ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI"

Transkrypt

1 ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI Zasady i warunki ogólne Grupa CNH Industrial docenia Państwa zainteresowanie jej produktami i cieszy się z Państwa odwiedzin na tej stronie. Ochrona poufności podczas przetwarzania Państwa danych osobowych jest ważną kwestią, do której przykładamy specjalną wagę podczas procesów biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych są przez nasz przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w krajach, w których zarejestrowane są strony internetowe. Zasady zachowania poufności odnoszą się do wykorzystywania przez nas jakichkolwiek danych osobowych, które Państwo nam podają. Jakie informacje o Państwie są zbierane przez grupę CNH Industrial? W jaki sposób Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez grupę CNH Industrial? Z kim grupa CNH Industrial współdzieli Państwa dane osobowe? Kiedy grupa CNH Industrial wykorzysta Państwa dane osobowe, aby się z Państwem skontaktować? Czy grupa CNH Industrial będzie się z Państwem kontaktować w celach marketingowych? Niestosowne lub obraźliwe treści Jakie zasady obowiązują w przypadku użytkowników poniżej 18 lat? Jak przedstawiają się nasze zasady przechowywania danych? Jakie dane osobowe klientów przechowuje grupa CNH Industrial? Aktualizacja zasad zachowania poufności Linki do innych stron Kontakt z grupą CNH Industrial 1

2 Zasady zachowania poufności Wersja 1.0 Jakie informacje o Państwie są zbierane przez grupę CNH Industrial? Dane osobowe, o których podanie zostaną Państwa poproszeni na tej stronie, obejmują imię i nazwisko, dane kontaktowe, jak również informacje niezbędne do fakturowania i realizacji dostaw oraz dane karty kredytowej. W celu zoptymalizowania dalszych powiadomień i nieustannego udoskonalania naszych produktów i usług (włącznie z rejestracją) może się zdarzyć, iż poprosimy Państwa o informacje dotyczące zainteresowań osobistych lub zawodowych, kategorii demograficznej, Państwa doświadczenia z naszymi produktami, jak również bardziej szczegółowe informacje potrzebne do nawiązania z Państwem kontaktu. Podczas świadczenia niektórych z naszych usług internetowych możemy również wykorzystać informacje o Państwa adresie IP. Informacje dotyczące plików cookies ("ciasteczek"), z których korzystamy oraz ich funkcji znaleźć można w punkcie Zasady używania plików cookies. W jaki sposób Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez grupę CNH Industrial? Grupa CNH Industrial wykorzystywać będzie Państwa dane osobowe do wielu celów, takich jak: Dane osobowe przetwarzane będą do uzasadnionych i zgodnych z prawem celów związanych z naszymi celami biznesowymi (między innymi do działań związanych z rekrutacją pracowników czy też działań marketingowych) zgodnie z zasadami przydatności, celowości i przy użyciu metod przetwarzania odpowiednich do takich celów (np. w celu przesyłania Państwu przypomnień hasła lub powiadamiania Państwa, iż dana usługa została zawieszona w związku z konserwacją); Przetwarzanie danych osobowych realizowane będzie zgodnie z procesami i procedurami określonymi w systemie ochronie danych firmowych Grupy, zgodnie z którym wszystkie dane są klasyfikowane w celu określenia i zapewnienia wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Przetwarzanie danych wrażliwych (obejmujących między innymi dane, które mogłyby doprowadzić do ujawnienia poglądów politycznych, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, stanu zdrowia itp.) oraz danych policyjnych i sądowych będzie mieć miejsce tylko wtedy, gdy zostanie to uznane za absolutnie niezbędne do realizacji celów biznesowych grupy i odbywać się będzie zawsze zgodnie ze stosownymi przepisami, w granicach dozwolonych przez stosowne przepisy i tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia zainteresowanej osoby; Każda zainteresowana osoba powiadamiana jest odnośnie celów każdej operacji przetwarzania jej danych osobowych; W celach związanych z zarządzaniem usługami, co oznacza, że grupa CNH Industrial może się z Państwem kontaktować z powodów związanych z zaabonowaną przez Państwa usługą; Przestrzegane będą przy tym prawa przysługujące zainteresowanej osobie, takie jak między innymi prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo do ich aktualizacji, sprostowania lub uzupełnienia, prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych przez stosowne przepisy prawa itp. Tam, gdzie wymagają tego stosowne przepisy, dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim, jeżeli okaże się do niezbędne, w związku z celami przetwarzania i pod warunkiem uzyskania zgody zainteresowanej osoby. W celu dostosowania do indywidualnych wymogów lub zoptymalizowania sposobu przedstawiania Państwu treści i reklam grupy CNH Industrial w trybie on-line: W celu zarządzania naszymi konkursami i kontaktowania się ze zwycięzcami; W celu zapewnienia pomocy technicznej podczas korzystania z usług oraz ogólnie do zarządzania stroną; 2

3 Zasady zachowania poufności Wersja 1.0 W celu realizacji zamówień na produkty lub zapytań o usługi lub informacje; w celu przetwarzania płatności; oraz w celu utrzymywania na bieżąco naszych rejestrów; W przypadkach, gdy wyraźnie zgodzili się Państwo na kontaktowanie się z Państwem w tych celach, w celu przedstawiania telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej bezpośrednich ofert marketingowych dotyczących naszych ofert specjalnych oraz aktualnych lub nowych produktów, które mogą Państwa zainteresować; W przypadku, gdy grupa CNH Industrial zaproponuje wykorzystanie Państwa danych osobowych do jakichkolwiek innych zastosowań, upewnimy się, że zostali o tym Państwo wcześniej powiadomieni. Przysługuje Państwu również prawo wstrzymania lub wycofania zgody na wykorzystanie Państwa danych do celów innych niż wymienione poniżej. Z kim grupa CNH Industrial współdzieli Państwa dane osobowe? Zasadniczo Państwa dane wykorzystywane będą jedynie w obrębie firm należących do grupy CNH Industrial w celu dostarczania zamawianych przez Państwa usług/produktów. Nie przekażemy Państwa danych innym członkom grupy CNH Industrial do celów marketingowych, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę. Państwa dane będą przekazywane podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane tylko za Państwa zgodą lub tam, gdzie będzie to niezbędne w celu realizacji żądanej usługi. Podmiotami zewnętrznymi przetwarzającymi dane, którym możemy przekazać Państwa dane, będą firmy należące do grupy CNH Industrial oraz firmy zewnętrzne będące jej zleceniobiorcami. W przeciwnym wypadku Państwa dane traktowane będą jako poufne za wyjątkiem sytuacji, w których ich ujawnienie jest wymagane lub dozwolone przez prawo (na przykład organom rządowym lub organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa) lub zgodnie z opisem w punkcie 7: w przypadku publikowania niestosownych i obraźliwych treści na stronach internetowych grupy CNH Industrial. Od wszystkich podmiotów zewnętrznych przetwarzających dane, którym grupa CNH Industrial ujawnia lub przekazuje Państwa dane osobowe, wymaga ona ścisłego przestrzegania swoich instrukcji oraz niewykorzystywania Państwa danych osobowych do ich własnych celów biznesowych. W przypadkach, gdy współdzielimy Państwa dane w obrębie grupy CNH Industrial lub z zaufanymi podmiotami zewnętrznymi, gwarantujemy Państwu, iż będą one chronione w taki sam sposób, w jaki czynimy to my. Kiedy grupa CNH Industrial wykorzystuje Państwa dane osobowe, aby się z Państwem skontaktować? Grupa CNH Industrial może się z Państwem skontaktować: w związku z działaniem dowolnej zaabonowanej przez Państwa usługi w celu upewnienia się, że grupa CNH Industrial jest w stanie zrealizować zamówione przez Państwa usługi; w związku z jakimkolwiek wpisem, którego dokonali Państwo na dowolnej stronie internetowej grupy CNH Industrial, tablicy ogłoszeniowej lub w innym serwisie; w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszych biuletynów informacyjnych lub innej korespondencji; aby zaprosić Państwa do udziału w badaniach opinii na temat usług świadczonych przez grupę CNH Industrial (udział w takich badaniach opinii jest zawsze dobrowolny); w celu realizacji obowiązków wynikających z jakichkolwiek umów zawartych pomiędzy Państwem a grupą CNH Industrial; oraz do celów marketingowych w przypadkach, w których wyraźnie Państwo na to zezwolili (patrz punkt (6) Czy grupa CNH Industrial będzie się z Państwem kontaktować w celach marketingowych? poniżej). 3

4 Na naszych stronach internetowych znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące sposobu, w jaki grupa CNH Industrial będzie się z Państwem kontaktować w związku z poszczególnymi usługami. Czy grupa CNH Industrial będzie się z Państwem kontaktować w celach marketingowych? Sporadycznie będziemy również korzystać z Państwa danych w celu skontaktowania się z Państwem w ramach badania marketingowego lub w celu przesłania Państwu informacji marketingowych, które naszym zdaniem mogłyby Państwa szczególnie zainteresować. Jednak w takich przypadkach zawsze pozostawiamy Państwu swobodę wyboru i odmowy otrzymywania informacji marketingowych lub udziału w badaniach rynku. Mogą Państwo również z góry oświadczyć, iż nie życzą sobie Państwo, byśmy się z Państwem kontaktowali bez pytania. Ponadto mają Państwo możliwość cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Niestosowne lub obraźliwe treści W przypadku publikowania lub wysyłania obelżywych, niestosownych lub niepożądanych treści na jakiejkolwiek stronie grupy CNH Industrial lub angażowania się w jakikolwiek inny sposób w niepożądane zachowania, grupa CNH Industrial może wykorzystać Państwa dane osobowe w celu uniemożliwienia takich zachowań. W przypadkach, w których grupa CNH Industrial ma uzasadnione powody, by przypuszczać, iż łamią Państwo lub mogą Państwo łamać przepisy prawa (na przykład dlatego, że opublikowane przez Państwa treści mogą być zniesławiające), grupa CNH Industrial może wykorzystać Państwa dane osobowe, aby poinformować odpowiednie osoby trzecie, takie jak Państwa pracodawca, szkoła, dostawca usług internetowych/poczty elektronicznej lub organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa o takich treściach i zachowaniach. Jakie zasady obowiązują w przypadku użytkowników poniżej 18 lat? Jeżeli mają Państwo mniej niż 18 lat, przed udostępnieniem grupie CNH Industrial swoich danych osobowych muszą Państwo uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego. Bez takiego zezwolenia niepełnoletni użytkownicy nie mogą nam udostępniać swoich danych osobowych. Jak przedstawiają się nasze zasady przechowywania danych? Państwa dane osobowe będą przechowywane w naszych systemach tak długo, jak będzie to konieczne w celu świadczenia danej usługi lub tak długo, jak określono w dowolnej stosownej umowie zawartej przez Państwa z grupą CNH Industrial lub zgodnie z harmonogramem przechowywania danych obowiązującym w grupie CNH Industrial. Jeżeli życzą sobie Państwo usunąć swoją rejestrację z którejkolwiek ze stron internetowych grupy CNH Industrial, mogą to Państwo uczynić zgodnie z instrukcjami "usunięcia subskrypcji" na danej stronie internetowej. W przypadku, gdy zmienią Państwo profil, nie wyrażając zgody na otrzymywania komunikacji, Państwa rekord może pozostać w systemie, abyśmy mieli pewność, że nie będziemy się z Państwem kontaktować w przyszłości. W przypadkach, w których publikują Państwo jakiekolwiek treści na stronach internetowych grupy CNH Industrial, zasadniczo treści takie są przechowywane tak długo, jak długo jest w uzasadniony sposób niezbędne do celów, dla których zostały one opublikowane. Jakie dane osobowe klientów przechowuje grupa CNH Industrial? Mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez grupę CNH Industrial oraz do skorygowania ewentualnych nieścisłości. Dołożymy należytych wysiłków, aby dostarczać, korygować lub usuwać Państwa dane osobowe przechowywane w naszych archiwach. 4

5 W razie jakichkolwiek życzenia lub zapytania w związku z tą lub jakąkolwiek inną kwestią związaną z naszymi Zasadami zachowania poufności, prosimy o zapoznanie się z punktem (13) Kontakt z grupą CNH Industrial w sprawie Zasad zachowania poufności u dołu niniejszego dokumentu lub kontakt z nami. Aktualizacja zasad zachowania poufności Niniejsze zasady zachowania poufności mogą podlegać okresowym aktualizacjom, dlatego być może zechcą to Państwo sprawdzić za każdym razem, gdy udostępniają Państwo swoje dane osobowe w celu skorzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej przez grupę CNH Industrial. Linki do innych stron Nasze strony internetowe mogą zawierać hiperłącza do stron internetowych posiadanych i obsługiwanych przez osoby trzecie. Takie strony internetowe osób trzecich mogą posiadać własne zasady zachowania poufności, włącznie z zasadami dot. plików "cookies", więc usilnie Państwa zachęcamy do ich przejrzenia. Takie zasady regulować będą wykorzystywanie Państwa danych osobowych udostępnionych lub zbieranych przez pliki "cookies" podczas odwiedzania tych stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania poufności obowiązujące na takich stronach internetowych osób trzecich, a Państwo korzystają z tych stron na własne ryzyko. Kontakt z grupą CNH Industrial W razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy związanych z niniejszymi Zasadami zachowania poufności prosimy o kontakt pod adresem: CNH Industrial N.V. Corporate Office: Cranes Farm Road, Basildon, Essex, SS14 3AD Wielka Brytania [CREATE A INFO MAILBOX] 5