Optymalizacja podatkowa tax optimisation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja podatkowa 2015 2015 tax optimisation"

Transkrypt

1 Optymalizacja podatkowa tax optimisation Optymalizacja podatkowa jako kategoria ekonomiczna powinna byæ rozumiana jako zgodne z prawem planowanie podatkowe maj¹ce na celu stworzenie efektywnych pod wzglêdem obci¹ eñ fiskalnych i oko³o fiskalnych rozwi¹zañ i struktur ukierunkowanych na podejmowanie przez podatników konkretnych dzia³añ gospodarczych, np. operacyjnych czy inwestycyjnych. Tax optimisation as an economic category should be understood as tax planning pursuant to the provisions of law with the aim of establishing solutions and structures effective in terms of fiscal and fiscal related liabilities geared towards tax payers undertaking certain economic actions, e.g. operations or investments. Ma³gorzata Dankowska, partner, Dzia³ Doradztwa Podatkowego, TPA Horwath tax adviser, TPA Horwath Kamil Jastrzêbski, Dzia³ Doradztwa Podatkowego, TPA Horwath tax adviser, TPA Horwath W przypadku prawa podatkowego akceptowana jest zasada: co nie jest zakazane, jest dozwolone. Dlatego te ka da racjonalnie zarz¹dzana firma powinna d¹ yæ do maksymalizacji zysku oraz minimalizacji wszelkich wydatków i obci¹ eñ, w tym podatkowych. Pewne niebezpieczeñstwo zwi¹zane jest z medialn¹ retoryk¹ wokó³ tematu optymalizacji podatkowej. Coraz czêœciej s³yszymy polityków czy przedstawicieli s³u b administracyjnych pos³uguj¹cymi siê pojêciami typu oszustwo czy wy³udzenie. Powinniœmy jednoznacznie walczyæ z tak¹ retoryk¹ w kontekœcie legalnych optymalizacji. Orzecznictwo s¹dowe wielokrotnie podkreœla³o, e podatnik nie ma obowi¹zku kszta³towania swoich relacji gospodarczych w sposób prowadz¹cy do ob³o enia go najwy sz¹ mo liw¹ danin¹ publicznoprawn¹. Jêzyk angielski dokonuje wyraÿnego rozró nienia pomiêdzy legalnymi dzia³aniami optymalizacyjnymi (tax avoidance) a oszustwami podatko- For tax law the following rule is acceptable: that which is not prohibited, is permissible. Thus each rationally managed company should strive to maximise profits and minimise all expenses and burdens, including tax. A certain danger is associated with the media rhetoric around the subject of tax optimisation. More and more often we hear politicians or representatives of administrative services using concepts such as fraud or deception. We should absolutely oppose such rhetoric in the context of legal optimisations. On numerous occasions case law confirmed that a tax payer is not obligated to shape its economic relationship in a manner leading to it being burdened by the highest possible public law levy. In English there is a clear distinction between legal tax optimisation activities (tax avoidance) and tax fraud (tax evasion). Whereas at home, it sometimes happens that these boundaries are somewhat blurred at the 10

2 wymi (tax evasion). Tymczasem na naszym rodzimym podwórku bywa, e granice te siê zacieraj¹ na poziomie debaty publicznej i rol¹ doradców podatkowych jest przypominanie o tym podziale. Klimat w innych krajach Unii Europejskiej i pojawiaj¹ce siê oszustwa (g³ównie oszustwa karuzelowe i wy³udzenia podatku VAT) równie nie sprzyjaj¹ otwartej debacie maj¹cej na celu ustalenie tych granic (po doniesieniach prasowych nt. wykluczenia przedstawicieli biznesu z obrad rady ds. unikania opodatkowania mo na powzi¹æ w¹tpliwoœci czy z za³o enia debata ta ma byæ otwarta), Bardzo agresywne optymalizacje podatkowe globalnych koncernów nie tylko podda³y w w¹tpliwoœæ ich strategie spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu, ale te poskutkowa³y pracami OECD na temat skoordynowania dzia³añ wielu pañstw przeciwko uchylaniu siê od opodatkowania przez przedsiêbiorstwa o strukturze transgranicznej lub globalnej (projekt BEPS [Base Erosion and Profit Shifting]). Jak w tym kontekœcie wygl¹da polski dorobek legislacyjny, czy w 2015 roku dostêpne bêd¹ jeszcze bezpieczne dzia³ania optymalizacyjne i czy dzia³ania du ych nie odbij¹ siê czkawk¹ na œrednich przedsiêbiorstwach krajowych o tym poni ej. Pierwszym krokiem przed podjêciem decyzji o skorzystaniu z optymalizacji podatkowej maj¹cej na celu poprawê wyniku finansowego powinno byæ opracowanie odpowiedniej analizy oraz stworzenie na jej podstawie racjonalnej strategii podatkowej, która pozwoli w legalny sposób zminimalizowaæ obci¹ enia publiczno-prawne. Stworzenie optymalnej, a tym samym bezpiecznej strategii podatkowej wymaga czêsto zatrudnienia specjalistów np. doradcy podatkowego, co wi¹ e siê z dodatkowymi kosztami, jednak zlecenie tych czynnoœci wykwalifikowanemu ekspertowi powinno przynieœæ oczekiwane korzyœci. Co prawda, instrumenty planowania podatkowego umo liwiaj¹ce kszta³towanie zobowi¹zañ podatkowych, ze wzglêdu na ci¹g³e nowelizacje ustaw podatkowych, nie s¹ kategori¹ sta³¹, to jednak mo na podzieliæ je na instrumenty: o znaczeniu zasadniczym, np. przeniesienie firmy do jurysdykcji stosuj¹cej ³agodniejsz¹ politykê podatkow¹ lub do specjalnej strefy ekonomicznej, czy te zmianê formy prawnej prowadzonego przedsiêbiorstwa; kompleksowe, wymagaj¹ce wielu czynnoœci formalnych, np. wykorzystanie w strukturze dzia³alnoœci funduszu inwestycyjnego za- level of public debate and the role of tax advisors includes ensuring this division remains clear. The climate in other European Union member states and the fraudulent actions which take place (carousel and VAT fraud) are not conducive to an open debate aiming to set out these boundaries (following press information onexcluding business representatives from the deliberations of the tax treaty council one is right to ponder whether as a rule the debate is to by open). The very aggressive tax avoidance by global corporations have not only put question marks over their corporate social responsibility strategies but have also resulted in OECD works on coordinating the actions of many countries against tax evasion by transborder or global companies (BEPS [Base Erosion and Profit Shifting] project). What does the Polish legislation acquis look like in this context, whether safe optimisation actions will still be available in 2015 and whether the actions of the large will have a knock on effect on medium domestic businesses these are the questions addressed hereinbelow. The first step prior to making a decision on using tax optimisation with the aim of improving financial results should be to draw up an appropriate analysis and to create on its basis, a rational tax strategy, which will facilitate the reduction of the public law burden in a lawful way. Creating an optimal, and thus a safe tax strategy often requires involvement of specialists e.g. a tax advisor, which entails additional costs, however entrusting these activities to a qualified expert should yield the expected benefits. Truth be said, tax planning instruments which facilitate shaping the tax burden, an account of continual amendments are not a constant category, however we are able to distinguish the following instruments: of primary importance, e.g. transferring a company to a jurisdiction where a more lenient tax policy is applicable or to a special economic zone or changing the company s legal form; comprehensive, requiring numerous formal actions, e.g. the use of a closed-end investment fund or a limited partnership hybrid in the operating structure, separating out premises in a real property, ad-hoc, i.e. such where complex formal actions are not necessary to implement them. 11

3 mkniêtego, hybrydy komandytowej, wyodrêbnienie lokali w nieruchomoœci, bie ¹ce, tj. takie które mo emy zastosowaæ bez potrzeby wykonania skomplikowanych czynnoœci formalnych do ich implementacji, np. zmiana roku podatkowego, zmiana wysokoœci odpisów amortyzacyjnych, czy te segregacja kosztów nabycia / wytworzenia œrodków trwa³ych. Ze wzglêdu na prowadzony typ dzia³alnoœci zastosowanie instrumentów o znaczeniu zasadniczym jest czêsto znacznie ograniczone. Przedsiêbiorstwa silnie zwi¹zane z po³o eniem geograficznym (np. produkcyjne, wydobywcze) czêsto nie mog¹ sobie pozwoliæ na elastycznoœæ w tym zakresie, dlatego ten rodzaj instrumentów jest zwykle trudny, jak nie niemo liwy do zastosowania. Natomiast ograniczenie zmiany formy prawnej prowadzonego przedsiêbiorstwa, jest niejednokrotnie podyktowane wymogiem zabezpieczenia odpowiedzialnoœci udzia³owców za ewentualne zobowi¹zania spó³ki. Niemniej jednak nale y zaznaczyæ, e w 2015 roku nadal mo liwe jest ustrukturyzowanie dzia³alnoœci w taki sposób aby dochody z niej p³yn¹ce by³y opodatkowane jednokrotnie, nie ponosz¹c przy tym pe³nej odpowiedzialnoœci za ewentualne zobowi¹zania. Rozwi¹zaniem, które ³¹czy brak odpowiedzialnoœci osobistej za zobowi¹zania spó³ki, jednoczeœnie umo liwiaj¹cym jednokrotne opodatkowanie dochodów jest spó³ka komandytowa, w której jedynym wspólnikiem ponosz¹cym pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania jest spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Taka konstrukcja ze wzglêdu na brak odpowiedzialnoœci wspólników i ni sze opodatkowanie dochodów na pewno stanowi ciekaw¹ alternatywê dla spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Znacznie wiêksze mo liwoœci daj¹ natomiast instrumenty kompleksowe, których portfel jest du o szerszy, jednak ograniczany z roku na rok przez ustawodawcê. Do instrumentów kompleksowych, których wykorzystanie w 2015 roku mo e znacznie wp³yn¹æ na obni enie obci¹ eñ podatkowych przedsiêbiorców, mo emy zaliczyæ wykorzystanie struktury Fundusz Inwestycyjny Zamkniêty (FIZ) SCSp, wyodrêbnienie w³asnoœci lokali, celem obni enia zobowi¹zañ podatkowych w podatku od nieruchomoœci, czy te aktywacjê dla celów podatkowych w³asnoœci intelektualnej i handlowej e.g. changing the tax year, changing the value of depreciation write-offs or segregating the costs of purchasing / manufacturing of fixed assets. On account of the type of conducted activity, the use of primary significance tools is often quite restricted. Businesses with strong links to their geographical locations (e.g. manufacturing, extraction) often are not able to be flexible in this scope, thus this type of instrument is often difficult if not impossible to apply. Whereas restricting the change to the legal form of a business is more often than not dictated by the requirements to secure shareholders responsibility for possible company liabilities. Nevertheless it should be emphasised that in 2015 it is still possible to structure activity in such way for the income derived from it to be taxed once whilst not being burdened with full responsibility for its possible liabilities. A solution which combines a lack of personal responsibility and at the same time facilitates incomes to be taxed once is a limited partnership, where the only partner with full responsibility for liabilities is a limited liability company. Such a structure due to the lack of partner responsibility and lower income tax is certainly an interesting alternative to a limited liability company. However, more possibilities are afforded by comprehensive instruments, the portfolio of which is broader, however it is subject to restrictions by the legislator from year to year. Comprehensive instruments the use of which in 2015 may significantly affect a reduction to businesses tax burdens include the use of Closed-End Investment Funds (FIZ) SCSp structure, separating premises ownership, in order to reduce the real property tax liability or activation of intellectual and commercial property in the form of a trade mark or know-how for tax purposes. Ad-hoc instruments will also be available such as managing tax loss model or managing tax FX differences. FIZ SCSp structure In 2015 a new structure using FIZ and foreign tax transparent companies issuing securities in the understanding of trade in financial instruments regulations is used with the aim of optimising the tax burden, which constitute an alternative to the joint stock partnerships (SKA) popular to date. To this end currently the use of a Luxembourg special lim- 12

4 w postaci, np. znaku towarowego, know-how. Dostêpne bêd¹ równie instrumenty bie ¹ce typu zarz¹dzanie modelem wykorzystania straty podatkowej czy te zarz¹dzanie podatkowymi ró nicami kursowymi. Struktura FIZ SCSp W 2015 roku w celach optymalizacji obci¹ eñ podatkowych dzia³alnoœci operacyjnej wykorzystywana jest nowa struktura z wykorzystaniem FIZ oraz zagranicznych spó³ek transparentnych podatkowo emituj¹cych papiery wartoœciowe w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, bêd¹cych alternatyw¹ dla popularnych dot¹d spó³ek komandytowo-akcyjnych (SKA). W tym celu obecnie wykorzystywana i akceptowana jest luksemburska specjalna spó³ka komandytowa (SCSp). SCSp, jako spó³ka transparentna podatkowo z punktu widzenia przepisów prawa luksemburskiego, ma mo liwoœæ emisji instrumentów finansowych stanowi¹cych papiery wartoœciowe. Innymi s³owy, umieszczenie spó³ek luksemburskich pod FIZ z jednoczesnym zast¹pieniem lub przekszta³ceniem dotychczasowych SKA w transparentne spó³ki prawa polskiego (jawne b¹dÿ komandytowe), w które zainwestuj¹ luksemburskie SCSp pozwoli na zachowanie dotychczasowych korzyœci podatkowych. Nale y podkreœliæ, e prawid³owo u³o ona tego typu struktura daje mo liwoœæ odroczenia zap³aty podatku wygenerowanego nie bie ¹cej dzia- ³alnoœci operacyjnej, a do momentu wyp³aty zysków z polskiego FIZ. Natomiast, co do potencjalnych ograniczeñ, trzeba wskazaæ przede wszystkim na kwestiê kosztów. O strukturze wykorzystuj¹cej FIZ mog¹ myœleæ podatnicy, których zobowi¹zania kszta³tuj¹ siê na poziomie operacyjnym od ok z³otych rocznie. Zwi¹zane jest to g³ównie z kosztami za³o enia i utrzymania struktury FIZ oraz kosztami doradców zagranicznych zaanga owanych przy ewentualnym wprowadzeniu SCSp do struktury. ited partnership (SCSp) is acceptable. An SCSp, as a tax transparent company from the point of view of Luxembourg s provision of law, is able to issue financial instruments in the form of securities. In other words, placing Luxembourg companies under FIZ with a simultaneous substitution or transformation of an SKA in use to date into transparent companies under the Polish law (registered or limited partnership), which the Luxembourg SCSp will invest in shall permit for the current tax benefits to be retained. It should be emphasised that a correctly laid out structure of this type permits for a deferral of tax generated from current operations until profits are paid out by the Polish FIZ. Whereas as to the potential restrictions, the issue of costs should be noticed. Tax payers whose annual burden is in the region of 500,000 zloty per annum can consider a structure with the use of FIZ. This is primarily associated with the costs of establishing maintaining foreign advisors engaged with the possible introduction of SCSp into the structure. Property tax optimisation separating premises The use of commercial property in business operation usually entails a significant real property tax. Thus businesses which rent real property are encumbered with an economic burden. Often, this burden constitutes a significant element in the costs of a business, whereas there is a relatively Optymalizacja podatku od nieruchomoœci wydzielenie lokali Wykorzystywanie w prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej nieruchomoœci komercyjnych, wi¹ e siê zwykle z obowi¹zkiem uiszczania znacznego podatku od nieruchomoœci. Tak e przedsiêbiorcy, którzy wynajmuj¹ nieruchomoœci, ponosz¹ ekonomiczny ciê ar tego podatku. Czêsto ob- 13

5 ci¹ enia z tego tytu³u stanowi¹ istotny element kosztów prowadzonej dzia³alnoœci, podczas gdy istnieje stosunkowo prosty sposób optymalizacji tych obci¹ eñ, mo liwy do zastosowania w wybranych przypadkach. Zgodnie z nadal obowi¹zuj¹cym brzmieniem przepisów podatkowych, jeœli z nieruchomoœci zostan¹ wyodrêbnione stanowi¹ce odrêbn¹ w³asnoœæ lokale, zaœ pozosta³a powierzchnia wspólna bêdzie znacznej wielkoœci, wówczas podatek od czêœci wspólnej nieruchomoœci zostanie istotnie zredukowany. W sytuacji bowiem wyodrêbnienia lokali obowi¹zek podatkowy w zakresie czêœci wspólnych nieruchomoœci powinno siê ustalaæ w proporcji powierzchni u ytkowej lokalu do powierzchni u ytkowej ca³ego budynku niestanowi¹cej przedmiotu wspó³w³asnoœci. Rozwi¹zanie to mo e zapewniæ nawet 90% redukcjê obci¹ eñ podatkowych w podatku od nieruchomoœci i jest pewne do koñca 2015 roku (prawdopodobnie równie w 2016 roku), tym samym im wczeœniej zostanie wprowadzone w ycie, tym wiêkszy mo e mieæ wp³yw na wynik finansowy przedsiêbiorstwa. Aktywacja dla celów podatkowych w³asnoœci intelektualnej i handlowej Aktywacja dla celów podatkowych w³asnoœci intelektualnej i handlowej to skuteczne narzêdzie pozwalaj¹ce na uzyskanie znacznych oszczêdnoœci podatkowych. Chocia wachlarz mo liwoœci akty- simple way to avoid these liabilities, which may be applicable for selected cases. In accordance with the provisions still in force, if premises are separated in this property which constitute separate property, and the established common floor space will be significant, then the tax on the common areas of the real property will be significantly reduced. As in a separation situation the tax obligation within the scope of the real property common areas should be determined as a proportion of the useable area of the entire building which does not constitute the common property. This solution may even account for a 90% reduction on the real property tax burden and is certain until the end of 2015 (probably also in 2016), and thus the earlier it is introduced the larger its potential effect on the businesses financial result. Activating intellectual and commercial property for tax reasons Activating intellectual and commercial property for tax reasons is an effective tool facilitating significant tax savings. However the range of possible activations is constantly reduced by the legislator there are still methods to carry out such an operation effectively, however they do require ever more complex transactions. As an example its essence entails disclosing in the company tax return the market value of a trade mark established within its own scope. Depreciation of a trade mark can then be used by the business as an additional tax shield through generating deductible costs which will reduce taxable income and consequently income tax. The last category of tax planning instruments, which may affect tax burden optimisation are solutions of an ad-hoc character, i.e. not requiring significant amount of time or work to implement. As an example, the methods still available in 2015 are changing the tax year, changing depreciation write downs, which may be an effective tool for extending the tax loss settlement period, or the so called segregation of fixed assets purchasing / manufacturing costs. Changing depreciation write downs As a rule, buildings and structures may be depreciated using the straight line method in accordance with the 2.5% rate. This rate may be reduced and increased to a maximum of 2.5% (as a rule, a change in the rate may only be made in 14

6 wacji jest nieustannie ograniczany przez ustawodawcê to nadal istniej¹ sposoby na efektywne przeprowadzenie takiej operacji, jednak e wymagaj¹ one coraz bardziej skomplikowanych dzia³añ. Jej istota polega przyk³adowo na ujawnieniu w ewidencji podatkowej spó³ki wartoœci rynkowej znaku towarowego wytworzonego we w³asnym zakresie. Dziêki amortyzacji znaku towarowego przedsiêbiorca mo e stworzyæ dodatkow¹ tarczê podatkow¹ poprzez wygenerowanie kosztów podatkowych, które zmniejsz¹ dochód podatkowy, a tym samym wysokoœæ podatku dochodowego. Ostatni¹ kategori¹ instrumentów planowania podatkowego, które mog¹ mieæ wp³yw na optymalizacjê zobowi¹zañ podatkowych s¹ rozwi¹zania o charakterze bie ¹cym, tj. takie które nie wymagaj¹ istotnego czasu ani nak³adu prac do ich implementacji. Metodami nadal dostêpnymi w 2015 roku s¹ przyk³adowo zmiana roku podatkowego, zmiana wysokoœci odpisów amortyzacyjnych, które mog¹ byæ efektywnym narzêdziem dla wyd³u enia okresu rozliczania strat podatkowych, czy tzw. segregacja kosztów nabycia / wytworzenia œrodków trwa³ych. Zmiana wysokoœci odpisów amortyzacyjnych Co do zasady, budynki i budowle mog¹ byæ amortyzowane metod¹ liniow¹ wed³ug stawki 2,5%. Stawka ta mo e byæ obni ana i podwy szana do maksymalnej wysokoœci 2,5% (zmiana stawki mo e nast¹piæ co do zasady jedynie w pierwszym miesi¹cu rozpoczynaj¹cym nowy rok podatkowy b¹dÿ bezpoœrednio w momencie rozpoczêcia amortyzacji). Ta mo liwoœæ mo e byæ wykorzystana dla celów optymalizacji podatkowej w przypadku wystêpowania straty podatkowej lub ryzyka wyst¹pienia w bliskiej przysz³oœci. Wówczas dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wed³ug stawek z wykazu mo e okazaæ siê niekorzystne, gdy wygenerowany w ten sposób koszt jedynie zwiêksza stratê, której rozliczenie jest ograniczone do 50% rocznie. Dlatego te w okresie straty (lub ryzyka jej wyst¹pienia) najkorzystniejszym rozwi¹zaniem jest czasowe obni enie do minimum, a nawet zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, tj. zmniejszenie stawki amortyzacji nawet do 0%. Takie rozwi¹zanie jest akceptowane przez organy podatkowe i mo e mieæ istotny wp³yw na efektywne zarz¹dzanie strumieniem finansowym w przedsiêbiorstwie. the first month of a new tax year or directly when depreciation starts). This possibility may be used for tax optimisation purposes where a tax loss or a risk of such occurring in the future is present. Then depreciation write-offs in accordance to list rates may turn out to be unfavourable as the cost generated in this way increases the loss the settlement of which is limited to 50% per annum. That is why in a loss period (or when such a risk prevails) the most beneficial solution is a maximum temporary reduction or even suspension of depreciation write-offs, i.e. a reduction of the depreciation rate even to 0% Such a solution is acceptable by tax authorities and may be instrumental in effective management of a business s financial stream. Segregating fixed assets purchase / manufacturing costs In 2015 the fixed asset segregation is also applicable. It entails the application of higher depreciation rates to the part of the building s value through a segregation in its establishment, of structures, devices or equipment which may constitute separate fixed assets. Whilst the building is subject to depreciation in accordance with a 2.5% rate, elements not permanently associated with the building may be depreciated using higher rates. As an example, in this way it is possible to separate an air conditioning system, lifts or escalators, which may be depreciated at up to 18%. Segregating particular fixed assets may also be done at real property purchase by specifying particular fixed assets in the purchase agreements and assigning appropriate purchase value to them. Correct management of depreciation write-offs in connection with segregating fixed assets can significantly improve the effectiveness of a given investment. It should be emphasised that correctly planned asset structure translates into an optimal distribution of tax amortisation, which also significantly affects the real property tax burden. In our opinion the aforementioned optimisation examples will continue to occupy the realm of safe optimisation. As it is difficult to reject a business justification to actions aiming to select a legal form where one of the decision variables is the possibility of being subject to a single economic tax under income tax. Whereas in a situation where a clear cut legal loophole exists, it is not tax payers who should remedy legislature through interpreting the 15

7 Segregacja kosztów nabycia/wytworzenia œrodków trwa³ych W 2015 r. mo liwa do zastosowania jest równie tzw. segregacja œrodków trwa³ych. Polega ona na zastosowaniu wy szych stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do czêœci wartoœci budynku poprzez wyodrêbnienie, przy jego wytworzeniu, budowli, urz¹dzeñ lub wyposa enia mog¹cych stanowiæ odrêbne œrodki trwa³e. Podczas gdy budynek podlega amortyzacji stawk¹ 2,5%, elementy niezwi¹zane z budynkiem na sta³e i stanowi¹ce odrêbne œrodki trwa³e mog¹ byæ amortyzowane przy zastosowaniu znacznie wy szych stawek. W taki sposób mo na wyodrêbniæ przyk³adowo system klimatyzacji, system wentylacji, windy czy ruchome schody, które to elementy bêd¹ amortyzowane wed³ug stawek siêgaj¹cych nawet 18%. Wyodrêbnienie poszczególnych œrodków trwa³ych mo e te byæ przeprowadzone przy nabyciu nieruchomoœci przez odpowiednie wydzielenie poszczególnych œrodków trwa³ych w umowie zakupu i przypisanie im odpowiedniej ceny nabycia. Prawid³owe zarz¹dzanie wysokoœci¹ odpisów amortyzacyjnych w po³¹czeniu z segregacj¹ œrodków trwa³ych mo e zdecydowanie poprawiæ efektywnoœæ podatkow¹ danej inwestycji. Warto podkreœliæ, e odpowiednie planowanie struktury aktywów przenosi siê na optymalny rozk³ad amortyzacji podatkowej, co ma równie znacz¹cy wp³yw na obci¹ enia w podatku od nieruchomoœci. Powy sze przyk³ady optymalizacji w naszej ocenie nadal bêd¹ nale a³y do optymalizacji bezpiecznych. Trudno bowiem odmówiæ uzasadnienia biznesowego np. dzia³aniom maj¹cym na celu wybór formy prawnej, gdzie jedn¹ ze zmiennych decyzyjnych jest mo liwoœæ podlegania pojedynczemu ekonomicznemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W sytuacji natomiast istnienia ewidentnej luki prawnej to nie podatnicy powinni naprawiaæ legislaturê poprzez interpretowania przepisów w sposób, w jaki dana norma powinna by³a zostaæ zapisana, a ustawodawca powinien doprowadziæ do jej dookreœlenia i jednoznacznego brzmienia. Niew¹tpliwie jednak organy podatkowe bêd¹ wiêksz¹ rolê przyk³adaæ do pozapodatkowych motywów przeprowadzania danych operacji gospodarczych, w szczególnoœci w obszarze restrukturyzacyjnym. Wci¹ trwaj¹ prace nad generaln¹ klauzul¹ o unikaniu opodatkowania, która obecnie w praktyce w Polsce nie funkcjonuje (klauzula provisions in a manner which the given provisions should have been worded, and the legislator should ensure it is made more specific and unambiguous. Undoubtedly however, tax authorities will put more emphasis on non tax motives for conducting given economic transactions and in particular when it comes to restructuring. Works on a general tax evasion clause are underway, which currently does not exist in Polish practice (the clause in its previous format was questioned by the Constitutional Tribunal), and as such it could be expected that it will be introduced in the coming years in a much more friendly format. More emphasis will be placed on evidence and document related issues, which is already evident in 2015, amongst others, thorough broadening the obligation to document transfer prices and more emphasis on this issue. Nevertheless, taxes are one of the significant variables affecting a business s financial flows, thus despite ministerial and government actions squeezing out legal loopholes they should be managed and the approach that payment of the maximum possible levy will safeguard against a tax or fiscal investigation should be avoided. There are numerous examples to show that such practice is not always beneficial. w poprzednim kszta³cie zosta³a swego czasu zakwestionowana przez Trybuna³ Konstytucyjny), mo na wiêc oczekiwaæ, e w kolejnych latach zostanie wprowadzona w mniej lub bardziej przystêpnym kszta³cie. Wiêkszy nacisk zostanie równie po³o ony na kwestie dowodowo-dokumentacyjne, co mo na odczuæ ju w 2015 m,in. poprzez rozszerzenie zakresu obowi¹zku sporz¹dzania dokumentacji cen transferowych i wiêkszy nacisk na to zagadnienie. Niemniej podatki s¹ jedn¹ z istotnych zmiennych wp³ywaj¹cych na przep³ywy finansowe przedsiêbiorstwa, wiêc pomimo domykaj¹cych luki prawne zabiegów ministerialno-rz¹dowych, nale y nimi zarz¹dzaæ i wystrzegaæ siê podejœcia, e zap³ata najwy szej mo liwej daniny uchroni przed kontrol¹ podatkow¹ czy skarbow¹. Jest sporo przyk³adów na to, e praktyka ta nie zawsze pop³aca. 16

Atrakcyjnoœæ inwestycyjna Polski pod wzglêdem opodatkowania inwestycji nieruchomoœciowych Rynek nieruchomoœci komercyjnych w Polsce

Atrakcyjnoœæ inwestycyjna Polski pod wzglêdem opodatkowania inwestycji nieruchomoœciowych Rynek nieruchomoœci komercyjnych w Polsce Atrakcyjnoœæ inwestycyjna Polski pod wzglêdem opodatkowania inwestycji nieruchomoœciowych Poland s investment attractiveness in terms of real property investments Rynek nieruchomoœci komercyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej

Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej RYNEK MARKET RYNEK MARKET Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej Fiscal attractiveness of Central and Eastern European countries Krzysztof Kaczmarek, Remigiusz Fijak Po dwudziestu piêciu

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

C 2 WERSJA POLSKA OCENA WP YWU USTANOWIENIA CELÓW REDUKCJI EMISJI WG S Y N T E Z A

C 2 WERSJA POLSKA OCENA WP YWU USTANOWIENIA CELÓW REDUKCJI EMISJI WG S Y N T E Z A OCENA WP YWU USTANOWIENIA CELÓW REDUKCJI EMISJI WG DOKUMENTU KE ROADMAP 050 NA SEKTOR ENERGETYCZNY, ROZWÓJ GOSPODARCZY, PRZEMYS I GOSPODARSTWA DOMOWE W POLSCE DO ROKU 050 S Y N T E Z A C WERSJA POLSKA

Bardziej szczegółowo

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora podatki taxes podatki taxes 1. podatek vat 1.1 Ograniczenie skutków wyroku w sprawie C-414/07 Magoora W 2011 r. utrzymane były przepisy ograniczające prawo do pełnego odliczenia VAT w przypadku zakupu

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie i stabilnie

Bezpiecznie i stabilnie Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Safe and Sound Bezpiecznie i stabilnie POLISH FINANCIAL SECTOR POLSKI SEKTOR FINANSOWY Wojciech

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ DOŚWIADCZENIE LAT 2004 2006 I PROGNOZA NA LATA 2007 2013

OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ DOŚWIADCZENIE LAT 2004 2006 I PROGNOZA NA LATA 2007 2013 236 OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ DOŚWIADCZENIE LAT 2004 2006 I PROGNOZA NA LATA 2007 2013 OPTIMIZATION OF THE USE OF EUROPEAN UNION FUNDS THE EXPERIENCE OF THE YEARS 2004 2006

Bardziej szczegółowo

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o.

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Raport Roczny 20 04 Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Centrala: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa tel.: (+48 22) 474 25 95, fax.: 474 40 39 email: p@pkp.com.pl

Bardziej szczegółowo

Almanach biurowców w Polsce

Almanach biurowców w Polsce Almanach biurowców w Polsce Almanac of Of ce Buildings 2015 ISSN 2081-1683 1 (49) / 2015 Cena 25 PLN (w tym 8% VAT) Partnerzy merytoryczni / Contents Partners Partnerzy / Partners OD WYDAWCY / EDITORIAL

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Poland s Financial Market: Safe and Secure Polski rynek finansowy jest bezpieczny

Poland s Financial Market: Safe and Secure Polski rynek finansowy jest bezpieczny 39-50 nr 09 NBP 8/23/13 5:39 PM Page 1 The special section is beeing published in cooperation with the National Bank of Poland as part of an education initiative focusing on economic issues Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy 2001 Spis Spis treœci Bank Contents 2. List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 3. Supervisory Board President's letter 4. List Prezesa Zarz¹du 5. Management Board Chairman's letter 6. W³adze Banku 6. Authorities

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS GLOSARIUSZ TERMINÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS GLOSARIUSZ TERMINÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION GLOSARIUSZ TERMINÓW I AUDYTU DOTYCZACYCH KONTROLI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 WARSZAWA, LIPIEC 2005 GLOSARIUSZ

Bardziej szczegółowo

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych pojęć Index of Terms

Wykaz stosowanych pojęć Index of Terms KOMSJA NADZORU UBEZPECZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYCH / NSURANCE AND PENSON FUNDS SUPERVSORY COMMSSON Wykaz stosowanych pojęć ndex of Terms Agent ubezpieczeniowy przedsiêbiorca w rozumieniu ustawy Prawo dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Priorities in the management of the portfolio of entities supervised by the Minister of Treasury up to 2015

Priorities in the management of the portfolio of entities supervised by the Minister of Treasury up to 2015 Priorities in the management of the portfolio of entities supervised by the Minister of Treasury up to 2015 Minister of Treasury Warsaw, 2014 Table of Contents Introduction... 3 I. Corporate supervision...

Bardziej szczegółowo

OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students

OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students 58 Pol. J. Sport Tourism 2012, 19, 58-67 OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students MA GORZATA SKIERT, KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI NETIA HOLDINGS Spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI NETIA HOLDINGS Spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI NETIA HOLDINGS Spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest wy³¹cznie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej, wraz

Bardziej szczegółowo

The global leader in hospitality consulting

The global leader in hospitality consulting The global leader in hospitality consulting Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizuj¹cych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadaj¹cy obecnie 50 oddzia³ów w 39 krajach

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS Grzegorz Bartnik Andrzej Bieganowski AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS W pracy przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z akredytacj¹

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich . Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich Anassessmentofdirect andindirectliabilities ofpolishbanksad2015 Mieczysław Groszek MarekRadzikowski

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ... Gospodarka miasta... Planowany

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo