnąć, potem śnić, by następnie obudzić się w zupełnie innym miejscu, odmienione, inne. W nowej rzeczywistości domowy kącik przeobraża się w szpitalną salę, spójne dotąd ciało zamienia się w wilgotne wnętrze a niepewność staje się niewygodnym towarzyszem życia. Inny świat odkrywa przed nami praca Natalii Turczyńskiej. Żyrandole trapped hotbed of evil decaying from within. This imposed quarantine allows the viewer to observe pathological changes and development of bacteria. The chocolate eruptions and lichens are symptoms of an unknown disease, bad energy or magic strength of the unknown. Placid and silent beings turn into ghastly monstrosities. Just like in fairy tales or post-catastrophic anime, we observe the effects of blistering, negative energy spreading throughout the space, although the essence of evil has not been ultimately specified. The exclusive collection transforms from a museum showpiece into a freak show. Decay blends with excellence almost at a verge of visibility, though strong enough for us to feel the presence of destructive power, and at the same time to fall into an aesthetic trap of disturbed excellence. A similar ambiguity can be found in the design entitled Seryjni wujowie (Serial Uncles). It consists of a cycle of photographs home photos whose goodness (i.e. good intentions) cannot be questioned. These 18 photos provide a record of Santa Clause Meetings held before Christmas. A typical kindergarten event, still popular even today, it is both a highlight and an opportunity to account for good and bad deeds. The main character and central element of each situation/photo is a disguised man. While looking at the holy incarnations of the masqueraded men one by one, we are overcome by fear and uncertainty as for the holy man s intentions. A story of the past starts to live its own life in our imagination, for what is beneficial by definition turns out to be a harmful situation at a closer inspection. The title itself arouses associations with a crime column, which set our memory and imagination in motion, though against a time-honored tradition. Yet the sight of smiling children embraced by masqueraded men, and the chocolate in their hands, give us hope that good will prevail. Reversal of significances and transformation of evil into good are the main theme in recent designs by Joanna Wróblewska. The artist uses this opportunity to play a specific game with human perception on the basis of well-known and recognizable items. The cycle entitled Zabawy z bronią (Playing with Weapons) consists of two parts. The first one comprises a collection of soft accessories for hand-to-hand combat, striking, wounding and killing, while the second one consists of edge tools and weapons cast in chocolate by the artist. The chocolate collection s deconstruction has been achieved in two ways: through use of plastic toys as molds, and through casting of their shapes in chocolate. The dangerous items have been tamed through structure of the material itself: its consistency, color and taste. Through a female gesture of warming up and molding, the artist transformed these items instruments of power, usually determining their holders superiority and virility into sweet trinkets, tamed items, fetishes of female strength. A subtle story of human body s painfulness and threats to its autonomy is told by Viola Kuś in her installation entitled Symetria zachowana (Symmetry Maintained). It is a story rooted in the borderland between dream and reality, though one in which hardly noticeable presence of a disease is piercing. The story is concealed in photographs of x-ray pictures, patient s hospital ID, in medical diagnosis documents and ultrasound scans. A record of a dream provided in an elaborately bound memoir remains mysterious as long as, instead of tracing the evidence of crime committed by the disease, we examine our reflection in the dressing table s mirror. This is equally important, though: it belongs to the process of self-analysis, acceptance, and strength. We may fall asleep and dream, to wake up in a different place, as changed, different persons. In this new reality, your bedroom nook turns into a hospital room; your body, so far coherent, turns into moist inside, and uncertainty becomes your troublesome life companion. A different world is uncovered for us by Natalia Turczyńska. Her Żyrandole (Chandeliers) comes both as a manifestation of the greatness of design and as an apotheosis of a happy life accompanied by attractive objects. Chocolate chandeliers are descriptively similar to industrial production, though after closer examination

7 są manifestacją wielkości designu a zarazem apoteozą szczęśliwego życia, któremu towarzyszą atrakcyjne przedmioty. Czekoladowe żyrandole do złudzenia przypominają dzieła produkcji przemysłowej, jednak po uważnym studiowaniu ich powierzchni odnajdujemy sprzeczność jaka zachodzi między ich funkcją a materiałem, z którego zostały wykonane. To co z początku wydawało się trwałe i mocne, z czasem, ogrzane własnym światłem obnaża szkielet konstrukcji ukazując słabość wnętrza. Substancją dokonującą tej transformacji jest czekoladowa masa, która pierwotną, atrakcyjną formę przeobraża w bezkształtne i lepkie wspomnienie pierwowzoru. Obiekt pożądania zamienia się w nieatrakcyjny stelaż przypominając o marności i kruchości życia. I jeszcze historia, która w kontekście czekolady powraca jako wspomnienie dawnych dni. Dzień 22 lipca obchodzony był w Polsce jako święto odrodzenia Polski propagandowy triumf potęgi komunistycznego systemu. Cykl obrazów Katarzyny Skrobały Miesiące polskie jest inspirowany fotografiami ze święta 22 lipca dnia, który z uwagi na zmianę nazwy upaństwowionej fabryki czekolady Wedla na Zakłady Przemysłu Cukierniczego im. 22 Lipca przewrotnie nazywany był "świętem czekolady". Artystka wybrała wydarzenia, które miały miejsce 22 lipca otwarcie słynnej Huty im Lenina 22 lipca 1954 roku i stadionu dziesięciolecia w 1955 roku w Warszawie, obchody XX-lecia PRL na Śląsku i XXX-lecia w Gdańsku. Przewrotność idei czekoladowego święta pokazana jest poprzez wydarzenia, które z czekoladą ani ze słodyczą nie miały nic wspólnego. Ten pozorny błąd i niedopasowanie jest świadomym zabiegiem, dając świadectwo obecności ukrytych błędów, które nadają pozory prawdy fałszywym twierdzeniom. Przewrotność, błędy i dwuznaczności którymi posłużyli się artyści przekształcają znaczenia, reinterpretują historie, wskazują nowe możliwości interpretacji. Poprzez strategię wirusów lub czysto estetyczne zabiegi ujawniają ludzką skłonność do poszukiwana jednoznacznych odpowiedzi, porządkowania świata i dokonywania ostatecznych podziałów. Jacques Derrida w kontekście tekstu Platona pisze iż, nie ma nieszkodliwego lekarstwa. Farmakon nigdy nie może być po prostu dobroczynny, podobnie jak nie da się ujarzmić dwuznaczności, ostatecznie określić tego co jest dobre i tego co jest złe. Pozostaje więc zachować świadomość istnienia logicznej sprzeczności oraz wielu innych nieujawnionych i zaskakujących sytuacji, które najpierw wywołują słodycz a następnie dopuszczają do głosu zwątpienie. Smak farmakonu pozostanie tajemnicą, nieosiągalnym pragnieniem, siłą napędzającą zmysły i emocje towarzyszące ludzkiemu życiu. * Małgorzata Jankowska we find on their surface a contradiction between the function and the material they are made of. What at first seemed to be durable and strong, in time, warmed up by its own light, exposes the structure s framework and shows weakness of the inside. The substance which triggers this transformation is chocolate mass, which turns the original attractive form into a shapeless, sticky resemblance of the prototype. An object of desire turns into an unattractive frame, thereby reminding how futile and fragile life is. One more story which, in the context of chocolate, comes back as a memory of old days. During the communist rule, 22nd July was celebrated as Poland s Rebirth Day, a triumph of the regime s powerful propaganda. Miesiące polskie (Polish Months), a cycle of paintings by Katarzyna Skrobała, is inspired by photos of 22nd July the day which, as a result of renaming the famous Wedel chocolate factory to 22nd-July Confectionary following its nationalization, became known under a perfidious name of Chocolate Day. The artist selected events which took place on 22nd July opening of the famous Lenin Steelworks on 22nd July 1954 and the 10th-Anniversary Stadium in Warsaw in 1955, People Republic of Poland s 20th- Anniversary celebration in Silesia and 30th-Anniversary celebration in Gdansk. The perfidiousness of the Chocolate Day idea is presented through events which had nothing to do with chocolate or sweetness. Apparently erroneous and mismatching, it is a conscious act intended to provide evidence for the presence of concealed errors which give the appearance of truth to false statements. The artists perfidiousness, errors, ambiguities transform meanings, reinterpret history and provide room for new interpretations. Through a strategy of viruses or purely aesthetic touches, they expose a human tendency to search for unambiguous answers, to put the world in order, and to determine ultimate divisions. In the context of Plato s work, Derrida argues that there is no such thing as a harmless remedy. The pharmakon can never be simply beneficial, just like ambiguity cannot be tamed, just like one cannot determine ultimately what is good and what is evil. All one can do is to keep in mind the existence of the logical contradiction and many other undisclosed and surprising situations, which first cause sweetness, only to give the floor to bitterness. The taste of pharmakon will remain secret, an unattainable desire, a driving force for senses and emotion which accompany a human life.* Małgorzata Jankowska * Dokonane przez autorkę tekstu interpretacje prac artystów są subiektywne i nie należy ich odbierać jako analizy ostatecznej, czy nawet zgodnej z intencjami artystów. * The author s interpretations of the artists works are subjective and should not be regarded as an ultimate analysis or one that is consistent with the artists intentions. 1 J. Derrida, Pismo filozofii, Kraków 1992, s Ibidem, s Obcowanie ze sztuką bywa gorzkim doświadczeniem. Dlatego powstał sweetart. Sweetart to nowa propozycja artystyczna stawiająca sobie za główny cel zaspokojenie jednego z podstawowych pragnień człowieka, jakim jest chęć obcowania ze słodyczą. Sweetart oddziałuje na zmysły, zachęca do bezpośredniego kontaktu z obiektem, sprawia, że sztuka staje się zjadliwa. Wykorzystując najwyższej jakości czekolady, daje odbiorcy możliwość pełnej konsumpcji dzieła oraz poczucie nasycenia. Koniec z trudną do przełknięcia sztuką! - A. Sojak-Borodo, Manifest sweetartu, J.Derrida, Pismo filozofii...op.cit. s J. Derrida, Dissemination, translated by Barbara Johnson, Continuum: London and New York, 1981, p Ibid. 3 Communing with art may be a bitter experience. That is why sweetart has been created. Sweetart is a new artistic proposal with an aim to satisfy one of the basic human desires to commune with sweetness. Sweetart appeals to senses, encourages a direct contact with the object, it makes art sarcastic. With use of best quality chocolate, it allows the viewer to consume the work with no limitations, and to experience fulfillment. No more unpalatable art! A. Sojak-Borodo, Sweetart Manifesto, J. Derrida, op.cit., p. 102.

8 Czekoladowa historia sztuki nowoczesnej A Chocolate History of Modern Art Sticky and sweet. My sugar is raw. Madonna Candy Shop, 2008 Czekolada ma fascynujące właściwości materialne, symboliczne i psychologiczne, dlatego stanowi intrygującą substancję dla artystycznych eksperymentów. Ambiwalencja jej psycho-cielesnych znaczeń rozpiętych pomiędzy rozkoszą i przyjemnością a przesytem i uzależnieniem, oraz intensywne działanie na wszystkie zmysły czyni z czekolady idealny materiał sztuki. Dlatego od lat 60. czekolada występowała często w dziełach artystów takich kierunków, jak Nouveau Realisme, pop art, Fluxus, sztuka performance i sztuka feministyczna. Dekoracyjność, słodycz i wstręt czekolady powoduje, iż jest ona idealnym postmodernistycznym medium sztuki, gdyż zanieczyszcza, ucieleśnia i rozpuszcza krystaliczne modernistyczne normy dzieła i jego recepcji. Oto kilka największych słodkości w historii sztuki nowoczesnej. Artyści Nowego Realizmu i Fluxusu wprowadzając do sztuki elementy życia codziennego sięgnęli także po jedzenie i jego energetyczne oraz egzystencjalne asocjacje. Czekolada pojawiała się często. Joseph Beuys wysyłał ją wraz z margaryną w plastikowych kopertach w swych akcjach sztuki poczty Künstlerpost (1969). Czekolada kojarzyła się dla niego z ciepłem, przetrwaniem i odrodzeniem. Z 1971 roku pochodzi ready made Beuysa forma do odlewania czekoladowych zajączków wielkanocnych czyli symbolu zmartwychwstania. Uzależnieni od czekolady, odchudzający się, cierpiący na zaparcia i choroby układu pokarmowego, znają również jej odrażającą i niebezpieczną stronę, silnie obecną w sztuce. Daniel Spoerri w ramach swych działań artystycznych urządzał przyjęcia, z których resztek wykonywał kompozycje. Powstawały też pomysły na dania-rzeźby, jedną z nich jest Schokoladenscheissdreckröllchen (1969) dedykowana, Pierowi Manzoni. Czekoladowy tort dekorowany kałem to idealne zestawienie tak pokrewnych kolorystycznie substancji związanych z ciałem. Podobieństwo rozpuszczonej czekolady do kału to wielki smakołyk dla artystów badających perwersje i patologie konsumpcji w kapitalistycznym społeczeństwie. Współczesny artysta performance Paul McCarthy oblewa swe ciało czekoladowymi sosami aby symulować odchody, dokonuje w ten sposób regresji do infantylnej fazy analnej, a jednocześnie ucieleśnia apokaliptyczną wizję człowieka sprowadzonego do zaspakajania popędów Death Ship (1983). A przecież czekolada to przede wszystkim fascynująco zmysłowy materiał działający na wzrok, smak i węch. Pierwszy malować czekoladą obrazy i rysunki zaczął w latach 70. pop artysta Ed Ruscha w swojej tzw. fazie płynów. Na Biennale Weneckim w 1970 roku wykonał on Chocolate Room, była to sala, na której ścianach wisiały papierowe plansze pokryte czekoladą Nestlé. Czekoladowa skóra architektury wnętrz powróci w latach 90. w instalacjach Anya i Gallaccio. Stroked to ściana pomalowana gęstą brązową czekoladą, a Couverture to prawdziwa piwnica cała wyłożona czekoladą. Wyobraźmy sobie odurzający pobyt w tych wnętrzach! Paradoksalnie czekolada łączy się również z polityką przemocy, może dlatego, że była obok złota główną zdobyczą, którą Cortez przywiózł z Meksyku po jego krwawym podboju. W 1970 roku wenecka instalacja Amerykanina Eda Ruscha stała się manifestacją przeciwko wojnie w Wietnamie, gdyż widzowie pisali palcami na czekoladowym papierze antywojenne hasła. Special Relationship (1995) brytyjskiej artystki Helen Chadwick to kolejna czekoladowa praca o politycznej metaforyce. Fotografie olbrzymich żywych karaluchów spacerujących po tabliczce czekolady i uwięzionych na niej, to także komentarz na temat politycznych relacji pomiędzy Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi za czasów rządów Ronalda Reagana i Margaret Thatcher. Krytyczne spojrzenie na czekoladowe korporacje oferuje natomiast instalacja The Chocolate Master (1981) Sticky and sweet. My sugar is raw. Madonna Candy Shop, 2008 With its exciting material, symbolical and psychological characteristics, chocolate is an intriguing substance for artistic experiments The ambivalence of its mental and physical meanings, spread between delight and pleasure on one hand and surfeit and addiction on the other, and combined with its intense appeal to all senses, makes chocolate a perfect material for art. Therefore, since the 1960s, it has repeatedly turned up in works presented by artists associated with such trends as Nouveau Réalisme, pop art, Fluxus, performance or feminist art. Its decorativeness, sweetness and disgustfulness turns chocolate into a perfect postmodernist medium for art, since it soils, incarnates and melts crystal-clear modernist standards of a work of art and its reception. Here are some major sweets in the history of modern art. The New Realism and Fluxus artists introduced elements of the everyday life into art, with food being one of these, together with its energetic and existential associations. Also chocolate was a frequent motif. Joseph Beuys mailed it, together with margarine, in plastic envelopes during his Künstlerpost mail art actions (1969). He associated chocolate with warmth, survival and rebirth. The year 1971 saw Beuys ready-made a mold for making chocolate Easter bunnies, in themselves a resurrection symbol. Those addicted to chocolate, on diet or suffering from constipation or digestion problems also know its disgusting and dangerous side, which is strongly present in art. Some of Daniel Spoerri s artistic undertakings included parties, leftovers of which were used in a number of compositions. A number of sculpture dish ideas appeared; one of these was Schokoladenscheissdreckröllchen (1969) dedicated to Piero Manzoni. A feces-decorated chocolate layer cake is a perfect combination of body-related substances with so much color resemblance. Melted chocolate s likeness to excrements is a great tidbit for artists who explore the perversions and pathologies of consumption in a capitalist society. A contemporary performance artist Paul McCarthy spills chocolate sauces over his body in order to simulate feces, thereby regressing to the infantile anal phase, and at the same time embodies an apocalyptical vision of a human reduced to satisfying his drives as in Death Ship (1983). Yet primarily chocolate is an excitingly sensual material which appeals to sight, taste and smell. Chocolate-painted and chocolate-drawn works appeared first in the pop artist Ed Ruscha s so-called liquid world phase in the 1970s. At the 1970 Venice Biennale, he presented his Chocolate Room, featuring walls covered with Nestlé chocolate-screened sheets of paper. The architecture s chocolate skin was to return in the 1990s with the installations of Anya Gallaccio. Stroked is a wall painted with thick brown chocolate, whereas Couverture is a genuine chocolate-paneled cellar. Let us imagine the intoxicating effect of such interiors on a visitor! Paradoxically, chocolate is also linked with a policy of violence, the reason for this being perhaps that, next to gold, it was the main booty of Cortez bloody conquest of Mexico. In 1970, the Venetian installation presented by the American Ed Rusch turned into a manifestation against the war in Vietnam as the visitors wrote anti-war slogans with their fingers on the chocolate-covered sheets. Special Relationship (1995) by a UK artist Helen Chadwick is another chocolate work with an underlying political metaphor. Photographs of huge living cockroaches, walking and trapped on a bar of chocolate, provide another comment on the political UK-US relations under the Ronald Reagan and Margaret Thatcher rule. A critical look on chocolate corporations, in turn, is provided by Hans Haacke s installation entitled The Chocolate Master (1981), which unmasks the Germany s biggest art collector Peter Ludwig, who is at the same time the

9 Hansa Haacke demaskująca największego niemieckiego kolekcjonera sztuki a jednocześnie czekoladowego barona Petera Ludwiga, którego firma produkuje czekoladę. Tak na marginesie, producenci czekolady często wycofują się ze sponsorowania sztuki współczesnej z czekolady, po zapoznaniu się z projektami tego, co chcą z niej wykonywać artyści. Do największej czekoladowej eksplozji doszło natomiast w sztuce nowoczesnej u artystek feministycznych. Za pomocą czekolady wypowiadają się one na tematy związane z kobiecym ciałem i seksualnością oraz ich miejscem w kulturze. Czekolada występuje w sztuce kobiet podejmującej zagadnienie jedzenia i seksu, ciała oraz jego oralnych i erotycznych przyjemności, kobiecych lęków, pożądań, apetytów i chorób typu anoreksja i bulimia. Posługiwanie się czekoladą w feministycznym performance sięga lat 70. i koncertów Charlotte Moorman. W 1989 roku Karen Finley ponownie rozsmarowuje czekoladę na swoim nagim ciale w sławnym performance We Keep Our Victims Ready. Powracają skojarzenia z kałem, artystka brudzi się odrażającą czekoladową mazią aby pokazać, że kobiety są traktowane w mizogynicznym społeczeństwie jak gówno. Jednak dla Hannah Wilke autoportretowe figurki Wenus z czekolady - Venus Pareve (1982), to nie tylko kobieta jako obiekt konsumpcji ale i słodycz kobiecego piękna. W latach 90 najsławniejsze są czekoladowe lizane i gryzione rzeźby Janine Antoni. Lick and Lather (1993) to grupa historyzujących autoportretowych popiersi artystki wykonanych z czekolady i mydła. Antoni rozmazywała swe wyrzeźbione rysy, liżąc czekoladę i myjąc się w mydle. Bulimiczny Chocolate Gnaw 1992 to wielki czekoladowy sześcian, który artystka gryząc odkształcała, a z wyplutych kawałków czekolady lepiła serca - symbol miłości. Wszak w czekoladzie są substancje chemiczne podobne do tych jakie wytwarzają ciała kochanków. Słodycze i czekolada traktowane są jako substytut seksu, ulubiona zmysłowa przyjemność kobiet, często ceniona wyżej od seksu i tak jak on obłożona poczuciem winy. Największym dziełem czekoladowych procesów seksualności jest duża fontanna gorącej rozpuszczonej czekolady Cadbury czyli Cacao (1994) Helen Chadwick. Czekolada bulgocze w owalnym zbiorniku dodatkowo poruszana pompującą i wsysającą aparaturą. Dla Chadwick jest to fizyczna materia, lepka, zmysłowa, lubieżna i odurzająca, która najlepiej przekazuje niewyobrażalny androgyniczny stan działania i istnienia libido. Po tych kobiecych wizjach czekoladowej seksualnej rewolucji można zakończyć czekoladową historię sztuki nowoczesnej wracając do jej libidalnych męskich początków. Wśród ezoteryczno-erotycznych maszynowych kształtów przedstawionych na sławnej Wielkiej Szybie (The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even) ( ) Marcela Duchampa, w sferze kawalerów znajduje się obiekt zwany Chocolate Grinder czyli młynek do czekolady. To właśnie męski organ całego skomplikowanego układu, jądra gdzie wytwarza się pożądanie, które wprawi cały układ w ruch. Czekolada, która powstanie w młynku jest tą seksualną energią. W życiu codziennym czekolada wciąż pozostaje chwilą luksusu lub prezentem miłości i przyjaźni, dzieła sztuki pokazują co może się kryć pod jej uwodzicielskim czarem. Dlatego po każdej czekoladowej wystawie słodycz już nigdy nie smakuje tak samo, a czekolada jako materiał i znak ma swą skromną rolę w przekształceniu sztuki nowoczesnej. Ja, czyli autor tego tekstu, nie mogę jeść czekolady, jestem na nią uczulony, pozostaje mi więc substytut czekoladowych przedstawień. Zresztą jak można włożyć TO do ust po poznaniu czekoladowej historii sztuki? Paweł Leszkowicz BIBLIOGRAFIA Cocker Emma, An Interview with Helen Chadwick, Make. The Magazine of Women s Art, no.71. Schaffner Ingrid, A Chocolate Art History, w: Chocolate!, Swiss Institute, New York, country s chocolate baron. By the way, chocolate manufactures often withdraw from sponsoring of modern chocolate art as soon as they learn what is envisaged by the artists. The largest chocolate explosion in modern art came, in turn, with female feminist artists. Through chocolate, they express their views on topics related to female body and sexuality, and their place in the culture. Chocolate turns up in female art dealing with food and sex, body and its oral and erotic pleasures, women s fears, desires, appetites and diseases, such as anorexia and bulimia. Use of chocolate in feminist performance art goes back to 1970s and Charlotte Moorman s concerts. In 1989, Karen Finley again spreads chocolate on her naked body in a famous performance entitled We Keep Our Victims Ready. Associations with feces reappear as the artist soils herself with disgusting chocolate mire in order to show that in a misogynic society women are treated like shit. Yet for Hannah Wilke her chocolate-made sculptural Venus-like self-portraits Venus Pareve (1982) stand not only for a woman as an object of consumption but also for sweetness of the woman s beauty. The 1990s highlights included Janine Antoni s licked and bitten chocolate sculptures. Lick and Lather (1993) is a group of the artist s historizing self-portrait busts made of chocolate and soap. Antoni blurred her sculptured features by licking chocolate and washing herself with soap. The bulimic Chocolate Gnaw (1992) is a huge chocolate cube which the artist deformed by gnawing; the spitted-out chocolate bits were subsequently used by her to shape hearts a symbol of love. Chocolate indeed contains some chemical substances similar to those produced by lovers bodies. Sweets and chocolate are treated as a sex substitute, women s favorite sensual pleasure, often preferred to sex and, like the latter, burdened with a sense of guilt. The greatest work of the chocolate-flavored sexual processes came with a large fountain full of hot melted Cadbury s chocolate Helen Chadwick s Cacao (1994). The bubbling chocolate fills an oval bath and is additionally kept moving by a system of suction and force pumps. For Chadwick it is physical matter sticky, sensual, lascivious and intoxicating and the best medium to express unbelievable androgynous functionality and existence of libido. Following these female visions of a chocolate-flavored sexual revolution, we may conclude the chocolate history of modern art by coming back to its libidinal male origins. Among the esoteric and erotic machine-like shapes presented in Marcel Duchamp s Large Glass (The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even) ( ), in the bachelors domain there is an item called Chocolate Grinder. This is precisely the male organ of the entire sophisticated system, the testicles which generate the lust that will set the entire system in motion. Chocolate is the sexual energy to be generated in the grinder. In everyday life, chocolate is still a moment of luxury or a gift of love and friendship; works of art show what may be concealed under its seductive charm. Therefore, after each chocolate exhibition, the sweetness no longer tastes the same, whereas chocolate as material and sign has performed its bit part in transformation of the modern art. Being allergic to chocolate, I, the author of this paper, can only enjoy a substitute in the form of a chocolate performance. How can one touch THIS after having gone through the chocolate history of art, after all? Paweł Leszkowicz REFERENCES Cocker Emma, An Interview with Helen Chadwick, Make. The Magazine of Women s Art, no.71. Schaffner Ingrid, A Chocolate Art History, Chocolate!, Swiss Institute, New York 1995.

10 MARCELINA GUNIA W roku 2006 obroniła dyplom z Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W latach współtworzyła grupę Dziewczęta Przeszanowne. Zajmuje się malarstwem, tworzy obiekty, instalacje. Mieszka i pracuje w Warszawie. Wystawy zbiorowe//2008 Smutku nagła kotwica z niewidzialnego jachtu V Triennale Młodych, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko (Dziewczęta Przeszanowne); Mów do mnie jeszcze, Studio BWA, Wrocław// Prąd zmienny, 8. Konkurs im. Eugeniusza Gepperta, BWA Wrocław

11 Seryjni Wujowie 2008, 24 fotografie barwne - 20 x 15 cm Przerosty obiektów, 2008

12 VIOLA KUŚ urodzona w 1973 roku w Pleszewie. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy. W roku 2000 obroniła dyplom z malarstwa oraz aneks z fotografii na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 2001 członek Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach współtwórca, organizator i webmaster grupy artystycznej p ł o c i e (http://free.art.pl/naplocie). Od 2006 roku związana ze Stowarzyszeniem ARTEfakty (www.arte-fakt.art.pl) i obecnie ze Stowarzyszeniem Artystycznym ELjazz. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2004 i 2007 roku. Uprawia czynnie nadprodukcję myśli. Wystawia obrazy fotografowane, malowane i instalowane poruszając w nich często problemy społeczne i zjawiska dostrzegane w codziennym życiu, w relacjach międzyludzkich. Wystawy indywiduane// 2007 Top_model made in Poland - 5 Biennale Fotografii w Poznaniu, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; Wystawy zbiorowe// 2008 KOCIARZ ZDE/ARZENIA BYDGOSKIE, Galeria Krytyków POKAZ, Warszawa

13 w ROZPOZNANIE.opis: Powyżej dna macicy i na lewo od pęcherza moczowego widoczna owalna hipoechogeniczna jednorodna zmiana o gładkich zarysach o wym. 103x78x88mm - torbiel czekoladowa? Il.2 SEN Czekając na operację miałam sen; bezimienne miasto, starówka, przechodnie a każdy z nich nosił naręcza lodów jak bukiety kwiatów. Zastanawiałam się skąd ten nagły bum na lody i dlaczego ich nie jedzą tylko je noszą? Raz przecież to kosztuje, dwa to się topi i niszczy im ubranie.; Oni wydawali się tego nie zauważać, zastanawiałam się co się dzieje, niby wszystko normalnie się toczy, a jednak coś jest nie tak? A kiedy zobaczyłam wóz z końmi, który ciągnął przez Rynek ogromny transport lodów czekoladowych i po drodze zgubił spory czubek tej góry lodowej to chciałam krzyknąć, jakoś im o tym powiedzieć, ale moją ingerencję odebrałam jako akcję sabotażową Nagle pojawiło się dwóch klownów a w jednym z nich rozpoznałam znajomego artystę i wszystko było jasne, to była całkiem dobrze wtopiona w moją rzeczywistość spółkowa działalność parateatralna w przestrzeni miejskiej. No cóż dałam się wkręcić najwyraźniej działanie okazało się bardzo dobrze skrojonym przedsięwzięciem skoro nawet ja dałam się nabrać Il.3 RZECZYWISTOŚĆ Il.4/przydałaby się nowa ładna :) czysta z ekspozycji może Zdzisia Mackiewicza? SCHEMAT LECZENIA ICD-9 /klasyfikacja procedur medycznych/: 65.4, 65.9 IDENTYFIKACJA ID Symetria zachowana 2008, instalacja

14 .. Whizzo! Czekoladki smaczne, zdrowe 2008, praliny ręcznie robione, larwy jedwabników, szarańcza

15 DOROTA PODLASKA W roku 1989 obroniła dyplom z malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W latach współpracowała z grupami "Naprzód", "Yach-Film" i "Biuro Przewodników po Sztuce i Kulturze". Współzałożycielka Stowarzyszenia Artystycznego Wieża Cisnień. Zajmuje się malarstwem, tworzy obiekty, fotograficzne dokumentacje, kreatywne hafty, interwencje w przestrzeniach życiowych i galeryjnych. Mieszka i pracuje w Warszawie. wystawy indywidualne// 2005 Tam i z powrotem, Galeria Le Guern, Warszawa wystawy zbiorowe//2006 In-Between, Gallery Woo-Lim, Seul, Korea Południowa/ South Korea

16 KAROL RADZISZEWSKI Urodzony w 1980 w Białymstoku. Mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Pomysłodawca i współtwórca Latającej galerii szu szu (www.szuszu.art.pl). Malarz, performer, publicysta. Autor instalacji, akcji, fotografii i filmów wideo. Założyciel, wydawca i redaktor naczelny magazynu DIK Fagazine (www.dikfagazine.com). Stypendysta Ministra Kultury (2002, 2006). Laureat głównej nagrody III edycji konkursu Samsung Art Master oraz nagrody Fundacji im. Marcina Kołodyńskiego (2006). Wystawy indywidualne//2008 Oh!, Galeria Arsenał, Białystok; DIK Fagazine/ Pissing Chapel, White Cubicle Toilet Gallery, Londyn (UK); Dla Natalii LL (z grupą Sędzia Główny), Galeria 86, Łódź; Koledzy (z Kubą Dąbrowskim), Galeria ZPAF i S-ka, Kraków//2007 Man, it must be great, Galeria Hamidrasha, Tel Aviv, (IL); Zawsze chciałem, CSW - Zamek Ujazdowski, Warszawa; Struktura faktu artystycznego, Galeria BWA, Zielona Góra; UFO, Galeria Program, Warszawa; Warszawa, Stacja Metro Marymont, Warszawa Wystawy zbiorowe//2008 Just different, Cobra Museum, Amstelveen, (NL); Inne miasto, inne życie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; Wenus Polska 2008, Miesiąc Fotografii, Kraków; Bat-Yam International Biennale of Landscape Urbanism, (szu szu), Bat-Yam, (IL); Under the Skin: New Video from Poland, New Museum, New York, (USA)// 2007 Spojrzenia2007, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; Consequences and Proposals, Biennale of Young Artists, Tallinn, (EST) Barzilay 2008, 3 fotografie barwne, 50x75cm

17

18 Lipiec, 2008, akryl na płótnie, 24cmx30cm

19 KATARZYNA SKROBAŁA urodzona w 1980 roku. Mieszka i pracuje w Toruniu. W roku 2005 obroniła dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zajmuje się malarstwem. Od roku 2007 tworzy cykl Miesiące Polskie. wystawy indywidualne// 2007 "RUBINKOWO", Galeria BWA, Krosno wystawy zbiorowe// 2007 Muzeul Tarii Crisurilor Oradea, Rumunia; Vychodoslovenska Galeria Kosice, Słowacja; Centrum Informacyjno-Artystyczne Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Ukraina// 2006 "IX BIENNALE PLASTYKI KROŚNIEŃSKIEJ"; " Ojciec święty Jan Paweł II w Warszawie, Królikarnia Warszawa "OBRAZ, GRAFIKA, RYSUNEK, RZEŹBA ROKU 2005", Galeria BWA, Rzeszów; "VIII JESIENNY SALON SZTUKI", Galeria BWA, Ostrowiec Świętokrzyski

20 ALEKSANDRA SOJAK-BORODO W roku 2005 obroniła dyplom z Grafiki na specjalności Rysunek na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Tworzy instalacje, obiekty, rysunek, zajmuje się performance. Autorka manifestu Sweet Art, w ramach którego powstają jej najnowsze projekty. Od roku 2006 doktorantka z zakresu grafiki i rysunku WSP w Toruniu. Wystawy zbiorowe//2008 Ego jego Galeria Artelier, Toruń; Mów do mnie jeszcze, Studio BWA Wrocław// 2007 Ego Sum, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz; KĘS-art, Galeria nad Wisłą, Toruń; Kub wygłup z podszewką PGR Art Kolonia Artystów, Gdańsk; InSPIRACJE Festiwal Sztuki Wizualnej, Szczecin; Love jak M, Galeria Kuluary, Warszawa

21 Sweet Art III 2008, czekolada terravita 4mx4m

22 WERONIKA TADAJ-KRÓLIKIEWICZ W roku 2005 obroniła dyplom z Grafiki na specjalności Projektowanie Graficzne i Rysunek oraz aneksy z malarstwa i fotografii na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od roku 2005 roku studentka studiów doktoranckich w Dziedzinie Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku grafika, specjalizacja rysunek. Wystawy zbiorowe//2008 V Olsztyńskie Biennale Plastyki o Medal Prezydenta, BWA Galeria Sztuki Współczesnej w Olsztynie; Wystawa poplenerowa Mazurskie Lato w Muzeum i Okolicy; Muzeum Mazurskie, Szczytno; Biennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; Kęs-Art., Galeria nad Wisłą, Toruń; Czekoladowe laboratorium 2008, instalacja w procesie

23

24 bez tytułu 2008, instalacja

25 NATALIA TURCZYŃSKA W roku 2005 obroniła dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Członek i założycielka nieistniejącej już grupy Dziewczęta Przeszanowne ( ). 2007/2008 brała udział w programie rezydencyjnym w Vorwerkstift w Hamburgu. Tworzy projekty indywidualne oraz w kooperacji z innymi artystami. Wybrane wystawy zbiorowe//2008 Smutku nagła kotwica z niewidzialnego jachtu V Triennale Młodych, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko (Dziewczęta Przeszanowne); Mów do mnie jeszcze, Studio BWA, Wrocław; Inspiracje, Galeria Oficyna, Szczecin; Sexhibicja, Studio ACH! Warszawa; Lange, graue Winterzeit, Vorwerkstift, Hamburg

26 JOANNA WRÓBLEWSKA urodzona w 1981 roku. Mieszka i pracuje w Toruniu. W roku 2005 obroniła dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Asystent w Zakładzie Edukacji Artystycznej WSP UMK w Toruniu. Zajmuje się fotografią, tworzy obiekty, instalacje, koordynuje projekty artystyczne. wystawy indywidualne// 2007 Monidła", Klub Mózg, Bydgoszcz; Maski wystawa fotografii, Galeria Pod Sztrychem, Bytom wystawy zbiorowe// 2008 Ego jego Galeria Artelier, Toruń// 2007 Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej SILEZIANY 2007, Galeria Pod Sztrychem, Bytom; Foto Odlot 2007, Rzeszów (wyróżnienie FIAP); I Biennale Miniatury Cyfrowej, Płocka Galeria Sztuki, Płock; KĘS-art, Galeria nad Wisłą, Toruń Zabawy z bronią 2008, czekoladowe obiekty, fotografie 21x15

27

28 Słodycz i zwątpienie// Sweetness and Despair Wystawa//Exhibition Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej//Modern Art Assocation & Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu// The Art Gallery WOZOWNIA ul. Rabiańska Toruń tel. 056/ ; fax. 056/ dyrektor//director Anna Jackowska kurator//curator Małgorzata Jankowska Katalog//cataloque projekt //design teksty//essays Paweł Leszkowicz, Małgorzata Jankowska tłumaczenie//translation redakcja//editor Małgorzata Jankowska Druk//printed by ISBN Toruń 2008 Specjalne podziękowania za pomoc w przygotowaniu wystawy//special thanks for help in organizing the exhibition: Jerzy Jankowski, Agnieszka Gryska, Anna, Katarzyna Górna, Daniel Rumiencew Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Sponsorzy//Sponsors Gmina Miasta Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Terravita Sp z o.o. Barry Callebaut TAL bistro & café

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Smash Mouth - I'm a Believer

Smash Mouth - I'm a Believer I m a Believer to piosenka dobrze wszystkim znana z filmu Shrek. Wersja którą znamy, pochodzi z 2001 roku i została nagrana przez zespół Smash Mouth, ale pierwotnie została nagrana przez amerykański zespół

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek St. Valentine s Day Walentynki to święto wszystkich zakochanych w tradycji angloamerykańskiej przypadające na 14 dzień lutego. Na zajęciach wszyscy uczniowie obejrzeli film o rówieśnikach z Anglii przygotowujących

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch?

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch? DRODZY WOKALIŚCI. Podczas tegorocznych, zimowych warsztatów muzycznych będziecie mogli pośpiewać zarówno solo jak i w zespole. Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie organizacyjne, zaraz po nim zabierzemy

Bardziej szczegółowo

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV 16-21 sierpnia / 16th-21st August Czy praca opowiada (prawdziwą) historię? / Does the artwork tell (a true) story? Paweł Althamer Film, 2005, 1 47 Jacek Malinowski HalfAWomen 2000, 12 50 Wunderteam Przyczepa

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 performance art SZTUKA PERFORMANCE video art SZTUKA VIDEO photography

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth.

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth. Kartograficzne opisanie świata - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth Robert Olszewski Dobry kartograf musi być zarówno uczonym, jak i artystą. Musi posiadać

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania:

Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania: Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania: Wydrukuj ten plik na kartonie lub papierze. Materiały będą bardziej trwałe jeżeli

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16 13 18 września / 13th-18th September Czy kolor jest ważnym elementem pracy? / Is colour an important element In an artwork? Azorro Rodzina / Family,, 2004, 9 15 Wojciech Bąkowski Film mówiony 3 / Spoken

Bardziej szczegółowo

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height

Stół Regolo. 100% Made in Italy. Może być używany w wersji zamkniętej lub otwartej na dowolnej wysokości It can be used open or closed, at any height Spis treści Stół Regolo... 2 Stół Basic quadrato... 8 Stół Basic rettangolare... 9 Stół Easy... 10 Stół Facile... 11 Stół Kubo... 12 Stół Piccolo... 13 Stoliki Piego... 14 Stół kwadratowy Trendy quadrato...

Bardziej szczegółowo