NAZWA KOD STRONA. Pierścień zacinający DIN 3861 CE S D(DPR) 10. Nakrętka DIN 3870 CE S M 10. Pierścień zacinający z uszczelką CE S B4 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAZWA KOD STRONA. Pierścień zacinający DIN 3861 CE S D(DPR) 10. Nakrętka DIN 3870 CE S M 10. Pierścień zacinający z uszczelką CE S B4 11"

Transkrypt

1

2 NAZWA KOD STRONA Pierścień zacinający DIN 3861 CE S D(DPR) 10 Nakrętka DIN 3870 CE S M 10 Pierścień zacinający z uszczelką CE S B4 11 Nakrętka kontrująca DIN CE S GM 12 Tuleja wkręcana DIN 3871 CE S US 12 Przyłączka prosta do rury kielichowanej(zawiera części (ABA+TX+MBA ) CE S BO 13 Nakrętka przyłącza do rur kielichowanych wg. DIN 3949 CE S MBA 14 Tulejka przyłącza do rur kielichowanych DIN 3949 CE S TX 15 Adaptor przyłącza do rur kielichowanych DIN 3949 CE S ABA 16 O-Ring Materiał: NBR CE S DOR 17 Uszczelka - WD Materiał: NBR/VITON CE S DR 17 Pierścień uszczelniający do przyłączek banjo do wys.ciśn. CE S DKA 18 Uszczelka do przyłączki manometrycznej CE S DKI 18 Pierścień wzmacniający CE S VHS 19 Korek z o-ringiem CE S VKA 19 Korek zamykający z uszczelka miekką WD CE S VSTI R(M) WD 20 Przyłączka zaślepiająca do rur CE S ROV 21 Tulejka do spawania z o-ringiem uszczelniającym CE S SKA 22 Tulejka redukc. do spawania z o-ringiem uszczelniajacym CE S SKAR 23 Przyłączka prosta DIN 2353 typ E CE S G 24 Przyłączka kolankowa DIN 2353 typ K CE S W 25 Przyłączka T DIN 2353 typ Q CE S T 26 Przyłączka krzyŝowa DIN 2353 typ Z CE S K 27 Przyłączka prosta przegrod. DIN 2353 typ R CE S SV 28 Przyłączka kolanowa przegrod. DIN 2353 typ U CE S WSV 29 Przyłączka prosta przegrod. do spawania DIN 2353 typ Y CE S ESV 30 Przyłączka prosta do spawania DIN 2353 typ X CE S AS 31 Przyłącza prosta do spawania CE S ASK 32 Przyłączka prosta gwintowana gwint stoŝkowy typ A i typ B CE S GE R/M 33 Przyłączka prosta gwintow. gwint cylindr. DIN 2353 typ D CE S GE LR 34 Przyłączka prosta gwintow. gwint cylindr. DIN 2353 typ D CE S GE SR 35 Przyłączka prosta gwintowana gwint cylindr. DIN 2353 typ C CE S GE LM 36 Przyłączka prosta gwintowana gwint cylindr. DIN 2353 typ C CE S GE SM 36 Przyłączka prosta gwintowana gwint metr. DIN 2353 typ D z uszczelką miękką CE S GE M WD 37 Przyłączka prosta gwintowana gwint calowy DIN 2353 typ D z uszczelką miękką CE S GE R WD 37 Przyłączka prosta gwintowana gwint NPT CE S GE L NPT 38 Przyłączka prosta gwintowana gwint NPT CE S GE S NPT 39 Przyłączka prosta gwintowana gwint UNF, z o-ring.nbr/viton CE S GE L UNF 40 Przyłączka prosta gwintowana gwint UNF, z o-ring.nbr/viton CE S GE S UNF 40 Przyłączka kolankowa gwint. gwint calowy stoŝkowy DIN 2353 typ G CE S WE R keg 41 Przyłączka kolankowa gwint.gwint metryczny stoŝkowy DIN 2353 typ F CE S WE M keg 42 2

3 NAZWA KOD STRONA Przyłączka kolankowa gwint. gwint calowy cylindryczny DIN 2353 typ J/H CE S WE R(M) 43 Przyłączka kolankowa gwint. gwint calowy NPT CE S WE NPT 44 Przyłączka T gwintowana gwint calowy stoŝkowy DIN 2353 typ N CE S TE R(M) keg 45 Przyłączka T gwintowana gwint calowy cylindryczny DIN 2353 typ O CE S TE M 46 Przyłączka T gwintowana gwint calowy cylindryczny DIN 2353 typ P CE S TE R 46 Przyłączka T gwintowana gwint stoŝkowy NPT CE S TE NPT 47 Przyłączka TL gwintowana gwint stoŝk. DIN 2353 typ AB/AA CE S LE R(M)keg 48 Przyłączka TL gwintowana gwint cylindryczny; DIN 2353 typ BB/BA CE S LE R(M) 49 Przyłączka TL gwintowana gwint stoŝkowy NPT CE S LE NPT 50 Przyłaczka prosta z gwintem wewnętrznym calowym CE S GAI R 51 Przyłaczka prosta z gwintem wewnętrznym metrycznym CE S GAI M 52 Przyłączka manometryczna gwint wewnętrzny calowy CE S MAV R 53 Przyłączka manometryczna nastawna gwint wew. calowy CE S MAVE R 53 Przyłączka redukcyjna serii L ( lekka )z zaciętym jednostronnie pierścieniem CE S KOR L 54 Przyłączka redukcyjna serii S (cięŝka)z zaciętym jednostronnie pierścieniem CE S KOR S 55 Przyłączka Redukcyjna serii L ( lekka ) ze stoŝkiem CE S RED L 56 Przyłączka Redukcyjna serii S ( cięŝka ) ze stoŝkiem CE S RED S 57 Przyłączka prosta redukcyjna CE S GR 58 Redukcja gwintowana-gwint cylindr. z uszczelka miękką CE S RI WD 59 Adaptor z nakrętką i pieścieniem DIN 2353 z gwintem zewn. cylindryczn. CE S EVGE M 60 Adaptor z nakrętką i pieśc. DIN 2353 z gwint.zewn.cylindr. CE S EVGE R 60 Adaptor z nakrętką i pieścien. DIN 2353 z gwintem zewn. i uszczelką miękką CE S EVGE R WD 61 Adaptor z nakrętką i pieścien. DIN 2353 z gwint. zewn. NPT CE S EVGE NPT 62 Adaptor z nakrętką i stoŝkiem DIN 3865 z gwintem zewn. i uszczelką miękką CE S EGE M WD 63 Adaptor z nakrętką i stoŝkiem DIN 3865 z gwint. zewnetrzn. i uszczelką miękką CE S EGE R WD 63 Adaptor obustronnie ze stoŝkiem DIN 3865 CE S GZ 64 Przyłączka kolankowa z nakrętką zaciętym jednostronnie pierścieniem CE S EVW 65 Przyłączka kolankowa z nakrętką i stoŝkiem DIN 3865 CE S EW 66 Przyłączka T z nakrętką i zaciętym jednostronnie pierscieniem CE S EVT 67 Przyłączka T z nakrętką i stoŝkiem DIN 3865 CE S ET 68 Przyłączka TL z nakrętką i zaciętym jednostronnie pierscieniem CE S EVL 69 Przyłączka TL z nakrętką i stoŝkiem DIN 3865 CE S EL 70 Przyłączka typu Banjo wysokociśnieniowa CE S WH R(M) 71 Przyłączka T typu Banjo wysokociśnieniowa CE S TH R(M) 72 Zawór zwrotny z przyłączkami DIN 2353 CE S RHD 74 Zawór zwrotny z gwintami wewnętrznymi CE S RHDI G(NPT) 75 Zawór zwrotny; przyłączka DIN 2353 i gwint zewn. cal. z uszczelką miękką wlot od gwintu CE S RHV R WD 76 Zawór zwrotny; przyłączka DIN 2353 i gwint zewn. metr. z uszczelką miękką wlot od gwintu CE S RHV M WD 77 Zawór zwrotny; przyłączka DIN 2353 i gwint zewn. cal. z uszczelką miękką wlot od przyłączki CE S RHZ R WD 78 Zawór zwrotny przyłączka DIN 2353 i gwint zewn. metr.z uszczelką miękką wlot od przyłączki CE S RHZ M WD 79 Zawór kulowy 2/2 z przyłączkami DIN 2353 CE S KH 80 3

4 Dane Techniczne Normalizacja Z³¹cza CONEXA pod wzglêdem wymiarów wykonania s¹ zgodne z najnowsz¹ norm¹ DIN. Ciœnienia Ciœnienia PN zamieszczone w tym katalogu s¹ okreœlona zgodnie z norma DIN Wartoœæ ciœnieñ jest podana dla standardowych warunków pracy ( temperatura do 120 C, ciœnienie statyczne ), za³o ony wspó³czynnik bezpieczeñstwa wynosi 4:1. W przypadku zastosowania w warunkach wykraczaj¹cych poza opisane powy ej - temperatura wy sza ni 120 C, ciœnienie dynamiczne-pulsacyjne - ciœnienie robocze powinno zostaæ zredukowane odpowiednio do tych e warunków przy zachowaniu wspó³czynnika bezpieczeñstwa. Pokazane w katalogu ciœnienia dotycz¹ zawsze dopuszczalnych wartoœci dla z³¹czy. Dla rur nale y przestrzegaæ danych okreœlonych przez producenta. Materia³y Z³¹cza CONEXA s¹ produkowane ze stali wêglowej, stali nierdzewnej oraz stali kwasoodpornej. Dok³adnoœæ i jakoœæ elementów obrabianych mechanicznie oraz kutych jest okreœlona norm¹ DIN 3859 Powierzchnia Elementy wykonane ze stali wêglowej s¹ cynkowane oraz chromowane. Wymiary Wymiary zamieszczone w tym katalogu s¹ zgodne z najnowszymi standardami. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania modyfikacji i innowacji produktu. Rury czarne i ze stali kwasoodpornej bez szwu. Rury bez szwu, odprê ane, odt³uszczane, wyprodukowane zgodnie z DIN 17458, PK1 Tolerancja zgodnie z EN ISO 1127 Rura Gruboœæ Rura œr. zewn œcianki œr. wewn. Ciœnienie Waga mm mm mm bar kg/m 4 6 0, ,125 0, , , ,225 0, , ,401 0, , , ,501 0, , ,601 0, , ,351 0, , ,651 0, , , ,977 0, , ,801 0, , , ,277 1, , ,002 0, , ,653 1, , , ,302 0, , , , , , , , ,930 6,610 *) W oparciu o powy sze wartoœci ciœnienie obliczone zosta³o zgodnie z norm¹ DIN 2413 ( obci¹ enie statyczne ) bez uwzglêdnienia zjawiska korozji ( DIN ) Tolerancja temperatury bez koniecznoœci redukcji ciœnienia dla stali wêglowej -40C do +120C Tolerancja na temperaturê dla rur ze stali kwasoodpornej 1% ( plasycznoœæ )wytrzyma³oœæ przy 20 C 265 N/mm2 1% ( plasycznoœæ )wytrzyma³oœæ przy 50 C 240 N/mm2 1% ( plasycznoœæ )wytrzyma³oœæ przy 100 C 220 N/mm2 Gruboœæ œcianki w toleran- Wspó³czynnik bezpieczeñstwa 1,5 cji EN ISO C = wartoœæ z tabeli x 0, C = wartoœæ z tabeli x 083 Aby odszukaæ wartoœci dla temperatur wy szych sprawdÿ w normie DIN 17458, tabela 3 4

5 Z CZA Z PIERŒCIENIEM ZACINAJ CYM WYKONANE ZE STALI WÊGLOWEJ I KWASOODPORNEJ Czego wiêcej mo esz wymagaæ? Co oferuje ci CONEXA? CONEXA jest producentem z³¹czy do rur wykonanych zgodnie z norma DIN 2353 oraz elementów specjalistycznych, posiadaj¹cym wieloletnie doœwiadczenie. Kluczem do osi¹gniêcia najwy szej jakoœci jest precyzja wykonania oraz u ycie odpowiednich materia³ów. Dziêki tym czynnikom CONEXA przewy sza jakoœci¹ standardowe produkty. Gwarantuje trwa³e bezpieczeñstwo - nawet w ekstremalnych warunkach obci¹ eñ mechanicznych, fizycznych oraz chemicznych. Ponadto CONEXA posiada niezbêdna technologiê monta u - technologiê która w pe³ni zaspokaja ¹dania w zakresie bezpieczeñstwa oraz szybkoœci monta u. Je eli pracujesz w bran y wymagaj¹cej nowoczesnych rozwi¹zañ oraz najwy szych standardów bezpieczeñstwa to CONEXA jest w³aœciwym partnerem dla ciebie. CONEXA jest firm¹ z doœwiadczon¹ kadr¹ in yniersk¹ o wysokim poziomie kompetencji, otwartych na nowe idee i gotowych sprostaæ oczekiwaniom klientów. Zasada dzia³ania Zasada po³¹czenia jest oparta na czêœciowym wprowadzeniu (wciœniêciu) pierœcienia zacinaj¹cego, w zewnêtrzn¹ powierzchniê rury poprzez dokrêcanie nakrêtki. CONEXA nie jest wynalazca tej regu³y - ale gwarantuje ostatecznie bezpieczeñstwo funkcjonowania dziêki wysokiej precyzji produktów, w³aœciwemu doborowi materia³ów oraz doskona³emu projektowaniu. Z³¹cza CONEXA mog¹ byæ wielokrotnie montowane i demontowane bez pojawienia siê problemu nieszczelnoœci. What is the state of the art? What more can you demand? What does CONEXA offer you? CONEXAmanufactures DIN 2353 and special parts tube with fittings a long according time of to experience. Precision requirements, and material and CONEXA structure quality are surpasses key quality normal standards. the Guaranteed mechanical, lasting physical, safety and chemical even under stress. extreme CONEXA technology even technology offers the which necessary fully assembly requirements for safe and fast operations. satisfies the If tions you and are highest working safety in the requirements field of innovative thenapplica- CONEXA is the right partner for you. CONEXA engineers is with the advanced company know-how. with highly experienced open to new ideas and willing work They for the are treme demands of their customers. ex- Functions The introduction connection of the principle cutting is ring, based under on the pressure limited the pipe. into CONEXA tees with higher didn t invent precision the production, principle but exact guaran- of material quality and ideal design, a lasting adap- functional assembled safety. and disassembled The CONEXA several coupling times can without tightening be problems. Przed dokrêceniem nakrêtki Before assembly of the nut Po dokrêceniu nakrêtki After assembly of the nut Pierœcieñ zacinaj¹cy A krawêdÿ zacinaj¹ca B widoczne zgrubienie cutting ring A cutting edge B visible collar 5

6 INSTRUKCJA MONTA OWA ( DIN ) Assembly instructions (DIN ) You lings decided because for you CONEXA attach great tube importance Another to continue argument operational for CONEXA reliability. couptional assembly of the tube couplings. is ra- Monta 1 Przetnij prostopadle rurê Usuñ lekko "zadziory" w zewnêtrznej i wewnêtrznej krawêdzi rury - nie stêpiaj rury Oczyœæ zcut the pipe square. Lightly edge deburr do not inside temper. and outside tube Clean Minimalna d³ugoœæ prostego odcinka koñcz¹cego rurê powinna byæ równa 3- krotnej wysokoœci nakrêtki ( B) Minimalna d³ugoœæ prostego odcinka rurê przed zgiêciem powinna byæ równa 2-krotnej wysokoœci nakrêtki ( B) Minimum 3x height of length the nut of straight (B). tube end: Minimum before bending length the of straight pipe: tube end 2x height of the nut. 2 Zwil œrodkiem smaruj¹cym pierœcieñ zacinaj¹cy, gwint korpusu z³¹cza oraz wewnêtrzny gwint nakrêtki : Olejem roœlinnym w przypadku stali wêglowej CONEXA-BIOFLUID w przypadku stali kwasoodpornej Spray coupling, cutting and ring, the internal thread thread cone of of the nut with lubricant: the vegetable CONEXA-BIOFLUID oil for carbon for stainless steel steel Wsuñ na zakoñczenie rury we w³aœciwej kolejnoœci nakrêtkê oraz pierœcieñ zacinaj¹cy. UWAGA! Zwróæ uwagê czy pierœcieñ zacinaj¹cy jest w³aœciwie skierowany Slip correct the position cutting ring on the and end nut of into the the tube. Attention! Look ring. at the right position of the cutting 6

7 z³¹czy CONEXA z pierœcieniem zacinaj¹cym wg normy DIN 2353 wykonanych ze stali wêglowej i stali kwasoodpornej for CONEXA coupling with cutting ring in accordance to DIN 2353 out of carbon steel and stainless steel 3 Kontrola Check 5 Monta koñcowy Final assembly 6 Wciœnij rurê z na³ozona nakrêtk¹ i pierœcieniem do gniazda korpusu do momentu a poczujesz opór. Nastêpnie dokrêæ rêcznie nakrêtkê. Press it tube stops into and the screw pre-assembly on manually body until finger-tight. 4.1 Aby prawid³owo dokrêciæ nakrêtkê wzglêdem rury zaznacz pozycjê na obydwu elementach. Wykonaj obrót nakrêtk¹ o 1 1 obrotu. To measure the prescribed turns of the nut mark nut and tube. Tighten the nut 11/4 turn. 4.2 W przypadku monta u elektro-hydraulicznego przestrzegaj ustawieñ ciœnienia w³aœciwego dla danej œrednicy rury oraz typu pierœcienia zacinaj¹cego. For observe electro-hydraulic the pressure pre-assembly, corresponding tube diameters setting for and the types of cutting ring. SprawdŸ czy poni ej pierœcienia zacinaj¹cego jest widoczne zgrubienie ( pierœcieñ ). W tym celu nale y odkrêciæ nakrêtkê i wyci¹gn¹æ rurê z korpusu z³¹cza. Po dokonaniu wstêpnego zaciœniêcia, widoczne zgrubienie musi znajdowaæ siê przed krawêdzi¹ pierœcienia zacinaj¹cego. Nie ma znaczenia czy pierœcieñ zacinaj¹cy obraca siê na rurze. Check cutting if ring visible edge. collar The is nut in front must of be the loosened pre-assembly and the body. tube pulled out of the After collar pre-assembly, must fill the space a clearly in front visible cutting ring edge. It doesn t matter, of the the cutting ring rotates on tube end. if Zwil ponownie wszystkie powierzchnie tarcia na gwintach i pierœcieniu zacinaj¹cym. Ponownie wciœnij rurê i nakrêæ nakrêtkê na korpus. Dokrêcaj nakrêtkê za pomoc¹ klucza a nast¹pi wyraÿny wzrost oporu. Nastêpnie wykonaj ok. 1 obrotu ponad po³o enia, w którym nast¹pi³ wyczuwalny wzrost oporu. U yj drugiego klucza w celu przytrzymania korpusu. Monta po³¹czenia zosta³o zakoñczony. Spray threads all and friction cutting surfaces ring again. on the For pipe final back assembly, together screw with the the coupling. end of the Tighten there is a the clear nut increase with a spanner in resistance. until Then tighten the nut approx 1/4 over the point of force feeling. Use a turn, spanner to hold the body. a This is the final stage of the assembly. 7

8 Gwint zewnêtrzny oraz otwór Stud Threads and Ports Dla z³¹czy CONEXA For CONEXA Precision Couplings Uszczelki miêkkie oraz O-ringi Softsealings and O-ring-sealings Wykonane z NBR -35 C do +100 C made of NBR -35 C up to +100 C Wykonane z Viton -20 C do +200 C made of Viton -20 C up to +200 C Gwint : Metryczny i B.S.P Thread: Metric and B.S.P. Gwint zewnêtrzny typ A DIN 3852 czêœæ 1 Uszczelniany przez podk³adkê Stud Thread Form A DIN 3852 Part 1 Sealing by washer Gwint zewn. typ B DIN 3852 czêœæ 1/czêœæ 2 Uszczelniany doczo³owo Stud Thread Form B DIN 3852 Part 1/Part 2 Sealing by cutting face Gwint zewnêtrzny typ E DIN 3852 czêœæ 111 Uszczelniany uszczelk¹ miêkk¹ WD Stud Thread Form E DIN 3852 Part 11 Sealing by soft sealing WD Gwint zewnêtrzny typ C DIN 3852 czêœæ 1/czêœæ 2 Uszczelniany na gwincie sto kowym Stud Thread Form C DIN 3852 Part 1/Part 2 Sealing by tapered threads Gwint zewnêtrzny nastawny Uszczelniany przez podk³adkê Stud Thread Adjustable Sealing by washer otwór typ X DIN 3852 czêœæ 1/czêœæ2 / czêœæ 11 (dla gwintów cylindrycznych ) Port Form X DIN 3852 Part 1/Part 2/Part 11 (for parallel stud threads) otwór typ Z DIN 3852 czêœæ 1/czêœæ2 (dla gwintów sto kowych ) Port Form Z DIN 3852 Part 1/Part 2 (for tapered stud threads) Gwint: Thread: NPT NPT i UNF-UN-2A and UNF-UN-2A Gwint zewnêtrzny UNF i UN-2 A Uszczelnienie przez O-ring (SAE J 514) ANSI B Gwint zewnêtrzny NPT uszczelnienie na gwincie sto kowym ANSI/ASME B Gwint zewnêtrzny UNF i UN-2 A Uszczelnienie przez O-ring (SAE J 514) ANSI B Otwór NPT pod gwint sto kowy ANSI/ASME B

9 Gwint: metryczny ISO / Thread: Metric Seria Rura d1 b1 a1 d4 d3 d7 d8 d4 d2 b2 Seria œr. zewn. min. max. w¹ski szeroki keg min. 46 8u u1 LL 8 10u u1 keg 5, u1 12u1, ,9 13,9 17,8 14, u1 12u1,5 5, u1, ,9 19, u1, u1,5 1, ,9 22, u1, u1,5 22u1, ,9 26,9 24,8 27, u1,5 22u1,5 8, u1,5 33u ,9 39,9 32,8 40, u2 26u1,5 10, u ,9 50, u2 12 L 42 48u2 22 2, ,9 55, u2 keg u1,5 14u1, ,9 18,9 17,8 19, u1,5 14u1, u1,5 1, ,9 22, u1, u1, ,9 24, u1,5 8, u1,5 22u1, ,9 26,9 26,8 27, u1,5 22u1, u ,9 32, u2 10, u ,9 40, u u ,9 50, u2 12 S 38 M 48u2 22 2, ,9 55,8 65 M 48u2 keg 13 Gwint: B.S.P./ Thread: B.S.P. Rura d1 b1 a1 d4 d3 d7 d8 d4 d2 b2 Seria œr. zewn min. max. w¹ski szeroki keg min. 64 LL 8 1/8A /8keg 5,5 86 1/8A ,9 14,8 19 1/8keg 5,5 10 1/4A 1, ,9 19,8 25 1/4keg 12 3/8A ,9 22,8 28 3/8keg 15 8, /2A 3/4A ,9 31,9 27,8 32, /2keg 3/4keg 13 10, /4A 1 A ,9 49,9 50,8 40, /4keg 1 16 L 42 11/2A 22 2, ,9 55, /2keg /4A 1, ,9 19,8 25 1/4keg /8A ,9 22,8 28 3/8keg 14 8, /2A 3/4A ,9 31,9 27,8 32, /2keg 3/4keg 13 10, /4A 1 A ,9 49,9 50,8 40, /4keg 1 16 S 38 G 11/2A 22 2, ,9 55,8 65 R 11/2keg 17 Gwint: NPT i UN-UNF / Thread: NPT and UN-UNF d1 b1 min. a1 max. a2 d4 d3 a ± 1 d2 b2 min. 7/ /2 11,5 2, ,8 16,2 1/8NPT 1/4NPT 16,4 11,6 9/ / ,7 14,3 1,6 2, , /8NPT 1/2NPT 17,4 7/8-14 UNF 16,7 2, /4NPT 22,6 11/ , ,1 15/ , ,1 11/4NPT 27,8 15/8 17/8-12 UN 19 3,2 3, /2NPT 28,3 9

10 Nakrêtka DIN 3870 CE S M Pierœcieñ zacinaj¹cy DIN 3861 CE S D SW2 PN Rura Kod Kod Seria bar œr. zewn. M d SW 2 h 1 L Nakrêtka kg/100szt Pierœcieñ zacinaj¹cy kg/100szt LL x1 8x ,0 11,5 6,0 6-LL 4-LL 0,6 0,4 4-LL 6-LL 0, x ,5 7,0 8-LL 0,7 8-LL 0,08 L 0, x1,5 14x1, ,0 9,0 6-L 8-L 1,0 1,5 6-L 8-L 0, x1, ,5 10-L 1,8 10-L 0, x1, ,0 9,7 12-L 2,4 12-L 0,35 0, x1,5 26x1, ,5 18,0 9,5 15-L 18-L 4,1 6,2 15-L 18-L 0,42 0, x2 36x ,5 21,0 10,5 11,0 22-L 28-L 8,6 9,4 22-L 28-L 0, x L 14,8 35-L 0, x ,0 13,5 42-L 23,8 42-L 1,75 S 2, x1,5 16x1, ,0 9,0 6-S 8-S 1,6 1,9 6-S 8-S 0, x1, ,5 10,5 10-S 2,9 10-S 0, x1, ,0 9,7 12-S 3,4 12-S 0,34 0, x1, ,0 9,5 14-S 5,0 14-S 0, x1,5 30x ,0 24,0 10,5 20-S 16-S 10,4 6,4 16-S 20-S 1,00 0, x2 42x ,5 29,5 12,5 13,0 25-S 30-S 21,0 22,8 25-S 30-S 1,35 1, M 52x ,5 13,0 M 38-S 33,6 D 38-S 2,17 10

11 Pierœcieñ zacinaj¹cy z uszczelk¹ DIN 3861-B CE S B4 O-ring Uszczelka miêkka PN Rura Kod Seria bar œr. zewnêtrzna d L Pierœcieñ zacinaj¹cy kg/100szt L ,5 8-L 6-L 0, L 0, L 0, L 0, ,5 B4 18-L 0,42 0, ,0 11,0 22-L 28-L 0, L 0, ,0 B4 42-L 1,75 S 2, ,5 6-S 8-S 0, S 0,28 0, ,5 10,0 B4 12-S 14-S 0,34 0, ,5 13,0 16-S 20-S 0, S 1, ,5 B4 30-S 1,35 1, ,5 B4 38-S 2,17 11

12 Tuleja wkrêcana DIN 3871 CE S ÜS Nakrêtka CE S GM kontruj¹ca Nakrêtka kontruj¹ca wg DIN ÜS PN Rura. Seria bar œr. zewn. M d SW 6 L 1 L 2 Kod kg/100szt. LL x1 8x ,0 9,0 4-LL 6-LL 0,4 8 12x ,5 US 8-LL L 0, x1,5 14x1, LL 8-LL 0, x1, ,5 10-LL 1,5 1,1 12 M 18x1, ,0 US 12-LL 1,9 GM Rura Seria œr. zewn. M SW 3 h Kod kg/100szt. L 68 12x1,5 14x1, L 8-L 0, x1, L 1,0 0, x1,5 18x1, GM 15-L 12-L 2,1 1, x2 26x1, GM 18-L 22-L 3,6 4, x2 36x L 28-L 7,8 5,7 S 42 52x GM 42-L 11, x1,5 16x1, S 8-S 0, x1, S 1,2 1, x1,5 20x1, GM 14-S 12-S 3,0 2, x2 24x1, S 16-S 4,8 3, x2 46 GM 25-S 6,5 30 M 42x GM 30-S 7,8 12

13 Przy³¹czka prosta do rury kielichowanej DIN EN ISO /DIN 2353 (zawiera czêœci ABA+TX+MBA ) fldfce S /BO a d b c ABA TX MBA L L/S 8-L/S 6-L/S 8-L/S 6-L 8-L 1,6 10 ABA 10-L/S TX 10-L/S MBA 10-L 2,4 3, L 12-L/S 15-L 12-L/S 15-L 12-L 7,2 4,4 18 ABA 18-L TX 18-L MBA 18-L 10, L 28-L 22-L 28-L 22-L 28-L 14, L 35-L 35-L 15,9 42 ABA 42-L TX 42-L MBA 42-L 25,5 S 42, L/S 8-L/S 6-L/S 8-L/S 6-S 8-S 2, L/S 10-L/S 10-S 3, L/S 12-L/S 12-S 4, S 14-S 14-S 7,6 5,4 16 ABA 16-S TX 16-S MBA 16-S 10, S 25-S 20-S 25-S 20-S 25-S 15, S 30-S 30-S 26,7 38 ABA 38-S TX 38-S MBA 38-S 33,0 51,5 PN Rura Adaptor Seria bar œr. zewn. z O-ringiem Tuleja Nakrêtka kg/100szt. 13

14 Nakrêtka przy³¹cza do rur kielichowanych wg DIN 3949 CE S MBA L x1,5 14x1,5 17,0 18,0 7,8 9, L 8-L 1, x1,5 19,5 11,8 19 MBA 10-L 1,7 2, x1,5 18x1,5 20,5 13,6 17, L 15-L 3, x1,5 23,0 20,2 32 MBA 18-L 5,3 7, x2 36x2 27,5 24,1 30, L 28-L 10, x2 30,0 38, L 11, x2 34,0 45,1 60 MBA 42-L 16,4 S 29, x1,5 14x1,5 19,0 18,0 9,7 7, S 6-S 2,5 1, x1,5 18x1,5 21,0 20,5 13,8 11, S 10-S 4,1 3, x1,5 24x1,5 23,0 26,5 17,7 18, MBA 14-S 16-S 5,3 8, x2 36x2 27,5 30,5 24,4 28, S 25-S 10, x2 32,0 34, S 19,9 38 M 52x2 38,0 42,3 60 MBA 38-S 35,2 22,8 PN Rura Seria bar œr. zewn. M L d 1 SW 2 Kod kg/100 szt. 14

15 Tulejka przy³¹cza do rur kielichowanych wg DIN 3949 CE S TX L ,6 9,6 10,2 12,2 10,5 11,0 6-L/S 8-L/S 0, ,7 14,2 12,5 TX 10-L/S 0,4 0, ,0 13,5 20,2 16,2 14,0 13,0 15-L 12-L/S 0, ,0 24,2 14,5 TX 18-L 0,9 1, ,0 30,0 27,8 33,8 18,0 17,0 22-L 28-L 1, ,0 42,7 19,0 35-L 2, ,0 49,7 21,0 TX 42-L 3,7 S 5,0 68 7,6 9,6 10,2 12,2 10,5 11,0 6-L/S 8-L/S 0, ,7 14,2 12,5 10-L/S 0,4 0, ,5 17,5 16,2 20,2 13,0 14,5 12-L/S 14-S 0, ,5 22,0 17,0 TX 16-S 1,2 1, ,2 28,5 27,8 32,8 17,5 20,0 20-S 25-S 2, ,0 39, S 3, ,0 48,5 26,5 TX 38-S 4,5 7,5 PN Rura Seria bar œr. zewn. d 1 d 2 L Kod kg/100szt. 15

16 Adaptor przy³acza do rur kielichowanych wg DIN 3949 CE S ABA Adaptor: z O-ringiem O-ring 2 O-ring 1 L ,5 12,0 6,0x1,5 4,0x1,5 4,5x1 6,0x1 6-L/S 8-L/S 0, ,5 8,5x1,5 7,0x1 ABA 10-L/S 0,4 0, ,5 13,0x1,5 10,0x1,5 12,5x1 9,5x1 15-L 12-L/S 1,0 0, ,0 16,0x1,5 15,0x1 ABA 18-L 1, ,7 14,2 26,0x2 20,0x2 23,0x1 18,0x1 28-L 22-L 2,7 2, ,5 18,5 38,0x2,5 32,0x2,5 37,1x1,6 30,0x1,5 ABA 42-L 35-L 7,3 5,4 S ,5 12,0 4,0x1,5 6,0x1,5 4,5x1 6,0x1 6-L/S 8-L/S 0, ,5x1,5 7,0x1 10-L/S 0, ,5 10,0x1,5 9,5x1 12-L/S 0, ,0 12,0x2 11,0x1 14-S 1,1 0, ,0 14,0x2 12,5x1 ABA 16-S 1, ,0 18,5 22,3x2,4 16,3x2,4 20,0x1 16,0x1 25-S 20-S 3,7 2, ,0 21,0 33,3x2,4 27,3x2,4 32,0x1,5 25,0x1 ABA 38-S 30-S 8,8 5,7 PN Rura Seria bar œr. zewn. d 2 L O-ring 1 O-ring 2 Kod kg/100szt. 16

17 O-Ring CE S DOR Uszczelka - WD CE S DR O-Ring Materia³: NBR, Viton Uszczelka - WD Materia³: NBR (-35 C do +100 C) Viton (-20 C do +200 C) DOR ØSKA D x S Kod 68 4,0x1,5 6,0x1, ,5x1, ,0x2,0 9,0x1, ,0x2, ,0x2, ,3x2, ,0x2, ,3x2, ,0x2, ,3x2, ,0x2, ,3x2, ,0x2,5 DOR DR Na gwint zewnêtrzny M/G di da S Kod 10x1 8x1 8,4 6,4 11,9 9,9 1,0 10-M 8-M 12x1,5 14x1,5 11,6 9,8 14,4 16,5 12-M 16x1,5 13,8 18,9 14-M 18x1,5 15,7 20,9 16-M 20x1,5 17,8 22,9 18-M 22x1,5 19,6 24,3 20-M 26x1,5 22-M 27x2 23,9 29,2 1,5 27-M 26-M 33x2 42x2 29,7 38,8 35,7 45,8 33-M M 48x2 44,7 50,7 2,0 DR 42-M 48-M 1/8 8,4 11,9 1,0 1/8-R 1/4 11,6 16,5 1/4-R 3/8 14,7 18,9 3/8-R 1/2 18,5 23,9 1/2-R 3/4 1 23,9 29,7 29,2 35,7 1,5 1 3/4-R 11/4 G 38,8 45,8 11/4-R 11/2 A 44,7 50,7 2,0 DR 11/2-R 17

18 Uszczelka CE S do przy³¹czki DKI manometrycznej Pierœcieñ uszczelniaj¹cy CE S do przy³¹czek DKA banjo do wysokich ciœnieñ DKI Dla gwintów wewn. DIN-ISO 228/DIN 13 G/M 1 da di s Kod G1/8 8,4 4,0 3 DKI 1/8 G1/4 11,1 6,0 4,5 DKI 1/4 G1/2 18,3 12,2 5 DKI 1/2 M 20x1,5 17,5 12,0 5 DKI 20x1,5 DKA Dla gwintów zewn. DIN-ISO 228/DIN 13 G/M 1 da di s Kod 1/ ,1 1/8 1/ ,3 1/4 3/ ,8 3 3/8 1/ ,1 4,5 1/2 3/ ,1 3/ ,4 1 11/ ,1 11/4 G 11/2 A 55 48,1 3,5 DKA 11/2 10x1 12x1, ,3 10,1 12x1,5 10x1 14x1,5 16x1, ,1 16,8 14x1,5 18x1, ,1 16x1,5 20x1, ,1 3 18x1,5 22x1, ,1 4,5 20x1,5 26x1,5 22x1,5 27x ,1 27x2 26x1,5 33x2 42x ,4 42,1 33x2 M 48x ,1 3,5 DKA 42x2 48x2 18

19 Korek z o-ringiemce S VKA Pierœcieñ wzmacniaj¹cy CE S VHS Korek z o-ringiem do sto ka 24, DIN 3861 O-ring VKA Rura PN œr. zewn. Seria bar Da 1 L O-ring Kod kg/100 szt. L 68 18,5 4,0x1,5 6,0x1,5 6-L/S 8-L/S 0, ,0 7,5x1,5 10-L/S 0, ,0x1,5 12-L/S 1, ,5 12,0x2,0 15-L 3,1 1, ,5 15,0x2,0 VKA 18-L 6, ,0 25,5 20,0x2,0 26,0x2,0 22-L 28-L 15,1 9, ,0 32,0x2,5 38,0x2,5 VKA 35-L 42-L 25,2 S 35, ,5 23,5 10,0x2,0 12,0x2,0 14-S 16-S 2, ,5 16,3x2,4 20-S 4, ,0 22,3x2,4 25-S 11,9 7, ,5 27,3x2,4 VKA 30-S 17, ,0 33,3x2,4 VKA 38-S 30,8 VHS Rura œr. zewn. Rura x gr. œcianki œr. wewnêtrzna L d D Kod kg/100szt. 6x0,5 6x1 54 3,6 2,6 4,8 3,8 6x0,5 6x1 0,09 0,08 10x1,5 8x ,0 15,5 5,6 4,6 6,8 5,8 10x1,5 8x1 0,12 12x1,5 98 7,6 6,6 8,8 7,8 12x1,5 0, ,5 8,6 9,8 15x1, ,5 10,2 11,8 15x1,5 0,43 0,21 18x1, ,5 18,5 13,2 11,6 14,8 12,8 18x1,5 0,56 0,35 20x ,0 16,2 14,2 17,8 15,8 20x1 *) 0,64 22x1, ,0 17,2 18,2 18,8 19,8 22x1,5 0,75 25x1, ,5 20,2 21,8 25x1,5 28x ,2 23,8 28x2 28x1, ,0 23,2 24,8 28x1,5 35x ,5 28,8 30,8 35x2 42x ,5 35,8 37,8 VHS 42x2 *) *) Na zapytanie 19

20 Korek zamykaj¹cy z uszczelka miekk¹ WD CE S VSTI-WD Korek zamykaj¹cy z wewnêtrznym szeœciok¹tem uszczelka miêkka NBR lub Viton Uszczelka miêkka NBR lub Viton VSTI-WD DIN 13 SW L Kod 10x1 12x1,5 5 12,0 12x1,5-WD 10x1 14x1,5 16x1,5 6 14x1,5-WD 18x1,5 8 17,0 16x1,5-WD 20x1,5 18x1,5-WD 22x1, ,0 20x1,5-WD 26x1,5 22x1,5-WD 27x ,0 27x2 26x1,5-WD 33x x2 42x x2 M 48x ,5 VSTI 48x2 -WD DIN ISO SW L Kod 1/8 5 12,0 1/8-WD 1/4 6 1/4-WD 3/8 8 17,0 3/8-WD 1/ ,0 1/2-WD 3/ ,0 1 3/4-WD 11/4 G 22 11/4-WD 11/2 A 24 22,5 VSTI-R 11/2-WD 20

21 Przy³¹czka zaœlepiaj¹ca do rur CE S ROV Przy³¹czka zaœlepiaj¹ca do rur PN Rura Seria bar œr. zewn. SW 1 SW 2 L 1 L 2 Kod kg/100szt L ,0 8,0 6-L 8-L 1, ,0 10-L 3,7 2, ,0 11,0 12-L 15-L 5, ,5 ROV 18-L 11,9 8, ,5 22-L 28-L 16, ,5 35-L 22, ,0 ROV 42-L 34,9 S 51, ,0 13,0 6-S 8-S 3, ,5 10-S 6,5 4, ,5 16,0 ROV 12-S 14-S 11,3 8, ,5 17,5 16-S 20-S 13, ,0 25-S 22, ,5 ROV 30-S 43,2 52, ,0 ROV 38-S 80,9 21

22 Tulejka do spawania z o-ringiem uszczelniaj¹cym CE S SKA Tulejka do spawania z o-ringiem uszczelniaj¹cym DIN 3865 do sto ka wewnêtrznego 24 (wydr¹ enie typ W, DIN 3861) O - ring 6x1,5 8x1,5 53 4,0x1,5 8x1,5 6x1,5 0,8 8x2,0 4 31,0 6,0x1,5 SKA 8x2,0 1,0 10x2,0 12x1,5 69 7,5x1,5 10x2,0 12x1,5 1,7 12x2,5 12x2, ,5 9,0x1,5 SKA 12x2,0 12x2,5 *) 2,2 14x3,0 14x2, ,0 10,0x2,0 14x2,0 14x3,0 *) 15x2, x2,0 2,5 15x2,5 16x2, ,0 15x2,5 16x2,0 16x2, x2,5 16x3, ,5 12,0x2,0 16x3,0 *) 18x2, ,0 15,0x2,0 SKA 18x2,5 *) 4,4 20x2,0 20x2, x2,0 20x2,5 20x3, x3,0 20x3,5 20x4, ,5 16,3x2,4 SKA 20x3,5 20x4,0 *) 8,0 22x2,5 25x3, ,5 20,0x2,0 22x2,5 25x3,0 25x3, x3,5 *) 25x5,0 25x4, ,5 22,3x2,4 SKA 25x4,0 25x5,0 11,2 8,2 28x2,5 28x3, ,5 26,0x2,0 28x2,5 28x3,0 30x3, x3,0 *) 30x4,0 30x5, x4,0 30x5,0 15,5 30x6, ,0 27,3x2,4 SKA 30x6,0 *) 35x4,0 35x3, ,0 32,0x2,5 35x3,5 35x4,0 38x3, x3,0 38x5,0 38x4, ,5 33,3x2,4 SKA 38x4,0 38x5,0 27,3 *) 38x6,0 38x7, x6,0 38x7,0 31,8 38x8, ,5 33,3x2,4 38x8,0 42x3,0 42x4, ,0 38,0x2,5 SKA 42x4,0 42x3,0 *) DauW Di L O-Ring Kod kg/100szt 1) O-ring Vitonowy dostarczany osobno, powinien byæ zamontowany po spawaniu *) Na zapytanie zgodne z norm¹ DIN

23 Tulejka redukcyjna do spawania z o-ringiem uszczelniajacym CE S SKAR Tulejka redukcyjna do spawania z o-ringiem uszczelniajacym DIN 3865 do sto ka wewnêtrznego 24 (wydr¹ enie typ W, DIN 3861) O - ring 8/ 6x1,5 8x1, ,0x1,5 SKAR 8/ 6x1,5 8x1,5 *) 10/ 8x2 4 32,5 7,5x1,5 SKAR 10/ 8x2,0 12/10x1,5 7 32,5 9,0x1,5 SKAR 12/ 9x1,5 *) *) 16/12x1,5 16/12x /12x1,5 16/12x2 16/12x ,0x2,0 SKAR 16/12x3 20/12x1,5 9 20/12x1,5 *) 20/12x2 20/12x /12x2 20/12x /16x2, /16x2,5 20/16x ,3x2,4 SKAR 20/16x3 25/12x1,5 9 25/12x1,5 *) 25/12x2 25/12x /12x2 25/12x /16x2, /16x2,5 25/16x /16x /20x2, /20x2,5 25/20x /20x3 25/20x ,3x2,4 SKAR 25/20x4 30/12x1,5 9 30/12x1,5 *) 30/12x2 30/12x /12x2 30/12x /16x2, /16x2,5 30/16x /16x /20x2, /20x2,5 30/20x /20x3 30/20x /20x4 30/25x2, /25x2,5 30/25x /25x3 30/25x ,3x2,4 SKAR 30/25x4 38/12x1,5 9 38/12x1,5 *) 38/12x2 38/12x /12x2 38/12x /16x2, /16x2,5 38/16x /16x /20x2, /20x2,5 38/20x /20x3 38/20x /20x4 38/25x2, /25x2,5 38/25x /25x3 38/25x /25x4 38/30x /30x3 38/30x /30x4 38/30x ,3x2,4 SKAR 38/30x5 *) d/daxw Di L O-ring Kod kg/100szt 1) O-ring Vitonowy dostarczany osobno, powinien byæ zamontowany po spawaniu *) Na zapytanie 23

24 Przy³¹czka prosta CE S G Przy³¹czka prosta DIN 2353 typ E Seria DIN PN Rura 2353 bar œr. zewn. SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod kg/100szt ELL LL 4-LL 2,0 1,5 EL LL 2, G 6-L 8-L 3, G10-L 5, G12-L 6, G15-L 14,2 8, G18-L 20, G28-L G22-L 34,7 27, G35-L G42-L 54,3 ES 79, G 6-S 8-S 6, G10-S 11,0 8, G12-S G14-S 13,5 18, G20-S G16-S 35,0 22, G25-S G30-S 67,2 82, G38-S 121,5 24

25 Przy³¹czka kolankowa CE S W Przy³¹czka kolankowa DIN 3905 DIN 2353 typ K Seria DIN PN Rura 2353 bar œr. zewnêtrzna SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod kg/100szt KLL ,0 9,5 6-LL 4-LL 2,4 1,9 KL ,5 8-LL 3, ,0 14,0 W 6-L 8-L 4, ,0 W10-L 5, ,0 W12-L 10,3 7, ,0 23,5 W15-L W18-L 16,9 24, ,5 27,5 W28-L W22-L 45,4 32, ,5 40,0 W35-L W42-L 107,0 67,5 KS ,0 17,0 W 6-S 8-S 7, ,5 W10-S 12,8 9, ,5 22,0 W12-S W14-S 15,9 21, ,5 24,5 W20-S W16-S 41,0 26, ,5 30,0 W30-S W25-S 100,3 77, ,0 W38-S 153,5 25

26 Przy³¹czka T CE S T Przy³¹czka T DIN typ Q Seria DIN PN Rura 2353 bar œr. zewn. SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod kg/100szt QLL ,0 9,5 6-LL 4-LL 3,4 2,7 QL ,5 8-LL 5, ,0 14,0 6-L 8-L 5, ,0 10-L 10,6 8, ,0 21,0 12-L 15-L 13, ,5 18-L 24,0 34, ,5 27,5 28-L 22-L 66,5 46, ,5 40,0 35-L 42-L 102,5 QS 150, ,0 17,0 6-S 8-S 11, ,5 10-S 19,0 13, ,5 22,0 12-S 14-S 22,7 30, ,5 24,5 20-S 16-S 59,0 39, ,0 35,5 25-S 30-S 118,0 143, ,0 T 38-S 201,0 26

27 Przy³¹czka krzy owa CE S K Przy³¹czka krzy owa DIN 3951 DIN 2353 typ Z Seria DIN PN Rura 2353 bar œr. zewn. SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod kg/100szt ZLL ,0 9,5 6-LL 4-LL 4,0 3,2 ZL ,5 C-K 8-LL 6, ,0 12,0 8-L 6-L 10,9 8, ,0 17,0 C-K10-L C-K12-L 13, ,0 C-K15-L 18, ,5 C-K18-L 31,5 44, ,5 27,5 C-K28-L C-K22-L 81,0 60, ,5 40,0 C-K35-L C-K42-L 125,0 ZS 188, ,0 17,0 6-S 8-S 14, ,5 C-K10-S 23,5 17, ,5 22,0 C-K12-S C-K14-S 29,0 38, ,5 24,5 C-K20-S C-K16-S 76,0 50, ,0 35,5 C-K25-S C-K30-S 125,0 154, ,0 C-K38-S 229,0 27

28 Przy³¹czka prosta przegrodowa CE S SV Przy³¹czka prosta przegrodowa DIN 3910 DIN 2353 typ R t = max. 16 mm Seria DIN PN Rura DIN 13 kg/ 2353 bar œr. zew M SW 2 SW 1 SW 3 L 1 L 2 L 3 L 4 Kod 100 szt RL 68 12x1,5 14x1, ,0 8, ,0 6-L 8-L 6, x1, ,0 10-L 10,8 8, x1,5 22x1, ,0 12, ,0 31,0 12-L 15-L 13, x1, , ,5 SV 18-L 23,0 34, x2 30x , ,5 28-L 22-L 54,5 43, x2 52x ,5 19, ,5 36,0 SV 35-L 42-L 127,5 87,4 RS 69 14x1,5 16x1, ,0 12, ,0 6-S 8-S 10, x1, ,5 10-S 17,0 13, x1,5 22x1, ,5 17, ,5 32,0 SV 12-S 14-S 21,5 29, x2 24x1, ,5 17, ,5 33,5 16-S 20-S 34, x , ,0 25-S 57, x , ,5 SV 30-S 112,0 94, M 52x , ,0 SV 38-S 169,3 28

29 Przy³¹czka kolankowa przegrodowa CE S WSV Przy³¹czka kolankowa przegrodowa DIN 3911 DIN 2353 Form U t = max. 16 mm Seria DIN PN Rura DIN 13 kg/ 2353 bar œr. zewn. M d SW 2 SW 1 SW 3 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 Kod 100szt UL 68 12x1,5 14x1, ,0 14, , L 8-L 7, x1, , , L 17,2 9, x1,5 22x1, ,0 21, ,0 31, L 15-L 21, x1, , ,5 49 WSV 18-L 34,5 38, x2 30x ,5 30, ,5 35, L 28-L 49, x , , L 105,5 67,8 XS 42 52x , ,0 59 WSV 42-L 158, x1,5 16x1, ,0 16, , S 6-S 18,5 11, x1,5 20x1, ,5 21, ,5 30, S 12-S 19, x1, , ,0 50 WSV 14-S 24,5 37, x2 24x1, ,5 26, ,5 33, S 20-S 39, x , , S 105,0 60, x , ,5 64 WSV 30-S 136, M 52x , ,0 68 WSV 38-S 206,0 29

30 Przy³¹czka prosta przegrodwa do spawania CE S ESV Przy³¹czka prosta przegrodwa do spawania DIN 3912 DIN 2353 typ Y Seria DIN PN Rura 2353 bar œr. zewn. SW 2 d L 1 L 2 L 3 Kod kg/100szt YL L 8-L 12, L 18,4 15, L 12-L 36,0 23, ESV 18-L 48, L 22-L 66,8 59, ESV 35-L 42-L 106,5 YS 153, S 6-S 21,0 17, S 12-S 27, ESV 14-S 45,4 33, S 16-S 74,8 59, ESV 25-S 30-S 118,0 139, ESV 38-S 190,0 30

31 Przy³¹czka prosta do spawania CE S AS Przy³¹czka prosta do spawania DIN 3909 DIN 2353 Form X Seria DIN PN Rura 2353 bar œr. zewn SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 d Kod kg/100szt XL ,0 16, L 8-L 2, L 4,7 3, ,0 22, L 15-L 5, , AS 18-L 13,0 9, ,5 28, L 22-L 27,0 19, ,5 35, AS 35-L 42-L 39,5 XS 58, ,0 21, S 8-S 3, , S 7,0 5, ,5 27, AS 12-S 14-S 12,5 14, ,5 26, S 16-S 24,0 15, ,0 35, AS 25-S 30-S 46,0 55, , AS 38-S 78,6 31

32 Przy³¹czka prosta obustronnie do spawania CE S ASK Przy³¹czka prosta obustronnie do spawania Seria DIN PN Rura 2353 bar œr. zewn. SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 d Kod kg/100szt L ,0 31,0 14,0 16,0 7, L 8-L 2, L 4,7 3, ,0 37,0 18,0 22,0 8, L 15-L 5, ,0 23,5 10,0 18 ASK 18-L 13,0 9, ,0 45,0 30,5 28,5 12, L 22-L 27,0 19, ,0 58,0 32,5 35,0 14,0 16, ASK 35-L 42-L 39,5 S 58, ,0 36,0 19,0 21,0 7,0 8, S 8-S 3, ,0 24,5 10, S 7,0 5, ,0 51,0 29,5 33,0 15,0 16, ASK 12-S 14-S 12,5 14, ,0 51,5 36,5 33,0 19,0 16, S 16-S 24,0 15, ,5 71,0 39,5 44,5 19,5 23, ASK 25-S 30-S 46,0 55, ,0 44,0 22,0 38 ASK 38-S 78,6 32

33 Przy³¹czka prosta gwintowana gwint sto kowy CE S GE-R/M Przy³¹czka prosta gwintowana gwint sto kowy DIN 3900 gwint: BSPT sto kowy - DIN 2353 Form B metryczny sto kowy - DIN 2353 Form A Seria Gwint zewn. DIN PN Rura DIN bar œr. zewn. G SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod kg/100szt BLL 4 1/ ,5 16,0 4-LLR 1/ ,1 1/ ,0 14,5 6-LLR 1/8 8 1,5 BL 1/8 keg ,0 16,5 GE 8-LLR 1/8 keg. 1,8 1/ ,5 16,0 1/8 6 2,5 1/ ,5 6-LR 1/4 8 2,7 1/ ,0 20,0 8-LR 1/4 10 4,0 1/4 17 1/ ,4 3/ ,0 21,0 10-LR 3/8 12 5,7 3/ ,0 22,0 3/8 6,2 1/ ,0 24,0 12-LR 1/2 15 8,0 1/ ,0 25,0 15-LR 1/2 18 R 10,5 1/2 keg ,0 25,5 GE 18-LR 1/2 keg. 14,5 Seria Gwint zewn. DIN PN Rura DIN bar œr. zewn. M SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod kg/100szt ALL x ,5 26,0 16,0 14,5 4-LLM 6-LLM 8x1 1,2 8 M 10x1 keg ,0 16,5 GE 8-LLM 10x1 keg. 1,5 AL 1,8 6 M10x ,5 30,5 16,0 6-LM 10x1 2,7 M12x1, x1,5 3, ,0 20,0 8-LM 3, M14x1, x1,5 4,7 4,0 12 M16x1, ,0 37,0 21,0 22,0 GE10-LM 16x1,5 5, ,0 24,0 GE12-LM 6,2 15 M18x1, ,0 25,0 GE15-LM 18x1,5 10,5 8,0 18 M22x1,5 keg ,0 25,5 GE18-LM 22x1,5 keg. 14,5 Zgodnie z DIN

34 Przy³¹czka prosta gwintowana gwint cylindryczny CE S GE-LR Przy³¹czka prosta gwintowana gwint cylindryczny DIN 3901 DIN 2353 typ D gwint BSPP równoleg³y uszczelniany czo³owo DIN Seria ISO /DIN-ISO DIN PN Rura gw. zewn bar œr. zewn G SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod kg/100szt DL 1/ ,0 8,5 1/8 2,5 1/ ,5 10,0 1/4 4,0 3/ ,0 11,5 3/8 6 5,8 1/ ,5 12,0 6-LR 1/2 10,0 1/ ,5 8,5 1/8 3,2 1/ ,0 10,0 1/4 4,3 3/ ,0 11,5 3/8 8 5,9 1/ ,5 12,0 8-LR 1/2 9,9 1/8 25,5 10,5 1/ ,3 1/ ,0 11,0 1/4 5,0 3/ ,5 12,5 3/8 10 6,4 1/ ,0 14,0 GE10-LR 1/2 10,2 1/8 25,5 10,5 1/8 *) 1/ ,0 11,0 1/4 12 6,2 3/ ,5 12,5 3/8 7,0 1/ ,0 13,0 GE12-LR 1/2 10,1 3/ ,5 13,5 3/ ,2 1/ ,0 14,0 1/2 11,4 3/ ,0 15,0 GE15-LR 3/4 17,2 3/8 3/ ,6 1/2 27 1/2 14,2 3/ ,0 14,5 GE18-LR 3/4 18,5 1/2 1/ ,0 3/ ,0 16,5 3/4 G ,0 17,5 GE22-LR 1 28,9 19,6 1/2 1/2 G 3/4 33,0 16,5 3/4 28 G ,0 17,5 GE28-LR 1 27,0 *) 160 G11/ ,0 18,5 11/4 1/2 37,0 15,5 1/2 G 3/4 3/4 G ,0 16,5 GE35-LR 1 *) 35 G11/ ,0 17,5 11/4 46,5 G11/ ,0 19,5 35-LR 11/2 39,0 16,0 GE42-LR 1 G11/2 40,0 17,0 11/4 42 *) G11/2 A ,0 19,0 GE 42-LR 11/2 61,0 * Na Zgodnie zapytanie z DIN

35 Przy³¹czka prosta gwintowana gwint cylindryczny CE S GE-SR Przy³¹czka prosta gwintowana gwint cylindryczny DIN 3901 DIN 2353 typ D gwint BSPP równoleg³y uszczelniany czo³owo DIN Seria ISO /DIN-ISO DIN PN Rura gwint zewn bar œr. zewn G SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod kg/100szt DS 1/ ,0 11,0 1/8 4,0 1/ ,0 13,0 1/4 5,4 3/ ,0 15,0 3/8 6,3 1/ ,0 18,0 1/2 6 10,7 3/ ,0 20,0 6-SR 3/4 *) 1/ ,0 15,0 1/4 6,3 3/ ,5 15,5 3/8 8 8,2 1/ ,0 18,0 8-SR 1/2 10,8 1/ ,5 14,5 1/ ,3 3/ ,0 15,0 3/8 8,9 1/ ,5 17,5 GE10-SR 1/2 12,5 1/8 1/8 8,2 1/4 1/4 12 9,1 3/ ,0 17,0 3/8 10,0 1/ ,5 17,5 GE12-SR 1/2 13,5 1/4 34,0 16,0 1/4 *) 3/8 24 3/ ,0 1/ ,0 19,0 1/2 G 15,4 3/ ,0 21,0 3/4 14 G ,0 23,0 GE14-SR1 19,5 35,0 3/8 35,0 16,5 3/ ,6 1/ ,0 18,5 1/2 3/4A 30 39,0 GE16-SR 16,1 3/4 *) 1/2 1/2 20 G 3/4A 32 42,0 20,5 24,5 3/4 400 G1 41 GE20-SR1 25,3 38,7 G11/ ,0 22,5 11/4 20 G11/ ,0 25,5 20-SR 11/2 1/2 1/2 G 3/4A 45,0 21,0 *) 3/4 25 G ,0 GE25-SR1 45,5 49,4 G11/ ,0 23,5 11/ ,4 G11/ ,0 25-SR 11/2 46 GE30-SR1 58,0 *) 30 G11/ ,0 23,5 11/4 67,0 G11/ ,0 26,5 GE 30-SR 11/2 66,7 315 G11/4 54,0 23,0 11/ ,0 G11/2 A ,0 26,0 GE 38-SR 11/2 93,5 * Na Zgodnie zapytanie z DIN

36 Przy³¹czka prosta gwintowana gwint metryczny CE S GE-M Przy³¹czka prosta gwintowana gwint metryczny DIN 3901 DIN 2353 typ C gwint metryczny równoleg³y uszczelnienie czo³owe typ B wg DIN Seria ISO /DIN 13 T5-7 DIN PN Rura gwint zewn bar œr. zewn. M SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod kg/100szt CL 68 M10x ,0 23,0 10,0 8,5 8-LM12x1,5 6-LM10x1 2,5 M12x1,5 17 GE10-LM10x1,5 4, M16x1,5 M14x1, ,0 11,0 GE10-LM16x1,5 GE10-LM14x1,5 12 M14x1,5 M16x1, ,5 27,0 12,5 12,0 GE12-LM16x1,5 GE12-LM14x1,5 *) 15 M18x1, ,5 13,5 GE15-LM18x1,5 10,0 6,5 18 M22x1, ,0 14,5 GE18-LM22x1,5 13, M33x2 M26x1, ,0 34,0 16,5 GE22-LM26x1,5 GE28-LM33x2 19,0 35 M42x ,0 17,5 GE35-LM42x2 26,5 42 M48x ,0 19,0 GE42-LM48x2 44,0 CS 62,0 6 M12x1, ,0 13,0 6-SM12x1,5 6-SM14x1,5 *) 4, M16x1,5 M14x1, ,0 15,0 GE10-SM16x1,5 8-SM14x1,5 8,8 6,6 M14x1,5 M12x1, ,0 16,0 GE12-SM12x1,5 GE12-SM14x1,5 12 M18x1, ,0 17,0 GE12-SM18x1,5 11,0 *) 14 M20x1, ,0 19,0 GE14-SM20x1,5 15, M27x2 M22x1, ,0 42,0 18,5 20,5 GE16-SM22x1,5 GE20-SM27x2 16,5 25 M33x ,0 23,0 GE25-SM33x2 26,5 30 M42x ,0 23,5 GE30-SM42x2 49,0 69, M48x ,0 26,0 GE38-SM48x2 94,0 * Na Zgodnie zapytanie z DIN

37 Przy³¹czka prosta gwintowana gwint calowy z uszczelk¹ miêkk¹ CE S GE-R/M-WD Przy³¹czka prosta gwintowana gwint calowy z uszczelk¹ miêkk¹ DIN 3901 DIN 2353 typ D gwint BSPP równoleg³y uszczelnienie uszczelka miêkk¹ WD typ E, wg DIN 3852-T 11 materia³ (NBR, Viton) Uszczelka miêkka Seria ISO /DIN ISO DIN PN Rura gwint zewn. kg/ 2353 bar œr. zewn. G SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 d Kod 100szt L 6 1/ ,5 8 13,9 6-LR 1/8-WD 2,5 1/ ,0 8-LR 4,5 1/ ,0 18,9 GE10-LR 1/4-WD 4,7 3/ , ,9 GE12-LR 3/8-WD 6,9 1/ ,0 GE15-LR 11,5 1/ , ,9 GE18-LR 1/2-WD 13,2 22 3/ , ,9 39,9 GE22-LR GE28-LR 1 3/4-WD 18, ,9 11/ , ,9 GE35-LR 13/4-WD 42,2 S 11/ , ,9 GE42-LR 11/2-WD 56,9 6 1/ ,0 6-SR 5,0 1/ ,9 8-SR 1/4-WD 5,5 3/ ,0 GE10-SR 8,8 3/ , ,9 GE12-SR 3/8-WD 10,0 1/ , ,9 GE14-SR 1/2-WD 14,8 16 1/ , ,9 GE16-SR 1/2-WD 16,1 3/ ,5 23, ,9 39,9 GE20-SR GE25-SR 1 3/4-WD 25, ,5 11/ , ,9 GE30-SR 11/4-WD 63, G 11/2 A , ,9 GE 38-SR 11/2-WD 87,0 Seria ISO /DIN 13 T5-7 DIN PN Rura gwint zewn. kg/ 2353 bar œr. zewn. G SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 d Kod 100szt L 68 10x1 12x1, ,0 8,5 8 13,9 16,9 6-LM 8-LM 10x1,0-WD 12x1,5-WD 2, x1, ,0 18,9 GE10-LM 14x1,5-WD 4,9 4, x1,5 16x1, ,5 12, ,9 21,9 GE15-LM GE12-LM 18x1,5-WD 16x1,5-WD 9,5 6, x1, , ,9 GE18-LM 22x1,5-WD 13, x2 26x1, , ,9 39,9 GE28-LM GE22-LM 33x2,0-WD 26x1,5-WD 25,8 18, x2 42x ,0 17, ,9 49,9 GE42-LM GE35-LM 48x2,0-WD 42x2,0-WD 57,5 42,0 S 68 12x1,5 14x1, ,0 16,9 18,9 6-SM 8-SM 12x1,5-WD 14x1,5-WD 4, x1, ,0 21,9 GE10-SM 16x1,5-WD 6, x1, , ,9 GE12-SM 18x1,5-WD 10,9 8, x1, , ,9 GE 14-SM 20x1,5-WD 14, x2 22x1, ,5 20, ,9 31,9 GE16-SM GE20-SM 22x1,5-WD 27x2,0-WD 16, x , ,9 GE25-SM 33x2,0-WD 25, x , ,9 GE30-SM 42x2,0-WD 46,5 64, M 48x , ,9 GE38-SM 48x2,0-WD 88,9 37

38 Przy³¹czka prosta gwintowana gwint NPT CE S GE-NPT Przy³¹czka prosta gwintowana gwint NPT NPT (ANSI/ASME) B ) Seria DIN PN Rura Gwint zewn bar œr. zewn. NPT SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod kg/100szt LL 4 1/ ,0 4-LL 1/ ,4 1/ ,0 16,5 6-LL 1/8 8 1,6 L 1/8 NPT ,0 18,5 GE 8-LL 1/8 NPT 1,9 1/ ,5 17,0 1/8 2,5 1/ ,5 23,0 1/4 4,2 3/ ,0 24,5 3/8 6 5,1 1/ ,5 29,0 6-L 1/2 8,2 1/ ,0 18,0 1/8 3,7 1/ ,0 23,0 1/4 4,3 3/ ,0 24,0 3/8 8 6,0 1/ ,0 29,0 8-L 1/2 8,5 1/8 34,0 19,0 1/8 *) 1/ ,0 24,0 1/4 5,0 3/ ,0 25,0 3/8 6,5 1/ ,0 30,0 1/ ,5 3/ ,0 31,0 GE10-L 3/4 1/8 35,0 20,0 1/8 *) 1/4 1/4 5,9 3/ ,0 25,0 3/8 6,6 1/ ,0 30,0 1/2 12 3,75 3/ ,0 31,0 GE12-L 3/4 3/8 41,0 26,0 3/8 *) 1/2 24 1/2 11,5 3/ ,0 31,0 3/ ,0 37,0 GE15-L 1 NPT NPT 3/8 43,5 27,0 3/8 *) 1/2 1/2 13,5 3/ ,0 31,5 3/ NPT ,0 37,5 GE18-L 1 NPT NPT *) 3/8 50,0 33,5 3/8 20,0 1/2 45,0 28,5 1/2 *) 3/ ,0 33,5 3/ ,0 39,5 GE22-L NPT NPT 19,6 3/4 51,0 34,5 3/ ,0 39,5 NPT NPT 28,5 *) 28 1/ ,0 41,5 GE28-L 1/4 61,0 39,5 NPT NPT *) 35 1/ ,0 40,5 GE35-L 1/4 43,0 1/4 1/ *) 1/2 NPT ,0 42,0 GE42-L 1 1/2 NPT 61,5 * Na zapytanie 38

39 Przy³¹czka prosta gwintowana gwint NPT CE S GE-NPT Przy³¹czka prosta gwintowana gwint NPT NPT (ANSI/ASME B ) Seria DIN PN Rura Gwint zewn bar œr. zewn. NPT SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod kg/100szt S 1/ ,0 21,0 1/8 4,5 1/4 17 1/4 5,5 3/ ,0 28,0 3/8 6 7,0 1/ ,0 35,0 6-S 1/2 9,3 1/4 17 1/4 6,0 3/ ,0 28,0 3/8 8 7,4 1/ ,0 35,0 8-S 1/2 10,8 1/4 1/ ,1 3/ ,5 27,5 3/8 8,6 1/2 22 1/ ,4 3/ ,5 34,5 GE10-S 3/4 *) 1/4 1/4 9,6 3/8 45,5 29,5 3/8 10,0 1/2 22 1/ ,1 3/ ,5 34,5 GE12-S 3/4 17,0 3/8 49,0 31,0 3/8 12,5 1/2 24 1/2 16,0 3/ ,0 36,0 3/ NPT ,0 43,0 GE14-S 1 NPT NPT *) 3/8 49,0 30,5 3/8 *) 1/2 27 1/2 17,0 3/ ,0 35,5 3/ ,0 42,5 GE16-S 1 NPT NPT *) 1/2 1/2 24,6 3/ ,0 37,5 3/ ,5 GE20-S 1 NPT NPT 26,8 1/2 1/2 *) 3/4 64,0 40,0 3/ ,0 45,0 NPT NPT 47,4 50,3 1/4 46 1/ ,4 1/ ,0 46,0 GE25-S 1/2 3/4 67,0 40,5 3/4 72,0 45,5 NPT NPT 59,0 *) 1/4 46 1/ ,0 1/2 NPT ,0 46,5 GE30-S 1/2 NPT *) ,0 48,0 NPT 1/4 1/ ,5 1/2 NPT ,0 49,0 GE38-S 1 1/2 NPT 93,5 * Na zapytanie 39

40 Przy³¹czka prosta gwintowana gwint UNF CE S GE-UNF/UN Przy³¹czka prosta gwintowana gwint UNF, z o-ringiem NBR/viton SAE J514 ANSI B O - ring Seria DIN PN Rura Gwint zewn. kg/ 2353 bar œr. zewn. UNF/UN SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod 100szt L ,0 10,0 6-L 8-L 2,5 10 7/ GE10-L 7/ , / ,0 11,0 9/ ,2 5,6 3/ ,0 13,0 3/ ,6 7/ ,3 GE12-L 7/ ,1 3/ ,0 14,0 3/ ,7 7/ ,0 15,3 GE15-L 7/ ,0 3/ ,5 3/ ,1 7/8 14 UNF ,0 14,9 GE18-L 7/8 14 UNF 13,7 7/8 14 UNF 16,8 7/ / ,0 16,5 11/ UNF 18,8 18, / / GE22-L 15/ / , ,0 GE28-L 25,2 15/ / , ,6 15/ ,0 17,5 GE35-L 15/ ,0 S 15/8 12 UN ,0 19,0 GE42-L 15/8 12 UN 57, / ,0 15,0 GE10-S 8-S 7/ ,4 9/ ,0 14,5 9/ ,4 12 8,6 3/4 16 UNF ,0 17,5 GE12-S 3/4 16 UNF 10,9 3/ ,0 15,5 3/ ,5 7/ ,0 18,8 GE16-S 7/ ,4 3/ ,5 3/ ,0 7/8 14 UNF 20,8 7/ ,0 20,5 GE20-S 14 UNF 26,0 25, / ,0 23,0 GE25-S 11/ ,5 15/ / , ,3 15/8 UN ,0 23,5 GE30-S 15/8 UN 63, /8 12 UN ,0 26,0 GE38-S 15/8 12 UN 89,4 * Na zapytanie 40

41 Przy³¹czka kolankowa gwintowana gwint calowy sto kowy CE S WE-R Przy³¹czka kolankowa gwintowana gwint calowy sto kowy BSPT DIN 2353 typ G Seria DIN 3858 DIN PN Rura gwint zewn bar œr. zewn. G SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 Kod kg/100szt GLL 4 1/ ,0 4-LLR 1/ ,1 1/ ,0 9, LLR 1/8 8 2,7 GL 1/8 keg ,0 11,5 20 WE 8-LLR 1/8 keg. 3,2 1/8 20 1/8 6 3,4 1/ ,5 12,0 6-LR 1/4 5,7 1/8 24 1/8 5,3 1/ ,5 14,0 26 1/4 6,0 3/ ,5 15,0 27 3/8 8 8,2 1/ ,5 17, LR 1/ ,5 1/4 27 1/4 5,5 3/ /8 10 6,3 1/ ,5 15, LR 1/2 9,0 1/4 1/4 12 7,4 3/ ,0 17,0 28 3/8 7,5 1/ LR 1/ ,0 1/ ,0 21, LR 1/ ,4 GS 1/2 keg ,0 23,5 36 WE 18-LR 1/2 keg. 19,0 1/4 12 1/4 4,9 3/ /8 6 1/ ,0 16, SR 1/2 *) 1/4 1/4 6,9 3/ /8 8 7,9 1/ ,0 17, SR 1/ ,2 1/4 1/4 10 9,2 3/ /8 9,5 1/ ,0 17, SR 1/ ,1 3/ /8 11,5 1/ ,0 21,5 12-SR 1/2 13,0 3/8 31 3/ ,7 1/2 keg ,0 22,0 32 WE 14-SR 1/2 keg. 15, R 1/2 keg ,0 24,5 32 WE 16-SR 1/2 keg. 20,0 * Na Zgodnie zapytanie z DIN

42 Przy³¹czka kolankowa gwintowana gwint metryczny sto kowy CESWE-M Przy³¹czka kolankowa gwintowana gwint metryczny sto kowy; DIN 2353 typ F Seria DIN 158 DIN PN Rura gwint zewn bar œr. zewn. M SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 Kod kg/100szt FLL x1, ,0 9, LLM 4-LLM 8x1 1,7 8 10x1,0 keg ,5 20 WE 8-LLM 10x1 keg. 2,4 2,0 FL 68 10x1,0 12x1, ,0 14, LM 8-LM 10x1 12x1,5 3, x1, ,0 27 WE10-LM 14x1,5 4, x1, ,0 28 WE12-LM 16x1,5 5, x1, ,0 32 WE15-LM 18x1,5 13,6 8,0 FS 18 22x1,5 keg ,5 36 WE18-LM 22x1,5 keg. 18, x1,5 14x1, ,0 17, SM 8-SM 12x1,5 14x1,5 5,5 7,0 6301) x1,5 18x1, ,5 21,5 28 WE10-SM WE12-SM 16x1,5 18x1,5 11,8 9, x1,5 keg ,0 32 WE14-SM 20x1,5 keg. 15, M 22x1,5 keg ,5 32 WE16-SM 22x1,5 keg. 19,0 1) Je eli gwint wkrêcany jest w gwint wewnêtrzny sto kowy to PN 630, w innym przypadku PN 400 Zgodnie z DIN

43 Przy³¹czka kolankowa gwintowana gwint calowy cylindryczny CE S WE-R/M Przy³¹czka kolankowa gwintowana gwint calowy cylindryczny; DIN 2353 typ J uszczelnienie typ B, DIN 3852 T2 gwint metryczny cylindrtyczny uszczelnienei typ B, DIN 3852 T1 Seria ISO /DIN-ISO DIN PN Rura gwint zewn. kg/ 2353 bar œr. zewn. G SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 L 4 Kod 100szt JL /4A A ,5 30, LR 28-LR 26, /4A , LR 63,0 41,8 JS 42 11/2A , WE 42-LR 94, /4A A ,5 30, SR 25-SR 32, /4A , WE 30-SR 87,4 63, G 11/2A , WE 38-SR 122,5 Seria ISO /DIN 13 T5-T7 DIN PN Rura gwint zewn. kg/ 2353 bar œr. zewn. M SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 L 4 Kod 100szt HL u2,0 26u1, ,5 27, LM 22-LM 41,8 26, u2,0 42u2, ,0 34, WE 42-LM 35-LM 94,7 63,0 HS u2,0 33u2, ,0 26, SM 20-SM 63,1 32, u2, , WE 30-SM 87, M 48u2, , WE 38-SM 122,5 Zgodnie z DIN

44 Przy³¹czka kolankowa gwintowana gwint NPT CES WE-NPT Przy³¹czka kolankowa gwintowana gwint calowy sto kowy NPT ANSI/ASME B Seria DIN PN Rura gwint zewn bar œr. zewn. NPT SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 Kod kg/100szt LL 4 1/ ,0 4-LL 1/ ,0 1/ , LL 1/8 8 2,3 L 1/8 NPT ,5 20 WE 8-LL 1/8 NPT 3,3 1/8 20 1/8 4,2 1/ /4 6 4,5 3/ , L 3/8 6,0 1/8 24 1/8 8 1/ , L 1/ ,7 1/ ,0 27 1/4 10 8,5 3/ L 3/8 9,8 1/4 1/4 11,4 3/ / ,0 1/ ,0 12-L 1/ ,1 1/ , L 1/ ,4 1/2 NPT ,5 36 WE 18-L 1/2 NPT 17,1 22 3/ , L 3/ , L 1 NPT 23, ,4 1/ , L 11/ ,7 S 1/2 NPT ,0 61 WE 42-L 11/2 NPT 84,5 1/ /4 7,1 3/ /8 6 8,2 1/ , S 1/2 1/4 27 1/4 9,9 3/ /8 8 10,7 1/ , S 1/ ,3 1/4 27 1/ ,7 3/ , S 3/8 14,9 1/4 27 1/4 16,6 3/ / ,3 1/ , S 1/2 19,7 3/8 28 3/ ,9 1/2 NPT ,0 34 WE 14-S 1/2 NPT 17,5 16 1/ , S 1/ ,8 3/ , S 3/ , S 1 NPT 31, ,0 1/4 NPT ,5 54 WE 30-S 11/4 NPT 82, /2 NPT ,0 61 WE 38-S 11/2 NPT 117,5 44

45 Przy³¹czka T gwintowana CE S TE-R/M Przy³¹czka T gwintowana DIN 3906 Gwinty: calowy sto kowy DIN 2353 typ N metryczny sto kowy DIN 2353 typ M Seria DIN 3858 DIN PN Rura gwint zewn bar œr. zewn. G SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 Kod kg/100szt NLL 4 1/ ,0 4-LLR 1/ ,6 1/ , LLR 1/8 8 3,6 NL 1/8 keg ,5 20 TE 8-LLR 1/8 keg. 4,2 6 1/ , LR 1/8 8 5,2 1/ , LR 1/ ,2 1/ , LR 1/4 12 9,3 3/ , LR 3/ ,9 1/ , LR 1/ ,1 NS 1/2 keg ,5 36 TE 18-LR 1/2 keg. 29,6 6 1/ , SR 1/4 8 10,1 1/ , SR 1/4 11,3 6301) 10 3/ ,5 10-SR 3/ ,6 3/ , SR 3/ ,7 3/8 keg ,0 32 TE 14-SR 1/2 keg. 23, R 1/2 keg ,5 32 TE 16-SR 1/2 keg. 33,9 Seria DIN 158 DIN PN Rura gwint zewn. kg/ 2353 bar œr. zewn. M SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 Kod 100szt MLL x1, ,0 9, LLM 4-LLM 8x1 2,6 8 10x1,0 keg ,5 20 TE 8-LLM 10x1 keg. 3,6 ML 4, x1,0 12x1, ,0 14, LM 8-LM 10x1,0 12x1,5 5, x1, , LM 14x1,5 7, , LM 16x1,5 13,9 9, x1,5 22x1,5 keg ,0 23, TE 15-LM 18-LM 18x1,5 22x1,5 keg. 20,1 MS 29, x1,5 12x1, ,0 16, LM 8-LM 12x1,5 14x1,5 10,1 11,3 6301) x1,5 16x1, ,5 17, LM 12-LM 16x1,5 18x1,5 16, x1,5 keg ,0 32 TE 14-LM 20x1,5 keg. 18,7 23, M 22x1,5 keg ,5 32 TE 16-LM 22x1,5 keg. 33,9 1) Je eli gwint wkrêcany jest w gwint wewnêtrzny sto kowy to PN 630, w innym przypadku PN 400 Zgodnie z DIN

46 Przy³¹czka T gwintowana CE S TE-R/M Przy³¹czka T gwintowana DIN gwinty: 3907 calowy uszcelnienie cylindrycznybspp typ B, DIN DIN T typ P uszczelnienie metryczny, cylindryczny typ B, DIN 3852 DIN T typ O Seria ISO /DIN-ISO DIN PN Rura gwint zewn. kg/ 2353 bar œr. zewn G SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 Kod 100szt PL /4A A ,5 30, TE28-LR TE22-LR 38, /4A ,5 34 TE35-LR 93,1 54,4 PS /2A ,0 39 TE42-LR 140, /4A A ,5 30, TE25-SR TE20-SR 92,1 49, /4A ,5 34 TE30-SR 121, G 11/2A ,0 39 TE38-SR 172,2 Seria ISO /DIN 13 T5-T7 DIN PN Rura gwint zewn. kg/ 2353 bar œr. zewn. M SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 Kod 100szt OL x1,5 33x ,5 30, TE22-LM TE28-LM 38, x ,5 34 TE35-LM 54, x ,0 39 TE42-LM 140,8 93,1 OS x2 33x ,5 30, TE20-SM TE25-SM 49, x ,5 34 TE30-SM 121,7 92, M 48x ,0 39 TE38-SM 172,2 Zgodnie z DIN

47 Przy³¹czka T gwintowana gwint NPT CE S TE-NPT Przy³¹czka T gwintowana Gwint sto kowy: NPT ANSI/ASME B NPT Seria DIN PN Rura Gwint zewn bar œr. zewn. NPT SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 Kod kg/100szt LL 4 1/ ,0 4-LL 1/ / , LL 1/8 8 L 1/8 NPT ,5 20 TE 8-LL 1/8 NPT *) 6 1/ , L 1/8 8 5,0 1/ , L 1/ ,3 1/ ,0 10-L 1/4 12 9,0 3/ , L 3/ ,9 1/ , L 1/ ,5 1/2 NPT ,5 36 TE 18-L 1/2 NPT 29,5 22 3/ , L 3/ , L 1 NPT 35 1/ , L 11/ S 1/2 NPT ,0 61 TE 42-L 11/2 NPT *) 6 1/ , S 1/4 8 9,4 1/ ,0 8-S 1/ ,4 3/ ,5 10-S 3/ ,7 3/ , S 3/ ,4 1/2 NPT ,0 34 TE 14-S 1/2 NPT 24,2 16 1/ , S 1/ ,7 3/ , S 3/ , S 1 NPT 30 1/4 NPT ,5 54 TE 30-S 11/4 NPT *) /2 NPT ,0 61 TE 38-S 11/2 NPT *) * Na zapytanie 47

48 Przy³¹czka TL gwintowana CE S LE-R/M Przy³¹czka TL gwintowana DIN 3913 Gwinty: calowy sto kowy BSPT DIN 2353 typ AB metryczny sto kowy DIN 2353 typ AA Seria DIN 3858 DIN PN Rura gwint zewn bar œr. zewn. G SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 Kod kg/100szt ABLL 4 R 1/8 keg ,0 17 LE 4-LLR 1/8 keg. 2, / , LLR 1/8 8 3,1 ABL 1/8 keg ,5 20 LE 8-LLR 1/8 keg. 4,2 6 1/ , LR 1/8 8 5,3 1/ , LR 1/ ,5 1/ , LR 1/ ,0 3/ , LR 3/ ,0 1/ , LR 1/ ,7 ABS 1/2 keg ,5 36 LE 18-LR 1/2 keg. 29,6 6 1/ , SR 1/4 8 9,7 1/ , SR 1/4 12,8 6301) 10 3/ ,5 10-SR 3/ ,2 3/ , SR 3/ ,4 1/2 keg ,0 32 LE 14-SR 1/2 keg. 24, R 1/2 keg ,5 32 LE 16-SR 1/2 keg. 32,0 Seria DIN 158 DIN PN Rura gwint zewn. kg/ 2353 bar œr. zewn. M SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 Kod 100szt AALL x1, ,0 9, LLM 4-LLM 8x1 2,5 8 10x1,0 keg ,5 20 LE 8-LLM 10x1 keg. 3,1 AAL 4, x1,5 10x1, ,0 12, LM 8-LM 10x1,0 12x1,5 5, x1, , LM 14x1,5 10,0 7, x1,5 18x1, ,0 21, LM 15-LM 16x1,5 18x1,5 12, x1,5 keg ,5 36 LE 18-LM 22x1,5 keg. 16,7 AAS 29, x1,5 12x1, ,0 16, SM 8-SM 12x1,5 14x1,5 12,8 9,7 6301) x1,5 16x1, ,5 21, SM 12-SM 16x1,5 18x1,5 17, x1,5 keg ,0 32 LE 14-SM 20x1,5 keg. 24,4 24, M 22x1,5 keg ,5 32 LE 16-SM 22x1,5 keg. 32,0 1) Je eli gwint wkrêcany jest w gwint wewnêtrzny sto kowy to PN 630, w innym przypadku PN 400 Zgodnie z DIN

49 Przy³¹czka TL gwintowana CE S LE-R/M Przy³¹czka TL gwintowana DIN 3914 Gwint: calowy, cylindryczny BSPP DIN 2353 typ BB Uszczelnienie typ B, DIN 3852 T2 metryczny, cylindryczny DIN 2353 typ BA Uszczelnieni typ B, DIN 3852 T1 Seria ISO /DIN-ISO DIN PN Rura gwint zewn. kg/ 2353 bar œr. zewn. G SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 Kod 100szt BBL /4A A ,5 30, LE22-LR LE28-LR 37, /4A ,5 34 LE35-LR 84,4 54,5 BBS 42 11/2A ,0 39 LE42-LR 124, /4A A ,5 30, LE25-SR LE20-SR 89,1 47, /4A ,5 34 LE30-SR 122, G 11/2A ,0 39 LE38-SR 171,2 Seria ISO /DIN 13 T5-T7 DIN PN Rura gwint. zewn. kg/ 2353 bar œr. zewn M SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 Kod 100szt BAL x1,5 33x ,5 30, LE22-LM LE28-LM 54,5 37, x2 48x ,5 40, LE35-LM LE42-LM 124,0 84,4 BAS x2 27x ,5 30, LE20-SM LE25-SM 47, x ,5 34 LE30-SM 122,7 89, M 48x ,0 39 LE38-SM 171,2 Zgodnie z DIN

50 Przy³¹czka TL gwintowana gwint sto kowy NPT CE S LE-NPT Przy³¹czka TL gwintowana Gwint sto kowy: NPT ANSI/ASME B Seria DIN PN Rura Gwint zewn bar œr. zewn. NPT SW 2 SW 1 L 1 L 2 L 3 Kod kg/100szt LL 4 1/ ,0 4-LL 1/ ,5 1/ , LL 1/8 8 3,4 L 1/8 NPT ,5 20 LE 8-LL 1/8 NPT 4,4 6 1/ , L 1/8 8 5,2 1/ , L 1/ ,7 1/ , L 1/4 12 9,0 3/ , L 3/ ,1 1/ , L 1/ ,1 1/2 NPT ,5 36 LE 18-L 1/2 NPT 28,9 22 3/ , L 3/ , L 1 NPT 34, ,5 1/ , L 11/ ,0 S 1/2 NPT ,0 61 LE 42-L 11/2 NPT 91,6 6 1/ , S 1/4 8 10,3 1/ , S 1/ ,3 3/ ,5 10-S 3/ ,6 3/ , S 3/ ,7 1/2 NPT ,0 33 LE 14-S 1/2 NPT 23,8 16 1/ , S 1/ ,0 3/ , S 3/ , S 1 NPT 44, ,1 1/4 NPT ,5 54 LE 30-S 11/4 NPT 89, /2 NPT ,0 61 LE 38-S 11/2 NPT 132,0 50

51 Przy³¹czka prosta z gwintem wewnêtrznym calowym CE S GAI-R Przy³¹czka prosta Gwint wewnêtrzny calowy BSPP Seria DIN-ISO DIN PN Rura gwint wewn bar œr. zewn G SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod kg/100szt L 1/ ,0 1/8 6 2,7 1/ LR 1/4 8 *) 1/ ,0 8-LR 1/ ,0 1/ ,0 GAI10-LR 1/4 6,0 3/ ,0 3/8 12 8,8 1/ ,0 GAI12-LR 1/2 3/ ,0 3/8 15 *) 1/ ,0 GAI15-LR 1/2 11,3 3/ ,5 3/8 18 *) 1/ ,5 GAI18-LR 3/4 15,1 22 G 3/ ,5 GAI22-LR 3/ G ,0 GAI28-LR 1 27, ,1 G11/ ,0 GAI35-LR 11/ ,8 S G11/ ,5 GAI42-LR 11/2 76,0 1/ ,0 1/8 6 *) 1/ SR 1/4 8 4,9 1/ ,0 8-SR 1/ ,9 3/ ,5 GAI10-SR 3/8 10,0 1/ ,5 1/4 *) 3/ ,5 3/ ,2 1/ ,5 GAI12-SR 1/2 14 *) 1/ ,0 GAI14-SR 1/2 14,8 16 1/ ,5 GAI16-SR 1/2 17,5 3/ ,5 3/ ,5 1/ ,5 1/2 20 G 24,8 3/ ,5 GAI20-SR 3/4 25 G ,5 GAI25-SR 1 30,0 46, G11/ ,0 GAI30-SR 11/ ,9 G11/ ,5 GAI38-SR 11/2 89,0 * Na zapytanie 51

52 Przy³aczka prosta z gwintem wewnêtrznym metrycznym CE S GAI-M Przy³¹czka prosta Gwint wewnêtrzny metryczny Seria DIN 13 T5-T7 DIN PN Rura gwint wewn bar œr. zewn. M SW 2 SW 1 L 1 L 2 Kod kg/100szt L 68 M10x1 M12x1, ,0 19,5 8-LM 6-LM 12x1,5 10x1 2,6 10 M14x1, ,0 10-LM 14x1,5 6,0 5,0 315 M16x1,5 M18x1, ,0 18x1,5 16x1,5 9,5 9, M18x1,5 M20x1, ,0 12-LM 15-LM 20x1,5 18x1,5 11,0 18 M22x1, ,5 GAI 18-LM 22x1,5 15,7 11, M33x2 M26x1, ,5 37,5 22-LM 28-LM 26x1,5 33x2 21,5 35 M42x ,5 35-LM 42x2 62,0 32,0 S 42 M48x ,0 GAI 42-LM 48x2 78,0 68 M12x1,5 M14x1, ,0 6-SM 8-SM 12x1,5 14x1,5 5, M16x1, ,5 10-SM 16x1,5 10,2 6,9 12 M18x1, ,5 27,5 12-SM 18x1,5 12,5 11,0 14 M20x1, ,0 GAI 14-SM 20x1,5 14, M27x2 M22x1, ,5 34,5 16-SM 20-SM 22x1,5 27x2 17,5 25 M33x ,0 25-SM 33x2 46,6 30,7 30 M42x ,5 GAI 30-SM 42x2 76, M48x ,0 GAI 38-SM 48x2 92,0 52

53 CES MAV-R Przy³¹czka manometryczna CE S C-MAVE Przy³¹czka manometryczna nastawna Przy³¹czka manometryczna z pierœcieniem uszczelniaj¹cym gwint wewnêtrzny calowy BSPP Przy³¹czka manometryczna nastawna z pierœcieniem uszczelniaj¹cym i sto kiem z o-ringiem gwint wewnêtrzny - calowy pierœcieñ uszczelniaj¹cy C-DKI pierœcieñ uszczelniaj¹cy C-DKI CE S MAV-R Seria DIN-ISO DIN PN Rura gwint wewn. kg/ 2353 bar œr. zewn. d 1 L 1 d 2 L 3 SW 1 SW 2 h Kod 100szt. L 6 1/ LR 4,5 1/ , LR 5,4 1/4 39, LR 5,8 1/ ,3 S 1/2 40,5 3,5 14, ,5 MAV 12-LR 1/2 8,1 6 1/2 8 45, SR 10,0 1/ , SR 10,6 1/ SR 11,9 1/2 14 G SR 13,0 1/2 47,5 4,0 20, ,0 MAV 14-SR 13,5 CE S C-MAVE Seria DIN-ISO DIN PN Rura gwint wewn. kg/ 2353 bar œr. zewn. d 1 L 1 d 2 L 3 SW 1 SW 2 h o-ring Kod 100szt L LR 8-LR 1, ,5 MAVE10-LR 1,9 1,6 12 1/4ý S 38 3,5 14, ,5 9 x1,5 MAVE12-LR 2, SR 8-SR 1, ,5 MAVE10-SR 2,8 2,1 12 1/2ý 47 4,0 20, ,0 9 x1,5 MAVE12-SR 2, SR 1/ SR 1,6 1/ ,5 MAVE10-SR 1,9 1/4 12 G 1/4ý 38 3,5 14, ,5 9 x1,5 MAVE12-SR 2,5 1/4 3,4 53

54 Przy³¹czka redukcyjna serii L (lekka ) z zaciêtym jednostronnie pierœcieniem CE S KOR-L Przy³¹czka redukcyjna Seria L z zaciêtym jednostronnie pierœcieniem Rura PN œr. zewn. Seria bar Da 1 Da 2 d 1 L 1 L 2 SW 4 SW 1 SW 2 Kod kg/100szt L 8 14x1,5 40,0 25, KOR 8/ 6-L 3, x1,5 40,5 42,0 26,0 27, KOR 10/ 6-L 8-L 4,5 5, ,5 42,0 27, L 8-L 5, x1,5 43,0 28, KOR 12/10-L 6,6 6, ,5 42,0 27, L 8-L 7, ,0 28, /10-L 9,0 8, x1,5 43,5 29, KOR 15/12-L 9, ,0 44,5 29, L 8-L 10, , /10-L 12,2 11, x1,5 45,0 46,5 30,5 31, KOR 18/12-L 18/15-L 12,9 15, ,0 45,5 30, L 8-L 15, , /10-L 15,9 15, ,0 47,5 31, /12-L 22/15-L 16, x2 49,0 32, KOR 22/18-L 19,2 21, ,5 47,0 32, L 8-L 18, , /10-L 20,4 19, ,5 49,0 33,0 34, /12-L 28/15-L 21, , /18-L 23, x2 52,0 33, KOR 28/22-L 25,7 28, ,0 53,5 38, L 8-L 10 54, /10-L *) ,0 55,5 39,5 40, /12-L 35/15-L 34, ,5 40, /18-L 36, /22-L 39, x2 58,5 42, KOR 35/28-L 41,5 41, ,5 55,0 40, /10-L 42/12-L 15 56,5 41, /15-L 18 57,5 41, /18-L *) /22-L 53, ,5 43, /28-L 53, M 52x2 63,5 42, KOR 42/35-L 56,9 63, * Na zapytanie 54

55 Przy³¹czka redukcyjna serii S (ciê ka ) z zaciêtym jednostronnie pierœcieniem CES KOR-S Przy³¹czka redukcyjna Seria S z zaciêtym jednostronnie pierœcieniem Rura PN œr. zewn. S 8 16x1,5 44,0 29, KOR 8/ 6-S 5, x1,5 46,5 48,5 31,5 33, KOR 10/ 6-S 8-S 6,9 7, ,0 48,0 31,0 33, S 8-S 7, x1,5 48,5 32, KOR 12/10-S 8,4 9, ,0 35, S 8-S 10, ,5 34, /10-S 10, x1,5 52,5 36, KOR 14/12-S 12,0 12, ,0 36, S 8-S 12, ,5 35, /10-S 12, ,5 37, /12-S 14, x1,5 57,0 39, KOR 16/14-S 15,1 16, ,5 41, S 8-S 18, /10-S 20, ,0 41, /12-S 21, , /14-S 21, x2 60,5 42, KOR 20/16-S 23,4 25, ,0 44, S 8-S /10-S *) 12 59,5 43, /12-S 35, , /14-S 35, ,0 44, /16-S 37, x2 68,0 46, KOR 25/20-S 38,7 44, ,5 48, S 8-S *) /10-S 40, ,0 48, /12-S 41, , /14-S *) 41, ,5 70,5 49, /16-S 30/20-S 46, x2 75,5 51, KOR 30/25-S 50,5 63, ,5 54, S 8-S /10-S *) 12 70,0 54, /12-S 61, , /14-S *) 58, ,5 76,5 55, /16-S 38/20-S 62, ,5 55, /25-S 71, M 52x2 82,5 56, KOR 38/30-S 82,5 85,9 Seria bar Da 1 Da 2 d 1 L 1 L 2 SW 4 SW 1 SW 2 Kod kg/100szt * Na zapytanie 55

56 Przy³¹czka redukcyjna serii L (lekka ) ze sto kiem CE S RED-L Przy³¹czka redukcyjna ze sto kiem i o-ringiem wg. DIN 3865 Seria L - lekka O - ring Rura PN œr. zewn. o-ring kg/ Seria bar Da 1 Da 2 d 1 L 1 L 2 SW 1 SW 2 SW 3 o-ring Kod. 100szt L 8 14x1, , x1,5 RED 8/ 6-L 3, M 16x1, , ,5x1,5 RED 10/ 6-L 8-L 4,9 5, M 18x1, , x1,5 6-L 8-L 6, ,0 19 RED 12/10-L 7,0 6, M 22x1, , x2 6-L 8-L 5, /10-L 10,7 9, ,5 22 RED 15/12-L 11, M 26x1, , x2 6-L 8-L 11, RED18/10-L 12,8 12, ,0 30, RED18/12-L RED18/15-L 17,2 19, M 30x , x2 8-L 6-L 17,6 16, , /10-L 22/12-L 17, , /15-L 18, ,5 32 RED 22/18-L 20,8 24, M 36x x2 8-L 6-L , /10-L 28/12-L 15 51, /15-L 18 52, /18-L ,0 36 RED 28/22-L 29, M 45x , x2,5 6-L 8-L (33,2) /10-L (34,2) (33,7) ,0 38, /15-L 35/12-L (35,3) , /18-L 37, /22-L 39, ,5 41 RED 35/28-L 41,6 42, M 52x , x2,5 6-L 8-L (51,2) /10-L (52,3) (51,8) ,5 42, /12-L 42/15-L (53,4) , /18-L (55,1) /22-L 60, , /28-L 66, ,0 50 RED 42/35-L 68,0 69,5 56

57 Przy³¹czka redukcyjna serii S ( ciê ka ) ze sto kiem CE S RED-S Przy³¹czka redukcyjna ze sto kiem i o-ringiem wg DIN 3865 Seria S - ciê ka Rura PN œr. zewn. kg/ Seria bar Da 1 Da 2 d 1 L 1 L 2 SW 1 SW 2 SW 3 O-ring Kod 100szt S 8 16x1, , x1,5 RED 8/ 6-S 3, M 18x1, , ,5x1,5 RED 10/ 6-S 8-S 7,2 7, M 20x1, , x1,5 6-S 8-S 8, ,5 22 RED 12/10-S 10,7 9, M 22x1, , x2 8-S 6-S (9,9) (9,2) , RED 14/10-S 14/12-S (11,0) (11,9) M 24x1, , x2 6-S 8-S 12, RED16/10-S 14, ,5 33, RED16/12-S RED16/14-S (16,3) 15, M 30x , ,3x2,4 6-S 8-S 18, /10-S 20,6 20, ,5 37, /12-S 20/14-S (23,2) 21, ,5 30 RED 20/16-S 25, M 36x , ,3x2,4 6-S 8-S 30, /10-S 33,2 31, ,0 39, /12-S 25/14-S (35,1) 33, , RED 25/16-S 25/20-S 37,3 43, M 42x , ,3 x2,4 6-S 8-S (42,9) /10-S 43,6 43, ,5 45, /12-S 30/14-S (46,1) 44, , /16-S 30/20-S 48, ,0 46 RED 30/25-S 53,6 67, M 52x , ,3x2,4 6-S 8-S (70,8) /10-S (71,0) , /12-S (71,4) , /14-S (74,3) 72, , /16-S 38/20-S 77, , /25-S 81, ,0 50 RED 38/30-S 85,0 87,8 57

58 Przy³¹czka prosta redukcyjna CE S GR Przy³¹czka prosta redukcyjna Rura PN œr. zewn. Seria bar Da 1 Da 2 SW 2 SW 1 SW 3 L 1 L 2 Kod kg/100szt L ,0 11,0 GR 8/ 6-L 4, ,0 12,0 GR 10/ 6-L 8-L 5, ,0 13,0 8-L 6-L 7,0 6, ,0 14,0 GR 12/10-L 8, ,5 14,0 6-L 8-L 10, /10-L 11,0 10, ,5 15,0 GR 15/12-L 12, ,0 14,5 18/10-L 8-L 14,5 11, ,0 47,5 15,5 16,5 GR 18/12-L 18/15-L 16,0 17, ,0 49,0 17,5 18,5 22/12-L 22/15-L 20, ,0 18,0 GR 22/18-L 22,0 25, ,5 51,0 18,5 19,5 28/10-L 28/15-L 25, ,0 19,0 28/18-L 30,7 29, ,0 21,0 GR 28/22-L 30, ,0 21,0 GR 35/28-L 45, ,5 66,5 22,5 21,5 GR 42/28-L 42/35-L S *) ,0 18,0 GR 8/ 6-S 7, ,0 17,5 GR 10/ 6-S 8-S 10,0 9, ,0 19,5 6-S 8-S 10, ,0 19,0 GR 12/10-S 12,5 11, ,0 20,5 GR 14/10-S 14/12-S 12,5 16, ,5 54,0 20,0 16/10-S 16/12-S 18, ,0 21,5 GR 16/14-S 19,0 21, ,5 22,0 20/12-S 20/10-S 28,0 27, ,5 23,5 23,0 GR 20/14-S 20/16-S 30,0 31, ,5 71,0 22,5 25,5 GR 25/16-S 25/20-S 55,2 56, ,0 77,0 26,0 26,5 GR 30/20-S 30/25-S 77,8 80, ,0 29,5 GR 38/30-S 86,9 * Na zapytanie 58

59 Redukcja gwintowana CE SRI-WD Gwint cylindryczny BSPP z uszczelk¹ miêkk¹ NBR, Viton typ (a) typ (b) RI (a) Gwint zewn. Gwint wewn. 3/8 1/8 22, RI 3/8WDx 1/8 4,0 1/2 1/8 1/2WDx 1/8 6,6 1/2 1/ RI 1/2WDx 1/4 5,7 3/4 1/4 3/4WDx 1/4 10,4 3/4 3/ RI 3/4WDx 3/8 8,7 1/4 x 1/4 19,5 3/8 12 x 3/8 1 18,7 1/ RI 1 WD x 1/2 14,7 11/4 1/2 14 x 1/2 31,7 11/4 3/ RI 11/4WD x 3/4 26,4 11/2 1/2 14 x 1/2 47,0 11/2 3/4 16 x 3/4 G 42,7 11/2 A G RI 11/2WD x 1 34,2 G d 1 L 1 L 2 SW 1 d 3 L 3 Kod. kg/100szt RI (b) Uszczelka miêkka C-DR NBR, Viton Gwint zewn. Gwint wewn. kg/ d 1 L 1 L 2 SW 1 d d 3 L 3 Kod 100szt 1/8 1/ /8WDx 1/4 3,9 1/8 3/ ,0 RI 1/8WDx 3/8 6,4 1/4 1/ ,0 1/4WDx 1/8 3,8 1/4 3/ ,0 1/4WDx 3/8 6,8 1/4 1/ ,0 1/4WDx 1/2 8,7 1/4 3/ ,0 RI 1/4WDx 3/4 17,5 3/8 1/ ,0 3/8WDx 1/4 7,0 3/8 1/ ,0 3/8WDx 1/2 9,4 3/8 3/ ,0 RI 3/8WDx 3/4 18,3 1/2 3/ ,0 1/2WDx 3/8 9,2 1/2 3/ ,0 1/2WDx 3/4 18,6 1/ ,5 1/2WDx 1 22,0 1/2 11/ ,5 RI 1/2WDx 11/4 48,7 3/4 1/ ,0 3/4WDx 1/2 14,4 3/ ,5 3/4WDx 1 24,0 3/4 11/ ,5 3/4WDx 11/4 48,1 3/4 11/ ,5 RI 3/4WDx 11/2 56,0 3/ ,0 x 3/4 28,0 11/ ,5 x 11/4 1 51,3 11/ ,5 RI 1 WD x 11/2 58,5 11/ ,5 x 1 45,8 11/4 11/ ,5 RI 11/4WD x 11/2 60,2 G 11/2 A G 11/ ,5 RI 11/2WD x 11/4 54,4 59

60 Adaptor z nakrêtk¹ i pieœcieniem DIN 2353 CE S EVGE-R/M Adaptor z nakrêtk¹ i zaciêtym jednostronnie pieœcieniem wg DIN 2353 typ CB / typ CA gwint: zewnêtrzny cylindryczny BSPP metryczny cylindryczny Uszcelnienie typ B, DIN 3852 T1/T2 Uwaga: uszczelnienie elementu nastêpuje poprzez dokrêcenie kluczem nakrêtki o 1/2 obrotu powy ej wyczuwalnego oporu przy rêcznym dokrêceniu Seria Rura ISO /DIN-ISO DIN PN œr. zewn gwint zewn bar Da d 1 G SW 2 SW 1 L Kod kg/100szt CBL 6 12x1,5 1/8A ,5 6-LR 1/8 8 14x1, ,0 8-LR 2,3 1/ x1, LR 5,0 1/4 1/4A 19 27,5 6,5 1/ x1,5 3/8A ,0 12-LR 7,4 3/ x1, ,0 15-LR 8,5 1/ x1,5 1/2A ,5 EVGE 18-LR 13,0 1/2 13, x2 3/4A ,0 22-LR 3/ x2 1 A ,5 28-LR 1 18, x2 11/4A ,5 35-LR 38,0 11/ x2 11/2A ,0 EVGE 42-LR 44,1 CBS 11/2 63,4 6 14x1, ,0 6-SR 1/4 8 16x1,5 1/4A ,0 8-SR 5,0 1/ x1, ,5 10-SR 5,6 3/8 3/8A 22 34,0 8,4 3/ x1, ,5 12-SR 9,2 1/ x1,5 1/2A ,5 EVGE 14-SR 9,6 1/2 14,7 1/2A 27 36,5 1/ x1, ,5 16-SR 16,5 3/ x2 3/4A ,0 20-SR 20,2 3/ x ,0 25-SR 28,6 1 A SR 1 49, x2 11/4A ,5 EVGE 38-SR 70,7 11/4 73, M 52x2 G 11/2A ,0 EVGE 38-SR 11/2 95,7 Gwint metryczny cylindryczny Seria Rura ISO /DIN 13 T5-T7 DIN PN œr. zewn gwint zewn bar Da d 1 M 1 SW 2 SW 1 L Kod kg/100szt CAL 6 12x1,5 10x ,5 6-LM 2, x1,5 12x1, ,0 8-LM 3, x1,5 18x1,5 16x1,5 14x1, ,5 27,5 12-LM 10-LM 6,5 4, x1,5 22x1,5 22x1,5 18x1, ,5 EVGE 18-LM 15-LM 13,0 9, x2 26x1, ,0 22-LM 17, x2 45x2 42x2 33x ,5 34,5 35-LM 28-LM 45,3 26,7 CAS 42 52x2 48x ,0 EVGE 42-LM 63,5 6 14x1,5 12x1, ,0 6-SM 4, x1,5 16x1,5 14x1,5 16x1, ,0 31,5 10-SM 8-SM 8,1 5, x1,5 20x1,5 20x1,5 18x1, ,0 34,0 EVGE 14-SM 12-SM 14,1 10, x2 24x1,5 22x1,5 27x ,5 43,0 20-SM 16-SM 25,6 16, x2 36x2 42x2 33x ,5 48,0 EVGE 30-SM 25-SM 66,6 43, M 52x2 M 48x ,0 EVGE 38-SM 89,4 60

61 Adaptor z nakrêtk¹ i pieœcieniem z gwintem zewn. i uszczelk¹ miêkk¹ CE S EVGE-R/M-WD Adaptor z nakrêtk¹ i zaciêtym jednostronnie pieœcieniem z gwintem zewn. i uszczelk¹ miêkk¹ (NBR, Viton) DIN 2353 typ CB/CA Gwint: calowy, cylindryczny BSPP metryczny, cylindryczny uszczelnienie poprzez uszczelkê miêkk¹ typu E wg DIN 3852-T11 uszczelka miêkka C-DR Seria Rura ISO /DIN-ISO DIN PN œr. zewn. gwint zewn. kg/ dp bar D d 1 G/M SW 1 SW 2 L 1 L 2 L 3 d Rura 100szt CBL 6 12x1,5 1/8 8 14x1, , LR 1/8-WD 2,5 1/ x1, ,0 18,0 8-LR 4,5 1/ LR 5,8 1/ x1, ,5 19 1/4-WD 3/ ,0 20, LR 3/8-WD 6,5 1/ x1,5 32,0 19,5 15-LR 11,6 1/ ,5 20, EVGE 18-LR 1/2-WD 13, x2 3/ x ,0 34,5 22,5 23, LR 28-LR 1 3/4-WD 17, x2 24,8 11/ x ,5 27, LR 11/4-WD 40,7 CBS 11/ ,0 28, EVGE 42-LR 11/2-WD 45,1 6 14x1,5 1/4 8 16x1, ,0 6-SR 5,1 1/ x1, ,0 18, SR 1/4-WD 4,8 3/ ,5 10-SR 8,3 3/ x1, , /8-WD 7,3 1/ x1, ,5 20,0 12-SR 9,2 1/ ,5 22, EVGE 14-SR 1/2-WD 14,9 1/ x1, , /2-WD 15,4 3/ x ,5 22,5 16-SR 20,0 3/ x ,0 48,0 26,5 29, SR 25-SR 1 3/4-WD 25, x2 46,6 11/ ,5 33, EVGE 30-SR 11/4-WD 64,5 CAL x2 G 11/2 A ,0 36, EVGE 38-SR 11/2-WD 88, x1,5 12x1,5 12x1,5 10x ,0 24,5 18, LM 6-LM 12x1,5-WD 10x1,0-WD 2, x1,5 14x1, , LM 14x1,5-WD 4,8 4, x1,5 22x1,5 16x1,5 18x1, ,5 20,0 19, LM 15-LM 16x1,5-WD 18x1,5-WD 6, x1,5 22x1, ,5 20, EVGE 18-LM 22x1,5-WD 13,0 9, x2 30x2 26x1,5 33x ,0 34,5 22,5 23, LM 28-LM 26x1,5-WD 33x2,0-WD 17, x2 42x ,5 27, LM 42x2,0-WD 19, x2 48x ,0 28, EVGE 42-LM 48x2,0-WD 40,7 CAS 45, x1,5 16x1,5 12x1,5 14x1, ,0 29,0 18, SM 8-SM 12x1,5-WD 14x1,5-WD 4, x1,5 16x1, , SM 16x1,5-WD 8,3 5, x1,5 22x1,5 18x1,5 20x1, ,0 36,0 20,0 22, EVGE 12-SM 14-SM 18x1,5-WD 20x1,5-WD 11,5 14, x2 24x1,5 22x1,5 27x ,5 43,0 22,5 26, SM 20-SM 22x1,5-WD 27x2,0-WD 25,4 15, x2 52x2 33x2 42x ,0 50,5 29,0 33, EVGE 25-SM 30-SM 33x2,0-WD 42x2,0-WD 46,6 64, M 52x2 M 48x ,0 36, EVGE 38-SM 48x2,0-WD 88,9 Uwaga: uszczelnienie elementu nastêpuje poprzez dokrêcenie kluczem nakrêtki o 1/2 obrotu powy ej wyczuwalnego oporu przy rêcznym dokrêceniu 61

62 Adaptor z nakrêtk¹ i pieœcieniem z gwintem zewnêtrznym NPT CE S EVGE-NPT Adaptor z nakrêtk¹ i zaciêtym jednodstronnie pieœcieniem gwint zewnêtrzny NPT ANSI/ASME B Seria Rura DIN PN œr. zewn 2353 bar Da d 1 NPT L 1 SW 2 SW 1 Kod kg/100szt L 6 12x1,5 1/8 8 14x1,5 33, L 1/8NPT 2,6 1/ x1,5 40, L 5, /4NPT 40, L 1/4NPT *) 4, x1,5 3/8NPT 1/2NPT 44, L 3/8NPT 1/2NPT 11,4 7, x1,5 3/8NPT 45,5 48, L 3/8NPT 10,9 9, x1,5 1/2NPT 47, EVGE 18-L 1/2NPT 13, x2 30x2 1 3/4NPT 55,5 49, L 28-L 1 3/4NPT 18, x2 11/4NPT 62, L 11/4NPT 40,5 38,0 S 42 52x2 11/2NPT 65, EVGE 42-L 11/2NPT 57, x1,5 16x1,5 40, S 8-S 5,4 1/4NPT 14 1/4NPT *) 5, x1,5 3/8NPT 1/4NPT 44, S 3/8NPT 1/4NPT *) 8, x1,5 3/8NPT 44,5 48, S 3/8NPT *) 8, x1,5 1/2NPT 53, EVGE 14-S 1/2NPT 14, x2 24x1,5 1/2NPT 3/4NPT 53,5 58, S 20-S 1/2NPT 3/4NPT 15, x2 1 68, S 1 25, x2 11/4NPT 73, EVGE 30-S 11/4NPT 62,0 50, M 52x2 11/2NPT 78, EVGE 38-S 11/2NPT 89,0 Uwaga: uszczelnienie elementu nastêpuje poprzez dokrêcenie kluczem nakrêtki o 1/2 obrotu powy ej wyczuwalnego oporu przy rêcznym dokrêceniu *) Na zapytanie 62

63 Adaptor z nakrêtk¹ i sto kiem, gwint zewnêtrzny z uszczelk¹ miêkk¹ CE S EGE-R/M-WD Adaptor z nakrêtk¹ i sto kiem z o-ringiem wg DIN 3865 uszczelka miêkka(nbr, Viton) Gwint zewnêtrzny calowy, cylindryczny BSPP O - ring Uszczelka miêkka C - DR Rura PN œr. zewn L 68 12x1,5 14x1,5 24,5 29, /8A 4,0x1,5 6,0x1,5 6-LR-WD 8-LR-WD 2, x1,5 27, /4A 7,5x1,5 10-LR-WD 4,7 4, x1,5 18x1,5 32,0 34, /8A 12,0x2,0 9,0x1,5 12-LR-WD 15-LR-WD 12,1 6, x1,5 31, /2A 15,0x2,0 EGE 18-LR-WD 13, x2 36x2 32,5 35, G 3/4A A 20,0x2,0 26,0x2,0 22-LR-WD 28-LR-WD 19, x2 42, G11/4A 32,0x2,5 35-LR-WD 45,5 36,0 S 42 52x2 46, G11/2A 38,0x2,5 EGE 42-LR-WD 66, x1,5 14x1,5 29,5 27, /4A 4,0x1,5 6,0x1,5 6-SR-WD 8-SR-WD 4, x1,5 32,0 22 7,5x1,5 10-SR-WD 5, x1,5 34, /8A 9,0x1,5 12-SR-WD 7, x1,5 36, /2A 10,0x2,0 EGE 14-SR-WD 12,6 8, x1,5 30x2 37,0 43, G 1/2A 3/4A 12,0x2,0 16,3x2,4 16-SR-WD 20-SR-WD 14, x2 48, A 22,3x2,4 25-SR-WD 22, x2 51, G11/4A 27,3x2,4 EGE 30-SR-WD 58,2 40, M 52x2 60, G11/2A 33,3x2,4 EGE 38-SR-WD 78,6 Gwint metryczny cylindryczny Rura PN œr. zewn. L 68 12u1,5 14x1,5 24,5 29, x1 12x1,5 4,0x1,5 6,0x1,5 6-LM-WD 8-LM-WD 2, x1,5 27, x1,5 7,5x1,5 10-LM-WD 3, x1,5 34, x1,5 9,0x1,5 12-LM-WD 4, x1,5 32, x1,5 12,0x2,0 15-LM-WD 10,1 6, x1,5 31, x1,5 15,0x2,0 EGE 18-LM-WD 13, x2 36x2 32,5 35, x1,5 33x2 20,0x2,0 26,0x2,0 22-LM-WD 28-LM-WD 19, x2 42, x2 32,0x2,5 35-LM-WD 35, x2 46, x2 38,0x2,5 EGE 42-LM-WD 45,0 S 70, x1,5 16x1,5 27,0 29, x1,5 14x1,5 4,0x1,5 6,0x1,5 6-SM-WD 8-SM-WD 4, x1,5 32, x1,5 7,5x1,5 10-SM-WD 5, x1,5 34, x1,5 9,0x1,5 12-SM-WD 7, x1,5 36, x1,5 10,0x2,0 EGE 14-SM-WD 12,1 8, x1,5 30x2 37,0 43, x1,5 27x2 12,0x2,0 16,3x2,4 16-SM-WD 20-SM-WD 14, x2 48, x2 22,3x2,4 25-SM-WD 22, x2 51, x2 27,3x2,4 EGE 30-SM-WD 40,0 58, M 52x2 60, M 48x2 33,3x2,4 EGE 38-SM-WD 78,2 Seria bar Da 1 d 1 L 1 L 2 SW 1 SW 2 d 2 Gwint zewn. o-ring Kod kg/100szt Seria bar Da 1 d 1 L 1 L 2 SW 1 SW 2 d 2 gwint zewn. o-ring Kod kg/100szt 63

64 Adaptor ze sto kiem obustronnym CES GZ Adaptor ze sto kiem obustronnym z o-ringiem wg DIN 3865 Rura PN œr. zewn. L x1, ,0x1,5 6,0x1,5 6-L 8-L 10 16x1, ,5x1,5 GZ 10-L *) x1,5 18x1, ,0x2,0 9,0x1,5 12-L 15-L 18 26x1,5 40,5 42, ,0x2,0 GZ 18-L *) x2 36x ,0x2,0 26,0x2,0 22-L 28-L x ,0x2,5 35-L S 42 52x ,0x2,5 GZ 42-L *) x1,5 16x1, ,0x1,5 6,0x1,5 6-S 8-S 10 18x1, ,5x1,5 GZ 10-S *) x1,5 20x1, ,0x2,0 9,0x1,5 12-S 14-S 16 24x1, ,0x2,0 GZ 16-S *) x2 36x ,3x2,4 22,3x2,4 20-S 25-S x ,3x2,4 30-S 38 M 52x ,3x2,4 GZ 38-S *) Seria bar Da 1 d 1 L 1 L 2 SW 1 o-ring Kod kg/100szt *) Na zapytanie 64

65 Przy³¹czka kolankowa z nakrêtk¹ i zaciêtym jednostronnie pierœcieniem CE S EVW Przy³¹czka kolankowa nastawna DIN 3952, z nakrêtk¹ i zaciêtym jednostronnie pierœcieniem DIN 2353 typ DD, Seria Rura DIN PN œr. zewn. kg/ 2353 bar Da SW 2 SW 1 d 1 L 2 L 1 L 3 D 1 Kod 100szt DDL x1,5 14x1, ,0 14,0 26,0 27, L 8-L 4, x1, ,0 29, L 5, x1, ,0 30, L 6, x1, ,0 33, L 15,6 9, x1, ,5 36,0 18 EVW 18-L 23, x2 36x ,5 30,5 39,0 43, L 28-L 31, x ,5 54, L 44, x ,0 60,0 42 EVW 42-L 107,1 70,6 DDS x1,5 16x1, ,0 17,0 27,0 29, S 8-S 6, x1, ,5 32, S 11,1 8, x1,5 22x1, ,5 22,0 33,0 36, EVW 12-S 14-S 13,9 18, x1,5 30x ,5 26,5 37,5 44, S 20-S 24, x ,0 50, S 40, x ,5 56,5 30 EVW 30-S 78,5 97, M 52x ,0 67,5 38 EVW 38-S 140,5 Uwaga: uszczelnienie elementu nastêpuje poprzez dokrêcenie kluczem nakrêtki o 1/2 obrotu powy ej wyczuwalnego oporu przy rêcznym dokrêceniu Zgodnie z DIN

66 Przy³¹czka kolankowa nastawna z nakrêtk¹ i sto kiem CE S EW Przy³¹czka kolankowa nastawna z nakrêtk¹ i sto kiem z o-ringiem wg DIN 3865 Rura PN œr. zewn. L 86 14x1,5 12x1, ,0 12,0 27,5 26, ,0x1,5 4,0x1,5 8-L 6-L 5,5 4, x1,5 16x1, ,0 15,0 29,5 29, ,0x1,5 7,5x1,5 12-L 10-L 9,6 7, x1,5 22x1, ,5 21,0 35,5 32, ,0x2,0 12,0x2,0 EW 18-L 15-L 23,6 16, x2 30x ,5 27,5 41,5 38, ,0x2,0 20,0x2,0 EW 22-L 28-L 52,4 32, x2 45x ,0 34,5 56,0 51, ,0x2,5 32,0x2,5 EW 42-L 35-L 108,0 68,8 S 86 16x1,5 14x1, ,0 16,0 27,5 27, ,0x1,5 4,0x1,5 8-S 6-S 7,4 6, x1,5 18x1, ,5 17,5 31,0 30, ,0x1,5 7,5x1,5 12-S 10-S 14,0 11, x1, ,0 35, ,0x2,0 EW 14-S (19,3) x2 24x1, ,5 26,5 36,5 44, ,3x2,4 12,0x2,0 20-S 16-S 40,3 25, x2 36x ,5 30,0 55,0 50, ,3x2,4 22,3x2,4 EW 30-S 25-S 96,4 75,1 38 M 52x ,0 63, ,3x2,4 EW 38-S 142,4 Seria bar Da 1 d 1 L 1 L 2 L 3 SW 2 SW 1 D 1 o-ring Kod kg/100szt 66

67 Przy³aczka T nastawna z nakrêtk¹ i zaciêtym jednostronnie pierœcieniem CES EVT Przy³¹czka T nastawna z nakrêtk¹ i zaciêtym jednostronnie pierœcieniem, DIN 3953 DIN 2353 typ EE Seria Rura DIN PN œr. zewn. kg/ 2353 bar Da SW 2 SW 1 d 1 L 1 L 2 L 3 D 1 Kod 100szt EEL x1,5 14x1, ,0 14,0 26,0 27, L 8-L 5, x1, ,0 29, L 10,0 7, x1,5 18x1, ,0 21,0 30,5 33, L 15-L 13, x1, ,5 36,0 18 EVT 18-L 21,9 35, x2 36x ,5 30,5 39,0 43, L 28-L 46, x ,5 54, L 59, x ,0 60,0 42 EVT 42-L EES *) x1,5 16x1, ,0 17,0 27,0 29, S 8-S 11,7 9, x1,5 20x1, ,5 21,5 32,0 33, S 12-S 16, x1, ,0 36,0 14 EVT 14-S 21,4 29, x1,5 30x ,5 26,5 37,5 44, S 20-S 35, x ,0 50, S 115,7 57, x ,5 56,5 30 EVT 30-S 136, M 52x ,0 67,5 38 EVT 38-S *) Uwaga: uszczelnienie elementu nastêpuje poprzez dokrêcenie kluczem nakrêtki o 1/2 obrotu powy ej wyczuwalnego oporu przy rêcznym dokrêceniu *Na zapytanie Zgodnie z DIN

68 Przy³¹czka T nastawna z nakrêtk¹ i sto kiem CE S ET Przy³¹czka T nastawna z nakrêtk¹, sto kiem i o-ringiem wg DIN 3865 Rura PN œr. zewn. Seria bar Da 1 d 1 L 1 L 2 L 3 SW 2 SW 1 D 1 O-ring Kod kg/100szt L 86 14x1,5 12x1, ,0 12,0 27,5 26, ,0x1,5 4,0x1,5 8-L 6-L 7,9 5, x1,5 18x1, ,0 17,0 29,0 29, ,5x1,5 9,0x1,5 10-L 12-L 10, x1, ,0 32, ,0x2,0 15-L 13, x1, ,5 35, ,0x2,0 ET 18-L 23,3 33, x2 30x ,5 27,5 41,5 38, ,0x2,0 20,0x2,0 28-L 22-L 70,2 44, x2 52x ,5 40,0 51,0 56, ,0x2,5 38,0x2,5 ET 35-L 42-L 146,1 96,1 S 86 16x1,5 14x1, ,0 16,0 27,5 27, ,0x1,5 4,0x1,5 8-S 6-S 11,8 8, x1,5 20x1, ,5 21,5 30,0 31, ,5x1,5 9,0x1,5 10-S 12-S 16, x1, ,0 35, ,0x2,0 ET 14-S (28,1) 20, x2 24x1, ,5 26,5 36,5 44, ,3x2,4 12,0x2,0 20-S 16-S 56,8 37, x2 42x ,0 35,5 50,0 55, ,3x2,4 27,3x2,4 ET 25-S 30-S 107,9 136, M 52x ,0 63, ,3x2,4 ET 38-S 203,6 68

69 Przy³¹czka TL nastawna z nakrêtk¹ i zaciêtym jednostronnie pierœcieniem CE S EVL Przy³¹czka TL nastawna z nakrêtk¹ i zaciêtym jednostronnie pierœcieniem DIN 3954 DIN 2353 typ FF Seria Rura DIN PN œr. zewn. kg/ 2353 bar Da 1 SW 2 SW 1 d 1 L 2 L 1 L 3 L 4 D 1 Kod 100szt FFL x1,5 14x1, ,0 14, ,0 27, L 8-L 6, x1, , , L 10,1 8, x1,5 22x1, ,0 21, ,5 33, L 15-L 13, x1, , ,0 18 EVL 18-L 22,4 33, x2 36x ,5 30, ,0 43, L 28-L 47, x , , L 94,1 60,4 FFS x , ,0 42 EVL 42-L 143, x1,5 16x1, ,0 16, ,0 27, S 6-S 11,9 9, x1,5 20x1, ,5 21, ,0 33, S 12-S 16, x1, , ,0 14 EVL 14-S 20,2 27, x1,5 30x ,5 26, ,5 44, S 20-S 37, x , , S 110,6 56, x , ,5 30 EVL 30-S 137, M 52x , ,5 38 EVL 38-S *) Uwaga: uszczelnienie elementu nastêpuje poprzez dokrêcenie kluczem nakrêtki o 1/2 obrotu powy ej wyczuwalnego oporu przy rêcznym dokrêceniu *Na zapytanie Zgodnie z DIN

70 Przy³¹czka TL nastawna z nakrêtk¹ i sto kiem CE S EL Przy³aczka TL nastawna z nakrêtk¹, i sto kiem z o-ringiem wg DIN 3865 Rura PN œr. zewn. Seria bar Da 1 d 1 L 1 L 2 L 3 L 4 SW 2 SW 1 D 1 O-ring Kod kg/100szt L 86 14x1,5 12x1, , ,5 26, ,0x1,5 4,0x1,5 8-L 6-L 7,9 5, x1,5 18x1, ,0 17, ,0 29, ,5x1,5 9,0x1,5 10-L 12-L 10, x1, , , ,0x2,0 15-L 13, x1, , , ,0x2,0 EL 18-L 23,3 33, x2 36x ,5 30, ,5 41, ,0x2,0 26,0x2,0 22-L 28-L 44, x , , ,0x2,5 35-L 70, x , , ,0x2,5 EL 42-L 146,1 94,5 S 86 16x1,5 14x1, ,0 16, ,5 27, ,0x1,5 4,0x1,5 8-S 6-S 11,8 9, x1,5 20x1, ,5 21, ,0 31, ,5x1,5 9,0x1,5 10-S 12-S 16, x1, , , ,0x2,0 EL 14-S (28,1) 20, x1,5 30x ,5 26, ,5 44, ,3x2,4 12,0x2,0 16-S 20-S 38, x , , ,3x2,4 25-S 107,9 58, x , , ,3x2,4 EL 30-S 138, M 52x , , ,3x2,4 EL 38-S 205,1 70

71 Przy³¹czka typu Banjo wysokociœnieniowa CE S WH-R/M Przy³¹czka typu Banjo wysokociœnieniowa gwint: calowy, cylindryczny BSP z uszczelnieniem: uszczelka miêkka(nbr, Viton) - WD czo³owe - DKA pierœcieñ uszczelniaj¹cy uszczelka miêkka Rura PN œr. zewn. kg/ Seria bar Da G SW 2 SW 3 SW 1 L 1 L 2 L 3 L 4 Kod 100szt L 68 1/8A ,0 14,5 11,5 8,5 22,5 29,0 6-LR 8-LR 11,7 6, /4A 3/8A ,5 18,0 14,0 30,0 35,5 10-LR 12-LR 14, ,5 15-LR 19,1 18 1/2A ,0 20,5 47,4 WH 18-LR 32,0 38, G 3/4A A ,5 32,0 23,0 30,5 54,0 66,0 22-LR 28-LR 64, G11/4A ,0 35,5 76,0 35-LR 148,0 89,0 S 42 G11/2A ,5 40,5 87,0 WH 42-LR 236,7 68 1/4A ,5 30,0 6-SR 8-SR 12, SR 20,0 14, /8A ,5 14,0 35,5 12-SR 14-SR 20,6 16 1/2A ,5 21,5 45,0 16-SR 32,3 20 G 3/4A ,5 24,0 53,0 WH 20-SR 38,3 72, G11/4A A ,0 31,5 35,5 30,5 76,0 66,0 30-SR 25-SR 161,3 101,7 38 G11/2A ,5 40,5 87,0 WH 38-SR 250,5 Gwint metryczny, cylindryczny Rura PN œr. zewn. DIN 13 kg/ Seria bar Da M 1 SW 2 SW 3 SW 1 L 1 L 2 L 3 L 4 Kod 100szt L 86 12x1,5 10x ,5 12,0 8,5 22,0 8-LM 6-LM 11,7 6, x1, ,5 11,5 29,0 10-LM 14, x1, ,0 14,0 35,5 12-LM 19, x1,5 22x1, ,5 21,0 16,5 20,5 39,5 47,0 WH 15-LM 18-LM 26,8 35, x1, ,5 24,0 53,0 22-LM 49, x2 33x ,0 32,0 35,5 30,5 76,0 66,0 35-LM 28-LM 149,0 90,8 S 42 48x ,5 40,5 87,0 WH 42-LM 236, x1,5 12x1, ,5 14,0 30,0 8-SM 6-SM 14,9 12, x1, ,5 36,0 10-SM 19, x1, ,0 16,5 39,5 12-SM 28, x1, ,5 16,0 43,5 14-SM 33, x1,5 27x ,0 26,5 20,5 24,0 47,0 53,0 WH 16-SM 20-SM 35,7 71, x ,5 30,5 66,0 25-SM 103,6 38 M 42x2 48x ,0 41,5 35,5 40,5 76,0 87,0 WH 30-SM 38-SM 162,3 250,5 71

72 72

73 73

74 Zawór zwrotny z przy³¹czkami DIN 2353 CE S RHD Zawór zwrotny z przy³¹czkami DIN 2353 ciœnienie otwarcia 1,0 bar (typ standardowy) na zamówienie 0,5 ; 2,0 ; 3,0 bar Rura Seria PN œr. zewn. DN LW DIN L 2353 bar DA1 SW 1 SW 2 SW 3 L 1 L 2 œr. przelotu otwór mm kod kg/100szt ,0 58,0 30,0 29,0 64 * 3,5 6-L 6,9 1/ ,5 40,5 8 5,5 8-L 8,9 1/ ,5 43,5 10 7,5 10-L 14,5 3/ ,5 47,5 12 9,5 12-L 22,3 1/2 11,5 RHD 15-L 27, ,5 51,5 16 1/ ,5 61, L 42,3 3/4 18 RHD 22-L 64, ,5 102,5 74,5 69, L 91,7 11/ ,0 74, L 134,0 S 11/4 29 RHD 42-L *) ,5 34,5 34 3,5 6-S 8-S 10, ,5 40,5 6 11,8 1/ ,5 42,5 8 5,5 10-S 18,6 1/ ,5 47,5 10 7,5 12-S 22,5 3/ ,5 50,5 12 9,5 14-S 31,3 1/ ,5 54, ,5 16-S 42,7 1/2 15 RHD 20-S 74, ,5 58,5 20 3/ ,5 69, S 25-S 165,1 108, ,5 75, /4 29 RHD 38-S 235,4 * Na zapytanie 74

75 Zawór zwrotny z gwintami wewnêtrznymi CE S RHDI Zawór zwrotny z gwintami wewnêtrznymi ciœnienie otwarcia 1,0 bar (typ standardowy) na zamówienie 0,5 ; 2,0 ; 3,0 bar Seria DN DIN PN Gwint wewn. œr. kg/ 2353 bar G SW 1 SW 3 L 1 L 3 L 2 D d przelotu Kod 100szt S 1/8 42,5 8,0 12,0 3 1/8 8,5 1/ ,0 19 3,5 4 1/4 7,6 3/ ,0 12,0 15,0 24 7,5 8 3/ ,6 1/ ,0 15,0 18, ,5 12 1/2 G 34,4 3/ ,0 16,5 22, ,0 16 RHDI R 3/4 59,0 250 G ,0 19,0 25, ,0 20 R1 82,3 G11/ ,0 21,5 28, ,0 25 R11/4 156,6 G11/ ,0 22,0 28, ,0 32 RHDI R11/2 193,3 Wymiary podane w przybli eniu 75

76 Zawór zwrotny; przy³¹czka DIN 2353, gwint zewnêtrzny calowy z uszczelk¹ miêkk¹, wlot od gwintu CE S RHV-R-WD Zawór zwrotny wlot: gwint calowy, cylindryczny BSP z uszczelk¹ miêkk¹ NBR, Viton (-20 C do C) ciœnienie otwarcia 1,0 bar (typ standardowy) na zamówienie 0,5 ; 2,0 ; 3,0 bar uszczelka miêkka C-DR DIN- ISO 228 Seria PN Rura gw. DN LW kg/ DIN bar œr. zewn. SW 1 SW 2 SW 3 L 1 L 2 L 3 zewn. d œr. otwór Kod 100szt 2352 DA1 G przelotu mm L ,5 42,5 30,0 28,0 8 1/8A ,5 6-LR 5,9 1/ ,0 38,5 1/4A ,5 8-LR 8,1 1/ ,0 42,5 12 3/8A ,5 10-LR 12,5 3/ ,5 45,5 14 1/2A ,5 12-LR 20,3 1/2 11,5 RHV 15-LR WD 24, ,0 50,0 14 1/2A / ,0 55,0 16 G 3/4A ,0 18-LR 35,8 3/4 18,0 RHV 22-LR WD 52, ,5 79,5 69,0 63, G11/4A A ,0 28-LR 79,4 11/ ,0 68,5 22 G11/2A LR 114,4 S 11/4 29,0 RHV 42-LR WD ,0 31,5 1/4A ,5 8-SR 6-SR 9,7 9, ,0 38,0 6 1/ ,0 41,0 12 3/8A ,5 10-SR 15,9 1/ ,0 44,5 10 7,5 12-SR 19,2 3/ ,0 48,0 14 1/2A ,5 14-SR 26,9 1/ ,5 52,0 16 G 3/4A ,5 16-SR 35,9 1/2 15,0 RHV 20-SR WD 63, ,5 54,5 18 A / ,5 64,0 20 G11/4A ,0 24,0 25-SR 30-SR 140,6 85, ,0 69,5 22 G11/2A /4 29,0 RHV 38-SR WD 195,0 Uszczelka miêkka dla wersji ze stali kwasoodpornej wykonmana z Viton-u (od - 20 C do C) 76

77 Zawór zwrotny; przy³¹czka DIN 2353 i gwint zewnêtrzny metryczny z uszczelk¹ miêkk¹, wlot od gwintu CE SRHV-M-WD Zawór zwrotny wlot: gwint metryczny, cylindryczny z uszczelk¹ miêkk¹ NBR, Viton (-20 C do C) ciœnienie otwarcia 1,0 bar (typ standardowy) na zamówienie 0,5 ; 2,0 ; 3,0 bar uszczelka miêkka C-DR DIN 13 Seria PN Rura gwint DN LW kg/ DIN bar œr. zewn. SW 1 SW 2 SW 3 L 1 L 2 L 3 zewn d œr. otwór Kod 100szt 2352 DA1 M przelotu mm L ,5 44,5 28,0 29,0 8 M10x1 M12x1, ,5 6-LM 5,9 1/ ,0 38,5 M14x1, ,5 8-LM 8,1 1/ ,0 42,5 M16x1, ,5 10-LM 12,5 3/ ,5 45,5 12 M18x1, ,5 12-LM 20,3 1/2 11,5 RHV 15-LM WD 24, ,0 50,0 14 M22x1, / ,0 55,0 16 M26x1, LM 35,8 3/4 18 RHV 22-LM WD 52, ,5 79,5 69,0 63, M42x2 M33x LM 79,4 11/ ,0 68,5 22 M48x LM 144,4 S 11/4 29 RHV 42-LM WD 188, ,0 31,5 M12x1,5 M14x1, ,5 6-SM 8-SM 9, ,0 38,0 M16x1, ,7 1/ ,0 41,0 12 M18x1, ,5 10-SM 15,9 1/ ,0 44,5 M20x1, ,5 12-SM 19,2 3/ ,0 48,0 14 M22x1, ,5 14-SM 26,9 1/ ,5 52,0 16 M27x ,5 16-SM 35,9 1/2 15 RHV 20-SM WD 63, ,5 54,5 18 M33x / ,5 64,0 20 M42x SM 30-SM 140,6 85, ,0 69,5 22 M48x /4 29 RHV 38-SM WD 195,0 77

78 Zawór zwrotny; przy³¹czka DIN 2353, gwint zewnêtrzny calowy z uszczelk¹ miêkk¹ wlot od strony przy³¹czki CE S RHZ-R-WD Zawór zwrotny wylot: gwint calowy, cylindryczny BSP z uszczelk¹ miêkk¹ NBR, Viton (-20 C do C) ciœnienie otwarcia 1,0 bar (typ standardowy) na zamówienie 0,5 ; 2,0 ; 3,0 bar uszczelka miêkka C-DR DIN 13 Seria PN Rura gwint DN LW kg/ DIN bar œr. zewn. SW 1 SW 2 SW 3 L 1 L 2 L 3 zewn d œr. otwór Kod 100szt 2352 DA1 M przelotu mm L ,0 43,0 26,5 28,5 8 1/8A ,5 6-LR 5,6 1/ ,0 38,5 1/4A ,5 8-LR 7,7 1/ ,0 40,5 12 3/8A ,5 10-LR 12,4 3/ ,5 42,5 14 1/2A ,5 12-LR 19,0 1/2 11,5 RHZ 15-LR WD 23, ,0 48,0 14 1/2A / ,0 56,0 16 G 3/4A ,0 18-LR 34,3 3/4 18,0 RHZ 22-LR WD 52, ,5 80,5 70,0 64, G11/4A A ,0 28-LR 77,5 11/ ,0 70,5 22 G11/2A LR 114,4 S 11/4 29,0 RHZ 42-LR WD ,0 31,5 1/4A ,5 6-SR 8-SR 9, ,0 38,0 6 9,6 1/ ,0 41,0 12 3/8A ,5 10-SR 15,9 1/ ,0 43,5 10 7,5 12-SR 19,0 3/ ,0 46,0 14 1/2A ,5 14-SR 26,9 1/ ,5 50,0 16 G 3/4A ,5 16-SR 34,5 1/2 15,0 RHZ 20-SR WD 60, ,5 54,5 18 A / ,5 64,0 20 G11/4A ,0 24,0 25-SR 30-SR 139,9 85, ,0 71,5 22 G11/2A /4 29,0 RHZ 38-SR WD 196,8 78

79 Zawór zwrotny; przy³¹czka DIN 2353, gwint zewnêtrzny metryczny z uszczelk¹ miêkk¹ wlot od przy³¹czki CESRHZ-M-WD Zawór zwrotny wylot: gwint metryczny, cylindryczny z uszczelk¹ miêkk¹ NBR, Viton (-20 C do C) ciœnienie otwarcia 1,0 bar (typ standardowy) na zamówienie 0,5 ; 2,0 ; 3,0 bar uszczelka miêkka C-DR DIN 13 Seria PN Rura gwint DN LW kg/ DIN bar œr. zewn. SW 1 SW 2 SW 3 L 1 L 2 L 3 zewn d œr. otwór Kod 100szt 2352 DA1 M przelotu mm L ,0 43,0 26,5 28,5 8 M12x1,5 M10x ,5 6-LM 5,6 1/ ,0 38,5 M14x1, ,5 8-LM 7,7 1/ ,0 40,5 M16x1, ,5 10-LM 12,4 3/ ,5 42,5 12 M18x1, ,5 12-LM 19,0 1/2 11,5 RHZ 15-LM WD 23, ,0 48,0 14 M22x1, / ,0 55,0 16 M26x1, ,0 18-LM 34,3 3/4 18,0 RHZ 22-LM WD 52, ,5 80,5 70,0 64, M42x2 M33x ,0 28-LM 77,5 11/ ,0 70,5 22 M48x LM 117,4 S 11/4 29,0 RHZ 42-LM WD ,0 31,5 M12x1,5 M14x1, ,5 6-SM 8-SM 9, ,0 38,0 M16x1, ,6 1/ ,0 41,0 12 M18x1, ,5 10-SM 15,9 1/ ,0 43,5 M20x1, ,5 12-SM 19,0 3/ ,0 46,0 14 M22x1, ,5 14-SM 26,9 1/ ,5 500, 16 M27x ,5 16-SM 34,5 1/2 15,0 RHZ 20-SM WD 60, ,5 54,5 18 M33x / ,5 64,0 20 M42x ,0 24,0 25-SM 30-SM 139,9 85, ,0 71,5 22 M48x /4 29,0 RHZ 38-SM WD 196,8 79

80 Zawór kulowy 2/2 z przy³¹czkami DIN 2353 CES KH Zawór kulowy 2/2 z przy³¹czkami DIN 2353 uszczelka miêkka z NBR lub Viton Seria DIN PN Rura 2353 bar œr. zewn. SW L L 1 H R Kod L L 6-L L L 12-L KH 18-L L 22-L KH 35-L S 42-L S 6-S S 10-S S 14-S KH 20-S S 25-S KH 38-S Wymiary s¹ podane w przybli eniu. Inne przy³¹cza na zapytanie 80

81 Zawór kulowy 2/2 CE S KHM Zawór kulowy 2/2 gwint wewnêtrzny calowy wg DIN ISO 228, uszczelka miêkka NBR lub Viton DIN-ISO 228 PN G bar D SW L L 1 H R Kod 1/8 4 1/8 1/ /4 3/ /8 1/ KHM 1/2 3/ / / /4 G 11/2 A KHM 11/2 Wymiary s¹ podane w przybli eniu. *Na zapytanie 81

82

WYSOKIE CIŚNIENIA - łączniki DIN 2353

WYSOKIE CIŚNIENIA - łączniki DIN 2353 WYSOKIE CIŚNIENIA - łączniki DIN 2353 Charakterystyka i zastosowanie Łączniki (złącza) rurowe gwintowe 24 z pierścieniem zacinającym użytkowane są szeroko w różnych gałęziach przemysłu, do łączenia lub

Bardziej szczegółowo

Technika pomiarowa Diagnostic systems

Technika pomiarowa Diagnostic systems Technika pomiarowa Diagnostic systems Elementy złączne do pomiarów ciśnienia Zastosowanie: Kontrola ciśnienia Smarowanie Odpowietrzanie Testowanie oleju Materiał: Galwanizowana stal (Stal nierdzewna AISI

Bardziej szczegółowo

Hydraulik Services Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 30 53-238 Wrocław. tel. +48 71 339 04 64 faks +48 71 363 17 05 e-mail: info@hs.wroc.pl www.hs.wroc.

Hydraulik Services Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 30 53-238 Wrocław. tel. +48 71 339 04 64 faks +48 71 363 17 05 e-mail: info@hs.wroc.pl www.hs.wroc. Hydraulik ervices p. z o.o. ul. Ostrowskiego 30 53-238 Wrocław tel. +48 71 339 04 64 faks +48 71 363 17 05 e-mail: info@hs.wroc.pl www.hs.wroc.pl Złącza i Przyłącza Katalog 2010 1 Hydraulik ervices p.

Bardziej szczegółowo

Elementy złączne hydrauliki siłowej

Elementy złączne hydrauliki siłowej Elementy złączne hydrauliki siłowej Złączki metryczne DIN 2353 Gwintowe 24 z pierścieniem zacinającym użytkowane są najpowszechniej w różnych gałęziach przemysłu do przyłączania sztywnych przewodów rurowych

Bardziej szczegółowo

(ISO 8434-3/SAEJ1453), wymiary... D9

(ISO 8434-3/SAEJ1453), wymiary... D9 Indeks Przegląd łączników EO ze stożkiem 24... D3 Nie zalecamy... D4 Końcówka gwintowa łącznika EO ze stożkiem wewnętrznym 24, (DIN 3861/ISO 8434-1), wymiary... D4 Łącznik EO ze stożkiem zewnętrznym 24,

Bardziej szczegółowo

C A T A L O G U E A R M A T U R A P R Z E M Y S Ł O W A

C A T A L O G U E A R M A T U R A P R Z E M Y S Ł O W A A R M A T U R A CATALOGUE P R Z E M Y S Ł O W A WWW.CROMOSTAL.PL SPIS TREŚCI KATALOG ARMATURA GWINTOWANA Rozdziały Strona 1. ARMATURA DO SPAWANIA 4 KOLANA SPAWANE 90 0 ZWYKŁE... 4 KOLANA BEZSZWOWE 90 0...

Bardziej szczegółowo

Armatura i akcesoria do uk³adów centralnego smarowania. i zastosowañ ogólnych

Armatura i akcesoria do uk³adów centralnego smarowania. i zastosowañ ogólnych Armatura i akcesoria do uk³adów centralnego smarowania i zastosowañ ogólnych Zak³ad w Berlinie Zak³ad w Hockenheim 3 Alfabetyczny skorowidz Filtry 30-33 Filtry siatkowe 33 Kolanka 11, 12 Kosze ss¹ce 33

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER ŚWIAT ZŁĄCZY RUROWYCH

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER ŚWIAT ZŁĄCZY RUROWYCH ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER ŚWIAT ZŁĄCZY RUROWYCH NANOPROTECT ŚWIAT ZŁĄCZY RUROWYCH BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA POŁĄCZONE Z OPTYMALNĄ OCHRONĄ ANTYKOROZYJNĄ 3 2 1 Uszczelnienie EMB Pasywacja Cynk

Bardziej szczegółowo

P.P.H.U. POKORA Wiesław ul. Krystyny Idzikowskiej 11 92-624 Łódź

P.P.H.U. POKORA Wiesław ul. Krystyny Idzikowskiej 11 92-624 Łódź P.P.H.U. POKORA Wiesław ul. Krystyny Idzikowskiej 11 92624 Łódź tel./fax 042 648 88 01 kom. 501 587 853 email: biuro@pokora.com.pl KATALOG WYSOKOCIŚNIENIOWYCH PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH, ZAKUĆ I ZŁĄCZEK

Bardziej szczegółowo

KATALOG OSPRZÊTU MONTA OWEGO

KATALOG OSPRZÊTU MONTA OWEGO KATALOG OSPRZÊTU MONTA OWEGO APLISENS SA, 03-192 Warszawa, ul Morelowa 7, tel 022 814-07-77 fax 022 814-07-78, wwwaplisenspl, e-mail: aplisens@aplisenspl SPIS TREŒCI 1 WYPOSA ENIE ZAWORÓW2 2 PRZY CZKI

Bardziej szczegółowo

Zawory odcinające iglicowe, typu SNV-ST i SNV-SS CHGŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Zawory odcinające iglicowe, typu SNV-ST i SNV-SS CHGŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Zawory odcinające iglicowe, typu i SNV-SS CHGŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna Zawory odcinające iglicowe, typu i SNV-SS Spis treści Strona Wprowadzenie... Charakterystyka... Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Złącza wtykowe z tworzywa

Złącza wtykowe z tworzywa 2pneumatyka hamulcowa RQS korpus z tworzywa pierœcieñ blokuj¹cy uszczelka tuleja metalowa Złącza wtykowe z tworzywa przewód pierœcieñ zewnêtrzny blaszki z tworzywa szczêkowe o-ring metalowa czêœæ gwintowana

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczne

Informacje techniczne Informacje techniczne Uwagi ogólne Złączki kielichowe pc gwarantują wysoki stopień bezpieczeństwa - także przy ekstremalnych wahaniach ciśnienia oraz przy drganiach w systemie rurociągów. Jakość Firma

Bardziej szczegółowo

WERSJA Z GWINTOWANYMI POKRYWAMI:

WERSJA Z GWINTOWANYMI POKRYWAMI: Si³owniki wykonane zgodnie ze standardem ISO Seria 00 Opis serii 00 Si³owniki cylindryczne dziêki ich niewielkim rozmiarom s¹ jednym z najbardziej rozpowszechnionych typów elementów wykonawczych w automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory d³awi¹ce i d³awi¹cozwrotne s¹ stosowane w uk³adach pneumatyki do regulacji natê enia przep³ywu sprê onego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA SIŁOWNIKI 1 ZAWORY STEROWANE ELEKTRYCZNIE I PNEUMATYCZNIE ZAWORY STEROWANE MECHANICZNIE ZAWORY STEROWANE RĘCZNIE

ZŁĄCZA SIŁOWNIKI 1 ZAWORY STEROWANE ELEKTRYCZNIE I PNEUMATYCZNIE ZAWORY STEROWANE MECHANICZNIE ZAWORY STEROWANE RĘCZNIE 2005-2006 K A T A L O G 7.00 Przewodnik produktów 7.01 Mikroz³¹cza wtykowe do przewodów z tworzyw sztucznych 7.02 Z³¹cza wtykowe Compact z polimerowych tworzyw sztucznych 7.03 Z³¹cza wtykowe do przewodów

Bardziej szczegółowo

Nazwa towaru Złączka prosta M12x1,5 06L Złączka prosta M14x1,5 08L Złączka prosta M16x1,5 10L Złączka prosta M18x1,5 12L Złączka prosta M20x1,5 12S

Nazwa towaru Złączka prosta M12x1,5 06L Złączka prosta M14x1,5 08L Złączka prosta M16x1,5 10L Złączka prosta M18x1,5 12L Złączka prosta M20x1,5 12S Złączka prosta M12x1,5 06L Złączka prosta M14x1,5 08L Złączka prosta M16x1,5 10L Złączka prosta M18x1,5 12L Złączka prosta M20x1,5 12S Złączka prosta M22x1,5 15L Złączka prosta M24x1,5 16S Złączka prosta

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA HANDLOWA HYDRAULIKA SIŁOWA* TECHNIKA POMIAROWA * PNEUMATYKA * WĘŻE PRZEMYSŁOWE

KOMPLEKSOWA OFERTA HANDLOWA HYDRAULIKA SIŁOWA* TECHNIKA POMIAROWA * PNEUMATYKA * WĘŻE PRZEMYSŁOWE Technika Pomiarowa TYP :MAV Przyłącze 1: gwint wewnętrzny BSP cylindryczny. Rodzaj uszczelnienia 1: pierścień z krawędzią uszczelniającą. Przyłącze 2: metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny. Rodzaj uszczelnienia

Bardziej szczegółowo

Technika pomiarowa Diagnostic systems

Technika pomiarowa Diagnostic systems Technika pomiarowa Diagnostic systems Elementy do prod. przewodów pomiarowych Sposób zamówienia How to order Przykładowe oznaczenie przewodu / Order code - - - 31TTN0 0 361400 0 1500 1 3 4 5 6 1 3 4 5

Bardziej szczegółowo

KATALOG ARMATURY 1. ELEMENTY ZŁĄCZNE

KATALOG ARMATURY 1. ELEMENTY ZŁĄCZNE SPIS TREŚCI KATALOG ARMATURY 1. ELEMENTY ZŁĄCZNE strona 1.1. ELEMENTY ZŁĄCZNE Z GWINTAMI METRYCZNYMI (DIN2353-24º) 1.1.1. Pierścień zacinający DPR (TD88).7 1.1.2. Nakrętka M (TN81). 7 1.1.3. Złączka prosta

Bardziej szczegółowo

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory dławiące i dławiącozwrotne są stosowane w układach pneumatyki do regulacji natężenia przepływu sprężonego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Zespo³y odwróconych cieczowych filtrów wysokociœnieniowych

Zespo³y odwróconych cieczowych filtrów wysokociœnieniowych Arkusz instrukcji - Polish - Zespo³y odwróconych cieczowych filtrów wysokociœnieniowych Wprowadzenie Zobacz rysunek 1. Zespo³y filtrów podwójnych firmy Nordson s¹ stosowane w aparatach wymagaj¹cych sta³ego

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZKI GWINTOWANE. Strona 1

ZŁĄCZKI GWINTOWANE. Strona 1 ZŁĄCZKI GWINTOWANE Art. nr 124 KOLANKO 90 GWINTOWANE nakrętne Art. nr 128 KOLANKO REDUKCYJNE 90 GWINTOWANE nakrętne Art. nr 113 CZWÓRNIK GWINTOWANY nakrętny Art. nr 126 KOLANKO 45 GWINTOWANE nakrętne Art.

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

WERSJA Z GWINTOWANYMI POKRYWAMI:

WERSJA Z GWINTOWANYMI POKRYWAMI: Si³owniki wykonane zgodnie ze standardem ISO 64 Seria 00 RETUS POLSKA Opis serii 00 Si³owniki cylindryczne dziêki ich niewielkim rozmiarom s¹ jednym z najbardziej rozpowszechnionych typów elementów wykonawczych

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105 Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem Seria 5 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia dwupozycyjna Przycisk Prze³¹cznik dwupozycyjny W¹s Klamka Wy³¹czny dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Pistolety do wody, złącza do węży i akcesoria uzupełniające

Profesjonalne Pistolety do wody, złącza do węży i akcesoria uzupełniające Profesjonalne Pistolety do wody, złącza do węży i akcesoria uzupełniające Katalog 2008/2009 NITO - Standardowy program produktów według grup Strona OPIS NiTO Areatory/Perlatory i NiTO FIX 2 6 NiTO Końcówki

Bardziej szczegółowo

Złącze redukcyjne Model

Złącze redukcyjne Model Akcesoria Złącze redukcyjne Model 910.14 Karta katalogowa WIKA AC 09.05 Zastosowanie Do montażu urządzeń do pomiaru ciśnienia, zaworów manometrycznych, kurków manometrycznych, rurek syfonowych, dławika

Bardziej szczegółowo

kyoptymalna praca pomp

kyoptymalna praca pomp . kyoptymalna praca pomp ky LKH Pompa odśrodkowa Zastosowanie Pompy LKH są wysokowydajnymi i ekonomicznymi pompami odśrodkowymi spełniającymi wymagania sanitarne (higieniczne) oraz zapewniającymi łagodne

Bardziej szczegółowo

Złącza i przyłącza hydrauliczne

Złącza i przyłącza hydrauliczne Złącza i przyłącza hydrauliczne ZŁĄCZA METRYCZNE str. 44-45 str. 46 str. 46 str. 47 str. 47-48 ZMM-BB Złącze metryczne Typ BB ZMM-BB DŁ Złącze metryczne Typ BB Grodziowe ZMM-KB Korpus złączki prostej Metryczny

Bardziej szczegółowo

60.0001 PRZYŁĄCZKA PROSTA DO PRZEWODÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z GWINTEM M5 DO G3/4 STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL) AND METRIC THREAD

60.0001 PRZYŁĄCZKA PROSTA DO PRZEWODÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z GWINTEM M5 DO G3/4 STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL) AND METRIC THREAD 60.0001 PRZYŁĄCZKA PROSTA DO PRZEWODÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z GWINTEM M5 DO G3/4 STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL) AND METRIC THREAD B L D CH d Code number 1/8-6/4 6 24,1 12 13 3 60.0001.18.0601 1/8-8/6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE

INFORMACJA O PRODUKCIE INFORMACJA O PRODUKCIE Œruby trapezowe metryczne wg norm ISO - DIN 103 Œruby trapezowe produkowane s¹ wed³ug normy DIN 103, która zharmonizowana jest z norm¹ ISO. Dla gwintu bez okreœlonej tolerancji,

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Łączniki rurowe do spawania

Ermeto Original Łączniki rurowe do spawania Ermeto Original Łączniki rurowe do spawania Indeks rysunkowy Przyłączki Złączki As str. L WAS str. L4 Złączki grodziowe ASK str. L5 Końcówki stożkowe ESV str. L6 Końcówki stożkowe redukcyjne ska str. L7

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

Oferujemy tak e: wykonania z atestem typu patrz karta katalogowa T 5871.

Oferujemy tak e: wykonania z atestem typu patrz karta katalogowa T 5871. Seria 240 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typu 3241-4 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3241 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typu 3244-4 Zawór trójdrogowy typu 3244 Zastosowanie Zawory przelotowe

Bardziej szczegółowo

NAF-Triball Zawory kulowe PN DN

NAF-Triball Zawory kulowe PN DN NAF-Triball Zawory kulowe PN 16-40 DN 10-100 Wydanie 10/02 NAF-Triball DN 10-100 PN 16-40 A8 Przeznaczenie: do cieczy, gazów, pary wodnej Charakterystyka: Zawory kulowe, pełnoprzelotowe do zastosowań jako

Bardziej szczegółowo

Montaż łączników rurowych

Montaż łączników rurowych Montaż łączników rurowych F2 Spis treści Montaż przyłączek z gwintem metrycznym...f4 Montaż przyłączek z gwintem BSPP...F5 Montaż przyłączek z gwintem UNF...F6 Montaż przyłączek z gwintem stożkowym...f7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAKRES MATERIAŁOWY: WĘŻE ZE STALI SZLACHETNEJ KOMPENSATORY STALOWE KOMPENSATORY GUMOWE WĘŻE GUMOWE OKUCIA DO WĘŻY ARMATURA ...

SPIS TREŚCI ZAKRES MATERIAŁOWY: WĘŻE ZE STALI SZLACHETNEJ KOMPENSATORY STALOWE KOMPENSATORY GUMOWE WĘŻE GUMOWE OKUCIA DO WĘŻY ARMATURA ... WIKO Produkcja oraz dystrybucja węży ze stali szlachetnej, węży hydraulicznych, kompensatorów stalowych, gumowych i wielu innych produktów to nasza specjalność. Dzięki dużemu zamagazynowaniu towaru gwarantujemy

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE CIŚNIENIA - wyposażenie UHP

WYSOKIE CIŚNIENIA - wyposażenie UHP WYSOKIE CIŚNIENI - wyposażenie UHP rmatura przyłączeniowa - adaptory daptory umożliwiające łączenie szybkozłączy i węży UHP ze sobą, a także podłączanie do bloków przyłączeniowych UHP. Wykonane ze stali

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik

SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik ISO 9001 : 2000 KAN 12 / 20 0 4 grudzieñ 2004 TECHNOOGIA SUKCESU KAN Sp. z o.o. www.kan.com.pl ul. Zdrojowa 51, 16-001 Bia³ystok-Kleosin,

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR REGULUJ CY z wykresem prostym

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR REGULUJ CY z wykresem prostym Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR REGULUJ CY 356 009... z wykresem prostym 356 010... Sprawnoœæ Zastosowanie A C 1 Podczas procesu hamowania dyszlow¹ przyczep¹ samochodow¹ nastêpuje

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Zastosowanie Do pompowania wody oraz wody morskiej. Na statkach w wersji MARINE. Konstrukcja Pompa œmig³owa charakteryzuje siê niewielkimi wymiarami. Posiada

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Łączniki rurowe obrotowe

Ermeto Original Łączniki rurowe obrotowe Ermeto Original Łączniki rurowe obrotowe Indeks rysunkowy Łączniki rurowe obrotowe EO DG 0 DG 02-R DG 02-M str. P6 str. P7 str. P8 Końcówka EO 2 / Zewnętrzny gwint rurowy walcowy BSPP Gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZWROTNY G1/8 G1/2

ZAWÓR ZWROTNY G1/8 G1/2 SP Ó K KCY JN ul. Wapiennikowa 90, 5-101 KIELCE, tel. 041 361-95-4, fax. 0-41 361-91-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl ZWÓR ZWROTNY G1/8 G1/ P ZSTOSOWNIE Zawory zwrotne stosowane s¹ w pneumatycznych

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE D32 dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem, smarowane mgłą olejową, uszczelnienie NBR

SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE D32 dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem, smarowane mgłą olejową, uszczelnienie NBR Ł K KCY ul. Wapiennikowa 90, 5-0 KIELCE, tel. 04 6-95-4, fax. 0-4 6-9-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl SIŁOWNIKI PNEUMTYCZNE D dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem, smarowane mgłą olejową,

Bardziej szczegółowo

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE NAPÊDY PNEUMATYCZNE Wykonanie: Si³owniki podwójnego dzia³ania i z powrotem sprê yn¹, wykonane z anodyzowanego aluminium Dostêpne opcje: - niklowanie chemiczne, - lakierowanie epoksydowe, - wykonanie ze

Bardziej szczegółowo

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5827, 3222/5824, 3222/5855 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zawór kulowy 2-drogowy M1 Z pneumatycznym aktuatorem

Zawór kulowy 2-drogowy M1 Z pneumatycznym aktuatorem Informacje ogólne: Materiał zaworu: Uszczelnienie Uszczelnienie kuli PVC-U EPDM / FPM PTFE Dostępne średnice Typy połączenia zaworu Gniazdo do klejenia Króciec do klejenia Gniazdo gwintowane DN10 DN50

Bardziej szczegółowo

ZAW ORY BEZPIECZEŃSTW A OGÓLNEGO ZASTOSOW ANIA

ZAW ORY BEZPIECZEŃSTW A OGÓLNEGO ZASTOSOW ANIA ZAW ORY BEZPIECZEŃSTW A OGÓLNEGO ZASTOSOW ANIA ARKO Sp. z o.o. ul. Drumli 2-877 Warszawa tel./fax: (22) 648 18 9 tel./fax: (22) 64 58 8 ver..28 Spis treści Spis Wykaz zaworów wg typów rosnąco 5 Ogólne

Bardziej szczegółowo

VII. Złącza wtykowe i skręcane

VII. Złącza wtykowe i skręcane Z³¹cza wtykowe serii 50000 VII. Złącza wtykowe i skręcane Złącza wtykowe serii 50000 VII.1 Złącza wtykowe z serii Metallica VII.9 Złącza BLUE LINE Mini VII.11 Złącza BLUELINE VII.14 Zawory odcinające VII.26

Bardziej szczegółowo

298 299 300 301 i 302 i 303 SYSTEM Zestaw: DR 10 II DR 10-ka 3 System DR 10 Drzwi rozwierane Instrukcja montażu systemu DR 10 60 Blachowkręt 6,3 mm x 32 mm SYSTEM DR 10 Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa,

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

DN PN C NPS ¼ Class F DN 15A A JIS 10K/20K C

DN PN C NPS ¼ Class F DN 15A A JIS 10K/20K C Seria 240 250 280 Pfeiffer Zawory regulacyjne z si³ownikami pneumatycznymi i elektrycznymi Karta zbiorcza czêœæ 2 Wykresy ciœnienia i temperatury dla ró nych materia³ów korpusu DN 10... 600 PN 10... 400

Bardziej szczegółowo

ZAWORY KULOWE HIGIENICZNE TYP CS,CT Seria 8,9

ZAWORY KULOWE HIGIENICZNE TYP CS,CT Seria 8,9 Przedstawiciel Firmy PBM w Polsce Valve Solu ions Valmark Sp. z o.o. 0-0 Warszawa ul. Jutrzenki tel./fax: (+8) 88 8 8 www.valmark.pl ZAWORY KULOWE HIGIENICZNE TYP CS,CT Seria 8,9 Do pary czystej Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Złącza wtykowe i skręcane

Złącza wtykowe i skręcane Złącza wtykowe serii 50000 Złącza w całości wykonane z mosiądzu niklowanego Złącza wtykowe i skręcane Złącza wtykowe serii 50000... 405 Złącza wtykowe z serii 57000...411 Złącza wtykowe ze stali nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

KOMBI-3-Plus. Honeywell. Zawory regulacyjne Karta katalogowa. Zastosowanie:

KOMBI-3-Plus. Honeywell. Zawory regulacyjne Karta katalogowa. Zastosowanie: Honeywell KOMBI-3-Plus Zawory regulacyjne Karta katalogowa Zastosowanie: Kombi 3 Plus to zestaw dwóch zaworów: czerwonego stosowanego na przewodzie zasilaj¹cym oraz niebieskiego stosowanego na przewodzie

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie: lipiec 2015 (03/15) Rys. 1 Typ 3260/5857 typ 3260/ Rys.

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie: lipiec 2015 (03/15) Rys. 1 Typ 3260/5857 typ 3260/ Rys. Zawory z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374, 3260/3274, 3260/3375, 3260/5757-7, 3260/5724-8, 3260/5725-7, 3260/5725-8 Zawory z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260/2780,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTEK SEGMENTOWYCH KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH KSZTAŁTEK DOCZOŁOWYCH

KSZTAŁTEK SEGMENTOWYCH KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH KSZTAŁTEK DOCZOŁOWYCH CENNIK 2014 TAKO ARMATURA RUROCIĄGI SP. Z O.O. KSZTAŁTEK SEGMENTOWYCH KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH KSZTAŁTEK DOCZOŁOWYCH KSZTAŁTKI SEGMENTOWE KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE KSZTAŁTKI DOCZOŁOWE KOŁNIERZE CENY PODANE

Bardziej szczegółowo

Najlepsze ceny w Polsce.! niezmienne od 2012 roku KATALOG Z OFERTĄ WYSYŁKOWĄ

Najlepsze ceny w Polsce.! niezmienne od 2012 roku KATALOG Z OFERTĄ WYSYŁKOWĄ Najlepsze ceny w Polsce.! niezmienne od 12 roku KATALOG Z OFERTĄ WYSYŁKOWĄ cennik złączki i akcesoria ZŁĄCZKI POLIPROPYLENOWE DO ZASTOSOWAŃ HYDRAULICZNYCH DANE TECHNICZNE: Materiał: polipropylen Typ: TOPILENE

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3345-1 i typ 3345-7 Zawór membranowy typu 3345 Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony dla mediów lepkich, agresywnych i abrazyjnych, wykonany

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3244-1 i typ 3244-7 Zawór trójdrogowy typu 3244 Wykonanie zgodnie z normami DIN i ANSI Zastosowanie Zawór regulacyjny mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy

Bardziej szczegółowo

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem Zawory trójdrogowe z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5824, 3260-4, 3260/3374 Zawory trójdrogowe z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260-1, 3260-7, 3260/2780, typ 3260/3372 Zawór trójdrogowy typu 3260

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE CIŚNIENIA - okucia do węży

WYSOKIE CIŚNIENIA - okucia do węży Dla bezpiecznej i długotrwałej pracy przewodu odpowiedni dobór okucia i jego mocowania ma nie mniejsze znaczenie od prawidłowego doboru. Okucia dobieramy biorąc pod uwagę wszystkie parametry pracy przewodu

Bardziej szczegółowo

Kompletny zakres typów

Kompletny zakres typów Katalog 2015 Kompletny zakres typów Złączki zaciskowe: Gebo Quick uniwersalne złączki zaciskowe przeznaczone do łączenia odcinków instalacji wodnych wykonanych ze stali lub PE. Dostępne średnice rur: 1/2"

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe 43 Zastosowanie Do t³oczenia wody czystej, zanieczyszczonej, morskiej, kondensatu wodnego, olejów, solanki, ³ugów, wody gor¹cej. Medium nie mo e zawieraæ

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

Modele alternatywne Ró ne pokr t a Ró ne materia y gniazda i uszczelnienia Kolektory dystrybucyjne

Modele alternatywne Ró ne pokr t a Ró ne materia y gniazda i uszczelnienia Kolektory dystrybucyjne Zawory kulowe Precyzyjne wykonanie. Minimalne opory przep ywu. Szybkie otwieranie i zamykanie. Przep yw obukierunkowy (z wy àczeniem zaworów z odpowietrzeniem) Dane techniczne Medium Spr one powietrze,

Bardziej szczegółowo

ZWĘŻKA POMIAROWA AG2, AR2 I AW2

ZWĘŻKA POMIAROWA AG2, AR2 I AW2 ZWĘŻKA POMIAROWA AG2, AR2 I AW2 q Ciśnienie nominalne: 0,6...10MPa q Średnica nominalna: 50...250mm q Temperatura pracy: 400 C q Materiał: 1H18N9T OPIS Zwężki pomiarowe z serii A...2 są przyrządami pomiarowymi

Bardziej szczegółowo

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków Armatura z żeliwa sferoidalnego AINT-GOBAIN PAM zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeƒ bez wczeêniejszego zawiadomienia. ZAUWY EURO 20 ZAUWY

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 0 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G 1/8" Zawory sterowane elektromagnetycznie"

Bardziej szczegółowo

STRONA LINIA RABATOWA...%...%...%...%...%...%...%

STRONA LINIA RABATOWA...%...%...%...%...%...%...% SPIS TREŚCI Rury ciśnieniowe Śrubunki Kształtki PVC Zawory PVC Kleje i oczyszczacze Uchwyty rur Obejmy przyłączeniowe STRONA 2 6 8 46 56 58 59 LINIA RABATOWA...%...%...%...%...%...%...% Termin płatności...

Bardziej szczegółowo

Rurki syfonowe, pętlicowe i typu U (UA, UB, UC)

Rurki syfonowe, pętlicowe i typu U (UA, UB, UC) Rurki syfonowe, pętlicowe oraz rurki syfonowe, typu U Zgodność ze standardami przemysłowymi lub wg DIN Materiały wykonania: stal konstrukcyjna R35; rura precyzyjna 13,5 x 2,9mm stal kwasoodporna 1.4541;

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL

ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL 3 Zespoły przygotowania Zespo³y przygotowania powietrza powietrza FRL FRL Symbole Symbole graficzne graficzne Zespó³ przygotowania (sk³adaj cy siê z filtra, regulatora,

Bardziej szczegółowo

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl RURY DRENAŻOWE Program dostawy Integralnym elementem zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych są również systemy drenarskie. Najczęstszym materiałem, z którego wykonane są nowoczesne systemy drenarskie

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH RAUPEX CENNIK 876310/4 PL

SYSTEM INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH RAUPEX CENNIK 876310/4 PL SYSTEM INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH RAUPEX CENNIK 876310/4 PL Ważny od czerwca 2009 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł SYSTEM INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Armatura złączna, złącza do węży

Armatura złączna, złącza do węży Akcesoria złączne - Nyple 2000 Nypel, gwint stożkowy, mosiądz niklowany 1/8 7,5 19,5 12 50 1/4 11,0 27 14 50 3/8 11,5 28 17 25 1/2 14,0 33,5 22 25 3/4 16,5 40,0 27 25 1 19,0 46,5 34 10 2000 3/4 2010 Nypel,

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Zastosowanie Klapa o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla przemys³u procesowego i budowy instalacji. Œrednica nominalna DN 50

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE D12 D25 dwustronnego działania, zgodne z ISO 6432 - BEZSMAROWE z jednostronnym tłoczyskiem z jednostronnym tłoczyskiem z BSPT

SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE D12 D25 dwustronnego działania, zgodne z ISO 6432 - BEZSMAROWE z jednostronnym tłoczyskiem z jednostronnym tłoczyskiem z BSPT SP Ł K KCY ul. Wapiennikowa 90, 5-0 KIELCE, tel. 04 36-95-4, fax. 0-4 36-9-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl SIŁOWNIKI PNEUMTYCZNE D D5 dwustronnego działania, zgodne z ISO 643 - BEZSMROWE z jednostronnym

Bardziej szczegółowo

Zawór przelotowy typu 3213 nieodci¹ ony, o œrednicy nominalnej

Zawór przelotowy typu 3213 nieodci¹ ony, o œrednicy nominalnej Zawory elektrycznym Typ 3213/5824, 3214/5824, 3214/3374, 3214-4 Zawory pneumatycznym Typ 3213/2780-1 i 3213/2780-2 Jednogniazdowe zawory przelotowe typu 3213 i 3214 Zastosowanie Zawory przelotowe stosowane

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne G1/8"

Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne G1/8 Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne " Opis serii Seria 88 z mi wykonana ze stopu cynku jest alternatywn¹ do serii technopolimerowej (88). Seria ta obejmuje trzy ró ne typy rozdzielaczy : - 88/

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące 693 Zestawienie produktów Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Podstawki wahliwe K0282 Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12 K0302 Podstawki wahliwe

Bardziej szczegółowo