Zarządzanie. webowymi. HyperText Markup Language. HyperText Transfer Protocol. Semantyczne komponenty WWW. Uniform Resource Identifiers -1/2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie. webowymi. HyperText Markup Language. HyperText Transfer Protocol. Semantyczne komponenty WWW. Uniform Resource Identifiers -1/2"

Transkrypt

1 Zarządzanie systemami webowymi dr inż Ziemowit Nowak Semantyczne komponenty WWW WWW ma trzy główne semantyczne komponenty: Uniform Resource Identifiers (URI) Hypertext Markup Language (HTML) Hypertext Transfer Protocol (HTTP) URI uniwersalny mechanizm do identyfikacji zasobu w Webie HTML język do tworzenia dokumentów hipertekstowych HTTP protokół umożliwiający komunikację między klientami i ami webowymi Uniform Resource Identifiers -1/2 Definicja w dokumencie RFC 2396 Każde żądanie zasobu identyfikowanego przez URI, w zależności od metody żądania (pobranie, zmiana, usunięcie) oraz momentu, w którym następuje żądanie może powodować zwrócenie innej odpowiedzi URI jest nadzbiorem URL i URN: URL Uniform Resource Locator wskazuje lokalizację kopii tego samego zasobu (RFC 1738) URN Uniform Resource Name reprezentuje jedynie nazwę zasobu (RFC 1737) Uniform Resource Identifiers 2/2 Składa się zwykle z trzech części: protokołu do komunikacji z em, nazwy a, nazwy zasobu na tym ze, Jeżeli URI składa się z wszystkich części mówimy o absolutnym (bezwzględnym) URI Jeżeli URI składa się jedynie z drugiej części, trzeciej części, drugiej i trzeciej części, mówimy o relatywnym (względnym) URI HyperText Markup Language Wywodzi się z bardziej ogólnego standardu: Standard Generalized Markup Language (SGML) Pozwala formatować tekst, osadzać w nim min pliki graficzne, wstawiać hipertekstowe odnośniki do innych dokumentów Prosty dokument HTML (bez specjalnego formatowania odnośników do innych zasobów) jest niewiele większy niż jego odpowiednik ASCII Jest wiele narzędzi do tworzenia dokumentów HTML bez znajomości składni języka Dokumenty HTML są przeznaczone do interpretacji raczej przez programy, np przeglądarki internetowe, niż bezpośrednio przez człowieka HyperText Transfer Protocol Zdefiniowany w RFC1945 (wersja 10) i RFC 2616 (wersja 11) Definiuje format i znaczenie wiadomości wymienianych między aplikacjami Weba, takimi jak klienty i y Definiuje składnię i sposób interpretacji pól w poszczególnych liniach wiadomości Działa w ten sposób, że klient wysyła wiadomość zawierającą żądanie, a następnie zwraca wiadomość zawierającą odpowiedź Klient jest zwykle wyzwalany przez użytkownika poprzez kliknięcie hipertekstowego odnośnika lub zatwierdzenie wpisanego URI w oknie przeglądarki HTTP jest protokołem bezstanowym, tzn klient i traktują każdą wymianę wiadomości niezależnie i nie wymagają utrzymywania żadnego stanu między żądaniami i odpowiedziami 1

2 Popularne terminy związane z WWW/Webem WWW/Web World Wide Web wszelkie informacje dostępne poprzez połączone w sieć komputery; hipertekst (hypertext) tekst posiadający odnośniki do innych dokumentów; Internet ogólnoświatowa kolekcja połączonych ze sobą sieci używających protokołu IP; strona WWW/webowa (Web page) dokument dostępny w Webie poprzez URI; serwis WWW/webowy (Web site) kolekcja powiązanych ze sobą dokumentów webowych; przeglądarka (browser) aplikacja zdolna do żądania i prezentowania zasobów Weba; Terminy związane ze sposobem dostępu do zawartości Weba zasób (resource) obiekt (dane) lub serwis w sieci identyfikowany przez URI; wiadomość (message) podstawowa jednostka komunikacji w HTTP; nadawca/odbiorca (sender/receiver) komponent odpowiedzialny za wysyłanie/odbieranie wiadomości; nagłówek (header) sterująca część wiadomości; jednostka/encja (entity) informacja przesyłana w ciele (body) wiadomości; upstream/downstream terminy pokazujące kierunek przepływu wiadomości (od nadawcy do odbiorcy/od odbiorcy do nadawcy); Terminy związane z programowymi komponentami Weba agent użytkownika (user agent) program kliencki inicjujący żądanie, np przeglądarka; klient webowy (Web client) program wysyłający żądanie HTTP do a webowego; webowy (Web server) program odbierający żądanie HTTP od klienta webowego i wysyłający odpowiedź źródłowy (origin server), gdzie znajduje się żądany zasób (tylko tam), lub gdzie jest tworzony zasób; pośrednik (intermediary) komputer na ścieżce pomiędzy agentem użytkownika a em źródłowym; proxy/pośrednik (proxy) pośredniczący program, który funkcjonuje jako względem klienta i jako klient względem a; Terminy związane z Internetem (leżące u podstaw Weba) host komputer lub urządzenie przyłączone do sieci; pakiet (packet) podstawowa jednostka komunikacji w internecie; IP - Internet Protocol protokół koordynujący przekazywanie poszczególnych pakietów między hostami; adres IP (IP address) 32-bitowy, numeryczny adres identyfikujący hosta w Internecie; nazwa hosta (hostname) nieczuły na wielkość liter ciąg znaków identyfikujący hosta w Internecie; DNS (Domain Name System) rozproszona infrastruktura pozwalająca tłumaczyć nazwę hosta na adres IP i vice versa; TCP (Transmission Control Protocol) protokół zapewniający abstrakcję niezawodnego, dwukierunkowego połączenia; połączenie (connection) logiczny kanał komunikacyjny między dwoma hostami; Terminy związane z ruchem w sieci i wydajnością Weba opóźnienie (latency) czas między inicjacją żądania i nadejściem początku odpowiedzi; opóźnienie postrzegane przez użytkownika (user-perceived latency) czas między akcją użytkownika i rozpoczęciem wyświetlania zawartości odpowiedzi; szerokość pasma (bandwidth) całość ruchu, która może być przenoszona w jednostce czasu; obciążenie (workload) wielkość danych wejściowych otrzymanych przez komponent Weba w określonym czasie; log (log) zapis danych o transakcji wykonanej przez komponent Weba; Terminy związane ze składowaniem składowanie/keszowanie (cache) magazynowanie wiadomości w celu zredukowania opóźnienia postrzeganego przez użytkownika oraz odciążenia sieci i a; spójność składowania/keszowania (cache coherency) własność kesza redukująca ilość zwracanych wiadomości dokument przeterminowany ; replikacja (replication) powielanie zasobów na rozproszonych ach webowych; rozpraszanie treści (content distribution) dostarczanie zasobów w imieniu a źródłowego; 2

3 Zawartość WWW Web składa się z kolekcji zasobów lub obiektów rozproszonych w całym Internecie Każdy zasób jest dostępnym przez sieć dokumentem lub serwisem, sformatowanym na różne sposoby, np HTML, PostSript, RealAudio Zasób może być statycznym plikiem lub może być generowany dynamicznie podczas żądania Każda transmisja HTTP dotyczy pojedynczego zasobu identyfikowanego przez URI w wiadomości zawierającej żądanie Strona webowa składa się najczęściej ze zbioru zasobów, np plik HTML może zawierać odnośniki do osadzonych w nim zasobów, takich jak obrazy, animacje, dźwięki Sposób działania Weba Pobieranie strony webowej pociąga za sobą oddzielne transmisje HTTP dla każdego zasobu Każda transmisja HTTP składa się z dwóch wiadomości: klient wysyła wiadomość zawierającą żądanie, zwraca wiadomość zawierającą odpowiedź Klient jest nadawcą wiadomości zawierającej żądanie i odbiorcą wiadomości zawierającej odpowiedź Serwer jest odbiorcą wiadomości zawierającej żądanie i nadawcą wiadomości zawierającą odpowiedź Wiadomość jest sekwencją bajtów zaczynającą się opcjonalnym nagłówkiem, który zawiera informację sterującą Nagłówki HTTP są w formacie ASCII Oprócz nagłówków wiadomość zawiera ciało reprezentujące zasób Programowe komponenty weba] Co mówią? Klienty webowe (Web clients) Zawsze zaczynamy! Serwery webowe (Web servers) Wciąż czekamy! Pośredniki webowe (Web proxies) Jak się doczekamy, to zaczynamy! Klienty webowe Przeglądarki (browsers) Roboty (robots) Inteligentne agenty (intelligent agents) i przeglądarki do specjalnych celów (special-purpose browsers) Jak działa klient? Kroki na drodze klient- formułuje żądanie HTTP, wysyła żądanie do a, odbiera odpowiedź, dokonuje parsingu odpowiedzi, wyświetla odpowiedź lub formułuje kolejne żądanie HTTP 3

4 Cechy przeglądarki Transmisje audio przez przeglądarkę Aby formułować i wysłać żądania, musi umieć analizować URL w celu stwierdzenia, czy i z jakim em ma się połączyć Może korzystać z własnej pamięci podręcznej (cache) Musi radzić sobie z protokołami których standardowo nie obsługuje Dynamika po stronie klienta Przeglądarka powinna umożliwiać prezentowanie dynamicznych elementów stron webowych: Java applets Javascript Ajax ActiveX controls Visual Basic Script Jscript inne Wspieranie transakcji Mechanizm cookie Problem prywatności cookie A jeśli nie ma cookie lub jest wyłączone? Wymiana cookie między klientem a em Roboty Inne określania: Wędrowcy (Wanderers), Pełzaki (Crawlers), Robaki (Worms), Pająki (Spiders), Mrówki (Ants) Roboty są to programy używane do uzyskiwania części lub całości zasobów z jednego lub wielu serwisów webowych Roboty są narzędziami w rękach wyszukiwarek Służą do budowania tzw indeksów odwrotnych 4

5 Problem etyki robotów plik robotstxt User-agent: * Disallow: /priv/ Disallow: /cgi-bin/ nagłówek w kodzie HTML strony webowej: <META NAME= robots CONTENT= noindex, nofollow > Inteligentne agenty meta wyszukiwarki agenty aukcyjne Przeglądarki do specjalnych celów co-browsers offline browsers Serwery webowe Są to programy, które generują i wysyłają odpowiedzi do klientów żądających zasobów webowych Obsługa żądań klienta jest procesem wieloetapowym: parsing żądania (wiadomości HTTP pochodzącej od klienta), sprawdzenie, czy żądanie jest autoryzowane (autoryzacja), asocjacja URL-a zawartego w żądaniu z nazwą konkretnego pliku, konstrukcja odpowiedzi (wiadomości HTTP pochodzącej od a) wysłanie odpowiedzi do klienta, który jej żądał, Generowanie odpowiedzi Serwer może generować odpowiedzi do klienta na różne sposoby: znajduje plik pasujący do URL-a i zwraca jego zawartość klientowi, w celu skonstruowania odpowiedzi dla klienta wywołuje skrypt (program), który komunikuje się z innym em (ami) lub bezpośrednio z bazą danych (bazami danych) Web site Web server Netcraftcom: Witryny we wszystkich domenach Serwis webowy (Web site) składa się z kolekcji stron webowych skojarzonych z konkretną nazwą hosta, Serwer webowy (Web server) jest programem, który obsługuje żądania klienta o zasoby webowe 5

6 Netcraftcom: Rynek popularnych ów WWW Sposoby kompletowania strony WWW Otrzymanie przez klienta kompletnej strony webowej może być związane z użyciem kilku ów webowych, skryptów i baz danych Kroki obsługi żądania klienta 1 Czytanie i parsing żądania (wiadomości HTTP) 2 Translacja URL do nazwy pliku /htdocs/host/pagehtml 3 Autoryzacja żądania adres IP, domena klienta login, hasło 4 Generowanie odpowiedzi wiadomość o błędzie lub przekierowanie wiadomość OK wraz z nagłówkami sterującymi i żądanym zasobem Składowanie po stronie a (-side caching) dzielenie tej samej odpowiedzi (wiadomości HTTP) miedzy żądania klientów dzielenie metadanych pomiędzy żądania klientów translacja URL na nazwę pliku informacje identyfikujące zasób (deskryptory plików) nagłówki protokołu HTTP aktualny czas na ze rozwiązana nazwa klienta na IP Wiele serwisów WWW na jednym komputerze (wirtualne y webowe) HTTP 10: każdy serwis ma swoją aplikację a webowego, która zużywa osobny adres IP HTTP 11: każdy serwis wykorzystuje tą samą aplikację a webowego przypisaną do jednego adresu IP rozróżnienie adresu a webowego następuje na podstawie obowiązkowego nagłówka Host: wprowadzonego w protokole HTTP/11 Pośredniki webowe (web proxy) Podział na wyższym poziomie pośredniki keszujące (caching proxies) pośredniki przezroczyste (transparent proxies) pośredniki nieprzezroczyste (nontransparent proxies) 6

7 Serwer proxy jako pośrednik miedzy klientem a em Zastosowania proxy współdzielenie (sharing) dostępu do Weba buforowanie/keszowanie odpowiedzi anonimizacja klientów transformacja żądań i odpowiedzi (np kompresja) interfejs do systemów nie wykorzystujących protokołu HTTP filtrowanie żądań i odpowiedzi Pośrednik jako cache oraz brama do a FTP i a poczty Kroki na drodze przeglądarka-pośrednik- Łańcuch pośredników w Webie Protokół HTTP 7

8 Umiejscowienie HTTP w stosie protokołów Struktura transakcji HTTP <linia inicjacyjna - inna dla Ŝądania i dla odpowiedzi> Nagłówek_1: wartość_1 Nagłówek_2: wartość_2 Nagłówek_3: wartość_3 <opcjonalnie, PO JEDNEJ PUSTEJ LINII, zaczyna się ciało wiadomości, np zawartość pliku lub dane Ŝądania; ciało moŝe mieć dowolną długość i zawierać dane binarne> żądania (reqest) Linie inicjacyjne GET /path/to/file/indexhtml HTTP/10 odpowiedzi (response) czasami nazywana linią statusu HTTP/ OK lub HTTP/ Not Found Statusy odpowiedzi 1xx odpowiedź ma charakter informacyjny; 2xx odpowiedź zakończyła się sukcesem; 3xx przekierowanie klienta pod inny URL; 4xx błąd po stronie klienta; 5xx błąd po stronie a; Przykłady: 200 OK 404 Not Found 301 Moved Permanently 302 Moved Temporarily 500 Server Error Linie nagłówkowe Header1: some-long long-value value-1a, some-long long-value value-1b HEADER1: some-long long-value value-1a, some-long long-value value-1b Przykłady: Klient From: User-agent: Mozilla/80 Serwer Server: Apache/74b6-dev Last-Modified: Fri, 31 Dec :59:59 GMT Nagłówki ciała wiadomości Content-Type: nagłówek specyfikuje typ danych, np text/html lub image/gif Content-Length: nagłówek podaje długość ciała wiadomości w bajtach 8

9 Przykład transakcji HTTP 10 Klient: GET /path/filehtml HTTP/10 From: User-Agent: HTTPTool/10 [pusta linia] Serwer: HTTP/ OK Date: Fri, 31 Dec :59:59 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 1354 [pusta linia] <html> </html> Eksperymenty z HTTP telnet wwwsomehostcom 80 GET /path/filehtml HTTP/10 [tu moŝna wpisać nagłówki] [pusta linia (2x Enter)] Najważniejsze udoskonalenia HTTP 11 HTTP Persistent connection (trwałe połączenia) możliwość prowadzenia wielu transakcji podczas jednego połączenia TCP: persistent connection oraz pipelining; lepsza obsługa ów cache; możliwość przesyłania obiektów w częściach zanim zostaną w całości wygenerowane chunked encoding; obsługa wielu domen przypisanych do jednego IP; HTTP Pipelining (potok) Nowe cechy klienta dołączanie do każdego żądania nagłówka Host:; akceptowanie odpowiedzi, w której dane są podzielone na części; domyślne wspieranie trwałych połączeń lub w przeciwnym wypadku dołączanie nagłówka Connection: close; możliwość generowania nagłówka Expect: 100-continue oraz obsługa odpowiedzi 100 Continue; 9

10 Nowe cechy a obsługa żądania z nagłówkiem Host:; akceptowanie żądania z bezwzględnym (pełnym) URL; możliwość generowania odpowiedzi we fragmentach; domyślne wspieranie trwałych połączeń i obsługa odpowiedzi z nagłówkiem Connection: close; możliwość generowanie odpowiedzi 100 Continue; dołączanie do każdej odpowiedzi nagłówka Date:; obsługa żądań z nagłówkami If-Modified-Since: oraz If-Unmodified-Since:; obsługa żądań (przynajmniej) z metodami GET, HEAD, POST; obsługa żądań HTTP 10; Wirtualne y, czyli nagłówek Host: GET /path/filehtml HTTP/11 Host: wwwhost1com [pusta linia] GET /path/filehtml HTTP/11 Host: wwwhost2com [pusta linia] Klastrowe systemy webowe Architektura klastrowego systemu webowego WWW #1 stosowane mechanizmy klient żądanie HTTP INTERNET rozdzielacz sieciowy LAN WWW #s WWW #S klastrowy system webowy Mechanizmy przekierowywania żądań W klastrowych systemach webowych mechanizm zależy od warstwy stosu protokołowego ISO/OSI, na której rozdzielacz sieciowy przekierowuje pakiety przychodzące od klienta do docelowego a WWW Można wyróżnić dwa rodzaje rozdzielaczy sieciowych: czwartej warstwy sieciowej, siódmej warstwy sieciowej Rozdzielacze sieciowe czwartej warstwy sieciowej Przeprowadzają przekierowanie ślepe na treść żądania użytkownika, ponieważ rozdzielacz podejmuje decyzje o przekierowaniu żądania w momencie gdy klient prosi o nawiązanie połączenia z serwisem poprzez wysłanie pakietu TCP SYN 10

11 Rozdzielacze sieciowe siódmej warstwy sieciowej Mogą podejmować decyzje o przekierowaniu żądania użytkownika na podstawie nagłówka HTTP żądania Klient nawiązuje połączenie TCP z rozdzielaczem, rozdzielacz analizuje żądanie HTTP w warstwie aplikacyjnej i przekierowuje żądanie do wybranego a Własności mechanizmów przekierowywania żądań Mechanizm przekierowywania żądań siódmej warstwy sieciowej jest znacznie mniej wydajny od mechanizmu czwartej warstwy, lecz pozwala na zastosowanie bardzie wyszukanych algorytmów rozdziału żądań Wybór mechanizmu przekierowania żądań ma zasadniczy wpływ na wybór algorytmu rozdziału żądań, ponieważ dostępne informacje w obu rodzajach rozdzielaczy są całkiem różne Architektury połączeń systemów klastrowych We wszystkich rozwiązaniach pakiety płynące od klienta muszą przejść przez rozdzielacz sieciowy, natomiast WWW może wysłać pakiety z odpowiedzią bezpośrednio do klienta Ze względu na powyższą własność wyróżnia się architektury: dwukierunkową, jednokierunkową, klient Architektura dwukierunkowa obiekt żądanie HTTP INTERNET rozdzielacz sieciowy LAN WWW #1 WWW #s WWW #S klastrowy system webowy klient Architektura jednokierunkowa obiekt żądanie HTTP INTERNET rozdzielacz sieciowy LAN WWW #1 WWW #s WWW #S Architektura jednokierunkowa vs dwukierunkowa Zazwyczaj architektury jednokierunkowe są bardziej złożone Architektury jednokierunkowe umożliwiają uzyskanie wyższej wydajności klastra, ponieważ przez rozdzielacz sieciowy przechodzą jedynie pakiety przychodzące od klienta Architektury dwukierunkowe są łatwiejsze do zaimplementowania Rozdzielacz sieciowy dwukierunkowy może stać się wąskim gardłem serwisu ze względu na fakt, że musi przetwarzać pakiety zarówno przychodzące jak i wychodzące klastrowy system webowy 11

12 I Rozdzielacze sieciowe czwartej warstwy sieciowej pracują na poziomie warstw TCP/IP Na tym poziomie rozdzielacz sieciowy zarządza całymi połączeniami TCP Aby możliwe było prawidłowe przekierowywanie pakietów pochodzących z tego samego połączenia TCP do odpowiedniego a WWW, rozdzielacz sieciowy (przełącznik webowy) wykorzystuje tablice połączeń (ang binding table) II Gdy przychodzi pakiet TCP od klienta do rozdzielacza, analizowany jest nagłówek pakietu: jeśli pakiet należy do już istniejącego połączenia to przesyłany jest do odpowiedniego a WWW zgodnie z tablicą połączeń, jeśli pakiet ma dopiero utworzyć połączenie (jest pakietem typu SYN): 1) wybierany jest docelowy WWW (zgodnie z algorytmem rozdziału żądań), 2) dodawany jest zapis do tablicy połączeń, 3) pakiet przesyłany jest do a III Zwykle, w każdym wierszu tablicy połączeń zawarte są następujące dane: adres IP klienta, port TCP klienta, adres IP a WWW, port TCP przełącznika webowego w połączeniu z em Architektura dwukierunkowa - I W architekturze tej wszystkie y w klastrze posiadają własne adresy IP Stosuje się tu mechanizm dwukrotnego przepisywania pakietów (ang packet double-rewriting) Pakiety przychodzące od klienta jak i wychodzące z serwisu przechodzą przez przełącznik webowy i są w nim przepisywane Technika ta znana jest również pod nazwą NAT (ang Network Address Translation) klient Architektura dwukierunkowa - II obiekt żądanie HTTP INTERNET rozdzielacz sieciowy LAN WWW #1 WWW #s WWW #S klastrowy system webowy Architektura dwukierunkowa Dwukrotne przepisywanie pakietów W pakietach przychodzących od klienta przełącznik webowy przepisuje: docelowy, własny adres VIP (ang Virtual IP) na adres a WWW, źródłowy adres klienta na adres VIP, W pakietach przychodzących od a WWW przełącznik webowy przepisuje: Docelowy, własny adres VIP na adres klienta, źródłowy adres a WWW na adres VIP, Wszystkie pakiety przychodzące i wychodzące mają przeliczane sumy kontrolne pakietów w warstwie trzeciej (IP) i czwartej (TCP) 12

13 Architektura jednokierunkowa - I Architektura jednokierunkowa-ii W architekturze tej: pakiety przychodzące przechodzą przez przełącznik webowy, pakiety wychodzące kierowane są bezpośrednio z a WWW do klienta Technika ta umożliwia stosowanie wysokoprzepustowej sieci dla pakietów wychodzących klient obiekt żądanie HTTP INTERNET rozdzielacz sieciowy LAN WWW #1 WWW #s WWW #S klastrowy system webowy Architektura jednokierunkowa-iii Istnieją trzy mechanizmy umożliwiające wykorzystanie architektury jednokierunkowej: jednokrotne przepisywanie pakietów (ang packet single-rewriting); tunelowanie pakietów (ang packet tunneling); przesyłanie pakietów (ang packet forwarding); Architektura jednokierunkowa Jednokrotne przepisywanie pakietów Przełącznik webowy: przepisuje w każdym pakiecie przychodzącym docelowy adres IP z VIP serwisu na adres docelowego a WWW (nie zmienia adresu źródłowego), przesyła pakiet do a WWW Serwer WWW: przepisuje w każdym pakiecie wychodzącym źródłowy adres IP ze swojego na VIP serwisu (nie zmienia adresu docelowego), wysyła pakiet z odpowiedzią bezpośrednio do klienta Architektura jednokierunkowa Tunelowanie pakietów Przełącznik webowy: opakowuje pakiet IP otrzymany od klienta w kolejny pakiet IP z adresem docelowym a WWW, wysyła pakiet do a WWW Serwer WWW: wyłuskuje pierwotny pakiet i wysyła go na swój drugi interfejs sieciowy o adresie takim samymadresie jak VIP, wysyła pakiet z odpowiedzią bezpośrednio do klienta przez drugi interfejs sieciowy (bez podmiany adresów) Architektura jednokierunkowa Przesyłanie pakietów I Architekturę tę można stosować pod pewnymi warunkami: y oraz przełącznik webowy znajdują się w jednej sieci LAN, wszystkie urządzenia mają przypisany wirtualny adres IP serwisu (VIP), y mają wyłączony protokół ARP (ang Address Resolution Protocol) 13

14 Architektura jednokierunkowa Przesyłanie pakietów II Przesyłanie pakietów odbywa się na poziomie drugiej warstwy sieciowej: Przełącznik webowy przesyła otrzymany pakiet do wybranego a WWW wykorzystując adresację MAC (ang Media Access Control) [ignoruje zasady adresacji warstwy 3 i 4] Serwer wysyła pakiet z odpowiedzią bezpośrednio do klienta wykorzystując adresację warstwy 3 i 4 (nie musi dokonywać żadnych zmian w adresach warstwy 3 i 4) Architektura dwukierunkowa Wady i zalety przełącznik webowy może stać się wąskim gardłem (musi przepisywać również pakiety wychodzące, których jest o wiele więcej niż pakietów przychodzących), +nie wymaga modyfikacji oprogramowania ów Architektura jednokierunkowa Wady i zalety przepisywanie adresów przez y WWW: powoduje dodatkowe ich obciążenie, wymaga modyfikacji ich stosu protokołowego; tunelowanie pakietów wymaga, aby y miały zaimplementowany mechanizm tunelowania (nie jest to standardem w wielu systemach operacyjnych) przesyłanie pakietów ograniczone jest do zasięgu segmentu sieci lokalnej rozdzielacze sieciowe siódmej warstwy sieciowej pracują w warstwie aplikacji decyzja o przekierowaniu żądania użytkownika może być podjęta w oparciu o zawartość żądania +przełącznik webowy nie stanowi wąskiego gardła Przesyłanie pakietów 1 Klient: nawiązuje połączenie TCP z przełącznikiem webowym, przesyła żądanie HTTP do przełącznika webowego, 2 Przełącznik WWW: w oparciu o żądanie klienta wybiera docelowy WWW, nawiązuje połączenie TCP z em WWW, przesyła do a WWW żądanie HTTP klient na tle warstwy czwartej przełącznik WWW czwartej warstwy sieciowej SYN ACK, SYN żądanie HTTP SYN ACK, SYN żądanie HTTP WWW klient przełącznik WWW siódmej warstwy sieciowej SYN ACK, SYN żądanie HTTP SYN WWW ACK, SYN żądanie HTTP 14

15 Architektura dwukierunkowa brama TCP (ang TCP gateway) przełącznik WWW działa jak inteligentny proxy; dane przychodzące i wychodzące z serwisu przechodzą przez warstwę aplikacji przełącznika; splot TCP (ang TCP splicing) dane przychodzące od klienta do serwisu przechodzą przez warstwę aplikacji rozdzielacza i trafiają przez drugie połączenie do a; pakiety z a do klienta przechodzą przez warstwę czwartą przełącznika, gdzie są przepisywane (zmieniany jest adres źródłowy i docelowy pakietu), Architektura jednokierunkowa oddanie połączenia TCP (ang TCP handoff); po nawiązaniu połączenia klienta z przełącznikiem i wybraniu a WWW rozdzielacz przekazuje połączenie owi; pakiety płynące od klienta przechodzą przez warstwę aplikacji rozdzielacza i są wysyłane do a; pakiety z a dostarczane są bezpośrednio do klienta; rozwiązanie wymaga modyfikacji stosu protokołowego zarówno rozdzielacza jak i ów WWW przeskok połączenia TCP (ang TCP connection hop); gdy klient nawiąże połączenie z rozdzielaczem, połączenie to jest przekazywane do a poprzez opakowywanie pakietów IP w pakiety RPX (ang Resonate Packet exchange), każdy musi posiadać pozorny wirtualny adres serwisu Architektura dwukierunkowa Wady i zalety przełącznik webowy może stać się wąskim gardłem (musi przepisywać również pakiety wychodzące, których jest o wiele więcej niż pakietów przychodzących), +nie wymaga modyfikacji oprogramowania ów Sódma warstwa sieciowa Architektura jednokierunkowa Wady i zalety ograniczenie do konkretnego rozwiązania firmowego - patrz protokół RPX +przełącznik webowy nie stanowi wąskiego gardła Taksonomia mechanizmów przekierowywania żądań w klastrach WWW architektury jednokierunkowe przełączniki WWW czwartej warstwy sieciowej architektury dwukierunkowe klastrowe systemy webowe architektury dwukierunkowe przełączniki WWW siódmej warstwy sieciowej architektury jednokierunkowe Algorytmy rozdziału żądań w klastrach ów WWW jednokrotne tunelowani przepisywanie e pakietów pakietów przesyłanie pakietów dwukrotne przepisywanie pakietów brama splot TCP TCP oddanie połączeni a TCP przeskok połączeni a TCP 15

16 Cele rozdziału żądań równoważenie obciążeń (ang load balancing) ów taki rozdział żądań, aby wszystkie były jednakowo obciążone, dzielenie obciążenia (ang load sharing) taki rozdział żądań, aby żaden z ów nie był przeciążony Cechy algorytmów rozdziału żądań WWW Mała złożoność obliczeniowa ponieważ decyzje o przekierowaniu żądania muszą być podjęte w czasie rzeczywistym, algorytm powinien mieć znacznie krótszy czas podejmowania decyzji od czasu obsługi żądania przez Kompatybilność ze standardami panującymi w Internecie, a w szczególności w usłudze WWW Lokalność informacji wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji o przekierowniu żądania powinny być dostępne w przełączniku lub w jednym z elementów klastra statyczne kliencie Taksonomia algorytmów rozdziału żądań WWW przełączania połączeń czwartej warstwy sieciowej ze dynamiczne Alg rozdziału żądań kliencie i ze przełączania połączeń siódmej warstwy sieciowej kliencie dynamiczne kliencie i ze Algorytmy statyczne Random rozdziela żądania równomiernie na wszystkie y z równym prawdopodobieństwem wyboru każdego z ów Round-Robin (RR) tworzona jest lista ów oraz wskaźnik do ostatnio wybranego a np s n, każde kolejne żądanie przydzielane jest następnemu z listy owi s n+1 Przykład algorytmu RR r - żądanie HTTP, n - numer wybranego, N - liczba ów w klasterze, while (prawda) pobierz następne żądanie r n := (n+1) mod N wyślij r do a o numerze n Algorytmy statyczne cd Static Weighted Round-Robin (static WRR) poszczególne y mają przypisane wagi (w n ) wyrażone w procentach, które określają procent liczby żądań, które powinny być przekierowane do poszczególnych ów 16

17 Przykład alg static WRR Numer kolejnego a wybierany jest na podstawie liczby q generowanej losowo: while (prawda) pobierz następne żądanie r; repeat losuj q; n := (n+1) mod N until ( q w n ) wyślij r do a o numerze n; informację o kliencie Client partition algorytm posiadający kliencie klienty rozróżniane są na podstawie adresu IP oraz portu TCP tym samym klientom przydzielane są te same y WWW zalety: zakupy trafiaja do tego samego koszyka, żądania klientów o pewnych adresach IP mogą być kierowane do wybranych ów, wady: często zdarza się, że klienty korzystają z ów Proxy lub pracują za ścianą ogniową informację o ze Problemy z osiągnieciem informacji o stanie ów: jakie miary obciążenia ów są potrzebne, jak często pobierać informacje z ów, w jaki sposób przesyłać informacje czy informacja jest aktualna Miary obciążenia ów dzieli się na trzy grupy: miary wejściowe (ang input indexes), miary a (ang server indexes), miary ekspediowane (ang forward indexes) informację o ze Miary wejściowe obliczane są przez przełącznik, nie wymagają przesyłania jakichkolwiek informacji z a, przykłady miar: czas obsługi żądania, mierzony przez przełącznik WWW liczba aktywnych połączeń z danym em informację o ze Miary a przesyłane są z a na rozdzielacz, dane zbierane są na ze periodycznie przez wyspecjalizowanie oprogramowanie, przykłdowe miary: obciążenie procesora, obciążenie dysku, obciążenie karty sieciowej, wielkość dostępnej pamięci operacyjnej, liczba procesów na ze, informację o ze Miary ekspediowane uzyskiwane są poprzez wysłanie z przełącznika na próbnych żądań HTTP, często wykorzystywane są w architekturze jednokierunkowej, przykłady miar: czas obsługi żądania, mierzony przez przełącznik WWW 17

18 informację o ze Algorytm Least Loaded wybierany jest zawsze, dla którego wartość określonej miary obciążenia a jest mniejsza niż dla pozostałych ów, wykorzystywane miary obciążenia a: obciążenie procesora, dysku, karty sieciowej, liczba aktywnych połączeń TCP na poszczególnych ach (Least Connections), inna odmiana: Fastest Response przełącznik wybiera o najkrótszym czasie obsługi zmierzonym w oknie czasowym informację o ze Weighted Round-Robin (WRR) wybiera y ze statycznie utworzonej listy z prawdopodobieństwem wyboru zależnym od wagi przypisanej owi, wagi zmieniają się dynamicznie w zależności od obciążenia poszczególnych ów, stosowane miary obciążeń ów: obciążenie procesora, dysku, liczba aktywnych połączeń, liczba procesów a (ponoć najlepsza miara), dostępna pamięć, średni czas odpowiedzi, dobór miary zależy od: rodzaju ów pracujących w klasterze, rodzaju obiektów pobieranych przez użytkowników z serwisu informację o kliencie i ze Client affinity łączy w sobie cechy algorytmu Client partition oraz algorytmów posiadających ze, nowe klienty przekierowywane są do ów najmniej obciążonych, klienty korzystające z serwisu od jakiegoś czasu przekierowywane są do ów, na których już przeprowadzały transakcje, informacje pochodzące od klientów i stanie ów mają różne wagi, klientach mają zwykle wyższy priorytet w procesie podejmowania decyzji Podsumowanie W przełącznikach wykorzystujących rozdzielacze czwartej warstwy sieciowej: statyczne są najszybszymi i najmniej obciążającymi rozdzielacz metodami doboru a, w zadowalającym stopniu umożliwiają równoważenie obciążeń na ach, dynamiczne: umożliwiają uzyskanie jeszcze większej wydajności klastra ów, w prymitywny sposób wspomagają stałe połączenia klienta z em, Podsumowanie cd: występują trudności związane z: wyborem miar obciążenia ów, sposobem przekazywania wartości tych miar do przełącznika, doborem częstości przesyłania wartości miar, statyczne Podsumowanie Algorytmy przełączania połączeń czwartej warstwy sieciowej kliencie dynamiczne ze kliencie i ze Od powyższych czynników w zasadniczy sposób zależy wydajność klastra ów Random Round-Robin (RR) Static Weighted RR Client partition Weighted RR Least Loaded Client affinity 18

19 statyczne kliencie Taksonomia algorytmów rozdziału żądań WWW przełączania połączeń czwartej warstwy sieciowej ze dynamiczne Alg rozdziału żądań kliencie i ze przełączania połączeń siódmej warstwy sieciowej kliencie dynamiczne kliencie i ze Wszystkie na tym poziomie wykorzystują do podjęcia decyzji informację zawartą w żądaniu, są dużo bardziej skomplikowane, wymagają większych nakładów obliczeniowych Pro: zaspokojenie wzrastających wymagań użytkowników, Contra: wzrost prawdopodobieństwa powstawania wąskiego gardła na przełączniku WWW nowe cechy 1 Elastyczne lokowanie zawartości ów WWW Przełącznik zapoznaje się z żądaniem klienta i wysyła żądanie na WWW, który posiada żądane informacje Nie jest konieczne wykonywanie i utrzymywanie całej kopii zawartości serwisu WWW na wszystkich ach nowe cechy 2 Wspomaganie stałego połączenia Przełączanie warstwy siódmej umożliwia utrzymywanie stałego połączenia w następujących przypadkach: transakcja płacenia poprzez sieć, złożone wyszukiwanie w sieci, wykonywanie zakupów (koszyk), inne nowe cechy 3 Podwyższona wydajność grupy ów Znając żądanie klienta rozdzielacz może wysłać żądanie HTTP na, który już udostępniał żądany obiekt Obiekt pobierany jest pamięci podręcznej a W ten sposób uzyskuje się przyspieszenie działania klastra nowe cechy 4 Poprawione działanie grupy ów Rozwiązanie problemu HTTP 11 polegającego na utrzymywaniu połączeń TCP Następuje rozbijanie ciągu żądań z jednego połączenia TCP na pojedyncze żądania Każde żądanie może być przekazane innemu owi WWW Uzyskuje się lepsze zbalansowanie obciążeń oraz skrócenie czasu obsługi żądań 19

20 nowe cechy 5 Identyfikacja użytkownika Znając treść nagłówka HTTP przełącznik może jednoznacznie identyfikować użytkowników Można zastosować podział użytkowników na klasy, np: użytkownicy powracający do serwisu (stali klienci), użytkownicy płacący za usługę, będą obsługiwani są szybciej i bardziej niezawodnie cele działania 1 Dzielenie obciążenia: wygładzenie przelotnych szczytowych przeciążeń ów 2 Specjalizacja ów: wykorzystanie cech i różnic jakości pracy ów w celu minimalizacji czasu obsługi żądania 3 Zwiększenie trafialności w cache: zwiększenie prawdopodobieństwa występowania obiektu w pamięci operacyjnej a 4 Identyfikacja użytkownika: precyzyjna identyfikacja użytkowników kliencie dzielenie obciążenia specjalizacja ów zwiększenie trafialności w cache Algorytmy siódmej warstwy dynamiczne kliencie i ze identyfikacja użytkownika zwiększenie trafialności w cache adaptacyjne kliencie i ze dzielenie obciążenia dzielenie obciążenia zwiększenie trafiallności w cache specjalizacja ów informację o kliencie Session identifiers identyfikuje sesje użytkownika do wyboru a wykorzystuje najczęściej dwie strategie: Cookie-Based Scheduling rozpoznawani na podstawie nagłówka cookie użytkownicy dzieleni są na klasy, które» mogą być przydzielane do szybszych i bardziej niezawodnych ów,» mają dostęp do dodatkowych zasobów Persistence gdy występuje konieczność łączenia użytkownika zawsze z tym samym em, np koszyk z zakupami istnieją dwie odmiany:» Cookie-based persistence gdy wykorzystywane jest cookie» SSL persistence gdy wykorzystywany jest identyfikator SSL informację o kliencie Service partitioning Pewne klasy obiektów mogą znajdować się (być generowane) tylko na wyspecjalizowanych ach, np: obiekty HTML statyczne, obiekty HTML dynamiczne, obiekty multimedialne Na podstawie żądania HTTP, przełącznik ustala typ żądanego obiektu i przesyła żądanie do odpowiedniego a Efektywność algorytmu w dużej mierze zależy od przystosowania ów do obsługi konkretnych typów obiektów informację o kliencie Hash Rozdział zasobów na y odbywa się poprzez funkcje mieszające Przełącznik przekazując żądanie do odpowiedniego a kieruje się nazwą zasobu oraz mapą powstałą podczas rozdziału zasobów Zalety: równomiernie dociążone y podwyższona trafialność pamięci cache ów Wady: Gdy pobierane są części stron WWW, niektóre y mogą być silniej obciążane (obniża się ich wydajność) Algorytm ten przeznaczony jest dla serwisów obsługujących zasoby statyczne 20

21 informację o kliencie SITA-E Żądania użytkowników rozdzielane są na podstawie wielkości żądanych obiektów statycznych Każdy ma przyporządkowany pewien zakres wielkości obiektów Przełącznik określa wielkość żądanego obiektu na podstawie tabeli <nazwa, wielkość> i na tej podstawie wybiera Aby algorytm spełniał swój cel, należy starannie ustalić zakresy wielkości obiektów Zakresy powinny zmieniać się wraz ze zmianami upodobań użytkowników (trzeba je śledzić!) informację o kliencie CAP (Client-Aware Policy) lub MC-RR (Multi-Class Round-Robin) popularny podział zasobów: publikacje WWW zasoby statyczne oraz w małym stopniu obciążajce zasoby dynamiczne, transakcje WWW zasoby, które w dużym stopniu obciążają dysk i procesor a (konieczność korzystania z bazy danych), multimedia zasoby audio i video informację o kliencie klasyfikacja zasobów zastowana w algorytmie CAP: N statyczne i lekko dynamiczne publikacje WWW DB serwisy obciążające dysk, CB serwisy obciążające procesor, DCB serwisy obciążające dysk i procesor informację o kliencie rozdzielacz przełącza cyklicznie żądanie z każdej z klas do innego a WWW tak, aby żaden nie był przeciążony (procesor i dysk), każdy z ów WWW może obsłużyć każde z prawidłowych żądań, wszystkie y otrzymują podobną liczbę żądań należących do tej samej klasy, żądania HTTP informację o kliencie przełącznik WWW N N N DB CB CB N N DB CB DCB WWW #1 WWW #2 Przykład: #1 ma w kolejce trzy rodzaje żądań typu N, jedno typu DB i dwa typu CB, #2 otrzymał poprzednio dwa żądania typu N, i po jednym z typu DB, CB, DCB, informację o kliencie N DCB DB N N N DB CB CB CB N DCB DB DB N przełącznik WWW żądania HTTP CB DB N N N DB CB DCB żądania HTTP po przekierowaniu przez rozdzielacz Przykład cd: do serwisu WWW przyszły kolejno żądania: N, DB, DB, DCB, N, CB CAP przydzielił pierwsze dwa żądania owi #2, następne trzy owi #1 i ostatnie ponownie #2 w ten sposób każdy obsłużył podobną liczbę żądań każdej klasy WWW #1 WWW #2 21

22 informację o kliencie i ze Cache manager specjalny program nazywany zarządcą pamięci podręcznej posiada zawartości pamięci podręcznej poszczególnych ów gdy przychodzi żądanie i obiekt jeszcze nie znajduje się w pamięci cache żadnego z ów, to wybierany jest najmniej obciążony gdy przychodzi żądanie i obiekt znajduje się w pamięci podręcznej ów, to wybierany jest ten (spośród ów posiadających obiekt), który jest najmniej obciążony ale informację o kliencie i ze Cache manager, cd: jeśli jednak obciążenie wybranego a jest większe niż ε procent w stosunku do najmniej obciążonego a w klastrze, to wybierany jest najmniej obciążony w całym klasterze, wartość ε dobierana jest przez administratora serwisu w zależności od liczby ów oraz wielkości ich pamięci operacyjnej, jeśli wartość ε jest równa 0, to zawsze wybierany będzie najmniej obciążony w całym klasterze bez względu na zawartości pamięci podręcznych ów, jeśli wartość ε jest równa 100, to nie będzie brane pod uwagę obciążenie ów informację o kliencie i ze LARD (Basic Locality-Aware Request Distribution) jako obciążenie a brana jest pod uwagę liczba aktywnych połączeń na danym ze jeśli obiekt pobierany jest po raz pierwszy, przekieruj go na najmniej obciążony, jeśli obiekt pobierany jest po raz kolejny, przekieruj go na, z którego był już pobierany o ile nie jest przeciążony (nie ma dużej różnicy między obciążeniem tego a a innymi), jeśli obiekt pobierany jest po raz kolejny i, z którego był już pobierany jest przeciążony, przekieruj go na najmniej obciążony informację o kliencie i ze LARD (Basic Locality-Aware Request Distribution) cd poprawnie balansuje obciążenia ów zwiększa trafialność w pamięć cache ów przykład rozdziału żądań dla algorytmu LARD A A B C B B AAA żądania HTTP Przełącznik A A A A A B C B B żądania http po przekierowaniu przez rozdzielacz WWW #1 WWW #2 informację o kliencie i ze Odmiana LARD Locality-Aware Request Distribution with Replication różnica polega na tym, że jeden zasób może być pobierany z kilku ów naraz, jeżeli bardzo wielu użytkowników pobiera ten sam obiekt jednocześnie jeśli poprzednie y zostały przeciążone w czasie, gdy obsługiwały żądania dotyczące jakiegoś obiektu do jego obsługi włączany jest kolejny LARD jest jednym z najskuteczniejszych algorytmów podnoszących wydajność klastra ów Podsumowanie Algorytmy wykorzystujące informacje pochodzące jedynie od klienta umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji z uwzględnieniem charakterystycznych cech obsługiwanych obiektów Algorytmy wykorzystujące informacje pochodzące z a oraz od klienta są zazwyczaj bardziej złożone i przy strategiach tych pojawiają się zazwyczaj problemy związane z doborem i sposobem przekazywania wartości miar obciążenia ów te mają jednak przewagę na poprzednimi, ponieważ nie dopuszczają do dużego niezrównoważenia obciążeń na ach 22

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne 1 z 44 2014-01-03 13:29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami

Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami Moduł 11.Warstwa transportowa i aplikacji Zadaniem warstwy transportowej TCP/IP jest, jak sugeruje jej nazwa, transport danych pomiędzy aplikacjami urządzenia źródłowego i docelowego. Dokładne poznanie

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Zadanie WP 2.1. Zdalny dostęp do bibliotek naukowych Przegląd cech i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki Marcin Gryszkalis Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Praca wykonana w Zakładzie Informatyki Stosowanej pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP Wykład 4 Protokół HTTP wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Protokół HTTP 1 Plan wykładu Wprowadzenie do protokołu HTTP Struktura komunikatów żądania i odpowiedzi Specyfikacja MIME Uwierzytelnianie metodą

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO VOIP OPARTEGO NA SIP

BEZPIECZEŃSTWO VOIP OPARTEGO NA SIP WOJCIECH MAZURCZYK, KRZYSZTOF SZCZYPIORSKI Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 E-mail: {W.Mazurczyk, K.Szczypiorski}@tele.pw.edu.pl http://security.tele.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Zapory ogniowe typu NBAR

Zapory ogniowe typu NBAR SAMODZIELNY ZAKŁAD SIECI KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA 90-924 Łódź ul. Stefanowskiego 18/22 tel./fax. (42) 636 03 00 e-mail: szsk@zsku.p.lodz.pl Marcin Giełdziński Zapory ogniowe typu NBAR praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Akceleracja datacenter

Akceleracja datacenter techniczne zasady działania i konfiguracji na przykładzie urządzeń Juniper Networks serii DX Ewolucja wymagań w datacenter: Migracja aplikacji korporacyjnych z tradycyjnej architektury klient serwer do

Bardziej szczegółowo

Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią

Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią Wykonali : Roman Popek Marcin Weron Piotr Wolak 1 1 SNMP protokół zarządzania sięcią. 1.1 Programy zarządzania 1.2 Agenci 1.3 Bazy informacji i zarządzania(mib)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieci komputerowych

Wprowadzenie do sieci komputerowych 16 Wprowadzenie do sieci komputerowych Siecią komputerową nazywa się grupę komputerów lub innych urządzeń połączonych z sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia zasobów, na przykład: korzystania ze

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

Analiza protokołu TCP/IP

Analiza protokołu TCP/IP Analiza protokołu TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) w systemie Microsoft Windows 2000 jest standardowym, rutowalnym protokołem sieciowym, który jest najbardziej kompletnym

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo