Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk"

Transkrypt

1 Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia OOŚ i Aneksie I Dyrektywy OOŚ Dla I grupy zawsze sporządzany jest dokument nazywany raportem o oddziaływaniu na środowisko Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć z grup I - III jest uregulowane w art Prawa ochrony środowiska Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć z grup I II jest uregulowane w art ustawy o udziale społeczeństwa 2

2 Schemat postępowania 1. kwalifikacja przedsięwzięcia 2. ustalenie zakresu raportu (scoping) 3. wykonanie raportu 4. złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 5. sprawdzenie poprawności wniosku i załączników 6. wszczęcie postępowania przez organ administracji 7. wypełnienie kart danych przedsięwzięcia 8. ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie 9. procedura udziału społeczeństwa 10.uzyskanie opinii / uzgodnień właściwych organów 11.wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 12.poinformowanie społeczeństwa o podjętym rozstrzygnięciu 3 Przykład przedsięwzięcia z I grupy: Morska farma wiatrowa Na zdjęciu: duńska farma Middengrunden 20 x 2 MW 4

3 1) Kwalifikacja przedsięwzięcia kwalifikacji dokonuje samodzielnie podmiot występujący o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach źródło danych: 2 Rozporządzenia OOŚ i Aneks I Dyrektywy OOŚ kwalifikacja pokazuje Ŝe przedsięwzięcie naleŝy do I albo II grupy, bądź Ŝe nie naleŝy do Ŝadnej z nich uwaga: Załącznik Ia do wniosku o dofinansowanie wymaga zakwalifikowania przedsięwzięcia na podstawie Dyrektywy OOŚ a nie Rozporządzenia OOŚ! 5 1) Kwalifikacja przedsięwzięcia Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko są opisane w Dyrektywie i Rozporządzeniu OOŚ hasłowo, co powoduje trudności w interpretacji Przy wątpliwościach z kwalifikacją danego przedsięwzięcia moŝna posłuŝyć się dokumentem KE z 2008 r.: Interpretation of definitions of certain project categories of annex I and II of the EIA Direcive Dokument dostępny na stronie home.htm 6

4 2) Ustalenie zakresu raportu (scoping) Inwestor przystępujący do OOŚ przedsięwzięcia z I grupy moŝe złoŝyć wniosek o ustalenie zakresu raportu ZłoŜenie takiego wniosku nie jest obowiązkowe moŝna od razu przystąpić do sporządzenia raportu w pełnym zakresie (z pewnymi wyjątkami) Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe, w przypadku gdy przedsięwzięcie moŝe transgranicznie oddziaływać na środowisko Organ określa zakres raportu w drodze postanowienia Ustalenie zakresu raportu następuje po złoŝeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z tym Ŝe w tym wypadku zamiast raportu wnioskodawca przedkłada kartę informacyjną przedsięwzięcia (obecnie, zgodnie z Upoś składa się jedynie zapytanie o zakres raportu) 7 2) Ustalenie zakresu raportu (scoping) Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (bez raportu, zamiast niego dołącza kartę informacyjną przedsięwzięcia) (art. 71. ust 1) Organ zasięga opinii: regionalnego dyrektora ochrony środowiska odpowiedniego organu Inspekcji Sanitarnej (wojewódzki, powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny) tylko dla niektórych przedsięwzięć (patrz: art. 66 ust 1) Opinia musi zostać wydana w ciągu 14 dni Uwaga: obecnie opinię wydają równieŝ inne organy np. dyrektor Urzędu Morskiego 3) Organ wydaje postanowienie określające zakres raportu w ciągu 30 dni od wszczęcia postępowania 8

5 2) Ustalenie zakresu raportu - scoping Organ, określając zakres raportu, moŝe kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: Odstąpić od konieczności wykonania niektórych elementów raportu, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 4,13,15 i 16 tj.: Opisu przewidywanych skutków dla środowiska w wypadku niepodjęcia przedsięwzięcia, Przedstawienia zagadnień w formie graficznej, Analizy moŝliwych konfliktów społecznych, Przedstawienia propozycji monitoringu. Wskazać rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania Wskazać rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy Wskazać zakres i metody badań 9 2) Ustalenie zakresu raportu - scoping Informacje praktyczne: KE w 2001 r. wydała 3 przewodniki z zakresu OOŚ: Screening Scoping EIS Review Są one dostępne na stronie ent/eia/ 10

6 3) Wykonanie raportu Jest to podstawowy rodzaj opracowania, uŝywany w procedurze oceny oddziaływania na środowisko Jego zakres jest określony w art.68.1 ustawy Jest sporządzany obowiązkowo dla przedsięwzięć z I grupy a fakultatywnie dla przedsięwzięć z grupy II i III 11 Zakres raportu 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki uŝytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub uŝytkowania b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; 2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko; 3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 12

7 Zakres raportu 4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (tzw. wariant zerowy ), 5) opis analizowanych wariantów, w tym: a) wariantów racjonalnych wraz ze wskazaniem wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, Zapis w poprzedniej wersji projektu ustawy: 5) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu: a) polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, b) najkorzystniejszego dla środowiska, c) co najmniej jednego racjonalnego wariantu alternatywnego w sensie lokalizacyjnym lub technologicznym do wariantu proponowanego przez wnioskodawcę wraz z uzasadnieniem jego wyboru 6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym równieŝ w wypadku wystąpienia powaŝnej awarii przemysłowej, a takŝe moŝliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko 13 Zakres raportu 7) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejąca dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a d; 8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji, oraz opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę; 14

8 Zakres raportu 9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; 10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: a) określenie załoŝeń do: - ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, - programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, b) analizę i ocenę moŝliwych zagroŝeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 15 Zakres raportu 11) jeŝeli planowane przedsięwzięcie jest związane z uŝyciem instalacji porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego uŝytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; 13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umoŝliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 16

9 Zakres raportu 15) analizę moŝliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub uŝytkowania; 17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport; 18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie w odniesieniu do kaŝdego elementu raportu; 19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 17 Najczęściej popełniane błędy w raportach 1. Raporty wykonywane przez jedną osobę, zwykle o wykształceniu inŝynierskim, podczas, gdy najczęściej niezbędna jest grupa dodatkowych ekspertów, takich, jak: przyrodnik akustyk specjalista od ochrony powietrza inni, w zaleŝności od projektu 2. Nadmierne stosowanie tzw. metody eksperckiej, wysnuwanie wniosków nie podpartych Ŝadnymi dowodami 3. Zła analiza wariantów przedsięwzięcia 4. Nieprawidłowe przygotowywanie streszczenia niespecjalistycznego 18

10 Przykład zastosowania metody eksperckiej autentyczny raport (2008) dla obwodnicy jednego z miast wojewódzkich 8.1. Wpływ planowanego przedsięwzięcia na ludzi Projektowana budowa nie spowoduje zagroŝenia dla zdrowia ludzi. Przy planowanym zakresie budowy drogi wpływ planowanego przedsięwzięcia na zdrowie i Ŝycie ludzi nie będzie występować. Projektowana przebudowa nie spowoduje zagroŝenia dla zdrowia ludzi Wpływ planowanego przedsięwzięcia na florę i faunę Budowa drogi nie spowoduje zmian w przyrodzie oŝywionej. Projektowana przebudowa drogi wymaga dokonania wycinki drzew w oddzielnym postępowaniu będzie określony wykaz drzew podlegających wycince. 19 Przewodnik UE dotyczący dokumentacji OOŚ Informacje praktyczne: KE w 2001 r. wydała 3 przewodniki z zakresu OOŚ: Screening Scoping EIS Review Są one dostępne na stronie ent/eia/ 20

11 Prezentacja właściwie wykonanego streszczenia niespecjalistycznego 21 Przykład - procedura OOŚ dla farmy morskiej c.d. 4) inwestor składa do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (a obecnie do wojewody) wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla projektu budowy morskiej farmy wiatrowej, wraz z wymaganymi załącznikami: Raport OOŚ dowód uiszczenia opłaty skarbowej poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 5) RDOŚ sprawdza poprawność wniosku i załączników (i ewentualne wzywa do uzupełnienia 6) Wszczęcie postępowania 7) Wypełnienie kart danych w celu umieszczenia ich w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym na podstawie art. 19 UPoś 8) Ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie o wszczęciu postępowania 22

12 Przykład - procedura OOŚ dla farmy morskiej c.d. 9) Konsultacje społeczne (21 dni) 10) Uzyskanie opinii PWIS Uwaga: w typowym postępowaniu występuje zawsze uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z RDOŚ. W tym wypadku to RDOŚ jest organem prowadzącym postępowanie OOŚ, więc nie dokonuje uzgodnienia sam ze sobą 11) Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 12) Poinformowanie przez organ o podjętym rozstrzygnięciu (wypełnienie stosownej karty informacyjnej, podanie do publicznej wiadomości w opisany wcześniej sposób) OPISANA PROCEDURA DLA FARMY WIATROWEJ TO PRZYKŁAD. PRZY INNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH MOGĄ POJAWIĆ SIĘ INNE ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE I OPINIUJĄCE (PATRZ: USTAWA) 23 Grupa I + Natura 2000 W polskim systemie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Naturę 2000 jest zintegrowane z OOŚ W wielu przypadkach przedsięwzięcia z I grupy mogą jednocześnie oddziaływać na obszar Natura 2000 W takiej sytuacji moŝe się więc zdarzyć postępowanie mieszane tj. ocena oddziaływania na środowisko połączona z oceną z art.6 (3) Dyrektywy Siedliskowej (czyli oceną oddziaływania na obszar Natura 2000) Obu ocen dokonuje ten sam organ odpowiedzialny za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w oparciu (najczęściej) o raport OOŚ Wg UPoś w ramach opiniowania i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pojawia się nowy podmiot Wojewoda, który w tej roli zastępuje Starostę (nie jest to do końca jasne, są teŝ opinie, Ŝe oba te podmioty występują jednocześnie) W nowych przepisach rolę wojewody przejmuje regionalny dyrektor ochrony środowiska 24

13 Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z II grupy 25 Postępowanie dla przedsięwzięć z II grupy II grupa to przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 3 Rozporządzenia OOŚ wskazane w Aneksie II Dyrektywy OOŚ Dla przedsięwzięć z II grupy obowiązek przeprowadzenia OOŚ stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu screeningu Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć z grup I - II jest uregulowane w art Prawa ochrony środowiska Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć z grup I II jest uregulowane w art ustawy o udziale społeczeństwa 26

14 Ustalenie konieczności przeprowadzenia OOŚ (screening) Informacje praktyczne: KE w 2001 r. wydała 3 przewodniki z zakresu OOŚ: Screening Scoping EIS Review Są one dostępne na stronie ent/eia/ 27 Postępowanie OOŚ dla II grupy w POŚ 1. złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do wojewody, starosty, dyrektora RDLP, wójta, burmistrza, prezydenta miasta) 2. sprawdzenie poprawności wniosku i załączników 3. wszczęcie postępowania przez organ administracji 4. wypełnienie kart danych przedsięwzięcia 5. ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie 6. zasięgnięcie opinii co do potrzeby i zakresu raportu (u starosty, wojewody tereny zamknięte, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz dodatkowo dyrektora urzędu morskiego, wojewody Natura 2000) opinia wydawana w ciągu 14 dni w formie postanowienia 7. wydanie postanowienia o konieczności sporządzenia raportu i ustaleniu jego zakresu lub 8. wydanie postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu a po jego uprawomocnieniu i uzgodnieniach z organami wcześniej opiniującymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 9. wykonanie i złoŝenie raportu 10.procedura udziału społeczeństwa 11.uzyskanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia (od organów, które wcześniej opiniowały) 12.wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 13.poinformowanie społeczeństwa o podjętym rozstrzygnięciu 28

15 Przykład przedsięwzięcia z II grupy: Budowa nowego budynku uniwersytetu na terenie miejskim 29 Postępowanie OOŚ dla II grupy nowe przepisy 1) Inwestor składa do prezydenta miasta wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla projektu budowy nowego budynku uniwersytetu, wraz z wymaganymi załącznikami: karta informacyjna przedsięwzięcia dowód uiszczenia opłaty skarbowej poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 2) Sprawdzenie poprawności wniosku i załączników (i ewentualne wezwanie do uzupełnienia) 3) Wszczęcie postępowania 4) Wypełnienie kart danych w celu umieszczenia ich w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym na podstawie art. 19 UPoś 5) Ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie o wszczęciu postępowania 6) Zasięgnięcie opinii RDOŚ i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego co do potrzeby przeprowadzenia OOŚ i co do zakresu raportu (mają na to 14 dni, muszą kierować się art.65 ust.1) 30

16 Postępowanie OOŚ dla II grupy - screening Uwaga! Niezgodność rozporządzenia z dyrektywą! Dyrektywa OOŚ, Annex II 10 b) Urban development projects, including the construction of shopping centres and car parks; Rozporządzenie OOŚ, 3 52) zespoły zabudowy: a) przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niŝ 1 ha, b) usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niŝ 2 ha, centra handlowe i usługowe o powierzchni nie mniejszej niŝ 1 ha lub o powierzchni uŝytkowej nie mniejszej niŝ 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą; 53) garaŝe lub parkingi samochodowe, lub zespoły parkingów, dla nie mniej niŝ 100 samochodów cięŝarowych lub 300 samochodów osobowych; Wydaje się, Ŝe zgodnie z polskim prawem projekt nie podlega OOŚ, ale 31 Postępowanie OOŚ dla II grupy - screening 10.b) Urban development projects, including the construction of shopping centres and car parks: 2. Construction projects such as housing developments, hospitals, universities, sports stadia, cinemas and theatres should also be assumed to fall within this category. The underlying principle is that all these project categories are of an urban nature and that they may cause similar types of environmental impacts Dokument dostępny na stronie htm 32

17 Postępowanie OOŚ dla II grupy screening i scoping Konkluzja: projekt moŝe kwalifikować się do oceny oddziaływania na środowisko (grupa II) 8) Prezydent miasta, po przeprowadzeniu screeningu, kierując się uwarunkowaniami, o których mowa w art.65 ust. 1 moŝe wydać dwa postanowienia: Opcja I: brak konieczności przeprowadzenia OOŚ W opcji I po uprawomocnieniu się postanowienia prezydent miasta Zasięga opinii PPIS i dokonuje uzgodnienia z RDOŚ (30 dni) wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, co kończy postępowanie Opcja II: konieczność przeprowadzenia OOŚ W opcji II postanowienie zawiera obowiązek sporządzenia raportu OOŚ i określa jego zakres 9) Na wydanie ww. postanowień prezydent ma 30 dni od daty wszczęcia postępowania 10) Inwestor sporządza raport OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku uniwersytetu 11) Inwestor przedkłada gotowy raport wraz z załącznikami prezydentowi miasta 33 Postępowanie OOŚ dla II grupy c.d. 12) Konsultacje społeczne (21 dni) 13) Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z RDOŚ 14) Uzyskanie opinii PPIS 15) Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 16) Poinformowanie przez organ o podjętym rozstrzygnięciu (wypełnienie odpowiedniej karty informacyjnej, podanie do publicznej wiadomości) 34

18 Grupa II + Natura 2000 W polskim systemie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Naturę 2000 jest zintegrowane z OOŚ W wielu przypadkach przedsięwzięcia z II grupy mogą jednocześnie oddziaływać na obszar Natura 2000 W takiej sytuacji moŝe się więc zdarzyć postępowanie mieszane tj. ocena oddziaływania na środowisko połączona z oceną z art.6 (3) Dyrektywy Siedliskowej (czyli oceną oddziaływania na obszar Natura 2000) Obu ocen dokonuje ten sam organ odpowiedzialny za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w oparciu (najczęściej) o raport OOŚ Wg UPoś w ramach opiniowania i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pojawia się nowy podmiot Wojewoda, który w tej roli zastępuje Starostę (nie jest to do końca jasne, są teŝ opinie, Ŝe oba te podmioty występują jednocześnie) W nowych przepisach rolę wojewody przejmuje regionalny dyrektor ochrony środowiska 35 Postępowanie OOŚ dla grupy II art.65 ust.1 Obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie szereg uwarunkowań, wskazanych w art. 65 ust. 1 ustawy W obecnie obowiązujących przepisach te uwarunkowania są wskazane w 5 Rozporządzenia OOŚ Zarówno organ wydający postanowienie o konieczności lub braku konieczności sporządzenia raportu, jak i organy opiniujące powinny w uzasadnieniach wydawanych postanowień opisać uwarunkowania, na jakich się opierały wydając te postanowienia 36

19 Postępowanie OOŚ dla grupy II art.65 ust.1 1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, c) wykorzystywania zasobów naturalnych, d) emisji i występowania innych uciąŝliwości, e) ryzyka wystąpienia powaŝnej awarii, przy uwzględnieniu uŝywanych substancji i stosowanych technologii; 37 Postępowanie OOŚ dla grupy II art.65 ust.1 2) usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem moŝliwego zagroŝenia środowiska w szczególności przy istniejącym uŝytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania sięśrodowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, b) obszary wybrzeŝy, c) obszary górskie lub leśne, d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, h) gęstość zaludnienia, i) obszary przylegające do jezior, j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; 38

20 Postępowanie OOŚ dla grupy II art.65 ust.1 3) rodzaj i skala moŝliwego oddziaływania rozwaŝanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z: a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie moŝe oddziaływać, b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, c) wielkości i złoŝoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciąŝenia istniejącej infrastruktury technicznej, d) prawdopodobieństwa oddziaływania, e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania. 39 Nieprawidłowości w dokumentach - przykłady Nieprawidłowe uzasadnienie postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylające postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu ze względu na jego nieprawidłowe uzasadnienie 40

21 Nieprawidłowe uzasadnienie postanowienia i jego konsekwencje 41 Nieprawidłowe uzasadnienie postanowienia i jego konsekwencje 42

22 Nieprawidłowe uzasadnienie postanowienia i jego konsekwencje 43 Karta informacyjna przedsięwzięcia 44

23 Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi wstępną informację, umoŝliwiającą rozpoczęcie procesu oceny przedsięwzięcia Jej zakres jest wskazany w art. 3.4 ustawy o udziale społeczeństwa Jej zakres odpowiada obecnie obowiązującemu przepisowi art.. 49 ust. 3 UPoś ( informacje o planowanym przedsięwzięciu ) NaleŜy ją załączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla II i III grupy przedsięwzięć NaleŜy ją załączyć do wniosku o określenie zakresu raportu dla I grupy przedsięwzięć Otrzymują ją organy opiniujące i uzgadniające Często na stronach BIP organów gmin znajdują się gotowe formularze informacji o planowanym przedsięwzięciu do wypełnienia przez inwestora 45 Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a takŝe obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, c) rodzaju technologii, d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, f) rozwiązaniach chroniących środowisko, g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko; h) moŝliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia; 46

24 Nieprawidłowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zgodne z art. 49 ust. 3 UPoś (zastępowane w nowych przepisach przez kartę informacyjną przedsięwzięcia) 47 48

25 49 50

26 Procedura OOŚ dla III grupy 51 Postępowanie dla przedsięwzięć z III grupy III grupa to przedsięwzięcia inne niŝ z grup I i II, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na siedliska i gatunki chronione w ramach sieci Natura 2000 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 jest uregulowane w art ustawy o udziale społeczeństwa Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć, bez wydzielenia rozdziału dotyczącego III grupy jest uregulowane w art Prawa ochrony środowiska 52

27 Postępowanie dla III grupy w UPoś 1. złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do wojewody, starosty, dyrektora RDLP, wójta, burmistrza, prezydenta miasta) 2. sprawdzenie poprawności wniosku i załączników 3. wszczęcie postępowania przez organ administracji 4. wypełnienie kart danych przedsięwzięcia 5. ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie 6. zasięgnięcie opinii co do potrzeby i zakresu raportu (u wojewody lub dyrektora Urzędu Morskiego) opinia wydawana w ciągu 14 dni w formie postanowienia 7. wydanie postanowienia o konieczności sporządzenia raportu i ustaleniu jego zakresu (zakres powinien być ograniczony do określenia oddziaływania na siedliska i gatunki chronione w ramach obszaru Natura 2000) lub 8. wydanie postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu a po jego uprawomocnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 9. wykonanie raportu 10.procedura udziału społeczeństwa 11.uzyskanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia (od organów, które wcześniej opiniowały) 12.wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 13.poinformowanie społeczeństwa o podjętym rozstrzygnięciu 53 Przykład przedsięwzięcia: Powierzchniowe ujęcie wody z rzeki na odcinku będącym obszarem Natura 2000 (np. Wisła, San) Dyrektywa OOŚ i Rozporządzenie OOŚ wymieniają jedynie podziemne ujęcia wody jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 54

28 Postępowanie dla III grupy nowe przepisy 1) Organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę (starosta) dla powierzchniowego ujęcia wody na Sanie ma obowiązek rozwaŝyć, przed jej wydaniem, czy przedsięwzięcie moŝe potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 Rzeka San 2) Organ stwierdzając, Ŝe ujęcie wody moŝe potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 wydaje postanowienie w sprawie nałoŝenia obowiązku przekazania właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (RDOŚ): Wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, Karty informacyjnej przedsięwzięcia, Poświadczonej kopii mapy ewidencyjnej (teren inwestycji + obszar jej oddziaływania) 55 Postępowanie dla III grupy nowe przepisy 3. RDOŚ, kierując się uwarunkowaniami z art. 65 ust. 1 w odniesieniu do oddziaływania ujęcia wody na obszar Natura 2000 Rzeka San, w szczególności na jego integralność i spójność oraz biorąc pod uwagę skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami (np. innymi ujęciami powierzchniowymi) Wydaje postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (jeśli stwierdzi, Ŝe ujęcie moŝe mieć znaczące oddziaływanie), Wydaje postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia takiej oceny (jeśli stwierdzi, Ŝe ujęcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania), Oba postanowienia są wydawane w ciągu 14 dni, Uzasadnienia postanowień muszą spełniać wymogi KPA oraz zawierać informację o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 65 ust. 1 W postanowieniu określany jest równieŝ zakres raportu (z zastosowaniem art. 70) 56

29 Postępowanie OOŚ dla III grupy nowe przepisy 5) Inwestor ujęcia wody sporządza raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Naturę ) Inwestor dostarcza raport do RDOŚ 7) Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, RDOŚ wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura ) RDOŚ uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia, jeŝeli: - z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, Ŝe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na ten obszar; - z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, Ŝe przedsięwzięcie moŝe znacząco oddziaływać na ten obszar i jednocześnie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Postępowanie OOŚ dla III grupy nowe przepisy 9) JeŜeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, Ŝe przedsięwzięcie moŝe znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar i jeŝeli nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 10) Przed wydaniem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia zapewniany jest udział społeczeństwa w postępowaniu 11) RDOŚ wydaje postanowienie w ciągu 45 dni od otrzymania raportu 12) Uzasadnienie postanowienia, niezaleŝnie od wymagań wynikających z KPA, powinno zawierać: informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa; informacje o sposobie oraz w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ......dnia,...r. Miejscowość... imię i nazwisko/nazwa inwestora... adres, nr telefonu... imię i nazwisko pełnomocnika( pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)... adres pełnomocnika, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Znak: GK Korczyna, 29 lipiec 2011r. POSTANOWIENIE

Znak: GK Korczyna, 29 lipiec 2011r. POSTANOWIENIE Znak: GK-6220.4.2011 Korczyna, 29 lipiec 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Środkowej Warty : -droga Nr 2530 E Orzeszków - Wielenin na długości 4,5 km

POSTANOWIENIE. Środkowej Warty : -droga Nr 2530 E Orzeszków - Wielenin na długości 4,5 km OŚ.7624/35/08 Uniejów, 30.01.2009 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art.46a ust. 7 pkt 4 i art.51 ust.1 pkt 2 i 3, ust.2,ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Art. 5 Konstytucji RP, stanowi, Ŝe: Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca: Chocz,... / imię i nazwisko lub nazwa/ Burmistrz Gminy Chocz ul. Rynek 17 63-313 Chocz / adres zamieszkania lub siedziba/ /telefon kontaktowy, fax, e-mail/ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Prezydent m. st. Warszawy

Prezydent m. st. Warszawy WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m. st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na. a)środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe. Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. WZIĘĆ ŚRODOWISKO

Oceny oddziaływania na. a)środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe. Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. WZIĘĆ ŚRODOWISKO Oceny oddziaływania na środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. 1 OOŚ PRZEDSIĘWZI WZIĘĆ dopuszczalność przedsięwzięcia z punktu negatywnych oddziaływań na środowisko

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący. Katowice luty 2013r.

Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący. Katowice luty 2013r. Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący Katowice luty 2013r. Materiały przygotowała Jolanta Tyka Zakres tematyczny I. Wykład 1. Postępowanie oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Niegosławice

Wójt Gminy Niegosławice ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Niegosławice... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

I. WYMAGANE DOKUMENTY: K A R T A I N F O R M A C Y J N A Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia URZĄD GMINY Nowe Miasto Lubawskie Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Bardziej szczegółowo

Prezydent m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m.st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Gospodarczego. Burmistrz Miasta i Gminy Witnica ul. Krajowej Rady Narodowej Witnica

Wydział Rozwoju Gospodarczego. Burmistrz Miasta i Gminy Witnica ul. Krajowej Rady Narodowej Witnica Wydział Rozwoju Gospodarczego 66-460 WITNICA, ul. KRN 6, woj. LUBUSKIE tel. +95 721 64 84, 751 50 08, fax. +95 751 52 18 DRUK: WRG.GMOŚ/RP - 01 Dane wnioskodawcy: Witnica, dnia:... imię i nazwisko / nazwa

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Monika Stańczak Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Departament WdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wyboru Projektów 01

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana na podstawie: ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Spis

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM Dr hab. Maciej Przewoźniak INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 KV PIŁA KRZEWINA PLEWISKA Poznań 14 czerwca 2016 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA SPRAWY WSR Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

KARTA SPRAWY WSR Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć NUMER DRUKU: WSR - 01 KARTA SPRAWY NAZWA SPRAWY: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć OGÓLNY OPIS: Realizacja planowanych przedsięwzięć: 1. mogących zawsze znacząco oddziaływać na

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego Koszyce, dnia... Wójt Gminy Koszyce imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŝnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Proszę

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP

Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP w dniu 12 września 2013r. organizowanego w Rzeszowie przez Podkarpacką Agencję

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA . imię i nazwisko / nazwa inwestora... miejscowość, data Adres.. imię i nazwisko pełnomocnika... nr telefonu Burmistrz Międzyzdrojów ul.książąt Pomorskich 5 72500 Międzyzdroje W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek Urz¹d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

Załącznik II - Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

Załącznik II - Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ Załącznik II - Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ Oznaczenie poszczególnych punktów załącznika Ia literą A zostało przyjęte na potrzeby Wytycznych. Właściwe instytucje

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ. Martyna Wiśniewska

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ. Martyna Wiśniewska WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ Przyczyny odmowy podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WL Martyna Wiśniewska Lublin, 24 marca 2009 r. Zakres prezentacji Projekty finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach imię i nazwisko/nazwa inwestora Turośń Kościelna, dn... adres wnioskodawcy telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A ZAKŁADU USŁUG ELEKTRYCZNYCH REMEL SP. Z O. O. UL. BYDGOSKA ŚWIECIE

D E C Y Z J A ZAKŁADU USŁUG ELEKTRYCZNYCH REMEL SP. Z O. O. UL. BYDGOSKA ŚWIECIE Świecie, dnia 2010-03-15 ROŚiGK 7625/1/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego... ......, dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego......... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa)... adres nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* .. imię i nazwisko / nazwa inwestora Dnia... Urząd Gminy Jeleśnia adres Wydział Ochrony Środowiska nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Komórka odpowiedzialna: Referat Geodezji i Ochrony Środowiska tel. (071) 314 62 51 URZĄD MIASTA I GMINY BIERUTÓW UL. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, tel. (071) 314 62 51, fax. (071) 314 64 32 WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000

Doświadczenia w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 Doświadczenia w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec Dane Wnioskodawcy: Mielec, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres NIP/REGON... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie)... adres WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Co to jest przedsięwzięcie?

Co to jest przedsięwzięcie? Wprowadzenie do systemu ocen oddziaływania na środowisko Krzysztof Mielniczuk r. Co to jest przedsięwzięcie? Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)... WÓJT adres GMINY PIEKOSZÓW W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Komórka odpowiedzialna: Referat Ekologii i Ochrony Środowiska tel. 043-826-61-40 do 41 URZĄD MIASTA W SIERADZU WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY BIURO OBSŁUGI KLIENTA Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 043-826-61-65

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres...... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa 17 zł) adres...... Swarzędz, dnia... nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (budynek B, pokój nr 18, telefon:

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny oddziaływania na środowisko

Procedury oceny oddziaływania na środowisko Procedury oceny oddziaływania na środowisko prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji 1 Podstawy prawne ustawa z grudnia 2000 r. ustawa Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... Miejscowość, data... imię i nazwisko / nazwa inwestora Wójt Gminy w Ozorkowie ul. Wigury 14 95-035 Ozorków... adres NIP :... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa(budynek B, pokój nr 19, telefon

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...... imię i nazwisko/ nazwa inwestora/... adres (nr telefonu )... imię i nazwisko pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno.

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno. SRLiOS.FC.7624-18/3/09/10 Stolno 24.03.2010r D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA* B U R M I S T R Z

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA* B U R M I S T R Z imię i nazwisko / nazwa inwestora adres REGON......, dnia... B U R M I S T R Z M I A S T A I G M I N Y O S T R Z E S Z Ó W nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika adres nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK W ZAKRESIE UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (CZĘŚĆ 2)

PORADNIK W ZAKRESIE UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (CZĘŚĆ 2) PORADNIK W ZAKRESIE UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (CZĘŚĆ 2) Piotrków Trybunalski, dn. 10.04.2017 r. 1. KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie

Bardziej szczegółowo

System ocen oddziaływania na środowisko. Sławomir Wodzyński

System ocen oddziaływania na środowisko. Sławomir Wodzyński System ocen oddziaływania na środowisko Sławomir Wodzyński SYSTEM OOŚ W UE PODSTAWY PRAWNE Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić Warsztaty Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie I. Nazwa projektu: II. Nazwy przedsięwzięć wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam Powidz, dnia 06.08.2013r. GK.6220.5.2013 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 63 ust.1

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Oceny Oddziaływania na Środowisko

Oceny Oddziaływania na Środowisko Oceny Oddziaływania na Środowisko przepisy prawne i wymagania IGSMiE PAN Pracownia Badań Strategicznych dr hab. inŝ. ElŜbieta Pietrzyk-Sokulska Ocena wpływu na środowisko (OOŚ) w krajach UE jest kluczowym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL decyzje administracyjne wydane przed dniem r. 1

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL decyzje administracyjne wydane przed dniem r. 1 PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL 2007-2013 decyzje administracyjne wydane przed dniem 15.11.2008 r. 1 Poradnik określa sposób przygotowania dokumentacji aplikacyjnej składanej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przebieg postępowania administracyjnego

Przebieg postępowania administracyjnego Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskiej farmy wiatrowej Przebieg postępowania administracyjnego Krzysztof Mielniczuk Grupa Doradcza SMDI Warszawa, 16/09/2011 Jakie przepisy regulują zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I. Symbol: 7620 II. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO PORADNIK INWESTORA

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO PORADNIK INWESTORA Ewa Augustyniak-Olpińska OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO PORADNIK INWESTORA Oceny środowiskowe dla inwestorów 3. PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OBECNIE 3.1 Procedura oceny

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 6220.9.2011 Strzegowo, dnia 24.01.2012r Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ 2013

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ 2013 PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL 2007-2013 2013 decyzje administracyjne wydane po dniu 15.11.2008 r. 1 Dnia 15 listopada 2008 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny oddziaływania na środowisko stan obecny i kierunki zmian

Procedura oceny oddziaływania na środowisko stan obecny i kierunki zmian Procedura oceny oddziaływania na środowisko stan obecny i kierunki zmian Tomasz Siwowski PP Promost Consulting, Rzeszów Politechnika Rzeszowska ZMRP/PKD, Kraków 1 Stan prawny (prawo polskie) ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I II III Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dla

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sporządzona zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE?

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? ETAP 1 koncepcja adm-prawny ETAP 2 realizacja inwestycji ETAP 3 eksploatacja 1 KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 1/09

D E C Y Z J A nr 1/09 Miedźna, dnia 08.04.2009r. Znak: GKM.7625-5/09 D E C Y Z J A nr 1/09 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, 2 art. 85 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo