Optymalizacja podatkowa tax optimisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja podatkowa 2015 2015 tax optimisation"

Transkrypt

1 Optymalizacja podatkowa tax optimisation Optymalizacja podatkowa jako kategoria ekonomiczna powinna byæ rozumiana jako zgodne z prawem planowanie podatkowe maj¹ce na celu stworzenie efektywnych pod wzglêdem obci¹ eñ fiskalnych i oko³o fiskalnych rozwi¹zañ i struktur ukierunkowanych na podejmowanie przez podatników konkretnych dzia³añ gospodarczych, np. operacyjnych czy inwestycyjnych. Tax optimisation as an economic category should be understood as tax planning pursuant to the provisions of law with the aim of establishing solutions and structures effective in terms of fiscal and fiscal related liabilities geared towards tax payers undertaking certain economic actions, e.g. operations or investments. Ma³gorzata Dankowska, partner, Dzia³ Doradztwa Podatkowego, TPA Horwath tax adviser, TPA Horwath Kamil Jastrzêbski, Dzia³ Doradztwa Podatkowego, TPA Horwath tax adviser, TPA Horwath W przypadku prawa podatkowego akceptowana jest zasada: co nie jest zakazane, jest dozwolone. Dlatego te ka da racjonalnie zarz¹dzana firma powinna d¹ yæ do maksymalizacji zysku oraz minimalizacji wszelkich wydatków i obci¹ eñ, w tym podatkowych. Pewne niebezpieczeñstwo zwi¹zane jest z medialn¹ retoryk¹ wokó³ tematu optymalizacji podatkowej. Coraz czêœciej s³yszymy polityków czy przedstawicieli s³u b administracyjnych pos³uguj¹cymi siê pojêciami typu oszustwo czy wy³udzenie. Powinniœmy jednoznacznie walczyæ z tak¹ retoryk¹ w kontekœcie legalnych optymalizacji. Orzecznictwo s¹dowe wielokrotnie podkreœla³o, e podatnik nie ma obowi¹zku kszta³towania swoich relacji gospodarczych w sposób prowadz¹cy do ob³o enia go najwy sz¹ mo liw¹ danin¹ publicznoprawn¹. Jêzyk angielski dokonuje wyraÿnego rozró nienia pomiêdzy legalnymi dzia³aniami optymalizacyjnymi (tax avoidance) a oszustwami podatko- For tax law the following rule is acceptable: that which is not prohibited, is permissible. Thus each rationally managed company should strive to maximise profits and minimise all expenses and burdens, including tax. A certain danger is associated with the media rhetoric around the subject of tax optimisation. More and more often we hear politicians or representatives of administrative services using concepts such as fraud or deception. We should absolutely oppose such rhetoric in the context of legal optimisations. On numerous occasions case law confirmed that a tax payer is not obligated to shape its economic relationship in a manner leading to it being burdened by the highest possible public law levy. In English there is a clear distinction between legal tax optimisation activities (tax avoidance) and tax fraud (tax evasion). Whereas at home, it sometimes happens that these boundaries are somewhat blurred at the 10

2 wymi (tax evasion). Tymczasem na naszym rodzimym podwórku bywa, e granice te siê zacieraj¹ na poziomie debaty publicznej i rol¹ doradców podatkowych jest przypominanie o tym podziale. Klimat w innych krajach Unii Europejskiej i pojawiaj¹ce siê oszustwa (g³ównie oszustwa karuzelowe i wy³udzenia podatku VAT) równie nie sprzyjaj¹ otwartej debacie maj¹cej na celu ustalenie tych granic (po doniesieniach prasowych nt. wykluczenia przedstawicieli biznesu z obrad rady ds. unikania opodatkowania mo na powzi¹æ w¹tpliwoœci czy z za³o enia debata ta ma byæ otwarta), Bardzo agresywne optymalizacje podatkowe globalnych koncernów nie tylko podda³y w w¹tpliwoœæ ich strategie spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu, ale te poskutkowa³y pracami OECD na temat skoordynowania dzia³añ wielu pañstw przeciwko uchylaniu siê od opodatkowania przez przedsiêbiorstwa o strukturze transgranicznej lub globalnej (projekt BEPS [Base Erosion and Profit Shifting]). Jak w tym kontekœcie wygl¹da polski dorobek legislacyjny, czy w 2015 roku dostêpne bêd¹ jeszcze bezpieczne dzia³ania optymalizacyjne i czy dzia³ania du ych nie odbij¹ siê czkawk¹ na œrednich przedsiêbiorstwach krajowych o tym poni ej. Pierwszym krokiem przed podjêciem decyzji o skorzystaniu z optymalizacji podatkowej maj¹cej na celu poprawê wyniku finansowego powinno byæ opracowanie odpowiedniej analizy oraz stworzenie na jej podstawie racjonalnej strategii podatkowej, która pozwoli w legalny sposób zminimalizowaæ obci¹ enia publiczno-prawne. Stworzenie optymalnej, a tym samym bezpiecznej strategii podatkowej wymaga czêsto zatrudnienia specjalistów np. doradcy podatkowego, co wi¹ e siê z dodatkowymi kosztami, jednak zlecenie tych czynnoœci wykwalifikowanemu ekspertowi powinno przynieœæ oczekiwane korzyœci. Co prawda, instrumenty planowania podatkowego umo liwiaj¹ce kszta³towanie zobowi¹zañ podatkowych, ze wzglêdu na ci¹g³e nowelizacje ustaw podatkowych, nie s¹ kategori¹ sta³¹, to jednak mo na podzieliæ je na instrumenty: o znaczeniu zasadniczym, np. przeniesienie firmy do jurysdykcji stosuj¹cej ³agodniejsz¹ politykê podatkow¹ lub do specjalnej strefy ekonomicznej, czy te zmianê formy prawnej prowadzonego przedsiêbiorstwa; kompleksowe, wymagaj¹ce wielu czynnoœci formalnych, np. wykorzystanie w strukturze dzia³alnoœci funduszu inwestycyjnego za- level of public debate and the role of tax advisors includes ensuring this division remains clear. The climate in other European Union member states and the fraudulent actions which take place (carousel and VAT fraud) are not conducive to an open debate aiming to set out these boundaries (following press information onexcluding business representatives from the deliberations of the tax treaty council one is right to ponder whether as a rule the debate is to by open). The very aggressive tax avoidance by global corporations have not only put question marks over their corporate social responsibility strategies but have also resulted in OECD works on coordinating the actions of many countries against tax evasion by transborder or global companies (BEPS [Base Erosion and Profit Shifting] project). What does the Polish legislation acquis look like in this context, whether safe optimisation actions will still be available in 2015 and whether the actions of the large will have a knock on effect on medium domestic businesses these are the questions addressed hereinbelow. The first step prior to making a decision on using tax optimisation with the aim of improving financial results should be to draw up an appropriate analysis and to create on its basis, a rational tax strategy, which will facilitate the reduction of the public law burden in a lawful way. Creating an optimal, and thus a safe tax strategy often requires involvement of specialists e.g. a tax advisor, which entails additional costs, however entrusting these activities to a qualified expert should yield the expected benefits. Truth be said, tax planning instruments which facilitate shaping the tax burden, an account of continual amendments are not a constant category, however we are able to distinguish the following instruments: of primary importance, e.g. transferring a company to a jurisdiction where a more lenient tax policy is applicable or to a special economic zone or changing the company s legal form; comprehensive, requiring numerous formal actions, e.g. the use of a closed-end investment fund or a limited partnership hybrid in the operating structure, separating out premises in a real property, ad-hoc, i.e. such where complex formal actions are not necessary to implement them. 11

3 mkniêtego, hybrydy komandytowej, wyodrêbnienie lokali w nieruchomoœci, bie ¹ce, tj. takie które mo emy zastosowaæ bez potrzeby wykonania skomplikowanych czynnoœci formalnych do ich implementacji, np. zmiana roku podatkowego, zmiana wysokoœci odpisów amortyzacyjnych, czy te segregacja kosztów nabycia / wytworzenia œrodków trwa³ych. Ze wzglêdu na prowadzony typ dzia³alnoœci zastosowanie instrumentów o znaczeniu zasadniczym jest czêsto znacznie ograniczone. Przedsiêbiorstwa silnie zwi¹zane z po³o eniem geograficznym (np. produkcyjne, wydobywcze) czêsto nie mog¹ sobie pozwoliæ na elastycznoœæ w tym zakresie, dlatego ten rodzaj instrumentów jest zwykle trudny, jak nie niemo liwy do zastosowania. Natomiast ograniczenie zmiany formy prawnej prowadzonego przedsiêbiorstwa, jest niejednokrotnie podyktowane wymogiem zabezpieczenia odpowiedzialnoœci udzia³owców za ewentualne zobowi¹zania spó³ki. Niemniej jednak nale y zaznaczyæ, e w 2015 roku nadal mo liwe jest ustrukturyzowanie dzia³alnoœci w taki sposób aby dochody z niej p³yn¹ce by³y opodatkowane jednokrotnie, nie ponosz¹c przy tym pe³nej odpowiedzialnoœci za ewentualne zobowi¹zania. Rozwi¹zaniem, które ³¹czy brak odpowiedzialnoœci osobistej za zobowi¹zania spó³ki, jednoczeœnie umo liwiaj¹cym jednokrotne opodatkowanie dochodów jest spó³ka komandytowa, w której jedynym wspólnikiem ponosz¹cym pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania jest spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Taka konstrukcja ze wzglêdu na brak odpowiedzialnoœci wspólników i ni sze opodatkowanie dochodów na pewno stanowi ciekaw¹ alternatywê dla spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Znacznie wiêksze mo liwoœci daj¹ natomiast instrumenty kompleksowe, których portfel jest du o szerszy, jednak ograniczany z roku na rok przez ustawodawcê. Do instrumentów kompleksowych, których wykorzystanie w 2015 roku mo e znacznie wp³yn¹æ na obni enie obci¹ eñ podatkowych przedsiêbiorców, mo emy zaliczyæ wykorzystanie struktury Fundusz Inwestycyjny Zamkniêty (FIZ) SCSp, wyodrêbnienie w³asnoœci lokali, celem obni enia zobowi¹zañ podatkowych w podatku od nieruchomoœci, czy te aktywacjê dla celów podatkowych w³asnoœci intelektualnej i handlowej e.g. changing the tax year, changing the value of depreciation write-offs or segregating the costs of purchasing / manufacturing of fixed assets. On account of the type of conducted activity, the use of primary significance tools is often quite restricted. Businesses with strong links to their geographical locations (e.g. manufacturing, extraction) often are not able to be flexible in this scope, thus this type of instrument is often difficult if not impossible to apply. Whereas restricting the change to the legal form of a business is more often than not dictated by the requirements to secure shareholders responsibility for possible company liabilities. Nevertheless it should be emphasised that in 2015 it is still possible to structure activity in such way for the income derived from it to be taxed once whilst not being burdened with full responsibility for its possible liabilities. A solution which combines a lack of personal responsibility and at the same time facilitates incomes to be taxed once is a limited partnership, where the only partner with full responsibility for liabilities is a limited liability company. Such a structure due to the lack of partner responsibility and lower income tax is certainly an interesting alternative to a limited liability company. However, more possibilities are afforded by comprehensive instruments, the portfolio of which is broader, however it is subject to restrictions by the legislator from year to year. Comprehensive instruments the use of which in 2015 may significantly affect a reduction to businesses tax burdens include the use of Closed-End Investment Funds (FIZ) SCSp structure, separating premises ownership, in order to reduce the real property tax liability or activation of intellectual and commercial property in the form of a trade mark or know-how for tax purposes. Ad-hoc instruments will also be available such as managing tax loss model or managing tax FX differences. FIZ SCSp structure In 2015 a new structure using FIZ and foreign tax transparent companies issuing securities in the understanding of trade in financial instruments regulations is used with the aim of optimising the tax burden, which constitute an alternative to the joint stock partnerships (SKA) popular to date. To this end currently the use of a Luxembourg special lim- 12

4 w postaci, np. znaku towarowego, know-how. Dostêpne bêd¹ równie instrumenty bie ¹ce typu zarz¹dzanie modelem wykorzystania straty podatkowej czy te zarz¹dzanie podatkowymi ró nicami kursowymi. Struktura FIZ SCSp W 2015 roku w celach optymalizacji obci¹ eñ podatkowych dzia³alnoœci operacyjnej wykorzystywana jest nowa struktura z wykorzystaniem FIZ oraz zagranicznych spó³ek transparentnych podatkowo emituj¹cych papiery wartoœciowe w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, bêd¹cych alternatyw¹ dla popularnych dot¹d spó³ek komandytowo-akcyjnych (SKA). W tym celu obecnie wykorzystywana i akceptowana jest luksemburska specjalna spó³ka komandytowa (SCSp). SCSp, jako spó³ka transparentna podatkowo z punktu widzenia przepisów prawa luksemburskiego, ma mo liwoœæ emisji instrumentów finansowych stanowi¹cych papiery wartoœciowe. Innymi s³owy, umieszczenie spó³ek luksemburskich pod FIZ z jednoczesnym zast¹pieniem lub przekszta³ceniem dotychczasowych SKA w transparentne spó³ki prawa polskiego (jawne b¹dÿ komandytowe), w które zainwestuj¹ luksemburskie SCSp pozwoli na zachowanie dotychczasowych korzyœci podatkowych. Nale y podkreœliæ, e prawid³owo u³o ona tego typu struktura daje mo liwoœæ odroczenia zap³aty podatku wygenerowanego nie bie ¹cej dzia- ³alnoœci operacyjnej, a do momentu wyp³aty zysków z polskiego FIZ. Natomiast, co do potencjalnych ograniczeñ, trzeba wskazaæ przede wszystkim na kwestiê kosztów. O strukturze wykorzystuj¹cej FIZ mog¹ myœleæ podatnicy, których zobowi¹zania kszta³tuj¹ siê na poziomie operacyjnym od ok z³otych rocznie. Zwi¹zane jest to g³ównie z kosztami za³o enia i utrzymania struktury FIZ oraz kosztami doradców zagranicznych zaanga owanych przy ewentualnym wprowadzeniu SCSp do struktury. ited partnership (SCSp) is acceptable. An SCSp, as a tax transparent company from the point of view of Luxembourg s provision of law, is able to issue financial instruments in the form of securities. In other words, placing Luxembourg companies under FIZ with a simultaneous substitution or transformation of an SKA in use to date into transparent companies under the Polish law (registered or limited partnership), which the Luxembourg SCSp will invest in shall permit for the current tax benefits to be retained. It should be emphasised that a correctly laid out structure of this type permits for a deferral of tax generated from current operations until profits are paid out by the Polish FIZ. Whereas as to the potential restrictions, the issue of costs should be noticed. Tax payers whose annual burden is in the region of 500,000 zloty per annum can consider a structure with the use of FIZ. This is primarily associated with the costs of establishing maintaining foreign advisors engaged with the possible introduction of SCSp into the structure. Property tax optimisation separating premises The use of commercial property in business operation usually entails a significant real property tax. Thus businesses which rent real property are encumbered with an economic burden. Often, this burden constitutes a significant element in the costs of a business, whereas there is a relatively Optymalizacja podatku od nieruchomoœci wydzielenie lokali Wykorzystywanie w prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej nieruchomoœci komercyjnych, wi¹ e siê zwykle z obowi¹zkiem uiszczania znacznego podatku od nieruchomoœci. Tak e przedsiêbiorcy, którzy wynajmuj¹ nieruchomoœci, ponosz¹ ekonomiczny ciê ar tego podatku. Czêsto ob- 13

5 ci¹ enia z tego tytu³u stanowi¹ istotny element kosztów prowadzonej dzia³alnoœci, podczas gdy istnieje stosunkowo prosty sposób optymalizacji tych obci¹ eñ, mo liwy do zastosowania w wybranych przypadkach. Zgodnie z nadal obowi¹zuj¹cym brzmieniem przepisów podatkowych, jeœli z nieruchomoœci zostan¹ wyodrêbnione stanowi¹ce odrêbn¹ w³asnoœæ lokale, zaœ pozosta³a powierzchnia wspólna bêdzie znacznej wielkoœci, wówczas podatek od czêœci wspólnej nieruchomoœci zostanie istotnie zredukowany. W sytuacji bowiem wyodrêbnienia lokali obowi¹zek podatkowy w zakresie czêœci wspólnych nieruchomoœci powinno siê ustalaæ w proporcji powierzchni u ytkowej lokalu do powierzchni u ytkowej ca³ego budynku niestanowi¹cej przedmiotu wspó³w³asnoœci. Rozwi¹zanie to mo e zapewniæ nawet 90% redukcjê obci¹ eñ podatkowych w podatku od nieruchomoœci i jest pewne do koñca 2015 roku (prawdopodobnie równie w 2016 roku), tym samym im wczeœniej zostanie wprowadzone w ycie, tym wiêkszy mo e mieæ wp³yw na wynik finansowy przedsiêbiorstwa. Aktywacja dla celów podatkowych w³asnoœci intelektualnej i handlowej Aktywacja dla celów podatkowych w³asnoœci intelektualnej i handlowej to skuteczne narzêdzie pozwalaj¹ce na uzyskanie znacznych oszczêdnoœci podatkowych. Chocia wachlarz mo liwoœci akty- simple way to avoid these liabilities, which may be applicable for selected cases. In accordance with the provisions still in force, if premises are separated in this property which constitute separate property, and the established common floor space will be significant, then the tax on the common areas of the real property will be significantly reduced. As in a separation situation the tax obligation within the scope of the real property common areas should be determined as a proportion of the useable area of the entire building which does not constitute the common property. This solution may even account for a 90% reduction on the real property tax burden and is certain until the end of 2015 (probably also in 2016), and thus the earlier it is introduced the larger its potential effect on the businesses financial result. Activating intellectual and commercial property for tax reasons Activating intellectual and commercial property for tax reasons is an effective tool facilitating significant tax savings. However the range of possible activations is constantly reduced by the legislator there are still methods to carry out such an operation effectively, however they do require ever more complex transactions. As an example its essence entails disclosing in the company tax return the market value of a trade mark established within its own scope. Depreciation of a trade mark can then be used by the business as an additional tax shield through generating deductible costs which will reduce taxable income and consequently income tax. The last category of tax planning instruments, which may affect tax burden optimisation are solutions of an ad-hoc character, i.e. not requiring significant amount of time or work to implement. As an example, the methods still available in 2015 are changing the tax year, changing depreciation write downs, which may be an effective tool for extending the tax loss settlement period, or the so called segregation of fixed assets purchasing / manufacturing costs. Changing depreciation write downs As a rule, buildings and structures may be depreciated using the straight line method in accordance with the 2.5% rate. This rate may be reduced and increased to a maximum of 2.5% (as a rule, a change in the rate may only be made in 14

6 wacji jest nieustannie ograniczany przez ustawodawcê to nadal istniej¹ sposoby na efektywne przeprowadzenie takiej operacji, jednak e wymagaj¹ one coraz bardziej skomplikowanych dzia³añ. Jej istota polega przyk³adowo na ujawnieniu w ewidencji podatkowej spó³ki wartoœci rynkowej znaku towarowego wytworzonego we w³asnym zakresie. Dziêki amortyzacji znaku towarowego przedsiêbiorca mo e stworzyæ dodatkow¹ tarczê podatkow¹ poprzez wygenerowanie kosztów podatkowych, które zmniejsz¹ dochód podatkowy, a tym samym wysokoœæ podatku dochodowego. Ostatni¹ kategori¹ instrumentów planowania podatkowego, które mog¹ mieæ wp³yw na optymalizacjê zobowi¹zañ podatkowych s¹ rozwi¹zania o charakterze bie ¹cym, tj. takie które nie wymagaj¹ istotnego czasu ani nak³adu prac do ich implementacji. Metodami nadal dostêpnymi w 2015 roku s¹ przyk³adowo zmiana roku podatkowego, zmiana wysokoœci odpisów amortyzacyjnych, które mog¹ byæ efektywnym narzêdziem dla wyd³u enia okresu rozliczania strat podatkowych, czy tzw. segregacja kosztów nabycia / wytworzenia œrodków trwa³ych. Zmiana wysokoœci odpisów amortyzacyjnych Co do zasady, budynki i budowle mog¹ byæ amortyzowane metod¹ liniow¹ wed³ug stawki 2,5%. Stawka ta mo e byæ obni ana i podwy szana do maksymalnej wysokoœci 2,5% (zmiana stawki mo e nast¹piæ co do zasady jedynie w pierwszym miesi¹cu rozpoczynaj¹cym nowy rok podatkowy b¹dÿ bezpoœrednio w momencie rozpoczêcia amortyzacji). Ta mo liwoœæ mo e byæ wykorzystana dla celów optymalizacji podatkowej w przypadku wystêpowania straty podatkowej lub ryzyka wyst¹pienia w bliskiej przysz³oœci. Wówczas dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wed³ug stawek z wykazu mo e okazaæ siê niekorzystne, gdy wygenerowany w ten sposób koszt jedynie zwiêksza stratê, której rozliczenie jest ograniczone do 50% rocznie. Dlatego te w okresie straty (lub ryzyka jej wyst¹pienia) najkorzystniejszym rozwi¹zaniem jest czasowe obni enie do minimum, a nawet zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, tj. zmniejszenie stawki amortyzacji nawet do 0%. Takie rozwi¹zanie jest akceptowane przez organy podatkowe i mo e mieæ istotny wp³yw na efektywne zarz¹dzanie strumieniem finansowym w przedsiêbiorstwie. the first month of a new tax year or directly when depreciation starts). This possibility may be used for tax optimisation purposes where a tax loss or a risk of such occurring in the future is present. Then depreciation write-offs in accordance to list rates may turn out to be unfavourable as the cost generated in this way increases the loss the settlement of which is limited to 50% per annum. That is why in a loss period (or when such a risk prevails) the most beneficial solution is a maximum temporary reduction or even suspension of depreciation write-offs, i.e. a reduction of the depreciation rate even to 0% Such a solution is acceptable by tax authorities and may be instrumental in effective management of a business s financial stream. Segregating fixed assets purchase / manufacturing costs In 2015 the fixed asset segregation is also applicable. It entails the application of higher depreciation rates to the part of the building s value through a segregation in its establishment, of structures, devices or equipment which may constitute separate fixed assets. Whilst the building is subject to depreciation in accordance with a 2.5% rate, elements not permanently associated with the building may be depreciated using higher rates. As an example, in this way it is possible to separate an air conditioning system, lifts or escalators, which may be depreciated at up to 18%. Segregating particular fixed assets may also be done at real property purchase by specifying particular fixed assets in the purchase agreements and assigning appropriate purchase value to them. Correct management of depreciation write-offs in connection with segregating fixed assets can significantly improve the effectiveness of a given investment. It should be emphasised that correctly planned asset structure translates into an optimal distribution of tax amortisation, which also significantly affects the real property tax burden. In our opinion the aforementioned optimisation examples will continue to occupy the realm of safe optimisation. As it is difficult to reject a business justification to actions aiming to select a legal form where one of the decision variables is the possibility of being subject to a single economic tax under income tax. Whereas in a situation where a clear cut legal loophole exists, it is not tax payers who should remedy legislature through interpreting the 15

7 Segregacja kosztów nabycia/wytworzenia œrodków trwa³ych W 2015 r. mo liwa do zastosowania jest równie tzw. segregacja œrodków trwa³ych. Polega ona na zastosowaniu wy szych stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do czêœci wartoœci budynku poprzez wyodrêbnienie, przy jego wytworzeniu, budowli, urz¹dzeñ lub wyposa enia mog¹cych stanowiæ odrêbne œrodki trwa³e. Podczas gdy budynek podlega amortyzacji stawk¹ 2,5%, elementy niezwi¹zane z budynkiem na sta³e i stanowi¹ce odrêbne œrodki trwa³e mog¹ byæ amortyzowane przy zastosowaniu znacznie wy szych stawek. W taki sposób mo na wyodrêbniæ przyk³adowo system klimatyzacji, system wentylacji, windy czy ruchome schody, które to elementy bêd¹ amortyzowane wed³ug stawek siêgaj¹cych nawet 18%. Wyodrêbnienie poszczególnych œrodków trwa³ych mo e te byæ przeprowadzone przy nabyciu nieruchomoœci przez odpowiednie wydzielenie poszczególnych œrodków trwa³ych w umowie zakupu i przypisanie im odpowiedniej ceny nabycia. Prawid³owe zarz¹dzanie wysokoœci¹ odpisów amortyzacyjnych w po³¹czeniu z segregacj¹ œrodków trwa³ych mo e zdecydowanie poprawiæ efektywnoœæ podatkow¹ danej inwestycji. Warto podkreœliæ, e odpowiednie planowanie struktury aktywów przenosi siê na optymalny rozk³ad amortyzacji podatkowej, co ma równie znacz¹cy wp³yw na obci¹ enia w podatku od nieruchomoœci. Powy sze przyk³ady optymalizacji w naszej ocenie nadal bêd¹ nale a³y do optymalizacji bezpiecznych. Trudno bowiem odmówiæ uzasadnienia biznesowego np. dzia³aniom maj¹cym na celu wybór formy prawnej, gdzie jedn¹ ze zmiennych decyzyjnych jest mo liwoœæ podlegania pojedynczemu ekonomicznemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W sytuacji natomiast istnienia ewidentnej luki prawnej to nie podatnicy powinni naprawiaæ legislaturê poprzez interpretowania przepisów w sposób, w jaki dana norma powinna by³a zostaæ zapisana, a ustawodawca powinien doprowadziæ do jej dookreœlenia i jednoznacznego brzmienia. Niew¹tpliwie jednak organy podatkowe bêd¹ wiêksz¹ rolê przyk³adaæ do pozapodatkowych motywów przeprowadzania danych operacji gospodarczych, w szczególnoœci w obszarze restrukturyzacyjnym. Wci¹ trwaj¹ prace nad generaln¹ klauzul¹ o unikaniu opodatkowania, która obecnie w praktyce w Polsce nie funkcjonuje (klauzula provisions in a manner which the given provisions should have been worded, and the legislator should ensure it is made more specific and unambiguous. Undoubtedly however, tax authorities will put more emphasis on non tax motives for conducting given economic transactions and in particular when it comes to restructuring. Works on a general tax evasion clause are underway, which currently does not exist in Polish practice (the clause in its previous format was questioned by the Constitutional Tribunal), and as such it could be expected that it will be introduced in the coming years in a much more friendly format. More emphasis will be placed on evidence and document related issues, which is already evident in 2015, amongst others, thorough broadening the obligation to document transfer prices and more emphasis on this issue. Nevertheless, taxes are one of the significant variables affecting a business s financial flows, thus despite ministerial and government actions squeezing out legal loopholes they should be managed and the approach that payment of the maximum possible levy will safeguard against a tax or fiscal investigation should be avoided. There are numerous examples to show that such practice is not always beneficial. w poprzednim kszta³cie zosta³a swego czasu zakwestionowana przez Trybuna³ Konstytucyjny), mo na wiêc oczekiwaæ, e w kolejnych latach zostanie wprowadzona w mniej lub bardziej przystêpnym kszta³cie. Wiêkszy nacisk zostanie równie po³o ony na kwestie dowodowo-dokumentacyjne, co mo na odczuæ ju w 2015 m,in. poprzez rozszerzenie zakresu obowi¹zku sporz¹dzania dokumentacji cen transferowych i wiêkszy nacisk na to zagadnienie. Niemniej podatki s¹ jedn¹ z istotnych zmiennych wp³ywaj¹cych na przep³ywy finansowe przedsiêbiorstwa, wiêc pomimo domykaj¹cych luki prawne zabiegów ministerialno-rz¹dowych, nale y nimi zarz¹dzaæ i wystrzegaæ siê podejœcia, e zap³ata najwy szej mo liwej daniny uchroni przed kontrol¹ podatkow¹ czy skarbow¹. Jest sporo przyk³adów na to, e praktyka ta nie zawsze pop³aca. 16

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 6. Płacenie podatków i ich aspekt międzynarodowy Owsiak S., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 2005 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Taxation trends in the European

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji ZA CZNK NR 2 Plan wykaz oraz zasady ewidencji Ewa Waliñska, Agnieszka Czajor SPS TREŒC 1. Przyk³adowy plan wykaz syntetycznych i analitycznych... 2301 A. Konta zespo³u 0 Aktywa trwa³e... 2302 a. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze przedmiotowego tematu. 178 ten temat niezwykle bogata literatura przedmiotu, zarówno polska 179, jak i zagraniczna 180. 178 179 Por. m. in. M. O'Shaughnessy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹ Rejent * rok 12 * nr 11(139) listopad 2002 r. Edward Janeczko Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska 1. W zakresie prawa ochrony œrodowiska obowi¹zuj¹ dwa podstawowe akty normatywne w postaci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu...,

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu..., UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT Zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Wójcik... Warszawa, ul....; NIP...; Regon... uprawnionym

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW KS3.054.18.2015 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelację Pana Posła

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo