SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WORK SERVICE S.A. ZA 2011 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WORK SERVICE S.A. ZA 2011 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WORK SERVICE S.A. ZA 2011 ROK

2 1.Informacje o Spółce S.A. Spółka z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 51 wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu pod numerem KRS Rejestracja Spółki miała miejsce w dniu 28 stycznia 2002 roku. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 7450A) jest działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników. Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe S.A. za okres od roku do roku. Spółka została utworzona aktem notarialnym z dnia 12 grudnia 2000 roku sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Oleśnicy (Rep. A Nr 7712/2000). S.A. działa na podstawie prawa polskiego. Podstawą działalności Spółki są przede wszystkim Kodeks Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu. S.A. jest spółką specjalizującą się w pośrednictwie pracy, w nowoczesnych rozwiązaniach kadrowych, świadczy usługi w obszarze rekrutacji dostarczania do klientów pracowników, doradztwa i zarządzania zasobami ludzkimi. Skład osobowy Zarządu SA na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku Tomasz Hanczarek - Prezes Zarządu Dariusz Rochman - Wiceprezes Zarządu Piotr Ambrozowicz - Wiceprezes Zarządu Robert Knights - Wiceprezes Zarządu Everett M Kamin - Członek Zarządu Skład osobowy Rady Nadzorczej SA na dzień 31 grudnia 2011 roku Panagiotis Sofianos - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Skrobowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Kukowski - Członek Rady Nadzorczej Wojciech Grzybowski - Członek Rady Nadzorczej Paul Andrew Christodoulou - Członek Rady Nadzorczej Arkadiusz Ignasiak - Członek Rady Nadzorczej Z dniem 22 lutego 2011 r. Piotr Kukowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Z dniem 30 czerwca 2011 Błażej Żarna zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 30 czerwca 2011 roku Wojciech Grzybowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 30 czerwca 2011 Wiesław Skrobowski został powołany do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

3 Podstawowe dane ekonomiczne Spółki WYSZCZEGÓLNIENIE w w w w S.A. tys.pln tys.eur tys.pln tys.eur Przychody ze sprzedaży EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) Zysk ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Informacje o podstawowych produktach, strukturze sprzedaży oraz przychodów Spółki. Przedmiotem działalności Spółki jest: praca tymczasowa oferowanie pracy pracowników czasowych, doradztwo personalne, outsourcing. Praca tymczasowa - usługa ta świadczona jest podmiotom, dla których ważna jest elastyczność zatrudnienia z uwagi na dużą zmienność popytu na wytwarzane produkty i usługi. Usługa ta umożliwia klientom optymalizację struktury personalnej przedsiębiorstwa dostosowującej liczbę pracowników do takich czynników jak: sezonowy wzrost produkcji, pozyskanie dużego zamówienia, przestoje urlopowe nadmierne absencje i rotacje czy zmienne cykle produkcyjne. Zastosowanie pracy tymczasowej pozwala na codzienne dostosowywanie stanu zatrudnienia do aktualnych potrzeb, obniżenie kosztów działalności i umożliwia klientom koncentrację uwagi na podstawowej działalności firmy. Usługa obejmuje czynności: wyszukania i selekcji pracowników, rekrutacji oraz wdrożenia do pracy, nadzoru i raportowania wyników, naliczenie składników płacy i prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz wypłatę wynagrodzeń. Doradztwo personalne - usługa ta oferowana jest przedsiębiorstwom poszukującym odpowiednich specjalistów na kluczowe stanowiska w firmie. przeprowadza indywidualny proces rekrutacyjny z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do oceny kompetencji i selekcji kandydatów. W ramach doradztwa personalnego dokonuje również weryfikacji istniejących pracowników pod kątem pożądanych umiejętności niezbędnych do osiągnięcia celów stawianych przed pracownikiem.

4 Bazując na niezależnej analizie klient może dokonać właściwych zmian i zaplanować dalszy rozwój swojego personelu, udoskonalić system wynagrodzeń czy usprawnić systemy motywacyjne. W ramach doradztwa personalnego Spółka oferuje również specjalistyczne usługi związane z assesment and development center (oceny mocnych i słabych stron pracowników oraz możliwości ich rozwoju), rekrutacje masowe (zatrudnianie jednoczesne dużych zespołów pracowników np. przedstawicieli handlowych) oraz outplacement (przygotowanie pracowników do zmiany pracy i aktywna pomoc w jej znalezieniu). WSSA w procesie świadczenia usługi wykorzystuje zaawansowane narzędzia selekcyjne oraz dostęp do własnej szerokiej bazy kandydatów do pracy. Outsourcing usługa ta ma na celu przejęcie od przedsiębiorcy części funkcji pomocniczych niezbędnych do działania firmy, ale nie będących jego podstawową działalnością. Spółka oferując usługę bierze odpowiedzialność za cały proces jak i wynik końcowy pracy. Dzięki usługom outsourcingowym klienci WSSA mogą skupić własne zasoby i środki finansowe na zadaniach strategicznych, uzyskując przejrzystość kosztów oraz pełną kontrolę usług outsourcingowych. Struktura przychodów z punktu widzenia branż (rynków zbytu) WSSA Branże (tys. zł) % (tys. zł) % Sprzedaż i dystrybucja ,91% ,68% Usługi medyczne ,43% 73 0,03% Usługi finansowo - ubezpieczeniowe ,75% ,56% Usługi inne ,26% ,56% Call center ,25% ,39% Administracja inne ,17% ,49% Motoryzacja ,36% ,67% Elektronika ,95% ,28% FMCG ,98% ,21% Przemysł inne ,94% ,00% Inżynieria 30 0,01% 380 0,13% Razem ,00% ,00% Struktura sprzedaży WSSA Wyszczególnienie (tys. zł) (%) (tys. zł) (%) Praca tymczasowa ,73% ,36% Outsourcing ,82% ,51% Doradztwo personalne ,46% 373 0,13% Razem ,00% ,00% Portfel dostawców jak i odbiorców jest zdywersyfikowany udział pojedynczego podmiotu nie przekracza 10% przychodów.

5 3. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych spółce umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. L.P. NAZWA Przychody ze sprzedaży Data zawarcia umowy Data obowiązywania 1 Media , Czas nieokreślony 2 Outsorcing , Czas nieokreślony 3 Telekomunikacja , Czas nieokreślony 4 Motoryzacja , Czas nieokreślony 5 Motoryzacja , Czas nieokreślony 6 Telekomunikacja , Czas nieokreślony 7 Elektronika , Czas nieokreślony

6 4. Informacje o powiązaniach organizacyjnych. Struktura Grupy Kapitałowej na dzień SA Energy Sp zo.o. 75% Finance Care Sp. z o.o. Acquisition s Ltd Exact Systems Sp. z o.o. 76% Administr ation Sp. z o.o. Virtual Cinema Studio Sp. z o.o. Proservice Worldwide (Cypr) Ltd 83,33% Medi staff Sp. zo.o. Sellpro Sp. z o.o. 99,99% Industry Personnel s Sp. z o.o. International Sp. z o.o. IP Partnership 0,01% IP Cypr Ltd 97,5% 2,5% 75% Exact System GmbH Germany Exact System Slovakia s.r.o. Exact System Czech s.r.o. Automotive Assembly System Sp. z o.o. 50% Proservice Worldwide (BVI) Ltd ZAO Russia Slovakia s.r.o. Czech S.r.o. Czech Agency s.r.o. Ukraina s.r.l. service 24 Gmbh port 24 Gmbh ZAO Exact Systems Russia 50% Outsorcing Slovakia s.r.o. od

7 5. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane są na zasadach rynkowych. 6. Informacje o zobowiązaniach z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Kredyty: PLN waluta PLN waluta Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Kredyty: ING BŚ S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej, ul. Szewska ,85 - WIBOR 1M + marża banku Cesja wierzytelności, poręczenie według prawa cywilnego Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. POŻYCZKI Warszawa, ul. Domaniewska 39a ,00 WIBOR 1M + marża banku Gwarancja, zastaw, cesja wierzytelności Prologics UK LLP Suite 109, Farrington Road, London , ,66 - WIBOR 3M+marża pożyczkodawcy brak Yezero Holdings LTD Miltonos 54B, Agios Spyridonas 3050 Limassol, Cyprus ,00 zł ,00 oprocentowanie stałe brak

8 7. Pożyczki udzielone Pożyczki udzielone przez WSSA rok 2011 KWOTA POŻYCZKI BEZ UWZGLĘDNIENIA POŻYCZKOBIORCA ANEKSÓW DATA OPROCENTOWANIE PODPISANIA DATA ZAPADALNOSCI service czech ,00 PLN WIBOR 3M+marża IPS SP ZO.O ,98 PLN WIBOR 3M+marża Proservice worldwide cyprus ltd ,00 RUB marża % spłata; 40% do Wenyoube ltd ,00 PLN WIBOR 3M+marża Wenyoube ltd ,00 PLN WIBOR 3M+marża IP Partnership ,00 EURO EUROIBOR 3M+marża IP Cypr Ltd ,00 EURO EUROIBOR 3M+marża International ,00 PLN WIBOR 1M + marża IPS SP ZO.O ,00 PLN WIBOR 1M + marża

9 8. Informacje o gwarancjach oraz poręczeniach Informacje na temat postępowań sądowych znajdują się w Sprawozdaniu Finansowym w Nota 30. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE W LATACH Tytuł zobowiązania warunkowego Rodzaj zabezpieczenia Zabezpieczenie kredytu* Zabezpieczenie leasingu przewłaszczenie przedmiotu kredytu 0,00 0,00 cesja wierzytelności , ,00 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 0, ,35 poręczenie , ,43 bankowy tytuł egzekucyjny , ,00 zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym 0, ,79 zastaw rejestrowy na należnościach 0,00 0,00 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową , ,96 poręczenie wekslowe 0,00 0,00 Zabezpieczenie dobrego wykonania umowy gwarancja ,63 0,00 * do rzeczywistej wysokości zaciągniętych kredytów wraz z dodatkowymi kosztami, tj. do kwoty wystawionych bankowych tytułów egzekucyjnych. Zabezpieczenia ustanowione na majątku spółki Dnia 10 czerwca 2011 roku spółka S.A. zawarła umowę ramową nr LKWZ 3/2011 z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie, na mocy której uzgodniono, że Bank umożliwi Spółce kredytowanie do maksymalnej łącznej wysokości ,00 zł. Zgodnie z umową zabezpieczenie roszczeń Banku względem spółki SA związanych z udzielonym kredytowaniem mają stanowić: 1) Zastaw na 85% udziałach spółki Proservice Worldwide (Cyprus) Limited ( Zastaw 1 ); 2) Zastaw na 15% udziałach spółki Proservice Worldwide (Cyprus) Limited ( Zastaw 2 ); 3) Zastaw rejestrowy na wszystkich posiadanych przez SA udziałach w spółce Exact Systems Sp. z o.o., nie mniej jednak niż 76% udziałów w tej spółce ( Zastaw 3 ) 4) Gwarancje korporacyjne udzielone przez każdego z określonych w umowie gwarantów. Gwarantem jest każdy z następujących podmiotów: Finance Care sp. z o.o., Industry Personnel s Sp. z o.o., Czech Agency, Czech, Slovakia, Sellpro Sp. z o.o. oraz każdy inny podmiot zależny, którego udział w przychodach lub zysku EBITDA przekroczy 5% przychodów lub zysku EBITDA Grupy Kapitałowej, zdefiniowanej w Umowie. Gwarantem zostanie też każdy nowo nabywany podmiot Grupy Kapitałowej spełniający powyższe kryteria; 5) Cesje wierzytelności z kontraktów handlowych przysługujących SA lub dostawcom; 6) Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi SA w Banku. Zabezpieczenia ustanowione na majątku spółki Zastaw na 76 udziałach w spółce Exact Systems należących do SA. Zastaw zabezpiecza wierzytelności z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Przedsiębiorczości w kwocie ,00 zł.

10 W Proservice przedmiotem zabezpieczenia jest 300 udziałów (15% kapitału zakładowego), na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Przedsiębiorczości w kwocie ,00 zł. 9. Wykorzystanie przez wpływów z emisji papierów wartościowych. W 2011r. spółka Spółka SA przeprowadziła emisję obligacji zwykłych serii N i O o łącznej wartości nominalnej zł. Z kolei w dniu 10 stycznia 2012 spółka dominująca przeprowadziła emisję obligacji zamiennych na akcje serii P o wartości nominalnej zł. (patrz pkt. XXVIII niniejszego sprawozdania). Środki z tyt. emisji wymienionych wyżej instrumentów finansowych zostały przeznaczone na spłatę kredytu, jaki został udzielonych przez konsorcjum Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie i Gospodarczego Banku Wielkopolskiego SA z siedzibą w Poznaniu w kwocie zł, wykup obligacji serii G i H o łącznej wartości nominalnej zł oraz umorzenie akcji serii I w ramach tzw. umorzenia automatycznego. 10. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników. Spółka nie sporządza jednostkowej prognozy wyników. Prognozy dokonywane są dla Grupy Kapitałowej. 11. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom Zarządzanie zasobami finansowymi jest podporządkowane realizacji podstawowych celów biznesowych, na które składają się: -stałe podnoszenie wartości Spółki przez konsekwentną i skuteczną realizację przyjętej strategii. -optymalizacja kosztów działalności operacyjnej. -zapewnienie optymalnych warunków finansowania, umożliwiających realizację planów rozwojowych Grupy Kapitałowej. Wzrost wartości Spółki, poza wzrostem organicznym, następuje w oparciu o rozwój zewnętrzny, którego narzędziem są przejęcia i akwizycje podmiotów gospodarczych, świadczących komplementarne usługi do usług oferowanych przez. Spółka na bieżąco optymalizuje strategię zarządzania zasobami finansowymi biorąc pod uwagę warunki panujące na rynku finansowym oraz poziom dostępnego kapitału. Przyjęta strategia jest w dużej mierze efektem stosowanego modelu działalności operacyjnej. Najistotniejszym jej elementem jest zarządzanie bieżącą płynnością finansową w szczególności biorąc pod uwagę, że zasadniczą część kosztów wytworzenia stanowią koszty wynagrodzenia oraz towarzyszące im koszty ubezpieczeń społecznych. W/w pozycje kosztów działalności z natury rzeczy są płatne relatywnie szybko, a ponadto terminy ich płatności są sztywne i nieprzekraczalne. Aby ograniczyć skutki opisanych powyżej warunków Spółka aktywnie korzysta z różnych źródeł finansowania zewnętrznego mających zabezpieczyć środki pieniężne w okresie, w którym są one konieczne, a więc z reguły w pierwszej części każdego miesiąca. Wykorzystywanie produktów bankowych w postaci kredytów w rachunku bieżącym, factoringu w dużej mierze uniezależnia Spółkę od opóźnień w realizacji płatności przez kontrahentów. Optymalizacja procesów zarządzania w tym

11 obszarze polega więc głównie na bieżącym modelowaniu struktury wykorzystanych produktów i ich zabezpieczeń (w znacznej mierze są to cesje należności). Spółka prowadzi też aktywną działalność mającą na celu monitoring spływu należności i ich windykację. Przyjęta strategia uwzględnia również negocjowanie adekwatnych terminów płatności zobowiązań handlowych. Spółka wspomaga finansowanie swojej bieżącej działalności kredytami bankowymi w rachunkach bankowych (patrz punkt 5 niniejszego opracowania). Kredyty te mają charakter odnawialny, a ich wykorzystanie następuje poprzez realizację dyspozycji płatniczych Kredytobiorcy, jednakże tylko do wysokości określonej w umowie kwoty pozostającej do wykorzystania. Każdy kredyt posiada zabezpieczenie spłaty. Oprocentowanie kredytów w przeważającej części oparte jest o WIBOR plus marża banku. 12. Inwestycyjne. W dniu 12 lipca 2011 r. SA podpisał przedwstępną umowę nabycia udziałów w spółce IT Kontrakt sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu za kwotę 45 mln zł stanowiących 75% udziału w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. Dodatkowo SA ma możliwość odstąpienia od transakcji w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia Oferty Publicznej pozyska mniej niż 75 mln zł lub zysk brutto uzyskany przez firmę IT Kontrakt Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2011 r. będzie mniejszy niż 5,5 mln zł. IT Kontrakt Sp. z o.o. jest największa firmą w Polsce specjalizującą się w leasingu informatyków i programistów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości rynku firma zdobyła zaufanie największych w kraju banków, towarzystw ubezpieczeniowych, firm telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych przedsiębiorstw realizujących projekty IT. Usługi oferowane przez IT Kontarkt Sp. z o.o. obejmują usługi outsourcingu kadry IT, outsourcingu testowania jakości systemów informatycznych, outsourcingu zarządzania projektami IT oraz rekrutacji pracowników na stanowiska informatyczne. Baza danych spółki zawiera opis kompetencji ponad 25 tysięcy specjalistów IT. Na co dzień zespół ponad 300 ekspertów zatrudnionych przez spółkę pracuje przy dużych projektach informatycznych dla takich klientów jak: BZ WBK, AIG Bank Polska, NBP, Cyfrowy Polsat, Netia, Siemens, KGHM, Warta, PZU. Celem planowanego nabycia jest osiągnięcie efektu synergii poprzez oferowanie usług IT Kontrakt Sp. z o.o. grupie ponad 600 klientów w Polsce, a także prowadzenie sprzedaży usług leasingu specjalistów IT w oparciu o własne struktury organizacyjne na rynkach zagranicznych w szczególności w Niemczech, Czechach, Słowacji i Rosji. W ocenie zarządu duże firmy realizujące projekty informatyczne coraz chętniej sięgają po wysokiej klasy specjalistów w konkretnych obszarach biznesowych w celu zabezpieczenia zasobów dla najważniejszych projektów jest to jeden z powodów dla których outsourcing kadr IT w Polsce w ciągu najbliższych lat będzie nadal dynamicznie się rozwijał. Realizacja transakcji nastąpiła 5 kwietnia 2012r. 13. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik W badanym okresie nie wystąpiły czynniki nietypowe mające wpływ na wyniki wygenerowane przez Grupę Kapitałową w 2011r. 14. Czynników zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla rozwoju Spółki

12 Ryzyko związane z ochroną danych osobowych Spółka ze względu na charakter prowadzonej działalności posiada bogatą bazę danych osobowych pracowników, której rekordy przekraczają setki tysięcy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informacje dotyczące tych danych są tajne i nie mogą być udostępniane niepowołanym osobom. Istnieje jednak ryzyko, że w wyniku kradzieży, włamania lub innych działań niepożądanych dostęp do bazy danych uzyskają osoby do tego nieuprawnione. W takiej sytuacji informacje przechowywane przez mogłyby zostać wykorzystane ze szkodą dla Spółki i jej klientów, co niekorzystnie wpłynęłoby na wizerunek S.A., a tym samym pogorszyło jej pozycję na rynku pośrednictwa pracy. W celu redukcji ryzyka udostępnienia bazy danych niepowołanym podmiotom stworzył infrastrukturę techniczną opartą o odpowiednio zabezpieczoną serwerownię, elektroniczne systemy bezpieczeństwa oraz serwery najwyższej klasy, Ryzyko związane z płynnością Spółka zatrudnia pracowników tymczasowych, prowadzi kompleksowe szkolenia przygotowujące pracowników do wykonywania określonej pracy. Następnie pracownicy ci są kierowani do przedsiębiorstw, które zgłosiły zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. Do czasu otrzymania zapłaty za usługę ponosi wszelkie koszty wynikające ze stosunku pracy (wynagrodzenia, ubezpieczenia itp.) osób podejmujących pracę tymczasową. Przedsiębiorstwa wynajmujące pracowników płacą za usługę w określonych, umownych terminach płatności. Ten model biznesu wymaga od skutecznego zarządzania kapitałem obrotowym netto i jest podatny na ryzyko okresowego zmniejszania się płynności finansowej. W celu minimalizacji ryzyka posiada umowy o wykorzystywanie na żądanie linii kredytowych, jak również możliwość natychmiastowego ich zawarcia z instytucjami finansowymi, w szczególności bankami. Ponadto Spółka zawiera umowy z kontrahentami w taki sposób, aby optymalizować koszt kapitału obcego, Ryzyko związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną w Polsce i Europie Działalność spółek związanych z oferowaniem usług na rynku pracy uzależniona jest od sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce i za granicą. Na wyniki finansowe spółek w szczególności wpływają takie czynniki makroekonomiczne jak: poziom inwestycji przedsiębiorstw powodujący wzrost zatrudnienia, tempo wzrostu PKB, tempo wzrostu poziomu wynagrodzeń, poziom stóp procentowych oraz inflacja, a wraz z postępującą globalizacją gospodarek również bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Czynnikiem mającym znaczący wpływ na rozwój branży, w której działa Spółka jest stopień absorpcji funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W przypadku załamania lub pogorszenia koniunktury rynkowej istnieje ryzyko zmniejszenia popytu na produkt oferowany przez Spółkę, Ryzyko związane z działalnością konkurencji Rynek pracy tymczasowej rozwija się bardzo dynamicznie i jest bardzo atrakcyjny. Prognozowany wzrost wartości rynku pracy tymczasowej w Polsce w 2012 roku w stosunku do 2011 roku to 12,24%, (źródło: dane MT Temporary Staffing in CEE ). Zachęca to uznane zagraniczne marki takie jak: Adecco, Randstadt, czy Manpower do większego zaangażowania w polski rynek. Jednak jako lider rynku polskiego posiada największe doświadczenie i uznaną markę, potrafi odpowiednio wcześnie zareagować na działania konkurencji,

13 Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych Sytuacja makroekonomiczna kraju może wymuszać zmiany w prawie podatkowym, prawie pracy, zmiany w obszarze ubezpieczeń społecznych, czy w obszarze działalności handlowej. Każda zmiana przepisów może spowodować wzrost kosztów działalności Spółki, co z kolei przekłada się na wyniki finansowe oraz może powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy decyzji. 15. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem. W analizowanym okresie nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i jej Grupą Kapitałową. 16. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. Dariusz Rochman : umowa o zakazie konkurencji zawarta w dniu roku, w par 4 pkt. 2 Pracownik ma zagwarantowane wypłatę odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w wysokości zł. w okresie po rozwiązaniu umowy o pracę. 17. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści. Świadczenia brutto na rzecz osób sprawujących funkcje w Zarządzie (w zł.) Nazwisko i imię 2011 Hanczarek Tomasz ,82 Rochman Dariusz ,00 Ambrozowicz Piotr ,00 Knights Robert 0,00 Kamin Everett 0,00 Świadczenia brutto na rzecz osób sprawujących funkcje w Radzie Nadzorczej (w zł.) Nazwisko i imię 2011 Ignasiak Arkadiusz 9 000,00 Christodoulou Paul 2 500,00 Sofianos Panagiotis 9 000,00 Grzybowski Wojciech 7 000,00 Skrobowski Wiesław 9 500,00 Kukowski Piotr 9 500,00 Żarna Błażej 3 500,00 Razem ,00

14 18. Liczba akcji będąca w posiadaniu osób zarządzających Osoby zarządzające posiadające akcje: Iwona Szmitkowska akcji Jarosław Dymitruk akcje 19. Umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. W dniu 10 stycznia 2012r. SA podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji zamiennych serii P o wartości nominalnej zł. Obligacje te oprocentowane są wg. stałej stopy procentowej równej 10% pa., a odsetki wypłacane są w ujęciu kwartalnym. Obligacje zamienne uprawniają do objęcia akcji serii M, przy czym cena emisyjna akcji serii M jest równa cenie konwersji, która wynosi: w pierwszym roku od dnia przydziału obligacji 5,25zł za akcję, w drugim roku od dnia przydziału obligacji 5,80zł za akcję. Prawo do objęcia akcji serii M może być wykonane w każdym pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wymagalności odsetek, natomiast ostateczny termin realizacji prawa do konwersji upływa w dniu upływu 24 miesięcy od dnia przydziału obligacji. Każdy obligatariusz może wykonać przysługujące mu prawo konwersji najpóźniej w ostatnim terminie płatności odsetek, którym jest ostatni dzień ostatniego okresu odsetkowego. Ujęcie emisji obligacji zamiennych w księgach Spółki (co miało miejsce w styczniu 2012r.) spowodowało wzrost długoterminowych zobowiązań finansowych o kwotę ,99 oraz ujęcie składnika kapitałowego wynikającego z wyceny wbudowanego instrumentu pochodnego na kwotę , Informacje o systemie kontroli programów pracowniczych. Nie dotyczy. 21. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego. Podmiotem uprawnionym do badania Sprawozdania Finansowego S.A. za rok 2011 jest firma BDO Sp. z o.o. na mocy umowy z dnia r. Wyszczególnienie Wartość netto Obowiązkowe badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ,00 Inne usługi poświadczające 0,00 Usługi doradztwa podatkowego 0,00 Pozostałe usługi 0,00 Razem ,00

15 22. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Informacje na temat postępowań sądowych znajdują się w Sprawozdaniu Finansowym w Nota Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Poniższa tabela przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających według wiedzy zarządu, na dzień 31 grudnia 2011r. co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcjonariusze WSSA posiadający ponad 5% udziału w kapitale zakładowym spółki - stan na 31 grudnia 2011r. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA Udział w głosach na WSA HMS Best Management Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A. ProLogics (UK) LLP London Supernova IDM Fund S.A. Warszawa ,00 18,05% ,00 18,05% ,00 44,32% ,00 44,32% ,00 8,23% ,00 8,23% Pozostali (akcjonariusze mniejszościowi) ,00 29,40% ,00 29,40% Razem liczba wyemitowanych akcji ,00 100,00% Wrocław, 16 kwietnia 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WORK SERVICE Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WORK SERVICE Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WORK SERVICE Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Wrocław, 15 marca 2013 roku 2 S t r o n a 1.Informacje o Spółce Work Service SA Spółka

Bardziej szczegółowo

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11 Grupa Kapitałowa WORK SERVICE Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Wrocław, dnia 29 sierpnia 2013r. 2 S t r o n a Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Work Service S.A., ul. Ruska 51. 50-079 Wrocław, tel.: +48 71 3710 900, fax: +48

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Work Service S.A., ul. Gwiaździsta 66. 53-413 Wrocław, tel.: +48 71 3710 900,

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2013 31.12.2013 1 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Jasielska 16,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Paged S.A. w 2014 roku Warszawa, 20 marca 2015 r. Spis treści: I. Podstawowe informacje o Spółce... 5 II. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w 2012 r. 1. Informacje ogólne o Spółce i Grupie Kapitałowej. Szczegółowe informacje o Spółce Comp S.A. (zwana dalej Spółką) zostały przedstawione

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NFI MIDAS S.A. W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NFI MIDAS S.A. W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NFI MIDAS S.A. W 2011 ROKU Warszawa, dnia 20 marca 2012 roku str. 1 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI NFI MIDAS S.A.... 4 1.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O NFI MIDAS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2014 r. Tajęcina, dnia 18 marca 2015 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PREZENTOWANEGO WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 15 KWIETNIA 2009 LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z działalności Emitenta za rok 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z działalności Emitenta za rok 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z działalności Emitenta za rok 2012 Gdańsk, 13 marca 2013 r. Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku 80-387 przy ul. Arkońskiej

Bardziej szczegółowo

COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa

COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa Strona 1 z 23 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w 2013 r. 1. Informacje ogólne o Spółce i Grupie Kapitałowej. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2011 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2011 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Paged S.A. w 2011 roku Warszawa 2012 Spis treści: I. Podstawowe informacje o spółce... 4 II. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach... 5 III. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Tajęcina, dnia 20 marca 2012 roku Spis treści 1. Ogólne informacje o Emitencie.... 4 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe.... 7 3. Informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TELL S.A. ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TELL S.A. ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TELL S.A. ZA ROK 2008 SPIS TREŚCI 1 STAN PRAWNY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ TELL S.A... 5 2 JEDNOSTKI ZALEŻNE... 6 2.1 Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU TORUŃ, 2014.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

Str. 356 pkt 3.3. części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu opisu współmenadżera oferty publicznej dodaje się:

Str. 356 pkt 3.3. części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu opisu współmenadżera oferty publicznej dodaje się: Aneks nr 18 z dnia 22 lutego 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo