WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznañ, dnia 11 czerwca 2001 r. Nr 66

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznañ, dnia 11 czerwca 2001 r. Nr 66"

Transkrypt

1 DZIENNIKURZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 11 czerwca 2001 r. Nr 66 TREå Poz.: SPRAWOZDANIA 1206 ñ sprawozdanie Zarzπdu Gminy i Miasta Nowy Tomyúl z wykonania budøetu gminy i miasta Nowy Tomyúl za 2000 rok ñ informacja Zarzπdu Gminy OlszÛwka o przebiegu wykonania budøetu gminy OlszÛwka za 2000 rok ñ sprawozdanie Zarzπdu Miasta Turku z wykonania budøetu za 2000 rok ñ sprawozdanie Zarzπdu Miejskiego w Pile z wykonania budøetu miasta Pi y za 2000 rok ñ sprawozdanie Zarzπdu Gminy i Miasta Ujúcie z wykonania budøetu Gminy i Miasta Ujúcie za rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDØETU GMINY I MIASTA NOWY TOMYåL ZA 2000 ROK Budøet Gminy i Miasta Nowy Tomyúl realizowano w oparciu o uchwa Í budøetowπ Rady Miejskiej nr XV/111/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. z uwzglídnieniem zmian w ciπgu roku. Budøet gminy na 2000 rok uchwalony zosta w wysokoúci zrûwnowaøonej: dochody w kwocie z ñ dochody zwiπzane z realizacjπ zadaò z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminie ustawami z ñ dochody z budøetu paòstwa na zadania bieøπce realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej z wydatki w kwocie z ñ wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaò z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminie ustawami z ñ wydatki z budøetu paòstwa na zadania bieøπce realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej z Brak dok adnych danych na etapie planowania nie pozwoli o na dok adne okreúlenie dochodûw jak i wydatkûw. W ciπgu roku uchwalony budøet ulega czístym zmianom. W znacznym stopniu by y to zmiany wynikajπce z decyzji dysponentûw úrodkûw paòstwowych Ministerstwa FinansÛw i Wojewody Wielkopolskiego. Zmiany obejmowa y zwiíkszenia i zmniejszenia dochodûw i wydatkûw a takøe wewnítrzne zmiany w budøecie polegajπce na przeniesieniach planowych dochodûw i wydatkûw budøetu miídzy dzia ami, rozdzia ami i paragrafami. πcznie podjíto 11 uchwa zmieniajπcych uchwa Í budøetowπ.

2 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3425 ó Poz STRUKTURA ZMIAN BUDØETOWYCH W ROKU 2000

3 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3426 ó Poz W ramach zmian budøetowych planowanπ rezerwí w kwocie z przeznaczono na wydatki w dzia ach: RezerwÍ ogûlnπ w kwocie z przeniesiono na wydatki nieprzewidziane w dzia ach: Dzia 75 rozdz ß36 us ugi materialne z na remont autobusu komunikacji miejskiej Dzia 79 rozdz ß48 pozosta e dotacje z na pokrycie wzrostu wynagrodzeò nauczycieli Przedszkoli. Dzia 86 rozdz ß36 us ugi materialne z na dofinansowanie kosztûw przebudowy Oúrodka Pomocy Spo ecznej. RezerwÍ celowπ w kwocie z zgodnie z przeznaczeniem przeniesiono do dzia Ûw: Dzia 70 rozdz w kwocie z na wydatki zwiπzane z prowadzeniem dzia alnoúci Parku Miejskiego po zmianie jego formy organizacyjnej z zak adu budøetowego w jednostkí budøetowπ. Dzia 79 rozdz w kwocie z na dotacjí podmiotowπ dla zak adu budøetowego Przedszkola. Dzia 85 rozdz w kwocie z na dotacjí podmiotowπ dla zak adu budøetowego Ø obek. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budøetu wzros y o z a planowane wydatki budøetu wzros y o kwotí z W wyniku zmian dokonanych w ciπgu roku budøet na 31 grudnia 2000 roku wyniûs : dochody w kwocie z ñ dochody zwiπzane z realizacjπ zadaò z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminie ustawami z ñ dochody z budøetu paòstwa na zadania bieøπce realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej z wydatki w kwocie z ñ wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaò z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminie ustawami z ñ wydatki z budøetu paòstwa na zadania bieøπce realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej z RÛønica miídzy dochodami a wydatkami stanowi a deficyt budøetu w kwocie z Deficyt planowano pokryê nadwyøkπ budøetowπ z lat ubieg ych w kwocie z oraz kredytem bankowym w kwocie z na pokrycie skutkûw wzrostu wynagrodzeò nauczycieli wynikajπcych z ustawy ìkarta Nauczycielaî. Nadwyøkπ z lat ubieg ych sp acono dalsze raty poøyczki z NFOåiGW w Warszawie w kwocie z Wykonanie dochodûw i wydatkûw za 2000 rok przedstawia sií nastípujπco: Wykonanie dochodûw z, tj. 100,2% ñ dochody zwiπzane z realizacjπ zadaò z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminie z ñ dochody z budøetu paòstwa na zadania bieøπce realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej z Wykonanie wydatkûw z, tj. 98,3% ñ wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaò z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminie z ñ wydatki z budøetu paòstwa na zadania bieøπce realizowane przez gminí na podstawie porozumieò z organami administracji rzπdowej z W wyniku realizacji dochodûw i wydatkûw budøetu za rok 2000 wystπpi niedobûr w kwocie z. DOCHODY Planowane dochody wykonano w 100,2%. W dochodach ogû em 37,9% stanowi y dochody w asne a 62,1% to dochody przekazane gminie przez dysponentûw úrodkûw paòstwowych. STRUKTURA PODSTAWOWYCH DOCHOD W BUDØETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2000

4 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3427 ó Poz. 1206

5 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3428 ó Poz. 1206

6 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3429 ó Poz Wykonanie dochodûw wg dzia Ûw klasyfikacji budøetowej i ürûde pochodzenia przedstawia czíúê tabelaryczna stanowiπca za πcznik nr 1 do sprawozdania. Poniewaø uchwalone kwoty dochodûw w asnych stanowi y wielkoúci prognozowane wystπpi y w wykonaniu odchylenia od planu. W dziale 40 ñ Rolnictwo, wp ywy z op at za wystawione úwiadectwa pochodzenia zwierzπt zosta y przekroczone z uwagi na wydanie wiíkszej iloúci úwiadectw niø zak adano. W dziale 45 ñ Leúnictwo, nie uzyskano planowanej kwoty z wp at za dzierøawí obwodûw owieckich, poniewaø obniøeniu uleg a cena 1 g øyta z kwoty 33,14 na 29,11 og oszona przez GUS na 2000 r. bídπca podstawπ naliczenia stawki czynszu dzierøawnego. W dziale 50 ñ Transport, uzyskano ponadplanowe dochody z reklam w zwiπzku z wydaniem w ciπgu roku zezwolenia na ustawienie dalszych dwûch reklam. Ponadto uzyskano nieplanowane wp ywy z tyt. sprzedaøy specyfikacji na wykonanie prac remontowych. W dziale 70 ñ Gospodarka komunalna, uzyskane wp ywy z szaletu miejskiego uzaleønione by y od iloúci korzystajπcych a wp ywy z darowizn dotyczy y dochodûw Parku Miejskiego, ktûre przy zmianie organizacyjnej pozostawiono w zak adzie budøetowym a plan przeniesiono do jednostki. Przy us ugach by o odwrotnie, plan za oøono mniejszy a dochody faktyczne by y wyøsze. W dziale 74 ñ Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne us ugi komunalne W dziale tym planowano dochody z mienia komunalnego: ñ z dzierøawy gruntûw uzyskano znacznie wiícej niø planowano z uwagi na podwyøszenie czynszu dzierøawnego oraz dokonanie jednorazowej op aty za zajície terenu pod ìweso e Miasteczkoî w kwocie z ñ ze sprzedaøy nieruchomoúci na planowanπ kwotí z uzyskano z W roku sprawozdawczym sprzedano 32 lokale i 3 budynki, z tego: ñ 22 lokale za gotûwkí ñ 9 lokali na raty (okres sp aty 5 lat) ñ 1 lokal na raty (okres sp aty 10 lat) ñ 2 budynki mieszkalne za gotûwkí z tego: 1 w drodze przetargu ñ 1 budynek mieszkalny na raty (okres sp aty 5 lat) Ponadto sprzedano 24 dzia ki: ñ 14 dzia ek pod zabudowí ñ 2 dzia ki pod uprawy polowe ñ 8 dzia ek na wyrûwnanie granic Nie dokonano planowanych sprzedaøy dzia ki w Paproci mimo trzykrotnego og aszania przetargu za cení wywo awczπ z. W JastrzÍbsku Starym wykazano dwukrotnie do przetargu 11 dzia- ek budowlanych z czego sprzedano tylko jednπ. W jednym wypadku po wygranym przetargu na dzia kí budowlano-us ugowπ nabywca nie przystπpi do aktu notarialnego. ñ z wieczystego uøytkowania uzyskano z, jest to poniøej kwoty planowanej. W zwiπzku z uchyleniem w kwietniu 2000 r. ustawy o przekszta ceniu prawa uøytkowania wieczystego przys ugujπcego osobom fizycznym w prawo w asnoúci wydano w roku sprawozdawczym tylko 40 decyzji, co by o przyczynπ nie wykonania planowanych z tego tytu u dochodûw. Planowane w tym dziale wp ywy ze sprzedaøy biletûw komunikacji miejskiej za oøono wyøsze od uzyskanych w 1999 r. Z uwagi na zapowiadanπ podwyøkí cen biletu. PodwyøkÍ wprowadzono od 1 czerwca 2000 r. a od 1 stycznia us ugi komunikacji miejskiej objíte zosta y 7% podatkiem VAT, ktûry naleøa o odprowadziê na rachunek UrzÍdu Skarbowego, w konsekwencji czego nie uzyskano planowanej kwoty dochodûw. W dziale 79 ñ Oúwiata i wychowanie, nie wykonano planowanej kwoty z czynszu mieszkaniowego z uwagi na zaleg oúê z tytu u tej naleønoúci.

7 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3430 ó Poz Wp ywy z hali sportowej przy gimnazjum uzyskano wyøsze od planowanych, poniewaø wiícej by o korzystajπcych za odp atnoúciπ niø zak adano na etapie planowania. W dziale 86 ñ Opieka Spo eczna, zwiíkszenie wp ywûw z op at za us ugi opiekuòcze uzyskano przez podwyøszenie odp atnoúci za us ugi wykonywane przez opiekunki OPS-u z kwoty 4,50 na 5,10 za godziní a za us ugi w ramach pomocy sπsiedzkiej z 2,40 na 2,90. ZwiÍkszy a sií rûwnieø iloúê osûb korzystajπcych z tych us ug. Nie otrzymano w pe ni wysokoúci dotacji na: ñ zasi ki rodzinne, pielígnacyjne i wychowawcze ñ sk adki ubezpieczenia zdrowotnego. W dziale 87 ñ Kultura fizyczna i sport, z dzierøawy hotelu planowano wynikajπcπ z umowy kwotí z dzierøawca dokona wp aty z a na pozosta π kwotí naleønoúci z oøy 27 grudnia 2000 r. wniosek do Zarzπdu Gminy i Miasta z proúbπ o zaliczenie na poczet rozliczeò z tytu u rozbudowy czíúci gastronomicznej hotelu. Wniosek w trakcie za atwiania. W dziale 90 ñ Dochody od osûb prawnych, od osûb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajπcych osobowoúci prawnej. Wp ywy z udzia u w podatku dochodowym od osûb fizycznych planowane na podstawie informacji Ministerstwa FinansÛw zaplanowano w kwocie z. W I pû roczu plan zosta zmniejszony przez Ministerstwo FinansÛw do kwoty z a faktyczne wp ywy wynios y z Potrπcone z podatku dochodowego sk adki zdrowotne znacznie obniøy y dochody gmin z tego podatku. Wp ywy 2000 r. by y niøsze od wp ywûw w 1999 roku o z Udzia w podatku dochodowym od osûb prawnych na 2000 r. planowano w niøszej wysokoúci od przewidywanego wykonania w 1999 r. w zwiπzku z obniøeniem skali podatkowej a okaza o sií, øe wykonanie znacznie przekroczy o planowanπ kwotí. Podatek ten jest realizowany i przekazywany do gminy przez UrzÍdy Skarbowe w Polsce. W planie dochodûw z podatku od úrodkûw transportowych za oøono wp ywy z likwidacji zaleg oúci, ktûrych w ca oúci nie uda o sií úciπgnπê mimo prowadzonej windykacji. Dochody z podatku od spadkûw i darowizn uzaleønione by y od iloúci i wartoúci spadkûw i darowizn w 2000 r. dlatego znacznie przekroczy y planowanπ kwotí. Wp ywy z karty podatkowej ulegajπ z roku na rok zmniejszeniu. Podatnicy przechodzπ na inne formy opodatkowania. Mimo zmniejszenia planu wykonanie 2000 roku by o najniøsze z ostatnich 3 lat. Dochody z tego podatku realizuje Urzπd Skarbowy w Nowym Tomyúlu. W dziale 91 ñ Administracja paòstwowa i samorzπdowa, nie úciπgniíto naleønoúci z tytu u czynszûw (sprawy przekazano Radcy Prawnemu celem skierowania do Sπdu). ZwiÍkszenie dochodûw z tytu u zezwoleò na sprzedaø napojûw alkoholowych wystπpi o z uwagi na wydanie nowych zezwoleò. Wydano 32 zezwolenia dla detalu i 11 dla gastronomii. Nie zrealizowano planowanej kwoty ze sprzedaøy us ug telekomunikacyjnych, ktûre to wp ywy w II pû roczu zmniejsza y poniesione koszty a nie stanowi y dochodu. Planu nie skorygowano. W dziale 94 ñ Finanse, planowane dochody z odsetek od úrodkûw na rachunku bankowym by o trudne do przewidzenia, poniewaø úrodki na rachunku sπ p ynne. Na wysokoúê uzyskanej kwoty mia y wp yw okresowe lokaty wolnych úrodkûw. Ubytek dochodûw w asnych z tytu u obniøenia gûrnych stawek podatkûw i op at wynosi z, co stanowi o 0,34% uzyskanych dochodûw w asnych. Obniøenie dotyczy o podatku od nieruchomoúci. Ubytek dochodûw w asnych z tytu u ulg, odroczeò, umorzeò i zaniechaò poboru wynosi z, co stanowi o 1,01% uzyskanych dochodûw w asnych. Ubytek dotyczy : ñ podatku rolnego w kwocie 624 z z tytu u umorzenia naleønoúci dla 7 podatnikûw, ñ podatku od nieruchomoúci w kwocie z z tytu u umorzenia kwoty z dla 63 podatnikûw, odroczenie terminu p atnoúci kwoty z dla 5 podatnikûw, zaniechania poboru od jednostek organizacyjnych gminy uchwa π nr XV/107/99 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 1999 r., ñ podatku od úrodkûw transportowych z tytu u umorzenia zaleg oúci z lat ubieg ych dla 31 podatnikûw na πcznπ kwotí z, ñ podatku dochodowego op acanego w formie karty podatkowej z tytu u obniøenia stawki podatkowej o 50% dla 1 podatnika co stanowi o kwotí 876 z, ñ podatku od psûw w kwocie 86 z z tytu u umorzenia naleønoúci 2 podatnikom oraz zaniechanie poboru podatku od jednego psa na terenie wsi dla wszystkich osûb prowadzπcych samodzielne gospodarstwo rolne uchwa π nr XV/ /108/99 Rady Miejskiej z 28 grudnia 1999 r, ñ op aty skarbowej z tytu u umorzenia naleønoúci w kwocie 138 z dla 1 podatnika i kwoty z z tytu u roz oøenia naleønoúci na raty, ñ wp at za zezwolenia na sprzedaø alkoholu z tytu u umorzenia kwoty 640 z dla jednej osoby. Odmownie za atwiono 13 wnioskûw. Windykacja naleønoúci prowadzona by a bieøπco. W ciπgu roku po terminach p atnoúci wystawiono upomnieò i 531 tytu Ûw egzekucyjnych. Ponadto wystawiono 384 decyzje okreúlajπce podatek od psûw i 171 decyzji okreúlajπcych wysokoúê podatku od úrodkûw transportowych oraz dokonano 9 wpisûw na hipotekí na kwotí z. W jednym przypadku sprawí skierowano do sπdu. Mimo to na koniec roku wystπpi y zaleg oúci w πcznej kwocie z WiÍksze zaleg oúci wystπpi y: ñ w podatku od nieruchomoúci z z tego: ñ od osûb prawnych z ñ od osûb fizycznych z w tym nieúciπgalne od osûb prawnych wynoszπ z, ktûre bídπ sukcesywnie odpisywane w okresach piícioletnich. Pozosta e zaleg oúci úciπgalne znajdujπ sií w UrzÍdzie Skarbowym, w Sπdzie i u Syndyka Masy Upad oúciowej. ñ w podatku dochodowym op aconym w formie karty podatkowej z z tego: naleønoúci nieúciπgalne wynoszπ z i bídπ odpisywane sukcesywnie w okresach piícioletnich Podatek ten realizowany jest przez Urzπd Skarbowy w Nowym Tomyúlu ñ w podatku od úrodkûw transportowych z

8 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3431 ó Poz z tego: ñ od osûb prawnych z ñ od osûb fizycznych z W tym podatku zaleg oúci ogû em uleg y zmniejszeniu od osûb fizycznych o z a od osûb prawnych wzros y o z ñ w podatku rolnym z ñ od osûb prawnych ñ ñ od osûb fizycznych z zaleg oúci przekazano do úciπgniícia przez Urzπd Skarbowy. ñ w podatku dochodowym od osûb prawnych stanowiπcym udzia gminy z Podatek ten rozliczany jest przez Urzπd Skarbowy Warszawa ñ MokotÛw ñ ze sprzedaøy mienia komunalnego z z tego: ñ sprzedaøy nieruchomoúci po ìpromaguî z sprawa znajduje sií w Sπdzie w Poznaniu od piíciu lat ñ z tytu u sprzedaøy lokali mieszkalnych z z naleønoúci roz oøonych na raty ñ z przypisanych odsetek od zaleg oúci z tytu u sprzedaøy nieruchomoúci po ìpromaguî z NaleønoúÊ zg oszono do Sπdu wraz z naleønoúciπ g Ûwnπ. ñ z dzierøawy hotelu z dzierøawca hotelu z oøy wniosek do Zarzπdu o zaliczenie zaleg ej kwoty w poczet rozliczenia kosztûw dobudowy czíúci gastronomicznej hotelu. Sprawa w toku rozpatrzenia przez Zarzπd. ñ z dzierøawy gruntûw z zaleg oúê sukcesywnie sp acana. ñ z czynszûw mieszkaniowych z dwie sprawy przekazano do Radcy Prawnego celem skierowania spraw do Sπdu. Nadp aty wystπpi y w dziale 74 i 90 na ogûlnπ kwotí z WYDATKI Realizacja wydatkûw przebiega a zgodnie z za oøeniami uchwa y budøetowej z uwzglídnieniem zmian w ciπgu roku. Z ogûlnej kwoty wydatkûw 93,4% stanowi y wydatki bieøπce a 6,6% wydatki majπtkowe. STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATK W BUDØETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2000

9 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3432 ó Poz Wykonanie wydatkûw wg dzia Ûw i rozdzia Ûw klasyfikacji budøetowej przedstawia za πcznik nr 2 do sprawozdania. Wykonanie wydatkûw w poszczegûlnych dzia ach nie odbiega a w sposûb znaczπcy od wielkoúci planowanych. RÛønice miídzy planem a wykonaniem powsta y ze wzglídu na brak moøliwoúci precyzyjnego okreúlenia wartoúci poszczegûlnych zadaò na etapie planowania, oszczídnego gospodarowania úrodkami a w szczegûlnoúci przez stosowanie ustawy o zamûwieniach publicznych. Pozosta e niewielkie odchylenie od planu zmniejszy y planowany deficyt budøetu za 2000 rok. Stosunkowo niskie wykonanie wystπpi o w dziale 74 ñ Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne us ugi komunalne: W rozdz.7523 ñ Ochotnicze Straøe Poøarne nie dokonano planowanego wydatku w kwocie z na karosacjí samochodu poøarniczego, poniewaø Zarzπd Woj. Zwiπzku OSP zawiadomi gminí, øe ze wzglídu na brak úrodkûw bídzie wspû finansowa to zadanie w 2001 r. W rozdz.7551 ñ Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan z wydatkowano z z uwagi na przesuniície opracowaò planistycznych (zmiany planûw na wnioski mieszkaòcûw) na 2001 rok. W rozdz.7552 ñ Gospodarka gruntami i nieruchomoúciami nie wydatkowano planowanej kwoty na wykup gruntûw w zwiπzku z przesuniíciem rozpraw administracyjnych dotyczπcych wykupu gruntûw pod drogi na nastípny rok budøetowy. W roku sprawozdawczym dominujπcπ pozycjí w wydatkach budøetu stanowi y wydatki na oúwiatí i wychowanie 50,5%, opiekí spo ecznπ 10,7%, administracjí paòstwowπ i samorzπdowπ 11,5%, gospodarkí komunalnπ i mieszkaniowπ 8,9%, kulturí i sztukí 6,3%, transport 4,9%, pozosta e dzia y πcznie 7,2%. Wykonanie wydatkûw wg rodzaju przedstawia poniøsza czíúê tabelaryczna. RZECZOWO-FINANSOWE WYKONANIE WYDATK W BUDØETU GMINY I MIASTA ZA 2000 ROK

10 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3433 ó Poz. 1206

11 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3434 ó Poz. 1206

12 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3435 ó Poz. 1206

13 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3436 ó Poz. 1206

14 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3437 ó Poz. 1206

15 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3438 ó Poz. 1206

16 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3439 ó Poz. 1206

17 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3440 ó Poz. 1206

18 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3441 ó Poz Jak wynika z powyøszego zestawienia najwiíkszπ pozycjí w budøecie stanowi y wydatki na oúwiatí i wychowanie 50,5%. èrûd em finansowania tej dzia alnoúci by y: ñ subwencja oúwiatowa z ñ dotacje z budøetu paòstwa na dofinansowanie zadaò w asnych z ñ w asne úrodki gminy z ñ kredyt bankowy na pokrycie skutkûw wzrostu wynagrodzeò dla nauczycieli z z ñ úrodki z budøetu paòstwa ze zwrotu wydatkûw na infrastrukturí technicznπ z z Z powyøszej kwoty finansowano nastípujπce rodzaje dzia alnoúci: ñ Szko y podstawowe z ñ Gimnazja z ñ Dowoøenie uczniûw do szkû z ñ Stypendia z ñ Zespo y Ekonomiczno-Administracyjne SzkÛ z ñ Przedszkola z ñ Przedszkola przy szko ach podstawowych z ñ åwietlice dla uczniûw i wychowankûw z ñ Kolonie, obozy i dzieciòce z ñ Pozosta a dzia alnoúê z z ñ Budowa chodnikûw przy Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu ze zwrotu úrodkûw na infrastrukturí technicznπ z z Z wydatkowanej kwoty 75,2% stanowi y wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeò w kwocie z pozosta e wydatki 24,8% z wydatki na remonty bieøπce z wydatki inwestycyjne z pozosta a kwota z stanowi a wydatki zwiπzane z utrzymaniem i funkcjonowaniem dzia alnoúci placûwek oúwiatowo-wychowawczych. Znaczne wydatki budøetu gminy to wydatki na OpiekÍ Spo ecznπ. Na ten cel wydatkowano z årodki pochodzi y z nastípujπcych ürûde : ñ dotacja z budøetu paòstwa na zadania zlecone z ñ dotacja z budøetu paòstwa na dofinansowanie zadaò w asnych z ñ w asne úrodki gminy z ñ dotacja z funduszu kombatantûw z Wydatki w tym dziale to: Us ugi opiekuòcze z Zasi ki i pomoc w naturze z Utrzymanie Oúrodka Pomocy Spo ecznej z Dodatki mieszkaniowe z Zasi ki rodzinne, pielígnacyjne i wychowawcze z Pozosta a dzia alnoúê z W okresie sprawozdawczym z rûønych form pomocy spo ecznej skorzysta o 585 gospodarstw domowych. W ramach zadaò zleconych pomocπ objíto 278 gospodarstw a w ramach zadaò w asnych 471 gospodarstw:

19 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3442 ó Poz Zadania zlecone: ñ zasi ki sta e 42 osoby ñ zasi ki wyrûwnawcze 22 osoby ñ renty socjalne 84 osoby ñ zasi ki celowe 89 gospodarstw domowych ñ gwarantowane zasi ki okresowe 17 osûb ñ ochrona macierzyòska 49 osûb ñ zasi ki rodzinne 23 osoby ñ zasi ki pielígnacyjne 45 osûb ñ pomoc kombatantom 10 osûb ñ sk adki na ubezpieczenie zdrowotne 164 osoby sk adki emerytalno-rentowe 53 osoby ñ przeciwdzia anie skutkom suszy 9 gospodarstw domowych Zadania w asne: ñ doøywianie w szko ach 287 dzieci ñ bony obiadowe 16 osûb ñ us ugi opiekuòcze 80 osûb ñ zasi ki celowe (opa, øywnoúê, leki, energia, podríczniki, odzieø, obuwie) 391 gospodarstw domowych ñ wyprawki dla dzieci 14 osûb ñ zakup opa u z dowozem 90 gospodarstw domowych ñ wigilia 70 osûb Wydano 767 decyzji o przyznaniu dodatkûw mieszkaniowych na kwotí z, wyp acono z z tego dla mieszkaòcûw: ñ zasobûw SpÛ dzielni Mieszkaniowej z ñ zasobûw Zak adu Gospodarki Komunalnej z ñ zasobûw zak adowych z ñ innych osûb prywatnych z z ñ op aty pocztowe z z ze úrodkûw gminy wydatkowano z z dotacji z budøetu paòstwa z W dziale 89 ñ RÛøna dzia alnoúê finansowano zadania: Promocja gminy. Wydatki promocyjne gminy wynios y z W ramach tej kwoty wykonano liczne materia y promocyjne: ñ miniatury ìkosza 2000î i inne wyroby z wikliny na kwotí z ñ gadøety na kwotí z ñ plakaty i karnety o Nowym Tomyúlu na kwotí z ñ teczki z herbem i napisem ìnowy Tomyúlî na kwotí z ñ obrazy z pejzaøem Nowego Tomyúla na kwotí z ñ filmy promocyjno-reklamowe na kwotí z ñ imprezy promocyjne na kwotí z ñ wydawnictwa (foldery, plany miasta, kalendarze) na kwotí z ñ filmy, baterie, zdjícia, kasety video na kwotí z ñ pozosta e materia y na kwotí z WspÛ praca z zagranicπ. Poniesione wydatki na ten cel wynios y z W ramach wspû pracy z zagranicπ odbyto 5 podrûøy s uøbowych do zaprzyjaünionych miast partnerskich w Niemczech i Francji. Gmina goúci a rûwnieø przedstawicieli tych miast w Polsce. W dziale 91 ñ Administracja paòstwowa i samorzπdowa wydatkowano πcznie z z tego: UrzÍdy WojewÛdzkie z Utrzymanie UrzÍdu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludnoúci i Obrony Cywilnej zadania zlecone z úrodki gminy z wynagrodzenia osobowe pracownikûw z pochodne od wynagrodzeò z pozosta e wydatki z to: ñ podrûøe s uøbowe krajowe 883 z ñ zakup materia Ûw i wyposaøenia z ñ koszty energii, wody i gazu z ñ op aty pocztowe z ñ op aty telefoniczne z ñ prace zlecone 543 z ñ koszty szkolenia pracownikûw z ñ odpis na zak adowy fundusz úwiadczeò z Rady gmin (miast) z Utrzymanie Rady Gminy, Zarzπdu Gminy i Komisji Z tego: diety radnych i cz onkûw spoza Rady z podrûøe s uøbowe krajowe z zakup materia Ûw i wyposaøenia z op aty pocztowe i telefoniczne z koszty szkolenia z ubezpieczenie radnych z wydatki reprezentacyjne z UrzÍdy gmin (miast) z wynagrodzenie z pochodne od wynagrodzeò z pozosta e wydatki z ñ podrûøe s uøbowe i rycza ty za uøywanie w asnych samochodûw do celûw s uøbowych z ñ zakup obuwia dla sprzπtaczek 308 z ñ zakup artyku Ûw biurowych z ñ zakup sprzítu komputerowego z ñ zakup ksiπøek i czasopism z ñ zakup úrodkûw czystoúci i BHP z ñ zakup drobnego sprzítu z ñ zakup materia Ûw zwiπzanych z remontem pomieszczeò z ñ op aty pocztowe z ñ op aty telefoniczne z ñ naprawa maszyn, sprzítu, instalacji komputerowej z ñ prace zlecone z ñ us ugi remontowe z ñ energia elektryczna i cieplna z ñ koszty i prowizje bankowe z ñ koszty szkolenia z ñ ubezpieczenie budynku i sprzítu z ñ odpis na zak adowy fundusz úwiadczeò socjalnych z ñ zakup zestawûw komp. i progr., kserokopiarki z Pozosta a dzia alnoúê z Utrzymanie Straøy Miejskiej wynagrodzenie z pochodne od wynagrodzeò z

20 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3443 ó Poz pozosta e wydatki z ñ ekwiwalent na zakup sortûw mundurowych z ñ odszkodowanie powypadkowe z ñ podrûøe s uøbowe krajowe 369 z ñ zakup paliwa z ñ remont samochodu z ñ zakup czíúci do samochodu z ñ rozmowy telefoniczne z ñ ubezpieczenie samochodu z ñ przeglπd techniczny samochodu 95 z ñ odpis na zak adowy fundusz úwiadczeò socjalnych z ñ wynagrodzenie prowizyjne so tysûw z ñ diety dla so tysûw z ñ podrûøe s uøbowe krajowe z ñ zakup materia Ûw z ñ op aty telefoniczne so tysûw z ñ sk adki na Stowarzyszenia i WOKiSS z ñ op aty komornicze z WYDATKI MAJ TKOWE Na wydatki majπtkowe przeznaczono w budøecie gminy kwotí z Po zmianach w ciπgu roku kwota ta wzros a do z co stanowi o 6,6% ogûlnej kwoty wydatkûw budøetu. Wydatkowano z z tego przeznaczono na: ñ zadania inwestycyjne z ñ zakupy inwestycyjne z ñ dotacjí dla powiatu na wspû finansowanie zakupu urzπdzenia gaúniczego dla Komendy Powiatowej PaÒstwowej Straøy Poøarnej z Zadania inwestycyjne finansowane z budøetu gminy zaplanowano w siedmiu dzia ach gospodarki narodowej. Wykonanie zadaò przebiega o zgodnie z planem. Wykaz zadaò inwestycyjnych finansowanych z budøetu gminy w 2000 roku przedstawia poniøsze zestawienie.

21 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3444 ó Poz. 1206

22 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3445 ó Poz ZwiÍkszenie úrodkûw na inwestycje w budøecie gminy nastπpi o poprzez wprowadzenie zmian wynikajπcych z przyznania gminie dotacji z budøetu paòstwa: ñ w dziale 40 ñ Rolnictwo kwotí z na wodociπgowanie wsi Przy Ík. ñ w dziale 70 ñ Gospodarka komunalna kwotí z otrzymanπ jako zwrot úrodkûw wydanych przez gminí na infrastrukturí technicznπ przeznaczono na uzbrojenie terenûw pod budownictwo mieszkaniowe. ñ w dziale 79 ñ Oúwiata i wychowanie kwotí z otrzymanπ jako zwrot úrodkûw wydanych przez gminí na infrastrukturí technicznπ przeznaczono na budowí chodnikûw przy Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu. Natomiast w ramach przeniesieò kwoty z z zadania budowa chodnika ul. Konopnickiej oraz z zadania budowa chodnika ul. Broniewskiego z przeniesiono z na gazyfikacjí gminy a z na wydatki bieøπce ñ remont przepustûw na drogach gminnych. Ze úrodkûw rezerwy budøetowej z przeznaczono na zakup programûw i zestawu komputerowego dla Parku Miejskiego. Zadania inwestycyjne poza úrodkami budøetowymi realizowano ze úrodkûw mieszkaòcûw gminy przez Komitety Spo eczne. Wp ywy úrodkûw KomitetÛw Spo ecznych wynios y z a dotyczy y: ñ wodociπgowania wsi Kozie Laski z ñ wodociπgowania wsi Przy Ík z ñ wodociπgowania wsi Wytomyúl z ñ wodociπgowania wsi PaproÊ z ñ wodociπgowania wsi Nowa Boruja z ñ uzbrojenia terenûw pod budownictwo z Na wodociπg Wytomyúl wp at dokona y: ñ PaÒstwowy Zak ad UbezpieczeÒ z ñ Nadleúnictwo Grodzisk z ñ Agencja W asnoúci Rolnej Skarbu PaÒstwa z Z Gminnego Funduszu Ochrony årodowiska przeznaczono na zadanie ìzagospodarowanie cieku wodnegoî kwotí z årodki z UrzÍdu WojewÛdzkiego w kwocie z wp yní y bezpoúrednio na rachunek budowy Zespo u SzkÛ Zawodowych. Z odsetek od úrodkûw na rachunkach inwestycyjnych uzyskano z a ze sprzedaøy specyfikacji z W roku sprawozdawczym realizowano przede wszystkim zadania kontynuowane. Nak ady inwestycyjne 2000 r. wynios y z a dotyczy y nastípujπcych zadaò:

23 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3446 ó Poz Stan úrodkûw na rachunku UGiM wynosi z Stan úrodkûw na rachunku Oúrodka Oúwiaty i Sportu wynosi z W roku sprawozdawczym zakoòczono nastípujπce zadania inwestycyjne: ñ budowí nawierzchni ul. Tuwima ñ gazyfikacjí w gminie ñ budowí πcznika od ul. Wiatrakowej do ul. ZbπszyÒskiej ñ budowí úcieøki rowerowej II etap ñ budowí chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu ñ I etap wodociπgowania wsi Przy Ík ñ I etap wodociπgowania wsi Nowa Boruja. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Gmina poza wykonywaniem zadaò w asnych wykonuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rzπdowej. Na wykonanie tych zadaò gmina otrzyma a úrodki z budøetu paòstwa w formie dotacji. W okresie sprawozdawczym zakres wykonywanych zadaò zleconych obejmowa 7 dzia Ûw gospodarki narodowej. Na wykonanie tych zadaò gmina otrzyma a dotacjí w πcznej kwocie z nie przekazano w pe nej wysokoúci planowanej w dziale 86 ñ Opieka Spo eczna dotacji na zasi ki rodzinne, pielígnacyjne i wychowawcze o z na sk adki ubezpieczenia zdrowotnego o z Nie wykorzystane úrodki dotacji celowych na zadnia zlecone zosta y zwrûcone dysponentom dotacji w styczniu 2001 r.: ñ z dzia u 86 ñ Opieka Spo eczna 3,08 z na zasi ki rodzinne, pielígnacyjne i wychowawcze ñ z dzia u 89 ñ RÛøna dzia alnoúê 0,86 z na aktualizacjí rejestru gospodarstw rolnych i dzia ek ñ z dzia u 99 ñ UrzÍdy naczelnych organûw w adzy, kontroli i sπdownictwa 8,42 z na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborcûw. W dziale 91 ñ Administracja paòstwowa i samorzπdowa rozdz.9142 ñ UrzÍdy WojewÛdzkie otrzymana dotacja w kwocie z pokry a tylko 66,0% niezbídnych wydatkûw. Gmina do oøy a do tego zadania z

24 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3447 ó Poz Wykonanie planûw finansowych zadaò zleconych gminie za rok DOTACJE

25 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3448 ó Poz. 1206

26 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3449 ó Poz WYDATKI

27 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3450 ó Poz. 1206

28 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3451 ó Poz. 1206

29 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3452 ó Poz GOSPODARKA POZABUDØEOWA Zak ady budøetowe Poza budøetem zadania gminy wykonywane by y przez jednostki gospodarki pozabudøetowej w formie zak adûw budøetowych. Dzia alnoúê tych zak adûw oparta by a na dochodach w asnych i dotacji przedmiotowych z budøetu gminy. Wykonanie przychodûw i wydatkûw zak adûw budøetowych za rok πcznie dochody wykonano w 101,2% a wydatki w 102,0%. DotacjÍ z budøetu przekazano w 100,0% planowanych kwot. Ujemny stan úrodkûw obrotowych na koniec roku wystπpi w zwiπzku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia w koszty roku sprawozdawczego. Zak ad budøetowy pod nazwπ ìpark Miejskiî zajmujπcy sií utrzymaniem parku, zieleni miejskiej i ZOO z uwagi na osiπgane znikome dochody w asne przekszta cony zosta z dniem 1 kwietnia 2000 r. w jednostkí budøetowπ. Sprawozdanie przedstawia tylko dochody i wydatki I kwarta u 2000 roku. Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje sií administrowaniem budynkûw i lokali komunalnych. W 2000 roku Zak ad prowadzi swojπ dzia alnoúê w oparciu o w asne dochody bez dotacji z budøetu. Dochody wykonano w 110,9% a stanowi y je: ñ czynsze za lokale mieszkalne z ñ czynsze za lokale uøytkowe z ñ czynsze za garaøe i komûrki z ñ op aty za wodí i úcieki z ñ op aty za centralne ogrzewanie z ñ op aty za wywûz nieczystoúci z ñ podatek od nieruchomoúci z ñ reklamy z ñ pozosta e dochody z z Wydatki wykonano w 102,2% a stanowi y je: ñ wynagrodzenia osobowe pracownikûw z ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne z ñ pochodne od wynagrodzeò z ñ podatek od nieruchomoúci, ubezpieczenia i rûøne op aty i sk adki z ñ wydatki rzeczowe z z tego: koszty przeprowadzonych remontûw z Razem z Przedszkola jako zak ad budøetowy finansowo obs ugiwane sπ przez Oúrodek Oúwiaty i Sportu. Dochody wykonano w kwocie z, tj. 101,0% planowanej kwoty. Dochody w asne to: ñ wp aty rodzicûw na øywienie z ñ op ata sta a z ñ wp ywy z czynszu z ñ rozliczenie z lat ubieg ych 210 z ñ odsetki od úrodkûw na rachunku bankowym z Razem z Dotacja z budøetu z Dotacja stanowi 81,1% dochodûw ogû em. Wydatki zrealizowano w kwocie z, tej. 102,2% planowanej kwoty a stanowi y je: ñ wynagrodzenie osobowe pracownikûw z ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne z ñ pochodne od wynagrodzeò z ñ pozosta e wydatki rzeczowe z na úrodki øywnoúci z na remonty z

30 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3453 ó Poz Na terenie gminy prowadzonych jest 8 przedszkoli o 30 oddzia- ach. Wed ug stanu na koniec 2000 roku z us ug przedszkoli korzysta o 669 dzieci. W przedszkolach zatrudnionych jest 58 nauczycieli, 58 pracownikûw obs ugi i 8 pracownikûw administracji. Ø obek jest samodzielnym zak adem budøetowym. Dochody wykonano w kwocie z co stanowi 103,1% planowanej kwoty. Dochody w asne to: ñ wp aty rodzicûw na øywienie z ñ op ata sta a z ñ wp ywy za wynajem lokali dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z ñ rozliczenia z lat ubieg ych 100 z ñ rozliczenie sk. emerytalnej pracownikûw o umiarkowanym stopniu niesprawnoúci z ñ odsetki od úrodkûw na rach. bankowym z Dotacje z budøetu w kwocie z przekazana zosta a w pe nej wysokoúci. Dotacja stanowi 81,9% dochodûw ogû em. Wydatki zrealizowano w kwocie z, co stanowi 106,0% planowanej kwoty a stanowi y je: ñ wynagrodzenie osobowe pracownikûw z ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne z ñ pochodne od wynagrodzeò z ñ pozosta e wydatki rzeczowe z na úrodki øywnoúci z W Ø obku zatrudnionych jest 15 pracownikûw na 14 etatach. Wg stanu na koniec roku z us ug Ø obka korzysta o 52 dzieci. Dzia alnoúê pozabudøetowa prowadzona jest rûwnieø przez dwie instytucje kultury. Miejskπ i Powiatowπ BibliotekÍ Publicznπ, Nowotomyski Oúrodek Kultury, ktûry obs uguje finansowo úwietlice wiejskie. Instytucje te otrzymujπ na swojπ dzia alnoúê dotacjí przedmiotowπ z budøetu gminy. W roku sprawozdawczym gmina przekaza a planowanπ dotacjí w πcznej kwocie z, ñ ze úrodkûw gminy z ñ ze úrodkûw powiatu z Wykonanie planowanych dotacji przedstawia poniøsze zestawienie. Wykonanie planowanych dotacji z budøetu gminy dla instytucji kultury za rok 2000 årodki specjalne W ramach úrodkûw specjalnych Oúrodek Oúwiaty i Sportu prowadzi øywienie w szko ach. Wykonanie finansowe tego úrodka przedstawia poniøsze zestawienie. Wykonanie planu finansowego przychodûw i wydatkûw úrodkûw specjalnych za rok 2000

31 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3454 ó Poz Fundusze celowe Gmina prowadzi rachunek Gminnego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej. Na rachunku tym gromadzone sπ úrodki na zadania zwiπzane z ochronπ úrodowiska. Dochody tego funduszu to wp ywy z rozliczenia op at za gospodarcze korzystanie ze úrodowiska. W roku sprawozdawczym gmina otrzyma a z tego tytu u z Wykonanie przychodûw i wydatkûw za 2000 rok przedstawia poniøsza czíúê tabelaryczna. Wykonanie planu finansowego przychodûw i wydatkûw gminnego funduszu ochrony úrodowiska i gospodarki wodnej za rok 2000 POZOSTA E ZADANIA W uchwale budøetowej wyodríbniono dochody z tytu u wydawania zezwoleò na sprzedaø napojûw alkoholowych w planowanej wysokoúci z Poniewaø wp ywy I pû rocza okaza y sií wyøsze od planowanych zwiíkszono plan do z Ostatecznie zrealizowane dochody wynios y z co stanowi 103,1% kwoty planowanej. Powyøsze dochody zgodnie z ustawπ o przeciwdzia aniu alkoholizmowi przeznaczono na realizacjí zadaò okreúlanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiπzywania problemûw alkoholowych. Wydatkowano z, z tego na prowadzenie profilaktyki z a na prowadzenie dwûch úwietlic socjoterapeutycznych z W ramach prowadzonej profilaktyki Komisja Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych odby a 11 posiedzeò, na ktûrych rozpatrywano wnioski dotyczπce przymusowego leczenia. Prowadzono rozmowy z osobami uzaleønionymi i ich rodzinami, kierowano wnioski do bieg ego sπdowego i do Sπdu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. przeprowadzono wywiady úrodowiskowe, prowadzono kontrole punktûw sprzedaøy i konsumpcji pod kontem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci. Zakupiono 19 programûw profilaktycznych w formie spektakli teatralnych dla dzieci i m odzieøy ze szkû podstawowych, gimnazjum i szkû úrednich. Dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zakupiono test do badaò dzieci z problemami. Dla Powiatowej Komendy Policji zakupiono aparat z przeznaczeniem na telefon zaufania. Zakupiono i przekazano dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w MiÍdzyrzeczu sprzít do wyposaøenia sali terapeutycznej dla osûb uzaleønionych. Zakupiono ksiπøki i kalendarze o tematyce przeciwalkoholowej. Przez ca y rok sprawnie dzia a Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w ktûrym zatrudniono trzech terapeutûw. Z porad Punktu skorzysta o 250 osûb. Zorganizowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci z rodzin patologicznych z czego skorzysta o 126 dzieci. Zorganizowano wyjazd grupy terapeutycznej osûb uzaleønionych na zajícia do CzÍstochowy. Prowadzono zajícia w dwûch úwietlicach socjoterapeutycznych w Nowym Tomyúlu i w Starym Tomyúlu z dzieêmi.

32 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3455 ó Poz Ze úwietlic korzysta o 60 dzieci. W úwietlicy zatrudnionych by o 8 osûb na umowy zlecenia w wymiarze 3 godzin dziennie. Ca oúciπ spraw zajmowa sií pe nomocnik do spraw przeciwdzia ania alkoholizmowi. Wykonanie planu dochodûw z tytu u wydawania zezwoleò na sprzedaø napojûw alkoholowych za rok 2000 Wykonanie planu wydatkûw na realizacjí zadaò okreúlajπcych w gminnym programie profilaktyki rozwiπzywania problemûw alkoholowych za rok 2000

33 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3456 ó Poz W wydatkach budøetu wyodríbniono wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w πcznej kwocie z, wydatkowano z Nie wykorzysta y przeznaczonych úrodkûw dwie jednostki a jedna czíúciowo.

34 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3457 ó Poz Na podstawie zawartych dwûch porozumieò z Powiatem Nowotomyskim gmina wykonywa a zadania powiatu, na ktûre otrzyma a úrodki. RealizacjÍ tych zadaò przedstawia poniøsze zestawienie. Dochody i wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaò na podstawie porozumieò miídzy jednostkami samorzπdu terytorialnego za rok 2000 DOCHODY

35 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3458 ó Poz WYDATKI ZOBOWI ZANIA Na poczπtek 2000 roku zobowiπzanie gminy z tytu u poøyczki z Narodowego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej wynosi o z W ciπgu roku w czterech kwartalnych ratach sp acono z Na koniec 2000 roku pozosta o do sp aty z W grudniu 2000 roku gmina zaciπgní a kredyt bankowy w kwocie z na pokrycie skutkûw wzrostu wynagrodzeò nauczycieli szkû podstawowych i gimnazjum. πczne zobowiπzanie gminy z tytu u poøyczki i kredytu wynosi na koniec roku z ñ ñ ñ ñ ñ ñ subwencji i dotacji celowych na zadania zlecone CzÍste zmiany w ciπgu roku Subwencja oúwiatowa nie pokrywajπca wydatkûw na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeò. Gmina zmuszona by a na ten cel zaciπgnπê kredyt. Niewystarczajπca dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rzπdowej w dziale 91 rozdz W roku sprawozdawczym gmina do oøy a do wykonania tej dzia alnoúci z Obniøenie wp ywûw z podatku dochodowego od osûb fizycznych Trudnoúci w odzyskaniu dochodûw z tytu u zaleg oúci podatkowych ñ ñ WNIOSKI Trudnoúci w dok adnym planowaniu Zbyt pûüne przekazywanie danych do budøetu ñ gûrnych stawek podatkowych Nowy Tomyúl, dnia 29 marca 2001 r. Burmistrz (ñ) mgr Henryk Helwing

36 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3459 ó Poz Za πcznik nr 1 do sprawozdania WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHOD W BUDØETU GMINY I MIASTA NOWY TOMYåL ZA ROK 2000

37 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3460 ó Poz. 1206

38 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3461 ó Poz. 1206

39 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3462 ó Poz. 1206

40 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3463 ó Poz. 1206

41 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3464 ó Poz. 1206

42 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3465 ó Poz. 1206

43 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3466 ó Poz Za πcznik nr 2 do sprawozdania WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATK W BUDØETU GMINY I MIASTA NOWY TOMYåL ZA ROK 2000

44 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3467 ó Poz. 1206

45 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3468 ó Poz. 1206

46 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3469 ó Poz INFORMACJA ZARZ DU GMINY OLSZ WKA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDØETU GMINY OLSZ WKA ZA 2000 ROK Budøet gminy OlszÛwka po dokonanych w ciπgu roku zmianach wynosi : Plan Wykonanie % Dochody gminy ,4 W tym: ñ dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzπdowej ,6 ñ pozosta e dotacje na zadania zlecone gminie innymi ustawami (Fundusz KombatantÛw) ,0 Wydatki gminy ,7 W tym: ñ wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rzπdowej ,6 ñ wydatki zlecone gminie innymi ustawami ,0 Wynik (dochody minus wydatki) Budøet gminy na 2000 rok by planowany deficytowy, ürûd em finansowania deficytu sπ wolne úrodki jako nadwyøka úrodkûw pieniíønych na rachunku bieøπcym budøetu gminy wynikajπca z rozliczeò kredytûw i poøyczek z lat ubieg ych w wysokoúci z (zwiπzane z przekazanπ w roku 1999 nagrodπ z Narodowego Funduszu Ochrony årodowiska) oraz poøyczka z WFOåiGW w Poznaniu w kwocie z zaciπgniíta na budowí kanalizacji sanitarnej w G Íbokiem. W I pû roczu 2000 roku dokonano nastípujπcych sp at poøyczek zaciπgniítych na Inwestycje gminne: Lp. WyszczegÛlnienie Stan zobowiaz.planowane Dokonane Stan zobowiπz. z tyt. poøyczek sp aty sp aty z tyt. poøyczek na w 2000 r. w 2000 r. na Zmiana systemu ogrzew. w bud Oúrodka Zdrowia Informacja o przebiegu wykonania budøetu gminy OlszÛwka za 2000 rok Budøet gminy OlszÛwka po dokonanych w ciπgu roku zmianach wynosi : Plan Wykonanie % Dochody gminy ,4 W tym: ñ dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzπdowej ,6 ñ pozosta e dotacje na zadania zlecone gminie innymi ustawami (Fundusz KombatantÛw) ,0 Wydatki gminy ,7 W tym: ñ wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rzπdowej ,6 ñ wydatki zlecone gminie innymi ustawami ,0 Wynik (dochody minus wydatki) Budøet gminy na 2000 rok by planowany deficytowy, ürûd em finansowania deficytu sπ wolne úrodki jako nadwyøka úrodkûw pieniíønych na rachunku bieøπcym budøetu gminy wynikajπca z rozliczeò kredytûw i poøyczek z lat ubieg ych w wysokoúci z (zwiπzane z przekazanπ w roku 1999 nagrodπ z Narodowego Funduszu Ochrony årodowiska) oraz poøyczka z WFOåiGW w Poznaniu w kwocie z zaciπgniíta na budowí kanalizacji sanitarnej w G Íbokiem. W I pû roczu 2000 roku dokonano nastípujπcych sp at poøyczek zaciπgniítych na Inwestycje gminne: Lp. WyszczegÛlnienie Stan zobowiaz.planowane Dokonane Stan zobowiπz. z tyt. poøyczek sp aty sp aty z tyt. poøyczek na w 2000 r. w 2000 r. na Zmiana systemu ogrzew. w bud Oúrodka Zdrowia 2.Oczyszczalnia úciekûw w OlszÛwce Kanalizacja sanitarna etap I OlszÛwka Kanalizacja sanitarna etap II w G Íbokiem ñ ñ ñ RAZEM: W roku 2000 umorzono poøyczki: na zmianí systemu ogrzewania w budynku Oúrodka Zdrowia w Umieniu w kwocie z i na budowí oczyszczalni úciekûw w kwocie z

47 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3470 ó Poz SzczegÛ owe wykonanie budøetu gminy przedstawia sií nastípujπco:

48 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3471 ó Poz. 1207

49 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3472 ó Poz. 1207

50 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3473 ó Poz. 1207

51 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3474 ó Poz. 1207

52 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3475 ó Poz. 1207

53 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3476 ó Poz. 1207

54 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3477 ó Poz. 1207

55 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3478 ó Poz Zestawienie przychodûw i wydatkûw Gminnego Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej: Lp.WyszczegÛlnienie Plan wykonanie % 1. Stan úrodkûw na poczπtek roku Przychody ,4 ñ op aty przekazane przez Urzπd Marsza kowski ,1 ñ odsetki na rachunku bankow.ñ Wydatki ,6 4.Stan úrodkûw na rachunku Na koniec 2000 roku Dochody gminy za 2000 rok zosta y wykonane w 100,3% w stosunku do kwot planowanych. G Ûwnymi ürûd ami dochodûw w asnych gminy sπ: ñ Udzia y w podatku dochodowym od osûb fizycznych przekazywane przez Ministerstwo FinansÛw plan ñ z, wykonanie z co stanowi 8,8% wykonanych dochodûw ogû em, ñ podatek rolny ñ wykonanie z co stanowi 8,7% wykonanych dochodûw, podatek rolny od osûb prawnych ñ plan ñ z, wykonanie ñ z tj. 78,8% planu, zaleg oúci wynoszπ kwotí z co stanowi 38,5% naleønoúci i dotyczy spû ki ìagro-serwisî ze S upcy, ktûra zakupi a grunty w DÍbowicach i zalega III i IV ratí podatku, naleønoúê jest úciπgana w drodze egzekucji podatkowej. Podatek rolny od ludnoúci ñ plan z, wykonanie z tj. 100,6% planu, zaleg oúci wynios y kwotí z tj. 20,3% naleønoúci. ñ podatek od nieruchomoúci ñ wykonanie z, co stanowi 4,7% wykonanych dochodûw, podatek od nieruchomoúci od osûb prawnych: plan ñ z, wykonanie z co stanowi 103,4%, zaleg oúci wynoszπ z, co stanowi 37% naleønoúci, zaleg oúci w podatku dotyczy PrzedsiÍbiorstw PKP ñ z oraz spû ka Meatpol ñ z Podatek od nieruchomoúci od osûb fizycznych: plan ñ z, wykonanie z co stanowi 131,9% planu, zaleg oúci wynoszπ, kwotí z i stanowiπ 10,8% naleønoúci, zaleg oúci dotyczy g Ûwnie spû ek cywilnych Ansa I Rolmat. ñ podatek od úrodkûw transportowych: plan z, wykonanie z tj. 101,2% planu, wykonanie tego dochodu stanowi zaledwie 1% wykonanych dochodûw ogû em, zaleg oúci wynoszπ kwotí z i dotyczπ zaleg oúci z lat ubieg ych. ñ podatek leúny: wp ywy wynios y kwotí z, w tym od osûb prawnych 593 z jedynym p atnikiem podatku jest Nadleúnictwo w Kole, od osûb fizycznych pobierany w ramach πcznego zobowiπzania pieniíønego ñ 926 z ñ dochody realizowane przez UrzÍdy Skarbowe, op ata skarbowa plan ñ z, wykonanie z tj. 84,5%, wp ywy z karty podatkowej: plan ñ z, wykonanie z tj. 79,9% planu, podatek od spadkûw i darowizn: plan z, wykonanie z ñ dochody uzyskane z mienia gminnego wynios y kwotí z co stanowi 2,3% wykonanych dochodûw, na dochody z mienia gminnego sk adajπ sií wp ywy z tytu u dzierøawy lokali uøytkowych w Oúrodku Zdrowia w Umieniu ñ z, dochody z najmu lokali mieszkalnych w Oúrodku Zdrowia oraz w pozosta ych budynkach gminnych z, dochody z tytu u sprzedaøy ñ z, w roku 2000 sprzedano budynek mieszkalny ñ Dom Nauczyciela w PonÍtowie GÛrnym, dochody z tytu u op at za wieczyste uøytkowanie ñ z w tym 520 z dotyczy op at za przekszta cenie wieczystego uøytkowania w prawo w asnoúci: Pozosta e dochody w asne gminy to wp ywy za úwiadectwa miejsca pochodzenia zwierzπt, wp ywy z dzierøawy obwodûw owieckich, odsetki od wp at podatkûw, op at i dochodûw z mienia dokonanych po terminie p atnoúci, odsetki na rachunku bankowym, wp ywy z us ug zwiπzanych z wywozem úciekûw na oczyszczalnií. Na skutek udzielonych przez gminí ulg, zwolnieò, obniøenia maksymalnych stawek podatkûw na dochody gminy w 2000 roku nie wp yní a kwota z, ñ z tytu u obniøenia maksymalnych stawek: w podatku rolnym ñ z, w podatku od nieruchomoúci ñ z, ñ z tytu u zastosowanych zwolnieò, umorzeò i odroczeò: w podatku rolnym ñ 368 z, w podatku od nieruchomoúci ñ

56 WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 66 ó 3479 ó Poz z, w podatku od úrodkûw transportowym ñ z, umorzone odsetki za zw okí ñ z, zwolnienia w podatku od posiadania psûw z OgÛlna kwota zaleg oúci na koniec roku 2000 wynios a kwotí z, wszystkie zaleg oúci sπ úciπgane w drodze windykacji podatkowej, czíúê naleønoúci wp yní a w m-cu styczniu i lutym 2001 roku. Na dochody gminy wp yní y z budøetu paòstwa subwencje w kwocie ñ z co stanowi 52% wykonanych dochodûw ogû em, ñ czíúê oúwiatowa subwencji ogûlnej w kwocie ñ z, ñ czíúê rekompensujπca subwencji ogûlnej ñ z, z tego z czíúê rekompensujπca utracone dochody w zwiπzku z czíúciowπ likwidacjπ podatku od úrodkûw transportowych, z ñ czíúê rekompensujπca utracone dochody z tytu u ustawowych ulg i zwolnieò w podatku rolnym i leúnym. ñ czíúê podstawowa subwencji ogûlnej ñ z Wielkoúci subwencji zosta y wykonane w 100% planowanych kwot. Na dochody gminy wp yní y w 2000 roku dotacje celowe z budøetu paòstwa na realizacjí zadaò w asnych gminy w πcznej kwocie z co stanowi 4,5% wykonanych dochodûw, ñ na pokrycie skutkûw wdroøenia Karty Nauczyciela jako pokrycie niedoszacowania ñ subwencji oúwiatowej ñ z, w tym z na szko y podstawowe, z na gimnazjum, ñ na zakup podrícznikûw szkolnych dla dzieci najuboøszych z, z tego z dla uczniûw szkû podstawowych, 719 z dla uczniûw gimnazjum, ñ na stypendia socjalne dla uczniûw ñ z, ñ na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytûw i rencistûw ñ z, ñ na rozbudowí Szko y Podstawowej o segment Gimnazjum w ubiance ñ z, ñ na wyp aty zasi kûw z tytu u pomocy spo ecznej na pokrycie skutkûw suszy ñ z, ñ na wyp aty dodatkûw mieszkaniowych ñ z, ñ na doøywianie uczniûw w szko ach ñ z RÛwnieø otrzymano dotacje z funduszy celowych w kwocie ñ z, ñ z Funduszu Ochrony GruntÛw Rolnych na remonty drûg gminnych w ramach rekultywacji ñ z, z tego kwota z dotyczy rozliczeò z roku 1999, ñ z Powiatowego Funduszu Ochrony årodowiska na zakup wagi na sk adowisko odpadûw komunalnych w kwocie z, ñ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zakup wagi i kontenerûw na sk adowisko odpadûw komunalnych w kwocie z Na dochody gminy wp yní y op aty za wydawane zezwolenia na sprzedaø alkoholu w kwocie ñ z, wydatki zwiπzane z realizacja gminnego programu profilaktyki i przeciwdzia ania alkoholizmowi wynios y kwotí ñ z Ponadto na dochody gminy wp ywajπ dotacje na realizacjí zadaò z zakresu administracji rzπdowej, plan dotacji zosta wykonany w 99,6%. Przekazano dotacje w kwocie z, co stanowi 10% wykonanych dochodûw na realizacje zadaò z zakresu: ñ oúwietlenia ulicznego nad drogami, dla ktûrych gmina nie jest zarzπdcπ tj. nad drogami powiatowymi i wojewûdzkimi w kwocie z, utrzymanie opieki spo ecznej, ñ wyp aty zasi kûw i zapomûg, plan z, przekazano ñ z, tj. 99,5% planu, ñ utrzymanie Gminnego Oúrodka Pomocy Spo ecznej ñ z, ñ wyp aty zasi kûw rodzinnych i pielígnacyjnych plan ñ z, wykonanie ñ z, tj. 98,6% planu, ñ na pokrycie sk adek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajπce úwiadczenia z pomocy spo ecznej plan ñ z, wykonanie ñ z tj. 98% planu, ñ na przeprowadzenie spisu rolnego zadanie zlecone przez Urzπd Statystyczny w kwocie z, ñ na zadanie zlecone w zakresie administracji paòstwowej (Urzπd Stanu Cywilnego, ewidencja ludnoúci) ñ z, ñ na zadania w zakresie obrony cywilnej (szkolenia, utrzymanie sprzítu) ñ 500 z, ñ na prowadzenie i aktualizacjí sta ego rejestru wyborcûw ñ 650 z, ñ na przeprowadzenie wyborûw Prezydenta RP ñ z W zakresie zadaò zleconych gminie innymi ustawami ñ Fundusz KombatantÛw przekazano dotacjí w kwocie planowanej ñ z Wydatki gminy zosta y wykonane w 98,7% planowanych. W roku na zadania inwestycyjne przekazano kwotí z, co stanowi 32% wykonanych wydatkûw, ñ w dz. 40 Rolnictwo ñ z, na budowí kanalizacji sanitarnej w G Íbokiem w czíúci dotyczπcej otrzymanej dotacji z budøetu paòstwa, ñ w dz. 50 Transport ñ z, w tym kwota z pozosta a niewydatkowana na rachunku inwestycyjnym i dotyczy úrodkûw niewygasajπcych z up ywem roku 2000, úrodki te zostanπ wykorzystane w I pû roczu 2001 roku. W roku 2000 dokonano remontu drûg gminnych w ramach rekultywacji w miejscowoúciach Adamin Kolonia, G Íbokie, ubianka i PonÍtÛw GÛrny o πcznej d ugoúci 4 km ñ przekazane dotacje ñ z, zap acono zobowiπzania dotyczπce remontu drûg z 1999 roku z, rozpoczíto modernizacjí drogi OlszÛwka G Íbokie ñ droga asfaltowa d ug. 3 km, w roku 2000 zap acono z, ñ w dz. 70 Gospodarka komunalna ñ z, wydatki dotyczπ: pokrycie zobowiπzaò dotyczπcych budowy oczyszczalni úciekûw i kanalizacji sanitarnej w OlszÛwce ñ z, budowa kanalizacji sanitarnej w G Íbokiem ñ z w tym 500 z dotyczy zakupu gruntu pod przepompownií w G Íbokiem, zakup kontenerûw i workûw na sk adowisko odpadûw komunalnych ñ z, zakup wagi na sk adowisko odpadûw komunalnych ñ z, roboty budowlane na oczyszczalni ñ przebudowa wjazdu ñ z, zakupiono wiaty przystankowe na kwotí z W roku 2000 oddano z inwestycji na úrodki trwa e kanalizacjí sanitarnπ w OlszÛwce d ugoúci 3763 mb, 75 szt. przykanalikûw o d ug mb, πczna wartoúê inwestycji z, oraz kanalizacja sanitarna w G Íbokiem d ugoúci 2029 mb, 21 szt. przykanalikûw o d ug. 745 mb, πczna wartoúê inwestycji ñ z ñ w dz. 79 Oúwiata i wychowanie ñ z, w tym z dotyczy zagospodarowania przy Szkole Podstawowej w PonÍto-

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/2005 Rady Gminy Ostrówek z dnia 05 lutego 2005 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK DOCHODY OGÓŁEM: 5.464.120 9.035.492 816.081 1 Wpływy z podatków

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 1 SPRAWOZDANIE Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budetowych na 2005 rok

Szczegółowy podział wydatków budetowych na 2005 rok Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 12/2005 Burmistrza Miasta Luba Szczegółowy podział wydatków budetowych na 2005 rok Zadania własne w złotych Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki - plan 1 O10 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. -INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Dz. Rozdz Wyszczególnienie PLAN na 2009 r. ( w zł ) Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 W DZIALE KOSZTY dział rozdział paragraf wyszczególnienie kwota w zł 1 2 3 4 5 6 710 70095 Gospodarka mieszkaniowa

załącznik Nr 1 W DZIALE KOSZTY dział rozdział paragraf wyszczególnienie kwota w zł 1 2 3 4 5 6 710 70095 Gospodarka mieszkaniowa DZIAŁ PRZYCHODÓW załącznik Nr 1 dział rozdział paragraf wyszczególnienie kwota w zł zmniejszenia zwiększenia 1 2 3 4 5 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekktryczną gaz i wodę. 400 40002 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 13 marca 2002 r. Nr 40

Poznañ, dnia 13 marca 2002 r. Nr 40 DZIENNIKURZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 13 marca 2002 r. Nr 40 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1145 ñ nr XXX/263/2001 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie przyjícia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) 1. 2. 3. 5. I. Dochody własne * 1.938.088. II. Subwencja ogólna 4.028.

Dochody budżetu. Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) 1. 2. 3. 5. I. Dochody własne * 1.938.088. II. Subwencja ogólna 4.028. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/139/2004 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 grudnia 2004 r. Dochody budżetu Lp. Dział klasyfikacji Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) Plan na 2005 1. 2. 3. 5. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. 1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. I. Sprawozdanie finansowe 1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta. Przydzielone środki na wydatki na 2011 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00

D O C H O D Y. Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Turek z dnia.. D O C H O D Y Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00 01095 Pozostała działalność 1 056,00 0750 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK Sprawozdanie Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiły 30 486,40

Bardziej szczegółowo