Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk"

Transkrypt

1 Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia OOŚ i Aneksie I Dyrektywy OOŚ Dla I grupy zawsze sporządzany jest dokument nazywany raportem o oddziaływaniu na środowisko Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć z grup I - III jest uregulowane w art Prawa ochrony środowiska Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć z grup I II jest uregulowane w art ustawy o udziale społeczeństwa 2

2 Schemat postępowania 1. kwalifikacja przedsięwzięcia 2. ustalenie zakresu raportu (scoping) 3. wykonanie raportu 4. złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 5. sprawdzenie poprawności wniosku i załączników 6. wszczęcie postępowania przez organ administracji 7. wypełnienie kart danych przedsięwzięcia 8. ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie 9. procedura udziału społeczeństwa 10.uzyskanie opinii / uzgodnień właściwych organów 11.wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 12.poinformowanie społeczeństwa o podjętym rozstrzygnięciu 3 Przykład przedsięwzięcia z I grupy: Morska farma wiatrowa Na zdjęciu: duńska farma Middengrunden 20 x 2 MW 4

3 1) Kwalifikacja przedsięwzięcia kwalifikacji dokonuje samodzielnie podmiot występujący o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach źródło danych: 2 Rozporządzenia OOŚ i Aneks I Dyrektywy OOŚ kwalifikacja pokazuje Ŝe przedsięwzięcie naleŝy do I albo II grupy, bądź Ŝe nie naleŝy do Ŝadnej z nich uwaga: Załącznik Ia do wniosku o dofinansowanie wymaga zakwalifikowania przedsięwzięcia na podstawie Dyrektywy OOŚ a nie Rozporządzenia OOŚ! 5 1) Kwalifikacja przedsięwzięcia Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko są opisane w Dyrektywie i Rozporządzeniu OOŚ hasłowo, co powoduje trudności w interpretacji Przy wątpliwościach z kwalifikacją danego przedsięwzięcia moŝna posłuŝyć się dokumentem KE z 2008 r.: Interpretation of definitions of certain project categories of annex I and II of the EIA Direcive Dokument dostępny na stronie home.htm 6

4 2) Ustalenie zakresu raportu (scoping) Inwestor przystępujący do OOŚ przedsięwzięcia z I grupy moŝe złoŝyć wniosek o ustalenie zakresu raportu ZłoŜenie takiego wniosku nie jest obowiązkowe moŝna od razu przystąpić do sporządzenia raportu w pełnym zakresie (z pewnymi wyjątkami) Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe, w przypadku gdy przedsięwzięcie moŝe transgranicznie oddziaływać na środowisko Organ określa zakres raportu w drodze postanowienia Ustalenie zakresu raportu następuje po złoŝeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z tym Ŝe w tym wypadku zamiast raportu wnioskodawca przedkłada kartę informacyjną przedsięwzięcia (obecnie, zgodnie z Upoś składa się jedynie zapytanie o zakres raportu) 7 2) Ustalenie zakresu raportu (scoping) Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (bez raportu, zamiast niego dołącza kartę informacyjną przedsięwzięcia) (art. 71. ust 1) Organ zasięga opinii: regionalnego dyrektora ochrony środowiska odpowiedniego organu Inspekcji Sanitarnej (wojewódzki, powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny) tylko dla niektórych przedsięwzięć (patrz: art. 66 ust 1) Opinia musi zostać wydana w ciągu 14 dni Uwaga: obecnie opinię wydają równieŝ inne organy np. dyrektor Urzędu Morskiego 3) Organ wydaje postanowienie określające zakres raportu w ciągu 30 dni od wszczęcia postępowania 8

5 2) Ustalenie zakresu raportu - scoping Organ, określając zakres raportu, moŝe kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: Odstąpić od konieczności wykonania niektórych elementów raportu, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 4,13,15 i 16 tj.: Opisu przewidywanych skutków dla środowiska w wypadku niepodjęcia przedsięwzięcia, Przedstawienia zagadnień w formie graficznej, Analizy moŝliwych konfliktów społecznych, Przedstawienia propozycji monitoringu. Wskazać rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania Wskazać rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy Wskazać zakres i metody badań 9 2) Ustalenie zakresu raportu - scoping Informacje praktyczne: KE w 2001 r. wydała 3 przewodniki z zakresu OOŚ: Screening Scoping EIS Review Są one dostępne na stronie ent/eia/ 10

6 3) Wykonanie raportu Jest to podstawowy rodzaj opracowania, uŝywany w procedurze oceny oddziaływania na środowisko Jego zakres jest określony w art.68.1 ustawy Jest sporządzany obowiązkowo dla przedsięwzięć z I grupy a fakultatywnie dla przedsięwzięć z grupy II i III 11 Zakres raportu 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki uŝytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub uŝytkowania b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; 2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko; 3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 12

7 Zakres raportu 4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (tzw. wariant zerowy ), 5) opis analizowanych wariantów, w tym: a) wariantów racjonalnych wraz ze wskazaniem wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, Zapis w poprzedniej wersji projektu ustawy: 5) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu: a) polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, b) najkorzystniejszego dla środowiska, c) co najmniej jednego racjonalnego wariantu alternatywnego w sensie lokalizacyjnym lub technologicznym do wariantu proponowanego przez wnioskodawcę wraz z uzasadnieniem jego wyboru 6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym równieŝ w wypadku wystąpienia powaŝnej awarii przemysłowej, a takŝe moŝliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko 13 Zakres raportu 7) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejąca dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a d; 8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji, oraz opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę; 14

8 Zakres raportu 9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; 10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: a) określenie załoŝeń do: - ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, - programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, b) analizę i ocenę moŝliwych zagroŝeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 15 Zakres raportu 11) jeŝeli planowane przedsięwzięcie jest związane z uŝyciem instalacji porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego uŝytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; 13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umoŝliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 16

9 Zakres raportu 15) analizę moŝliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub uŝytkowania; 17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport; 18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie w odniesieniu do kaŝdego elementu raportu; 19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 17 Najczęściej popełniane błędy w raportach 1. Raporty wykonywane przez jedną osobę, zwykle o wykształceniu inŝynierskim, podczas, gdy najczęściej niezbędna jest grupa dodatkowych ekspertów, takich, jak: przyrodnik akustyk specjalista od ochrony powietrza inni, w zaleŝności od projektu 2. Nadmierne stosowanie tzw. metody eksperckiej, wysnuwanie wniosków nie podpartych Ŝadnymi dowodami 3. Zła analiza wariantów przedsięwzięcia 4. Nieprawidłowe przygotowywanie streszczenia niespecjalistycznego 18

10 Przykład zastosowania metody eksperckiej autentyczny raport (2008) dla obwodnicy jednego z miast wojewódzkich 8.1. Wpływ planowanego przedsięwzięcia na ludzi Projektowana budowa nie spowoduje zagroŝenia dla zdrowia ludzi. Przy planowanym zakresie budowy drogi wpływ planowanego przedsięwzięcia na zdrowie i Ŝycie ludzi nie będzie występować. Projektowana przebudowa nie spowoduje zagroŝenia dla zdrowia ludzi Wpływ planowanego przedsięwzięcia na florę i faunę Budowa drogi nie spowoduje zmian w przyrodzie oŝywionej. Projektowana przebudowa drogi wymaga dokonania wycinki drzew w oddzielnym postępowaniu będzie określony wykaz drzew podlegających wycince. 19 Przewodnik UE dotyczący dokumentacji OOŚ Informacje praktyczne: KE w 2001 r. wydała 3 przewodniki z zakresu OOŚ: Screening Scoping EIS Review Są one dostępne na stronie ent/eia/ 20

11 Prezentacja właściwie wykonanego streszczenia niespecjalistycznego 21 Przykład - procedura OOŚ dla farmy morskiej c.d. 4) inwestor składa do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (a obecnie do wojewody) wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla projektu budowy morskiej farmy wiatrowej, wraz z wymaganymi załącznikami: Raport OOŚ dowód uiszczenia opłaty skarbowej poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 5) RDOŚ sprawdza poprawność wniosku i załączników (i ewentualne wzywa do uzupełnienia 6) Wszczęcie postępowania 7) Wypełnienie kart danych w celu umieszczenia ich w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym na podstawie art. 19 UPoś 8) Ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie o wszczęciu postępowania 22

12 Przykład - procedura OOŚ dla farmy morskiej c.d. 9) Konsultacje społeczne (21 dni) 10) Uzyskanie opinii PWIS Uwaga: w typowym postępowaniu występuje zawsze uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z RDOŚ. W tym wypadku to RDOŚ jest organem prowadzącym postępowanie OOŚ, więc nie dokonuje uzgodnienia sam ze sobą 11) Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 12) Poinformowanie przez organ o podjętym rozstrzygnięciu (wypełnienie stosownej karty informacyjnej, podanie do publicznej wiadomości w opisany wcześniej sposób) OPISANA PROCEDURA DLA FARMY WIATROWEJ TO PRZYKŁAD. PRZY INNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH MOGĄ POJAWIĆ SIĘ INNE ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE I OPINIUJĄCE (PATRZ: USTAWA) 23 Grupa I + Natura 2000 W polskim systemie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Naturę 2000 jest zintegrowane z OOŚ W wielu przypadkach przedsięwzięcia z I grupy mogą jednocześnie oddziaływać na obszar Natura 2000 W takiej sytuacji moŝe się więc zdarzyć postępowanie mieszane tj. ocena oddziaływania na środowisko połączona z oceną z art.6 (3) Dyrektywy Siedliskowej (czyli oceną oddziaływania na obszar Natura 2000) Obu ocen dokonuje ten sam organ odpowiedzialny za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w oparciu (najczęściej) o raport OOŚ Wg UPoś w ramach opiniowania i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pojawia się nowy podmiot Wojewoda, który w tej roli zastępuje Starostę (nie jest to do końca jasne, są teŝ opinie, Ŝe oba te podmioty występują jednocześnie) W nowych przepisach rolę wojewody przejmuje regionalny dyrektor ochrony środowiska 24

13 Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z II grupy 25 Postępowanie dla przedsięwzięć z II grupy II grupa to przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 3 Rozporządzenia OOŚ wskazane w Aneksie II Dyrektywy OOŚ Dla przedsięwzięć z II grupy obowiązek przeprowadzenia OOŚ stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu screeningu Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć z grup I - II jest uregulowane w art Prawa ochrony środowiska Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć z grup I II jest uregulowane w art ustawy o udziale społeczeństwa 26

14 Ustalenie konieczności przeprowadzenia OOŚ (screening) Informacje praktyczne: KE w 2001 r. wydała 3 przewodniki z zakresu OOŚ: Screening Scoping EIS Review Są one dostępne na stronie ent/eia/ 27 Postępowanie OOŚ dla II grupy w POŚ 1. złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do wojewody, starosty, dyrektora RDLP, wójta, burmistrza, prezydenta miasta) 2. sprawdzenie poprawności wniosku i załączników 3. wszczęcie postępowania przez organ administracji 4. wypełnienie kart danych przedsięwzięcia 5. ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie 6. zasięgnięcie opinii co do potrzeby i zakresu raportu (u starosty, wojewody tereny zamknięte, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz dodatkowo dyrektora urzędu morskiego, wojewody Natura 2000) opinia wydawana w ciągu 14 dni w formie postanowienia 7. wydanie postanowienia o konieczności sporządzenia raportu i ustaleniu jego zakresu lub 8. wydanie postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu a po jego uprawomocnieniu i uzgodnieniach z organami wcześniej opiniującymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 9. wykonanie i złoŝenie raportu 10.procedura udziału społeczeństwa 11.uzyskanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia (od organów, które wcześniej opiniowały) 12.wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 13.poinformowanie społeczeństwa o podjętym rozstrzygnięciu 28

15 Przykład przedsięwzięcia z II grupy: Budowa nowego budynku uniwersytetu na terenie miejskim 29 Postępowanie OOŚ dla II grupy nowe przepisy 1) Inwestor składa do prezydenta miasta wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla projektu budowy nowego budynku uniwersytetu, wraz z wymaganymi załącznikami: karta informacyjna przedsięwzięcia dowód uiszczenia opłaty skarbowej poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 2) Sprawdzenie poprawności wniosku i załączników (i ewentualne wezwanie do uzupełnienia) 3) Wszczęcie postępowania 4) Wypełnienie kart danych w celu umieszczenia ich w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym na podstawie art. 19 UPoś 5) Ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie o wszczęciu postępowania 6) Zasięgnięcie opinii RDOŚ i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego co do potrzeby przeprowadzenia OOŚ i co do zakresu raportu (mają na to 14 dni, muszą kierować się art.65 ust.1) 30

16 Postępowanie OOŚ dla II grupy - screening Uwaga! Niezgodność rozporządzenia z dyrektywą! Dyrektywa OOŚ, Annex II 10 b) Urban development projects, including the construction of shopping centres and car parks; Rozporządzenie OOŚ, 3 52) zespoły zabudowy: a) przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niŝ 1 ha, b) usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niŝ 2 ha, centra handlowe i usługowe o powierzchni nie mniejszej niŝ 1 ha lub o powierzchni uŝytkowej nie mniejszej niŝ 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą; 53) garaŝe lub parkingi samochodowe, lub zespoły parkingów, dla nie mniej niŝ 100 samochodów cięŝarowych lub 300 samochodów osobowych; Wydaje się, Ŝe zgodnie z polskim prawem projekt nie podlega OOŚ, ale 31 Postępowanie OOŚ dla II grupy - screening 10.b) Urban development projects, including the construction of shopping centres and car parks: 2. Construction projects such as housing developments, hospitals, universities, sports stadia, cinemas and theatres should also be assumed to fall within this category. The underlying principle is that all these project categories are of an urban nature and that they may cause similar types of environmental impacts Dokument dostępny na stronie htm 32

17 Postępowanie OOŚ dla II grupy screening i scoping Konkluzja: projekt moŝe kwalifikować się do oceny oddziaływania na środowisko (grupa II) 8) Prezydent miasta, po przeprowadzeniu screeningu, kierując się uwarunkowaniami, o których mowa w art.65 ust. 1 moŝe wydać dwa postanowienia: Opcja I: brak konieczności przeprowadzenia OOŚ W opcji I po uprawomocnieniu się postanowienia prezydent miasta Zasięga opinii PPIS i dokonuje uzgodnienia z RDOŚ (30 dni) wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, co kończy postępowanie Opcja II: konieczność przeprowadzenia OOŚ W opcji II postanowienie zawiera obowiązek sporządzenia raportu OOŚ i określa jego zakres 9) Na wydanie ww. postanowień prezydent ma 30 dni od daty wszczęcia postępowania 10) Inwestor sporządza raport OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku uniwersytetu 11) Inwestor przedkłada gotowy raport wraz z załącznikami prezydentowi miasta 33 Postępowanie OOŚ dla II grupy c.d. 12) Konsultacje społeczne (21 dni) 13) Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z RDOŚ 14) Uzyskanie opinii PPIS 15) Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 16) Poinformowanie przez organ o podjętym rozstrzygnięciu (wypełnienie odpowiedniej karty informacyjnej, podanie do publicznej wiadomości) 34

18 Grupa II + Natura 2000 W polskim systemie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Naturę 2000 jest zintegrowane z OOŚ W wielu przypadkach przedsięwzięcia z II grupy mogą jednocześnie oddziaływać na obszar Natura 2000 W takiej sytuacji moŝe się więc zdarzyć postępowanie mieszane tj. ocena oddziaływania na środowisko połączona z oceną z art.6 (3) Dyrektywy Siedliskowej (czyli oceną oddziaływania na obszar Natura 2000) Obu ocen dokonuje ten sam organ odpowiedzialny za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w oparciu (najczęściej) o raport OOŚ Wg UPoś w ramach opiniowania i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pojawia się nowy podmiot Wojewoda, który w tej roli zastępuje Starostę (nie jest to do końca jasne, są teŝ opinie, Ŝe oba te podmioty występują jednocześnie) W nowych przepisach rolę wojewody przejmuje regionalny dyrektor ochrony środowiska 35 Postępowanie OOŚ dla grupy II art.65 ust.1 Obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie szereg uwarunkowań, wskazanych w art. 65 ust. 1 ustawy W obecnie obowiązujących przepisach te uwarunkowania są wskazane w 5 Rozporządzenia OOŚ Zarówno organ wydający postanowienie o konieczności lub braku konieczności sporządzenia raportu, jak i organy opiniujące powinny w uzasadnieniach wydawanych postanowień opisać uwarunkowania, na jakich się opierały wydając te postanowienia 36

19 Postępowanie OOŚ dla grupy II art.65 ust.1 1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, c) wykorzystywania zasobów naturalnych, d) emisji i występowania innych uciąŝliwości, e) ryzyka wystąpienia powaŝnej awarii, przy uwzględnieniu uŝywanych substancji i stosowanych technologii; 37 Postępowanie OOŚ dla grupy II art.65 ust.1 2) usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem moŝliwego zagroŝenia środowiska w szczególności przy istniejącym uŝytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania sięśrodowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, b) obszary wybrzeŝy, c) obszary górskie lub leśne, d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, h) gęstość zaludnienia, i) obszary przylegające do jezior, j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; 38

20 Postępowanie OOŚ dla grupy II art.65 ust.1 3) rodzaj i skala moŝliwego oddziaływania rozwaŝanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z: a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie moŝe oddziaływać, b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, c) wielkości i złoŝoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciąŝenia istniejącej infrastruktury technicznej, d) prawdopodobieństwa oddziaływania, e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania. 39 Nieprawidłowości w dokumentach - przykłady Nieprawidłowe uzasadnienie postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylające postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu ze względu na jego nieprawidłowe uzasadnienie 40

21 Nieprawidłowe uzasadnienie postanowienia i jego konsekwencje 41 Nieprawidłowe uzasadnienie postanowienia i jego konsekwencje 42

22 Nieprawidłowe uzasadnienie postanowienia i jego konsekwencje 43 Karta informacyjna przedsięwzięcia 44

23 Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi wstępną informację, umoŝliwiającą rozpoczęcie procesu oceny przedsięwzięcia Jej zakres jest wskazany w art. 3.4 ustawy o udziale społeczeństwa Jej zakres odpowiada obecnie obowiązującemu przepisowi art.. 49 ust. 3 UPoś ( informacje o planowanym przedsięwzięciu ) NaleŜy ją załączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla II i III grupy przedsięwzięć NaleŜy ją załączyć do wniosku o określenie zakresu raportu dla I grupy przedsięwzięć Otrzymują ją organy opiniujące i uzgadniające Często na stronach BIP organów gmin znajdują się gotowe formularze informacji o planowanym przedsięwzięciu do wypełnienia przez inwestora 45 Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a takŝe obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, c) rodzaju technologii, d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, f) rozwiązaniach chroniących środowisko, g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko; h) moŝliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia; 46

24 Nieprawidłowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zgodne z art. 49 ust. 3 UPoś (zastępowane w nowych przepisach przez kartę informacyjną przedsięwzięcia) 47 48

25 49 50

26 Procedura OOŚ dla III grupy 51 Postępowanie dla przedsięwzięć z III grupy III grupa to przedsięwzięcia inne niŝ z grup I i II, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na siedliska i gatunki chronione w ramach sieci Natura 2000 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 jest uregulowane w art ustawy o udziale społeczeństwa Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć, bez wydzielenia rozdziału dotyczącego III grupy jest uregulowane w art Prawa ochrony środowiska 52

27 Postępowanie dla III grupy w UPoś 1. złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do wojewody, starosty, dyrektora RDLP, wójta, burmistrza, prezydenta miasta) 2. sprawdzenie poprawności wniosku i załączników 3. wszczęcie postępowania przez organ administracji 4. wypełnienie kart danych przedsięwzięcia 5. ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie 6. zasięgnięcie opinii co do potrzeby i zakresu raportu (u wojewody lub dyrektora Urzędu Morskiego) opinia wydawana w ciągu 14 dni w formie postanowienia 7. wydanie postanowienia o konieczności sporządzenia raportu i ustaleniu jego zakresu (zakres powinien być ograniczony do określenia oddziaływania na siedliska i gatunki chronione w ramach obszaru Natura 2000) lub 8. wydanie postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu a po jego uprawomocnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 9. wykonanie raportu 10.procedura udziału społeczeństwa 11.uzyskanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia (od organów, które wcześniej opiniowały) 12.wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 13.poinformowanie społeczeństwa o podjętym rozstrzygnięciu 53 Przykład przedsięwzięcia: Powierzchniowe ujęcie wody z rzeki na odcinku będącym obszarem Natura 2000 (np. Wisła, San) Dyrektywa OOŚ i Rozporządzenie OOŚ wymieniają jedynie podziemne ujęcia wody jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 54

28 Postępowanie dla III grupy nowe przepisy 1) Organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę (starosta) dla powierzchniowego ujęcia wody na Sanie ma obowiązek rozwaŝyć, przed jej wydaniem, czy przedsięwzięcie moŝe potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 Rzeka San 2) Organ stwierdzając, Ŝe ujęcie wody moŝe potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 wydaje postanowienie w sprawie nałoŝenia obowiązku przekazania właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (RDOŚ): Wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, Karty informacyjnej przedsięwzięcia, Poświadczonej kopii mapy ewidencyjnej (teren inwestycji + obszar jej oddziaływania) 55 Postępowanie dla III grupy nowe przepisy 3. RDOŚ, kierując się uwarunkowaniami z art. 65 ust. 1 w odniesieniu do oddziaływania ujęcia wody na obszar Natura 2000 Rzeka San, w szczególności na jego integralność i spójność oraz biorąc pod uwagę skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami (np. innymi ujęciami powierzchniowymi) Wydaje postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (jeśli stwierdzi, Ŝe ujęcie moŝe mieć znaczące oddziaływanie), Wydaje postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia takiej oceny (jeśli stwierdzi, Ŝe ujęcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania), Oba postanowienia są wydawane w ciągu 14 dni, Uzasadnienia postanowień muszą spełniać wymogi KPA oraz zawierać informację o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 65 ust. 1 W postanowieniu określany jest równieŝ zakres raportu (z zastosowaniem art. 70) 56

29 Postępowanie OOŚ dla III grupy nowe przepisy 5) Inwestor ujęcia wody sporządza raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Naturę ) Inwestor dostarcza raport do RDOŚ 7) Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, RDOŚ wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura ) RDOŚ uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia, jeŝeli: - z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, Ŝe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na ten obszar; - z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, Ŝe przedsięwzięcie moŝe znacząco oddziaływać na ten obszar i jednocześnie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Postępowanie OOŚ dla III grupy nowe przepisy 9) JeŜeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, Ŝe przedsięwzięcie moŝe znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar i jeŝeli nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 10) Przed wydaniem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia zapewniany jest udział społeczeństwa w postępowaniu 11) RDOŚ wydaje postanowienie w ciągu 45 dni od otrzymania raportu 12) Uzasadnienie postanowienia, niezaleŝnie od wymagań wynikających z KPA, powinno zawierać: informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa; informacje o sposobie oraz w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.