SPECYFIKA ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO Z ART. 79 USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKA ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO Z ART. 79 USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH"

Transkrypt

1 STUDIA IURIDICA XLVII/2007 Wojciech Machała WPiA UW SPECYFIKA ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO Z ART. 79 USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych, są zjawiskiem częstym. Wynika to w pewnym stopniu z łatwości wkroczenia przez osobę nieuprawnioną w sferę praw wyłącznych odnoszących się do tych dóbr. Wystarczającą ilustracją niech będzie wskazanie, że wystarczy niekiedy przepisać cudzy wiersz albo skopiować nagranie dźwiękowe, aby dopuścić się naruszenia. Jest to działanie znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia niż, powiedzmy, naruszenie prawa własności rzeczy, a zarazem trudniejsze do wykrycia. Ponadto świadomość, że określone działania dotyczące utworów czy wartości, będących przedmiotem praw pokrewnych (artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań etc.), pozostają nieobojętne w świetle norm prawnych, nie jest w społeczeństwie powszechna. Brak również powszechnej akceptacji poglądu, że działania takie są naganne i powinny podlegać odpowiedzialności. Ze względu na nagminność naruszeń prawa autorskiego dużego znaczenia nabierają roszczenia ochronne autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych zawarte w art. 78 i 79 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 1 i prawach pokrewnych (zwanej dalej: UPAPP). W świetle powyższych przepisów uprawnionemu (zazwyczaj twórcy) przysługuje możliwość żądania m.in. zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków, wydania korzyści, zapłaty wielokrotności wynagrodzenia i naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Zainteresowanie doktryny prawa i orzecznictwa treścią tych roszczeń jest zadziwiająco nieproporcjonalne do ich społecznego znaczenia. W publikacjach dotyczących prawa autorskiego poświęca się im stosunkowo niewiele miejsca, z wyjątkiem może roszczenia 2 o wydanie korzyści uzyskanych w związku z bezprawnym korzystaniem z utworu. Ostatnio, w związku z pracami nad nowelizacją UPAPP, nieco uwagi zwróciło 3 również roszczenie o zapłatę wielokrotności wynagrodzenia. 1 Tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm. 2 Zob.: J. Błeszyński, [w:] J. Barta [red.], System prawa prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie, Warszawa 2003, s , J. Błeszyński, Ochrona autorskich praw majątkowych, Warszawa 1989; W. Czachórski, O ochronie autorskich praw majątkowych przez wydanie uzyskanych korzyści, <Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska>, t. XXIX, Sekcja G, Lublin Zob.: S. Sołtysiński, A. Nowicka, Uwagi o projekcie ustawy wdrażającej Dyrektywę 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Kwartalnik Prawa Pry-

2 190 WOJCIECH MACHAŁA Roszczenie podmiotu praw autorskich o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem wciąż oczekuje na takie zainteresowanie doktryny, na jakie zasługuje. Jeśli w ogóle autorzy odnoszą się do tego roszczenia, to głównie w kontekście jego 4 relacji wobec prawa żądania wydania korzyści. Pobieżne traktowanie tego uprawnienia w dotychczasowych rozważaniach daje się w pewnym stopniu wytłumaczyć tym, że jak dotychczas było ono uprawnieniem raczej teoretycznie dostępnym niż praktycznie wykorzystywanym. Zainteresowani korzystali zeń raczej rzadko (z przyczyn, o których dalej). Ten stan rzeczy powinien się jednak diametralnie zmienić wskutek zupełnie nowego ujęcia roszczenia odszkodowawczego w znowelizowanym art. 79 UPAPP, przyjętym ustawą z 16 marca 2007 roku o zmianie ustawy 5 o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (zwaną dalej nowelą UPAPP z 16 marca 2007 roku ). Legis latae uprawnionemu z tytułu prawa autorskiego przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem, jeżeli naruszenie było zawinione (art. 79 ust. 1 in fine UPAPP). Jest to instrument ochrony autorskich praw majątkowych, obok roszczeń o zaniechanie naruszenia, wydanie uzyskanych przez naruszyciela korzyści oraz zapłatę wielokrotności wynagrodzenia. Należy w tym miejscu zastrzec, że powyższe twierdzenia są formułowane z założeniem, że pojęcie szkody rozumiemy wąsko jako uszczerbek o charakterze wyłącznie majątkowym. Jeśliby bowiem przyjąć szeroką definicję szkody, zawierającą również uszczerbek nieposiadający majątkowego wymiaru (krzywdę), należałoby stwierdzić, że zakres 6 roszczenia odszkodowawczego z tytułu naruszenia prawa autorskiego obejmuje również uprawnienie do żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 78 ust. 1 UPAPP in fine). Ograniczenie w tym miejscu pojęcia szkoda do jej majątkowego aspektu jest jednak uzasadnione również okolicznością, że ustawodawca w UPAPP wyraźnie szkodę i krzywdę rozróżnia. Dla pierwszej widzi miejsce w sferze naruszeń autorskich praw majątkowych, dla drugiej osobistych. W doktrynie i praktyce obrotu upowszechnił się pogląd, że roszczenie odszkodowawcze, o którym mowa w art. 79 ust. 1 in fine UPAPP (we wciąż obowiązującym watnego 2006, z. 4, s oraz ekspertyzy przedłożone na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu dotyczące projektu nowelizacji UPAPP przez Jana Błeszyńskiego, Monikę Czajkowską-Dąbrowską i Wojciecha Machałę (http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/0/ D4FB4EE0C2DB- 26DCC D3?OpenDocument). 4 Zob.: J. Błeszyński [w:] J. Barta [red.], System..., s ; J. Błeszyński, Ochrona..., s ; M. Czajkowska-Dąbrowska, Przedmiot roszczenia o wydanie korzyści w prawie autorskim, Nowe Prawo 1983, nr 4, s oraz J. Barta i R. Markiewicz, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005, s W momencie składania niniejszego artykułu ustawa ta nie była jeszcze ostatecznie uchwalona. Sejm nie wypowiedział się w sprawie poprawek Senatu. Poprawki te nie dotyczą wszakże wprowadzonej zmiany art. 79 UPAPP, co pozwala sądzić, że zmiana ta wejdzie w życie w aktualnym kształcie. 6 Chodzi w tym miejscu wyłącznie o roszczenie odszkodowawcze w ujęciu UPAPP. Jak bowiem zauważają J. Barta i R. Markiewicz ([w:] Prawo..., s. 607), naruszenie prawa autorskiego jako dobra osobistego może również podlegać odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art k.c.

3 SPECYFIKA ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO Z ART. 79 USTAWY brzmieniu), należy do reżimu odpowiedzialności ex delicto i jest realizowane na 7 zasadach określonych w art. 415 k.c. W konsekwencji Janusz Barta i Ryszard Markiewicz wskazują, że do uprawnionego należy wykazanie przed sądem istnienia następujących przesłanek odpowiedzialności: zaistnienia szkody w majątku uprawnionego z tytułu prawa autorskiego, polegającej na faktycznym zmniejszeniu jego majątku lub nieuzyskaniu oczekiwanych korzyści; adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem autorskich praw majątkowych a opisaną powyżej szkodą; winy naruszyciela (w postaci umyślnego zamiaru lub nieumyślnej lekkomyślności lub niedbalstwa) 8. Przywołani tu autorzy, jak również Jan Błeszyński i Ksawery Konarski, wska- 9 zują na negatywne z perspektywy uprawnionego konsekwencje takiego ujęcia przesłanek odpowiedzialności. Sprowadzają się one do trudności dowodowych, w szczególności w zakresie wykazania winy naruszyciela oraz rozmiaru szkody (z uwagi na niedostępność potrzebnej dokumentacji i ograniczone zastosowanie tzw. roszczenia informacyjnego). W rezultacie istotnej roli nabiera norma art. 322 k.p.c. pozwalająca sądowi zasądzić odpowiednią kwotę tytułem odszkodowania na podstawie całokształtu zebranych dowodów również wtedy, gdy dokładne wykazanie wysokości szkody okazało się niemożliwe. Podstawową konsekwencją takiego ujęcia przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej jest jednak fakt, że uprawnieni rezygnują z roszczenia odszkodowawczego na rzecz innych dostępnych roszczeń. Wobec panującego poglądu o deliktowym charakterze odpowiedzialności odszkodowawczej należy zgłosić pewne zastrzeżenia. Przede wszystkim, jeśli przyjąć, że odpowiedzialność ta realizuje się w ramach ustanowionych art. 415 k.c., okaże się, że norma art. 79 ust. 1 in fine UPAPP jest po prostu niepotrzebna. Artykuł 415 k.c. określa podstawę odpowiedzialności bardzo szeroko: jest to każde zachowanie, które wyrządza drugiemu szkodę niezależnie od tego, na czym konkretnie polega. Zachowaniem tym może być zatem również naruszenie prawa autorskiego. W takiej sytuacji wystarczającą podstawę prawną dla zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie prawa autorskiego stanowiłby sam art. 415 k.c. Co więcej, ustawodawca w art. 79 ust. 1 UPAPP w żaden sposób nie odsyła do art. 415 (co mógłby uczynić, stanowiąc np., że roszczenie odszkodowawcze przysługuje na zasadach określonych w przepisach k.c. o czynach niedozwolonych), ale samodziel- 7 Zob.: ibidem; K. Konarski, Zakres ochrony majątkowych praw autorskich na podstawie art ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jej stosunek do ochrony na podstawie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego 1998, nr 9, s. 18; P. Stec, Zasady i funkcje odpowiedzialności z tytułu naruszenia własności intelektualnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2007, nr 2, s Ibidem. Analogicznie, choć z użyciem innych sformułowań, przesłanki odpowiedzialności ujmuje: K. Konarski, Zakres..., s Zob.: ibidem, s. 18 oraz J. Błeszyński, Ochrona..., s. 161.

4 192 WOJCIECH MACHAŁA nie wskazuje przesłanki odpowiedzialności ( twórca może żądać również naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione ). Zakładając, że takie rozwiązanie legislacyjne było celowe i racjonalne, trzeba dojść do wniosku, że odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie autorskich praw majątkowych i roszczenie ochronne z nią związane mają charakter autonomiczny, a norma art. 79 ust. 1 in fine UPAPP uchyla zastosowanie art. 415 k.c. względem przypadków wyrządzenia szkody naruszeniem autorskich praw majątkowych. Jest to pogląd tym łatwiejszy do obrony, że naruszenie prawa autorskiego jest przecież 10 naruszeniem prawa bezwzględnego o charakterze zbliżonym do własności, a nie czynem niedozwolonym i z takim założeniem były konstruowane pozostałe roszczenia ochronne w art. 79 ust. 1 UPAPP. Z niezrozumiałych zatem względów roszczenie odszkodowawcze miałoby mieć inny charakter. Teza o wyłączeniu zastosowania art. 415 i dalszych przepisów Tytułu VI Księgi III k.c. do odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie autorskich praw majątkowych prowokuje pytanie: czy mają do niej zastosowanie przepisy k.c. określające pojęcie szkody i wymagające adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zdarzeniem, z którego ona wynikła (art i k.c.)? Na tak sformułowane pytanie odpowiadam twierdząco, zakładając, że system prawny stanowi spójną całość i ustawodawca w różnych aktach normatywnych posługuje się określonymi pojęciami (takimi jak szkoda ) w jednolitym znaczeniu (o ile nie wprowadza zastrzeżenia, że określona definicja obowiązuje tylko na potrzeby stosowania konkretnego aktu takiego zastrzeżenia w art. 79 ust. 1 UPAPP nie ma). Jednocześnie art. 79 i następne UPAPP regulują problematykę odpowiedzialności cywilnej za naruszenie autorskich praw majątkowych, należą zatem do systemu prawa cywilnego i przy ich interpretacji znajdują zastosowanie zasady prawa cywilnego takie jak zasada przyczynowości adekwatnej. W takim razie jak najbardziej zasadne będzie pytanie o sens rozważań o charakterze odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie autorskich praw majątkowych (deliktowa czy autonomiczna), skoro niezależnie od przyjętego poglądu jej przesłanki będą takie same. Prawidłowa kwalifikacja charakteru tej odpowiedzialności nie jest jednak bez znaczenia. Jeśli bowiem odrzucić jej deliktowy charakter, okaże się, że nie istnieje jurydyczna podstawa do kierowania roszczeń odszkodowawczych względem osób, które swoim działaniem nie naruszają cudzych praw autorskich (tj. nie prowadzą bezprawnej eksploatacji cudzych utworów), ale np. osiągają korzyść w związku z naruszeniem praw autorskich przez inną osobę. W ujęciu doktryny i orzecznictwa źródłem takiej możliwości jest bowiem norma 11 art. 422 k.c. umieszczona w tytule poświęconym czynom niedozwolonym. Tego zaś przepisu do odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie autorskich praw 12 majątkowych zastosować nie można. 10 Zob.: J. Błeszyński, [w:] J. Barta [red.], System..., s Zob.: J. Barta i R. Markiewicz, [w:] Prawo..., s oraz wyrok SN z 16 października 1987 roku, I CR 148/87 (niepubl.). 12 Takie stanowisko zająłem wcześniej w: W. Machała, R. Sarbiński, Wymiana plików muzycznych za pośrednictwem Internetu a prawo autorskie, Państwo i Prawo 2002, nr 9, s. 77.

5 SPECYFIKA ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO Z ART. 79 USTAWY Autonomiczny charakter roszczenia odszkodowawczego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych stał się jaśniejszy po nowelizacji art. 79 UPAPP wprowadzonej nowelą UPAPP z 16 marca 2007 roku Znowelizowany art. 79 ust. 1 UPAPP stanowi, że uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła jego prawa: 1. zaniechania naruszenia; 2. usunięcia skutków naruszenia; 3. naprawienia wyrządzonej szkody [podkr. moje W.M.] a) na zasadach ogólnych albo b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 4. wydania uzyskanych korzyści. W świetle znowelizowanego art. 79 ust. 1 UPAPP odpowiedzialność odszkodowawcza naruszyciela staje się niezależna od przesłanki winy. Stwierdzenie winy naruszyciela ma znaczenie jedynie dla ustalenia wielkości odszkodowania. Nie można również mówić o ukształtowaniu tej odpowiedzialności na innych zasadach odpowiedzialności deliktowej, czyli zasadach ryzyka i słuszności. Naruszyciel będzie bowiem odpowiadać za sam fakt naruszenia prowadzącego do szkody w wymiarze co najmniej dwukrotności stosownego wynagrodzenia. Ustawa nie wskazuje żadnych okoliczności umożliwiających uchylenie się od tej odpowiedzialności (przesłanek egzoneracyjnych), co pozwoliłoby przypisać jej cechy odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka. Nie uzależnia jej również od względów słuszności. Faktycznie, jest to odpowiedzialność o charakterze absolutnym, oparta wyłącznie na obiektywnym fakcie naruszenia autorskich praw majątkowych, które spowodowało szkodę. Taki sposób ukształtowania odpowiedzialności jest właściwy dla ochrony praw skutecznych erga omnes. Zważywszy, że prawo autorskie do praw podmiotowych skutecznych erga omnes niewątpliwie należy, tak ukształtowaną zasadę odpowiedzialności należy uznać za odpowiednią. Rozstrzygnięcie w znowelizowanym art. 79 ust. 1 UPAPP o autonomicznym, nie zaś deliktowym charakterze odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie autorskich praw majątkowych ma określone konsekwencje. Należy zwrócić uwagę, że w tej sytuacji staje się mało czytelne, o jakich ogólnych zasadach odpowiedzialności mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 ppkt a. Skoro naruszenie prawa autorskiego stanowi naruszenie prawa bezwzględnego o charakterze zbliżonym do własności, wydawałoby się właściwe stosowanie w tym przypadku zasad odpowiedzialności za naruszenie własności, a konkretnie odwołanie się do konstrukcji uzupełniającego roszczenia odszkodowawczego z art. 224 i 225 k.c. Tylko że konstrukcja wspomnianego roszczenia ogranicza jego zakres do naprawienia szkody polegającej na pogorszeniu (zużyciu) lub utracie rzeczy. Jest ono zatem nieadekwatne do naruszenia prawa autorskiego, które ze swej natury nie powoduje ani utraty utworu, ani

6 194 WOJCIECH MACHAŁA jego zużycia. Utwór jako wartość niematerialna nie może bowiem zostać utracony (zniszczony), ani nie podlega zużyciu, chyba żeby uznać za słuszną koncepcję Stefana Rittermana, który utożsamiał każde rozpowszechnienie utworu ze zmniejszeniem na przyszłość jego możliwości eksploatacyjnych (swoistym zużyciem intelektualnym utworu). Ten pogląd wydaje się jednakże trudny do obrony wobec 13 faktu, że często dopiero rozpowszechnienie utworu na odpowiednio szeroką skalę rodzi zainteresowanie nim publiczności i stwarza możliwości jego intensywniejszej eksploatacji. Dobrą ilustracją dla powyższej tezy jest promocja utworów słowno- -muzycznych (piosenek) przez ich nadawanie w radiu, której celem (a w razie powodzenia skutkiem) jest pobudzenie sprzedaży nagrań tych utworów. Od- 14 rzucając koncepcję Stefana Rittermana, stajemy jednak bezradni wobec zawartej w znowelizowanym art. 79 ust. 1 pkt 3 ppkt a normy. Znajdujące się w tym przepisie odwołanie do odpowiedzialności na zasadach ogólnych jest w istocie odesłaniem donikąd i może największą słabością nowej regulacji. Pozostaje żywić nadzieję, że właściwe zasady ogólne odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie autorskich praw majątkowych, o których mowa w wymienionym przepisie, zostaną wypracowane przez praktykę. Oby tylko nie była to praktyka nielicząca się ze specyfiką tej odpowiedzialności. W znowelizowanym art. 79 ust. 1 UPAPP nastąpiła zmiana statusu prawnego roszczenia o zapłatę wielokrotności wynagrodzenia. Dotychczas roszczenie to miało charakter samodzielny, niezależny od roszczenia odszkodowawczego. Obecnie żądanie wielokrotności wynagrodzenia stało się sposobem praktycznej realizacji roszczenia odszkodowawczego (przepis stanowi, że uprawniony może żądać naprawienia wyrządzonej szkody przez zapłatę dwukrotności wynagrodzenia lub jego trzykrotności, gdy naruszenie było zawinione). Omawiana zmiana statusu roszczenia o zapłatę wielokrotności wynagrodzenia wydaje się wynikiem przeszczepienia na polski grunt rozwiązań niemieckich, w których odwołanie się do wartości stosownych opłat licencyjnych stanowi jedną z metod ustalenia odszkodowania należnego podmiotowi, którego prawa autorskie zostały naruszone. Potwierdza ona 15 zarazem trafność tez tych przedstawicieli doktryny, którzy kwalifikowali wielokrotność wynagrodzenia jako swoiste zryczałtowane odszkodowanie należne podmiotowi praw autorskich na wypadek ich naruszenia. 16 Implikacje powyższej zmiany wydają się dwojakie. Po pierwsze, żądając zapłaty wielokrotności wynagrodzenia, uprawniony będzie zobowiązany wykazać, że naruszenie jego autorskich praw majątkowych spowodowało szkodę w jego majątku. Dotychczas nie było to konieczne, albowiem podstawą faktyczną roszczenia o zapłatę wielokrotności wynagrodzenia był sam fakt naruszenia. Teoretycznie, nowelizacja art. 79 ust. 1 UPAPP pogarsza sytuację procesową uprawnionego wobec 13 S. Ritterman, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1938, s Zwraca na to uwagę Jan Błeszyński (J. Błeszyński, [w:] J. Barta [red.], System..., s. 566). 15 Metodę tę omawia Jan Błeszyński (Ochrona..., s ). 16 Zob.: J. Serda, Ochrona majątkowych praw autorskich w projekcie polskiej ustawy o prawie autorskim na tle innych uregulowań, ZNUJ PWiOWI, z. 57, s. 170.

7 SPECYFIKA ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO Z ART. 79 USTAWY naruszyciela. Lecz choć nie było to zapewne intencją ustawodawcy, wskazana wyżej implikacja zmiany wydaje się niepodważalna. Nie da się bowiem interpretować znowelizowanego art. 79 ust. 1 UPAPP w ten sposób, że szkoda nie jest konieczną przesłanką skutecznego żądania wielokrotności wynagrodzenia, bez zaprzeczenia podstawowej zasadzie prawidłowej legislacji, zgodnie z którą w ustawie umieszcza się jedynie sformułowania posiadające treść normatywną (nie zaś pozbawione takiej treści deklaracje, apele czy wyjaśnienia). W praktyce jednak ten dodatkowy ciężar dowodu nie powinien okazać się zbyt dotkliwy dla zainteresowanych, ponieważ i to jest druga istotna implikacja omawianej zmiany zasądzenie wielokrotności wynagrodzenia jest całkowicie uniezależnione od wykazanej wielkości szkody. Wystarczy więc sam dowód zaistnienia szkody, choćby w minimalnych rozmiarach, co powinno być tym łatwiejsze, że wciąż znajduje uznanie pogląd Stefana Rittermana, że eksploatacja cudzego utworu zawsze wiąże się ze szkodą po stronie uprawnionego. Kolejnym wyrazem specyfiki roszczenia odszkodowawczego 17 uregulowanego w art. 79 ust. 1 UPAPP jest okoliczność, że daje ono możliwość uzyskania odszkodowania przewyższającego wartości faktycznie poniesionej szkody. Odszkodowanie to ma nie tylko kompensacyjny, ale potencjalnie również penalny charakter. Pełna charakterystyka roszczenia odszkodowawczego z art. 79 ust. 1 UPAPP wymaga wskazania, w jakiej relacji roszczenie to pozostaje wobec pozostałych wymienionych w tym przepisie uprawnień podmiotu praw autorskich. To zagadnienie, jako jedyne związane z roszczeniem odszkodowawczym, było wcześniej dokładniej zbadane przez doktrynę i orzecznictwo. Dotychczasowe ustalenia pozostają trafne i aktualne pomimo zmiany treści art. 79 ust. 1 UPAPP. Wystarczy więc je zrekapitulować i przypomnieć, że wszystkie roszczenia wymienione w art. 79 ust. 1 UPAPP są od siebie niezależne i mogą być dochodzone równolegle. Dotyczy to w szczególności roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści. Przy czym między tymi roszczeniami może istnieć faktyczny związek sprowadzający się do tego, że kwota uzyskana przez uprawnionego wskutek wydania korzyści przez naruszyciela pomniejszy wartość uzyskanego przezeń 18 odszkodowania (ponieważ o kwotę tę zmniejszy się szkoda). Związek taki na gruncie znowelizowanego art. 79 ust. 1 UPAPP pojawi się wszakże jedynie w przypadku dochodzenia przez uprawnionego naprawienia szkody na zasadach ogólnych i tylko pod warunkiem, że zgodnie z tymi zasadami wyrównaniu będzie podlegać szkoda faktycznie poniesiona. W przypadku dochodzenia odszkodowania zryczałtowanego (wielokrotności wynagrodzenia) taka relacja nie powstanie, po- 17 S. Ritterman, Komentarz..., s Teza ta jest jednak dużym uproszczeniem. Notowano przypadki, kiedy naruszenie praw autorskich faktycznie stymulowało popyt na utwór, którego dotyczyła bezprawna eksploatacja i w rezultacie przynosiło uprawnionemu nie szkodę, lecz korzyść. Przykładem może być działalność pirackiej rozgłośni radiowej Radio Caroline w latach sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych XX wieku, dzięki której publiczność mogła usłyszeć nagrania artystów, których legalnie funkcjonujące stacje nie nadawały. 18 Zob.: orzeczenie SN z 22 października 1974 roku, II CR 406/74, OSPiKA 1975, nr 9 10, poz. 153.

8 196 WOJCIECH MACHAŁA nieważ wartość szkody jest obojętna dla wysokości tego rodzaju odszkodowania. W rezultacie, na gruncie przepisów wprowadzonych nowelą UPAPP z 16 marca 2007 roku, uprawniony będzie mógł skutecznie żądać wydania korzyści i jednocześnie wielokrotności wynagrodzenia. Na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów te roszczenia miały charakter alternatywny i wzajemnie się wyłączały. PARTICULAR CHARACTER OF CLAIM FOR DAMAGES ACCORDING TO ARTICLE 79 OF POLISH COPYRIGHT AND NEIGHBOURING RIGHTS ACT Summary This article focuses on one of remedies for infringement of copyright: claim for damages. To date, the remedy in question has not gathered much jurisprudence s attention, and it has not been popular among practitioners. The reason seems to be that the above remedy was rather difficult to seek, as it required to prove the amount of actual damage, and copyright owner whose rights had been infringed had more effective remedies at his disposal, e.g. accounts of profits or claim for double or even triple compensation). Recently, the importance of claim for damages has significantly increased by virtue of the latest amendment to Copyright Act. According to the above amendment to Copyright Act, claim for damages has become one of principal remedies for copyright infringement, and now it has absorbed the claim for double/triple compensation (which used to be a separate remedy before the amendment). The author discusses the character of claim for damages for copyright infringement. He argues that contrary to a common opinion it is not a type tortious liability and rules of Civil Code on torts should not be applied thereto. It is because the claims in tort generally arise when damage is done faulty, while the claim for damages in copyright infringement arises any time copyright is infringed (i.e. a copyright owner may claim the repairment of damages by payment of double compensation even if infringement was committed innocently). Moreover, the circumstances which a copyright owner has to prove when claiming for damages are precisely described in Copyright Act, and Copyright Act incorporates no reference to provisions of Civil Code on torts. The above observations lead the author to the conclusion that claim for damages in copyright infringement has a particular character. Presently, a copyright owner claiming damages will have to prove that copyright infringement caused her/him damage. However, he/she will not be required to prove the actual amount of such damage, because he/she may claim double/triple compensation even if actual damage was minimal, and the amount of actual damage is irrelevant when double/ triple compensation is claimed as damages. Moreover, according to new law on copyright infringement remedies copyright owner may claim damages (including double/triple compensation) and accounts of profits at the same time. Previously, accounts of profits and claim for double/triple compensation excluded each other.

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system

Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego w polskim systemie prawnym Liability for infringements of copyright law in Polish legal system Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 mgr Łukasz Ciołek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Aleksander Stuglik ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW WEDŁUG KODEKSU PRACY KOMENTARZ, WZORY PISM, ORZECZNICTWO

Aleksander Stuglik ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW WEDŁUG KODEKSU PRACY KOMENTARZ, WZORY PISM, ORZECZNICTWO Aleksander Stuglik ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW WEDŁUG KODEKSU PRACY KOMENTARZ, WZORY PISM, ORZECZNICTWO Spis treści: Spis treści:... 2 1. Wprowadzenie... 3 2. Regulacja odpowiedzialności materialnej

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego 1. Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego, które powstało wskutek

Bardziej szczegółowo

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych SSN Katarzyna Gonera artykuł dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa

Bardziej szczegółowo

Wojciech Jarosiński, Bohdan Widła *

Wojciech Jarosiński, Bohdan Widła * Transformacje Prawa Prywatnego 1 2/2009 ISSN 1641 1609 Wojciech Jarosiński, Bohdan Widła * Odpowiedzialność cywilna według ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. O przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Bardziej szczegółowo

O EWOLUCJI ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA TURYSTYKI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

O EWOLUCJI ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA TURYSTYKI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym 2011 Piotr Cybula Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w

Bardziej szczegółowo

JEDNOŚĆ CZY WIELOŚĆ REŻIMÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ W PRAWIE POLSKIM PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI DE LEGE FERENDA

JEDNOŚĆ CZY WIELOŚĆ REŻIMÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ W PRAWIE POLSKIM PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI DE LEGE FERENDA STUDIA IURIDICA XLVII/2007 Jędrzej M. Kondek WPiA UW JEDNOŚĆ CZY WIELOŚĆ REŻIMÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ W PRAWIE POLSKIM PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI DE LEGE FERENDA UWAGI WSTĘPNE 1 Tradycyjna cywilistyka

Bardziej szczegółowo

Wyrok Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 8 lipca 2011 r. IV CSK 665/10

Wyrok Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 8 lipca 2011 r. IV CSK 665/10 Cywilne prawo ochrona dóbr osobistych naruszenie dóbr osobistych w środowisku internetowym zakres i przesłanki zwolnienia od odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawcy usług internetowych Wyrok Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie 1. Zakres prawa autorskiego 2. Autorskie prawa osobiste 3. Ochrona autorskich praw osobistych 4. Autorskie prawa majątkowe 5. Przeniesienie majątkowych

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 października 2003 r. Sygn. akt K 4/02 *

WYROK z dnia 7 października 2003 r. Sygn. akt K 4/02 * 80 WYROK z dnia 7 października 2003 r. Sygn. akt K 4/02 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wiesław Johann przewodniczący Teresa Dębowska-Romanowska Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Regres nietypowy struktura prawna i znaczenie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej

Regres nietypowy struktura prawna i znaczenie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej Regres nietypowy Adam Sowik Regres nietypowy struktura prawna i znaczenie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej Artykuł przedstawia charakterystykę instytucji regresu nietypowego w systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Magazyn Ubezpieczeniowy

Promocyjny Magazyn Ubezpieczeniowy Wyłączne prawa wydawnicze P.W.ATENA CiMM s.c. Capik M.M. Przedruk, kopiowanie, 1 Nr 1-2013 Promocyjny Magazyn Ubezpieczeniowy Wydawca: P.w. atena c&m.m. s.c. M.M. Capik ul..a.g. Siedleckiego 36/26 85-868

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu

Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom V Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu Uwagi wstępne Kwestia odpowiedzialności adwokata z tytulu świadczenia przez niego wadliwej

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie 52 * Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń Spis treści I. Wprowadzenie II. Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bartosz Rakoczy. Dz.U. Nr 75, poz. 493ze zm., zwana dalej ustawą szkodową. 2. Dz.U.UE.L.2004.143.56 3

Bartosz Rakoczy. Dz.U. Nr 75, poz. 493ze zm., zwana dalej ustawą szkodową. 2. Dz.U.UE.L.2004.143.56 3 t. 4 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2013 Bartosz Rakoczy Cywilnoprawne aspekty ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie W dniu 13 kwietnia 2007 r. została uchwalona

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Polskie Prawo atomowe jako uregulowanie szczególne odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z użyciem energii jądrowej

Rozdział III. Polskie Prawo atomowe jako uregulowanie szczególne odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z użyciem energii jądrowej Rozdział III Polskie Prawo atomowe jako uregulowanie szczególne odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z użyciem energii jądrowej 1. Polskie regulacje cywilnej odpowiedzialności za szkodę

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 6/2013. Studia i opracowania. Wyk³adnia i praktyka

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 6/2013. Studia i opracowania. Wyk³adnia i praktyka Spis treœci Charakter odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy a deliktowy reżim odpowiedzialności cywilnej 2 Wojciech Ostaszewski Studia i opracowania Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor

Bardziej szczegółowo

Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego

Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego materiały pokonferencyjne Warszawa 2014 Materiały z konferencji zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 17/3A/2004 WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Zdyb przewodniczący Adam Jamróz Marek Safjan sprawozdawca Jerzy

Bardziej szczegółowo

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

NADMIERNE KOSZTY RESTYTUCJI A ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA ZA TZW. SZKODY KOMUNIKACYJNE

NADMIERNE KOSZTY RESTYTUCJI A ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA ZA TZW. SZKODY KOMUNIKACYJNE STUDIA IURIDICA XLVII/2007 Beata Janiszewska WPiA UW NADMIERNE KOSZTY RESTYTUCJI A ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA ZA TZW. SZKODY KOMUNIKACYJNE WPROWADZENIE Stosownie do treści art. 363 1 k.c. naprawienie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za szkodę z tytułu. w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym

Odpowiedzialność za szkodę z tytułu. w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym Transformacje Prawa Prywatnego 3 4/2008 ISSN 1641 1609 Kamila Szutowska * Odpowiedzialność za szkodę z tytułu wrongful conception i wrongful birth w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w

Bardziej szczegółowo

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej ochrona własności intelektualnej Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Znaki, patenty i czerwone podeszwy... 2 Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć... 3 Prawa własności intelektualnej krótki przewodnik...

Bardziej szczegółowo

LEGITYMACJA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W ZAKRESIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

LEGITYMACJA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W ZAKRESIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXVII - zeszyt 4-2005 ROMAN TRZASKOWSKI LEGITYMACJA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W ZAKRESIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania agenta w świetle charakteru prawnego czynności (usług) dodatkowych pośrednika

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania agenta w świetle charakteru prawnego czynności (usług) dodatkowych pośrednika DARIUSZ FUCHS Odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania agenta w świetle charakteru prawnego czynności (usług) dodatkowych pośrednika W artykule zwrócono uwagę, że nowelizacja kodeksu cywilnego, która

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa i jej wpływ na postępowanie administracyjne

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa i jej wpływ na postępowanie administracyjne Dr MATEUSZ BŁACHUCKI Instytut Nauk Prawnych PAN Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa i jej wpływ na postępowanie administracyjne 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo