Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Beata Faracik, LL.M. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Beata Faracik, LL.M. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu"

Transkrypt

1 Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka Beata Faracik, LL.M. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu Kraków,

2 O czym będzie prezentacja? Prawo międzynarodowe? CSR? Prawa człowieka i Biznes? Wytyczne ONZ ds. B.i Pr.Czł.? Prawo krajowe?

3 ONZ, Genewa, 3-4 grudzień 2013

4 Co oznaczają poniższe symbole?

5 PRAWA CZŁOWIEKA Uniwersalne. Wynikają z godności osobowej człowieka i przysługują każdej osobie. Niepodzielne, Współzależne, Wzajemne powiązanie, Niezbywalne i Nienaruszalne. Na poziomie międzynarodowym (minimum) Tzw. Międzynarodowa Karta Praw Człowieka: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1966) 8 kluczowych konwencji MOP zgodnie z Deklaracją MOP dotyczącą Podstawowych Zasad i Praw w Pracy Na poziomie krajowym: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r. (rozdz. II) Ustawy i inne źródła prawa

6 Kontekst Potrzeba lepszej ochrony przed naruszeniami praw człowieka oraz odpowiedzialności za naruszenia powstałe z winy przedsiębiorstw. Główne problemy: Postępowanie firm i ich wpływ na łańcuch dostawczy oraz poprzez inne relacje biznesowe Odrębna osobowość prawna (corporate veil) Różny stopień zaangażowana Państw w stworzenie ram prawnych zapewniających zrównoważenie interesu biznesu i społeczeństwa. Governance Gap i różne sposoby jej wypełnienia

7 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948) Artykuł 1 Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Preambuła wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa ( every organ of society ) ( ) dążyły ( ) do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich jurysdykcji.

8 Wybrane działania na forum ONZ The UN Commission on Transnational Corporations Draft Code of Conduct on Transnational Corporations ( ) Sub-Commission on Human Rights ONZ Draft Norms on the Responsibilities of TNCs and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights (2003) UN Special Rapresentative of the SG on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterpises ( ) Grupa Robocza ONZ ds Biznesu i Praw Człowieka ( ) Rola ciał traktatowych ONZ (zwł. CESC, CERD, HRC) oraz Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR): Np.: CESC Obligations of states parties regarding the corporate sector and economic, social and cultural rights

9 Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka

10 UN Protect, Respect & Remedy Framework (2008) & Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka (2011) Obowiązek Państwa zapewnienia ochrony praw człowieka (State Duty to Protect Human Rights) Odpowiedzialność przedsiębiorstw za przestrzegania praw człowieka (Corporate Responsibility to Respect Human rights) Dostęp do sądowych i pozasądowych środków ochrony prawnej ofiar naruszeń spowodowanych przez biznes (Access to remedy)

11 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966) Art. 1 Prawo do samostanowienia Art. 2 Implementacja w krajowym porządku prawnym. Zakaz dyskryminacji Art. 3 Równouprawnienie kobiet i mężczyzn Art. 4 Nadzwyczajne niebezpieczeństwo publiczne Art. 5 Podstawowe zasady interpretacji postanowień Paktu Art. 6 Prawo do życia Art. 7 Zakaz tortur Art. 8 Zakaz niewolnictwa Art. 9 Nietykalność i Wolność osobista Art. 10 Prawo osób pozbawionych wolności do godnego traktowania Art. 11 Zakaz więzienia za długi Art. 12 Swoboda poruszania się Art. 13 Ochrona przed arbitralnym wydaleniem z kraju Art. 14 Prawo do sądu Art. 15 Zasada nieretroaktywności w prawie karnym Art. 16 Prawo do podmiotowości prawnej Art. 17 Prawo do prywatności Art. 18 Wolność myśli, sumienia i religii Art. 19 Wolność posiadania i wyrażania poglądów Art. 20 Zakaz propagandy wojennej oraz popierania nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej Art. 21 Wolność zgromadzeń Art. 22 Wolność zrzeszania się Art. 23 Ochrona małżeństwa i rodziny Art. 24 Prawa dziecka Art. 25 Prawa obywatelskie Art. 26 Równość wobec prawa i równość ochrony prawnej Art. 27 Ochrona mniejszości narodowych

12 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1966) Art 2: zakaz dyskryminacji w odniesieniu do wszystkich praw Art 6: prawo do pracy Art 7: prawo do minimalnej płacy / bezpiecznych i zdrowych warunków pracy/ wypoczynku, urlopu Art 8: prawo do tworzenia związków zawodowych i do członkowstwa w związkach, prawo do strajku Art 9: prawo do bezpieczeństwa socjalnego, w tym do ubezpieczenia społecznego Art 10: prawo do życia rodzinnego Art 11: prawo do odpowiedniego wyżywienia/odzieży/mieszkania/ sprawiedliwej dystrybucji żywności Art 12: prawo do zdrowia Art 13-14: prawo do edukacji Art 15: prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.

13 FUNDAMENTALNE KONWENCJE MOP Konwencja Nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej. Konwencja Nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych. Konwencja Nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych. Konwencja Nr 100 dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości. Konwencja Nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej. Konwencja Nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia I wykonywania zawodu. Konwencja Nr 138 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia. Konwencja Nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci.

14 ONZ Wytyczne dot. Biznesu i Praw Człowieka Protect, Respect & Remedy Obowiązek Państwa zapewnienia ochrony praw człowieka Odpowiedzialność przedsiębiorstw za przestrzeganie praw człowieka Dostęp do sądowych i pozasądowych środków ochrony prawnej Each pillar is an essential component in an inter-related and dynamic system of preventative and remedial measures John Ruggie

15 Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Pr.Czł. Kto / Co / Jak 3 wzajemnie powiązane i zależne filary (KTO) 31 zasad: Fundamentalne (Co) Operacyjne (Jak) Konsensus: Państwa / Biznes / NGOs & CSOs. Jednomyślność Rady Praw Człowieka Osadzone w istniejącym prawie międzynarodowym nie tworzą nowych zobowiązań

16 Filar I: Państwo - Obowiązek zapewnienia ochrony praw człowieka Państwo, w zakresie swojej jurysdykcji i/lub na swoim terytorium ma obowiązek: FP1 zapewnić ochronę przed naruszeniami praw człowieka FP2 jasno określić swe oczekiwania wzg. przedsiębiorstw posiadających siedzibę na jego terytorium i/lub działających w obrębie jego jurysdykcji, odnośnie przestrzegania praw człowieka.

17 Filar I: Państwo - obowiązek zapewnienia ochrony praw człowieka (kont.) OP 3 zapewnienie odpowiednich ram prawnych oraz prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie Biznesu i Praw Człowieka OP 4 OP 6 Nexus Państwo-Biznes OP 7 wspieranie przedsiębiorstw działających na terenach objętych konfliktem zbrojnym. OP 8- OP 10 Zapewnienie spójności działań administracji na poziomie krajowym i na arenie międzynarodowej.

18 Filar II: Biznes odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka (FP11-15) Cel: unikanie i zapobieganie naruszeniom praw człowieka oraz negatywnemu wpływowi na ich realizację działań, w które przesiębiorstwa są zaangażowane; oraz likwidacja lub minimalizacja skutków już powstałych naruszeń. Posiadanie odpowiednich procedur i mechanizmów. Due Diligence. Dotyczy wszystkich praw człowieka i wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, sektora, struktury własnościowej, kontekstu operacyjnego itd. Dotyczy wszystkich obszarów działalności firmy, w tym relacji biznesowych, łańcucha dostaw, łańcucha wartości, itd. Działania firmy wzmacniające realizację pewnych praw człowieka nie rekompensują działań, które prowadzą do naruszenia praw. Sprzeczność prawa krajowego z międzynarodowymi standardami pr. czł. nie zwalnia z konieczności podjęcia prób przestrzegania ducha praw człowieka. Unikanie współdziałania, pomocy i podżegania do narzuszeń. Odpowiedzialność za łańcuch dostawczy. Nacisk na pełne zaangażowanie interesariuszy i podmiotów praw. Podejście Bottom-Up. Wypracowywanie rozwiązań w drodze dialogu, zaangażowania i komunikacji. Nie poprzestawanie na obliczaniu prawdopodobieństwa powstania zagrożenia.

19 Filar II: Human Rights Due Diligence Deklaracja wartości i zobowiązanie się do przestrzegania praw człowieka (statement of policy) Human Rights Impact Assessment - ocena istniejącego i potencjalnego wpływu przedsiębiorstwa na prawa człowieka. Zintegrowanie w/w zobowiązań i ocen z wewnętrznymi systemami monitorowania / kontroli / nadzoru. Weryfikacja skuteczności, monitorowanie i raportowanie. W przypadku zidentyfikowania zaistniałego naruszenia podjęcie działań zmierzających do jego usunięcia i zrekompensowania/zadośćuczynienia. Możliwość wykorzystania wielu narzędzi z zakresu CSR (np. GRI, AA1000SES, DIHR HRIA) *

20 CSR Ludzie Planeta Zysk

21 Prawa człowieka a CSR - szansa dla biznesu Przepisy BHP Prawo do zdrowia Zakaz dyskryminacji Równość i różnorodność Zakaz pracy dzieci Prawa dzieci, Prawo do edukacji Przestrzeganie prawa (Compliance) STANDARD Progresywna realizacja praw człowieka (Proaktywny CSR)

22 KOMUNIKAT KOMISJI Odnowiona strategia UE na lata dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (2011) Definicja CSR wg. UE: CSR = odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Poszanowanie dla mającego zastosowanie prawodawstwa, a także dla układów zbiorowych pomiędzy partnerami społecznymi, jest warunkiem wstępnym wypełniania zobowiązań wynikających z tej odpowiedzialności.

23 KOMUNIKAT KOMISJI Odnowiona strategia UE na lata dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Aby w pełni wypełniać te zobowiązania, przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmem integracji kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka, jak i problemów konsumentów ze swoją działalnością oraz podstawową strategią, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, w celu: maksymalizacji tworzenia wspólnych wartości dla ich właścicieli/udziałowców i innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości; rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia ich możliwych negatywnych skutków.

24 Global Compact Global Compact nakłania firmy do poparcia, przyjęcia i stosowania, we wszystkich sferach działalności, 10 zasad Global Compact odnoszących się do 4 obszarów działań, tj: Przestrzegania praw człowieka, Przestrzegania standardów pracy, Ochrony środowiska i Przeciwdziałania korupcji. To prowadzi do dokonania pozytywnych zmian w sferze działalności operacyjnej firm. The Global Compact asks companies to embrace universal principles and to partner with the United Nations. It has grown to become a critical platform for the UN to engage effectively with enlightened global business. Ban Ki Moon

25 Global Compact - 10 zasad Prawa człowieka Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę Standardy pracy Poszanowanie wolności stowarzyszania się Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej Zniesienie pracy dzieci Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia Ochrona środowiska naturalnego Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii Przeciwdziałanie korupcji Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

26 Filar III: Dostęp do sądowych i pozasądowych środków ochrony prawnej (ACCESS TO REMEDY) FP 25: Państwo poprzez odpowiednio funkcjonujący wymiar sądownictwa, działania administracyjne, ustawodawcze i inne ma zapewnić ofiarom naruszeń możliwość dochodzenia ich krzywd. OP 26: Państwowy system sądowy: redukcja barier prawnych, praktycznych, finansowych i innych w dostępie do sądu. OP 27: Państwowe pozasądowe procedury rozpatrywania skarg (ADR) OP 28: Nie-państwowe procedury rozpatrywania skarg (Państwa powinny wspierać ich tworzenie). OP 29: Zachęcenie przedsiębiorstw do tworzenia i uczestniczenia w alternatywnych procedurach rozpatrywania skarg dostępnych dla jednostek i społeczności, na które przedsiębiorstwo może mieć negatywny wpływ. OP 30: Przemysł, inicjatywy sektorowe zrzeszające różnych interesariuszy i inne inicjatywy grupowe powinny wspierać tworzenie efektywnych procedur rozpatrywania skarg i rozwiązywania konfliktów.

27 Filar III: Access to remedy OP 31: Kryteria efektywności dot. poza-sądowych procedur rozpatrywania skarg: Posiadają legitymizację / są uprawnione Dostępność Przewidywalność Równość stron Przejrzystość Zgodność z prawami człowieka Pozwalają na wyciągnięcie wniosków i są źródłem działań korygujących. Mechanizmy i procedury na poziomie operacyjnym (dodatkowo): Opracowane w oparciu o zaangażowanie i dialog z interesariuszami.

28 Grupa Robocza ONZ ds. Biznesu i Pr. Czł. 5 osób / 3 lata Priorytety (m.in.): Rozpowszechnianie wiedzy nt. Wytycznych (dissemination) Wsparcie procesów i działań mających na celu implementację Wytycznych (np. wypracowanie wytycznych oraz narzędzi, wsparcie Państw Członkowskich w działaniach mających na celu dostosowanie ustawodawstwa do Wytycznych). HR & Business Forum (I 2012, II 2013)

29 Wytyczne a inne standardy ONZ Global Compact Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych Ed. ISO Guidance Standard on Social Responsibility Inicjatywy sektorowe, np.: Wytyczne International Council for Mining and Metals Integrating human rights due diligence into corporate risk management processes.

30 UE: Zalecenia KE KE: Lepsze dostosowanie europejskiego i globalnego podejścia do CSR: Biznes Koncentracja na uznanych międzynarodowych zasadach i wytycznych dot. CSR Realizacja Wytycznych ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka. 10. Monitorowanie zobowiązań dot. przestrzegania uznanych międzynarodowych zasad i wytycznych CSR oraz normy ISO 26000, podjętych przez firmy > pracowników. 11. Opracowanie w 2012 r. wytycznych dot. praw człowieka dla 3 sektorów przemysłu oraz wskazówek dla MŚP na podstawie Wytycznych ONZ. - Pośrednictwo pracy / ICT / Ropa i Gaz/ 12. KE opublikuje w 2012 r. sprawozdanie w sprawie priorytetów UE we wdrażaniu Wytycznych ONZ, i będzie opracowywać okresowe sprawozdania z postępów w ich realizacji (Do dziś nie opracowane kiedy?) przestrzeganie określonych w wytycznych ONZ zobowiązań wynikających ze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za przestrzeganie praw człowieka. Panstwa Czł: - Opracowanie lub zaktualizowanie do połowy 2012 r. planów lub krajowych wykazów działań priorytetowych na rzecz promocji CSR. - Opracowanie do końca 2012 r. krajowych planów wdrażania Wytycznych ONZ ds. Praw Człowieka i Biznesu.

31 Foreign Affairs Council Conclusions European Framework Strategy and Action Plan on Human Rights and Democracy 21. Compliance with international humanitarian law (IHL) (d) Promote adhesion by third countries to the Montreux Document on Private Military and Security Companies. (Ongoing EEAS, Member States) 25. Implementation of the UN Guiding Principles on Business and human rights (a) Ensure implementation of the Commission Communication on Corporate Social Responsibility, in particular by developing and disseminating human rights guidance for three business sectors (ICT; oil and gas; employment and recruitment agencies), and for small and medium-sized enterprises. c) Develop national plans for EU Member States on implementation of the UN Guiding Principles 2013 Commission 2013 Member States

32 Krajowe Plany Wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu & Praw Człowieka Wezwanie KE w Komunikacie dot. CSR z 2011 r. oraz zobowiązanie polityczne wyrażone w 2012 r. w Konkluzjach Rady. Dotychczas KPW opracowały: Wielka Brytania, Holandia. Ustawodawstwo: nowe regulacje dot. zamówień publicznych; dyskusja nad sprawozdawczością pozafinansową. Negatywna postawa m.in. Polski.

33 WIĘCEJ INFORMACJI Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations Protect, Respect & Remedy Framework documents/ruggie/ruggieguiding-principles-21-mar-2011.pdf Business & Human Rights Resource Centre Basewiki Portal

34 Dziękuję za uwagę! Beata Faracik Beata Faracik

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres

V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres od stycznia 1995r. do 1 października 2003r. październik

Bardziej szczegółowo

GODNE ŻYCIE DLA WSZYSTKICH WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MIGRANTÓW JAKO SKUTEK ZŁYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

GODNE ŻYCIE DLA WSZYSTKICH WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MIGRANTÓW JAKO SKUTEK ZŁYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE PATRYCJA MICKIEWICZ KATARZYNA WENCEL GODNE ŻYCIE DLA WSZYSTKICH WYKLUCZENIE SPOŁECZNE MIGRANTÓW JAKO SKUTEK ZŁYCH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH Wprowadzenie Bezdomność i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych A/RES/61/106 13 December 2006 Resolution adopted by the General Assembly 61/06 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Tłumaczenie z języka angielskiego) Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy Pod redakcją Ryszarda Walkowiaka Krzysztofa Krukowskiego Olsztyn, 2009 Recenzenci: Małgorzata Juchniewicz, prof UWM

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Davos, 22 stycznia 2015 1 / 12 SPIS TREŚCI WSTĘP Paragraf 1 - OBSZAR ZASTOSOWANIA Paragraf 2 - PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W PRACY

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia

Dokument z posiedzenia PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 28.1.2013 A7-0017/2013 SPRAWOZDANIE w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: promowanie interesów społeczeństwa i droga do zrównowaŝonego

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt

Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt Spis treści I. Wprowadzenie... 1 Nasze zobowiązania i wartości... 1 Stosowanie Kodeksu... 2 Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A CHANCE FOR SOCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A CHANCE FOR SOCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 49-62 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.01.2015 Data recenzji/accepted: 15.02.2015/20.03.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Thule Group Code of Conduct

Thule Group Code of Conduct Thule Group Code of Conduct Thule Group AB Adopted by Thule Group Board of Directors at the Board meeting on February 11, 2015 Polish Dokument Code of Conduct został opublikowany w wielu różnych językach.

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Prawa i Administracji PODYPLOMOWE STUDIUM EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I MARKETINGU Dominika Stelmachowicz-Pawyza ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Autor Prezes Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu Grupa docelowa Wszyscy

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy Społeczna odpowiedzialność biznesu Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Piąta publikacja Programu Wydawniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY

UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej Unią, oraz KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA

Bardziej szczegółowo

System ochrony praw człowieka w Kanadzie

System ochrony praw człowieka w Kanadzie Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Dariusz Lutek nr albumu 239150 System ochrony praw człowieka w Kanadzie Praca magisterska na kierunku politologia w specjalności nauki

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA (przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r.) Wstęp Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY

UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Vertragstext polnisch (Normativer Teil) 1 von 61 UMOWA RAMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ FILIPIN, Z DRUGIEJ STRONY

UMOWA RAMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ FILIPIN, Z DRUGIEJ STRONY 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 14 Vertragstext polnisch (Normativer Teil) 1 von 67 UMOWA RAMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY,

Bardziej szczegółowo

Wolność związkowa. Przegląd podjętych decyzji i zasad wprowadzonych przez Komitet Wolności Związkowej Rady Administracyjnej MBP

Wolność związkowa. Przegląd podjętych decyzji i zasad wprowadzonych przez Komitet Wolności Związkowej Rady Administracyjnej MBP Wolność związkowa Przegląd podjętych decyzji i zasad wprowadzonych przez Komitet Wolności Związkowej Rady Administracyjnej MBP Wydanie piąte poprawione MIĘDZYNARODOWE BIURO PRACY GENEWA Oryginalne wydanie

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 557 PROGRAM DZIAŁAŃ OBWE W ZAKRESIE ZWALCZANIA HANDLU LUDŹMI

DECYZJA nr 557 PROGRAM DZIAŁAŃ OBWE W ZAKRESIE ZWALCZANIA HANDLU LUDŹMI PC.DEC/557 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Stała Rada Tłumaczenie na język: POLSKI 462 Posiedzenie Plenarne Dziennik PC nr 462, punkt 6 Porządku Obrad DECYZJA nr 557 PROGRAM DZIAŁAŃ OBWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr. Rady Ministrów z dnia. PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Projekt Październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 5 I. RAMY PRAWNE, ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI I REGULACJAMI

Bardziej szczegółowo