Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób Senat Politechniki Lubelskiej działając zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. Nr 190, poz. 1405) u c h w a l a, co następuje: 1. Ustala się warunki i tryb kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zobowiązuje się Prorektora ds. Ogólnych, Prorektora ds. Studenckich oraz dziekanów i kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do stosowania wprowadzonych niniejszą uchwałą warunków i trybu kierowania za granicą pracowników, doktorantów i studentów do zapoznania z ich treścią podległych pracowników. 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauki.

2 4. Uchyla się Uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych ich uprawnień. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora. Przewodniczący Senatu Politechniki Lubelskiej R e k t o r Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL

3 Załącznik do Uchwały Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 r. Warunki i tryb kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Pracownik może być kierowany za granicę w celu: a) prowadzenia badań naukowych jeżeli uczestniczy w realizacji badań naukowych w kraju; b) podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej; c) szkoleniowym na: studia doktoranckie, jeżeli posiada odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny staż pracy w danej specjalności, studia podyplomowe, staże naukowe lub specjalizacyjne, kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, praktyki zawodowe; d) udziału w kongresie, konferencji, sympozjum lub seminarium naukowym. 2. Wyjazd za granicę w celach określonych w ust. 1 może być: a) krótkoterminowy - trwający nie dłużej niż jeden miesiąc, b) długoterminowy - trwający dłużej niż jeden miesiąc. 3. Warunkiem ubiegania się przez pracownika o wyjazd za granicę jest: a) zgłoszenie wniosku-skierowania za granicę pracownika w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie i realizację; b) właściwy dobór ośrodka zagranicznego, umożliwiający wykorzystanie wiedzy zdobytej za granicą w pracy naukowej i dydaktycznej w kraju, potwierdzenie gotowości przyjęcia pracownika przez ośrodek zagraniczny; c) czynny udział w konferencji, kongresie, sympozjum lub seminarium potwierdzony przyjęciem referatu lub posteru (w przypadku wyjazdów na konferencję, kongres, sympozjum lub seminarium);

4 d) uzyskanie na wyjazd zgody odpowiednio: rektora - w stosunku do prorektorów, dziekanów, kierowników międzywydziałowych jednostek organizacyjnych, dyrektorów ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych oraz kanclerza, dziekana w stosunku do pracowników wydziału, po akceptacji dyrektora instytutu/kierownika katedry, kanclerza w stosunku do pracowników administracji centralnej, dyrektora Biblioteki Politechniki Lubelskiej w stosunku do pracowników Biblioteki; kierownika międzywydziałowej jednostki organizacyjnej w stosunku do jej pracowników; dyrektora ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej - w stosunku do jej pracowników; e) znajomość języka obcego, gwarantująca realizację programu pobytu; f) rozliczenie się w terminie z przyznanych środków dewizowych na poprzedni wyjazd oraz złożenie sprawozdania z pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym; g) zapewnienie realizacji planowanych zajęć dydaktycznych przez instytut/katedrę lub inną jednostkę organizacyjną. 4. Wyjazdy za granicę rektora, prorektorów, kanclerza, dziekanów na kongresy, konferencje, sympozja lub seminaria mogą wynikać także z konieczności udziału tych osób w kongresach, konferencjach, sympozjach lub seminariach związanych z realizacją wiążących Politechnikę Lubelską umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami i instytucjami Politechnika Lubelska kierując pracownika za granicę w celach, o których mowa w 1 ust. 1, na okres nieprzekraczający jednego miesiąca udziela mu urlopu szkoleniowego, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 2. Jeżeli okres pobytu skierowanego za granicą pracownika przekracza okres jednego miesiąca, na pozostały okres pracownik otrzymuje urlop szkoleniowy lub bezpłatny. 3. Urlopu na wyjazd krótkoterminowy udziela z upoważnienia rektora - prorektor ds. nauki, po zaakceptowaniu przez dziekana wydziału. 4. Urlopu na wyjazd długoterminowy udziela z upoważnienia rektora - prorektor ds. nauki, po zaopiniowaniu wniosku-skierowania przez radę

5 wydziału oraz zapewnieniu przez bezpośredniego przełożonego prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego i badawczego na czas nieobecności wyjeżdżającego pracownika. W przypadku jednostek międzywydziałowych wniosek-skierowanie o urlop na wyjazd długoterminowy opiniuje prorektor ds. studenckich Pracownik ubiegający się o wyjazd za granicę w celach określonych w 1 ust. 1 składa do Biura Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych Wniosek-skierowanie pracownika za granicę, uzyskując uprzednio zgody i akceptacje osób, o których mowa w 1, ust. 3, lit. d. 2. Ostateczną decyzję w sprawie skierowania pracownika na wyjazd zagraniczny podejmuje z upoważnienia rektora - prorektor ds. nauki na podstawie złożonego wniosku skierowania, w którym określa rodzaj, wysokość przyznanych świadczeń oraz warunki i tryb ich cofnięcia lub zwrotu. W przypadku wyjazdu za granicę prorektora decyzję w tym zakresie podejmuje rektor. 3. Osoby kierowane za granicę otrzymują poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku-skierowania. 4. Wzór wniosku-skierowania za granicę, wykaz i obieg dokumentów oraz terminy ich składania określa prorektor ds. nauki Po powrocie z zagranicy, pracownik zobowiązany jest do: a) rozliczenia finansowego z przyznanych świadczeń na wyjazdy w terminie 14 dni od zakończenia podróży; b) złożenia pisemnego sprawozdania merytorycznego w terminie do 30 dni od zakończenia podróży; c) przedstawienia sprawozdania z pobytu za granicą na zebraniu naukowym w instytucie lub katedrze w terminie uzgodnionym z dyrektorem instytutu lub kierownikiem katedry. 2. Rada wydziału zobowiązana jest do dokonywania corocznej analizy efektywności współpracy z zagranicą pracowników wydziału (publikacje, ich ranga, udział w programach międzynarodowych, wpływy ze współpracy itp.).

6 5. Finansowanie wyjazdów powinno odbywać się z: a) badań własnych; b) działalności statutowej; c) grantów MNiSW zgodnie z projektem; d) programów międzynarodowych zgodnie z budżetem programu; e) fundacji zgodnie z zasadami fundacji; f) narzutów z prac badawczych i studiów podyplomowych; g) dotacji stacjonarnej wyłącznie wyjazdy dotyczące dydaktyki po zaopiniowaniu przez prorektora ds. studenckich; h) środków dla rektora. II. WYJAZDY ZA GRANICĘ W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB W CELACH SZKOLENIOWYCH W celu prowadzenia badań naukowych lub w celach szkoleniowych mogą być kierowani za granicę pracownicy uczestniczący w realizacji badań naukowych w kraju. 2. Pracownikom kierowanym za granicę w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach szkoleniowych jednostka kierująca może przyznać miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizowania zadań w ramach celów, w jakich zostali skierowani za granicę w wysokości nie niższej i nie wyższej niż określona w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. Nr 190, poz. 1405). 3. Stypendia udzielane w związku z wyjazdami długoterminowymi są przeznaczone dla nauczycieli akademickich i związane z realizacją konkretnych zadań naukowych. 4. Długoterminowy wyjazd pracownika i związane z nim stypendium powinny być przeanalizowane na zebraniu naukowym instytutu/katedry i zaakceptowane przez radę wydziału.

7 5. Pracownikom kierowanym za granicę w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach szkoleniowych jednostka kierująca może przyznać świadczenia inne niż stypendium: a) zwrot kosztów podróży do miejsca prowadzenia badań naukowych lub odbywania szkolenia i z powrotem; b) zwrot kosztów podróży do miejsca prowadzenia badań naukowych lub odbywania szkolenia, raz w ciągu roku akademickiego w przypadku pobytu za granicą dłużej niż rok akademicki; c) zwrot kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków; d) zwrot kosztów zakupu pomocy naukowych związanych z realizacją celów, w jakich pracownik został skierowany za granicę; e) zwrot opłat wizowych lub opłat związanych z legalizacją pobytu za granicą. III. WYJAZDY ZA GRANICĘ W CELU PODEJMOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ Pracownikom kierowanym za granicę w celu podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej jednostka kierująca może przyznać: a) ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania; b) zwrot kosztów podróży do miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych i z powrotem, raz w ciągu roku akademickiego; c) zwrot kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków; d) zwrot opłat wizowych lub opłat związanych z legalizacją pobytu za granicą. 2. Świadczenia przyznane przez jednostkę pracownikowi kierowanemu za granicę są wypłacane za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych. 3. Pracownikowi skierowanemu za granicę jednostka kierująca wydaje skierowanie określające: a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osoby skierowanej; b) cel skierowania za granicę; c) okres, na który osoba została skierowana za granicę; d) zakres świadczeń przyznanych pracownikowi skierowanemu za granicę i podmioty, które przyznały te świadczenia.

8 4. Na uzasadniony wniosek pracownika skierowanego za granicę, za zgodą jego pracodawcy, jednostka kierująca może przedłużyć okres, na który pracownik został skierowany za granicę, nie dłużej niż do 12 miesięcy, określając jednocześnie, czy w okresie tym osoba skierowana otrzymuje świadczenia. 5. Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być finansowane wyłącznie z dotacji stacjonarnej oraz narzutów z prac badawczych. IV. KONGRESY, KONFERENCJE, SYMPOZJA I SEMINARIA ZAGRANICZNE Wyjazd pracownika na konferencję naukową, kongres, sympozjum i seminarium powinien być związany z prezentacją referatu lub posteru. Dyrektor instytutu/kierownik katedry jest odpowiedzialny za odpowiedni poziom oraz analizę związku specjalizacji naukowej pracownika oraz przygotowywanego przez niego referatu z tematyką konferencji. 2. Materiały konferencyjne uzyskane w wyniku uczestnictwa w konferencji stanowią własność Uczelni i winny być przekazane do bibliotek wydziałowych w celu wykorzystania ich przez zainteresowanych. 3. Pierwszeństwo w wyjazdach na konferencje, kongresy, sympozja i seminaria należy przyznać pracownikom: a) wygłaszającym plenarne referaty naukowe na ważnych konferencjach międzynarodowych i zjazdach naukowych; b) wygłaszającym samodzielne referaty; c) biorącym stały udział w cyklicznych konferencjach; d) członkom komitetów naukowych konferencji; e) przewodniczącym międzynarodowym lub zagranicznym towarzystwom naukowym, kongresom, seminariom, konferencjom i sympozjom; f) członkom międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych organizujących konferencje; g) posiadającym publikacje zgodne z tematyką konferencji.

9 V. WYJAZDY NA KURSY JĘZYKOWE DLA LEKTORÓW 9. Wyjazdy na kursy językowe odbywają się na takich samych zasadach jak na stypendia zagraniczne z zastrzeżeniem, że wniosek na wyjazd kieruje kierownik Studium Języków Obcych bezpośrednio do prorektora ds. nauki w celu zaakceptowania kandydatów. VI. WYJAZDY STUDENTÓW i DOKTORANTÓW 10. Student i doktorant może być kierowany za granicę w celach szkoleniowych na odbycie: a) części lub całości studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; b) części lub całości studiów doktoranckich; c) kursu językowego; d) praktyk zawodowych Student i doktorant mogą być skierowani za granicę na studia wyższe, studia doktoranckie, kursy językowe, praktyki zawodowe na podstawie umów międzynarodowych lub w ramach programu wzajemnej współpracy pomiędzy ośrodkami zagranicznymi. 2. Formy kształcenia i warunki kwalifikacji na studia zagraniczne w ramach umów międzynarodowych określają warunki do tych umów. 3. Decyzje w sprawach skierowania studentów i doktorantów za granicę w celach, o których mowa w ust. 1 podejmuje z upoważnienia rektora - prorektor ds. nauki, po uzyskaniu akceptacji dziekana i prorektora ds. studenckich Kwalifikacja na praktyki zagraniczne odbywa się na zasadach konkursu, przy czym kandydaci winni wykazać się w szczególności: a) dobrymi wynikami w nauce; b) nienaganną postawą; c) dobrą znajomością określonego języka obcego. 2. Kwalifikacji na praktykę zagraniczną dokonuje dziekan wydziału.

10 13. W przypadku, gdy okres praktyki za granicą wykracza poza czas odbywania praktyki przewidziany programem studiów, studentowi może być udzielony na ten okres urlop dziekański. 14. Uczelnia nie pokrywa kosztów ubezpieczenia i innych świadczeń związanych z odbywaniem studiów, w tym studiów doktoranckich, kursów językowych lub praktyk za granicą. W przypadku wyjazdów w ramach programów międzynarodowych (Erasmus, Cepus itp.) wyjazdy studentów mogą być dofinansowane z tych projektów. W tych przypadkach mogą być również dofinansowane koszty podróży.