Zespół autorski: dr Wiesław Cyzman. mgr Bartłomiej Pierzgalski. mgr Przemysław Zubel. ³¹ ². Wiesława Wawro-Noga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół autorski: dr Wiesław Cyzman. mgr Bartłomiej Pierzgalski. mgr Przemysław Zubel. ³¹ ². Wiesława Wawro-Noga"

Transkrypt

1

2 Zespół autorsk: ³¹ Ó±² µ Þ»¼² µ dr Wesław Cyzman ³¹ ̱³ Ù± ¼ Ð ± Ø«³¹ ² ò ß²¼» Õ»½ µ ¼ ² ò ß µ ¼ «Õ»½ ¼ ² ò ̱³ Õ± ± µ ¼ Õ ±º Õ µ ¼ ² ò Ù»¹± Ò± ½ µ mgr Bartłomej Perzgalsk ±ºò ¼ ¾ò ß²¼» Ð µ ³¹ ² ò Î ¼ Î ¼»½µ ³¹ ̱³ Ì ²± µ óõ±½ «¼ ² ò ß²¼» Ì»½µ mgr Przemysław Zubel Õ±² «½»æ ³¹ ². Wesława Wawro-Noga

3

4 ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ï ÉÍÌ Ðòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë î ÝØßÎßÕÌÛÎÇÍÌÇÕß ÐÎÆÛÜÍ ÉÆ Ý ßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ê îòï ÔÑÕßÔ ÆßÝÖß ÐÎÆÛÜÍ ÉÆ Ý ßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòê îòî ÑÐ Í ÐÎÆÛÜÍ ÉÆ Ý ßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòé îòîòï Æ µ»»¼ ½ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòé îòîòî Ð ³»»½ ² ½ ²» «± ¼ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòè îòîòí Ѿ»µ ² ²» µ»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòè îòîòì Obekty obsług podró nych, poboru opłat, utrzymana autostrady...òòòòòòòòòòòòòòòòòç îòîòìòï Mejsca obsług podró ² ½ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòç îòîòìòî Stacje poboru opłat...òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïð îòîòìòí Ѿ -¼ «³ ² «± ¼ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïð îòîòë Ѽ ±¼²»²» «± ¼ ± ² ½ ² ±¾»µ - òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïï í ÑÐ Í ÛÔÛÓÛÒÌMÉ ÐÎÆÇÎÑÜÒ ÝÆÇÝØ ÎÑÜÑÉ ÍÕß ÑÞÖ ÌÇÝØ ÆßÕÎÛÍÛÓ PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSI ÉÆ Ý ßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí íòï ÐOŁO ÛÒ Û Ú ÆÇÝÆÒÑóÙÛÑÙÎßÚ ÝÆÒÛ ßËÌÑÍÌÎßÜÇòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí íòî ÙEOMORFOLOGIA I UKSZTAŁTOWANIE TERENUòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí íòí ÉßÎËÒÕ ÙÛÑÔÑÙ ÝÆÒÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí íòì ÆŁO ß ÕÑÐßÔ Òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïì íòë ÙÔÛÞÇ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïë íòê ÉÑÜÇ ÐÑÜÆ ÛÓÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïë íòé ÉÑÜÇ ÐÑÉ ÛÎÆÝØÒ ÑÉÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé íòè ÉßÎËÒÕ ÙÎËÒÌÑÉÑóÉÑÜÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé íòç ÕÔ ÓßÌòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïè íòïð ËÉßÎËÒÕÑÉßÒ ß ÍÑÆÑÔÑÙ ÝÆÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïç íòïï ÐÑÉ ÛÌÎÆÛ ßÌÓÑÍÚÛÎÇÝÆÒÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîð íòïî ÉßÎËÒÕ ßÕËÍÌÇÝÆÒÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîî íòïí ÎÑÜÑÉ ÍÕÑ ÐÎÆÇÎÑÜÒ ÝÆÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîí íòïì ÉßÔÑÎÇ ÕÎßÖÑÞÎßÆÑÉÛ ÎÛÕÎÛßÝÇÖÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîê ì ÝØßÎßÕÌÛÎÇÍÌÇÕß ÍÌÒ ÛÖ ÝÛÙÑ ÆßÙÑÍÐÑÜßÎÑÉßÒ ß Ë ÇÌÕÑÉßÒ ß TERENÓW W OBSZARZE PLANOWANEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDS ÉÆ Ý ßòòòòòòòòòîè ë ÉßÎ ßÒÌÇ ÎÛßÔ ÆßÝÖ ÐÎÆÛÜÍ ÉÆ Ý ßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíí ê ODDZIAŁYWANIE PRZEDSI ÉÆ Ý ß Òß RODOWISKO I DZIAŁANIA MAJ ÝÛ Òß ÝÛÔË ÖÛÙÑ ÑÙÎßÒ ÝÆßÒ Ûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíê êòï ÉÑÜÇ ÐÑÜÆ ÛÓÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíé êòî ÉÑÜÇ ÐÑÉ ÛÎÆÝØÒ ÑÉÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíé êòí ÉßÎËÒÕ ÙÎËÒÌÑÉÑ ó ÉÑÜÒÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíè êòì ÕÔ ÓßÌòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìð êòë ÐÑÉ ÛÌÎÆÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìð êòê ÉßÎËÒÕ ßÕËÍÌÇÝÆÒÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìî êòé ÎÑÜÑÉ ÍÕÑ ÐÎÆÇÎÑÜÒ ÝÆÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìí êòè ÉßÔÑÎÇ ÕÎßÖÑÞÎßÆÑÉÛ ÎÛÕÎÛßÝÇÖÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìê êòç ÑÜÐßÜÇòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìé é ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE...òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëð è ç ÑÝÛÒß ÆßÙÎÑ Û ÜÔß ÑÞ ÛÕÌMÉ ÜÆ ÛÜÆ ÝÌÉß ÕËÔÌËÎÑÉÛÙÑòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëï ßÒßÔ Æß ÓÑ LIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH...òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëí ïð ÑÞÍÆßÎÇ ÑÙÎßÒ ÝÆÑÒÛÙÑ Ë ÇÌÕÑÉßÒ ßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëë

5 ïï ODDZIAŁYWANIE NA ÎÑÜÑÉ ÍÕÑ É ÐÎÆÇÐßÜÕË ÉÇÍÌ Ð ÛÒ ß ÉÇÐßÜÕË ÜÎÑÙÑÉÛÙÑòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëê ïî MONITORING ODDZIAŁYWANIA PRZEDSI ÉÆ Ý ß Òß ÎÑÜÑÉ ÍÕÑòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëé ÍÐ Í ÌßÞÛÔ ÌßÞÛÔß ïòñýûòß ÖßÕÑ Ý ÉMÜ ÐÑÜÆ ÛÓÒÇÝØ É ÐËÒÕÌßÝØ ÎÓÉÐ É ÔßÌßÝØ îðððóîððìòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïç ÌßÞÛÔß îòíì ÛÒ ß ÎÛÜÒ Û ÎÑÝÆÒÛ ÆßÒ ÛÝÆÇÍÆÝÆÛ É kùñó í É ÔßÌßÝØ ïççêóïççç òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îï ÌßÞÛÔß íòíì ÛÒ ß ÎÛÜÒ Û ÎÑÝÆÒÛ ÆßÒ ÛÝÆÇÍÆÝÆÛ É kùñó í ó ÒÚÑÎÓßÝÖÛ É Ñ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îï ÌßÞÛÔß ì ÑDDZIAŁYWANIE ÜÕï É ÐÑÉ ÆßÒ Ë Æ ßËÌÑÍÌÎßÜ ßïöŠ HAŁAS I POWIETRZEòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íì ÌßÞÛÔß ë ÑÎ ÛÒÌßÝÇÖÒÛ ÍÌ ÛÒ Û ÆßÉ ÛÍ ÒÇ É Ý ÛÕßÝØ ÍËÎÑÉÇÝØ ÑÜÐÎÑÉßÜÆßÒÇÝØ Æ ÜÕï ÉÉßÎ ßÒÝ Û ÆÛÎÑÉÇÓ ÑÎßÆ ÎÛßÔ ÆßÝÇÖÒÇÓ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ ßïÅÓÙñÜÓ í Ãòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íì ÌßÞÛÔß êòñüðßüç ÓÑÙ ÝÛ ÐÑÉÍÌßÉß Òß ÛÌßÐ Û ÎÛßÔ ÆßÝÖ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìè ÌßÞÛÔß éòñüðßüç ÓÑÙ ÝÛ ÐÑÉÍÌßÉß Òß ÛÌßÐ Û ÛÕÍÐÔÑßÌßÝÖ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìè Î ò ïò Î ò îò Ó ±»² ½ ² ïæîðððð øïòï Š ïòì ÍÐ Í ÎÇÍËÒÕMÉ Õ±» ±¼± µ± ±ó»»²²» ² ±¼½ ²µ«²± ²» «± ¼ ßï

6 ï É Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego Przedmotem opracowana jest budowa odcnka płatnej «± ¼ ßï zeł Czernewce granca województwa kujawsko pomorskego/łódzkeg± ±¼ µ³ ïëïõçðð ¼± µ³ îíðõèïéò ß«± ¼ ßï ²± º ¹³»² Ì ²»«±» µ» ß«tostrady Północ Połudne, której prze- ¾»¹ô ² µ«½ «¼ ² ½ ô «±²±» б µ, Czechy, Słowacj ô É gry dalej na połudne ¼± Ì«½ ò Ò» ± «³ б µ «± ¼ ßï ¾ dze przebegała z Gda µ ±» Ù «¼ ¼ ô ̱ó «, Włocławek, Łód ô Ð ± µ- Ì ¾«² µ ô Ý ±½ ± ô Õ ± ½»ô Ù± ½ µ ¼± ¹ ² ½ λ «¾ µ Ý» µ ò б¼ ² ¼± µ±² ² ¼±µ«³»² ½» ò ëï «ò ï µ ï Ë Ð ± ѽ ±² ±¼± µ ô ²± ½ ô ±¼ ²± ²»¹±»¼ ½ µ º µ ¹± ¼± ±¾ ¹ ± ²»¹± wykonana raportu o oddzaływanu na ±¼± µ±ò Ñ ½± ²» ²± ±¼ ½ ½» ɱ» ±¼ Õ«µ± ó б³± µ»¹± ± ±ó wana w sprawe oceny oddzaływana na ±¼± µ± ²± ²»¹±»¼ ½ ø ò ìê «ò é µ ï µ ¾ «ÐÑ ± «¹±¼²»² «²µ-» ½»¼ ½ Ó ²»³ ±¼±ó µ ± Ð ± ³ ɱ» -¼ µ ³ ²»µ ±»³ Í ² ² ³ ø ò ìè «ò î µ î «ÐÑ ò ë

7 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego î Ý µ» µ»¼ ½ îòï Ô±µ ½»¼ ½ α ² ±¼½ ²»µ «± ¼ ßï ¾ dze poło ±² ±» -¼» µ«µ± Š ±³± µ ³ô ²»»²» ² «½ ½»¼²±»µ ¼³ ² ½ ² ½ æ ± ± «µ Š ¹³ ² É» µ Ò» µ ô ±»µ ²¼ ± µ Š ¹³ ² æ ß»µ ²¼ - Õ«µ ô Î ½»µô É ¹ ²»½ô powat włocławsk gmny: Lubane, Brze Kujawsk, Włocławek, Choce ô Õ± ô Þ «½ ± ±ô Ô«¾» Õ«µ ô Ù± ² ²ò Autostrada rozpoczne swój beg na połudne od Toru² ô złem w mejscowo ½ Ý» ²» ½»ô µ - ± ± ² µ±³«² µ± ²»» ¼ ±¹»µ» ± Íïðô ¾ ² ²» µ» ± na połudne połudnowy wschód. Perwsze 12 km drog pob»¹²»»»»²» ²»ô»¼» ²»ó ½» ¼ ±¹ µ ±» ² ï ² µ±» ±» ô» ¹³ ² É» µ Ò» µ ß»µ ²¼ - Õ«µ ò É µ³ ïêðõíðð ² ¾«¼± perwszego mejsca obsług podró nych (MOP) Otłoczyn. É» ±²» µ³ ïêìõððð «± ¼ ± «½»»²» ±²» ±µ± ½ Ò±»¹± Ý»½ ±½ ²µ ô ² ó ²»» ²» ¼ ±¹ ±» -¼ µ ² îêê ² µ±» ± ß»µ ²¼ - Õ«µ Š Ý»½ ±½ ²»µò Poł ½»²» «± ¼ ¼ ±¹ ±» -¼ µ ² ±» zeł Odolon. Po wschodnej strone, w odległo ½ ±µò êðð ³ «± ¼ ³ ²» ³ ± Ý»½ ±½ ²»µ ó ± «¼ ± µ ò É ¼» ½ ó ½ ¼ ±¹ µ ±½ ²»»² ¹³ ² Î ½»µ ±¾»¹²»»»»² ±» ¾» ±»¼² ³ ó»¼» ¼ ±¹ µ ±» ² ï ²»»²» ¹³ ² É ¹ ²»½ô ¼± µ³ ïéì õ êëðô ¹¼» µ ½ µ» «²ó ku połudnowym. W km planuje s ¾«¼± MOP Kał ½ ²»µŒò É» ±²» ÓÑÐ Š ««ó ± ¼ ² ¼» na terene powatu włocławskego, gmny Lubane, p»½ ±¼ ½ ² ²» ø»ó ±²» µ³ ïèëõîéð ²»»² ¹³ ² Þ» Õ«µ ò É µ³ ïèéõïéì» ¼ ¾«¼± zła Brzeze, ł ½ ½»¹± «± ¼ ¼ ±¹ ±» -¼ µ nr 252 relacj Inowrocław Włocławek. Po- ½ ±¼ zła a ¼± µ³ ïèçõððð «± ¼ ¾ ¼» ¼± ±¼ ½ ±¼»² ³» ±ó ² ³ ô ± ½ ³ ±²± ²» ±¾»¹²»»»»² ±»ò É µ ±³» «ïèéõèðð Š ïçëõèðð ¼ ±¹ ¾ ¼»»¾»¹ ¾» ±»¼² ³»¼» ±¾ «±½ ±² «¼ ± µ±» ²»¹± ³» ó ½± ± ½ É»²»½ Ƽ - ò É ¼» ½ ½ ¼ ±¹ ô µ³ ïçïõêðð Š ïçîõððð ²» ½ mejsca obsług podró ² ½ œó ½ ² ½ Œô» ±²» µ³ ïçêõððð ±¾ ±¼««³ ² «± ¼ Š œð µ«µ± ±Œò É µ³ ïçéõððð «± ¼ ± «½ ¹³ ² Þ» Õ«µ µ ½ ²»»² ¹³ ² Włocławek, gdze w km zostane wy¾«¼± ² ÓÑÐ œô«¼ ²± ±Œô ± ½ ³ µ³ îðëõïçð ¼ ±¹»½ ±¼ ¼± ¹³ ² Ý ±½» ò Ò»»²» ¹³ ² Õ± ²» ½ zła œõ± Œ øµ³ îïêõéðî ô ¼» ô «¹³ ²» Ô«¾» Õ«µ ÓÑÐ Š «œô«¾» Œò Ò»»²» ¹³ ² Ô«¾» Õ«µ µ³ îïçõçðð Š îîðõíðð ² ¼± ¾ ¼» ÓÑÐ œô«¾» Œò Ü» ô µ³ îíðõèïé ±³ ² ±¼½ ²»µ «± ¼ µ± ½ - ¾»¹ò ê

8 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego îòî Ñ»¼ ½ îòîòï Æ µ»»¼ ½ Æ µ»»¼ ½ ±¾» ³ ¾«¼± płatnej autostrady na odcnku: w zeł Czernewce granca województwa kujawsko pomorskego/łódzkeg± ±¼ µ³ ïëïõçðð ¼± µ³ îíðõèïé ²ó º «µ ½ ² ½ ² do obsług autostrady oraz urz dzenam słu ½ ³ ¾»»½» ««½ «±½ ±²» ±¼± µ ò ѹ- ² µ» ²» ½» ¼æ ¾«¼± autostrady o długo ½ éèôçïé µ³ «¼»² ³ ¾»»½» «½ «ø¾» ±½ ±²²»ô ± ² µ± ²»ô ±¹ ±¼»²»ô» ł ½ ²± ½ ô ±»»²»ô ¼» ¼ ²» ô ¾«¼± ë złów autostradowych ze stacjam poboru opłat (SPO), ¾«¼± 4 mejsc obsług podró ² ½ «øóñð ô ¾«¼± 3 mejsc obsług podró ² ½ «øóñð ô ¾«¼± 3 mejsc obsług podró ² ½ «øóñð ô ¾«¼± ±¾ ±¼««³ ² «± ¼ Ð µ«µ±»ô»¾«¼± ²» ½»»½ ¼ -¹ «¾ ½ ² ½ øï ¼ ±¹»µ» ±» ô ï ¼ ±¹ µ ±» ô ê ¼ -¹ ±ó» -¼ µ ½ ô ¼ -¹ ± ± ½ ô ¼ -¹ ¹³ ²² ½ ô»¾«¼± ²» ½»»½ ¼ -¹ µ±» ± ½ ô ¾«¼± dróg lokalnych dla obsług przyległego terenu, ¾«¼± ±¾»µ - ² ²» µ ½ ½ ¹««± ¼ ô ½ ¹«²² ½ ¼ -¹ô ¼«µ - µ±» ± ½ ô ¾«¼±» «- ¼ ±¹± ½ ô ¾«¼± «¼» ±½ ±² ±¼± µ ø»µ ² µ«½ ²»ô»½ ±¼ ¼² ½»ô» ½ ¼» ô»»² ô»¾«¼± ²» ½» ²º «µ ½ ² ½ ²» æ ««² ½»»»² µ± ¼«½» ±»µ ± ² ³ ¹± ±¼ ± ²»³»»²«ô ¾²» ¾«¼ ²µ- ±¾»µ - µ± ¼«½ ½ ±»µ ± ² «± ¼ ò ß«± ¼ ¾ ¼»» ± ² ¼ -½» ½ ò É» ³»» ø±³ ² ³» ¼«ó» µ±² ²» ¼ -½» ¼² ¼ «± ½ ô w przyszło ½» ¼ ± ¾«¼±» ¼² ±»½ ô µ±»³ ¼» ½»¹±ò б»»²» µ± ±² «± ¼ ²» ¾ ¼» ½ ³ ¹ ²»ò Ò ² ± ² ³ ±¼½ ²µ««± ¼ ¾ ¼» ¼± ² ²» ½»»½ ¼ ±¹±»» ë złów: Czernewce poł ½»²» ¼ ±¹ Íïðô Odolon poł ½»²» ¼ ±¹ ±» -¼ µ ² îêêô Brzeze poł ½»²» ¼ ±¹ ±» -¼ µ ² îëîô é

9 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego Pkutkowo poł ½»²» ¼ ±¹ µ ± ² êîô Kowal poł ½»²» ¼ ±¹ µ ± ² çïò îòîòî Ð ³»»½ ² ½ ²» «± ¼ ³ æ ƹ±¼²» ±»µ»³ ² ³ «± ¼ ³ ½ µ» ± ² «½ ³ ³» ó µ»½ ² ½ ² Š ß ¼µ± ±»µ ± Š ïïð Š ïíð µ³ñ ½ ¾» ¼² Š î ½ ¾ - «½ «Š ì ø»µ - î î» ±µ± «½ «Š íôéë ³» ±µ± ¼» ½»¹± Š ³ ²ò ëôðð ³ ø ± µ ³» ±µ± ¼ ±¹±»¹± Š ³ ²ò éðôðð ³ µ ² ±²± Š ìôéð ³ ²» ½» ¼ ±¹ µ± ¼«½» «± ¼ ¾ ¼»¾«¼± ²» ²» ¾ ¼² ³ µ»»ò Õ±² «µ½ «± ¼ ²» ³± ² ±µ» ² «½±æ ½» ² Š ¾» ±² º ± ô ½ Š ¾» ±² º ± ô ¹- ² ±¼¾«¼± Š ¾» ±² º ± ô dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane, stabl ± ²» ³»½ ² ½ ²»ò Õ±² «µ½ ¾ dze układana na warstwe z gruntu przepuszczalnegoô µ -» ¹- ² ½ ±ó ²² ¾ µ±² ² ¹ «² «¾ ± ²»¹± ½»³»²»³ò îòîòí Ѿ»µ ² ²» µ» Ü ±¹ µ ±» ± ±» -¼ µ» ¾ ¼ poł ½ ±²» «± ¼ ±»¼² ½»³ ¼ «± ±ó ³± ½ złów. Pozostałe drog oraz lne kolejowe zostan» ± ¼ ±²» ¾» µ± ²» ² ¼ «¾ ±¼ «± ¼ ±» ±»µ ± ²» ±¾»µ ² ²» µ»ò Ò ² ± ² ³ ±¼½ ²µ««± ¼ ßï ² éí ±¾»µ ² ²» µ» ø³± ô» µ ¼ ô ¼«µ ¼ ±¹±»ô» ¼ ¹± ±¼ ½»ô» ½ ¼» ² ô ¼«µ µ±» ±» ò б² ¼ ± ± ² ¾«¼± ²»æ» «¼» ± ¼»² -¼ ±»µ µ± ««¼ ±¹±»¹± ø ¼ ± ±¹ ½ ²» å» «¼» ø»µ± ±¹ ½ ²» å è

10 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego przepusty ł ½ ½» ³»² ±²» ½» ²» ¼» º«²µ½» ø³» ²» ò Obekty obsług podró nych, poboru opłat, utrzymana autostrady Mejsca obsług podró ² ½ Ò ±»µ ± ² ³ ±¼½ ²µ««± ¼ ßóï ²± ²± 8 Mejsc Obsług Podró ² ½ øóñð æ MOP II Otłoczyn (po prawej strone autostrady w µ³ ïêðõíðð ô MOP III Otłoczyn (po lewej strone autostrady w k³ ïêðõíðð ô MOP I Kał ½ ²»µ ø ±» ±²» «± ¼ µ³ ïéèõëðð ô MOP I Kał ½ ²»µ ±»» ±²» «± ¼ µ³ ïéèõêðð ô ÓÑÐ œó ½ ² ½ Œ ø ±» ±²» «± ¼ µ³ ïçïõêðð ô ÓÑÐ œó ½ ² ½ Œ ø ±»» ±²» «± ¼ µ³ ïçîõðð ô ÓÑÐ œô«¼ ²± ±Œ ø ±» ±²» «± ¼ µ³ îðíõððð ô ÓÑÐ œô«¼ ²± ±Œ ø ±»» ±²» «± ¼ µ³ îðíõìðð ô ÓÑÐ œô«¾» Płd (po prawej strone autostrady w km ), ÓÑÐ œô«¾» Płn ( po lewej strone autostrady w km ). Ò»»²» ÓÑл ¼ ²± ² «½» ¹± ±¼ ± ²»æ» ¼²» ³ ²» ±» ¼ ³±½ ±¼- ± ±¾± ½ ô ½ ± ½ «±¾«- ô ³» ½ µ ²¹±» ¼ ³±½ ±¼- ± ±¾± ½ ô ½ ± ½ «±¾«- ô ¾«¼ ²»µ ±» ³ ô «³ ² ³ ² ½ ³ ø - ²» dla osób nepełnosprawnych), chodnk, mejsca wypoczynku, ławk kosze na ³»½ ò Ò»»²» ÓÑл ¼ ²± ² «½» ¹± ±¼ ± ²»æ» ¼²» ³ ²» ±» ¼ ³±½ ±¼- ± ±¾± ½ ô ½ ± ½ «±¾«- ô ³» ½ µ ²¹±» ¼ ³±½ ±¼- ± ±¾± ½ ô ½ ± ½ «±¾«- ô ³» ½» ± ± «¼ ³±½ ±¼-» ± ½ ½ «¾ ²½» ²»¾»»½ ²»ô ¾«¼ ²»µ ±» ³ ô «³ ² ³ ² ½ ³ ø - ²» dla osób nepełnosprawnych), chodnk, mejsca wypoczynku, ławk kosze na ³»½ ô»»²» ² ½ ±² ±¼ ½ ô»»²» ² ½ ±² ±¼» «½ ò Ò»»²» ÓÑл ¼ ²± ² «½» ¹± ±¼ ± ²»æ» ¼²» ³ ²» ±» ¼ ³±½ ±¼- ± ±¾± ½ ô ½ ± ½ «±¾«- ô ³» ½ µ ²¹±» ¼ ³±½ ±¼- ± ±¾± ½ ô ½ ± ½ «±¾«- ô ç

11 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ³» ½» ± ± «¼ ³±½ ±¼-» ± ½ ½ «¾ ²½» ²»¾»»½ ²»ô ¾«¼ ²»µ ±» ³ ô «³ ² ³ ² ½ ³ ø - ²» dla osób nepełnosprawnych), chodnk, mejsca wypoczynku, ławk kosze na ³»½ ô»»²» ² ½ ±² ±¼ ½ ô»»²» ² ½ ±² ±¼» «½ ô»»²» ² ½ ±² ±¼ ±» ò Stacje poboru opłat Dla całego odcnka autostrady A1 Gda sk Łód ±»¼²± ô ³µ²»³ ±¾± «opłat, w którym wysoko opłaty jest wprost proporcjonalna do długo ½ ±µ±² ²» ò б¾» ²» opłat b ¼» ±¼¾ na stacjach poboru opłat (SPO) umeszczonych bezpo»¼² ± ² ¼ ±¹ ½ ł ½ ² µ± ½ ² złach, a w ½ ± autostrady. Zakłada s ô» ±½ µ± ³ ±µ»»»µ ó ± ½ «± ¼ ± ± ² ¾ ¼» czna technka poboru opłat, a w dalszej przyszło ½»½ ² µ «±³ ½ ² µ± ²»³ «¼»»»µ ±² ½ ² ½ ò Æ µ» ±»² ÍÐÑ ¾ ¼» ² «½ æ kabny do poberana opłat, ¼»² ²± µô «dzena do poberana opłat,»³»»µ ±² ½ ²»ô budynek zaplecza dla obsług, µ ²¹ô ²» ¾ ¼²» ³»¼ ø»²» ¹»»µ ½ ² ô ±¼ ô µ ² ½ ô»»º±² ò îòîòìòí Ѿ -¼ «³ ² «± ¼ Ò ±»µ ± ² ³ ±¼½ ²µ««± ¼ ßï ²± ²±»¼»² ±¾ -¼ «³ ² «± ¼ øñëß ô µ³ ïçêõîððô ²»»²» zła Pkutkowo. OUA Pkutkowo poło ±² ¾ ¼» ¹³ ²» Þ» Kujawsk, po północno-wschodnej strone autostrad ò б¼ ±¾ -¼»» »»² ± ±» ½ ² ì ±µ ± ² ² ¹ «² ½ ± ² ½ ò É ±»²» ÑËß œð µ«µ± ±Œ ¾ ¼» ² «½»æ ¾«¼ ²»µ ¼³ ² ½ ² ô ¾«¼ ²»µ ± ±ó¹ ± ³ ² ô µ ²¹ «¾ ½ ² ô µ ²¹ ¼ ½± ² µ- ô ïð

12 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ³ ¹ ²±»ô ² ¼ µ ²¹»³ô ¾ ± ² µ ± òô - ² ± ²µ ø³ ¹ ² ± ô ³ ¹ ² ± ¾»² - ô ³» ½» ±¼ ½ ô stanowsko spłukwana sol, ½ ³ ¹ ²± ³» ½» ± ± «¼ ³±½ ±¼-» ± ½ ½ «¾ ²½» ²»¾»»½ ²»ô µ ²¹ ¼ ³±½ ±¼- ½ ± ½ ô µ ²¹ ±»µô ³» ½» ² ±¼ ¼ ô ½ ² º± ³ ± ± ô ¹»²» ± ¼«ò îòîòë Ѽ ±¼²»²» «± ¼ ± ² ½ ² ±¾»µ - Ѽ ±¼²»²» µ± - º» ¾«¼± «± ¼ ô» ²± ½ ±¼ ± ±³«-¼ ¹ «² ± ½ ô ± ¼- ³± º» ½ ² ½ ¾ ¼» odbywało za pomoc æ głofltrów, uło»² ¼²» µ± «¼»² «±¾ µ ô µ±² ² ««¼»²»µ ½» ² ½ ±³ ± ² «¼± ±¼¾ ± ² µ ò Ò ±¾»½² ³»» ½ ±»µ ± ½ ¾ µ»»¼² µ ¼ ² ½ ±¼²± ne szczegółowych roz- ±¼ ± ¼»² -¼ ± ¼± ½ ²» ½ ² «± ¼ ± ± ² ½ ² ±¾»µ - ò Ʋ ²»»¼²» ± ² ± ±²± ²» ±»µ½» ² ³ «± ¼ ßïò Ð ±»µ ± ²» ±¼ ±¼²»²» «± ¼ ô µ ² ½ ¼» ½ ± ² ² ± ² µ±² ²» ¹±¼²» ±¾± «ó ½ ³ ²± ³ ³ ô» ³ ± ³±¹ ³ ±½ ±² ±¼± µ ò ɱ¼ ± ¼±» ± ² ±¼ ± ¼ ±²» ¼± ±¼¾ ± ² µ- ² «² ½ ô «¾ ¼µ«¾ µ«ó µ» ³± ± ½ ¼± ¾ ± ² µ-»»²½ ² ½ ò Ò ±¼½ ²µ ½»½ ±¼ ½ ½» æ Obszar Głównego Zbornka Wód Podzemnych (GZWP) nr 141 Otłoczyn, Ѿ ¹- ² ½ ±½ ±² -¼»½ ² ½ ½ «¼ ± µ Ý»½ ±½ ²»µô Í»º ±½ ±²² «½ œõ«½»µœ ± «½»¹± ±¼ ² Ý»½ ±½ ²»µô Obszar Głównego Zbornk Wód Podzemnych (GZWP) nr îîð œð µ«µ± ±Œô ïï

13 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego» ¼ ²»» «½» ²»²» µ ± ± ²» ½» ² ½»³- µ ² ½ ² ½ ½± ³ ² ½» «±¾»»²»»¼»¼± ²»³ «¾ ²½ µ±¼ ½ ¼± ±¼±²± ²» ò ½»µ ±½ ±¼ ½»» ½» ² ½»³- µ ² ½ ² ½ ¾ ¼ ±¼½ ½ ²»ô ½» ««µ ²» ²» ³» - ± ½ ½ ² ½ ¾»»½ ²» ±¼ ± ¼»²» ¼± ±¼¾ ± ² µ- ò Ò»»²» ±¾»µ - ÓÑÐ ÑËß ¾ ¼ ± ½»µ ² ²»ô µ -» ¾ ¼ ±¼½ ½ ²» ±¼»³² ½ «¼»² ½ µ±²»²» ± ½ ô µ± «½ ½ ¼± ±½ ½ ² ½»µ- ±½» ¾ ± ±¹ ½ ²»ò ½»µ ½-»µ ¹ ±²±³ ½ ² ½ ô ½ ò ¾ ¼ ¼±¼ µ± ± ±¼½ ½ ²» «dzenach wyłapuj cych tłuszcze w¹ ± ±¼± ± ± ±½ ±¼²»ò Í»² ²»½ ½» ±¼½ ½ ±² ½ ½»µ ½ ²»»µ ±½ ± ½ ¼± «½ ² ½ ±µ» ±² ½ ±¼ ±»¼² ½» ½ ò ïî

14 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego í Ñ»»³»² - ±¼² ½ ½ ±¼± µ ±¾ ½ zakresem przewdywanego oddzaływana przeds ½ 3.1 Poło»²» º ½ ²±ó¹»±¹ º ½ ²» «± ¼ Ð ±»µ ± ² ±¼½ ²»µ «± ¼ ß﻾»¹» obszar Pojezerzy Połudnowobałtyckch ± Ò ² ±¼µ± ± ± µ ½ ô µ±» ²± ± ³²»»»¼²± µ º ½ ²±ó¹»±¹ º ½ ²»æ Õ± ² ̱ «ó ska, Równna Inowrocławska, Pojezerze Kujawske oraz Wysoczyzna Kłodawska. 3.2 Geomorfologa ukształtowane terenu Ð ±»µ ± ² «± ¼»¾»¹» ±¾ ± - ² ½± ² ³ ±½ ±¼»² «ukształtowanu terenu. Pocz µ± ±¼½ ²»µ ² ¼ ² ±µ± c do około 75 m nad po- ±³»³ ³± ô ¼» ±¾² do około 45 m n.p.m. w dolne T ² ô ±²± ²» ²± łagod- ² ³ ±¼» ½»³ ² ±½ ² ó ±µ±²«½ ² µ na całym ocenanym odcnku ró ² ½ ±ó µ± ½ ²± ½ íð ³ò Ò ±½ ²» ± ±³»»²«²± ² ±µ± çð o ë ³ ²ò ò³òô ¼ ó» éí o í ³ ²ò ò³òô ± èð o ë ³ ²ò ò³òô ±µ ² ³ ±¾²»² ³ ¼± ² ½»µò É» ±²» Õ± ±µ± ½ ¹ ¼± ïîë ó ïíð ³ ²ò ò³ò б½ tkowa około 1/5 długo trasy planowanej autostrady przebega w połudnowe ½ ½ ܱó lny Wsły przez tereny wydmowe a ¼± ¼± ²»µ Ì Ì ² ô ¼» ¾»¹²» ³ ¼± ² ½»µæ ² ² pne Wsły. Teren na tym odcnku charakteryzuje s ²»» µ ³ - ² ½ ³ ±µ±ó ½ ¼±½ ±¼ ½ ³ ¼± ì ³ò Pozostała cz długo ½ ²± ²» «± ¼»¾»¹» ½ ±¼² µ É ±ó ½ ² Õ«µ» ò λ ba tego terenu jest monotonna, o małych ró ² ½ ½ ±µ± ½»»²«¼±½ ±ó ¼ ½ ½ ¼± ë ³ô ¼µ± «½ ³ º± ³ ³ ¹- µ± ³ «¾ ±¾²»² ³»»²«ò Ô±µ ² ³ «± ³ ½»²»³» ¾ gł boke dolny rzek: Zgłow ½ µ ô Ô«¾» µ Ñ» ò Õ± ½± ±¼½ ²»µ ó»¾»¹»»»² ¹- µ± ½ ² ³ ¼ ±bnym zagł ¾»² ³»»²«ô ½ sto wypełnony- ³ ±¼ ò íòí É «²µ ¹»± ±¹ ½ ²» Najgł ¾» ¹»± ±¹ ½ ²» ±½ ±¼»² ³» ± ± ½ ²»¹± ø ô «ô µ»¼ ±ó ne sfałdowane. Na powerzchn terenu na trase pr»¾»¹«²± ²» «± ¼ «wył ½ ó ²» ± ¼ ½ ± dowe - około 95% osady plejstoce ske około 5% osady holoce ske wypełna- ce dolny rzek płytke obn»²»»²«ò Ò ±» ½ ²»»²«Õ± ²» ̱ «µ» «± ¼»± ½ ²» ø ¼³ ô»¼ ²» ¼± ²»»µ Ì ² «namuły torfy. W podło ««ły pstre, mułk b ¼ ły pasz- ½»ò ïí

15 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego Od około km 167 trasy autostrady, na wysoczy ²»ô ² ±» ½ ²»»²««¹ ² ³±ó»²±» ± ³ ± ½ ïð ó ïë ³ô ½ ± one paszczyste, a mejscam mułkowo - laste. Pon» «±½» µ ± ¼- ½ ±ó ± ½ «¾ µ±³»µ ¹ ²ô ±µ ²» µ ¹ ² ste z gła- ³ «¾ ± ¼ ½ ±ó»ò Ñ ¼ ± ±½» ske - namuły torfy wyst «¼± ² ½»µ ²² ½ ½»µ- ò Od około km 202 trasy autostrady wyst «twardoplastyczne ły ploce µ» ó to główne osady laste mułkowe, a lokalne pylaste drobnozarnste pask z pyłem w ¹ ± ³ò 3.4 Zło µ± ² É»º» ±» ±µ± ½ î µ³ ±¼ ¼ ±¹±»¹± ø±¾«±²²» «nelczne zło µ± ² - ²± ±¼ ± ½ µ ± ± ½ ò Í ±æ µ ô «± ½»»ô ±¼»½ ² ½» ¹» brunatny. Stan zagospodarowana tych złó» - ² ò Ý ² ½» ±¾»½²»»µ ± ± ² ô ²»µ - ½»µ ± ½ ²»½ ²±ô ±»¼ ²½ ½ ¼µ ½ ± ¼ ¼± ½ ±ô ½ złó» ± ± ² ² ô» ²» ± ±½ ± ¼± ½ ±¾»½²» ½»µ ± ½ ò Ò ±¼½ ²µ«Ý» ²» ½» ó Ѽ± ±² ²± ² «± da A1 przecna na długo c około 5 km (km 161,5-166,5) obszar teren górnczy zło -¼»½ ² ½ ½ Ý»½ ±½ ²»µò É «¼ ± µµ ±ó ± ²» ± ²µ «Ý ó ó Ò õ «µ ½ ò Ë ½» ² ï껵 ± ± ²µ ±» ³ ² øîépý æ ¾ ±³µ± ô ±¼µ± ô ¾± ± ô ½ µ± ô «½» ² ïì ± ²µ ±» ³ ² øíípý ¾ ±³ó µ± ±ó ±¼µ± ±ó» ±ó¾± ± ò Æ «½ ï绵 ± ðôíëû ±¼ ½ ± µ± ±ó ±¼± ô µ -» ¾ µ± ² ±¼ ² œõ ²µ Œò ͱ ²µ ¾ ±³µ± ±ó ±¼µ± ±ó¾± ± ±óº «± µ± «½ ² ïï º ¼± º±² ²² œù ¾»µŒ ± ² ²»ô ² ²» ¼±» ² ± ò Ý µ» ½ ² ½»½ ± ²»µ ½»½ ±½ µ ½» ±¼ ±² ± ¾ ±³«±¼«ô» ±²» µ» ²» ² ½ ²» ± ½ ±²- ½ ²± ½ øíñ ì îó µ± ±¼± «øø î Í ò Ó ²» ½ -¼ «± - «³» ½»¼» ±¼ í ¼± éï ¹ñ¼³ í» ²± c od mejsca gł ¾±µ± ½ ½ ±¾ ² ò W odległo c około 1,8 km na wschód od trasy autostrady znajd zło» ø±¾»»² ¹- ² ½ -¼»½ ² ½ ½ œé»²»½ Ƽ - Œô ²»½± kszej odległo c, około 3,5 km na wschód, ² ¼ obszar górnczy dla zło ± º- ø¾± ± ² œé»²»½ Œò É «¼ ± µ«œé»²»½ Ƽ - Œ»µ ± ± ²» ±¼ ³ ²» ²» µ±» ½ ± ³ ²» ó ½ íôë ¹ñ¼³ í ò ɱ¼±²± ²» -¼»½ ² ½ ½ É» ½«Æ¼ ± «² ¼«na gł ¾±µ± ½ ±¼ ïïë ¼± ±² ¼ ïíð ³ò Ѿ»½²» «¼ ± µ± ¾ ² ±¼» ½» íûô µ -»»¼ ² ³ ródłem ±»² ±¼»½ ² ½ ô ² ¼«½ ³ około 3 km na wschód od trasy autostrady. É «¼ ± µ«³ ±¾» około m í ±¼ ½ ¹«±µ«ò œé»µœ ±¼ ½ ±²± ² około lat. Þ± ± ² «¼ ± µ É» cu Zdroju pochodz z trzech torfowsk poło ±² ½ ²»»² ½ Ô ó - Ð stwowych. Obecne eksploatowane jest zło e Wenec B poło one w odległo ½ ±² ¼ ì µ³ na północ od trasy autostrady. Jego»¼² ³ ± ²± ïôïë ³ô ² ±³ ³ ± zło ïì

16 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ¾ ² ±»¹± ¹ ² ½ ½ ðôè ó íôç ³ ²± ½ redno 1,7 m. Powerzchna tego zło ó ²± íôïé ô ±¾ ëëððð ±² ó ± ² ½ ch roczne wydobyce wynosło ton. íòë Ù»¾ Ì ²± ²» «± ¼»¾»¹» ±¾» - ² ½± ² ±µ ¹»¾± ô µ -ó µ csły zw zek z podło»³» ¾»»²«± ± «²µ ³ ±¼² ³ ô ¼±¼ µ± ± wpływa na ne: dzałalno człoweka (szczególne u µ ± ²» ± ± ²²± ø±¾» ²» ò л ±¼½ ²»µ «± ¼ Ý» ²» ½» ó Ѽ± ±²»¾»¹»»»²» ²» ó Ы½ Þ ¼¹±ó µ ô ² ²»»»»² «µ± ²» ± ² ½ ±ô µ - ½» ¼ ±¹± ³»» ìêð ò Ò całym ocenanym odcnku w obn»² ½»»²««¹»¾ ¼ ±¹»² ½ ²» ²òæ ± º± ±ó mułowe, murszowe murszowate. Ò ±¼½ ²µ«Ý» ²» ½» ó Ѽ± ±² ¼±³ ²«¹»¾ ¾» ½±»³²»ô ¹»¾ ¼»ò Ò ±¼½ ²µ«Ñ¼± ±² ó Þ»» ¼» µ ³ ¹»¾ ¼» «µ± ²» ± ² ½ ± «¾ ²»µ»¼» ±¼ ò É ±µ± ½ Î ½ µ Ì«² «gleby płowe oraz czarne zeme. É» ±²» É ¹ ½ ¼±³ ²«gleby płowe mejscam gleby rdzawe. Na odcnku od około km 173 do ïéë» ¹»¾ ¼»ò Ü» ¼±³ ²«gleby płowe, którym towarzysz ¹»¾ ¼»ò Ò ¾ ó dzej urodzajne gleby - płowe czarne zeme - wys «punktowo na około km trasy auto- ¼ ò Ò ±¼½ ²µ«Þ»» ó Õ± «: gleby płowe, płat kwa ² ½ ½ ½ ¹»¾ ¼ ó ½» ±²» zła Brzeze, czarne zeme, gleby rdzawe, gleby b «² ²»ô ³ ¼»ò Ò ±¼½ ²µ«Õ± ó ¹ ² ½ ±» -¼ ¼±³ ²«gleby płowe. Na odcnkach od km 225,9 do îîêôè ± ±¼ îîéôç ¼± îîèôç µ³ «± ¼ «¹»¾ ¼» ± ³«±»ò Ü» ¼± ¹ ² ½ ±» -¼» ½ ²»»³»ò É -¼ ¹ «² - ± ² ½ ¼ ±¹±»¹± «± ¼ ô ¼»½ ¼± ²» ¼±³ ²«¹»¾ ³ ²» ²»ò Ù»¾ ±½ ±¼»² ± ¹ ² ½ ²»¹±ô «µ± ²» µ± ¹ «² ± ²»ô ³¼» íôíì ò Ò µó szy areał gleb o bardzo wysokej bontacj (klasy I ô ¾ ô ±¼»¹ ½ ½ ±½ ±²»ô ² ¼ ²»»²» ¹³ ² Ô«¾ ²»ô Þ» Kujawsk, Włocławek Choce ô ¹¼» ¹»¾» ³«±¼ ìíôë ¼± 93,2% całkowtej powerzchn gruntów ornych w obr be pasa drogowego. Ł ½ ² ±» ½ ² ¹»¾ µ ô ô ¾ ²± ïèëôïè ò Ö»¼² µ µ± ¼ ±¼½ ²µ øµ³ ïèçôð ó ïçîôï ± µ³ ïçéôî ó îðíôî ½ µ» «± ²»³ ½ µ±³»µ - ¹»¾ ± ²» ± ½ «µ±ó» ò íòê ɱ¼ ±¼»³²» É «²µ ¼ ±¹»± ±¹ ½ ²» ²» «± ¼ ½» ± ²» «²µ ³ ¹»± ±¹ ½ ² ó ³ ò Ò ±½ µ± ³ ïêóµ ±³» ± ³ ±¼½ ²µ««± ¼ «µ±» ±¼±²± ²» ± ¾ ±²» naturalnej osłony dlatego na tym obszarze wyst ±µ ±» ¹ ±»² -¼ ±¼»³ó ïë

17 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego nych. Na pozostałej, przewa cej długo ½ «± ¼ ±¼±²± ²» «±¼ naturalnym przykrycem słabo przepuszczalnych gln ³±»²± ½ ô ½ ±» ¹ ±»² -¼ ±¼»³² ½» ² µ»¼² ò ɱ¼ ±¼»³²» ½ µ» «¾ ¼ ± ² µ ±¼² ²± ½ ±¾- ò Ò ¼ -½ ±¼½ ²µ ½ ± ² ½» ±²» Ý»½ ±½ ²µ øµ³ ïêîôé ó ïêíôè ±µ± ½ ½ Ó ½ ² ó ½ øµ³ ïçíôé ó ïçìôç ô «± ¼ ¾ ¼»»¾»¹» ±¾ ± ¾ ±²» «µ± ½ ±¼±²± ² ½ «¾ ½ ±¾ «ò Ð ±»µ ± ² «± ¼»½ ² ±¾ ½»»½ Ùłównych Zbornków Wód Podzemnych øùæéð ² ² «½ ½ ±¼½ ²µ ½ æ µ³ ïëïôç ó ïêðôçæ ÙÆÉÐ ² ïìï œæ¾ ± ² µ»µ ¼± ²ej Wsły, µ³ ïèìôî ó ïçíæ ÙÆÉÐ ² ïìì œé» µ± ± µ ¼± ² µ± ² Œô µ³ îðï ó îðëæ ÙÆÉÐ ² îîð œð ¼± ² rodkowej Wsły, µ³ îïê ó îíðôèæ ÙÆÉÐ ² îïë œí«¾²»½µ µ Œò ƹ±¼²» Î ³± Ü»µ ɱ¼² ï w 2005 r. zostały ustalone obszary jednoltych cz ½ -¼ ±¼»³² ½ Œ ó ÖÝÉм î ô µ - ½ ±½ ±² ¾ dze polegała na unkanu nekorzystnych zman ²«± cowego składu chemcznego wód. Na analzowanej t» «± ¼ «¼ µ» ±¾ æ µ³ ïëïôç ó ïèçôðæ ÖÝÉм ² ìë ø ² ½ ±² ¹ ² ½ ½» ² Ì ² ô na pozostałym odcnku wyst ÖÝÉм ² ìé ø ² ½ ±² gu zlewn Zgłow ½ µ ò É ±¾ u trasy projektowanej autostrady - w odległo ½ ¼± ï µ ±³» ó ² ¼««½ ±ó ¼ ² «½ ½ ³» ½± ± cach: Czernewce (około 500 m od strefy ochrony p±»¼²» ô Þ ±ó ̱ «ska, Bałe Błota, Cechocnek, Kuczek (trasa przech±¼» «½» ô Õ±² ² ²± ±ô Þ «¼²± ±ô ƾ ½ ²ô Þ»»ô Õ± ±² Ë ±²» ø«ce dla zakładów Azotowych Anwl ), Lpny, We- ²»½ô Ó ½ ² ½ ô Ò± É» ô Õ «²ô Ù ¾µ± ±ô Í»³ ² ô Ü ²µ-»µò Ò ±¼½ ²µ«±¼ µ³ ïêëôë ¼± µ³ ïêêôç «± ¼»¾»¹» «½» ±¼ ±¼»³²» œõ«½»µœô» ±¾ ²» ½ ±² ±² µ±»º ±½ ±² ±»¼²»» ² ²» å» ± ² ó µ» «ce na całym ocenanym odcnku autostrady. Warunk ¼ ±¹»± ±¹ ½ ²»» ±²»»¹± «½ ²»µ± ²»ò ï î Ü»µ îðððñêðñéû Ð ³»² «Û«±» µ»¹± Î ¼ ¼² îí ¼» ² µ îððð ò «² ½ ramy wspólnotowego dzałana w dzedzne poltyk ±¼²» øü ò Ëò ËÛò Ô Ò íîéô ò ïô ³ ² æ Ü ò Ëò ËÛò Ô îððï ò Ò ííïô ò ï Ö»¼²± ½ -¼ ±¼»³² ½ ó ±µ» ±² ±¾ ± -¼ ±¼»³² ½ «½ ±¾ be zespołu ±¼±²± ² ½ ò Ø ¼ ±¹»± ±³ò ïê

18 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego íòé ɱ¼ ±» ½ ² ±» ß² ± ² ±¾ ² ¼ w dorzeczu Wsły przebega przez zlewne lewobrz» ² ½ dopływów Wsły: T ² ô Ñ lej Strug Zgłow czk z dopływem Lube µ ± ² µ µ«± ² ½ µ ó ±³» ½»» ²» ±¾» ²» ͵ ò Í» ¼ ±¹ º ½ ² uzupełnaj ¾» ³»²²» ½»µ ± ³» ± ½ ²» ±¼ ± ¼ ce okresowy nadmar wody opadowej oraz zagł bena bezodpły- ±»ò Ì ±»µ ± ²» «± ¼ ¾»¹²» ² ±¾» ½ µ» «½ ³ najsłabsz ±¼² ó ²± ½ zasobów wodnych w Polsce. Potencjał wodny, lczony µ± - ² ½ ±³ ¼ ± ¼»³ ó ³± º» ½ ² ³ ± ²»³»»²± ³ô ¼ ±¾ ¾»¹««± ¼ ²±»¼» ±¼ ð ¼± ëð ³³ñ ±µò Ò ²» µ µ «- ²» ± ½ rednego odpływu jednostkowego. íòè É «²µ ¹ «² ± ±ó ±¼²» Ò ±½ µ± ³ ±¼½ ²µ«²± ²» «± ¼ øµ³ ïëïôç ó ïêðôð «²µ ¹ «² ± ±ó ±¼²» korzystne, w podło ««¹ «² ½ µ» «½» korzystnym parametram wytrzymałocowym. Swobodne zwercadło wód gruntowych zalega»¼» ¼² ½ ìì ó ìë ³ ²ò ò³ò czyl na gł ¾±µ± ½ ±² ¼ ì ³ò É ¼± ²» Ì ² øµ³ ïêðôð ó ïêðôç «²»µ± ²» «²µ ¹»± ±¹ ½ ²± ó ² ²» µ»ò Ù «² ² ²» ±²»»»µ ³ ³ ± około 5 m, a werzchna 2-3-metrowa warstwa to ¹ «² ²»²± ne (torfy namuły). Woda gruntowa jest»¼² ± ¹» ² ø ¹» ²± ¹ ²± ò Na odcnku km 160,9-164,2 w podło «½ ²» ¹ «² ²» ±»ô ±¾±¼²» zwercadło wody wyst puje na gł ¾±µ± ½ î ó í ³ò É «³ ± ±²» ±¼ ¹ «² ±»ò Ѽ½ ²»µ µ³ ïêìôî ó ïêêôð ± ¼ ±²» ± ½h akumulacyjnych rzek Wsły. Woda gruntowa napływaj ½ ±¼ ±² ±½ ² puje na gł ¾±µ± c około 2,5 m ne wykazuje ½»½ ¹» ²± ½ ¹ ¼»³ µ±² «µ½» ¾» ±²± ½ ò Ò ² ej poło ±² «²µ ²»» ¼ ±¹ ² ¼²» ìèôë ³ ²ò ò³ò» ¹ ± ±² ²»³ ¼µ«± ±¼ ò Odcnek km 166,0-167,0 prowadzony po skłone wyso½ ² ¾«¼± ²» µ- ô ½ ½ ¹ ² ³±»²± ½ ò É ±µ± ¹ ¼² µ ²± ¾ µ± íð ³ô» ¾±½ «±µ ± ²» «¼²» «½ -¼ ±¼»³² ½ œõ«½»µœô µ - ½ ½ ±¾² ±¾±¼²»» ó cadło wody warstwy wodono ²» ò Na odcnku km 167,0-187,2 w podło ««¹ ² µ± ¹¼»²»¹¼» ±¾²»² ½»ó»²«¹ «² ± ¹ ² ½ ²»ò Podło» µ ½»½»µ ² ²» ø ¼ ²±» ² ² «½ ½ ±¼½ ²µ ½ µ³æ ïéëôë ó ïééôêå ïéèôð ó ïéçôèå ïèïôð ó ïèîôè Ѽ½ ²»µ µ³ ïèéôî ó ïçîôï ó ¼±»½ ½ «± ¼ ¼± ² rzek Zgłow ½ µ ²» ¼±³ ó ²«¹»²» ²» µ± ²» «²µ ¹»± ±¹ ½ ²±ó ² ynerske. W dolne Zgłow ½ µ øµ³ ïçîôï ó ïçíôï ïé

19 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ¹ ¼² - ² ½ ±µ± ½ ±³ ¼ ¼²»³ ¼± ² - ² ² ±½ ² ²± ïë ó îð ³ò É ±ó µ ½ ¼± ² «²»µ± ²» «²µ ¹»± ±¹ ½ ²» ½» ± ² «±» ½ ² ± ½ «½ - ³ ± ½ ò Ò ±¼½ ²µ«µ³ ïçíôï ó îðêôí «µ± ²» «²µ ¹»± ±¹ ½ ²±ó ² ²» µ»ô ² µ³ îðíô뻽 ² µ» ±¾² ene ceku z około 2-metrow ± ¼- ± ¹ ² ½ ² ½ ò Ð±ó ¼±¾²»» skej, gł ¾±µ± ½» ¼± ²»»µ Ô«¾» µ ² µ³ îðêôí ó îðêôëæ Na odcnku km 206,5-213,3 w podło ««¹ ² ³±»²±»ô ² µ³ îïîôê µ ó ½ ¼± ² rzek Olszew wypełnon aluwam, a do gł ¾±µ± c około 3,5 m osadam organcznym. Zwercadło wody wyst puje na gł ¾±µ± c około 1 m jest w kontakce hydraulcznym z rzeµ ò Odcnek km 213,3-216,3 w podło ««µ ô ±µ ²» ³±»²±» ¹ ² ½»ò É ± ¼ ½ ½ ½ ± ±³ -¼ ¹ «² ± ½» ¼ na gł ¾±µ± c około 2 m. Na odcnku newelkego przekopu podło» ±¼ ²»» ² ¼ ² ²» ±µ»»³ ³± ³ò ɱ¼ ¹ «² ±» ²» µ «½»½ ¹» ²± ½ ± «²µ«¼±» ¾» ±²«ò Na odcnku km 216,5-217,6 w podło ««¹ «² ²»²± ²» ø ± ºô µ ¹ ²» z namułem oraz lu ²» µ ¼ ±¾²» redne). Na nektórych odcnkach podło» µ »²¼»²½ ¼± ±½» - ¼ ²± ½ ò Ò»» ¼ ½ głego pozomu wód gruntowych, lokalne spod ± ¼- ± ¹ ² ½ ² ½ ±¾» ½»² ò Odcnek km 217,6-230,8 w podło ««¹ ² ½»ô»º» ±» ½ ó nowej płaty pasków drobnych»¼² ½ ± ³ ± ½ ¼± í ó ì ³ô ½ ± ±¼² ±²»ò ɱ¼ ¹ «² ±ó»»¹ na gł ¾±µ± ½ ½ ±¼ ðôé ³ ¼± íôð ³» ²± ½ ±¼ «²µ- ±µ ² ½ ²» µ «½»½ ¹» ²± ½ ± «²µ«¼± elbetonu. Na odcnku tym w podło ««¹ «² ±» µ «½»»²¼»²½ ¼± ±½» - ¼ ²± ½ ò íòç Õ ³ ѽ»² ² ±¼½ ²»µ ²± ²» «± ¼»¾»¹» ±¾ ¾ ¼ cy pod wpływem klmatu «³ µ± ²»¹±» ½» ½ ³ wpływam mas powetrza atlantyckego kontynental²»¹±ò É µ ±µ«² ½ ½» «watry zachodne połudnowo - zachodne domnuj ½» ±µ»»» ² ³ô ² ±³ ½ ±¼²» ¼±³ ²«±µ»» ³± ³ò Ì «± ¼»¾»¹» ±¾ ± ² ²» «³» ± ¼- ±½ ² ½ б ½»ò Ѿ»² ½ µ» ³ò ²ò ² «½ ³ ³» ³ µ ³ ½ ² ³ æ lczba dn przymrozkowych (Tmn<0 C) - około 100 d ² ô ½ ¾ ¼² ³ ± ² ½ øì³ äðpý ±¼ íð ¼± ìð ¼² ô redna roczna temperatura powetrza na całym obszar»æ èpý o ðôçô»³» «±» ¼ ³ øè ó æ ±¼ óïpý ¼± óðôëpýå ¼ øê ó Ê æ ïèpýô ïè

20 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego»³» «±» ¼ ½ ² æ ±¼ óîpý ¼± óïôëpýå ¼ ½ æ ïèpýô ¹± ²± ±» æ èðûô opady: około mm,»¹ ²» ±µ ²» nej: około dn w sezone. Ñ ²» ±»»¹ ±² ²» «²µ µ ³ ½ ²» ±µ ²» - ² ½± ²»ò Ò ³²» µ± ²» «²µ ¼ «½ «² «± ¼» ¾ ¼ ²» ¼± ² Wsły dolnam rzek T yny, Zgłow ½ µ ô Ô«¾» µ Ñ» ò É» ±²» ³» ½± ± ½ Õ«½»µô ¹¼» ±»µ ± ² «± ¼ µ ½ ² skłon Wysoczyzny Õ«µ» øµ³ ïêëôë ó ïêéôð ô ¼ ¼»²» ½»»»²«³±¹ spływom chłodnego wlgot- ²»¹± ±» ± ±¼«c oszronena gołoled ò Ѽ½ ²»µ ±½ ²» ¼±¾»»» ² ò íòïð Ë «²µ± ² ± ± ±¹ ½ ²» Ò ±¾» ²± ²»¹± ±¼½ ²µ «± ¼ ßï ²» ³ ±¾»½²»»¹«²» ± ¼ ±²»¹± montorngu gleb. Badana gleb prowadzone przy Połudnowej Obwodncy Toruna ne wykazały ¼ó ² ½»µ ±½» ± ½ ¼± «½ ² ½ ÉÉß ± ³» ½ µ ½ ò Ë µ ²» ² µ ³± ² µó ± jako tło, stanow ½»»¼²±½» ²» «²µ ½ ¼ ±½»² ²»½ ½»² ¹»¾ ² ó ² ½ ½ ò Ö µ± -¼ ±¼»³² ½»¼ ±²± ² ±¼» ¾ ¼»½ «²µ ½ ²» ½ ½ ¼±»½ ³±² ± ²¹¹ ±² ²»¹± ± ¼ ±²»¹± øîóéð» ɱ» -¼ µ ²»µ ± ѽ ±² ±ó ¼± µ ô ±µ ± ² ½ ¾» ±»¼² ³»¼» ±»µ ± ²» «± ¼ ò Ì ¾» ïò ѽ»² µ± ½ -¼ ±¼»³² ½ «²µ ½ ÎÓÉÐ ½ îððð ó îððì Ô±µ ½ øµ³ Õ µ± ½ îððð ò îððï ò îððî ò îððí ò îððì ò Õ«½»µ øµ³ ïêë ¾ Þ»» øµ³ ïèéôì Õ± ±² Ë ±²» øµ³ ïèé ó ïèè ¾ ¾ ó µ± ±µ ô ó µ±»¼² ô ó µ± ² µ ò Ò ±¼» œõ º µ ½ -¼ ±¼»³² ½ Œ í W latach domnował»¼² ² µ± ½ -¼ ±¼»³² ½ ò É» µ ½»½ «²µ ½ puje typ wód płytkego kr»² ØÝÑ í óý óó¹ò Ð ½ ²»¼²» µ± ½ -¼ «²µ ½ Þ» «Õ± ±² ó Ë ±²»» ±¼ ±² ³ ²± ±¼ ò Ò ±³ ±¼» ±¼ó»³²» «¼² Õ«½ µ«±¾» ±¼ ±² ± ± ²- ø¼± è ³¹ñ ò í α ± ¼»²» Ó ² ±¼± µ» µ º µ ½ ¼»»² ± ² ²«-¼ ±» ½ ² ± ½ ±¼»³² ½ ô ± ±¾«± ¼»² ³±² ± ²¹«± ± ±¾«²»» ½ ² µ-»»² ½ ²«½ -¼ ø²»±¾± «½» ïç

21 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego Í ± -¼»µ»½ ² ² ½» ±»µ ± ² «± ¼ ô»³ ½ ²» ¾ ¼ ²»» É Ñ wody rzek: Zgłow ½ µ ô Ô«¾» µ Í «¹ Õ«µ» ò Górny odcnek rzek Zgłow ½ µ ±µ» ²» µ± ² ²»½ ½»² µ ³ ± «±¾ - ± ² ½ ½ ô ±¼½ ²»µ «cowy o długo c około 6,5 km przebega we Włocławku» ¹«± ² ò É ¼» ±²»»» ²»¼²±» ½ ±²» ½ ½ -¼ ±¼»³² ½ ½ ±²± ¼± ¹ ± ±² ½ ²»± ¹² ½»³ ¼±¾»¹± ²µ± ±¹ ½ ²»¹± ¼± îðïë ò É ±¼²»»² «¼± ½» ²» ó ½ ¾ ¼ ² pła neznaczna poprawa jako c wody Zgłow ½ µ µ»» º± º± ²- ¾ µ» col typu kałowego, a neznaczne pogorszene w zakr»»» ± ²- ò Ö µ± -¼ Ô«¾» µ ± - ² ² «¼± ² µ- ¾ ¼ z 2001 r. uległa wyra ²» ±» µ»» ± ½ º± º± ²- ô ½ ± ±º «œ Œ ± ³ ² ³ ²» ±» µ»» ± ²-»²«rozpuszczonego. Pogorszył s ² ±³ ² ² ²»µ ø¾ µ»» ݱ «kałowego). szyły s Ö µ± -¼ Í «¹ Õ«µ» øñ» Í «¹ ± - ² ² «¼± ½» ²» ½ ² µ- æ ³²» ó»¼²» ± ½ zków azotu, fosforu poprawła s ¾ µ» ± ±¹ ò Ö µ± -¼»µ Ì ² ²»»»³ ½ ²» ³±² ± ± ² ò Ñ ²» ± «¾ µ± ²» ¼ ²» ±½ ±¼ ïççí ò É»¼ ± Ì yna prowadzła wody pozaklasowe na całej długo ½»µ ò Ò» «± ¼ «µ±³»µ» ²» ± - ² ½± ² ½ º«²µ½ ½ ± ± ½ «ytkowych ekologcznych. Lasy gospodarcze pełn»¼²±½» ²» º«²µ½» - ±½ ±²² ½ ò Ʋ ó czene Lasów Otłoczy µ ½ Ô - Ý»½ ±½ skch podnos fakt ch poło»² Ѿ» Ý ±² ±ó ²»¹± Õ ±¾ «œò ² Ý»½ ±½ µ» Œò Ö»¼²±½» ne spełnaj º«²µ½» µ ³ ± - ½» ³» ±ó ² ²» º ± ² ²» ¼ «¼ ± µ œý»½ ±½ ²ek. Tak samo jak Lasy Włocławske w uroczysku É»²»½ ¼ «¼ ± µ œé»²»½œò íòïï б»» ³± º» ½ ²» Ò ² ² ² ±» ³ wpływ maj ½ ±² ²» ródła emsj zaneczyszcze (zakłady przemysłowe, kotłowne, palenska domowe), a tak» ródła lnowe drog. Dopuszczalne warto- ½» «¾ ²½ ±» ¹«± ²»» ³ Š ± ± ¼»² ³ ¼ ² ³» Ó ² ±¼± µ æ» ± ½ ±¼²»»² ¼ ²»µ - ½ «¾ ²½ ±» «±» ¼± «½ ² ½ ± ±³- ²»µ - ½ «¾ ²½ ±» «ô ³± ½ ± ±³- ²»ó µ - ½ «¾ ²½ ±» «± ³ ¹ ²» - ±» ²½ ¼ ¼± «½ ² ½ ± ±³- ²»µ - ½ «¾ ²½ ò É ¼µ»²- ² ¼«½ ½» ±²»» ² ½ ±² ³ ±¼» ½ ²± ²» «ó tostrady wpływ stacjonarnych ródeł emsj na stan powetrza atmosferycznego uzna» ²»» ó µ ò Û³» «¾ ²½» ródeł przemysłowych ne stanow ±¾»½²» ±¾»³«ô ½ ± wpływ poblskch ± rodków przemysłowych (Toru, Inowrocław Włocławek) jest zauwa ² ò Ò ksze oddzaływa- ²» Zakładom Azotowym we Włocławku, nemnej jednak ws µ» µ» ródła îð

22 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego»³ ²»»»¹ warunk emsj nało ±²» ² ²» ¼»½ ³ ¼³ ² ½ ² ³ ò ܱ ±ó zostałych, znacz ½ ½ ródeł emsj nale ½ ò œ² µ»³ Œ ó»² µ ²¼ ¼«²»ô ±ó kalne kotłowne oraz ruch samochodowy. Palenska n¼ ¼«²»»»³»²»³ô µ - ² µó szym stopnu kształtuje jako ±» ô ½± ½»¹- ²»» ±²» ¹» ½ ³ô ½ ³ oddzaływane to jest lokalne w zasadze dotyczy»»²- ² µ - ½ ródła nskej emsj wyst «ò Ð ±¾»³»² µ ± ½»»²- ½ ¾«¼± ³» µ ² ± ò Û³ «¾ ²½ ² µ««½ «³±½ ±¼- ±½ ±¼ główne z drog krajowej nr 1. Post ó «½ ± ½ ¾ ± ¼- ± µ ²» udzału transportu drogowego w ogólnej lczbe» ± - ± - ²» ± ± ¾» ² ½»² ¼ ±¼± µ ò Æ g oddzaływana szlaków komunkacyjnych na powetrze jest kształtowany przez ¼ ²»µ ± «ó «¾ ²½ której oddzaływa- ²» ¹ ² ¼» ò Õ±³«² µ ½ ¼ ±¹±»»¼² ³ ² ¾ ¼» ² ½ ½ ½ ródeł emsj tego ²»½ ½»² ò W latach były prowadzone badana zaneczyszczena powetrza wzdłu» µ±ó ³«² µ ½ ² ½ ¼ -½ «²µ ½ æ ̱ «² «ó Ý» ²»wcach oraz Brzoze. Ne wykazały one w ¼ó ² ³ ¼µµ ±½»² ¼± «½ ² ½ ²± ³» ¹ - ø ¾» ±²» ò Ì ¾» îò Í Ð«²µ ±³ ±»²»¼²» ±½ ²» ²»½ ½» k¹ñ³ í ½ ïççêóïççç ÒÑ î ø²± ³ Š ìð k¹ñ³ í ö ÍÑ î ø²± ³ Š íð k¹ñ³ í ö ïççê ïççé ïççè ïççç ïççê ïççé ïççè ïççç ̱ «ó Ý» ²» ½» ïíôï ïîôï ïéôï ïêôç ïïôð ïíôï ïðôî ïêôè Þ ± ïëôï ïëôè îîôð îíôì ïîôï ïðôè çôí ïçôí ö É ± ½ ±¼²»»² ¼ ±µ» «±µ«µ»²¼ ±»¹± б² ¼ ±ô ± ±µ» lene tła substancj w rejone planowanej nwestycj -½±²± ¼± ɱ»ó -¼ µ»¹± ²»µ ± «Ñ½ ±² ±¼± µ Þ ¼¹± ½ ò Ñ ³ ²» ²º± ³ ½» ¼± ½ ½»» ¼ ²µ«± «± ¼ ²µ«µ»¼ ±²» ò Ì ¾» íò Í»²»¼²» ±½ ²» ²»½ ½» k¹ñ³ í ó ²º± ³ ½» É Ñ Ð± ÒÑ î ø²± ³ Š ìð k¹ñ³ í ö ÍÑ î ø²± ³ Š íð k¹ñ³ í ö»µ ²¼ ± µ ïðôê éôî włocławsk ïëôè ëôé ö É ± ½ ±¼²»»² ¼ ±µ» «±µ«µ»²¼ ±»¹± б» ¼ ²» ±» ¼ µ± ² ² ±» ² ² ± ² ³ ±¾»ô ³»¼² µ ²» ô» ± ½»¼ ±²»» É Ñ ¼² ±²» ¼»»²«± - ¼ µ ½» ± ¼ ±²± µ«³ ²» ³±¹ ¾ ± - ² ²» ± ½ ³ µ» powały przy ½ ¹ ½ µ±³«² µ ½ ² ½ ô µ -» ¾ ¼ ± ¹ µ» ± ±³ ò Ò»³²»»¼² µ ±¾ ¼ «¼ó µ ½ µ ²» µ± ² ² ² ² ±» ò îï

23 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego íòïî É «²µ µ«½ ²» Udzał w kształtowanu warunków akustycznych ±¼± µ ³±¹ ³» ² «²» ródła d ó µ«ø ±¼ µ - ²» «½ ²»ô ½ zane z dzałalno ½ człoweka (przemysł, komunkacja). O le w perwszym przypadku oddzaływane, najcz ¹ ³ µ ½ ²»» ²± ±²± ródło uc ± ½ ò ½» ²»» ±»¹ ²» ²»¹ ²»ô ± ¼ «ó Pozomy hałasu emtowanego do ±¼± µ ±¼»¹ ±¹ ² ½»² ±³ ² µ ½ ³ - ± ± ¼»² Ó ² rodowska w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu ±¼± µ«ò ܱó puszczalne pozomy hałasu obow «na terenach chrononych przed hałasem, okre ±² ½ ¹±¼ó ²» «Ð ± ±½ ±² ±¼± µ ø³ ¼ ²² ³ æ ¾«¼± ³» µ ² ± ô ¾«¼± ó zana z pobytem dzec młodze ô» ò Ü ²» ródło hałasu ne mo» ± ±¼±»µ ±½» ± ±³- ¼± «½ ² ½ ²»»² ½ ½ ±² ±² ½ ed hałasem. Õ ³ µ«½ ² ²»»² ½ ± ½ ½ ½ ±»µ ± ² «± ¼ jest kształtowany w głównej merze przez drog oraz lne kolejowe, p ½ ³ µ± ródło domnuj ½» ²» ³»² ¼ ±¹ ò Ò ±¼» ¼± ² ½ ²º± ³ ½ ± ±¼± µ«¼± µ±³«² µ ½ ² ½ ródeł hałasu o stot- ² ³ ² ½»² «²» ½ ¼ ±¹ µ ± ² ïò redn pozom hałasu w s»¼»» ¼ ±¹ ó ²± éð ¼Þô ½± ²» ²»» ± µ± ¼««½ ± ô ½ ³ «²»»²¼»²½ ± ±»¹± ³» «ò Æ ²»» ±»¼» µ ³» ±»³ ²»² «½ «¾ ¼ ± ¼«ym udzałem pojazdów c µ ½ ± ±µ««½ «ò Ò»µ ±½»² ¼± «½ ² ½ ²± ³ ¼«wpływ ma równe zły stan technczny nawerzchn pojazdów oraz c ² ¼³» ² ¼µ± ò б¼ ó szonych pozomów hałasu nale µ» ±¼»» ±²» ¼ -¹ô µ -» ¾ ¼ µ ± ó ²± ² «± ¼ ô ¼± µ - ½ ²» æ ¼ ±¹»µ» ± Íïð» ½ É Š ̱ «Š Þ ¼¹± ½ Š Í ½»½ ² ±µ ± ² ±¾ó ¾» ²± ²»¹± zła Czernewce; ¼ ±¹ ±» -¼ µ ² îêê» ½ ß»µ ²¼ - Õ«µ ó Ý»½ ±½ ²»µ Š ±µ ± ² ±¾ ¾» ²± ²»¹± zła Odolon; droga wojewódzka nr 252 relacj Inowrocław - Włocł»µ Š ±µ ± ² ±¾ ¾ ²± ²»ó ¹± zła Brzeze; ¼ ±¹ µ ± ² êî» ½ Þ» Kujawsk - Włocławek zlokalzowana w obr ¾» ²± ²»¹± zła Pkutkowo. Ò»»² ½ ô» µ -» ² ± ± ¼ «± ¼ ²» «przemysłowe ródła hałasu, mog ½» ² ½ cy sposób kształtowa «²µ µ«½ ²»ò Klmat akustyczny jest ustalany przez układ dróg pr± ¼ ½ ½ «½ ±µ ² ± ²»» µ ³ ² ó»² «±» ²»» µ» ±¼³ ± ¹± ±¼ ½» ø¼ obne rzemosło). Na terenach rolnych mo ² îî

24 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ±¼» sezonowego wzrostu pozomu hałasu spowodowanego pr ½ ³ ² ± ² ½ ½ «² ½ ½ ½ ± ± ½ ò íòïí ±¼± µ± ±¼² ½» Ì «± ¼»¾»¹» ¼ Ѿ Ý ±² onego Krajobrazu: Wydmowy na połu- ¼²» ±¼ ̱ «² Œ øµ³ ïëî ó ïëëôë ± œò ² Ý»½ ±½ µ» Œ øµ³ ïëç ó ïéðôë ò É ± ±½»² «²± ²» «± ¼ ² ¼«² «½» ±¾ ±½ ±² ±¼ æ»» ±¼ æ ó œî»µ Ü ca (w odległo c około 3 km), ó Cechocnek (w odległo c około 3 km), ó Uroczysko Koneck (w odległo c około 4 km), ó Kuln (w odległo c około 9,5 km), ó œü bce (w odległo c około 2 km), ó œé- ± µ Ù d (w odległo c około 8 km), ó Jezoro Rakutowske (w odległo c około 6 km), ó Olszyny Rakutowske (w odległo c około 5 km), ó Grodno (w odległo c około 1,5 km), Ù± ² sko-włocławsk Park Krajobrazowy (w odległo c około 6 km). Ѿ ½ ±² ±²»¹± µ ±¾ «œü± ² Ü cy (w odległo c około 3 km), ß² ± ² ±¼½ ²»µ «± ¼ ²»»µ ½ ¼²»¹± ²» ½ ½ ±¾ - ±¾ ½ ±½ ±² ³ ½»½ Ò «îðððò Ò ¾ sza odległo «± ¼ ±¼ ±¾ - Ò «îððð wynos około m dotyczy krótkego odcnka Czernewce - Odolon (od km 151,9 do około 160). Na tym wła ²» ±¼½ ²µ«ô»¾»¹ cym przez lasy, wzdłu dolny Wsły, autostrada przybl do dwóch obszarów Natura 2000 poło onych w dolne Wsły; s ±æ Ѿ Í»½ ²» ѽ ±² Ð µ- ÐÔÞðìðððí ܱ ² Dolnej Wsły; Í»½ ² Ѿ ѽ ±² Í»¼ µ ÐÔØðìððïî Ò» wska Dolna Wsły o podobnym przebegu ¹ ² ½ ² ³ ±¼½ ²µ«¼± ÑÍÑÐ ÐÔÞðìðððí ܱ ² ܱ ²ej Wsły. б² ¼ ±ô kszej odległo ½ ±¼ «± ¼ ø¼± ë µ³ ² ¼«² «½» ±¾ Ò «îðððæ Í»½ ² Ѿ ѽ ±² Í»¼ µ ÐÔØðìðððï Ú± w Torunu, oddalony o około 4,5 km od zła Czernewce, Í»½ ² Ѿ ѽ ±² Í»¼ µ ÐÔØîèðððï ܱ ² Ü cy, oddalony o około 3,5 km od po- ½ tkowego (około km ) odcnka autostrady, Í»½ ² Ѿ ѽ ±² Í»¼ µ ÐÔØðìððïç Ý»½ ±½ ²»µô µ - ² ±¼½ ²µ«µ³ ïêíôë ó ïêìôëô îí

25 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ² ¼ w odległo c około 2,5 km, Specjalny Obszar Ochrony Sedlsk PLH Włocławska Dolna Wsły, oddalony o około 5 km ±¼ ±¼µ±»¹± ±¼½ ²µ ø² ±¼½ ²µ«µ³ ïéìôë ó ïéê µ³ ô Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB Błota R µ«± µ»ô ±¾ ±½ ±² ² ±¼» ± ± ¼»² Ó ² ±¼± µ ¼² îï ½ îððì ò» ±¾ -»½ ²» ochrony ptaków Natura 2000, oddalony o około 5 km o¼ «± ¼ ø² ±¼½ ²µ«µ³ îïí ó îîî ò Inwentaryzacj przyrodnczej podlegał obszar rozc ¹ ½ ±³ ¼»³ ¼ ±¹± ³ «ó ± ¼ ô ±¾»³ Ò «îððð ± ³»²²»» ±µ± ½ ½» ±¼ íëð ³ ¼± êðð ³ò л¼ó ±²± - ²» ±» ½ ½ ±¾ «Ò «îððð ÑÍÑÐ ÐÔÞðìðððí ܱ ² ܱ ²» Wsły, µ - ³±» ±¼»¹ potencjalnym wpływom analzowanej nwestycj. W n»² ± ² ³ ±¾» potencjalnych oddzaływa «± ¼ ø»º» ¼± ïððð ³ ±¼ ¼ ±¹±»¹± ² ¼ º ¹ó ment dolny Wsły o długo c około 8 km szeroko ½ ±¼ ìðð ³ ¼± êëð ³ò É µ ±¾»» ½ c dolny Wsły przewa ł k zołoro ô «± ³ ½±²»» ¼»ó»² ± ò É ród zborowsk ł µ± ½ ± µ płaty ekstensywne u ytkowanych ł µ øµ±¼ 6510), reprezentowanych przez zborowska ł µ» ½» µ«ß»²» ±²» ± lub ł µ ¹± ² ½» µ«ß ±»½«±²»² ò É ±µ± ½ ½» ² ½ Õ ½»³µ «- ²» doły potorfowe nekedy wykazuj ½» ½»ó ½»¼ µ ±»½ øíïëð ò É ² kszych najgł bszych z nch układ zborowsk jest typowy ¼»¹± «¾ ± ² µ- ±¼² ½ ò É ±² ±¼²» «¾ ²» ±» ½ ² ± ¾ ± ± µ «ó dzałem gr» ółtego Ò««³ grzyben bałych Ò ³» ¾» (zespół ll wodnych Ò«³ ±óò ³» «³ ¾»), wywłócznka okółkowego Ó ±» «³ ½ rdestncy pływaj ó ½» б ²±¹» ±²» «³ ² ² ò Í ± µ µ» ¾ ± ± µ µ Ô»³²»» ò Ò ¾»¹ ½ ±»½ µ» ± ²» ± ²²± ½ «±» ² ò «µ ± Û » «³ º «ª ô szerokopałkowy Ì» «³ º±»ô ³ ²² ³»»½ Ù ½»» «³ ³ ³»ô ½ ² ± ±» Ð ¹³ ó» «³ «szuwary welkoturzycowe. Szuwary w cało ½ ½ ± ± µ» ³» ½ ¾ ó ¹² ±²»ô» ± ¾ ±²» ±¼ ò б ej wymenonym zborowskam, główne w strefe pr µ ó dzowej dolny Wsły, zachowały s newelke fragmenty ł ¹- ± ± ±ó» ±²± ½ Ú ²±ó ß ²» «³ô ± ±ó» ±²± ½ Ú ½ ±óë ³» «³ ³ ²± «¾» ¾± ½ Í ½» «³ ¾» ó öçïûðò ѳ ² ±¾» ³» ½»³ gowym czterech gatunków ptaków z Zał ½ ² µ Ü»µ л æ ¼» µ ½ Ý» ½» ô ¹ ± µ Ô ² «½± «±ô ¾ µ Í ª ² ±, błotnaka stawowego Ý ½ «¹ ²± «ô «- ²» ±µ»» ¹± ³ ³± ±¼»µ ß ½»¼± ò Ѿ»» mejscem bytowana dwóch gatunków ssaków z Zał ½ ² µ Ü»µ Í»¼ ó µ±» ó ¾±¾ Ý ± º ¾» ± ¼ Ô««ò É ± ±½»² ««± ¼ ² ³ ±¼½ ²µ«²± ± ²± - ²» ½ ¹«± ² ½ µ µ«±¾»½²± µ Ý ² ««, dla którego obszar ten pełn funkcje îì

26 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego µ± ±»ò Ö» ± - ²» ±¾» ± ² ±¼ ±½ ²µ«¾» µ Ø»» «¾ ½ «Ù «¹ «ò É ±»½ ½ ¾ µ«³ µ Þ±³¾ ² ¾±³¾ ² (Zał ½ ² µ Ü»µ Í»¼ µ±» ò б²» ¾»» ±²± «½» «¹ «²µ ±»ô µ ² µ±» ¼±³ ²«½» ± ¹ «²µ ± ² ½»² «- ²± ± ³ ± ² ³ º ¹³»²½» ±¾ - Ò «îðððò ²±ó» ² ³ò Projektowana trasa autostrady na długo c około 23 km przebega w krajobraze le ² ³ «¾ ± ó б½ µ± ±¼½ ²»µ «± ¼ øý» ²» ½» ó Ѽ± ±² ±zcna rozległy kompleks le ² ² Ы½ Þ ¼¹± µ ò Ö» ¹ ² ½ stanow na północy wschodze Wsła, na połudnu Ì ² µ ¼ Równny Inowrocławskej, a na zachodze Note Górny Kanał Noteck. Jest ona wa ² ³ ±¹²»³ ² «²»¹± µ±»µ± ±¹ ½ ²»¹± ± ² ½»² «³ dzynarodowym (według koncepcj ECONET) ł ½ cym, wzdłu Wsły, Kampnosk Park Narodowy, przez Lasy Gostyn sko-włocławske z Boram Ì«½ ± µ ³ ò Ò ±¼½ ²µ««± ¼ ±¾ ¾» Ы½ Þ ¼¹± µ» ±¼ bnły s ¼ ô ± ¼» ±²» ¼± ²»µ Ì ² ô ¼± ±¼³»²²» ±¼ ¹ dem sedlskowym kompleksy lasów - Lasy Otłoczy ó µ» Ô Ý»½ ±½ µ»ò Õ±» ² µ µ±³»µ» ny jest poło ony na północ autostrady - s ± Ô «±½ µ É»²»½ô µ -» ± ² ½»²»³ ¹± ±darczym spełnaj ²» º«²µ½» ±¼² ó ½»ô»µ» ½ ²»»½ ² ½» ø ²± ² «² ± «² dla uzdrowska Wenec). Na pozostałych od- ½ ²µ ½ «± ¼ µ µ µ ± ²»»½ ² ³²»» µ±³»µ» ²»ò ƾ ± ± µ» ²» «½» ²» «± ¼ ±æ ¾± ± ²±» ³» ²»ô ¹ ¼±»ô»» ¼ browy, ł ¹ ± ± ±ó» ±²±» ± ±» ±²±» ± ± ±»½ µ± ò É ± ±½»² «²± ²» «± ¼ «² «½» ¹ «²µ» æ Î ¾ æ ³ ²-¹ «³»² ± Ô ³» º «ª ³ ²-¹»½ ²» Ôò ²» ò Płazy: wyst «zarówno płazy ogonaste - traszka zwyczajna Trtur«ª«¹ ô ± µ ¹»¾»² Ìò ½ «å µ - ²» ¾» ±¹±²±»æ ¾ ² Î ²»³ ± ô ¾ ³±½ ó ± Îò ª ô ¾ ³» µ Îò ¼ ¾«²¼ ô ¾» ± µ± Îò» ±²»ô ¾ ±¼² Îò» ½«ó»² ô ± «½ Þ«º± ¾«º±ô ± «½» ±² Þ«º± ª ¼ ô ¹»¾ «µ»³² л ±¾» º«ó ½«±»µ± µ ¼» ² Ø ¾±» å ±² ¼ ± µ«³ µ ² ²² Þ±³¾ ² ¾±³¾ ² ò Ù ¼ æ «µ» ² ±» ¹ «²µ ¹ ¼- å µ» ¹ «²µ ½ µæ ± ±¼² Ô ó ½» ª ª ô ²µ Ô ½» ¹ ô ¼»½ ß²¹«º ¹ ± µ ±²»½ Ò ² ³ zygzakowata Vpera berus; brak jest współczesnych d ² ½ ± ± ² «ółwa błotnego Û³ ± ¾ ½«ô µ - ±»²½ ²»»¼ - ²» ²» ½ ½» ¾ ± ² µ ±»½ ò Ò»ó ¼ ²»» ¼»² ± ² ¹²» ± ݱ ±²» «½ ô» ±¾» ² ³ ̱ «² ««ó ¹» ³± ± ± ² ± ± ² ½ ± «½»¹± ¹ ¼ ±¾ ¾» ²» ½ ò Í µ µ± ²»æ ±¾ ¾» ²± ²» ²» ½ »» ô ² ô ¼ µ Í«½ ±º ± dolne Wsły w komplekse Lasów Gostyn sko-włocławskch okresowo podczas mgracj ło ò Ü µ ¼» ²»æ Ы½ Þ ¼¹± µ» ±¾ ¾» ²» ½ µ «²» ï îë

27 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego µ Ý ² ««ô µ -» ½»¾²± ±µ» ³± na na około 4-6 osobnków»¼²»» µ± ½ µ æ ² ±¾ ½» ² ½ ± ±½»² ««± ¼ ± ± ½» ó ½» ¾± «µ Ó»» ³»» ô µ«²» ² Ó» ³» ô ½»µ ³ ±¼² ³ ²» ¼ Ô««ô ¾-¾ Ý ± º ¾» ô ²± µ ³» µ µ Ó ª ±²ô ¼» ² µ ³ µ± ½ ³ ³±ó µ ¾ ± ± - ½ - Ó «± ²± Ò ½»» ±½ ²± ¼» ò Ù «²µ»³ «ó ½ ³ - ²± ½ µ ² ± ½» Ê ª ô ±¾±µ ² ½ ²» µ ½ µ- ¼» ² ½» µ«² ¼±³± Ó» º± ² ò Æ ½ ²» «- ²» ½ µ æ ó ½ Ô» «±»«µ± ½»¹± ²± µ - µ Ñ ½ ± ¹«½«² ½««ò б² ¼ ± ²²» µ ² ò»» Û ² ½»«½±²½± ± ò Ü ±¾²» µ æ ²± ² ½ ²» µ»¹± µ- ô - ² ±²» ¹ ¼«² ± ³ ò Ú «² Ó ½ ±³ ³³ ± ±½»² ««± ¼ æ ½ «¼ ± ² Î «²± ª»¹ ½«± µ ó ½ ± ² µ»³²± ±¼² ß ª ½±»» ò ܱ ¹ ½ ±²± - ²» ¼» ne łascowate - najrzadszego gronostaja Mustela ermnea łasc Ó ² ª ò Ò» «- ²» ± ¼±» ² - µ µ ³ ² ͱ» ²»«- µ ³ «µ Íò ³ ²««±»³²± ±¼² ±»µ»ó ½»µ Ò»±³ º±¼»² ò Ë ²» ±»½ ²» µ±¼² µ ²± ² µ±»æ ²± ² µ ½ ² Ó ½ ±ó tus arvals, nornk bury M. agrests, nornk północ² Óò ±»½±²±³«ô ²± ² ½ «¼ Ý» ±²±³ ¹»± «± ³ ±»æ ³ ± ² ß ±¼»³«¹ «ô ³ ± ± ßò ª ½«ô ³» ² ßò º ª ½± ô ³ ¼±³± Ó«³«½««ô ¾ ¼ µ Ó ½ ±³ ³ ²««ò Þ» µ ¹± ½»æ» ± ¹ «¾ ¼ ± - ² ½± ² å -¼ ²»³² ½ ¾» µ ¹± ½- ¼± ²»» ± ± ² ² ½ ±¼ ¹ ¼»³ ³ ¹»µ± ±¹ ½ ² ½ ²» ½ ±² ±²» ¾»¹ ½ ±» Ý ¾»ó ¼»ô µ -» ³± ² «² ¹ «µ ² µ± ò íòïì É ± µ ±¾ ±»»µ» ½ ²» л ±¼½ ²»µ «± ¼ Ý» ²» ½» ó Ѽ± ±² ««± ²» ² ±¾» ½ µ» «ó ½ ³ powanem lcznych wydm na terasach dolny Wsły. N» ¼ ²±»»²- ¼³±ó wych dla rolnctwa pozwolła na przetrwane tutaj krajobrazu semnaturalnego (półnaturalnego), który ²» ½ ³ ±¾» ± ¾± ± ²±» «¾ ³» ²» Ы½ Þ ¼¹± µ» ò ½ skład florystyczny fauna mmo welowekowej gospodark człow»µ» ²» ¾ ¼ ± ¾ ±²» ¼±» ± ó ² ½ ¾± - ò Ò ±³ ²»»» ±» ¼± ² Ésły domnuje kulturowy (antropogenczny) kra- ±¾ ± ² ½ ô ±²»» ±² ²»² ²» «µ± ² ó»» ±»µ ±» «± ó ²» «ytk zelone. Tylko w nektórych mejscach zachował lady dawnego krajobrazu Wsły. É ¼± ²» Ì ²» ² ± ±¹»² ½ ² µ ±¾ ± ² ½ ô»»³»² -łnaturalne s»ó ¼ ²»»¹±» ² ³ «± ³ ½»²»³ò É» ±²» Ѽ± ±²««± ¼ ± ² ± ± ½ ±¼ ² ±½ ² ò Æ» ¹ ¼«² ²» ¾ ¼ ± ²» ¹»¾ ±¾»½²» to pola uprawne, ł µ ô µ»»² «¾ ² ± ²»ò Ü»¹± ² îê

28 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ±½ ² ½ µ ±¾ ± ±½»² ««± ¼» ¾ ²» ² ± ±¹»² ½ ² ò Ò»¹±» «¼»»»³»² µ ±¾ «±» ² ½ ½»½ ½ ² «² ½ ô µ» µ ¼± ²»µ ½»µ- ô ¾ ± ó ² µ ±¼²»ô ²»» µ»»²µ» ²»ô» ½»¼²± µ± ±¹- ² ±» ½ ²» ²» ± ± ½ ±² ó ne mała. Ѽ µ³ ïèêôð ¼± îðê «± ¼ ¾ ¼»»¾»¹»º»» ½ ±» ±³ ¼ ²» ²ó ± ±¹»² ± ² ³ µ ±¾»³ É ±½ ² Õ«µ» a semnaturalnym krajobrazem Kotlny Płoc- µ» ô µ - ± ±¼«²» ½ ½ ± ² ½ «««²µ±» ¾ ¼ ± ¼«³ ± ² ±² ó ¼«µ±³»µ Ô - Ù± ² sko-włocławskch. Î- ²» ² ±¼½ ²µ«µ³ îîî ó îîë «± ¼ ¾ ¼» ± ¼ ±» ± ² ½ µ ±¾ ²ó tropogenczny. W jego tle, po północno-wschodnej s ±²»ô» ¼ ± «²µ± ± ¼ «±½ µ» ²» ó Õ«± ± Ù ±¼²±ò É»¹ ½ ³ ¾» ± redno do przyszłej autostrady uroczysku Kurowo ¼±³ ² µ ±¾»³ ² «² ò Ó ³±ô»» «± ¼ ±² ± ¹± ±¼ µ» ² ô ± ¾ ± ± µ ½» nych skład florystyczny jest w welu ftocenozach z¾ ony do zespołów natural- ² ½ ò É «±½ µ«ù ±¼²±ô ±¾±µ»»³»² -»³ ² «² ½ ô ¼«º ¹³»² µ ±¾ «³± ² ±µ» µ±» ² «² ò Ý»½ µ» ± ¼ Ö» ± ± Ù ±¼²± ± ½ ce go olsy ł ¹ ø ³ ± ½ µ»» ±¼¹- µ ³ ± ¼«½ - ¹ ¼± ½ ò îé

29 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ì Ý µ» µ ²» ½»¹± ¹± ±¼ ± ² «µ± ²»»²- ±¾» ²± ²»¹± oddzaływana przeds ½ É ² ½ ²«¹± ±¼ ± ² «µ± ²»»²«µ± ²± ¼±µ«³»² ½» ±»µó ±» ±µ ½ ²» ïççé ò ïççè òô µ - ²» ²» ½» ¼± ²» ¹³ ² ½ ¼±µ«³»² ² ó ½ ²»ò Æ» ± ¼ ±² ½ ² ² µ ô e na całej długo ½ ² ± ²»¹± ±¼½ ²µ «± ó ¼ ßïô ± ³ µ±³»µ ³» ² ³ ô»»»² redno słabo zaludnone o charakte-» ± ² ½ ³ò Ì «± ¼ ±³»»² «¾ ² ± ²»ô µ» ³ ² ¼«¼ ³ ± ±½»² ««± ¼ ± ½ ½ µ» ½ ²» ¹ «± ² ½ c północnej połudnowej trasy ±» ±¼µ±» ½ ½ ò Ò ¾» «± ¼ ô ¾» ±»¼² ³»¼» zła Czernewce poło ±²» ̱ «ô»¼» zła Odolon Aleksandrów Kujawsk Cechocnek. W połudnowej cz ½ ô ±¾ «zła Kowal, znajduj ³ Ô«¾» Õ«µ Õ± ô ±¼µ±» ½ ½ ² ±µ± ½ zła Pkutkowo - Brze Kujawsk Włocławek. Wejske układy osadncze w otoczenu trasy s - ² ½± ²»ô ±½ ±¼ ±»½ ²» «½»¹± osadnctwa rozproszonego, poprzez układy o struktur» ³» ²» ½ ± ¼² ½ µ«±²»¹± ¼±ó ³» µ»¼ µ ± ± ±² ½ ô ¼± ± ¼² ½ µ«±²»¹±ò л a słabo rozwn» ± ¼² ó cza zło ±² ± ± ±²» ¾«¼± ¹ ±¼±» ½ ² ½ ³ałych ws poło ±² ½ ¾ µ±»¾»ò Ù»²» ² ³»²¼»³ ¹± ±¼ ± ² »²² ³»»²-» µ ½ ± ±½»² ««±ó strady jest zank dotychczasowych układów osadnczych rozwój zabudowy rozproszonej. Wzdłu całego bezle ²»¹± ±¼½ ²µ ±»µ ± ²» ¼±³ ² ¾«¼± ± ± ±² ½ ²¼ ¼«² ½ ¹± ±¼» µ ½ ø ±»¼ ²½»»¼ µ ³» µ ²» ± ² ½» ò α ±»²» ¾«¼± ««¼² ¾» µ± ²» ± ± ¼»²» ô ½±» µ±²»½ ²± ½ ¾ µ««± ¾»»ó czena przed hałasem nowych sedlsk poło onych w blskej odległo ½ ±¼ «± ¼ ò Ò»»² ½ ô ² µ - ½ «± ¼»½ ²»»² ¾«¼± ¹ ±¼±» ô ¼» ²»² µ±³«² µ ½ ±ó ³ ¼ ± ½ ³ ½ cam ws, zaprojektowano wadukty oraz uzupełnaj ½» ¼ -¹ò Ò ±¼½ ²µ«±¼ zła Czernewce do w zła Kowal znajduje s µ µ ² ½»»¼ µ»º» îð ó ëð ³» - ±¼ µ ¼» ¼² ¹³ ² ½ æ ß»µ ²¼ - Õ«µ ø³» ½± ± Õ«½»µô ß»µó ²¼ - Õ«µ ô Ó ½ ² ô É ¹ ²»½ ø³» ½± ± µ± ± ô Ô«¾ ²» ø³» ½± ± Ë ±²»ô Þ±¼ ô Þ» Kujawsk (Pkutkowo), Włocławek (Nowa We ô Ý ±½» øý» ²» ½» ò Ü» ³» ½± ± c poło ±²» ¾» ±»¼² ³»¼» «± ¼ ± ¼ ««¼ ± ó µ ò Í to: Cechocnek, poło ±² ±¾ «zła Odolon oraz Wenec Zdrój poło ±² ±³ ¼ złem Brzeze w złem Pkutkowo. Uzdrowska te funkcjonuj ± ½ «± ¼» ±²»»º îè

30 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego «¼ ± µ±»ò ß«± ¼ ²» ½ ±¼ ¾» ±»¼² µ±»»º ³ «¼ ± µ± ³ ô» ¼µ«É» ½ Ƽ ± ¾»¹ ² µ»º œýœ ±³ ¼ µ³ ïçðôí ïçíôð ò ²»» µ±²º µ º«²µ½ ±² ²±ó»»²² ± ±¼± ²»¾»¹»³ «± ¼» «½» ±¼ œõ«½»µœò Ë ce to (km 166 trasy) jest głównym ródłem zaopatrzena w wod ² ³ ß»µ ²¼ - Õ«µ ô ±² ¼ ± ²±»¼²±» ródeł zaopatrzena w wod ³ «¼ ± µ Ý»½ ±½ ²»µò Ð ²± ² «± ¼ ßïô ± ± ¼ ±² ± ½ ±¼²» ±²» ¼ ±¹ µ ±» ² ïô ¾ ¼»»½ ±¼ na długo c około 1,4 km (km 165,5 ) ïêêôç»»º ±½ ±²² «½ ±¼ œõ«ó ½»µŒô ±µ» ±² ¼»½ Wojewody Włocławskego nr decyzj O ò òêîïðóìñçíóçëñ Õ«½»µŒò Ë»ó ²»»»º ² pło zgodne z art obow «½»¹± - ½ Рɱ¼²»¹± øë ¼² îìòïðòïçéì Š Ü òëòïçéìòíèòîíð ò É µ»» ±µ ½ ¼ -¹ «¾ ½ ² ½ ½ ò Ü»½ ¼± «ó ½ ±µ ½ ¼ -¹ «¾ ½ ² ½»º ½ ±½ ±²² ½ «½ ±¼ œõ«½»µœ ½ ± ² «ó runku braku negatywnego oddzaływana nwestycj na ³²»»²» ¼ ²± ½ «¾ ½ ± ½ «³±ó ²» ±¼ ò É ¼ ñ ¼»½, Wojewoda Włocławsk wydał decyzj ± ±µ ½ «± ¼ ô «½»¾»¹ «± ¼ ßï - ²» ²»»²» ±¾ ³ ¼»½ ± «±»² º ±½ ±²² ½ ò Ò» ½ ± «³» ô» «²µ ± ±²» ±µ ½ ¼ ±¹ «¾ ½ ²» «±²» ¼»½ ± «±»² º ±½ ±²² ½ ø ±¼ ²» ±» ô ± -¾ «±³ ½ ² ± «±³ ½ ²»»²» ±²» ¼± ¼»½ ± ² «±µ ½ «± ¼ ò Ѿ± «½ ±¼ îððï ±µ«ë ± ±¼²» øü òëòîððïòïïëòï229) zmenła w art. 52 co ¼± µ±³»»²½ ô ± ¹ ² ¼ ½ ¼»½ o ustalenu stref ochronnych, którym stał s ¼»µ ± λ ±ó ²±»¹± Æ ¼«Ù± ±¼ µ ɱ¼²» ò ƹ±¼²» ±¾± «½ ³ µ»» µ µ ô ¼ó µ ½ ô µ - ½ ¼»µ ± ÎÆÙÉ ²» ¼ ¼»½ ±»º ½ ô ¼»½» ¼ ²»» ±» ±¼- ¹±¼²» ±»¼² ³ ²»³ ² ³ô ±¾± «½»ò Ì µ - ²» ²» ²»» ± ±¾»½² ² ² ±¾«¼»½ ò É ¼² «îìòðïòîððé ò ² ² ±»µ Ù³ ² É» µ» ß»µ ²¼ - Õ«µ ô Í ± ß»µ ²ó drowsk wydał decyzj ± ± ±»² «±¼²± ² ³ ¼ ±¾± «-¼ «½ ±¼ Õ«½»µô ± ² µ «²» ±µ ½ «¼² ±¾± «±¼ ò б¼ do wydana w/w decyzj były nast «½» ¼±µ«ó ³»² æ Ñ» ±¼²± ² ² ±¾- -¼ ±¼»³² ½ «½ ±¼ Õ«½»µô µ±² ²» ³¹ Þ±»² Płutnak mgr Krzysztofa Sobczy µ»¹±ô Ù¼ µô ¼» ² µ îððëô œü±µ«³»² ½ ¼ ±¹»± ±¹ ½ ² «½ -¼ ±¼»³² ½ «± - ½ ± ¼± ½ Œ ïçèî ò îç

31 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego Ü»½ ò ê ±¾± ² ± µ±¼ ½ ø ½ ¹³ ² ß»µ ²¼ - Õ«µ ¼± µ ¼ ó ½» ³ ²» ¼± íðòðçòîððé ò «¼² ± ²«³» ½ æïð¼ô ïì½ô ïé¾ô îèô ½ - ²» «¼² ±µ ±ó ²» ¾» ±»¼²» ¾ µ± ½ ¼ ±¹ µ ±» ² ïò É ½ ±¾»½²» ô ¹±¼²»»³ ò ï ½ ò Ü»½ ô ±¾- ±¼ ² ïîó ««¼² ± ²«³» ½ æ ïï½ îð½ î¼ ç½ ï½ îí½ îê é¾ ïç¾ îë îé îì ܱ¼ µ± ±»µ ± ± ²»» ½» «¼² ± ²«³»» ïð½ ø» ¼ ² ¼± µ ¼ ½ ò ¼² ñ «¼² Ò Û ÐÑÆÑÍÌßÖÛ É ÕÑÔ ÆÖ Æ ÐÎÑÖÛÕÌÑÉßÒ ßËÌÑÍÌÎßÜ ò Ö»¼ ² ³»»³»²»³ µ± ² ³ «± ¼ ± ±»» ±³» Ðóèô µ - ³ ½ ±»µ ««± ¼ ± ²»² ±»¾«¼± ² ø»²» ±² ò É ³ ¹ ± µ±² ² ¼±µ«³»² ½ ¹»±ó ±¹ ½ ²» ò ƹ±¼²» ²±» ½ «Ð ± ɱ¼²» ¼² ðíòðêòîððë øü òëòîððëòïíðòïðèé ô ¹±¼²» µ - pezometry zostały wykre ±²» «¼» ô ¼± µ - ½ ± » «ó ø ¼± ½ ½ ± ³ ò ç «ò î ò ï ò ¾å «µ ²» ± ±»² ±¼²± ²»¹± ² µ±ó ² ²»» ±³» «²»» ½ ³ ¹ ²»ò Ü»½ ± ² «±µ ½ «± ¼ ßï ¼ ²a w 1998 roku oparta została na ówczesnej ±µ ½ «¼² «½ «±¼ Õ«½»µò É ½ ±¾»½²» ô ± ¼ ² «± ±»² ±¼²± ²»¹± ¼»½ îððé ±µ«ô «¼²» «² ²» µ± ²» ïççè ±µ«ô ±¾»½² ³ ²»»½ ³ ² ³ô ²» ± ± µ± ±»µ ± ² «± ¼ A1. W 1997 r. został opracowany przez œù»±º µ ̱ «Íߌ ó œð ±»µ ½ ¹»± ±¹ ½ ² ½ ¼ ±»¾»µ±² «µ½ ±¾-»µ ± ½ ó ² ½ «½ ±¼ Õ«½»µ «¹ ¼²»²»³ ³± ± ½ ±¾± «±¼ «½ Ì ² Œ» ¼ ±²» Õ±³ ܱµ«³»² ½ Ø ¼ ± ±¹ ½ ²» Ó ²» ѽ ±² ±¼± µ ô Æ ±¾- Ò «² ½ Ô» ² ½ ò Æ µ»» ¼ ² ½ ± ½± ² «¾ ¼ został ogranczony decyzj л» Ë ó ¼«Ó» µ ² ½ α ± «Ó ² ÙÐóïóëíïóïð¾ñßó ñîðñîððïñûóõöýñëîï ¼² ðëòðçòîððï ò poprzez wył ½»²» ± ½± ² «½ ±¼ Ì yna; fakt ten ne znalazł jednak odzwercedlena» ½ ±»µ «¾ ¼ ¹»± ±¹ ½ ² ½ ² ¼»½» ¼ ½»»² ±»µ ò ɱ¾»½ ³ ² л ¹»± ±¹ ½ ² ³ «½»² îððï ò «Ð ± ±¼²» ½ ± ² ej Projekt uległ - ²»»¼ ²»² «±¼ ¹ ¼»³ º± ³ ² ³ ±¾»½²» ± ½ ²» ³±» ¾ µ± ² ¼± ¼ ½ ½ò Ѿ»½² ² º µ ½ ² «½ ±¼ µ - ²» ¼ ² ¼»½ ± ± ±»² «±¼²±ó ² ³ ² µ± ²» «½ ô µ «- ²» ² ²» µ «²± ± ½± ²»¹± - ½ ±ó»µ «½ ¹»± ±¹ ½ ² ½ ò Ö»¹±» ½ ½ ±¾»½²» ²» ² ¼ ½ «¼²»² ²»¹± ³» ± ½ ²»¹±ò É µ«± ³ô» «½ ±¼ Õ«½»µ ²» ±¼» ¼» ² «ó ce dzałana: ¹±¼²» ¼ ² ïççë ±µ«µ «²» ±¾± «½ ¼»½ b. Wojewody Włocławskego íð

studni przedstawia Zał. nr 2

studni przedstawia Zał. nr 2 ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïòî±¼ ô µ ««± ²»»¼ ½ ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ï îòð±» ½ ² ²» «½ ±³± ½ ô ±¾»µ «¾«¼± ²»¹± ± ¼± ½ ½ ± ± -¾ ½ µ± ² ô ±µ ½» ± ²² ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ²

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ² Þò Þ ² ² ½ ² øµ ² ½ ¼» ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ². Janusz Głuszek Í ¼ ½ æ Ò «òæ îðïíñèçô îëíðñçìô ÜÑ ñ Íñðïéèñðï ² ò Û«¹»² «Õ± ½ µ Ò «òæ îíìïñçîô ÜÑ ñþññðïéîñðï Ó»½ îððç ò Í» ½ 1. Strona tytułowa. îò Í» ½ ò

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic ÑÎÙßÒ ÆßÝÖß ÎËÝØË ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÑÆÒßÕÑÉßÒ Û ËÔ ÝÇ Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic» ±²» Ý ± ² ± Ó±² «µ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ᐧ卧 ę BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W PIŃCZOWIE ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ę ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᑇ呗 óᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 j p j ᐧ卧 GMINA PIŃCZÓW ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧

Bardziej szczegółowo

- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ²

- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ² ïïð ÒÚÑÎÓßÝÖß ¼± ½ ½ ¾»»½» ±½ ±² ¼ ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ѿ»µ æ Þ«¼± «½ Ý ± ² ± «½ Ó±² «µ Õ± ²» ² ¼ Ѽ Õ± ² ² ¼ Ѽ «ò Ý ± ²

Bardziej szczegółowo

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie główn ³

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie główn ³ Õ±³«² µ ¼»µ ± ÝÕÛ»» ³ ²- ¼ ²«ô»¹ ³ ²«¹ ³² ²»¹±ô»¹ ³ ²«³ «²»¹±»¹ ³ ²«±» ¼ ½»¹± µ º µ ½» ±¼±» îðïî ò Ò ±¼» y íí «ò ï îô y ìé «ò íô y ìç «ò ïô y êï «ò îô y ïðî «ò ìô y ïðí «ò ïô y ïïí «ò ï î y ïìê «ò ë α

Bardziej szczegółowo

îòî ²» ce zagospodarowanie terenu i według Miejscowego pla²«

îòî ²» ce zagospodarowanie terenu i według Miejscowego pla²« ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïòéíì Ð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò î ïòï б¼ ½» ± ½± ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy. ³¹ ². Mariusz Łyczak. tech. Marian Łyczak

Zespół projektowy. ³¹ ². Mariusz Łyczak. tech. Marian Łyczak Zespół projektowy ß ½»µ «³¹ ² ò ½ ò ß²² Ö-»º± ½ «ò ² îîñæðñ ßñÑÕÕñîððé Þ ²»»µ±³«² µ ½ ² ³¹ ². Mariusz Łyczak «ò ² ððêêñçêñë Þ ² a»»µ±³«² µ ½ ² tech. Marian Łyczak «ò ² ððéìñçêñë ÐÎÑÖÛÕÌ ÞËÜÑÉÔßÒÇ œþëüñéß

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ¼² ïì ½» ½ îððé ò -» «½»² ³» -½±»¹± ²«¹±- ±¼ ± ²»-»²²»¹± ¼ ½ ci zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu Ò ±¼-» ò ïè «- ò î µ ë «-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW NAZWA ZAMÓWIENIA: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR_53 PRZY UL. RUDZKIEJ 6 W WARSZAWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKO A ADRES ZAMÓWIENIA: Warszawa, ul. Rudzka 6 ZAMAWIAJ CY: Masto St. Warszawa Dzelnca

Bardziej szczegółowo

µ± ciowych materiałów dostarczanych na plac budowy ora z za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z zało»² ³ ÐÆÖò

µ± ciowych materiałów dostarczanych na plac budowy ora z za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z zało»² ³ ÐÆÖò ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïò ÉÍÌ Ð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò î ïòïò л¼³ ± µ»»½ º µ ½ òòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/B.01. FUNDAMENTY 1.1. Roboty ziemne 1.1.1. Właściwości stosowanych materiałów Do wykonywania nasypów i zasypów: żwir, pospółka, piasek średni lub drobny oraz grunt

Bardziej szczegółowo

îò Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w zał ½ ² µ«ò ï

îò Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w zał ½ ² µ«ò ï Ñ - Ó ±»½µ ô îïòðîòîðïî ò Æ ²» ±º» ±» ² Î òðìîòëòîðïî ܱ ½ Ð ±»µ «æ Przecwdzałane wykluczenu cyfrowemu w Gmne O - Ó ±»½µ Œô» ± ²»¹± ³ ½ ±¹ ³«Ñ» ½ ²»¹± ²²± ½ ² Ù± ±¼ µ èò Ñ Ð ±» ± æ Społecze ± ²º± ³ ½ ²»

Bardziej szczegółowo

Zawartość teczki. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Plan sytuacyjny. 4. Opis do planu sytuacyjnego. 5. Opis techniczny

Zawartość teczki. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Plan sytuacyjny. 4. Opis do planu sytuacyjnego. 5. Opis techniczny PRZEDSIĘBIORSTWO Projektowo-Budowlano-Handlowe inż. bud. Ryszard Wyrybkowski 64-100 Leszno, ul. Szymanowskiego nr 30 tel. 065-529-64-90 P R O J E K T B U D O W L A N Y INWESTOR : GMINA KROBIA reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja

Szczegółowa Specyfikacja Szczegółowa Specyfikacja Ì»½ ² ½ ² ²» ± æ Ù³ ² ͵±µ êîóðèë ͵±µ «ò Ý ± ½ ïï Þ«¼± æ λ³±² ¼ ±¹ ¹³ ²²» ³ò α ½ ²²± Ù³ ² ͵±µ É µ±² ½ æ Þ «± ² ²» ²± Š Ì»½ ² ½ ²» œõ ÛÎŒ Mieczysław Łebedy µ êîóîðð Ù²» ²± Os.

Bardziej szczegółowo

SA- PSr 2008. Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008

SA- PSr 2008. Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008 `` STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SA- PSr 2008 Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008 1. Raport audytora z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2.

Bardziej szczegółowo

ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ÖÛÜÒÑÍÌÕÑÉÛ ÍÐÎßÉÑÆÜßÒ Û Ú ÒßÒÍÑÉÛ ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» º ² ² ±» ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò Í» ½ Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» Roboty w zakresie konstruowania, funda ³»² ± ²

Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» Roboty w zakresie konstruowania, funda ³»² ± ² Ѿ»µ æ ÝÐÊæ ìëïðððððóè Ð ¹± ± ²»»»²«±¼ ¾«¼± i ìëïïððððóï α¾± µ»» ¾² ± ¾ - µ ± ¾»µ - ¾«ó ¼± ² ½ å ±¾±»³²» 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» ìëîðððððóç α¾± ¾«¼± ²» µ»» ²±»² µ±³ó» ²

Bardziej szczegółowo

Projektował. Sprawdził

Projektował. Sprawdził Þ ËÎÑ ÐÎÑÖÛÕÌMÉ ÑÎÙßÒ ÆßÝÖ ÆßÑÐßÌÎÆÛÒ ß ÒÉÛÍÌÇÝÖ ÇÝØÔ Òô ËÔò ÉÎÆÑÍÑÉß ïìô ÌÛÔò øðóêí îìê éè ððô ÚßÕÍ øðóêí îìê éê ðï Ò ² ¼ ² ³-»² Æ ³ ½»¹± Ѿ»µ ß¼» ±¾»µ «¾«¼± ²»¹± Ò Æ ³ ½»¹± ß¼» Æ ³ ½»¹± Ò ¼» ±¼³ ± «±

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzeda y: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u ytkowej 40,09 m2 usytuowany na I pi trze w budynku mieszkalno-u ytkowym, posadowionym na działce, oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Cz. X. MAKRONIWELACJA TERENU. Spis zawarto ci

Cz. X. MAKRONIWELACJA TERENU. Spis zawarto ci Cz. X. MAKRONIWELACJA TERENU A. Cz opisowa B. Cz graficzna Spis zawarto ci Spis rysunków: Skala: Rys. M-01 Plan sytuacyjny oznaczenie przekrojów 1: 1000 Przekroje podłu ne wzdłu kierunku: zachód (W)-wschód

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. Numer dentyfikatora Podatkowego składajacego deklarację DR-1 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODBUDOWY CHODNIKA

PROJEKT ODBUDOWY CHODNIKA 40-082 Katowice ul. Sobieskiego7 tel / fax : (0-32) 253-050-21 / 253-05-22 NIP : 631-22-91-192 KRS: 0000099379 e-mail: katowice@lotronic.com.pl L I G H T S Y S T E M Sp. z o.o. INWESTOR: GMINA WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

«òù bałowskiej 23/25 w Warszawie

«òù bałowskiej 23/25 w Warszawie É ô ½»»½ îððè ò Í»½ º µ ½»½ ² ½ ² µ±² ² ±¼¾ ± «±¾- ³ ² ² ½»»µ ½ ²» ¾«¼ ²µ«ÆÙÒ «òù bałowskiej 23/25 w Warszawie Wykonał Jerzy Podgórski ï ïò µ±¼ ÝÐÊ ìëðððððð Š ½ ±¹- ² ïòïò Í»½ º µ ½»½ ² ½ ² µ±² ² ±¼¾ ±

Bardziej szczegółowo

óó ±»µ ± ²»ô ² ¼ ± µ±² ± ¾«¼± ² ½ ±¹- ²»¹± ððóêèî É Ø± éîñíí»ó³ æ ² ±à¹±îò» òøð îî êîëóìðóèë µ±³òðêðîóïçðóêîì Ò Ð ëîéóðïëóêêóèí Ð ±»µ ¾«¼± ²±ó µ±² ½»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½» «ô ¾«¼ ²µ«ÆÙÒ ¼ Ü» ²

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

ÈÐ Ò ÛÝ Ø Ô Ò ½ ¾ ÃÐ ÝÞÒ Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò ÅÓ Ð Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Ë Ò ÙÖÓÒÓÛ ÏÒ Ó ÓÛ Ò Þ ÐÓ ÖÓÞÑÝØ Ð ÓÖÝØÑÝ ÛÓÐÙÝ Ò ÊÓÞÛ Þ Ò Ý ÖÝ ÓÛ ÝÒ Ñ

ÈÐ Ò ÛÝ Ø Ô Ò ½ ¾ ÃÐ ÝÞÒ Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò ÅÓ Ð Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Ë Ò ÙÖÓÒÓÛ ÏÒ Ó ÓÛ Ò Þ ÐÓ ÖÓÞÑÝØ Ð ÓÖÝØÑÝ ÛÓÐÙÝ Ò ÊÓÞÛ Þ Ò Ý ÖÝ ÓÛ ÝÒ Ñ Ç Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Â ÖÓ Û Ö ÈÓÐ Ø Ò Ï Ö Þ Û ÁÒ ØÝØÙØ ËÝ Ø Ñ Û Ð ØÖÓÒ ÞÒÝ Ï ÌÁ ÈÐ Ò ÛÝ Ø Ô Ò ½ ¾ ÃÐ ÝÞÒ Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò ÅÓ Ð Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Ë Ò ÙÖÓÒÓÛ ÏÒ Ó ÓÛ Ò Þ ÐÓ ÖÓÞÑÝØ Ð ÓÖÝØÑÝ

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI PKP W CIĄGU UL PAKOSKIEJ I NARUTOWICZA W INOWROCŁAWIU OBIEKT: KŁADKA DLA PIESZYCH

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI PKP W CIĄGU UL PAKOSKIEJ I NARUTOWICZA W INOWROCŁAWIU OBIEKT: KŁADKA DLA PIESZYCH NAZWA INWESTYCJI: REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI PKP W CIĄGU UL PAKOSKIEJ I NARUTOWICZA W INOWROCŁAWIU OBIEKT: KŁADKA DLA PIESZYCH LOKALIZACJA, NUMERY DZIAŁEK: OPRACOWANIE: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.2007.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dna 14 czerwca 2007 r. w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu w środowsku (Dz. U. z dna 5 lpca 2007 r.) Na podstawe art. 113 ust. 1 ustawy z dna

Bardziej szczegółowo

ć Ź Ę ź Ó ż ż Ś Ć Ś

ć Ź Ę ź Ó ż ż Ś Ć Ś Ż Ę Ę Ó Ę Ś ż ć Ź Ę ź Ó ż ż Ś Ć Ś Ż ć Ć ć Ś ć Ó Ń Ż ć Ć Ż Ą Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ó Ó Ś Ż Ć Ę Ź ć ż Ó ÓĘ ż Ż Ó Ę Ż ż Ą Ą Ż Ś Ć ż Ź Ż ć ć Ś ć ż Ą Ś Ó ć Ź ć Ó Ó Ść ż Ó Ó Ć Ó Ó Ść ć Ś ć ż ć Ó Ó ć ć ć Ó ć Ó ć Ó ć Ó

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż.

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż. ! " # $ % &! ' $ ( ) * # +, $ - *. /, 0 # 1!. 0, * 2 0 '! 3! 1 ) 4 $ % 5. ) (! +, ) 0 6 ). 7 1 $ 8, 9 : ; < = >? < ; @ = A B C D E F G @ H < I J K L D M N = A D M O E L D H B P ; A Q H < O R S G @ ; P

Bardziej szczegółowo

ø ª ß ± ± ø º± µø - ªµ ø øæ ß ª Æ µ Ù øæß ª Ù ª Æ º ª ª działa perfekcyjnie.

ø ª ß ± ± ø º± µø - ªµ ø øæ ß ª Æ µ Ù øæß ª Ù ª Æ º ª ª działa perfekcyjnie. ŸÆø ø ªˇ øæß ø ± Æ º ª ªÙ µ -ƪ ± ± Æ ß ± ± ø ø ª ª ª ƪ ± ß Æª Ú ÀÆ dzenie zostało wyprodukowane z u ß ª ø ± ß ª ± ± ª ø ª ª ø æª ª ª øù Æ ª ª ± ß Ú ª æøæº ± ± º ª ª ß ø ø µ± ikowanej obsługi µ± ªÆ ø

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2008 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA INWESTYCJA Budynek mieszkalny w Ciechocinku,

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety Zesee pre pplres r prr prr r ere, prr pree prr s sep sr ble ; > s r J Ž ˆ š š š š Ÿ š š rr e pr r p Ws ble e p ere ps rps Trs r sr l Dse r r r r r r r r ere ers prr..2 6.2..7 2. 2. 7. 8....2.2 2. 7...2

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

UKŁAD PRZESTRZENNY I INFRASTRUKTURA SOŁECTWA TARNÓWKA **

UKŁAD PRZESTRZENNY I INFRASTRUKTURA SOŁECTWA TARNÓWKA ** Biuletyn szadkowski, tom 2 143 Andrzej Nowak * UKŁAD PRZESTRZENNY I INFRASTRUKTURA SOŁECTWA TARNÓWKA ** Sołectwo Tarnówka poło one jest w województwie łódzkim, w powiecie zdu skowolskim, w gminie Szadek.

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 1 do uchwały nr XIV/119/2011

Zał cznik nr 1 do uchwały nr XIV/119/2011 Zał cznk nr 1 do uchwały nr XIV/119/2011 Î ¼ Ó» µ» Õ ± ± ²» ¼² îìòïïòîðïï ò Ó ± Ù³ ² Õ ± ± ² Ô±µ ² Ð ±¹ ³ λ ½ ßµ «½ Õ ± ± ² îðïï Ë ¼ Ó» µ Õ ± ± ²» ul. Kołł éô êíóéðð Õ ± ± ²» ò øêî éîë ìî ðï º êî éîë

Bardziej szczegółowo

ń ń ś ń ę ę Ś ę Ż ę ę ś ń ę ż ń ęś ę ż ń ń Ą Ę ś ś ś ż Ż ś Ś ś ę ś Ś

ń ń ś ń ę ę Ś ę Ż ę ę ś ń ę ż ń ęś ę ż ń ń Ą Ę ś ś ś ż Ż ś Ś ś ę ś Ś ę ę Ą Ą ń Ó ś ś ś ń ń Ż ń Ą Ż śó ŚĆ ś ę ę ś ś ś Ż ś ść ń Ż Ś ń ń ś ń ę ę Ś ę Ż ę ę ś ń ę ż ń ęś ę ż ń ń Ą Ę ś ś ś ż Ż ś Ś ś ę ś Ś ę ę ś ń Ż Ż Ż ę ś ć Ą Ż Ż ś Ś Ą Ż ś Ś Ą Ż ś ś ś Ę Ą ę ń ś ę ż Ż ć Ś ń ę

Bardziej szczegółowo

Ptasie pory roku - znaczenie zadrzewieo śródpolnych w zachowaniu populacji zagrożonych gatunków ptaków. Marcin Karetta

Ptasie pory roku - znaczenie zadrzewieo śródpolnych w zachowaniu populacji zagrożonych gatunków ptaków. Marcin Karetta Ptasie pory roku - znaczenie zadrzewieo śródpolnych w zachowaniu populacji zagrożonych gatunków ptaków Marcin Karetta Zadrzewienia śródpolne pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupiska w krajobrazie rolniczym

Bardziej szczegółowo

ELPOL Centrum Elektroniki i Automatyki Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wrzosowa 10/1 Internet: www.elpol.biz tel. (48) 331 26 21, fax: (48) 331 26 21 wew. 24 E-mail: elpol@elpol.biz Radom, dn. 2013-03-13

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEREN INWESTYCYJNY CHŁAPOWO

OFERTA TEREN INWESTYCYJNY CHŁAPOWO OFERTA TEREN INWESTYCYJNY CHŁAPOWO Władysławowo/Chłapowo, powiat Pucki, ul. Żeromskiego 52 Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 2.6692 ha KW nr 29.781 - użytkowanie wieczyste do 05/12/2089 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA na okre lenie warunków geologicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Adres: 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA Nazwa zamówienia: Wykonanie projektów wykonawczych branży budowlanej,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL RUCHOMO CI - KOMPUTEROWO LUB R CZ, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB BIESKIM KOLOREM. Podstawa prawna: Data wpływu deklaracji Zał cznik do Uchwały nr../2015.rady

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 23 maja 2016 r.

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 23 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE Living Forest Summit Czwarta Konferencja Ministerialna w sprawie Ochrony Lasów w Europie 28-30 kwietnia 2003 r., Wiedeń Austria WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski

Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski Zagrożenia: - zanieczyszczenie wód (nieuregulowana gospodarka

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa. Teksturowanie

Grafika Komputerowa. Teksturowanie Grafika Komputerowa. Teksturowanie Aleksander Denisiuk Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Wydział Informatyki w Gdańsku ul. Brzegi 55 80-045 Gdańsk Ò Ù Ô º ÙºÔÐ 1 / 19 Teksturowanie Najnowsza

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Firma Realizacyjna Spółka Jawna S. Bawiec, J. Zając 43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a tel./fax: +48 32 327 37 80 e-mail: bazet@bazet.pl www.bazet.pl OPINIA GEOTECHNICZNA USTALAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bardziej szczegółowo

do Uchwały Nr XXI/191/2008

do Uchwały Nr XXI/191/2008 Zał ½ ² µ do Uchwały Nr XXI/191/2008 Î ¼ Ó» µ» Ý ½ ±» ¼² íð ¹ «¼² îððè ò ï î ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïò ÉÍÌ Ðòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòì

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Usługi Ogólnobudowlane Bud. Ogólne i Lądowe 82-200 Malbork ul. Brzozowa 6 Cieszko Jerzy NIP 579-101-13-32 e-meil jerzy.cieszko@wp.pl tel. 0606138998 Inwestor: Urząd Miasta Tczew pl. Piłsudskiego 1 83-110

Bardziej szczegółowo

ż ć ć ż ż ż ż ź ć ż ć ż ż ź ż ć ż ź ż ć ź ż ż ź ć ż ż ć ż

ż ć ć ż ż ż ż ź ć ż ć ż ż ź ż ć ż ź ż ć ź ż ż ź ć ż ż ć ż Ś Ś Ż Ó ż ż ż ż ć ż ż ć ż ż ż ż ź ż ż ż Ó Ś ż ć ć ż ż ż ż ź ć ż ć ż ż ź ż ć ż ź ż ć ź ż ż ź ć ż ż ć ż ż Ś ż ż ć ż Ś Ó ż ż ż ć ć ż ć ź ż ż ż ć ć ć ć ż ż ź Ó ć ż ż ż ć ź ż ć ż ć ż ż ż ż ż ć ć ć ż ż ż ź ż

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżyniera Kontraktu S17 Garwolin-Kurów ul. Przemysłowa 8, Ryki Tel/Fax

Biuro Inżyniera Kontraktu S17 Garwolin-Kurów ul. Przemysłowa 8, Ryki Tel/Fax Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego węzeł Sielce obecnie Kurów Zachód (bez węzła) Część nr 1: odcinek granica województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJA GMINY O WIECIM ETAP BROSZKOWICE-BABICE-BRZEZINKA CZ III

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJA GMINY O WIECIM ETAP BROSZKOWICE-BABICE-BRZEZINKA CZ III PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJA GMINY O WIECIM ETAP BROSZKOWICE-BABICE-BRZEZINKA CZ III Inwestor: GMINA O WIECIM ul. ZAMKOWA 12 32-600 O WI CIM Wykonał: O wi cim, listopad 2009 r I. Spis tre ci: 1.0. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany (dokumentacja uproszczona) Temat: Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól Poradów - Bukowska Wola, d ł.

Projekt budowlany (dokumentacja uproszczona) Temat: Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól Poradów - Bukowska Wola, d ł. Projekt budowlany (dokumentacja uproszczona) Temat: Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól Poradów - Bukowska Wola, d ł. 1,155 km Dz. o nr ewid. 12/1, Obręb Poradów, Dz. o nr ewid. 446,

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 94/X/15 RADY GMNY POCZESNA z dnia 26.11.2015 r. POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK, POLA CEMNE WYPEŁNA PRACOWNK URZĘDU GMNY WYPEŁNĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNE LUB RĘCZNE, DUŻYM DRUKOWANYM

Bardziej szczegółowo

Þ Á Ö Ø ØÙÖÝ ÓÑÔÙØ ÖÓÛÝ À Ö Ö ÔÖÓØÓ Ó Û Ð Ù ØÛ Ò ÔÖÓ Ù ÔÖÓ ØÓÛ Ò Û Ô Þ ÒÝ ÓÑÔÙØ ÖÓ¹ ÛÝ ÔÖÞÝ ØÓ Þ Ó Ò ÓÒ ÔÓ Û Ñ Ö ÔÖÓ Ø ØÖÙ ØÙÖ ÐÓ ÞÒ º Ç Ø Ø ÞÒ Þ Ý ÓÛ ÒÓ ÓÑÔÙØ ÖÓÛ Þ ÞÓÖ Ò ÞÓ¹ ÊÝ ÙÒ ½ Ï Ö ØÛÓÛ ØÖÙ ØÙÖ

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadenie do teksturowania

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadenie do teksturowania Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadenie do teksturowania Aleksander Denisiuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. Słoneczna 54 denisjuk@matman.uwm.edu.pl 1 / 19 Wprowadenie do teksturowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY GMNY BAŁOBRZEG z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI - GLINA UL. WSPÓLNA NUMER DROGI GMINNE NR DZIAŁKI 545 KILOMETRACJA DROGI - OD KM 0+000 DO KM 0+370 CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ DROGI

Bardziej szczegółowo

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku. 32.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C. KRYSTYNA I WIESŁAW ŁUSZYŃSCY ADRES: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ TEL/FAX: (056) 4638042 E-MAIL: biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia/pytania egzaminacyjne oraz podstawowe materiały źródłowe Prawo ochrony środowiska SNP(W)V 2015/2016

Zagadnienia/pytania egzaminacyjne oraz podstawowe materiały źródłowe Prawo ochrony środowiska SNP(W)V 2015/2016 Zagadnienia/pytania egzaminacyjne oraz podstawowe materiały źródłowe Prawo ochrony środowiska SNP(W)V 2015/2016 A Zagadnienia/pytania egzaminacyjne SNP(W)V 2015/2016 Prawo ochrony środowiska Egzamin ustny

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA NARODOWEGO CELU WSKAŹNIKOWEGO

REALIZACJA NARODOWEGO CELU WSKAŹNIKOWEGO REALIZACJA NARODOWEGO CELU WSKAŹNIKOWEGO Czym jest Narodowy Cel Wskaźnikowy? NCW = obowiązek wprowadzania na rynek paliw transportowych ze źródeł odnawialnych (biokomponentów / biopaliw) Akt prawny o charakterze

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STANU ISTNIEJ CEGO PO WYKONANIU CZ CIOWYCH ROBÓT ZIEMNYCH

AKTUALIZACJA STANU ISTNIEJ CEGO PO WYKONANIU CZ CIOWYCH ROBÓT ZIEMNYCH AKTUALIZACJA STANU ISTNIEJ CEGO PO WYKONANIU CZ CIOWYCH ROBÓT ZIEMNYCH ZAŁ CZNIK AKTUALIZACYJNY do dokumentacji p.n: Projekt wykonania boisk sportowych w ramach realizacji programu,,orlik 2012 na terenie

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Maciej J. Nowak Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Zasada bliskiego sąsiedztwa Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym Decyzja wzizt a ochrona środowiska NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Karta Bezpieczeństwa Materiału

Karta Bezpieczeństwa Materiału Î Ð ³ Ô «³ Þ» Û» Ð ³ «³ ¾»» ÛÎíìêïëÓ Ü íòêê ïìòëß íòêê Ð ³ «³ó ±² ½ ± ¼» øô óíý î б»» Üó» ½» Ú± ¹ ¼ ² ñ ¹ ½ ±²» ²¹ ± ª± ¹»» ±²» ² óëë õè뻲ª ±²³»² ò Ý»»»º»»²½» ß» ² ª» ³±¼» ËÓï ó Îîð óü ÔÍØî ð Û»½ ½ ½

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r. BAS-WAL-1014/10 Informacja prawna w sprawie przepisów regulujących problematykę umiejscawiania farm wiatrowych W obecnym stanie prawnym brak jest odrębnych przepisów regulujących

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane stanowi: Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane

Bardziej szczegółowo