Istota komunikacji. Sk!d klienci czerpi! informacje. Kontrolowane przez firm!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istota komunikacji. Sk!d klienci czerpi! informacje. Kontrolowane przez firm!"

Transkrypt

1 Sk!d klienci czerpi! informacje Kontrolowane przez firm! szeroko rozumiane dzia"ania promocyjne cena placówka, wyposa#enie personel proces historia wizerunek (presti") Zwi#zane z osob# klienta: potrzeby osobiste status spo"eczny, materialny Zwi#zane z konkurencj#: dzia"ania promocyjne konkurencji Zwi#zane z mediami: informacje niezale#ne Zwi#zane z innymi osobami: rekomendacje Inne podmioty: po$rednicy dystrybutorzy Istota komunikacji

2 Proces komunikacji Nadawca Komunikatu Odbiorca Komunikatu Komunikat Zak!ócenia Komunikat odkodowany Kodowanie komunikatu Kana!y informacji Dekodowanie komunikatu Jak postrzegamy $wiat zmys"y? 87% wzrok, 7% s"uch, 3% dotyk, 2% zmys" powonienia, 1% zmys" smaku

3 Przekaz komunikatu Jako$% komunikatu dostosowanie do odbiorcy Intensywno$% komunikatu liczba kana"ów przekazu i cz&stotliwo$% powtórze' tej samej tre$ci Sk!d klienci czerpi! informacje Kontrolowane przez firm! szeroko rozumiane dzia"ania promocyjne cena placówka, wyposa#enie personel proces historia wizerunek (presti") Zwi#zane z osob# klienta: potrzeby osobiste status spo"eczny, materialny Zwi#zane z konkurencj#: dzia"ania promocyjne konkurencji Zwi#zane z mediami: informacje niezale#ne Zwi#zane z innymi osobami: rekomendacje Inne podmioty: po$rednicy dystrybutorzy

4 Na jakich!ród"ach klient opiera si# kszta"tuj$c opinie o firmie i jej produktach/ us"ugach Informacje o firmie Niekontrolowane Nieplanowane Kontrolowane Planowane

5 Wiadomo$ci planowane i kontrolowane przez firm& Arena prezentacji Wizualizacja firmy Dzia!ania promocyjne Obs!uga klienta komunikacja w trakcie "wiadczenia Opinie pracowników Wiadomo$ci nieplanowane przez organizacj& Opinie klientów Informacje, publikacje w mediach Opinie pracowników Opinie konkurencji Opinie innych podmiotów pozytywne & negatywne

6 Komunikacja firmy Promocyjna Realizacyjna Komunikacja marketingowa w cyklu obs!ugi nabywcy faza posprzeda%owa (?) faza przed zakupem (potencjalny anonimowy pacjent) faza &wiadczenia (pacjent) faza nabywania (potencjalny pacjent)

7 Komunikacja firmy zewn#trzna wewn#trzna Komunikacja firmy Odbiorca zewn!trzny: Potencjalni klienci Aktualni klienci Konkurencja Po$rednicy/ Dystrybutorzy Podmioty w otoczeniu Inne Odbiorca wewn!trzna: Pracownicy: Lekarze Personel piel&gniarski Personel wspomagaj!cy Rodziny pracowników

8 Komunikacja firmy Przedmiot Zewn!trzna: Promocja Podtrzymanie kontaktu Informacja Wspólne przedsi&wzi&cia Edukacja Itp. Wewn!trzna: Informacje Zaanga#owanie w prac& Edukacja odno$nie dzia"ania firmy Sposoby przekazu Jak szko!a komunikuje si# z rynkiem? komunikacja masowa lub niemasowa komunikacja werbalna i niewerbalna komunikacja osobista (bezpo'rednia) lub po'rednia

9 Komunikacja personalna Werbalna Kody j&zykowe Wysoko$% g"osu Modulacja g"osu Szybko$% mowy Niewerbalna: Wygl!d (cia"o, ubiór) Mowa cia"a Promocja

10 Promocja Zespó! dzia!a$ i "rodków, za pomoc%, których przedsi#biorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzuj%ce produkt i/lub firm#, kszta"tuj$ce potrzeby nabywców, pobudza i ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczno'( cenow$. (J.W. Wiktor) Zespó" 'rodków, za pomoc$ których firma komunikuje si# ze swoim rynkowym otoczeniem, przekazuj%c informacje o swojej dzia!alno"ci, produktach i us!ugach Cele podstawowe Informacyjne Perswazyjne Konkurencyjne Edukacyjne

11 KSZTA+TOWANIE STRATEGII PROMOCJI PRZEDMIOT PROMOCJI ODBIORCA PRZEKAZU ANALIZA KONKURENCJI FORMA PRZEKAZU CELE NARZ)DZIA PROMOCJI I ICH INTEGRACJA HARMONOGRAM I BUD*ET KONTROLA Profil klienta - odbiorcy co wiemy o klientach?

12 Identyfikacja odbiorcy Identyfikacja odbiorcy jest podstawowym najwa#niejszym etapem kszta"towanie procesów marketingowych Wybór odbiorcy przes!dza o formie i metodach wykorzystywanych w procesie budowanie wizerunki i promocji Dostawcy Personel: - aktualny - potencjalny - by!y Klienci: - aktualni i potencjalni Po"rednicy Partnerzy Us!ugodawcy Wp!ywowe instytucje Akcjonariusze

13 Part-time marketers (PTM) - Fulltime marketers (FTM)!Full-time marketers to ci, którzy zajmuj! si& marketingiem i sprzeda#! (robi! marketing)!part-time marketers to ci wszyscy, którzy w firmie oraz w jej otoczeniu $wiadomie lub nie$wiadomie realizuj! funkcje marketingowe (tkwi! w marketingu) Miejsce Rola FTM Wewn?trz firmy Pracownicy dzia?u marketingu i sprzeda Poza firm? Agencje reklamowe, web designerzy, etc. PTM Wszyscy w firmie którzy nie s? FTM Klienci, Dostawcy, I nwestorzy, etc.

14 Co chcemy wiedzie% o klientach? Co wiem o klientach? Dane demograficzne: wiek, p"e%, faza cyklu #ycia rodziny, dochód, wykszta"cenie, zawód, wyznanie, rasa, narodowo$%

15 Co wiem o klientach? Dane geograficzne: podzia" rynku na ró#ne jednostki geograficzne: pa'stwa, regiony, województwa, miasta i ich dzielnice, wielko$% miasta, wykorzystywane $rodki transportu Co wiem o klientach? Dane psychograficzne: klasa spo"eczna, zamo#no$% styl #ycia, osobowo$%, zainteresowania, sport warto$ci,

16 Co wiem o klientach? Dane behawioralne: jak kupuj!? jak istotna jest dla nich cena elastyczno$% cenowa? sposób zakupu? kiedy kupuj!? ile kupuj!? gdzie kupuj!? Co wiem o klientach? Dane behawioralne: co ogl!da? (telewizja, kino, video) co czyta? co innego kupuje? jakie marki? jak si& porusza? gdzie i jak sp&dza wolny czas? co uwa#a za modne? stosunek do reklamy?

17 Co wiem o klientach? Dane behawioralne: jakiego s"ownictwa u#ywa? czego s"ucha? co uwa#a za modne? co jest dla niego cenne na co zbiera pieni!dze? kogo podziwia? czy jest lojalny wobec czego? Informacje typowo medyczne Postrzegane ryzyko Zachowanie proces zakupu: racjonalny, czy impulsywny sytuacyjny Role odgrywane w procesie $wiadczenia

18 Ryzyko i koszty po stronie klienta Wp!yw obs!ugi klienta na redukcj# ryzyka i kosztów ; Fizyczne ; Psychologiczne ; Spo"eczne ; Finansowe ; Utraty czasu ; Ból ; Stres ; Strach ; Czas ; Niepewno$% Kszta"towanie przekazu

19 Przes"anie Przyk!ady korzy"ci w powi%zaniu z produktem Przes"anie Przyk"ad kategorii produktów ZDROWIE - *ywno'(, Lekarstwa, Od%ywki AKCEPTACJA SPO+ECZNA - Kosmetyki, SUKCES MATERIALNY - Samochody, Inwestycje PRESTI* - Bi%uteria, Samochody PRZYJEMNO&, - Filmy, S"odycze OSZCZ)DNO&, CZASU - Produkty gotowe, SPOKÓJ - Ubezpieczenia, ROZWÓJ - Nauka j#zyków obcych

20 SLOGAN NAG&ÓWEK KOLOR PRZEKAZ LAYOUT TEKST ILUSTRACJA Inspiracja w procesie tworzenia sloganów Klient - Magazyn dla mamy i córki - (wiat Kobiet Cena - Dobry rocznik za dobra cen& - Ford - akcja wyprzeda#y rocznika 2002 Odniesienie do konkurencji - Wyprzedzamy innych - Auto (wiat Miejsce - Taka jest klientów wola - Pedet na Woli Korzy$% - Zdominuj swój katar - Cirrus, tabletki Presti# - Klasa dla ciebie - Mitsubishi Pajero Firma - Do$wiadczenie i kapita" - EFL Popularno$%, spo"eczny dowód s"uszno$ci - Najcz&$ciej wybierany przez Polaków - APAP

21 RAMA - przyk"ad przes"ania (USP unique selling proposition) Rama jest produktem najwy!szej jako"ci pod wzgl#dem smaku, doskonale rozsmarowuje si# na pieczywie, bogatym w warto"ci od!ywcze, wyprodukowanym z olejów ro"linnych przez "wiatow$ firm# w Polsce, bez cholesterolu i konserwantów To jedyny adres jaki mamy (www.bezdomni.pl - Caritas Polska) Granie wieloznaczno!ci" s#ów to taki reklamowy wytrych. U$ywany umiej%tnie zazwyczaj ca#kiem nie&le dzia#a. W tym przypadku tak$e. A zdawa#oby si%, $e w wyra$eniu jedyny adresat nie ma nic poruszaj"cego. Marta Bartkowska (dziennikarka)

22 Nag"ówek Nag"ówek jest czytane przez 5 krotne wi&ksze audytorium ni# sama tre$% reklamy Ma przyci!ga%, zaciekawi% Pozwala na samoselekcj& Powinien by% równie# wst&pem do tre$ci Kategorie nag"ówków Jacek Kall, Reklma, PWE, Warszawa 2002 Nag"ówek wskazuj!cy na nowo$% Nag"ówek emocjonalny Nag"ówek wskazuj!cy na korzy$% Nag"ówek typu rozkaz Nag"ówek niekonwencjonalny Nag"ówek pobudzaj!cy ciekawo$%

23 Ilustracja Powinna pobudza% ciekawo$% czytaj!cego, i sk"oni% go do przeczytania tre$ci reklamy Musi by% zwi!zana z tre$ci!, sloganem, nag"ówkiem Podpisy pod fotografiami s! czytane dwa razy cz&$ciej ni# tre$% reklamy Powinna zajmowa% do 80% powierzchni og"oszenia Lepsza jedna du#a ilustracja ni# kilka ma"ych

24 Jak zobrazowa( klientowi to jak b#dzie wgl$da"o 'wiadczenie us"ugi Domaterializowanie komunikatu Zabiegu tego mo"na dokona$ poprzez: prezentacj& osób odpowiedzialnych za proces $wiadczenia - personelu prezentacje lub opis miejsca $wiadczenia prezentacj& lub opis narz&dzi wykorzystywanych w procesie $wiadczenia prezentacja autorytetów, znanych osób prezentacja klientów podczas $wiadczenia rekomendacje

25

26

27 Pozycja Klienci rynkowa rekomendacje Kadra Potencjalne korzy"ci Cena Oferta Tre"# przekazu Arena prezentacji Lokalizacja Plany Dane liczbowe Wyniki Dystrybucja Tre$% Enumeracja Historyjka Pytania odpowiedzi Opis Wypowiedzi uczniów, rodziców, nauczycieli, w"adz

28 Tre$% Od ogó"u do szczegó"u Na pocz!tku rzeczy najwa#niejsze Na ko'cu zgrabne podsumowanie Mo#na uwypukli% fakty np. 90% absolwentów dosta%o si! na studia Stopniowe wyczerpywanie tematu np. poszczególne us"ugi, personel, itd. Przekaz - reputacja Niezwykle istotne w tre$ci jest zawarcie informacji, dowodu wiarygodno$ci przekazu promocyjnego. Dla czytaj!cego takim zapewnieniem mog! by%: reputacja firmy potwierdzenie ze strony wp"ywowej instytucji rekomendacje od klientów rekomendacje od innych osób posiadane certyfikaty

29

30 Narz&dzia promocji Promotion - mix Zespó! narz#dzi promocji Reklama Promocja sprzeda'y Public Relations (PR) Sprzeda' osobista

31 Model AIDA Awerness - $wiadomo$% istnienia produktu/ us"ugi/ firmy (reklama. PR) Interest - zainteresowanie produktem/ us"ug!/ firm! (reklama, promocja sprzeda$y, PR) Desire - ch&% posiadania/ ch&% dokonania zakupu/ ch&% skorzystania (sprzeda$ osobista, promocja sprzeda$y) Action - zakup (sprzeda$ osobista, promocja sprzeda$y) Reklama Wszelka p%atna forma nieosobowego przedstawiania i popierania idei, dóbr lub us"ug przez okre$lonego nadawc& wykorzystuje kontakt po$redni z klientem jest p"atn! form! promocji

32 Media wykorzystywane w reklamie Media transmisyjne Media drukowane Media bezpo'rednie Reklama zewn#trzna Inne Miejsce sprzeda%y Telewizja Radio Internet Gazety Magazyny Ulotki, katalogi, plakaty Poczta Poczta emial Roznosiciele Ruchoma Nieruchoma Kino Opakowanie Rodzaje reklamy prasowej Og%oszenia prasowe Artyku%y sponsorowane Wk"adki - inserty Numery specjalne Dodatki oraz Kupony Próbki produktów

33 Reklama prasowa - og"oszenie Klika faktów Przeci&ty czytelnik patrzy na og"oszenie przez 2,5 sekundy Si"a reklamy reklamy prasowej tkwi w nag"ówku, konkuruje on z artyku"ami i innymi tytu"ami. W $redniej gazecie ukazuj!cej si& w du#ym mie$cie konkuruje on z 350 wiadomo$ciami, 21 artyku"ami tematycznymi oraz 85 reklamami, a czytelnik widzi go przez sekund&!

34

35

36 Reklama Plakat, Ulotka Informatory teleadresowe Panorama firm Ksi!#ka telefoniczna Inne np. edukacyjno - informacyjne naklejki, wk"adki do portfela

37 Sprzeda# osobista To werbalna prezentacja towaru lub us"ugi, polegaj#ca na przeprowadzeniu rozmowy z jednym (indywidualna) lub z wi!ksz# (grupowa, audytoryjna) liczb! nabywców w celu dokonania sprzeda#y jest najstarszym, najbardziej efektywnym i najwa#niejszym $rodkiem promocji Personel kontaktowy Administracja Lekarze i piel#gniarki Zaplecze

38 Promocja sprzeda#y Obejmuje te dzia"ania i $rodki, które podwy#szaj! stopie' sk"onno$ci konsumentów do zakupu produktu poprzez zwi&kszenie atrakcyjno$ci produktu lub us"ugi (dodaje dodatkow! korzy$%). O ile reklama zach&ca do nabycia produktu - kup nasz produkt o tyle promocja sprzeda#y namawia klienta do natychmiastowego kupna - kup dzi$, natychmiast, zaraz.

39 Public Relations PR zmierza przede wszystkim do wywo"ania zainteresowania firm! i budowy do niej zaufania, wizerunku. Public Relations Kontakt z pras# - publikacje w"asne, przekazywanie materia"ów do prasy, organizacja konferencji prasowych Organizacja konferencji, sympozjów, seminariów (wewn&trznych i zewn&trznych) Udzia% w ww. imprezach Udzia% w imprezach handlowych i wystawach Organizowanie dni otwartych Uroczyste obchodzenie wydarze& specjalnych Lobbing

40 Public Relations Publikacje i materia%y drukowane (biuletyny - gazetki dla klientów, poradniki, serie wydawnicze) Materia%y audiowizualne - CD, Video, inne Akcje specjalne - ochrona $rodowiska Akcje charytatywne 'rodki identyfikacji wizualnej - wizytówki, papier firmowy, inne Sponsoring Event Marketing Marketing bezpo$redni Wykorzystywanie form bezpo$redniego (nieosobistego) kontaktu z klientem Narz&dziami MB s!: telefon (call center), fax, emial, poczta

41 Pakiet pocztowy Koperta zewn&trzna List Ulotka, Broszura, Katalog Sposób odpowiedzi - karta z zamówieniem, wzór faksu Koperta zwrotna Opcjonalnie: Ksero artyku"u prasowego, ksero przepisu prawnego List rekomenduj!cy od zadowolonego klienta Kwestionariusz Internet virtual Dobra witryna WWW Nie zawiera zbyt wielu stron Ma struktur& hierarchiczn! Hierarchia nie przekracza 3 poziomów Zachowana jest sta"a kolorystyka, spójna z CI firmy Ka#da strona zawiera sta"e elementy graficzne (logo) World Wide Web Strona powinna zawiera% margines z menu Posiada "!cznik do poziomów podstawowych

42 Internet virtual Dobra witryna WWW Zawarto$% musi by% stale aktualizowana Zamieszane linki powinny by% stale aktualizowane i spójne z form! i zawarto$ci! naszych stron U#ycie koloru w tek$cie i jako background nie powinno utrudnia% czytania i druku tekstu World Wide Web

43

44

45 Stymulowanie rekomendacji Rekomendacja Bierna - gad ety Aktywna Sterowana Z bezpoœrednim udzia?em klienta - programy przyjació? - liderzy opnii - reklama z udzia?em klienta - napisz opnie, recenzje - nakrêæ reklame, wymyœl has?o Z poœrednim udzia?em klienta - reklama z referencjami - autorytety - znane osoby Dobrowolna/ niesterowana - klasyczny przekaz ustny - internet - listy dr Marcin Ch"odnicki mgr Pawe" Zeller Katedra Us"ug Akademia Ekonomiczna w Poznaniu al. Niepodleg"o'ci Poznatel fax Dzi#kujemy za uwag#

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki www.anomail.xx.pl

Autor: Przemysaw Rusiecki www.anomail.xx.pl E-BOOK: SKUTECZNY MAILING W OPARCIU O PODSTAWOWE ZASADY E-MAIL MARKETINGU Autor: Przemysaw Rusiecki www.anomail.xx.pl autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw:

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw: MARKETING ROZDZIAŁ 1 1. Definicje marketingu: a) ujcie klasyczne jest to odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich działa przedsibiorstwa ukierunkowanych na aktualne, potencjalne rynki

Bardziej szczegółowo

Utworzenie sieci Leszczy skie smaki szans wzrostu innowacyjno ci firm sektora spo ywczego w po udniowo-zachodniej Wielkopolsce

Utworzenie sieci Leszczy skie smaki szans wzrostu innowacyjno ci firm sektora spo ywczego w po udniowo-zachodniej Wielkopolsce Utworzenie sieci Leszczyskie smaki szans wzrostu innowacyjnoci firm sektora spoywczego w poudniowo-zachodniej Wielkopolsce Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach W. R. P. O. Priorytet I Konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Marketing 1 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 5 5. Promocja projektu inwestycyjnego. 5 Promocja projektu inwestycyjnego. si z tre ci tego rozdzia u b dziesz wiedzie :

Rozdzia 5 5. Promocja projektu inwestycyjnego. 5 Promocja projektu inwestycyjnego. si z tre ci tego rozdzia u b dziesz wiedzie : Rozdzia55 Promocjaprojektuinwestycyjnego 5 Promocja projektu inwestycyjnego Celeedukacyjne Pozapoznaniusiztrecitegorozdziaubdzieszwiedzie: ele edukacyjne jakie przepisy prawne UE oraz krajowe reguluj zagadnienia

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów Spo!eczna Wy"sza Szko!a Przedsi#biorczo$ci i Zarz%dzania kierunek: Zarz%dzanie Podstawy marketingu Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów 2 Pozycjonowanie i ró%nicowanie

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z e-mail marketingiem

Godzina dziennie z e-mail marketingiem Godzina dziennie z e-mail marketingiem Autorzy: Jeanniey Mullen, David Daniels T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2509-3 Tytu³ orygina³u: Email Marketing: An Hour a Day Format: 180 235, stron:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu

Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Komunikacja w biznesie dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu Korespondencja i komunikacja dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie się z rynkiem (tzw. promocja mix)

Komunikowanie się z rynkiem (tzw. promocja mix) POLITYKA PROMOCJI Komunikowanie się z rynkiem (tzw. promocja mix) zestaw środków za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje związane z produktem lub firmą, kształtuje potrzeby nabywców

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA

KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA Anna Niedzielska Politechnika Czstochowska Aneta Herbu autor spoza uczelni PROMOCJA CZSTOCHOWY JAKO KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA CZESTOCHOWA PROMOTION MARKETING AS A KEY ELEMENT OF

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA W SIECI INTERNET

PROMOCJA W SIECI INTERNET Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków

Bardziej szczegółowo

Email marketing i kody QR

Email marketing i kody QR EMAIL MARKETING Czas na mobilny email marketing z wykorzystaniem kodów QR. W dzisiejszym!wiecie konsumenci staj" si# coraz bardziej mobilni: s" ci"gle w ruchu, nie obcy im jest multitasking, a do tego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki

Autor: Przemysaw Rusiecki E-BOOK: ANOMAILE W FIRMIE CZYLI PROBLEMATYKA MASOWEJ KORESPONDENCJI W PRZEDSIBIORSTWIE TURYSTYCZNYM CZ)*+ strony od 1 do 14 Autor: Przemysaw Rusiecki autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SKUTECZNO CI REKLAMY NA DECYZJ KLIENTA PRZY WYBORZE MARKI PRODUKTU

WPŁYW SKUTECZNO CI REKLAMY NA DECYZJ KLIENTA PRZY WYBORZE MARKI PRODUKTU WPŁYW SKUTECZNOCI REKLAMY NA DECYZJ KLIENTA PRZY WYBORZE MARKI PRODUKTU DARIUSZ ROSZKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Publikacja omawia, jaki wpływ ma skuteczna reklama przy

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Politechnika Łódzka w Łodzi Biblioteka Główna - Oddział Informacji Naukowej oin@bg.p.lodz.pl Promocja biblioteki akademickiej:

Bardziej szczegółowo

Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy

Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy jest ona publiczna czy prywatna, powinna być najwyższa

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wójcik Dorota Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo