Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem zmian przepisów dotyczących umów zleceń i członków RN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem zmian przepisów dotyczących umów zleceń i członków RN"

Transkrypt

1 Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem zmian przepisów dotyczących umów zleceń i członków RN.

2 Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Ustawa deregulacyjna tj. ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej wprowadza kilka zmian które są związane z obowiązkami płatników dotyczącymi opłacania składek na ubezpieczenia.

3 Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Zniesiony został obowiązek sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do ZUS-u w dokumentach rozliczeniowych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku. Co roku każdy płatnik w terminie do końca kwietnia miał obowiązek sprawdzić poprawność rozliczeń za rok ubiegły i w razie stwierdzenia nieprawidłowości złożyć korektę dokumentów.

4 Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Niedopełnienie tego obowiązku, stanowiło wykroczenie, za które płatnikowi składek albo osobie zobowiązanej do działania w jego imieniu mogła zostać wymierzona grzywna w wysokości do 5000 zł. Grzywna ta na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wymierzana była przez sąd na wniosek ZUS. Grzywna mogła być orzeczona nie tylko wobec płatnika składek, ale także w stosunku do osoby, która zobowiązana była do działania w jego imieniu

5 Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Płatnik nie powinien być karany, gdy korektę dokumentów rozliczeniowych składał za rok ubiegły po 30 kwietnia, jeśli dopiero po tym dniu odkrył pomyłkę, np. uzyskał informację, że określony przychód, od którego nie naliczał składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jednak powinien być wliczony do podstawy wymiaru. Taka sytuacja mogła powstać zarówno wówczas, gdy płatnik sam odkrył swoją pomyłkę, jak i wówczas, gdy jego nieprawidłowe postępowanie wyszło na jaw podczas przeprowadzanej przez ZUS kontroli.

6 Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Należy jednocześnie podkreślić, iż ta zmiana nie zwalnia w żaden sposób płatników z obowiązku składania korekt dokumentów ubezpieczeniowych. W razie stwierdzenia, że w złożonym dokumencie rozliczeniowym zawarte są nieprawidłowe dane, płatnik składek zobowiązany jest przekazać do ZUS korektę dokumentów, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia tych nieprawidłowości.

7 Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Jeżeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze: 1)decyzji imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji; 2) kontroli imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

8 Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Płatnicy składek zostali zwolnieni z obowiązku przekazania ubezpieczonym informacji o należnych za nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne,o ile te osoby podlegają tylko temu ubezpieczeniu. Przed zmianą z tego obowiązku byli zwolnieni tylko płatnicy którzy opłacali składki za bezrobotnych oraz emerytów i rencistów.

9 Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Ustawodawca wprowadził możliwość przekazywania tej informacji ale wyłącznie na wniosek osoby ubezpieczonej nie częściej niż raz na miesiąc za miesiąc poprzedni Płatnicy nie będą już zobowiązani do przekazywani informacji rocznej osobom które podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Taki obowiązek istnieje w stosunku do osób które podlegają ubezpieczeniom społecznym. Informacje zawarte w raportach płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu elektronicznego - w celu ich weryfikacji.

10 Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych które mają wpływ na kwestie związane z ustalania przychodu jaki uzyskują ubezpieczeni w związku z korzystaniem ze służbowego samochodu do celów prywatnych

11 Zmiany od 1 stycznia 2015 r. w art. 12 ustawy o pdof po ust. 2 dodaje się ust. 2a 2c w brzmieniu: 2a. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: 1) 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm 3 ; 2) 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3.

12 2b. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a. 2c. Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. ;

13 Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika będzie różnica pomiędzy wartością określoną w ustawie i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. Zmiana ta likwiduje lukę prawną i trudności jakie były z ustaleniem przychodu jaki pracownik uzyskuje w związku z korzystaniem ze służbowego samochodu.

14 Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Ustawodawca wprowadza nowe zwolnienie od podatku w art. 21 pky.14a ustawy o pdof tj. wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.3), Czyli pojazdem samochodowy przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

15 Taki przychód może być również zwolniony od składek na podstawie par.2 ust.1 pkt.26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek. Zgodnie z tym przepisem wyłączone z podstawy wymiaru są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Gdy więc płatnik wprowadzi do swoich przepisów płacowych zapis mówiący o tym,że zapewnia swoim pracownikom transport np. z domu do pracy i z powrotem to takie świadczenie będzie zwolnione od składek.

16 Członkowie RN Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą zmiany dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za członków rad nadzorczych. Osoba która będzie pełniła obowiązki członka rady nadzorczej z tego tytułu obowiązkowo będzie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o ile będzie z tytułu pełnienia tej funkcji będzie otrzymywała wynagrodzenie

17 Członkowie RN Ustawodawca wprowadzając obowiązek ubezpieczenia dla tej grupy osób nie wskazał o jakich członków Rad nadzorczych chodzi. Wobec tego obowiązek ubezpieczeń dotyczy zarówno członków Rady Nadzorczej pełniących swoje obowiązki w spółkach prawa handlowego ( np. spółka z o.o., spółka akcyjna) jak i spółdzielniach czy też przedsiębiorstwach państwowych.

18 Członkowie RN kod xx członek RN który w związku z nieodpłatnym pełnieniem funkcji członka RN podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, kod xx - członek RN otrzymujący wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji kod xx członek RN otrzymujący wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji który w związku z zamieszkaniem poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu

19 Członkowie RN Członkowie RN nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu i chorobowemu. Członkowie RN spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom również z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Członek RN emeryt lub rencista obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

20 Członkowie RN Podstawa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe art. 18 w ust. 4 w pkt 9 dodaje się przecinek i pkt 10 w brzmieniu: 10) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 22 stanowi przychód

21 Członkowie RN Do członków RN należy stosować Rozporządzenie MP i PS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek? Art. 21. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1, oraz wyłączenia z podstawy wymiaru składek niektórych rodzajów przychodów.

22 Członkowie RN Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne Do 31 XII 2014 r. art.81 ust.8 pkt.12) Kwota przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanego z tytułu pełnionej funkcji (od 1 I 2015 przepis uchylony) Od 1 I 2015 r. art.81 ust.1 ma brzmienie: do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d i i pkt 3, 11 i 35, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10. ;

23 Ust.6 Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

24 Art. 5b. 1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy zlecenia lub pełnienia funkcji w RN, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

25 Rolnicy i domownicy, którym przed dniem wejścia w ustawy wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniami na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, mogą złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem w okresie, którego dotyczy decyzja, o ile spełniali w okresie objętym wnioskiem warunki określone w art. 5b ustawy zmienianej w art. 2. Wniosek, może być złożony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

26 Zmiany od 1 I 2016 r. 2c. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, lub z innych tytułów osiąga kwotę określoną w art. 18 ust. 4 pkt 5a.,

27 Zmiany od 1 I 2016 r. 2a. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, z zastrzeżeniem ust. 2c.

28 Zmiany od 1 I 2016 r. art. 34 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 6. Zakład, na wniosek płatnika składek, bada prawidłowość wykazanych przez tego płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 9 ust. 2c. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek Zakład stwierdzi błędne wykazanie składek, informuje o tym niezwłocznie płatnika składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika składek. Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek

29 Zmiany od 1 I 2016 r. art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 4, 6 9b, 11, 12, 18a 22, ust. 2, 2a i 2d, duchownych będących członkami zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do płatnika składek..

30 Taki zapis był w wersji która wpłynęła do sejmu w art. 34 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 6. Zakład, na wniosek płatnika składek, bada prawidłowość wykazanych przez tego płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 9 ust. 2c. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek Zakład stwierdzi błędne wykazanie składek, informuje o tym niezwłocznie płatnika składek i ubezpieczonego. Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o wysokości podstawy wymiaru składek u poszczególnych płatników. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony.

31 Definicja pracownika (1) Aby prawidłowo opłacać składki za pracownika, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest to pojęcie jednolite. Słowo pracownik co innego znaczy w prawie pracy, co innego w systemie ubezpieczeń społecznych i jeszcze co innego w świetle ustawy podatkowej. W prawie pracy za pracownika uważamy osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania, wyboru i mianowania (art. 2 kodeksu pracy). Oznacza to, że wymienione osoby są zatrudnione na podstawie stosunku pracy. W systemie ubezpieczeń społecznych pracownikami są: a) zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w myśl kodeksu pracy (w ramach umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania i

32 Definicja pracownika (2) i spółdzielczej umowy o pracę, ale pracownik spełniający kryteria osoby współpracującej zachowuje dla celów ubezpieczeń społecznych status osoby współpracującej, b) wykonujący pracę na podstawie umowy agencyjnej, o dzieło, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego stosujemy przepisy o zleceniu, jeśli zawarli ją z własnym pracodawcą lub, jeśli zawarli ją z obcym podmiotem, ale pracę świadczą na rzecz własnego pracodawcy (art. 8 ust. 1-2 ustawy systemowej). Oznacza to, że za wymienione osoby płatnicy odprowadzają pracownicze składki, czyli w pełnym wymiarze.

33 Definicja pracownika (3) Wedle ustawy podatkowej pracownik to osoba zatrudniona na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, umowy o pracę nakładczą oraz spółdzielczego stosunku pracy (art. 12 ust. 1 i art. 31 ustawy podatkowej). Osoby te podlegają pracowniczemu opodatkowaniu. Zróżnicowane definicje pracownika powodują, że nie zawsze jedną osobę traktujemy jednakowo w świetle różnych gałęzi prawa. Dla przykładu: - pracownika, z którym dodatkowo została zawarta umowa zlecenia, traktujemy w zakresie prawie pracy i prawa cywilnego jako zleceniobiorcę, składki już jednak odprowadzamy na pracowniczych zasadach, a dla prawa podatkowego znowu się staje zleceniobiorcą

34 Jakie składki odprowadzamy za pracownika (1) Za pracownika płatnik (pracodawca) nalicza i opłaca następujące składki na ubezpieczenia społeczne: obowiązkowo emerytalną - w wysokości 19,52% podstawy wymiaru; po połowie, czyli po 9,76%, finansują pracodawca i pracownik, obowiązkowo rentowe - w wysokości 8% podstawy wymiaru; z czego 1,5% podstawy wymiaru finansuje pracownik oraz 6,5% podstawy wymiaru finansuje pracodawca, obowiązkowo chorobową - w wysokości 2,45% podstawy wymiaru; całą finansuje pracodawca, wypadkową różne wysokości; całą finansuje pracodawca. Składki za pracownika płatnik odprowadza od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego zakończenia.

35 Jakie składki odprowadzamy za pracownika (2) Płatnicy składek ustalają samodzielnie stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe (z wyłączeniem płatników, którzy przekazali informację ZUS IWA za 3 ostatnie kolejne lata kalendarzowe). Dla płatników, którzy przekazali informację ZUS IWA za 3 ostatnie kolejne lata kalendarzowe, stopę procentową składki wypadkowej na dany rok składkowy (trwa on od 1.4 do 31.3 następnego roku) ustala ZUS. Płatnicy, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, opłacają składkę zryczałtowaną wynoszącą 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Najwyższa stopa procentowa dla grup działalności w latach składkowych 2013/2014 i 2014/2015 wynosi 3,86%, a w konsekwencji składka wypadkowa dla wskazanych płatników - 1,93% podstawy wymiaru. Składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i zasiłkach macierzyńskich finansuje budżet państwa.

36 Jakie składki odprowadzamy za pracownika (3) Za pracownika należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne niezależnie od tego czy ma on równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń, status ucznia, studenta, emeryta czy rencisty. Nie jest także istotny rodzaj zawartej umowy o pracę - na okres próbny, czas określony, nieokreślony czy też na zastępstwo. Zawarcie każdej z wymienionych umów rodzi obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń oraz opłacania za niego wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pracownik podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym tj: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Obowiązek ubezpieczeń istnieje od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy. W tym okresie podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

37 Jakie składki odprowadzamy za pracownika (4) Jednak nie w całym tym okresie za pracownika istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Składek (z tytułu stosunku pracy) nie opłaca się za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym, wychowawczym czy macierzyńskim. W trakcie tych urlopów stosunek pracy ulega zawieszeniu - pracownik nie świadczy pracy, a pracodawca nie wypłaca mu za ten okres wynagrodzenia.

38 Podział finansowania składek (1) Pracownik finansuje z własnych środków następujące składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia: a) połowę składki emerytalnej 9,76% podstawy wymiaru, b) mniejszą część składek rentowych 1,5% podstawy wymiaru, c) całą składkę chorobową 2,45% podstawy wymiaru. Pracownik pokrywa też z własnych środków w całości składkę zdrowotną 9% podstawy wymiaru, która jest rozliczana w ciężar zaliczki na podatek dochodowy (7,75% podstawy wymiaru) i jego dochodów (1,25% podstawy wymiaru). Zatrudniający finansuje z własnych środków następujące składki na ubezpieczenia społeczne i inne fundusze: a) połowę składki emerytalnej 9,76% podstawy wymiaru, b) większą część składki rentowej 6,5% podstawy wymiaru,

39 Podział finansowania składek (2) c) całą składkę wypadkową - od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru, d) składkę na Fundusz Pracy (FP) 2,45% podstawy wymiaru, e) składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 0,10% podstawy wymiaru, f) ewentualnie składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) 1,5% podstawy wymiaru. Składki na FEP odprowadzają pracodawcy za pracowników, który spełniają łącznie następujące warunki: - urodzili się po r., - wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, których wykaz zawarty jest w załącznikach 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Podstawę wymiaru składek na FEP stanowi podstawa składek emerytalnej i rentowych z ograniczeniem do limitu 30-krotności. Składka na FEP wynosi 1,5 % podstawy wymiaru i finansuje ją pracodawca.

40 Status własnego pracownika (1) Za pracownika z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych uważa się nie tylko osobę pozostającą w stosunku pracy, ale również wykonującą - obok umowy o pracę - umowę agencyjną, zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, albo umowę o dzieło, jeżeli umowy takie zostały zawarte z własnym pracodawcą lub praca na ich podstawie jest wykonywana na jego rzecz. Zawierając wymienione umowy cywilne, pracodawca nie dokonuje dodatkowego zgłoszenia zatrudnionej osoby do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA. Przychód, jaki wypłaca z umowy cywilnej, wykazuje w raporcie ZUS RCA (z kodem xx) wraz z wynagrodzeniem z umowy o pracę. Od tak ustalonej podstawy nalicza i opłaca wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

41 Status własnego pracownika (2) Przykład: Pan Michał jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę i dodatkowo na zlecenie. W r. otrzymał 1000 zł wynagrodzenia z umowy o pracę oraz 1000 zł wynagrodzenia z umowy zlecenia. Składki na ubezpieczenia społeczne należy naliczyć od łącznego wynagrodzenia, tj. od 2000 zł: - emerytalne 2000 zł x 9,76 % = 195,20 zł, tj. po 195,20 zł finansują pracownik i pracodawca, - rentowe 2000 zł x 8% = 160 zł, w tym 130 zł finansuje płatnik i 30 zł pracownik, - chorobowe 2000 zł x 2,45 % = 49 zł finansuje pracownik, - wypadkowe 2000 zł x 1,93 %* = 38,6 zł finansuje pracodawca (przy założeniu, że obowiązuje go taka stawka procentowa składki wypadkowej). Łącznie składki finansowane ze środków ubezpieczonego wynoszą 274,20 zł, w tym 137,10 zł z umowy o pracę i 137,10 zł z umowy zlecenia.

42 Status własnego pracownika (3) Statusu własnego pracownika nie zachowują osoby, którym pracodawca udzielił urlopów bezpłatnego, wychowawczego lub macierzyńskiego. Wymienione urlopy występują, co prawda, w trakcie stosunku pracy (stosunek pracy nie został rozwiązany), jednak są to przerwy w ubezpieczeniach. Pracownik nie świadczy wówczas pracy a pracodawca nie wypłaca za te okresy wynagrodzenia. Podczas tych urlopów pracownik nie podlega więc ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu z tytułu umowy o pracę. Pracodawca ma obowiązek składać za taką osobę imienne raporty miesięczne ZUS RSA z kodem tytułu do ubezpieczeń xx (pracownik) o okresach przerwy w podleganiu ubezpieczeniom z umowy o pracę, gdzie wykazuje okres przerwy oraz właściwy kod świadczenia/przerwy. Przebywanie na urlopie wychowawczym oraz pobieranie zasiłku macierzyńskiego są także odrębnymi (od umowy o pracę) tytułami do ubezpieczeń.

43 Status własnego pracownika (4) Decydując się zatrudnić na zlecenie pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym, pracodawca ma obowiązek traktować go jako obcego pracownika. Przykład: Spółka udzieliła pracownikowi urlopu bezpłatnego od 1.6 do r. W r. zawrze z pracownikiem umowę o dzieło, a w r. wypłaci mu wynagrodzenie w wysokości 1000 zł za wykonane dzieła. Od tej kwoty nie należy naliczać żadnych składek. Gdy umowa zlecenia została zawarta z pracownikiem, który pozostaje na urlopie bezpłatnym, płatnik (zleceniodawca) musi ustalić, czy zatrudniony oprócz umowy zlecenia ma równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń. Jeśli podczas urlopu wychowawczego pracownik nie ma innych tytułów do ubezpieczeń, płatnik powinien złożyć za niego druk ZUS ZUA z kodem xx, zgłaszając z racji umowy zlecenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego oraz do dobrowolnego chorobowego (gdy ubezpieczony chce do niego przystąpić).

44 Status własnego pracownika (5) Za każdy miesiąc trwania umowy zlecenia płatnik ma obowiązek składać za zleceniobiorcę raporty ZUS RCA, a od wypłacanego mu wynagrodzenia - naliczać oraz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Za każdy miesiąc płatnik składa za ubezpieczonego także raport ZUS RSA z kodem xx, wykazując okres udzielonego urlopu bezpłatnego. Jeżeli umowa zlecenia zostanie zawarta podczas urlopu bezpłatnego i ulega kontynuacji po jego zakończeniu, od tego dnia przestaje być odrębnym tytułem do ubezpieczeń. Płatnik mimo tego, że umowa zlecenia trwa i nie została rozwiązana, musi zleceniobiorcę wyrejestrować z ubezpieczeń.

45 Status własnego pracownika (6) Najczęściej pracodawcy spotykają się z 2 przypadkami rozliczania własnego pracownika : 1) Z tą samą osobą pracodawca zawarł najpierw umowę zlecenia, a potem umowę o pracę i obie umowy są wykonywane równocześnie. Pracodawca powinien złożyć formularz ZUS ZWUA (z kodem xx) w celu wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń, a wynagrodzenie z umowy zlecenia trwającej jednocześnie z umową o pracę traktować jak przychód z umowy o pracę. Przykład: Pani Anna od 1.6 do r. korzysta z urlopu bezpłatnego. Zawrze ze spółką r. umowę zlecenia na okres do r. Wynagrodzenie z umowy zlecenia za październik zostanie jej wypłacone r.

46 Status własnego pracownika (7) Płatnik (zleceniodawca) powinien złożyć za panią Annę następujące dokumenty zgłoszeniowe: - ZUS ZUA z kodem xx, zgłaszając ją od r. do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, - ZUS ZWUA, wyrejestrowując ją od r. z ubezpieczeń jako zleceniobiorcę. Wyrejestrowanie musi złożyć mimo, że umowa zlecenia nie została rozwiązana. Od r. (po zakończeniu urlopu bezpłatnego) pani Anna będzie wykonywała umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy. Przychód z umowy zlecenia, należny i wypłacony za okres od r., płatnik powinien rozliczać łącznie z przychodem z umowy o pracę w raporcie ZUS RCA z kodem pracowniczym.

47 Status własnego pracownika (8) Płatnik powinien złożyć za panią Annę następujące dokumenty rozliczeniowe za październik: - ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczeń xx, wykazując okres urlopu bezpłatnego i kod świadczenia/przerwy (urlop bezpłatny), - ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczeń xx, z zerową podstawą wymiaru składek i zerowymi kwotami składek. Płatnik powinien złożyć za panią Annę następujące dokumenty rozliczeniowe za listopad: - ZUS RCA z kodem xx, gdzie wykazuje wynagrodzenie wypłacone w listopadzie stanowiące podstawę wymiaru składek, - ZUS RCA z kodem xx, gdzie wykazuje wynagrodzenie z umowy zlecenia należne za październik, a wypłacone w listopadzie; od tego wynagrodzenia nalicza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

48 Status własnego pracownika (9) Podobnie należy postąpić, gdy własny pracownik zakończy umowę o pracę i wykonuje wyłącznie umowę zlecenia. Po ustaniu umowy o pracę zlecenie staje się samoistnym tytułem do ubezpieczeń i płatnik powinien zgłosić daną osobę z umowy zlecenia do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego jako zleceniobiorcę. 2) Dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i dodatkowo z innym podmiotem zawarła umowę zlecenia, ale pracę w ramach tej umowy cywilnej wykonuje na rzecz własnego pracodawcy. Płatnikiem jest tu podmiot, na rzecz którego praca jest świadczona (pracodawca), a nie zleceniodawca (podmiot, z którym została zawarta umowa zlecenia) uchwała SN z r. (II UZP 6/09; OSNP 2010/3-4/46). To na pracodawcy jako płatniku ciąży obowiązek obliczania, rozliczania i przekazywania co miesiąc do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne. Musi on także ustalić części składek na ubezpieczenia

49 Status własnego pracownika (10) emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych i po potrąceniu ich ze środków ubezpieczonych - przekazywać do ZUS. Przykład: Spółka A zawarła umowę o współpracy ze spółką B. Spółka B przy realizacji tej umowy zatrudniła na podstawie zlecenia pana Jana, który równocześnie w Spółce A jest pracownikiem. Po zawarciu umowy zlecenia spółka B nie powinna zgłaszać zleceniobiorcy do żadnych ubezpieczeń, a od wypłacanego mu wynagrodzenia naliczać żadnych składek. Od kwoty wypłacanego wynagrodzenia powinna naliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego tylko zaliczkę na podatek. Spółka A (pracodawca) do podstawy wymiaru składek powininna przyjąć też wynagrodzenie, jakie jego pracownik otrzymuje od innych podmiotów na podstawie zlecenia, wykonując je na jej rzecz.

50 Status własnego pracownika (11) Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy, powinien więc zsumować wynagrodzenie z umowy cywilnej z wynagrodzeniem ze stosunku pracy, a od łącznej podstawy - naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z pensji pracownika odlicza składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez niego, należne zarówno od wynagrodzenia ze stosunku pracy, jak i od wynagrodzenia ze zlecenia. Z własnych środków finansuje zaś składki w części przysługującej od płatnika, pochodzące zarówno od wynagrodzenia z umowy o pracę, jak i od wynagrodzenia z umowy cywilnej. Zakładając, że pracodawcę obowiązuje stopa procentowa składki wypadkowej 1,93%, dodatkowe jego obciążenia wynoszą łącznie 20,74% podstawy, w tym: - składka emerytalna należna od płatnika - 9,76 %, - składki rentowe należne od płatnika 6,5%, - składka wypadkowa 1,93%, - składka na FP 2,45 %, - składka na FGŚP 0,10 %.

51 Status własnego pracownika (12) Przykład pokazuje, że sytuacja nie jest korzystna dla pracodawcy, jeśli jego własny pracownik wykonuje na jego rzecz umowę zlecenia zawartą z obcym podmiotem. Gdyby bowiem umowę cywilną w tej sytuacji świadczyła inna osoba niż własny pracownik, pracodawca nie ponosiłby tych kosztów. Zyskuje natomiast zleceniodawca, gdyż nie musi odprowadzać żadnych składek do ZUS. Pracodawca powinien w tych okolicznościach pamiętać: o zawieraniu w kontraktach z firmami mającymi z nim współpracować klauzul o konieczności informowania pracodawcy przez firmę o tym, że pracownik realizuje zlecenie na jego rzecz oraz o wysokości i o terminach wypłaty mu wynagrodzenia, o nałożeniu na pracownika obowiązku powiadomienia pracodawcy o realizowaniu na jego rzecz umowy zlecenia bądź o dzieło, nawiązanej z obcym podmiotem.

52 Status własnego pracownika (13) Jedynie gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą wykonuje w ramach tej działalności umowę zlecenia (lub inną umowę o świadczenie usług bądź umowę o dzieło), której rodzaj pokrywa się z profilem prowadzonej działalności, i umowę cywilną świadczy na rzecz pracodawcy, to przychodu z tej umowy nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek pracownika. Aby taką umowę cywilną można było potraktować za wykonywaną w ramach działalności gospodarczej, przychód uzyskiwany z tej umowy musi podlegać opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej.

53 Podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych (1) Podstawę wymiaru tych składek stanowi dla pracownika przychód w rozumieniu ustawy podatkowej, czyli: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania, w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, i inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, oraz świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika i wartość innych świadczeń nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych (art. 12 ustawy podatkowej), w zasadzie wszystko, co pracodawca wypłacił pracownikowi. Do podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych pracownika nie wchodzą: - wynagrodzenie chorobowe, - zasiłki, - wypłaty określone w rozporządzeniu składkowym.

54 Podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych (2) Podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych, liczona narastająco od początku roku, nie może przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, prowizorium budżetowym albo ich projektach. W 2013 r. limit 30-krotnośći wynosił zł, a w 2014 r. jest to kwota zł. Limit 30-krotności ogranicza jedynie podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowych oraz składek na FEP. Oznacza to, że po jego osiągnięciu nadal naliczamy składki rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, na FP i na FGŚP oraz oczywiście zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

55 Podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych (3) Pracodawca zaprzestaje opłacać składki emerytalne i rentowe oraz na FEP na podstawie: - własnej dokumentacji, - oświadczenia złożonego przez pracownika, - informacji z oddziału ZUS, że górna roczna podstawa wymiaru składek została osiągnięta ( 6-8 rozporządzenia składkowego). Jeśli składki za pracownika opłacał w trakcie roku jeszcze inny płatnik (np. inny pracodawca, zleceniodawca), to ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić każdego płatnika o osiągnięciu limitu 30-krotności (art. 19 ust. 6 ustawy systemowej). Stan limitu 30-krotności ubezpieczony powinien kontrolować na podstawie otrzymywanych na bieżąco od płatników informacji ZUS RMUA.

56 Podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych (4) Przychodem miesiąca są wymienione wypłaty wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika od 1 do ostatniego dnia miesiąca. UWAGA! Parę lat temu powszechnie przyjmowano, że wynagrodzenia przesyłane na konto bankowe ubezpieczonego stają się przychodem w dniu znalezienia się na jego koncie. Teraz jednak uważa się, że decyduje dzień obciążenia rachunku pracodawcy (interpretacja dyrektora IS w Łodzi z r., decyzja nr PB I-3/4150/IN- 572/06/MK). Oba wynagrodzenia osoby zatrudnionej w jednej firmie równocześnie na podstawie stosunku pracy i zlecenia (kontraktu menedżerskiego) traktujemy jak pochodzące ze stosunku pracy. Od obu naliczamy wszystkie składki.

57 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (1) nagrody jubileuszowe przysługujące - według zasad określających zasady ich przyznawania - nie częściej niż co 5 lat MPiPS przyjmuje, że do podstawy wymiaru składek nie wchodzi również nagroda uiszczona wcześniej niż po 5 latach od wypłaty poprzedniej pracownikowi, który nabył do niej prawo: - po przedstawieniu w trakcie wyczekiwania na jubileuszówkę dokumentów poświadczających zatrudnienie wcześniej nieuwzględnione, - wskutek zmiany przepisów określających prawo do tej należności, jeśli stare i nowe regulacje przewidują nagrody jubileuszowe nie częściej niż co 5 lat, - wskutek rozwiązania stosunku pracy w ciągu 12 miesięcy przed nabyciem prawa do nagrody jubileuszowej lub wyższej stawki, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę, rentę inwalidzką, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji,

58 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (2) albo w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, - w związku z wypłatą przez zakład rekompensat z racji likwidacji nagród jubileuszowych (bez względu na ich nazwę: rekompensaty, odszkodowania, nagrody jubileuszowe) w wyniku zmiany układu zbiorowego pracy, kasujące nagrody jubileuszowe przysługujące dotychczas (do czasu likwidacji) nie częściej niż co 5 lat. Do podstawy wymiaru włączamy jednak nagrody jubileuszowej należne zatrudnionemu w związku z jubileuszem firmy. odprawy emerytalne i rentowe, również wypłacone dobrowolnie przez pracodawcę w wysokości wyższej od kodeksowej (miesięczne wynagrodzenie) Nie ma znaczenia wysokość odprawy, ich liczba, ani data ich wypłaty. Bez znaczenia jest również to, czy odprawa została wypłacona na podstawie przepisów (również w wysokości wyższej niż przewiduje przepis), czy dobrowolnie przez pracodawcę. Decyduje związek wypłaconej odprawy z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę

59 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (3) należności obliczane od wielkości efektów uzyskanych przez zastosowanie pracowniczego projektu wynalazczego i za dokumentację dostarczoną bezumownie przez twórcę projektu, przydatną do stosowania projektu, oraz nagrody za wynalazczość, a także nagrody za prace badawcze i wdrożeniowe, Należności te podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek tylko, gdy zostały spełnione są warunki określone w ustawie z r. - Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410). Projekty wynalazcze to wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie (art. 3 ust. 1 pkt 6 prawa własności przemysłowej). Ustawa szczegółowo określa kryteria, jakim muszą odpowiadać wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe oraz topografie układów scalonych.

60 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (4) Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. W regulaminie racjonalizacji określa co najmniej, jakie rozwiązania i przez kogo dokonane uznaje się w przedsiębiorstwie za projekty racjonalizatorskie, a także sposób załatwiania zgłoszonych projektów i zasady wynagradzania twórców tych projektów. Świadczenia związane z przekazanymi przez pracowników pomysłami usprawniającymi działanie firmy korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek, gdy wynikają bezpośrednio z obowiązującego u pracodawcy regulamin racjonalizacji. Jeśli takiego regulaminu w zakładzie nie ma, wypłacone świadczenia należy traktować jako dodatkową nagrodę i naliczać od nich składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

61 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (5) odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym m.in. z racji: rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę bądź rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Rozporządzenie składkowe nie ogranicza tych wyłączeń do kwot ustalonych na podstawie odrębnych przepisów. Dlatego składek nie płaci się również np. od odpraw ekonomicznych przewyższających 15- krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 r zł). Wypłatę wyższych odpraw ekonomicznych od przewidzianych w tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych dopuścił SN w orzeczeniu z r. (I PK 41/09; LexPolonica nr ).

62 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (6) odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Składki pobieramy od odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji podczas trwania stosunku pracy oraz od odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia uiszczonych obecnemu pracownikowi. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie odszkodowania antykonkurencyjnego wypłaconego byłemu pracownikowi na podstawie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art kodeksu pracy). Pracodawca może podpisać taką umowę z zatrudnionym mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę majątkową lub niemajątkową.

63 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (7) Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia powinna przybrać formę odrębnego pisemnego dokumentu od umowy o pracę (wyrok SA w Warszawie z r., sygn. III APa 118/07; Apel.-W-wa 2008/3/157). W umowie takiej strony powinny określić: - czas obowiązywania zakazu, - wysokość obligatoryjnego odszkodowania, które jednak nie może spaść poniżej 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez czas odpowiadający długości zakazu, choćby zatrudnienie trwało krócej (wyrok SN z r., sygn. I PK 161/07; OSNP 2009/3-4/42, oraz z r., sygn. I PK 183/07; OSNP M.P.Pr 2008/8/421). Odszkodowanie wolno uiszczać jednorazowo lub w ratach.

64 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (8) odprawy wypłacone pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej na podstawie art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku RP Pracownikowi powołanemu do odbycia zasadniczej lub okresowej służby wojskowej przysługuje od pracodawcy odprawa na poziomie 2- tygodniowego wynagrodzenia, liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Nie należy się ona w razie ponownego powołania do tej samej służby. Wyłączenie to straciło na znaczeniu, ponieważ od r. odbywanie zasadniczej służby wojskowej wchodzi w grę w zasadzie tylko w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, gdy jest to niezbędne do wykonania zadań Sił Zbrojnych (art. 55 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

65 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (9) odszkodowania za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku oraz niezbędnych do wykonywania pracy; świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez RM lub właściwego ministra; ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej oraz używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego; wartość bonów, talonów, kuponów i innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, gdy pracodawca mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów BHP nie ma możliwości wydania posiłków i napojów bezalkoholowych;

66 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (10) Chodzi głównie o świadczenia BHP określone w: - 110, 111, 115 rozporządzenia MPiPS z r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (DzU z 2003 r. nr 169, poz ze zm.), - rozporządzenia RM z r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279 ze zm.), - rozporządzenia MPiPS z r. w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973 ze zm.).

67 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (11) a) Środki higieniczno-sanitarne Pracodawca musi zagwarantować pracownikom odpowiednie urządzenia i pomieszczenia higieniczno-sanitarne - w rodzaju, wielkości i ilości dostosowanych do potrzeb zatrudnionych osób, stosownych technologii, rodzaju pracy i warunków jej świadczenia. Oprócz tego ma obowiązek dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej - w rodzaju i ilości odpowiednich do typu i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach ( 111 i 115 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Od wartości rzeczowych świadczeń higieniczno-sanitarnych i higieny osobistej udostępnionych pracownikom nie należy odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

68 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (12) b) Środki ochrony indywidualnej Pracodawca musi dostarczyć ochronne hełmy osobom pracującym na: - słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych, przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań, na drabinach i klamrach powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi, - galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga wychylania się poza balustradę czy obrys urządzenia albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. Takim pracownikom trzeba zapewnić odpowiedni do rodzaju prac sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym ( 110 rozp. w sprawie ogólnych przepisów BHP). Wartość wymienionych ochronnych hełmów i sprzętów nie podlega składkom.

69 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (13) Przepisy nie pozwalają na uwolnienie się od tego obowiązku przez wypłatę pracownikom pieniędzy na zakup np. kasków ochronnych. Jeśli więc pracodawca wypłaci zatrudnionemu ekwiwalent pieniężny na zakup kasku lub sprzętu chroniącego, wartość tego ekwiwalentu nie będzie zwolniona ze składek. Pracodawca ma też obowiązek dostarczyć pracownikom nieodpłatnie inne środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Środki pozostają własnością pracodawcy, który musi ustalić rodzaj środków potrzebnych pracownikom oraz zapewnić ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie (art art kodeksu pracy). Również w tej sytuacji pracodawca ma wywiązać się z obowiązku, zapewniając świadczenia w naturze.

70 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (14) Przepisy nie dopuszczają powierzenia konserwacji środków ochrony indywidualnej pracownikom, a jeśli chodzi o środki ochrony indywidualnej skażone w toku pracy czynnikami chemicznymi, promieniotwórczymi czy materiałami biologicznie zakaźnymi wprowadzają wyraźny zakaz (art Kodeksu pracy). c) odzież i obuwie robocze Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom za darmo odzież i obuwie robocze spełniające wymagania Polskich Norm, gdy: - własna odzież pracownika mogłaby ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, - jest to wskazane ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne bądź BHP.

71 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (15) Pracodawca określa wykaz stanowisk, na których jest niezbędne stosowanie odzieży i obuwia roboczego przez pracowników, oraz okresy ich użytkowania. Pracodawca musi też zagwarantować odpowiednio ich pranie, naprawę, konserwację, odpylanie i odkażanie. Jeśli nie jest w stanie tego sam zorganizować, może pracownikowi powierzyć pranie odzieży roboczej we własnym zakresie, zwracając mu poniesione z tego tytułu koszty. Pod warunkiem jednak, że odzież lub obuwie robocze nie uległy podczas pracy skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi, czy materiałami biologicznie zakaźnymi (art , art kodeksu pracy). Ze składek jest zwolniona wartość rzeczowa roboczej odzieży i obuwia oraz finansowe ekwiwalenty w wysokości kosztów poniesionych na ich pranie. Jeśli więc pracodawca płaci pracownikowi z tego tytułu więcej, to nadwyżka wchodzi do podstawy wymiaru składek.

72 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (16) Pracodawca może określić wykaz prac, przy których jest dopuszczalne używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia zamiast roboczych spełniających wymagania BHP. Takim pracownikom należy się rekompensata pieniężna uwzględniająca aktualne ceny prywatnej odzieży czy butów (art i 4 kodeksu pracy). Od takiego dofinansowania pracodawca nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnienie ze składek nie obejmuje jednak ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego pracownikom, którzy pracują bezpośrednio przy obsłudze maszyn i innych urządzeń technicznych, powodujących intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. Osoby zatrudnione przy podanych czynnościach nie mogą używać własnych ubrań i butów zamiast roboczych (art kodeksu pracy).

73 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (17) d) Posiłki i napoje (również profilaktyczne) Pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom wodę nadającą się do picia lub inne napoje bezalkoholowe, np. kawę, herbatę, soki (art. 13 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Jeśli w zamian tych świadczeń w naturze wypłaci pracownikom dofinansowanie, za które muszą oni we własnym zakresie zapewnić sobie wodę oraz inne napoje, wartość tego dofinansowania musi doliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia. Pracodawca musi udostępniać pracownikom, którzy są zaangażowani stale albo okresowo przy pracach w warunkach szczególnie uciążliwych, oprócz wody inne napoje oraz posiłki w ilości, rodzaju i temperaturze dopasowanych do warunków wykonywania pracy i ich potrzeb fizjologicznych ( 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP).

74 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (18) Wartość profilaktycznych posiłków (gorące danie o odpowiednim składzie kalorycznym) jest zwolniona ze składek, jeśli pracodawca: - udostępnia je bezpośrednio pracownikowi albo - wydaje mu bony czy talony uprawniające do wymiany na posiłki w gastronomicznych punktach, lub - przekazuje pracownikowi produkty do zrobienia posiłku. Nie dopuszcza się wypłaty pieniężnych ekwiwalentów z tego tytułu; w razie ich wypłaty są obciążone składkami. e) okulary korygujące Przysługują pod warunkami, że: - pracownik użytkuje w pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, - konieczność noszenia okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym potwierdził lekarz okulista przeprowadzający badania w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

75 Wyłączenia z podstawy wymiaru składek pracownika (19) wartość ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór, Przepisy nie określają, co należy rozumieć pod pojęciem ubioru służbowego bądź umundurowania. Mundurem w świetle ustawy o odznakach i mundurach jest ubiór lub jego części służące oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo służby. Obowiązek noszenia munduru mają m.in. kolejarze, konduktorzy strażnicy miejscy. Pojęcie ubiór służbowy jest szersze niż mundur, a obowiązek jego używania nie musi wynikać z regulacji ustawowej, ale również z wewnętrznych ustaleń firmy bądź z umowy o pracę. Oczywiście, konieczność używania danego stroju musi pozostawać w związku ze specyfiką wykonywanej pracy. Zwolnienie obejmuje również zwrot kosztów zakupu takiego ubioru w sytuacji, gdy ponosi je pracownik.

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Data publikacji: 24-10-2014 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 października 2014 r. Druk nr 745 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Co nowego? Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy niektóre zasady rozstrzygania zbiegów tytułów

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JAKO PRACOWNIK PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM, CHOROBOWEMU I WYPADKOWEMU ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2801 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od 1 stycznia 2016 r.

Opłacanie składek od 1 stycznia 2016 r. Opłacanie składek od 1 stycznia 2016 r. Zasady opłacania składek reguluje ustawa z 13 X 2016 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2015 r. poz.121, ze zm.). Powołana ustawa wyodrębnia cztery ryzyka

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Jesteś pracownikiem?

Przeczytaj! Jesteś pracownikiem? Jesteś pracownikiem? Jakim ubezpieczeniom podlegasz obowiązkowo? Ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu. Szczegółowe informacje, dostępne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie radca prawny Agata Kamińska KIEDY ODSZKODOWANIE? KIEDY ODPRAWA? ODSZKODOWANIE W PRAWIE PRACY co do zasady w określonej wysokości niezależnie od wartości

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie umów zlecenia Jak stosować wytyczne ZUS w praktyce. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Oskładkowanie umów zlecenia Jak stosować wytyczne ZUS w praktyce. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Oskładkowanie umów zlecenia Jak stosować wytyczne ZUS w praktyce Prowadzący: Paweł Ziółkowski Stan do końca 2015 r. Dwie umowy zlecenia są najprostszym sposobem optymalizacji w zakresie ZUS Przykład: Podmiot

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2013 poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998

Bardziej szczegółowo

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie Przychody pracownicze niestanowiące podstawy wymiaru składek Tabela Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie 1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie: obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 01 stycznia 2016r.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.09.2015 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 17 wrzesień 2015 r. 24 wrzesień 2015 r. 5 październik 2015 r. godz. 10:00 MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD. Zadania domowe

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD. Zadania domowe ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD Zadania domowe Zbieg tytułów ubezpieczenia-zadania Pani Monika pracuje na podstawie umowy o pracę w firmie ZZZ, zarabiając 1 900 zł miesięcznie, ale po pracy w domu dorabia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ

UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Definicje Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy (z wyłączeniem prokuratorów),

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00 PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 08.05.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 15 maj 2017 r. 30 maj 2017 r. 6 czerwiec 2017 r. godz. 10:00 MIEJSCE: RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

U S T A W A. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Projekt z dnia 20 marca 2017 r. U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 391 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I. OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM Osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo