REENGINEERING SYSTEMU PRODUKCJI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH. R. WŁADYSIAK 1 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka, Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REENGINEERING SYSTEMU PRODUKCJI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH. R. WŁADYSIAK 1 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka, Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15"

Transkrypt

1 53/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN REENGINEERING SYSTEMU PRODUKCJI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH R. WŁADYSIAK 1 Katedra Systemów Produkcji, Politechnika Łódzka, Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 STRESZCZENIE W pracy przedstawiono wyniki badań procesu produkcyjnego odlewów prec y- zyjnych metodą wytapianych modeli woskowych oraz projekt zmian w systemie produkcyjnym potwierdzonych filozofią nowoczesnego wytwarzania Lean Manufacturing. Pokazano schemat rozmieszczenia stanowisk oraz przebieg procesu wytwórczego. W y- kazano możliwość zastosowania jednocześnie z metodyką LM komputerowego systemu ERP w produkcji odlewów precyzyjnych. Keywords: foundry, lost wax method, Lean Manufacturing, ERP 1. WSTĘP Celem pracy jest zbadanie możliwości poprawy efektywności systemu produ k- cji odlewów staliwnych wytwarzanych metodą wytapianych modeli woskowych przez zastosowanie filozofii Lean Manufacturing oraz systemu ERP. Do zrealizowania pracy pozyskano i odpowiednio przygotowano niezbędne informacje dotyczące realizacji procesu odlewania metodą wytapianych modeli woskowych w odlewni. Przeprowadzono badania produkcji rzeczywistego odlewu, które stanowiły bazę danych systemu komputerowego ERP i umożliwiły planowania produkcji odlewu w tym systemie [1]. Analiza istoty i narzędzi Lean Manufacturing wskazała kierunki i możliwości modernizacji systemu produkcyjnego prowadząc do wzrostu jakości, zmniejszenia kosztu i skrócenia czasu produkcji [2, 3]. 1 dr inż., 413

2 2. LEAN MANUFACTURING Lean Manufacturing (szczupłe wytwarzanie) znany również pod nazwą Toyota Production System pojawił się w latach 50 w firmie Toyota Motor Corporation [1]. Celem wdrożenia systemu było osiągnięcie najwyższej jakości, najniższej ceny i najkrótszego czasu wytwarzania poprzez eliminację strat. Wyodrębnione źródła ich powstawania strat to: nadprodukcja wytwarzanie więcej niż jest potrzebne, jest najgorszą formą straty, ponieważ wpływa na następne, oczekiwanie operatorzy maszyn, linii produkcyjnych oczekują na części nied o- starczone przez dostawcę, transport niepotrzebne przenoszenie lub przewożenie części np. do magazynu, przygotowanie planowanie niepotrzebnych czynności, produkowanie niezgodne lub powyżej oczekiwań klienta, ruch operatorzy wykonują niepotrzebne czynności takie jak: szukanie części, narzędzi, dokumentów, zapasy posiadanie w produkcji więcej materiału niż jest to w danej chwili potrzebne, poprawki powtarzanie swojej pracy - wykonywanej czynności, braki. Strukturę i znaczenie zasadniczych elementów systemu TPS odzwierciedla przedstawiony na rysunku 1 schemat zwany świątynią Toyoty. Podstawą systemu jest standaryzacja pracy (Standardized Work) realizowana wespół z niwelowaniem (Heijunka) i ciągłym doskonaleniem (Kaizen) produkcji. Rys. 1. Struktura systemu TPS [2] Fig. 1. Structure of TPS system [2] 414

3 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Heijunka oznacza ona niwelowanie lub wygładzanie harmonogramu produkcji przez dopasowywanie ilości i różnorodności produktów. Niwelowanie produkcji p o- zwala na stabilny i spójny przebieg pracy oraz na wprowadzenie standardów i rozpoznawanie nietypowości. Ciągłe doskonalenie znane również jako Kaizen dotyczy całego procesu produkcyjnego jak również pojedynczej operacji wykonywanej w tym procesie i dąży do uzyskania większych wydajności, zwiększenia produkcji a zarazem zmniejszenia lub całkowitej eliminacji strat. Występują dwa poziomy Kaizen: Kaizen przepływu skupiony na całej linii produkcyjnej, dotyczący przepływu materiałów i informacji, przeznaczony jest dla grupy ludzi zarządzających przedsiębiorstwem, Kaizen procesu ukierunkowany na poszczególne etapy procesu produkcyjnego, skierowany do pracowników produkcyjnych. Dwoma filarami systemu LM jest: Just in Time (JIT) i Jidoka. Istotę JIT odzwierciedla nazwa dokładnie w terminie co oznacza, że odp o- wiednie materiały i/lub usługi dostarczane są na odpowiednie miejsce w odpowiedniej ilości i w momencie kiedy są potrzebne. Wyróżnia się następujące zasady JIT: każdy proces jest dostawcą i klientem innego procesu, kierownictwo nie powinno wywierać nacisku na produkcję, prowadzone działania powinny być nastawione na wspieranie rozwoju oraz stymulowanie procesu wytwórczego, indywidualne potrzeby klientów powinny być zaspokajane w drodze produkcji masowej, proces produkcji musi być wolny od defektów, wymiana produktów, usług i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa o raz z kooperantami zewnętrznymi powinna być realizowana w możliwie najkrótszym czasie, informacje dotyczące decyzji kierownictwa, rozmiarów i wyników produkcji, stanu magazynowego itd. powinny być wyraźnie i jasno przedstawiane, do przedsiębiorstwa należy dostarczać tylko to, co jest potrzebne, wtedy, kiedy jest potrzebne i dokładnie tam gdzie jest potrzebne, transport powinien być przygotowany do dostaw i rozładunku bezpośrednio na linię produkcyjną, pracownicy tworzący komórki robocze powinni być przeszko leni w wielu dziedzinach (uniwersalność działania komórek), przedsiębiorstwo powinno dążyć do ciągłej redukcji kosztów produkcji, dostawcy muszą być włączeni do projektowania produktu i procesu, wskazane jest podejmowanie długoterminowych wspólnych inwesty cji z dostawcami, zalecane jest ciągłe rozszerzanie ściśle określonych oczekiwań jakościowych na dostawców, ekspedycja zamawianych przez odbiorców towarów powinna odbywać się z pominięciem wcześniejszego magazynowania, 415

4 każdy robotnik może zatrzymać linię produkcyjną powodując, że powstały problem zostanie usunięty bezzwłocznie i na miejscu, zakupów należy dokonywać uwzględniając jakość, nie cenę, ograniczać liczbę dostawców do minimum, zawierać z dostawcami długoterminowe kontrakty, powszechnie powinny być stosowane karty Kanban. Jidoka oznacza automatyczne natychmiastowe zatrzymywanie maszyn lub całych linii produkcyjnych, gdy tylko pojawia się błąd. Żadna z wadliwych części nie powinna przejść dalej, aby nie zakłóciła procesu produkcyjnego. Każdy z tych dwóch filarów ma konkretne narzędzia, które umożliwiają utrzymanie takiego systemu produkcji. JIT to w dużej mierze ciągły przepływ (Continuous Flow) ciągłe doskonalenie (Continuous Improvment), czas cyklu (Takt Time) i system ssący (System Pull). Continuous Flow wytwarzanie wyrobów metodą produkcyjnych zleceń jednoelementowych aby usuwać przestoje w wytwarzaniu i międzyoperacyjne, skracając czas przebiegu produkcji tak aby osiągnąć wymagania klienta zużywając minimalną ilość zasobów. Takt Time - czas taktu = dostępny czas pracy / zapotrzebowanie klienta. Czas taktu wyznacza tempo produkcji i jest podstawą odchudzonego systemu produ k- cyjnego, to właśnie praca w takcie pozwala na zauważenie w porę, że coś zaczyna dziać się złego w procesie, każde opóźnienie jest sygnałem pojawienia się problemów w obszarze produkcyjnym. System Pull oznacza produkcję części, które są w danej chwili potrzebne, czyli zorientowaną na potrzeby klienta. Istnieje wiele opracowań naukowych, które w niewielkim stopniu przekształcają opisane elementy systemu Toyoty tworząc nowe narzędzia [3]. Według nich na LM składają się: 1. Total Quality Management, 2. Just in Time, 3. Przejrzystość stanu produkcji: Metoda 5s, SMED (Single-Minute Exchange of Die), System Kanban, Kaizen. Total Quality Management oznacza kompleksowe zarządzanie przez jakość. Jest to filozofia zarządzania przedsiębiorstwem integrująca cele przedsiębiorstwa z potrzebami klienta. Do kluczowych elementów TQM można zaliczyć: orientację na klienta (zewnętrznego i wewnętrznego), ciągłe doskonalenie, zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach wraz z zapewnieniem przywództwa i pracy grupowej, ciągłe doskonalenie metod, technik, procesów i personelu, zorientowanie na proces, 416

5 ARCHIWUM ODLEWNICTWA dążenie do kształtowania pożądanych stosunków z dostawcami. Przejrzystość stanu produkcji W systemie odchudzonej produkcji bardzo dużą wagę przywiązuje się do tego, aby każdy z pracowników zaangażowanych w produkcję miał możliwość obserwowania jak kształtuje się produkcja w każdym momencie, w jakim s topniu zrealizowano harmonogram produkcji, jaka jest liczba wadliwych produktów itp. Zastosowanie kontroli wizualnej umożliwia natychmiastowe reagowanie na wszelkie pojawiające się zakłócenia i opóźnienia produkcji oraz pojawiające się braki. Jedną z zasad kontroli wizualnej jest umieszczenie w dobrze widocznym miejscu wszystkich narzędzi, części i umieszczenie przy każdym stanowisku prostych instrukcji pracy, tak, aby przy pierwszym spojrzeniu stan systemu produkcyjnego był zrozumiały dla wszys t- kich zainteresowanych. Podstawową metodą kontroli wizualnej jest metoda 5S. Składają się na nią: 1. Seiri Selekcja - oznacza oddzielenie potrzebnych narzędzi, części i instrukcji od tych, które są niepotrzebne i usunięcie wszystkiego, co zbędne; 2. Seiton - Systematyka - oznacza oznakowanie części i narzędzi oraz umieszczenie ich w wyznaczonych miejscach co ułatwia ich wykorzystanie; 3. Seiso Sprzątanie- oznacza porządkowanie; 4. Seiketsu Standaryzacja - oznacza częste, nawet codzienne przeprowadzanie serii, seiton i seiso, w celu utrzymania idealnych warunków w miejscu pracy; 5. Shitsuke Samodyscyplina - oznacza wyrobienie nawyku ciągłego przestrzegania pierwszych czterech S. Skrócenie czasów przezbrojeń (z ang. quick changeover) uzyskuje się dzięki zastos o- waniu metody SMED (Single-Minute Exchange of Die). System ten jest zespołem technik umożliwiających dokonanie wymiany narzędzi i nastaw wyposażenia w krótkim czasie dokładnie mówiąc w jednostkowej liczbie minut. Szybka wymiana narzędzi jest warunkiem krytycznym dla przedsiębiorstwa, które chce zastosować JIT czy przepływ jednostrumieniowy, ponieważ umożliwia, w krótkim czasie, dostosowanie maszyny do nowych warunków pracy. Podstawowym założeniem metody SMED jest zmniejszenie wielkości partii produkcyjnych w celu dos tosowania produkcji do zmiennych wymagań rynku. Z założenia tego wynika potrzeba skrócenia czasów przezbrojeń, ponieważ to właśnie te czasy determinują zazwyczaj wielkość partii produkcyjnych. System Kanban jest jedną z prostszych metod prowadzenia operacji just-in-time. System ten polega na obiegu pojemników i kart wyznaczających rytm produkcji. Wyst ę- powanie kart i/lub przesłanie pustych pojemników jest sygnałem do rozpoczęcia produkcji. Natomiast brak kart i/lub zapełnienie pojemnika zatrzymuje produkcję. Idea Kanban najczęściej opisywana jest hasłem "7 x żadnych":żadnych braków, żadnych opóźnień, żadnych zapasów, żadnych kolejek - gdziekolwiek i po cokolwiek, żadnych bezczynności, żadnych zbędnych operacji technologicznych i kontrolnych, żadnych przemieszczeń. 417

6 3. PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU PRODUKCJI ODLEWÓW 3.1. Przygotowanie produkcji z zastosowaniu nowoczesnych systemów i metod wytwarzania Pierwszym etapem przygotowania produkcji jest opracowanie dokumentacji technicznej. Zastosowanie nowoczesnych wspomaganych komputerowo systemów projektowania przestrzennego CAD/CAM najczęściej jest oceniane jako przyspieszenie wykonania i ułatwienie archiwizacji projektów: rysunków, obliczeń i zestawień. Nie jest to jednak najważniejsza korzyść, bowiem posiadanie przestrzennego cyfrowego modelu odlewu umożliwia wykorzystanie kolejnych nowoczesnych systemów komput e- rowych. Z ich pomocą należy, drogą symulacji procesów dokonywać optymalizacji konstrukcji i technologii wytwarzania odlewów. Kolejną zmianą w systemie technicznego przygotowania produkcji jest wykonanie matrycy do wytwarzania modeli woskowych z zastosowaniem nowoczesnych technik wspomagających ten proces: Rapid Prototyping i Rapid Tooling [4]. Umożliwiają one zarówno szybkie wykonanie prototypu wyrobu, modelu matki (RP) jak i matrycy (RT). Odpowiednią metodą RT do wytwarzania form trwałych jest technologia MCP. Polega ona na napylaniu wzorcowych modeli stopami metali niskotopliwych. Uzyskana metalowa skorupa w pełni odwzorowuje geometrię modelu jak i fakturę jego powierzchni [10]. Ich trwałość szacuje się na 2-10 tys. sztuk. Czas wykonania formy wynosi ok. 1-3 dni a koszty stanowią do 15% konwencjonalnego wytwarzania obróbką ubytkową. Zastosowane zmiany stanowią skok technologiczny w rozwoju technicznego przygotowania produkcji. Realizują zasadę Kaizen zmieniać i poprawiać. Umożliwiają opracowanie standardów procedur i oprzyrządowania z zastosowaniem technologii grup o- wej (GT), pozwalają na zastosowanie PULL i KANBAN do sterowania procesem oraz dają potencjał do dalszego ulepszania w myśl zasady ciągłego doskonalenia systemu produkcyjnego Proces wytwórczy produkcji odlewów W tabeli 1 przedstawiono porównanie cech konwencjonalnego systemu produkcji odlewów metodą wytapianych modeli woskowych [5] i projektowanych zmian w systemie zmierzających do realizacji podstawowych celów Lean Manufacturing: wzrostu jakości, zmniejszenia kosztu i skrócenia czasu produkcji. 418

7 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Tabela 1. Charakterystyka zmian na stanowiskach wytwórczych Table 1. Characteristic of work centers changes Etapy Cechy dotychczasowego procesu systemu Modernizacja Wykonanie modelu w matrycy Magazynowania matryc Ogólny system magazynowania narzędzi Montaż zestawu modelowego na nieoznaczonych regałach utrudnia ich szybkie pobieranie; Zróżnicowana budowa matryc i zastosowanie zwykłych łączników śrubowych wydłuża czas montażu matryc na stanowisku; Ręczny transport masy modelowej z odległego stanowiska jej przygotowania, częste przerwy na napełnianie masą cylindra wtryskowego; Ręczne składanie i zamykanie matryc wieloczęściowych z zastosowaniem łączników śrubowych. Zmienne ilości modeli wychodzące ze stanowiska. Stanowisko obsługiwane ręcznie, nieregularny przepływ półwyrobów. Stanowisko obsługiwane ręcznie; zmiana parametrów technologicznych masy w trakcie produkcji; proces uzależniony od naturalnych Wytwarzanie form ceramicznych czynników atmosferycznych (suszenie) i fachowości pracownika. i oprzyrządowania wspomagany komputerową bazą identyfikacji i pozycjonowania, matryce potrzebne do realizacji planu dziennego są pobierane na początku zmiany; Unifikacja budowy matryc i zastosowanie elementów szybkomocujących: mechanicznych, elektromechanicznych i pneumatycznych; Każde stanowisko wyposażone w podgrzewany pojemnik - zunifikowany dla stanowisk wytwarzania modeli, przygot. masy woskowej i wytapiania wosku, którego wielkość pokrywa zmianowe zaporze-bowanie stanowiska. Cały obieg masy realizowany jest przez jeden zespół dwóch pracowników; Do składania i zamykania matryc należy zastosować szybkomocujące siłowniki pneumatyczne i mechaniczne oraz systemy automatycznego usuwania modelu z matrycy; Modele odbierane do montażu przenośnikiem na paletach w ilościach odpowiadających zestawom modelowym. Modele odlewów i układów wlewowych dostarczane partiami w pojemnikach przenośnikiem rolkowym; montaż z zastosowaniem uchwytów pozycjonujących, które standaryzują i przyspieszają wykonanie operacji. Wprowadzić należy automatyzację zanurzania, obsypywania oraz sterowanie procesem suszenia, która zapewni powtarzalność czynności, skróci czas schnięcia formy. Zastosowanie robota przemysłowego pozwoli podwyższyć temperaturę stanowiska i zintensyfikować proces. 419

8 Tabela 1 cd. Charakterystyka zmian na stanowiskach wytwórczych Table 1 cont. Characteristic of work centers changes Wytapianie Stanowiska obsługiwane modeli, wygrzewaniwoduje ręcznie (załadunek, transport), wytapianie wosku za pomocą gorącej wody po- jej zużycie form a następnie konieczność Topienie metalu, zalewanie form suszenia form; Oddzielne stanowiska emitują duże ilości ciepła do otoczenia. Ręczny załadunek pieca; Ręczne zalewanie form za pomocą łyżki przez dwóch pracowników. Zastosowanie pary wodnej zintensyfikuje proces wytapiania i zmniejszy zużycie energii; Połączenie stanowisk, zmniejszy straty ciepła; Skrócenie dróg i czasu transportu przez zastosowanie wózków z wymiennym układem jezdnym, wyposażonych w ele-menty pozycjonujące i mocujące formy. Zastosowanie kadzi z transportem suwnicowym ułatwi, przyspieszy i zwiększy bezpieczeństwo zalewanie form i obsługi pieca, zmniejszy ilość pracowników. Chłodzenie i wybijanie odlewów Oddzielanie odlewów Oczyszczanie Chłodzenie odlewów realizowane jest w sposób naturalny w otaczającym powietrzu; Wybijanie odbywa się ręcznie. Oddzielanie odlewów od układu wlewowego - przez odbijanie w urządzeniach wibracyjnych. Oczyszczanie odbywa się w piaskownicach z ręcznym załadunkiem. Zastosowanie tunelu ze regulowaną szybkością odbierania ciepła, przyspieszy proces i pozwoli sterować właściwościami odlewów; Zastosowanie śrutowania do wybijania odlewów umożliwi recykling składników ceramicznych masy formierskiej. Niewielkie zmiany konstrukcyjne zestawu pozwolą na zastosowanie okrojników do oddzielania odlewów. Połączenie stanowiska ze st. oddzielania odlewów pozwoli na zmniejszenie ilości ręcznego załadunku. Modernizacji pojedynczych stanowisk powinny towarzyszyć zmiany organizacyjne całej przestrzeni produkcyjnej. Analizowanie wykonywanych czynności i opracowanie standardów pracy dla tych stanowisk. Projekt rozmieszczenia stanowisk oraz ich wzajemne relacje pokazano na rysunku 2. Uwzględnia on następujące założenia: minimalizację zajmowanej powierzchni, sekwencyjny układ technologiczny zapewniający minimalizację transportu, łączenie stanowisk bliskich technologicznie w komórki produkcyjne: modelarnię, formiernię, topialnię i oczyszczalnię. Przyporządkowanie komórkom większej i naturalnie wyodrębnionej porcji procesu produkcyjnego oraz zwiększenie samodzielności podejmowania decyzji produkcyjnych 420

9 ARCHIWUM ODLEWNICTWA prowadzi do podwyższenia odpowiedzialności pracowników (samokontroli) i w rezult a- cie do wzrostu jakości produkcji i zmniejszenia ilości pracowników. Zastosowane zmiany pozwalają zakładowi i każdej komórce realizować produkcję w sposób rytmiczny wg zaprojektowanego taktu oraz metodą Pull - odpowiadając na ilościowe i jakościowe zapotrzebowanie klienta. Sterowanie produkcją na poziomie operatywnym należy realizować za pomocą specjalizowanych pojemników, kart i tablic systemu Kanban. Rys. 2. Schemat rozmieszczenia stanowisk produkcyjnych Fig. 2. Layout chart of work centers Natomiast do sterowania i kalkulacji oraz planowania produkcji na poziomie taktycznym i strategicznym należy zas tosować komputerowy system planowania zas o- bów przedsiębiorstwa (ERP) Planowanie produkcji Planowanie zapotrzebowania materiałowego oraz zdolności produkcyjnych są podstawowymi funkcjami komputerowego systemu planowania i sterowania zasobami przedsiębiorstwa ERP. System ten pozwala również na zarządzanie kontaktami z dostawcami i odbiorcami produktu finalnego, gospodarkę magazynową, logistyką, kalkulację kosztów a także optymalizuje plan produkcyjny wyznaczając na podstawie zleceń klientów efektywną wielkość partii produkcyjnej. Jego aplikacje statystyczne 421

10 pozwalają na opracowywanie trendów minionych okresów produkcyjnych oraz prognoz na przyszłość. Wyniki tych prognoz a następnie planów taktycznych stanowią założenia do opracowania podstawowych wielkości sterujących systemu Kanban. Na rysunku 3 i 4 przedstawiono wyniki ilościowego i terminowego planowania produkcji odlewów za pomocą komputerowego systemu planowania: Infor:NT. Rys. 3. Tabela zleceń produkcyjnych Fig. 3. Table of production orders Rys. 4. Zlecenie produkcyjne Fig. 4. Production order 422

11 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Za pomocą graficznego stanowiska dyspozytorskiego system przedstawia plan w p o- staci wykresu Gantta co ułatwia jego ocenę. Plan ten może być korygowany metodą drag & drop przez osobę uprawnioną do wprowadzania zmian realizacyjnych. Rys. 5. Tablica planu Fig. 5. Table of plan (schedule) Przeprowadzone badania wykazały możliwość zastosowania nowoczesnych systemów produkcji Lean Manufacturing i ERP do organizacji, planowania i sterowania produkcją odlewów precyzyjnych wytwarzanych metodą wytapianych modeli woskowych. Wymaga to jednak nakładów inwestycyjnych na mechanizację i automatyzację wszystkich procesów przygotowawczych i wytwórczych oraz zmiany świadomości pracowników w kierunku samodzielnego i odpowiedzialnego kształtowania wyrobu oraz ciągłego doskonalenia procesu pracy na wszystkich stanowiskach. Zaprojektowane w pracy zmiany modernizacyjne w powiązaniu z wprowadzeniem systemu ERP stan o- wią przykład reengineering badanego systemu produkcji spowodowanego jego dostosowaniem do zasad LM i integrującą rolą ERP. 4. WNIOSKI Z przedstawionych w pracy badań wynikają następujące wnioski: istnieje możliwość produkcji odlewów precyzyjnych zgodnie z zasadami Lean Manufacturing, wdrożenie zasad LM zwiększa przejrzystość i rytmiczność procesu prowadząc do zmniejszenia strat i podwyższenia jakości odlewów, dostosowanie systemu produkcji odlewów do LM wymaga zarówno zmian zdolności produkcyjnych stanowisk jak i zmian organizacyjnych całej odlewni, reengineering systemu produkcji odlewów precyzyjnych wg filozofii LM dopełnia komputerowy system planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP, który integruje wszystkie obszary funkcjonowania odlewni. 423

12 LITERATURA [1] Władysiak R.: System planowania i sterowania produkcją dla przedsiębiorstwa odlewniczego. Archiwum odlewnictwa, PAN Katowice, 2001, nr 1, (1/2), s [2] Lean Lexicon a graphical glossary for Lean Thinkers, second edition. [3] Compiled by the Lean Enterprise Institute. Bourton, [4] Thomas E.: Understanding Setup Reduction, Manufacturing Insight 961, Bourton Group. [5] Chlebus E.: Techniki komputerowe Cax w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa [6] Poradnik Inżyniera Odlewnictwo Tom I,II, WNT Warszawa SUMMARY REENGINEERING OF PRECISION CASTINGS PRODUCTION SYSTEM The results of investigation of investment casting production system are presented in this paper. The changes of production system are owing to Lean Manufactu r- ing philosophy. It s shawn the layout chart of work centers of manufacturing process. It s presented that there are the possibilities of precision casting production with both items implemented simultaneously: Lean Manufacturing methodology and Enterprise Resource Planning computer system. Recenzował: prof. zw. dr hab. inż. Roman Wrona 424

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE PLANOWANIE PRODUKCJI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH SYSTEMEM ERP

KOMPUTEROWE PLANOWANIE PRODUKCJI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH SYSTEMEM ERP 54/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 KOMPUTEROWE PLANOWANIE PRODUKCJI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH SYSTEMEM ERP

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping)

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) 1 Literatura http://lean.org.pl/lean/baza-wiedzy/narzedzia-i-metody-lean/mapowaniestrumienia-wartosci/ Wdrażanie Lean Production. Projektowanie strumienia

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO Casting. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

ODLEWNICTWO Casting. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów: studia I stopnia ODLEWNICTWO Casting forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI Dariusz PLINTA Sławomir KUKŁA Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI 1. Planowanie produkcji Produkcja

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM 28/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Def. planowania: to element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością.

LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. LEAN - QS zintegrowany system komputerowy wspomagający zarządzanie jakością. ISO 9004 ERP Kaizen Six Sigma Profit Lean Plan prezentacji 1. Główne założenia normy ISO 9004. 2. Zakres funkcjonalny systemu

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją V

Zarządzanie Produkcją V Zarządzanie Produkcją V Dr Janusz Sasak ZP Doświadczenia Japońskie Maksymalizacja tempa przepływu materiałów Stabilizacja tempa przepływu materiałów - unifikacja konstrukcji - normalizacja konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1. Jolanta ŁOPATOWSKA ANALIZA PORÓWAWCZA WYBRANYCH METOD PLA- NOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ

Rozdział 2.1. Jolanta ŁOPATOWSKA ANALIZA PORÓWAWCZA WYBRANYCH METOD PLA- NOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ Artykuł ukazał się w: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, pod red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2005, s.45-51 Rozdział 2.1 Jolanta

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie. w zarządzaniu. Wprowadzenie. Kaizen 5-S TQM. Nagrody jakości. Podsumowanie. Doskonalenie. Wprowadzenie.

Doskonalenie. w zarządzaniu. Wprowadzenie. Kaizen 5-S TQM. Nagrody jakości. Podsumowanie. Doskonalenie. Wprowadzenie. Zarządzanie - wykład 7 Jakość produktu Pojęcie i zasady zarządzania System zarządzania Planowanie Kontrola Metody i narzędzia proowe Zarządzanie. Wykład 07/07 2 Ciągłe doskonalenie Jesteśmy tym, co w swoim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing i 5S

Lean Manufacturing i 5S Lean Manufacturing i 5S Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/13/11108/23472 Cena netto 790,00 zł Cena brutto 790,00 zł Cena netto za godzinę 49,38 zł Cena brutto za godzinę 49,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM Program 5S - - podstawowe narzędzie LM C. Stieler 06-2016 5S TPM SMED VSM Kanban JIT 5S dlaczego? KAIZEN 5S dlaczego? stworzenie standardów bezpieczeństwa, porządku i czystości na stanowisku pracy. uformowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 4. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA LINII PRODUKCYJNYCH U-KSZTAŁTNYCH METODĄ PROGRAMOWANIA SIECIOWEGO

WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA LINII PRODUKCYJNYCH U-KSZTAŁTNYCH METODĄ PROGRAMOWANIA SIECIOWEGO WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA LINII PRODUKCYJNYCH U-KSZTAŁTNYCH METODĄ PROGRAMOWANIA SIECIOWEGO Władysław ZIELECKI, Jarosław SĘP Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę tworzenia linii produkcyjnych U-kształtnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI WSADOWYMI W ODLEWNI PRIMA-ŁÓDŹ

SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI WSADOWYMI W ODLEWNI PRIMA-ŁÓDŹ 4/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul)

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację... (Computer Modul)... (Flexible Manufacturing Systems)... (Computer Aid Manufacturing)... (Computer Integrated Manufacturing) CM (Computer Modul) Elastyczne

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław 18.11.2009 r. SIMPLE.APS Zlecenie produkcyjne: pochodzące z zewnętrznych systemów ERP dane o zleceniach produkcyjnych posiadających przypisane

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Def. planowania: to element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu

Bardziej szczegółowo

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9

BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU AlSi 6.9 25/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA SKURCZU LINIOWEGO W OKRESIE KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA STOPU

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY FMEA W DOSKONALENIU JAKOŚCI WYROBÓW ODLEWANYCH

ZASTOSOWANIE METODY FMEA W DOSKONALENIU JAKOŚCI WYROBÓW ODLEWANYCH 4/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE METODY FMEA W DOSKONALENIU JAKOŚCI WYROBÓW ODLEWANYCH S. BORKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości 8 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości Piotr Lipiński, Kierownik Działu Systemów Jakości/QP Ożarów Mazowiecki Listopad 2016 Czego od nas

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wykonaniem produkcji

Sterowanie wykonaniem produkcji STEROWANIE WYKONANIEM PRODUKCJI (Production Activity Control - PAC) Sterowanie wykonaniem produkcji (SWP) stanowi najniŝszy, wykonawczy poziom systemu zarządzania produkcją, łączący wyŝsze poziomy operatywnego

Bardziej szczegółowo

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Jesteśmy firmą konsultingową i wspieramy naszych klientów od 2002 roku. Pracujemy w trybie projektowo-szkoleniowym. Realizujemy projekty i programy związane z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki 2011 Innowacje organizacyjne w usługach Aleksander Buczacki Wprowadzenie W jakich sektorach jest możliwe wprowadzenie innowacji organizacyjnych? Usługi IT; Administracja; Gastronomia; Turystyka; Służba

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Fot. Teresa Buczkowska - Murawska Dlaczego nowe podejście jest konieczne? Wzrastające koszty opieki

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

LEAN-QS. Co naprawdę daje oprogramowanie. ds. ISO? ISO 9004 SPC. Kaizen. Six Sigma CAQ. Lean

LEAN-QS. Co naprawdę daje oprogramowanie. ds. ISO? ISO 9004 SPC. Kaizen. Six Sigma CAQ. Lean Co naprawdę daje oprogramowanie wspierające pracę pełnomocnika ds. ISO? ISO 9004 SPC Kaizen Six Sigma CAQ Lean Plan prezentacji 1. Jak wygląda zarządzanie informacją w firmie? 2. Co naprawdę daje oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa hutniczego

Doskonalenie procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa hutniczego Ewa Staniewska 1 Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Doskonalenie procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa hutniczego

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje Organizacja procesów biznesowych System produkcyjny dr hab. inż 1/1 Plan wykładu Proces produkcyjny System produkcyjny Klasyfikacja systemów produkcyjnych Typy, formy i odmiany organizacji produkcji Struktura

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania?

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? 4 Krótkookresowe planowanie produkcji Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? Hierarchia systemu zarządzania produkcją DECYZJE DŁUGOOKRESOWE (PROJEKTOWANIE)

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo