Seminarium 3 Sankcje ukierunkowane (smart/targeted sanctions) w międzynarodowej polityce bezpieczeostwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium 3 Sankcje ukierunkowane (smart/targeted sanctions) w międzynarodowej polityce bezpieczeostwa"

Transkrypt

1 Seminarium 3 Sankcje ukierunkowane (smart/targeted sanctions) w międzynarodowej polityce bezpieczeostwa 1. Geneza sankcji skierowanych początki stosowania ( ) the humanitarian situation in Iraq poses a serious moral dilemma; (...) we are in danger of losing the argument (...) about who is responsible for this situation in Iraq President Saddam Hussein or the United Nations (SG ONZ 1990 r.) Oświadczenie Sekretarza Generalnego ONZ skierowane do Rady Bezpieczeostwa w odniesieniu do kolektywnych (klasycznych) sankcji nałożonych na Irak w 1990 roku w celu osłabienia rządu. Nałożone sankcje spowodowały wyraźny kryzys humanitarny w Iraku dotykając mieszkaoców tego kraju. Rezolucja RB nr 1127 (1997) dotycząca sytuacji w Angoli. Pierwsza rezolucja RB nakładająca sankcje na indywidualnie i jednostkowo zdefiniowane podmioty w związku z działalnością terrorystyczną UNITA (The National Union for the Total Independence of Angola).

2 2. Charakterystyka smart sanctions 3. Case-study: Rezolucja RB 1267 sankcje ukierunkowane The Security Council s 1267 Sanctions Regime skierowany przeciw osobom/podmiotom związanym z reżimem Talibów/Al.-Kaidą (reżim ukształtowany przez następujące rezolucje RB (przede wszystkim): 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004), 1617 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011). The above-mentioned resolutions have all been adopted under Chapter VII of the United Nations Charter and require all States to take the following measures in connection with any individual or entity associated with Al-Qaida, as designated by the Committee: a) freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities [assets freeze], b) prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals [travel ban], and c) prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts, and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities [arms embargo]. (źródło: strona internetowa Komitetu ds. Sankcji nr 1267, On 17 June 2011, the Security Council unanimously adopted resolutions 1988 (2011) and 1989 (2011) as successor resolutions to resolution 1904 (2009). By adopting these resolutions, the Security Council decided to split the Al-Qaida and Taliban sanctions regime. Resolution 1989 (2011) stipulates that the sanctions list maintained by the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) will henceforth be known as the Al-Qaida Sanctions List and include only names of those individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida. (źródło:

3 4. Smart sanctions a ochrona praw człowieka (-procedural- due process rights) Umieszczanie osób na listach/ wykreślanie z list (listing/delisting procedures) Due process right prawo do rzetelnego postępowania (procesu) sądowego (prawo do sądu), na które składa się w szczególności prawo do skutecznego środka odwoławczego (right to effective remedy), np. o Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1950) Art Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą, przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publicznośd mogą byd wyłączone z całości lub części rozprawy ( ), albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne ( ). 3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do: a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżenia, b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony, c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obroocę ( ), d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków ( ). Art. 13 Każdy, czyje prawa i wolności zawarte w niniejszej Konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu paostwowego, także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe. o Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966) Art. 2 (3) Każde z Paostw-Stron niniejszego Paktu zobowiązuje się: a) zapewnid każdej osobie, której prawa lub wolności uznane w niniejszym Pakcie zostały naruszone, skuteczny środek ochrony

4 prawnej, nawet gdy naruszenie to zostało dokonane przez osoby, działające w charakterze urzędowym; b) zapewnid, aby prawo każdego człowieka do takiego środka ochrony prawnej było określone przez właściwe władze sądowe, administracyjne lub ustawodawcze albo przez jakąkolwiek inną właściwą władzę, przewidzianą w systemie prawnym danego paostwa, oraz rozwijad możliwości ochrony praw na drodze sądowej; c) zapewnid realizowanie przez właściwe władze środków ochronnych prawnej, gdy zostały one przyznane. Art. 14 (1) Wszyscy ludzie są równi przed sądami i trybunałami. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd, ustanowiony przez ustawę, przy orzekaniu co do zasadności oskarżenia przeciwko niemu w sprawach karnych bądź co do jego praw i obowiązków w sprawach cywilnych ( ). Reżim sankcji ukierunkowanych nr 1267 a prawo do rzetelnego postępowanie sądowego The 1267 Committee regime is, as I observed at the hearing, a situation for a listed person not unlike that of Josef K. in Kafka s The Trial, who awakens one morning and, for reasons never revealed to him or the reader, is arrested and prosecuted for an unspecified crime. (Abdelrazik v. Canada, (2009) Canadian Federal Court, par. 53) Charakter sankcji RB karny, administracyjny, inny? Prawo do rzetelnego postępowania sądowego wzajemna relacja United Nations Human Rights Committee (HRC), Sayadi v. Belgium, CCPR/C/94/D/1472/2006 (29 December 2008) Np. Kadi Case, European Court of Justice (2008) C-402/05 & C-415/05 5. Czy RB jest związana normami prawa międzynarodowego? The political character of an organ cannot release it from the observance of the treaty provisions established by the [United Nations] Charter when they constitute

5 limitations on its powers and criteria for its judgment. (Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations, Advisory Opinion, 1948 ICJ, p. 64) 28. Article 39 opens Chapter VII of the Charter of the United Nations and determines the conditions of application of this Chapter. It provides: "The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security." It is clear from this text that the Security Council plays a pivotal role and exercises a very wide discretion under this Article. But this does not mean that its powers are unlimited. The Security Council is an organ of an international organization, established by a treaty which serves as a constitutional framework for that organization. The Security Council is thus subjected to certain constitutional limitations, however broad its powers under the constitution may be. Those powers cannot, in any case, go beyond the limits of the jurisdiction of the Organization at large, not to mention other specific limitations or those which may derive from the internal division of power within the Organization. In any case, neither the text nor the spirit of the Charter conceives of the Security Council as legibus solutus (unbound by law). (Prosecutor v. Tadic, ICTY (1995)). 6. Limitacje uprawnieo RB Art. 24 Karty Narodów Zjednoczonych (KNZ) 1. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej akcji Organizacji Narodów Zjednoczonych członkowie jej nakładają na Radę Bezpieczeostwa główną odpowiedzialnośd za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeostwa oraz uznają, że Rada Bezpieczeostwa działa z tytułu tej odpowiedzialności z ich ramienia. 2. Wypełniając te funkcje Rada Bezpieczeostwa kieruje się celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szczególne kompetencje udzielone Radzie w tym zakresie wymienione są w rozdziałach VI, VII, VIII i XII.

6 Art. 1 (1) KNZ Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych są następujące: 1. Utrzymad międzynarodowy pokój i bezpieczeostwo, stosując skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów agresji i innych naruszeo pokoju, łagodzid i załatwiad w drodze pokojowej, według zasad sprawiedliwości i prawa międzynarodowego spory lub sytuacje mogące prowadzid do naruszenia pokoju. Art. 1 (3) KNZ Doprowadzid do współdziałania międzynarodowego w rozwiązywaniu zagadnieo o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również popierad i zachęcad do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich, bez względu na rasę, płed, język lub wyznanie. Art. 25 KNZ Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgadzają się przyjmowad i wykonywad decyzje Rady Bezpieczeostwa zgodnie z niniejszą Kartą. Art. 103 KNZ W razie sprzeczności między zobowiązaniami członków Organizacji Narodów Zjednoczonych wynikającymi z niniejszej Karty a ich zobowiązaniami wynikającymi z jakiegokolwiek innego porozumienia międzynarodowego przeważają zobowiązania wynikające z niniejszej Karty. Co z normami ius cogens? Czy prawo do rzetelnego postępowania sądowego to norma peremptoryjna? 230. International law thus permits the interference that there exists one limit to the principle that resolutions of the Security Council have binding effect: namely, that they must observe the fundamental peremptory norms of ius cogens, if they fail to do so, however improbable that may be, they would bind neither the Member States of United Nations, nor, in consequence, the Community. (The Court of First Instance, Kadi Case, 2005, E.C.R) Inne źródła ograniczeo KNZ?, prawo zwyczajowe?, ogólne zasady prawa? Sanctions Regime a prawo do rzetelnego postępowania sądowego?

7 Czy stworzenie instytucji Ombudsperson (RB 1904 (2009)) zapewnia poszanowanie prawa do rzetelnego postępowania w tym prawa do skutecznego środka odwoławczego?

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE

System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PO NOWEMU THE FREEDOM OF BUSINESS ACTIVITY ACT W TYM NUMERZE: Działalność gospodarcza po nowemu Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego Organizacje pożytku publicznego Wynagrodzenie za nadgodziny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 31 grudnia 1996 r. Holandia. Jugosławia Kenia Kolumbia Kostaryka. Łotwa z przyjęciem artykułu 5

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 31 grudnia 1996 r. Holandia. Jugosławia Kenia Kolumbia Kostaryka. Łotwa z przyjęciem artykułu 5 Dziennik Ustaw Nr 72-2244- Poz. 453 i 454 453 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji nr 129 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11 1 Rzym, 4 listopada 1950 roku European Treaty Series (ETS) / Série des traités européens (STE) Nr 5 2 Rządy Państw-Sygnatariuszy

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Obszerne zmiany w prawie upadłościowym Nowe narzędzia ścigania zagranicznych dłużników Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2010 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2010 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 2 / 2010 Przegląd Prawa Polskiego Sąd Najwyższy zwiększa bezpieczeństwo wierzycieli hipotecznych Zmiany w zasadach wykonywania

Bardziej szczegółowo

RAPID POLICY ASSESSMENT & RESPONSE SZYBKA OCENA POLITYKI I ODPOWIEDŹ

RAPID POLICY ASSESSMENT & RESPONSE SZYBKA OCENA POLITYKI I ODPOWIEDŹ RAPID POLICY ASSESSMENT & RESPONSE SZYBKA OCENA POLITYKI I ODPOWIEDŹ Module V: Research Ethics Moduł V Etyka badań naukowych Training Materials Materiały Szkoleniowe Research Ethics Etyka badań naukowych

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, PSD 2007/64/WE BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV pl BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV en 20071113 20071113 Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009

Biuletyn. Crucial Decision of the Supreme Court. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego. Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Biuletyn Polsko-angielski informator prawniczy kwiecieñ 2009 Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa

Bardziej szczegółowo

przegląd Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli» Nr 28»»»

przegląd Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli» Nr 28»»» przegląd prawno-ekonomiczny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli» Nr 28»»» Stalowa Wola 2014 Wydawca Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER / BIULETYN

NEWSLETTER / BIULETYN NEWSLETTER / BIULETYN LABOUR AND EMPLOYMENT LAW PRACTICE PRAKTYKA PRAWA PRACY JULY-SEPTEMBER 2014 LIPIEC-WRZESIEŃ List of Topics I Changes in the law Works in progress From the courtroom Spis tematów I

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK-RODZINA-PRAWO

CZŁOWIEK-RODZINA-PRAWO ISSN 2299-0283 Rok 2012, Nr 9 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny Katedra Kościelnego Prawa Procesowego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK-RODZINA-PRAWO

CZŁOWIEK-RODZINA-PRAWO ISSN 2299-0283 Rok 2012, Nr 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny Katedra Kościelnego Prawa Procesowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora

podatki taxes 1. vat 1. podatek vat 1.1 Limitation of the consequences of the judgement in Case C-414/07 Magoora podatki taxes podatki taxes 1. podatek vat 1.1 Ograniczenie skutków wyroku w sprawie C-414/07 Magoora W 2011 r. utrzymane były przepisy ograniczające prawo do pełnego odliczenia VAT w przypadku zakupu

Bardziej szczegółowo

14 October 2013 Issue of 100,000,000 Units Capped Bonus Certificates (Series 2493) (the Securities ) under the Structured Securities Programme

14 October 2013 Issue of 100,000,000 Units Capped Bonus Certificates (Series 2493) (the Securities ) under the Structured Securities Programme FINAL TERMS No. 2493 dated 14 October 2013 in connection with the Base Prospectus dated 10 June 2013 for the Structured Securities Programme of Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft WARNING: POTENTIAL

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

przegląd Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli» Nr 11»»»

przegląd Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli» Nr 11»»» przegląd prawno-ekonomiczny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli» Nr 11»»» Stalowa Wola 2010 Wydawca Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER No 2 FEBRUARY 2015 OUR NEWS LEGAL ALERT - PROXY/ ALERT PRAWNY - PROKURA

NEWSLETTER No 2 FEBRUARY 2015 OUR NEWS LEGAL ALERT - PROXY/ ALERT PRAWNY - PROKURA FEBRUARY 2015 OUR NEWS LEGAL ALERT - PROXY/ ALERT PRAWNY - PROKURA IN THIS ISSUE LEGAL NEWS 2.1 Ustawa o OZE przyjęta/ Act on OZE (renewable energy sources) adopted In its resolution of 30 January 2015

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2013 Poland USA Canada Mexico China WCHODZI W ŻYCIE TZW. MAŁY TRÓJPAK ENERGETYCZNY SMALL POWER TRIPACK BECOMES EFFECTIVE NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

powtarzalnych czynności i zjawisk. tymczasowych- porównanie czasów teraźniejszych.

powtarzalnych czynności i zjawisk. tymczasowych- porównanie czasów teraźniejszych. STRONY 1-7 7-10. SPIS TREŚCI Spis treści Język specjalistyczny: Administracja - definicja pojęcia.. Umiejętności językowe: Zastosowanie czasu Present Simple do opisu powtarzalnych czynności i zjawisk.

Bardziej szczegółowo

General Rules. I. Objective of the Company

General Rules. I. Objective of the Company O WIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ADU KORPORACYJNEGO SPÓ KI REINHOLD POLSKA AB A Corportate Governance Statement of Reinhold Polska AB Zasady ogólne I. Objective of the Company General Rules

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat ochrony danych osobowych - informacje o pracach w Parlamencie Europejskim

Sprawozdanie na temat ochrony danych osobowych - informacje o pracach w Parlamencie Europejskim Bruksela, dnia 10 września 2013 r. Sprawozdanie nr 78/2012 Sprawozdanie na temat ochrony danych osobowych - informacje o pracach w Parlamencie Europejskim Bruksela, 10 września 2013 r. 1. Ochrona danych

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER. Changes facilitating road investments and environmental protection law. Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska

NEWSLETTER. Changes facilitating road investments and environmental protection law. Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska WYDANIE SPECJALNE / SPECIAL EDITION NEWSLETTER November 2009 Listopad 2009 Changes facilitating road investments and environmental protection law Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4220 Warszawa, 16 maja 2011 r.

Druk nr 4220 Warszawa, 16 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-44-11 Druk nr 4220 Warszawa, 16 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem WyŜszym 31 007 Kraków; ul. Gołębia 24

Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem WyŜszym 31 007 Kraków; ul. Gołębia 24 Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem WyŜszym 31 007 Kraków; ul. Gołębia 24 RAPORT KOŃCOWY (wersja nr 4) Ekspertyza dotycząca upadłości szkół wyŝszych Umowa nr 76/DS./2009 zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2015 (68) KWARTALNIK. Marzec 2015 POLSKIE CENTRUM MEDIACJI

Nr 1/2015 (68) KWARTALNIK. Marzec 2015 POLSKIE CENTRUM MEDIACJI Nr 1/2015 (68) KWARTALNIK Marzec 2015 POLSKIE CENTRUM MEDIACJI KWARTALNIK MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI Wyd. Polskie Centrum Mediacji (od 1996 r.) nr 1/2015 (68) POLSKIE CENTRUM MEDIACJI Wszelkie

Bardziej szczegółowo