Numer Projektu Badawczego Zamawianego: PBZ-MNiSW-02-II/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer Projektu Badawczego Zamawianego: PBZ-MNiSW-02-II/2007"

Transkrypt

1 Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Tytuł tematu badawczego: Tytuł zadania badawczego 4: Tytuł raportu zadania badawczego 4.3: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe Architektury i protokoły sieciowe Metody zwiększania wydajności przetwarzania strumieni danych w stosach protokolarnych IPv4 i IPv6 w kontekście współczesnych sieciowych systemów operacyjnych dla sieci standardu Ethernet (IEEE 802.3) - implementacje sprzętowe i programowe Analiza klasycznego podejścia do implementacji stosu Ipv4 i IPv6 w najpopularniejszych sieciowych systemach operacyjnych klasy Termin dostarczenia raportu: 30/06/09 Kierownik zadania: Wykonawcy: Krzysztof Nowicki Jacek Światowiak, Marcin Hasse, Krzysztof Nowicki Słowa kluczowe: stos TCP/IP, IPv4, IPv6, sieci Ethernet, interfejs IEEE 802.3, PCI- Express, RSS, NDIS, Windows

2 Streszczenie Dokument ten jest raportem z realizacji zadania badawczego 4.3. W zadaniu 4.3 przeprowadzono analizę implementacji stosu TCP/IP w systemach operacyjnych Windows bazujących na jądrze z serii 6.X (Windows Serwer 2008). Skupiono się tylko na systemach bazujących na jądrze z serii 6.X, gdyż inne wersje systemów operacyjnych (oparte na jądrze 5.X -Windows 2003, XP, 2000) stanowią margines rynku i ich analiza z punktu widzenia wydajności/przydatności/czy całkowitych kosztów utrzymania nie ma żadnego praktycznego ani nawet teoretycznego znaczenia (jądro w wersji 5.X nie będzie rozwijane i nie posiada żadnych możliwości modyfikacji czy sterowania komponentami systemu operacyjnego istotnymi z punktu widzenia optymalizacji przetwarzania strumieni danych pochodzących z intefejsu sieciowego). Opisano propozycje specjalizowanych rozwiązań sprzętowo-programowych, ukierunkowanych na protokoły z rodziny TCP/IP, w tym TCP Chimney Offload oraz NetDMA. Przedmiotem badań była ocena metod pozwalających na równoległą obróbkę strumieni danych przez różne rdzenie procesora (procesory). Technologia wieloprocesorowa a właściwie wielordzeniowa zdobyła sobie ostatnimi czasy olbrzymią popularność (około 80% serwerów jest wyposażonych w dwie podstawki pod procesory, w których można umieścić procesory jedno, dwu lub czterordzeniowe). Jednak aktualnie wszystkie rozwiązania dla systemów Windows zakładają obsługę ruchu kierowanego do/z interfejsu sieciowego wyłącznie przez procesor tzw. zerowy. Efekt ten wynika ze specyficznej budowy i obsługi przerwań przez serwery bazujące na architekturze INTEL. Przedmiotem badań jest ocena metod pozwalających na równoległą obróbkę strumieni danych przez różne rdzenie procesora (procesory), np. jeden odpowiada za dane wychodzące a drugi za wchodzące analogia do pracy w trybie pełnego dupleksu, który to od dawna stosowany jest w sieciach lokalnych. Dokonano opisu mechanizmu RSS (ang. Receive-side Scaling) umożliwiającego obsługę strumienia danych przez wiele procesorów (rdzeni) w tym samym momencie czasu, przedstawiono jego właściwości oraz wskazano na jego ograniczenia. Mechanizm ten wykazuje przydatność dla ruchu o charakterze połączeniowym (TCP). Rozważono możliwość wykorzystania dodatkowych rejestrów konfiguracyjnych występujących w specjalizowanych kartach sieciowych firmy Intel dla wsparcia tej funkcjonalności dla protokołów bezpołączeniowych (UDP) lub innych np. ICMP). W dalszej części raportu dokonano oceny przydatności mechanizmu RSS do zwiększania wydajności klasycznych implementacji stosu TCP/IP 2

3 1. Wstęp Współczesne sieciowe systemy operacyjne, jako domyślny protokół komunikacyjny wykorzystują protokół IP. Model protokołu zakłada podział zadań komunikacyjnych przy realizacji komunikacji typu serwer-klient pomiędzy warstwy logiczne, realizujące różne odrębne funkcje, np. zestawienie komunikacji połączeniowej lub bezpołączeniowej, adresację czy podział na sieci lub podsieci czy w końcu zapewnienie szyfrowanej komunikacji typu End-End. Model protokołu IPv4 bardzo dobrze przyjął się i jest stosowany praktycznie we wszystkich urządzeniach sieciowych, wykorzystywanych zarówno dla potrzeb cywilnych jak i wojskowych, w mikrosieciach domowych czy biurowych, jaki w globalnej sieci Internet. Większość producentów urządzeń sieciowych zakłada standardowe podejście do przetwarzania ruchu protokolarnego - najniższe warstwy komunikacyjne zapewniające kontakt z medium transportowym realizowane są sposób sprzętowy (np. warstwa fizyczna interfejsu typu Ethernet IEEE 802.3). Kolejne warstwy realizowane są już w sposób programowy w sieciowym systemie operacyjnym, zaś najwyższa warstwa to programowa warstwa aplikacji użytkownika. O ile takie podejście do niedawna dość dobrze sprawdzało się, przy szybkościach pracy sieci lokalnych czy metropolitalnych wynoszących dziesiątki Megabitów/s (w ostateczności kilkaset Megabitów na sekundę), a przyrost mocy obliczeniowej procesorów był zgodny z pochodną prawa Moore a 1 (podwojenie mocy obliczeniowej procesora co miesięcy). Aktualnie wkraczamy już w obszar, gdzie szybkość sieci lokalnych oraz interfejsów wykorzystywanych dla specyficznych celów, np. sieci SAN (ang. Storage Area Network) osiągają już wielokrotności 10 Gb/s i zaczyna występować problem z obsługą tak dużego strumienia danych przez procesor(y) w urządzeniach sieciowych. Protokół IP został zaprojektowany w latach 60 XX wieku, gdy infrastruktura sieciowa była bardzo złej jakości. Stąd, aby sieć była niezawodna, zaproponowano szereg mechanizmów kontroli transmisji, retransmisji i korekcji błędów. O ile mechanizm sumy kontrolnej realizowany na warstwie fizycznej (przykładowo w Ethernet - oparty o wielomiany) może być realizowany w postaci sprzętowego rejestru przesuwnego to suma kontrolna nagłówka IP, TCP oraz UDP musi być już wyliczana przez procesor. Dodatkowo zakładamy sekwencyjne przetwarzanie danych w poszczególnych warstwach co powoduje konieczność przetworzenia wszystkich opcji nagłówka danej warstwy zanim informacja może być przekazana do warstwy kolejnej (wyższej lub niższej), gdzie często wykonuje się bardzo złożone operacje. Powoduje to niestety duże opóźnienia przetwarzania danych, zanim trafią one od interfejsu sieciowego do aplikacji użytkownika i odwrotnie. 1 Prawo sformułowane przez współzałożyciela firmy INTEL Gordona Moore a w 1965 r. 3

4 Przetwarzanie bardzo dużego strumienia danych przez serwer, z dość dużym narzutem protokolarnym pochodzącym od nagłówków warstw stosu IP oraz konieczność zarządzania strumieniami TCP dla komunikacji połączeniowej jest bardzo absorbujące dla POJEDYNCZEGO procesora. Obsługa interfejsów sieciowych wymaga cały czas nadzoru procesora. Sprzętowo realizowane są praktycznie dwie pierwsze warstwy modelu ISO/OSI fizyczna i łącza danych. Wszystkie wyższe warstwy muszą być realizowane i obsługiwane przez sieciowy system operacyjny. A właśnie ich obsługa jest najbardziej obciążająca dla procesora. Wiele zagadnień mających wpływ na powstawanie wąskich gardeł przy przetwarzaniu strumieni danych o wysokiej przepustowości w urządzeniach sieciowych zostało omówione w pracy: Światowiak J., Nowicki K.: Ocena ograniczeń wydajności implementacji stosu IPv4/IPv6 w urządzeniach sieciowych, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej Technologie Informacyjne, t.16, ISBN Stąd też pominięto w niniejszej publikacji przyczyny powstawania wąskich gardeł natomiast skupiono się na metodach ich rozwiązania. Jednym z problemów związanych z obsługą urządzeń wejścia/wyjścia jest z obsługa przerwań, zarówno sprzętowych jak i programowych. A głównie chodzi tu o przerwania generowane przez kartę sieciową często osadzoną w magistrali PCI, PCI-X czy PCI-Express 2. Karta sieciowa standardowo po odbiorze każdej ramki i umieszczeniu jej w buforze odbiorczym zgłasza przerwanie informując o tym fakcie procesor, który to musi te dane teraz pobrać z bufora i dalej obrobić. Kolejne ograniczenie wynika z faktu, iż dotychczasowy sprzęt oraz oprogramowanie systemów operacyjnych nie wspierało rozwiązania MSI/MSI-X (ang. Message Signaled Interrupt), co powodowało konieczność obsługi wszystkich przerwań sprzętowych przez wyłącznie jeden procesor, nawet, jeżeli był to system wieloprocesorowy, wielordzeniowy czy wyposażony w technologię HT. Obsługa realizowana musiała być wyłącznie przez procesor, rdzeń lub podsystem wykonawczy (technologia HT) który określany był jako zerowy lub inaczej jako procesor logiczny o numerze 0. Omówione wyżej ograniczenia oraz dostępność nowych mechanizmów projektowania i budowy architektur współczesnych serwerów zaowocował pewnymi propozycjami mającymi na celu zwiększenie efektywności przetwarzania strumieni danych o wysokich przepustowościach pochodzących z interfejsów sieciowych. Pierwszą propozycją było by przerzucenie przetwarzania części stosu protokolarnego IPv4 oraz IPv6 z procesora na specjalizowany sprzęt. Współczesna technologia półprzewodnikowa dobrze sobie radzi z realizacją sprzętową np. weryfikacji sumy kontrolnej opartej o wielomiany, a taka jest stosowana w protokole TCP czy UDP. Mechanizmy te nie są nowe i noszą nazwę Off-Loading u - w tym przypadku CRC Off- Loading. Niestety sprzętowa implementacja samej sumy kontrolnej (dla warstw sieciowej i transportowej) jest niepraktyczna, gdyż wymagałaby niepotrzebnych operacji 2 PCI SIG PCI Special Interest Group organizacja zajmująca się standaryzacją magistral PCI (PCI, PCI X oraz PCI Express). 4

5 wejścia/wyjścia pomiędzy procesorem a układem sprzętowo generującym czy weryfikującym sumę kontrolną. Należałoby raczej przerzucić całe przetwarzanie stosu IPv4 i IPv6 (a właściwie dwóch warstw Internetowej i transportowej) z procesora na specjalizowany hardware tak, aby procesor dostawał już do obróbki dane, które mają wchodzić do warstwy aplikacji, np. czyste dane HTTP. Technologia wieloprocesorowa a właściwie wielordzeniowa zdobyła sobie ostatnimi czasy olbrzymią popularność. Zatem należy postawić sobie pytanie czy istnieją metody pozwalające na równoległą obróbkę strumieni danych przez rożne rdzenie procesora (procesory), np. jeden odpowiada za dane wychodzące a drugi za wchodzące analogia do pracy w trybie pełnego dupleksu, który to od dawna stosowany jest w sieciach lokalnych. Dodatkowe propozycje to próby modyfikacji wielkości przetwarzanych fragmentów danych: Ethernetowe ramki JUMBO (4 i 9 KB) Datagram IPv4 =< 64 KB ale już datagram IPv6 =< 4 GB (dla tzw. jumbogramów 3 ) Segment TCP =< 64 KB, ale dzięki metodą zwiększania wielkości okna odbiorczego i nadawczego następuje redukcje ilości zestawianych transakcji w ciągu danego okresu czasu. Propozycje specjalizowanych rozwiązań sprzętowo-programowych, ukierunkowanych na protokoły z rodziny TCP/IP. W jego skład wchodzą mechanizmy protokolarne określane, jako: TCP Chimney Offload, NetDMA. Receive-Side Scaling, Mechanizm TCP Chimney Offloading umożliwia przerzucenie obsługi strumieni TCP na sprzęt, ale wymaga specjalizowanych kart sieciowych. Receive-Side Scaling umożliwia obsługę strumienia danych przez wiele procesorów (rdzeni) w tym samym momencie czasu (load balancing rozkładanie obciążenia). Mechanizm NetDMA (zwany również REMOTE DMA) umożliwia przesyłanie danych z pamięci jednego urządzenia sieciowego (serwera) do pamięci drugiego serwera z pominięciem czasochłonnej enkapsulacji. Rozwiązanie to jest (będzie) bardzo przydatne dla systemów środowisk bazodanowych oraz komputerów wysokiej wydajności HPC (ang. High Performance Computing). Rozwiązanie to wymaga jednak wsparcia ze strony producentów komponentów płyt głównych komputerów (np. firma INTEL już proponuje takie rozwiązanie zwane Intel I/O Acceleration Technology (Intel I/O AT), które jest już implementowane w najnowszych serwerowych płytach dla procesorów z rodziny XEON). W pracy omówiono właściwości oraz ograniczenia mechanizmu Receive-side Scaling - RSS. 3 RFC 2576, IPv6 Jumbograms, D.Borman, S.Deering, R.Hinden,

6 2. Ocena przydatności mechanizmu RSS do zwiększania wydajności klasycznych implementacji stosu TCP/IP Serwery oparte o systemy operacyjne Windows Server 2003 SP1 oraz ich wcześniejsze wersje obsługiwały wyłącznie komunikację wejścia/wyjścia (Input/Output) dla interfejsów sieciowych określaną, jako SINGLE Dispatch/Deferred Procedure Call (DPC) odwołanie pozaprocesowe. Windows Server 2003 SP2 oraz nowsze wersje wspierają nowe mechanizmy w tym RSS obsługa rozkładania przetwarzania wielu strumieni danych na rożne procesory, przy zachowaniu spójności przetwarzanych (kolejkowanie) danych Opis mechanizmu RSS Mechanizm RSS wspiera następujące funkcjonalności, które w ostatecznym wyniku odpowiadają za dynamiczne rozkładania obciążenia (load balancing). Są to: kryptograficzne funkcje hash ujące oraz równoległa obsługę przerwań (MSI/MSI-X). W szczegółach RSS zapewnia: Parallel Receive Processing odbierane dane z pojedynczego interfejsu sieciowego mogą zostać zidentyfikowane poprzez generację przerwania przez interfejs sieciowy i obsługę odwołań pozaprocesowych DPC współbieżnie na wielu procesorach. Preserving In-oder Packet Delivery odbiór strumienia danych z pojedynczego interfejsu sieciowego, jest poprawnie kolejkowany do obróbki w stosie TCP/IP. Dynamic Load balancing system zapewnia rozkładanie strumienia danych wchodzących pomiędzy procesory Cache Locality dane odbierane z pojedynczego połączenia (sesji TCP lub komunikatu UDP) są mapowane na pojedynczy procesor i ładowane do jego pamięci cache. Mechanizm ten eliminuje zdarzenia określane, jako cache miss co zwiększa wydajność. Send-Side Scalling Protokół TCP/IP powiązuje hash e RSS identyfikujące dany procesor do każdego interfejsu z każdym pakietem danych dla ruchu wychodzącego, co pozwala na poprawne skompletowanie całej ramki danych przed jej wysłaniem. Zapewnia to większą skalowalność dla ruchu wychodzącego. Toeplitz Hash Function Specjalna funkcja hash ująca jest wykorzystywana do generowania bezpiecznych kryptograficznie skrótów wykorzystywanych do przypisywania strumieni danych do określonych procesorów. Dla zrozumienia funkcjonowania mechanizmu RSS ważne jest zrozumienie pojęcia przerwania. Przerwanie to asynchroniczne wydarzenie, nie związane z normalnym tokiem wykonywania operacji przez procesor. Jeżeli przerwanie pochodziło od urządzenia, zainstalowany w trybie jądra proces przekaże obsługę przerwania do innego procesu określanego, jako ISR (ang. Interrupt Service Routine), który to związany jest z obsługą danego urządzenia przez jego sterownik (ang. driver). Zaawansowany kontroler przerwań APIC (ang. Advanced Programmable Interrupt Controller) dokonuje konwersji 6

7 przerwania pochodzącego ze sprzętu (linia IRQ) na numer, traktując go, jako indeks tabeli IDT (ang. Interrupt Dispatch Table). Na rysunku 1 przedstawiono ogólnie obsługę przerwań sprzętowych w systemach operacyjnych rodziny Windows NT 5.X oraz 6.X. Rysunek 1. Obsługa przerwań sprzętowych w systemach operacyjnych rodziny Windows NT 5.X oraz 6.X Sterownik NDIS 5.1 (Windows Server 2003 SP1 i wcześniejsze) przetwarza wchodzące strumienie danych w następujący sposób: 1. Napływająca ramka danych po weryfikacji sumy kontrolnej warstwy łącza danych umieszczana jest w buforze pamięci interfejsu sieciowego. Zawartość tej pamięci jest następnie za pomocą mechanizmu DMA przenoszona do pamięci operacyjnej serwera, zaś informacje pomocnicze (tzw. deskryptor odbiorczy) dodawany jest na koniec kolejki deskryptorów odbiorczych stosu (też za pomocą mechanizmu DMA). Generowane jest przerwanie sprzętowe informujące procesor, iż dostępne są nowe odebrane dane. 2. W zależności od chipsetu płyty głównej oraz procesora, obsługa przerwania jest dystrybuowana do jednego lub więcej procesorów w celu jego obsługi (dzięki funkcjonalności zaawansowanego kontrolera przerwać APIC). 3. Pojawianie się kolejnych danych w buforze interfejsu sieciowego nie generuje już przerwania, zaś dane są przenoszone za pomocą DMA do pamięci operacyjnej serwera. 4. Procedura obsługi przerwań zainstalowana przez sterownik interfejsu sieciowego (ang. ISR Interrupt Service Routine), odpowiada za obsługę przerwań pochodzących z danego interfejsu sieciowego w postaci tzw. kolejki DPC (ang. Dispatch/Deferred Procedure Call) odwołań pozaprocesowych danego procesora. 5. Po uruchomieniu obsługi kolejki DPC na określonym procesor rozpoczyna się przetwarzanie odebranych deskryptorów. DPC zawiera listę pakietów kierowanych na dany interfejs NDIS lub odbieranych z niego. Innymi słowy żaden inny procesor w tym samym momencie czasu nie zajmuje się obróbką przerwania pochodzącego z określonego interfejsu sieciowego, gdyż przerwania pochodzące od interfejsów sieciowych są w tym momencie czasu wyłączone. 6. Stos protokolarny przetwarza każdy indywidualny pakiet. Dla TCP powoduje to uaktualnienie jego maszyny stanu, zapewniają wysyłanie /odbiór danych, jeżeli okno odbiorcze lub nadawcze zezwala na to. 7

8 7. W końcowej fazie zapewnia dostarczenie lub odbiór danych z/do aplikacji. Po przetworzeniu wszystkich odebranych deskryptorów przerwań następuje włączenie z powrotem obsługi przerwań, co zapewnia obsługę kolejnych przerwań pochodzących od interfejsu sieciowego przez ten sam lub inny procesor. Mechanizm RSS zmienia obsługę kroku 5 oraz 7. Wywołanie wielu ISR kierowanych na ten sam procesor np. od wielu interfejsów sieciowych powoduje uruchomienie wielu niezależnych odwołań pozaprocesowych DPC, które de facto powinny być równolegle przetworzone. Jak mówi krok 4 obsługa przerwań z określonego źródła zostaje wyłączona i zostanie ponownie włączona dopiero, gdy pojedyncza kolejka, wewnątrz DPC (lub grupa DPC związana z danym ISR) zostanie do końca obsłużona. Ta powyżej opisana procedura włącza równoległość przetwarzania odbieranych pakietów. Jednakże zachowanie kolejności może powodować znaczące spadki wydajności. Przykładowo, jeżeli pakiety pochodzące z grupy odbieranych połączeń przetwarzane są na rożnych procesorach, a jeden z nich jest mniej obciążony od pozostałych, to może okazać się, iż starsze pakiety są przetwarzane później niż nowsze. Proces przetwarzania i potwierdzania pakietów TCP został zoptymalizowany dla ich strumieniowego przetwarzania w kolejności, zatem zaburzenie kolejności odbierany pakerów ma bardzo duży wpływ na ogólną wydajność. RSS zapewnia poprawne kolejkowanie pakietów poprzez zapewnienie funkcjonalności, iż dany strumień TCP jest zawsze przetwarzany zawsze przez ten sam procesor. RSS wymaga, aby interfejs sieciowy sprawdzał każdy nagłówek datagramu (oraz pakietu/segmentu) a następnie generował sygnaturę dla tego datagramu (pakietu/segmentu). Aby zapewnić obsługę load balancingu pomiędzy procesory wynik funkcji hash ującej jest wykorzystywany, jako indeks w tabeli pośredniczącej - określanej, jako indirection table. Tabela pośrednicząca zawiera informacje związane z określonym procesorem, na który ma być skierowana obsługa przerwania i związana z nim kolejka odwołań pozaprocesowych DPC. Stos protokolarny na serwerze może zmienić zawartość tabeli pośredniczącej w dowolnym momencie czasu, powodując dynamiczne rozkładanie procesu przetwarzania danych na różne procesory. Rysunek 2 prezentuje ogólnie mechanizm działania funkcjonalności RSS. Wchodzące pakiety zostają skolejkowane do przetworzenia. Funkcja hash ująca generuje z nagłówka protokołu TCP/IP 32-bitowy hash. Typ hash a określa, jakie pola z nagłówka są wykorzystywane. Maska hash a (6 najmłodszych bitów) nałożona na hash a w celu określenia ilości wykorzystywanych bitów, taktowana jest, jako indeks w tabeli pośredniczącej. Przeglądanie tabeli pośredniczącej identyfikuje procesor, który ma być wykorzystywany do przetwarzania odebranych danych. 8

9 Rysunek 2. Ogólny mechanizm działania funkcjonalności RSS Proces inicjalizacji RSS przebiega w dwóch krokach: 1. Rozgłoszenie obsługi RSS przez sterownik (ang. miniport driver) powiązany z interfejsem sieciowym do sterownika NDIS 2. Konfigurację parametrów RSS wykorzystywanych przez stos TCP/IP oraz sterownik NDIS i interfejs sieciowy Windows Server 2008 zawiera wsparcie dla obsługi przerwać PCI v 2.2 MSI oraz PCI v 3.0 MSI-X. Jednakże zalecane jest wykorzystywane architektury MSI-X do dystrybucji przerwań pochodzących od urządzeń pracujących na magistralach PCI. Po inicjalizacji sterownika (miniport driver) oraz części sterownika NDIS związanej z RSS stos TCP/IP konfiguruje pozostałe parametry RSS. Parametry konfiguracyjne RSS to: Funkcja hash ująca domyślną funkcją hash ującą jest funkcja Teplitza. Na dzień dzisiejszy nie są określone inne typy funkcji hash ujących. Typ hash a - jest zależny od wykorzystywanej funkcji hash ującej. W zależności od sterownika (mini port driver) mogą być brane pod uwagę następujące kombinacje parametrów protokołu TCP/IP. Dostępne są parametry określane, jako 4-tuple lub 2-tuple. Poniżej przedstawiono 5 kombinacji parametrów: 4-tuple - źródłowy adres IPv4, źródłowy port TCP, docelowy adres IPv4, docelowy port TCP 4-tuple - źródłowy adres IPv6, źródłowy port TCP, docelowy adres IPv6, docelowy port TCP 2-tuple - źródłowy adres IPv4, docelowy adres IPv4 2-tuple - źródłowy adres IPv6, źródłowy adres IPv6 2-tuple - źródłowy adres IPv6, docelowy adres IPv6 ze wsparciem dodatkowych nagłówków 9

10 Hash bits lub maska określa ilość bitów hash a wykorzystywana jest do indeksowania tabeli pośredniczącej. Aktualnie wszystkie interfejsy sieciowe muszą wspierać hash e o długościach, co najmniej 7 bitów (poprzednia specyfikacja określała 6 bitów). Stos protokolarny ustawia wykorzystywaną długość podczas procesu inicjalizacji. Długość zawierać się będzie wówczas pomiędzy 1 a 7 bitów włącznie. Parametr określa niejawnie wielkość tabeli pośredniczącej. Tabela pośrednicząca jest strukturą danych zawierającą macierz procesorów wykorzystywanych przez mechanizm RSS. Stos protokolarny periodycznie dokonuje rebalansowania obciążenia ruchu sieciowego poprzez zmianę wpisów w tabeli pośredniczącej. Secret hash key - Długość klucza sekretnego jest zależna od funkcji hash ujacej. Dla funkcji Toeplitza dla protokołu IPv4 ma długość 16 bajtów, dla IPv6 40 bajtów. Po inicjalizacji RSS rozpoczyna się proces przesyłania danych. Na wstępie stos protokolarny wywołuje obiekt OID_GEN_RECEIVE_SCALE_PARAMETERS w celu zmiany parametrów konfiguracyjnych tabeli pośredniczącej. Zwykle wszystkie parametry obiektu OID są jednakowe poza zawartością tabeli pośredniczącej. Po zainicjowaniu tabeli - RSS może jednakże dokonać modyfikacji innych parametrów, jak algorytm generacji hash a, klucz sekretny, typ hash a czy ilość wykorzystywanych bitów. Jednakże takie zmiany wymagają restartu sprzętu. Należy ostrożnie dokonywać wyboru procesorów (rdzeni) wykorzystywanych przez RSS w celu balansowania obciążenia. Mechanizmy protokołu TCP/IP oraz sterownika NDIS będą dążyły do rozkładania obciążenia pomiędzy procesory logicznie nie znajdujące się w tym samym rdzeniu. Zapobiega to wykorzystywaniu technologii hyperthreading przez RSS. Numeracja procesorów wykorzystywanych przez RSS jest zależna od platformy sprzętowej (architektury serwera - x86, x64, IA64) oraz wykorzystywanego systemu operacyjnego inaczej jest dla systemów 32-bitowych a inaczej 64-bitowych. Domyślna funkcja hash ująca - funkcja Toeplitza została wybrana, gdyż umożliwia obsługę od 2 do 128 programowalnych kolejek co w konsekwencji umożliwia rozdzielanie obciążenia pomiędzy 128 procesorów logicznych. W artykule nie będziemy bliżej zajmować się właściwościami funkcji Teplitza. Dla wygenerowania 32-bitowej sygnatury, RSS wymaga wygenerowania (obliczenia) hash a z określonych pól datagramu IP. Typy pól są określone w obiekcie OID. Jeżeli datagram nie zawiera określonych pól sygnatura nie jest generowana. Jak wspomniano wcześniej sygnatura każdego datagramu podlega maskowaniu, po czym wykorzystywana jest w celu indeksowania tabeli pośredniczącej, dla określenia, który procesor ma zająć się obsługą danego datagramu, to znaczy ten, na którym wykonywane są aktualnie procesy ISR oraz DPC. Rysunek 3 poniżej pokazuje zawartość tabeli pośredniczącej i jej zmiany zakładając 4-procesorową konfigurację oraz ustawienie maski OID na 6 bitów. Powoduje to powstanie tabeli pośredniczącej o 64-polach. 10

11 Rysunek 3. Zawartość tabeli pośredniczącej (wg [3]) Tabela A na rysunku 3 pokazuje zawartość tabeli pośredniczącej po procesie zainicjowania mechanizmu RSS. Przez pierwsze chwile system będzie niezbalansowany, lecz w miarę wzrostu obsłużonego ruchu sieciowego mechanizm zapewniać będzie rozkładanie ruchu pomiędzy różne procesory zgodnie z przyjętym założeniem. Z rysunku tabela B - widać, iż najmniej obciążony zostanie procesor o numerze 2. Może się jednak zdarzyć, iż wewnętrzne bufory na interfejsie sieciowym się przepełnią i wchodzące dane zostaną źle przekierowane na nie ten procesor, co trzeba. Może powodować chwilowy spadek wydajności. RSS w NDIS 5.2 (Windows Server 2003 SP2) ma kolejne ograniczenie. W przypadku dużego woluminu ruchu sieciowego pochodzącego z tego samego punktu (adres IP, numer portu) RSS rozkłada taki ruch pomiędzy procesorami, co jak wstępnie założyliśmy w przypadku sesji TCP jest NIEWSKAZANE. Implementacja w Windows Server 2008 nie posiada tego ograniczenia Implementacje RSS, zakładają rozwiązania, w których obliczanie hash a przeprowadzane jest zarówno przez interfejs sieciowy (sprzętowo) jak i programowo przez procesor. Jednakże zalecamy, iż funkcjonalność ta powinna być realizowana sprzętowo. Optymalnym rozwiązaniem jest integracja z zaawansowanymi funkcjonalnościami obsługi przerwań, jakie daje specyfikacja PCI v 3.0 MSI-X (dostępna od Windows Serer 2008 oraz Windows Vista). Specyfikacja ta zakłada istnienie tylu kolejek wejściowych ile procesorów logicznych posiada dany sprzęt. W systemie Windows 2008, implementacja RSS jest niezależna od ilości sprzętowych kolejek, które zapewnia interfejs sieciowy, co w konsekwencji umożliwia rozdział ruchu sieciowego pochodzącego od danego interfejsu sieciowego do wielu procesorów. Interfejs sieciowy (sterownik) musi, zatem obsługiwać również taki scenariusz. Poniżej przedstawiono scenariusz współpracy interfejsu sieciowego wyposażonego w obsługę RSS, dla serwera posiadającego wsparcie dla architektury MSI-X. Scenariusz zakłada proste (1 do 1) powiązanie zawartości tabeli przekierowania dla protokołu TCP. 11

12 Rysunek 4. Przykładowa tabela przekierowania dla systemu wykorzystującego 4 procesory zaczynając od procesora zero (wg [3]) Rysunek 5 prezentuje system komputerowy wyposażony w interfejs sieciowy, w którym zastosowano 4 sprzętowe kolejki i tablicę MSI-X o 16 polach, obsadzony 4 procesorami przydzielonych do współpracy z mechanizmem RSS. Sprzęt może posiadać więcej niż 4 kolejki odbiorcze, ale skoro system ma tylko 4 procesory, zatem tylko 4 kolejki RSS mogą zostać wykorzystane. Jest to najprostszy przykład, w którym jedna kolejka sprzętowa powiązana jest z jednym procesorem. 12

13 Rysunek 5. Przykładowa implementacja systemu z obsługą RSS 2.2. Ograniczenia mechanizmu RSS Typy wchodzących danych limitują zastosowanie funkcjonalności load-balancing RSS. Patrząc z punktu widzenia połączenia (warstwa transportowa stosu TCP/IP) mechanizm RSS load-balancing jest wspierany wyłącznie dla protokołu TCP. Bazując na typie hash a, inne typy danych (UDP, IPSec, ICMP czy ICMP) są hash owane bazując na kombinacji wyłącznie typu 2-tuple (adres IP źródłowy, adres IP docelowy). Dla wchodzących danych 13

14 innego typu (np. ramki Ethernet o innym typie), dane takie nie mogą być zaklasyfikowane i przetwarzane są jak dane nie podlegające funkcjonalności RSS, co za tym idzie przetwarzane są przez pojedynczy procesor. Jeżeli aplikacja wykorzystująca odebrane dane nie pracuje na tym samym procesorze, na który kolejkowany jest ruch sieciowy RSS wówczas nie jesteśmy w stanie wykorzystać dobrodziejstwa pamięci cache procesora, jednakże nawet w takim przypadku wypadkowa wydajność systemu z włączoną funkcjonalnością RSS będzie większa niż systemów bez tej funkcjonalności. W niektórych systemach administratorzy mogą jednak rezerwować procesory dla specyficznych funkcjonalności np. technologia wirtualizacji Hyper-V, i część procesorów w takim przypadku zostanie wyłączona z pod działaniach mechanizmu RSS. 3.Podsumowanie W raporcie dokonano opisu mechanizmu protokolarnego określanego, jako RSS (ang. Receive-side Scaling). Mechanizm ten ma na celu zwiększenie ogólnej wydajności przetwarzania strumieni danych pochodzących od wielu interfejsów sieciowych, dzięki rozłożeniu obsługi ruchu sieciowego na wiele procesorów fizycznych/logicznych. Mechanizm ten wykazuje przydatność dla ruchu o charakterze połączeniowym (TCP) i obecnie istniejące implementacje wspierają tylko mechanizmy połączeniowe (TCP zarówno dla IPv4 i IPv6). Wybrane karty sieciowe (np. karta sieciowa Intel 10Gb/s oparta o chipsecie 82598) posiadają jednak rozbudowane układ rejestrów konfiguracyjnych, które wg dokumentacji umożliwiałyby obsługę mechanizmu RSS również dla protokołów bezpołączeniowych (UDP, ICMP). Jednakże systemy operacyjne Windows Server 2003, Windows Server 2008 tych funkcjonalności nie wykorzystują. Próby ich wykorzystania są przedmiotem dalszych prac w ramach prac badawczych grantu MNiSW Grant - MNiSW-02/II/2007. Literatura 1. Światowiak J., Nowicki K.: Ocena ograniczeń wydajności implementacji stosu IPv4/IPv6 w urządzeniach sieciowych, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej Technologie Informacyjne, t.16, ISBN Dokumentacja karty sieciowej Intel 10Gb/s opartej o chipsecie Specyfikacja RSS firmy MicroSoft, 4. Dokumentacja magistral PCI/PCI-X/PCI-Express - PCI-SIG - - PCI Special Interest Group 5. RFC 2576, IPv6 Jumbograms, D.Borman, S.Deering, R.Hinden,

Metody zwiększania wydajności przetwarzania strumieni danych w stosach protokolarnych IP dla sieci standardu IEEE 802.3 - Ethernet

Metody zwiększania wydajności przetwarzania strumieni danych w stosach protokolarnych IP dla sieci standardu IEEE 802.3 - Ethernet Metody zwiększania wydajności przetwarzania strumieni danych w stosach protokolarnych IP dla sieci standardu IEEE 802.3 - Ethernet Jacek Światowiak, Krzysztof Nowicki, email: krzysztof.nowicki@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe Tytuł tematu badawczego: Architektury

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja rozproszonej pamięci operacyjnej multikomputera dla systemu Linux w oparciu o koncepcję sdds

Wirtualizacja rozproszonej pamięci operacyjnej multikomputera dla systemu Linux w oparciu o koncepcję sdds Wirtualizacja rozproszonej pamięci operacyjnej multikomputera dla systemu Linux w oparciu o koncepcję sdds Rozprawa doktorska Autor: mgr inż. Arkadiusz Chrobot Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sapiecha

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki Marcin Gryszkalis Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Praca wykonana w Zakładzie Informatyki Stosowanej pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki i Elektroniki

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki i Elektroniki POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Praca dyplomowa magisterska Bartłomiej Jóźwiak Nr albumu: 99714 Promotor: prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Konsultant: mgr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

Zapory ogniowe typu NBAR

Zapory ogniowe typu NBAR SAMODZIELNY ZAKŁAD SIECI KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA 90-924 Łódź ul. Stefanowskiego 18/22 tel./fax. (42) 636 03 00 e-mail: szsk@zsku.p.lodz.pl Marcin Giełdziński Zapory ogniowe typu NBAR praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP

Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Semeniuk Nr albumu: 214707 Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

OBRONA PRZED ATAKAMI TYPU ODMOWA USŁUGI (DoS)

OBRONA PRZED ATAKAMI TYPU ODMOWA USŁUGI (DoS) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁOWY ZAKŁAD INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław PRACA MAGISTERSKA OBRONA PRZED ATAKAMI TYPU ODMOWA USŁUGI (DoS) Marcin

Bardziej szczegółowo

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny Vigor jest rozwiniętym funkcjonalnie routerem dostępowym, pozwalającym na łatwą budowę sieci lokalnej oraz zapewniającym komputerom z tej sieci bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne

Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne Politechnika Śląska Instytut informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16 PRACA MAGISTERSKA Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kusz Wojciech Stojanowski

Dariusz Kusz Wojciech Stojanowski POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Szerokopasmowa technologia teleinformatyczna ATM, monitoring i elementy projektowania

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Imię i nazwisko dyplomanta: Nr albumu: Rodzaj studiów: Kierunek studiów: Wojciech Basałaj 78421/ETI

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach implementowany w układach FPGA

Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach implementowany w układach FPGA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KATEDRA ELEKTRONIKI Maciej Twardy Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 grudnia 2010 ZNS-CSC VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 Spis Treści Rozdział 1 Ogólne informacje dot. Systemu... 7 Komponenty systemu... 7 Architektura

Bardziej szczegółowo

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne 1 z 44 2014-01-03 13:29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych

Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Maciej Brencz Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH

ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH PIOTR GAJ ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH ROZPRAWA DOKTORSKA (rew. 3.9.1033) PROMOTOR PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF OBER Spis

Bardziej szczegółowo