ZAPRASZAMY poniedzia ek piàtek w godz soboty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPRASZAMY poniedzia ek piàtek w godz. 8.00 20.00 soboty 8.00 14.00"

Transkrypt

1 Ju za chwil Âwi ta magiczny czas pe en radoêci i mi oêci. Jak co dzieƒ b dziemy niewidocznym goêciem w Paƒstwa domu. B dziemy z Wami podczas Wigilii, gdy zapalicie lampki na choince i w czasie zabawy Sylwestrowej, gdy zechcecie pos uchaç muzyki. To w aênie my dajemy Wam energi. yczymy Paƒstwu, aby tegoroczne Âwi ta by y wyjàtkowe, pe ne ciep a, szcz Êcia i mi oêci. Niech Nowy 2003 Rok przyniesie wszystkim naszym odbiorcom wiele radosnych chwil i spe nienie najskrytszych marzeƒ. Cudownych Âwiàt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku yczà Pracownicy Za adu Energetycznego Warszawa - Teren S.A. NR 13 (73) ISSN MIESI CZNIK GMINNY GRUDZIE 2002 SALON FRYZJERSKI AGNIESZKA Stare Babice ul. Rynek 13; tel ; tel. kom ZAPRASZAMY poniedzia ek piàtek w godz soboty Si ownia Sprint zaprasza na: çwiczenia rekreacyjne i odchudzajàce, na bilard, do sauny i na hydromasa. ZAPRASZAMY! Borz cin Ma y ul. Kosmowska Zaborów tel tel.kom , , SOLARIUM TURBO promocja Êwiàteczna do koƒca roku 0,90 z za 1 min. FRYZJER damski, m ski, dzieci cy jedno-, dwukolorowy baleyage trwa a podnoszona HEADLINES Wszystkim bywalcom si owni aktualnym i przysz ym, udanych Âwiàt oraz zdrowia fizycznego w Nowym Roku yczy S awomir Jurczak UBEZPIECZENIA Komunikacja (OC/AC/NW) Pakiety Majàtkowe Urzàd Gminy Stare Babice (ogieƒ, kradzie ) otwarte: 9 15 /oprócz Êrody i soboty/ tel ; dom Fundusze Emerytalne tel. kom

2 W numerze: Ok adka Nasza Miko ajka Magdalena Pyç 2 Spotkanie w TPD. Odwiedêmy koêcio y w St. Babicach i Lipkowie. Konkurs Gazety Babickiej jeszcze trwa. Z Gminy Z urz dów Z terenu 3 Niech Bóg narodzi si w nas. Rozmowa z ks. pra atem Janem Szubkà. Âw. Miko aj w przedszkolu. 4 Z sesji Rady Gminy. O naszà godnoêç w prokuraturze. B dà refundacje za bilety. 5 Biuro Powiatowe IACS ju dzia a. Po wyborach do Izb Rolniczych. By o pusto... 6 KRUS przed zmianami. Czego mo emy spodziewaç si w przysz ym roku.. Z GMINY Z URZ DÓW Z TERENU Niech Bóg narodzi si w nas... Âwi ty Miko aj postaç historyczna biskup Miry, zmieni si dziê w Krasnoludka, Miko ajka, Dziadka Mroza i wiele innych bajkowych postaci, które z pierwowzorem nie majà nic wspólnego. Jednak jego zwyczaj- obdarowywanie ludzi prezentami pozosta. Warto zatem w niego wierzyç, nie tylko dzieciom ale i starszym, bo przecie ka dy z nas lubi dostawaç prezenty. O wymiarze religijnym i spo ecznym Âwiàt Bo ego Narodzenia rozmawiamy z ks. pra atem Janem Szubkà. Mieszkaƒcy naszej gminy 7 By i polski Wietnam. Stanis aw Drzewiƒski uchyla drzwi historii. WieÊci z sàdu. Temat miesiàca 8-9 O Âw. Miko aju prawie wszystko... Bezpieczna gmina 10 Z oty skok. Pijany rower. Zanim odpalimy rac. Troch o nie ca kiem bezpiecznych zachowaniach. 11 Listy do redakcji. Peryskop w gór. Nie jeêdzijmy czo giem. 12 Podatki na 2003 rok. Og oszenia 13 Wyniki wyborów do Rady Powiatu. Konkurs Barwy Jesieni rozstrzygni ty. Zdrowie Kultura Sport 14 Alarm dla grubasów. Mo e jedzmy troch mniej Naprzeciw pacjentom. Na tlen do Jumamedu. Jase kowy czas jednoêci. 16 Og oszenia. Naszym Drogim Czytelnikom yczymy Weso ych Âwiàt! Redakcja Spotkanie Wigilijne w TPD 18 grudnia odby o si, tradycyjne spotkanie wigilijne dzieci ze Ârodowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Borz cinie, w którym jak co roku uczestniczyli przedstawicele W adz Gminy. Wspólne kol dowanie, wokalne i recytatorskie popisy dzieci, a tak e wspania e pierogi z kapustà i grzybami, które przygotowa y na wspólnà wieczerz, sprawi y e spotkanie mia o charakter rodzinny. Jolanta St pniak, zast pca Na proêb Czytelników przesuwamy rozstrzygni cie konkursu na najpi kniejszà ozdob choinkowà, a do stycznia 2003 r. Prace, które dotàd dostaliêmy ozdobià Âpiewajmy z Mazowszem 19 stycznia 2003 r. o godzinie wystàpi w KoÊciele p.w. Wniebowzi cia NajÊwi tszej Marii Panny w St. Babicach, Zespó PieÊni i Taƒca Mazowsze. W tym wspania ym wykonaniu b dziemy mogli us yszeç najpi kniejsze polskie kol dy. Serdecznie zapraszamy! Wst p wolny. Wójta Gminy i przewodniczàca gminnego ko- a TPD, od wielu lat stara si os odziç dzieciom Êwiàteczne dni, organizujàc dla nich paczki z akociami. Wychowankowie Ogniska odwdzi czajà si w asnor cznie wykonanymi prezentami obrazkami i ozdobami choinkowymi. Najwi kszà nagrodà dla mnie za prac w TPD jest uêmiech dziecka powiedzia a nam Jolanta St pniak oby w najbli szych, Êwiàtecznych dniach by on widoczny na buziach wszystkich dzieci... Konkurs gwiazdkowy trwa nadal choink na 1 pi trze Urz du Gminy. Mo na je nadal przynosiç. Na naszej choince jest jeszcze troch miejsca. Zapraszamy! Poezja w Lipkowie 29 grudnia br. o godz w Ko- Êciele p.w. Âw. Rocha w Lipkowie wystàpi Maja Komorowska z repertuarem poezji znakomitych polskich autorów. Aktorka b dzie recytowaç wiersze m.in.: Czes awa Mi osza, Wis awy Szymborskiej, Ks. Jana Twardowskiego i Zygmunta Herberta. Gazeta Babicka - miesi cznik Gminy Stare Babice Adres redakcji: Stare Babice, ul. Rynek 32, tel , fax ; Redaktor naczelny: Marcin ada. Sekretarz redakcji: Janina Tomczyk Kolegium Programowe: Artur Dominiak, Pawe Piotrowski, Tomasz Por bski, Joanna Regulska, Ma gorzata Siekierska, Jolanta St pniak, Jan ychliƒski NUMER KONTA: SBO Warszawa o/stare Babice Sk ad i druk: Zak ad Poligraficzny UNIGRAF, tel./fax (22) , Blizne Jasiƒskiego, ul. eromskiego 1. Czy pami ta Ksiàdz Êwi ta w swoim rodzinnym domu? OczywiÊcie. Bo e Narodzenie by o u nas niezwykle rodzinnym Êwi tem i anga owa o wszystkich domowników. Oprócz mnie i rodziców by o jeszcze czworo rodzeƒstwa. Ka dy z nas mia swoje obowiàzki, coê przygotowywa lub sprzàta. Ja by em najm odszy i zawsze ubiera em z bratem choink. O 6 rano chodziliêmy razem na roraty. Na wigili zapraszaliêmy najbli szà rodzin, zawsze by o 12 potraw i modlitwa. Wigilijne potrawy dawaliêmy równie zwierz tom gospodarskim, mieszka em wtedy na wsi w okolicach Kutna... A prezenty? Zanim by prezenty, wczeêniej wspólnie ÊpiewaliÊmy kol dy. y o si wtedy skromniej ni dziê, o takich podarunkach jakie roznosi dzieciom wspó czesny Âw. Miko aj nie mogliêmy nawet marzyç. Zawsze jednak by o coê pod choinkà, co sprawia o radoêç. A póêniej szliêmy na Pasterk, tylko tata zostawa w domu. KtoÊ przecie musia pilnowaç gospodarstwa. JeÊli chcielibyêmy rozpatrywaç aspekt religijny Êwiàt? Sà to bardzo wa ne Êwi ta i nale y je postrzegaç jako ca oêç razem z Adwentem. Mimo e Adwent jest krótki, powinien byç 6 grudnia o 9:00 rano do Przedszkola w St. Babicach przyby Âwi ty Miko aj. Dzieci przygotowa y si na jego wizyt, zaêpiewa y czasem intensywnych przemyêleƒ, zw aszcza dla ludzi wierzàcych. Jest to przecie czas oczekiwania i nadziei na to, e Pan przyjdzie. Pierwszy Adwent zakoƒczy si ponad 2 tysiàce lat temu, kiedy Pan Bóg sprawi e Jezus przyszed na Ziemi. Nie by o miejsca w gospodzie i musia narodziç si w betlejemskim obie. Ka de Bo e Narodzenie ten fakt przypomina. Pami tajmy, e ca e nasze ycie jest Adwentem, ciàgle na coê czekamy. Szczególnie oczekujemy spotkania z Panem Bogiem. Niezale nie od tego czy b dzie ono wczeêniej czy póêniej, na pewno nastàpi. Âwi ta majà nam przypomnieç radosne wydarzenia przyjêcia na Êwiat Boga- Cz owieka i tajemnicy jego narodzenia z Maryi Dziewicy. Powinny byç spotkaniem w KoÊciele z Panem Bogiem, który nie tylko by i b dzie, ale jest w sposób realny obecny w Eucharystii, Komunii Âwi tej, Mszy Âw. i Sakramentach. Adam Mickiewicz powiedzia : adna radoêç gdy Bóg narodzi si w obie, jeêli Bóg nie narodzi si w Tobie. I to jest w aênie najwa niejsze, aby Bóg narodzi si w nas poprzez pokut, pojednanie, spowiedê, al i nawrócenie. A jaki jest wymiar spo eczny Âwiàt? Jest nim spotkanie rodzinne. Tradycja dzielenia si op atkiem symbolizuje dzielenie si swoim sercem. Tu w aênie znajdziemy motyw przebaczenia, pojednania piosenki i deklamowa y wierszyki. Obdarowane zosta y s odyczami, po czym Âwi ty dokona wizytacji przedszkola i zapowiedzia swoje ponowne przyjêcie w po owie grudnia. Czy wszystkie dzieci by y grzeczne? zapyta. Wszystkie, tylko Piotrek troch rozrabia odpowiedzia y dzieci z jednej z grup. To niech si poprawi, abym tak e jemu móg daç prezenty... Miko aj przyby ponownie do przedszkola 17, 18 i 19 grudnia. i wyciàgni cia r ki do drugiego cz owieka. Wià e si z nià tradycja zostawiania przy stole jeszcze jednego nakrycia. Chcemy dostrzec innego cz owieka w jego potrzebie, w jego biedzie. Czynimy tak, aby ktoê kto przyjdzie niespodziewanie nie by samotnie odrzucony. Âwi ta Bo ego Narodzenia by y wêród ró nych zwaênionych stron okazjà do przerwania wojen i pogodzenia si. Tym bardziej my powinniêmy sobie nawzajem wiele rzeczy wybaczaç, jest po temu teraz doskona a okazja. Nie wahajmy si i nie odk adajmy tego na póêniej... Âwi ta, to tak e ró ne tradycje. Czy majà one szans przetrwaç w naszym zap dzonym Êwiecie? Tradycje, jeêli nie sà oparte na wierze, niewiele w praktyce znaczà. PowinniÊmy modliç si i troszczyç o to, aby wiara ciàgle wzrasta a w nas, wtedy i tradycja b dzie mia a g bszy sens. Ka dy gest, ka dy znak ma swoje umocowanie w teologii. Chocia by zwyk a, zielona choinka jest znakiem ycia i nadziei. Bombki i Êwiecide ka sà znakiem przyj- Êcia Jezusa do nas z darami i Êwiat em. Gwiazda choinkowa, symbolizuje gwiazd betlejemskà, która wskazywa a miejsce pobytu Boga Narodzonego. Równie w tej intencji stawia o si kiedyê pod choinkà ma y óbeczek. dokoƒczenie na str. 4 Âw. Miko aj w przedszkolu Dzieci podzielono na 3 grupy. Jednorazowo trudno by oby zorganizowaç bezpoêrednie spotkanie z Miko ajem dla 120 przedszkolaków. Chcemy, aby ka de dziecko poczu o, e Miko aj przyszed tak e do niego, a to wymaga pewnej kameralnoêci tego spotkania, dlatego te gwiazdka u nas musi trwaç 3 dni powiedzia a dyr. przedszkola Bo enna Pyç. Âwi ty Miko aj rozda prezenty i wróci do Nieba uêmiechni ty.. m 2 3

3 Z GMINY Z URZ DÓW Z TERENU dokoƒczenie ze str. 3 Snopek przynoszony do domu oznacza okazywanie Panu Bogu wdzi cznoêci za wszystko co nas dobrego spotka o i jednoczeênie wnosi proêb o to, by nikomu w domu nie zabrak o chleba. KiedyÊ w moich stronach by taki zwyczaj, e dzieci i starsi podczas Adwentu, po ka dym dobrym uczynku odk adali gdzieê jedno, ma- Z SESJI RADY GMINY O NASZÑ GODNOÂå Gmina St. Babice z o y a do prokuratury zawiadomienie o pope nieniu przest pstwa. W zwiàzku z wyborami do samorzàdu gminnego i powiatu ukaza y si w prasie publikacje powo ujàce si na wypowiedzi Adama Bartosika, Marka Wojciechowskiego i Roberta Syndomana, którzy rozpowszechniajàc nieprawdziwe informacje naruszyli dobre imi gminy St.Babice. Poni yli jej urzàd i organy w opinii publicznej i narazili na utrat zaufania potrzebnego do prowadzenia dzia alnoêci samorzàdowej napisano m.in. w zawiadomieniu. B dziemy na bie àco informowaç Czytelników o post pach w tej sprawie. patrz str. 7 Jednym z wa niejszych punktów obrad drugiej sesji Rady Gminy w nowej kadencji, by o ustalenie wysokoêci wynagrodzenia Wójta i poborów radnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz z 2001 r. z póên. zm.) ustalono nast pujàce sk adniki wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Babice: stawk wynagrodzenia zasadniczego w wysokoêci z, stawk dodatku funkcyjnego 1420 z, dodatek specjalny z oraz dodatek sta owy za wieloletnià prac 840 z. Kolejny punkt sesji wzbudzi du e emocje wêród radnych. Omawiano bowiem wysokoêç wynagrodzenia, która zostanie ustalona dla radnych na obecnà kadencj. Lucyna Molak, Tadeusz WiÊniewski i Tadeusz Chudecki postulowali uchwalenie najwy szego mo liwego wynagrodzenia dla wszystkich. Pozostali radni proponowali jedynie nieznaczny wzrost poborów w stosunku do minionej kadencji, o oko o 10 pkt procentowych i takà w aênie uchwa przyj to. Wynagrodzenie Przewodniczàcego Rady Gminy pozosta o na poziomie sprzed 4 lat. Podobnie równie nie zmieni o si wynagrodzenie Wójta, mimo e likwidacja Zarzàdu Gminy na o y a na niego dodatkowe obowiàzki i jednoosobowà odpowiedzialnoêç. Na podstawie art. 25 ust. 4,6,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póên. zm.) ustalono zrycza towane miesi czne diety radnych w sposób nast pujàcy: dla Przewodniczàcego Rady Gminy 100% dopuszczalnej miesi cznej diety w gminach poni ej 15 tys. mieszkaƒców (1202,67 z ). Dla Wiceprzewodniczàcego Rady Gminy 80% dopuszczalnej miesi cznej diety (962,14 z ), dla Przewodniczàcego Komisji Rewizyjnej 80% (jak wy ej), dla Przewodniczàcego Komisji Rady, z wyjàtkiem Komisji Rewizyjnej 70% (841,87 z ), dla cz onków Komisji Rewizyjnej- 70%, dla radnych- 60% (721,60 z ). Ustalono tak e wysokoêç potràceƒ za nieobecnoêci na posiedzeniach w sposób nast pujàcy: radnym za nieobecnoêç wmiesiàcu na posiedzeniu Rady 60 % nale nej diety, radnym cz onkom Komisji za nieobecnoêç w miesiàcu na jednym posiedzeniu komisji 20% nale nej diety, radnym cz onkom komisji za nieobecnoêç w miesiàcu na dwóch posiedzeniach komisji 40% nale nej diety. W przypadku W Urz dzie Gminy St. Babice odby o si kolejne, cykliczne spotkanie dyrektorów placówek oêwiatowych z W adzami Gminy. Omawiano sprawy bie àce funkcjonowania szkó i ich potrzeby w nowym roku bud etowym. Impulsem do spotkania by o zakoƒczenie roku kalendarzowego i koniecznoêç przesuni ç finansowych w bud etach poszczególnych jednostek. Jednà z omawianych spraw by nowy system biletów magnetycznych w autobusach miejskich, który b dzie e sianeczko. Póêniej z tego robi o si sianko dla Pana Jezusa. DziÊ jest to problem, bo nigdzie nie ma siana w St. Babicach. To sà w aênie te proste, ma e zwyczaje, które przypominajà o wielkiej teologii Bo ego Narodzenia. Czego Ksiàdz yczy by naszym Czytelnikom? ycz, aby Âwi ta Bo ego Narodzenia odkry y wszystkim prawd o Panu Bogu, który tak umi owa Êwiat, e da nam swego Syna. Bóg ciàgle daje nam Go na nowo: w liturgii, w Eucharystii, w s owie, w mi oêci i w drugim cz owieku. ObyÊmy wszyscy potrafili Go odkryç. Im bardziej to uczynimy, tym w nas samych b dzie wi cej Pana Boga, a co za tym idzie, wi cej dobra, pokoju, mi oêci i wzajemnej zgody. Tego w aênie Wszystkim ycz. M. ada gdy w miesiàcu odbywa si jedno posiedzenie Komisji, za nieobecnoêç na w/w posiedzeniu 40% nale nej diety. Podj to tak e formalnà uchwa upowa niajàcà Przewodniczàcego Rady Gminy do dokonywania czynnoêci wynikajàcych z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy. Kolejna uchwa a podj ta podczas sesji 5 grudnia dotyczy a zmian w bud ecie Gminy w 2002 roku. Dochody bud etowe zmieniono o kwot z do kwoty z. Wydatki bud etowe zmieniono o kwot z do kwoty z. Jednym z ostatnich punktów tej sesji by- o rozpatrzenie wezwania Jana, Eugeniusza i Rozalii Dobrzyƒskich w sprawie usuni cia naruszenia prawa i interesu prawnego w uchwale Rady Gminy nr XXXVI/410/2002 w sprawie scalenia i podzia u nieruchomoêci we wsi Blizne aszczyƒskiego. Po rozpatrzeniu sprawy Rada Gminy odrzuci a wniosek o uchylenie tej uchwa y. W piàtek 13 grudnia odby a si Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy, podczas której uchwalono wszystkie obowiàzujàce podatki na nast pny rok. Nadzwyczajne posiedzenie zwo ano w trybie nag ym, poniewa odnoêne przepisy uchwalone przez rzàd dotar y do gminy dopiero 6 grudnia. Wyniki pracy Sesji Nadzwyczajnej Czytelnicy znajdà na str. 12 B DÑ REFUNDACJE ZA BILETY funkcjonowa w przysz ym roku. Pojawi si problem, poniewa Gmina nie mo e kupiç biletów na rok przysz y, dysponujàc Êrodkami, z których trzeba si rozliczyç w br. Tymczasem dzieci muszà 2 stycznia jechaç do szkó z wa nym biletem. Jedynym rozwiàzaniem jest zakup biletów magnetycznych przez rodziców, Gmina natomiast dokona refundacji wydatków na ten cel, po przed o eniu przez rodziców odpowiednich rachunków. ap. sztuk byd a, 82 konie, 79 sztuk 68 trzody chlewnej i 1 koz znaleêli pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w naszej gminie. W najbli szej przysz oêci zwierz ta te otrzymajà kolczyki i specjalne paszporty. Có robiç, jesteêmy coraz bli ej Unii Europejskiej! W budynku dawnego domu kultury wwojcieszynie mieêci si obecnie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostka ta zajmuje si aktualnie programem IACS czyli Zintegrowanym Systemem Zarzàdzania i Kontroli. Dzi ki temu, e Biuro ulokowano w aênie w naszej gminie, babickim rolnikom blisko b dzie do miejsca, które w przysz oêci stanie si wa nym ogniwem, poêredniczàcym w przep ywie unijnych dotacji. Biuro dzia a od niedawna, brakuje jeszcze komputerów i innego wyposa enia. Jest jednak czysto i ciep o budynek zosta bowiem niedawno odnowiony. W Wojcieszynie pracuje m ody, trzyosobowy zespó kierowany przez Marka Bia owàsa. Gdy go odwiedzi em, panowa a tam radoêç, bowiem w aênie wszyscy przeszli pomyêlnie kolejny egzamin. Pracownicy Agencji podlegajà nieustannym szkoleniom. Wprowadzanie systemu IACS musi byç zgodne z unijnymi procedurami. Trzeba wype niaç stosy papierów i pozyskiwaç informacje w terenie, z których stworzy si baz danych, a wszystko to musi byç wykonane wed ug standardów opracowanych w Brukseli. Pierwszym elementem programu IACS jest kolczykowanie byd a. Akcja ta ma objàç w ca ym kraju 6 milionów sztuk zwierzàt, rozpocz a si tak e w naszym powiecie. Termin jej zakoƒczenia przewidziano na 31 marca 2003 r. W gminie St. Babice kolczykowanie byd a rozpocznie si mniej wi cej za miesiàc. Obecnie pracownicy Biura dokonujà spisu wszystkich zwierzàt gospodarskich: byd a, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz, a tak- e danieli i jeleni utrzymywanych w warunkach fermowych. Wszystkie zwierz ta, oprócz koni, zostanà zakolczykowane i otrzymajà dokumenty. W przypadku krów b dà to paszporty i ksi gi rejestracji stada. Zdarza si, e rolnicy niech tnie udzielajà nam informacji na temat posiadanych zwierzàt. Nieraz nie ujawniajà wszystkich sztuk byd a i musimy do nich chodziç jeszcze raz Z GMINY Z URZ DÓW Z TERENU Biuro Powiatowe IACS w gminie ju dzia a! Zespó Biura powiatowego IACS w Wojcieszynie prawie w komplecie, od lewej kierownik Marek Bia owàs i specjalistki ds. identyfikacji i rejestracji zwierzàt: Magdalena Nowakowska i Jolanta Mech. powiedzia a Magdalena Nowakowska. Obawiajà si, e mo e b dzie trzeba p aciç jakiê nowy podatek od zwierzàt... Celem systemu jest stworzenie bazy danych o zwierz tach. Ka da krowa wyposa ona b dzie w dwa kolczyki z numerami, dostanie specjalny paszport ze znakiem wodnym, w którym znajdà si informacje o jej pochodzeniu, dacie urodzenia, a tak e dane w aêciciela zwierz cia. Dodatkowo rolnik otrzyma jeszcze ksi g rejestracji stada. Wszystkie dokumenty b dzie wype nia weterynarz, aca a ta us uga jest bezp atna. System pozwoli ubiegaç si w przysz oêci o dop aty bezpo- Êrednie do produkcji zwierz cej. Zabezpieczy tak e rolników przed kradzie ami zwierzàt, poniewa sprzeda byd a bez potrzebnych dokumentów i kolczyków ju wkrótce nie b dzie mo liwa. Rejestracja wszystkich zwierzàt pozwoli uzyskaç kontrol nad ich obrotem i przemieszczaniem si, co jest szczególnie wa ne w przypadku wykrycia ognisk ró nych chorób, zw aszcza BSE. Pierwszym etapem dzia ania systemu jest identyfikacja zwierzàt, pó niej przeprowadzimy identyfikacj dzia ek rolnych- powiedzia Marek Bia owàs- kierownik biura powiatowego IACS. JeÊli ktoê chcia by uzyskaç dodatkowe informacje na ten temat mo e przyjêç do biura w Wojcieszynie, zadzwoniç pod numer lub zajrzeç na stron internetowà mat. Po wyborach do Izb Rolniczych... Wniedziel, 8 grudnia odby y si w St. Babicach wybory do Izb Rolniczych. Przygotowano pi kne miejsce do g osowania w kancelarii Urz du Gminy, elegancko ubrana komisja przez wiele godzin oczekiwa a na wyborców. Przez wiele godzin lokal wyborczy by pusty. Komisja d ugo oczekiwa a na wyborców. Frekwencja by a zastraszajàco niska. Na ponad 2 tysiàce osób uprawnionych do g osowania zg osi o si zaledwie 108 osób! Dlaczego? Jak si dowiedzia em od kilku rolników w gminie, dzia alnoêç Izb Rolniczych w okolicy nie jest w ogóle widoczna, natomiast przedstawiciele Izb pojawiajà si czasem na ró nych imprezach organizowanych przez ODR. Byç mo e jest to jedna z przyczyn tak niskiej frekwencji. A mo e mamy ju dosyç wyborów? WÊród kandydatów z naszej gminy do Rady Powiatowej Powiatu Warszawskiego-Zachodniego Mazowieckiej Izby Rolniczej wybrani zostali Hieronim Marczak, który zdoby - 40 g osów i S awomir Skorupski iloêcià 25 g osów. Mimo e równie Marcin Zajàc uzyska 25 g osów, S awomir Skorupski wy oniony zosta przez komisj wyborczà w drodze g osowania. Kolejny z przedstawicieli naszej gminy, Andrzej Michlewicz zdoby 21 g osów. Zapewne sami kandydaci nie spodziewali si tak niskiej frekwencji. Okaza o si, e aby dostaç si do Izby Rolniczej wystarczy o zmobilizowaç kilka rodzin sàsiadów. Kto tego nie zrobi, niech teraz a uje. m. 4 5

4 Z GMINY Z URZ DÓW Z TERENU KRUS przed zmianami... Co na to rolnicy? W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano projekt zmieniajàcy ustaw dotyczàcà ubezpieczenia spo ecznego rolników. Zmiany sà na tyle istotne, e postanowiliêmy je Paƒstwu przedstawiç. Podajemy naszym zdaniem najwa niejsze z nich. Wydaje si, e w trosce o finanse publiczne, równie w tej dziedzinie, kosztem wielu rodzin, wprowadzone zostanà oszcz dnoêci. KoniecznoÊç dokonania zmian uzasadnia si potrzebà zracjonalizowania finansowania systemu i dostosowania ustawy o KRUS do Konstytucji RP i innych aktów prawnych. System uszczelniony Projekt zak ada ograniczenie dost pnoêci do KRUS osób, które prowadzà dzia alnoêç gospodarczà. Dotàd rolnik, który poza uprawà pola zajmowa si tak e np. drobnym handlem artyku ami tekstylnymi, jeêli by wczeêniej ubezpieczony przez rok w KRUS-ie, móg dalej korzystaç z dobrodziejstw tej kasy. Obecnie zak ada si koniecznoêç conajmniej 3 letniego okresu ubezpieczenia w KRUS, aby w przypadku prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej móc wybraç tego ubezpieczyciela. Samà dzia alnoêç pozarolniczà ogranicza si jedynie do niewielkiego rozmiaru. Chodzi o takà, która opodatkowana jest wg przepisów o zrycza towanym podatku dochodowym. Wszyscy, którzy zarabiajà dodatkowo troch wi cej, b dà musieli ubezpieczaç si w ZUS-ie. JednoczeÊnie pozbawia si ubezpieczenia w KRUS najbli szej rodziny rolnika- domowników, jeêli prowadzi ona dzia alnoêç gospodarczà. Poniewa w myêl ustawy domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, stale pracujàca w jego gospodarstwie bez wynagrodzenia, podejmujàc dzia alnoêç pozarolniczà traci ona ten status. Trudniej o odszkodowanie i rent Wyklucza si mo liwoêç pobierania jednorazowego odszkodowania z tytu u wypadku przy pracy rolniczej przez osoby nieubezpieczone. Dotychczas oko o 25% odszkodowaƒ wyp acano w aênie w takich przypadkach. Pobiera y je osoby bliskie rolnikowi, np. ktoê z rodziny, kto z miasta przyjecha pomagaç przy niwach i uleg wypadkowi. Wprowadzajàc t zmian system eliminuje Êwiadczenia o charakterze pozaubezpieczeniowym, nie obj te sk adkà. Osoby pomagajàce w pracy rolnikowi powinny byç zatem ubezpieczone na wniosek i tylko wtedy b dzie im przys ugiwaç Êwiadczenie w razie wypadku. Ponadto projekt zak ada doprecyzowanie definicji wypadku przy pracy rolniczej, tak aby zdarzenie by o powiàzane z konkretnà czynnoêcià, a nie jedynie z miejscem, w którym wystàpi o. W przypadku rent proponuje si wprowadzenie sta ych kryteriów przyznawania renty rolniczej z tytu u niezdolnoêci do pracy jako sta ej lub okresowej wobec wszystkich ubezpieczonych. Oznacza to w praktyce zniesienie dotychczasowej obligatoryjnoêci przyznawania wy àcznie renty sta ej, jeêli ubezpieczonemu do osiàgni cia wieku emerytalnego pozosta o nie wi cej ni 5 lat, bez wzgl du na rokowania co do odzyskania zdolnoêci do pracy. Cofni ta zostanie tak e zasada dopuszczajàca wyp acanie zwi kszonej renty dla rodziny zmar ego rolnika. Obecna ustawa dopuszcza a mo liwoêç w przypadku licznej rodziny, uprawnionej do renty rodzinnej, Êwiadczenia im renty w znacznie wy szej kwocie od tej jakà otrzymywa (lub otrzymywa by) zmar y ywiciel rodziny. Nie jest to zdaniem Resortu Rolnictwa zgodne z funkcjà renty rodzinnej i powszechnym ubezpieczeniem spo ecznym. Przyk adem porównywalnym jest tu renta rodzinna z FUS, która nie mo e byç wy sza od kwoty równej 95% Êwiadczenia, jakie przys ugiwa oby zmar emu bez wzgl du na liczb osób uprawnionych do tego Êwiadczenia. Wi ksze sk adki dla... Projekt zak ada, e rolnik, który prowadzi równolegle z dzia alnoêcià rolniczà, dzia alnoêç gospodarczà poza rolnictwem i ubezpiecza si w KRUS powinien op acaç sk adki na to ubezpieczenie w podwójnej wysoko- Êci. Jako uzasadnienie tego pomys u mówi si o tym, e jest to i tak system znacznie korzystniejszy ni system spo eczny, a rolnik z tytu u dodatkowego êród a dochodów powinien w ramach solidaryzmu spo ecznego ponosiç wi ksze koszty z przynale noêci do tego systemu, który w znacznym stopniu dotowany jest przez bud et paƒstwa. Wi ksze sk adki zap acà równie ci, którzy ulegajà cz sto wypadkom. JeÊli ubezpieczony w ciàgu kolejnych 12 miesi cy ulegnie wi cej ni jednemu wypadkowi przy pracy rolniczej i otrzyma jednorazowe odszkodowanie, b dzie musia zap aciç sk adk wi kszà o 25% przez okres kolejnych 4 kwarta ów. Rozwiàzanie to ma rekompensowaç funduszowi sk adkowemu, z którego finansowane b dà nie tylko Êwiadczenia powypadkowe, ale równie prewencja wypadkowa i rehabilitacja, dodatkowe wydatki, a w konsekwencji wp ywaç na ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej. Jest tak e marchewka... Jak w ka dej zasadzie kija i marchewki musi byç tak e coê na os od. Znajdziemy równie i w tym projekcie pomys y na otarcie ez. Rozszerza si np. kràg osób podlegajàcych ubezpieczeniu w KRUS o... cudzoziemców przebywajàcych w Polsce na podstawie wizy lub karty pobytu i o ma onków rolników, którzy sà cudzoziemcami. Wy àcza si z koniecznoêci p acenia sk adek osoby pobierajàce zasi ek przedemerytalny, lub Êwiadczenie przedemerytalne. Sà to osoby, które majà prawo do Êwiadczenia emerytalnego z ZUS. Obecnie takie osoby w wypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego sà dodatkowo obcià one sk adkà na ubezpieczenie spo eczne rolników, mimo e nie uzyskujà ju adnych korzyêci z tego tytu u. Wy àcza si z obowiàzku p acenia sk adek KRUS równie osoby zatrudnione w wymiarze mniejszym ni 1/2 etatu, dzi ki czemu eliminuje si podwójne ubezpieczenie tych osób. Projekt dostosowujàc si do wyroku Trybuna u Konstytucyjnego zak ada uwzgl dnienie okresu s u by wojskowej i dzia alnoêci kombatanckiej w wysokoêci Êwiadczenia. Jakie b dà efekty? Wydaje si, e w drodze przemian ustrojowych naszego kraju, projekt ten zostanie uchwalony przez najwy sze w adze. Mimo e pos uguje si cz sto retorykà z minionych lat i mówi o solidaryzmie spo ecznym, zdaje si nie dostrzegaç biedy ludzi yjàcych na wsi, dla których ka dy dodatkowy wydatek mo e byç problemem. Wiele punktów projektu zdaje si poszukiwaç Êrodków finansowych na realizacj wyroku Trybuna u Konstytucyjnego (zwi kszenie Êwiadczeƒ dla kombatantów i z uwagi na zaliczenie s u by wojskowej 78 mln z rocznie), dlatego te projektowana ustawa byç mo e nie spowodowaç wzrostu wydatków z bud etu paƒstwa. Dopiero w póêniejszym czasie mo na spodziewaç si pewnych oszcz dnoêci. Zwi kszenie udzia u ubezpieczonych w finansowaniu systemu na pewno nie ucieszy rolników. Wielu z nich po przeliczeniu kosztów wycofa si z dzia alnoêci gospodarczej. Zdaniem projektodawców zjawisko dwuzawodowoêci wêród rolników i ich rodzin jest jednak niewielkie i nie wp ynie w zasadniczy sposób na rynek pracy. Czy rzeczywiêcie? Czy przy tak du ym bezrobociu staç nas na podobne rozwiàzania. M. ada Amerykanie nakr cili ju sporo filmów owalkach w Wietnamie i ciàgle powstajà nowe. Historia z biegiem lat odtajnia kolejne dokumenty i nieznane epizody wojenne wychodzà na Êwiat o dzienne. Tymczasem, ma o kto pami ta, e równie Polacy mieli swój ma y Wietnam walki przez d ugie miesiàce trwa y w lasach, gdzie wróg doskonale znajàc teren móg czaiç si za ka dym drzewem, a o nierze byli szcz Êliwi jeêli uda o im si prze yç kolejny dzieƒ. Równie i my mamy swoich bohaterów i nie musimy ich szukaç w hollywoodzkich produkcjach. Analogia do walk w d ungli nasuwa si sama. Chodzi tu o Akcj Wis a i walki w Bieszczadach, które trwa y jeszcze d ugo po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej. Stanis aw Drzewiƒski obecny prezes Ko- a Kombatantów w naszej gminie, w listopadzie 1946 roku zosta powo any do wojska. Trafi do 13 Pu ku Piechoty, do kompanii broni ci kiej. Po kilku miesiàcach szkolenia w kwietniu 1947 r. zawieziono go wraz z innymi m odymi o nierzami w rejon Baligrodu. Chrzest bojowy przeszed em na górze Hryszczaty wspomina Pan Stanis aw. WalczyliÊmy tam z ukraiƒskà sotnià (oddzia 100 o nierzy UPA). Kanonada trwa a przez kilka godzin bez przerwy, a huk by tak straszny, e wielu moich kolegów ba o si zrobiç krok naprzód. Nawet nasz dowódca, który przeszed ca à drog od Lenino do Berlina, powiedzia póêniej, e nie spotka na swoim szlaku bojowym tak zmasowanego ognia karabinów maszynowych. Wydano jednak rozkaz i musieliêmy atakowaç... Akcja Wis a trwa a od IV do VII 1947 roku i doprowadzi a do ostatecznej likwidacji oddzia ów UPA. Uczestniczy o w niej 5 dywizji piechoty WP oraz inne jednostki. àcznie oko o 20 tys o nierzy. Si y po stronie UPA szacowano na 17 sotni- oko o 1,5 tys. ludzi. W wyniku tej operacji rozbito wi kszoêç z tych oddzia ów i wysiedlono ponad 140 tys. osób (Ukraiƒców i emków bez prawa powrotu). Cz sto zdarza o si, e gdy napotykaliêmy WIEÂCI Z SÑDU W Sàdzie Okr gowym w Warszawie, 9 grudnia br. odby a si pierwsza rozprawa w sprawie protestu wyborczego z o onego przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Protest dotyczy uniewa nienia wyborów ze wzgl du na rzekome sporzàdzenie list na wsie zamieszka e przez Polaków, ludzie kl kali i obejmowali nas. Tam wbieszczadach dzia y si straszne rzeczy. Ukraiƒcy mordowali ca e polskie rodziny, àcznie z ma- ymi dzieçmi. Cz sto pastwili si nad nimi i zakopywali jeszcze ywych ludzi. DziÊ trudno w to uwierzyç, chocia podobne sceny znamy zwalk w Jugos awii mówi Pan Stanis aw. Oddzia y UPA mia y doskona à informacj o ruchach polskich wojsk. Wspó pracowa y z nimi ca e wsie zamieszka e przez Ukraiƒców. Dostarcza y one im ywnoêç i udziela y schronienia. Wielu ludzi informowa o tak e o przemarszach naszych oddzia ów. Najgorsze jednak by o oczekiwanie na walk w zasadzce. UkrywaliÊmy si nieraz po kilka dni z rz du oczekujàc na sotni, która mia a pojawiç si w okolicy. Ju sam las stwarza upiorne wra enie. Poprzewracane, spróchnia e drzewa i ludzkie szkielety stanowi y sceneri jak z kiepskiego horroru. MusieliÊmy jednak tam byç... Pewnego dnia, o Êwicie, gdy mg a zacz a si podnosiç, zobaczyliêmy przed sobà jakiê oddzia w polskich mundurach. Nie strzelaç wojsko idzie-krzyknà do nas wysoki oficer. I oddzia przeszed w poêpiechu, a ostatni z o nierzy ubrany by w skórzanà kurtk. Wtedy zrozumieliêmy, e to nie by o nasze wojsko. o nierze zacz li strzelaç, by o ju jednak za póêno. Tylko Ukrainiec ubrany w skór zosta trafiony w nogi i dosta si do niewoli. Reszta zdà y a uciec. Walki w bieszczadzkich lasach ró ni y si od typowych walk na froncie. Ukraiƒcy atakowali podst pem, cz sto ubrani w polskie mundury. Strzelali z ukrycia i chowali si MIESZKA CY NASZEJ GMINY By i polski Wietnam... W Stanis aw Drzewiƒski uchyla przed nami drzwi historii. w leênych podziemnych bunkrach, które by y po àczone ze sobà zamaskowanymi korytarzami. Czasem gdy zdobyliêmy bunkier okazywa o si, e ma on jeszcze drugà, zamaskowanà kondygnacj. Nieraz w aênie stamtàd strzelano do nas a do koƒca. Zanim teren zosta nale ycie rozpoznany, zgin o wielu moich kolegów. Byli to przewa nie m odzi ch opcy z poboru, bez adnego doêwiadczenia w walkach. W tym czasie o nierzy frontowych odsy ano ju do domów. Poborowi, nie wdajàc si w polityczne dywagacje, dotyczàce ustroju powojennej Polski, walczyli za to, abyêmy mogli yç w wolnym kraju. Teraz gdy wielu turystów podziwia pi kne widoki Bieszczad, rozkoszuje si okolicami Ustrzyk i byç mo e szusuje tam na nartach, warto choç na chwil wspomnieç o tych którzy oddali ycie za t ziemi. Walki w Bieszczadach trwa y z ró nym nasileniem przez kilka lat. Zakoƒczy y si ostatecznie pod koniec 1947 r. Pan Stanis aw Drzewiƒski mia szcz Êcie. Uda o mu si prze yç piek o. DziÊ jest Êwiadkiem historii tamtych dni. p g osujàcych z wpisem do rejestru osób nieuprawnionych. We wniosku tym podano, e w naszej gminie dopisano 1020 osób. Komisarz Wyborczy z o y do sàdu wniosek dotyczàcy zawieszenia post powania sàdowego do czasu rozstrzygni cia post powania prowadzonego równolegle przez prokuratur. Sàd jednak nie przychyli si do tego wniosku, poniewa postanowiono przeprowadziç wst pnà analiz faktów na ile zarzuty przedstawione w proteêcie wyborczym majà potwierdzenie w faktycznych zdarzeniach. Warto dodaç, e protest dotyczy wyborów samorzàdowych w wielu gminach ca ego powiatu warszawskiego-zachodniego. Oskar one gminy majà z o yç sàdowi rejestry wyborców, zarówno zameldowanych na sta e jak i dopisanych na mocy przepisów. Przypominamy, e w naszej gminie, zgodnie z prawem dopisanych dosta o 125 osób. Sàd wyznaczy kolejny termin rozprawy na 3 lutego m. 6 7

5 P rzez wiele lat Âwi ty Miko aj nale a do najbardziej znanych i czczonych w KoÊciele Êwi tych. Dopiero w wiekach Êrednich palm pierwszeƒstwa popularnoêci ode- bra mu Âw.. Antoni z Padwy.. Grec- kie imi Miko aj znaczy zwyci ski lud. Ma ono wiele odmian np: Ni- colas, Klaus, Mikulasz, Miklos, itd. Âwi ty Miko aj urodzi si prawdopodobnie w mieêcie Patara w Licji (w Azji Mniejszej) ok. 270 roku. By jedynym dzieckiem zamo nych rodziców, oczekiwanym przez wiele lat. Ju w m odoêci wyró nia si pobo noêcià i niezwyk à wra liwoêcià na niedol bliênich. Po Êmierci rodziców ch tnie dzieli si majàtkiem z potrzebujàcymi. Tak np. u atwi zamà pójêcie trzem córkom zubo a ego szlachcica, podrzucajàc im skrycie pieniàdze na posag. O tym wydarzeniu wspomina nawet Dante w swoim eposie. Wybrany na biskupa Miry (obecnie Demre) podbi serca wiernych nie tylko gorliwoêcià pasterskà, ale tak e troskliwoêcià o ich potrzeby materialne. Cuda, które czyni, przysparza y mu niezwyk ej chwa y. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skaza trzech m odzieƒców z Miry na kar Êmierci za jakieê wykroczenie, Âw. Miko aj uda si osobiêcie do Konstantynopola, by prosiç o ich u askawienie. Innym razem mia swojà modlitwà uratowaç rybaków od niechybnego utoni cia podczas gwa townej burzy. W czasie zarazy, jaka nawiedzi a jego strony, us ugiwa chorym z nara eniem w asnego ycia. Podanie g osi, e Âw. Miko aj wskrzesi trzech ludzi, zamordowanych w z oêci przez hotelarza za to, e mu nie mogli wyp aciç nale noêci. Âw. Grzegorz I Wielki w ywocie Âw. Miko aja podaje, e w czasie przeêladowania, jakie wybuch o za cesarza Dioklecjana I Maksymiana (pocz. wieku IV) Âwi ty Miko aj zosta uwi ziony. Uwolni go dopiero Edykt Mediolaƒski w 313 r. Po d ugich latach b ogos awionych rzàdów Âwi ty odszed po nagrod do Pana 6 grudnia ok r. Pochowano go w Mirze, gdzie jego szczàtki przetrwa y do 9 maja 1087, kiedy to przewieziono je do w oskiego Bari. Dwa lata póêniej grobowiec Âw. Miko aja, który znalaz si w bazylice wzniesionej na jego czeêç, uroczy- Êcie poêwi ci papie b. Urban II. W Bari przy Bazylice Âw. Miko aja istnieje do dziê dokument z wieku XII, opisujàcy dok adnie dzieje sprowadzenia relikwii Âwi tego. W Mirze byli ju wówczas Turcy. Kupcom w oskim uda o si jednak wydobyç od nich zezwolenie na zabranie relikwii Âw. Miko aja. Zachowa y si nawet imiona dwóch kap anów, którzy w tej uroczystoêci uczestniczyli: Lupus i Grinoaldus. Âw. Miko aj jest dziê g ównym patronem Bari, chocia przedtem by nim Âw. Sabin. Obecna bazylika Âw. Miko aja pochodzi z wieku XII. W roku 1197 odby a si jej konsekracja, w której uczestniczy kanclerz cesarza Henryka VI i wielu biskupów. Krypta tej e bazyliki pochodzi z roku Jest trzynawowa i kryje w sobie grób Âwi tego z jego obrazem, który s ynie askami. Palà si przed nim wieczne lampy, podobnie jak na jego grobie. Obraz jest bardzo stary. Wykonano go na srebrnej blasze, przedstawia Âw. Miko aja w stroju biskupa. W koêciele górnym poêwi cono mu rownie kuty w srebrze o tarz, a nad nim jest tak e obraz Âwi tego. Podanie g osi, e kiedyê z koêci Âwi tego wydobywa si pachnàcy p yn, zwany mannà. Mia on posiadaç w asnoêci lecznicze. Wspominajà o nim m. in. Âw. Jan Chryzostom (zm. 407) i Patriarcha Konstantynopola (zm. 847). Ekspertyza naukowa, jakà przeprowadzono we wspó czesnych czasach, wykaza a, e Âwi ty Miko aj by niskiego wzrostu (167 cm), ale za to mia silnà konstrukcj. Prze y lat. Badania przeprowadzono w 1957 roku. Wzi li w nich udzia delegat papieski, kardyna Adeodato Jan Piazza, kardyna Grzegorz Piotr XV Agagian, 6 metropolitów i 19 biskupów. Bazylikà opiekujà si dominikanie. Dwa razy w roku Bari urzàdza uroczystoêç ku czci Âw. Miko aja: 9 maja i 6 grudnia. Pierwsza jest na pamiàtk sprowadzenia z Miry jego relikwii, druga w dzieƒ jego zgonu. UroczystoÊç majowa ma szczególny charakter. Ca e miasto jest odêwi tnie przystrojone, a figura Âwi tego przybywa do oczekujàcych ludzi na wspaniale udekoro-wanym statku. Jest póêniej o b w o o n a powozem po ulicach miasta. Bari liczy dzisiaj ok mieszkaƒców, i jest najwi kszym z miast nad Adriatykiem. Tu w aênie sp dzi a ostatnie lata ycia królowa Bona, ona naszego króla Zygmunta II Augusta, (Zygmunta Starego) pochodzàca z ksià àt Bari Sforzów. Najstarsze Êlady kultu Âw. Miko aja napotykamy w VI wieku, kiedy to cesarz Justynian wystawi Âwi temu w Konstantynopolu jednà z najwspanialszych bazylik. W Rzymie Âw. Miko aj mia dwie Êwiàtynie, powsta e ju w wieku IX. Papie Âw. Miko aj I Wielki ( ) ufundowa ku czci swojego patrona na Lateranie osobnà kaplic. Z czasem liczba ko- Êcio ów Âw. Miko aja w Rzymie dosz a do kilkunastu! W Polsce kult Âw. Miko aja by kiedyê bardzo popularny. Jeszcze dzisiaj pod jego wezwaniem jest w naszej Ojczyênie a 327 koêcio ów. W Poznaƒskiem co siódmy koêció by poêwi cony jego czci. Do najokazalszych nale à koêcio y: w Gdaƒsku i w Elblàgu. O tarzy posiada Âwi ty jeszcze wi cej, a figur i obrazów dobrze ponad tysiàc. Âw. Miko aj z Miry mia równie swoje sanktuaria w Polsce. Najg oêniejsze po o one by y w PierÊciu na Âlàsku Cieszyƒskim (do wieku XIX) i na Pomorzu w okolicy Koszalina (do wieku XVI). Âwi ty odbiera kult jako patron: panien, marynarzy, rybaków, dzieci, wi êniów i piekarzy. Zanim jego miejsce zajà Âw. Antoni Padewski, Âw. Miko aj by wzywany we wszystkich naglàcych potrzebach. Istnia y tak e bractwa ku jego czci, np. w Benicach, Maniewie czy ydowie. O popularnoêci Âw. Miko aja wpolsce Êwiadczy równie i to, e jego imi by o cz sto nadawane. WÊród znakomitych Polaków dawnych czasów mo na wymieniç ich krocie: Miko aj Kopernik (zm. 1543), Miko aj Tràba (zm. 1422) pierwszy oficjalny prymas polski, Miko aj Rej (zm.1569) ojciec literatury polskiej, Miko aj S p Szarzyƒski (zm. 1581) poeta, czy Miko aj Radziwi (zm. 1616) wojewoda trocki i wileƒski, pami tnikarz. Tak e w polskiej literaturze pi knej doêç cz sto spotykamy si z tym imieniem. Topografia polska zna 62 miejscowoêci, które od imienia Miko aja mog y zapo yczyç swoje nazwy. WÊród nich sà miasta: Miko ajki i Miko ów. Podobnie, jak na ca ym Êwiecie, tak iwpolsce rozpowszechni si zwyczaj obdarzania dzieci podarkami w dzieƒ Âwi tego Miko aja 6 grudnia albo na Gwiazdk 24 XII. Kolberg wspomina, e Âwi ty by czczony równie jako opiekun pasterzy, chroniàcy trzody przed drapie nym zwierz ciem. Dlatego w wigili jego dnia 5 XII pasterze poêcili, a w samo Êwi to 6 XII zamawiali nabo eƒstwa o opiek nad zwierz tami domowymi. Powy sze informacje autorstwa Krzysztofa WiÊniewskiego zaczerpn liêmy dla Naszych Czytelników z serwisu internetowego M. ada W Przedszkolu w Starych Babicach. W Urz dzie Gminy zorganizowano pokaz wykonywania Êwiàtecznych stroików. Miko ajem bywa ka dy z nas Êwi tymi zostajà tylko niektórzy...

6 BEZPIECZNA GMINA Z OTY SKOK Pod koniec listopada napadni to na mieszkanie emerytów w Nowych Babicach. Nie by to jednak przypadek. Sprawcy wiedzieli, e starsza kobieta zajmuje si handlem wyrobami ze z ota. Trzech m odych m czyzn zagadn o jà na ulicy. Jeden z nich chcia kupiç pierêcionek dla swojej dziewczyny. Kobieta nie podejrzewajàc podst pu zaprosi a nieznajomych do domu. Tam sprawcy u yli gazu, skr powali w aêcicieli mieszkania i splàdrowali wszystkie pomieszczenia. upem z odziei pad a kolekcja z otych wyrobów o znacznej wartoêci. Policja pracuje obecnie nad portretami pami ciowymi przest pców. Tym razem poszkodowani mogà mówiç o du ym szcz Êciu. Uda o im si ocaliç ycie. W wielu wypadkach napady tego typu koƒczà si tragicznie. Musimy wystrzegaç si zapraszania do domów ca kiem nieznanych osób, zw aszcza gdy dysponujemy dobrami o znacznej wartoêci. Mimo e jest to oczywiste, cz sto o tym zapominamy i dochodzi do nieszcz Êcia. Przest pcy z regu y próbujà dostaç si do mieszkaƒ podst pem. Oferujà ró ne przedmioty do sprzeda y. Podajà si te za pracowników gazowni, elektrowni czy innych s u b. JeÊli uda im si wykorzystaç czyjàê naiwnoêç, dochodzi do napadu. Pami tajmy, e w wielu wypadkach to okazja czyni z odzieja. Nie musimy jej stwarzaç. Minister Pol zrobi nam kawa W chwili gdy drukowaliêmy poprzedni numer Gazety Babickiej, w której ukaza si materia o koniecznoêci wymieniania okre- Êlonych praw jazdy przed koƒcem tego roku, Minister Infrastruktury zmieni zasady dotyczàce tej sprawy. Obecnie zatem w myêl rozporzàdzenia z 3 grudnia br. (Dz.U.Nr 69, poz.640) prawa jazdy wydane do 1983 r. mo na wymieniaç do 31 marca 2003 r. Kamieƒ spad nam z serca, bo ju myêleliêmy, e nie zdà ymy tego zrobiç. PIJANY ROWER Mi dzy Borz cinem a Topolinem dosz o do nocnego spotkania czerwonej ady Samary z rowerem prowadzonym przez obywatela Ukrainy. Rowerzysta zosta zatrzymany przez policj, poniewa by w stanie nietrzeêwym i spowodowa kolizj z samochodem. Mimo mocnego uderzenia, w wyniku którego uszkodzona zosta a karoseria samochodu i rozbita przednia szyba, Ukrainiec nie odniós wi kszych obra eƒ. Kierowca ady nie mia adnych szans na unikni cie wypadku. Rower by nieoêwietlony, a kierujàcy nim jeêdzi slalomem po drodze. UWA AJMY NA ZAKUPACH Okres przedêwiàteczny jest doskona à okazjà dla z odziei. Samochody wy adowane prezentami, zaaferowani ludzie, goràczkowo robiàcy zakupy, wi cej pieni dzy w portfelach...to wszystko kusi kieszonkowców iz odziei okradajàcych samochody na parkingach. W tych dniach jeste- Êmy z regu y mniej uwa ni ni zwykle. Na terenie powiatu dokonano wostatnim czasie kilku kradzie y cennych przedmiotów z samochodów. Okaza o si jednak, e pojazdy wcale nie by y zamkni te... Policja ostrzega, aby wi kszych sum pieni dzy nie nosiç w jednym miejscu i pilnowaç portfeli. Kobiety dêwigajàce siatki pe ne zakupów, zapominajà cz sto nawet o zamkni ciu torebek. Du à lekkomyêlnoêcià jest tak e nosiç w portfelu karty kredytowe razem ze spisanym na kartce kodem PIN. W razie jej zagini cia, zanim jà zastrze emy, z odziej mo e ju opró niç nasze konto. Policja zna przypadki, gdy z otà kart czyszczono z pieni dzy w ciàgu 15 minut od kradzie y. CHOINKA Z PEWNEGO ÈRÓD A Co roku zdarza si, e cz Êç drzewek choinkowych wycinana jest z lasów nielegalnie. Amatorzy atwych pieni dzy kradnà nieraz nawet drzewka sàsiadom z ogródka. JeÊli chcemy byç pewni, e kupujemy choinki z legalnego êród a mo emy za àdaç od sprzedawcy dowodu potwierdzajàcego ich pochodzenie. Handlujàcy powinni posiadaç specjalne dokumenty stwierdzajàce legalnoêç pochodzenia towaru np. od nadleênictwa. Kupujàc drzewka od z odzieja nakr camy koniunktur nieuczciwym osobom, które mogà nawet wycinaç choinki z Puszczy Kampinoskiej. Zanim odpalimy kolejnà rac... Mimo e bez sztucznych ogni i huku petard wiele osób nie wyobra- a sobie ju sylwestra, to zawsze powinniêmy pami taç, e fajerwerki sà co roku przyczynà wypadków, podczas których dochodzi do przykrych poparzeƒ, a nawet kalectwa. Ofiarami lekkomyêlnoêci doros ych sà zw aszcza dzieci. Cz sto zdarza si, e ma oletni bez opieki kogoê starszego odpalajà sztuczne ognie i robià sobie nawzajem krzywd. Celowanie z racy do kolegów mo e wydawaç si niewinnà zabawà, jej skutków dziecko nie jest w stanie przewidzieç. Policja przypomina handlujàcym fajerwerkami o zakazie sprzeda y artyku ów pirotechnicznych osobom niepe noletnim. Miejsca, w których handluje si sztucznymi ogniami mogà byç w najbli szych dniach cz sto kontrolowane. JeÊli dziecko przychodzi tam z rodzicem, to wtedy mamy pewnoêç, e doros y wie o tym zakupie i mo e uchroniç swojà pociech przed niebezpieczeƒstwem - mówi komendant powiatowy policji Jacek Pi kowski. -Ka dy element pirotechniczny mo e byç obarczony marginesem b du. Wyroby na bazie prochu zawsze niosà ze sobà pewne ryzyko. Nawet jeêli instrukcja mówi, e mamy kilka sekund na bezpieczne odejêcie od fajerwerku, powinniêmy przewidywaç, e mo e on eksplodowaç nieco wczeêniej. Dlatego te bezpieczniej jest podpalaç rac np. d ugà listewkà, ni bezpoêrednio zapalniczkà, którà trzymamy w d oni. Ryzykowne jest równie zakupywanie sztucznych ogni z niepewnych êróde na bazarach. Bawmy si zatem na Sylwestra weso o, ale i z rozwagà- przestrzega komendant Pi kowski. Spokojnych, bezpiecznych Âwiàt Bo ego Narodzenia i Szcz Êliwego Nowego Roku dla ca ego powiatu warszawskiego -zachodniego yczà policjanci z KPP w St. Babicach i z jednostek z O arowa, Kampinosu, B onia, Leszna i Izabelina. Listy do redakcji Chodnikowy pat OtrzymaliÊmy kilka telefonicznych sygna ów od Czytelników o tym, e chodniki po o one niedawno przy ul. Warszawskiej niszczone sà przez samochody. Sprawa dotyczy odcinka, gdzie znajduje si sklep i warsztaty samochodowe. Tu bowiem cz stotliwoêç parkujàcych pojazdów jest wi ksza. Gdy nie by o chodników, problem mieli tylko piesi chodzili po b ocie. Samochody po prostu parkowa y na poboczu. Teraz zmotoryzowani mieszkaƒcy, wje d ajà na chodnik wszystkimi ko ami, aby nie tamowaç ruchu na ulicy Warszawskiej. Nie doêç, e utrudniajà w ten sposób przejêcie pieszym, to potem próbujàc w àczyç si do ruchu jadà po chodniku. Dla kierowców problemem jest wysoki kraw nik, Jak poinformowa nas inspektor Jacek Pi kowski, komendant powiatowy policji w St. Babicach, policja planuje wzmo one dzia ania w okresie Âwiàt Bo ego Narodzenia i Nowego Roku. niejednokrotnie uniemo liwiajàcy zjazd. Jadà wi c chodnikiem, szukajàc agodniejszego miejsca, aby zjechaç na jezdni. Mieszkaƒcy postulujà, aby postawiç w tym miejscu zakaz zatrzymywania. WczeÊniej podobno tam sta, ale w tajemniczych okolicznoêciach zniknà. Tylko czy znak rozwià e problem? Dotyczy on przecie jezdni. Parkowanie na chodniku jest dozwolone, jeêli pozostawia si pieszym przejêcie o szerokoêci 1,5 m. Teoretycznie tyle pozostaje, a praktycznie przejêç nie sposób, bo chodnik jest utwardzony na szerokoêç 2 m, a dalej w s otne dni robi si b oto. Piesi chocia majà teraz eleganckie chodniki, nadal muszà brnàç po b ocie. Najlepszym rozwiàzaniem wydaje si to, aby wszystkie miejsca u ytecznoêci publicznej, czyli w tym przypadku sklepy i warsztaty samochodowe usytu owane przy ul. Warszawskiej mia y w asne parkingi. Ale to nast pny problem... PERYSKOP W GÓR Podczas mrozu, kiedy zostawiamy samochód na kilka godzin pod chmurkà, szyby pokrywajà si bia ym szronem. Wielu kierowców Êpieszy si i nie traci czasu na usuwanie lodu. Po oczyszczeniu zaledwie skrawka przedniej szyby rozpoczynajà jazd. Poruszanie si takim pojazdem przypomina podró czo giem lub B dzie bezpieczniej w Êwi ta Diagnostyka Komputerowa: Obs ugujemy samochody osobowe wszystkich marek Sterowanie silnika Uk ady hamulcowe ABS Centralne zamki Mechanika pojazdowa: Naprawy g ówne i bie àce Rozruszniki p ywanie odzià podwodnà. WidocznoÊci nie ma si prawie wcale! W aênie w wyniku podobnej niefrasobliwoêci dosz o ostatnio w naszej gminie do kilku st uczek. Policja apeluje do rozsàdku kierujàcych. Czyszczenie szyb w samochodzie naprawd trwa krócej ni naprawianie samochodu u blacharza... Zaanga owane zostanà s u by mundurowe i operacyjne. Wszystko po to, aby ludzie mogli w tym czasie czuç si bezpiecznie i nie stali si ofiarami kradzie- y i rozbojów. Oleje, Filtry wymiana gratis!!! tel: BEZPIECZNA GMINA Wokó Paschalisa c.d. Dzi kujemy wszystkim osobom, które zwróci y nam uwag, e nieco podkoloryzowaliêmy osob Paschalisa Jakubowicza. Byç mo e rzeczywiêcie z Henrykiem Sienkiewiczem, ani jego rodzinà, nie mia on adnych koligacji. Ca y zwiàzek tych dwóch osób ze sobà polega jedynie na tym, e obaj przebywali kiedyê w pi knym Lipkowie, choç min li si tam w czasie. Nieprawdziwe dane w artykule Pani Zenony Szczepaniak pojawi y si jako nasze dopiski redakcyjne. Pozostaje nam tylko przeprosiç. Umieszczajàc je w dobrej wierze, pos uchaliêmy podpowiedzi osoby, która rzekomo zna a histori tych terenów. Okaza o si jednak, e niedok adnie. Za czujnoêç Czytelników Serdecznie Dzi kujemy, a dla Pani, która do nas napisa a w tej sprawie mamy nagrod niespodziank. JednoczeÊnie zach camy do sta ej wspó pracy z Gazetà Babickà wszystkich, którzy dobrze znajà histori naszej gminy i chcieliby jà upowszechniç. Wokó O arowa Sytuacja wokó zak adów w O arowie nadal absorbuje si y policji z naszego powiatu. Protestujàcy podczas zamieszek rzucali w ró nych miejscach na drogi kolce, które mia y przebijaç opony tirów. Tymczasem na trasie z Leszna do B onia uszkodzone zosta y dwa samochody, które z O arowem nie mia y nic wspólnegoosobowy fiat i dostawczy Lublin. Ucierpia tak e policyjny radiowóz, który przebi 2 opony na raz. Podczas bójek pikietujàcych z policjà, w stron funkcjonariuszy polecia y koktajle mo- otowa, petardy i pr ty zbrojeniowe. Kilku policjantów zosta o rannych. W sobot 30 listopada, równie przez tereny naszej gminy przejecha o ponad 40 tirów z O arowa. Na czas ich przejazdu zablokowana by a ul. Ogrodnicza. Wojcieszyn; ul. Warszawska 543 Piotr Wdowiarek zaprasza! 10 11

7 PODATKI OG OSZENIA STAWKI PODATKÓW I OP AT LOKALNYCH NA 2003 r. zatwierdzone przez Rad Gminy w dn r. Zwalnia si od podatku od nieruchomoêci: o liczbie osi cztery i wi cej 1233,00 Podatek od nieruchomoêci: d) równej lub wy szej ni 26 ton: o liczbie osi cztery i wi cej 2262,00 1) od gruntów: 3. od ciàgników siod owych i balastowych przystosowanych do a) zwiàzanych z prowadzeniem dzia alnoêci gospodarczej, bez u ywania àcznie z naczepà lub przyczepà o dopuszczalnej wzgl du na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów masie ca kowitej zespo u pojazdów: i budynków 0,57 z od 1m 2 powierzchni a) od 3,5 tony i poni ej 12,0 ton 1028,00 b) pod jeziorami, zaj tych na zbiorniki wodne retencyjne lub 4. od ciàgników siod owych i balastowych przystosowanych do elektrowni wodnych 3,38 z od 1 ha powierzchni, u ywania àcznie z naczepà lub przyczepà bez wzgl du na c) pozosta ych 0,15 z od 1m 2 powierzchni rodzaj zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdów: 2) od budynków lub ich cz Êci: a) mieszkalnych 0,50 z od 1m 2 powierzchni u ytkowej, a) równej lub wy szej ni 12 ton i mniejszej ni 25 ton: b) zwiàzanych z prowadzeniem dzia alnoêci gospodarczej oraz o liczbie osi dwie 1233,00 od budynków mieszkalnych lub ich cz Êci zaj tych na prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej 16,50 z od 1m 2 po- o liczbie osi dwie 1747,00 b) równej lub wy szej ni 25 ton i mniejszej ni 36 ton: wierzchni u ytkowej, c) równej lub wy szej ni 36 ton i mniejszej ni 40 ton: c) zaj tych na prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia em siewnym 7,50 z o liczbie osi trzy 1747,00 o liczbie osi dwie 2261,00 od 1m 2 powierzchni u ytkowej, d) równej lub wy szej ni 40 ton: d) zaj tych na prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej w zakresie udzielanych Êwiadczeƒ zdrowotnych 3,40 z od 1m 2 5. od przyczep i naczep, które àcznie z pojazdem silnikowym o liczbie osi trzy 2313,00 powierzchni u ytkowej, posiadajà dopuszczalnà mas ca kowità od 7 ton i poni ej e) pozosta ych 5,10 z od 1m 2 powierzchni u ytkowej, 12 ton, z wyjàtkiem zwiàzanych wy àcznie z dzia alnoêcià 3) od budowli 2% ich wartoêci okreêlonej na podstawie rolniczà prowadzonà przez podatnika podatku rolnego: art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 7 od 7 ton i poni ej 12 ton 308,00 Zwalnia si od podatku od nieruchomoêci: 6. od przyczep lub naczep bez wzgl du na rodzaj zawieszenia 1) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do potrzeb jednostek i zak adów bud etowych Gminy i stanowiàce ich jazdów: osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u po- w asnoêç a) równej lub wy szej ni 12 ton i mniejszej ni 18 ton: 2) grunty, budynki i budowle stanowiàce w asnoêç Gminy, o liczbie osi jedna 360,00 a b dàce w posiadaniu podmiotów realizujàcych nast pujàce cele publiczne: o liczbie osi jedna 514,00 b) równej lub wy szej ni 18 ton i mniejszej ni 28 ton: a) wodociàgi i zaopatrzenie wsi w wod, kanalizacja i oczyszczanie Êcieków komunalnych, c) równej lub wy szej ni 28 ton i mniejszej ni 36 ton: o liczbie osi dwie 411,00 b) ochrony zdrowia, o liczbie osi dwie 1233,00 3) grunty, budynki i budowle stanowiàce w asnoêç podmiotów d) równej lub wy szej ni 36 ton: wykonujàcych zadania publiczne polegajàce na ochronie o liczbie osi dwie 1542,00 przeciwpo arowej. o liczbie osi trzy 1233,00 7. od autobusów w zale noêci od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej ni 30 miejsc 822,00 Podatek od posiadania psów b) równej lub wy szej ni 30 miejsc 1480,00 Zwalnia si od podatku od Êrodków transportowych 1) od w aêcicieli gospodarstw rolnych za trzeciego i ka dego Êrodki transportowe wykorzystywane wy àcznie do potrzeb jednostek i zak adów bud etowych Gminy i stano- nast pnego psa 40 z otych 2) od w aêcicieli nieruchomoêci i u ytkowników wieczystych za wiàce ich w asnoêç. drugiego i ka dego nast pnego psa po 40 z otych. Zwalnia si z podatku w aêcicieli nieruchomoêci i u ytkowników wieczystych na terenie gminy Stare Babice Op aty administracyjne: posiadajàcych jednego psa. 1. Za wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od wyrysu jednej dzia ki z towarzyszàcym mu Podatek od Êrodków transportowych: wypisem 110,00 z 1. od samochodów ci arowych o dopuszczalnej masie ca kowitej pojazdu: a) od 3,5 tony do 5,5 tony w àcznie 462,00 b) powy ej 5,5 ton do 9 ton w àcznie 720,00 c) powy ej 9 ton a poni ej 12 ton 822,00 2. od samochodów ci arowych bez wzgl du na rodzaj zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca kowitej a) równej lub wy szej ni 12 ton, a mniejszej ni 15 ton: o liczbie osi dwie 1028,00 b) równej lub wy szej ni 15 ton, a mniejszej ni 20 ton: o liczbie osi dwie 1233,00 o liczbie osi trzy 1131,00 c) równej lub wy szej ni 20 ton, a mniejszej ni 26 ton: o liczbie osi trzy 1439,00 Dzienne stawki op aty targowej 1. od sprzeda y z r ki, koszów, skrzynek 3,00 z 2. od sprzeda y z wozów konnych, samochodów osobowych i dostawczych 11,00 z 3. od sprzeda y z samochodów ci arowych i stoisk 15,00 z 4. od sprzeda y ze stoisk sta ych 2,00 z. Rada zatwierdzi a równie nowe wzory deklaracji na podatek od nieruchomoêci, rolny i leêny oraz wzór informacji o gruntach. W deklaracjach podatnik b dzie umieszcza informacje o nieruchomoêciach i obiektach budowlanych. Wyniki wyborów do Rady Powiatu Warszawskiego -Zachodniego Kandydaci do Rady Powiatu liczba oddanych g osów Grzegorz Ambroziak 477 Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP Adam Bartosik 559 Wojciech Bia as 418 Pawe Bia ecki 462 Lista nr 10 KW Prawica Rafa Bieƒkowski 228 Wies aw Bochenek 767 Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP Pawe Kanclerz 921 Zygmunt Karlicki 276 Tadeusz Kordek 536 Bohdan Kubicki 308 Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP WÓJT GMINY STARE BABICE dzia ajàc na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoêciami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r.) oraz 6 ust. 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dn r. (Dz. U. Nr 9 poz. 30) OG ASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDA NIERUCHOMOÂCI NIEZABUDOWANEJ PO O ONEJ WE WSI KLAUDYN, UREGULOWANEJ W KW NR 54297, STANOWIÑCEJ DZIA K NR EW. 844/13 O POW m 2, CENA WYWO AWCZA PLN WYSOKOÂå WADIUM 5% WARTOÂCI CENY WYWO AWCZEJ. Konkurs Barwy Jesieni rozstrzygni ty! Do naszej redakcji nap yn o wiele prac pokazujàcych pi kno barw jesieni. Wykonane ró nymi technikami: kredkà, farbami, a tak e àczàcymi kilka z nich jako kola e, wyra ajà wra liwoêç twórczà m odych artystów. Majàc tak uzdolnionà m odzie mo emy byç spokojni o przysz oêç kultury w naszej gminie. Pierwszà nagrod przyznaliêmy Rafa- owi Huflejtowi z Ko a Plastycznego w St. Babicach za kola. Rafa stosujàc t technik uzyska wspania y efekt plastycznoêci pracy. Zarysowujàc mocno pierwszy plan stworzy wra enie trójwymiarowoêci obrazu. Patrzàc na jego drzewo mo emy si zrelaksowaç odczuwajàc mas pnia i jego stabilnoêç. Drugà nagrod przyznajemy pracy Miros awa Barbara Mi os awska-kozak 334 Marek Parafiniuk 418 Robert Syndoman 264 Janusz Âli ewski 380 Barbara Tenerowicz 326 Andrzej Wo czyƒski 441 Edward Wo yƒski 938 Marcin Les aw Zamoyski 580 Lista nr 10 KW Prawica Zygmunt Zaradkiewicz 416 Lista nr 10 KW Prawica Teresa Zarzycka 319 Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP Jan ychliƒski 1219 PRZETARG ODB DZIE SI DNIA r. o godz w SALI KONFERENCYJNEJ URZ DU GMINY STARE BABICE. W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NIERUCHOMOÂå PRZEZNACZONA JEST POD US UGI, RZEMIOS O. WARUNKIEM PRZYSTÑPIENIA DO PRZETARGU B DZIE WP ACENIE WADIUM NAJPÓèNIEJ DO DNIA r. NA KONTO URZ DU GMINY: SBO W wa Oddz. Stare Babice WADIUM ZOSTANIE ZALICZONE NA POCZET CENY NABYCIA. KOSZTY OP ATY NOTARIALNEJ PONOSI KUPUJÑCY. WADIUM ULEGA PRZEPADKOWI W RAZIE UCHYLENIA SI OD ZAWARCIA UMOWY PRZEZ UCZESTNIKA, KTÓRY WYGRA PRZETARG. DODATKOWE INFORMACJE MO NA UZYSKAå W URZ DZIE GMINY STARE BABICE (POK. NR 33 TEL ). zbiorowej Ewy Pucha y i Marty Dàbrowskiej ze SP w Borz cinie Du ym. Wykona y one nostalgicznà panoram mazowieckiego krajobrazu, którego wierzby rosochate stwarzajà nastrój refleksji uchwyconej wostatnich ciep ych promieniach s oƒca. Trzecià nagrod otrzymuje od nas Ola Martyna z Domu Kultury w Laskach. Jej magiczne drzewo otoczone wirujàcymi liêçmi przenosi nas wprost do Êwiata symboli i poezji. Oprócz nagród g ównych postanowiliêmy przyznaç tak e kilka wyró nieƒ dla: Justyny Koszewskiej, Joanny Kuzi i Agaty Kuku owicz. Nagradzamy równie pierwszà prac, która pojawi a si w naszym konkursie, wykonanà przez Ann Adamczyk. Wszystkie wymienione osoby otrzymajà od nas nagrody niespodzianki. Serdecznie gratulujemy! m

8 ZDROWIE KULTURA SPORT ALARM DLA GRUBASÓW (...) a w trzecim siedzà same grubasy, siedzà i jedzà t uste kie basy (...) Dwuwiersz z Lokomotywy J. Tuwima znakomicie oddaje istot problemu, o którym by a mowa na wyk adzie pt. Zapobieganie i leczenie oty oêci, cukrzycy i osteoporozy. By o to ju czwarte i zarazem ostatnie z cyklu spotkaƒ organizowanych przez Gmin w ramach realizacji programu promocji zdrowia. Po raz pierwszy natomiast frekwencja wypad a imponujàco prawie wszystkie miejsca w sali konferencyjnej U.G. by y zaj te. Widzàc tak du e zainteresowanie, Pani Wójt Jolanta St pniak z o y a obietnic, e wyk ady b dà kontynuowane w roku przysz ym. Jedzenie jest dla ludzi oty ych tym samym co narkotyk dla narkomana, a dla alkoholika alkohol. Brak ruchu i nadmierne objadanie si nieuchronnie prowadzà do oty oêci. Nadprogramowe kilogramy stanowià nie tylko defekt naszego wyglàdu przekroczenie pewnego limitu zagra a zdrowiu, a nawet yciu. Oty oêç jest bowiem czynnikiem ryzyka wielu chorób. Ka dy kilogram nadwagi zwi ksza o 9% prawdopodobieƒstwo zachorowania na cukrzyc typu II. To choroba nabyta, na którà ka dy z nas pracuje sobie sam. Konsekwencje dla zdrowia sà identyczne, jak w przypadku cukrzycy uwarunkowanej genetycznie, a najgroêniejszà jest zawa serca. Wyniki badaƒ przedstawione na mi dzynarodowym kongresie Âwiatowej Organizacji Zdrowia mówià, e 60% osób chorujàcych na cukrzyc d u ej ni 12 lat, b dzie mia o zawa serca. Natomiast 95% zachorowaƒ na cukrzyc typu II spowodowanych jest w aênie oty oêcià. Jak widaç z powy szych danych, warto dbaç o swojà tusz, aby uniknàç choroby. Tymczasem niektórzy z nas nawet nie uêwiadamiajà sobie, e zapali o si dla nich czerwone Êwiat o. A mo na sprawdziç to w bardzo prosty sposób, obliczajàc tzw. wskaênik BMI (waga cia a w kg / wzrost w m 2 ). JeÊli otrzymany wynik mieêci si w granicach 18 25, to mo emy spokojnie pozostaç przy dotychczasowym trybie ycia i od ywiania. Gdy natomiast uzyskamy liczb w przedziale 25,1 30, mamy nadwag. To jeszcze nie tragedia zagra ajàca zdrowiu, ale sygna, e nale y rozpoczàç walk z nadmiarem kalorii. Alarm w àcza si natomiast wtedy, gdy wynik naszego dzielenia przekroczy 30. WartoÊç taka oznacza bowiem, e jesteêmy chorzy to OTY OÂå. PowinniÊmy zaczàç od sprawdzenia jaki typ oty oêci zagra a naszemu zdrowiu. Najprostszà informacjà jest obwód pasa. JeÊli kobiecie nie wystarcza 85 cm, aby zapiàç si luêno w pasie, a m czyênie 98 cm mamy oty oêç brzusznà. Z nià wià e si ryzyko nadciênienia t tniczego, choroby wieƒcowej czyli zawa u serca, udaru mózgu, cukrzycy, a tak e wyst powanie wielu nowotworów u kobiet raka piersi, macicy, u m czyzn raka trzustki, prostaty. Nasza puszystoêç w tym wydaniu to ju nie arty! Musimy rozpoczàç walk ze zb dnymi kilogramami. Niestety, nie ma leczenia oty oêci bez wyrzeczeƒ i ci kiej pracy. JeÊli ktoê spodziewa si, e przeczyta tu o cudownym leku, b dzie rozczarowany podobnie jak jedna z uczestniczek wyk adu prowadzonego przez dr n. med. Ma gorzat Koz owskà Wojciechowskà. Wszystko, o czym p. doktor mówi, znamy na pami ç stwierdzi a niezadowolona, ale patrzàc na nià nie sposób by o nie zauwa yç, e pani tej przyda aby si kuracja odchudzajàca. Diety cud, o których zapewne chcia a us yszeç nasza uczestniczka, po prostu nie istniejà. Sà wprawdzie na rynku dwa leki, z których jeden blokuje pobieranie cukru, a drugi nie pozwala wch onàç si t uszczom z przewodu pokarmowego, ale obydwa nie nadajà si do stosowania na sta e. Odchudzanie, aby przynios o trwa e efekty wymaga systematycznoêci. Potrzeba du o silnej woli i determinacji, aby mniej jeêç, a za ywaç wi cej ruchu. Wa ne jest tak e, co k adziemy na talerz. Nie ma potrzeby g odziç si, wystarczy wybieraç odpowiednie produkty, np. jogurt niskot uszczowy zamiast pe not ustego, ser chudy w miejsce t ustego. Mo emy wypiç 0,5 l mleka o zawartoêci t uszczu 3,2% i wtedy spo yjemy 16 cal, a ta sama iloêç 0,5% mleka ma ju tylko 2,5 cal. Na talerzu i w o àdku mamy t samà obj toêç lecz zdecydowanie ró niàcà si warto- Êcià kalorycznà. A przecie to obj toêç daje sygna do mózgu czy jesteêmy najedzeni. Pozostaje kwestia doboru smaku. Badania wykazujà, e wystarczy 48 godzin, aby odzwyczaiç si od soli, która dla osoby oty ej jest tak samo wroga, jak dla chorego na nadciênienie. Podobnie jest z innymi nawykami ywieniowymi. To czy chcemy je zmieniç, zale y g ównie od naszej woli. Zacznijmy od czytania na opakowaniach, jaka jest zawartoêç t uszczu w danym produkcie i wybierajmy te, które majà go najmniej. T uszcz bowiem jest sprzymierzeƒcem chorób serca i zawa ów. Zamiast frytek (z 3 ziemniaków 560 cal) wybierzmy ziemniaki gotowane, bez okrasy (3 szt. 60 cal). JeÊli odpowiedni dobór produktów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, musimy zmniejszyç iloêç spo ywanego po ywienia. Problem bowiem polega na tym, e nikt z nas nie jada tyle, ile potrzeba do podstawowej przemiany materii. Jemy wi cej. Pó biedy, jeêli przy tym wybierzemy jazd na rowerze zamiast wygodnego samochodu. Zjedzonà nadwy k uda nam si wtedy spaliç (1 km na rowerze to strata 40 cal). JeÊli natomiast na spacer jeêdzimy na czterech kó kach, mogà byç problemy. Musimy wtedy jeêç mniej. Zrezygnujmy przede wszystkim z podjadania. Podczas oglàdania TV, ko o naszego fotela nie musi staç miseczka wype niona chipsami czy orzeszkami. W wyrzeczeniu, byç mo e pomocna oka e si ÊwiadomoÊç, e ma a paczka (65 g) chipsów to 350 cal, a 100 g orzeszków a 800 cal. Lepiej wi c pozostaƒmy przy strawie duchowej. Przygotowujmy tak e mniej obfite posi ki, abyêmy wstawali od sto u z uczuciem niedosytu. Ponadto, wraz z wiekiem, powinniêmy obni- aç iloêç spo ywanych kalorii o 50 kcal ka dego roku. Nie ma innej mo liwoêci na trwa e schudni cie ni ograniczenie iloêci spo ywanego jedzenia. Jak nam to wychodzi, mówià statystyki. W Warszawie w 1984 r. oty oêç mia o 67% m czyzn, a w 2001 r. ju 75%. Kobiety troch bardziej o siebie dbajà, ale nie ma powodów do dumy. WÊród nich jest 61% puszystych. Wyk ad na temat oty oêci w naszej gminie byç mo e nieprzypadkowo wypad w okresie przedêwiàtecznym. Zasiadajàc do suto zastawionego sto u zanuçmy: to co si da, podziel na dwa... Weso ych Âwiàt! Janina Tomczyk NAPRZECIW PACJENTOM P anujàca ostatnio moda na bary i kluby tlenowe dotar a równie do Starych Babic. Gabinet tlenoterapii dzia a od niedawna w przychodni Jumamed. Kierownictwo oêrodka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów nie tylko w tym przypadku. Niewiele przychodni powiàzanych umowami z Kasà Chorych Êwiadczy pe en zakres us ug stomatologicznych. Wi kszoêç z nich ucieka np. od us ug protetycznych ze wzgl du na ich nieop acalnoêç. W Starych Babicach, bioràc pod uwag du e zapotrzebowanie mieszkaƒców, protetyka wykonywana jest w ramach Kasy. Tu tak e dzieci do ukoƒczenia 13 roku ycia mogà mieç za- o ony nieodp atnie aparat ortodontyczny. Okazuje si, e wady zgryzu i próchnica to wêród m odego pokolenia najwi ksza bolàczka zdrowotna. W przychodni przyjmuje pi ciu stomatologów, a gabinety zosta y wyposa one w nowoczesny sprz t. Ciep e barwy sprz tów i Êcian powodujà, e nie lubianà przez nas wizyt u dentysty zniesiemy du o atwiej. S oneczne gabinety Jumamedu sà do dyspozycji przez pi ç dni w tygodniu. Kierownik oêrodka Ma gorzata u awnik- Borstern specjalista chorób wewn trznych i medycyny rodzinnej oraz jej z-ca Justyna Brzozowska-Kwinta stomatolog, ubolewajà, e nie mogà na razie poprawiç wizerunku zewn trznego przychodni. Na wszystko nie Zostaƒ Boziu mym braciszkiem, podziel si z Tobà wszystkim. Dam Ci swoje klocki lego, dam misiaczka pluszowego... Êpiewa y dzieci z OÊrodka w Bliznem, na melodi kol dy Pójdêmy wszyscy do stajenki. Przedstawieniem jase kowym wszyscy yli tu ju wiele tygodni wczeêniej, bowiem przygotowania do wyst pów wplecione zosta y w prac terapeutycznà. Ten spektakl to ogromne prze ycie dla pacjentów OÊrodka wszyscy stajà si aktorami, mogà wyst powaç na scenie. Rol otrzyma ka dy, niezale nie od stopnia niepe nosprawnoêci. Terapeuci pomyêleli o tym, aby w bardziej eksponowanych rolach nie obsadzaç tylko dzieci sprawniejszych. Wszyscy mieli równe szanse. Starano si unikaç ról mówionych, eby pacjenci z zaburzeniami mowy nie czuli si gorszymi aktorami. Dla dzieci mniej sprawnych ruchowo przygotowano tak rozbudowanà scenografi ich wystàpieƒ, e nie wyró nia y si na scenie. Ka dy poczu, e mo e i potrafi to najlepsza terapia. Przy obsadzie ról nie pomini to nawet ch opca z silnym pora eniem. Tak jak ma on swoje szczególne miejsce w OÊrodku, równie w jase kach otrzyma rol wyjàtkowà Jezuska le àcego na sianku. Aby nie akcentowaç wystarcza Êrodków. JeÊli staje si przed dylematem, czy zap aciç odpowiednio i na czas personelowi, czy wymieniç okna wybiera si ludzi. Przychodni przej y od ZOZ-u w op akanym stanie. Zacz y od inwestowania w to, co poprawia jakoêç Êwiadczonych us ug. Zmieniono przede wszystkim wyposa enie przychodni. OÊrodek mo e poszczyciç si wykwalifikowanà kadrà lekarzy. O nasze zdrowie dbajà tu specjaliêci II stopnia. Obie panie doktor kierujàce placówkà, poza codziennà praktykà lekarskà studiujà jeszcze w SGH zarzàdzanie zak adami opieki zdrowotnej. W przychodni przyjmujà dodatkowo lekarze konsultanci: kardiolog i ginekolog. Dzia a równie punkt pobraƒ wykonujàcy badania krwi. Na miejscu mo na zrobiç EKG i USG. W celu poprawy zdrowotnoêci pacjentów ZDROWIE KULTURA SPORT Jase kowy czas jednoêci niepe nosprawnoêci aktorów, re yserzy przedstawienia wykazali si zaskakujàcymi pomys ami i ciekawymi rozwiàzaniami inscenizacyjnymi. Dodatkowe emocje mieli w zwiàzku z tym rodzice ma ych odtwórców ról. Do tej pory tradycjà by y jase kowe wyst py dzieci dla mam i tatusiów, awtym roku po raz pierwszy wystàpili wspólnie. Na widowni zasiedli zaproszeni goêcie i przyjaciele. Dzi ki uczestnictwu rodziców, w przedstawieniu mog y wziàç udzia tak e maluchy. Nieporadny jeszcze wróbelek znalaz schronienie na drzewie, którym by a mama, a ma y zajàczek mia oparcie w tacie zajàcu. Dzieciaki z zaburzeniami ruchu wjecha y na scen na grzbietach konia i wielb àda. Kto kry si pod skórà zwierzaków, wiedzà wtajemniczeni. Scenariusz przedstawienia wymyêli a muzykoterapeutka. Wiele pomys ów wnieêli do niego rodzice. Oni te, przy pomocy terapeutów przygotowali rekwizyty, stroje i scenografi ca- ego przedstawienia. Przygotowania do jase ek to czas wielkiej jednoêci w OÊrodku. Codzienny system terapii opiera organizowane sà akcje promujàce zdrowie. Co 3-4 miesiàce przyje d a pulmonolog i wykonuje badania spirometryczne z konsultacjà lekarskà. Raz na pó roku pacjenci konsultowani sà przez ortoped i reumatologa oraz mogà zrobiç badania densytometryczne (pomiar g stoêci koêci). W styczniu 2003 r. przychodnia Jumamed zaprasza panów w wieku lat. W ka dy wtorek w godz b dà oni mogli zostaç przebadani pod kàtem pe nego lipidogramu (poziom cholesterolu, trójglicerydów, poziom cukru) oraz b dzie obliczany wskaênik BMI. Wlutym na podobne badania zostanà zaproszone panie w wieku lat. Te grupy wiekowe najbardziej nara one na ryzyko chorób serca i nadciênienie. Spo eczeƒstwo naszej gminy nie ma niestety powodów do dumy, jeêli chodzi o stan zdrowia mówi doktor u awnik. Du o jest nowotworów, chorób przewlek ych, takich jak astma, cukrzyca, nadciênienie, a tak e typowych dla rolnictwa zwyrodnieƒ stawów. Wszystko to jest wynikiem wieloletnich zaniedbaƒ, których konsekwencje widoczne sà teraz. Lekarze apelujà wi c do wszystkich, aby dbali bardziej o siebie, korzystali z promocji zdrowia wyprzedzajàc mogàce nastàpiç choroby. Zdecydowanie atwiej zapobiegaç ni leczyç to stary frazes, lecz ciàgle prawdziwy. jot si g ównie na zaj ciach indywidualnych. Przedstawienie i praca nad nim dajà mo liwoêç integracji. Ogromne brawa nale à si wszystkim aktorom, którym Pani Wójt i Przewodniczàcy Rady Gminy podarowali s odkie paczki. Gratulacje przekazujemy wszystkim, którzy przygotowali ca e przedsi wzi cie, a w szczególnoêci doborowemu zespo owi terapeutów za pomys y i czàstk serca w o onà w prac z dzieçmi. Dzi ki nim pacjenci OÊrodka w Bliznem mieli szans zasmakowaç radoêci dzieci zdrowych. Efekty pracy ca ego zespo u podziwiali zaproszeni goêcie, wêród których zasiedli sponsorzy finansowi OÊrodka. Podzi kowania nale à si przede wszystkim Powiatowi i Gminie. Uk on szczególny natomiast dla darczyƒców prywatnych dzielenie si pieni dzmi z w asnej kieszeni zwykle bywa najtrudniejsze. Na zakoƒczenie tradycyjnie podzielono si op atkiem. j.t

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwa y Podatkowe Rady Miejskiej Ciechocinka

Uchwa y Podatkowe Rady Miejskiej Ciechocinka WIEÂCI Z RATUSZA Uchwa y Podatkowe Rady Miejskiej Ciechocinka UCHWA A Nr XXVII/305/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie okreêlenia wysokoêci stawki op aty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe ucznia / słuchacza

Dane osobowe ucznia / słuchacza Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV /355 / 09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009 r. Wniosek do Wójta Gminy Lubicz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 01.09. 2011 r. do 30.06.2012 r. dla ucznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII\54\2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII\54\2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr XIII\54\2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od... 20... r. do.............. 20... r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 420/XLI/13 z dnia 28.11.2013 DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na ROK 2014 Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 lipiec 2008r w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 3014 UCHWAŁA NR XIII/54/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 3014 UCHWAŁA NR XIII/54/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 3014 UCHWAŁA NR XIII/54/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo