GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI JAKO KLUCZOWE ŹRÓDŁO BOGACTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI JAKO KLUCZOWE ŹRÓDŁO BOGACTWA"

Transkrypt

1 Wykład: GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI JAKO KLUCZOWE ŹRÓDŁO BOGACTWA

2 Kapitał ludzki wg Adama Smitha Na kapitał trwały, którego cechą jest przynoszenie dochodu lub zysku (...), składają się cztery główne pozycje, w tym pożyteczne umiejętności nabyte przez członków społeczeństwa. By nabyć takie kwalifikacje człowiek musi przez czas kształcenia, nauk lub terminowania otrzymywać środki utrzymania, co zawsze jest rzeczywistym wydatkiem, który jest kapitałem trwałym, jakby zawartym w danym człowieku. Te umiejętności są częścią jego majątku, jednocześnie częścią majątku społeczeństwa, do którego człowiek ten należy. Smith, 1776

3 Gospodarka oparta na wiedzy [ang. knowledge-based economy] Gospodarka, w której wiedza jest głównym czynnikiem produktywności i wzrostu gospodarczego (przed pracą i kapitałem, surowcami i energią); zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja i technologie, w szczególności technologie informacyjne i komunikacyjne.

4 Źródła wzrostu gospodarczego w USA w latach Źródła wzrostu Składniki wzrostu gospodarczego (śr. 3,2 %) % udział w kreowaniu wzrostu gospodarczego Wzrost nakładów (w 1,1 34 % tym) Dodatkowa praca 0,5 15 % Dodatkowy kapitał 0,6 19 % Ziemia 0,0 0 % Wzrost produktywności 2,1 66 % (w tym) Edukacja siły roboczej 0,6 19 % Wzrost wiedzy i inne* 1,5 47 % RAZEM 3,2 100 % Źródło: Denison Edward, Trends in AMERICAN Economic Growth,

5 Szacunkowy wpływ dodatkowego roku nauki na stopę wzrostu gospodarczego

6 Gary Becker (ur. 1930) Theodore Schultz ( ) Nagroda Nobla 1992 Nagroda Nobla 1979

7 Teoria human-capital Theodora Schultza Kapitał ludzki można określić jako zasób wiedzy i umiejętności, zdrowia, energii witalnej zawarty w społeczeństwie. Szybszy wzrost dochodu narodowego w porównaniu ze wzrostem roboczogodzin, ziemi i kapitału rzeczowego ma swe źródło przede wszystkim w podwyższonym poziomie wykształcenia siły roboczej. Umiejętności i wiedza są formą kapitału; kapitał ten jest w znacznej mierze efektem przemyślanych inwestycji; w zachodnich cywilizacjach rósł on o wiele szybciej niż konwencjonalnie pojmowany kapitał.

8 Inwestycje w kapitał ludzki wg T. Schultza formalne kształcenie szkolne na wszystkich szczeblach szkolenia w czasie pracy programy studiów dla dorosłych usługi związane z ochroną zdrowia, wpływające na długość życia, siłę i witalność ludzi poszukiwanie informacji na temat sytuacji ekonomicznej firm i perspektywach zawodowych badania naukowe migracje ludności w celu znalezienia lepszej pracy

9 Pomiar inwestycji w kapitał ludzki 1. Podejście kosztowe (rachunek wielkości nakładów na kształcenie, ochronę zdrowia itp.) H = E * N H zasób kapitału ludzkiego E przeciętne nakłady wydatkowane na kreację umiejętności N ilość osób w populacji 2. Podejście dochodowe (zdyskontowana wartość oczekiwanych dochodów; pod uwagę bierze się oczekiwaną długość życia, strumień zarobków i stopę % do dyskontowania zarobków)

10 Miary kapitału ludzkiego 1) Osiągnięcia edukacyjne populacji, które wyznacza się przy użyciu dwóch wskaźników: średniej liczby lat uczęszczania do szkoły oraz najwyższego ukończonego poziomu edukacyjnego; Barro i Lee [2000]. 2) Wydatki na cele edukacyjne; Barro i Sala-i-Martin [1995]. 3) Relacja wysokości wynagrodzeń pracowników do poziomu wykształcenia; miernik Mulligana i Sala-i-Martina [1997] określający stosunek płac pomiędzy pracownikiem z określonym poziomem wykształcenia a pracownikiem bez formalnego wykształcenia.

11 Koszty a lata kształcenia wg T.Schultza Przeciętny koszt kształcenia K K = f (l) Kw Kś Kp Lata kształcenia l

12 Roczne wydatki na jednego ucznia (w USD PPP), 2002 Kraj Podstawowe Średnie Wyższe Australia Irlandia Szwecja Szwajcaria Dania Niemcy Francja Wielka Brytania USA Polska 2585 N/A 4834 Źródło: OECD

13 Wykształcenie a PKB per capita, 2009 Kraj % osób z wyższym wykształceniem (w wieku lata), 2009 [2001] PKB na jednego mieszkańca (w tys. $) 2005 Kanada 50 [39] 33,6 USA 41 [35] 41,9 Japonia 44 [31] 30,5 Szwecja 33 [29] 32,7 Australia 37 [27] 32,9 Nowa Zelandia 40 [27] 25,3 Dania 34 [27] 34,4 Wielka Brytania 37 [25] 32,1 Szwajcaria 35 [24] 36,2 Korea 39 [23] 21,9 Islandia 33 [23] 35,8 Holandia 33 [22] 34,2 Francja 29 [21] 30,2 Hiszpania 30 [21] 27,3 Polska 21 [11] 12,8

14 Średnia liczba lat nauki a PKB per capita Źródło: Heston i inni (2002), Barro i Lee (2000)

15 Roczne wydatki (na 1 studenta) a GDP per capita (2005) Źródło: Education at a Glance OECD Indicators

16 Edukacja jako źródło bogactwa, USA W 1910 r. tylko 9% młodych Amerykanów uzyskiwało średnie wykształcenie, ale w ciągu kolejnych 30. lat odsetek ten wzrósł ponad pięciokrotnie w 1940 r. 50% młodych ludzi w USA mogło pochwalić się dyplomem szkoły średniej. Źródło: C. Goldin, 2001.

17 Różnica w dochodach - analiza dla różnych poziomów wykształcenia, 1999/2000* T: 164 LC: 78 T: 154 LC: 87 T: 151 LC: 69 *punkt odniesienia (poziom 0) - dochody osób z wykształceniem średnim T: 152 LC: 82 T: 136 LC: 80 T: 134 LC: 82 T: 162 LC: 78 Źródło: Blöndal, Field, Girouard: Investment in human capital, 2002 Polska 2008 (mężczyźni): T 188, LS 87 [US = 100]

18 Średnie roczne dochody w USA - analiza dla różnych poziomów wykształcenia, 1999 Źródło: Blöndal, Field, Girouard: Investment in human capital, 2002

19 Dochody mężczyzn w różnych grupach wiekowych - analiza wg poziomu wykształcenia, USA Wykształcenie wyższe średnie wyższe średnie niższe Źródło: Blöndal, Field, Girouard: Investment in human capital, 2002

20 Wykształcenie a płaca w Brazylii, 1998 Przeciętna płaca godzinowa pracownika (w miastach): a) bez wykształcenia 1,94 R$ (100%), b) z wykształceniem podstawowym 2,56 R$ (132%), c) niższym średnim 3,60 R$ (186%), d) średnim wyższym 6,31 R$ (325%), e) wyższym 15,8 R$ (814%). Źródło: Andreas Blom Lauritz Holm-Nielsen Dorte Verner: EDUCATION, EARNINGS, AND INEQUALITY IN BRAZIL ;IMPLICATIONS FOR EDUCATION POLICY. World Bank

21 Średnia miesięczna płaca w Polsce (wg poziomu wykształcenia), 2004 Poziom wykształcenia Wyższe (mgr, lek., dr) Wyższe (inż., licencjat) Średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Podstawowe i niepełne podst. OGÓŁEM Średnia miesięczna płaca brutto (w zł) 3649 zł 3263 zł 2144 zł 2133 zł 1708 zł 1638 zł 2369 zł Źródło: GUS, 2004

22 Inwestycja w studia MBA, USA Koszt studiów MBA: ok tys. $. Przyrost dochodów: Absolwenci Wharton Business School + 96 tys. $ (a aż 89% trafia do elitarnego klubu menedżerów zarabiających ponad 100 tys. $), absolwenci Kellog Business School + 87 tys. $ (83% osiąga zarobki > 100 tys. $), absolwenci Harvard Business School + 95 tys. $ (89% osiąga zarobki > 100 tys. $); Źródło: Business Week, 11/2000.

23 Stopa zwrotu dla kolejnego roku nauki w Brazylii Źródło: Blom, Holm-Nielsen, Verner (World Bank, 2001)

24 Edukacja a aktywność zawodowa Wg danych OECD, w Polsce tylko 48% kobiet, które nie ukończyły szkoły średniej wykazuje się aktywnością zawodową, natomiast wśród kobiet posiadających wyższe wykształcenie magisterskie odsetek osób aktywnych zawodowo wynosi aż 87%. Zgodnie z danymi Department of Labor, w USA w 2001 r. 79,7% osób w wieku powyżej 25 lat posiadających wyższe wykształcenie wykazywało aktywność zawodową (w grupie osób posiadających średnie wykształcenie odsetek ten wynosił 64,4%, a w grupie osób z wykształceniem podstawowym tylko 43%).

25 Współczynniki aktywności zawodowej, 2009 Źródło:

26 Wskaźnik zatrudnienia wg poziomu wykształcenia, 2009 Źródło:

27 Poziom wykształcenia a stopa bezrobocia, 2003 Kraj Wykształcenie mniej niż średnie średnie wyższe Dania 7,2 4,4 4,7 Francja 12,1 7,5 6,1 Hiszpania 11,2 9,5 7,7 Irlandia 6,3 2,9 2,6 Japonia 6,7 5,4 3,7 Kanada 10,9 6,5 5,2 Niemcy 18,0 10,2 5,2 Szwajcaria 6,1 3,3 2,9 Szwecja 6,1 5,2 3,9 USA 9,9 6,1 3,4 Wielka Brytania 6,9 3,9 2,4 Polska 25,9 17,8 6,6 Źródło: OECD, Employment Outlook 2005.

28 Stopa bezrobocia (BAEL), Polska IV kw i 2011 Ogółem 8,5% [9,7%] w wieku: lat 22,3% ,7% ,9% 45 lat i więcej 6,1% wg poziomu wykształcenia: wyższe 5,0% [5,3%] policealne i średnie zawodowe 8,0% [9,3%] średnie ogólnokształcące 10,3% [13,8%] zasadnicze zawodowe 9,3% [11,3%] gimnazjalne, podstawowe i niepełne podst. 15,9% [17,1%] Stopa bezrobocia rejestrowanego MPiPS (I 2012): 13,2%

29 Wykształcenie a ubóstwo, Argentyna, 1998 Liczba lat nauki: 1) najubożsi Argentyńczycy mieli za sobą przeciętnie 6,9 lat nauki, 2) ubodzy 7,0 lat, 3) pozostali (ci którzy nie kwalifikowali się do grupy ubogich) 10,5 roku. Stopa bezrobocia: 1) w pierwszej grupie sięgała 36,5%, 2) w drugiej 22,6%, 3) a w trzeciej 8,9%. Źródło: Raport Banku Światowego: Poor People in a Rich Country. A Poverty Report for Argentina

30 Wykształcenie a ubóstwo, USA W USA wśród osób, które nie ukończyły szkoły średniej, z różnych programów opieki społecznej korzysta 30% osób w wieku lata i aż 46% w wieku powyżej 54 lat. W populacji osób posiadających wyższe wykształcenie wskaźniki te są kilka razy niższe i wynoszą tylko: 4% (w grupie wiekowej lata) i 14% (w grupie wiekowej powyżej 54 lat). Źródło: Ellwood, 2001

31 Współczynnik skolaryzacji brutto w Polsce, ,8% w 2009/2010 r. Źródło: GUS Współczynnik skolaryzacji brutto jest to (wyrażony procentowo) stosunek wszystkich osób uczących się na danym poziomie do całej populacji (według stanu w dniu 31 grudnia) osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia (19-24 lat).

32 Wykształcenie właściciela a sytuacja finansowa jego firmy, Polska 2003 Wykształcenie właściciela firmy Podstawowe i zasadnicze zawodowe (n=103) Ocena sytuacji finansowej Bardzo Dobra Średnia Zła Bardzo RAZEM dobra zła 1,0% 17,5% 54,4% 21,4% 5,8% 100,0% Średnie (n=595) 1,5% 20,5% 56,6% 18,0% 3,4% 100,0% Wyższe (n=351) 3,7% 30,2% 51,6% 12,0% 2,6% 100,0% RAZEM (n=1049) 2,2% 23,5% 54,8% 16,3% 3,3% 100,0% Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy baz danych (n=1049) firmy B.P.S. Consultants Poland (badania prowadzone na reprezentatywnej próbie losowej firm mikro zatrudniających do 9 osób).

33 Wykształcenie właściciela firmy a korzystanie z Internetu, Polska 2003 Wykształcenie Korzystanie z Internetu właściciela NIE TAK RAZEM Podstawowe i zasadnicze 86,4% 13,6% 100,0% zawodowe (n=103) Średnie (n=595) 63,0% 37,0% 100,0% Wyższe (n=351) 31,1% 68,9% 100,0% RAZEM (n=1049) 54,6% 45,4% 100,0% Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy baz danych (n=1049) firmy B.P.S. Consultants Poland (badania prowadzone na reprezentatywnej próbie losowej firm mikro zatrudniających do 9 osób).

34 Wykształcenie właściciela firmy a obroty, Polska 2009 Obroty firmy w 2008 r. Podstawowe i zasadnicze zawodowe (n=83) Liczba odp. Wykształcenie właściciela firmy % Liczba odp. Średnie (n=293) % Liczba odp. Wyższe (n=231) % do PLN 27 32,5% 53 18,1% 30 13,0% ,6% ,9% ,3% ,0% 57 19,5% 42 18,2% Pow PLN 4 4,8% 28 9,6% 59 25,5%

35 Kapitał ludzki a wyniki MSP wyniki badań (1) Autorzy Próba Zmienne niezależne Zmienne zależne Zależności między zmiennymi Fairlie i Robb (2007) Właściciele firm, n=34179, USA Kapitał ludzki (4) Zyski Zatrudnienie + + Sprzedaż + Kangasharju i Pekkala (2001) Samozatrudnieni, n=13808, Finlandia Kapitał ludzki Przetrwanie Sprzedaż + + Bates (1990) Firmy prowadzone przez białych mężczyzn, n=4429, Kapitał ludzki (3) Przetrwanie + USA Brüderl, Preisendörfer (1998) Firmy z Monachium i Górnej Bawarii, n=1710, Niemcy Kapitał ludzki (5) Przetrwanie + Bosma, van Praag, Thurik, de Wit (2004) Firmy, które zaczęły działalność w 1994 r., n= 896, Holandia Kapitał ludzki (7) Zyski Zatrudnienie Przetrwanie + + +

36 Kapitał ludzki a wyniki MSP wyniki badań (2) Autorzy Próba Zmienne niezależne Zmienne zależne Zależności między zmiennymi Pennings, Lee, Van Witteloostuijn (1998) Biura rachunkowe, n=851, Holandia Kapitał ludzki (6) Przetrwanie + Coleman (2007) Firmy prowadzone przez kobiety, n=605, USA Kapitał ludzki (4) Zyski + Honig i Davidsson (2000) Nowe firmy, n=452, Szwecja Kapitał ludzki (4) Przetrwanie + Davidsson i Honig (2003) Nowe firmy, n=380, Szwecja Kapitał ludzki (3) Uruchomienie działalności + Chandler i Hanks (1998) Firmy ze stanu Utah n=102, USA Kapitał ludzki (3) Sprzedaż Dochody + +

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

Education at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Education at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Polish Edukacja w zarysie: Wskaźniki OECD wydanie 2005 Streszczenie w języku polskim Edukacja i kształcenie ustawiczne odgrywają decydującą

Bardziej szczegółowo

Education at a Glance 2010 OECD Indicators. Edukacja w zarysie 2010. Wskaźniki OECD. Summary in Polish. Podsumowanie w języku polskim

Education at a Glance 2010 OECD Indicators. Edukacja w zarysie 2010. Wskaźniki OECD. Summary in Polish. Podsumowanie w języku polskim Education at a Glance 2010 OECD Indicators Summary in Polish Edukacja w zarysie 2010. Wskaźniki OECD Podsumowanie w języku polskim Rządy państw OECD starają się tak kształtować politykę, aby podnosić efektywność

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W HISTORII MYŚLI EKONOMICZNEJ

KAPITAŁ LUDZKI W HISTORII MYŚLI EKONOMICZNEJ ARTYKUŁY KAPITAŁ LUDZKI W HISTORII MYŚLI EKONOMICZNEJ Mgr Jan Jakimiec d o k t o r a n t SGH ukończyłem 3 letnie Studia Doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Ekonomiczno- Społecznym w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences SGGW Warszawa 2014 RADA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

Education at a Glance: OECD Indicators 2006 Edition. Szkolnictwo w skrócie: Wskaźniki OECD wydanie 2006

Education at a Glance: OECD Indicators 2006 Edition. Szkolnictwo w skrócie: Wskaźniki OECD wydanie 2006 Education at a Glance: OECD Indicators 2006 Edition Summary in Polish Szkolnictwo w skrócie: Wskaźniki OECD wydanie 2006 Podsumowanie w języku polskim Raport Szkolnictwo w skrócie dostarcza pracownikom

Bardziej szczegółowo

POZIOM WYKSZTAŁCENIA POLAKÓW A KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI

POZIOM WYKSZTAŁCENIA POLAKÓW A KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 25 Anna Berezka Uniwersytet Szczeciński POZIOM WYKSZTAŁCENIA POLAKÓW A KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI STRESZCZENIE W erze gospodarki opartej na wiedzy

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Informacji i Statystyk Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-618 Kancelaria Senatu Luty 2013 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO NA TLE DOROBKU MYŚLI EKONOMICZNEJ

TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO NA TLE DOROBKU MYŚLI EKONOMICZNEJ Marek Kunasz Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO NA TLE DOROBKU MYŚLI EKONOMICZNEJ 1. Wstęp Celem artykułu jest prezentacja ogólnego zarysu koncepcji kapitału ludzkiego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY A WZROST GOSPODARCZY POLSKI

INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY A WZROST GOSPODARCZY POLSKI Karol Klimczak Stosunki Międzynarodowe Katedra Handlu i Finansów Międzynarodowych Uniwersytet Łódzki INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY A WZROST GOSPODARCZY POLSKI Streszczenie: Celem referatu jest

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej. REDAKCJA NAUKOWA Marzenna Anna Weresa

POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej. REDAKCJA NAUKOWA Marzenna Anna Weresa REDAKCJA NAUKOWA Marzenna Anna Weresa POLSKA RAPORT O KONKURENCYJNOŚCI 2014 Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE INSTYTUT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY

REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY Redaktor naukowy Dorota Kotlorz

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

Rozwój zintegrowany a dobrobyt społeczno-ekonomiczny kłopoty z pomiarem

Rozwój zintegrowany a dobrobyt społeczno-ekonomiczny kłopoty z pomiarem Rozwój zintegrowany a dobrobyt społeczno-ekonomiczny... 5 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 37 (1/2014) ISSN 1898-5084 ISBN 978-83-7996-020-0 dr hab. Ewa Polak 1 Instytut Transportu i Handlu

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 117 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

CZY PŁACE SĄ LEPKIE? MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY

CZY PŁACE SĄ LEPKIE? MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY Wykład: CZY PŁACE SĄ LEPKIE? MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY Ile godzin bylibyśmy skłonni przepracować w tygodniu przy różnych stawkach płacy? Stawka płacy (w zł za godz.) 5 Liczba godzin pracy (w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

ANALIZY Nr 6/2011 RAPORTY EKSPERTYZY EKONOMIA IMIGRACJI IMIGRANCI NA POLSKIM RYNKU PRACY. Kinga Wysieńska Zbigniew Karpiński

ANALIZY Nr 6/2011 RAPORTY EKSPERTYZY EKONOMIA IMIGRACJI IMIGRANCI NA POLSKIM RYNKU PRACY. Kinga Wysieńska Zbigniew Karpiński ANALIZY Nr 6/2011 RAPORTY EKSPERTYZY Kinga Wysieńska Zbigniew Karpiński EKONOMIA IMIGRACJI IMIGRANCI NA POLSKIM RYNKU PRACY Ekonomia imigracji imigranci na polskim rynku pracy 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki

Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki Łukasz Jabłoński Podkarpacki Klub Biznesu Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki Wstęp Teoria wzrostu gospodarczego, pomimo znacznego dorobku nadal tworzy wartościową perspektywę badawczą,

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Grzegorz Gołębiowski Piotr Szczepankowski CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Wprowadzenie Dyskusja nad wyborem skutecznego i atrakcyjnego modelu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy : 125 147 www.ejournals.eu/zdrowie-publiczne-i-zarzadzanie, doi:10.4467/20842627oz.14.012.1622 Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy Stanisława Golinowska 1, Ewa Kocot

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011

ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011 Tomasz Białowąs ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy lat 2008-2009 uwydatnił

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH

Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH Podstawowym problemem z jakim musi zmierzyć się młoda osoba po zakończeniu edukacji ciągle pozostaje znalezienie zatrudnienia. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikających z dokumentów definiujących strategie szkolnictwa wyższego na świecie

Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikających z dokumentów definiujących strategie szkolnictwa wyższego na świecie Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza trendów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ POLSKA 2011 RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM WARSZAWA 2011 Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

EKSPANSYWNOŚĆ! CZY DA SIĘ JĄ ZMIERZYĆ?

EKSPANSYWNOŚĆ! CZY DA SIĘ JĄ ZMIERZYĆ? Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE NR 3.2006 EKSPANSYWNOŚĆ! CZY DA SIĘ JĄ ZMIERZYĆ? Witold Kwaśnicki Małgorzata

Bardziej szczegółowo