Pijany sprawca zgin. Czy w Piaskach dosz o do zabójstwa? Nie ma. susze i powodzie. na koszt pa stwa. winnego? Zasn za kierownic czy zas ab?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pijany sprawca zgin. Czy w Piaskach dosz o do zabójstwa? Nie ma. susze i powodzie. na koszt pa stwa. winnego? Zasn za kierownic czy zas ab?"

Transkrypt

1 Nr 33 (571) 20 sierpnia 2010 ISSN Nr indeksu Cena 2,50 z (w tym 0% VAT) Pijany sprawca zgin Do czo owego zderzenia dwóch samochodów dosz o w ubieg ym tygodniu na drodze wojewódzkiej, mi dzy Star Krobi a ychlewem. Sprawca wypadku nie mia uprawnie do kierowania pojazdami, by nietrze wy i jecha z nadmiern pr dko ci. Zmar po dwóch dniach w szpitalu. Czytaj na str. 3 Nie ma winnego? Umorzone zosta o ledztwo, jakie Prokuratura Rejonowa w Gostyniu prowadzi a w zwi zku ze mierci Witolda Le niaka z Domachowa, który zmar podczas praktyki zawodowej w zak adzie stolarskim w Podrzeczu. Prokurator uzna, e w post powaniu pracodawcy nie wchodzi w gr bezpo rednie nara enie praktykanta na niebezpiecze stwo utraty co najmniej zdrowia, a tym bardziej doprowadzenie go do mierci. Czytaj na str. 3 Aby plonom nie zagra a y susze i powodzie Cho tegoroczne plony w powiecie gosty skim nie by y bogate, rolnicy podczas do ynek powiatowych na wi tej Górze szczególnie za nie podzi kowali. A to z tego powodu, e ich pola nie nawiedzi y tak straszne kataklizmy, jak w innych rejonach Polski. - Wielkopolska, Bogu dzi kowa, przed powodzi zosta a uchroniona. A teraz wspólnie módlmy si, aby w przysz o ci naszym plonom nie zagra a y ani susza, ani powód - przemawia w trakcie uroczystej sumy odpustowej ks. pra at Józef Kloch. Fotoreporta z uroczysto ci na stronie VI. POWIAT Ksi ki na koszt pa stwa W tym roku zmieni y si zasady przyznawania wyprawek szkolnych. Którzy uczniowie mog ubiega si o pomoc materialn w zakupie podr czników i jak kwot mo na pozyska? Czytaj na str. 12 Czy w Piaskach dosz o do zabójstwa? Cia o m czyzny znaleziono na dzikim wysypisku mieci, znajduj cym si na wylocie z Piasków, w kierunku Borku Wlkp. Lekarz, który przyby na miejsce, nie potrafi okre li przyczyny nag ego zgonu. ona mieszka ca Piasków twierdzi, e m czyzna nie chorowa, nie skar y si na zdrowie. Po przeprowadzonej w sobot sekcji zw ok, przyczyny zgonu nadal nie s znane. Czy to znaczy, e do mierci m czyzny mog y przyczyni si osoby trzecie? - Odpowiedzi nie mamy tutaj adnej - zaznacza prokurator. Raczej wyklucza samobójstwo. Nie bierze te pod uwag ani zawa u, ani wylewu jako przyczyn mierci mieszka ca Piasków. - Jeszcze nie wiadomo, co si sta o - mówi Roch Waszak. Czytaj na str. 5 Zasn za kierownic czy zas ab? Mieszkaniec gminy Poniec, kieruj cy samochodem renault laguna, uderzy w drzewo. PÊPOWO Aktywni pokazali, jak ta cz Pokazy taneczne oraz du e show, a tak e popisy wokalne mo na by o zobaczy w Centrum Sportowo-Kulturalnym w P powie, w wykonaniu grona p powskiej m odzie y. Na pocz tku sierpnia odby a si tam swoista gala, która wie czy a tygodniowe warsztaty taneczne, zaplanowane w projekcie pod nazw Aktywna m odzie w XXI wieku. W P powie ca y czas trwa realizacja projektu, wspó finansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Czytaj na str.v wiadkowie wypadku widzieli, jak wcze niej jecha zygzakiem po drodze. Po wypadku wyszed z auta w szoku. Kierowca sam przyzna policji, e zasn za kierownic. Czytaj na str. 3

2 2 I NFORMACJE ycie Gostynia 33 (571) 20 sierpnia 2010 Baw si wspólnie W najbli sz niedziel, 22 sierpnia w Parku Miejskim w Poniecu odb dzie si festyn kulturalno- rekreacyjny pod nazw Bawimy si wspólnie. O godzinie na boisku Orlik 2012 rozpocznie si fina Turnieju Tenisa Ziemnego. Godzin pó niej przeprowadzone zostan gry i zabawy dla najm odszych uczestników imprezy. O godzinie na scenie teatrzyk Herbi zaprezentuje spektakl Trzy magiczne s owa. Chwil po godzinie w inscenizacji zaprezentuj si piraci. Nast pnie z programem kabaretowym wyst pi Twister. W trakcie zabawy b dzie mo na zobaczy wystaw prac uczestników Zielonych Wakacji, pod tytu em Aleja Gwiazd. Dla mi o ników silniejszych wra e, organizatorzy, którymi s : Gminne Centrum Kultury w Poniecu oraz Pe nomocnik Burmistrza do spraw Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, przygotowali most komandosa oraz strzelanie Paintbal. Nie zabraknie tak e przeja d ek kucykami, dmuchanego zamku i pokazu samochodów elektrycznych. Impreza zako czy si wspóln zabaw taneczn z zespo em Vegas. (gabi) Zlot motocykli w Krotoszynie XXIII Ogólnopolski Zlot Motocykli w Krotoszynie odb dzie si nad jeziorem Odrzykowskim na terenie O rodka Sportu i Rekreacji przed stadionem pomi dzy ulicami Sportow i Sparta sk. Imprez zaplanowano w dniach sierpnia. Zlot organizuje Klub Motocykli Ci kich i Weteranów Oldtimers. B d OG OSZENIE ZBIÓRKA W SUPERMARKETACH Pomoc dla Bogatyni Stowarzyszenie Ja te pomagam wraz z Miejsko - Gminnym O rodkiem Pomocy Spo ecznej w Gostyniu od pi tku 13 sierpnia prowadzi zbiórk dla powodzian z Bogatyni. Akcja potrwa do pi tku 20 sierpnia w gosty skich supermarketach. Bogatynia to miasto, które najbardziej ucierpia o wskutek ulew, jakie przesz y w sobot 7 sierpnia nad województwem dolno l skim. W ci gu zaledwie kilku godzin wi kszo osiemnastotysi cznego miasta znalaz a si pod wod. Mieszka cy zostali odci ci od wiata, gdy powód zniszczy a drogi, infrastruktur sanitarn, zniszczeniu lub uszkodzeniu uleg o wiele budynków. Powodzianie z Bogatyni czekaj na pomoc. W tej chwili potrzebne s mi dzy innymi koce, po ciele, r czniki, rodki czysto ci, rodki do dezynfekcji, r kawice gumowe, kalosze, pieluchy jednorazowe, rodki opatrunkowe, latarki, wieczki, baterie, worki na mieci oraz mocne folie. Po zako czeniu zbiórki dary zostan przekazane do Bogatyni. koncerty, parady motocykli i konkurencje sprawno ciowe. Patronat medialny obj a Gazeta Krotoszy ska. (kb) Program zlotu motocykli w Krotoszynie*: pi tek - 20 sierpnia: godziny popo udniowe i wieczorne - przyjmowanie i rejestracja uczestników zlotu, konkurencje sprawno ciowe, koncerty zespo ów muzycznych: Maciej D u niewski & Zderzenie, SUN MAKERS, sobota - 21 sierpnia: 8:00-10:00 niadanie, 10:00 - wyjazd na parad motocykli tras po okolicznych wsiach zako czon na krotoszy skim targowisku, 12:30-13:00 - powrót na teren zlotu, 13:30-15:00 obiad, 16:00-18:00 - konkurencje sprawno ciowe, 18:00-19:00 kolacja, od godz. 19:00 - koncerty zespo ów muzycznych: ZDROWA WODA, SNAKE CHARMER oraz wr czenie nagród zwyci zcom konkurencji niedziela - 22 sierpnia: godziny przedpo udniowe - wyjazd uczestników *Program zlotu mo e nieznacznie ulec zmianom. (gabi) Z WOKANDY S d Rejonowy w Gostyniu II Wydzia Karny zawiadamia, e prawomocnym wyrokiem z dnia roku skazano: KRZYSZTOFA WAJSZCZAKA s. Hieronima i Lucyny, ur roku, zam. os. Gawrony 5/13, Gosty za to, e: w dniu 21 marca 2010 roku o godz na drodze publicznej w Gostyniu na ul. Starogosty skiej w woj. wielkopolskim jecha jako kieruj cy rowerem b d c w stanie nietrze wo ci 2,58 promila alkoholu w wydychanym powietrzu w tym samym miejscu i czasie jad c jako kieruj cy rowerem naruszy zakaz s dowy obowi zuj cy do roku tj. o przest pstwo z art. 178a 2 kk i art. 244 kk w zw. z art kk na kar : - 8 miesi cy pozbawienia wolno ci - zakazu prowadzenia rowerów oraz wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l dowym na okres 5 lat - podania tre ci wyroku do wiadomo ci publicznej. S d Rejonowy w Gostyniu II Wydzia Karny zawiadamia, e prawomocnym wyrokiem z dnia roku skazano: EUGENIUSZA GORYNI s. W adys awa i Marii, ur roku, zam. Siemowo 66a, Gosty, za to, e: w dniu 07 czerwca 2010 roku o godz na drodze publicznej w Siemowie w woj. wielkopolskim, b d c w stanie nietrze wo ci 1,49 promila alkoholu w wydychanym powietrzu jecha jako kieruj cy motorowerem tj. o przest pstwo z art. 178a 1 kk na kar : - grzywny w wysoko ci 100 stawek po 10,- z ka da - zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l dowym z wy czeniem kat. B prawa jazdy na okres 1 roku - podania tre ci wyroku do wiadomo ci publicznej. S d Rejonowy w Gostyniu II Wydzia Karny zawiadamia, e prawomocnym wyrokiem z dnia roku skazano: ZYGMUNTA MROZA s. Jana i Marii ur , zam. Boles awów 3, Borek Wlkp. za to, e: w dniu 02 maja 2010 roku na drodze publicznej Zimnowoda - Boles awów w woj. wielkopolskim, b d c w stanie nietrze wo ci 1,13 promila alkoholu w wydychanym powietrzu jecha jako kieruj cy rowerem tj. o przest pstwo z art. 178a 2 kk na kar : - grzywny w wysoko ci 100 stawek po 10,- z ka da - zakazu prowadzenia rowerów oraz wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku - podania tre ci wyroku do wiadomo ci publicznej. S d Rejonowy w Gostyniu II Wydzia Karny zawiadamia, e prawomocnym wyrokiem z dnia roku skazano: MARCINA HARENDARZA s. Zbigniewa i Eugenii, ur roku, zam. ul. Graniczna 16/3, Gosty, za to, e: w dniu 21 czerwca 2010 roku o godz w Gostyniu na ul. Starogosty skiej, w woj. wielkopolskim na drodze publicznej, kierowa samochodem osobowym b d c w stanie nietrze wo ci 2,44 promila alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o przest pstwo z art. 178a 1 kk na kar : - grzywny w wysoko ci 100 stawek po 20,- z ka da - zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l dowym na okres 3 lat - zap aty wiadczenia pieni nego na cel spo eczny w kwocie 500,- z - podania tre ci wyroku do wiadomo ci publicznej. OG OSZENIE ADRES REDAKCJI: Gosty, ul. Powsta ców Wlkp. 44, tel./fax: (65) , tel , tel , REDAKCJA GOSTY : Agata Fajczyk - Hanna Hejduk (redaktor naczelny) - Dorota Ja czak - Izabela Skorzybót - TYGODNIK ZIEMI GOSTY SKIEJ WSPÓ PRACUJ : S awomir Hajduk - Gabriela Ratajczak - Cezary Warczak - Nak ad: egzemplarzy OBS UGA KOMPUTEROWA: Miko aj Andrzejewski, Zbigniew Pacanowski. WYDAWCA: Po udniowa O cyna Wydawnicza Sp. z o.o., Jarocin, ul. Wolno ci 1a, Oddzia w Gostyniu. DRUK: Drukarnia AGORA S.A., Pi a, ul. Krzywa 35. DZIA REKLAMY: Justyna Pasieracka - tel. 604/ , Gosty, ul. Powst. Wlkp. 44. BIURO OG OSZE : Gosty, ul. Powsta ców Wlkp. 44, tel. (65) , czynne codziennie od 9.00 do 16.00, sobota do DZIA KOLPORTA U: Krystyna Tyrakowska - tel./fax: (65) , 605/ , Marek Lew - tel. 691/ Redakcja nie odpowiada za tre reklam, og osze i rubryk Listy. Anonimów nie publikujemy. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu ów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materia ów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.

3 ycie Gostynia 33 (571) 20 sierpnia 2010 I NFORMACJE 3 JECHA ZA SZYBKO, PIJANY I BEZ PRAWA JAZDY Sprawca wypadku nie yje WIADKOWIE NIE CHCIELI ZEZNAWA W SPRAWIE MIERCI PRAKTYKANTA Nie ma winnego? Do czo owego zderzenia dwóch samochodów osobowych dosz o w ubieg ym tygodniu na drodze wojewódzkiej, mi dzy Star Krobi a ychlewem. Sprawca wypadku nie mia uprawnie do kierowania pojazdami, by nietrze wy i jecha z nadmiern pr dko ci. Zmar po dwóch dniach w szpitalu. By a roda, 11 sierpnia, oko o godz , kiedy s u by (pogotowie, policja i stra po arna) zosta y wezwane do wypadku na uku drogi wojewódzkiej 434, który wydarzy si pod ychlewsk górk. Na miejscu okaza o si, e samochód osobowy daewoo matiz zderzy si czo owo z saabem. Kierowcy obu samochodów zostali przewiezieni do gosty skiego szpitala. Na szcz cie tylko dwie osoby bra y udzia w zdarzeniu, pasa erów w samochodach nie by o. Na miejscu policja przeprowadzi a badanie manualne, które wskazywa o, e kierowca matiza móg spo ywa alkohol. Ze wzgl du na jego stan zdrowia nie mo na by o od razu przeprowadzi dok adniejszego testu za pomoc alkomatu. W wyniku pó niejszego dochodzenia funkcjonariusze ustalili, e prowadz cy daewoo matiz - 49-letni Krzysztof M., mieszkaniec powiatu gosty skiego, rzeczywi cie by pijany. W wydychanym powietrzu mia 1,24 promila alkoholu. Jecha od strony Gostynia z nadmiern pr dko ci, nie maj c uprawnie do kierowania pojazdami. Nagle zjecha na lewy pas ruchu i zderzy si czo owo z jad cym z przeciwka samochodem marki Saab, który prowadzi 30-letni mieszkaniec powiatu Zdu ska Wola. Kierowca saaba, poniewa mia zapi te pasy bezpiecze stwa, dozna st uczenia g owy. Kierowca daewoo matiz - wr cz przeciwnie - nie korzysta z pasów bezpiecze stwa i wypadek sko czy si dla niego pot uczeniem klatki piersiowej, z amaniem eber i urazem ko czyn dolnych, a tak e obra eniami wewn trznymi. Zosta przewieziony do gosty skiego szpitala. Powypadkowe urazy - cho nic na to pocz tkowo nie wskazywa o - okaza y si tak silne, e Krzysztof M. po dwóch dniach zmar. (AgFa) Umorzone zosta o ledztwo, jakie Prokuratura Rejonowa w Gostyniu prowadzi a w zwi zku ze mierci Witolda Le niaka z Domachowa, który zmar podczas praktyki zawodowej w zak adzie stolarskim w Podrzeczu. Prokurator uzna, e w post powaniu pracodawcy nie wchodzi w gr bezpo rednie nara enie praktykanta na niebezpiecze stwo utraty co najmniej zdrowia, a tym bardziej doprowadzenie go do mierci. Z o- ono ju za alenie na postanowienie prokuratury. Przypomnijmy - do tragicznego wypadku dosz o w maju 2010 r. Wtedy to 17-letni ucze ZSOiZ w Krobi zosta miertelnie pora ony pr dem w zak adzie produkuj cym powozy konne w Podrzeczu, gdzie odbywa praktyk zawodow. Witold Le niak próbowa pod czy do pr du przed u acz. Spraw zajmowa y si policja, prokuratura, dochodzenia powypadkowe prowadzi- a te Pa stwowa Inspekcja Pracy. Ze wst pnych ustale prokuratury wynika o, e min a godzina, zanim kto znalaz praktykanta. Jednak pó niejsze zeznania pracowników firmy nie potwierdzi y tej teorii - zgodnie z ich wyja nieniami - praktykanta odnaleziono ju po kilkunastu minutach. - Wiadomo, e jak go znaleziono, to ju nie y. Przez co najmniej kilkana cie minut nikt si nim nie interesowa. Powsta o pytanie: kto mia si nim interesowa? I czy to jest przest pstwem? Pewnych faktów ju nie b dziemy w stanie ustali - mówi dzisiaj prokurator rejonowy w Gostyniu Roch Waszak. Bieg y uzna, e przed u- acz, który trzyma praktykant nie by uszkodzony, ale Pa stwowa Inspekcja Pracy dopatrzy a si kilku nieprawid owo ci. W dochodzeniu ustalono dwie podstawowe przyczyny wypadku. Jedn z nich by o nieprzestrzeganie przepisów BHP, co wi za o si z u ywaniem w zak adzie dwóch przed u aczy elektrycznych, po czonych ze sob w sposób niezapewniaj cy ochrony pracowników przed skutkami dotyku bezpo redniego (bez ochrony przeciwpora eniowej). W przed u- aczach zastosowano pod czenie zako czone z dwóch stron wtyczk sieciow 230 volt. Drug przyczyn wypadku by brak nadzoru ze strony pracodawcy nad wykonywaniem zaj przez praktykanta (m odocianego pracownika). - Prowadzili my czynno ci kontrolne i w zwi zku ze stwierdzonymi nieprawid owo ciami skierowali my do s du wniosek o ukaranie pracodawcy, jako osoby odpowiedzialnej. Stwierdzili my brak odpowiedniego nadzoru nad m odocianym w zak adzie i brak ochrony przed dotykiem bezpo rednim sprz tu, którym pos ugiwa si m odociany - t umaczy Danuta Go dziewicz-suchanek, kierownik leszczy skiego oddzia u Okr gowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu potwierdza wcze niejsze ustalenia. W a cicielowi zak adu stolarskiego z Podrzecza grozi kara do 30 tys. z. Prokuratura w Gostyniu umorzy a dochodzenie w tej sprawie, poniewa ani z badania bieg ego, ani z zezna wiadków (którzy nie chcieli za bardzo wspó pracowa ) nie wynika o, e pracodawca w swoim dzia aniu bezpo rednio narazi praktykanta na doznanie uszczerbku na zdrowiu. Na pocz tku sierpnia od decyzji prokuratury odwo anie z o yli rodzice Witolda Le niaka z Domachowa. Zostanie ono rozpatrzone przez s d. (AgFa) PONIEC Zasn za kierownic czy zas ab? Zg o si na warsztaty Ju niebawem rozpocznie si nabór wniosków w ramach programu unijnego Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej. O wsparcie mo e si ubiega rolnik lub jego domownicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo ecznym rolników lub wspó ma onek rolnika. Maksymalna kwota dofinansowania w tym dzia aniu wynosi 100 tys. z. Je li spe niasz powy sze kryteria i masz pomy na to, aby rozwija si w dziedzinie niezwi zanej z rolnictwem koniecznie skorzystaj z bezp atnych warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsi biorczo ci Powiatu Gosty skiego. Bezp atne spotkanie o tym temacie poprowadzi przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Poznania. W trakcie szkolenia przedstawione zostan warunki jakie nale y spe ni, aby móc ubiega si o rodki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach dzia ania Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej. Spotkanie odb dzie si 19 sierpnia w sali posiedze Urz du Miejskiego w Gostyniu (Rynek 2). Pocz tek spotkania przewidziany zosta na godzin W celu rezerwacji miejsca nale y imiennie potwierdzi udzia w spotkaniu drog telefoniczn pod nr telefonu do czwartku, do godziny Bli sze informacje udziela Kornelia Skorupka, konsultant w biurze SWPPG, tel (doti) Mieszkaniec gminy Poniec, kieruj cy samochodem renault laguna, uderzy w drzewo. Sam przyzna policji, e zasn za kierownic. Do wypadku dosz o poza obszarem zabudowanym, na drodze ka Ma a - Franciszkowo, w czwartek 12 sierpnia, oko o godz Jechali my od strony Ponieca w kierunku Gostynia, a kierowca renault jecha z przeciwka naszym pasem. M zahamowa, tamten odbi w prawo. Kiedy odwrócili my si w samochodzie, to by o wida, e renault jedzie zygzakiem. I nagle uderzy w drzewo, dlatego si zatrzymali my. Nic wi cej nie wiadomo. Kierowca samochodu wyszed o w asnych si ach, by w szoku - mówili wiadkowie wypadku. Prowadz cy samochód marki Renault Laguna prawdopodobnie zas ab za kierownic i na prostym odcinku jezdni, poza terenem zabudowanym, w pewnym momencie zjecha ca kowicie na pobocze i uderzy w drzewo. - Wed ug o wiadczenia kierowcy, zasn on za kierownic - poinformowa m odszy aspirant Przemys aw Giemza z KPP w Gostyniu. Kierowca renault laguna zosta odwieziony do szpitala, gdzie pozosta na jednodniowej obserwacji. Poniewa kieruj cy samochodem renault laguna sam sobie wyrz dzi szkod, policja zdarzenie potraktowa a jako kolizj drogow. Takie samo podej cie by oby nawet, gdyby kierowca trafi do szpitala na d u ej, ni 7 dni. - Poj cie kolizja jest w a ciwie poj ciem umownym, w prawie o ruchu drogowym mówi si tylko o wypadku. Wszelkie zdarzenia s traktowane, jako wypadki drogowe. Tylko rozdziela si to na zdarzenia z obra eniami i bez obra e - wyja nia Przemys aw Giemza z KPP w Gostyniu. - Je li osoba postronna, osoba trzecia, jak pasa er, przechodze w zdarzeniu odnosi powa ne obra enia i w szpitalu przebywa powy ej 7 dni, to wtedy traktujemy to jako standardowy wypadek drogowy. Z kolei, je li kieruj cy pojazdem sam sobie wyrz dzi szkod, jest to traktowane potocznie jako kolizja, chocia zgodnie z prawem o ruchu drogowym takie zdarzenie zalicza si do wypadków. Ale inna jest procedura - nasza, wewn trzna - wyja niania tego wszystkiego - dodaje policjant. (AgFa)

4 4 I NFORMACJE ycie Gostynia 33 (571) 20 sierpnia 2010 WIE CI KRYMINALNE Ok amali, weszli do mieszkania i ukradli pieni dze Dwóch m czyzn pod pretekstem nabrania wody wesz o do domu 79 - letniej kobiety i ukrad o jej 700 z. Do zdarzenia dosz o 10 sierpnia oko o godz w Poniecu. M czy ni wykorzystali nieuwag pokrzywdzonej i z szafy ubraniowej dokonali kradzie y pieni dzy. Na miejscu zdarzenia ustalono, e byli to dwaj m czy ni niskiego wzrostu o ciemnej karnacji, najprawdopodobniej narodowo ci romskiej. Poruszali si samochodem osobowym marki Ford Mondeo koloru niebieskiego na niemieckich tablicach rejestracyjnych o pocz tkowych numerach LU Motorowerzysta tra do szpitala Niedzielny wieczór okaza si nieszcz liwy dla 16 - letniego Wojciecha S., mieszka ca powiatu gosty skiego, który jecha skuterem na trasie Kunowo - Gosty. Zosta potr cony przez samochód osobowy. Do zdarzenia dosz o dok adnie 15 sierpnia o godz letni Tomasz K., mieszkaniec powiatu ko cia skiego kierowa samochodem osobowym marki Volkswagen Golf 20. M czyzna skr ca do wjazdu do stacji paliw, jednocze nie zajecha drog motorowerzy cie w wyniku czego doprowadzi do zderzenia pojazdu. Nastolatek odniós obra enia cia a w postaci ogólnych pot ucze. Sprawca ukarany zosta mandatem. Nietrze wi na drogach powiatu gosty skiego 37 - letnia Honorata T., mieszkanka powiatu gosty skiego, 14 sierpnia oko o godz zosta a zatrzymana przez gosty skich policjantów. Kobieta kierowa a samochodem marki Renault. Okaza o si, e by a pod wp ywem alkoholu. Stwierdzono u niej 1,90 promila alkoholu. Kolejna zatrzymana osoba to 51 - letni Henryk., mieszkaniec powiatu gosty skiego. M czyzna, który kierowa oplem kadet, zosta zatrzymany w Brzeziu 13 sierpnia o godz U 51 - latka stwierdzono 1,14 promila we krwi. Natomiast w ce Wielkiej, gmina Poniec pod wp ywem alkoholu jecha rowerzysta. By nim 40 - letni Przemys aw P. Policjanci zatrzymali go 13 sierpnia o godz Po zbadaniu okaza o si, e ma 1,35 promila we krwi. Informacje przekaza a Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu Opracowa a: DOROTA JA CZAK Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Gostyniu w okresie od 9 do 16 sierpnia 2010 r. ogó em na terenie powiatu zanotowa a 1 po ar i 28 miejscowych zagro e. W dzia aniach ratowniczych cznie udzia bra o 8 zast pów stra y z KP PSP Gosty w obsadzie 27 stra aków oraz 23 zast py stra y z OSP w obsadzie 105 stra aków. W dniach od 9 do 16 sierpnia 2010r zast py stra y 18 razy wyje d a y usuwa gniazda os i szerszeni. 9 sierpnia przy ul. Armii Pozna w Pogorzeli zast p stra y z OSP Pogorzela usuwa plam oleju z jezdni. 10 sierpnia przy ul. Leszczy skiej w Gostyniu zast p stra y z KP PSP Gosty gasi po ar samochodu VW Golf. W Krajewicach zast p stra y z KP PSP Gosty usuwa skutki kolizji drogowej samochodów osobowych. W Gostyniu przy ul. Wielkopolskiej zast p stra y z KP PSP Gosty usuwa plam oleju z jezdni. 11 sierpnia w ychlewie zast py stra y z KP PSP Gosty usuwa y skutki kolizji drogowej samochodów osobowych. 12 sierpnia przy ul. Powsta ców Wlkp. w Krobi zast p stra y z OSP Krobia usuwa rozsypane zbo e z jezdni. W Czarkowie zast p stra y z OSP Poniec usuwa y skutki kolizji drogowej samochodu renault laguna. 13 sierpnia w Krobi przy ul. Pozna skiej zast p stra y z OSP Krobia usuwa nad amany konar drzewa. 14 sierpnia w Gostyniu prz ul. Starogosty skiej zast p stra y z KP PSP Gosty usuwa plam oleju z jezdni. 15 sierpnia w G ogówku zast p stra y z OSP Kosowo zabezpiecza obchody do ynek powiatowych. W Gostyniu przy ul. Pozna skiej zast py stra y z KP PSP Gosty usuwa y skutki kolizji drogowej samochodu osobowego i motoroweru. Informacje przekaza a Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Gostyniu Opracowa a: Dorota Ja czak Daewoo tico w rowie Zdarzenie mia o miejsce na trasie Piaski Wlkp. - Borek Wlkp. Kieruj cy daewoo tico znalaz si w rowie po tym, jak wyprzedzi samochód ci arowy. Do zdarzenia dosz o rankiem w pi tek, 13 sierpnia na trasie Piaski - Borek RATOWNICY W AKCJI Samodzielny Publiczny Zespó Opieki Zdrowotnej w Gostyniu informuje, e w okresie od 9 do 15 sierpnia 2010 roku Pogotowie Ratunkowe w Gostyniu wykona o porad lekarskich: - karetka S (Gosty ) - 38 wyjazdów do zachorowa (w tym - 0 transportów do szpitala), - karetka P1 (Krobia) - 26 wyjazdów do zachorowa (w tym 0 transportów do szpitala), - karetka P2 (Borek) - 12 wyjazdów do zachorowa (plus 0 transportów do szpitala). Informacje poda Samodzielny Publiczny Zespó Opieki Zdrowotnej w Gostyniu Opracowa a: DOROTA JA CZAK PLANOWANE WY CZENIA PR DU Gosty 18 sierpnia w godzinach ul. okietka 43, gara e przy piekarni i ZEC, ul. Willowa 4-45 Poniec 18 sierpnia w godzinach ul. Dro d y skiego 1-16, kiosk, ul. Parkowa 2A, ul. Polna 1, 1A, Rynek 15, ul. Szkolna 1-9, gimnazjum, szko a podstawowa, ul. liwi skiego 1-24, ul. Wolno ci 11, ul. Gosty ska 1-40, boisko sportowe, przepompownia cieków, Biedronka, ul. Gosty ska Szosa 1-10, 26-28, przepompownia Poniec 18 sierpnia w godzinach mi owo Poniec 18 sierpnia w godzinach ul. Piaskowa 1-20, ul. Gosty ska Szosa Poniec 18 sierpnia w godzinach mi owo 1-5, 17-21A, 53-86, hurtownia Wlkp. Najprawdopodobniej powodem kolizji by a zbyt du a pr dko i w konsekwencji utrata panowania nad pojazdem. (doti) Poniec 19 sierpnia w godzinach ul. Piaskowa 1-20, ul. Gosty ska Szosa Poniec 19 sierpnia w godzinach mi owo 1-5, 17-21A, 53-86, hurtownia Poniec 19 sierpnia w godzinach ul. Dro d y skiego 1-16, kiosk, ul. Parkowa 2A, ul. Polna 1, 1A, Rynek 15, ul. Szkolna 1-9, gimnazjum, szko a podstawowa, ul. liwi skiego 1-24, ul. Wolno ci 11, ul. Gosty ska 1-40, boisko sportowe, przepompownia cieków, Biedronka, ul. Gosty ska Szosa 1-10, 26-28, przepompownia Poniec 19 sierpnia w godzinach mi owo Uwaga! Okre lenia instytucji i obiektów oraz adresy podajemy wed ug oryginalnego komunikatu ENEA S.A. Opracowa : Zbigniew Pacanowski OFERTY PRACY W PUP GOSTY NA DZIE R. Powiatowy Urz d Pracy w Gostyniu dysponuje ofertami pracy dla: blacharz samochodowy (2 osoby), cie la-dekarz (1 osoba), diagnosta samochodowy (1 osoba), doradca serwisowy (bran a motoryzacyjna) (1 osoba), elektromechanik pojazdów samochodowych (3 osoby), elektryk samochodowy - serwisant (1 osoba), kierowca kat. B (osoba powy ej 45 roku ycia) (1 osoba), kierowca kat. C, C+E (3 osoby), kierowca-handlowiec (1 osoba), kosmetyczka (1 osoba), kucharz (2 osoby), lakiernik powozów konnych (1 osoba), magazynier (1 osoba), magazynier-kierowca (prawo jazdy kat. C, upraw. na wózek wid owy) (1 osoba), mechanik samochodów osobowych, ci arowych (3 osoby), monta ysta (1 osoba), murarz, malarz, zbrojarz, p ytkarz, tynkarz (11 osób), pilarz (1 osoba), pomocnik korektora racic u byd a (1 osoba), pracownik do prowadzenia szkó ki drzew i krzewów, ogrodnik (1 osoba), pracownik fizyczny (prawo jazdy kat. T) (1 osoba), przedstawiciel handlowy (1 osoba), rze nik-ubojowy (1 osoba), spawacz (1 osoba), sprzedawca (6 osób), szlifierz materia ów drzewnych (1 osoba), szwaczki (1 osoba), lusarz (2 osoby), traktorzysta (2 osoby), wulkanizator (1 osoba). Szczegó owych informacji dotycz cych ofert pracy mo na uzyska osobi cie w Powiatowym Urz dzie Pracy w Gostyniu, ul. Pozna ska 200 (pok. 2), lub telefonicznie /65/ /68. leki z apteki Nasza ul. Graniczna 4, tel w. ukasza ul. Graniczna 6e, tel Hygieja ul. cznikowa 1, tel Promed ul. Przy Dworcu Libra ul. Kolejowa S oneczna ul. Powsta ców Wlkp. 45 tel w czasie dy uru czynna ca dob Zdrowie ul. Kolejowa 12 Dy ury nocne od godz W niedziele i wi ta apteka dy urna czynna od 9.00 do Apteka Romfarm, ul. okietka - czynna w ka d sobot od 9.00 do i od do 19.00, w niedziele w godz Apteka Medica, ul. Mostowa 2a - czynna w niedziele i wi ta w godz Apteka Libra, ul. Kolejowa 31 czynna w ka d sobot od 8.00 do oraz w niedziele od 9.00 do telefony alarmowe Pogotowie Ratunkowe 999 Stra Poarna 998 Policja 997 Numer alarmowy do s ub ratunkowych 112 Pogotowia: Energetyczne 991 Gazowe 992 Ciep ownicze 993 Wod.-Kan. 994 Energetyczne Pogotowie Ratunkowe w Gostyniu Powiatowa Komenda Policji w Gostyniu Stra Poarna w Gostyniu Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej Stra Miejska telefony zaufania Gosty : - Punkt Wsparcia (ul. Willowa) Terapeuci: poniedzia ek - psycholog: 14:00-19:00 roda - prawnik: 16:00-19:00 pi tek - terapeuci z Monaru: 15:00-19:00 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Telefon zaufania w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu (czynny ca dob ) M odzie owy Telefon Zaufania (w ka d rod od do 18.00) Gosty ski Klub Amazonki P powo: - Telefon Trze wo ci

5 ycie Gostynia 33 (571) 20 sierpnia 2010 I NFORMACJE 5 Zagadkowa mier w Piaskach Koszt wybudowania chodnika we Wzi chowie zwi zany by jedynie z kupnem materia ów Zbudowali nowy chodnik Wi cej obwodów wyborczych Dokonano zmian w podziale boreckiej gminy na obwody g osowania. Uchwa w tej sprawie podj to g osami wszystkich radnych obecnych na sesji w dniu 29 lipca. Przed g osowaniem przewodnicz cy rady miejskiej Roman Kr cio ek wyja ni go ciom Nr obwodu w granicach obwodu 1. Borek Wielkopolski ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Droga Lisia, Dworcowa, Edmunda Bojanowskiego, Farna, G osiny, Graniczna, Henryka Sienkiewicza, Je ewska, Juliusza S owackiego, Kili skiego, Ko mi ska, Lisiagóra, Marii Konopnickiej, Osiedle 600-lecia, Pogorzelska, Powsta ców Wlkp., Rynek, Rynkowa 2. Borek Wielkopolski - ulice: Skokowska, Sportowa, Stanis awa Gogulskiego, Stefana eromskiego, Szkolna, Szosa Jaraczewska, W ska, Zdzieska, Zdzie, Zielona oraz Karolew, Dorotów, Trzecianów Osiedle, Siedmiorogów Pierwszy 3. Strumiany, Je ewo, Frasunek, Li, Stawiszyn, Bruczków, Trzecianów wie, Skoków, Skokówko, Zalesie, Zacisze, Wygoda siedziba obwodowej komisji wyborczej Szko a Podstawowa im. W adys awa Jagie y w Borku 1 Wlkp., ul. Szkolna 1 Szko a Podstawowa im. W adys awa Jagie y w Borku 1,2 Wielkopolskim, ul. Szkolna 1 numer okr gu wyborczego Szko a Podstawowa im. W adys awa Jagie y w Borku 3,4,5,6 Wielkopolskim, ul. Szkolna 1 4. Studzianna, Osówiec, Grodnica, D brówka, Ustronie, wo 7 wietlica Wiejska, Koszko- 7 Jawory, Wroniny, Koszkowo, Wycis owo 5. G oginin, Boles awów, Leonów, Maksymilianów, Cielmice, Siedmiorogów Drugi, Zimnowoda, Celestynów Zako czono prace przy przebudowie chodnika przy drodze powiatowej we Wzi chowie, gmina Pogorzela. Wykonano tam chodnik z kostki brukowej o d ugo ci 210 m. Koszt wbudowanych materia- ów wyniós ,95 z. Roboty przeprowadzone zosta y przez pracowników dzia u gospodarczego Urz du Miejskiego w Pogorzeli. Wkrótce namalowane maj tam zosta pasy na przej ciu dla pieszych. Dodatkowo zamontowane zostan s upki bezpiecze stwa wzd u wybudowanego chodnika. (doti) posiedzenia, e zmiany dotycz podzia u obwodu miasta Borek na dwa obwody z mniejsz liczb mieszka ców. Maj one usprawni liczenie g osów w wyborach samorz dowych i parlamentarnych. Zespó Szkó im. Jana Paw a 8,9 II Szko a Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie. (C.W.) Podzia gminy Borek Wielkopolski na obwody g osowania po przyj tych zmianach Cia o m czyzny znaleziono na dzikim wysypisku mieci, znajduj cym si na wylocie z Piasków, w kierunku Borku Wlkp. Lekarz, który przyby na miejsce, nie potra okre li przyczyny nag ego zgonu. Powsta y pytania: czy by o to samobójstwo, nieszcz liwy wypadek, czy mo e zabójstwo? Po przeprowadzonej sekcji zw ok wci nie wiadomo, co spowodowa o mier mieszka ca Piasków. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, w czwartek 12 sierpnia, oko o godz , otrzymali zawiadomienie, e w Piaskach, w krzakach na tzw. kisberku na ziemi le y m czyzna. Jak si pó niej okaza- o, by on martwy. - Le a on par metrów od cie ki, która prowadzi przez te krzewy, przez dzikie wysypisko mieci. M czyzn znalaz przypadkowy przechodze. Powiadomi policj. Na miejsce uda a si grupa dochodzeniowa powiatowej policji, dzielnicowi - mówi m. asp. Przemys aw Giemza. Policja natychmiast zabezpieczy a zw oki i teren, na którym zosta y znalezione, uniemo liwiaj c wst p osobom trzecim. - To niecodzienne na naszym terenie zdarzenie. Cia o martwego m czyzny znajdowa o si poza miejscem zamieszkania. Typowe czynno ci policyjne, jakie przeprowadza si, jak w przypadku, gdyby my mieli do czynienia z ofiar zabójstwa, trwa y kilka godzin. Policja przeprowadza a ogl dziny, zbiera a i zabezpiecza- a lady - informowa Przemys aw Giemza. Nieprzeprowadzenie dok adnych ogl dzin terenu, gdzie znaleziono zw oki, mog oby doprowadzi do bezpowrotnej utraty dowodów. Na miejsce wezwano lekarza, który od razu nie by w stanie Ekipa pozna skiego oddzia u Telewizji Polskiej nagrywa a w ubieg y pi tek materia do filmu prezentuj cego walory turystyczne boreckiej gminy, który uka e si na szklanym ekranie jako jeden z dwunastominutowych odcinków cyklu Wielkopolska na wakacje. - Przyje d amy na jeden dzie zdj ciowy i staramy si jak najlepiej pokaza to, czym atrakcyjne miejsca w naszym regionie mog przyci gn turystów nawi za a dziennikarka Beata Demianowska do promocyjnych celów projektu, realizowanego tylko na terenie gmin uczestnicz cych w kosztach nagrania i emisji. Praca na planie odbywa si w oparciu o scenariusz wspólnie nakre lony z promotorem gminy i komentarz osób blisko zwi zanych z przedstawianymi obiektami. Premierowa emisja boreckiego odcinka jest planowana na 25 sierpnia ( roda), z powtórk pod koniec tygodnia. Telewidzowie zobacz mi dzy innymi odnowiony niedawno ratusz, zalew je ewski ze stanic w dkarsk, drewniany ko ció w Je ewie, Sanktuarium Maryjne na Zdzie u i pa ac w Zimnowodzie. czny koszt udzia u gminy w tym przedsi wzi ciu wyniesie cztery tysi ce z otych. Wobec wysokich cen reklam telewizyjnych nie s to du e pieni dze, a przecie poka emy w do d ugim czasie antenowym nasze atuty krajoznawcze i rekreacyjne oraz zyskamy prawo dysponowania tym okre li przyczyny zgonu. Przyby a te rodzina m czyzny, aby zidentyfikowa zw oki, okaza o si, e jest to 53-letni mieszkaniec Piasków. - ona twierdzi, e on nigdy nie chorowa, w zwi zku z tym zarz dzili my przeprowadzenie sekcji zw ok, która ma wykaza, co spowodowa o zgon,, jakie by y okoliczno ci zdarzenia. Czy by o to zabójstwo, samobójstwo, czy mo e wypadek? Dzisiaj nic nie mo emy powiedzie. Nie mo emy te wykluczy udzia u osób trzecich - mówi w pi tek Roch Waszak, szef Prokuratury Rejonowej w Gostyniu. Prokuratora zaniepokoi y obra enia g owy denata. Dlaczego by y a tak widoczne? Czy m czyzna nieszcz liwie upad? A upad, bo zaskoczy go wylew, czy mo e zawa? ona nie yj cego mieszka ca Piasków zezna a, e ten wyszed w czwartkowy ranek z domu. Rodzina przyzna a te, e nigdy na nic si nie skar y, na adne dolegliwo ci. - Sekcja zw ok ma na celu ustali nie tylko przyczyn mierci, ale te to, jakie by y obra enia cia a na zewn trz oraz wewn trz i mechanizm ich powstania. By mo e jeszcze zajdzie konieczno pobrania wycinków organów wewn trznych do bada histopatologicznych. Maj c te wszystkie dane, b dziemy mogli wyda kompleksow opini o przyczynie zgonu m czyzny - t umaczy Roch Waszak. Oficjalnie przyj to, e przyczyn mierci by a niewydolno oddechowo-kr eniowa, ale co do tego doprowadzi o, mia a wskaza sekcja zw ok. Przeprowadzono j w minion sobot. I wci nie wiadomo, jak zgin mieszkaniec Piasków. - Nie ustalono przyczyny zgonu, dlatego te pobrano wycinki narz dów wewn trznych do bada histopatologicznych. Standardowo pobrano te krew do bada na zawarto alkoholu i innych trucizn. Dopiero maj c wyniki tych bada b dzie mo na ustali i poda przyczyn zgonu denata - wyja nia Roch Waszak. Czy to znaczy, e do mierci m czyzny mog y przyczyni si osoby trzecie? - Odpowiedzi nie mamy tutaj adnej - zaznacza prokurator. Raczej wyklucza te samobójstwo. - Na dzikim wysypisku mieci, na tak zwanej kompostowni, co móg m czyzna zrobi? Strzeli w g ow sobie nie móg, sznura na szyj te nie zawi za - wyja nia szef gosty skiej prokuratury. Jako przyczyn mierci mieszka ca Piasków nie bierze te pod uwag ani zawa u, ani wylewu. - Nie wiadomo co si sta o - mówi Roch Waszak. AGATA FAJCZYK Telewizyjna oferta Borku i okolic Beata Demianowska ustala z burmistrzem Marianem Ja czakiem szczegó y nagrania filmem uzna burmistrz Marian Ja czak. Wakacje wprawdzie si ko cz, ale materia o takim charakterze szybko si nie starzeje i prawdopodobne b dzie ponownie emitowany przez TVP Pozna na progu nast pnego lata. (C.W.)

6 6 TEN ALBUM POWINIEN MIE KA DY GOSTYNIAK. JEST SI CZYM CHWALI. Fara z albumu Album promowali nowy proboszcz Krzysztof M ynarczyk, ksi dz kanonik Artur Przyby y oraz Zdzis aw Kami ski z Towarzystwa Mi o ników Gosty skiej Fary Po prostu pi kny. Tak mo na opisa album ze zdj ciami gosty skiej fary, który zosta wydany przez parafi i Netbox. Prace nad wydawnictwem trwa y cztery lata, zaanga owani w jego powstanie byli: ks. Artur Przyby - by y proboszcz parafii farnej, Zdzis aw Kami ski prezes Towarzystwa Mi o ników Gosty skiej Fary oraz Robert Czub z gosty skiego muzeum. - Ciesz si niezmiernie, e jeszcze pod koniec mojej pracy móg si ukaza album, przedstawiaj cy ca e pi kno naszej fary. Cz sto nasza fara jest niedoceniana. My l, e ten album przyczyni si do tego, by odkry jej urok - mówi ksi dz kanonik Artur Przyby. Wydawnictwo liczy oko o 200 stron. Ma doskona opraw edytorsk i t umaczenie w j. niemieckim i angielskim. - Ten album ma zach ci do szperania w starych dokumentach i pomaga odkrywa histori. Wiele rzeczy ju jest, ale wiele mo na odkry - zach ca Zdzis aw Kami ski. Przy okazji promocji albumu podkre li, e powi ksza si Towarzystwo Mi o ników Fary, co jeszcze bardziej wiadczy o zainteresowaniu najpi kniejszym zabytkiem Gostynia. Ksi ka kosztuje 80 z. Mo na j nabywa na probostwie, b d w muzeum. To doskona y prezent na jubileusz, rocznic lub inn okazj. Warto te po prostu mie j w swojej domowej biblioteczce. (hh) KROBIA Pomó my powodzianom Wszystkich ludzi dobrej woli, którym los poszkodowanych w sierpniowej powodzi mieszka ców powiatu zgorzeleckiego nie jest oboj tny, gmina Krobia zach ca do przekazywania darów rzeczowych. Chodzi o now odzie i obuwie, rodki czysto ci, pieluchy, koce, naczynia jednorazowe, wod, artyku y spo ywcze o przed u onym terminie przydatno ci do spo ycia, podr czny sprz t budowlany. Dary sk ada mo na w dniach od 13 do 20 sierpnia, w godzinach od 7.00 do w Pa acu lubów (na fosie) oraz w Miejsko - Gminnym O rodku Pomocy Spo ecznej w Krobi przy ul. Powsta ców Wielkopolskich 126. Wi cej informacji uzyska mo na pod numerem tel Organizatorami akcji s Stowarzyszenie Ziemia Krobska oraz gmina Krobia. (AgFa) I NFORMACJE ycie Gostynia 33 (571) 20 sierpnia 2010 Projekt za 38 tysi cy euro Ponad 38 tysi cy euro otrzyma Zespó Szkó Zawodowych w Gostyniu na realizacj projektu Praktyka zawodowa dla stolarzy i kucharzy, w ramach programu Leonardo da Vinci. - To spore wyró nienie, e uda o nam si znale w gronie 97. szkó z ca ej Polski (tylko 5 w Wielkopolsce), które pozyska y pieni dze. Sam wniosek, sk adaj cy si z kilkudziesi ciu stron, nie by te atwy do opracowania - mówi Magdalena Jasik - Wi niewska, nauczycielka j zyka niemieckiego i Joanna Marcinkowska, nauczycielka j zyka niemieckiego i wiedzy o spo ecze stwie, które s autorkami projektu. Dzi ki temu 20 uczniów w przysz ym roku wyjedzie na praktyki do Frankfurtu nad Odr. Program Leonardo da Vinci jest cz ci nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie si przez ca e ycie. Promuje on mobilno pracowników i przep yw programów nauczania na obszarze Unii Europejskiej oraz wdra a innowacyjne rozwi zania edukacyjne, s u ce podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Wszystko po to, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie sta y i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiej tno ci wed ug nowoczesnych standardów. - Chodzi o to, aby absolwenci szkó technicznych, a w szczególno ci szkó zawodowych mogli si porusza po europejskim rynku pracy, maj c porównywalne kwalifikacje zawodowe i dyplomy, uznawane tak e w Unii - wyja nia Marek Smekta a, naczelnik wydzia u o wiaty w Starostwie Powiatowym w Gostyniu. Dlaczego Frankfurt? Ch pozyskania pieni dzy w ramach programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkó Zawodowych w Gostyniu pojawia a si ju wcze niej, zw aszcza, i program ten ma za zadanie popraw jako ci kszta cenia zawodowego, czym placówka jest jak najbardziej zainteresowana. - W konkursie mogli my startowa jednak tylko w przypadku znalezienia partnera, który przyj by naszych uczniów na praktyk. Uda o nam si takiego znale - jest nim Zak ad Promowania Kszta cenia Zawodowego we Frankfurcie nad Odr - mówi Joanna Marcinkowska. ZSZ w Gostyniu wspó pracowa ju z tym o rodkiem w 2008 roku. Wtedy to 5 uczniów ZSZ wykona o we Frankfurcie herb Gostynia, który znajduje si obecnie przy ratuszu (od strony ulicy Jana Paw a II). - Wówczas zarówno Niemcy, jak i dyrekcja ZSZ wyrazili ch kontynuowania Chodzi o to, aby absolwenci szkó technicznych, a w szczególno ci szkó zawodowych mogli si porusza po europejskim rynku pracy, maj c porównywalne kwalifikacje zawodowe i dyplomy, uznawane tak e w Unii dobrze rozpocz tej wspó pracy. Po konsultacji ze stron niemieck, na dwutygodniow praktyk wyjad kucharze i stolarze, poniewa ZPKZ we Frankfurcie dysponuje doskona baz dydaktyczn dla tych dwóch zawodów, a z drugiej strony, równie w naszej szkole uczniowie zdobywaj kwalifikacje w tym zakresie - wyja nia wspó autorka nagrodzonego projektu. Altana i kucharski s ownik dwuj zyczny Warto finansowa projektu pt. Praktyka zawodowa dla stolarzy i kucharzy wynosi dok adnie euro (bez adnego wk adu w asnego). Uczestnicz w nim uczniowie kl. I i II z technikum i zasadniczej szko y zawodowej, kszta c cy si m.in. w zawodach kucharz ma ej gastronomii, stolarz oraz technik handlowiec. Trwa on od czerwca 2010 r. do pa dziernika 2011 r. Jesieni przysz ego roku, na spotkaniu podsumowuj cym projekt zostan zaprezentowane produkty ko cowe (patrz harmonogram). Praktyka zawodowa w Niemczech to dla uczniów doskona a okazja do rozwijania nie tylko wybranych kompetencji zawodowych, ale tak e socjalnych (radzenia sobie w nowej sytuacji), osobowo ciowych (umiej tno odpowiedzialnego post powania, ponoszenia konsekwencji) oraz mi dzykulturowych, cznie z j zykowymi (zapoznanie si z fachowym s ownictwem w j. niemieckim, nawi zanie nowych znajomo ci). Zaj cia odbywa si b d w 2 grupach: 10 uczniów w sali stolarskiej i 10 w kuchni, w warsztatach przystosowanych do nauki, pod nadzorem do wiadczonych instruktorów. - Naszym celem by o, aby uczniowie w ramach realizacji projektu, zdobyli nie tylko nowe umiej tno ci i do wiadczenia, ale tak e, aby zosta po nim jaki wymierny, trwa y lad. W zwi zku z tym, grupa stolarzy wykona podczas praktyki w Niemczech drewnian altan ogrodow z zadaszeniem, która stanie na terenie szko y przy ulicy Pozna skiej - wyja nia Joanna Marcinkowska. - Natomiast grupa kucharzy stworzy dwuj zyczn ksi k kucharsk oraz s ownik polsko - niemiecki zawieraj cy nazwy produktów, których b d u ywa podczas praktyki. Wszystkie te produkty ko cowe b d zatem s u y y jeszcze d ugo spo eczno ci uczniowskiej ZSZ - dodaje. Autorki projektu nie ukrywaj, e ciesz si z pozyskanych funduszy z programu Leonardo da Vinci. Podkre laj, e przyczyni si to do promocji ZSZ w Gostyniu i zwi kszy jej atrakcyjno na rynku edukacyjnym. - Bardzo istotne jest te to, i 20 uczniów naszej szko y b dzie mie mo liwo uczestniczenia w tak atrakcyjnej formie doskonalenia zawodowego, która czy praktyk i mo liwo poznawania innego kraju, ludzi i j zyka. Traktujemy ten projekt równie jako form przetarcia szlaku i liczymy, i w przysz o ci uda nam si pozyska pieni dze dla innych zawodów nauczanych w naszej szkole - mówi Joanna Marcinkowska. AGATA FAJCZYK W sumie w kraju 97 szkó otrzyma o fundusze z programu Leonardo da Vinci. ZSZ w Gostyniu jest jedn z 5 szkó w Wielkopolsce, która otrzyma a dotacj, a jedyn w by ym woj. leszczy skim Harmonogram projektu Praktyka zawodowa dla stolarzy i kucharzy : - czerwiec 2010 r. - og oszenie informacji o wygranym projekcie - wrzesie - pa dziernik 2010 r. - przeprowadzenie rekrutacji i selekcji uczniów, którzy wyjada na praktyk do zak adu promowania kszta cenia zawodowego we Frankfurcie nad Odr - listopad 2010 r. - maj 2011 r. - przeprowadzenie przygotowania j zykowo-kulturowego - maj 2011 r. - odbycie praktyki przez uczniów w o rodku we Frankfurcie nad Odr i monitoring z odbywanej praktyki - pa dziernik 2011 r. - spotkanie podsumowuj ce projekt z instytucj, przyjmuj c w ZSZ w Gostyniu, podczas którego zaprezentowane zostan produkty ko cowe

7 ycie Gostynia 33 (571) 20 sierpnia 2010 I NFORMACJE 7 PONIEC Po o asfalt Mieszka cy ytowiecka ju niebawem b d mieli now nawierzchni drogi gminnej. O po o enie asfaltu na odcinku 170 metrów bie cych, walczy so tys wraz z rad so eck. Podczas sesji objazdowej w ubieg ym roku, gospodarz wioski - Stanis aw Machowski, przekonywa radnych o konieczno ci wyasfaltowania odcinka prowadz cego od skrzy owania z drog powiatow Rokosowo ytowiecko - ka Ma a do kilku posesji oraz pól uprawnych. Wcze niej szlak ten t uczonym kamieniem utwardzali sami mieszka cy. Zapewniaj, e Na utrudnienia w przeje dzie na pewnych odcinkach dróg miasta mog natrafi kierowcy poruszaj cy si po Pogorzeli. Od kilku tygodni przeprowadzana jest tam budowa kanalizacji sanitarnej. Pracownicy z firmy wykonuj cej zadanie, a wi c Konsorcjum Michalski z Leszna, zacz li roboty od ulicy Wiosny Ludów. Dalej skanalizowana zostanie ca a ulica Krobska. - Nast pnie skierujemy si w stron ul. eromskiego, Glinki i Gosty skiej oraz Wa owej. Chodzi o to, eby po apa, jeszcze przed rozruchem oczyszczalni, najwi ksze o rodki, które b d droga ta jest alternatywnym objazdem cz ci powiatowej trasy. Mieszka cy przekonali radnych oraz pracowników magistratu o konieczno ci wykonania nowej nawierzchni i w tym roku znalaz y si w bud ecie pieni dze na ten cel. Oprócz nowej nawierzchni, zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. Nowa droga b dzie mia a szeroko oko o 4 metrów. Prace wykona Leszczy skie Przedsi biorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spó ka z o. o. za kwot ,31 z otych brutto. Roboty maj zako czy si 15 wrze nia. (gabi) POGORZELA Uwaga roboty na drogach Budowa kanalizacji sanitarnej rozpocz ta zosta a przy ul. Wiosny Ludów mog y dostarcza nam wi ksze ilo ci cieków - t umaczy Krzysztof Surma, pe nomocnik ds. realizacji przedsi wzi cia Mi dzygminnego Zwi zku Wodoci gów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich. Zadanie wykonywane jest za kwot ,64 z netto. Prace maj potrwa do 2012 roku. Zapewnione rodki unijne na to zadanie wynosz ,71 z, wk ad w asny gminy to ,83 z, natomiast po yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ,10 z. (doti) Prezes ko a nie obrazi Rolnik z Dzi czyny Jaros aw Po lednik, któremu jesieni ubieg ego roku dziki zniszczy y uprawy, pozwa do s du, z oskar enia prywatnego, Henryka Zduna, prezesa Ko a owieckiego Dzik z Leszna. Gospodarz zarzuca mu, e zniewa y go publicznie w artykule ycia Gostynia, u ywaj c w swojej wypowiedzi stwierdzenia: nie mamy k opotów z gospodarstwami, które prowadz ludzie wykszta ceni i przygotowani. Ostatecznie rolnik spraw przegra, a w wyroku obci ono go kosztami post powania w wysoko ci 2016 z, na rzecz Henryka Zduna. Przypomnijmy, w listopadzie ubieg ego roku w naszym tygodniku ukaza si artyku na temat szkody, jak dziki wyrz dzi y Jaros awowi Po lednikowi z Dzi czyny. Rolnik za zabudowaniami gospodarskimi, w polu, mia umieszczony r kaw z wysokoenergetyczn pasz z gniecionego ziarna kukurydzy dla krów mlecznych. Dziki, które szuka y po- ywienia, rozerwa y foli. Jaros aw Po lednik zawarto zniszczonych przez zwierz ta r kawów oszacowa na oko o z otych. Teren, na którym dosz o do zniszcze nale y do leszczy skiego Ko a owieckiego Dzik. Mieszkaniec Dzi czyny z przekonaniem informowa, e z ka dym rokiem dziki przynosz rolnikom coraz wi ksze straty, a ataki na ich dobytek powtarzaj si z du ym nasileniem. Mimo to, jak twierdzi Jaros aw Po lednik, na odszkodowanie z ubezpieczalni nie mia co liczy. Zauwa y te, e ko o owieckie równie nic sobie z rolnika nie robi. Aby przedstawi spraw rzetelnie, konieczna zatem by a rozmowa mi dzy innymi z zarz dem Ko a owieckiego Dzik. Dziennikarka Gabriela Ratajczak cz wypowiedzi prezesa Ko a Henryka Zduna umie ci a w artykule. Znalaz si tam mi dzy innymi fragment, w którym prezes powiedzia : - Nie mamy k opotów z gospodarstwami, które prowadz ludzie wykszta ceni i przygotowani. Z tymi lud mi nie mamy k opotu (...). Kiedy rolnik z Dzi czyny przeczyta t wypowied, zdecydowa si odda spraw do s du. - S owa pana Zduna wzi em do siebie. Poczu em si ura ony, a druga sprawa to rolnicy, którzy pod miechiwali si ze mnie - t umaczy. Dziennikarka jako wiadek Proces, który prowadzi s dzia Marcin Nowak z S du Rejonowego w Gostyniu, trwa kilka miesi cy. Henryk Zdun zosta oskar ony o to, e w listopadzie 2009 r., udzielaj c wywiadu do lokalnej prasy - ycia Gostynia, zniewa y publicznie, za pomoc rodków masowego komunikowania si (prasy) pokrzywdzonego Jaros awa Po lednika m.in., poprzez stwierdzenie, i : nie mamy k opotów z gospodarstwami, które prowadz ludzie wykszta ceni i przygotowani. Jednym ze wiadków oskar yciela z Dzi czyny by a Gabriela Ratajczak, autorka artyku u na temat zniszcze, jakie dziki spowodowa y w uprawach rolnika. Podczas przes uchania s dzia mi dzy innymi zapyta dziennikark, czy jej zdaniem wypowied ta by a obra liwa. - Ja na miejscu niektórych rolników poczu abym si obra ona - odpowiedzia a Gabriela Ratajczak. - W takim razie dlaczego to pani opublikowa a? - dopytywa s dzia Nowak. Autorka artyku u przyzna a, e w ten sposób chcia a pokaza, jakie jest stanowisko ko a owieckiego w przedmiocie odszkodowa, jak podchodz do rolników. - Nie ustala am w artykule, tego, ilu rolnikom w tym kole owieckim wp acono odszkodowania za szkody - zezna a Gabriela Ratajczak. Obro ca oskar onego stara si udowodni, e artyku z listopada 2009, w którym ukaza a si sporna wypowied prezesa Zduna, dotyczy nie tylko Jaros awa Po lednika z Dzi czyny, ale te innych krzywdzonych przez dziki rolników. - Powiedzia a pani, e wywiad, artyku dotyczy w gruncie rzeczy pana Po lednika. Jaki zwi zek z tym ma to, e w tym artykule znalaz o si kilka wypowiedzi: owczego czy prezesa innego ko a owieckiego? - dopytywa mecenas. - Chodzi o o to, aby przedstawi, w jaki sposób podobne sprawy rozstrzygaj inne ko a owieckie - odpowiedzia a Gabriela Ratajczak. Podczas dalszego przes uchania przed s dem, dziennikarka zezna a, e poinformowa a prezesa Zduna, i wywiad, jego wypowiedzi zostan wykorzystane w artykule. Poinformowa a te, e by y momenty, kiedy rozmówca kaza wy cza dyktafon. Po przes uchaniu s dzia poprosi o nagranie z rozmowy, aby w czy je do akt sprawy. GOSTYÑ Cz stszy odbiór odpadów Gmina Gosty oraz menad er do spraw marketingu firmy Remondis Ryszard Naskr t podj li rozmowy na temat selektywnej zbiórki odpadów na ternie gminy Gosty. Podczas spotkania, w którym z ramienia gminy uczestniczyli zast pca burmistrza Gostynia - Leszek Dworczak oraz naczelnik Wydzia u Mienia Gminy i Rolnictwa - Mariusz Konieczny urz dnicy przekonywali, e uzgodniona cz stotliwo odbioru odpadów komunalnych jest niewystarczaj ca. Ryszard Naskr t zapewni, e jego firma zwi kszy cz stotliwo odbioru posegregowanych mieci z terenu gminy Gosty z dwóch do trzech razy w tygodniu. Ju od wrze nia mieszka cy gminy Gosty, którzy s klientami firmy Remondis, otrzymaj bezp atnie worki do segregacji odpadów. Posegregowane odpady b d mogli równie bez op at przekaza firmie wywozowej. Odbiór posegregowanych mieci bezpo rednio od mieszka ców, powinien zmniejszy ich ilo w pojemnikach do selektywnej Prezes Zdun mówi ogólnie Ostatnia rozprawa przed og oszeniem wyroku odby a si ju po ods uchaniu nagra z wywiadu. Fragment rozmowy z Henrykiem Zdunem, zarejestrowanej na p ycie, odtworzono te podczas rozprawy. Kiedy s dzia zapyta, czy strony chc skomentowa fragment, czy sk adaj jakie wnioski dowodowe, g os zabra adwokat Henryka Zduna. Zauwa y, e wypowied zacytowana w artykule nie odnosi si do konkretnej osoby (jak to poj rolnik z Dzi czyny), ale pada w ogólnym kontek cie. - Chodzi tu o ogólne wspó dzia anie rolników z ko em, a nie o spraw konkretnego rolnika Jaros awa Po lednika - przekonywa obro ca Henryka Zduna. - Podczas wywiadu nikt nie dokonuje oceny wykszta cenia czy sposobu post powania pana Po lednika - doda. Rolnik z Dzi czyny, podsumowuj c swoje stanowisko w sprawie nadal utrzymywa, e wywiad by prowadzony na jego temat. - Jest mi oboj tne, kto mówi i co mówi. Wed ug artyku u to obra liwe zdanie. Swoje pretensje wnosz do Henryka Zduna, jak w oskar eniu - nie ust powa Jaros aw Po lednik. Prosz o uniewinnienie Zdaniem adwokata Henryka Zduna teza aktu oskar enia w procesie dowodowym nie zosta a potwierdzona. - Na pewno nie mamy tu do czynienia z tym, i oskar ony ponosi win, e pope ni przest pstwo - mówi adwokat oskar onego. - By a to grzeczna, kulturalna rozmowa pani redaktor z dwoma innymi osobami. Nie pada y tam adne sformu owania obra liwe - doda. Mecenas poprosi o uniewinnienie oskar onego od pope nienia zarzucanych mu czynów. Zasugerowa, aby oskar yciela Jana Po lednika obci y kosztami procesu i kosztami zast pstwa lekarskiego w kwocie 2016 z. Oskar ony Henryk Zdun równie prosi o uniewinnienie. - Chc zwróci uwag, e takie pochopne stawianie mnie przed s dem nie tylko wp ywa na zaniedbanie obowi zków zawodowych, ale nara a na utrat zaufania moich prze o onych i pacjentów - powiedzia Henryk Zdun, który z zawodu jest leszczy skim lekarzem. AGATA FAJCZYK zbiórki odpadów. Na pojemnikach do selektywnej zbiórki pojawi y si naklejki informuj ce o rodzajach odpadów, które mo na w nich zostawia, a tak- e o konieczno ci zgniatania butelek plastikowych. W efekcie zgniatania opakowa plastikowych w pojemniku mie ci si trzykrotnie wi cej odpadów. Na pojemnikach znalaz si równie numer telefonu kontaktowego do biura obs ugi klienta firmy Remondis. (gabi)

8 8 NASI MILUSIÑSCY Jestem Jakub Wojtkowiak. Moi rodzice to Estera i Wojciech. Urodzi em si 12 sierpnia o godz Wa 4050 g i mierz 55 cm. Mieszkamy w Gostyniu. Zdj cia: Dorota Ja czak Nazywam si Majka Ma lankowska. Moi rodzice to Marta i Marek. Pierwszy raz wiat ujrza am 10 sierpnia o godz Wa 2650 g i mierz 51 cm. Mieszkamy w Krobi. I NFORMACJE Stra Miejska apeluje Stra nicy miejscy apeluj do wszystkich w a cicieli zwierz t o w a ciw opiek nad domowymi pupilami. Gminni funkcjonariusze przypominaj, i na w a cicielu psa spoczywaj obowi zki oznakowania zwierz cia (tzw. czipowanie ) i okresowego szczepienia przeciwko w ciekli nie. W a ciciele zobowi zani s równie do wyprowadzania psów na smyczy oraz sprz tania po swoim pupilu. Komendant Stra y Miejskiej, Andrzej Ma kowiak twierdzi, e do najcz stszych przewinie w a cicieli psów nale y wyprowadzanie ich bez smyczy. - Coraz cz ciej zdarzaj si zg oszenia, e piesek wpad pod samochód, czy zwierz le y rozjechane na drodze. To wszystko zwi zane jest z brakiem nadzoru przez w a cicieli - informuje Andrzej Ma kowiak. Równie ze sprz taniem po swoich yczenia czworonogach wygl da ró nie. - Niestety, nie wszyscy korzystaj z torebek do sprz tania, ale widzimy, e jest coraz lepiej. W tym roku przeprowadzali my akcj Pakiet, na 30 osób skontrolowanych prawie wszyscy mieli ze sob pakiety do sprz tania. Nie wiadomo jednak, czy zastosowaliby je. Ca y czas jest jednak za ma o sprz taj cych - dodaje komendant gosty skiej Stra y Miejskiej. Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku na terenie miasta i gminy Gosty przewiduje za niedope nienie obowi zków, sankcje finansowe od 20 do 500 z otych. Na w a cicielach spoczywa równie obowi zek opieki na zwierz tami, które pozostawione bez nadzoru mog stwarza zagro enie dla ludzi lub same ulec wypadkowi. (gabi) ycie Gostynia 33 (571) 20 sierpnia 2010 Jestem Zuzanna Andrzejczak. Moi rodzice to Ma gorzata i Mariusz. Urodzi am si 10 sierpnia o godz Wa 3430 g i mierz 52 cm. Mieszkamy w Gumienicach. Jestem Emre Maydemowa. Moja mama Zvezditsa urodzi a mnie 10 sierpnia o godz Wa 2990 g i mierz 50 cm. Mieszkamy w Dzientawie ko o Kobylina. 60 lat min o od tej pi knej chwili, gdy przysi g w ko ciele e cie sobie z o yli. Ksi dz stu zwi za wasze m ode d onie. Ty przysi g sk ada e swojej ukochanej onie. Dzi w uroczyst rocznic tego wi ta, ona z o on przed laty przysi g dobrze pami ta. Z okazji 60. rocznicy lubu Marii i Leonowi Bogda skim z Su kowic sk adamy Wam najserdeczniejsze yczenia, doczekania w zdrowiu, szcz ciu, kolejnych wspania ych rocznic. yczenia sk adaj córka Anna, córki z m ami, wnuczki, wnukowie, prawnuczki i prawnukowie. Mam na imi Nadia. Moja mama Marta Nawrocka urodzi a mnie 11 sierpnia o godz Wa 3800 g i mierz 55 cm. W domu, w Piaskach, czekaj na mnie tata Dawid i bracia Kuba oraz Szymon. Rodzice noworodków, których zdj cia opublikowali my, mog zg asza si do Sklepu z Odzie i Bielizn dla Niemowl t (ul. Kolejowa 24) po DARMOWY UPOMINEK Zamówienia na zdj cie dziecka od rody w zak adzie FOTO IRIS przy ul. Kolejowej 18 tel. (65) Jestem Bartosz Rybakowski. Moi rodzice to Katarzyna i Przemys aw. Urodzi em si 6 sierpnia o godz Wa 3680 g i mierz 55 cm. Mieszkamy w Ludwinowie. OG OSZENIE yczymy ci znalezienia takiej pracy, takich przyjació i takich mo liwo ci, o jakich marzysz. Stawiaj czo a przysz o- ci z nadziej i odwag. Z entuzjazmem, zapa em i rado ci. We to wszystko i zbuduj z tego ycie, które warto prze- y. yczymy Ci, by nigdy nie sta a si zbyt doros a na to, aby umie si cieszy najdrobniejszymi sprawami i trzymaj szcz cie swe za r ce! Z okazji 18-tych urodzin, najlepsze yczenia dla Jagody Sarbinowskiej przesy aj rodzice, siostra Martynka oraz babcia. Dotykiem warg przebudzony, nami tnym spojrzeniem do ycia przywrócony, otwieram kolejny rozdzia naszej wspólnej w drówki, ze s o cem w sercu i perspektyw wspania ej drogi. Od kochaj cego m a Darka z okazji 20. rocznicy lubu dla cudownej ony. Dzi kuj, e jeste. Przepraszam. Dzi kuj dzieci, e jeste cie. Przepraszam. Sto lat! Sto lat! Asia krzyczy. Piotru wr cza kosz s odyczy. Dziadek w nowej swej koszuli, babcia si do Ciebie tuli, mama torcik dekoruje, tata wszystko to filmuje... Sk d to ca e zamieszanie? Urodzinki masz Kochanie! Dla kochanej Marysi z okazji szóstych urodzin najlepsze yczenia sk ada mama Renia, tata Janusz, siostra Asia, brat Piotr, babcia Zosia i dziadek Zdzis aw oraz pan Janek i ciocia Gosia. Urodziny obchodzisz co roku, lecz te 18-te masz tylko raz. Niech b d szcz liwe i pe ne uroku, ciesz si m odo ci póki na to czas. Moc ycze Dawidowi Maciejewskiemu, du o zdrowia, b ogos awie stwa Bo- ego na ka dy doros y dzie ycz rodzice i dziadkowie. OG OSZENIE OG OSZENIE og oszenie w asne wydawcy

9 ycie Gostynia 33 (571) 20 sierpnia 2010 I NFORMACJE 9 Zbo e i pasza dla powodzian Ponad 60 ton zbo a i pasz przekazali rolnicy z terenu gminy Krobia rolnikom z gminy Niechlów, których uprawy zosta y zniszczone w wyniku tegorocznej powodzi. Zbiórka darów by a oddolnym pomys em, z którym do burmistrza Krobi zg osili si rolnicy, mieszkaj cy na terenie gminy. Zebrano dary z kilkunastu so ectw: Kuczyna, Kuczynka, Karzec, Potarzyca, Chwa kowo, Ziemlin, Pudliszki, Gogolewo, Chumi tki, Bukownica, ychlewo, Wymys owo, Domachowo, Stara Krobia, Su kowice, Posadowo. Do poszkodowanych w powodzi sprzed niemal dwóch miesi cy trafi y one w dwóch etapach. Z pierwszym transportem, zawieraj cym 7 ton zbo- a i oko o 700 kilogramów paszy dla prosi t, do gminy Niechlów udali si mieszka cy Starej Krobi. Z so tysem Romanem Olejniczakiem na czele 7 lipca pojechali tam: Józef Brodziak, Franciszek Kordus i Kazimierz Ko- ak. - Na zebraniu Kó ka Rolniczego uznali my, e warto zorganizowa tak akcj dla poszkodowanych w powodzi rolników. W miejscach og osze wywiesi em na ten temat informacj i odzew mieszka ców by bardzo du y - zdradza so tys Starej Krobi. - Wcze- niej, zanim my wyjechali my, tereny popowodziowe odwiedzi o Rokosowo. Z koleg z naszej rady so eckiej Krzysztofem apaw udali my si do gospodarza tej wioski i dostali my adres najbardziej poszkodowanych - dodaje. Roman Olejniczak podkre- la, e w gminie Niechlów rolników z Biskupizny przyj to bardzo serdecznie. Wójt Jan G uszko przekazuj cym dary pokaza prawie ca y obszar gminy, w tym dolin Odry i Baryczy, opowiadaj c jednocze nie o przebiegu tegorocznej powodzi. - Kiedy tam zajechali my, to woda na polach przy Baryczy i kach jeszcze sta a, chocia od powodzi min y blisko 2 miesi ce. Tamci rolnicy k nie maj w ogóle. Wójt t umaczy nam, e w gminie Niechlów jest bardzo du o kana ów rzecznych i ma ych rzek, doprowadzaj cych do Odry, a woda z Baryczy cofn a si i ich zala a - opowiada gospodarz Starej Krobi. - Ostatecznie zawieziono nas do wioski Karów, zbo- e i pasz z o yli my tam do magazynu, a so tys z rad so eck rozdzielali te dary. Miejscowi gospodarze bardzo si cieszyli. My- l, e zrobili my tamtym rolnikom du niespodziank, nie spodziewali si takiego odzewu - dodaje Roman Olejniczak i przyznaje, e jest dumny z mieszka ców swojej wioski. Natomiast pozosta e 54 tony darów, 28 lipca w imieniu rolników z gminy Krobia, przekaza poszkodowanym burmistrz Sebastian Czwojda, który towarzyszy ich transportowi. Podobnie, jak pierwsza grupa darczy ców, o skali strat i potrzeb w odarz Krobi oraz towarzysz ce mu osoby mogli przekona si osobi cie, nie tylko w drodze spotka z poszkodowanymi rolnikami, ale równie dzi ki wójtowi Niechlowa. Zebrane dary trafi y do kolejnych niechlowskich so- ectw: Be cz Wielki, wierczów i Bartodziej, g ównie dzi ki nieodp atnemu transportowi przez firmy: Mark-Trans Transport Krajowy i Mi dzynarodowy Marek Ka mierczak Kuczyna oraz Eko-Agro rodki do Produkcji Rolnej Edmund Kaczmarek Krobia. W ka dej z miejscowo ci, w której sk adane by y plony, pracowa a przy ich roz adowywaniu kilku b d kilkunastoosobowa grupa mieszka ców, w której znalaz y si dzieci, kobiety Ponad 60 ton zbo a i pasz przekazali rolnicy gminy Krobia dla Niechlowa i m czy ni. - Organizacja przyjmowania darów by a bardzo sprawna. Wójt informowa radnego - z danego obwodu wyborczego, na terenie którego le y so ectwo otrzymuj ce pomoc - o przyby ym transporcie, ten informowa so tysa danej wsi, a so tys organizowa mieszka ców do roz adunku i posprz tania naczepy samochodu. Dzi ki temu roz adowanie transportu trwa o bardzo krótko - rednio oko o 12 ton darów na godzin - zauwa a Adam Sarbinowski z krobskiego magistratu, koordynator akcji pomocy dla powodzian. Podkre la te go cinno mieszka ców gminy Niechlów, którzy wszystkich uczestnicz cych w przekazaniu darów zaprosili na posi ek i opowiadali o yciu w tej niezbyt zamo nej gminie. - Na ubogo Niechlowa i okolic oraz tamtejszych mieszka ców wp ywa g ównie fakt, e rednio 4 razy w roku cz z uprawianych przez rolników indywidualnych pól, le cych w delcie Odry i Baryczy jest zalewana. Gmina Niechlów zosta a w bie cym roku dotkni ta dwukrotnie: raz powodzi, raz bardzo obfitymi deszczami, które zniszczy y uprawy licznych w tym regionie dzia kowiczów - wyja nia Adam Sarbinowski. Dlatego te ju dzi wójt Jan G uszko poprosi o zorganizowanie jesieni zbiórki p odów rolnych: marchwi, kapusty, ziemniaków, buraków i innych warzyw, które mog yby zosta przekazane w a nie poszkodowanym dzia kowiczom. Bardzo si przydadz. - Jako gmina Krobia z pewno ci zwrócimy si do naszych mieszka ców z tym apelem i postaramy si zorganizowa zbiórk warzyw - zapetwnia Adam Sarbinowski. - Teraz trwaj niwa, ale jak rolnicy si pozbieraj i wyrobi, to mamy zamiar zorganizowa kolejn tak akcj z p odami rolnymi - dodaje so tys Olejniczak. AGATA FAJCZYK Gerard Misiaczyk, wiceburmistrz Krobi: - To niezwykle buduj ce, i w tych, dla wielu trudnych cza- sach, ludzi ci gle sta na tak wielki i wzruszaj cy gest. W ubieg ym roku, po pami tnej nawa nicy, mieszka cy wsi Parkowa z gminy Rogo no z w asnej inicjatywy zebrali rodki finansowe, które przekazali najbardziej potrzebuj cym mieszka com naszej gminy. Dzisiaj my mogli my ten d ug sp aci, przekazuj c innej gminie swój dar serca. I to jest najpi kniejsze, e dobro kr y i wraca, bo przecie nigdy nie wiemy, kiedy my b dziemy w potrzebie. Dlatego w imieniu burmistrza Sebastiana Czwojdy, darczy com, przewo nikom oraz wszystkim osobom, które przyczyni y si do przekazania tego cennego daru sk adam wielkie s owa podzi kowania. KROBIA Plac sportowy w Posadowie Ponad 10 tysi cy z otych w sumie wydano na uporz dkowanie terenu po zlikwidowanym wiejskim stawie w Posadowie, w gminie Krobia. Obecnie, dzi ki wspó pracy mieszka ców wioski i urz du miejskiego, powsta tam plac sportowy. Gmina ogrodzi a teren, zakupi a bramki. Mieszka cy Posadowa sami zadeklarowali si, e pomog przy sprz taniu i wyrównywaniu terenu. - Kiedy nasta em na stanowisku so tysa wioski, staw ju by zasypany. Przez kilkana cie lat na tym nierównym terenie ros o zielsko, gromadzi y si mieci - opowiada Jerzy Andrzejewski, gospodarz Posadowa. - W okresie, kiedy w ka dej gminie powstaj ORLIK-i, a nawet kilka takich obiektów, to pomy leli my, eby u nas te by o boisko sportowe dla dzieci i m odzie y. Ale chodzi o nam przede wszystkim o to, aby zrobi porz dek w wiosce - dodaje. I podkre la, e mieszka cy nie do o yli do obiektu adnych pieni dzy, ale za to rolnicy indywidualnie pomagali przy sprz taniu i wyrównywaniu terenu na placu sportowym. Poczuli si gospodarzami wioski. - Urz d gminy nam pomóg. Trzeba by o nawie ziemi. Mieszka cy si zdeklarowali, e do o pieni dze, ale to gmina zamówi a i ziemi i transport. Chocia jeszcze s braki. W ogóle to mia o by zrobione ju 2 lata Mieszka cy tzw. G uchówka nie chc by przy czeni do miasta Pogorzeli. Pismo z tak informacj dotar o w lipcu do burmistrza Piotra Curyka. Przypomnijmy, e kwestia od czenia cz ci wnioski, gdzie znajduj si bloki od G uchowa, i przypisania miastu, rozpocz a si w marcu tego roku. Wtedy z takim pomys em na komisji sta ej rajców wyst pi Krystian Turba ski, radny z tej miejscowo ci. Wyja ni, e mieszka cy G uchówka nie uto samiaj si z wiosk. Po spotkaniu radnych przeprowadzili my wywiad z mieszka cami bloków. Zdania by y podzielone. Jedni zdecydowanie popierali pomys o przy czeniu bloków do miasta. Wi kszo jednak uwa a a, e wcielenie cz ci wsi do miasta niewiele by zmieni o, a przynios oby jedynie dodatkowe wydatki. Aby zapozna si z opini w tym temacie Piotr Curyk, burmistrz temu, ale wiadomo, e gmina robi tak, jak dysponuje rodkami - t umaczy so tys Posadowa. Z jego wyja nie wynika, e przy placu po stawie cz ogrodzenia ju sta a - od strony drogi na betonowej elewacji. Podczas przygotowania placu sportowego siatk do o ono, aby by a wy sza i otoczono ni reszt terenu dooko a. Koszty wykonania ogrodzenia wynosi y z (pochodz ze rodków gminnych). Poza tym dokupione zosta y 2 sportowe bramki za kwot 1697 z. - Koszty bramek pokryte zosta y z funduszu profilaktyki i przeciwdzia ania problemom alkoholowym. Robi a to gminna grupa remontowo-budowlana. Do mieszka ców wioski nale y teraz urz dzenie nawierzchni. Prace nad placem sportowym jeszcze si nie zako czy y - informuje Marcin Krzy ostaniak z Urz du Miejskiego w Krobi. So tys Jerzy Andrzejewski zauwa a, e plac o nieregularnym kszta cie, który ma zrekultywowan trawiast nawierzchni, móg by by uatrakcyjniony jakim krzewem. - Tuje wypada oby posadzi, albo inne krzewy, wi cej zieleni mog oby tam by. Zamierzam o tym porozmawia z urz dem miejskim, ale wcze niej poradz si mieszka ców wioski - mówi gospodarz Posadowa. (AgFa) POGORZELA G uchówek nie chce zmian Pogorzeli w lipcu wystosowa pismo do prezesa Spó dzielni Mieszkaniowej K os w G uchowie, która sprawuje piecz nad blokami. W li cie zwróci uwag na to, e zmiany te b d zwi zane z wydatkami. - Przypomn, e zmiana przynale no ci terytorialnej z G uchowa do Pogorzeli niesie ze sob szereg konsekwencji prawnych takich jak: wymian dowodu osobistego, prawo jazdy, dowodów rejestracyjnych, powiadomienia urz dów, banków, pracodawców o zmianie adresu. Cz z tych zmian b dzie nios a ze sob konsekwencje finansowe - wyt umaczy. W odpowiedzi na pytania w odarza Pogorzeli prezes spó dzielni Wies awa Go- ciniak wyja ni a, e mieszka cy tej cz ci wioski propozycj opiniuj negatywnie. W li cie doda a, e w razie ch ci zmiany przynale no ci terytorialnej, mieszka cy sami wyst pi z takim wnioskiem. (doti)

10 10 I NFORMACJE Topola - wyci ta, a jednak stoi... - Ja pi, jak na szpilkach, prosz pani. Bo teraz nie ma si y, aby ta topola si nie przewróci a. To nie jest tak, e mo na po ow korzeni obci i tak wysokie drzewo b dzie wci sta o - mówi wystraszony mieszkaniec Podrzecza o topoli w oskiej, najwy szym drzewie w wiosce, które ro nie w s siedztwie jego posesji. Jest rozczarowany, bo w pi tek topola mia a zosta usuni ta. Do Podrzecza rano zjecha a w tym celu ekipa z gminy i Powiatowego Zarz du Dróg. Postali, poogl dali teren i si rozjechali. Dlaczego? Czy zdrowo wygl daj ce drzewo w ogóle b dzie usuwane? Pami taj nawa nic Mieszka cy powiatu wci pami taj nawa nic, jaka przesz a w lipcu ubieg ego roku przez powiat gosty ski. Obawiaj si kolejnych takich za ama pogody, a jeszcze bardziej ich skutków. Jednym z nich jest Ryszard Stró y ski z Podrzecza. Bardzo mu zale y, aby topola, która od dziesi tek lat stoi obok jego domu, przy drodze powiatowej, przebiegaj cej przez wiosk, zosta a wyci ta. W ubieg ym tygodniu w Podrzeczu po o ony zosta kolektor sanitarny, wymieniano te rury od wody. - Przy tych pracach robotnicy odci li po ow korzeni od drzewa, na g boko ci mniej wi cej 3 metrów. Istnieje teraz zagro enie, e przy silnej wichurze topola si przewróci - mówi pan Stró y ski. - Prze y em kiedy co podobnego. Oko o 25 lat temu ga z tej topoli spad a na linie niskiego napi cia, które przebiegaj obok. Taki by huk, jakby bomba spad a. Wtedy wyrwa o nam szczyt ca ego budynku. W zwi zku z tym uda em si do Powiatowego Zarz d Dróg, przedstawi em sytuacj, prosi em o wyci cie tego drzewa, bo jak przyjdzie wichura, to ono mo e si przewróci albo na linie niskiego napi cia, albo na drog. To te niebezpieczne - dodaje. Mieszkaniec Podrzecza wspomina, e kiedy w pobli u starej szko y ros o chyba z 6 takich topoli, kilka z nich wcze niej zosta o ci tych, a ta jedna pozosta a, poniewa w pobli u przechodz linie elektryczne. - Dzisiaj topola stoi, bo nie ma wiatru. A linia niskiego napi cia dotyka tego drzewa, ga zie lec nawet na te linki, bo one s w wi kszo ci suche - wyja nia Ryszard Stró y ski. Usuni cie zaplanowane Ale o zamiarach wyci cia najwy szego drzewa w Podrzeczu redakcja zosta a powiadomiona przez kogo innego. Zadzwoni do nas mieszkaniec wioski, który wcale nie by zadowolony z faktu, e topola b dzie usuwana. Wr cz przeciwnie, nie podoba o mu Z g bi serca dzi kujemy ca emu personelowi oddzia u wewn trznego SPZOZ szpitala w Gostyniu. Lekarzom: Eugeniuszowi Nelke, Maciejowi Ratajczykowi, nie yj cemu Jackowi Kaczmarkowskiemu, piel gniarkom: Irenie Mansfeld, Ewie Czapiewskiej, Jolancie Szober, Zbigniewowi Stachowiakowi, ks. Grzegorzowi Suchockiemu, p. Marianowi Nowakowi, p. Andrzejowi Giszczy skiemu, p. Marii wi cickiej, mojej przyjació ce Basi, moim kole ankom z pracy oraz wszystkim osobom, które pomaga y i wspiera y mojego m a P. Marka Andrzejewskiego i nas podczas jego d ugiej i ci kiej choroby Szczerze dzi kujemy ona i dzieci si to. I dlatego poprosi, aby my w pi tek rano przyjechali do Podrzecza. Spróbowali my wyja ni sytuacj u so tysa Paw a Olejniczaka. Potwierdzi zamiary wobec topoli. By zorientowany, który z mieszka ców zabiega ewentualnie o pozbycie si drzewa i dlaczego. - Jutro mi dzy godz a 9.00 ma by wycinane. Ca kowicie. Ale rozmawia em z kilkoma mieszka cami wioski i byli zdziwieni, s raczej przeciwni usuwaniu, oczywi cie do drzewa si nie przywi. To jest jedno z naj adniejszych drzew w Podrzeczu, ozdoba wioski, stoj ca mniej wi cej na rodku - mówi so tys. - Sam jestem zdziwiony, e tak szybko zapad a decyzja o tym, e zdrowe, pi kne drzewo ma by usuni te. Kiedy pisali my - jako wioska - wniosek o obci cie ga zi drzew z alei jesionowej, która ro nie mi dzy Podrzeczem a Grabonogiem. Dostali my odpowied z zarz du dróg, e zrobi to, jak b d fundusze - doda. Grzegorz Mayer, dyrektor PZD w Gostyniu przyzna, e wcale nie planowali wycina okaza ej topoli. I dlatego odpowiedzialno za jej usuni cie wzi a gmina Piaski. - Musieli my tylko wyst pi do urz du, eby oni wydali decyzj o wyci ciu, bo takie s przepisy. To drzewo po prostu przeszkadza - wyt umaczy i odes a do magistratu w Piaskach. Sekretarz gminy Wies aw Glapka przekonywa, e drzewo jest ju bardzo stare (by o sadzone w latach 50. lub 60. XX w.), a topole tak stare powinny ju by usuwane, bo przy dzisiejszych za amaniach pogody i cz stych wichurach, naprawd zagra- aj mieszka com i ruchowi na drodze. Przyzna, e system korzeniowy drzewa zosta uszkodzony. Nie by o innego wyj cia. - Podci te korzenie os abi y to drzewo. Obecnie istnieje niebezpiecze stwo, e przy silniejszym huraganie topola mog aby si przewróci na budynek lub drog. Dlatego j usuwamy - t umaczy sekretarz Piasków przed akcj wycinania. A jednak topola zosta a W pi tkowy ranek przy topoli zebra a si ekipa: pracownicy gminy, elektrycy i przedstawiciel PZD w Gostyniu. Ale jej nie usun li. Drzewo, jak sta o, tak stoi. Co takiego si sta o? - Wysi gnik, z którym przyjechali pracownicy, okaza si za krótki. Musz mie taki du y stra acki, eby stopniowo od góry obcina drzewo. Albo przewróci ca t topol. A wtedy musz by linki niskiego napi cia odci te - wyja ni w pi tek so tys Podrzecza. - Teraz gmina musi to Ksi dzu Kanonikowi Henrykowi Szwarcowi Proboszczowi Parafii w. Jadwigi w P powie wyrazy g bokiego wspó czucia z powodu mierci ycie Gostynia 33 (571) 20 sierpnia 2010 za atwi, jak nale y i odpowiednio wcze niej powiadomi mieszka ców, e pr du nie b dzie. Chcieli na moj odpowiedzialno to zrobi dzisiaj, ale nie zgodzi em si. Mieszka cy byli przygotowani na godzinn przerw w dostawie pr du, a gdyby nie by o go pó dnia, to chyba ywcem ze skóry by mnie obdarli. Tym bardziej, e s u nas te zak ady pracy - doda. Zauwa y, e pewnie termin wycinki topoli zosta przyspieszony, bo na weekend meteorolodzy zapowiadali wichury. Sekretarz gminy Piaski przyzna, e ze wzgl dów technicznych drzewo na razie nie b dzie usuwane. Potwierdzi s owa so tysa, co do planowanego sposobu wycinki od góry. - Wykonawca zadania z powiatowego zarz du dróg chyba si przeceni. Jestem troch z y na to, bo móg dok adniej oceni sytuacj, a tylko zamieszania narobi. Spe z o to wszystko na niczym - doda. Wszystko wskazuje na to, e drzewo trzeba b dzie ca e przewróci, a wtedy linki energetyczne, biegn ce za drzewem b d musia y by roz czone. - Mieszka cy ponad pó dnia nie mieliby pr du. Jakie b d dalsze losy topoli, to trudno dzi powiedzie. Bo ju mieli my dzisiaj telefony do urz du, e ludzie jednak boj si tego, e system korzeniowy topoli zosta naruszony. Zapowiadaj wichury i mieszka cy si boj - powiedzia Wies aw Glapka. Jak tylko z Podrzecza odjecha a ekipa, która topol pozostawi a, do urz du gminy w Piaskach zadzwoni Ryszard Stró y ski. - Mia em nadziej, e usun drzewo i b d móg spokojnie spa. A tymczasem odjechali. Topola stoi, bo nie ma wiatru. Wcze niej ustnie przedstawia em sytuacj, a dzisiaj z o y em pisemny wniosek z uzasadnieniem, e obawiam si, i topola nam narobi szkody, e wyrwie nam szczyt budynku w razie wichury. A s upy pójd wtedy, jak zapa ki - mówi zdesperowany mieszkaniec Podrzecza. Sekretarz Piasków zapewnia, e wycinka drzewa jest tylko kwesti czasu. Nie jest tego taki pewny dyrektor PZD Grzegorz Mayer. Potwierdza, e do zarz du równie wp yn wniosek od mieszka ca Podrzecza. - Ale na razie tego drzewa nie b d usuwa, bo nie mam rodków. W sumie jest ono zdrowe, ale dopiero w okresie zimowym mog oby by usuni te, kiedy b dziemy prowadzili ju wycink ze rodków na 2011 r. Obecnie nie mam z otówki. Chocia gmina Piaski zobowi za a si, e pokryje wszelkie koszty, zwi zane z wycink... - oznajmia dyrektor Mayer. AGATA FAJCZYK OG OSZENIE Dzi kujemy ks. Grzegorzowi Suchockiemu, Dzieci co-m odzie owej Orkiestrze D tej w Krobi, Delegacjom, Rodzinie, Przyjacio om, Znajomym, S siadom i Wszystkim Osobom, które wraz z nami modli y si i uczestniczy y w po egnaniu P. MARKA ANDRZEJEWSKIEGO SIOSTRY sk adaj Wójt i Rada Gminy P powo ona i dzieci

11 379 og osze drobnych 20dam prac 110 auto-moto 87rolnicze Nr 33 (132) 20 sierpnia 2010 Aby plonom nie zagra a y susze i powodzie Czytaj s. VI

12 II INFORMACJE 33 (132) 20 sierpnia 2010 W sieci porad Mieszka cy powiatu gosty skiego mog do ko ca roku korzysta z sieci Punktów Porad Obywatelskich, które dzia aj w Gostyniu, Krobi, Piaskach, Pogorzeli i Poniecu w ramach projektu Prawo dla wszystkich. W tych miejscach mo na skorzysta z bezp atnych i profesjonalnych porad i uzyska informacje o tym, gdzie, w jakiej instytucji lub organizacji i na jakiej podstawie mo na znale potrzebn pomoc. Oprócz porad prawników, psychologów, pracowników socjalnych oraz wsparcia i pomocy w rozwi zywaniu zg aszanych problemów, mo na uzyska równie skierowanie na bezp atne mediacje rodzinne. Dodatkowo w Punkcie Porad w Gostyniu przedstawiciele organizacji pozarz dowych mog skorzysta z porad specjalisty do spraw ksi gowych. Do Punktów Porad mo e si zwróci ka dy zainteresowany bez wzgl du na wiek, p e, wykszta cenie, wyznanie, pogl dy itp. Poradnictwo jest realizowane ze szczególnym uwzgl dnieniem dwóch kategorii osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym: kobiet, ich dzieci i osób najbli szych zagro onych przemoc domow lub jej doznaj cych oraz osób niepe nosprawnych i ich rodzin. Dla ofiar przemocy jest opracowana i wydana specjalna broszura. W punktach w Gostyniu i w Piaskach mo na równie oddawa niepotrzebny sprz t AGD oraz meble, które trafi do Banku Pomocy Rzeczowej i za jego po- rednictwem do rodzin najbardziej potrzebuj cych. Projekt Prawo dla wszystkich wspó finansowany jest ze rodków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z dotacji Powiatu Gosty skiego. Realizuj ce projekt stowarzyszenie Dziecko uzyska o granty w otwartych konkursach ofert. Realizacja zadania odbywa si w partnerstwie z Gminami Krobia, Pogorzela i Poniec oraz z Bonifraterskim O rodkiem Interwencji Kryzysowej w Piaskach i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz przy wsparciu Urz du Miejskiego w Krobi, Gminnego O rodka Kultury w Pogorzeli i Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Zapytania dotycz ce swoich problemów mo na równie sk ada poczt elektroniczn pod adres wp.pl lub telefonicznie w godzinach dy urów Punktu Porad w Gostyniu. Wi cej informacji: (gabi) Godziny dy urów specjalistów PIASKI Punkt Porad w Piaskach realizowany jest we wspó pracy z Bonifraterskim O rodkiem Interwencji Kryzysowej, który u yczy siedziby dla dy uruj cych specjalistów (Marysin 1): rody: od do porady i wsparcie psychologiczne, m.in. dla ofiar przemocy domowej i osób niepe nosprawnych; czwartki: od do porady prawne PONIEC Punkt Porad w Poniecu jest realizowany we wspó pracy z Urz dem Miejskim w Poniecu w siedzibie Gminnego Centrum Kultury: wtorki od do porady psychologa m.in. dla ofiar przemocy domowej i osób niepe nosprawnych; od do porady prawne; rody: od do porady pracownika socjalnego m.in. dla osób niepe nosprawnych; od do porady prawne GOSTY Punkt Porad w Gostyniu jest czynny przy ul. Parkowej 1a (w siedzibie Stowarzyszenia Dziecko w Centrum Informacyjno Doradczym dla NGOs): poniedzia ki: od do porady prawne; wtorki: od do porady i wsparcie psychologiczne, m.in. dla ofiar przemocy domowej i osób niepe nosprawnych; od do porady dla organizacji pozarz dowych (CID); od do porady prawne; rody: od do porady dla organizacji pozarz dowych (CID); od do porady pracownika socjalnego; od do porady prawne; czwartki: od do porady pracownika socjalnego, m.in. dla osób niepe nosprawnych i ich rodzin; w pi tki od do porady i wsparcie psychologiczne, m.in. dla ofiar przemocy domowej i osób niepe nosprawnych; od do doradztwo ksi gowe dla organizacji pozarz dowych; POGORZELA Punkt Porad w Pogorzeli jest realizowany we wspó pracy z Urz dem Miejskim w Pogorzeli w siedzibie Gminnego O rodka Kultury: poniedzia ki: od do porady prawne; rody: od do porady i wsparcie psychologiczne, m.in. dla ofiar przemocy domowej i osób niepe nosprawnych; od do porady pracownika socjalnego m.in. dla osób niepe nosprawnych; czwartki: od do porady prawne. KROBIA Punkt Porad w Krobi jest prowadzony we wspó pracy z Urz dem Miejskim w Krobi w Pa acu lubów na fosie (Plac Ko ciuszki 3): poniedzia ki: od do porady specjalisty pracy socjalnej, m.in. dla niepe nosprawnych i ich rodzin od do porady prawne; wtorki: od14.00 do porady psychologa m.in. dla ofiar przemocy domowej i osób niepe nosprawnych; pi tki: od do Porady prawne Bezp atna spirometria i rentgen Zrób badanie p uc Gosty scy stra nicy miejscy, w ramach ogólnokrajowej akcji szko y odpowiedzialnej sprzeda y,,stop 18 przeszkolili w dwa dni pracowników trzech gosty skich supermarketów. cznie w szkoleniu uczestniczy o 35 sprzedawców. - Celem akcji jest ograniczenie dost pu do wyrobów tytoniowych osobom niepe noletnim oraz u wiadomienie sprzedawców tych wyrobów ich praw i spoczywaj cej na nich odpowiedzialno ci wynikaj cej z ustawy o ochronie zdrowia przed Bezp atne badania rentgenowskie po czone z badaniem spirometrycznym, czyli okre laj cym sprawno p uc, organizuj samorz d województwa wielkopolskiego wraz z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespo em ZOZ Chorób P uc i Gru licy w Wolicy. We wtorek 24 sierpnia od do przeprowadzone zostan badania dla mieszka ców gminy Gosty, którzy uko czyli 18. rok ycia. Osoby zainteresowane udzia em w badaniu mog zg asza si osobi cie lub telefonicznie w Wydziale O wiaty i Spraw Spo ecznych Urz du Miejskiego w Gostyniu, ul. Wroc awska 256, pokój nr 11 (parter), tel , do pi tku 20 sierpnia. Badania rentgenowskie wykonywane s cyfrowym aparatem rentgenowskim nowej generacji. Prowadzone b d w ambulansie, który b dzie sta na gosty skim rynku. Badania spirometryczne b d odbywa y si w Szkole Podstawowej nr 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu, ul. prof. S. Helszty skiego 8. Na badania nale y zg osi si z dowodem osobistym. Akcja finansowana jest przez samorz d województwa wielkopolskiego. (iza) Stra nicy szkolili sprzedawców nast pstwami u ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r - informuje Andrzej Ma kowiak, komendant stra y miejskiej. Na zako czenie szkolenia ka dy z uczestników rozwi za test sprawdzaj cy wiedz oraz otrzyma dyplom potwierdzaj cy uczestnictwo w szkoleniu. Na kasach fiskalnych w marketach, w których przeprowadzono szkolenie, znajd si w najbli szym czasie nalepki z logo programu akcji,,stop 18. (iza) Prace trwaj na ca ego Prace zwi zane z budow kanalizacji ciekowej w Babkowicach, gmina P powo ca y czas posuwaj si do przodu. Inwestycja ma by realizowana tak e w G bicach. Wykonawc zadania za kwot ,92 z brutto jest firma Altrans z Gostynia. Natomiast sprawowanie nadzoru inwestorskiego pe ni przedsi biorstwo Izex z Legnicy za cen z brutto. Zgodnie z umow roboty maj zako czy si w przysz ym roku. (doti)

13 33 (132) 20 sierpnia 2010 OG OSZENIA III OG OSZENIE Zarz d Powiatu Gosty skiego og asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa w asno ci nieruchomo ci, oznaczonej jako dzia ka nr 79/11 o powierzchni 7,3190 ha, po o onej w Kosowie, gmina Gosty, stanowi cej w asno Powiatu Gosty skiego, zapisanej w prowadzonej przez S d Rejonowy w Gostyniu ksi dze wieczystej KW nr Nieruchomo, która do czerwca 2009 r. wykorzystywana by a przez szko ponadgimnazjaln, zabudowana jest pa acem dwukondygnacyjnym o powierzchni u ytkowej 1 263,7 m2 oraz sal gimnastyczn o powierzchni u ytkowej 465,0 m2. Obiekt stanowi zespó parkowo-pa acowy wpisany do rejestru zabytków. Park jest pomnikiem przyrody. Dla przedmiotowej nieruchomo ci nie obowi zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kierunek wyznaczony dla nieruchomo ci w Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gosty to parki zabytkowe oraz tereny us ug o wiaty. Nieruchomo obci ona jest s u ebno ci gruntow na rzecz w a cicieli dzia ek nr 79/5 i 79/6, po o onych w Kosowie, polegaj c na prawie do doprowadzenia mediów przez obci on nieruchomo, a w szczególno ci wody, gazu, energii elektrycznej i odprowadzenia cieków. Przyjmuje si, e stawaj cy do przetargu znaj i akceptuj aktualny stan nieruchomo ci bez zastrze e. Nieruchomo jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa si na koszt i staraniem nabywców. Cena wywo awcza nieruchomo ci wynosi ,00 z. Wadium ustala si na kwot z. Poniewa nieruchomo wpisana jest do rejestru zabytków, wylicytowana cena zostanie pomniejszona o 50 %. Termin przetargu ustala si na dzie 15 pa dziernika 2010 r. o godz Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu przy ul. Wroc awskiej 256, pokój nr 19. Wadium nale y wp aci na rachunek Starostwa Powiatowego w Gostyniu: BZ WBK S.A. I Oddzia w Gostyniu nr najpó niej do dnia 12 pa dziernika 2010 r. Uczestnicy przetargu zobowi zani s okaza dowód wp aty wadium przed otwarciem przetargu. Wadium wp acone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozosta ym uczestnikom przetargu wadium zwraca si w terminie 3 dni po zamkni ciu przetargu. Je li osoba ustalona jako nabywca nieruchomo ci nie przyst pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych przez sprzedaj cego w zawiadomieniu, organizator przetargu mo e odst pi od zawarcia umowy, a wp acone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty aktu notarialnego oraz op aty s dowe ponosi nabywca. Zastrzega si prawo odwo ania og oszonego przetargu z podaniem przyczyny. Dodatkowe informacje mo na uzyska w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomo ciami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, Gosty, ul. Wroc awska 255a, pok. nr 1, tel , fax: , mail: ZAPRASZAMY DO NAUKI w naszych szkołach policealnych i średnich SZKOŁY POLICEALNE nadające tytuł technika (jedyne w rejonie gostyńskim) - technik usług kosmetycznych - technik logistyk - opiekun medyczny - technik bhp - technik informatyk nadające tytuł specjalisty - ds. fizykoterapii - ds. stylizacji i makijażu - ds. manicure i pedicure - ds. administracyjno-prawnych - kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca SZKOŁY ŚREDNIE: 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3-letnie Liceum Profilowane dla Dorosłych 3-letnie Technikum Uzupełniające kształcące w zawodach: - technik mechanik - technik technologii żywności - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik handlowiec Policealne Studium Odnowy Biologicznej: kierunek Biomasażysta Organizator Usług Kateringowych: specjalizacja Dietetyka Wizaż: zawód Wizażystka kelner-barman GRYSY, KAMIENIE, OTOCZAKI tanio!!! KOSTKA GRANITOWA tanio!!! szare szaro rude czerwone zielono niebieskie SPRZEDAŻ RATALNA - DOWÓZ TOWARU P.U.H. FECHNER - Gostyń, ul. Polna 61a og oszenie w asne wydawcy

14 IV INFORMACJE 33 (132) 20 sierpnia 2010 III Turniej im. Jana Dopiera y Zwyci zc III Turnieju Pi karskiego im. Jana Dopiera y po raz kolejny zosta a dru yna Wielkopolanki Szelejewo. Drugie miejsce zaj a dru yna gospodarzy K os Rokosowo, a na najni szym stopniu podium stan MKS Szewa Gosty. Tu za podium znalaz si KS Ludwinowo. Turniej rozpocz si minut ciszy, a delegacje uda y si na cmentarz z o y kwiaty na grobie patrona turnieju. Pierwszy mecz rozegra a Wielkopolanka Szelejewo z MKS Szewa Gosty (1:0). Nast pnie walczy- o Rokosowo z Ludwinowem. Po bezbramkowym remisie o wyniku zadecydowa y rzuty karne (1:3). W trzecim meczu MKS Szewa Gosty rozgromi 2:0 KS Ludwinowo. Ostatni z przewidzianych meczy rozegra a Wielkopolanka Szelejewo z LKS K os Rokosowo, gdzie ponownie nie oby o si bez rzutów karnych (4:2). Wy oniono tak e strzelców turnieju, którymi zostali: Dariusz Kaczmarek, ukasz Andrzejewski oraz Damian Zieli ski. W mi dzyczasie odby si równie konkurs strzelania z wiatrówki. W kategorii kobiet zwyci y a Paulina Biernaczyk, tu za ni znalaz a si Hanna Jankowska, a trzecie miejsce wystrzela a Agnieszka Danielczak. W strzelaniu do tarczy najlepszy okaza si Marcin Perdon, za nim uplasowa si Damian Zieli ski, a trzecie miejsce wywalczy Marcin Wolny. W trakcie trwania turnieju przeprowadzono równie konkurs podbijania pi ki dla dzieci w kategorii wiekowej do 13 lat. Nagrody g ówne - strój pi karski oraz medale wr czy Bartosz Rymaniak - pi karz Zag bia Lubin. Organizatorzy - K os Rokosowo, zadbali tak e o dodatkowe atrakcje: zamek dmuchany i trampolin dla dzieci, a tak e bufet i grill. Turniej wsparli: burmistrz Ponieca oraz Spó dzielnia Mleczarska w Gostyniu. (gabi) OG OSZENIE Cena: 10,70 zł WSZYSTKO DLA BIURA Gdzie jeszcze do ynki? Cz miejscowo ci w gminie Krobia ju zd y o zorganizowa do ynki, w innych so ectwach uroczyste podsumowanie niw dopiero si odb dzie. Oto plan do ynek, które jeszcze si nie odby y: 20 sierpnia Wymys owo, 21 sierpnia Su kowice, Gogolewo, Przyborowo 22 sierpnia Stara Krobia 28 sierpnia Kuczynka 4 wrze nia Pudliszki Gminne Do ynki w Krobi odb d si 5 wrze nia Wioski Grabianowo i Pijanowice nie organizuj do ynek w ogóle, a termin zabawy w Potarzycy, Nieparcie i Kuczynie jest jeszcze nieznany.

15 33 (132) 20 sierpnia 2010 INFORMACJE V Aktywni pokazali, jak ta cz POGORZELA Tradycyjnie z przy piewkami Cho nie wszyscy rolnicy zako czyli niwa, sezon do ynek w pe ni. Bardzo weso o by o w niedzielne popo udnie w Kaczagórce. Jak co roku nie zabrak o tam tradycyjnych przy piewek i obrz dów. Przygotowane przez Ew Go dyn przedstawienie, wykonane przez m odzie z Kaczagórki zebra o wiele braw. I zgodnie z przewidywaniami nikt si nie obrazi na uszczypliwe i zabawne przy piewki. Ka dy z o piewanych otrzyma chlebek, który z szacunkiem ca owa. So tys wsi Helena Konowalczyk w swoim przemówieniu podkre li a, e cho zbiory s ni sze, ni w zesz ym roku, cieszy si nale y, bowiem rolnicy z zalanych terenów stracili wszystko. Mieszka cy podziwiali w tym roku na scenie nie tylko swoje dzieci i m odzie, ale tak e wyst py go ci: Borkowiaków. Impreza zako czy a si wieczorn zabaw. (hh) Pokazy taneczne oraz du e show, a tak e popisy wokalne mo na by o zobaczy w Centrum Sportowo-Kulturalnym w P powie. W rod 4 sierpnia po po udniu odby a si tam swoista gala, która wie czy a tygodniowe warsztaty taneczne, zaplanowane w projekcie pod nazw Aktywna m odzie w XXI wieku. Jest on wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. W P powie realizacja projektu ca y czas trwa. Pod okiem Roberta Ja d ewskiego - choreografa i pedagoga ta ca nowoczesnego z Gda ska - 60 osób spo ród p powskiej m odzie y zostawi o sporo si na profesjonalnych treningach. Zaowocowa o to prezentacj umiej tno ci podczas oficjalnej Gali M odzie ma jeszcze przed sob : * warsztaty fotogra czne * kurs p ywania * 3 jednodniowe wycieczki Ta ca Nowoczesnego. Niektórzy stan li na tanecznej scenie po raz pierwszy w yciu i zas u enie odebrali certyfikat, po wiadczaj cy nowe kompetencje. - Reakcja publiczno ci potwierdzi a sens organizowania tego typu zaj, a satysfakcja tancerzy wskaza a na potrzeb integracji m odzie y w tak aktywny sposób - mówi Magdalena Kaczmarek, koordynator projektu z CSK w P powie. Gal ta ca wzbogaci y wyst py wokalne oraz show taneczne w wykonaniu grupy DIRTY GHETTO KIDS z Gda ska. Przypomnijmy, e gminny projekt pn. Aktywna m odzie w XXI wieku, który jest skierowany do m odzie y w wieku lat, realizowany b dzie w P powie do ko ca wakacji. M odzie ma jeszcze przed sob warsztaty fo- 60 osób spo ród p powskiej m odzie y zostawi o sporo si na profesjonalnych treningach tograficzne, kurs p ywania oraz 3 jednodniowe wycieczki. A poza tym w ród uczestników projektu przeprowadzone zostanie anonimowe badanie ankietowe, które pozwoli na szczegó ow analiz potrzeb i problemów m odzie y, co z kolei b dzie przydatne do planowania tego typu inicjatyw w przysz o ci. - Jedno z najwa niejszych za o e programu mówi o wyrównaniu szans m odzie y z samego P powa i m odzie y z s siednich wsi naszej gminy, poprzez u atwienie dost pu do organizowanych zaj. Dlatego te przewidziane w nim zadania b d odbywa si nie tylko w P powie, ale te Siedlcu i w Skoraszewicach - wyja nia Magdalena Kaczmarek. W projekcie mog o wzi udzia 100 osób, co stanowi 1/4 m odzie- y w wieku lat zameldowanej w gminie P powo. Rekrutacja uczestników z poszczególnych so ectw by a proporcjonalna do liczby mieszka ców danej wsi. W pierwszej kolejno ci pod uwag brano m odzie zagro on wykluczeniem spo ecznym (wspó praca z pedagogiem szkolnym oraz GOPS). Projekt jest ca kowicie finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Jego realizacja ma zwi kszy aktywno spo eczn m odzie y, zamieszkuj cej gmin P powo. Do osi gni cia tego celu maj prowadzi cele szczegó owe: wzbogacenie oferty adresowanej do osób m odych, zwi kszenie poziomu motywacji m odzie y, znalezienie i wyodr bnienie liderów w lokalnym rodowisku, przygotowanie ich do samodzielnego dzia ania oraz stworzenie grup reprezentuj cych interesy m odzie- y w gminie. Projekt Aktywna m odzie w XXI wieku jest pierwszym tego typu przedsi wzi ciem realizowanym przez gmin P powo. (AgFa) Po przemówieniu so tys Heleny Konowalczyk na scenie zaprezentowa a si kaczagórska m odzie. Rolnicy z szacunkiem ca owali otrzymane bochenki. O piewani gospodarze pami tali o podzi kowaniach. Burmistrz Gostynia og osi konkurs ofert na realizacj dwóch zada : Wolne od na ogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i m odzie y z terenu gminy Gosty oraz Przeprowadzenie akcji sprz tania wiata i zorganizowanie festynu ekologicznego. Termin sk adania ofert mija w poniedzia ek 6 wrze nia o godzinie Organizacje, które zdecyduj si na zorganizowanie akcji sprz tania wiata po czonego z festynem mog pozyska z otych, natomiast na zagospodarowanie wolnego czasu od na- ogów zarezerwowano z otych. Pe na tre og oszenia dost pna jest na stronie gostyn.pl w zak adce Organizacje pozarz dowe Konkursy. Tegorocznymi starostami do ynek byli Krzysztof Kotala i Gabriela Misiak. Do ynkowy bochen chleba przekazali burmistrzowi gminy Piotrowi Curykowi. GOSTYÑ Pieni dze na czas wolny i ekologi Szczegó owych informacji udziela Katarzyna Guba ska, inspektor do spraw spo ecznych i wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi w wydziale O wiaty i Spraw Spo ecznych pod numerem telefonu oraz za po rednictwem poczty elektronicznej: pl. (gabi)

16 VI INFORMACJE 33 (132) 20 sierpnia 2010 Aby plonom nie zagra a y susze i powodzie Pogoda w trakcie uroczystej mszy w. by a zmienna. Momentami przyda y si parasole Cho jeszcze nie na wszystkich polach w powiecie gosty skim zako czy y si prace niwne, na wi tej Górze rolnicy ju podzi kowali Bogu za tegoroczne plony. Suma odpustowa odby a si w wi to Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi Panny przy tamtejszym o tarzu polowym. Msz w. koncelebrowali ks. pra at Józef Kloch, superior ks. Marek Dudek oraz ks. Dariusz D browski. W trakcie uroczystej mszy w. szczególne podzi kowania gostyniacy sk adali Bogu i Maryi za to, e ich tereny zosta y w tym roku uchronione przez kataklizmami. - Nasza pro ba jest taka, aby to ziarno zosta o zachowane przed powodzi. Wierzymy, jako ludzie oddaj cy cze Bogu, e to ziarno zmieszane z ziarnem na zasiew b dzie obj te Bo ym B ogos awie stwem. Wielkopolska, Bogu dzi kowa, przed powodzi zosta a uchroniona. A teraz wspólnie módlmy si, aby w przysz o ci naszym plonom nie zagra a y ani susza, ani powód - przemawia ks. pra at Józef Kloch. Tu po mszy w. odby si tradycyjny obrz d do ynkowy, który rozpocz y wyst py Biskupia skiego Zespo u Folklorystycznego z Domachowa. Przed osobami, które zjawi y si w tym dniu na wi tej Górze zaprezentowa y si tak e Kapela Ludowa Malinczoki z Piasków oraz wi togórska Orkiestra D ta. Poza tym zorganizowane zosta y wystawa maszyn rolniczych oraz kiermasz wyrobów piekarniczych z gosty skich piekarni. Wszyscy zg odniali mogli posili si darmow grochówk. Organizatorzy uroczysto ci: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Kongregacja Oratorium w. Filipa Neri, Urz d Gminy w Piaskach, Gminny O rodek Kultury w Piaskach. (doti) Zawody po raz dziewi ty Konno w Chwa kowie 39 zaprz gów wzi o udzia w niedzielnych zawodach konnych w powo eniu, jakie odby y si w Chwa kowie (gm. Krobia). Z kolei w skokach zanotowano 15 startów. Na konn imprez z o y y si IX Amatorskie Zawody Konne w Powo- eniu Zaprz gami, V Memoria im. Jerzego Grobelnego oraz II Zawody w Skokach przez Przeszkody. Po raz drugi zorganizowano je na sportowym boisku w Chwa kowie. - W sposób szczególny chcia bym podzi kowa organizatorom dzisiejszej imprezy, bez których nie mogliby my dzisiaj, w tej pi knej scenerii, si spotka. Mam na my li zw aszcza Paw a Paszkiera, pani Ann Groblen i Miko aja Czarneckiego - mówi Damian Walczak, skarbnik gminy Krobia, reprezentuj cy na zawodach burmistrza. - Ciesz si równie, e gmina Krobia wnosi swój wk ad w organizacj imprezy. Miejmy nadziej, e pogoda dzisiaj dopisze. ycz wspania ej zabawy, a zawodnikom satysfakcjonuj cych wyników - doda. Zachmurzone niebo i przelotny deszcz, który pada od czasu do czasu, nie wystraszy y zawodników. W skokach przez przeszkody zanotowano 15 startów. Do zwyci stwa liczy o si jak najmniej punktów karnych i jak najkrótszy czas przejazdu. Zaprz gi, jakie pojawi y si w zawodach, przyjecha y z powiatu rawickiego i przede wszystkim gosty skiego. Powo cy z luzakami startowali w konkursie zwyk ym. Musieli pokona 17 przeszkód, a o zwyci stwie decydowa o 0 punktów karnych i jak najkrótszy czas przejazdu. Konkurs powo enia odbywa si w 4 kategoriach: kuce single i pary oraz konie du e single i pary. W tym roku rywalizacja koni du ych singli by a po wi cona pami ci Jerzego Grobelnego. Widzowie i mi o nicy koni mogli podczas imprezy skosztowa grochówki z kot a, kie basy z grilla. By y te kawa i ciasto. (AgFa) Deszcz nie wystraszy widzów Gospodarzami tegorocznych do ynek byli Jolanta abuzi ska z ychlewa i Dariusz Andrzejewski z Posadowa Msz w. koncelebrowali ks. pra at Józef Kloch, superior ks. Marek Dudek oraz ks. Dariusz D browski Wystartowa o 39 zaprz gów Nie wszyscy skakali bezb dnie Tradycyjny obrz d do ynkowy rozpocz y wyst py Biskupia skiego Zespo u Folklorystycznego z Domachowa Firma Konarczak z Pogorzeli cz stowa a wszystkich zebranych przy klasztorze kie baskami Suma odpustowa odby a si przy o tarzu polowym Wyniki Kategoria Kuce zaprz gi jednokonne I miejsce Patryk Paris z Chumi tek, (luzak - Lisiecki Krystian), ko Magnat II miejsce Sissi Haussmann z G uchowa (luzak Rafa Brylewski), ko Rosa III miejsce Leszek Urba ski z Krobi (luzak Miko aj Duda), ko U -Pancho Kategoria Kuce zaprz gi parokonne I m. Damian Soba ski, (luzak Tomasz Andrzejewski), konie Arka, Kapka, Krzy anki II m. Sissi Haussmann, (luzak Rafa Brylewski), konie Rosa, Rocki, G uchów III m. Sissi Haussmann, (luzak Rafa Brylewski), konie Wendi, Maks, G uchów

17 MAGAZYN Robert Kubica pali gumy na pozna skim torzes. 4-5 AUTO MOTO Nr 14/72, pi¹tek, 20 sierpnia 2010 r. ISSN dodatek do: Gazety Jarociñskiej, Gazety Krotoszyñskiej, ycia Gostynia, ycia Pleszewa i ycia Rawicza. ADRES REDAKCJI: Jarocin ul. Wolno ci 1a, tel , tel./fax , REDAGUJE ZESPÓ : Piotr Piotrowicz (redaktor naczelny), Marcin Wo owicz (redaktor prowadz cy), WYDAWCA: Po udniowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Jarocin, ul. Wolno ci 1a, DRUK: Drukarnia AGORA S.A., Pi a, ul. Krzywa 35, DZIA REKLAMY: Marcin Wo owicz (0/ ), Oddzia Jarocin: Artur Antczak (0/ ), Angelika W odarczyk (0/ ) Jarocin, ul. Wolno ci 1a, tel./fax , Oddzia Krotoszyn: Marcin Wo owicz tel. 0/ ), 323), Krotoszyn, ul. Rynek 4, tel , fax , Oddzia Gosty : Justyna Pasieracka (0/ ), Gosty, ul. Powsta ców Wlkp 44, tel./fax , Oddzia Pleszew: Przemys aw Markiewicz (0/ ), Karol Szehy ski (tel. 0/ ), Pleszew, ul. Kaliska 24, tel , fax , Oddzia Rawicz: Halina Puszcz, Rawicz, ul. Rynek 5, tel , SK AD I AMANIE: Krzysztof Szukalski, tel , OBS UGA KOMPUTEROWA: Dariusz Fijo ek, tel , Barbara Pomykaj, Piotr Budnik, Piotr Ko aski, Zbigniew Pacanowski, Waldemar Sta ko. NAK AD: e 0e egz. Mitsubishi ASX nowy crossover wkracza do akcji s. 6 Honda CR-Z hybryda pobudzaj ca zmys y s. 2-3

18 2 auto moto INFORMACJE nr 14 (72), 20 sierpnia 2010 r. Jazda testowa Od kilku lat testuj najnowsze samochody, ale nie przypominam sobie adnego, który wzbudza by takie zainteresowanie i ciekawo jak Honda CR-Z. HONDA CR-Z dane techniczne Benzynowy IMA SKRZYNIA BIEGÓW 6-biegowa manualna RODZAJ PALIWA PB 95 SILNIK Benzynowy: Pojemno skokowa [cm 3 ] 1497 Maksymalna moc [kw (KM)/obr./min] 84 (114) / 6100 Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 145 / 4800 Elektryczny: Maksymalna moc [kw (KM)/obr./min] 10 (14) / 1500 Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 78,4 / 1000 OSI GI Maksymalna pr dko [km/h] km/h [s] 9,9 ZU YCIE PALIWA* rednio [litrów/100 km] 5,0 Poza miastem [litrów/100 km] 4,4 Miasto [litrów/100 km] 6,1 WYMIARY (D ugo / szeroko / wysoko [mm]) 4080 / 2014 / 1395 CR-X i CR-Z. Co czy te dwa symbole? Oprócz dwóch pierwszych liter to oznaczenia dwóch niewielkich sportowych samochodów Hondy. Pierwszy z nich królowa na szosach w latach 90-tych. Wówczas CR-X wyprzedza swoj stylistyk ca dekad. Pierwszy raz zetkn - em si z tym autem, b d c jeszcze w podstawówce. W miejscowo ci, w której znajdowa a si szko a, mieszka biznesmen, który posiada w a nie nie nobia ego CRX-a. Nie mogli my si z kumplami napatrze na ten samochód. Dwadzie cia lat pó niej zasiad em za kierownic, równie bia ego i wzbudzaj cego jeszcze wi ksze emocje, CR-Z-ta. Pobudza wyobra ni CR-Z na pewno stanie si obiektem po dania, zarówno m odszych jak i starszych klientów i to bez wzgl du na p e. Podczas jazdy testowej nikt nie móg przej oboj tnie obok tego samochodu. A przecie nie jest to super sportowe auto pokroju Ferrari, Lamborgini czy Corvetty. Konstruktorom Hondy uda o si po raz kolejny stworzy niewielki, wygl daj cy jak super sportowy samochód, o bajecznych wr cz kszta tach. CR-Z robi niesamowite wra enie. Nadwozie emanuje si i aerodynamik. Szeroka i niska sylwetka z gwa townie opadaj c ku ty owi lini dachu, d ugi przód, zako czony schodz c prawie do ziemi os on ch odnicy, podwy szona maska p ynnie cz ca si z przedni szyb. Wszystko okraszone ostrymi i wyra nymi rysami powoduje przy pieszone bicie serca. Za przednich reflektorów wykonanych w technologii LED nie powstydzi by si samochód sportowy z najwy szej pó ki. W najwi kszym stopniu dynamiczn lini samochodu podkre laj tylne nadkola, które napompowano do atletycznych rozmiarów, wci gni to je do wewn trz auta, kosztem przedzia u pasa erskiego i baga nika, który z ty u ostro zako czono. Trzeba przyzna, e sylwetka CR-Z-ta przypomina pocisk altyleryjski lub grot strza y. Podobie stwo CR-Z-ta do legendarnego CR-X-a jest wyra ne, jednak patrz c na poszczególne elementy, ró nice wydaj si by bardzo du e. Jedno jest pewne Honda znowu zaskoczy a wie o ci i wyprzedzaj c nasze czasy konstrukcj samochodu oraz udowodni a, e hybrydy nie musz by nudne. Sport na miar kryzysu Epokowe ró nice wida tak e pod mask. Honda CR-Z jest samochodem hybrydowym (chyba pierwszym sportowym). Dla niewtajemniczonych ma normalny spalinowy benzynowy silnik, jak ka dy inny samochód, plus silnik elektryczny o niewielkiej mocy w przypadku CR-Z-ta to jest 14 KM czyli tylko o 10 mniej ni ma maluch. Silnik elektryczny wspomaga podczas jazdy silnik spalinowy. Jest zasilany z baterii ta z kolei jest adowana podczas hamowania samochodem. W przypadku CR-Z-ta elektryczny motor wspomaga prac spalinowego przy niskich i rednich obrotach. Nie ma mo liwo ci jazdy na samym silniku elektrycznym tak, jak w przypadku hybrydowego Insighta, produkowanego równie przez Hond. Hybrydowy zespó silników nie dostarcza sportowych emocji, takich na jakie wskazywa by wygl d auta. 124 konie, wytwarzaj ce oba silniki, to ma o. CR-Z powinien mie o 100 koni wi cej! No, ale silnik ma tylko 1,5 litra pojemno ci. Owszem, kiedy wci niemy gaz do dechy podczas jazdy w trybie sport auto dostaje kopa, (warto zauwa y, e silnik ma 174 Nm dost pne ju w zakresie obr. min.) wawo reaguje na ka de naci ni cie peda u gazu, ale to pozwala jedynie na odrobin szale stwa. Na pierwszych trzech biegach a jest ich 6 (skrzynia manualna, chodzi perfekcyjnie) czerpie si jeszcze du o przyjemno ci z jazdy. Jednak, s ycha i czu, e pod mask jest skromnie. Do setki nowa Honda doci gnie na drugim biegu, ale potrzebuje na to prawie 10 sekund, to tak jak przeci tny samochód rodzinny z turbodo adowanym dieslem. Po nieznacznym przekroczeniu 6 tysi cy obrotów nast puje odci cie paliwa. Wyznawcy piekielnie szybkiego i bezkompromisowego CR-X poczuj si oszukani, zdruzgotani i za amani. Pr dko maksymalna CR-Z-ta to 200 km. w praktyce auto ci gnie do km, eby osi gn pr dko maksymaln potrzeba niemieckiej autostrady. Takie by o jednak za o enie Japo czyków (niska emisja spalin, oszcz dno ci paliwa). Dopiero wizyta na stacji

19 auto moto INFORMACJE 3 nr 14 (72), 20 sierpnia 2010 r. paliw, po krótkim rozczarowaniu, otworzy w a cicielowi oczy i pozwoli pokocha no nowo najnowsz Hond. Trzy tryby jazdy CR-Z-ta mo e je dzi w trybie ekonomia. 5-5,5 litra to rednie spalanie benzyny na 100 kilometrów. Podczas jazdy w trybie Econ, silnik jest leniwy, wolno reaguje na wciskanie w peda u gazu, a komputer podpowiada wybór biegu. Podczas postoju silnik samoczynnie ga nie i ponownie jest odpalany po w czeniu biegu. Gdy jest w czone radio, kierowca nawet nie ma poj cia, e silnik nie pracuje. Nawet energiczna jazda po mie cie w trybie sport przy wykorzystaniu tylko 3 pierwszych biegów, utrzymuj c auto na wysokich obrotach, nie powoduje wi kszego zu ycia paliwa ni 8,5 litra. Wynik jest wi cej ni rewelacyjny. Porównuj c go do silników podobnej pojemno ci, wykorzystywanych do tej pory w samochodach ró nych marek, hybrydowa jednostka nap dowa Hondy zadowala si mniej wi cej po ow dawki paliwa. I to jest recepta na sukces tego samochodu, na utrzymanie którego mog oby sta nawet przeci tnego Kowalskiego. Taki Kowalski mia by wówczas trzy w jednym auto marze, du e oszcz dno ci i sportowy dreszczyk emocji podczas jazdy. Oczywi cie pod warunkiem, e nie ma rodziny lub w gara u stoi ju rodzinny sedan. Bo miejsca w CR- Z-cie wystarczy jedynie dla dwóch doros ych osób. Jak na auto sportowe przysta o z ty u nie ma kanapy. Na siedzisku zmie ci si fotelik i dziecko do lat 5. Baga nik ma nieco ponad 200 litrów. Na sportowych przednich fotelach siedzi si niemal na pod odze. Owszem mo na troch podpompowa fotel wy ej, ale wówczas wysoki kierowca mo e po spotkaniu ko a z dziur uderzy g ow o su t. Kosmiczny kokpit Kokpit wygl da jak z gier play station lub jak wyj ty z F-16. Kosmiczny wr cz zestaw przycisków otula kierowc. Na pierwszy rzut oka wydaje si tego wszystkiego naprawd du o. Po przeanalizowaniu ka dego przycisku z osobna mo na doj do wniosku, e nie ma adnego zb dnego gad etu, a wszystkie w czniki zosta y logicznie i funkcjonalnie rozmieszczone. Do wyko czenia wn trza u yto wi cej plastiku ni materia- ów szlachetnych. Skórzane wyko czenia kierownicy i przek adni biegów (dost pne w wersji Sport) dodaj pozytywnego smaczku ca- o ci. Wieczorem natomiast kokpit wieci jak statek kosmiczny ze Star Treka. Umieszczony centralnie wy wietlacz z du ymi cyfrowymi liczbami mo e by pod wietalny w trzech kolorach czerwonym, REKLAMA niebieskim lub zielonym. Kolory zmieniaj si w zale no ci od trybu jazdy, na jaki zdecydowa si akurat kierowca. Dla kogo CR-Z? Wydaje si, e CR-Z sukces ma w kieszeni. Chocia z tym przeci tnym Kowalskim, którego b dzie sta na kupno najnowszej Hondy, to artowa em. Sta by oby jedynie na paliwo do niego. Auto kosztuje w granicach 90 tys. z. Niestety, to dla przeci tnej polskiej rodziny cena zaporowa. Tym bardziej, e nie jest autem rodzinnym. Jest typowym i topowym wozem dla singli. Mo e by te wietnym prezentem na 18-tk, bo auto dla pocz tkuj cych m odych kierowców wydaje si bardzo bezpieczne. W Japonii CR-Z ju osi gn sukces. Podobno w ci gu kilku pierwszych tygodni po premierze zrealizowano ca oroczny plan sprzeda y. Czy by t sknota za CR-X-em? (mw) Auto do testów otrzymali my od rmy RECO Remigiusz Ka mierczak, autoryzowanego dealera Hondy, Opatówek k/kalisza ul. Rogatka 6a. tel

20 4 auto moto INFORMACJE 5 nr 14 (72), 20 sierpnia 2010 r. Spotkanie z F1 Jeszcze tego lata Robert b dzie mistrzem wiata tak skandowa o ponad 140 tys. kibiców na jednym z najwa niejszych wydarze ze wiata sportów motorowych w Polsce N-Gine Renault F1 Team Show. Impreza z udzia em jedynego polskiego kierowcy w Formule 1 Robertem Kubic, odby a si na Torze Pozna. Podczas wielkiego sportowego wi ta na przyby ych kibiców, a wed ug danych z policji by o ich oko o 140 tysi cy, czeka o wiele atrakcji m.in. symulatory F1, human joystic (interaktywna gra zespo owa, w której widownia za pomoc ruchu r k steruje pozjazdem na ekranie przyp. red.) oraz mo liwo podgl dania pracy za ogi pit stopu i obejrzenie bolidu Roberta Kubicy z bliska. Fanów motoryzacji zaskoczy hymn Polski w wykonaniu silnika bolidu F1, który zosta zaprogramowany przez team techniczny polskiego kierowcy. Podczas N-Gine Renault F1 Team Show kibice byli wiadkami uroczystego przekazania Robertowi samochodu Renault Megane Coupe GT z serii limitowanej, sygnowanej nazwiskiem naszego kierowcy. Po spektakularnym przeje dzie Roberta Kubicy bolidem Renault F1 Team, na Tor Pozna wyjecha o 678 samochodów tej marki. W ten sposób zosta pobity, na razie nieo cjalnie, rekord Guinnessa na najd u sz kolumn aut Renault. Je eli s dziowie zatwierdz pobicie rekordu, oznacza o to b dzie, e Polacy poprawili wynik ustanowiony w 2004 roku w Belgii o 113 samochodów. Agata Sawada Fani byli rozentuzjazmowani,gdy Robert Kubica bolidem zacz pali gum i kr ci b czki. Wydawa o si, e z ka dym okr eniem kierowca si rozkr ca. Robert Kubica przejecha 10 okr e bolidem Renault F1 Team. Jego samochód pomkn po Torze Pozna z pr dko ci ponad 290 km/h. Po 20 minutach zjecha do padoku i po opuszczeniu bolidu obla szampanem fanów. Niektórzy wrócili do domu ze szczególnymi pami tkami, bowiem Robert rzuci w t um r kawicami i czapk, któr dopiero co ci gn z g owy. Po polskim kierowcy na torze pojawi si zawodnik rezerwowy Renault F1 Team Jerome d Ambrosio fot. Maciej Szol Teresa Ziemkiewicz prezes N-Gine Produkt na rynku jest naprawd m ody, bo od marca tego roku, wi c staramy si z pr dko ci bolida zdobywa rynek. Strategia oparta jest na Formule 1, je li mamy walczy z Red Bullem, to oczywiste, jasne jest, e w Formule 1 musi by to Robert Kubica i w tempie Roberta musimy zdobywa rynki. Z r k Teresy Ziemkiewicz polski kierowca otrzyma pierwsz wyprodukowan puszk napoju N-Gine. Chyba postawi j na pó ce artowa Robert Kubica. Grzegorz Zaleski prezes Renault Polska Kiedy w 2006 roku Robert Kubica zwyci a w wszyscy pragn li my, by by kierowc Formu y 1. Wszyscy pragn li my, my, w Renault Polska, by by kierowc w renault. Jeste my w 2010 roku i to dzieje si, to jest fakt. Robert Kubica je dzi w Formule 1, odnosi sukcesy, je dzi w renault. S awomir Dudzi ski prezes Totalizatora Sportowego Jak si czy totalizator Sportowy z Kubic? Sukces, nadzieja, szansa, adrenalina i wielka wygrana, to jest to, co jest wspólne dla nas obu. Od prezesa Robert Kubica otrzyma kask z nowym logo rmy Lotto. Gdy Robert Kubica pojawia si w padoku F1, t um skandowa jego imi i wo a : Jeszcze tego lata Robert b dzie mistrzem wiata oraz Kto b dzie mistrzem wiata? Robert Kubica!. Pro bom o autografy nie by o ko ca. Fani ch tnie fotografowali si rónie z hostessami. - Po raz pierwszy wystartowa em w wy cigu kartingowym w 1995 roku, a dzisiaj w tym samym miejscu pojad po raz pierwszy bolidem Formu y 1. Jest to dla mnie specjalny dzie powiedzia Robert Kubica podczas konferencji prasowej. Polski kierowca nie przypuszcza, e b dzie startowa w wy cigach Formu y 1. Nigdy nie stawia em jako najwy szej pó ki Formu y 1. Tak naprawd wiedzia em, jak ci ko jest si dosta i jakie s realia. Kiedy m.in. jecha em na testy Formu y 1 do Barcelony, tak naprawd traktowa em to jako doskona przygod zaznaczy kierowca F1. Robert Kubica pytany czy s realne szanse, by wy cigi F1 zawita y do Polski, przyzna e daleko nam do zrealizowania tego zadania. Nie s dz, ebym wystartowa w bolidzie Formu y 1 w Grand Prix Formu y 1 w Polsce. No chyba, e b d je dzi do 40-tki, ale w tpi, eby tak si sta o mówi polski mistrz. OG OSZENIE fot. Piotr Budnik fot. Maciej Szol Na imprezie nie mog o zabrakn s aw ze wiata sportu. Byli m.in. kierowcy Maurycy Kocha ski i Jakub miechowski, Przemys aw Saleta oraz najs ynniejszy w Polsce komentator Formu y 1- Andrzej Borowczyk. (Na zdj ciu Andrzej Borowczyk i Maurycy Kocha ski z fanami sportów motorowych). Robert Kubica przejecha jeszcze raz przez Tor Pozna, tym razem ju nie bolidem, tym samym egnaj c si z fanami Zafascynowany by tak e team techniczny Renault, który razem z Robertem przyjecha do Poznania. Co za dzie mieli my w Poznaniu. Fani byli niesamowici. Nigdy nie widzia em takiego entuzjazmu. Oni wyra nie kochaj Formu 1 i nie boj si tego pokazywa. Za ka dym razem, gdy Robert pojawia si, kibice skandowali jego imi. To by a dla Roberta mi a szansa, aby zobaczy swoich fanów w rozlu nionym, przyjaznym otoczeniu z dala od presji weekendu wy cigowego czytamy na o cjalnej stronie zespo u Renault F1. Robert Kubica i Jerome d Ambrosio pojawili si tak e za kierownic Megane Trophy. Na pasa erach, których przewozili kierowcy, najwi ksze wra- enie, oprócz szybko ci, robi upa. Dziwili si, jak kierowca wci ni ty w kokpit w kasku mo e przy tak wysokiej temperaturze powietrza wytrzyma podczas wy cigów Grand Prix.

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku

I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie 10 miesięcy od 2006 2008 roku Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach woj. zachodniopomorskiego z udziałem pieszych i rowerzystów za okres 10 miesięcy 2008 roku I Bezpieczeństwo pieszych na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2255/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko arbitrzy: Maria Urbańska Adam Edward

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Sygn. akt l Ds. 219/14 Dnia 21 marca 2014r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa Krzysztof Sobechowicz - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grójcu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia. Projekt UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-21 23:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=408_2015 Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZ DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia r. projekt ROZPORZ DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia.r.

Uchwała Nr.. Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia.r. Projekt Uchwała Nr.. Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia.r. w sprawie zmiany Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/61/2016 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.pl/bip/bochenski Bochnia: Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z drogi w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/30/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku

Uchwała Nr XXV/30/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku Uchwała Nr XXV/30/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 18 ust 2

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo