Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2011 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2011 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/202 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku Opole, wrzesień 202 r.

2 Komunikat /W/202 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Działania wymagane w celu wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego, a więc działania wymagane na mocy dyrektyw (m.in.: dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, czy też dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach) obejmuje całościowo Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) Dyrektywa 2000/60/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2000 r. Zapisy RDW zostały transponowane do prawa polskiego znajdując swe odzwierciedlenie m.in.: w ustawie z dnia 8 lipca 200 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 29, poz. 209, z poźn. zm.). RDW wymaga sporządzenia charakterystyki dorzeczy zarówno pod względem form korzystania z wody, jak i problemów gospodarki wodnej, by określić, przy udziale społeczeństwa, program działań, który pozwoli na osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód w 205 r. Przystępując do Unii Europejskiej zobowiązano się, że przepisy prawne Unii w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone w dyrektywie Rady 9/27/EWG z dnia 2 maja 99 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od grudnia 205 r. Ponadto cały obszar Polski (położony w 99,7% w zlewisku Morza ałtyckiego) został uznany za wrażliwy tj. wymagający ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu do wód. Zobowiązania oznaczają, że do grudnia 205 r. wszystkie aglomeracje > muszą być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i e ścieków o efekcie oczyszczania uzależnionym od wielkości, a aglomeracje < 2 000, wyposażone w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w systemy kanalizacyjne, powinny posiadać do tego terminu e zapewniające odpowiednie oczyszczanie. W efekcie tych działań do końca 205 r. powinna być zapewniona 75% redukcja związków azotu i fosforu ogólnego pochodzących ze źródeł komunalnych na terenie Polski i odprowadzanych do wód. W celu wypełnienia zapisów prawa wspólnotowego, 6 grudnia 200 r., zatwierdzony został Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), jako instrument koordynujący działania w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych zawierający harmonogram powstawania aglomeracji i uściślający działania z zakresu kanalizacji. Program określa wykaz aglomeracji o większej od wraz z wykazem niezbędnych przedsięwzięć, jakie należy przeprowadzić w tych aglomeracjach w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Realizacja całego Programu została rozłożona na cztery horyzonty czasowe, tj. lata: , , oraz Poprzez opracowanie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dokonano identyfikacji liczby aglomeracji oraz zakresu prac i kosztów niezbędnych do poniesienia w celu kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w Polsce. KPOŚK opracowany w 200 r. obejmował 78 aglomeracji i przewidywał : budowę, rozbudowę i/lub modernizację 6 ścieków komunalnych, budowę około 2 tys. km sieci w aglomeracjach. Koszt tego zadania oszacowano na ok. 5 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 24 mld zł, a na budowę, rozbudowę lub modernizację ścieków komunalnych ok. mld zł. Pierwszą aktualizację przeprowadzono w 2005 r. i zatwierdzono przez Radę Ministrów 7 czerwca 2005 r. AKPOŚK 2005 przewidywała: budowę, rozbudowę i/lub modernizację ok. 74 ścieków, budowę ok. 7 tys. km sieci w aglomeracjach. Koszt realizacji AKPOŚK2005 oszacowano na ok. 42,6 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 2 mld zł, a na budowę, rozbudowę lub modernizację ścieków komunalnych ok. 0,6 mld zł. Zaawansowanie prac prowadzonych w gminach i województwach w zakresie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji i wydanie przez wojewodów rozporządzeń w tym zakresie spowodowało konieczność przygotowania kolejnej aktualizacji KPOŚK. Dokonanie aktualizacji KPOŚK wynika także z art. 4 ust. 4c Prawa wodnego zgodnie, z którym kolejne aktualizacje Programu są dokonywane, co najmniej raz na 4 lata, jak również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska --

3 Komunikat /W/202 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku z konieczności weryfikacji zapisów Programu w oparciu o prace prowadzone w gminach i województwach w zakresie wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Aktualizacja 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych została zatwierdzona przez Radę Ministrów 2 marca 200 r. W Aktualizacji 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych umieszczono: ) wszystkie aglomeracje o objęte KPOŚK w jego wersji zaktualizowanej z 2005 r.; 2) wszystkie aglomeracje o zawartej w przedziale < utworzone rozporządzeniami wojewodów wydanymi przed 28 lutego 2008 r. W Aktualizacji 2009 KPOŚK wyróżniono 4 grupy wielkości aglomeracji ( ; < ; < 5 000, < 0 000) oraz przedstawiono 4 horyzonty czasowe: 2007 r. aglomeracje, w których osiągnięto do końca 2007 r. efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych, w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych; r. aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych powinien być osiągnięty do 200 r., w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych; r. aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych powinien być osiągnięty w latach 20 20, w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych; r. aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych powinien być osiągnięty w latach , w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych. AKPOŚK 2009 obejmuje łącznie 65 aglomeracji, które umieszczono w następujących załącznikach: - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego ( aglomeracji powyżej 2 000, które stanowią łączny % całkowitego Programu), 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (22 aglomeracje z przedziału < 0 000, które stanowią łączny % całkowitego Programu), - Aglomeracje pozostałe, obejmuje 04 aglomeracje (łączny ) nowo wyznaczone lub te, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku lub 2. Aglomeracje te nie są wliczone do zakresu rzeczowego i finansowego AKPOŚK Największe znaczenie w implementacji dyrektywy Rady 9/27/EWG przypisane jest osiągnięciu odpowiednich standardów wyposażenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne i e ścieków aglomeracjom powyżej Zgodnie z AKPOŚK 2009, generowany przez nie ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych sięga 87%. Ograniczona ilość dostępnych środków na sfinansowanie AKPOŚK 2009 szacowana na ok. 0, mld zł w okresie do 205 r. nie pozwala na realizację wszystkich potrzeb zgłoszonych przez gminy w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji. Dlatego też, efekty realizacji Programu odniesiono tylko do aglomeracji zamieszczonych w załączniku, które stanowią priorytet dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego. Realizacja załącznika AKPOŚK 2009 obejmować będzie: budowę 0 64 km sieci, modernizację 2 88 km sieci, modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczali ścieków, budowę 77 nowych. Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć zestawionych w załączniku AKPOŚK 2009 szacowane są na kwotę:,9 mld zł, w tym: na systemy kanalizacyjne 9,2 mld zł, na e ścieków,4 mld zł, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska -2-

4 Komunikat /W/202 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku na zagospodarowanie osadów, mld zł. Realizacja AKPOŚK 2009 zapewni do 205 r. obsługę systemami kanalizacyjnymi i ami ścieków ok. 28,7 mln mieszkańców Polski, w tym blisko 00 % ludności miejskiej i ok. 60 % ludności wiejskiej. Trzecia Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu lutego 20 r. (AKPOŚK 200). Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań do końca 200 r. Dlatego też, AKPOŚK 200 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji inwestycji. W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyczyn zaistniałych opóźnień ustalono, że sytuacja dotyczy 26 aglomeracji. Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokumentem AKPOŚK Obecnie trwają prace nad czwartą Aktualizacją KPOŚ, której podstawę będzie stanowić sprawozdanie z wykonania KPOŚK w 200 r., zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 ustawy Prawo wodne oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do ścieków komunalnych. Do 2008 r. obszar i granice aglomeracji były wyznaczane przez właściwego wojewodę zgodnie z m Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 28, poz. 284, z późn. zm.). W chwili obecnej na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy Prawo wodne, aglomeracje są wyznaczane w drodze uchwały przez sejmik województwa, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, zgodnie z m Ministra Środowiska z dnia lipca 200 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 7, poz. 922). Obszar aglomeracji może obejmować jedną lub więcej jednostek osadniczych (miasto, miejscowości wiejskie) bądź tylko jej część. Pojęcie aglomeracji oraz zastrzeżenie, że na obszarach gdzie występuje mała koncentracja zabudowy można stosować systemy indywidualne, stanowią podstawę wyznaczania zasięgu systemu kanalizacyjnego. Istotnym elementem wyznaczania obszaru i granic aglomeracji jest zasadność techniczna i ekonomiczna wyznaczania zasięgu systemu kanalizacji zbiorczej na terenie gminy. spełnia wymagania dyrektywy Rady 9/27/EWG jeżeli: cały ładunek ścieków z aglomeracji jest zbierany przez system kanalizacyjny i doprowadzany do oczyszczenia, a obsługująca aglomerację powinna być przystosowana do usuwania 00% ładunku zanieczyszczeń powstających, kryterium przyłączenia jest w pełni spełnione jeżeli wszystkie ścieki komunalne powstające są doprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacji i do ścieków, każdy zbiorczy system kanalizacyjny powinien funkcjonować prawidłowo oraz być podłączony do ścieków, ścieki oczyszczone odprowadzane z każdej są zgodne z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, możliwość zastosowania innych systemów oczyszczania ścieków zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska. Na podstawie informacji, uzyskanych z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ( oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, w tabeli przedstawiono wybrane elementy sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 20 ujętych w AKPOŚK 200 dla województwa opolskiego. Charakterystykę aglomeracji utworzonych w województwie opolskim (stan na dzień grudnia 20 r.) przedstawiono jako załącznik do niniejszego komunikatu wraz z ich lokalizacją na rysunku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska --

5 Komunikat /W/202 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska -4-

6 Tabela. Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 20 dla województwa opolskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki wodno ściekowej ujętych w AKPOŚK 200 Lp. Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z m (uchwałą) ustanawiającym aglomerację 4) grupa zgodnie z m (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział (%) mieszkańców a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) korzystających z sieci mieszkańców przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa (I_d) Rodzaj 8) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków zrealizowane w latach w ramach KPOŚK /rok zakończenia inwestycji 0) Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r.. Opole (PLOP00) 0 Opole Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski a) 95,6 b) 4,2 c) 0, 64,6 74,7,6 /, , ,6 4,% a) 99,7 b) 0,2 c) 0, Opole PLOP000 PU MO / 2009 MO /204 99,9 2. Nysa (PLOP002) 0 Nysa Głuchołazy, Otmuchów, Paczków, Pakosławice a) 88,0 b),2 c) 0, d) 8,5 20,0 5,0 8,0 / 0, , ,0 4,0% a) 92,9 b) 0,7 c) 0,2 d) 6,2 Nysa PLOP0020 PU 97,0. Kędzierzyn Koźle (PLOP004) Kędzierzyn Koźle ierawa, Cisek, Reńska Wieś a) 8,6 b) 8, c) 0, d) 8,2 40, 8, 9,9 / 5, , 2 824,8 7,0% a) 9,4 b), c) 0, d) 7,2 ) K. Koźle PLOP0040 PU 2 2) Oczyszczalnia ZA Kędzierzyn SA PU 2 ) Oczyszczalnia ZE lachownia bd -5-

7 Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z m (uchwałą) ustanawiającym aglomerację 4) grupa zgodnie z m (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział (%) mieszkańców a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) korzystających z sieci mieszkańców przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa (I_d) Rodzaj 8) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków zrealizowane w latach w ramach KPOŚK /rok zakończenia inwestycji 0) Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 4. Krapkowice (PLOP005) Krapkowice Gogolin, Prószków, Strzeleczki a) 77,0 b),0 c) 0,2 d) 2,8,2 7,6 0,5 / ,0 428,0 4,0% a) 55, b) 0,8 c) 0, d) 44,0 Krapkowice PLOP0050 PU2 MO /20 95,0 5. rzeg (PLOP006) rzeg Lewin rzeski Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz a) 98,6 b),4 89,0 20,6,2 / 0, , 2 6,7 6,6% a) 99,6 b) 0, d) 0, rzeg PLOP0060 PU2 MO/ ,5 6. Prudnik (PLOP007) Prudnik Głuchołazy a) 84,9 b) 6,0 d) 9, 84,0,0 5,7 / 0, , 580, 7,0% a) 90,5 b) 0,2 d) 9, Prudnik PLOP0070 PU2 M/200 9,4 7. Namysłów (PLOP008) Namysłów Domaszowice, Świerczów, Wilków a) 68,6 b) bd c) bd d) bd 7,7 4,4 2, / 0, ,0 829, 2,0% a) 68,6 b) bd c) bd d) bd Namysłów PLOP0080 PU2 MO/200 RM205 00,0 8. Zdzieszowice (PLOP009) Zdzieszowice Walce a) 72,0 b) 27,5 c) 0,5 50,,0 22,4 / 0,0 906 bd 7,5 868, bd a) 99,5 b) 0,4 c) 0, Zdzieszowice ZK Zdzieszowice PLOP0090 PU2 95,0-6-

8 Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z m (uchwałą) ustanawiającym aglomerację 4) grupa zgodnie z m (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział (%) mieszkańców a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) korzystających z sieci mieszkańców przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa (I_d) Rodzaj 8) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków zrealizowane w latach w ramach KPOŚK /rok zakończenia inwestycji 0) Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 9. Kluczbork (PLOP00) Kluczbork Lasowice Wielkie a) 7,5 b) 2,7 c) 2,8 04,9 26,5 28,7 / 0, bd 9,4 09,0,0% a) 96, b),6 c) 0, Ligota Dolna PLOP000 PU2 bd 0. Strzelce Opolskie (PLOP0) Strzelce Opolskie Jemielnica a) 55,2 b) 44,6 c) 0,2 25,0 20,0 44,0 / 0, , ,0,0% a) 98,6 b), c) 0, Strzelce Opolskie PLOP00 PU2 90,0. Praszka (PLOP02) 2 Praszka Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki a) 79,8 b),6 c) 0,6 d),0 5,7 7,0 6,9 / 0, ,4 660,2 4,6% a) 8,8 b) 0,5 c) 0, d) 5,6 Praszka PLOP020 00,0 2. Ozimek (PLOP0) Ozimek a) 44,8 b) 9,5 c), d) 4,6 5,2 22,2,7 / 0, ,0 620,0 7,8% a) 7,4 b),7 c), d) 2, Antoniów PLOP00 PU2 RM/2005 MO/20 84,0. Turawa (PLOP04) Turawa Łubniany, Chrząstowice a) 2,9 b) 6,9 c) 0,6 d),6 98,9 8,9 8,0 / 0, , 400,0 a) 55,8 b) 8,0 c),7 d) 4,5 Kotórz Mały PLOP040 MO/20 bd -7-

9 Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z m (uchwałą) ustanawiającym aglomerację 4) grupa zgodnie z m (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział (%) mieszkańców a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) korzystających z sieci mieszkańców przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa (I_d) Rodzaj 8) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków zrealizowane w latach w ramach KPOŚK /rok zakończenia inwestycji 0) Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 4. Kietrz (PLOP05) 2 Kietrz a),5 b) 68, c) 0,4 5,2,0 0,0 0, ,7 56,0 2,% a) 94,9 b),2 c),9 Kietrz PLOP050 bd 5. Głogówek (PLOP06) Głogówek a) 58,7 b) 7,7 d),6 8,6 20,2 0,0 / 0, ,7 0,7 a) 6,0 b),0 d) 6,0 Głogówek PLOP060 MO/205 bd 6. Wołczyn (PLOP07) 2 Wołczyn a) 56,8 b) 5,9 c),6 d) 5,7 27,6 6,2 8,7 / 0, ,7 9,0 a) 48,0 b) 0,6 c) 2,2 d) 9,2 Wołczyn PLOP070 RM/20 56,4 7. Niemodlin (PLOP08) Niemodlin a) 67,8 b) 0,0 c) bd d) bd 20,7 7,0 4, / 0, ,0 498,0 a) 95,8 b) 4,2 Gościejowice Małe PLOP080 00,0 8. Lewin rzeski (PLOP09) Lewin rzeski a) 7,8 b) bd c) bd d) bd 44,9 6,0 0,5 / 0, ,6 250,0 a) 95,8 b),4 c) 0,8 Lewin rzeski PLOP090 bd -8-

10 Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z m (uchwałą) ustanawiającym aglomerację 4) grupa zgodnie z m (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział (%) mieszkańców a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) korzystających z sieci mieszkańców przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa (I_d) Rodzaj 8) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków zrealizowane w latach w ramach KPOŚK /rok zakończenia inwestycji 0) Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 9. Zawadzkie (PLOP020) Zawadzkie a) 75,5 b) 24,5 2,8 4,5, / 0, ,5 20,6 a) 96,9 b), Zawadzkie PLOP ,0 20. Paczków (PLOP02) 2 Paczków a) 68,8 b) 0,5 c) 0,7 5,6 0,0,/ 0,2 5 6 bd 7,4 46,0 a) 97,2 b),8 c),0 Paczków PLOP020 PU2 bd 2. Grodków (PLOP02) Grodków a) 56,5 b) 2, d),4 44,6,2 4,5 / 0, ,2 946,0 6,0% a) 8,5 b) 2, d) 6,4 Tarnów Grodkowski PLOP020 PU2 RM/ ,0 22. Olesno (PLOP024) 2 Olesno a) 60,9 b),2 c) 5,9 28,9 25,0 2,8 / 0, ,0 925,2 9,6% a) 70,5 b) 22,7 c) 6,8 Olesno PLOP ,0 2. Korfantów (PLOP025) 2 Korfantów Prudnik a) 2,6 b) 76,2 c) 2,0 6, 0,0 0,0 / 0, ,4 7,5 a) 86,0 b) 6,0 c) 8,0 Korfantów PLOP0250 RM/ bd -9-

11 Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z m (uchwałą) ustanawiającym aglomerację 4) grupa zgodnie z m (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział (%) mieszkańców a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) korzystających z sieci mieszkańców przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa (I_d) Rodzaj 8) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków zrealizowane w latach w ramach KPOŚK /rok zakończenia inwestycji 0) Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 24. Gogolin (PLOP027) Gogolin a) 7,4 b) 26,6 57,8,,9 / 0, ,0 92,8 0% a) 00,0 b) bd Chorula PLOP0270 bd 25. Pawłowiczki (PLOP029) Pawłowiczki a) 98,8 b),2 4, 20,5 0,0 / 0, ,0 90,0 4% a) 98, b),9 Pawłowiczki PLOP0290 bd 26. Popielów Karłowice (PLOP0) Popielów a) 5,4 b) 48,0 c) 0,6 4,9 8,4 7,0 / 0, ,5 85,8 0% a) 95,6 b) 2, c) 2, ) Karłowice 2) Popielów PLOP00 PU2 RM, MO/205 70,7 27. Murów (PLOP02) 2 Murów a) 6,4 b) 54,2 c) 2,5 d) 6,9 9,7 0,0 0,0 / 0, ,0 46,0 0% a) 8,2 b),0 c) 2,7 d) 5, Murów PLOP020 RM/20 60,0 28. Tarnów Opolski (PLOP0) 2 Tarnów Opolski Izbicko a) 59, b) 40,7 c) 0,2 54,8 0,0 2,5/ 0, ,0 52,8 4,0% a) 97,5 b) 2,0 c) 0,5 Kosorowice PLOP00 RM/205 80,0-0-

12 Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z m (uchwałą) ustanawiającym aglomerację 4) grupa zgodnie z m (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział (%) mieszkańców a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) korzystających z sieci mieszkańców przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa (I_d) Rodzaj 8) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków zrealizowane w latach w ramach KPOŚK /rok zakończenia inwestycji 0) Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 29. Kolonowskie (PLOP05) Kolonowskie a) 9,5 b),6 c) 0, d) 6,6 59,5 0,0 2,2 / 0, ,6 62,5 0,5% a) 92,6 b) 0, c) 0,4 d) 6,7 Staniszcze Małe PLOP050 N/ ,0 0. Prószków (PLOP06) Prószków a) 54, b) 45,4 c) 0,5 42,7,2 0, / 0, ,0 20,0 a) 97,0 b) 2,5 c) 0,5 Prószków PLOP060 M/bd 00,0. Dobrodzień (PLOP07) Dobrodzień a) 2,7 b) 49,6 c) 0,2 d) 7,5 27,7, 0,0 / 0, ,6 226,0 8,0% a) 47,8 b) 7,7 c),8 d) 2,7 Dobrodzień PLOP070 N/bd bd 2. ranice (PLOP09) ranice a) 42,0 b) 40,7 c) 8,4 d) 8,9 8,0 4,8 0,0 / 0, , 48,4 a) 7,6 b) 2, c) 8,8 d) 5,5 ranice PLOP090 N/202 79,2. Trzebiszyn (PLOP040) 2 Lasowice Wielkie a) 29,0 b) 6,0 c) 7,2 d) 0,8 2, 0,0 0,0 / 0, ,0 72,0 a) 4,7 b) 0,0 c) 7,0 d) 58, Trzebiszyn PLOP0400 N/2006 R /205 00,0 --

13 Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z m (uchwałą) ustanawiającym aglomerację 4) grupa zgodnie z m (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział (%) mieszkańców a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) korzystających z sieci mieszkańców przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa (I_d) Rodzaj 8) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków zrealizowane w latach w ramach KPOŚK /rok zakończenia inwestycji 0) Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 4. aborów Sułków (PLOP04) aborów a) 8,7 b) 6,,8 0,0,4 / 0, ,0 87,0 a) 97, b) 2,7 aborów PLOP040 MO/bd 95,0 5. Polska Cerekiew (PLOP042) Polska Cerekiew a) 58,0 b) 4,7 c) 0, d) 7,2 42, 5, 9,2 / 0, ,0 50,0 a) 42,7 b) 0,0 d) 57, Polska Cerekiew PLOP0420 R/bd 00,0 6. Ujazd (PLOP04) Ujazd a) 98,2 b),8 97,,6 0,0 / 0, ,9 55,0 a) 98,7 b), Ujazd PLOP040 MO/205 00,0 7. Skoroszyce (PLOP044) 2 Skoroszyce a) 50,8 b) 42, c) 2, d) 4,8 29,9 0,0 6, / 0, ,0 22,0 a) 89,8 b) 5,5 c) 2,5 d) 2,2 Skoroszyce PLOP0440 RM/2006 R/204 80,0 8. odzanowice (PLOP045N) Olesno a) 0,0 b) 95,4 c) 4,6 0,0 0,0 0,0 /0, bd a) 0,0 b) 0,0 0,0-2-

14 Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z m (uchwałą) ustanawiającym aglomerację 4) grupa zgodnie z m (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział (%) mieszkańców a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) korzystających z sieci mieszkańców przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa (I_d) Rodzaj 8) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków zrealizowane w latach w ramach KPOŚK /rok zakończenia inwestycji 0) Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 9. Ścinawa (PLOP046N) aglomeracja w 2008 r. weszła w skład aglomeracji Korfantów, jednak ją wyznaczające nie zostało uchylone, stąd brak danych na temat tej aglomeracji 40. Naczęsławice (PLOP047N) 2 Pawłowiczki Głogówek a) 6,4 b) 9,6 c) 2,0,0 9,2 0,0 / 0, ,8 68,0 a) 6,6 b) 0,0 c),5 d) 9,9 tymczasowo Urbanowice Os. PLOP0470N bd N/20 bd 4. Zębowice (PLOP048N) 2 Zębowice a) 0,0 b) 77,7 c) 22, 0,0 0,0 0,0 / 0, ,0 68, a) 0,0 b) 2,2 c) 26,8 d) 7,0 N/205 50,0 42. Pokój (PLOP049N) Pokój a) 4,8 b) 84,9 c) 0, 6,5 0,7 0,0 / 0, ,9,8 a) 78, b) 20, c),8 Pokój PLOP0490N bd 4. iała (PLOP050N) 2 iała a),5 b) 4,9 d) 5,6 0,0 0,0,2 / 0, , 220,0 a)6,8 b) 4,6 d) 78,6 iała PLOP0500N N/205 00,0 --

15 Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z m (uchwałą) ustanawiającym aglomerację 4) grupa zgodnie z m (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział (%) mieszkańców a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) korzystających z sieci mieszkańców przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa (I_d) Rodzaj 8) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków zrealizowane w latach w ramach KPOŚK /rok zakończenia inwestycji 0) Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 44. Łącznik (PLOP05N) 2 iała a) 0,0 b) 00,0 0,0 0,0 0,0 / 0, ,0 74,0 a) 0,0 b) 0,0 d) 00,0 PLOP5N bd 0,0 45. Mąkoszyce (PLOP052N) 2 Lubsza a) 8, b) 59,6 d) 2, 7,2 0,7 0,0 / 0, , 58,7 a) 9,9 b) 2,6 d) 5,5 Mąkoszyce PLOP0520N N/200 70,0 46. Pietrowice (PLOP05N) 2 Głubczyce a) 6, b) 0,0 d) 8,7 7,5 0,0 0,0 / 0,0 bd 0 8, 89, a) 7,8 b) 0,0 d) 92,2 Pietrowice N/200 60,0 47. Lisięcice (PLOP054N) Głubczyce a) 0,0 b) 20,4 d) 79,6 0,0 0,0 (0,0 / 0,0) 0 0 0,0 07,6 a) 0,0 b) 2, d) 87,9 0,0 48. Zlewni rzeki Troi (PLOP055N) Głubczyce a) 8,8 b) 8,8 d) 62,4 28, 0,0,8 / 0,0 bd 0 7,0 90,0 a) 8,9 b), d) 88,0 Głubczyce PU 00,0-4-

16 Nazwa aglomeracji (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z m (uchwałą) ustanawiającym aglomerację 4) grupa zgodnie z m (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych mieszkańców 5) Udział (%) mieszkańców a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 20 r. (km) korzystających z sieci mieszkańców przemysłu % korzystających z sieci Ilość ścieków komunalnych powstających ogółem (tys. m /rok) Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych 7) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi d) nieoczyszczonych Nazwa (I_d) Rodzaj 8) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 9) Inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków zrealizowane w latach w ramach KPOŚK /rok zakończenia inwestycji 0) Plan inwestycyjny na lata /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 49. Leśnica Leśnica a) 9,8 b) 6,2 9,6 0,0 0,0 / 0, ,7 269,2 a) 98,8 b),2 Zdzieszowice ZK Zdzieszowice 95,0 bd brak danych ) załącznik z Aktualizacji 200 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych: aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego 2 aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia Traktatu Akcesyjnego pozostałe aglomeracje 2) grupa aglomeracji według Aktualizacji 200 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych: ; 5 000< ; < 5 000; 2 000< ) za gminę wiodącą uważa się tę na terenie, której zlokalizowana jest a ścieków 4) zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody (do dnia r.) / Uchwałą Sejmiku Województwa (od dnia r.) ustanawiającymi aglomerację, stan na.xii.20 r ; 5 000< ; < 5 000; 2 000< ) stan na.xii.20 r. 6) długość sieci ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej tłocznej, ciśnieniowej, podciśnieniowej, grawitacyjnej), stan na.xii.20 r. 7) wartość oszacowana na podstawie rozliczeń z odbiorcami usług kanalizacyjnych 8) rodzaj : biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji <5 000, non biologiczna nie spełniająca standardów odprowadzanych ścieków dla aglomeracji <5 000 PU biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów (N, P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji , non PU a j.w. nie spełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania biogenów, PU2 biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów (N, P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji 5 000< , non PU2 a j.w. nie spełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania biogenów 9) informacja stwierdzająca czy a ścieków spełnia warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 7, poz. 984 z późn. zm.); - jeżeli a spełnia wymagania tego rozporządzenia, 0- jeśli nie spełnia 0) N budowa nowej ścieków, M istniejąca oczyszczalna ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji z powodu jakości odprowadzanych ścieków, MO istniejąca a ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji gospodarki osadowej, R istniejąca a ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość, RM istniejąca a ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość wraz z jednoczesną modernizacją lub rozbudową części obiektów -5-

17 Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. Lp.. Opole ) Opole; 2) Chrząstowice; ) Dąbrowa; 4) Komprachcice; 5) Łubniany; 6) Prószków; 7) Tarnów Opolski. Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny ) w gminie Opole: Opole; 2) w gminie Chrząstowice: Chrząstowice, Lędziny, Dębska Kuźnia, Suchy ór; ) w gminie Dąbrowa: Chróścina, Dąbrowa, Ciepielowice, Mechnice, Karczów, Sławice, Wrzoski; 4) w gminie Komprachcice: Dziekaństwo, Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice, Osiny, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Ochodze, Domecko; 5) w gminie Łubniany: Kępa, Luboszyce, iadacz; 6) w gminie Prószków: oguszyce, Winów, Górki, Chrzowice, Folwark, Zimnice Małe, Źlinice; 7) w gminie Tarnów Opolski: Przywory, Kąty Opolskie Opole Rozporządzenie Nr 05/P/6/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. (Dz.U. nr 44 poz. 47) Rozporządzenie Nr 05/P/9/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. (Dz.U. nr 69 poz. 849)

18 2. Grodków Grodków ) ąków; Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. 2) Gola Grodkowska; ) Gnojna; 4) Grodków; 5) Jeszkotle; 6) Jędrzejów; 7) Kolnica; 8) Lipowa; 9) Lubcz; 0) Młodoszowice; ) Nowa Wieś Mała; 2) Polana; ) Przylesie Dolne; 4) Starowice Dolne; 5) Strzegów; Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny 6) Tarnów Grodkowski; 7) Wierzbnik; 8) Wojsław; 9) Wójtowice Tarnów Grodkowski Rozporządzenie Nr 05/P/7/05 z dnia 9 lipca 2005 r., (Dz.U. nr 50 poz. 58) zmieniające Nr 05/P/46/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. (Dz.U. nr 86 poz. 2927) Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 200 r. Nr XLI/409/200 2

19 . Lewin rzeski Lewin rzeski ) orkowice Niwa; Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. 2) uszyce; ) Chróścina; 4) Kantorowice; 5) Leśniczówka; Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny 6) Lewin rzeski (miasto); 7) Nowa Wieś Mała; 8) Oldrzyszowice; 9) Przecza; 0) Raski; ) Skorogoszcz Lewin rzeski Rozporządzenie Nr 05/P/8/05 z dnia 9 lipca 2005 r., (Dz.U. nr 50 poz. 59) zmieniające Nr 05/P/4/06 z dnia 0 stycznia 2006 r. (Dz.U. nr 0 poz. 68)

20 4. Olesno Olesno ) orki Małe; Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. 2) Grodzisko; ) Łowoszów; 4) Olesno; 5) Sowczyce; 6) Stare Olesno; 7) Świercze; 8) Wachowice; 9) Wachów; 0) Wojciechów; ) Wysoka. Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny Olesno Rozporządzenie Nr 05/P/9/05 z dnia 9 lipca 2005 r., (Dz.U. nr 50 poz. 520) zmieniające Nr 05/P/0/05 z dnia 4 października 2005 r. (Dz.U. nr 69 poz. 2200) zmieniające Nr 05/P/20/07 z dnia 6 października 2007 r. (Dz.U. nr 78 poz. 256) 4

21 5. Kolonowskie Kolonowskie ) Kolonowskie; Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. 2) Staniszcze Wielkie; ) Staniszcze Małe; 4) Sporok. Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny Staniszcze Małe Rozporządzenie Nr 05/P/0/05 z dnia 20 lipca 2005 r., (Dz.U. nr 50 poz. 52) zmieniające Nr 05/P//05 z dnia 4 październik 2005 r., (Dz.U. nr 69 poz. 299) uchylające Nr 05/P/44/05 z dnia 25 listopada 2005 r., (Dz.U. nr 80 poz. 2662) zmieniające Nr 05/P/49/05 z dnia 4 grudnia 2005 r. (Dz.U. nr 86 poz. 2929) 5

22 6. Pokój Pokój ) Pokój; Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. 2) Domaradz; ) Jagienna; 4) Kozubry; 5) Paryż; 6) Żabiniec; Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny 7) Domaradzka Kuźnia; 8) Dąbrówka Dolna; 9) Fałkowice; 0) Świercowskie; ) Lubnów; 2) Kopalina; ) Zawiść; 4) Zieleniec; 5) Krogulna; 6) Krzywa Góra; 7) Ładza Pokój Rozporządzenie Nr 05/P//05 z dnia 20 lipca 2005 r., (Dz.U. nr 50 poz. 522) zmieniające Nr 05/P/50/05 z dnia 4 grudnia 2005 r. (Dz.U. nr 86 poz. 290) 6

23 Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. Lp. 7. Turawa ) Turawa; 2) Łubniany; ) Chrząstowice. Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny ) w gminie Turawa: ierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota Turawska, Osowiec Śląski, Trzęsina, Rzędzów, Turawa, Marszałki, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada oraz kanalizacja okolic Jeziora Turawskiego tj. brzeg północny Jeziora Turawskiego z ulicami: oczną, iwakową, Energetyczną, Grzybową, Harcerską, Krótką, Pływacką, Promenada, Prostą, Strażacką, Jagodową oraz brzeg południowy Jeziora Turawskiego z ulicami: Aleją łękitną, Aleją Mokrą, Aleją Słowikową, Aleją Suchą, Jezioro Średnie, Leśną, Spacerową, Spokojną, Średnią, Pogodną, Żeglarską; 2) w gminie Łubniany: Dąbrówka Łubniańska, Grabie, Jełowa, Kobylno, Kolanowice, Łubniany, Masów; ) w gminie Chrząstowice: Niwki Kotórz Mały Rozporządzenie Nr 05/P/2/05 z dnia 20 lipca 2005 r., (Dz.U. nr 50 poz. 52) zmieniające Nr 05/P/2/05 z dnia 4 października 2005 r., (Dz.U. nr 69 poz. 2202) zmieniające Nr 05/P/22/06 z dnia 25 maja 2006 r. (Dz.U. nr 7 poz. 245) 7

24 8. Ozimek Ozimek ) Ozimek; Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. 2) Antoniów; ) iestrzynnik; 4) Dylaki; 5) Chobie; 6) Grodziec; 7) Mnichus; 8) Krasiejów; 9) Krzyżowa Dolina; 0) Schodnia; ) Nowa Schodnia; 2) Pustków; ) Szczedrzyk. Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny Antoniów Rozporządzenie Nr 05/P//05 z dnia 2 lipca 2005 r., (Dz.U. nr 5 poz. 55) zmieniające Nr 05/P/2/06 z dnia 0 stycznia 2006 r. (Dz.U. nr 0 poz. 66) 9. odzanowice Olesno ) odzanowice; 2) orki Wielkie; ) Kucoby; 4) Kolonia Łomnicka; 5) Łomnica; 6) Kuźnica orecka. 60 odzanowice Rozporządzenie Nr 05/P/4/05 z dnia 2 lipca 2005 r., (Dz.U. nr 5 poz. 56) zmieniające Nr 05/P/4/05 z dnia 4 października 2005 r. (Dz.U. nr 69 poz. 297) 8

25 0. Prószków Prószków ) Prószków; Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. 2) Chrząszczyce; ) Nowa Kuźnia; 4) Złotniki; 5) Przysiecz; 6) Jaśkowice; Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny 7) Ligota Prószkowska; 8) Stara Kuźnia Prószków Rozporządzenie Nr 05/P/5/05 z dnia 2 lipca 2005 r., (Dz.U. nr 5 poz. 57) zmieniające Nr 05/P//05 z dnia 4 października 2005 r. (Dz.U. nr 69 poz. 220). Murów Murów ) Murów; 2) Zagwiździe; ) ukowo; 4) Dębiniec; 5) Grabczok; 6) Grabice; 7) Młodnik; 8) Nowe udkowice; 9) Okoły; 0) Radomierowice; ) Stare udkowice; 2) Święciny; ) Kały Murów Rozporządzenie Nr 05/P/6/05 z dnia 2 lipca 2005 r., (Dz.U. nr 5 poz. 58) zmieniające Nr 05/P//06 z dnia 0 stycznia 2006 r. (Dz.U. nr 0 poz. 67) 9

26 2. iała iała ) iała; Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. 2) rowiniec Polski; ) Gostomia; 4) Kolnowice; 5) Krobusz; 6) Ligota ialska; 7) Miłowice; 8) Olbrachcice; 9) Prężyna; 0) Radostynia; ) Rostkowice; 2) Solec; ) Śmicz; 4) Wasiłowice; 5) Wilków.. Łącznik iała ) rzeźnica; 2) Chrzelice; ) Dębina; 4) Górka Prudnicka; 5) Grabina; 6) Łącznik; 7) Mokra; 8) Ogiernicze; 9) Otoki; 0) Pogórze. Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny 9 iała Rozporządzenie Nr 05/P/7/05 z dnia 28 lipca 2005 r., (Dz.U. nr 52 poz. 567) zmieniające Nr 05/P/2/06 z dnia 9 maja 2006 r. (Dz.U. nr 7 poz. 244) 4 8 Łącznik Rozporządzenie Nr 05/P/8/05 z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 52 poz. 568) likwidacja aglomeracji Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 20 r. Nr XII/56/20 0

27 4. Ujazd Ujazd ) Ujazd; Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. 2) alcarzowice; ) Jaryszów; 4) Klucz; 5) Niezdrowice; 6) Nogowczyce; 7) Olszowa; 8) Sieroniowice; 9) Stary Ujazd; 0) Zimna Wódka. Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny Ujazd Rozporządzenie Nr 05/P/9/05 z dnia 28 lipca 2005 r., (Dz.U. nr 52 poz. 569) zmieniające Nr 05/P/0/06 z dnia 7 października 2006 r. (Dz.U. nr 784 poz. 2288) 5. Zębowice Zębowice ) Zębowice; 2) Kadłub Wolny; ) Knieja; 4) Łąka; 5) Osiecko; 6) Poczołków; 7) Prusków; 8) Radawie; 9) Siedliska Zębowice Rozporządzenie Nr 05/P/20/05 z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 52 poz. 570) likwidacja aglomeracji Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 20 r. Nr XII/57/20

28 Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. Lp. 6. Korfantów ) Korfantów, 2) Prudnik Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny ) w gminie Korfantów: Korfantów, Rączka, Włostowa, Przechód, Kuźnica Ligocka, orek, Rzymkowice, Przydroże Wielkie, Przydroże Małe, Jegielnica, Gryżów, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Węża; 4) w gminie Prudnik: Piorunkowice Korfantów Rozporządzenie Nr 05/P/2/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. (Dz.U. nr 54 poz. 60) Rozporządzenie Nr 05/P/4/08 z dnia listopada 2008 r. (Dz.U. nr 89 poz. 2092) 7. Paczków Paczków ) Paczków; 2) Gościce; ) Kamienica; 4) Kozielno; 5) Lisie Kąty; 6) Unikowice Paczków Rozporządzenie Nr 05/P/22/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. (Dz.U. nr 54 poz. 602) 8. Pawłowiczki Pawłowiczki ) Pawłowiczki; 2) Ostrożnica; ) Ucieszków; 4) Chrósty; 5) Radoszowy; 6) Dobrosławice; 7) Maciowakrze; 8) Dobieszów Pawłowiczki Rozporządzenie Nr 05/P/2/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. (Dz.U. nr 54p oz. 60) 2

29 9. Ścinawa aglomeracja włączona do aglomeracji Korfantów ) Korfantów, 2) Prudnik Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. ) Jegielnica; 2) Gryżów; ) Przydroże Małe; 4) Ścinawa Mała; 5) Ścinawa Nyska; 6) Węża; 7) Piorunkowice. Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny 249 Ścinawa Mała Rozporządzenie Nr 05/P/24/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. (Dz.U. nr 54 poz. 604) 20. Gogolin Gogolin ) Gogolin; 2) Kamień Śląski; ) Kamionek; 4) Chorula; 5) Malnia; 6) Zakrzów; 7) Dąbrówka; 8) Górażdże Chorula (Cementownia GÓRAŻDŻE) Rozporządzenie Nr 05/P/25/05 z dnia 8 września 2005 r. (Dz.U. nr 60 poz. 745)

30 2. Strzelce Opolskie ) Strzelce Opolskie; 2) Jemielnica. Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny ) w gminie Strzelce Opolskie: Strzelce Opolskie, Dziewkowice, Szczepanek, Warmątowice, łotnica Strzelecka, Rozmierka, Rozmierz, Sucha, Grodzisko, Szymiszów, Różniątów, Kadłub, Osiek, Jędrynie; 2) w gminie Jemielnica: Jemielnica, Centawa, arut, Piotrówka, Łaziska, Wierchlesie, Gąsiorowice, okowe Strzelce Opolskie Rozporządzenie Nr 05/P/26/05 z dnia 8 września 2005 r., (Dz.U. nr 60 poz. 746) zmieniające Nr 05/P/47/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. (Dz.U. nr 86 poz. 2928) zmieniające Nr 05/P/5/07 z dnia 27 maja 2007 r. (Dz.U. nr 4 poz. 477) 4

31 22. Dobrodzień Dobrodzień ) Dobrodzień; Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. 2) łachów (część); ) Główczyce; 4) Gosławice; Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny 5) Ligota Dobrodzieńska; 6) Rzędowice; 7) Warłów; 8) Szemrowice; 9) Zwóz; 0) Wystrzyca Dobrodzień Rozporządzenie Nr 05/P/27/05 z dnia 8 września 2005 r., (Dz.U. nr 60 poz. 747) zmieniające Nr 05/P/5/05 z dnia 4 października 2005 r. (Dz.U. nr 69 poz. 298) 5

32 2. Kietrz Kietrz ) Kietrz, Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. 2) Wojnowice, ) Kozłówki, 4) Rogożany, 5) Nowa Cerekwia; Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny 8 62 Kietrz Rozporządzenie Nr 05/P/6/05 z dnia 20 październik 2005 r., (Dz.U. nr 7 poz. 2227) zmieniające Nr 05/P/0/06 z dnia 2 marca 2006 r. (Dz.U. nr 2 poz. 769) Rozporządzenie Nr 05/P/6/08 z dnia 27 czerwca 2008 r., (Dz.U. nr 47 poz. 606) 6

33 24. Mąkoszyce Lubsza ) Mąkoszyce; 25. rzeg ) Miasto rzeg; 2) Skarbimierz; ) Lubsza; 4) Lewin rzeski; 5) Olszanka; 6) Oława. Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. 2) Nowy Świat; ) Tarnowiec; 4) Rogalice; 5) orucice; 6) Roszkowice; 7) Raciszów. ) Miasto rzeg; Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny 2) w gminie Skarbimierz: Żłobizna, Pawłów, Osiedle Skarbimierz, Skarbimierz, ierzów, Łukowice rzeskie, Małujowice, Zielęcice, Lipki, rzezina, Pępice, Kopanie, Zwanowice, Kruszyna, Prędocin; ) w gminie Lubsza: łota, Dobrzyń, Myśliborzyce, Pisarzowice, Michałowice, Szydłowice, Lubsza, Piastowice, Kościerzyce, Czepielowice, Leśna Woda, Garbów; 4) w gminie Lewin rzeski: Łosiów, Strzelniki, Różyna; 5) w gminie Olszanka: Przylesie, Obórki, Krzyżowice, Olszanka, Pogorzela, Janów; 6) w gminie Oława: Gać, Maszków, Psary, Jankowice Małe, Chwaliborzyce, Osiek, Niemil, Stary Otok, Stary Górnik, Janików, ystrzyca Mąkoszyce Rozporządzenie Nr 05/P/7/05 z dnia 20 października 2005 r. (Dz.U. nr 7 poz. 2228) rzeg Rozporządzenie Nr 05/P/9/05 z dnia 27 października 2005 r., (Dz.U. nr 72 poz. 222) zmieniające Nr 05/P/52/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. nr 88 poz. 2972) 7

34 Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. Lp. 26. Naczęsławice ) Pawłowiczki; 2) Głogówek. ) Gościęcin; 2) Grodzisko; ) Karchów; 4) Mierzęcin; 5) Naczęsławice; 6) Trawniki; 7) Urbanowice; 8) Wróblin. Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny 44 Naczęsławice Rozporządzenie Nr 05/P/40/05 z dnia 27 października 2005 r., (Dz.U. nr 72 poz. 22) zmieniające Nr 05/P/5/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. nr 88 poz. 297) 27. Niemodlin Niemodlin ) Gościejowice; 2) Niemodlin; ) Piotrowa; 4) Wydrowice Gościejowice Małe Rozporządzenie Nr 05/P/4/05 Wojewoda Opolski z dnia 27 października 2005 r. (Dz.U. nr 72 poz. 224) 8

35 28. ranice ranice ) ranice; Wykaz aglomeracji z terenu województwa opolskiego Stan na dzień.2.20 r. 2) liszczyce; ) oboluszki; 4) lewice; 5) Michałkowice; 6) Wysoka. Miejscowości Oczyszczalnia Stan prawny 5 0 ranice Rozporządzenie Nr 05/P/5/06 z dnia 0 stycznia 2006 r., (Dz.U. nr poz. 78) uchylające Nr 05/P/25/06 z dnia 28 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 52 poz. 652) Rozporządzenie Nr 05/P/7/07 z dnia 2 lipca 2007 r., (Dz.U. nr 57 poz. 770) 29. Kluczbork ) Kluczbork; 2) Lasowice Wielkie. ) w gminie Kluczbork: ogacica, ąków, Kluczbork, Kuniów, orkowice, ażany, Łowkowice, Krasków, Ligota Dolna, Smardy Dolne, Smardy Górne, Stare Czaple, Krzywizna, Gotartów, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, iadacz, Ligota Górna, Ligota Zamecka, ogdańczowice, Maciejów; 2) w gminie Lasowice Wielkie: Chocianowice, Ciarka, Gronowice, Lasowice Małe, Jasienie Ligota Dolna Rozporządzenie Nr 05/P/6/06 z dnia 0 stycznia 2006 r. (Dz.U. nr poz. 79) 9

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2012 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2012 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/20 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 202 roku Opole, wrzesień 20 r. Komunikat /W/20 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/205 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 204 roku Opole, wrzesień 205 r. Komunikat /W/205 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2013 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2013 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/204 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku Opole, wrzesień 204 r. Komunikat /W/204 Realizacja

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2006 R. SECTIONS IN 2006 hel trade WOJEWÓDZTWO... 69462 6604 8963 23317 2319 4795 3566 9796 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 6809 592 983 2358 156 474 333 939 Powiat brzeski Gminy miejskie:

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2008 R. SECTIONS IN 2008 hel trade WOJEWÓDZTWO... 72002 6677 10814 22959 2271 4836 3658 9956 VOIVODSHIP Podregion nyski... 28882 2678 4580 9960 900 1753 1352 3488 Subregion nyski Powiat

Bardziej szczegółowo

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which REGON WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W 2005 R. REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 Gr hel WOJEWÓDZTWO... 90597 3501 8547 8440 9636 27505 2772 5246 3717 16697 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 8847 324 780 772 1025

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Km Lp. Numer i nazwa drogi Od-do Długość całkowita drogi Długość odcinków w standardach V VI Drogi miejskie Drogi nie Gmina Chrząstowice 1. 1711 O 2. 1712 O Ozimek Przywory

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1324 UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN.

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN. W ramach RPO WO 2007-2013 wg stanu na dzień 26 lutego 2014 r. złożonych zostało 2 583 wniosków o łącznej wartości 6 949,39 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 3 726,47 mln PLN. Zaakceptowanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2010 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2010 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/0 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 00 roku Opole, sierpień 0 r. Komunikat /W/0 Realizacja Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2009 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2009 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 4/W/0 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2009 roku Opole, wrzesień 200 r. . Krajowy Program Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych Załącznik nr 6 WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i ulicznych OT OLESNO Zadanie nr 1 454 Opole - Namysłów Borki Dobrzeń M. 400 17 Dobrzeń Mały

Bardziej szczegółowo

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017.

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017. 1 z 8 04.09.2017, 07:10 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i Załącznik nr 7 OT Olesno zadanie nr 1 454 Opole - Namysłów Czarnowąsy 2 050 72 Borki Dobrzeń M. 430 17 Dobrzeń

Bardziej szczegółowo

Master Planu. dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. opracowany na podstawie AKPOŚK 2017

Master Planu. dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. opracowany na podstawie AKPOŚK 2017 Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG opracowany na podstawie AKPOŚK 2017 Warszawa, sierpień 2017 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. METODYKA OPRACOWANIA MASTER PLANU... 4 III. AKTUALNY STAN

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego 15 CZERWCA 2010 r. Piotr Bębenek JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI FUNDACJA BATOREGO czy w roku 2010 sołectwa wykonają skok w rozwoju? Rok

Bardziej szczegółowo

LGD na Opolszczyźnie na lata

LGD na Opolszczyźnie na lata LGD na Opolszczyźnie na lata 2014-2020 W ramach nowych funduszy unijnych na lata 2014-2020 struktura LGD w województwie opolskim została poddana małej restrukturyzacji. Dwa LGD tj. Złota Ziemia i Wspólne

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH UR ZĄ D STATYSTYCZNY W OPOLU BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1995-1998 informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 1999 ZNAKI UMOWNE Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Znak x - wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe JST

Dane teleadresowe JST Dane teleadresowe JST Autor: Administrator 01.06.2006. Zmieniony 05.07.2006. Dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie "eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny". Lp. Samorząd

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN)

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) Informacja ogólna+metoda liczenia: 1. Zestawienie zawiera dane przesłane przez gminy na zadania zlecone z zakresu Administracji Rządowej i

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r.

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r. Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008r. 1 Formularz sprawozdania sołeckiego z realizacji procesu odnowy wsi w 2008 2 3 4 5 6 Stawki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 8 - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Zimnice Małe, Boguszyce, Źlinice

Kontrakt 8 - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Zimnice Małe, Boguszyce, Źlinice Kontrakt 8 - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Zimnice Małe, Boguszyce, Źlinice realizowany w ramach Projektu TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a Zał. 1/1 Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. Wykaz obiektów Część I Koordynacja Lp. Placówk Godziny otwarcia a Adres pocztow dni powszednie soboty niedziela a 1 Baborów ul. Moniuszki 9 pustostan 2 FUP Branice

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIA KOLOROWE. Szereg 2. Kędzierzyn-Koźle, Niezdrowice, Ujazd. Szereg 3

ZDJĘCIA KOLOROWE. Szereg 2. Kędzierzyn-Koźle, Niezdrowice, Ujazd. Szereg 3 ZDJĘCIA KOLOROWE M-34-49-6487 M-34-49-6488 M-34-49-6490 M-34-49-6492 M-34-49-6494 M-34-49-6496 M-34-49-6498 M-34-49-6500 M-34-49-6502 M-34-49-6504 M-34-49-6506 M-34-49-6508 M-34-49-6509 M-34-49-6511 M-34-49-6513

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/239/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/239/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/239/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelce Opolskie na obszarze gmin Strzelce Opolskie, Jemielnica i likwidacji dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO Zatwierdzam Opracowano w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów ZDP w Opolu Opole, październik 2017r. 1. Wprowadzenie Zarząd Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN)

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN) stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 Gmina Otmuchów Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Kałków gm.

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ Aglomeracja Opolska WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ 2015 r. AGLOMERACJA OPOLSKA Aglomeracja Opolska powstała we wrześniu 2012 roku na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 7 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków w miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz

Kontrakt 7 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków w miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz Kontrakt 7 - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków w miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz realizowany w ramach Projektu TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych dla

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Leszek Karwowski Prezes KZGW Konwent Marszałków Województw RP Opole, 18 lutego 2010 r. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH - KPOŚK element

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM PEREGRYNACJI RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNY NA LATA 2012 2014. W DIECEZJI OPOLSKIEJ

KALENDARIUM PEREGRYNACJI RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNY NA LATA 2012 2014. W DIECEZJI OPOLSKIEJ KALENDARIUM PEREGRYNACJI RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNY NA LATA 2012 2014. W DIECEZJI OPOLSKIEJ Uwaga! PRZYPOMNIENIE Ostatnia data stanowi przekazanie Relikwii do kolejnej Parafii (tzw. DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich podstawowych Klasyfikacja generalna 2017 (gry zespołowe + lekkoatletyka)

Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich podstawowych Klasyfikacja generalna 2017 (gry zespołowe + lekkoatletyka) Klasyfikacja generalna 2017 (gry zespołowe + lekkoatletyka) Gry zespołowe Lekkoatletyka Ogółem Dziewcz. Chłopcy gry Dziewcz. Chłopcy L.A. Szkoła 1 SP Dąbrowa (Dąbrowa) 180.0 104.0 284.0 170.0 149.0 319.0

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol. x Uwagi ogólne Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7

LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol. x Uwagi ogólne Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7 Do użytku ałużboweffo R g z. 'Ś-r/isłS.. LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol Tabl. Str. x Uwagi ogólne... 2 1. Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7 3- Ruoh naturalny ludności na 1000 ludności...

Bardziej szczegółowo

"TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski II etap"

TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski II etap "TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski II etap" GZWP 333 Poprawa jakości wody w Opolu - ISPA/FS Osiągnięty efekt: 338 km sieci kanalizacji sanitarnej,

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 11 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach

Kontrakt 11 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach Kontrakt 11 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach realizowany w ramach Projektu TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski II etap Umowa z

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r.

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

WICEMISTRZ KLASY "B", GRUPA I LZS KOMORZNO

WICEMISTRZ KLASY B, GRUPA I LZS KOMORZNO WICEMISTRZ KLASY "B", GRUPA I LZS KOMORZNO ilość meczów Numer kolejki Data mecz Wynik 1 1 04.09.2016 LZS LEW SZYMONKÓW - LZS KOMORZNO 1-2 3 2 1 1 2 11.09.2016 LZS KOMORZNO - LZS BURZA GRĘBOSZÓW 1-0 3 1

Bardziej szczegółowo

Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych Swolszewice Duże, 12 maja 2011 r.

Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych Swolszewice Duże, 12 maja 2011 r. Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych Swolszewice Duże, 12 maja 2011 r. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Wdraża postanowienia dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną

Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną Lp. Gmina Miejscowość Ulica Nr Uwagi Nr pojemnika 1. Baborów Baborów Głubczycka 3 68153 2. Baborów Baborów Wiejska 10 68154 3. Baborów Baborów Dąbrowszczaków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 3833 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 24.06.2013 Rok 2012

Załącznik do Uchwały nr 3833 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 24.06.2013 Rok 2012 Załącznik do Uchwały nr 3833 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dn. 24.06.2013 Rok 00 1 Baborów Babice Bu*** Bu*** Baborów 2 Boguchwałów Zaawansowa ny uczestnik Baborów 3 Czerwonków Bu*** Bu*** I Początkujący

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W OPOLU

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W OPOLU POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W OPOLU 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170 Telefony: 77 54 17 161; 77 457 50 10 wew. 161 Fax: 77 451 42 10 www.piw.opole.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Poniżej zdjęcia pokazujące wody jeziora w miesiącu sierpniu przy zakwicie glonów:

Poniżej zdjęcia pokazujące wody jeziora w miesiącu sierpniu przy zakwicie glonów: Mała Panew jest rzeką zanieczyszczoną przez przemysł, rolnictwo i gospodarkę komunalną. W całym ponad 70 letnim okresie eksploatacji zbiornika Turawa rzeka naniosła ogromny ładunek zanieczyszczeń, które

Bardziej szczegółowo

Przedszkola i punkty przedszkolne w woj. opolskim wg miejscowości Stan na dzień 30 września 2008r.

Przedszkola i punkty przedszkolne w woj. opolskim wg miejscowości Stan na dzień 30 września 2008r. 1 Baborów GMINNE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BABOROWIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI 154 2 Biała Publiczne Przedszkole Biała 122 3 Biała Nyska Przedszkole w Białej Nyskiej 50 4 Bielice Publiczne Przedszkole w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych Gliwice, czerwiec 2012 r. 1 Wykonawca: Pectore- Eco Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 7/2 44-100 Gliwice 2 Spis treści 1. Stan prawny wdrażania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. s i i w s i # n A u n i i informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 2000 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) - zjaw

Bardziej szczegółowo

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 04-00. ramach Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Status uzyskany z zastrzeżeniem spełnienia do końca 2011r. kryterium 10 "Nawiązana współpraca zewnętrzna, uczestnictwo w programach współpracy

Status uzyskany z zastrzeżeniem spełnienia do końca 2011r. kryterium 10 Nawiązana współpraca zewnętrzna, uczestnictwo w programach współpracy Załącznik 1 do uchwały nr 667/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dn.10 maja 2011r. Statusy uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi na lata 2011-2012 L.p. GMINA SOŁECTWO Status Uwagi 1 Baborów Raków 2 Baborów

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1998-1999 informacje i opracowania statystyczne maj 2000 O BJAŚNIENIA ZNAKÓW UM OW NYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (0)

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy Załącznik nr 1 do umowy Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje: I. Pomalowanie elewacji budynków stacji transformatorowych 15/0,4 kv na podstawie wymagań technicznych

Bardziej szczegółowo

Nr drogi. Numer przystanku. Lp. Miejscowość. Nazwa przystanku

Nr drogi. Numer przystanku. Lp. Miejscowość. Nazwa przystanku Załącznik do uchwały Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012r. Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnione dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ, załącznik nr 1 do Umowy WYKAZ A5: NR OPOLE

Załącznik nr 10 do SIWZ, załącznik nr 1 do Umowy WYKAZ A5: NR OPOLE netto VAT % brutto netto VAT brutto Ilość kondygnacji Ilość jednostek Ilość czynności rocznej czyszczenie cena jednostkowa (netto) Wynagrodzenie roczne netto VAT Wynagrodzenie roczne brutto Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmiec Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa przystanku Zielonkowice Zielonkowice Zielonkowice Zielonkowice Gnojna Gnojna, Szkoła 04

Nazwa przystanku Zielonkowice Zielonkowice Zielonkowice Zielonkowice Gnojna Gnojna, Szkoła 04 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/393/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnione dla

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja. Remont Szkoły Podstawowej w 1. 40,48 48-314 Pakosławice. Remont korytarzy w szkole ul.

Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja. Remont Szkoły Podstawowej w 1. 40,48 48-314 Pakosławice. Remont korytarzy w szkole ul. Lp. Wniskodawca Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja 1 2 3 4 10 Urząd Gminy Pakosławice i Przedszkole Pakosławice w Prusinowicach 1. 40,48 48 314 Pakosławice ul. Szkolna 9 Prusinowicach 48 314 Pakosławice

Bardziej szczegółowo

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne "BETAMED" ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne BETAMED ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05 Powiat Nazwa świadczeniodawcy Miejsce udzielania świadczeń Telefon brzeski NZOZ "Pielęgniarka" ul. Mickiewicza 15, 49-200 Grodków (77) 415 54 02 brzeski NZOZ "Rehabilitacja Błachut i Spółka" Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Lublin, 31.07.2014 Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska PRAWO WODNE Wykaz aktualnych aktów prawnych Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. informuje:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. informuje: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. informuje: Uchwałą nr LVIII/413/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014r. przedłuża się na okres jednego roku, tj. od dnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sołectw uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Rok przystą Lp. GMINA LP SOŁECTWO pienia

Zestawienie sołectw uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Rok przystą Lp. GMINA LP SOŁECTWO pienia Zestawienie sołectw uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Lp. GMINA LP SOŁECTWO 1 Baborów 1 Raków 2 Baborów 2 Sucha Psina 3 Baborów 3 Księże Pole 4 Baborów 4 Sułków 5 Baborów 5 Boguchwałów 6 Baborów 6

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii stan na 01.10.2014 Powiat Gmina Nazwa szkoły podstawowej Miejscowość Powiat brzeski Grodków Publiczna

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl Niniejsze badanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jako część projektu Bezdomne zwierzęta monitoring gmin realizowanego w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Parafy: W. Kozak Wicemarszałek WM K. Laszczak Dyrektor SR A.Niedzielska Radca prawny (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Nazwa gminy Powiat Rodzaj miejscowości

Miejscowość Nazwa gminy Powiat Rodzaj miejscowości Miejscowość Nazwa gminy Powiat Rodzaj miejscowości Adamowice Strzelce Opolskie powiat strzelecki część miasta Strzelce Opolskie Agnieszczyn Krapkowice powiat krapkowicki osada Aleksandrów Praszka powiat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tom IV - Lokalizacja i charakterystyka Punktów Poboru Energii Elektrycznej

Tom IV - Lokalizacja i charakterystyka Punktów Poboru Energii Elektrycznej Oddział Podmi ot l.p. L.P. w OPZ Tom IV - Lokalizacja i charakterystyka Punktów Poboru Energii Elektrycznej Nr historyczny umowy Data zawarcia umowy Adres PPE Taryfa Termin obowiązywania Okres wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.)

Poziom wykształcenia ludności wojewodztwa opolskiego (w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Kompleksowe badanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI-4111-01-07/2012 K/12/001 Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. w sprawie listy szkół uczestniczących w Programie badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskichˮ

KOMUNIKAT. w sprawie listy szkół uczestniczących w Programie badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskichˮ KOMUNIKAT w sprawie listy szkół uczestniczących w Programie badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskichˮ Zgodnie z informacją przekazaną przez Partnerów Programu badań

Bardziej szczegółowo

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje Opracowanie: Ewa Szymura Ministerstwo Środowiska

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje Opracowanie: Ewa Szymura Ministerstwo Środowiska Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje Opracowanie: Ewa Szymura Ministerstwo Środowiska Zielona Góra, 14 czerwca 2016 r. Dyrektywa Rady 91/271/EWG Dyrektywa Rady 91/271/EWG

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Adres oferenta: 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Nr telefonu: (077) 423 45 00 Nr faxu: (077) 423 45 20

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Laskowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG

Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG Warszawa, maj 2015 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. METODYKA OPRACOWANIA MASTER PLANU... 4 III. AKTUALNY STAN WDRAŻANIA DYREKTYWY 91/271/EWG W POLSCE...

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZAŁĄCZNIKI Strona 2 Spis treści Załącznik A. Pociągi na terenie Województwa Opolskiego.5

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata

Wykaz zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/178/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 listopada 2009 r.20 listopada 2008 r. Wykaz zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. Al. Piłsudskiego 12 43 100 Tychy www.rcgw.pl

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. Al. Piłsudskiego 12 43 100 Tychy www.rcgw.pl ISTOTNE PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ - zanieczyszczenie wód powierzchniowych; - nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych; -zanieczyszczenia odprowadzane do odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych;

Bardziej szczegółowo

Zadania planowane do realizacji w latach na drogach krajowych województwa opolskiego

Zadania planowane do realizacji w latach na drogach krajowych województwa opolskiego Zadania planowane do w latach 008-0 na drogach krajowych województwa opolskiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu aktualizacja: 008-06-6 Plan na 008 rok L.p nr drogi długość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/67/2016 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Gdańsk

UCHWAŁA NR XXIV/67/2016 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Gdańsk UCHWAŁA NR XXIV/67/2016 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Gdańsk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Opolski Kurator Oświaty. Opole, 2 października 2017 r.

ZATWIERDZAM Opolski Kurator Oświaty. Opole, 2 października 2017 r. ZATWIERDZAM Opolski Kurator Oświaty.. Opole, 2 października 2017 r. Lista szkół zakwalifikowanych do udzielania wsparcia finansowego w 2017 roku w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKICH 47 BABICE WIEJSKA 68 47-440 NĘDZA 6 7 30 34 LESZCZYNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OPOLSKIE

ŚLĄSKICH 47 BABICE WIEJSKA 68 47-440 NĘDZA 6 7 30 34 LESZCZYNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OPOLSKIE WOJ. SZKOŁA MIEJSCOWOŚĆ ULICA/NUMER KOD POCZTA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ DO POTRZEBNYCH PRZEBADANIA MATERIAŁÓW ANTONIOWIE ANTONIÓW ZSP W BABICACH IM. JANA PAWŁA II W BABOROWIE ŚLĄSKICH 17 46-040 OZIMEK 7 8 BABICE

Bardziej szczegółowo

Do chwili obecnej zapisanych jest 77 osób, natomiast szkół w projekcie jest 111. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Niemodlin

Do chwili obecnej zapisanych jest 77 osób, natomiast szkół w projekcie jest 111. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Niemodlin Szanowni Państwo dyrektorzy szkół, poniżej publikujemy listę szkół, które zgłosiły udział w zaawansowanych szkoleniach z arkusza organizacyjnego firm Vulcan i Progman. Szkolenia są bezpłatne. W piśmie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - czy jego wypełnienie jest realne? Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - czy jego wypełnienie jest realne? Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Poznań, 7-8 października 2013 r. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - czy jego wypełnienie jest realne? Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Dyrektywa Rady 91/271/EWG

Bardziej szczegółowo

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim

Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259 ROPS w Opolu

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną

Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną Wykaz lokalizacji pojemników na odzież używaną Lp. Gmina Miejscowość Ulica Nr Uwagi Nr pojemnika 1. Baborów Baborów Głubczycka 3 68153 2. Baborów Baborów Wiejska 10 68154 3. Baborów Baborów Dąbrowszczaków

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4 AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4 DO KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, STANOWIĄCYCH WYKAZY NIEZBĘDNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA AGLOMERACJI W SYSTEMY KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Adres oferenta: 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Nr telefonu: (077) 43 45 00 Nr faxu: (077) 43 45 0 www.opgk.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 2. Jelcz-Laskowice GMINA.58 3. Nysa GMINA.131 4. Oleśnica - gmina GMINA.134 5. Rudniki GMINA.173 6. Czernica GMINA.26 7.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia czerwca 2015r. w sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji Tarnów Opolski

Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia czerwca 2015r. w sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji Tarnów Opolski Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia czerwca 2015r. w sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji Tarnów Opolski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie "Fascynujący świat nauki i technologii"

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie "Fascynujący świat nauki i technologii" stan na 25.06.2013 Powiat Gmina Nazwa szkoły podstawowej Miejscowość Powiat brzeski Grodków Publiczna

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020

Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Punkty ręcznego pomiaru prędkości

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Punkty ręcznego pomiaru prędkości WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Punkty ręcznego pomiaru prędkości KPP Brzeg: 1. Skarbimierz nr 19, rozdzielnia transformatorowa, droga powiatowa nr 1177, 2. Pępice na wysokości posesji 34, przy kościele, droga powiatowa

Bardziej szczegółowo