REENGINEERING SYSTEMU PRODUKCJI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH. R. WŁADYSIAK 1 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka, Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REENGINEERING SYSTEMU PRODUKCJI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH. R. WŁADYSIAK 1 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka, Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15"

Transkrypt

1 53/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN REENGINEERING SYSTEMU PRODUKCJI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH R. WŁADYSIAK 1 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka, Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 STRESZCZENIE W pracy przedstawiono wyniki badań procesu produkcyjnego odlewów prec y- zyjnych metodą wytapianych modeli woskowych oraz projekt zmian w systemie produkcyjnym potwierdzonych filozofią nowoczesnego wytwarzania Lean Manufacturing. Pokazano schemat rozmieszczenia stanowisk oraz przebieg procesu wytwórczego. W y- kazano możliwość zastosowania jednocześnie z metodyką LM komputerowego systemu ERP w produkcji odlewów precyzyjnych. Keywords: foundry, lost wax method, Lean Manufacturing, ERP 1. WSTĘP Celem pracy jest zbadanie możliwości poprawy efektywności systemu produ k- cji odlewów staliwnych wytwarzanych metodą wytapianych modeli woskowych przez zastosowanie filozofii Lean Manufacturing oraz systemu ERP. Do zrealizowania pracy pozyskano i odpowiednio przygotowano niezbędne informacje dotyczące realizacji procesu odlewania metodą wytapianych modeli woskowych w odlewni. Przeprowadzono badania produkcji rzeczywistego odlewu, które stanowiły bazę danych systemu komputerowego ERP i umożliwiły planowania produkcji odlewu w tym systemie [1]. Analiza istoty i narzędzi Lean Manufacturing wskazała kierunki i możliwości modernizacji systemu produkcyjnego prowadząc do wzrostu jakości, zmniejszenia kosztu i skrócenia czasu produkcji [2, 3]. 1 dr inż., 413

2 2. LEAN MANUFACTURING Lean Manufacturing (szczupłe wytwarzanie) znany również pod nazwą Toyota Production System pojawił się w latach 50 w firmie Toyota Motor Corporation [1]. Celem wdrożenia systemu było osiągnięcie najwyższej jakości, najniższej ceny i najkrótszego czasu wytwarzania poprzez eliminację strat. Wyodrębnione źródła ich powstawania strat to: nadprodukcja wytwarzanie więcej niż jest potrzebne, jest najgorszą formą straty, ponieważ wpływa na następne, oczekiwanie operatorzy maszyn, linii produkcyjnych oczekują na części nied o- starczone przez dostawcę, transport niepotrzebne przenoszenie lub przewożenie części np. do magazynu, przygotowanie planowanie niepotrzebnych czynności, produkowanie niezgodne lub powyżej oczekiwań klienta, ruch operatorzy wykonują niepotrzebne czynności takie jak: szukanie części, narzędzi, dokumentów, zapasy posiadanie w produkcji więcej materiału niż jest to w danej chwili potrzebne, poprawki powtarzanie swojej pracy - wykonywanej czynności, braki. Strukturę i znaczenie zasadniczych elementów systemu TPS odzwierciedla przedstawiony na rysunku 1 schemat zwany świątynią Toyoty. Podstawą systemu jest standaryzacja pracy (Standardized Work) realizowana wespół z niwelowaniem (Heijunka) i ciągłym doskonaleniem (Kaizen) produkcji. Rys. 1. Struktura systemu TPS [2] Fig. 1. Structure of TPS system [2] 414

3 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Heijunka oznacza ona niwelowanie lub wygładzanie harmonogramu produkcji przez dopasowywanie ilości i różnorodności produktów. Niwelowanie produkcji p o- zwala na stabilny i spójny przebieg pracy oraz na wprowadzenie standardów i rozpoznawanie nietypowości. Ciągłe doskonalenie znane również jako Kaizen dotyczy całego procesu produkcyjnego jak również pojedynczej operacji wykonywanej w tym procesie i dąży do uzyskania większych wydajności, zwiększenia produkcji a zarazem zmniejszenia lub całkowitej eliminacji strat. Występują dwa poziomy Kaizen: Kaizen przepływu skupiony na całej linii produkcyjnej, dotyczący przepływu materiałów i informacji, przeznaczony jest dla grupy ludzi zarządzających przedsiębiorstwem, Kaizen procesu ukierunkowany na poszczególne etapy procesu produkcyjnego, skierowany do pracowników produkcyjnych. Dwoma filarami systemu LM jest: Just in Time (JIT) i Jidoka. Istotę JIT odzwierciedla nazwa dokładnie w terminie co oznacza, że odp o- wiednie materiały i/lub usługi dostarczane są na odpowiednie miejsce w odpowiedniej ilości i w momencie kiedy są potrzebne. Wyróżnia się następujące zasady JIT: każdy proces jest dostawcą i klientem innego procesu, kierownictwo nie powinno wywierać nacisku na produkcję, prowadzone działania powinny być nastawione na wspieranie rozwoju oraz stymulowanie procesu wytwórczego, indywidualne potrzeby klientów powinny być zaspokajane w drodze produkcji masowej, proces produkcji musi być wolny od defektów, wymiana produktów, usług i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa o raz z kooperantami zewnętrznymi powinna być realizowana w możliwie najkrótszym czasie, informacje dotyczące decyzji kierownictwa, rozmiarów i wyników produkcji, stanu magazynowego itd. powinny być wyraźnie i jasno przedstawiane, do przedsiębiorstwa należy dostarczać tylko to, co jest potrzebne, wtedy, kiedy jest potrzebne i dokładnie tam gdzie jest potrzebne, transport powinien być przygotowany do dostaw i rozładunku bezpośrednio na linię produkcyjną, pracownicy tworzący komórki robocze powinni być przeszko leni w wielu dziedzinach (uniwersalność działania komórek), przedsiębiorstwo powinno dążyć do ciągłej redukcji kosztów produkcji, dostawcy muszą być włączeni do projektowania produktu i procesu, wskazane jest podejmowanie długoterminowych wspólnych inwesty cji z dostawcami, zalecane jest ciągłe rozszerzanie ściśle określonych oczekiwań jakościowych na dostawców, ekspedycja zamawianych przez odbiorców towarów powinna odbywać się z pominięciem wcześniejszego magazynowania, 415

4 każdy robotnik może zatrzymać linię produkcyjną powodując, że powstały problem zostanie usunięty bezzwłocznie i na miejscu, zakupów należy dokonywać uwzględniając jakość, nie cenę, ograniczać liczbę dostawców do minimum, zawierać z dostawcami długoterminowe kontrakty, powszechnie powinny być stosowane karty Kanban. Jidoka oznacza automatyczne natychmiastowe zatrzymywanie maszyn lub całych linii produkcyjnych, gdy tylko pojawia się błąd. Żadna z wadliwych części nie powinna przejść dalej, aby nie zakłóciła procesu produkcyjnego. Każdy z tych dwóch filarów ma konkretne narzędzia, które umożliwiają utrzymanie takiego systemu produkcji. JIT to w dużej mierze ciągły przepływ (Continuous Flow) ciągłe doskonalenie (Continuous Improvment), czas cyklu (Takt Time) i system ssący (System Pull). Continuous Flow wytwarzanie wyrobów metodą produkcyjnych zleceń jednoelementowych aby usuwać przestoje w wytwarzaniu i międzyoperacyjne, skracając czas przebiegu produkcji tak aby osiągnąć wymagania klienta zużywając minimalną ilość zasobów. Takt Time - czas taktu = dostępny czas pracy / zapotrzebowanie klienta. Czas taktu wyznacza tempo produkcji i jest podstawą odchudzonego systemu produ k- cyjnego, to właśnie praca w takcie pozwala na zauważenie w porę, że coś zaczyna dziać się złego w procesie, każde opóźnienie jest sygnałem pojawienia się problemów w obszarze produkcyjnym. System Pull oznacza produkcję części, które są w danej chwili potrzebne, czyli zorientowaną na potrzeby klienta. Istnieje wiele opracowań naukowych, które w niewielkim stopniu przekształcają opisane elementy systemu Toyoty tworząc nowe narzędzia [3]. Według nich na LM składają się: 1. Total Quality Management, 2. Just in Time, 3. Przejrzystość stanu produkcji: Metoda 5s, SMED (Single-Minute Exchange of Die), System Kanban, Kaizen. Total Quality Management oznacza kompleksowe zarządzanie przez jakość. Jest to filozofia zarządzania przedsiębiorstwem integrująca cele przedsiębiorstwa z potrzebami klienta. Do kluczowych elementów TQM można zaliczyć: orientację na klienta (zewnętrznego i wewnętrznego), ciągłe doskonalenie, zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach wraz z zapewnieniem przywództwa i pracy grupowej, ciągłe doskonalenie metod, technik, procesów i personelu, zorientowanie na proces, 416

5 ARCHIWUM ODLEWNICTWA dążenie do kształtowania pożądanych stosunków z dostawcami. Przejrzystość stanu produkcji W systemie odchudzonej produkcji bardzo dużą wagę przywiązuje się do tego, aby każdy z pracowników zaangażowanych w produkcję miał możliwość obserwowania jak kształtuje się produkcja w każdym momencie, w jakim s topniu zrealizowano harmonogram produkcji, jaka jest liczba wadliwych produktów itp. Zastosowanie kontroli wizualnej umożliwia natychmiastowe reagowanie na wszelkie pojawiające się zakłócenia i opóźnienia produkcji oraz pojawiające się braki. Jedną z zasad kontroli wizualnej jest umieszczenie w dobrze widocznym miejscu wszystkich narzędzi, części i umieszczenie przy każdym stanowisku prostych instrukcji pracy, tak, aby przy pierwszym spojrzeniu stan systemu produkcyjnego był zrozumiały dla wszys t- kich zainteresowanych. Podstawową metodą kontroli wizualnej jest metoda 5S. Składają się na nią: 1. Seiri Selekcja - oznacza oddzielenie potrzebnych narzędzi, części i instrukcji od tych, które są niepotrzebne i usunięcie wszystkiego, co zbędne; 2. Seiton - Systematyka - oznacza oznakowanie części i narzędzi oraz umieszczenie ich w wyznaczonych miejscach co ułatwia ich wykorzystanie; 3. Seiso Sprzątanie- oznacza porządkowanie; 4. Seiketsu Standaryzacja - oznacza częste, nawet codzienne przeprowadzanie serii, seiton i seiso, w celu utrzymania idealnych warunków w miejscu pracy; 5. Shitsuke Samodyscyplina - oznacza wyrobienie nawyku ciągłego przestrzegania pierwszych czterech S. Skrócenie czasów przezbrojeń (z ang. quick changeover) uzyskuje się dzięki zastos o- waniu metody SMED (Single-Minute Exchange of Die). System ten jest zespołem technik umożliwiających dokonanie wymiany narzędzi i nastaw wyposażenia w krótkim czasie dokładnie mówiąc w jednostkowej liczbie minut. Szybka wymiana narzędzi jest warunkiem krytycznym dla przedsiębiorstwa, które chce zastosować JIT czy przepływ jednostrumieniowy, ponieważ umożliwia, w krótkim czasie, dostosowanie maszyny do nowych warunków pracy. Podstawowym założeniem metody SMED jest zmniejszenie wielkości partii produkcyjnych w celu dos tosowania produkcji do zmiennych wymagań rynku. Z założenia tego wynika potrzeba skrócenia czasów przezbrojeń, ponieważ to właśnie te czasy determinują zazwyczaj wielkość partii produkcyjnych. System Kanban jest jedną z prostszych metod prowadzenia operacji just-in-time. System ten polega na obiegu pojemników i kart wyznaczających rytm produkcji. Wyst ę- powanie kart i/lub przesłanie pustych pojemników jest sygnałem do rozpoczęcia produkcji. Natomiast brak kart i/lub zapełnienie pojemnika zatrzymuje produkcję. Idea Kanban najczęściej opisywana jest hasłem "7 x żadnych":żadnych braków, żadnych opóźnień, żadnych zapasów, żadnych kolejek - gdziekolwiek i po cokolwiek, żadnych bezczynności, żadnych zbędnych operacji technologicznych i kontrolnych, żadnych przemieszczeń. 417

6 3. PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU PRODUKCJI ODLEWÓW 3.1. Przygotowanie produkcji z zastosowaniu nowoczesnych systemów i metod wytwarzania Pierwszym etapem przygotowania produkcji jest opracowanie dokumentacji technicznej. Zastosowanie nowoczesnych wspomaganych komputerowo systemów projektowania przestrzennego CAD/CAM najczęściej jest oceniane jako przyspieszenie wykonania i ułatwienie archiwizacji projektów: rysunków, obliczeń i zestawień. Nie jest to jednak najważniejsza korzyść, bowiem posiadanie przestrzennego cyfrowego modelu odlewu umożliwia wykorzystanie kolejnych nowoczesnych systemów komput e- rowych. Z ich pomocą należy, drogą symulacji procesów dokonywać optymalizacji konstrukcji i technologii wytwarzania odlewów. Kolejną zmianą w systemie technicznego przygotowania produkcji jest wykonanie matrycy do wytwarzania modeli woskowych z zastosowaniem nowoczesnych technik wspomagających ten proces: Rapid Prototyping i Rapid Tooling [4]. Umożliwiają one zarówno szybkie wykonanie prototypu wyrobu, modelu matki (RP) jak i matrycy (RT). Odpowiednią metodą RT do wytwarzania form trwałych jest technologia MCP. Polega ona na napylaniu wzorcowych modeli stopami metali niskotopliwych. Uzyskana metalowa skorupa w pełni odwzorowuje geometrię modelu jak i fakturę jego powierzchni [10]. Ich trwałość szacuje się na 2-10 tys. sztuk. Czas wykonania formy wynosi ok. 1-3 dni a koszty stanowią do 15% konwencjonalnego wytwarzania obróbką ubytkową. Zastosowane zmiany stanowią skok technologiczny w rozwoju technicznego przygotowania produkcji. Realizują zasadę Kaizen zmieniać i poprawiać. Umożliwiają opracowanie standardów procedur i oprzyrządowania z zastosowaniem technologii grup o- wej (GT), pozwalają na zastosowanie PULL i KANBAN do sterowania procesem oraz dają potencjał do dalszego ulepszania w myśl zasady ciągłego doskonalenia systemu produkcyjnego Proces wytwórczy produkcji odlewów W tabeli 1 przedstawiono porównanie cech konwencjonalnego systemu produkcji odlewów metodą wytapianych modeli woskowych [5] i projektowanych zmian w systemie zmierzających do realizacji podstawowych celów Lean Manufacturing: wzrostu jakości, zmniejszenia kosztu i skrócenia czasu produkcji. 418

7 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Tabela 1. Charakterystyka zmian na stanowiskach wytwórczych Table 1. Characteristic of work centers changes Etapy Cechy dotychczasowego procesu systemu Modernizacja Wykonanie modelu w matrycy Magazynowania matryc Ogólny system magazynowania narzędzi Montaż zestawu modelowego na nieoznaczonych regałach utrudnia ich szybkie pobieranie; Zróżnicowana budowa matryc i zastosowanie zwykłych łączników śrubowych wydłuża czas montażu matryc na stanowisku; Ręczny transport masy modelowej z odległego stanowiska jej przygotowania, częste przerwy na napełnianie masą cylindra wtryskowego; Ręczne składanie i zamykanie matryc wieloczęściowych z zastosowaniem łączników śrubowych. Zmienne ilości modeli wychodzące ze stanowiska. Stanowisko obsługiwane ręcznie, nieregularny przepływ półwyrobów. Stanowisko obsługiwane ręcznie; zmiana parametrów technologicznych masy w trakcie produkcji; proces uzależniony od naturalnych Wytwarzanie form ceramicznych czynników atmosferycznych (suszenie) i fachowości pracownika. i oprzyrządowania wspomagany komputerową bazą identyfikacji i pozycjonowania, matryce potrzebne do realizacji planu dziennego są pobierane na początku zmiany; Unifikacja budowy matryc i zastosowanie elementów szybkomocujących: mechanicznych, elektromechanicznych i pneumatycznych; Każde stanowisko wyposażone w podgrzewany pojemnik - zunifikowany dla stanowisk wytwarzania modeli, przygot. masy woskowej i wytapiania wosku, którego wielkość pokrywa zmianowe zaporze-bowanie stanowiska. Cały obieg masy realizowany jest przez jeden zespół dwóch pracowników; Do składania i zamykania matryc należy zastosować szybkomocujące siłowniki pneumatyczne i mechaniczne oraz systemy automatycznego usuwania modelu z matrycy; Modele odbierane do montażu przenośnikiem na paletach w ilościach odpowiadających zestawom modelowym. Modele odlewów i układów wlewowych dostarczane partiami w pojemnikach przenośnikiem rolkowym; montaż z zastosowaniem uchwytów pozycjonujących, które standaryzują i przyspieszają wykonanie operacji. Wprowadzić należy automatyzację zanurzania, obsypywania oraz sterowanie procesem suszenia, która zapewni powtarzalność czynności, skróci czas schnięcia formy. Zastosowanie robota przemysłowego pozwoli podwyższyć temperaturę stanowiska i zintensyfikować proces. 419

8 Tabela 1 cd. Charakterystyka zmian na stanowiskach wytwórczych Table 1 cont. Characteristic of work centers changes Wytapianie Stanowiska obsługiwane modeli, wygrzewaniwoduje ręcznie (załadunek, transport), wytapianie wosku za pomocą gorącej wody po- jej zużycie form a następnie konieczność Topienie metalu, zalewanie form suszenia form; Oddzielne stanowiska emitują duże ilości ciepła do otoczenia. Ręczny załadunek pieca; Ręczne zalewanie form za pomocą łyżki przez dwóch pracowników. Zastosowanie pary wodnej zintensyfikuje proces wytapiania i zmniejszy zużycie energii; Połączenie stanowisk, zmniejszy straty ciepła; Skrócenie dróg i czasu transportu przez zastosowanie wózków z wymiennym układem jezdnym, wyposażonych w ele-menty pozycjonujące i mocujące formy. Zastosowanie kadzi z transportem suwnicowym ułatwi, przyspieszy i zwiększy bezpieczeństwo zalewanie form i obsługi pieca, zmniejszy ilość pracowników. Chłodzenie i wybijanie odlewów Oddzielanie odlewów Oczyszczanie Chłodzenie odlewów realizowane jest w sposób naturalny w otaczającym powietrzu; Wybijanie odbywa się ręcznie. Oddzielanie odlewów od układu wlewowego - przez odbijanie w urządzeniach wibracyjnych. Oczyszczanie odbywa się w piaskownicach z ręcznym załadunkiem. Zastosowanie tunelu ze regulowaną szybkością odbierania ciepła, przyspieszy proces i pozwoli sterować właściwościami odlewów; Zastosowanie śrutowania do wybijania odlewów umożliwi recykling składników ceramicznych masy formierskiej. Niewielkie zmiany konstrukcyjne zestawu pozwolą na zastosowanie okrojników do oddzielania odlewów. Połączenie stanowiska ze st. oddzielania odlewów pozwoli na zmniejszenie ilości ręcznego załadunku. Modernizacji pojedynczych stanowisk powinny towarzyszyć zmiany organizacyjne całej przestrzeni produkcyjnej. Analizowanie wykonywanych czynności i opracowanie standardów pracy dla tych stanowisk. Projekt rozmieszczenia stanowisk oraz ich wzajemne relacje pokazano na rysunku 2. Uwzględnia on następujące założenia: minimalizację zajmowanej powierzchni, sekwencyjny układ technologiczny zapewniający minimalizację transportu, łączenie stanowisk bliskich technologicznie w komórki produkcyjne: modelarnię, formiernię, topialnię i oczyszczalnię. Przyporządkowanie komórkom większej i naturalnie wyodrębnionej porcji procesu produkcyjnego oraz zwiększenie samodzielności podejmowania decyzji produkcyjnych 420

9 ARCHIWUM ODLEWNICTWA prowadzi do podwyższenia odpowiedzialności pracowników (samokontroli) i w rezult a- cie do wzrostu jakości produkcji i zmniejszenia ilości pracowników. Zastosowane zmiany pozwalają zakładowi i każdej komórce realizować produkcję w sposób rytmiczny wg zaprojektowanego taktu oraz metodą Pull - odpowiadając na ilościowe i jakościowe zapotrzebowanie klienta. Sterowanie produkcją na poziomie operatywnym należy realizować za pomocą specjalizowanych pojemników, kart i tablic systemu Kanban. Rys. 2. Schemat rozmieszczenia stanowisk produkcyjnych Fig. 2. Layout chart of work centers Natomiast do sterowania i kalkulacji oraz planowania produkcji na poziomie taktycznym i strategicznym należy zas tosować komputerowy system planowania zas o- bów przedsiębiorstwa (ERP) Planowanie produkcji Planowanie zapotrzebowania materiałowego oraz zdolności produkcyjnych są podstawowymi funkcjami komputerowego systemu planowania i sterowania zasobami przedsiębiorstwa ERP. System ten pozwala również na zarządzanie kontaktami z dostawcami i odbiorcami produktu finalnego, gospodarkę magazynową, logistyką, kalkulację kosztów a także optymalizuje plan produkcyjny wyznaczając na podstawie zleceń klientów efektywną wielkość partii produkcyjnej. Jego aplikacje statystyczne 421

10 pozwalają na opracowywanie trendów minionych okresów produkcyjnych oraz prognoz na przyszłość. Wyniki tych prognoz a następnie planów taktycznych stanowią założenia do opracowania podstawowych wielkości sterujących systemu Kanban. Na rysunku 3 i 4 przedstawiono wyniki ilościowego i terminowego planowania produkcji odlewów za pomocą komputerowego systemu planowania: Infor:NT. Rys. 3. Tabela zleceń produkcyjnych Fig. 3. Table of production orders Rys. 4. Zlecenie produkcyjne Fig. 4. Production order 422

11 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Za pomocą graficznego stanowiska dyspozytorskiego system przedstawia plan w p o- staci wykresu Gantta co ułatwia jego ocenę. Plan ten może być korygowany metodą drag & drop przez osobę uprawnioną do wprowadzania zmian realizacyjnych. Rys. 5. Tablica planu Fig. 5. Table of plan (schedule) Przeprowadzone badania wykazały możliwość zastosowania nowoczesnych systemów produkcji Lean Manufacturing i ERP do organizacji, planowania i sterowania produkcją odlewów precyzyjnych wytwarzanych metodą wytapianych modeli woskowych. Wymaga to jednak nakładów inwestycyjnych na mechanizację i automatyzację wszystkich procesów przygotowawczych i wytwórczych oraz zmiany świadomości pracowników w kierunku samodzielnego i odpowiedzialnego kształtowania wyrobu oraz ciągłego doskonalenia procesu pracy na wszystkich stanowiskach. Zaprojektowane w pracy zmiany modernizacyjne w powiązaniu z wprowadzeniem systemu ERP stan o- wią przykład reengineering badanego systemu produkcji spowodowanego jego dostosowaniem do zasad LM i integrującą rolą ERP. 4. WNIOSKI Z przedstawionych w pracy badań wynikają następujące wnioski: istnieje możliwość produkcji odlewów precyzyjnych zgodnie z zasadami Lean Manufacturing, wdrożenie zasad LM zwiększa przejrzystość i rytmiczność procesu prowadząc do zmniejszenia strat i podwyższenia jakości odlewów, dostosowanie systemu produkcji odlewów do LM wymaga zarówno zmian zdolności produkcyjnych stanowisk jak i zmian organizacyjnych całej odlewni, reengineering systemu produkcji odlewów precyzyjnych wg filozofii LM dopełnia komputerowy system planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP, który integruje wszystkie obszary funkcjonowania odlewni. 423

12 LITERATURA [1] Władysiak R.: System planowania i sterowania produkcją dla przedsiębiorstwa odlewniczego. Archiwum odlewnictwa, PAN Katowice, 2001, nr 1, (1/2), s [2] Lean Lexicon a graphical glossary for Lean Thinkers, second edition. [3] Compiled by the Lean Enterprise Institute. Bourton, [4] Thomas E.: Understanding Setup Reduction, Manufacturing Insight 961, Bourton Group. [5] Chlebus E.: Techniki komputerowe Cax w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa [6] Poradnik Inżyniera Odlewnictwo Tom I,II, WNT Warszawa SUMMARY REENGINEERING OF PRECISION CASTINGS PRODUCTION SYSTEM The results of investigation of investment casting production system are presented in this paper. The changes of production system are owing to Lean Manufactu r- ing philosophy. It s shawn the layout chart of work centers of manufacturing process. It s presented that there are the possibilities of precision casting production with both items implemented simultaneously: Lean Manufacturing methodology and Enterprise Resource Planning computer system. Recenzował: prof. zw. dr hab. inż. Roman Wrona 424

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE PLANOWANIE PRODUKCJI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH SYSTEMEM ERP

KOMPUTEROWE PLANOWANIE PRODUKCJI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH SYSTEMEM ERP 54/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 KOMPUTEROWE PLANOWANIE PRODUKCJI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH SYSTEMEM ERP

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Def. planowania: to element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Współczesne metody zarządzania produkcją jednomyślnie podkreślają zalety produkowania dokładnie tylu wyrobów, ile w danym czasie potrzebują nasi klienci.

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI WSADOWYMI W ODLEWNI PRIMA-ŁÓDŹ

SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI WSADOWYMI W ODLEWNI PRIMA-ŁÓDŹ 4/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI

Bardziej szczegółowo

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością.

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. ISO 9004 ERP Kaizen Six Sigma Profit Lean Plan prezentacji 1. Główne założenia normy ISO 9004. 2. Zakres funkcjonalny systemu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Fot. Teresa Buczkowska - Murawska Dlaczego nowe podejście jest konieczne? Wzrastające koszty opieki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją V

Zarządzanie Produkcją V Zarządzanie Produkcją V Dr Janusz Sasak ZP Doświadczenia Japońskie Maksymalizacja tempa przepływu materiałów Stabilizacja tempa przepływu materiałów - unifikacja konstrukcji - normalizacja konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat 1 Geneza 7 Wielkich Strat Okazuje się, że każdy proces wytwarzający produkty lub usługi generuje nie tylko tzw. wartość dodaną ale również straty, tak

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe. Lean Manufacturing. Lean Enterprise Institute Polska

Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe. Lean Manufacturing. Lean Enterprise Institute Polska SEMINARIUM INNOWACJE NOŚNIK NIK WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI Lean Manufacturing najlepsze praktyki przemysłowe Robert Kagan, Lean Enterprise Institute Polska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrażaniu. w małych i średnich przedsiębiorstwach. Instytut Inżynierii Produkcji Ceramik Sp. z o. o. Politechnika Częstochowska

Problemy we wdrażaniu. w małych i średnich przedsiębiorstwach. Instytut Inżynierii Produkcji Ceramik Sp. z o. o. Politechnika Częstochowska Problemy we wdrażaniu w małych i średnich przedsiębiorstwach dr hab. inż. Robert Ulewicz, Prof. PCz. Mgr inż. Daniel Kleszcz Instytut Inżynierii Produkcji Ceramik Sp. z o. o. Politechnika Częstochowska

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do modułu

Wprowadzenie do modułu Wprowadzenie do modułu Treść Część 1.1 Wprowadzenie 7 Część 1.2 Cel modułu 7 Część 1.3 Struktura modułu 9 Część 1.4 Treść modułu 9 Część 1.5 Procedury oceniające 10 Część 1.6 Wybór tekstów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

LEAN-QS. Co naprawdę daje oprogramowanie. ds. ISO? ISO 9004 SPC. Kaizen. Six Sigma CAQ. Lean

LEAN-QS. Co naprawdę daje oprogramowanie. ds. ISO? ISO 9004 SPC. Kaizen. Six Sigma CAQ. Lean Co naprawdę daje oprogramowanie wspierające pracę pełnomocnika ds. ISO? ISO 9004 SPC Kaizen Six Sigma CAQ Lean Plan prezentacji 1. Jak wygląda zarządzanie informacją w firmie? 2. Co naprawdę daje oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Toyota Tsusho Europe SA Oddział w Polsce. TTESA HR Dept. 2014.10

Toyota Tsusho Europe SA Oddział w Polsce. TTESA HR Dept. 2014.10 Toyota Tsusho Europe SA Oddział w Polsce TTESA HR Dept. 2014.10 Historia naszej firmy 1936: Powstanie Firmy Toyota Finance, pierwszej japońskiej firmy ułatwiającej potencjalnym klientom nabycie samochodów

Bardziej szczegółowo

Współczesne systemy zarządzania zakresy funkcjonalne, cechy, zastosowania, podstawowe funkcje.

Współczesne systemy zarządzania zakresy funkcjonalne, cechy, zastosowania, podstawowe funkcje. Współczesne systemy zarządzania zakresy funkcjonalne, cechy, zastosowania, podstawowe funkcje. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2014/2015 www.gen-prof.pl Elastyczny system produkcyjny (ESP)

Bardziej szczegółowo

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych a koszt działalności Jedyny dobry powód utrzymywania zapasów to koszty mniejsze niż w przypadku braku zapasów Zapasy oznaczają zamrożoną

Bardziej szczegółowo

Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw

Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw Redukcja czy unikanie kosztów? Najlepsze praktyki i metody Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw Paweł Staworzyński Paweł Staworzyński Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze 1

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak PROGRAMy www.maciejczak.pl Istota sterowania W celu umożliwienia sobie realizacji złożonych celów, każda organizacja tworzy hierarchię planów. Plany różnią się

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach

Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r. Optymalna produkcja na wtryskarkach Plastech 2013, Serock 11-12.04.2013r Optymalna produkcja na wtryskarkach Czynniki wpływające na jakość wyprasek i efektywność produkcji Wiedza i umiejętności System jakości wtryskarka I peryferia wyrób

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Piotr Bernat 1 TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Streszczenie. W artykule przedstawiono tendencje w zakresie informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH /0 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH Dorota STADNICKA, Piotr STĘPIEŃ Właściwa organizacja procesów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI 5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI Rozdział 1... 15 ZARZĄDZANIE I JEGO PARADYGMATY 1.1. Paradygmat w nauce 1.2. Pojęcie zarządzania 1.3. Kierowanie a zarządzanie 1.4.

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D ZASTOSOWANIE DRUKU 3D w odlewnictwie autoryzowany przedstawiciel 3D Lab s.c. 02-949 Warszawa // ul. Ostra 13C T/F: (+48 22) 885 63 23 // M: +48 505 10 10 33 Formy odlewnicze z piasku kwarcowego Budowa

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM

EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEMYŚLE SAMOCHODOWYM Bożena SKOŁUD, Beata KUJAWSKI Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę badań efektywności łańcucha logistycznego w przemyśle motoryzacyjnym.

Bardziej szczegółowo

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing BONUS Wstęp do Lean Manufacturing Agenda Modułu 0: Intro to Lean 1. Historia Lean Management 2. Zadanie nr 1 3. Zadanie nr 2 4. Zadanie nr 3 5. TEST sprawdzający Twoją wiedzę W tej części modułu dowiesz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM Dr Józef Bielecki Six Sigma Master Black Belt Maj 2010 System Zarządzania Jakością Six Sigma Geneza Six Sigma SixSigma jest to jedna z najnowszych

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

ERP przyspiesza Kontrolę Jakości

ERP przyspiesza Kontrolę Jakości ERP przyspiesza Kontrolę Jakości Jedną z priorytetowych wartości, najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw produkcyjnych jest: Kontrola Jakości. Przedsiębiorcy zwiększają konkurencyjność swoich firm,

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE PRECYZYJNYM

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE PRECYZYJNYM 117/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie. Dr Józef Bielecki Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Dr Józef Bielecki Pytania, które nas nurtują Co decyduje o konkurencyjności firmy? Jakie mamy zagroŝenia dla małych i średnich firm? Jak poprawić efektywność

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna Techniki CAx dr inż. Michał Michna Literatura 2 Literatura 3 Literatura 1. Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT 2000 2. Miecielica M., Wiśniewski W.: Komputerowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si 53/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU

Bardziej szczegółowo

Co by było gdyby Toyota produkowała leki

Co by było gdyby Toyota produkowała leki Co by było gdyby Toyota produkowała leki Jacek T. Jackowski 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Jeszcze wiele innych firm może potencjalnie robić leki Unilever Kraft Colgate - Palmolive Nestle

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

ProgramWorld Class Manufacturing (WCM) jako systemu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Przykład praktycznego zastosowania.

ProgramWorld Class Manufacturing (WCM) jako systemu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Przykład praktycznego zastosowania. Prof.dr hab.inż Mariusz Bednarek mgr inż. Marcin Gajewski Politechnika Warszawska ProgramWorld Class Manufacturing (WCM) jako systemu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Przykład praktycznego

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych owanie 1/1 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 2 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 3 1 Jaki klient - taka produkcja Odbiorca anonimowy Odbiorca

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo