DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY GRODZICZNO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY GRODZICZNO:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 czerwca 2007 r. Nr 89 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY GRODZICZNO: 1350 Nr V/54/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za rok ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NIDZICY: 1351 Nr 74/07 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2006 r UCHWAŁA Nr V/54/07 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 18 a ust. 3, oraz art. 28 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz i Nr 116 poz Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337). w związku z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249, poz Rada Gminy w Grodzicznie uchwala, co następuje: 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006 i zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budŝetu za 2006 rok, w wyniku głosowania jawnego Rada Gminy udziela absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno. 2. Sprawozdanie z wykonania budŝetu i zadań własnych gminy i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą powyŝszego sprawozdania i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o powyŝszym wniosku stanowi integralną część niniejszej uchwały. 3. Uchwałę przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega bez załączników podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Gorczyńska

2 4631 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 89 Poz SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDśETU GMINY GRODZICZNO NA 2006 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/54/07 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 kwietnia 2007 r. Dz. Rozdz. Treść Plan na 2006 r. Wykonanie Wsk. % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 112,2 % Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,66 115,9 % 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,60 160,1 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , ,00 201,9 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,78 99,9 % 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,28 99,9 % Pozostała działalność , ,36 100,0 % Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 1 540, ,39 100,1 % innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,97 100,0 % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 100,0 % Drogi publiczne gminne , ,00 100,0 % 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,00 100,0 % 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,0 % 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 100,0 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,83 106,4 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 106,4 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,66 98,7 % 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,87 109,3 % 0830 Wpływy z usług , ,14 143,8 % 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,01 83,2 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 0,00 549,80 0,0 % 0920 Pozostałe odsetki , ,35 121,6 % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000, ,00 100,0 % Cmentarze , ,00 100,0 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,0 % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,56 100,8 % Urzędy wojewódzkie , ,50 100,2 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , ,00 100,0 % gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,50 109,3 % Urzędy gmin , ,06 103,0 % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,06 103,0 % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 100,0 % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. 972,00 972,00 100,0 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 972,00 972,00 100,0 % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 100,0 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,0 % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 300,00 300,00 100,0 % Obrona cywilna 300,00 300,00 100,0 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 300,00 300,00 100,0 % DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,59 106,4 % Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,14 0,0 %

3 4632 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 89 Poz Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,54 0,0 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 0,00 1,40 0,0 % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , ,81 107,0 % jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości , ,10 108,1 % 0320 Podatek rolny , ,50 116,6 % 0330 Podatek leśny , ,00 104,2 % 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 80,8 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,60 0,0 % 0690 Wpływy z róŝnych opłat. 0,00 161,34 0,0 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,27 121,5 % 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych. 170,00 170,00 100,0 % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat , ,81 106,5 % lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , ,41 103,3 % 0320 Podatek rolny , ,31 107,0 % 0330 Podatek leśny , ,00 128,3 % 0340 Podatek od środków transportowych , ,30 103,3 % 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,80 128,1 % 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , ,00 165,0 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,48 109,2 % 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 216,0 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,51 159,5 % Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw , ,32 149,3 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,32 149,3 % Wpływy z róŝnych rozliczeń , ,78 0,0 % 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,98 0,0 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 0,00 49,80 0,0 % Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,01 104,0 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103,5 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,01 444,5 % 758 RÓśNE ROZLICZENIA , ,94 100,0 % Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100,0 % 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,0 % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100,0 % 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,0 % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,0 % 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,0 % RóŜne rozliczenia finansowe , ,94 64,8 % 0920 Pozostałe odsetki , ,94 64,8 % Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,0 % 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50,0 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,81 90,0 % Szkoły podstawowe , ,08 92,6 % Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0,00 262,50 0,0 % 0920 Pozostałe odsetki. 0,00 414,75 0,0 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , ,00 0,0 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin , ,07 59,6 % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,0 % 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,07 99,5 % 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,69 99,5 % Gimnazja , ,81 0,0 % 0920 Pozostałe odsetki. 0,00 160,81 0,0 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , ,00 100,0 % Pozostała działalność , ,92 81,5 % 0920 Pozostałe odsetki. 0,00 331,93 0,0 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin , ,99 80,3 % 851 OCHRONA ZDROWIA , ,98 99,9 % Szpitale ogólne , ,17 100,0 % 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,17 100,0 % Lecznictwo ambulatoryjne , ,30 99,5 % 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,30 99,5 % Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,51 100,0 % 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , ,51 100,0 % 852 POMOC SPOŁECZNA , ,51 99,1 % Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,63 99,2 %

4 4633 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 89 Poz Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,63 99,2 % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,13 98,9 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,13 98,9 % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,51 99,1 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,58 98,0 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin , ,50 99,9 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,43 100,0 % Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,0 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin , ,00 100,0 % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,24 111,0 % 0830 Wpływy z usług , ,24 111,0 % Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 97,9 % Pozostała działalność , ,00 100,0 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin , ,00 100,0 % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,22 99,9 % Pomoc materialna dla uczniów , ,22 99,9 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin , ,22 99,9 % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 008, ,00 100,0 % Biblioteki , ,00 100,0 % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,0 % RAZEM: , ,46 101,0 % Załącznik Nr 1a do uchwały Nr V/54/07 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 kwietnia 2007 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH GMINY GRODZICZNO W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2006 r. Dział Treść 1 Plan na 2006 r. 2 Wykonanie 3 Wsk. % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 112,2 % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 100,0 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,83 106,4 % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,56 100,8 % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 100,0 % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA 300,00 300,00 100,0 % 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ , ,59 106,4 % WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓśNE ROZLICZENIA , ,94 100,0 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,81 90,0 % 851 OCHRONA ZDROWIA , ,98 99,9 % 852 POMOC SPOŁECZNA , ,51 99,1 % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,22 99,9 % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 008, ,00 100,0 % RAZEM: , ,46 101,0 %

5 4634 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 89 Poz SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDśETU GMINY GRODZICZNO NA 2006 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/54/07 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 kwietnia 2007 r. L.p. Dział Rozdział Nazwa Plan na 2006 r. Wykonanie Wsk. % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,07 92,84 % Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,54 91,72 % 4430 RóŜne opłaty i składki , ,25 100,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,41 89,84 % 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych. 610,00 435,94 71,47 % 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych. 610,00 435,94 71,47 % Izby rolnicze , ,44 96,32 % 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,44 96,32 % Pozostała działalność , ,09 98,85 % 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących , ,00 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. 206,28 206,28 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy. 29,40 29,40 100,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,19 54,39 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 97,32 % 4430 RóŜne opłaty i składki , ,72 100,00 % 020 LEŚNICTWO 6 900, ,50 99,56 % Pozostała działalność , ,50 99,56 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 99,56 % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,94 77,90 % Drogi publiczne gminne , ,94 77,90 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. 800,00 513,15 64,14 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 92,10 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 92,74 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 88,96 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,50 84,67 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,55 82,89 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,72 95,31 % 4260 Zakup energii , ,37 83,16 % 4270 Zakup usług remontowych , ,34 66,51 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,37 63,01 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,15 74,14 % 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 74,91 % 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,80 70,99 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 98,38 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,94 57,90 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 57,90 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,84 54,45 % 4260 Zakup energii , ,17 83,88 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 90,82 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,50 12,57 % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,76 85,88 % Plany zagospodarowania przestrzennego , ,54 87,03 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,54 87,03 % Cmentarze , ,22 67,27 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,22 67,27 % Pozostała działalność , ,00 87,95 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 87,95 % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,20 93,73 % Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00 % Rady gmin , ,13 78,43 % 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 84,66 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,19 52,99 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 47,77 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 349,94 23,33 % Urzędy gmin , ,45 94,29 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. 710,00 642,00 90,42 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 99,72 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 95,47 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,74 91,09 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,53 94,04 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,61 87,14 % 4260 Zakup energii , ,66 78,46 %

6 4635 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 89 Poz Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 85,98 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,44 77,26 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,82 97,27 % 4430 RóŜne opłaty i składki , ,82 93,80 % 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100,00 % 4580 Pozostałe odsetki. 240,00 211,69 88,20 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,97 94,23 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,78 89,30 % Pozostała działalność , ,62 92,73 % 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 91,85 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,86 95,41 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 71,16 % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 100,00 % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. 972,00 972,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia. 800,00 800,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych. 172,00 172,00 100,00 % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 100,00 % 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. 687,60 687,60 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy. 98,00 98,00 100,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,16 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,99 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 100,00 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe. 191,43 191,43 100,00 % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , ,53 89,37 % Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00 % Ochotnicze straŝe poŝarne , ,53 89,29 % Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 2 000, ,00 100,00 % publicznych RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 96,31 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,57 95,84 % 4260 Zakup energii , ,17 86,90 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 75,09 % 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 82,08 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,94 89,00 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100,00 % 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 100,00 % Obrona cywilna. 300,00 300, Zakup materiałów i wyposaŝenia. 300,00 300,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,00 80,90 % Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŝności budŝetowych , ,00 80,90 % 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , ,00 81,78 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 75,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 75,00 % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,95 76,68 % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t , ,95 76,68 % 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów , ,95 76,68 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,40 96,39 % Szkoły podstawowe , ,50 96,72 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,95 99,84 % 3110 Świadczenia społeczne , ,00 95,76 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 99,75 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 99,79 % 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 100,00 % 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne. 809,00 808,32 99,92 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,25 99,77 % 4128 Składki na Fundusz Pracy. 337,00 336,13 99,74 % 4129 Składki na Fundusz Pracy. 112,00 112,00 100,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 % 4178 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 % 4179 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,73 99,92 % 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,99 98,17 % 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,01 98,17 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,18 99,93 % 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek. 262,50 262,50 100,00 % 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek. 87,50 87,50 100,00 % 4260 Zakup energii , ,07 99,98 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,47 99,87 % 4308 Zakup usług pozostałych , ,52 100,00 % 4309 Zakup usług pozostałych , ,84 100,00 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,69 99,88 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,18 99,80 % 4430 RóŜne opłaty i składki , ,33 99,97 % 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100,00 %

7 4636 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 89 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,49 26,22 % Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,55 99,81 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,52 99,01 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 99,90 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,33 99,97 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 99,66 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,94 98,56 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,29 99,93 % 4260 Zakup energii , ,00 100,00 % 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100,00 % Gimnazja , ,23 98,44 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,35 99,95 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 99,98 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 99,96 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,79 100,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. 440,00 440,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,89 100,00 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,00 98,92 % 4260 Zakup energii , ,56 99,97 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 99,52 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,52 98,50 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,52 98,11 % 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,08 88,17 % DowoŜenie uczniów do szkół , ,16 82,95 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 88,68 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 76,50 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 86,66 % 4120 Składki na Fundusz Pracy. 700,00 558,70 79,81 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,21 78,41 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 83,49 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe. 400,00 0,00 0,00 % 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 89,07 % 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100,00 % Komisje egzaminacyjne ,00 300,00 20,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 300,00 20,00 % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,72 97,21 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 99,28 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,12 86,35 % Pozostała działalność , ,24 94,59 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 99,14 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 99,98 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 98,85 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,64 92,61 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. 700,00 700,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,56 98,54 % 4260 Zakup energii. 700,00 700,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,12 82,46 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 507,23 38,51 % 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 98,02 % 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100,00 % 851 OCHRONA ZDROWIA , ,10 64,26 % Szpitale ogólne , ,17 100,00 % Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6229 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,17 100,00 % Lecznictwo ambulatoryjne , ,99 51,82 % Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 5 000, ,00 90,00 % publicznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 50,79 % 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,99 37,99 % Programy polityki zdrowotnej , ,00 54,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 54,00 % Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,94 68,40 % 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 55,29 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,94 76,75 % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek. 200,00 0,00 0,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 67,44 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 0,00 % 852 POMOC SPOŁECZNA , , Domy pomocy społecznej , ,01 60,90 % 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t , ,01 60,90 % Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,63 99,22 % 3110 Świadczenia społeczne , ,68 99,79 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 94,86 %

8 4637 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 89 Poz Składki na Fundusz Pracy. 806,00 724,79 89,92 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,66 42,90 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 65,79 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 406,42 40,64 % 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych , ,00 100,00 % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,13 98,95 % 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,13 98,95 % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,98 93,34 % 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,43 99,97 % 3110 Świadczenia społeczne , ,55 94,11 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 47,22 % Dodatki mieszkaniowe , ,66 72,95 % 3110 Świadczenia społeczne , ,66 72,95 % Ośrodki pomocy społecznej , ,52 96,34 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. 742,00 652,31 87,91 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 98,83 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 91,22 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 94,75 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,23 87,91 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,74 92,20 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 61,57 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 189,06 18,91 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,00 100,00 % 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100,00 % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 94,81 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. 740,00 0,00 0,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 87,94 % 4120 Składki na Fundusz Pracy. 450,00 390,00 86,67 % Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 97,90 % 3110 Świadczenia społeczne , , Pozostała działalność , ,00 100,00 % 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00 % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,86 99,35 % Świetlice szkolne , ,64 95,26 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 95,78 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 93,06 % 4120 Składki na Fundusz Pracy. 657,00 592,57 90,19 % Pomoc materialna dla uczniów , ,22 99,92 % 3240 Stypendia dla uczniów , ,22 99,92 % 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,10 72,58 % Gospodarka odpadami , ,00 75,79 % Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 6650 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 75,79 % Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,44 52,21 % 4260 Zakup energii , ,99 88,36 % 4270 Zakup usług remontowych , ,29 85,85 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,34 87,84 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,82 12,94 % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 645,49 21,52 % 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 645,49 21,52 % Pozostała działalność , ,17 83,10 % 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,80 75,40 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 96,89 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 99,69 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 96,20 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,39 91,46 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 899,10 89,91 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,36 37,34 % 4270 Zakup usług remontowych. 700,00 0,00 0,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 24,10 % 4430 RóŜne opłaty i składki , ,75 32,63 % 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100,00 % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,07 96,85 % Biblioteki , ,60 100,00 % 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,60 100,00 % Pozostała działalność , ,47 76,17 % 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,47 99,98 % 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 % 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,11 89,95 % Pozostała działalność , ,11 89,95 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 98,50 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,29 82,47 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,32 99,91 % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 646,00 38,00 % 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 40,94 % OGÓŁEM: , ,46 93,32 %

9 4638 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 89 Poz Załącznik Nr 2a do uchwały Nr V/54/07 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 kwietnia 2007 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH GMINY GRODZICZNO W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA 2006 r. Dział Treść 1 Plan na 2006 r. 2 Wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,07 92,84 % 020 LEŚNICTWO 6 900, ,50 99,56 % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,94 77,90 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,94 57,90 % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,76 85,88 % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,20 93,73 % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 100,00 % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , ,53 89,37 % 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,00 80,90 % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,95 76,68 % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,40 96,39 % 851 OCHRONA ZDROWIA , ,10 64,26 % 852 POMOC SPOŁECZNA , ,93 98,05 % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,86 99,35 % 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,10 72,58 % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,07 96,85 % 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,11 89,95 % RAZEM: , ,46 93,32 % Część opisowa do sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Grodziczno za 2006 r. Wsk. % 4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/54/07 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 kwietnia 2007 r. Plan dochodów na dzień r. zamknął się kwotą ,86 wykonanie natomiast wynosi ,46 tj. 101,0 % planu. Plan wydatków wynosi ,86. Wykonanie wydatków wynosi ,46 tj. 93,3 % planu. Wykonanie budŝetu za rok 2006 zamknęło się nadwyŝką w kwocie ,00. Z dochodów własnych w 2006 r. uregulowano zadłuŝenie z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,61. Ogółem wysokość zadłuŝenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień r. wynosi ,77 i stanowi 8,6 % wykonanych dochodów za 2006 r. Na pozycję tą składają się: kredyt na budowę sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla Gimnazjum w Mrocznie ,00 (oproc. 4,6 %) zaciągnięty z BGK Gdynia kredyty na realizacje zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Programu SAPARD ,77 (oproc. 4,25 %) zaciągnięte z BOŚ z Olsztyna Z powyŝszego wynika, iŝ gmina ma moŝliwości zaciągania kolejnych kredytów, gdyŝ z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych wynika, Ŝe łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budŝetowego nie moŝe przekroczyć 60 % dochodów tej jednostki w tym roku budŝetowym, a łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budŝetowym nie moŝe przekroczyć 15 % planowanych na dany rok dochodów j.s.t. Na realizację dochodów składają się: TREŚĆ PLAN WYKONANIE PROCENT WYKONANIA (%) I. DOCHODY WŁASNE w tym: , ,65 108,54 % podatek od nieruchomości , ,51 106,20 % podatek rolny , ,81 107,33 % podatek leśny , ,00 108,96 % opłata skarbowa , ,32 149,26 % wpływy z karty podatkowej , ,54 0,00 % podatek od środków transportu , ,30 96,68 % podatek dochodowy od osób prawnych , ,01 444,50 % podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103,49 % dochody z majątku gminy , ,88 104,73 % podatek od czynności cywilnoprawnych , ,08 106,31 % podatek od spadków i darowizn , ,80 128,13 % dochody z tytułu wieczystego uŝytkowania gruntów , ,66 98,65 % opłata eksploatacyjna , ,98 99,84 % wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,51 99,98 %

10 4639 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 89 Poz wpłaty na budowę wodociągu , ,00 201,93 % wpłaty od wartości sprzedanej wody , ,60 160,06 % wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , ,00 165,00 % odsetki za zaległości podatkowe , ,78 148,63 % odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych , ,94 64,81 % pozostałe dochody , ,01 117,20 % II. DOTACJE w tym: , ,97 99,00 % zadania z zakresu administracji rządowej , ,31 99,05 % pozostałe dotacje , ,66 98,87 % III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ , ,84 99,89 % IV. SUBWENCJA OGÓLNA z tego: , ,00 100,00 % część wyrównawcza , ,00 100,00 % część oświatowa , ,00 100,00 % część równowaŝąca , ,00 100,00 % uzupełnienie subwencji ogólnej , ,00 100,00 % V. OGÓŁEM DOCHODY , ,46 101,04 % Wykonane dochody własne stanowią 16,9 % ogółu dochodów. Do najwaŝniejszych zrealizowanych dochodów według poszczególnych źródeł naleŝą: 1. Podatek od nieruchomości ,51 tj. 6,4 % ogółu dochodów. 2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 tj. 4,4 % ogółu dochodów. 3. Podatek rolny ,81 tj. 2,5 % ogółu dochodów. Subwencję ogólną otrzymano w kwocie ,00 co stanowi 51,5 % ogółu dochodów. Dotacji otrzymano w kwocie ,97 co stanowi 29,2 % ogółu dochodów. Środki pozyskane z innych źródeł wynoszą ,84 i stanowią 2,4 % ogółu dochodów. Zaległości w podatkach i odsetkach wynoszą ,22 z tego w: podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych ,80, podatku rolnym i leśnym od gospodarstw indywidualnych ,02, podatku od środków transportowych ,70, w odsetkach ,70. Na występujące zaległości wystawiono 524 upomnień, 63 tytuły wykonawcze na kwotę ,92. NaleŜy w tym miejscu zaznaczyć, iŝ mimo właściwie prowadzonej windykacji kwoty zaległości nie ulegają zmniejszeniu. Z uwagi na trudną sytuację materialną i finansową podatników, zaległości nie zmniejszyły się w porównaniu do 2005 roku. Skutki udzielonych ulg przez radę gminy i gminę wynosiły ,00 z tego: skutki obniŝenia przez radę gminy górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły ,00, skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń zaniechania poboru wyniosły w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym ,00. Plan wydatków na r. zamknął się kwotą ,86. Z kwoty tej wydatkowano ,46 co stanowi 93,3 %. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Dział Nazwa Plan Wykonanie % W tym. Wynagrodze nia + pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,07 92,84 % 1 435, , , Leśnictwo 6 900, ,50 99,56 % 6 869,50 0,00 0, Transport i łączność , ,94 77,90 % , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,94 57,90 % 0, , , Działalność usługowa , ,76 85,88 % ,76 0,00 0, Administracja publiczna , ,20 93,73 % , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , ,00 100,00 % 4 936,76 0, ,24 ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,53 89,37 % 3 200, , , Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających , ,00 80,90 % ,00 0, ,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , ,95 76,68 % 0,00 0, , Oświata i wychowanie , ,40 96,39 % , , Ochrona zdrowia , ,10 64,26 % , , , Pomoc społeczna , ,93 98,05 % ,98 0, , Edukacja i opieka wychowawcza , ,86 99,35 % ,64 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,10 72,58 % , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,07 96,85 % 0,00 0, , Kultura fizyczna i sport , ,11 89,95 % 2 659,50 0, ,61 RAZEM: , ,46 93,32 % , , ,55

11 4640 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 89 Poz Analizując wynika, iŝ wydatki w zakresie wynagrodzeń + pochodnych wynoszą ,08 i stanowią 42,1 % ogółu zrealizowanych wydatków. Wydatki majątkowe wynoszą ,83 i stanowią 10,4 % ogółu zrealizowanych wydatków. W roku 2006 wydatki majątkowe przedstawiają się następująco: 1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości MroczenkoMroczno z wyłączeniem Mroczno Kolonia ,74 2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości MroczenkoMroczno 1.554,60 3. Budowa wodociągu (p. Grabkowski) 4.536,07 4. Budowa sieci wodociągowej TrzcinMroczno (spinka, promocja projektu) 871,88 5. Projekt koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej na przesyłkę ścieków wraz z dokumentacją 6.100,00 6. Odwodnienie terenu w Grodzicznie ,99 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boleszyn Gmina Grodziczno ,14 8. Budowa chodników przy drogach gminnych ,67 9. Wykup gruntów pod drogę w m. Grodziczno 2.220, Zakup koparek , Zakup wiaty autobusowej dla wsi Świniarc 3.782, Zakup wiaty autobusowej dla wsi Rynek 3.660, Remont budynku gminnego w Boleszynie pod potrzeby kryzysowe 2.514, Budowa sieci logicznej i audyt wewnętrzny instalacji internetowej w Urzędzie Gminy 5.600, Remont budynku Urzędu Gminy , Zakup sprzętu komputerowego , Zakup kserokopiarki 3.135, Remont remizy OSP Zwiniarz , Rozbudowa remizy OSP Ostaszewo 7.001, Modernizacja i rozbudowa świetlicoremizy OSP Grodziczno , Zakup motopompy dla OSP Zwiniarz 4.500, Przekazano dotację na zakup samochodu do ratownictwa , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grodzicznie , Wymiana kotła c.o i wykonanie elewacji w Szkole Podstawowej w Montowie , Budowa Sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla gimnazjum w Mrocznie , Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla PZOZ w Grodzicznie , Przekazano dotację dla PZOZ na zakup sprzętu medycznego , Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego 8.025,82

12 4641 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 89 Poz Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/54/07 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 kwietnia 2007 r. Dotacje związane z realizacją zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2006 r. Dotacje 2010 (Rb50) Klasyfikacja budŝetowa Plan Wskaźnik % Dział Treść Wykonanie na 2006 r. 5: 4 rozdział Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,97 100, Razem dział , ,97 100,00 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu , ,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 972,00 972,00 100,00 zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, bory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 100,00 zleconych gminie ustawami Razem dział , ,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 300,00 100,00 Razem dział ,00 300,00 100,00 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,63 99,22 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,13 98,95 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE B U R M I S T R Z A N I D Z I C Y : 2214 Nr 371/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo