WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznañ, dnia 11 czerwca 2001 r. Nr 66

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznañ, dnia 11 czerwca 2001 r. Nr 66"

Transkrypt

1 DZIENNIKURZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 11 czerwca 2001 r. Nr 66 TREå Poz.: SPRAWOZDANIA 1206 ñ sprawozdanie Zarzπdu Gminy i Miasta Nowy Tomyúl z wykonania budøetu gminy i miasta Nowy Tomyúl za 2000 rok ñ informacja Zarzπdu Gminy OlszÛwka o przebiegu wykonania budøetu gminy OlszÛwka za 2000 rok ñ sprawozdanie Zarzπdu Miasta Turku z wykonania budøetu za 2000 rok ñ sprawozdanie Zarzπdu Miejskiego w Pile z wykonania budøetu miasta Pi y za 2000 rok ñ sprawozdanie Zarzπdu Gminy i Miasta Ujúcie z wykonania budøetu Gminy i Miasta Ujúcie za rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDØETU GMINY I MIASTA NOWY TOMYåL ZA 2000 ROK Budøet Gminy i Miasta Nowy Tomyúl realizowano w oparciu o uchwa Í budøetowπ Rady Miejskiej nr XV/111/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. z uwzglídnieniem zmian w ciπgu roku. Budøet gminy na 2000 rok uchwalony zosta w wysokoúci zrûwnowaøonej: dochody w kwocie z ñ dochody zwiπzane z realizacjπ zadaò z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminie ustawami z ñ dochody z budøetu paòstwa na zadania bieøπce realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej z wydatki w kwocie z ñ wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaò z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminie ustawami z ñ wydatki z budøetu paòstwa na zadania bieøπce realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej z Brak dok adnych danych na etapie planowania nie pozwoli o na dok adne okreúlenie dochodûw jak i wydatkûw. W ciπgu roku uchwalony budøet ulega czístym zmianom. W znacznym stopniu by y to zmiany wynikajπce z decyzji dysponentûw úrodkûw paòstwowych Ministerstwa FinansÛw i Wojewody Wielkopolskiego. Zmiany obejmowa y zwiíkszenia i zmniejszenia dochodûw i wydatkûw a takøe wewnítrzne zmiany w budøecie polegajπce na przeniesieniach planowych dochodûw i wydatkûw budøetu miídzy dzia ami, rozdzia ami i paragrafami. πcznie podjíto 11 uchwa zmieniajπcych uchwa Í budøetowπ.

2 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3425 ó Poz STRUKTURA ZMIAN BUDØETOWYCH W ROKU 2000

3 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3426 ó Poz W ramach zmian budøetowych planowanπ rezerwí w kwocie z przeznaczono na wydatki w dzia ach: RezerwÍ ogûlnπ w kwocie z przeniesiono na wydatki nieprzewidziane w dzia ach: Dzia 75 rozdz ß36 us ugi materialne z na remont autobusu komunikacji miejskiej Dzia 79 rozdz ß48 pozosta e dotacje z na pokrycie wzrostu wynagrodzeò nauczycieli Przedszkoli. Dzia 86 rozdz ß36 us ugi materialne z na dofinansowanie kosztûw przebudowy Oúrodka Pomocy Spo ecznej. RezerwÍ celowπ w kwocie z zgodnie z przeznaczeniem przeniesiono do dzia Ûw: Dzia 70 rozdz w kwocie z na wydatki zwiπzane z prowadzeniem dzia alnoúci Parku Miejskiego po zmianie jego formy organizacyjnej z zak adu budøetowego w jednostkí budøetowπ. Dzia 79 rozdz w kwocie z na dotacjí podmiotowπ dla zak adu budøetowego Przedszkola. Dzia 85 rozdz w kwocie z na dotacjí podmiotowπ dla zak adu budøetowego Ø obek. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budøetu wzros y o z a planowane wydatki budøetu wzros y o kwotí z W wyniku zmian dokonanych w ciπgu roku budøet na 31 grudnia 2000 roku wyniûs : dochody w kwocie z ñ dochody zwiπzane z realizacjπ zadaò z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminie ustawami z ñ dochody z budøetu paòstwa na zadania bieøπce realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej z wydatki w kwocie z ñ wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaò z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminie ustawami z ñ wydatki z budøetu paòstwa na zadania bieøπce realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej z RÛønica miídzy dochodami a wydatkami stanowi a deficyt budøetu w kwocie z Deficyt planowano pokryê nadwyøkπ budøetowπ z lat ubieg ych w kwocie z oraz kredytem bankowym w kwocie z na pokrycie skutkûw wzrostu wynagrodzeò nauczycieli wynikajπcych z ustawy ìkarta Nauczycielaî. Nadwyøkπ z lat ubieg ych sp acono dalsze raty poøyczki z NFOåiGW w Warszawie w kwocie z Wykonanie dochodûw i wydatkûw za 2000 rok przedstawia sií nastípujπco: Wykonanie dochodûw z, tj. 100,2% ñ dochody zwiπzane z realizacjπ zadaò z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminie z ñ dochody z budøetu paòstwa na zadania bieøπce realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej z Wykonanie wydatkûw z, tj. 98,3% ñ wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaò z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminie z ñ wydatki z budøetu paòstwa na zadania bieøπce realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej z W wyniku realizacji dochodûw i wydatkûw budøetu za rok 2000 wystπpi niedobûr w kwocie z. DOCHODY Planowane dochody wykonano w 100,2%. W dochodach ogû em 37,9% stanowi y dochody w asne a 62,1% to dochody przekazane gminie przez dysponentûw úrodkûw paòstwowych. STRUKTURA PODSTAWOWYCH DOCHOD W BUDØETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2000

4 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3427 ó Poz. 1206

5 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3428 ó Poz. 1206

6 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3429 ó Poz Wykonanie dochodûw wg dzia Ûw klasyfikacji budøetowej i ürûde pochodzenia przedstawia czíúê tabelaryczna stanowiπca za πcznik nr 1 do sprawozdania. Poniewaø uchwalone kwoty dochodûw w asnych stanowi y wielkoúci prognozowane wystπpi y w wykonaniu odchylenia od planu. W dziale 40 ñ Rolnictwo, wp ywy z op at za wystawione úwiadectwa pochodzenia zwierzπt zosta y przekroczone z uwagi na wydanie wiíkszej iloúci úwiadectw niø zak adano. W dziale 45 ñ Leúnictwo, nie uzyskano planowanej kwoty z wp at za dzierøawí obwodûw owieckich, poniewaø obniøeniu uleg a cena 1 g øyta z kwoty 33,14 na 29,11 og oszona przez GUS na 2000 r. bídπca podstawπ naliczenia stawki czynszu dzierøawnego. W dziale 50 ñ Transport, uzyskano ponadplanowe dochody z reklam w zwiπzku z wydaniem w ciπgu roku zezwolenia na ustawienie dalszych dwûch reklam. Ponadto uzyskano nieplanowane wp ywy z tyt. sprzedaøy specyfikacji na wykonanie prac remontowych. W dziale 70 ñ Gospodarka komunalna, uzyskane wp ywy z szaletu miejskiego uzaleønione by y od iloúci korzystajπcych a wp ywy z darowizn dotyczy y dochodûw Parku Miejskiego, ktûre przy zmianie organizacyjnej pozostawiono w zak adzie budøetowym a plan przeniesiono do jednostki. Przy us ugach by o odwrotnie, plan za oøono mniejszy a dochody faktyczne by y wyøsze. W dziale 74 ñ Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne us ugi komunalne W dziale tym planowano dochody z mienia komunalnego: ñ z dzierøawy gruntûw uzyskano znacznie wiícej niø planowano z uwagi na podwyøszenie czynszu dzierøawnego oraz dokonanie jednorazowej op aty za zajície terenu pod ìweso e Miasteczkoî w kwocie z ñ ze sprzedaøy nieruchomoúci na planowanπ kwotí z uzyskano z W roku sprawozdawczym sprzedano 32 lokale i 3 budynki, z tego: ñ 22 lokale za gotûwkí ñ 9 lokali na raty (okres sp aty 5 lat) ñ 1 lokal na raty (okres sp aty 10 lat) ñ 2 budynki mieszkalne za gotûwkí z tego: 1 w drodze przetargu ñ 1 budynek mieszkalny na raty (okres sp aty 5 lat) Ponadto sprzedano 24 dzia ki: ñ 14 dzia ek pod zabudowí ñ 2 dzia ki pod uprawy polowe ñ 8 dzia ek na wyrûwnanie granic Nie dokonano planowanych sprzedaøy dzia ki w Paproci mimo trzykrotnego og aszania przetargu za cení wywo awczπ z. W JastrzÍbsku Starym wykazano dwukrotnie do przetargu 11 dzia- ek budowlanych z czego sprzedano tylko jednπ. W jednym wypadku po wygranym przetargu na dzia kí budowlano-us ugowπ nabywca nie przystπpi do aktu notarialnego. ñ z wieczystego uøytkowania uzyskano z, jest to poniøej kwoty planowanej. W zwiπzku z uchyleniem w kwietniu 2000 r. ustawy o przekszta ceniu prawa uøytkowania wieczystego przys ugujπcego osobom fizycznym w prawo w asnoúci wydano w roku sprawozdawczym tylko 40 decyzji, co by o przyczynπ nie wykonania planowanych z tego tytu u dochodûw. Planowane w tym dziale wp ywy ze sprzedaøy biletûw komunikacji miejskiej za oøono wyøsze od uzyskanych w 1999 r. Z uwagi na zapowiadanπ podwyøkí cen biletu. PodwyøkÍ wprowadzono od 1 czerwca 2000 r. a od 1 stycznia us ugi komunikacji miejskiej objíte zosta y 7% podatkiem VAT, ktûry naleøa o odprowadziê na rachunek UrzÍdu Skarbowego, w konsekwencji czego nie uzyskano planowanej kwoty dochodûw. W dziale 79 ñ Oúwiata i wychowanie, nie wykonano planowanej kwoty z czynszu mieszkaniowego z uwagi na zaleg oúê z tytu u tej naleønoúci.

7 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3430 ó Poz Wp ywy z hali sportowej przy gimnazjum uzyskano wyøsze od planowanych, poniewaø wiícej by o korzystajπcych za odp atnoúciπ niø zak adano na etapie planowania. W dziale 86 ñ Opieka Spo eczna, zwiíkszenie wp ywûw z op at za us ugi opiekuòcze uzyskano przez podwyøszenie odp atnoúci za us ugi wykonywane przez opiekunki OPS-u z kwoty 4,50 na 5,10 za godziní a za us ugi w ramach pomocy sπsiedzkiej z 2,40 na 2,90. ZwiÍkszy a sií rûwnieø iloúê osûb korzystajπcych z tych us ug. Nie otrzymano w pe ni wysokoúci dotacji na: ñ zasi ki rodzinne, pielígnacyjne i wychowawcze ñ sk adki ubezpieczenia zdrowotnego. W dziale 87 ñ Kultura fizyczna i sport, z dzierøawy hotelu planowano wynikajπcπ z umowy kwotí z dzierøawca dokona wp aty z a na pozosta π kwotí naleønoúci z oøy 27 grudnia 2000 r. wniosek do Zarzπdu Gminy i Miasta z proúbπ o zaliczenie na poczet rozliczeò z tytu u rozbudowy czíúci gastronomicznej hotelu. Wniosek w trakcie za atwiania. W dziale 90 ñ Dochody od osûb prawnych, od osûb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajπcych osobowoúci prawnej. Wp ywy z udzia u w podatku dochodowym od osûb fizycznych planowane na podstawie informacji Ministerstwa FinansÛw zaplanowano w kwocie z. W I pû roczu plan zosta zmniejszony przez Ministerstwo FinansÛw do kwoty z a faktyczne wp ywy wynios y z Potrπcone z podatku dochodowego sk adki zdrowotne znacznie obniøy y dochody gmin z tego podatku. Wp ywy 2000 r. by y niøsze od wp ywûw w 1999 roku o z Udzia w podatku dochodowym od osûb prawnych na 2000 r. planowano w niøszej wysokoúci od przewidywanego wykonania w 1999 r. w zwiπzku z obniøeniem skali podatkowej a okaza o sií, øe wykonanie znacznie przekroczy o planowanπ kwotí. Podatek ten jest realizowany i przekazywany do gminy przez UrzÍdy Skarbowe w Polsce. W planie dochodûw z podatku od úrodkûw transportowych za oøono wp ywy z likwidacji zaleg oúci, ktûrych w ca oúci nie uda o sií úciπgnπê mimo prowadzonej windykacji. Dochody z podatku od spadkûw i darowizn uzaleønione by y od iloúci i wartoúci spadkûw i darowizn w 2000 r. dlatego znacznie przekroczy y planowanπ kwotí. Wp ywy z karty podatkowej ulegajπ z roku na rok zmniejszeniu. Podatnicy przechodzπ na inne formy opodatkowania. Mimo zmniejszenia planu wykonanie 2000 roku by o najniøsze z ostatnich 3 lat. Dochody z tego podatku realizuje Urzπd Skarbowy w Nowym Tomyúlu. W dziale 91 ñ Administracja paòstwowa i samorzπdowa, nie úciπgniíto naleønoúci z tytu u czynszûw (sprawy przekazano Radcy Prawnemu celem skierowania do Sπdu). ZwiÍkszenie dochodûw z tytu u zezwoleò na sprzedaø napojûw alkoholowych wystπpi o z uwagi na wydanie nowych zezwoleò. Wydano 32 zezwolenia dla detalu i 11 dla gastronomii. Nie zrealizowano planowanej kwoty ze sprzedaøy us ug telekomunikacyjnych, ktûre to wp ywy w II pû roczu zmniejsza y poniesione koszty a nie stanowi y dochodu. Planu nie skorygowano. W dziale 94 ñ Finanse, planowane dochody z odsetek od úrodkûw na rachunku bankowym by o trudne do przewidzenia, poniewaø úrodki na rachunku sπ p ynne. Na wysokoúê uzyskanej kwoty mia y wp yw okresowe lokaty wolnych úrodkûw. Ubytek dochodûw w asnych z tytu u obniøenia gûrnych stawek podatkûw i op at wynosi z, co stanowi o 0,34% uzyskanych dochodûw w asnych. Obniøenie dotyczy o podatku od nieruchomoúci. Ubytek dochodûw w asnych z tytu u ulg, odroczeò, umorzeò i zaniechaò poboru wynosi z, co stanowi o 1,01% uzyskanych dochodûw w asnych. Ubytek dotyczy : ñ podatku rolnego w kwocie 624 z z tytu u umorzenia naleønoúci dla 7 podatnikûw, ñ podatku od nieruchomoúci w kwocie z z tytu u umorzenia kwoty z dla 63 podatnikûw, odroczenie terminu p atnoúci kwoty z dla 5 podatnikûw, zaniechania poboru od jednostek organizacyjnych gminy uchwa π nr XV/107/99 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 1999 r., ñ podatku od úrodkûw transportowych z tytu u umorzenia zaleg oúci z lat ubieg ych dla 31 podatnikûw na πcznπ kwotí z, ñ podatku dochodowego op acanego w formie karty podatkowej z tytu u obniøenia stawki podatkowej o 50% dla 1 podatnika co stanowi o kwotí 876 z, ñ podatku od psûw w kwocie 86 z z tytu u umorzenia naleønoúci 2 podatnikom oraz zaniechanie poboru podatku od jednego psa na terenie wsi dla wszystkich osûb prowadzπcych samodzielne gospodarstwo rolne uchwa π nr XV/ /108/99 Rady Miejskiej z 28 grudnia 1999 r, ñ op aty skarbowej z tytu u umorzenia naleønoúci w kwocie 138 z dla 1 podatnika i kwoty z z tytu u roz oøenia naleønoúci na raty, ñ wp at za zezwolenia na sprzedaø alkoholu z tytu u umorzenia kwoty 640 z dla jednej osoby. Odmownie za atwiono 13 wnioskûw. Windykacja naleønoúci prowadzona by a bieøπco. W ciπgu roku po terminach p atnoúci wystawiono upomnieò i 531 tytu Ûw egzekucyjnych. Ponadto wystawiono 384 decyzje okreúlajπce podatek od psûw i 171 decyzji okreúlajπcych wysokoúê podatku od úrodkûw transportowych oraz dokonano 9 wpisûw na hipotekí na kwotí z. W jednym przypadku sprawí skierowano do sπdu. Mimo to na koniec roku wystπpi y zaleg oúci w πcznej kwocie z WiÍksze zaleg oúci wystπpi y: ñ w podatku od nieruchomoúci z z tego: ñ od osûb prawnych z ñ od osûb fizycznych z w tym nieúciπgalne od osûb prawnych wynoszπ z, ktûre bídπ sukcesywnie odpisywane w okresach piícioletnich. Pozosta e zaleg oúci úciπgalne znajdujπ sií w UrzÍdzie Skarbowym, w Sπdzie i u Syndyka Masy Upad oúciowej. ñ w podatku dochodowym op aconym w formie karty podatkowej z z tego: naleønoúci nieúciπgalne wynoszπ z i bídπ odpisywane sukcesywnie w okresach piícioletnich Podatek ten realizowany jest przez Urzπd Skarbowy w Nowym Tomyúlu ñ w podatku od úrodkûw transportowych z

8 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3431 ó Poz z tego: ñ od osûb prawnych z ñ od osûb fizycznych z W tym podatku zaleg oúci ogû em uleg y zmniejszeniu od osûb fizycznych o z a od osûb prawnych wzros y o z ñ w podatku rolnym z ñ od osûb prawnych ñ ñ od osûb fizycznych z zaleg oúci przekazano do úciπgniícia przez Urzπd Skarbowy. ñ w podatku dochodowym od osûb prawnych stanowiπcym udzia gminy z Podatek ten rozliczany jest przez Urzπd Skarbowy Warszawa ñ MokotÛw ñ ze sprzedaøy mienia komunalnego z z tego: ñ sprzedaøy nieruchomoúci po ìpromaguî z sprawa znajduje sií w Sπdzie w Poznaniu od piíciu lat ñ z tytu u sprzedaøy lokali mieszkalnych z z naleønoúci roz oøonych na raty ñ z przypisanych odsetek od zaleg oúci z tytu u sprzedaøy nieruchomoúci po ìpromaguî z NaleønoúÊ zg oszono do Sπdu wraz z naleønoúciπ g Ûwnπ. ñ z dzierøawy hotelu z dzierøawca hotelu z oøy wniosek do Zarzπdu o zaliczenie zaleg ej kwoty w poczet rozliczenia kosztûw dobudowy czíúci gastronomicznej hotelu. Sprawa w toku rozpatrzenia przez Zarzπd. ñ z dzierøawy gruntûw z zaleg oúê sukcesywnie sp acana. ñ z czynszûw mieszkaniowych z dwie sprawy przekazano do Radcy Prawnego celem skierowania spraw do Sπdu. Nadp aty wystπpi y w dziale 74 i 90 na ogûlnπ kwotí z WYDATKI Realizacja wydatkûw przebiega a zgodnie z za oøeniami uchwa y budøetowej z uwzglídnieniem zmian w ciπgu roku. Z ogûlnej kwoty wydatkûw 93,4% stanowi y wydatki bieøπce a 6,6% wydatki majπtkowe. STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATK W BUDØETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2000

9 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3432 ó Poz Wykonanie wydatkûw wg dzia Ûw i rozdzia Ûw klasyfikacji budøetowej przedstawia za πcznik nr 2 do sprawozdania. Wykonanie wydatkûw w poszczegûlnych dzia ach nie odbiega a w sposûb znaczπcy od wielkoúci planowanych. RÛønice miídzy planem a wykonaniem powsta y ze wzglídu na brak moøliwoúci precyzyjnego okreúlenia wartoúci poszczegûlnych zadaò na etapie planowania, oszczídnego gospodarowania úrodkami a w szczegûlnoúci przez stosowanie ustawy o zamûwieniach publicznych. Pozosta e niewielkie odchylenie od planu zmniejszy y planowany deficyt budøetu za 2000 rok. Stosunkowo niskie wykonanie wystπpi o w dziale 74 ñ Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne us ugi komunalne: W rozdz.7523 ñ Ochotnicze Straøe Poøarne nie dokonano planowanego wydatku w kwocie z na karosacjí samochodu poøarniczego, poniewaø Zarzπd Woj. Zwiπzku OSP zawiadomi gminí, øe ze wzglídu na brak úrodkûw bídzie wspû finansowa to zadanie w 2001 r. W rozdz.7551 ñ Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan z wydatkowano z z uwagi na przesuniície opracowaò planistycznych (zmiany planûw na wnioski mieszkaòcûw) na 2001 rok. W rozdz.7552 ñ Gospodarka gruntami i nieruchomoúciami nie wydatkowano planowanej kwoty na wykup gruntûw w zwiπzku z przesuniíciem rozpraw administracyjnych dotyczπcych wykupu gruntûw pod drogi na nastípny rok budøetowy. W roku sprawozdawczym dominujπcπ pozycjí w wydatkach budøetu stanowi y wydatki na oúwiatí i wychowanie 50,5%, opiekí spo ecznπ 10,7%, administracjí paòstwowπ i samorzπdowπ 11,5%, gospodarkí komunalnπ i mieszkaniowπ 8,9%, kulturí i sztukí 6,3%, transport 4,9%, pozosta e dzia y πcznie 7,2%. Wykonanie wydatkûw wg rodzaju przedstawia poniøsza czíúê tabelaryczna. RZECZOWO-FINANSOWE WYKONANIE WYDATK W BUDØETU GMINY I MIASTA ZA 2000 ROK

10 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3433 ó Poz. 1206

11 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3434 ó Poz. 1206

12 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3435 ó Poz. 1206

13 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3436 ó Poz. 1206

14 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3437 ó Poz. 1206

15 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3438 ó Poz. 1206

16 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3439 ó Poz. 1206

17 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3440 ó Poz. 1206

18 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3441 ó Poz Jak wynika z powyøszego zestawienia najwiíkszπ pozycjí w budøecie stanowi y wydatki na oúwiatí i wychowanie 50,5%. èrûd em finansowania tej dzia alnoúci by y: ñ subwencja oúwiatowa z ñ dotacje z budøetu paòstwa na dofinansowanie zadaò w asnych z ñ w asne úrodki gminy z ñ kredyt bankowy na pokrycie skutkûw wzrostu wynagrodzeò dla nauczycieli z z ñ úrodki z budøetu paòstwa ze zwrotu wydatkûw na infrastrukturí technicznπ z z Z powyøszej kwoty finansowano nastípujπce rodzaje dzia alnoúci: ñ Szko y podstawowe z ñ Gimnazja z ñ Dowoøenie uczniûw do szkû z ñ Stypendia z ñ Zespo y Ekonomiczno-Administracyjne SzkÛ z ñ Przedszkola z ñ Przedszkola przy szko ach podstawowych z ñ åwietlice dla uczniûw i wychowankûw z ñ Kolonie, obozy i dzieciòce z ñ Pozosta a dzia alnoúê z z ñ Budowa chodnikûw przy Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu ze zwrotu úrodkûw na infrastrukturí technicznπ z z Z wydatkowanej kwoty 75,2% stanowi y wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeò w kwocie z pozosta e wydatki 24,8% z wydatki na remonty bieøπce z wydatki inwestycyjne z pozosta a kwota z stanowi a wydatki zwiπzane z utrzymaniem i funkcjonowaniem dzia alnoúci placûwek oúwiatowo-wychowawczych. Znaczne wydatki budøetu gminy to wydatki na OpiekÍ Spo ecznπ. Na ten cel wydatkowano z årodki pochodzi y z nastípujπcych ürûde : ñ dotacja z budøetu paòstwa na zadania zlecone z ñ dotacja z budøetu paòstwa na dofinansowanie zadaò w asnych z ñ w asne úrodki gminy z ñ dotacja z funduszu kombatantûw z Wydatki w tym dziale to: Us ugi opiekuòcze z Zasi ki i pomoc w naturze z Utrzymanie Oúrodka Pomocy Spo ecznej z Dodatki mieszkaniowe z Zasi ki rodzinne, pielígnacyjne i wychowawcze z Pozosta a dzia alnoúê z W okresie sprawozdawczym z rûønych form pomocy spo ecznej skorzysta o 585 gospodarstw domowych. W ramach zadaò zleconych pomocπ objíto 278 gospodarstw a w ramach zadaò w asnych 471 gospodarstw:

19 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3442 ó Poz Zadania zlecone: ñ zasi ki sta e 42 osoby ñ zasi ki wyrûwnawcze 22 osoby ñ renty socjalne 84 osoby ñ zasi ki celowe 89 gospodarstw domowych ñ gwarantowane zasi ki okresowe 17 osûb ñ ochrona macierzyòska 49 osûb ñ zasi ki rodzinne 23 osoby ñ zasi ki pielígnacyjne 45 osûb ñ pomoc kombatantom 10 osûb ñ sk adki na ubezpieczenie zdrowotne 164 osoby sk adki emerytalno-rentowe 53 osoby ñ przeciwdzia anie skutkom suszy 9 gospodarstw domowych Zadania w asne: ñ doøywianie w szko ach 287 dzieci ñ bony obiadowe 16 osûb ñ us ugi opiekuòcze 80 osûb ñ zasi ki celowe (opa, øywnoúê, leki, energia, podríczniki, odzieø, obuwie) 391 gospodarstw domowych ñ wyprawki dla dzieci 14 osûb ñ zakup opa u z dowozem 90 gospodarstw domowych ñ wigilia 70 osûb Wydano 767 decyzji o przyznaniu dodatkûw mieszkaniowych na kwotí z, wyp acono z z tego dla mieszkaòcûw: ñ zasobûw SpÛ dzielni Mieszkaniowej z ñ zasobûw Zak adu Gospodarki Komunalnej z ñ zasobûw zak adowych z ñ innych osûb prywatnych z z ñ op aty pocztowe z z ze úrodkûw gminy wydatkowano z z dotacji z budøetu paòstwa z W dziale 89 ñ RÛøna dzia alnoúê finansowano zadania: Promocja gminy. Wydatki promocyjne gminy wynios y z W ramach tej kwoty wykonano liczne materia y promocyjne: ñ miniatury ìkosza 2000î i inne wyroby z wikliny na kwotí z ñ gadøety na kwotí z ñ plakaty i karnety o Nowym Tomyúlu na kwotí z ñ teczki z herbem i napisem ìnowy Tomyúlî na kwotí z ñ obrazy z pejzaøem Nowego Tomyúla na kwotí z ñ filmy promocyjno-reklamowe na kwotí z ñ imprezy promocyjne na kwotí z ñ wydawnictwa (foldery, plany miasta, kalendarze) na kwotí z ñ filmy, baterie, zdjícia, kasety video na kwotí z ñ pozosta e materia y na kwotí z WspÛ praca z zagranicπ. Poniesione wydatki na ten cel wynios y z W ramach wspû pracy z zagranicπ odbyto 5 podrûøy s uøbowych do zaprzyjaünionych miast partnerskich w Niemczech i Francji. Gmina goúci a rûwnieø przedstawicieli tych miast w Polsce. W dziale 91 ñ Administracja paòstwowa i samorzπdowa wydatkowano πcznie z z tego: UrzÍdy WojewÛdzkie z Utrzymanie UrzÍdu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludnoúci i Obrony Cywilnej zadania zlecone z úrodki gminy z wynagrodzenia osobowe pracownikûw z pochodne od wynagrodzeò z pozosta e wydatki z to: ñ podrûøe s uøbowe krajowe 883 z ñ zakup materia Ûw i wyposaøenia z ñ koszty energii, wody i gazu z ñ op aty pocztowe z ñ op aty telefoniczne z ñ prace zlecone 543 z ñ koszty szkolenia pracownikûw z ñ odpis na zak adowy fundusz úwiadczeò z Rady gmin (miast) z Utrzymanie Rady Gminy, Zarzπdu Gminy i Komisji Z tego: diety radnych i cz onkûw spoza Rady z podrûøe s uøbowe krajowe z zakup materia Ûw i wyposaøenia z op aty pocztowe i telefoniczne z koszty szkolenia z ubezpieczenie radnych z wydatki reprezentacyjne z UrzÍdy gmin (miast) z wynagrodzenie z pochodne od wynagrodzeò z pozosta e wydatki z ñ podrûøe s uøbowe i rycza ty za uøywanie w asnych samochodûw do celûw s uøbowych z ñ zakup obuwia dla sprzπtaczek 308 z ñ zakup artyku Ûw biurowych z ñ zakup sprzítu komputerowego z ñ zakup ksiπøek i czasopism z ñ zakup úrodkûw czystoúci i BHP z ñ zakup drobnego sprzítu z ñ zakup materia Ûw zwiπzanych z remontem pomieszczeò z ñ op aty pocztowe z ñ op aty telefoniczne z ñ naprawa maszyn, sprzítu, instalacji komputerowej z ñ prace zlecone z ñ us ugi remontowe z ñ energia elektryczna i cieplna z ñ koszty i prowizje bankowe z ñ koszty szkolenia z ñ ubezpieczenie budynku i sprzítu z ñ odpis na zak adowy fundusz úwiadczeò socjalnych z ñ zakup zestawûw komp. i progr., kserokopiarki z Pozosta a dzia alnoúê z Utrzymanie Straøy Miejskiej wynagrodzenie z pochodne od wynagrodzeò z

20 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3443 ó Poz pozosta e wydatki z ñ ekwiwalent na zakup sortûw mundurowych z ñ odszkodowanie powypadkowe z ñ podrûøe s uøbowe krajowe 369 z ñ zakup paliwa z ñ remont samochodu z ñ zakup czíúci do samochodu z ñ rozmowy telefoniczne z ñ ubezpieczenie samochodu z ñ przeglπd techniczny samochodu 95 z ñ odpis na zak adowy fundusz úwiadczeò socjalnych z ñ wynagrodzenie prowizyjne so tysûw z ñ diety dla so tysûw z ñ podrûøe s uøbowe krajowe z ñ zakup materia Ûw z ñ op aty telefoniczne so tysûw z ñ sk adki na Stowarzyszenia i WOKiSS z ñ op aty komornicze z WYDATKI MAJ TKOWE Na wydatki majπtkowe przeznaczono w budøecie gminy kwotí z Po zmianach w ciπgu roku kwota ta wzros a do z co stanowi o 6,6% ogûlnej kwoty wydatkûw budøetu. Wydatkowano z z tego przeznaczono na: ñ zadania inwestycyjne z ñ zakupy inwestycyjne z ñ dotacjí dla powiatu na wspû finansowanie zakupu urzπdzenia gaúniczego dla Komendy Powiatowej PaÒstwowej Straøy Poøarnej z Zadania inwestycyjne finansowane z budøetu gminy zaplanowano w siedmiu dzia ach gospodarki narodowej. Wykonanie zadaò przebiega o zgodnie z planem. Wykaz zadaò inwestycyjnych finansowanych z budøetu gminy w 2000 roku przedstawia poniøsze zestawienie.

21 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3444 ó Poz. 1206

22 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3445 ó Poz ZwiÍkszenie úrodkûw na inwestycje w budøecie gminy nastπpi o poprzez wprowadzenie zmian wynikajπcych z przyznania gminie dotacji z budøetu paòstwa: ñ w dziale 40 ñ Rolnictwo kwotí z na wodociπgowanie wsi Przy Ík. ñ w dziale 70 ñ Gospodarka komunalna kwotí z otrzymanπ jako zwrot úrodkûw wydanych przez gminí na infrastrukturí technicznπ przeznaczono na uzbrojenie terenûw pod budownictwo mieszkaniowe. ñ w dziale 79 ñ Oúwiata i wychowanie kwotí z otrzymanπ jako zwrot úrodkûw wydanych przez gminí na infrastrukturí technicznπ przeznaczono na budowí chodnikûw przy Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu. Natomiast w ramach przeniesieò kwoty z z zadania budowa chodnika ul. Konopnickiej oraz z zadania budowa chodnika ul. Broniewskiego z przeniesiono z na gazyfikacjí gminy a z na wydatki bieøπce ñ remont przepustûw na drogach gminnych. Ze úrodkûw rezerwy budøetowej z przeznaczono na zakup programûw i zestawu komputerowego dla Parku Miejskiego. Zadania inwestycyjne poza úrodkami budøetowymi realizowano ze úrodkûw mieszkaòcûw gminy przez Komitety Spo eczne. Wp ywy úrodkûw KomitetÛw Spo ecznych wynios y z a dotyczy y: ñ wodociπgowania wsi Kozie Laski z ñ wodociπgowania wsi Przy Ík z ñ wodociπgowania wsi Wytomyúl z ñ wodociπgowania wsi PaproÊ z ñ wodociπgowania wsi Nowa Boruja z ñ uzbrojenia terenûw pod budownictwo z Na wodociπg Wytomyúl wp at dokona y: ñ PaÒstwowy Zak ad UbezpieczeÒ z ñ Nadleúnictwo Grodzisk z ñ Agencja W asnoúci Rolnej Skarbu PaÒstwa z Z Gminnego Funduszu Ochrony årodowiska przeznaczono na zadanie ìzagospodarowanie cieku wodnegoî kwotí z årodki z UrzÍdu WojewÛdzkiego w kwocie z wp yní y bezpoúrednio na rachunek budowy Zespo u SzkÛ Zawodowych. Z odsetek od úrodkûw na rachunkach inwestycyjnych uzyskano z a ze sprzedaøy specyfikacji z W roku sprawozdawczym realizowano przede wszystkim zadania kontynuowane. Nak ady inwestycyjne 2000 r. wynios y z a dotyczy y nastípujπcych zadaò:

23 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3446 ó Poz Stan úrodkûw na rachunku UGiM wynosi z Stan úrodkûw na rachunku Oúrodka Oúwiaty i Sportu wynosi z W roku sprawozdawczym zakoòczono nastípujπce zadania inwestycyjne: ñ budowí nawierzchni ul. Tuwima ñ gazyfikacjí w gminie ñ budowí πcznika od ul. Wiatrakowej do ul. ZbπszyÒskiej ñ budowí úcieøki rowerowej II etap ñ budowí chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu ñ I etap wodociπgowania wsi Przy Ík ñ I etap wodociπgowania wsi Nowa Boruja. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Gmina poza wykonywaniem zadaò w asnych wykonuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rzπdowej. Na wykonanie tych zadaò gmina otrzyma a úrodki z budøetu paòstwa w formie dotacji. W okresie sprawozdawczym zakres wykonywanych zadaò zleconych obejmowa 7 dzia Ûw gospodarki narodowej. Na wykonanie tych zadaò gmina otrzyma a dotacjí w πcznej kwocie z nie przekazano w pe nej wysokoúci planowanej w dziale 86 ñ Opieka Spo eczna dotacji na zasi ki rodzinne, pielígnacyjne i wychowawcze o z na sk adki ubezpieczenia zdrowotnego o z Nie wykorzystane úrodki dotacji celowych na zadnia zlecone zosta y zwrûcone dysponentom dotacji w styczniu 2001 r.: ñ z dzia u 86 ñ Opieka Spo eczna 3,08 z na zasi ki rodzinne, pielígnacyjne i wychowawcze ñ z dzia u 89 ñ RÛøna dzia alnoúê 0,86 z na aktualizacjí rejestru gospodarstw rolnych i dzia ek ñ z dzia u 99 ñ UrzÍdy naczelnych organûw w adzy, kontroli i sπdownictwa 8,42 z na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborcûw. W dziale 91 ñ Administracja paòstwowa i samorzπdowa rozdz.9142 ñ UrzÍdy WojewÛdzkie otrzymana dotacja w kwocie z pokry a tylko 66,0% niezbídnych wydatkûw. Gmina do oøy a do tego zadania z

24 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3447 ó Poz Wykonanie planûw finansowych zadaò zleconych gminie za rok DOTACJE

25 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3448 ó Poz. 1206

26 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3449 ó Poz WYDATKI

27 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3450 ó Poz. 1206

28 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3451 ó Poz. 1206

29 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3452 ó Poz GOSPODARKA POZABUDØEOWA Zak ady budøetowe Poza budøetem zadania gminy wykonywane by y przez jednostki gospodarki pozabudøetowej w formie zak adûw budøetowych. Dzia alnoúê tych zak adûw oparta by a na dochodach w asnych i dotacji przedmiotowych z budøetu gminy. Wykonanie przychodûw i wydatkûw zak adûw budøetowych za rok πcznie dochody wykonano w 101,2% a wydatki w 102,0%. DotacjÍ z budøetu przekazano w 100,0% planowanych kwot. Ujemny stan úrodkûw obrotowych na koniec roku wystπpi w zwiπzku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia w koszty roku sprawozdawczego. Zak ad budøetowy pod nazwπ ìpark Miejskiî zajmujπcy sií utrzymaniem parku, zieleni miejskiej i ZOO z uwagi na osiπgane znikome dochody w asne przekszta cony zosta z dniem 1 kwietnia 2000 r. w jednostkí budøetowπ. Sprawozdanie przedstawia tylko dochody i wydatki I kwarta u 2000 roku. Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje sií administrowaniem budynkûw i lokali komunalnych. W 2000 roku Zak ad prowadzi swojπ dzia alnoúê w oparciu o w asne dochody bez dotacji z budøetu. Dochody wykonano w 110,9% a stanowi y je: ñ czynsze za lokale mieszkalne z ñ czynsze za lokale uøytkowe z ñ czynsze za garaøe i komûrki z ñ op aty za wodí i úcieki z ñ op aty za centralne ogrzewanie z ñ op aty za wywûz nieczystoúci z ñ podatek od nieruchomoúci z ñ reklamy z ñ pozosta e dochody z z Wydatki wykonano w 102,2% a stanowi y je: ñ wynagrodzenia osobowe pracownikûw z ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne z ñ pochodne od wynagrodzeò z ñ podatek od nieruchomoúci, ubezpieczenia i rûøne op aty i sk adki z ñ wydatki rzeczowe z z tego: koszty przeprowadzonych remontûw z Razem z Przedszkola jako zak ad budøetowy finansowo obs ugiwane sπ przez Oúrodek Oúwiaty i Sportu. Dochody wykonano w kwocie z, tj. 101,0% planowanej kwoty. Dochody w asne to: ñ wp aty rodzicûw na øywienie z ñ op ata sta a z ñ wp ywy z czynszu z ñ rozliczenie z lat ubieg ych 210 z ñ odsetki od úrodkûw na rachunku bankowym z Razem z Dotacja z budøetu z Dotacja stanowi 81,1% dochodûw ogû em. Wydatki zrealizowano w kwocie z, tej. 102,2% planowanej kwoty a stanowi y je: ñ wynagrodzenie osobowe pracownikûw z ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne z ñ pochodne od wynagrodzeò z ñ pozosta e wydatki rzeczowe z na úrodki øywnoúci z na remonty z

30 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3453 ó Poz Na terenie gminy prowadzonych jest 8 przedszkoli o 30 oddzia- ach. Wed ug stanu na koniec 2000 roku z us ug przedszkoli korzysta o 669 dzieci. W przedszkolach zatrudnionych jest 58 nauczycieli, 58 pracownikûw obs ugi i 8 pracownikûw administracji. Ø obek jest samodzielnym zak adem budøetowym. Dochody wykonano w kwocie z co stanowi 103,1% planowanej kwoty. Dochody w asne to: ñ wp aty rodzicûw na øywienie z ñ op ata sta a z ñ wp ywy za wynajem lokali dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z ñ rozliczenia z lat ubieg ych 100 z ñ rozliczenie sk. emerytalnej pracownikûw o umiarkowanym stopniu niesprawnoúci z ñ odsetki od úrodkûw na rach. bankowym z Dotacje z budøetu w kwocie z przekazana zosta a w pe nej wysokoúci. Dotacja stanowi 81,9% dochodûw ogû em. Wydatki zrealizowano w kwocie z, co stanowi 106,0% planowanej kwoty a stanowi y je: ñ wynagrodzenie osobowe pracownikûw z ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne z ñ pochodne od wynagrodzeò z ñ pozosta e wydatki rzeczowe z na úrodki øywnoúci z W Ø obku zatrudnionych jest 15 pracownikûw na 14 etatach. Wg stanu na koniec roku z us ug Ø obka korzysta o 52 dzieci. Dzia alnoúê pozabudøetowa prowadzona jest rûwnieø przez dwie instytucje kultury. Miejskπ i Powiatowπ BibliotekÍ Publicznπ, Nowotomyski Oúrodek Kultury, ktûry obs uguje finansowo úwietlice wiejskie. Instytucje te otrzymujπ na swojπ dzia alnoúê dotacjí przedmiotowπ z budøetu gminy. W roku sprawozdawczym gmina przekaza a planowanπ dotacjí w πcznej kwocie z, ñ ze úrodkûw gminy z ñ ze úrodkûw powiatu z Wykonanie planowanych dotacji przedstawia poniøsze zestawienie. Wykonanie planowanych dotacji z budøetu gminy dla instytucji kultury za rok 2000 årodki specjalne W ramach úrodkûw specjalnych Oúrodek Oúwiaty i Sportu prowadzi øywienie w szko ach. Wykonanie finansowe tego úrodka przedstawia poniøsze zestawienie. Wykonanie planu finansowego przychodûw i wydatkûw úrodkûw specjalnych za rok 2000

31 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3454 ó Poz Fundusze celowe Gmina prowadzi rachunek Gminnego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej. Na rachunku tym gromadzone sπ úrodki na zadania zwiπzane z ochronπ úrodowiska. Dochody tego funduszu to wp ywy z rozliczenia op at za gospodarcze korzystanie ze úrodowiska. W roku sprawozdawczym gmina otrzyma a z tego tytu u z Wykonanie przychodûw i wydatkûw za 2000 rok przedstawia poniøsza czíúê tabelaryczna. Wykonanie planu finansowego przychodûw i wydatkûw gminnego funduszu ochrony úrodowiska i gospodarki wodnej za rok 2000 POZOSTA E ZADANIA W uchwale budøetowej wyodríbniono dochody z tytu u wydawania zezwoleò na sprzedaø napojûw alkoholowych w planowanej wysokoúci z Poniewaø wp ywy I pû rocza okaza y sií wyøsze od planowanych zwiíkszono plan do z Ostatecznie zrealizowane dochody wynios y z co stanowi 103,1% kwoty planowanej. Powyøsze dochody zgodnie z ustawπ o przeciwdzia aniu alkoholizmowi przeznaczono na realizacjí zadaò okreúlanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiπzywania problemûw alkoholowych. Wydatkowano z, z tego na prowadzenie profilaktyki z a na prowadzenie dwûch úwietlic socjoterapeutycznych z W ramach prowadzonej profilaktyki Komisja Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych odby a 11 posiedzeò, na ktûrych rozpatrywano wnioski dotyczπce przymusowego leczenia. Prowadzono rozmowy z osobami uzaleønionymi i ich rodzinami, kierowano wnioski do bieg ego sπdowego i do Sπdu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. przeprowadzono wywiady úrodowiskowe, prowadzono kontrole punktûw sprzedaøy i konsumpcji pod kontem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci. Zakupiono 19 programûw profilaktycznych w formie spektakli teatralnych dla dzieci i m odzieøy ze szkû podstawowych, gimnazjum i szkû úrednich. Dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zakupiono test do badaò dzieci z problemami. Dla Powiatowej Komendy Policji zakupiono aparat z przeznaczeniem na telefon zaufania. Zakupiono i przekazano dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w MiÍdzyrzeczu sprzít do wyposaøenia sali terapeutycznej dla osûb uzaleønionych. Zakupiono ksiπøki i kalendarze o tematyce przeciwalkoholowej. Przez ca y rok sprawnie dzia a Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w ktûrym zatrudniono trzech terapeutûw. Z porad Punktu skorzysta o 250 osûb. Zorganizowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci z rodzin patologicznych z czego skorzysta o 126 dzieci. Zorganizowano wyjazd grupy terapeutycznej osûb uzaleønionych na zajícia do CzÍstochowy. Prowadzono zajícia w dwûch úwietlicach socjoterapeutycznych w Nowym Tomyúlu i w Starym Tomyúlu z dzieêmi.

32 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3455 ó Poz Ze úwietlic korzysta o 60 dzieci. W úwietlicy zatrudnionych by o 8 osûb na umowy zlecenia w wymiarze 3 godzin dziennie. Ca oúciπ spraw zajmowa sií pe nomocnik do spraw przeciwdzia ania alkoholizmowi. Wykonanie planu dochodûw z tytu u wydawania zezwoleò na sprzedaø napojûw alkoholowych za rok 2000 Wykonanie planu wydatkûw na realizacjí zadaò okreúlajπcych w gminnym programie profilaktyki rozwiπzywania problemûw alkoholowych za rok 2000

33 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3456 ó Poz W wydatkach budøetu wyodríbniono wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w πcznej kwocie z, wydatkowano z Nie wykorzysta y przeznaczonych úrodkûw dwie jednostki a jedna czíúciowo.

34 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3457 ó Poz Na podstawie zawartych dwûch porozumieò z Powiatem Nowotomyskim gmina wykonywa a zadania powiatu, na ktûre otrzyma a úrodki. RealizacjÍ tych zadaò przedstawia poniøsze zestawienie. Dochody i wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaò na podstawie porozumieò miídzy jednostkami samorzπdu terytorialnego za rok 2000 DOCHODY

35 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3458 ó Poz WYDATKI ZOBOWI ZANIA Na poczπtek 2000 roku zobowiπzanie gminy z tytu u poøyczki z Narodowego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej wynosi o z W ciπgu roku w czterech kwartalnych ratach sp acono z Na koniec 2000 roku pozosta o do sp aty z W grudniu 2000 roku gmina zaciπgní a kredyt bankowy w kwocie z na pokrycie skutkûw wzrostu wynagrodzeò nauczycieli szkû podstawowych i gimnazjum. πczne zobowiπzanie gminy z tytu u poøyczki i kredytu wynosi na koniec roku z ñ ñ ñ ñ ñ ñ subwencji i dotacji celowych na zadania zlecone CzÍste zmiany w ciπgu roku Subwencja oúwiatowa nie pokrywajπca wydatkûw na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeò. Gmina zmuszona by a na ten cel zaciπgnπê kredyt. Niewystarczajπca dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rzπdowej w dziale 91 rozdz W roku sprawozdawczym gmina do oøy a do wykonania tej dzia alnoúci z Obniøenie wp ywûw z podatku dochodowego od osûb fizycznych Trudnoúci w odzyskaniu dochodûw z tytu u zaleg oúci podatkowych ñ ñ WNIOSKI Trudnoúci w dok adnym planowaniu Zbyt pûüne przekazywanie danych do budøetu ñ gûrnych stawek podatkowych Nowy Tomyúl, dnia 29 marca 2001 r. Burmistrz (ñ) mgr Henryk Helwing

36 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3459 ó Poz Za πcznik nr 1 do sprawozdania WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHOD W BUDØETU GMINY I MIASTA NOWY TOMYåL ZA ROK 2000

37 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3460 ó Poz. 1206

38 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3461 ó Poz. 1206

39 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3462 ó Poz. 1206

40 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3463 ó Poz. 1206

41 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3464 ó Poz. 1206

42 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3465 ó Poz. 1206

43 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3466 ó Poz Za πcznik nr 2 do sprawozdania WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATK W BUDØETU GMINY I MIASTA NOWY TOMYåL ZA ROK 2000

44 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3467 ó Poz. 1206

45 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3468 ó Poz. 1206

46 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3469 ó Poz INFORMACJA ZARZ DU GMINY OLSZ WKA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDØETU GMINY OLSZ WKA ZA 2000 ROK Budøet gminy OlszÛwka po dokonanych w ciπgu roku zmianach wynosi : Plan Wykonanie % Dochody gminy ,4 W tym: ñ dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzπdowej ,6 ñ pozosta e dotacje na zadania zlecone gminie innymi ustawami (Fundusz KombatantÛw) ,0 Wydatki gminy ,7 W tym: ñ wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rzπdowej ,6 ñ wydatki zlecone gminie innymi ustawami ,0 Wynik (dochody minus wydatki) Budøet gminy na 2000 rok by planowany deficytowy, ürûd em finansowania deficytu sπ wolne úrodki jako nadwyøka úrodkûw pieniíønych na rachunku bieøπcym budøetu gminy wynikajπca z rozliczeò kredytûw i poøyczek z lat ubieg ych w wysokoúci z (zwiπzane z przekazanπ w roku 1999 nagrodπ z Narodowego Funduszu Ochrony årodowiska) oraz poøyczka z WFOåiGW w Poznaniu w kwocie z zaciπgniíta na budowí kanalizacji sanitarnej w G Íbokiem. W I pû roczu 2000 roku dokonano nastípujπcych sp at poøyczek zaciπgniítych na Inwestycje gminne: Lp. WyszczegÛlnienie Stan zobowiaz.planowane Dokonane Stan zobowiπz. z tyt. poøyczek sp aty sp aty z tyt. poøyczek na w 2000 r. w 2000 r. na Zmiana systemu ogrzew. w bud Oúrodka Zdrowia Informacja o przebiegu wykonania budøetu gminy OlszÛwka za 2000 rok Budøet gminy OlszÛwka po dokonanych w ciπgu roku zmianach wynosi : Plan Wykonanie % Dochody gminy ,4 W tym: ñ dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzπdowej ,6 ñ pozosta e dotacje na zadania zlecone gminie innymi ustawami (Fundusz KombatantÛw) ,0 Wydatki gminy ,7 W tym: ñ wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rzπdowej ,6 ñ wydatki zlecone gminie innymi ustawami ,0 Wynik (dochody minus wydatki) Budøet gminy na 2000 rok by planowany deficytowy, ürûd em finansowania deficytu sπ wolne úrodki jako nadwyøka úrodkûw pieniíønych na rachunku bieøπcym budøetu gminy wynikajπca z rozliczeò kredytûw i poøyczek z lat ubieg ych w wysokoúci z (zwiπzane z przekazanπ w roku 1999 nagrodπ z Narodowego Funduszu Ochrony årodowiska) oraz poøyczka z WFOåiGW w Poznaniu w kwocie z zaciπgniíta na budowí kanalizacji sanitarnej w G Íbokiem. W I pû roczu 2000 roku dokonano nastípujπcych sp at poøyczek zaciπgniítych na Inwestycje gminne: Lp. WyszczegÛlnienie Stan zobowiaz.planowane Dokonane Stan zobowiπz. z tyt. poøyczek sp aty sp aty z tyt. poøyczek na w 2000 r. w 2000 r. na Zmiana systemu ogrzew. w bud Oúrodka Zdrowia 2.Oczyszczalnia úciekûw w OlszÛwce Kanalizacja sanitarna etap I OlszÛwka Kanalizacja sanitarna etap II w G Íbokiem ñ ñ ñ RAZEM: W roku 2000 umorzono poøyczki: na zmianí systemu ogrzewania w budynku Oúrodka Zdrowia w Umieniu w kwocie z i na budowí oczyszczalni úciekûw w kwocie z

47 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3470 ó Poz SzczegÛ owe wykonanie budøetu gminy przedstawia sií nastípujπco:

48 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3471 ó Poz. 1207

49 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3472 ó Poz. 1207

50 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3473 ó Poz. 1207

51 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3474 ó Poz. 1207

52 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3475 ó Poz. 1207

53 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3476 ó Poz. 1207

54 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3477 ó Poz. 1207

55 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3478 ó Poz Zestawienie przychodûw i wydatkûw Gminnego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej: Lp.WyszczegÛlnienie Plan wykonanie % 1. Stan úrodkûw na poczπtek roku Przychody ,4 ñ op aty przekazane przez Urzπd Marsza kowski ,1 ñ odsetki na rachunku bankow.ñ Wydatki ,6 4.Stan úrodkûw na rachunku Na koniec 2000 roku Dochody gminy za 2000 rok zosta y wykonane w 100,3% w stosunku do kwot planowanych. G Ûwnymi ürûd ami dochodûw w asnych gminy sπ: ñ Udzia y w podatku dochodowym od osûb fizycznych przekazywane przez Ministerstwo FinansÛw plan ñ z, wykonanie z co stanowi 8,8% wykonanych dochodûw ogû em, ñ podatek rolny ñ wykonanie z co stanowi 8,7% wykonanych dochodûw, podatek rolny od osûb prawnych ñ plan ñ z, wykonanie ñ z tj. 78,8% planu, zaleg oúci wynoszπ kwotí z co stanowi 38,5% naleønoúci i dotyczy spû ki ìagro-serwisî ze S upcy, ktûra zakupi a grunty w DÍbowicach i zalega III i IV ratí podatku, naleønoúê jest úciπgana w drodze egzekucji podatkowej. Podatek rolny od ludnoúci ñ plan z, wykonanie z tj. 100,6% planu, zaleg oúci wynios y kwotí z tj. 20,3% naleønoúci. ñ podatek od nieruchomoúci ñ wykonanie z, co stanowi 4,7% wykonanych dochodûw, podatek od nieruchomoúci od osûb prawnych: plan ñ z, wykonanie z co stanowi 103,4%, zaleg oúci wynoszπ z, co stanowi 37% naleønoúci, zaleg oúci w podatku dotyczy PrzedsiÍbiorstw PKP ñ z oraz spû ka Meatpol ñ z Podatek od nieruchomoúci od osûb fizycznych: plan ñ z, wykonanie z co stanowi 131,9% planu, zaleg oúci wynoszπ, kwotí z i stanowiπ 10,8% naleønoúci, zaleg oúci dotyczy g Ûwnie spû ek cywilnych Ansa I Rolmat. ñ podatek od úrodkûw transportowych: plan z, wykonanie z tj. 101,2% planu, wykonanie tego dochodu stanowi zaledwie 1% wykonanych dochodûw ogû em, zaleg oúci wynoszπ kwotí z i dotyczπ zaleg oúci z lat ubieg ych. ñ podatek leúny: wp ywy wynios y kwotí z, w tym od osûb prawnych 593 z jedynym p atnikiem podatku jest Nadleúnictwo w Kole, od osûb fizycznych pobierany w ramach πcznego zobowiπzania pieniíønego ñ 926 z ñ dochody realizowane przez UrzÍdy Skarbowe, op ata skarbowa plan ñ z, wykonanie z tj. 84,5%, wp ywy z karty podatkowej: plan ñ z, wykonanie z tj. 79,9% planu, podatek od spadkûw i darowizn: plan z, wykonanie z ñ dochody uzyskane z mienia gminnego wynios y kwotí z co stanowi 2,3% wykonanych dochodûw, na dochody z mienia gminnego sk adajπ sií wp ywy z tytu u dzierøawy lokali uøytkowych w Oúrodku Zdrowia w Umieniu ñ z, dochody z najmu lokali mieszkalnych w Oúrodku Zdrowia oraz w pozosta ych budynkach gminnych z, dochody z tytu u sprzedaøy ñ z, w roku 2000 sprzedano budynek mieszkalny ñ Dom Nauczyciela w PonÍtowie GÛrnym, dochody z tytu u op at za wieczyste uøytkowanie ñ z w tym 520 z dotyczy op at za przekszta cenie wieczystego uøytkowania w prawo w asnoúci: Pozosta e dochody w asne gminy to wp ywy za úwiadectwa miejsca pochodzenia zwierzπt, wp ywy z dzierøawy obwodûw owieckich, odsetki od wp at podatkûw, op at i dochodûw z mienia dokonanych po terminie p atnoúci, odsetki na rachunku bankowym, wp ywy z us ug zwiπzanych z wywozem úciekûw na oczyszczalnií. Na skutek udzielonych przez gminí ulg, zwolnieò, obniøenia maksymalnych stawek podatkûw na dochody gminy w 2000 roku nie wp yní a kwota z, ñ z tytu u obniøenia maksymalnych stawek: w podatku rolnym ñ z, w podatku od nieruchomoúci ñ z, ñ z tytu u zastosowanych zwolnieò, umorzeò i odroczeò: w podatku rolnym ñ 368 z, w podatku od nieruchomoúci ñ

56 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3479 ó Poz z, w podatku od úrodkûw transportowym ñ z, umorzone odsetki za zw okí ñ z, zwolnienia w podatku od posiadania psûw z OgÛlna kwota zaleg oúci na koniec roku 2000 wynios a kwotí z, wszystkie zaleg oúci sπ úciπgane w drodze windykacji podatkowej, czíúê naleønoúci wp yní a w m-cu styczniu i lutym 2001 roku. Na dochody gminy wp yní y z budøetu paòstwa subwencje w kwocie ñ z co stanowi 52% wykonanych dochodûw ogû em, ñ czíúê oúwiatowa subwencji ogûlnej w kwocie ñ z, ñ czíúê rekompensujπca subwencji ogûlnej ñ z, z tego z czíúê rekompensujπca utracone dochody w zwiπzku z czíúciowπ likwidacjπ podatku od úrodkûw transportowych, z ñ czíúê rekompensujπca utracone dochody z tytu u ustawowych ulg i zwolnieò w podatku rolnym i leúnym. ñ czíúê podstawowa subwencji ogûlnej ñ z Wielkoúci subwencji zosta y wykonane w 100% planowanych kwot. Na dochody gminy wp yní y w 2000 roku dotacje celowe z budøetu paòstwa na realizacjí zadaò w asnych gminy w πcznej kwocie z co stanowi 4,5% wykonanych dochodûw, ñ na pokrycie skutkûw wdroøenia Karty Nauczyciela jako pokrycie niedoszacowania ñ subwencji oúwiatowej ñ z, w tym z na szko y podstawowe, z na gimnazjum, ñ na zakup podrícznikûw szkolnych dla dzieci najuboøszych z, z tego z dla uczniûw szkû podstawowych, 719 z dla uczniûw gimnazjum, ñ na stypendia socjalne dla uczniûw ñ z, ñ na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytûw i rencistûw ñ z, ñ na rozbudowí Szko y Podstawowej o segment Gimnazjum w ubiance ñ z, ñ na wyp aty zasi kûw z tytu u pomocy spo ecznej na pokrycie skutkûw suszy ñ z, ñ na wyp aty dodatkûw mieszkaniowych ñ z, ñ na doøywianie uczniûw w szko ach ñ z RÛwnieø otrzymano dotacje z funduszy celowych w kwocie ñ z, ñ z Funduszu Ochrony GruntÛw Rolnych na remonty drûg gminnych w ramach rekultywacji ñ z, z tego kwota z dotyczy rozliczeò z roku 1999, ñ z Powiatowego Funduszu Ochrony årodowiska na zakup wagi na sk adowisko odpadûw komunalnych w kwocie z, ñ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zakup wagi i kontenerûw na sk adowisko odpadûw komunalnych w kwocie z Na dochody gminy wp yní y op aty za wydawane zezwolenia na sprzedaø alkoholu w kwocie ñ z, wydatki zwiπzane z realizacja gminnego programu profilaktyki i przeciwdzia ania alkoholizmowi wynios y kwotí ñ z Ponadto na dochody gminy wp ywajπ dotacje na realizacjí zadaò z zakresu administracji rzπdowej, plan dotacji zosta wykonany w 99,6%. Przekazano dotacje w kwocie z, co stanowi 10% wykonanych dochodûw na realizacje zadaò z zakresu: ñ oúwietlenia ulicznego nad drogami, dla ktûrych gmina nie jest zarzπdcπ tj. nad drogami powiatowymi i wojewûdzkimi w kwocie z, utrzymanie opieki spo ecznej, ñ wyp aty zasi kûw i zapomûg, plan z, przekazano ñ z, tj. 99,5% planu, ñ utrzymanie Gminnego Oúrodka Pomocy Spo ecznej ñ z, ñ wyp aty zasi kûw rodzinnych i pielígnacyjnych plan ñ z, wykonanie ñ z, tj. 98,6% planu, ñ na pokrycie sk adek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajπce úwiadczenia z pomocy spo ecznej plan ñ z, wykonanie ñ z tj. 98% planu, ñ na przeprowadzenie spisu rolnego zadanie zlecone przez Urzπd Statystyczny w kwocie z, ñ na zadanie zlecone w zakresie administracji paòstwowej (Urzπd Stanu Cywilnego, ewidencja ludnoúci) ñ z, ñ na zadania w zakresie obrony cywilnej (szkolenia, utrzymanie sprzítu) ñ 500 z, ñ na prowadzenie i aktualizacjí sta ego rejestru wyborcûw ñ 650 z, ñ na przeprowadzenie wyborûw Prezydenta RP ñ z W zakresie zadaò zleconych gminie innymi ustawami ñ Fundusz KombatantÛw przekazano dotacjí w kwocie planowanej ñ z Wydatki gminy zosta y wykonane w 98,7% planowanych. W roku na zadania inwestycyjne przekazano kwotí z, co stanowi 32% wykonanych wydatkûw, ñ w dz. 40 Rolnictwo ñ z, na budowí kanalizacji sanitarnej w G Íbokiem w czíúci dotyczπcej otrzymanej dotacji z budøetu paòstwa, ñ w dz. 50 Transport ñ z, w tym kwota z pozosta a niewydatkowana na rachunku inwestycyjnym i dotyczy úrodkûw niewygasajπcych z up ywem roku 2000, úrodki te zostanπ wykorzystane w I pû roczu 2001 roku. W roku 2000 dokonano remontu drûg gminnych w ramach rekultywacji w miejscowoúciach Adamin Kolonia, G Íbokie, ubianka i PonÍtÛw GÛrny o πcznej d ugoúci 4 km ñ przekazane dotacje ñ z, zap acono zobowiπzania dotyczπce remontu drûg z 1999 roku z, rozpoczíto modernizacjí drogi OlszÛwka G Íbokie ñ droga asfaltowa d ug. 3 km, w roku 2000 zap acono z, ñ w dz. 70 Gospodarka komunalna ñ z, wydatki dotyczπ: pokrycie zobowiπzaò dotyczπcych budowy oczyszczalni úciekûw i kanalizacji sanitarnej w OlszÛwce ñ z, budowa kanalizacji sanitarnej w G Íbokiem ñ z w tym 500 z dotyczy zakupu gruntu pod przepompownií w G Íbokiem, zakup kontenerûw i workûw na sk adowisko odpadûw komunalnych ñ z, zakup wagi na sk adowisko odpadûw komunalnych ñ z, roboty budowlane na oczyszczalni ñ przebudowa wjazdu ñ z, zakupiono wiaty przystankowe na kwotí z W roku 2000 oddano z inwestycji na úrodki trwa e kanalizacjí sanitarnπ w OlszÛwce d ugoúci 3763 mb, 75 szt. przykanalikûw o d ug mb, πczna wartoúê inwestycji z, oraz kanalizacja sanitarna w G Íbokiem d ugoúci 2029 mb, 21 szt. przykanalikûw o d ug. 745 mb, πczna wartoúê inwestycji ñ z ñ w dz. 79 Oúwiata i wychowanie ñ z, w tym z dotyczy zagospodarowania przy Szkole Podstawowej w PonÍto-

Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 UCHWA Y RAD GMIN

Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 UCHWA Y RAD GMIN DZIENNIKURZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1634 ñ nr XXXIV/317/2001 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 157 Poznañ, dnia 6 listopada 2007 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 3425 nr XIII/79/2007 Rady Miasta Luboñ z dnia 27 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. Województwa Wielkopolskiego. budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim.

Dziennik Urzêdowy. Województwa Wielkopolskiego. budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim. 17529 Poz. 2791, 2792 2791 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 wrzeœnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokoœci wskaÿnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni u ytkowej budynków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: 1845 - Nr V/27/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 listopada 27 r. Nr 182 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: 2348 - Nr II/2/7 z dnia 27 kwietnia 27 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Ryszard Paweł Krawczyk Pan Bogdan BORUSEWICZ Marszałek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 69 Poznañ, dnia 5 maj 2003 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1313 nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia bud etu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo