Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk"

Transkrypt

1 Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia OOŚ i Aneksie I Dyrektywy OOŚ Dla I grupy zawsze sporządzany jest dokument nazywany raportem o oddziaływaniu na środowisko Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć z grup I - III jest uregulowane w art Prawa ochrony środowiska Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć z grup I II jest uregulowane w art ustawy o udziale społeczeństwa 2

2 Schemat postępowania 1. kwalifikacja przedsięwzięcia 2. ustalenie zakresu raportu (scoping) 3. wykonanie raportu 4. złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 5. sprawdzenie poprawności wniosku i załączników 6. wszczęcie postępowania przez organ administracji 7. wypełnienie kart danych przedsięwzięcia 8. ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie 9. procedura udziału społeczeństwa 10.uzyskanie opinii / uzgodnień właściwych organów 11.wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 12.poinformowanie społeczeństwa o podjętym rozstrzygnięciu 3 Przykład przedsięwzięcia z I grupy: Morska farma wiatrowa Na zdjęciu: duńska farma Middengrunden 20 x 2 MW 4

3 1) Kwalifikacja przedsięwzięcia kwalifikacji dokonuje samodzielnie podmiot występujący o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach źródło danych: 2 Rozporządzenia OOŚ i Aneks I Dyrektywy OOŚ kwalifikacja pokazuje Ŝe przedsięwzięcie naleŝy do I albo II grupy, bądź Ŝe nie naleŝy do Ŝadnej z nich uwaga: Załącznik Ia do wniosku o dofinansowanie wymaga zakwalifikowania przedsięwzięcia na podstawie Dyrektywy OOŚ a nie Rozporządzenia OOŚ! 5 1) Kwalifikacja przedsięwzięcia Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko są opisane w Dyrektywie i Rozporządzeniu OOŚ hasłowo, co powoduje trudności w interpretacji Przy wątpliwościach z kwalifikacją danego przedsięwzięcia moŝna posłuŝyć się dokumentem KE z 2008 r.: Interpretation of definitions of certain project categories of annex I and II of the EIA Direcive Dokument dostępny na stronie home.htm 6

4 2) Ustalenie zakresu raportu (scoping) Inwestor przystępujący do OOŚ przedsięwzięcia z I grupy moŝe złoŝyć wniosek o ustalenie zakresu raportu ZłoŜenie takiego wniosku nie jest obowiązkowe moŝna od razu przystąpić do sporządzenia raportu w pełnym zakresie (z pewnymi wyjątkami) Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe, w przypadku gdy przedsięwzięcie moŝe transgranicznie oddziaływać na środowisko Organ określa zakres raportu w drodze postanowienia Ustalenie zakresu raportu następuje po złoŝeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z tym Ŝe w tym wypadku zamiast raportu wnioskodawca przedkłada kartę informacyjną przedsięwzięcia (obecnie, zgodnie z Upoś składa się jedynie zapytanie o zakres raportu) 7 2) Ustalenie zakresu raportu (scoping) Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (bez raportu, zamiast niego dołącza kartę informacyjną przedsięwzięcia) (art. 71. ust 1) Organ zasięga opinii: regionalnego dyrektora ochrony środowiska odpowiedniego organu Inspekcji Sanitarnej (wojewódzki, powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny) tylko dla niektórych przedsięwzięć (patrz: art. 66 ust 1) Opinia musi zostać wydana w ciągu 14 dni Uwaga: obecnie opinię wydają równieŝ inne organy np. dyrektor Urzędu Morskiego 3) Organ wydaje postanowienie określające zakres raportu w ciągu 30 dni od wszczęcia postępowania 8

5 2) Ustalenie zakresu raportu - scoping Organ, określając zakres raportu, moŝe kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: Odstąpić od konieczności wykonania niektórych elementów raportu, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 4,13,15 i 16 tj.: Opisu przewidywanych skutków dla środowiska w wypadku niepodjęcia przedsięwzięcia, Przedstawienia zagadnień w formie graficznej, Analizy moŝliwych konfliktów społecznych, Przedstawienia propozycji monitoringu. Wskazać rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania Wskazać rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy Wskazać zakres i metody badań 9 2) Ustalenie zakresu raportu - scoping Informacje praktyczne: KE w 2001 r. wydała 3 przewodniki z zakresu OOŚ: Screening Scoping EIS Review Są one dostępne na stronie ent/eia/ 10

6 3) Wykonanie raportu Jest to podstawowy rodzaj opracowania, uŝywany w procedurze oceny oddziaływania na środowisko Jego zakres jest określony w art.68.1 ustawy Jest sporządzany obowiązkowo dla przedsięwzięć z I grupy a fakultatywnie dla przedsięwzięć z grupy II i III 11 Zakres raportu 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki uŝytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub uŝytkowania b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; 2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko; 3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 12

7 Zakres raportu 4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (tzw. wariant zerowy ), 5) opis analizowanych wariantów, w tym: a) wariantów racjonalnych wraz ze wskazaniem wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, Zapis w poprzedniej wersji projektu ustawy: 5) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu: a) polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, b) najkorzystniejszego dla środowiska, c) co najmniej jednego racjonalnego wariantu alternatywnego w sensie lokalizacyjnym lub technologicznym do wariantu proponowanego przez wnioskodawcę wraz z uzasadnieniem jego wyboru 6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym równieŝ w wypadku wystąpienia powaŝnej awarii przemysłowej, a takŝe moŝliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko 13 Zakres raportu 7) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a) ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze, b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejąca dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a d; 8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji, oraz opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę; 14

8 Zakres raportu 9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; 10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: a) określenie załoŝeń do: - ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, - programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, b) analizę i ocenę moŝliwych zagroŝeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 15 Zakres raportu 11) jeŝeli planowane przedsięwzięcie jest związane z uŝyciem instalacji porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego uŝytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; 13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umoŝliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 16

9 Zakres raportu 15) analizę moŝliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub uŝytkowania; 17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport; 18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie w odniesieniu do kaŝdego elementu raportu; 19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 17 Najczęściej popełniane błędy w raportach 1. Raporty wykonywane przez jedną osobę, zwykle o wykształceniu inŝynierskim, podczas, gdy najczęściej niezbędna jest grupa dodatkowych ekspertów, takich, jak: przyrodnik akustyk specjalista od ochrony powietrza inni, w zaleŝności od projektu 2. Nadmierne stosowanie tzw. metody eksperckiej, wysnuwanie wniosków nie podpartych Ŝadnymi dowodami 3. Zła analiza wariantów przedsięwzięcia 4. Nieprawidłowe przygotowywanie streszczenia niespecjalistycznego 18

10 Przykład zastosowania metody eksperckiej autentyczny raport (2008) dla obwodnicy jednego z miast wojewódzkich 8.1. Wpływ planowanego przedsięwzięcia na ludzi Projektowana budowa nie spowoduje zagroŝenia dla zdrowia ludzi. Przy planowanym zakresie budowy drogi wpływ planowanego przedsięwzięcia na zdrowie i Ŝycie ludzi nie będzie występować. Projektowana przebudowa nie spowoduje zagroŝenia dla zdrowia ludzi Wpływ planowanego przedsięwzięcia na florę i faunę Budowa drogi nie spowoduje zmian w przyrodzie oŝywionej. Projektowana przebudowa drogi wymaga dokonania wycinki drzew w oddzielnym postępowaniu będzie określony wykaz drzew podlegających wycince. 19 Przewodnik UE dotyczący dokumentacji OOŚ Informacje praktyczne: KE w 2001 r. wydała 3 przewodniki z zakresu OOŚ: Screening Scoping EIS Review Są one dostępne na stronie ent/eia/ 20

11 Prezentacja właściwie wykonanego streszczenia niespecjalistycznego 21 Przykład - procedura OOŚ dla farmy morskiej c.d. 4) inwestor składa do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (a obecnie do wojewody) wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla projektu budowy morskiej farmy wiatrowej, wraz z wymaganymi załącznikami: Raport OOŚ dowód uiszczenia opłaty skarbowej poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 5) RDOŚ sprawdza poprawność wniosku i załączników (i ewentualne wzywa do uzupełnienia 6) Wszczęcie postępowania 7) Wypełnienie kart danych w celu umieszczenia ich w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym na podstawie art. 19 UPoś 8) Ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie o wszczęciu postępowania 22

12 Przykład - procedura OOŚ dla farmy morskiej c.d. 9) Konsultacje społeczne (21 dni) 10) Uzyskanie opinii PWIS Uwaga: w typowym postępowaniu występuje zawsze uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z RDOŚ. W tym wypadku to RDOŚ jest organem prowadzącym postępowanie OOŚ, więc nie dokonuje uzgodnienia sam ze sobą 11) Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 12) Poinformowanie przez organ o podjętym rozstrzygnięciu (wypełnienie stosownej karty informacyjnej, podanie do publicznej wiadomości w opisany wcześniej sposób) OPISANA PROCEDURA DLA FARMY WIATROWEJ TO PRZYKŁAD. PRZY INNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH MOGĄ POJAWIĆ SIĘ INNE ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE I OPINIUJĄCE (PATRZ: USTAWA) 23 Grupa I + Natura 2000 W polskim systemie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Naturę 2000 jest zintegrowane z OOŚ W wielu przypadkach przedsięwzięcia z I grupy mogą jednocześnie oddziaływać na obszar Natura 2000 W takiej sytuacji moŝe się więc zdarzyć postępowanie mieszane tj. ocena oddziaływania na środowisko połączona z oceną z art.6 (3) Dyrektywy Siedliskowej (czyli oceną oddziaływania na obszar Natura 2000) Obu ocen dokonuje ten sam organ odpowiedzialny za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w oparciu (najczęściej) o raport OOŚ Wg UPoś w ramach opiniowania i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pojawia się nowy podmiot Wojewoda, który w tej roli zastępuje Starostę (nie jest to do końca jasne, są teŝ opinie, Ŝe oba te podmioty występują jednocześnie) W nowych przepisach rolę wojewody przejmuje regionalny dyrektor ochrony środowiska 24

13 Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z II grupy 25 Postępowanie dla przedsięwzięć z II grupy II grupa to przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 3 Rozporządzenia OOŚ wskazane w Aneksie II Dyrektywy OOŚ Dla przedsięwzięć z II grupy obowiązek przeprowadzenia OOŚ stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu screeningu Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć z grup I - II jest uregulowane w art Prawa ochrony środowiska Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć z grup I II jest uregulowane w art ustawy o udziale społeczeństwa 26

14 Ustalenie konieczności przeprowadzenia OOŚ (screening) Informacje praktyczne: KE w 2001 r. wydała 3 przewodniki z zakresu OOŚ: Screening Scoping EIS Review Są one dostępne na stronie ent/eia/ 27 Postępowanie OOŚ dla II grupy w POŚ 1. złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do wojewody, starosty, dyrektora RDLP, wójta, burmistrza, prezydenta miasta) 2. sprawdzenie poprawności wniosku i załączników 3. wszczęcie postępowania przez organ administracji 4. wypełnienie kart danych przedsięwzięcia 5. ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie 6. zasięgnięcie opinii co do potrzeby i zakresu raportu (u starosty, wojewody tereny zamknięte, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz dodatkowo dyrektora urzędu morskiego, wojewody Natura 2000) opinia wydawana w ciągu 14 dni w formie postanowienia 7. wydanie postanowienia o konieczności sporządzenia raportu i ustaleniu jego zakresu lub 8. wydanie postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu a po jego uprawomocnieniu i uzgodnieniach z organami wcześniej opiniującymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 9. wykonanie i złoŝenie raportu 10.procedura udziału społeczeństwa 11.uzyskanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia (od organów, które wcześniej opiniowały) 12.wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 13.poinformowanie społeczeństwa o podjętym rozstrzygnięciu 28

15 Przykład przedsięwzięcia z II grupy: Budowa nowego budynku uniwersytetu na terenie miejskim 29 Postępowanie OOŚ dla II grupy nowe przepisy 1) Inwestor składa do prezydenta miasta wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla projektu budowy nowego budynku uniwersytetu, wraz z wymaganymi załącznikami: karta informacyjna przedsięwzięcia dowód uiszczenia opłaty skarbowej poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 2) Sprawdzenie poprawności wniosku i załączników (i ewentualne wezwanie do uzupełnienia) 3) Wszczęcie postępowania 4) Wypełnienie kart danych w celu umieszczenia ich w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym na podstawie art. 19 UPoś 5) Ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie o wszczęciu postępowania 6) Zasięgnięcie opinii RDOŚ i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego co do potrzeby przeprowadzenia OOŚ i co do zakresu raportu (mają na to 14 dni, muszą kierować się art.65 ust.1) 30

16 Postępowanie OOŚ dla II grupy - screening Uwaga! Niezgodność rozporządzenia z dyrektywą! Dyrektywa OOŚ, Annex II 10 b) Urban development projects, including the construction of shopping centres and car parks; Rozporządzenie OOŚ, 3 52) zespoły zabudowy: a) przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niŝ 1 ha, b) usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niŝ 2 ha, centra handlowe i usługowe o powierzchni nie mniejszej niŝ 1 ha lub o powierzchni uŝytkowej nie mniejszej niŝ 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą; 53) garaŝe lub parkingi samochodowe, lub zespoły parkingów, dla nie mniej niŝ 100 samochodów cięŝarowych lub 300 samochodów osobowych; Wydaje się, Ŝe zgodnie z polskim prawem projekt nie podlega OOŚ, ale 31 Postępowanie OOŚ dla II grupy - screening 10.b) Urban development projects, including the construction of shopping centres and car parks: 2. Construction projects such as housing developments, hospitals, universities, sports stadia, cinemas and theatres should also be assumed to fall within this category. The underlying principle is that all these project categories are of an urban nature and that they may cause similar types of environmental impacts Dokument dostępny na stronie htm 32

17 Postępowanie OOŚ dla II grupy screening i scoping Konkluzja: projekt moŝe kwalifikować się do oceny oddziaływania na środowisko (grupa II) 8) Prezydent miasta, po przeprowadzeniu screeningu, kierując się uwarunkowaniami, o których mowa w art.65 ust. 1 moŝe wydać dwa postanowienia: Opcja I: brak konieczności przeprowadzenia OOŚ W opcji I po uprawomocnieniu się postanowienia prezydent miasta Zasięga opinii PPIS i dokonuje uzgodnienia z RDOŚ (30 dni) wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, co kończy postępowanie Opcja II: konieczność przeprowadzenia OOŚ W opcji II postanowienie zawiera obowiązek sporządzenia raportu OOŚ i określa jego zakres 9) Na wydanie ww. postanowień prezydent ma 30 dni od daty wszczęcia postępowania 10) Inwestor sporządza raport OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku uniwersytetu 11) Inwestor przedkłada gotowy raport wraz z załącznikami prezydentowi miasta 33 Postępowanie OOŚ dla II grupy c.d. 12) Konsultacje społeczne (21 dni) 13) Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z RDOŚ 14) Uzyskanie opinii PPIS 15) Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 16) Poinformowanie przez organ o podjętym rozstrzygnięciu (wypełnienie odpowiedniej karty informacyjnej, podanie do publicznej wiadomości) 34

18 Grupa II + Natura 2000 W polskim systemie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Naturę 2000 jest zintegrowane z OOŚ W wielu przypadkach przedsięwzięcia z II grupy mogą jednocześnie oddziaływać na obszar Natura 2000 W takiej sytuacji moŝe się więc zdarzyć postępowanie mieszane tj. ocena oddziaływania na środowisko połączona z oceną z art.6 (3) Dyrektywy Siedliskowej (czyli oceną oddziaływania na obszar Natura 2000) Obu ocen dokonuje ten sam organ odpowiedzialny za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w oparciu (najczęściej) o raport OOŚ Wg UPoś w ramach opiniowania i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pojawia się nowy podmiot Wojewoda, który w tej roli zastępuje Starostę (nie jest to do końca jasne, są teŝ opinie, Ŝe oba te podmioty występują jednocześnie) W nowych przepisach rolę wojewody przejmuje regionalny dyrektor ochrony środowiska 35 Postępowanie OOŚ dla grupy II art.65 ust.1 Obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie szereg uwarunkowań, wskazanych w art. 65 ust. 1 ustawy W obecnie obowiązujących przepisach te uwarunkowania są wskazane w 5 Rozporządzenia OOŚ Zarówno organ wydający postanowienie o konieczności lub braku konieczności sporządzenia raportu, jak i organy opiniujące powinny w uzasadnieniach wydawanych postanowień opisać uwarunkowania, na jakich się opierały wydając te postanowienia 36

19 Postępowanie OOŚ dla grupy II art.65 ust.1 1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, c) wykorzystywania zasobów naturalnych, d) emisji i występowania innych uciąŝliwości, e) ryzyka wystąpienia powaŝnej awarii, przy uwzględnieniu uŝywanych substancji i stosowanych technologii; 37 Postępowanie OOŚ dla grupy II art.65 ust.1 2) usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem moŝliwego zagroŝenia środowiska w szczególności przy istniejącym uŝytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania sięśrodowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, b) obszary wybrzeŝy, c) obszary górskie lub leśne, d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, h) gęstość zaludnienia, i) obszary przylegające do jezior, j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; 38

20 Postępowanie OOŚ dla grupy II art.65 ust.1 3) rodzaj i skala moŝliwego oddziaływania rozwaŝanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z: a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie moŝe oddziaływać, b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, c) wielkości i złoŝoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciąŝenia istniejącej infrastruktury technicznej, d) prawdopodobieństwa oddziaływania, e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania. 39 Nieprawidłowości w dokumentach - przykłady Nieprawidłowe uzasadnienie postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylające postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu ze względu na jego nieprawidłowe uzasadnienie 40

21 Nieprawidłowe uzasadnienie postanowienia i jego konsekwencje 41 Nieprawidłowe uzasadnienie postanowienia i jego konsekwencje 42

22 Nieprawidłowe uzasadnienie postanowienia i jego konsekwencje 43 Karta informacyjna przedsięwzięcia 44

23 Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi wstępną informację, umoŝliwiającą rozpoczęcie procesu oceny przedsięwzięcia Jej zakres jest wskazany w art. 3.4 ustawy o udziale społeczeństwa Jej zakres odpowiada obecnie obowiązującemu przepisowi art.. 49 ust. 3 UPoś ( informacje o planowanym przedsięwzięciu ) NaleŜy ją załączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla II i III grupy przedsięwzięć NaleŜy ją załączyć do wniosku o określenie zakresu raportu dla I grupy przedsięwzięć Otrzymują ją organy opiniujące i uzgadniające Często na stronach BIP organów gmin znajdują się gotowe formularze informacji o planowanym przedsięwzięciu do wypełnienia przez inwestora 45 Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a takŝe obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, c) rodzaju technologii, d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, f) rozwiązaniach chroniących środowisko, g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko; h) moŝliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia; 46

24 Nieprawidłowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zgodne z art. 49 ust. 3 UPoś (zastępowane w nowych przepisach przez kartę informacyjną przedsięwzięcia) 47 48

25 49 50

26 Procedura OOŚ dla III grupy 51 Postępowanie dla przedsięwzięć z III grupy III grupa to przedsięwzięcia inne niŝ z grup I i II, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na siedliska i gatunki chronione w ramach sieci Natura 2000 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 jest uregulowane w art ustawy o udziale społeczeństwa Postępowanie w sprawie OOŚ przedsięwzięć, bez wydzielenia rozdziału dotyczącego III grupy jest uregulowane w art Prawa ochrony środowiska 52

27 Postępowanie dla III grupy w UPoś 1. złoŝenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do wojewody, starosty, dyrektora RDLP, wójta, burmistrza, prezydenta miasta) 2. sprawdzenie poprawności wniosku i załączników 3. wszczęcie postępowania przez organ administracji 4. wypełnienie kart danych przedsięwzięcia 5. ustalenie kręgu stron postępowania i ich zawiadomienie 6. zasięgnięcie opinii co do potrzeby i zakresu raportu (u wojewody lub dyrektora Urzędu Morskiego) opinia wydawana w ciągu 14 dni w formie postanowienia 7. wydanie postanowienia o konieczności sporządzenia raportu i ustaleniu jego zakresu (zakres powinien być ograniczony do określenia oddziaływania na siedliska i gatunki chronione w ramach obszaru Natura 2000) lub 8. wydanie postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu a po jego uprawomocnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 9. wykonanie raportu 10.procedura udziału społeczeństwa 11.uzyskanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia (od organów, które wcześniej opiniowały) 12.wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 13.poinformowanie społeczeństwa o podjętym rozstrzygnięciu 53 Przykład przedsięwzięcia: Powierzchniowe ujęcie wody z rzeki na odcinku będącym obszarem Natura 2000 (np. Wisła, San) Dyrektywa OOŚ i Rozporządzenie OOŚ wymieniają jedynie podziemne ujęcia wody jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 54

28 Postępowanie dla III grupy nowe przepisy 1) Organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę (starosta) dla powierzchniowego ujęcia wody na Sanie ma obowiązek rozwaŝyć, przed jej wydaniem, czy przedsięwzięcie moŝe potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 Rzeka San 2) Organ stwierdzając, Ŝe ujęcie wody moŝe potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 wydaje postanowienie w sprawie nałoŝenia obowiązku przekazania właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (RDOŚ): Wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, Karty informacyjnej przedsięwzięcia, Poświadczonej kopii mapy ewidencyjnej (teren inwestycji + obszar jej oddziaływania) 55 Postępowanie dla III grupy nowe przepisy 3. RDOŚ, kierując się uwarunkowaniami z art. 65 ust. 1 w odniesieniu do oddziaływania ujęcia wody na obszar Natura 2000 Rzeka San, w szczególności na jego integralność i spójność oraz biorąc pod uwagę skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami (np. innymi ujęciami powierzchniowymi) Wydaje postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (jeśli stwierdzi, Ŝe ujęcie moŝe mieć znaczące oddziaływanie), Wydaje postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia takiej oceny (jeśli stwierdzi, Ŝe ujęcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania), Oba postanowienia są wydawane w ciągu 14 dni, Uzasadnienia postanowień muszą spełniać wymogi KPA oraz zawierać informację o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 65 ust. 1 W postanowieniu określany jest równieŝ zakres raportu (z zastosowaniem art. 70) 56

29 Postępowanie OOŚ dla III grupy nowe przepisy 5) Inwestor ujęcia wody sporządza raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Naturę ) Inwestor dostarcza raport do RDOŚ 7) Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, RDOŚ wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura ) RDOŚ uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia, jeŝeli: - z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, Ŝe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na ten obszar; - z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, Ŝe przedsięwzięcie moŝe znacząco oddziaływać na ten obszar i jednocześnie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Postępowanie OOŚ dla III grupy nowe przepisy 9) JeŜeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, Ŝe przedsięwzięcie moŝe znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar i jeŝeli nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 10) Przed wydaniem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia zapewniany jest udział społeczeństwa w postępowaniu 11) RDOŚ wydaje postanowienie w ciągu 45 dni od otrzymania raportu 12) Uzasadnienie postanowienia, niezaleŝnie od wymagań wynikających z KPA, powinno zawierać: informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa; informacje o sposobie oraz w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący. Katowice luty 2013r.

Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący. Katowice luty 2013r. Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący Katowice luty 2013r. Materiały przygotowała Jolanta Tyka Zakres tematyczny I. Wykład 1. Postępowanie oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Oceny Oddziaływania na Środowisko

Oceny Oddziaływania na Środowisko Oceny Oddziaływania na Środowisko przepisy prawne i wymagania IGSMiE PAN Pracownia Badań Strategicznych dr hab. inŝ. ElŜbieta Pietrzyk-Sokulska Ocena wpływu na środowisko (OOŚ) w krajach UE jest kluczowym

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

System ocen oddziaływania na środowisko. Sławomir Wodzyński

System ocen oddziaływania na środowisko. Sławomir Wodzyński System ocen oddziaływania na środowisko Sławomir Wodzyński SYSTEM OOŚ W UE PODSTAWY PRAWNE Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Co to jest przedsięwzięcie?

Co to jest przedsięwzięcie? Wprowadzenie do systemu ocen oddziaływania na środowisko Krzysztof Mielniczuk r. Co to jest przedsięwzięcie? Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ 2013

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ 2013 PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL 2007-2013 2013 decyzje administracyjne wydane po dniu 15.11.2008 r. 1 Dnia 15 listopada 2008 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polski system ocen oddziaływania na środowisko

Polski system ocen oddziaływania na środowisko Polski system ocen oddziaływania na środowisko Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Warszawa, 3 czerwca 2008 r. Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji

Bardziej szczegółowo

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, DECYZJA w sprawie: "Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Jaworniku na działkach nr: 1861, 1892, 1887, 1888, 1889/1, 1895/11, 1895/2, 1900, 1902, 1903, 1904/2, 1571/4, 1571/1, 1571/3, 1564/1,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e pl. 20 Października 1 62-050 Mosina tel. +48 61 8132-355 fax +48 61 8132-952 www.mosina.pl boi@mosina.pl Godziny urzędowania Poniedziałek: 9.00 17.00; Wtorek Piątek:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 1 Procedura oceny oddziaływania na środowisko Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Zadania GDOŚ Współudział

Bardziej szczegółowo

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PRZY BUDOWIE DRÓG

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PRZY BUDOWIE DRÓG XIX Sesja N-T pod hasłem POLSKIE DROGI od pomysłu do pozwolenia na budowę SGP, GIG, SPKD, GDDKIA Oddział w Warszawie Piotr Ochnio Referat Nr 5 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PRZY BUDOWIE DRÓG Nowy Sącz, 14 16

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ kwiecień 2013 1 Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji międzynarodowych Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Szczególne problemy zarządców dróg samorządowych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych na budowy i modernizacje dróg

Szczególne problemy zarządców dróg samorządowych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych na budowy i modernizacje dróg Szczególne problemy zarządców dróg samorządowych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych na budowy i modernizacje dróg Wprowadzenie Wdrażanie wymagań Unii Europejskiej do polskiego ustawodawstwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Michał Behnke Gdańsk, 26.10.2010 r.

Michał Behnke Gdańsk, 26.10.2010 r. Procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w praktyce organów architektoniczno-budowlanych Michał Behnke Gdańsk, 26.10.2010 r. 1 PLAN PREZENTACJI Miejsce procedur OOŚ w procesie inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. URZĄD MIASTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski

INFORMACJA. URZĄD MIASTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski URZĄD MIASTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska OŚ.OC.6220.2.2011 Przecław dnia 17.05.2011 r. P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska Na podstawie: art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 7/01/2011 r. DOOŚ-idk. 070.20.2011.JSz.sw Wg rozdzielnika W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wydawania zaświadczeń organu odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY. Synteza

OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY. Synteza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY Synteza Praca została wykonana na zlecenie Skarbu

Bardziej szczegółowo

Nowa sytuacja prawna ochrony przyrody w lasach

Nowa sytuacja prawna ochrony przyrody w lasach Nowa sytuacja prawna ochrony przyrody w lasach Opracowanie wsparł NFOŚiGW w ramach projektu Dofinansowanie instytucjonalne POE na lata 2010-2011 Paweł Pawlaczyk Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody w procesach

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa ocena projektów inwestycyjnych w energetyce wiatrowej

Środowiskowa ocena projektów inwestycyjnych w energetyce wiatrowej Środowiskowa ocena projektów inwestycyjnych w energetyce wiatrowej Maciej Stryjecki Grupa Doradcza SMDI Warszawa, 21 maja 2012 r. Zakres prezentacji 1. Audyt środowiskowy na co należy zwrócić uwagę przy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. OŚR.6220.1.2011 Tyszowce, dnia 22.07.2014 r.

DECYZJA. OŚR.6220.1.2011 Tyszowce, dnia 22.07.2014 r. OŚR.6220.1.2011 Tyszowce, dnia 22.07.2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4) i ust. 4, art. 80 ust.1 i art. 85 ust. 1 oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GŁUCHÓW UZASADNIENIE. Głuchów, dn. 2014-05-21 RG 6220.03.04.2014 POSTANOWIENIE

WÓJT GMINY GŁUCHÓW UZASADNIENIE. Głuchów, dn. 2014-05-21 RG 6220.03.04.2014 POSTANOWIENIE WÓJT GMINY GŁUCHÓW Głuchów, dn. 2014-05-21 RG 6220.03.04.2014 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie nie inwestycji telekomunikacyjnych ze względu na ochronę środowiska i przyrody Anna Sopel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Niniejsza prezentacja stanowi przegląd przepisów

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Wyciąg z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Opracowano na podstawie: (Dz.U.01.62.628, Dz.U.02.41.365, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.199.1671, Dz.U.03.7.78, Dz.U.04.96.959, Dz.U.04.116.1208, Dz.U.04.191.1956,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 4 października 2014 r. m'.: REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE W00s-II.4210.58.2014.DF POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA. Zasady ogólne - 1

Plan prezentacji UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA. Zasady ogólne - 1 UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Plan prezentacji Zasady ogólne Podejmowanie decyzji Opracowywanie dokumentów Uprawnienia organizacji ekologicznych Strategiczna OOŚ udział społeczeństwa Zasady

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko BURMISTRZ OŻAROWA Ożarów dn. 19.10.2009r. BII 7624/7/2009 POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1 ... Malbork, dnia... (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL Nazwa Osi Priorytetowej: Nazwa Działania: Kategoria/typ projektu:

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania. dr Marcin Pchałek adw.

Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania. dr Marcin Pchałek adw. Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania dr Marcin Pchałek adw. Paulina Kupczyk Kluczowe etapy oceny habitatowej: Etap pierwszy: Screening Etap drugi:

Bardziej szczegółowo

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska Wprowadzenie do tematu

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska Wprowadzenie do tematu Udział społeczeństwa w ochronie środowiska Wprowadzenie do tematu Paulina Kupczyk kancelaria Ochrona Środowiska i działalno inwestycyjna Konsulting Szkolenie Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura

Bardziej szczegółowo

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 Krzysztof Mielniczuk 1 r. Informacje ogólne o sieci Natura 2000 Sieć obszarów chronionych, tworzona od 1992 r. wg jednolitych zasad w całej Europie Do polskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 GMINA MIASTO CHEŁMśA Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 Załącznik nr 5 POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Strona: 2 1. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIR/H/2014-2020/ ( )/ /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zmiany w polskich przepisach dotyczących OOŚ Jakość OOŚ/unikanie błędów

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 Spis treści: 1. WSTĘP... 8 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 9 1.2. KWALIFIKACJA PRAWNA INWESTYCJI... 9 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA...10 1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...11 1.5. PODSTAWY PRAWNE...13 2. OPIS PLANOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie treści: Ewa Florkiewicz, Artur Kawicki. Opracowanie i weryfikacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Przygotowanie treści: Ewa Florkiewicz, Artur Kawicki. Opracowanie i weryfikacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opłata skarbowa: (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Ostrołęka,.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska

Uwarunkowania prawne udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska Uwarunkowania prawne udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska Krzysztof Okrasiński, 09.05.2014 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Zakres projektu ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje:

U Z A S A D N I E N I E. Zakres projektu ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje: U Z A S A D N I E N I E Zakres projektu ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje: udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (dotychczas

Bardziej szczegółowo

FORMALNOŚCI KROK PO KROKU

FORMALNOŚCI KROK PO KROKU FORMALNOŚCI KROK PO KROKU Opis inwestycji Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji. Typ inwestycji Kategoria inwestycji Gmina Powiat Województwo Stacja demontażu pojazdów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam Gryfino, dnia 07.05.2013r. BMK.6220.8.2013.jc POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2013r., poz. 267), w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 5/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA Nr 5/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach Grudusk, dnia 06.10.2014 r. OŚR.6220.3.2014 DECYZJA Nr 5/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Na Mazowszu Natura 2000 Stworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne maja charakter tzw.

Bardziej szczegółowo

Problemy stosowania nowych przepisów OŚ, konsultacji społecznych oraz lokalizacji inwestycji drogowych w obszarach Natura 2000

Problemy stosowania nowych przepisów OŚ, konsultacji społecznych oraz lokalizacji inwestycji drogowych w obszarach Natura 2000 Warsztaty szkoleniowe Prawne i ekologiczne aspekty realizacji inwestycji liniowych Zakopane, 4-6 lutego 2009 r. Problemy stosowania nowych przepisów OŚ, konsultacji społecznych oraz lokalizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

w procedurach administracyjnych związanych

w procedurach administracyjnych związanych ŚRODOWISKO w procedurach administracyjnych związanych z MEW Ryszard Babiasz Robert Wawręty (Towarzystwo na rzecz Ziemi) MEW - krok po kroku DOŚU! Krok 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Krok 2.

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ

UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ Załącznik do uchwały nr 16/484/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wieluń, dnia 10 października 2014 r. GNPP.6220.14.2014 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 KPA ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji inwestycji w kontekście wymogów dotyczących obszarów Natura 2000. Sławomir Wodzyński. Warszawa, 22 kwietnia 2010 r.

Warunki realizacji inwestycji w kontekście wymogów dotyczących obszarów Natura 2000. Sławomir Wodzyński. Warszawa, 22 kwietnia 2010 r. Warunki realizacji inwestycji w kontekście wymogów dotyczących obszarów Natura 2000 Sławomir Wodzyński Warszawa, 22 kwietnia 2010 r. Podstawy prawne - wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE Joanna Kwapisz Główny specjalista Tel. 22 57 92 274 Departament Gospodarki Odpadami Obowiązujące Ochrona powierzchni regulacje ziemi prawne Poziom UE: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko UM.7624/3/2010 Przecław, dnia 22.04.2010 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Kraków, dnia lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67 (012) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 fax (012) 633 74 55 P/07/114 LKR-41012-2/07 Pan Tadeusz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew TEL: +48 63 27 00 900 NIP: 6651804524 REGON: 000529462 Kleczew, dnia 24.03.2014 Znak sprawy: GK.6220.00008.2014 Numer pisma: GK.KW-00383/14

Bardziej szczegółowo

Europejska Sieć Natura 2000

Europejska Sieć Natura 2000 Europejska Sieć Natura 2000 Europejska Sieć Natura 2000 jest systemem ochrony zagroŝonych składników róŝnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, który w Unii Europejskiej jest wdraŝany od 1992

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323

GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323 GMINA MIEROSZÓW 58 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 e-mail: urzad@mieroszow.pl tel.: 0 74 84 94 300, fax: 0 74 84 94 323 GPIiOŚ.271.2.2013 Mieroszów, dnia 08.04.2013 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowotechnologicznych

Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowotechnologicznych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ Instytut Dróg i Mostów Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych 2012 Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowotechnologicznych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Data publikacji karty 2015-02-23 08:45:01 Odnośnik do e- formularza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (z dnia 3.11.2014)

PROJEKT (z dnia 3.11.2014) PROJEKT (z dnia 3.11.2014) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu dla obszaru Natura 2000 Zalew Szczeciński (PLB320009) Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu UZASADNIENIE 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo wraz z uzasadnieniem

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo wraz z uzasadnieniem Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo wraz z uzasadnieniem Kołbaskowo, 2015 Zespół autorski: mgr inż. Justyna Siudak

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona obszarów NATURA 2000 moŝe zablokować połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa?

Czy ochrona obszarów NATURA 2000 moŝe zablokować połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa? Czy ochrona obszarów NATURA 2000 moŝe zablokować połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa? Autor: dr inŝ. Marek Szuba - Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ( Wokół Energetyki luty 2007)

Bardziej szczegółowo