S O C I A L A N D H E A LT H - R E L AT E D A S P E C T S O F P H Y S I C A L A C T I V I T Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S O C I A L A N D H E A LT H - R E L AT E D A S P E C T S O F P H Y S I C A L A C T I V I T Y"

Transkrypt

1 POPE JOHN PAUL II STATE SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN BIA A PODLASKA S O C I A L A N D H E A LT H - R E L AT E D A S P E C T S O F P H Y S I C A L A C T I V I T Y Edited by Barbara Bergier Biała Podlaska wrzesień 2012

2 Scienti c Reviewers: Prof. dr hab. Anatolii Tsos Prof. dr hab. Jadwiga Daniluk Prof. dr hab. Siarhei Panko Copyright 2012 by Pa stwowa Szko a Wy sza im. Papie a Jana Paw a II w Bia ej Podlaskiej ISBN Editorial address: Instytut Zdrowia Pa stwowa Szko a Wy sza im. Papie a Jana Paw a II w Bia ej Podlaskiej Bia a Podlaska ul. Sidorska 102, tel. (083) Cover design: Adam Spisacki / Print ART Rafa Tymoszuk Printing and binding: Agencja Reklamowa TOP, ul. Toru ska, W oc awek, tel.: , fax: ,

3 Social and health - related aspects of physical activity Foreword The physical activity of modern man is an important element of life and an essential research issue because of its social and health-related bene ts, and of the alarming consequences ensuing from the lack of the activity. The life of modern man is easier due to a number of conveniences, the consequence of which is a passive way of spending their free time, sedentary lifestyle, limitation of exercise necessary for the organism, which is a cause of many civilization-related diseases. Very often does a person forget that exercise is a physiological need of man, and the systematic physical activity determines the maintenance of good health and even its improvement. Physical activity may assume different forms, from playing that is initiated spontaneously, through everyday household activities, to competitive sports. The bene ts provided by physical activity are various. Here one can mention health-related bene ts (feeling better), esthetic bene ts (better appearance) and agonistic bene ts (the need for competition). Physical activity is conditioned by individual needs of a person, their health, age, sex, willingness to participate in all kinds of games, sports, active tourism, recreation and rehabilitation, yet it should not be considered it in terms of a free choice but as Prof. Maciej Demel said of necessity. Physical activity plays an important role in human life. In childhood, the developmental and workload-compensating functions concerning education stimulate the physical development of the organism and helps generate the physiological capital, which ensures a high level of physical tness. In the period of adolescence the workload-compensating function allows the person to maintain a proper level of motricity and delays its decline, and also guarantees psychophysical balance and is a preventive-therapeutic remedy. In the period of late adulthood the anti-involution function is essential. Physical activity improves the kinetic system (better blood supply, protection against degeneration), improves the perfusion and the ef ciency of the brain, heart, lungs and liver, stimulates the psyche (keeping an active social life, life satisfaction). At an advanced age the culture of spending free time is very important. The larger amount of their free time should be used for personal growth. Strolls, morning exercises, aerobic exercises, all improve the ef ciency of all the systems of the organism which involve the process of oxygen transportation, and allow the person to maintain a proper level of tness necessary to cope in everyday life. Which of us has never suffered from the backache? According to Prof. Osi ski as much as percent of Poles has backbone problems. The main cause of this condition is also insuf cient physical activity. Physical activity should be promoted as a remedy for many diseases as well as a pleasurable way to attain health. Barbara Bergier 3

4

5 Social and health - related aspects of physical activity CONTENTS Foreword... 3 Danuta Swad ba, Marcin Kunicki, Micha Szepelawy, Joanna Cholewa... 7 The use of Heart Rate Variability (HRV) for assessing the autonomic nervous system in children aged practicing swimming Wykorzystanie zmienno ci rytmu zatokowego (HRV) u dzieci w wieku lat uprawiaj cych p ywanie do oceny autonomicznego uk adu nerwowego Mariusz Teter, Kamil Ma ys, Anna Nadulska, Barbara Borowicz, Beata Cygan The in uence of corrective exercises on the development of correct body posture in year olds with scoliosis Wp yw wicze korekcyjnych na kszta towanie prawid owej postawy cia a u m odzie y w wieku lat ze skrzywianiem bocznym kr gos upa Józef Krzak, Magdalena Za ko, Kamil Cho uj, Justyna Chmiel Conditions and the development of sitting volleyball in Poland Uwarunkowania i rozwój pi ki siatkowej na siedz co w Polsce Andrzej Krawa ski, Ida Lauda ska-krzemi ska, Joanna Powidzka, Marek Brdak Selected socializing factors and social awareness of the role of physical activity: a case study of a group of polish families Wybrane czynniki socjalizacyjne oraz stan wiadomo ci spo ecznej wobec roli aktywno ci zycznej na przyk adzie grupy rodzin Ma gorzata Czech, Les aw Kulmatycki, Agnieszka Surynt The sense of coherence and dispositional optimism of women participating in recreational physical activity Poczucie koherencji oraz dyspozycyjny optymizm kobiet podejmuj cych rekreacyjn aktywno zyczn Anna Ow asiuk, S awomir Chlabicz, Anna Gryko, Alicja Litwiejko, Dorota Bielska Evaluation of the impact of nurse s counsel on physical activity of persons with metabolic syndrome Ocena wp ywu porady piel gniarskiej na aktywno zyczn osób z zespo em metabolicznym 5

6 Social and health - related aspects of physical activity Les aw Kulmatycki, Katarzyna Torzy ska Five groups of relaxation techniques strategies for therapist a practical application Pi grup strategii technik relaksacyjnych dla terapeutów zastosowanie w praktyce Anna Urba ska, Les aw Kulmatycki, Agnieszka Surynt Selected relaxation techniques introduced during physical education classes and the ability to deal with stress among female students of schools above the junior high level in Wroc aw Wybrane techniki relaksacyjne w lekcji wychowania zycznego a radzenie sobie ze stresem uczniów szko y ponadgimnazjalnej we Wroc awiu Agnieszka Surynt, Les aw Kulmatycki, Ma gorzata Czech Sport and physical activity of 11-year-old pupils of Wroc aw schoolsassessment from the perspective of parents Sport i aktywno zyczna w ród 11-latków szkó wroc awskich - ocena z perspektywy rodziców Agnieszka Surynt, Les aw Kulmatycki, Ma gorzata Czech Physical activity and the level of tness of Wroc aw 11-year-old pupils - comparison of statements spoken by parents and teachers Aktywno ruchowa i poziom sprawno ci zycznej wroc awskich 11-latków- porównanie wypowiedzi rodziców i nauczycieli Ma gorzata Czech, Les aw Kulmatycki, Agnieszka Surynt Taxonomy of group workout forms in tness clubs Systematyka grupowych form zaj w tness klubach 6

O N C O L O G Y A S A C H A L L E N G E F O R M O D E R N M E D I C I N E

O N C O L O G Y A S A C H A L L E N G E F O R M O D E R N M E D I C I N E POPE JOHN PAUL II STATE SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN BIA A PODLASKA O N C O L O G Y A S A C H A L L E N G E F O R M O D E R N M E D I C I N E Edited by Diana Piaszczyk Biała Podlaska wrzesień 2012 Scienti

Bardziej szczegółowo

46 ROLA ZESPO U TERAPEUTYCZNEGO W INTERDYSCYPLINARNEJ Probl Hig OPIECE Epidemiol NAD 2007; PACJENTEM 88(suplement) W³aœciwe œrodowisko pracy: jakoœæ warunków pracy = jakoœæ opieki The proper environment

Bardziej szczegółowo

Probl SESJA Hig PLAKATOWA Epidemiol 2007; 88(suplement) P01 Salutogenetyczne uwarunkowania zdrowotne u chorych na cukrzycê Salutogenic health factors in diabetic patients KRYSTYNA KUROWSKA 1/, MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA

POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA ISSN 899-998 POLISH JOURNAL OF SPORT AND TOURISM SPORT I TURYSTYKA Vol. (04) No. 3, pp. 4-97 Contents Spis treœci Original research papers / Oryginalne prace twórcze Liudmila Liutsko Sex-dependent individual

Bardziej szczegółowo

Harmful risk factors in the work of a nurse. The Department of Healthcare Financing, The Faculty of Health Sciences, Lodz Medical University, Poland 2

Harmful risk factors in the work of a nurse. The Department of Healthcare Financing, The Faculty of Health Sciences, Lodz Medical University, Poland 2 Original Article Zdr Publ 2013;123(3): 21 220 21 220-220 ADAM DEPTA 1, AGNIESZKA STRZELECKA 2, RADOSŁAW WITCZAK 1, HALINA ARCISZEWSKA 3 Harmful risk factors in the work of a nurse Abstract Introduction.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci

Bardziej szczegółowo

BARRIERS TO SOCIAL INTEGRATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES. THE POLISH EXPERIENCES 1

BARRIERS TO SOCIAL INTEGRATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES. THE POLISH EXPERIENCES 1 STUDIA EDUKACYJNE NR 30/2014 ANDRZEJ TWARDOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu BARRIERS TO SOCIAL INTEGRATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES. THE POLISH EXPERIENCES 1 ABSTRACT. Twardowski Andrzej,

Bardziej szczegółowo

THE II INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE. Logopaedics versus Special educational needs. 22.06.2013 Zielona Góra

THE II INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE. Logopaedics versus Special educational needs. 22.06.2013 Zielona Góra THE II INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Logopaedics versus Special educational needs 22.06.2013 Zielona Góra University of Zielona Góra 2013 THE COUNCIL OF THE PUBLISHING HOUSE: Krzysztof Pieczyński

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procedur medycznych. Finansowanie pomocy doraÿnej. Estimating the costs of medical procedures ERWIN STRZESAK

Ustalanie kosztów procedur medycznych. Finansowanie pomocy doraÿnej. Estimating the costs of medical procedures ERWIN STRZESAK Probl EKONOMIA Hig Epidemiol W OPIECE 2006; 87(suplement) ZDROWOTNEJ 77 Ustalanie kosztów procedur medycznych Estimating the costs of medical procedures ERWIN STRZESAK The change in the mode of financing

Bardziej szczegółowo

Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age

Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and art problems VOLUME 20 Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age Edited by Zdzisław Ratajek

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE SCIENTIFIC COUNCIL Aleksander Sieroń, Bytom, Poland HEAD OF SCIENTIFIC COUNCIL Artur Badyda, Warsaw, Poland Josep Benitez, Valencia, Spain Eugeniusz Bolach, Wrocław, Poland Jurgis Bredikis, Kaunas, Lithuania

Bardziej szczegółowo

Copyright 2011 by Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska

Copyright 2011 by Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 59-68 59 Soroka, Bergier: SENSE OF GENDER IDENTITY... Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 45-58 THE IMPORTANCE OF PARENTS EDUCATION IN THE MORPHOFUNCTIONAL DEVELOPMENT OF ADOLESCENT

Bardziej szczegółowo

Polish Association of Rowing Clubs

Polish Association of Rowing Clubs Raczyńska, Zubik, Jeliński: DIABETES vs. PHYSICAL Pol. J. EXERCISE Sport Tourism 2011, 18, 3-16 Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 3-16 3 Review Paper DIABETES VS. PHYSICAL EXERCISE Diabetes vs. physical

Bardziej szczegółowo

Probl SESJA Hig II: Epidemiol WYBRANE 2007, 88(suplement ZAGADNIENIA 2) Z ZAKRESU YWIENIA 19 Badanie spo ycia nabia³u przez m³odzie licealn¹ High school youth consumption of dairy products research JULIA

Bardziej szczegółowo

Probl Hig Epidemiol 2008, 89 (suplement 1) 3 Sesja CHOROBY CYWILIZACYJNE OpóŸnienia w realizacji szczepieñ obowi¹zkowych u dzieci do 7 roku ycia Delays of obligatory vaccinations of children until they

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK O PRACY I POLITYCE SPO ECZNEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT POLITYKI SPO ECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE kwartalnik

POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK O PRACY I POLITYCE SPO ECZNEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT POLITYKI SPO ECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE kwartalnik POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK O PRACY I POLITYCE SPO ECZNEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT POLITYKI SPO ECZNEJ STUDIA I DYSKUSJE kwartalnik 21(2) 23(4)/2013 / 2013 WARSZAWA 2013 Publikacja finansowana

Bardziej szczegółowo

Zastêpcy redaktora naczelnego: dr hab. n. med. Stanis³aw Bieñ dr hab. n. med. Marianna Janion

Zastêpcy redaktora naczelnego: dr hab. n. med. Stanis³aw Bieñ dr hab. n. med. Marianna Janion Komitet Redakcyjny Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Stanis³aw G³uszek Zastêpcy redaktora naczelnego: dr hab. n. med. Stanis³aw Bieñ dr hab. n. med. Marianna Janion Sekretarze redakcji: dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Studies. in Sport Humanities. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie University of Physical Education in Kraków, Poland

Studies. in Sport Humanities. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie University of Physical Education in Kraków, Poland Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie University of Physical Education in Kraków, Poland Studies in Sport Humanities 16 Kraków 2014 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława

Bardziej szczegółowo

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla The publication of this volume was supported by The Faculty of Applied Psychology of the Jagiellonian University. REVIEWER prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik COVER DESIGN Jadwiga Burek Copyright by Tadeusz

Bardziej szczegółowo

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 1 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

" Focus on music therapist professional profile"

 Focus on music therapist professional profile MUSic, performing and creative Arts professions involved in healthcare: a portal for VET promotion and mutual recognition of profiles 539899 LLP 1 2013 1 IT LEONARDO LMP " Focus on music therapist professional

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (67) 2013

zeszyty naukowe 1 (67) 2013 zeszyty naukowe 1 (67) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo

Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo Nr 4(22) 2013 Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej RADA NAUKOWA Władysław Dykcik (PL), Anna Firkowska-Mankiewicz (przewodnicząca)

Bardziej szczegółowo

Horse-riding in the Recreation and Tourism

Horse-riding in the Recreation and Tourism Horse-riding in the Recreation and Tourism Kazimierz Obodynski, Wojciech J. Cynarski (Faculty of Physical Education, University of Rzeszow, Poland) Abstract Horse-riding was shown as a component of tourism

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

THE PLACE OF TOURISM IN PROMOTIONAL POLICY OF COMMUNES FROM EASTERN POLAND

THE PLACE OF TOURISM IN PROMOTIONAL POLICY OF COMMUNES FROM EASTERN POLAND 48 Pol. J. Sport Tourism 04,, 48-63 THE PLACE OF TOURISM IN PROMOTIONAL POLICY OF COMMUNES FROM EASTERN POLAND MIROS AW ZALECH Józef Pi³sudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No.

Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Nr 11(2)/2013. Humanum. International Social and Humanisti Studies. No. Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 11(2)/2013 Humanum International Social and Humanisti Studies No. 11(2)/2013 ISSN 1898-843 5 pkt na liście rankingowej wykazu czasopism punktowanych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 31/2012. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 31/2012. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 31/2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 31/2012 A Household as a Subject

Bardziej szczegółowo

THE SYSTEM OF EDUCATION IN THE REPUBLIC OF POLAND

THE SYSTEM OF EDUCATION IN THE REPUBLIC OF POLAND BUREAU FOR ACADEMIC RECOGNITION AND INTERNATIONAL EXCHANGE THE SYSTEM OF EDUCATION IN THE REPUBLIC OF POLAND SCHOOLS AND DIPLOMAS by Joanna Jung-Miklaszewska WARSAW 2000 translation: Ewa Kolanowska Introduction

Bardziej szczegółowo