Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów w latach 1999 2009"

Transkrypt

1 Z Dziejów Prawa. T. 4 (12). Katowice 2011 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2868, s ŁUKASZ JAN KORPOROWICZ Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów w latach Z dniem 1 października 2009 r. rozpoczął działalność nowy organ brytyjskiej judykatury Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa. Zasiada w nim dwunastu sędziów 1, którym przewodzi Prezes 2. Pierwszymi sędziami królowa mianowała dotychczasowych lordów sędziów (Lords of Appeal, law lords) 3. Rozpoczęcie pracy nowego organu sądownictwa stanowi właściwy moment do podjęcia próby zreasumowania sądowej działalności Izby Lordów. Dotychczas funkcje sądownicze Izby Lordów sprawowane były przez grupę lordów prawa, którzy byli mianowanymi dożywotnio parami. Wyróżniali się oni bogatym doświadczeniem prawniczym, pracując jako sędziowie w sądach niższego szczebla bądź członkowie palestry. Wprawdzie oficjalnie wszelkie orzeczenia wydawane były w imieniu całej Izby Lordów, jednak od czasu uchwalenia Appellate Jurisdiction Act 1876 nastąpiło wyraźne rozdzielenie funkcji legislacyjnych i sądowniczych wyższej izby Parlamentu 4. Mając na uwadze sceptyczne podejście prawników sytemu common law do prawa rzymskiego, należałoby przypuszczać, że prawo rzymskie nie powinno stanowić podstaw orzekania law lords. Bliższa analiza tego zagadnienia prowa- 1 Constitutional Reform Act 2005 (c 4), sec. 23 (2). 2 Ibidem, sec. 23 (5). 3 Ibidem, sec. 24. Obecnie Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa liczy jedynie jedenastu sędziów, z czego dziesięciu zostało mianowanych na podstawie sekcji 24. Constitutional Reform Act 2005, jeden zaś (Lord Clarke) na podstawie przepisów sekcji 25. tejże ustawy. Lord Scott of Foscote był sędzią Sądu Najwyższego tylko jeden dzień. Przeszedł na emeryturę w dniu 2 października 2009 r. Od 13 kwietnia 2010 r. w Sądzie Najwyższym zasiada pierwszy sędzia niemający tytułu arystokratycznego. Jest nim Sir John Dyson. 4 G. Drew r y, L. Blom- Cooper: Appellte Function. In: The House of Lords. Its Parliamentary and Judicial Roles. Eds. B. D ick son, P. Ca r m ich a el. Oxford 1999, s. 114.

2 284 dzi jednak do zupełnie innych wniosków. Znanych jest wiele wyroków, w których prawo rzymskie (głównie dzięki obecności przy ich ferowaniu lordów szkockich) stało się jedną z przesłanek orzekania. Co ciekawe, odnaleźć można owe romanistyczne ślady także w orzeczeniach mających szczególne znaczenie dla rozwoju instytucji common law. Przykładem może być orzeczenie z 1943 r. Fibrosa Spolka Akcyjna v. Fairbairn Lawson Combe Barbour, Ltd. (precedens dotyczył roszczenia polskiej spółki o zwrot wpłaconej zaliczki na poczet wykonania umowy, która została rozwiązana na skutek wybuchu drugiej wojny światowej) 5, które stanowi jedno z podstawowych orzeczeń dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia (Law of restitution) 6. Kolejnym dobrym przykładem jest seria orzeczeń, znanych w historii prawa angielskiego pod wspólną nazwą Coronation Cases ( ). Precedensy te stały się elementem rozwoju, szczególnie ważnej w angielskim prawie umów, doktryny frustration. Także i tu prawo rzymskie odegrało istotną rolę przy wydawaniu przez Izbę Lordów poszczególnych wyroków 8. Obecność prawa rzymskiego w orzeczeniach Izby Lordów nie jest wszakże jedynie zjawiskiem historycznym. Również analiza orzeczeń wydanych w ostatnich latach pozwala zaobserwować tendencję law lords do odwoływania się w uzasadnieniach wyroków do autorytetu prawa rzymskiego. Przedstawione poniżej orzeczenia Izby Lordów są wyborem jedynie kilku najważniejszych z nich, w których lordowie odnieśli się do problematyki prawa rzymskiego. Ich wybór podyktowany został rolą, jaką wyroki te odegrały w kształtowaniu się doktryny precedensu dotyczącej analizowanej w niej instytucji prawa. Należy w tym miejscu zadać zasadnicze pytanie, co można uznać za oddziaływanie prawa rzymskiego na prawo angielskie. Wprawdzie powołanie się na instytucję prawa rzymskiego w uzasadnieniu wyroku przygotowywanym przez lordów nie jest tożsame z recepcją tej instytucji do systemu prawa angielskiego, jednak sam fakt powoływania się na instytucję wywodzącą się z justyniańskich Digestów wydaje się symptomatyczny. W ten sposób można bowiem zaobserwować, jakim szacunkiem musi się cieszyć prawo rzymskie wśród angielskich sędziów. Szacunek ten ma zapewne różnorodne podłoże, 5 Ostatnio w polskiej literaturze na ten temat por. Ł. Marzec: Fibrosa przeciw Fairbairn. Polska spółka, Izba Lordów i prawo rzymskie. W: Zeszyty Prawnicze UKSW Red. J. Zab ło ck i. Warszawa 2007, s Cases and Materials on the Law of Restitution. Eds. A. Bu r rows, E. McKend r ick, J. Edel man. Oxford 2005, s ; J. Diet r ich: Restitution. A New Perspective. Sydney 1998, s ; R. Evans-Jones, K. K r use: Failure of consideration. In: Unjustified Enrichement. Key Issues in Comparative Perspective. Eds. D. Joh nston, R. Zimmer man n. Cambridge 2002, s L. Mu lca hy, J. Ti l lot son: Contract Law in Perspective. London 2004, s R. Evans-Jones: Roman Law in Britain. In: Quaestiones Iuris. Festschrift für Joseph Georg Wolf zum 70. Geburtstag. Eds. U. Manthe, C. K rampe. Berlin 2000, s. 6 7; D. Oughton, M. Davies: Sourcbook of Contract Law. London 2000, s

3 Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów 285 jego badanie zaś wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Warto jednak pamiętać, że w prawie angielskim wszelkie orzeczenia sądów mają szczególny charakter, precedensy są bowiem źródłem prawa. Chociaż moc wiążącą ma w angielskim precedensie jedynie ratio decidendi 10, to jednak obiter dicta również odgrywa w nim istotną rolę. Choć nie stanowi ono podstawy precedensu, to jednak może być przy kolejnych sprawach analizowane 11. Obiter dicta jest więc niczym innym, jak uzasadnieniem, jakie dołączane jest do wyroku. W ten sposób dostrzec można znaczenie wszelkich odwołań Izby Lordów w uzasadnieniach wyroków do rzymskich instytucji prawnych czy rzymskich pomników prawa. Pierwszym orzeczeniem, które zawiera romanistyczny element, a zostało wydane w badanym w niniejszej pracy okresie jest orzeczenie z 15 lipca 1999 r. w sprawie Commisioners of Police for the Metropolis v. Reeves 12. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się w następujący sposób. W 1990 r. w policyjnym areszcie powiesił się Martin Lynch, który już wcześniej podejmował dwie nieudane próby popełnienia samobójstwa. Lekarz badający przestępcę orzekł, że zdradza on wysoki stan ryzyka popełnienia samobójstwa. Mimo to policjanci nie dopilnowani aresztanta, któremu udało się zrealizować trzecią próbę samobójczą. Skarżącą w postępowaniu była konkubina zmarłego. Na podstawie Fatal Accidents Act 1976 wystąpiła z roszczeniem, powołując się na niedbalstwo, które doprowadziło do śmierci Lyncha. Sędzia wydająca zaskarżony wyrok uznała, że nie doszło do naruszenia obowiązków służbowych przez policjantów, a bezpośrednią przyczyną śmierci Lyncha był akt samobójstwa. Jej zdaniem, czyn samobójcy może być scharakteryzowany frazą volenti non fit iniuria 13, gdyż zgodził się on ze skutkiem czynu samobójczego, bądź może być uznany za przypadek tzw. novus actus interveniens 14. Wprawdzie formuła novus actus interveniens jest rdzennie angielska, to jednak przytoczona przez sędziego A.W Bradley, K.D. Ewing: Constitutional and Administrative Law. Harlow 2007, s. 16 i nast. 10 Oxford Dictionary of Law. Ed. E.A. Mar tin. Oxford 2003, s , s.v. ratio decidendi. 11 Ibidem, s. 337, s.v. obiter dicta. 12 [2000] 1 AC D (Ulpianus libro 56 ad edictum). Usque adeo autem iniuria, quae fit liberis nostris, nostrum pudorem pertingit, ut etiamsi volentem filium quis vendiderit, patri suo quidem nomine competit iniuriarum actio, filii vero nomine non competit, quia nulla iniuria est, quae in volentem fiat. 14 Formuła novus actus interveniens jest to znana angielskiemu prawu deliktowemu (Torts law) formuła podobna do konstrukcji przyczynienia się poszkodowanego (art. 362 k.c.). Polega ona na tym, że mimo naruszenia obowiązków spoczywających na pozwanym (defendant), skarżący (claimant) mógł dokonać takich czynności, które niezależnie od naruszenia obowiązków pozwanego doprowadziłyby mimo wszystko do powstania szkody; por. J. Cooke: Law of Tort. Harlow 2007, s. 186 i nast.

4 286 paremia ma ściśle rzymskie korzenie 15. Lordowie orzekający w sprawie poddali szczegółowej analizie rzymskie sformułowanie w kontekście przedmiotowej sprawy. Jej zastosowanie podzieliło jednak orzekających sędziów. Lord Jauncey of Tullichettle uznał za słuszne zastosowanie reguły jako podstawy zwolnienia policji od odpowiedzialności: I consider that this concession was rightly made. If the defence were available in circumstances such as the present where a deceased was known to have suicidal tendencies it would effectively negative the effect of any duty of care in respect of such suicide as Farquharson L.J. pointed out in Kirkham v. Chief Constable of Manchester [1990] 2 Q.B. 283, 295C in the passage to which I have already referred. Stwierdził on, że świadomość ryzyka popełnienia samobójstwa przez aresztanta skutecznie wyłączyła możliwość stosowania zasad obowiązku jego strzeżenia przez policję. Jednakże Lord Hope of Craighead zajął zupełnie odmienne stanowisko: I do not see how that principle can be applied to a case where the loss, injury or damage was caused by the deliberate act of self-harm which the defendant was under a duty to take reasonable care to prevent 16. Szkocki sędzia w sposób jednoznaczny odmówił możliwości stosowania rzymskiej premii w przedmiotowej sprawie. W jego przekonaniu groźba popełnienia samobójstwa powinna jedynie wzmóc czujność sprawujących nad nim pieczę policjantów. W ostatecznym rozstrzygnięciu Izba Lordów uznała, że brak podstaw do zastosowania zasady volenti non fit iniuria w przedmiotowej sprawie nie wyklucza jej użycia w innych sprawach związanych z niedbalstwem. Kolejnym przykładem przywołania romanistycznej argumentacji przez Izbę Lordów jest orzeczenie z 18 maja 2000 r. w sprawie Foskett v. McKeown 17. Wyrok rozstrzygnął na gruncie prawa angielskiego spór, który obecny jest w krajach systemu common law, dotyczący relacji bezpodstawnego wzbogacenia do roszczeń wynikających z prawa własności 18. Stan faktyczny sprawy był wielowątkowy i tym samym wyjątkowo skomplikowany. W 1986 r. Timothy Murphy wykupił polisę ubezpieczeniową, której wartość wynosiła milion funtów. Jednocześnie zobowiązał się do wpłacania raz do roku składki ubezpieczeniowej w wysokości funtów. Stosowne składki zostały opłacone w latach 1986, 1987, 1988, 1989 i W międzyczasie, w 1988 r., Murphy stał się udziałowcem angielskiej spółki, która wraz z por- 15 O rzymskim rodowodzie paremi por. J. K rzynówek: Volenti non fit iniuria. Powstanie i historia reguły. W: Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich. Red. W. Wołod k iewicz, J. K rzynówek. Warszawa 2001, s Nie rozumiem, w jaki sposób ta zasada może znaleźć zastosowanie w sprawie, w której strata, krzywda bądź szkoda była spowodowana rozmyślnym samookaleczeniem się, na oskarżonym zaś spoczywał obowiązek strzeżenia w celu uniknięcia [takiego skutku Ł.J.K.]. 17 [2001] 1 AC G. Vi rgo: Vindicating vindication: Foskett v McKeown reviewed. In: New Perspectives on Property Law, Obligations and Restitution. Ed. A. Hudson. London 2004, s. 203.

5 Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów 287 tugalskim partnerem prowadziła obrót nieruchomościami. Klienci spółki, zainteresowani nabyciem nieruchomości, wpłacali na rachunek bankowy specjalnie utworzonego trust określoną sumę pieniędzy, która wykorzystywana była do zagospodarowania nieruchomości. Jeśli po upływie dwóch lat nieruchomość nie została zagospodarowana (tak też się stało w tym przypadku), klienci odzyskiwali wpłacone pieniądze wraz z odsetkami. Po wypłaceniu należności klienci spółki Murphy ego stwierdzili, że z funduszu trustu zniknęła kwota licząca funtów. Została ona przeznaczona na zapłatę przez Murphy ego składki ubezpieczeniowej jego polisy w latach 1989 i Jednocześnie w marcu 1991 r. Murphy popełnił samobójstwo. Ubezpieczyciel wypłacił rodzinie Murphy ego (żonie i dzieciom) kwotę w wysokości ,04 funtów. Wierzyciele Murphy ego zażądali od jego spadkobierców przekazania 40% wartości wypłaconego ubezpieczenia. Swe żądanie oparli na twierdzeniu, że z uwagi na opłacenie składki ubezpieczeniowej pieniędzmi pochodzącymi z ich trustu stali się również beneficjariuszami polisy. The Court of Appeal orzekł, że wierzycielom powinna zostać jedynie wypłacona suma funtów (sprzeniewierzona przez Murphy ego) wraz z odsetkami. Rodzina zmarłego nabyła bowiem tę wartość w drodze bezpodstawnego wzbogacenia (unjust enrichment). W swym uzasadnieniu Lord Hoffmann podniósł, że rzymscy juryści określiliby zaistniałą sytuację prawną mianem confusio. Bezpośrednio do jego wypowiedzi nawiązał w swym uzasadnieniu sędzia szkockiego pochodzenia Lord Hope of Craighead. Wyjaśnił on szeroko właściwe zastosowanie terminu confusio i commixtio 19, powołując się na justyniańskie Instytucje 20. Co istotne, Lord Hope podkreślił, że rzymskie zlanie płynów i pomieszanie rzeczy mogłoby znaleźć w brytyjskim systemie prawnym zastosowanie, o ile tylko stan prawny sprawy byłby inny (dotyczyłby przetopienia monet w bransoletę czy statuetkę): I would have understood the application of the Roman law to our case if we 19 W literaturze polskiej temat ten w zasadzie nie został jak dotąd zbadany. Najwięcej wiadomości o confusio i commixtio można znaleźć w podręczniku W. Osuchowsk i: Zarys rzymskiego prawa prywatnego. Warszawa 1966, s I Si duorum materiae ex voluntate dominorum confusae sint, totum id corpus quod ex confusione fit utriusque commune est, veluti si qui vina sua confuderint aut massas argenti vel auri conflaverint. Sed si diversae materiae sint et ob id propria species facta sit, forte ex vino et melle mulsum aut ex auro et argento electrum, idem iuris est: nam et eo casu communem esse speciem non dubitatur. Quodsi fortuitu et non voluntate dominoram confusae fuerint vel diversae materiae vel quae eiusdem generis sunt, idem iuris esse placuit. 28. Quodsi frumentum Titii tuo frumento mixtum fuerit, si quidem ex voluntate vestra, commune erit, quia singula corpora, id est singula grana, quae cuiusque propria fuerunt ex consensu vestro communicata sunt. quodsi casu id mixtum fuerit, vel Titius id miscuerit sine voluntate tua, non videtur commune esse, quia singula corpora in sua substantia durant nec magis istis casibus commune fit frumentum quam grex communis esse intellegitur, si pecora Titii tuis pecoribus mixta fuerint: sed si ab alterutro vestrum id totum frumentum retineatur, in rem quidem actio pro modo frumenti cuiusque competit, arbitrio autem iudicis continetur, ut is aestimet, quale cuiusque frumentum fuerit.

6 288 had been dealing with the ownership of a collection of coins of gold or silver which had been melted down into liquids and transformed into another corporeal object such as a bracelet or a statue. Wskazał także na orzeczenie Izby Lordów w sprawie Sandeman & Sons v. Tyzack and Branfoot Steamship Co. Ltd. 21, gdzie rozważania dotyczące confusio i commixtio istotnie wpłynęły na kształt wydanego wyroku 22. Angielski sędzia słusznie zauważył, że problems relating to rights arising out of payments made by the insurers under the policy would have belonged in Roman law to the law of obligations, and it is likely that the remedy would have been found in the application of an appropriate condictio. Wprawdzie Lord Hope nie wskazał, w jaki sposób Rzymianie poradziliby sobie z analizowanym przez Izbę Lordów stanem faktycznym, jednak zwrócił uwagę na fakt, że naruszenie zasady wykonania zobowiązania wynikającego z umowy skutkowałoby wykorzystaniem jednej z wielu rzymskich condictiones. Lord Hope of Craighead, kończąc swe romanistyczne rozważania, przytoczył rzymski kazus, znany z Digestów justyniańskich, a dotyczący własności obrazu. Wprawdzie kazus ten odnosił się do problematyki akcesji, jednak blisko związany jest także z problematyką, jaką podniósł sędzia w swym uzasadnieniu. Odmienne poglądy Gaiusa 23 i Paulusa 24 dotyczyły własności obrazu, który namalowany został na cudzym materiale. Według Paulusa namalowany obraz stawał się własnością tego, kto był właścicielem pokrytego farbą podłoża obrazu, zdaniem Gaiusa zaś obraz stawał się własnością jego twórcy 25. Trzecim interesującym orzeczeniem wydanym przez Izbę Lordów z powołaniem się na prawo rzymskie jest orzeczenie z 2002 r. w sprawie Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Ltd. 26 Orzeczenie to wydane zostało na podstawie trzech oddzielnych stanów faktycznych. Trzej mężczyźni Fairchild, Fox i Matthews w związku z wy- 21 [1913] AC Por. R.W.J. Hickey: Dazed and Confused: Accidental Mixtures of Goods and the Theory of Acquisition of Title. In: Modern Law Review 1994, Vol. 66.3, s D (Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum). Sed non uti litterae chartis membranisve cedunt, ita solent picturae tabulis cedere, sed ex diverso placuit tabulas picturae cedere. utique tamen conveniens est domino tabularum adversus eum qui pinxerit, si is tabulas possidebat, utilem actionem dari, qua ita efficaciter experiri poterit, si picturae impensam exsolvat: alioquin nocebit ei doli mali exceptio: utique si bona fide possessor fuerit qui solverit. Adversus dominum vero tabularum ei qui pinxerit rectam vindicationem competere dicimus, ut tamen pretium tabularum inferat: alioquin nocebit ei doli mali exceptio. 24 D (Paulus libro 21 ad edictum). Sed et id, quod in charta mea scribitur aut in tabula pingitur, statim meum fit: licet de pictura quidam contra senserint propter pretium picturae: sed necesse est ei rei cedi, quod sine illa esse non potest. 25 J. Kod rębsk i: Sabinianie i Prokulianie. Szkoły prawa w Rzymie wczesnego cesarstwa. Łódź 1974, s [2002] UKHL 22.

7 Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów 289 konywanymi przez siebie zawodami przez długi okres narażeni byli na kontakt z włóknami azbestu. Dwaj pierwsi zmarli w 1996 r. po wykryciu u nich międzybłonniaka opłucnej. U trzeciego mężczyzny tę samą chorobę wykryto w 2000 r. Podstawowym problemem, jaki pojawił się w trakcie rozpoznawania sprawy, było określenie bezpośrednio odpowiedzialnego z deliktu. Lord Rodger of Earlsferry podkreślił w swym uzasadnieniu uniwersalność powyższego problemu. Zwrócił uwagę na fakt, że tym samym zagadnieniem zajmowali się już rzymscy juryści na kanwie legis Aquiliae. Oprócz przywołania artykułu J.S. Kortmanna 27, sędzia szeroko skomentował dwa passusy z Digestów. W pierwszej kolejności Lord Rodger of Earlsferry streścił principium D Julian przedstawił w nim sytuację, w której niewolnik został pobity przez dwie osoby działające niezależnie od siebie. Powstał wówczas problem, który z napastników powinien odpowiadać na podstawie przepisów legis Aquiliae za spowodowanie śmierci niewolnika. Zdaniem Juliana, obu napastnikom należałoby przypisać odpowiedzialność z tytułu zabójstwa niewolnika. W celu potwierdzenia swej tezy Julian przywołał autorytet veteres. Lord Rodger of Earlsferry w swym uzasadnieniu zacytował odpowiedni fragment Digestów 29 w oryginale i w angielskim tłumaczeniu C.H. Monro 30. W dalszej części rozważań sędzia Izby Lordów przywołał korespondujący z powyższym fragmentem passus autorstwa Ulpiana z początku tytułu poświęconego odpowiedzialności akwiliańskiej 31. Swe rozważania na temat legis Aquiliae sędzia zakończył następującą konstatacją: [ ] the exact scope of these decisions can, of course, no longer be 27 J.S. Kor t man n: Ab alio ictu(s): Misconceptions about Julian s View on Causation. The Journal of Legal History 1999, Vol. 20 Iss. 2, s D pr. (Iulianus libro 86 digestorum). Ita vulneratus est servus, ut eo ictu certum esset moriturum: medio deinde tempore heres institutus est et postea ab alio ictus decessit: quaero, an cum utroque de occiso lege Aquilia agi possit. Respondit: occidisse dicitur vulgo quidem, qui mortis causam quolibet modo praebuit: sed lege Aquilia is demum teneri visus est, qui adhibita vi et quasi manu causam mortis praebuisset, tracta videlicet interpretatione vocis a caedendo et a caede. Rursus Aquilia lege teneri existimati sunt non solum qui ita vulnerassent, ut confestim vita privarent, sed etiam hi, quorum ex vulnere certum esset aliquem vita excessurum. Igitur si quis servo mortiferum vulnus inflixerit eundemque alius ex intervallo ita percusserit, ut maturius interficeretur, quam ex priore vulnere moriturus fuerat, statuendum est utrumque eorum lege Aquilia teneri. 29 D (Iulianus libro 86 digestorum). Idque est consequens auctoritati veterum, qui, cum a pluribus idem servus ita vulneratus esset, ut non appareret cuius ictu perisset, omnes lege Aquilia teneri iudicaverunt. 30 This is in keeping with the view handed down from the old lawyers, who, where the same slave was wounded by several persons under such circumstances that it did not appear by whose hand it was that he died, came to the conclusion that they were all liable [under the lex Aquilia]. C.H. Mon ro: The Digest of Justinian. Vol. 2. Cambridge 1909, s D (Ulpianus libro 18 ad edictum). Sed si plures servum percusserint, utrum omnes quasi occiderint teneantur, videamus. Et si quidem apparet cuius ictu perierit, ille quasi occiderit tenetur: quod si non apparet, omnes quasi occiderint teneri Iulianus ait, et si cum uno agatur, ceteri non liberantur: nam ex lege Aquilia quod alius praestitit, alium non relevat, cum sit poena. 19 Z Dziejów Prawa

8 290 ascertained and it is likely that different jurists held differing views: the sixthcentury compilers of the Digest may well have altered the texts to some extent, if only by abbreviation, cutting out the cut and thrust of debate. Rozważania Lorda Rodgera of Earlsferry stanowią szczegółową analizę rzymskiej instytucji, mającą charakter o wiele bardziej teoretycznoprawny aniżeli praktyczny. Słowa, jakimi Lord Rodger zakończył swą wypowiedź, stanowią gorzką prawdę, z jaką borykać musi się romanistyka choć dzieło Justyniania było wielkim osiągnięciem rzymskiej myśli prawnej, zniszczyło w dużym stopniu dorobek wcześniejszych pokoleń jurystów. Angielski sędzia do prowadzenia tego rodzaju rozważań był w pełni uprawniony, jako że od wielu lat prawo rzymskie pozostaje w sferze jego zainteresowań naukowych 32. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że jest on jednym z nielicznych romanistów angielskich, którzy dostąpili zaszczytu zasiadania w Izbie Lordów jako law lord. Ostatecznie Izba Lordów orzekła w przedmiotowej sprawie w sposób podobny do argumentacji przedstawionej przez Juliana ponad półtora tysiąca lat temu. Uznano bowiem, że w nadzwyczajnych okolicznościach, gdy niemożliwe jest ustalenie podmiotu bezpośrednio odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody, poszkodowany ma możliwość dochodzenia swych roszczeń od wszystkich podmiotów, które do tej szkody mogły się przyczynić 33. Kolejnym orzeczeniem, w którego wydawaniu również udział wziął Lord Rodger of Earlsferry, był wyrok z 13 listopada 2003 r. w sprawie Regina v. City of Sunderland 34. Przedmiotem rozpoznania w sprawie była nieruchomość, zwana przez osoby zamieszkujące w jej pobliżu Sports Arena. Nieruchomość tę nabyła Washington Development Corporation. Plan zagospodarowania z 1973 r. określił stan prawny nieruchomości jako parkland/open space/playing field. Washington Development Corporation przygotowało teren dla celów rekreacyjnych i od przynajmniej 1977 r. w takim charakterze obszar ten był wykorzystywany. W 1989 r. nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości, co powtórzyło się w 1996 r., gdy właścicielem został Sunderland Council. Pod koniec 1998 r. nowy właściciel przekazał nieruchomość na potrzeby budowy nowego college u, co spotkało się z negatywną reakcją mieszkańców okolicznych domów, którzy 32 Alan Rodger, Baron Rodger of Earlsferry, jest autorem licznych opracowań dotyczących prawa rzymskiego, np.: A. Rodger: Owners and Neighbours in Roman Law. Oxford 1972, 184 s.; Idem: Roman Gifts and Rainwater. Law Quarterly Review 1984, Vol. 100, s ; Idem: L. Fufius Another Undeserving Winner? In: N. MacCor mack, P. Bi rks: The Legal Mind. Essays for Tony Honoré. Oxford 1986, s ; Idem: Praetor Hoist with his Own Petard: the Palingenesia of Digest In: Critical Studies in Ancient Law, Comparative Law and Legal History. Essays in Honour of Alan Watson. Eds. J. Cai r ns, O. Robi nson. Oxford and Portland 2001, s Szerzej na temat okoliczności wydania orzeczenia przez Izbę Lordów por. J. Steele: Tort Law: Text, Cases, and Materials. Oxford 2007, s. 229 i nast. 34 [2003] UKHL 60.

9 Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów 291 korzystali z Sports Arena jako miejsca wypoczynku. W celu ochrony tego miejsca mieszkańcy zwrócili się do władz miasta o uznanie spornego obszaru za miejski teren zielony. Swe żądanie oparli na treści sekcji 22(1) Common Registration Act Ich wniosek spotkał się jednak z negatywną odpowiedzią właściwego organu. Prawo mieszkańców do korzystania z terenów Sports Area musiało zostać skonfrontowane z zasadą prawa angielskiego, wywodzącą się jednak z prawa rzymskiego, a dotyczącą oceny posiadania prawa przez określony podmiot względem pewnej rzeczy: nec vi, nec clam, nec precario 36. W przypadku Sports Arena, jak stwierdził Lord Bingham of Cornhill, nie było problemu siły czy podstępu, a pytanie dotyczyło jedynie uprawnienia mieszkańców ( there was no question of force or stealth. So the only question is whether the inhabitants user was by the licence of the owner ). Przedmiotem rozważań lordów stało się zatem pytanie, czy władze miasta udzieliły pozwolenia (licence) skarżącym mieszkańcom na użytkowanie terenu. Władze miasta podnosiły, że dbając o teren (ścinanie trawy, budowa ławek przy boisku, brak ogrodzenia), zachęcały okolicznych mieszkańców do korzystania z niego. W związku z tym uważały, że w sposób milczący udzieliły pozwolenia okolicznym mieszkańcom na korzystanie ze Sports Arena, a tym samym precarium zostało ustanowione. Lord Rodger of Earlsferry wyjaśnił znaczenie precarium w prawie rzymskim, powołując się na definicję Ulpiana z Digestów 37. Wskazał także na fakt, że do prawa angielskiego pojęcie precarium zostało przeniesione przez jednego z ojców common law Henry ego Bractona 38, który sens samego pojęcia pozostawił niezmieniony: [ ] in De legibus et consuetudinibus Angliae Bracton took over the noun precarium and its congeners from the vocabulary of Roman law and used them in a number of contexts, but always with reference to a gratuitous grant which is revocable at any time at the grantor s pleasure. Lord Rodger of Earlsferry zwrócił uwagę na fakt, że Bracton nie tylko przeniósł na grunt prawa angielskiego samo pojęcie precarium, lecz również ściśle powiązał 35 Sec. 22(1). [ ]»town or village green«means land which has been allotted by or under any Act for the exercise or recreation of the inhabitants of any locality or on which the inhabitants of any locality have a customary right to indulge in lawful sports and pastimes [F4 or which falls within subsection (1A) of this section]. 36 G Reciperandae possessionis causa solet interdictum dari, si quis ex possessione vi deiectus sit. nam ei proponitur interdictum, cuius principium est VNDE TV ILLVM VI DEIECI- STI, per quod is, qui deiecit, cogitur ei restituere rei possessionem, si modo is, qui deiectus est, nec vi nec clam nec precario ab eo possideret. Namque eum, qui a me vi aut clam aut precario possidet, inpune deicio. 37 D pr. (Ulpianus libro primo institutionum). Precarium est, quod precibus petenti utendum conceditur tamdiu, quamdiu is qui concessit patitur. 38 Por. T.L. Yang: Henry de Bracton: The Father of Case Law. Law Lectures for Practitiones 1987, s ; B. Szlacht a: Henry de Bracton jako filozof prawa i myśliciel polityczny. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2000, T. 45, s *

10 292 je z dobrowolnym, a jednocześnie odwołalnym wyzbyciem się części swych uprawnień. Lord Rodger of Earlsferry, wraz z innymi lordami prawa, uznał jednak, że oddanie nieruchomości w prekarium (grant of a licence) nie może być wyrażone w sposób dorozumiany, a w związku z tym używanie przedmiotowej nieruchomości zachodziło nec precario. Jednak zupełnie innym zagadnieniem, zdaniem Lorda Rodgera, była odpowiedź na pytanie, czy mieszkańcy używali danego terenu tak, jak gdyby mieli do niego prawo. Lord prawa udzielił na tak postawione pytanie odpowiedzi pozytywnej. Strona skarżąca była zatem uprawniona do domagania się uznania Sports Arena za miejski teren zielony, chociaż okoliczni mieszkańcy realizowali swe prawo tak, jak gdyby je tylko posiadali (quasi iuris possessio). Piąty analizowany wyrok pochodzi z 2005 r. w sprawie Mark v. Mark 39. Stronami w postępowaniu było małżeństwo nigeryjskiego pochodzenia. Strony zawarły związek małżeński w 1979 r. Był to związek poligamiczny, w którym kobieta będąca stroną postępowania przed Izbą Lordów była trzecią bądź czwartą żoną swego męża. Parze urodziło się czworo dzieci, wszystkie na terenie Zjednoczonego Królestwa. Dwoje starszych dzieci uzyskało od razu brytyjskie obywatelstwo, pozostała dwójka (urodzona po wejściu w życie British Nationality Act 1981) zaś otrzymała obywatelstwo brytyjskie dopiero w 2000 r. Mężczyzna był wysokim oficerem armii nigeryjskiej i od 1983 r. zajmował kluczowe stanowiska rządowe. W 1993 r. doszło do zamachu stanu w Nigerii, w drodze którego władzę przejął generał Abacha, który był przeciwnikiem politycznym Marka. Strony udały się na emigrację i zamieszkały na stałe w Zjednoczonym Królestwie. Rodzina uzyskała prawo pobytu na Wyspach do dnia 30 kwietnia 1998 r. W 1998 r. mężczyzna złożył wniosek (rozpatrzony pozytywnie) o pozostanie na terenie Zjednoczonego Królestwa na czas nieokreślony. W tym okresie jego żona przebywała w Stanach Zjednoczonych, z których powróciła na dzień przed wygaśnięciem daty pozwolenia na czasowy pobyt 30 kwietnia 1998 r. Dopiero później kobieta otrzymała pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony. Jednocześnie w 1998 r. zmarł generał Abacha. Mąż skarżącej zdecydował się na powrót do Nigerii, gdzie wkrótce uzyskał mandat senatora. W lipcu 2000 r. skarżąca złożyła pozew rozwodowy wraz z żądaniem ancillary relief 40. Możliwość złożenia pozwu do angielskiego sądu skarżąca oparła na fakcie zamieszkiwania na terenie Zjednoczonego Królestwa od co najmniej dwunastu miesięcy. Strona przeciwna negowała fakt zgodnego z prawem zamieszkiwania kobiety w Zjednoczonym Królestwie. Ostatecznie sąd uznał, że kobieta nie może uzyskać statutu osoby 39 [2005] UKHL Ancillary relief jest specyficzną formą postępowania toczącego się niejako obok postępowania rozwodowego, którego celem jest dokonanie podziału majątku stron; por. T. Bond, J. Black, J. Br idge: Family Law. Oxford 2008, s. 133 i nast.

11 Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów 293 stale zamieszkującej na terenie Zjednoczonego Królestwa ze względu na jej bezprawne pozostawanie na terenie Wysp przez okres dwunastu miesięcy, ale jednocześnie ten okres może stać się podstawą uzyskania prawa do wyboru domicylu miejsca zamieszkania. Izba Lordów zatem stanęła przed problemem rozstrzygnięcia kwestii związanej z wpływem bezprawnego pobytu na przesłanki sądowe wyrażone w sekcji 5(2) Domicile and Matrimonial Proceedings Act Lord Hope of Craighead w swym uzasadnieniu wyroku ponownie odwołał się do tradycji prawa rzymskiego. Odniósł się mianowicie do opinii Queen s Proctor, który wskazał, że wymóg zgodnego z prawem pobytu na danym obszarze w celu uzyskania prawa wyboru domicylu znany było już rzymskim prawnikom. W swych rozważaniach sędzia przywołał wyrok sądu południowoafrykańskiego z 1915 r., w którym autor uzasadnienia odwołał się do passusu z justyniańskich Digestów 42. Angielski sędzia następnie sam przytoczył powyższy fragment i poddał go analizie. Uznał, że współczesne pojęcie domicylu znane prawu prywatnemu nie odpowiada pojęciu domicilium, którego użył w swych digestach Marcellus. Lord Hope of Craighead zwrócił uwagę na fakt, że cytowany przez niego fragment Digestów znalazł się w tytule dotyczącym municypiów i ich mieszkańców zwanych incolae 43. Dało to impuls sędziemu do opisania statusu prawnego mieszkańców municipiôrum. Lord Hope of Craighead postawił jednak tezę, zgodnie z którą domicilium Marcellusa należałoby raczej tłumaczyć, używając słów dom (home) albo pobyt (residence). Jego zdaniem natomiast, pojęcie domicile ma węższe zastosowanie. Ostatecznie apelacja mężczyzny została oddalona przez lordów, którzy uznali, że sądy Zjednoczonego Królestwa posiadały jurysdykcję do rozpatrzenia pozwu rozwodowego kobiety. Ostatnim orzeczeniem, jakie zostanie omówione w niniejszym opracowaniu, jest orzeczenie z 17 października 2007 r. w sprawie Moncrieff v. Jamieson 44. Przedmiotem rozważań stał się problem służebności, zwanych w Szkocji servitudes, w Anglii i Walii zaś easements. Chociaż są to oddzielne instytucje, uznano, że rozstrzygany przez lordów problem dotyczy obu konstrukcji prawnych. Opinię tę wyraził Lord Scott of Foscote: [ ] this is an interesting case raising 41 Sec. 5(2). The court shall have jurisdiction to entertain proceedings for divorce or judicial separation if (but only if) either of the parties to the marriage (a) is domiciled in England and Wales on the date when the proceedings are begun; or (b) was habitually resident in England and Wales throughout the period of one year ending with that date. Obecna treść przepisów sekcji 5(2) jest inna ze względu na zmianę przepisów dokonaną w 2001 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1347/ D (Marcellus libro primo digestorum). Nihil est impedimento, quo minus quis ubi velit habeat domicilium, quod ei interdictum non sit. 43 Por. A. Berger: Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia 1980, s. 498, s.v. incola. 44 [2007] UKHL 42.

12 294 some very basic questions about the nature of easements/servitudes and there seems to me no difference relevant to any issue that arises in this case between the common law in England and Wales relating to easements and the common law in Scotland relating to servitudes. Stan faktyczny sprawy obejmował spór dwóch właścicieli nieruchomości położonych w Sandsound na Szetlandach. Nieruchomość należąca do skarżącego była pozbawiona bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami właścicieli, mieszkańcy nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi mogli korzystać ze służebności przejścia (ze względu na dużą stromość terenu podjazd samochodem był niemożliwy), a jednocześnie od lat korzystali także z możliwości zatrzymania pojazdu tuż przy nieruchomości służebnej bądź na jej terenie. W 1998 r. doszło jednak do sporu między stronami, w którym pozwani uznali, że skarżący nie mogą korzystać z ich nieruchomości w celu dotarcia do własnego domu. Romanistyczny aspekt sprawy został ponownie poruszony przez Lorda Rodgera of Earlsferry. Zwrócił on uwagę na fakt, że choć w prawie rzymskim nie występuje służebność zatrzymywania pojazdu mechanicznego, to problem ten mógł w starożytnym Rzymie dotyczyć powozów lub innych pojazdów, brak zaś wiadomości na ten temat jest wynikiem selekcji dokonanej przez komisję Tryboniana w trakcie prac nad Digestami. Wskazał on wiele innych służebności gruntowych (praedial servitude) występujących w prawie szkockim, a nieobecnych w prawie rzymskim. Lord Rodger porównał służebność zatrzymywania pojazdu mechanicznego z rzymskim kazusem dotyczącym udzielenia odrębnej służebności wybudowania szałasu pasterzowi, który posiadał służebność wypasu zwierząt na czyimś pastwisku 45. Choć Lord Rodger zwrócił uwagę na uciążliwość służebności zatrzymywania pojazdu na czyimś gruncie, to jednak zauważył także, że wiele służebności do takich ograniczeń władania rzeczą prowadziło, np. servitus aquaehaustus czy servitus aquaeductus. Podobne utrudnienia wynikały ze służebności dotyczącej prowadzenia kamieniołomu oraz zrzucania kamieni na sąsiednią nieruchomość i pozostawiania do czasu rozkruszenia. Przykład tej służebności znany jest dzięki przekazowi Neratiusa, który zachował się w pismach Ulpiana D (Paulus libro 15 ad Plautium). Item longe recedit ab usu fructu ius calcis coquendae et lapidis eximendi et harenae fodiendae aedificandi eius gratia quod in fundo est, item silvae caeduae, ut pedamenta in vineas non desint. Quid ergo si praediorum meliorem causam haec faciant? Non est dubitandum, quin servitutis sit: et hoc et Maecianus probat in tantum, ut et talem servitutem constitui posse putet, ut tugurium mihi habere liceret in tuo, scilicet si habeam pascui servitutem aut pecoris appellendi, ut si hiemps ingruerit, habeam quo me recipiam. 46 D (Ulpianus libro 17 ad edictum). Eodem libro ait vicino, cuius lapidicinae fundo tuo immineant, posse te cedere ius ei esse terram rudus saxa iacere posita habere, et ut in tuum lapides provolvantur ibique positi habeantur indeque exportentur.

13 Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów 295 Próbując podsumować przytoczone rozważania, warto zwrócić uwagę na fakt, że przedstawione orzeczenia dotyczyły okresu zaledwie dziesięciu lat i stanowiły wybór z wielu orzeczeń w tym czasie wydanych. Jednocześnie, gdy zauważy się różnorodność stanów faktycznych i gałęzi prawa (prawo karne, trust law, torts, prawo rodzinne), co do których orzeczenia były wydawane, powstaje obraz szerokiego odwoływania się Izby Lordów do tradycji i autorytetu prawa rzymskiego. Wielokrotnie te odwołania miały charakter sprytnego wybiegu, wzmocnienia argumentacji czy też wykazania się bogatą erudycją. Nie należy w związku z tym traktować działalności Izby Lordów jako dowodu bezpośredniej recepcji instytucji prawa rzymskiego. Trzeba jednak pamiętać o szczególnej roli precedensu w kulturze prawnej common law i o pośrednim oddziaływaniu obiter dicta na dalszą linię orzeczniczą. Na zakończenie warto przytoczyć jedną z wypowiedzi Lorda Rodgera of Earlsferry dotyczącą nec vi, nec clam, nec precario: [ ] the phrase»nec vi nec clam nec precario«, taken over from Roman law, has resounded just as powerfully among Scots lawyers and judges as among their brethren south of the Border. Zauważył on, że zasada ta, choć zaczerpnięta z prawa rzymskiego, współcześnie równie często stosowana jest przez prawników szkockich, jak i ich południowych kolegów. Chociaż angielski sędzia wypowiedział to zdanie w kontekście analizowanego przez niego kazusu Regina v. City of Sunderland, trudno nie odnieść wrażenia, że wypowiedź ta może dotyczyć wszystkich przedstawionych wcześniej orzeczeń Izby Lordów. Wydaje się, że nie tylko nec vi, nec clam, nec precario brzmi wyjątkowo mocno zarówno w Szkocji, jak i w Anglii, lecz także i inne zasady prawa rzymskiego mają takie samo brzmienie w obu krainach Wysp Brytyjskich. Na północy dzieje się tak w sposób oczywisty i jawny, na południu zaś w sposób pośredni, dzięki działalności Izby Lordów, jak najbardziej rzeczywisty. W przyszłości tę samą funkcję będzie zapewne pełnić Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa. Römisches Recht in ausgewählten Entscheidungen des Britischen Oberhauses in den Jahren Zusam menfassu ng Die bisherigen Untersuchungen haben bestätigt, dass sich das Britische Oberhaus im Rahmen seiner ihm bis Ende September 2009 zustehenden Rechtsprechungskompetenz mehrmals auf den Nachlass des römischen. Rechtes berufen hat. Der allgemeinen Meinung zum Trotz war aber diese Praxis schon vorher bekannt und wurde in den letzten Jahren der Geltung der law lords oft angewandt. Unter

14 296 den vom Appelate Committee in den letzten zehn Jahren gesprochenen Urteilen kann man viele Entscheidungen finden, in denen sich die Richter auf die reiche Errungenschaft des römischen Rechtes berufen haben. Einige von ihnen werden heutzutage in englischen juristischen Lehrbüchern als Präzedenzfälle regelmäßig zitiert. Dies betrifft vor allem folgende Entscheidungen: die Entscheidung vom 15. Juli 1999 in der Sache Commisioners of Police for the Metropolis v. Reeves über die Pflicht der Polizei, den Häftling zu überwachen; die Entscheidung vom 18. Mai 2000 in der Sache Foskett v. McKeown, die die gegenseitige Beziehung zwischen den Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung und den aus dem Eigentumsrecht folgenden Ansprüchen; die Entscheidung vom 20. Juni 2002 in der Sache Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Ltd., deren Gegenstand die Verantwortung des Arbeitgebers für lang andauernde Lebensgefährdung der Arbeiter war; die Entscheidung vom 13. November 2003 in der Sache Regina v. City of Sunderland über das Recht der Einwohner, sog. Stadtgrünanlagen in ihrer Ortschaft benutzen zu können; die Entscheidung vom 30. Juni 2005 in der Sache Mark v. Mark, in der die Voraussetzungen für die Wahl des Domizils wegen des rechtswidrigen Aufenthaltes einer bestimmten Person auf dem Gebiet des Vereinten Königreiches bestimmt wurden und die Entscheidung vom 17. Oktober 2007 in der Sache Moncrieff v. Jamieson über die Übergangsdienstbarkeit. The Roman law in selected judgments of the House of Lords between 1999 and 2009 Su m mar y The studies conducted so far proved that the House of Lords, executing judicial rights which have been granted till the end of September 2009, referred to the heritage of the Roman law many times. However, against a common opinion, the very practice was not only known in the past, but the low lords used Roman law in their judgments also recently. It is possible to find many references to Roman Law heritage in the judgments given by the Appellate Committee in the last decade. The role of the very practice is proven by the fact that a part of these judgments turned out to be precedents judgments which are currently regularly quoted in English textbooks of law. Such a role is especially played by the following judgments: the judgment from 15 July 1999 concerning Commissioners of Police for the Metropolis v. Reeves treating about the duty of care by the police, the judgment from 18 May 2000 concerning Foskett v. McKeown, which defined a mutual relation of the regulations on an unjustified enrichment and claims deriving from the law of property, the judgment from 20 June 2002 concerning Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Ltd., the subject of which was a definition of the principles of employer s liability for a long-term exposure of employees life, the judgment from 13 November 2003 concerning Regina v. City of Sunderland treating about the laws of the citizens of a given place to make use of the so called town green area, the judgment from 30 June 2005 concerning Mark v. Mark which had to define the reasons of the choice of the place of living (a domicle) with respect to an illegal stay of a given person in the United Kingdom, and the judgment from 17 October 2007 concerning Moncrieff v. Jameson regarding the servitude right of access.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 332/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 grudnia 2007 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Sygn. akt VI ACa 356/06 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2006 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO (del.)

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 611/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PZ 17/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 673/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 sierpnia 2015 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 380/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 marca 2007 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 94/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 sierpnia 2011 r. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 155/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 października 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Kazimierz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 85/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 września 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSA Jolanta Frańczak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 162/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2010 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt IV CNP 85/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos. Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 88/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 października 2007 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt IV CZ 120/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 209/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 kwietnia 2011 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 163/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 22/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt V CSK 437/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 lutego 2008 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 153/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. BSA III - 4110-5/12. Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. BSA III - 4110-5/12. Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. BSA III - 4110-5/12 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99 Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99 Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dnia 1 stycznia 1999 r. nie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania jednostek budżetowych Skarbu Państwa (art. 40 1 KC).

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W.

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W. Sygn. akt I CSK 550/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Niedużak w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Karol Weitz

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Karol Weitz Sygn. akt I CSK 1079/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2016 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku D. Z.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 14 maja 2009 r. I BP 23/08

Postanowienie z dnia 14 maja 2009 r. I BP 23/08 Postanowienie z dnia 14 maja 2009 r. I BP 23/08 Od dnia 21 października 2005 r. wierzyciele mogą żądać wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego odnośnie do orzeczeń sądowych wydanych po

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PK 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 217/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 listopada 2012 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 99/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 kwietnia 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 439/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 kwietnia 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 105/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 stycznia 2016 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Antoni Górski SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt IV CSK 672/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 13 grudnia 2005 r. II UZP 14/05

Postanowienie z dnia 13 grudnia 2005 r. II UZP 14/05 Postanowienie z dnia 13 grudnia 2005 r. II UZP 14/05 1. Przedmiotem zagadnienia prawnego przedstawianego Sądowi Najwyższemu może być tylko problem prawny, od rozwiązania którego zależy rozstrzygnięcie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UZ 1/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 marca 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 126/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 marca 2003 r. II UK 178/02

Wyrok z dnia 5 marca 2003 r. II UK 178/02 Wyrok z dnia 5 marca 2003 r. II UK 178/02 Wypłata pracownikowi odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu powoduje zmniejszenie jednorazowego odszkodowania należnego członkom

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt IV CNP 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. II UKN 581/97

Wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. II UKN 581/97 Wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. II UKN 581/97 Wypadek, jakiemu rolnik uległ podczas lub w związku z udziałem w czynnościach organizacji społecznej, jaką jest samorząd rolniczy (Izba Rolnicza) nie jest

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk Sygn. akt II CK 383/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 czerwca 2004 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 27/13 POSTANOWIENIE Dnia 12 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 626/12. Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 626/12. Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 626/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Szulc SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 295/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Romualda Spyt SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 30/15. Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 30/15. Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III CZP 30/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 czerwca 2015 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Marta Romańska Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 403/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 135/12 POSTANOWIENIE Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski Sygn. akt II CSK 428/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Henryk Pietrzkowski w sprawie z powództwa "P. G." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i Z. B. przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka Sygn. akt IV CSK 17/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 lipca 2015 r. SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa R. C. przeciwko B. C. o zapłatę i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt III CZP 93/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 lutego 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt II UZ 61/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 listopada 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 365/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I BU 6/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 marca 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UZ 8/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 sierpnia 2015 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z odwołania A. S.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt V CSK 407/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 października 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CSK 155/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II BU 26/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2007 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 27/14. Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 27/14. Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CZ 27/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa M.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 236/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 lutego 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) w sprawie dłużnika

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 354/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 kwietnia 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 77/14. Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 77/14. Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 77/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 lutego 2015 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z wniosku D.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I BU 9/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 lutego 2010 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 12 lipca 2005 r., I CNP 1/05

Postanowienie z dnia 12 lipca 2005 r., I CNP 1/05 Postanowienie z dnia 12 lipca 2005 r., I CNP 1/05 Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego przed dniem 1 września 2004 r. jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt V CSK 23/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lipca 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie ze skargi J. T. i E. T.-H. przy uczestnictwie J. P., H. S., I. T. i M. D. o wznowienie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 211/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 listopada 2009 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W świetle art. 17 3 prawa prywatnego międzynarodowego samo miejsce zamieszkiwania małżonków może mięć zasadnicze znaczenie dla istniejącego między nimi reżimu majątkowego. Tego rodzaju zależność sprawia,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 199/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca).

Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00 Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2001

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt II CSK 276/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 stycznia 2014 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04

Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04 Wyrok z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04 W razie wniesienia apelacji od wyroku orzekającego rozwód w części dotyczącej winy rozkładu pożycia małżeńskiego tylko przez jednego małżonka, sąd drugiej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CNP 47/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Jan Katner SSA Barbara

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 151/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski Sygn. akt II BU 2/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 czerwca 2011 r. SSN Bogusław Cudowski w sprawie z wniosku J. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o wysokość emerytury, po

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 260/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 44/10 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 września 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) w sprawie z powództwa A.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 529/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk Sygn. akt I CSK 258/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lutego 2011 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk w sprawie z wniosku J.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Sygn. akt II CSK 716/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 września 2013 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09

Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09 Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Tomasza R.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 7/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 kwietnia 2014 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 228/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku M.-Soda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Rączka

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Rączka Sygn. akt II UZ 58/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 grudnia 2016 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Rączka w sprawie z wniosku R. W.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt I UZ 5/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 sierpnia 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt I CSK 725/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lipca 2015 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z wniosku H. O.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 373/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 kwietnia 2012 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt I CZ 89/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2014 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt III CSK 266/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 kwietnia 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk Sygn. akt II CSK 231/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 października 2008 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk w sprawie

Bardziej szczegółowo