Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji. Audrey Azilazian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji. Audrey Azilazian"

Transkrypt

1 Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji Audrey Azilazian

2 Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA,w ramach realizacji projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej.

3 Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji Audrey Azilazian

4 Audrey Azilazian Spis treści: Wstęp: Krótki opis ekonomii społecznej w Europie Ekonomia społeczna we Francji i dotyczące jej pojęcia Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna i trzeci sektor Pojęcie przedsiębiorstwa solidarnego Statystyki i ramy prawne struktur tworzących ekonomię społeczną i solidarną we Francji Stowarzyszenia Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Kodeks Ubezpieczeń Wzajemnych Statystyki Fundacje ekonomii społecznej Definicja według ustawy dotyczącej mecenatu z 23 lipca Organizacje federacyjne kilka danych Przedsiębiorstwa przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu Metody finansowania ekonomii społecznej we Francji W ramach działalności bieżącej Dochody pochodzące od instytucji publicznych Ze środków prywatnych Finansowanie solidarne Oszczędzanie solidarne Przepisy podatkowe dotyczące finansów solidarnych Znak firmowy Finansol Doświadczenia Crédit Coopératif en France Bank spółdzielczy, uczestnik ekonomii społecznej i solidarnej Bank spółdzielczy W służbie ekonomii społecznej i solidarnej Podejście oparte na współpracy partnerskiej Otwarcie na społeczeństwo, na wszystkie inicjatywy alternatywne i na świat Podsumowanie Załącznik Załącznik Załącznik

5 Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji Wstęp: Krótki opis ekonomii społecznej w Europie Definicja gospodarki społecznej 1 : Claude Vienney podał systemową definicję określającą ekonomię społeczną w kategoriach aktorów (względnie zdominowanych, przez co ponoszących konsekwencje w swoim codziennym życiu i działaniach), działań (działań społecznie koniecznych, ale w nikłym stopniu, jeśli w ogóle, zapewnianych przez państwo lub przez rynek) oraz przynajmniej czterech szczegółowych zasad regulujących: 1) relacje pomiędzy spółdzielcami (praktyki demokratyczne); 2) relacje pomiędzy spółdzielcami i przedsiębiorstwem (określenie działalności przez spółdzielców); 3) relacje pomiędzy przedsiębiorstwem i spółdzielcami (dystrybucja nadwyżek lub alokacja zysków), oraz 4) przedsiębiorstwo lub podmiot wytwarzający towary/usługi jako taki (trwała własność spółdzielcza) (Lévesque i Ninacs, 1997). Według podanej definicji, ekonomia społeczna nie powinna być mylona z szarą strefą ani z gospodarką krajową (Lévesque et al., 1989: str. 9-52). Pomimo tego, istnieje wiele podejść teoretycznych usiłujących opisać ogromną różnorodność doświadczeń w zakresie ekonomii społecznej. Różnorodność tę zaobserwować można w szeregu praktyk w różnych krajach, jak też w różnych regionach. Inicjatywy społeczno-gospodarcze, niezależnie od tego, jak są nazywane ( ekonomia społeczna, gospodarka solidarna, trzeci sektor lub trzeci system ) są integralną częścią nowej gospodarki politycznej uznającej znaczenie wymiaru społecznego w wymiarze gospodarczym, co sprawia, że inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego są widoczne i uprawnione; ostatnio różnorodność ta odzwierciedla formułowane przez obywateli żądania istnienia bardziej odpowiedzialnej gospodarki. Z tej perspektywy ekonomia społeczna jest coraz bardziej doceniana nie tylko z powodu swoich określonych celów (zaspokojenie niespełnionych potrzeb), ale również dla swojego potencjału przemiany naszych społeczeństw i naszych gospodarek, w tym także od dnia dzisiejszego możliwości spełnienia nadziei na inną formę rozwoju, inną globalizację. Mówiąc bardziej konkretnie, ekonomia społeczna potencjalnie stanowi przestrzeń dla innowacji społecznej mającej decydujące znaczenie zarówno dla rozwoju społecznego, jak i rozwoju gospodarczego, szczególnie poprzez rozwój lokalny. 1 Z pracy zatytułowanej The Social Economy. Diverse approaches and practices in Europe and Canada ( Ekonomia społeczna. Różnorodne podejścia i praktyki w Europie i w Kanadzie ) Jean-Louis Laville, BenoîtLévesque and Marguerite Mendell Cahier de l ARUC-ES -http://doc.politiquessociales. net/serv1/c pdf 3

6 Audrey Azilazian Aspekty historyczne pozwalające na lepsze zrozumienie ekonomii społecznej w Europie. 2 Współczesne stowarzyszenia mogły się pojawić po zakorzenieniu się w Europie demokracji. Ruch stowarzyszeniowy początkowo postrzegany był jako powiązany z obywatelskością oraz jako ruch z gruntu społeczno-polityczny (Evers, 1997: str. 51). W dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii pojęcie organizacji charytatywnych powiązane było z debatą nad obywatelskością; dobroczynność była zasadą społeczną, istotną częścią składową społeczeństwa demokratycznego, która pomagała je regulować poprzez ustanowienie celów moralnych oraz dobrowolnego altruistycznego zaangażowania. Celem rządu w wiktoriańskiej Anglii było zapewnienie ram zasad i wytycznych, aby społeczeństwo mogło, w dużym zakresie, samo sobą zarządzać. W efekcie stowarzyszenia i ich działalność charytatywna nie były finansowane przez rząd lecz zarządzane były z dużą dozą autonomii; jednocześnie stowarzyszenia wytworzyły relacje współpracy z władzami odpowiedzialnymi za ustawodawstwo dotyczące ubóstwa. Dodatkowo duża część zasiłków z opieki społecznej była finansowana i zarządzana lokalnie, z ograniczonym wsparciem ze strony rządu centralnego, powodując powstanie mnóstwa instytucji działających jako pośrednicy między państwem i obywatelami, będących jednocześnie integralną częścią państwa (Lewis, 1997: str. 169). We Francji jednakże, chociaż część społeczności stowarzyszeń powstała z filantropijnego pragnienia harmonii społecznej, rzeczywistość kształtowana była również przez republikański egalitaryzm. W połowie dziewiętnastego wieku pojawiło się pojęcie solidarności jako łączącego ogniwa społeczno-demokratyczne. Leroux opisał pojęcie solidarności stwierdzając, że Natura nie stworzyła pojedynczego bytu dla niego samego Stworzyła wszystkie byty dla siebie nawzajem i dała im stosunek wzajemnej solidarności (Leroux, 1851: str. 170). Dla uniknięcia zarówno konkurencyjnego indywidualizmu jak i autorytarnego etatyzmu, Leroux stawiał na sieci solidarności obejmujące warsztaty, jak też na stowarzyszenia i na prasę w celu podtrzymania ducha publicznego niezbędnego dla demokracji. W podobnym stylu podczas rzeczywiście dużego nasilenia ruchu stowarzyszeniowego w latach 1830 i 1840 kwitły projekty mające na celu ustanowienie gospodarki braterskiej lub opartej na solidarności. Podane dwa przypadki przywołują dwa główne źródła europejskiego obywatelskiego ruchu stowarzyszeniowego, oba też odnoszą się do szerokiego i wieloznacznego poję- 2 Z pracy zatytułowanej The Social Economy. Diverse approaches and practices in Europe and Canada ( Ekonomia społeczna. Różnorodne podejścia i praktyki w Europie i w Kanadzie ) Jean-Louis Laville, Benoît Lévesque and Marguerite Mendell Cahier de l ARUC-ES -http://doc.politiquessociales. net/serv1/c pdf 4

7 Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji cia solidarności (Laville, 2005). Wspólne działania inicjowane w imię solidarności były nierozerwalnie społeczne, gospodarcze i polityczne. Ich skutki były rozpowszechnione w całym dziewiętnastym stuleciu. W szczególności dały one podstawy dla form działań publicznych stanowiących fundament pod budowę państwa socjalnego. Jednocześnie ustanowione zostały konstrukcje prawne. Tego rodzaju instytucjonalizacja prowadziła jednak do poszerzającego się rozstępu pomiędzy wymiarami, które wcześniej były powiązane. Więzy ze związkami zawodowymi rozluźniły się z powodu napięć ideologicznych wewnątrz ruchu robotniczego. Podmioty ekonomii społecznej Pod koniec dziewiętnastego wieku i przez cały wiek dwudziesty podziały i fragmentaryzacja podmiotów ekonomii społecznej zaostrzone zostały poprzez rozczłonkowanie prawne oraz integrację z dominującym systemem gospodarczym. Wyraźnie wyróżniają się trzy podgrupy: spółdzielnie, towarzystwa wzajemnej pomocy oraz stowarzyszenia. Spółdzielnie zintegrowały się z gospodarką rynkową, zajmując sektory, w których działalność kapitalistyczna pozostawała słaba. Pozwoliły one różnym grupom zmobilizować zasoby konieczne dla ich działalności w obszarach, których unikali inni inwestorzy. Podczas gdy niektóre typy spółdzielni, takie jak spółdzielnie rolnicze, pojawiły się niemal wszędzie, inne rodzaje spółdzielni były charakterystyczne dla poszczególnych krajów, np. spółdzielnie spożywców w Anglii oraz spółdzielnie mieszkaniowe w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwecji. W krajach, w których tempo industrializacji było powolniejsze, takich jak Francja i Włochy, rozwinęły się robotnicze spółdzielnie produkcyjne, promowane we Włoszech przez dystrykty przemysłowe Trzecich Włoch. Chociaż spółdzielnie mogły korzystać z pewnych ustaleń wynegocjowanych z państwem, w większości podlegały konkurencji. Ogólnie rzecz biorąc, logiczną konsekwencją była koncentracja środków produkcji, co skłoniło je do specjalizacji na głównej działalności powiązanej z tym, kim byli ich członkowie. Troska o długofalowe przetrwanie takich przedsiębiorstw spowodowała ograniczanie szerokich celów politycznych, a transformacja była kontynuowana do tego stopnia, że stowarzyszenia stopniowo stawały się prawdziwymi grupami finansowymi przypominającymi instytucje spółdzielcze typowe dla rozwiniętych gospodarek kapitalistycznych (Vienney, 1982, str.108). Powstanie państwa opiekuńczego głęboko zmieniło rolę odgrywaną w Europie przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Na początku dziewiętnastego wieku podejmowano liczne inicjatywy, by odpowiedzieć solidarnością na problemy niezdolności do pracy, choroby i starości jednocząc przedstawicieli danego zawodu, przemysłu lub obszaru geograficznego. Postrzegane przez socjalistów 5

8 Audrey Azilazian jako instrumenty wyzwolenia pracowników, przez liberałów i konserwatystów jako bariery przeciwko niepokojom społecznym, takie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych były tolerowane i kontrolowane przez rząd, jak miało to miejsce w Belgii i we Francji, od połowy stulecia. Ponadto wysokość i warunki dotyczące składek i zasiłków zostały ujednolicone dla całego kraju. W rzeczy samej, ryzykiem nieodłącznie związanym z takimi zasiłkami można było lepiej zarządzać dzięki udziałowi dużej liczby członków w całym kraju oraz dzięki wsparciu ze strony technik statystycznych. Bezpieczeństwo systemu zapewnione zostało poprzez wprowadzenie przymusowych systemów ubezpieczeniowych (chorobowych, emerytalnych). Po drugiej wojnie światowej charakter prowadzonej działalności gospodarczej spowodował uzależnienie od systemów ubezpieczeń społecznych, a towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych stały się organizacjami zabezpieczenia społecznego komplementarnymi dla systemów obowiązkowych. Zaczęły one podlegać normom narzuconym przez państwo uzupełniając transfery społeczne, nawet jeśli oznaczało to zmianę zasady dobrowolności członkostwa po to by móc zapewnić możliwości wsparcia warunkowego i uzupełniającego. W Danii, Hiszpanii, Francji i Włoszech towarzystwa ubezpieczeń społecznych zjednoczyły swoją działalność w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych z jednostkami świadczącymi opiekę zdrowotną oraz z instytucjami opieki społecznej. Ostrzejsza konkurencja na rynkach ubezpieczeniowych poddała je jednak ostrej próbie, podobnej do tej, jakiej poddane zostały towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych ubezpieczające ryzyko związane z nieruchomościami. Stowarzyszenia były i są blisko powiązane z różnymi państwami opiekuńczymi, odpowiadając trzem modelom państwa opiekuńczego zidentyfikowanym przez Espinga-Andersena (1990). W pierwszym modelu, odpowiadającym uniwersalistycznym i socjaldemokratycznym systemom państw skandynawskich takich jak Szwecja i Dania, polegającym w znacznym stopniu na państwie jako organizatorze społeczeństwa, świadczenia socjalne są uważane za kolektywizację potrzeb (Leira, 1992), przy czym priorytetowo traktowane są: integracja społeczna i równość płci. W takim kontekście rolą stowarzyszeń jest wywieranie presji społecznej poprzez wyrażanie żądań; stowarzyszenia mobilizują sieci nacisku dla zapewnienia świadczeń przez służby publiczne. W drugiej konfiguracji, odpowiadającej systemom liberalnym i dualnym, usługi są w dużym stopniu nieobecne. W systemie liberalnego państwa opiekuńczego charakterystycznym dla Wielkiej Brytanii interwencja rządu koncentruje się na znajdujących się w najgorszym położeniu częściach społeczeństwa. Zachowano neutralność w zakresie świadczenia usług. Następstwem tego jest brak opieki nad dziećmi, co zmusza wiele kobiet do pracy tylko na część etatu (Lewis, 1992). Niedostatek regulowanych 6

9 Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji przez rząd usług pozarynkowych jest również charakterystyczny dla systemów dualnych specyficznych dla Europy południowej i widocznych na przykładach Hiszpanii, Włoch i Portugalii. Koncentrując się na transferach pieniężnych tego rodzaju systemy wystrzegają się usług i zapewniają ochronę osobom dobrze zintegrowanym z rynkiem pracy, kosztem osób uwikłanych w niepewne stosunki pracy lub znajdujących się w szarej strefie; tutaj dostęp do praw nie jest ani uniwersalny ani egalitarny lecz działa na bazie osobistej wiedzy, przywilejów i znajomości (Ferrara, 1996). W obu tych konfiguracjach rola stowarzyszeń jako wytwórców towarów lub usług jest bardzo ograniczona, ale z przeciwstawnych powodów: w modelu uniwersalistycznym tworzenie wielu nowych usług, z przeniesieniem zadań wykonywanych przez sektor prywatny na rząd, a w modelach liberalnych i dualnych słaba eksternalizacja usług, gdzie zadania pozostają w dużej części wykonywane przez kobiety i są skoncentrowane w sektorze prywatnym. Jeśli chodzi o trzecią konfigurację, to odpowiada ona systemowi korporacyjnemu. W przeciwieństwie do poprzednich dwóch systemów, ta konfiguracja przypisuje ważną rolę stowarzyszeniom jako dostawcom usług. Stosunki między stowarzyszeniami a rządem podlegają regulacji hierarchicznej, gdzie usługi świadczone przez stowarzyszenia uważane są za integralną część polityki społecznej finansowaną z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Państwo ustanawia zasady świadczenia usług oraz zasady funkcjonowania płatnych zawodów związanych z ich świadczeniem. Jeśli zasady są przestrzegane, finansowanie zapewnione zostaje w drodze redystrybucji. W Niemczech, Austrii, Francji i Belgii, stowarzyszenia były pionierami usług społecznych, identyfikując pojawiające się potrzeby społeczne, które później pozostawiono w sektorze stowarzyszeń, choć pod kontrolą państwa. Regulacja państwowa zbliżyła stowarzyszenia do rządu i skłoniła je do tworzenia dużych federacji krajowych (stowarzyszonych z partiami politycznymi, kościołami, Czerwonym Krzyżem oraz organizacjami niezaangażowanymi w Niemczech, świeckimi i katolickimi we Francji, socjalistycznymi i chrześcijańskimi w Belgii). W Europie zakorzenił się w efekcie cały szereg podmiotów ekonomii społecznej, przedkładających akumulację aktywów społecznych ponad wynagrodzenie kapitałowe. Ponad 30% ludności to członkowie przynajmniej jednego z takich stowarzyszeń: banki spółdzielcze, z 36 milionami członków i 91 milionami klientów, stanowią 17% rynku bankowego, a spółdzielcze towarzystwa ubezpieczeniowe i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych stanowią prawie 30% rynku ubezpieczeniowego. Na koniec należy dodać, że tego typu organizacje zapewniają miejsca pracy stanowiące odpowiednik 8,5 mln pełnych etatów, zatrudniając 7,7% pracowników najemnych sfery cywilnej 7.7% (CIRIEC, 1999). 7

10 Audrey Azilazian Spółdzielnie społeczne we Włoszech, w Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii W większości przypadków ustawodawstwo pozwoliło na rozwój tego rodzaju inicjatyw. We Włoszech spółdzielnie społeczne pojawiły się w wielu regionach w latach 1970 dzięki swojej zdolności do realizowania przedtem nierealizowanych funkcji, takich jak zapewnianie przeciwdziałania wykluczeniu z rynku pracy oraz tworzenie szeregu usług dla osób fizycznych. Rozwijały się one szybko, co umożliwiło ustawodawstwo z 1991 r. (rozszerzone przez ustawę o przedsiębiorstwach społecznych z 2005 roku). Do roku 2004 usługi dla setek tysięcy ludzi świadczyło spółdzielni obejmujących osób, w tym zatrudniających około pracowników oraz wolontariuszy (Borzaga, Zandonai, 2004). Dlatego też, nawet jeśli ekonomia społeczna we Włoszech pozostaje mniej istotna niż w innych krajach z powodu dominującej roli państwa w branżach takich jak edukacja i opieka zdrowotna (Gui, 1992), mająca ostatnio miejsce dynamiczna działalność spółdzielni opartych na solidarności społecznej jest znacząca. Dowodzi to, że zaufanie do spółdzielni oparte na wymogu nieredystrybucji (Hansmann, 1980; Ortmann i Schlesinger, 1997: str ) może zostać zastąpione przez inne cechy charakterystyczne dla spółdzielni, takie jak udział wspólników lub zachowanie przedsiębiorców i pracowników (Young, 1983; Borzaga i Mittone, 1997). W Portugalii ustawa o spółdzielniach solidarności społecznej uchwalona w 1998 r. obejmuje łącznie spółdzielców najemnych, usługobiorców oraz spółdzielców wolontariuszy, nienajemnych dostawców towarów i usług. W tym samym czasie spółdzielnie społeczne pojawiły się w Hiszpanii. Ustawa z 1999 roku wymienia spółdzielnie usług społecznych działające w takich sektorach jak edukacja, opieka zdrowotna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy, jak też realizujące inne potrzeby społeczne niezaspokajane przez rynek. Na poziomie regionalnym istnieją mieszane spółdzielnie działające na rzecz integracji społecznej w Katalonii oraz spółdzielnie działające na rzecz integracji społecznej w kraju Basków i w regionie Walencji, gdzie niektóre spółdzielnie pracownicze składające się z pracowników opieki domowej rozwinęły się w organizacje mieszane producentów i konsumentów. (Sajardo-Moreno, 1996). W mniejszym zakresie sektor wolontariatu w Wielkiej Brytanii został zastąpiony w niektórych obszarach przez spółdzielnie społeczne świadczące takie usługi jak pośrednictwo pracy, opieka nad dziećmi i opieka domowa. Inicjatywy samopomocowe w Niemczech i w Austrii W Niemczech i w Austrii tego typu inicjatywy nazwano samopomocą usiłując odzwierciedlić tym samym wolę wzmocnienia pozycji związanych z nimi osób. Inicjatywy można podzielić na trzy pod-rodzaje: grupy pół-nieformalne, grupy samopomocowe (tj. grupy osób dotkniętych takimi samymi problemami) oraz grupy broniące spraw pewnych 8

11 Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji osób spoza grupy. Tworzone są one na bazie wolontariatu, a praca najemna jest tylko uzupełnieniem. W Niemczech było do tej pory około takich inicjatyw dotyczących w przybliżeniu 2,65 mln osób, z czego połowa mogłaby zostać opisana jako część trzeciego systemu (Evers, Bode et al., 1999). Zaczęły one rozkwitać w latach 1980, szczególnie w obszarze ochrony zdrowia oraz działań społecznych, przy czym w samej ochronie zdrowia było od pięciu do dziesięciu tysięcy takich grup. Są one zakorzenione w krytyce biurokratyzacji usług w sektorze społecznym oraz w dużych organizacjach charytatywnych, w tym również w starszych stowarzyszeniach, z którymi współistnieją. Przykładowo w Wiedniu objęto opieką dzieci, z czego połową zajmował się sektor publiczny, a drugą połową stowarzyszenia będące bądź to stowarzyszeniami tradycyjnymi, bądź też produktami inicjatyw obywatelskich (Leichsenring, 1997). Podczas gdy waga ekonomiczna ekonomii społecznej uległa umocnieniu w dwudziestym wieku, nie można tego samego powiedzieć o jej wpływie politycznym. Selekcja spółdzielców na podstawie ich wkładu w działalność znacznie ograniczył poczucie przynależności, w którym zakorzeniona była dynamika pionierskiego ruchu stowarzyszeniowego. Specjalizacja, analiza wydajności produktywności spółdzielni i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami oraz integracja stowarzyszeń z krajowymi strategiami społecznymi spowodowały, że podmioty ekonomii społecznej koncentrują się bardziej na zagadnieniach technicznych. Pomimo wyrażania czasami zdecydowanych poglądów przykładowo, na temat przyszłości systemów opieki zdrowotnej różne tego rodzaju podmioty mają tylko drobny wpływ na debatę publiczną i w wielu przypadkach porzuciły swoje ambicje społeczne na rzecz zarządzania wydajnością albo stosowania się do standardów publicznych. Utrata wielowymiarowości znalazła odzwierciedlenie przede wszystkim w porzuceniu aspektów politycznych, ale również w separacji między różnymi jednostkami. Chociaż spółdzielnie i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych wywodzą się z tych samych korzeni co stowarzyszenia, to wspólne pochodzenie zostało zapomniane w krajach takich jak Wielka Brytania. Wyjaśnia to odwoływanie się nie do ekonomii społecznej, ale do trzeciego sektora tworzonego wyłącznie przez organizacje typu non-profit, z wyłączeniem zarówno towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jak i spółdzielni, zgodnie z podejściem dominującym w krajach anglosaskich. Stąd też odnoszenie się do ekonomii społecznej nie jest ogólnie przyjęte w Europie i emanuje głównie z krajów francuskojęzycznych. To głównie w tych krajach różne organizacje identyfikujące się z ekonomią społeczną zaczęły w latach podejmować próby zbliżenia w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Kiedy jednak takie przegrupowanie miało miejsce na górze, narastająca fala obywatelskiego poczucia ruchu stowarzyszeniowego i spółdzielczego ponawiała swoje zaangażowanie w gospodarkę opartą na solidarności. 9

12 Audrey Azilazian Nowa dynamika ekonomii społecznej wynika przede wszystkim z tercjaryzacji gospodarki: usługi stanowią ponad 70% ogólnego zatrudnienia, więc usługi relacyjne stają się coraz ważniejsze, co jest charakterystyczne dla Starego Kontynentu; podobną tendencję obserwuje się w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podnoszoną obecnie kwestią jest wzajemne powiązanie między pracą na zasadzie wolontariatu a udziałem politycznym i społecznym. Od lat 1960 pojawiają się nowe inicjatywy na marginesie tradycyjnych ruchów społecznych, łączące współpracę społeczną, wzajemną pomoc i protest. Rolą stowarzyszeń z tej perspektywy nie jest po prostu zapewnienie usług i miejsc pracy; rola ta obejmuje poszukiwanie form zaangażowania innych niż udział zawodowy lub polityczny i powiązana jest z zagadnieniem spójności społecznej oraz uczestnictwa obywatelskiego. Uznawanie przez rząd W tym nowym kontekście, zarówno z punktu widzenia gospodarczego jak i społecznego, trwająca dynamika wymaga rewizji statusu stowarzyszeń i spółdzielni, jak również wynalezienia nowych typów organizacji docierających do wielu interesariuszy (Lipietz, 2000). Takie właśnie podejście zainicjowały przepisy prawne regulujące funkcjonowanie spółdzielni społecznych we Włoszech w 1991 roku, rozszerzone ustawą z 2005 roku o przedsiębiorstwach społecznych; spółki społeczne z ograniczoną odpowiedzialnością w Portugalii w 1999 roku; rola usług społecznych przyznana spółdzielniom w Hiszpanii w ustawodawstwie z 1999 roku dotyczącym spółdzielni, po czym w tym samym roku hiszpańskie regiony przyjęły precyzyjne ramy prawne; wprowadzenie spółek zorientowanych na cele społeczne w Belgii w 1995 roku; spółdzielnie pożytku społecznego we Francji w 2003 roku; oraz nowe ustawodawstwo dotyczące spółek pożytku społecznego w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo w roku 2002 rząd brytyjski uruchomił Koalicję na rzecz Przedsiębiorstwa Społecznego oraz stworzył Jednostkę Przedsiębiorstwa Społecznego, koncentrujące się na przedsiębiorstwach mających cele społeczne i nakładając ograniczenia w zakresie wypłaty dywidend dla udziałowców (Defourny, 2004). Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC) zlecił sporządzenie sprawozdania o Ekonomii Społecznej w Unii Europejskiej, które można znaleźć pod podanym poniżej adresem: Sprawozdanie podaje więcej szczegółów na temat ekonomii społecznej w Europie. Niniejszy krótki zarys stanu ekonomii społecznej w Europie umożliwia ukazanie jej miejsca w rzeczywistości francuskiej. 10

13 Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji 1. Ekonomia społeczna we Francji i dotyczące jej pojęcia 1.1 Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna, bardziej znana przez naszych współobywateli pod nazwą rodzin, które ją tworzą, jest terminem ogólnym, określającym grupy osób (nie kapitałów) odgrywające rolę ekonomiczną: wszelkiego rodzaju spółdzielnie (pracownicy, użytkownicy, przedsiębiorstwa), towarzystwa wzajemnej pomocy (ubezpieczeniowe lub opieki zdrowotnej i pomocy społecznej), większość stowarzyszeń zarządczych i fundacje. 3 Jest to więc związek trzech rodzin: towarzystw wzajemnej pomocy, spółdzielni oraz stowarzyszeń zarządczych (i fundacji, które dołączyły później), występujący pod nazwą ekonomii społecznej, uznanej prawnie na mocy dekretu z 15 grudnia 1981 r., ustanawiającego Międzyministerialną Delegację ds. Ekonomii Społecznej (DIES). Ekonomia społeczna skupia wszystkie przedsiębiorstwa mające wspólne cechy, odróżniające je jednocześnie od przedsiębiorstw indywidualnych, przedsiębiorstw publicznych i spółek kapitałowych: wywodzą się one z podmiotów fizycznych lub prawnych i mają za zadanie zaspokajanie wspólnych potrzeb i oczekiwań tych podmiotów. W związku z tym różnią się one od przedsiębiorstw indywidualnych charakterem kolektywnym, od przedsiębiorstw publicznych charakterem prywatnym, a od przedsiębiorstw kapitalistycznych tym, że skupiają osoby przed zgromadzeniem kapitałów i że kapitały te mają dla nich drugorzędne znaczenie. 4 Podmioty ekonomii społecznej łatwo więc rozpoznać po ich statusie prawnym. Do końca XIX w. ekonomia społeczna oznaczała koncepcję ekonomiczną integrującą czynniki: wolontarystyczny, kolektywny i solidarny działalności gospodarczej. Zdaniem Charlesa Gide a, ekonomia społeczna wierzy w konieczność i skuteczność organizacji chcianej, przemyślanej, racjonalnej. Na początku XX w. pojęcie ekonomii społecznej popada w zapomnienie. Powraca dopiero na posiedzeniu Krajowego Komitetu łączącego działania towarzystw wzajemnej pomocy, spółdzielni i stowarzyszeń (CNLAMCA), które odbyło się w dniach stycznia 1977 r. Zapytany o nazwę ruchu, Henri Desroche, historyk i socjolog, który przyczynił się w dużym zakresie do rozwoju ruchu spółdzielczego, zaproponował termin przedsiębiorstwo zamiast instytucja, w celu wprowadzenia idei projektu, oraz ekonomia społeczna zamiast o celach niezarobkowych, w celu położenia akcentu na proces demokratyczny. Dekret z roku 1981 wprowadza ekonomię społeczną do prawa francuskiego. Natomiast ustawa z 12 lipca 1985 r. normuje utworzenie związku ekonomii społecznej, umożli Alternatives Economiques, L Economie Sociale de A à Z, Hors Série Pratique nr 22, styczeń 2006, s

14 Audrey Azilazian wiającego zgrupowanie różnych struktur spółdzielczych, wzajemnej pomocy i stowarzyszeniowych. Jest to jedyna forma przedsiębiorstwa, która zaczyna używać terminu ekonomii społecznej. W ciągu ostatnich lat nastąpił rozwój struktur przedsiębiorstw ekonomii społecznej: utworzenie Ośrodka młodej kadry kierowniczej i podmiotów ekonomii społecznej, przekształcenie CNLAMCA w CEGES (Rada Przedsiębiorstw, Pracodawców i Grup Ekonomii Społecznej), skupiającego także przedstawicieli fundacji i związków zawodowych ekonomii społecznej. W regionach Regionalne Izby Ekonomii Społecznej (CRES) zrzeszają duże federacje ekonomii społecznej. Niektóre z nich wraz z pojawieniem się pojęcia ekonomii społecznej, pragnąc zaznaczyć pokrewieństwo i związek między dwoma pojęciami, przyjęły nazwę CRESS Regionalnych Izb Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Ich misją jest reprezentowanie ekonomii społecznej (i solidarnej) na terenie regionu w kontaktach z władzami publicznymi, publiczne propagowanie pojęcia ekonomii społecznej i solidarnej (media, edukacja narodowa etc.) oraz zapewnienie jej rozwoju. Instytut Ekonomii Społecznej dysponuje Przeglądem badań na temat spółdzielni, towarzystw pomocy wzajemnej i stowarzyszeń (Recma) oraz kolekcją dzieł specjalistycznych. Oto zasady, na których opiera się ekonomia społeczna: - wolność przystąpienia, - brak indywidualnego zysku (nadwyżki nie są rozdzielane proporcjonalnie do wniesionego kapitału), - niezależność od władz publicznych, - zarządzanie demokratyczne zgodnie z zasadą: jedna osoba jeden głos. Prawie wszystkie gospodarstwa domowe żyjące we Francji mają kontakt z ekonomią społeczną. 5 Towarzystwa pomocy wzajemnej: zdrowotne i pomocy społecznej świadczą usługi na rzecz 30 milionów osób, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych ubezpieczają co drugi samochód i 2/3 mieszkań. Któż nie zna spółdzielni: rolnych, ogrodniczych, mleczarskich, rybackich, transportowych, dystrybucyjnych (Centra Leclerc, System U, Krys, Intersport itp.) albo banków spółdzielczych: Banques Populaires, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, Caisses d Epargne? Jeśli chodzi o stowarzyszenia, są one obecne wszędzie w świecie sportu, kultury, edukacji, w życiu rodzinnym, służbie zdrowia, opiece społecznej, ochronie środowiska. Ekonomia społeczna to ponad miliardów środków pieniężnych, ponad stanowisk pracy, jedno z najbogatszych źródeł nowych miejsc pracy w przedsiębiorstw

15 Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji Znaczące innowacje w dzisiejszym życiu codziennym Francuzów mają swe źródło w ekonomii społecznej: 6 - towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń zdrowotnych i opieki społecznej: tworzenie zakładów ubezpieczeń społecznych poprzez spółki ratownictwa wzajemnego, pokrywanie tradycyjnych kosztów leczenia, odszkodowania wypadkowe, lekarstwa generyczne; - stowarzyszenia: pomoc w domu chorego, alternatywa dla umieszczenia go w szpitalu, opieka nad niepełnosprawnymi, wioski wakacyjne; - towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych: polubowne stwierdzenie szkody, licencjonowane zakłady naprawy pojazdów, trzeci płatnik w ubezpieczeniach samochodowych, informatyzacja stosunków pomiędzy ubezpieczycielami rzeczoznawcami technikami naprawy samochodów; - spółdzielnie: kontrola jakości produktów, ożywienie życia społecznego w środowiskach wiejskich, pożyczki bankowe o zmiennej stopie procentowej. Zawsze nowoczesne i niezbędne bardziej niż kiedykolwiek, przedsiębiorstwo ekonomii społecznej: 7 - jest uprzywilejowanym narzędziem ekonomicznym służącym do zapewniania różnorodności przedsięwzięć i swobody ich podejmowania; - jest jednym z najbardziej trafnych sposobów umożliwienia podjęcia działalności gospodarczej grupom osób niedysponującym dużymi środkami finansowymi; - umożliwia trwały rozwój w dzielnicach, regionach lub krajach borykających się z trudnościami gospodarczymi i/lub społecznymi, a nawet politycznymi; - zapewnia skuteczną ochronę przed działaniami spekulacyjnymi; - jest źródłem kontaktów partnerskich i rozwoju demokracji ekonomicznej, wspierania sprawiedliwych i solidarnych inicjatyw; - jest zwolennikiem modyfikowania norm oceny ogólnie przyjętych przy wprowadzaniu dodatkowej wartości społecznej i środowiskowej. W ciągu ostatnich 20 lat pojawiło się nowe pojęcie: ekonomia społeczna i solidarna, zwana często w skrócie ESS. Dzisiaj używane jest także pojęcie trzeciego sektora. Jako że są to pojęcia używane we Francji, istnieje potrzeba ich wyjaśnienia. Różnorodność pojęć wskazuje, że sektor ekonomii społecznej rozwinął się i że skala możliwości, które dawał, stała się zbyt wąska w stosunku do nowych inicjatyw opartych na tych samych zasadach, obejmujących coraz szerszy zakres produktów

16 Audrey Azilazian 1.2 Ekonomia społeczna i trzeci sektor 8 Pojęcie ekonomii solidarnej pojawia się w latach 80-tych dotkniętych kryzysem gospodarczym i bezrobociem, gdy kapitalizm nie jest już w stanie zapewnić pełnego zatrudnienia, będącego motorem procesu integracji społecznej w poprzednich dziesięcioleciach. Pod tym pojęciem można też rozumieć reintegrację wykluczonych poprzez działalność gospodarczą, oszczędzanie solidarne, sprawiedliwy handel (energie odnawialne, produkcja i komercjalizacja bioproduktów itp.). Pojęcie to określa zróżnicowaną całość działań gospodarczych, mających na celu umocnienie więzi społecznych oraz zapewnienie większej sprawiedliwości uczestnikom wymiany. Do określania tych działań używane jest również czasami pojęcie trzeciego sektora, rozumianego jako sektor pośredni pomiędzy prywatną gospodarką produkcyjną a publiczną gospodarką redystrybucyjną. Wszystkie te działania wykonywane są często przez struktury mające formę prawną związaną z ekonomią społeczną. Stąd częsta tendencja do mówienia o ekonomii społecznej i solidarnej razem. Według socjologów Jean-Louisa Laville a i Bernarda Eme a, którzy przyczynili się w dużym zakresie do stworzenia pojęcia ekonomii solidarnej, ekonomia owa jest kombinacją trzech ekonomii: kupieckiej, niekupieckiej i niemonetarnej począwszy od dynamiki projektów, które odwołują się do wzajemności, sprawiedliwości i równości. Tutaj przybliża się ona do ekonomii społecznej. Ale ekonomia solidarna określana jest bardziej pod kątem swych założeń (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, więź społeczna, inny sposób produkcji) niż statutu (gwarantującego na przykład zarządzanie demokratyczne), jak ma to miejsce w przypadku ekonomii społecznej. W roku 1997 utworzona została Inter-sieć ekonomii solidarnej, następnie w roku 2002 Ruch na rzecz Ekonomii Solidarnej (MES), który skupia głównie: Agencję Rozwoju Gospodarki Lokalnej (ADEL), Agencję Rozwoju Usług Bezpośrednich (ADSP), Kluby Inwestorów na rzecz Zarządzania Alternatywnego i Lokalnego Oszczędnościami Solidarnymi (Cigales), Krajowy Komitet Łączności pomiędzy Zarządami Dzielnicowymi, Rzemieślników Świata itp. Istnieje ponadto Sieć Terytoriów Ekonomii Solidarnej (RTES) skupiająca wspierające ją jednostki samorządu terytorialnego. 8 Alternatives Economiques, L Economie Sociale de A à Z, Hors Série Pratique nr 22, styczeń 2006, s

17 Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji 1.3 Pojęcie przedsiębiorstwa solidarnego Zanim szczegółowo opiszemy ułatwienia dotyczące restrukturyzacji oszczędności pracowniczych we Francji, podajemy definicję przedsiębiorstwa solidarnego, zawartą w różnych ustawach przyjętych w ostatnich latach. Ustawa o oszczędnościach pracowniczych Ustawa Fabius z 19 lutego 2001 r. 9 i ustawa Fillon 2003 o funduszach emerytalnych umożliwiły uruchomienie Partnerskich Planów Dobrowolnego Oszczędzania Pracowników (PPESV) i Partnerskich Planów Dobrowolnego Oszczędzania Pracowników na Emerytury (PPESVR). Ustawy te przewidują ponadto, iż część zgromadzonych środków może zostać przeznaczona na nabycie udziałów w funduszach zainwestowanych zgodnie z limitami określonymi w artykule L kodeksu monetarnego i finansowego w przedsiębiorstwa solidarne opisane w artykule L niniejszego kodeksu. Postanowienie to nosi tytuł: Zachęcanie do ekonomii solidarnej i zróżnicowanie lokat. Ustawy te wprowadzają fundusze solidarne chodzi tutaj o fundusze zróżnicowane, posiadające od 5 do 10% papierów wartościowych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa solidarne, spółki venture capital lub Fundusze Inwestycyjne Podwyższonego Ryzyka (FCPR), posiadające co najmniej 40% papierów wartościowych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa solidarne. Solidarny Fundusz Inwestycyjny Przedsiębiorstwa (FCPE) musi być koniecznie uwzględniony w planie PPESV (Partnerski Plan Dobrowolnego Oszczędzania Pracowników). Poniższy tekst określa precyzyjnie warunki uzyskania przez przedsiębiorstwo statusu przedsiębiorstwa solidarnego. Uznanymi za solidarne są te przedsiębiorstwa, których papiery kapitałowe, jeśli takowe istnieją, nie są dopuszczane do obrotu na rynku normowanym i które: - - zatrudniają pracowników, spośród których co najmniej jedna trzecia została przyjęta do pracy w ramach umów o pracę wymienionych w artykule L lub należy do grupy osób wymienionych w pierwszym akapicie artykułu L lub może być zaklasyfikowana, zgodnie z artykułem L , do kategorii osób mocno upośledzonych lub pochodzących z warsztatu pracy chronionej lub z ośrodka pomocy poprzez pracę; w przypadku przedsiębiorstwa indywidualnego wymienione warunki odnoszą się do osoby przedsiębiorcy indywidualnego; lub jeśli mają one formę stowarzyszeń, spółdzielni, towarzystw wzajemnej pomocy, instytucji socjalnych lub spółek, których zarządzający wybierani są bezpośrednio lub pośrednio przez pracowników, członków lub wspólników, pod wa- 9 Konsultacje niniejszego przepisu są możliwe na stronie: Texte.do;jsessionid=6B8343F6DD578CC321396DD353BCB420.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTE- XT &dateTexte=&oldAction=rechJO 15

18 Audrey Azilazian runkiem że całość kwot uzyskanych od przedsiębiorstwa przez jednego z nich, z wyjątkiem zwrotu właściwie udokumentowanych kosztów, nie przekracza z tytułu zatrudnienia na pełnym etacie 48-krotnego wynagrodzenia miesięcznego pobieranego przez pracownika pełnoetatowego na podstawie płacy minimalnej; warunek ten musi być jednak przestrzegany w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 20 pracowników, członków lub wspólników, przez 19 na 20 pracowników, członków lub wspólników. W żadnym wypadku wynagrodzenie pracownika, członka lub wspólnika nie może przekroczyć z tytułu zatrudnienia na pełnym etacie 48-krotnego wynagrodzenia miesięcznego pobieranego przez pracownika pełnoetatowego na podstawie płacy minimalnej; w przypadku spółek zarządzający podejmują decyzje odnośnie do osób wymienionych w pierwszym akapicie 10 artykułu 885 O bis ogólnego kodeksu podatkowego. Tytuł przedsiębiorstwa solidarnego odpowiadającego warunkom wymienionym powyżej nadawany jest na mocy wspólnej decyzji ministra gospodarki i ministra ekonomii solidarnej. Na równi z tymi przedsiębiorstwami traktowane są struktury, których aktywa składają się co najmniej w 80% z papierów wartościowych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa solidarne bądź instytucje kredytowe, które udzieliły przedsiębiorstwom solidarnym 80% wszystkich swoich pożyczek i inwestycji. Przedsiębiorstwa solidarne podają w aneksie do swych rocznych sprawozdań informacje potwierdzające przestrzeganie zasad wymienionych w niniejszym artykule. 16

19 Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji 2. Statystyki i ramy prawne struktur tworzących ekonomię społeczną i solidarną we Francji 2.1 Stowarzyszenia 10 Ustawa z 1901 r. o stowarzyszeniach : Stanowiąc, że stowarzyszenia osób mogą tworzyć się swobodnie bez uprzedniego zezwolenia lub oświadczenia, ustawa z 1 lipca 1901 r. uznaje wolność stowarzyszeń. Tymczasem, jeśli stowarzyszenie pragnie osiągnąć zdolność prawną, czyli mieć możliwość wszczęcia postępowania sądowego, nabywać dobra majątkowe, otworzyć konto bankowe, zatrudnić pracowników itp., musi zostać publicznie obwieszczone. Aby tak się stało, założyciele stowarzyszenia muszą złożyć oświadczenie w prefekturze lub podprefekturze dzielnicy właściwej dla siedziby stowarzyszenia. Publiczne obwieszczenie stowarzyszenia w Dzienniku Urzędowym nadaje mu oficjalnie osobowość prawną. We Francji większość stowarzyszeń ma tę osobowość. Każde stowarzyszenie może pobierać składki i posiadać majątek niezbędny do jego funkcjonowania, ale tylko stowarzyszenia użyteczności publicznej są uprawnione do otrzymywania darowizn i zapisów. Ten szczególny przywilej nadawany jest dekretem Rady Państwa. 11 Wniosek wraz ze statutem musi zostać złożony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, które go analizuje i przekazuje do decyzji Rady Państwa. Stowarzyszenia muszą posiadać cel oparty na wspólnym interesie w zakresie działalności filantropijnej, społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i taki, który wiąże się z jakością życia, ochroną środowiska, ochroną miejsc i zabytków, solidarnością międzynarodową itd. Inne ścisłe warunki do spełnienia to: funkcjonowanie od co najmniej trzech lat, dostarczanie sprawozdań w tym okresie, dysponowanie budżetem ponad euro, posiadanie ponad 200 członków, działanie na szczeblu krajowym i posiadanie statutu zgodnego ze wzorem zaaprobowanym przez Radę Państwa. Oprócz prawa do otrzymywania darowizn gotówkowych, darowizn i zapisów, status ten legitymizuje i uwiarygodnia stowarzyszenia. Jest ich we Francji nieco ponad 2000 i każdego roku dziesięć nowych stowarzyszeń uzyskuje status organizacji użyteczności publicznej. Stowarzyszenia uznane za struktury działające w dziedzinie ekonomii społecznej we Francji są stowarzyszeniami zarządczymi, tzn. takimi, które weszły na rynek i świadczą usługi handlowe lub inne w odpowiedzi na potrzeby społeczne, w przeciwieństwie do stowarzyszeń, które pełnią głównie rolę rewindykacyjną lub rzeczniczą php3?id_article= utilit%c3%a9_publique 17

20 Audrey Azilazian 2.2 Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Ubezpieczenie społeczne pokrywa w większości przypadków tylko część kosztów poniesionych przez ubezpieczonego. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jest strukturą uzupełniającą częściowo lub całkowicie spłaty zakładu ubezpieczeń społecznych na rzecz ubezpieczonego. Może ono również zaoferować usługi medyczne i profilaktykę, mające na celu poprawę stanu zdrowia ludności. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są strukturami niezarobkowymi, normowanymi Kodeksem Ubezpieczeń Wzajemnych. Na początku roku 2002 Krajowa Federacja Francuskich Ubezpieczeń Wzajemnych (FNMF) postanowiła dokonać zmian w swej strukturze zgodnie z Kodeksem Ubezpieczeń Wzajemnych, który zabrania jej bezpośredniego podejmowania zobowiązań ubezpieczeniowych. Zmiany te doprowadziły do odłączenia działalności FNMF od Związku Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, stosujących produkty pomocy społecznej francuskich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (UNPMF), które otrzymało zezwolenie na działalność ubezpieczeniową 1 stycznia 2002 r. 12 Towarzystwa wzajemnej pomocy należące do l UNPMF rozwijają działalność, rozszerzając swoją ofertę dodatkowych usług medycznych na ogólne usługi opieki zdrowotnej i społecznej. Obecnie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych dzielą się na dwie duże gałęzie: towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń zdrowotnych, skupione w związku francuskich towarzystw wzajemnych ubezpieczeń zdrowotnych (Krajowa Federacja Francuskich Towarzystw Ubezpieczeń Zdrowotnych FNMF) i normowane przepisami kodeksu ubezpieczeń wzajemnych, oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (dobra majątkowe i osoby), wchodzące w skład Grupy przedsiębiorstw ubezpieczeń wzajemnych (Gema), normowane przepisami kodeksu zabezpieczenia społecznego Kodeks Ubezpieczeń Wzajemnych 14 Kodeks Ubezpieczeń Wzajemnych stanowi unowocześnione ramy prawne, które umożliwiają ruchowi towarzystw ubezpieczeń wzajemnych odgrywanie w pełni roli podmiotu dodatkowej solidarnej ochrony społecznej. Kodeks Ubezpieczeń Wzajemnych zawiera całość postanowień prawnych regulujących działalność towarzystw zdrowotnych ubezpieczeń wzajemnych, ich związków i federacji. Kodyfikacja postanowień normująca funkcjonowanie tych towarzystw, zwanych towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych 45, nastąpiła w ramach rozporządzenia Alternatives Economiques, L Economie Sociale de A à Z, Hors Série Pratique nr 22, styczeń 2006, s

21 Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji nr z 19 października 1945 r. dotyczącego statusu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz dekretu z 5 sierpnia 1955 r. Przedmiotem kodyfikacji było głównie zharmonizowanie działań towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z działaniami zakładów obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Kodeks Ubezpieczeń Wzajemnych był w konsekwencji modernizowany wielokrotnie, w szczególności w roku 1985 i Przeróbka Kodeksu Ubezpieczeń Wzajemnych w roku 2001 (aneks do rozporządzenia z 19 kwietnia 2001 r.) umożliwiła przetransponowanie dyrektyw europejskich z roku 1992 oraz zmodernizowanie przepisów normujących struktury wzajemnej pomocy. Podstawowym kierunkiem jest wzmocnienie wymogów ostrożnościowych (towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są zobowiązane, podobnie jak spółki ubezpieczeniowe, do zawarcia umowy reasekuracyjnej) i finansowych oraz zwiększenie przejrzystości towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, przede wszystkim z nową definicją wybranego członka towarzystwa. Część prawna Kodeksu Ubezpieczeń Wzajemnych podzielona jest na sześć następujących rozdziałów : Rozdział I: Podstawowe zasady funkcjonowania wszystkich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, ich związków i federacji, Rozdział II: Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i związki wykonujące operacje ubezpieczeniowe i kapitalizację, Rozdział III: Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i związki prowadzące działalność prewencyjną i społeczną oraz zarządzające osiągnięciami w dziedzinie opieki zdrowotnej i społecznej, Rozdział IV: Relacje z organami państwowymi i innymi instytucjami publicznymi, Rozdział V: Kontrola towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, związków i federacji, Rozdział VI: Przepisy wykonawcze. Francuskie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych niosą pomoc zakładom ubezpieczeń społecznych, które od prawie 30 lat są mniej skuteczne w zakresie zwrotu kosztów leczenia i powiększają zadłużenie. [ ] przed wyzwoleniem (w roku 1945) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych były prekursorami ubezpieczenia społecznego, oferując umowy solidarne swym członkom. Dzisiaj są one drugą strukturą zajmującą się zwrotem kosztów leczenia, obok obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego

22 Audrey Azilazian Statystyki Zdrowotne towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 16 Zdrowotne towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, zwane Towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych 45, są jedną z dwóch gałęzi towarzystw ubezpieczeń wzajemnych obok towarzystw wzajemnych ubezpieczeń społecznych. Przedmiotem ich działalności jest zwrot tej części kosztów leczenia w przypadku choroby lub wypadku, której nie obejmuje podstawowe ubezpieczenie chorobowe. Korzenie ich sięgają XIX w., kiedy to działały spółki wzajemnej pomocy, a potem w roku 1898 przyjęta została Karta towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. W roku 1945 wymieniony powyżej kodeks towarzystw ubezpieczeń wzajemnych określił precyzyjnie termin towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Są to spółki, które w interesie swoich członków lub rodzin uruchamiają akcję pomocy społecznej, solidarności i wzajemnej pomocy. Towarzystwa zdrowotnych ubezpieczeń społecznych są bardzo często tworzone z myślą o konkretnych osobach: urzędnikach, osobach niepełnosprawnych i ich rodzinach, studentach, sportowcach, pracownikach wolnych zawodów itp. Istnieje jednak także wiele towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, proponujących swe świadczenia odpowiednio do potrzeb lokalnych. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych proponują również usługi związane z oszczędzaniem i dodatkową emeryturą. Konkurują z innymi strukturami pokrywającymi dodatkowe koszty leczenia: instytucjami opieki społecznej, zarządzanymi parytetowo, zakładanymi w ramach zbiorowych umów przedsiębiorstw oraz ubezpieczycielami komercyjnymi. W przeciwieństwie do ubezpieczycieli komercyjnych towarzystwa zdrowotnych ubezpieczeń wzajemnych nie selekcjonują swych członków pod kątem ich stanu zdrowia. Odmawiają przyjmowania odpowiedzialności jedynie za dobre ryzyko, a większość z nich stosuje składki redystrybucyjne, czyli proporcjonalne do dochodów. Prowadzą one także akcje prewencyjne i są z tego tytułu znaczącymi podmiotami polityki zdrowotnej. Liczby CEGES wskazują, że sektor towarzystw ubezpieczeń społecznych zatrudnia w całości pracowników i liczy towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, zarządzanych przez ponad wolontariuszy wybranych w głosowaniu i zgrupowanych w czterech federacjach: FNMF (Krajowa Federacja Francuskich Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, dane liczbowe 1998 r., Francuskie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych chronią 38 milionów osób, w tym 18 milionów członków. Stanowi to około 6 na 10 obywateli francuskich. Skupiają one Alternatives Economiques, L Economie Sociale de A à Z, Hors Série Pratique nr 22, styczeń 2006, s

23 Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Francji towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i ich związki, które zatrudniają pracowników. Francuskie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych prowadzą ośrodków leczniczych i wzajemnej pomocy społecznej (Ssam) zatrudniających pracowników. Sieć ośrodków leczniczych wzajemnej pomocy zdrowotnej składa się z: - 87 szpitali, - 84 ośrodków zdrowia i laboratoriów, gabinetów dentystycznych, centrów audioprotetycznych, centrów optycznych, - 70 aptek. Sieć ośrodków wzajemnej pomocy społecznej składa się z: zakładów i ośrodków dla osób niepełnosprawnych, ośrodków rodzinnej pomocy społecznej: pogotowie opiekuńcze, mieszkania itp zakładów i ośrodków dla osób w podeszłym wieku. Tworzą one pierwszą sieć służby zdrowia i pomocy społecznej we Francji. Zaspokajają potrzeby ludności w zakresie opieki zdrowotnej i dobrego samopoczucia, oferując konsultacje medyczne, leczenie szpitalne, sprzęt optyczny i słuchowy, usługi dentystyczne, analizy medyczne. Członkowie towarzystw wzajemnej pomocy mogą także korzystać z różnych form pomocy skierowanych do rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych. Od zawsze Francuskie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych upominają się o szerszy dostęp do dobrej jakościowo opieki medycznej. Podejmują szczególne starania w zaniedbanych regionach, oferując usługi medyczne ich mieszkańcom. Mobilizują swe siły w dziedzinach, w których potrzeby ludności w zakresie sprzętu lub usług nie są odpowiednio zaspokojone. Wszystkie ośrodki medyczne działające w ramach wzajemnej pomocy przestrzegają stawek ustalonych przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoby ubezpieczone pokrywają minimalną część kosztów. Francuskie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dysponowały w 2001 r. kwotą 14,70 miliardów euro, w tym 10,84 miliardów euro pochodziło ze składek na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, z których 1,90 miliarda stanowiły obroty zakładów i ośrodków medycznych, medyczno-społecznych i socjalnych. Składki na opiekę społeczną wyniosły 500 milionów euro z tytułu umów zbiorowych obejmujących osób i umów indywidualnych. 2. FNMI Krajowa Federacja Interprofesjonalnych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych 98 towarzystw (na dzień 31 grudnia 2002 r.) skupionych w federacji FNMI ubezpiecza ok.10 milionów osób. Całość obrotów towarzystw przekracza 3,05 miliarda euro, w tym 21

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ VADEMECUM SPÓ DZIELNI SOCJALNEJ BIULETYN wspó finansowany ze Ârodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Spis treści: Słowo wstępne

Bardziej szczegółowo

INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ ATLAS DOBRYCH PRAKTYK INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ FINANSE ETYCZNE NA RZECZ AKTYWNEJ EUROPY ATLAS DOBRYCH PRAKTYK INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Dorotea Daniele Tłumaczenie: Hanna Husak. Uwarunkowania prawne przedsiębiorstw społecznych: przykłady z kilku krajów europejskich

Dorotea Daniele Tłumaczenie: Hanna Husak. Uwarunkowania prawne przedsiębiorstw społecznych: przykłady z kilku krajów europejskich E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 7 Dorotea Daniele Tłumaczenie: Hanna Husak Uwarunkowania prawne przedsiębiorstw społecznych: przykłady z kilku krajów europejskich 8/2007 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Niemczech. Ralph Böhlke

Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Niemczech. Ralph Böhlke Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Niemczech Ralph Böhlke Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA,w ramach realizacji projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej.

Bardziej szczegółowo

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPIS TREŚCI Przedmowa... Jan Jakub Wygnański Wprowadzenie... Katarzyna Kubin Część I: Kontekst przedsiębiorstwa społecznego: ewolucja i definicje....

Bardziej szczegółowo

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Przedsiębiorczość społeczna... 5 1. Ekonomia społeczna pojęcia podstawowe... 5 2. Instytucje ekonomii społecznej w Polsce... 12 3. Charakterystyka instytucji ekonomii

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym

Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym C O L L E G I U M C I V I T A S Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym Tom 2 ZESZYTÓW GOSPODARKI SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Ewy Leś i

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii. Malcolm Hayday Katarzyna Klehr

Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii. Malcolm Hayday Katarzyna Klehr Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Malcolm Hayday Katarzyna Klehr Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA,w ramach realizacji projektu W poszukiwaniu polskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2014.09.24 15:51:26 +02'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164

Bardziej szczegółowo

Biznes. Nr 1(1)/2011 czerwiec/lipiec/sierpień ISBN 978-83-61577-18-8

Biznes. Nr 1(1)/2011 czerwiec/lipiec/sierpień ISBN 978-83-61577-18-8 Biznes i Etos Czasopismo bezpłatne Nr 1(1)/2011 czerwiec/lipiec/sierpień ISBN 978-83-61577-18-8 Projekt Podkarpacka Akademia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem rozważań zawartych w tym. Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. 10 Trzeci Sektor. Witold Kwaśnicki

Przedmiotem rozważań zawartych w tym. Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. 10 Trzeci Sektor. Witold Kwaśnicki 10 Trzeci Sektor nr 2 - wiosna 2005 Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej Pojęcie ekonomia społeczna (gospodarka społeczna), choć bardzo popularne w ostatnich latach, nie jest jednoznacznie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ (stan prawny 31.10.2012) ISBN 978-83-936552-1-2 JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ (stan prawny 31.10.2012) Remigiusz Dobkowski Dariusz Węgierski Olsztyn 2012 PRACA ZAMIAST

Bardziej szczegółowo

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej Poradnik ABC organizacji pozarządowej Kraków 2013 Poradnik ABC organizacji pozarządowej Aldona Gibalska, dr Małgorzata Kurleto, Agnieszka Majewska-Siwek, Anatol Władyka Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji

Bardziej szczegółowo

Teoria państwa dobrobytu

Teoria państwa dobrobytu Teoria państwa dobrobytu Ma swoje korzenie w doktrynie ekonomii dobrobytu, która została opracowana przez uczonych francuskich i angielskich na początku XX w. Doktryna ekonomii dobrobytu stanowi reakcję

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 146. Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój budownictwa w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Raport. Nr 146. Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój budownictwa w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój budownictwa w Polsce Sierpień 1998 Eugeniusz Zawadzki Raport Nr 146 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH PZREDSIĘBIORSTW W POLSCE ROLA I UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA

SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH PZREDSIĘBIORSTW W POLSCE ROLA I UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA Joanna Kurzawska, Izabela Lisiewicz Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa Koło Naukowe Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

ROLNICZE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

ROLNICZE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ ENASP ENASP EUROPEJSKA SIEĆ ROLNICZYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNICZE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Ochrona socjalna populacji wiejskiej w Europie SPIS TREŚCI Strona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr. Rady Ministrów z dnia. PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Projekt Październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 5 I. RAMY PRAWNE, ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI I REGULACJAMI

Bardziej szczegółowo

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej 1. Uwagi ogólne Budowa nowoczesnego sektora finansowego, odpowiadającego zasadom gospodarki rynkowej, rozpoczęła się w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki

Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ w ŁODZI JUBILEUSZ 10-lecia WSAP Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA W WOJ. OPOLSKIM

EKONOMIA SPOŁECZNA W WOJ. OPOLSKIM ROPS w Opolu Samorząd Województwa Opolskiego EKONOMIA SPOŁECZNA W WOJ. OPOLSKIM W STRONĘ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH Raport Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu Opole, październik 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE Broszura została przygotowana w ramach projektu Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Autorzy: Agata Bieleń Wojciech Dobrowolski Wstęp.... 3 I. Niepełnosprawność... 4 Definicje niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...5. Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM...

WPROWADZENIE...5. Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...5 Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM...6 Dorota Kędra-Ptaszyńska ANALIZA SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo