s ł o d y c z i z w ą t p i e n i e

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "s ł o d y c z i z w ą t p i e n i e"

Transkrypt

1 słodycz i zwątpienie

2 MARCELINA GUNIA VIOLA KUŚ DOROTA PODLASKA KAROL RADZISZEWSKI KATARZYNA SKROBAŁA ALEKSANDRA SOJAK-BORODO WERONIKA TADAJ-KRÓLIKIEWICZ NATALIA TURCZYŃSKA JOANNA WRÓBLEWSKA SŁODYCZ I ZWĄTPIENIE dyrektor - ANNA JACKOWSKA kurator - MAŁGORZATA JANKOWKA galeria sztuki WOZOWNIA STOWARZYSZENIE SZTUKI NOWOCZESNEJ Toruń 2008

3

4 Prawodawca znaleźć musi na to [nikczemne postępowanie] jakieś lekarstwo (farmakon). Prawdę powiada stare przysłowie, że ciężko walczyć naraz z dwoma, i to przeciwnymi sobie rzeczami. Widoczne to jest w chorobach i wielu innych przypadkach Platon, Prawa And the legislator ought always to be devising a remedy (pharmakon) for evils of this nature. There is an ancient saying, which is also a true one To fight against two opponents is a difficult thing, as is seen in diseases and in many other cases. Plato, Laws Smak farmakonu The Taste of Pharmakon Wystawa Słodycz i zwątpienie opowiada o dwuznacznościach, sprzecznych sensach i przeciwnościach skrywających się w codziennych czynnościach, zwyczajnych przedmiotach i sztuce. Sytuacje, rzeczy i kategorie poddane przez artystów re-interpretacji, wzmocnione powtórzeniem ujawniają czasami trudne do zaakceptowania równoczesności, obnażają słabości początkowo uznane za siłę lub pomyłki, które ostatecznie kończą się sukcesem. Aby podkreślić niejednoznaczność tego co wydawałoby się oczywiste artyści używają czekolady wykorzystując jej podwójną właściwość : wspaniałej słodyczy oraz przynoszącej zwątpienie używki. To co dla jednych jest kwintesencją smaku, wysublimowaną przyjemnością i kojącym lekarstwem dla innych staje się niebezpieczną trucizną, zagrożeniem, obsesją. Słodki smak osłania gorycz z jakiej powstaje, tak jak temperatura i ruch zmieniają cierpkość czekoladowej masy w wyborny smakołyk. Koegzystencja obu tych obszarów podobnie jak dwojaka natura życia zaskakuje łatwością dopasowania, umiejętnym wytłumaczeniem i akceptacją. Łatwo wpadamy w pułapkę sprzecznych wartości, które wydawać się mogą zbawienne w procesie porządkowania i oznaczania świata. Dobro/zło, prawdziwe/ fałszywe, istota/pozór, wnętrze/zewnętrze nie są jednak w stanie wyjaśnić i określić wszystkiego co nas otacza, bowiem wyobraźnia i ruchliwa natura człowieka i tak znajdzie inne, ciekawsze rozwiązanie. Prawem każdego organizmu jak pisał Platon jest możliwość rozwoju według własnych norm i właściwych mu postaci, specyficznych dlań rytmów i powiązań. Ta naturalna właściwość podąża więc prawem farmakonu, który zaliczony jest w Protagorasie do rzeczy, które mogą być zarazem dobre (agata) i przykre (aniara). Tytułowe słodycz i zwątpienie choć przeciwstawne nie odnoszą się do jednoznacznie zdefiniowanych sensów dobrego i złego. Są równoczesnością i jak pisze Derrida ta bolesna rozkosz związana tyleż z chorobą co z jej uśmierzaniem stanowi farmakon sam w sobie. Ma cechy wspólne zarazem z czymś dobrym i złym, przyjemnych i nieprzyjemnym. Lub raczej to w tworzącej ją mieszaninie dają o sobie znać te przeciwieństwa. Mieszanina dobrych i złych przypadków produkujących ambiwalentne skojarzenia, głębokie refleksje lub przyjemne doznania towarzyszy wszystkim projektom. Czekolada jako metafora a zarazem materia wzmacnia je, prowokuje do snucia dalszych historii, nawarstwiania narracji lub przeciwnie utrudnia rozpoznanie, kończy opowieść nie wzbudzając podejrzeń. Płynność i lepkość czekolady stanowi istotę projektu Czekoladowe laboratorium Weroniki Tadaj-Królikiewicz, Ta specyficzna fabryka czekolady została zaaranżowana jako zewnętrzny krwioobieg składający się z kilku szklanych naczyń, w których nieustannie porusza się płynna substancja konsystencją i kolorem zbliżona do zastygającej krwi. Intensywny zapach daje jednak wyraźne znać, iż nie mamy do czynienia z ludzkim płynem a kuszącą, płynną czekoladą. Samoporuszający się obieg czekoladowego laboratorium przywodzi jednak na myśl idealną machinę wiecznej ekstazy i samozadowolenia wzniecanych energią The exhibition Sweetness and Despair addresses ambiguities, contradictory senses and oppositions concealed in everyday life activities, ordinary items and art. Situations, things and categories reinterpreted by the artists and amplified through repetition disclose simultaneities which are sometimes hard to accept; they divulge weaknesses originally regarded as strengths, or mistakes which eventually turn out to be a success. In order to underscore the equivocalness of what might seem to be obvious, the artists make use of chocolate and its double nature : that of great sweetness and that of a stimulant which drives one to despair. What for some people is an essence of taste, sophisticated pleasure and soothing remedy, becomes a dangerous poison, a threat and obsession for others. Sweetness covers original bitterness, just like hot temperature and motion turns the tartness of cocoa mass into an exquisite delicacy. The co-existence of these two domains, just like the double nature of life itself, surprises with high adaptability, masterly explanation and acceptance. We easily become trapped by contradictory values, which may appear as salutary in the process of identifying and putting the world in order. Good/evil, true/false, essence/ appearance, inside/outside may not explain or identify everything that surrounds us, since the human imagination and lively nature will always find a different and more interesting solution anyway. It is the right of every organism, as Plato argued, to be able to develop according to its own norms and forms, its specific rhythms and articulations. Hence this natural quality follows the rule of pharmakon, which in Protagoras is classed among things that can be both good (agatha) and painful (aniara). Although contradictory, the eponymous sweetness and despair do not refer unequivocally to defined senses of good and evil. They are a simultaneity, and, as Derrida writes [t]his type of painful pleasure, linked as much to the malady as to its treatment, is a pharmakon in itself. It partakes of both good and ill, of the agreeable and the disagreeable. Or rather, it is within its mass that these oppositions are able to sketch themselves out. This mass of good and ill cases producing ambivalent associations, deep reflection or pleasant experience, accompanies all the designs presented. Chocolate, which appears both as a metaphor and matter, amplifies them and provokes them to tell other stories, to accumulate various narrations, or, contrarily, makes the recognition difficult, ends the story without arousing any suspicion. Chocolate s liquidity and stickiness is the essence of Czekoladowe laboratorium (Chocolate Lab) by Weronika Tadaj-Królikiewicz. This unique chocolate factory has been designed as an external vascular system, comprising a number of glass containers filled with liquid substance in constant motion, whose color and consistency resemble that of coagulating blood. Yet the substance s intense scent leaves no doubt that what we see is not a human liquid, but tempting, liquid chocolate. The chocolate lab s self-propelled circulation, however, resembles a perfect machine of eternal ecstasy and self-satisfaction aroused by phenethylamines. The glossiness and transparency of its glass containers expose its entire organism and

5 fenylotylamin. Połyskliwość i przezroczystość naczyń odsłania cały jej organizm pozwalając wejrzeć w strukturę systemu, śledzić drogę płynu kontrolując równocześnie wydolność całego organizmu. Ten zamknięty obieg hipnotyzuje i zawłaszcza nasze spojrzenie i zmysły nie pozwalając jednak zapomnieć o kruchości i lepkości ludzkiego wnętrza oraz rodzącej się w nim zmysłowości. To co u Weroniki Tadaj zapowiedziane jest żywotnością płynnej substancji w pracy Karola Radziszewskiego Barzilay zostaje ostatecznie wypowiedziane. Zmysłowa i ruchoma energia nabiera siły w klubowym rytuale odpakowywania słodyczy. Zamaskowanie i opakowanie to elementy erotycznej gry, a zadaniem słodyczy jest rozbudzenie zmysłów. Rytualne i zarazem karnawałowe gesty nie mają jednoznacznego końca, najważniejszy jest bowiem akt budowania napięcia i erotyczna gra, manifestująca męską atrakcyjność i pożądanie. Spełnienie może pozostawić słodkie wspomnienia lub wywołać gorzki smak rozczarowania. Słodycz dostarcza naszym zmysłom niezapomniane doznania, łatwo jednak wywołuje uczucie przesytu i znudzenia. Stojąc przed Słodką ścianą Aleksandry Sojak-Borodo odczuwamy oba te stany równocześnie. Nasza percepcja i wyobraźnia działają na najwyższych obrotach a jednak stan ten nie może prowadzić ku spełnieniu. Swoje ostatnie projekty artystka realizuje w ramach autorskiego manifestu słodkiej sztuki. Jej celem jest zaspokojenie jednego z podstawowych pragnień człowieka, jakim jest chęć obcowania ze słodyczą. W tym kontekście słodycz jest synonimem przyjemności, zadowolenia i radości, które przeciwstawia artystka gorzkiemu doświadczeniu jakiego często doznajemy obcując ze sztuką. Ten wyrafinowany hedonizm w przypadku Słodkiej ściany ma jednak głębsze przesłanie ukryte w strukturze instalacji. Kompozycja ułożona została z tysięcy kostek białej i czarnej czekolady tworzących geometryczny wzór. Ścienna dekoracja przywodzi na myśl tkackie arcydzieła lub delikatne i ulotne w swej istocie kompozycje buddyjskich mandali. To, co nas czeka stając przed słodką ścianą, która w myśl manifestu jest spełnieniem pewnego marzenia, to jedynie rozczarowanie. Pułapka tkwi w użytym materiale czekoladzie, która kiedyś stanowiła kartkowy rarytas, a użyta została jako element kompozycji bezpowrotnie odbierając słodyczy jej pierwotne przeznaczenie. Podobne emocje pojawiają się w przypadku projektu Doroty Podlaskiej Czekoladki smaczne, zdrowe. Wyprodukowane przez artystkę praliny naśladują stylistyką ekskluzywne, czekoladowe produkty. Zaburzając ten porządek artystka wprowadziła do ich wnętrz wirusy zaskakujące nadzienie, które choć nieszkodliwe wywołuje obrzydzenie. Świerszcze, jedwabniki i karaluchy spoczywają w słodkiej masie, stając się jej nierozerwalną częścią, zewnętrznym i wewnętrznym krajobrazem. Obie natury idealnie przystają do siebie robak oddaje czekoladowej masie swój kształt i płyny natomiast czekolada spaja jego części nadając całości charakterystycznego smaku. Ta doskonała kooegzystencja podobnie jak opinie na temat czekolady wywołują jednak ambiwaletne uczucia: tytuł stanowiący reklamowy slogan potwierdza wysoką jakość i zalety produktu lecz tkwiący w samym centrum robak burzy porządek wytresowanego spojrzenia i smaku. Czekoladki smaczne, zdrowe testują siłę kulturowych przywyczajeń, pokazują jak działa mechanizm kontroli naszego gustu, przywyczajeń i upodobań. Strategia reklamowego uwodzenia przyspiesza rozpoznanie uprzedzeń, obnaża stereotypowe zachowanie wobec inności. Zawirusowanie, wprowadzenie błędu tam gdzie nie spodziewamy się go spotkać to również strategia jaką wykorzystała w pracy Przerosty Marcelina Gunia. Projekt to kolekcja niewielkich, ekskluzywnych figurek utrzymanych w konwencji dekoracyjnego bibelotu, czy muzealnego obiektu. Te wykonane z marmuru i alabastru figurki: amorki i zwierzątka chronione są przed czynnikami świata zewnętrznego szklanym kloszem. Ich nieskazitelna na pierwszy rzut oka forma provide an insight in the system s structure, as well as the possibility to track the liquid while monitoring the organism s overall performance. We become hypnotized by this closed circulation, it catches our eye and other senses, while at the same time it does not let us forget about the fragility and stickiness of the human inside and the sensuality emerging within. What is only announced in Weronika Tadaj through vitality of liquid substance is given the ultimate expression in Karol Radziszewski s Barzilay. Sensual and mobile energy gains strength in a clubbing rite of unwrapping sweets. Masking and packaging are elements of an erotic play, while sweetness is supposed to stimulate senses. Both ritual and carnival-like gestures have no unequivocal conclusion, as what is most important is an act of building up suspense and the erotic play itself, which manifests male attractiveness and lust. Fulfillment may leave one with either sweet memories or bitter disappointment. While sweetness may be a source of unforgettable experience for our senses, it may easily arouse a feeling of satiety and boredom. Standing in front of Aleksandra Sojak-Borodo s Słodka ściana (Sweet Wall), we experience both at the same time. Even if our perception and imagination are in full swing, such a frame of mind may not lead to fulfillment. Sojak-Borodo s latest projects have been based on her sweetart auteur manifesto. Its aim is to satisfy one of the basic human desires to commune with sweetness. In this context, sweetness is synonymous with pleasure, satisfaction and joy, which the artist contrasts with bitter disappointment which we frequently experience in commune with art. In the case of Słodka ściana, however, this sophisticated hedonism carries a more profound message, concealed in the structure of this installation. The composition consists of thousands of white and black chocolate chunks in the form of a geometric pattern. This wall decoration resembles an artistic weaving work or fine and elusive Buddhist mandala compositions. What awaits us in front of the sweet wall which, according to the manifesto, is a fulfillment of a dream is only disappointment. The catch is in the material itself chocolate, once a rationed delicacy; when used as an element of the composition, it irreversibly deprives sweetness of its original purpose. Similar emotions are aroused by Dorota Podlaska s Czekoladki smaczne, zdrowe (Chocolates Tasty & Healthy). Her self-made pralines imitate the style of exclusive chocolate products. The artists disturbs this order by filling them with viruses unusual stuffing which, although harmless in itself, fills the viewer with disgust. Crickets, silkworms and cockroaches rest in sweet mass as its integral element, both an internal and an external landscape. Both natures match perfectly the worm lends its shape and liquids to chocolate, while the latter consolidates the former and lends its specific taste to the whole. Yet this perfect coexistence, just like views on chocolate, arouse ambivalent feelings: the title an advertising slogan confirms the product s high quality and advantages, whereas the worm coming as a core element disturbs the order of the well-drilled sight and taste. Czekoladki smaczne, zdrowe tests the strength of cultural habits, it demonstrates the control mechanism of our taste, habits and likings. The strategy of an advertisement-like seduction accelerates our recognition of prejudice, exposes stereotypical behaviors toward otherness. Viruses and errors cropping up where you hardly expect them are also elements of a strategy employed by Marcelina Gunia in Przerosty (Hypertrophies). Her design comprises a collection of small exclusive figurines, reflecting the convention of a decorative trinket or museum showpiece. Made of marble and alabaster, her cupid and animal figurines are protected against the outer world influence by bell glasses. What at first glance seems to be impeccable form, seducing the viewer with attractive shapes, fine material and glossy packaging, after a closer examination reveals traces of deformation and errors which spoil the ideal. What at first appeared as an embalmed museum showpiece, starts resembling a glass-

6 uwodzi atrakcyjnym kształtem, szlachetnością materiału, połyskliwością opakowania. Po uważnym studiowaniu odnajdujemy jednak na ich powierzchni ślady zniekształcenia, błędy które burzą idealną formę. To co na początku wydawało się być zabalsamowanym muzealnym obiektem zaczyna przypominać gnijące od wewnątrz siedlisko zła zamknięte w szklanym więzieniu. Przymusowa kwarantanna pozwala obserwować zmiany chorobowe i rozwój bakterii. Czekoladowe wykwity i liszaje to symptomy nieznanej choroby, złej energii lub magicznej siły nieznanego. Spokojne i milczące istoty zmieniają się w spoczwarzałe kreatury. Podobnie jak w bajkach lub postkatastroficznej anime obserwujemy efekty zbąblenia, opanowywania przestrzeni przez negatywną energię chociaż istota zła nie została ostatecznie sprecyzowana. Ekskluzywna kolekcja zamienia się z muzealnej ekspozycji w muzeum osobliwości. Zgnilizna stapia się z doskonałością prawie na granicy zauważalności a jednak na tyle silnie, że odczuwamy obecność destrukcyjnej siły wpadając zarazem w estetyczną pułapkę naruszonej doskonałości. Podobną dwuznaczność odnajdujemy w projekcie Seryjni wujowie. To cykl fotografii zdjęcia z domowej kolekcji, których dobroci w sensie dobrych intencji nie możemy kwestionować. 18 pozowanych fotografii dokumentują świąteczne spotkania ze św. Mikołajem. Typowe i kultywowane do dnia dzisiejszego przedszkolne wydarzenie stanowi atrakcję i okazję do rozliczenia ze złych i dobrych występków. Bohaterem i zarazem centralnym punktem każdej z sytuacji/fotografii jest zamaskowany człowiek. Przyglądając się kolejnym świętym wcieleniom ukrywających się za maską mężczyzn doznajemy uczucia strachu i niepewności co do intencji świętego. Raz przeżyta historia zaczyna żyć na nowo w naszej wyobraźni, bo sytuacja z założenia dobroczynna z bliska wygląda na szkodliwą. Tytuł przywołuje skojarzenia z kryminalnymi kronikami uruchamiając pamięć i wyobraźnię, która działa na niekorzyść uświęconej tradycji. Szczęśliwie jednak uśmiechające się dzieci w objęciach zamaskowanych oraz trzymana przez nie czekolada dają nadzieję na zwycięstwo dobra. Zamiana znaczeń i przekształcenie zła w dobro to główny temat jakim zajmuje się w ostatnich projektach Joanna Wróblewska. Artysta podejmuje przy tym specyficzną grę z ludzką percepcją wykorzystując znane i rozpoznawalne przedmioty. Cykl Zabawy z bronią składa się z dwóch części. W pierwszej, artystka stworzyła kolekcję miękkich akcesorii służących do walki wręcz, zadawania ciosów, ranienia i zabijania, w drugiej, ostre narzędzia i broń odlała z czekolady. W czekoladowej kolekcji dekonstrukcja dokonała się podwójnie: poprzez użycie jako modeli plastikowych zabawek oraz odlewając ich kształty w czekoladzie. Niebezpieczne przedmioty zostały oswojone strukturą materiału: konsystencją, kolorem i smakiem. Kobiecym gestem ogrzewania i formowania artystka przekształciła przedmioty narzędzia władzy, zazwyczaj stanowiące o przewadze i męskość ich posiadaczy w słodkie bibeloty przedmioty oswojone, fetysze kobiecej siły. O bolesności ciała i zagrożeniu jego autonomii w subtelny sposób opowiada instalacja Violi Kuś Symetria zachowana. To historia z pogranicza jawy i snu, w której ledwo zauważalna choroba jest jednak przejmująco obecna. Jej historia ukrywa się w fotografiach prześwietleń rentgenowskich, szpitalnym numerze identyfikacyjnym, tekście rozpoznania i badania usg. Zapis snu odnaleziony w kunsztownie oprawionym pamiętniku pozostaje tajemniczy tak długo, jak długo zamiast śledzić dowody zbrodni czynione przez chorobę przeglądamy się własnemu odbiciu w lustrze toaletki. Ale to równie ważne, to część procesu samopoznania, akceptacji i siły. Możemy zasnąć, potem śnić, by następnie obudzić się w zupełnie innym miejscu, odmienione, inne. W nowej rzeczywistości domowy kącik przeobraża się w szpitalną salę, spójne dotąd ciało zamienia się w wilgotne wnętrze a niepewność staje się niewygodnym towarzyszem życia. Inny świat odkrywa przed nami praca Natalii Turczyńskiej. Żyrandole trapped hotbed of evil decaying from within. This imposed quarantine allows the viewer to observe pathological changes and development of bacteria. The chocolate eruptions and lichens are symptoms of an unknown disease, bad energy or magic strength of the unknown. Placid and silent beings turn into ghastly monstrosities. Just like in fairy tales or post-catastrophic anime, we observe the effects of blistering, negative energy spreading throughout the space, although the essence of evil has not been ultimately specified. The exclusive collection transforms from a museum showpiece into a freak show. Decay blends with excellence almost at a verge of visibility, though strong enough for us to feel the presence of destructive power, and at the same time to fall into an aesthetic trap of disturbed excellence. A similar ambiguity can be found in the design entitled Seryjni wujowie (Serial Uncles). It consists of a cycle of photographs home photos whose goodness (i.e. good intentions) cannot be questioned. These 18 photos provide a record of Santa Clause Meetings held before Christmas. A typical kindergarten event, still popular even today, it is both a highlight and an opportunity to account for good and bad deeds. The main character and central element of each situation/photo is a disguised man. While looking at the holy incarnations of the masqueraded men one by one, we are overcome by fear and uncertainty as for the holy man s intentions. A story of the past starts to live its own life in our imagination, for what is beneficial by definition turns out to be a harmful situation at a closer inspection. The title itself arouses associations with a crime column, which set our memory and imagination in motion, though against a time-honored tradition. Yet the sight of smiling children embraced by masqueraded men, and the chocolate in their hands, give us hope that good will prevail. Reversal of significances and transformation of evil into good are the main theme in recent designs by Joanna Wróblewska. The artist uses this opportunity to play a specific game with human perception on the basis of well-known and recognizable items. The cycle entitled Zabawy z bronią (Playing with Weapons) consists of two parts. The first one comprises a collection of soft accessories for hand-to-hand combat, striking, wounding and killing, while the second one consists of edge tools and weapons cast in chocolate by the artist. The chocolate collection s deconstruction has been achieved in two ways: through use of plastic toys as molds, and through casting of their shapes in chocolate. The dangerous items have been tamed through structure of the material itself: its consistency, color and taste. Through a female gesture of warming up and molding, the artist transformed these items instruments of power, usually determining their holders superiority and virility into sweet trinkets, tamed items, fetishes of female strength. A subtle story of human body s painfulness and threats to its autonomy is told by Viola Kuś in her installation entitled Symetria zachowana (Symmetry Maintained). It is a story rooted in the borderland between dream and reality, though one in which hardly noticeable presence of a disease is piercing. The story is concealed in photographs of x-ray pictures, patient s hospital ID, in medical diagnosis documents and ultrasound scans. A record of a dream provided in an elaborately bound memoir remains mysterious as long as, instead of tracing the evidence of crime committed by the disease, we examine our reflection in the dressing table s mirror. This is equally important, though: it belongs to the process of self-analysis, acceptance, and strength. We may fall asleep and dream, to wake up in a different place, as changed, different persons. In this new reality, your bedroom nook turns into a hospital room; your body, so far coherent, turns into moist inside, and uncertainty becomes your troublesome life companion. A different world is uncovered for us by Natalia Turczyńska. Her Żyrandole (Chandeliers) comes both as a manifestation of the greatness of design and as an apotheosis of a happy life accompanied by attractive objects. Chocolate chandeliers are descriptively similar to industrial production, though after closer examination

7 są manifestacją wielkości designu a zarazem apoteozą szczęśliwego życia, któremu towarzyszą atrakcyjne przedmioty. Czekoladowe żyrandole do złudzenia przypominają dzieła produkcji przemysłowej, jednak po uważnym studiowaniu ich powierzchni odnajdujemy sprzeczność jaka zachodzi między ich funkcją a materiałem, z którego zostały wykonane. To co z początku wydawało się trwałe i mocne, z czasem, ogrzane własnym światłem obnaża szkielet konstrukcji ukazując słabość wnętrza. Substancją dokonującą tej transformacji jest czekoladowa masa, która pierwotną, atrakcyjną formę przeobraża w bezkształtne i lepkie wspomnienie pierwowzoru. Obiekt pożądania zamienia się w nieatrakcyjny stelaż przypominając o marności i kruchości życia. I jeszcze historia, która w kontekście czekolady powraca jako wspomnienie dawnych dni. Dzień 22 lipca obchodzony był w Polsce jako święto odrodzenia Polski propagandowy triumf potęgi komunistycznego systemu. Cykl obrazów Katarzyny Skrobały Miesiące polskie jest inspirowany fotografiami ze święta 22 lipca dnia, który z uwagi na zmianę nazwy upaństwowionej fabryki czekolady Wedla na Zakłady Przemysłu Cukierniczego im. 22 Lipca przewrotnie nazywany był "świętem czekolady". Artystka wybrała wydarzenia, które miały miejsce 22 lipca otwarcie słynnej Huty im Lenina 22 lipca 1954 roku i stadionu dziesięciolecia w 1955 roku w Warszawie, obchody XX-lecia PRL na Śląsku i XXX-lecia w Gdańsku. Przewrotność idei czekoladowego święta pokazana jest poprzez wydarzenia, które z czekoladą ani ze słodyczą nie miały nic wspólnego. Ten pozorny błąd i niedopasowanie jest świadomym zabiegiem, dając świadectwo obecności ukrytych błędów, które nadają pozory prawdy fałszywym twierdzeniom. Przewrotność, błędy i dwuznaczności którymi posłużyli się artyści przekształcają znaczenia, reinterpretują historie, wskazują nowe możliwości interpretacji. Poprzez strategię wirusów lub czysto estetyczne zabiegi ujawniają ludzką skłonność do poszukiwana jednoznacznych odpowiedzi, porządkowania świata i dokonywania ostatecznych podziałów. Jacques Derrida w kontekście tekstu Platona pisze iż, nie ma nieszkodliwego lekarstwa. Farmakon nigdy nie może być po prostu dobroczynny, podobnie jak nie da się ujarzmić dwuznaczności, ostatecznie określić tego co jest dobre i tego co jest złe. Pozostaje więc zachować świadomość istnienia logicznej sprzeczności oraz wielu innych nieujawnionych i zaskakujących sytuacji, które najpierw wywołują słodycz a następnie dopuszczają do głosu zwątpienie. Smak farmakonu pozostanie tajemnicą, nieosiągalnym pragnieniem, siłą napędzającą zmysły i emocje towarzyszące ludzkiemu życiu. * Małgorzata Jankowska we find on their surface a contradiction between the function and the material they are made of. What at first seemed to be durable and strong, in time, warmed up by its own light, exposes the structure s framework and shows weakness of the inside. The substance which triggers this transformation is chocolate mass, which turns the original attractive form into a shapeless, sticky resemblance of the prototype. An object of desire turns into an unattractive frame, thereby reminding how futile and fragile life is. One more story which, in the context of chocolate, comes back as a memory of old days. During the communist rule, 22nd July was celebrated as Poland s Rebirth Day, a triumph of the regime s powerful propaganda. Miesiące polskie (Polish Months), a cycle of paintings by Katarzyna Skrobała, is inspired by photos of 22nd July the day which, as a result of renaming the famous Wedel chocolate factory to 22nd-July Confectionary following its nationalization, became known under a perfidious name of Chocolate Day. The artist selected events which took place on 22nd July opening of the famous Lenin Steelworks on 22nd July 1954 and the 10th-Anniversary Stadium in Warsaw in 1955, People Republic of Poland s 20th- Anniversary celebration in Silesia and 30th-Anniversary celebration in Gdansk. The perfidiousness of the Chocolate Day idea is presented through events which had nothing to do with chocolate or sweetness. Apparently erroneous and mismatching, it is a conscious act intended to provide evidence for the presence of concealed errors which give the appearance of truth to false statements. The artists perfidiousness, errors, ambiguities transform meanings, reinterpret history and provide room for new interpretations. Through a strategy of viruses or purely aesthetic touches, they expose a human tendency to search for unambiguous answers, to put the world in order, and to determine ultimate divisions. In the context of Plato s work, Derrida argues that there is no such thing as a harmless remedy. The pharmakon can never be simply beneficial, just like ambiguity cannot be tamed, just like one cannot determine ultimately what is good and what is evil. All one can do is to keep in mind the existence of the logical contradiction and many other undisclosed and surprising situations, which first cause sweetness, only to give the floor to bitterness. The taste of pharmakon will remain secret, an unattainable desire, a driving force for senses and emotion which accompany a human life.* Małgorzata Jankowska * Dokonane przez autorkę tekstu interpretacje prac artystów są subiektywne i nie należy ich odbierać jako analizy ostatecznej, czy nawet zgodnej z intencjami artystów. * The author s interpretations of the artists works are subjective and should not be regarded as an ultimate analysis or one that is consistent with the artists intentions. 1 J. Derrida, Pismo filozofii, Kraków 1992, s Ibidem, s Obcowanie ze sztuką bywa gorzkim doświadczeniem. Dlatego powstał sweetart. Sweetart to nowa propozycja artystyczna stawiająca sobie za główny cel zaspokojenie jednego z podstawowych pragnień człowieka, jakim jest chęć obcowania ze słodyczą. Sweetart oddziałuje na zmysły, zachęca do bezpośredniego kontaktu z obiektem, sprawia, że sztuka staje się zjadliwa. Wykorzystując najwyższej jakości czekolady, daje odbiorcy możliwość pełnej konsumpcji dzieła oraz poczucie nasycenia. Koniec z trudną do przełknięcia sztuką! - A. Sojak-Borodo, Manifest sweetartu, J.Derrida, Pismo filozofii...op.cit. s J. Derrida, Dissemination, translated by Barbara Johnson, Continuum: London and New York, 1981, p Ibid. 3 Communing with art may be a bitter experience. That is why sweetart has been created. Sweetart is a new artistic proposal with an aim to satisfy one of the basic human desires to commune with sweetness. Sweetart appeals to senses, encourages a direct contact with the object, it makes art sarcastic. With use of best quality chocolate, it allows the viewer to consume the work with no limitations, and to experience fulfillment. No more unpalatable art! A. Sojak-Borodo, Sweetart Manifesto, J. Derrida, op.cit., p. 102.

8 Czekoladowa historia sztuki nowoczesnej A Chocolate History of Modern Art Sticky and sweet. My sugar is raw. Madonna Candy Shop, 2008 Czekolada ma fascynujące właściwości materialne, symboliczne i psychologiczne, dlatego stanowi intrygującą substancję dla artystycznych eksperymentów. Ambiwalencja jej psycho-cielesnych znaczeń rozpiętych pomiędzy rozkoszą i przyjemnością a przesytem i uzależnieniem, oraz intensywne działanie na wszystkie zmysły czyni z czekolady idealny materiał sztuki. Dlatego od lat 60. czekolada występowała często w dziełach artystów takich kierunków, jak Nouveau Realisme, pop art, Fluxus, sztuka performance i sztuka feministyczna. Dekoracyjność, słodycz i wstręt czekolady powoduje, iż jest ona idealnym postmodernistycznym medium sztuki, gdyż zanieczyszcza, ucieleśnia i rozpuszcza krystaliczne modernistyczne normy dzieła i jego recepcji. Oto kilka największych słodkości w historii sztuki nowoczesnej. Artyści Nowego Realizmu i Fluxusu wprowadzając do sztuki elementy życia codziennego sięgnęli także po jedzenie i jego energetyczne oraz egzystencjalne asocjacje. Czekolada pojawiała się często. Joseph Beuys wysyłał ją wraz z margaryną w plastikowych kopertach w swych akcjach sztuki poczty Künstlerpost (1969). Czekolada kojarzyła się dla niego z ciepłem, przetrwaniem i odrodzeniem. Z 1971 roku pochodzi ready made Beuysa forma do odlewania czekoladowych zajączków wielkanocnych czyli symbolu zmartwychwstania. Uzależnieni od czekolady, odchudzający się, cierpiący na zaparcia i choroby układu pokarmowego, znają również jej odrażającą i niebezpieczną stronę, silnie obecną w sztuce. Daniel Spoerri w ramach swych działań artystycznych urządzał przyjęcia, z których resztek wykonywał kompozycje. Powstawały też pomysły na dania-rzeźby, jedną z nich jest Schokoladenscheissdreckröllchen (1969) dedykowana, Pierowi Manzoni. Czekoladowy tort dekorowany kałem to idealne zestawienie tak pokrewnych kolorystycznie substancji związanych z ciałem. Podobieństwo rozpuszczonej czekolady do kału to wielki smakołyk dla artystów badających perwersje i patologie konsumpcji w kapitalistycznym społeczeństwie. Współczesny artysta performance Paul McCarthy oblewa swe ciało czekoladowymi sosami aby symulować odchody, dokonuje w ten sposób regresji do infantylnej fazy analnej, a jednocześnie ucieleśnia apokaliptyczną wizję człowieka sprowadzonego do zaspakajania popędów Death Ship (1983). A przecież czekolada to przede wszystkim fascynująco zmysłowy materiał działający na wzrok, smak i węch. Pierwszy malować czekoladą obrazy i rysunki zaczął w latach 70. pop artysta Ed Ruscha w swojej tzw. fazie płynów. Na Biennale Weneckim w 1970 roku wykonał on Chocolate Room, była to sala, na której ścianach wisiały papierowe plansze pokryte czekoladą Nestlé. Czekoladowa skóra architektury wnętrz powróci w latach 90. w instalacjach Anya i Gallaccio. Stroked to ściana pomalowana gęstą brązową czekoladą, a Couverture to prawdziwa piwnica cała wyłożona czekoladą. Wyobraźmy sobie odurzający pobyt w tych wnętrzach! Paradoksalnie czekolada łączy się również z polityką przemocy, może dlatego, że była obok złota główną zdobyczą, którą Cortez przywiózł z Meksyku po jego krwawym podboju. W 1970 roku wenecka instalacja Amerykanina Eda Ruscha stała się manifestacją przeciwko wojnie w Wietnamie, gdyż widzowie pisali palcami na czekoladowym papierze antywojenne hasła. Special Relationship (1995) brytyjskiej artystki Helen Chadwick to kolejna czekoladowa praca o politycznej metaforyce. Fotografie olbrzymich żywych karaluchów spacerujących po tabliczce czekolady i uwięzionych na niej, to także komentarz na temat politycznych relacji pomiędzy Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi za czasów rządów Ronalda Reagana i Margaret Thatcher. Krytyczne spojrzenie na czekoladowe korporacje oferuje natomiast instalacja The Chocolate Master (1981) Sticky and sweet. My sugar is raw. Madonna Candy Shop, 2008 With its exciting material, symbolical and psychological characteristics, chocolate is an intriguing substance for artistic experiments The ambivalence of its mental and physical meanings, spread between delight and pleasure on one hand and surfeit and addiction on the other, and combined with its intense appeal to all senses, makes chocolate a perfect material for art. Therefore, since the 1960s, it has repeatedly turned up in works presented by artists associated with such trends as Nouveau Réalisme, pop art, Fluxus, performance or feminist art. Its decorativeness, sweetness and disgustfulness turns chocolate into a perfect postmodernist medium for art, since it soils, incarnates and melts crystal-clear modernist standards of a work of art and its reception. Here are some major sweets in the history of modern art. The New Realism and Fluxus artists introduced elements of the everyday life into art, with food being one of these, together with its energetic and existential associations. Also chocolate was a frequent motif. Joseph Beuys mailed it, together with margarine, in plastic envelopes during his Künstlerpost mail art actions (1969). He associated chocolate with warmth, survival and rebirth. The year 1971 saw Beuys ready-made a mold for making chocolate Easter bunnies, in themselves a resurrection symbol. Those addicted to chocolate, on diet or suffering from constipation or digestion problems also know its disgusting and dangerous side, which is strongly present in art. Some of Daniel Spoerri s artistic undertakings included parties, leftovers of which were used in a number of compositions. A number of sculpture dish ideas appeared; one of these was Schokoladenscheissdreckröllchen (1969) dedicated to Piero Manzoni. A feces-decorated chocolate layer cake is a perfect combination of body-related substances with so much color resemblance. Melted chocolate s likeness to excrements is a great tidbit for artists who explore the perversions and pathologies of consumption in a capitalist society. A contemporary performance artist Paul McCarthy spills chocolate sauces over his body in order to simulate feces, thereby regressing to the infantile anal phase, and at the same time embodies an apocalyptical vision of a human reduced to satisfying his drives as in Death Ship (1983). Yet primarily chocolate is an excitingly sensual material which appeals to sight, taste and smell. Chocolate-painted and chocolate-drawn works appeared first in the pop artist Ed Ruscha s so-called liquid world phase in the 1970s. At the 1970 Venice Biennale, he presented his Chocolate Room, featuring walls covered with Nestlé chocolate-screened sheets of paper. The architecture s chocolate skin was to return in the 1990s with the installations of Anya Gallaccio. Stroked is a wall painted with thick brown chocolate, whereas Couverture is a genuine chocolate-paneled cellar. Let us imagine the intoxicating effect of such interiors on a visitor! Paradoxically, chocolate is also linked with a policy of violence, the reason for this being perhaps that, next to gold, it was the main booty of Cortez bloody conquest of Mexico. In 1970, the Venetian installation presented by the American Ed Rusch turned into a manifestation against the war in Vietnam as the visitors wrote anti-war slogans with their fingers on the chocolate-covered sheets. Special Relationship (1995) by a UK artist Helen Chadwick is another chocolate work with an underlying political metaphor. Photographs of huge living cockroaches, walking and trapped on a bar of chocolate, provide another comment on the political UK-US relations under the Ronald Reagan and Margaret Thatcher rule. A critical look on chocolate corporations, in turn, is provided by Hans Haacke s installation entitled The Chocolate Master (1981), which unmasks the Germany s biggest art collector Peter Ludwig, who is at the same time the

9 Hansa Haacke demaskująca największego niemieckiego kolekcjonera sztuki a jednocześnie czekoladowego barona Petera Ludwiga, którego firma produkuje czekoladę. Tak na marginesie, producenci czekolady często wycofują się ze sponsorowania sztuki współczesnej z czekolady, po zapoznaniu się z projektami tego, co chcą z niej wykonywać artyści. Do największej czekoladowej eksplozji doszło natomiast w sztuce nowoczesnej u artystek feministycznych. Za pomocą czekolady wypowiadają się one na tematy związane z kobiecym ciałem i seksualnością oraz ich miejscem w kulturze. Czekolada występuje w sztuce kobiet podejmującej zagadnienie jedzenia i seksu, ciała oraz jego oralnych i erotycznych przyjemności, kobiecych lęków, pożądań, apetytów i chorób typu anoreksja i bulimia. Posługiwanie się czekoladą w feministycznym performance sięga lat 70. i koncertów Charlotte Moorman. W 1989 roku Karen Finley ponownie rozsmarowuje czekoladę na swoim nagim ciale w sławnym performance We Keep Our Victims Ready. Powracają skojarzenia z kałem, artystka brudzi się odrażającą czekoladową mazią aby pokazać, że kobiety są traktowane w mizogynicznym społeczeństwie jak gówno. Jednak dla Hannah Wilke autoportretowe figurki Wenus z czekolady - Venus Pareve (1982), to nie tylko kobieta jako obiekt konsumpcji ale i słodycz kobiecego piękna. W latach 90 najsławniejsze są czekoladowe lizane i gryzione rzeźby Janine Antoni. Lick and Lather (1993) to grupa historyzujących autoportretowych popiersi artystki wykonanych z czekolady i mydła. Antoni rozmazywała swe wyrzeźbione rysy, liżąc czekoladę i myjąc się w mydle. Bulimiczny Chocolate Gnaw 1992 to wielki czekoladowy sześcian, który artystka gryząc odkształcała, a z wyplutych kawałków czekolady lepiła serca - symbol miłości. Wszak w czekoladzie są substancje chemiczne podobne do tych jakie wytwarzają ciała kochanków. Słodycze i czekolada traktowane są jako substytut seksu, ulubiona zmysłowa przyjemność kobiet, często ceniona wyżej od seksu i tak jak on obłożona poczuciem winy. Największym dziełem czekoladowych procesów seksualności jest duża fontanna gorącej rozpuszczonej czekolady Cadbury czyli Cacao (1994) Helen Chadwick. Czekolada bulgocze w owalnym zbiorniku dodatkowo poruszana pompującą i wsysającą aparaturą. Dla Chadwick jest to fizyczna materia, lepka, zmysłowa, lubieżna i odurzająca, która najlepiej przekazuje niewyobrażalny androgyniczny stan działania i istnienia libido. Po tych kobiecych wizjach czekoladowej seksualnej rewolucji można zakończyć czekoladową historię sztuki nowoczesnej wracając do jej libidalnych męskich początków. Wśród ezoteryczno-erotycznych maszynowych kształtów przedstawionych na sławnej Wielkiej Szybie (The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even) ( ) Marcela Duchampa, w sferze kawalerów znajduje się obiekt zwany Chocolate Grinder czyli młynek do czekolady. To właśnie męski organ całego skomplikowanego układu, jądra gdzie wytwarza się pożądanie, które wprawi cały układ w ruch. Czekolada, która powstanie w młynku jest tą seksualną energią. W życiu codziennym czekolada wciąż pozostaje chwilą luksusu lub prezentem miłości i przyjaźni, dzieła sztuki pokazują co może się kryć pod jej uwodzicielskim czarem. Dlatego po każdej czekoladowej wystawie słodycz już nigdy nie smakuje tak samo, a czekolada jako materiał i znak ma swą skromną rolę w przekształceniu sztuki nowoczesnej. Ja, czyli autor tego tekstu, nie mogę jeść czekolady, jestem na nią uczulony, pozostaje mi więc substytut czekoladowych przedstawień. Zresztą jak można włożyć TO do ust po poznaniu czekoladowej historii sztuki? Paweł Leszkowicz BIBLIOGRAFIA Cocker Emma, An Interview with Helen Chadwick, Make. The Magazine of Women s Art, no.71. Schaffner Ingrid, A Chocolate Art History, w: Chocolate!, Swiss Institute, New York, country s chocolate baron. By the way, chocolate manufactures often withdraw from sponsoring of modern chocolate art as soon as they learn what is envisaged by the artists. The largest chocolate explosion in modern art came, in turn, with female feminist artists. Through chocolate, they express their views on topics related to female body and sexuality, and their place in the culture. Chocolate turns up in female art dealing with food and sex, body and its oral and erotic pleasures, women s fears, desires, appetites and diseases, such as anorexia and bulimia. Use of chocolate in feminist performance art goes back to 1970s and Charlotte Moorman s concerts. In 1989, Karen Finley again spreads chocolate on her naked body in a famous performance entitled We Keep Our Victims Ready. Associations with feces reappear as the artist soils herself with disgusting chocolate mire in order to show that in a misogynic society women are treated like shit. Yet for Hannah Wilke her chocolate-made sculptural Venus-like self-portraits Venus Pareve (1982) stand not only for a woman as an object of consumption but also for sweetness of the woman s beauty. The 1990s highlights included Janine Antoni s licked and bitten chocolate sculptures. Lick and Lather (1993) is a group of the artist s historizing self-portrait busts made of chocolate and soap. Antoni blurred her sculptured features by licking chocolate and washing herself with soap. The bulimic Chocolate Gnaw (1992) is a huge chocolate cube which the artist deformed by gnawing; the spitted-out chocolate bits were subsequently used by her to shape hearts a symbol of love. Chocolate indeed contains some chemical substances similar to those produced by lovers bodies. Sweets and chocolate are treated as a sex substitute, women s favorite sensual pleasure, often preferred to sex and, like the latter, burdened with a sense of guilt. The greatest work of the chocolate-flavored sexual processes came with a large fountain full of hot melted Cadbury s chocolate Helen Chadwick s Cacao (1994). The bubbling chocolate fills an oval bath and is additionally kept moving by a system of suction and force pumps. For Chadwick it is physical matter sticky, sensual, lascivious and intoxicating and the best medium to express unbelievable androgynous functionality and existence of libido. Following these female visions of a chocolate-flavored sexual revolution, we may conclude the chocolate history of modern art by coming back to its libidinal male origins. Among the esoteric and erotic machine-like shapes presented in Marcel Duchamp s Large Glass (The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even) ( ), in the bachelors domain there is an item called Chocolate Grinder. This is precisely the male organ of the entire sophisticated system, the testicles which generate the lust that will set the entire system in motion. Chocolate is the sexual energy to be generated in the grinder. In everyday life, chocolate is still a moment of luxury or a gift of love and friendship; works of art show what may be concealed under its seductive charm. Therefore, after each chocolate exhibition, the sweetness no longer tastes the same, whereas chocolate as material and sign has performed its bit part in transformation of the modern art. Being allergic to chocolate, I, the author of this paper, can only enjoy a substitute in the form of a chocolate performance. How can one touch THIS after having gone through the chocolate history of art, after all? Paweł Leszkowicz REFERENCES Cocker Emma, An Interview with Helen Chadwick, Make. The Magazine of Women s Art, no.71. Schaffner Ingrid, A Chocolate Art History, Chocolate!, Swiss Institute, New York 1995.

10 MARCELINA GUNIA W roku 2006 obroniła dyplom z Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W latach współtworzyła grupę Dziewczęta Przeszanowne. Zajmuje się malarstwem, tworzy obiekty, instalacje. Mieszka i pracuje w Warszawie. Wystawy zbiorowe//2008 Smutku nagła kotwica z niewidzialnego jachtu V Triennale Młodych, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko (Dziewczęta Przeszanowne); Mów do mnie jeszcze, Studio BWA, Wrocław// Prąd zmienny, 8. Konkurs im. Eugeniusza Gepperta, BWA Wrocław

11 Seryjni Wujowie 2008, 24 fotografie barwne - 20 x 15 cm Przerosty obiektów, 2008

12 VIOLA KUŚ urodzona w 1973 roku w Pleszewie. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy. W roku 2000 obroniła dyplom z malarstwa oraz aneks z fotografii na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 2001 członek Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach współtwórca, organizator i webmaster grupy artystycznej p ł o c i e (http://free.art.pl/naplocie). Od 2006 roku związana ze Stowarzyszeniem ARTEfakty (www.arte-fakt.art.pl) i obecnie ze Stowarzyszeniem Artystycznym ELjazz. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2004 i 2007 roku. Uprawia czynnie nadprodukcję myśli. Wystawia obrazy fotografowane, malowane i instalowane poruszając w nich często problemy społeczne i zjawiska dostrzegane w codziennym życiu, w relacjach międzyludzkich. Wystawy indywiduane// 2007 Top_model made in Poland - 5 Biennale Fotografii w Poznaniu, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; Wystawy zbiorowe// 2008 KOCIARZ ZDE/ARZENIA BYDGOSKIE, Galeria Krytyków POKAZ, Warszawa

13 w ROZPOZNANIE.opis: Powyżej dna macicy i na lewo od pęcherza moczowego widoczna owalna hipoechogeniczna jednorodna zmiana o gładkich zarysach o wym. 103x78x88mm - torbiel czekoladowa? Il.2 SEN Czekając na operację miałam sen; bezimienne miasto, starówka, przechodnie a każdy z nich nosił naręcza lodów jak bukiety kwiatów. Zastanawiałam się skąd ten nagły bum na lody i dlaczego ich nie jedzą tylko je noszą? Raz przecież to kosztuje, dwa to się topi i niszczy im ubranie.; Oni wydawali się tego nie zauważać, zastanawiałam się co się dzieje, niby wszystko normalnie się toczy, a jednak coś jest nie tak? A kiedy zobaczyłam wóz z końmi, który ciągnął przez Rynek ogromny transport lodów czekoladowych i po drodze zgubił spory czubek tej góry lodowej to chciałam krzyknąć, jakoś im o tym powiedzieć, ale moją ingerencję odebrałam jako akcję sabotażową Nagle pojawiło się dwóch klownów a w jednym z nich rozpoznałam znajomego artystę i wszystko było jasne, to była całkiem dobrze wtopiona w moją rzeczywistość spółkowa działalność parateatralna w przestrzeni miejskiej. No cóż dałam się wkręcić najwyraźniej działanie okazało się bardzo dobrze skrojonym przedsięwzięciem skoro nawet ja dałam się nabrać Il.3 RZECZYWISTOŚĆ Il.4/przydałaby się nowa ładna :) czysta z ekspozycji może Zdzisia Mackiewicza? SCHEMAT LECZENIA ICD-9 /klasyfikacja procedur medycznych/: 65.4, 65.9 IDENTYFIKACJA ID Symetria zachowana 2008, instalacja

14 .. Whizzo! Czekoladki smaczne, zdrowe 2008, praliny ręcznie robione, larwy jedwabników, szarańcza

15 DOROTA PODLASKA W roku 1989 obroniła dyplom z malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W latach współpracowała z grupami "Naprzód", "Yach-Film" i "Biuro Przewodników po Sztuce i Kulturze". Współzałożycielka Stowarzyszenia Artystycznego Wieża Cisnień. Zajmuje się malarstwem, tworzy obiekty, fotograficzne dokumentacje, kreatywne hafty, interwencje w przestrzeniach życiowych i galeryjnych. Mieszka i pracuje w Warszawie. wystawy indywidualne// 2005 Tam i z powrotem, Galeria Le Guern, Warszawa wystawy zbiorowe//2006 In-Between, Gallery Woo-Lim, Seul, Korea Południowa/ South Korea

16 KAROL RADZISZEWSKI Urodzony w 1980 w Białymstoku. Mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Pomysłodawca i współtwórca Latającej galerii szu szu (www.szuszu.art.pl). Malarz, performer, publicysta. Autor instalacji, akcji, fotografii i filmów wideo. Założyciel, wydawca i redaktor naczelny magazynu DIK Fagazine (www.dikfagazine.com). Stypendysta Ministra Kultury (2002, 2006). Laureat głównej nagrody III edycji konkursu Samsung Art Master oraz nagrody Fundacji im. Marcina Kołodyńskiego (2006). Wystawy indywidualne//2008 Oh!, Galeria Arsenał, Białystok; DIK Fagazine/ Pissing Chapel, White Cubicle Toilet Gallery, Londyn (UK); Dla Natalii LL (z grupą Sędzia Główny), Galeria 86, Łódź; Koledzy (z Kubą Dąbrowskim), Galeria ZPAF i S-ka, Kraków//2007 Man, it must be great, Galeria Hamidrasha, Tel Aviv, (IL); Zawsze chciałem, CSW - Zamek Ujazdowski, Warszawa; Struktura faktu artystycznego, Galeria BWA, Zielona Góra; UFO, Galeria Program, Warszawa; Warszawa, Stacja Metro Marymont, Warszawa Wystawy zbiorowe//2008 Just different, Cobra Museum, Amstelveen, (NL); Inne miasto, inne życie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; Wenus Polska 2008, Miesiąc Fotografii, Kraków; Bat-Yam International Biennale of Landscape Urbanism, (szu szu), Bat-Yam, (IL); Under the Skin: New Video from Poland, New Museum, New York, (USA)// 2007 Spojrzenia2007, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; Consequences and Proposals, Biennale of Young Artists, Tallinn, (EST) Barzilay 2008, 3 fotografie barwne, 50x75cm

17

18 Lipiec, 2008, akryl na płótnie, 24cmx30cm

19 KATARZYNA SKROBAŁA urodzona w 1980 roku. Mieszka i pracuje w Toruniu. W roku 2005 obroniła dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zajmuje się malarstwem. Od roku 2007 tworzy cykl Miesiące Polskie. wystawy indywidualne// 2007 "RUBINKOWO", Galeria BWA, Krosno wystawy zbiorowe// 2007 Muzeul Tarii Crisurilor Oradea, Rumunia; Vychodoslovenska Galeria Kosice, Słowacja; Centrum Informacyjno-Artystyczne Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Ukraina// 2006 "IX BIENNALE PLASTYKI KROŚNIEŃSKIEJ"; " Ojciec święty Jan Paweł II w Warszawie, Królikarnia Warszawa "OBRAZ, GRAFIKA, RYSUNEK, RZEŹBA ROKU 2005", Galeria BWA, Rzeszów; "VIII JESIENNY SALON SZTUKI", Galeria BWA, Ostrowiec Świętokrzyski

20 ALEKSANDRA SOJAK-BORODO W roku 2005 obroniła dyplom z Grafiki na specjalności Rysunek na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Tworzy instalacje, obiekty, rysunek, zajmuje się performance. Autorka manifestu Sweet Art, w ramach którego powstają jej najnowsze projekty. Od roku 2006 doktorantka z zakresu grafiki i rysunku WSP w Toruniu. Wystawy zbiorowe//2008 Ego jego Galeria Artelier, Toruń; Mów do mnie jeszcze, Studio BWA Wrocław// 2007 Ego Sum, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz; KĘS-art, Galeria nad Wisłą, Toruń; Kub wygłup z podszewką PGR Art Kolonia Artystów, Gdańsk; InSPIRACJE Festiwal Sztuki Wizualnej, Szczecin; Love jak M, Galeria Kuluary, Warszawa

21 Sweet Art III 2008, czekolada terravita 4mx4m

22 WERONIKA TADAJ-KRÓLIKIEWICZ W roku 2005 obroniła dyplom z Grafiki na specjalności Projektowanie Graficzne i Rysunek oraz aneksy z malarstwa i fotografii na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od roku 2005 roku studentka studiów doktoranckich w Dziedzinie Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku grafika, specjalizacja rysunek. Wystawy zbiorowe//2008 V Olsztyńskie Biennale Plastyki o Medal Prezydenta, BWA Galeria Sztuki Współczesnej w Olsztynie; Wystawa poplenerowa Mazurskie Lato w Muzeum i Okolicy; Muzeum Mazurskie, Szczytno; Biennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; Kęs-Art., Galeria nad Wisłą, Toruń; Czekoladowe laboratorium 2008, instalacja w procesie

23

24 bez tytułu 2008, instalacja

25 NATALIA TURCZYŃSKA W roku 2005 obroniła dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Członek i założycielka nieistniejącej już grupy Dziewczęta Przeszanowne ( ). 2007/2008 brała udział w programie rezydencyjnym w Vorwerkstift w Hamburgu. Tworzy projekty indywidualne oraz w kooperacji z innymi artystami. Wybrane wystawy zbiorowe//2008 Smutku nagła kotwica z niewidzialnego jachtu V Triennale Młodych, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko (Dziewczęta Przeszanowne); Mów do mnie jeszcze, Studio BWA, Wrocław; Inspiracje, Galeria Oficyna, Szczecin; Sexhibicja, Studio ACH! Warszawa; Lange, graue Winterzeit, Vorwerkstift, Hamburg

26 JOANNA WRÓBLEWSKA urodzona w 1981 roku. Mieszka i pracuje w Toruniu. W roku 2005 obroniła dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Asystent w Zakładzie Edukacji Artystycznej WSP UMK w Toruniu. Zajmuje się fotografią, tworzy obiekty, instalacje, koordynuje projekty artystyczne. wystawy indywidualne// 2007 Monidła", Klub Mózg, Bydgoszcz; Maski wystawa fotografii, Galeria Pod Sztrychem, Bytom wystawy zbiorowe// 2008 Ego jego Galeria Artelier, Toruń// 2007 Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej SILEZIANY 2007, Galeria Pod Sztrychem, Bytom; Foto Odlot 2007, Rzeszów (wyróżnienie FIAP); I Biennale Miniatury Cyfrowej, Płocka Galeria Sztuki, Płock; KĘS-art, Galeria nad Wisłą, Toruń Zabawy z bronią 2008, czekoladowe obiekty, fotografie 21x15

27

28 Słodycz i zwątpienie// Sweetness and Despair Wystawa//Exhibition Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej//Modern Art Assocation & Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu// The Art Gallery WOZOWNIA ul. Rabiańska Toruń tel. 056/ ; fax. 056/ dyrektor//director Anna Jackowska kurator//curator Małgorzata Jankowska Katalog//cataloque projekt //design teksty//essays Paweł Leszkowicz, Małgorzata Jankowska tłumaczenie//translation redakcja//editor Małgorzata Jankowska Druk//printed by ISBN Toruń 2008 Specjalne podziękowania za pomoc w przygotowaniu wystawy//special thanks for help in organizing the exhibition: Jerzy Jankowski, Agnieszka Gryska, Anna, Katarzyna Górna, Daniel Rumiencew Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Sponsorzy//Sponsors Gmina Miasta Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Terravita Sp z o.o. Barry Callebaut TAL bistro & café

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2013 Young painters from Gdańsk MFAs in Painting 2013

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2013 Young painters from Gdańsk MFAs in Painting 2013 Aleksander Bajger / Anna Białecka / Daniel Cybulski Monika Filipek / Marta Grabicka / Anna Jarmołowska Aleksandra Kotarska / Michał Łagowski / Aleksandra Maksjan Joanna Mularska / Krzysztof Nowicki / Wojciech

Bardziej szczegółowo

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15 Komentatorki / Women Commentators Katalog / Catalogue Projekt graficzny i realizacja / Graphic design and realisation: Klaudia Polak-Szewczyk, Studio Blok Tłumaczenie / Translated by: Klementyna Dec Redakcja

Bardziej szczegółowo

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR Katalog wystawy Exhibition catalogue Muzeum Zamkowe w Malborku 2013 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny The Management Board of the Association of Polish Artists

Bardziej szczegółowo

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2014

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2014 Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2014 Young Painters in Gdańsk MFAs in Painting 2014 Young Painters in Gdańsk MFAs in Painting 2014 Karolina Bracławiec Malwina Chróścińska Aleksandra Fronc Michalina Gniazdowska

Bardziej szczegółowo

Orońsko. reklama_exit_18.09.indd 1 2014-11-28 09:58:25

Orońsko. reklama_exit_18.09.indd 1 2014-11-28 09:58:25 Orońsko reklama_exit_18.09.indd 1 2014-11-28 09:58:25 klama_exit_18.09.indd 1 2014-11-28 09:58:25 Orońsko 2014 spis treści contents 10 13 18 25 34 40 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82

Bardziej szczegółowo

Tomasz Wendland ERASED WALLS CZY INVISIBLE WALLS / ERASED WALLS OR INVISIBLE WALLS / 6

Tomasz Wendland ERASED WALLS CZY INVISIBLE WALLS / ERASED WALLS OR INVISIBLE WALLS / 6 spis treści / contents: Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania WSTĘP / Mayor of the City of Poznań INTRODUCTION / 4 Tomasz Wendland ERASED WALLS CZY INVISIBLE WALLS / ERASED WALLS OR INVISIBLE WALLS

Bardziej szczegółowo

SAMOLUB THE SELF-SEEKER

SAMOLUB THE SELF-SEEKER Olaf Brzeski SAMOLUB THE SELF-SEEKER BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Instytut Adama Mickiewicza Wrocław Warszawa 2013 PRACE WORKS 8 Pamięci majora Józefa

Bardziej szczegółowo

JESTEM PRAWIE NA KAŻDEJ WYSTAWIE NO, NO, I HARDLY EVER MISS A SHOW

JESTEM PRAWIE NA KAŻDEJ WYSTAWIE NO, NO, I HARDLY EVER MISS A SHOW JESTEM PRAWIE NA KAŻDEJ WYSTAWIE NO, NO, I HARDLY EVER MISS A SHOW Kuba Bąkowski, Tymek Borowski & Paweł Sysiak, Dorota Buczkowska, Hannah Downing, Jordi Ferreiro, Michał Grochowiak, Jeppe Hein, Igor Krenz

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ WNĘK MALARSTWO

GRZEGORZ WNĘK MALARSTWO GRZEGORZ WNĘK MALARSTWO Michał Maksymiuk, Maciej Żywolewski ul. Pijarska 5/2a 31-015 Kraków tel.: +48(0) 12 422 91 60 fax: +48(0) 12 432 94 40 kom. : +48(0) 695899895 Salon Antykwaryczny e-mail: nautilus@antique.com.pl

Bardziej szczegółowo

10 marca 13 maja 2012 10th March 13th May 2012. Maria Brewińska Nowa rzeźba? Maria Brewińska New Sculpture?

10 marca 13 maja 2012 10th March 13th May 2012. Maria Brewińska Nowa rzeźba? Maria Brewińska New Sculpture? Martin Boyce Thea DjorDjadze Kasia Fudakowski Jerzy Goliszewski Wade Guyton Mai-Thu Perret Monika Sosnowska Tatiana Trouvé Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Warszawa 2012 10 marca 13 maja 2012 10th March

Bardziej szczegółowo

wstęp typografią Bliskiego Wschodu. Poza tym szczególnej uwadze polecamy postać ekscentrycznego rzeźbiarskich Juliana Bossa Goławskiego.

wstęp typografią Bliskiego Wschodu. Poza tym szczególnej uwadze polecamy postać ekscentrycznego rzeźbiarskich Juliana Bossa Goławskiego. 07 wstęp Tym razem wszystko wymknęło się spod kontroli. Nie planowaliśmy tego, ale z premedytacją sprowokowaliśmy taki bieg wypadków. Postanowiliśmy uciec z pola sztuki w kierunku prostego, zwykłego życia.

Bardziej szczegółowo

MŁODE MALARSTWO W GDAŃSKU DYPLOMY 2009 YOUNG PAINTINGS IN GDAŃSK MASTERS OF ARTS 2009

MŁODE MALARSTWO W GDAŃSKU DYPLOMY 2009 YOUNG PAINTINGS IN GDAŃSK MASTERS OF ARTS 2009 MŁODE MALARSTWO W GDAŃSKU DYPLOMY 2009 YOUNG PAINTINGS IN GDAŃSK MASTERS OF ARTS 2009 Ewelina Baran Ewa Juszkiewicz Agnieszka Kajkowska Ewa Kaletyn Justyna Kuklo Honorata Mar;n Magdalena Mellin Katarzyna

Bardziej szczegółowo

TOMASZ MATUSZAK AUTOREFERAT

TOMASZ MATUSZAK AUTOREFERAT TOMASZ MATUSZAK AUTOREFERAT in Polish and English Tomasz Matuszak Łódź, 94-035, ul. Wróblewskiego 59a/13 tel: 660 066 277 Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Stzremińskiego w Łodzi Wydział Tkaniny i

Bardziej szczegółowo

Gabriel Palowski. Dagmara Bielecka. Michał Puszczyński. Małgorzata Dajewska. Krzysztof Rozpondek. Aleksandra Dobrowolska.

Gabriel Palowski. Dagmara Bielecka. Michał Puszczyński. Małgorzata Dajewska. Krzysztof Rozpondek. Aleksandra Dobrowolska. ZAMIAST WSTĘPU - PODZIĘKOWANIA NINIEJSZA PUBLIKACJA JEST WYNIKIEM ZAINTERESOWANIA I ŻYCZLIWOŚCI Z JAKIMI SPOTYKAMY SIĘ ZE STRONY DYDAKTYKÓW WROCŁAWSKIEJ ASP PRZY ORGANIZACJI FESTIWALU WYSOKICH TEMPERATUR.

Bardziej szczegółowo

Broszura zawiera wybrane wydarzenia z programu Malta Festival Poznań 2013.

Broszura zawiera wybrane wydarzenia z programu Malta Festival Poznań 2013. Broszura zawiera wybrane wydarzenia z programu Malta Festival Poznań 2013. Całość programu zostanie opublikowana w kwietniu 2013 roku na stronie internetowej www.malta-festival.pl. Bilety do nabycia na

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Michał Brzeziński Foto: archiwum artysty Tłumaczenie tekstu João Silvério, z portugalskiego na angielski: Nancy Dantas

Redakcja: Michał Brzeziński Foto: archiwum artysty Tłumaczenie tekstu João Silvério, z portugalskiego na angielski: Nancy Dantas APE-X ANDRÉ SIER Redakcja: Michał Brzeziński Foto: archiwum artysty Tłumaczenie tekstu João Silvério, z portugalskiego na angielski: Nancy Dantas Copyright by Łódzki Dom Kultury Wydawca: Łódzki Dom Kultury

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

dora hara entropia abstrakcji

dora hara entropia abstrakcji 4 entropia abstrakcji entropy of abstraction 5 Hara 3345, błona: malarstwo na jedwabiu/membrane: painting on the silk, 200 x 135 cm, 2011 s./p. 2 & 3 fragment obrazu/part of the image: ditto 6 entropia

Bardziej szczegółowo

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków Radykalne Języki Radical Languages 7 9.12.2012 Kraków Nicole Beutler Yann Chateigné Tytelman Sebastian Cichocki Michael Elmgreen & Ingar Dragset Jos de Gruyter & Harald Thys Styrmir Örn Guðmundsson Zhana

Bardziej szczegółowo

Bieguny Poles pod redakcją Mieczysława Judy

Bieguny Poles pod redakcją Mieczysława Judy Bieguny Poles pod redakcją Mieczysława Judy Tadeusz Sławek Ryszard W. Kluszczyński Izabela Gustowska Eugeniusz Knapik Tamara Książek Eduard Ovčáček Krzysztof P. Zgraja Marek Kuś Marek Meschnik Jaromir

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie

Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Katalog współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Archiwum Jerzego Ludwińs kiego. > s. / p. 3 JEDNODNIÓWKA MWW 26.7.2013

Archiwum Jerzego Ludwińs kiego. > s. / p. 3 JEDNODNIÓWKA MWW 26.7.2013 > s. / p. 3 JERZY LUDWIŃSKI, 1970, fot. / photo by Natalia LL, dzięki uprzejmości artystki / courtesy of the artist Archiwum Jerzego Ludwińs kiego 2 Archiwum Jerzego Ludwińskiego w Muzeum Współczesnym

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone KATALOG / WERSJA ONLINE CATALOG / ONLINE EDITION 09 w w w. w r o c e n t e r. p l Wszelkie prawa zastrzeżone ALL RIGHTS RESERVED 13. BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WR0 09 13th MEDIA ART BIENNALE WRO 09 09 wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna. General information

Informacja ogólna. General information SOCIAL ART Informacja ogólna Social Art jest trzydniowym wydarzeniem społeczno-kulturalnym (7-9 czerwca 2013), w czasie którego zostaną zaprezentowane w przestrzeni Kina Nowe Horyzonty filmy, reklamy oraz

Bardziej szczegółowo

René Block. René Block O próbach demokratyzacji rynku sztuki Reminiscences of Attempts to Democratise the Art Market 10

René Block. René Block O próbach demokratyzacji rynku sztuki Reminiscences of Attempts to Democratise the Art Market 10 René Block O próbach demokratyzacji rynku sztuki Reminiscences of Attempts to Democratise the Art Market 10 1 Zeszyt wydawniczy nr 10/2013 Wykład René Blocka pt. To Create is Divine, to Multiply is Human

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012

14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012 ЕМoТІКon robert rumas & piotr wyrzykowski 14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Zachęta National Gallery of Art Warszawa 2012 Maria Morzuch Początki waszej artystycznej

Bardziej szczegółowo

50/50/50 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. Autorka koncepcji i kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska

50/50/50 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. Autorka koncepcji i kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH 50/50/50 Autorka koncepcji i kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska Współkuratorzy: Eulalia Domanowska & Jarosław Pajek Jan Fejkiel Bogusław Gradka Galeria Górna i

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo