ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:"

Transkrypt

1 1 Nr postępowania: POKL/01/2013 Łódź, r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Realizacji szkoleń z zakresu planowania, zrządzania i usprawniania procesów produkcyjnych LEAN MANUFACTIRING dla pracowników OBP PŁ ICHEM sp. z o.o. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr WND-POKL /12 pt. Wzrost konkurencyjności ICHEM sp. z o.o. poprzez rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa (zwanego dalej Projektem). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o Łódź, ul. Dostawcza 12 NIP REGON Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Specjalista ds. funduszy europejskich - Koordynator Projektu Anna Zdziechowska adres: OBP PŁ ICHEM sp. z o.o. ul. Dostawcza 12, Łódź Tel Fax adres

2 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia przekracza kwotę 14 tys. euro netto. 2. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania trybów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zapytanie ofertowe zostało przesłane do 3 potencjalnych oferentów oraz upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie obejmuje realizację szkoleń dla pracowników OBP PŁ ICHEM sp. z o.o. (łącznie dla 60 osób z różnych działów przedsiębiorstwa), obejmujących następujące tematy: 1) FILOZOFIA I STRATEGIE WDRAŻANIA LEAN MANUFACTURING JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA I DOSKONALENIA PRODUKCJI 7 dni szkolenia grupowego dla 12 osób 2) SZKOLENIE PODSTAWOWE LEAN MANUFACTURING 6 x 1 dzień szkolenia grupowego dla 6 grup 10-osobowych (łącznie 60 uczestników w podziale na 6 grup) 3) ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE MIEJSCEM PRACY 6 dni szkolenia grupowego dla 10 osób 4) SQCDME - SYSTEM WIZUALNEGO MIERZENIA WYNIKÓW OPERACYJNYCH 4 dni szkolenia grupowego dla 12 osób 5) AUTONOMUS MAINTENANCE - UTRZYMANIE RUCHU NA PRODUKCJI 6 dni szkolenia grupowego dla 10 osób 6) SMED - REDUKCJA CZASU PRZEZBROJENIA MASZYN 6 dni szkolenia grupowego dla 10 osób 7) PSG - METODOLOGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 4 dni szkolenia grupowego dla 10 osób 8) MAPOWANIE PROCESÓW 3 dni szkolenia grupowego dla 12 osób Łącznia liczba dni szkoleniowych (7 godzin zegarowych dziennie): 42

3 3 2. Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Łodzi, przy ul. Dostawczej 12. Zamawiający udostępni na potrzeby przeprowadzenia szkoleń 3 sale konferencyjno-szkoleniowe, wyposażone w projektory multimedialnie, tablice i flipcharty. 3. Szkolenia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pracowników tj. w godzinach (Godziny i dni mogą ulec zmianie, w przypadku gdy szkoleni pracownicy, wykonują swoją pracę w innym trybie). Poszczególne szkolenia będą realizowane w formie pojedynczych dni szkoleniowych lub w kilkudniowych blokach, w zależności od tematyki szkoleń i dostępności pracowników. 4. Usługa powinna składać się z następujących elementów: - Wyznaczenie i opieka osoby odpowiedzialnej ze strony Oferenta za kontakt i współpracę z Zamawiającym, a także osoby odpowiedzialnej za zakres merytoryczny szkoleń, - Analiza sytuacji i potrzeb pracowników Zamawiającego przed rozpoczęciem szkoleń i dopasowanie szczegółowego programu szkoleń do potrzeb grup szkoleniowych. - Opracowanie programu szkoleń, uwzględniającego wyniki przeprowadzonej analizy. Program i szczegółowy zakres szkoleń powinien być dopasowane do specyfiki branż (farmaceutycznej i spożywczej), w których działalność prowadzi Zamawiający. - Opracowanie wstępnego Harmonogramu szkoleń. Harmonogram szkoleń powinien zawierać terminy szkoleń rozłożone równomiernie w wyznaczonych ramach czasowych, w celu zminimalizowania obciążeń firmy nieobecnością pracowników. Ostateczny Harmonogram zostanie ustalony na etapie zawierania umowy z Wykonawcą szkoleń. Na etapie realizacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia z 5-dniowym wyprzedzeniem. - Przygotowanie i przekazanie uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych (materiały powinny zostać oznakowane zgodnie z w ramach PO KL dostępnymi na stronie dotyczącymi oznaczenia projektów - Przeprowadzenie szkoleń (w formie wykładów i warsztatów) przez trenerów posiadających doświadczenie szkoleniowe w zakresie Lean Manufacturing i zawodowe w branży spożywczej i farmaceutycznej. - Prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu dziennika zajęć. - Dojazd trenerów na miejsce prowadzenia szkolenia, nocleg trenera (w razie konieczności). - Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety satysfakcji (oceny szkolenia). - Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji oraz przygotowanie i przekazanie certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji.

4 4 5. KOD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): - nr Usługi szkoleniowe. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Realizacja zamówienia musi nastąpić w okresie: od r. do r. 2. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń: sierpień 2013 r. 3. Ostateczny, szczegółowy Harmonogram realizacji szkoleń zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzenia niniejszej procedury wyboru. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Oferent ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać wszystkie niżej wymienione warunki: a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (ocena na podstawie złożonego Oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego), b. dysponuje potencjałem i zasobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (ocena na podstawie złożonego Oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego), c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (ocena na podstawie złożonego Oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego), d. posiada min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Lean Manufacturing (ocena na podstawie treści oferty), e. w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował szkolenia z zakresu Lean Manufacturing dla co najmniej 5 firm z branż spożywczej i farmaceutycznej (w tym co najmniej 2 firm działających w branży farmaceutycznej), zatrudniających co najmniej 60 pracowników każda (ocena na podstawie treści oferty), f. zrealizował projekt szkoleniowy obejmujący wszystkie tematy wymienione w punkcie III.1 w firmie działającej w branży farmaceutycznej (ocena na podstawie treści oferty), g. zatrudnia wykwalifikowanych trenerów, z których co najmniej 5 posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie Lean Manufacturing i zawodowe w branżach spożywczej i farmaceutycznej (ocena na podstawie treści oferty),

5 5 h. przedstawi w swojej ofercie szczegółowo opisany program 1 wybranego modułu szkoleniowego spośród wymienionych w punkcie III.1 (ocena na podstawie treści oferty). Ocena spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę treści oferty i dokumentów dostarczonych przez Oferenta, metodą SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poproszenia Oferentów o złożenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnienie w/w warunków, na co wyznaczy maksymalny termin 1 dzień roboczy. Oferent, który nie spełni któregokolwiek z w/w warunków zostanie odrzucony w postępowaniu. 2. Wykluczenia: Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Oferent jest zobowiązany dołączyć do składanej oferty podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

6 6 VI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami. 1. Kryterium - Cena netto całego zamówienia - waga 100 % Oferty będą ocenione zgodnie ze wzorem: Liczba punktów = cena najniższa / ceny oferty badanej x 100% Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całego zamówienia netto (bez VAT). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim. 2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, informacje dotyczące zamówienia - opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, cenę oferty (wyrażoną w PLN, którą kupujący jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT). Istotne jest, aby cena uwzględniała wykonanie wszystkich elementów zamówienia oraz zawierała wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z elementami wymienionym w punkcie III.4 niniejszego Zapytania ofertowego, termin realizacji zamówienia, warunki płatności, termin ważności oferty (nie krótszy niż 60 dni kalendarzowych), oferta musi zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w punkcie V.1 niniejszego Zapytania ofertowego, do oferty muszą zostać dołączone Oświadczenia zgodne z treścią Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, oferta musi być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę lub

7 7 osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych tzn. złożona ofertowa musi obejmować cały zakres zamówienia, wyszczególniony w niniejszym zapytaniu ofertowym. Złożenie oferty częściowej powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli: - jej zakres nie odpowiada treści zapytania ofertowego - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień treści złożonych ofert. 6. Na podstawie treści oferty wyłonionej w toku postępowania, zostanie przygotowana umowa, która będzie dokumentem wiążącym obie strony w zakresie warunków realizacji zamówienia. VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa r. o godzinie Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty tradycyjnej na nazwisko Anna Zdziechowska (w tym przypadku decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 3. Prosimy o przekazywanie ewentualnych pytań dotyczących zamówienia do dnia r. w formie elektronicznej na adres IX. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Termin otwarcia ofert i wyłonienia Dostawcy r. o godzinie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia procedury wyboru, uznania, że procedura nie dała rezultatu i bez konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających. W w/w przypadkach zamawiający poinformuje zainteresowane strony o zmianach i zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej. 3. Zamawiający w terminie 20 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym fakcie podmioty, które złożyły ofertę.

8 8 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego POKL/01/2013 z dnia r.... miejscowość, data nazwa, adres oferenta OŚWIADCZENIE Oświadczam, że Oferent, w imieniu którego działam, spełnia następujące warunki: - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - dysponuje potencjałem i zasobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta

9 9 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego POKL/01/2013 z dnia r.... miejscowość, data nazwa, adres oferenta OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Oświadczam, że Oferent, w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: - Uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej - Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji - Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika - Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta