Zespół autorski: dr Wiesław Cyzman. mgr Bartłomiej Pierzgalski. mgr Przemysław Zubel. ³¹ ². Wiesława Wawro-Noga

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół autorski: dr Wiesław Cyzman. mgr Bartłomiej Pierzgalski. mgr Przemysław Zubel. ³¹ ². Wiesława Wawro-Noga"

Transkrypt

1

2 Zespół autorsk: ³¹ Ó±² µ Þ»¼² µ dr Wesław Cyzman ³¹ ̱³ Ù± ¼ Ð ± Ø«³¹ ² ò ß²¼» Õ»½ µ ¼ ² ò ß µ ¼ «Õ»½ ¼ ² ò ̱³ Õ± ± µ ¼ Õ ±º Õ µ ¼ ² ò Ù»¹± Ò± ½ µ mgr Bartłomej Perzgalsk ±ºò ¼ ¾ò ß²¼» Ð µ ³¹ ² ò Î ¼ Î ¼»½µ ³¹ ̱³ Ì ²± µ óõ±½ «¼ ² ò ß²¼» Ì»½µ mgr Przemysław Zubel Õ±² «½»æ ³¹ ². Wesława Wawro-Noga

3

4 ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ï ÉÍÌ Ðòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ë î ÝØßÎßÕÌÛÎÇÍÌÇÕß ÐÎÆÛÜÍ ÉÆ Ý ßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ê îòï ÔÑÕßÔ ÆßÝÖß ÐÎÆÛÜÍ ÉÆ Ý ßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòê îòî ÑÐ Í ÐÎÆÛÜÍ ÉÆ Ý ßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòé îòîòï Æ µ»»¼ ½ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòé îòîòî Ð ³»»½ ² ½ ²» «± ¼ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòè îòîòí Ѿ»µ ² ²» µ»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòè îòîòì Obekty obsług podró nych, poboru opłat, utrzymana autostrady...òòòòòòòòòòòòòòòòòç îòîòìòï Mejsca obsług podró ² ½ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòç îòîòìòî Stacje poboru opłat...òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïð îòîòìòí Ѿ -¼ «³ ² «± ¼ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïð îòîòë Ѽ ±¼²»²» «± ¼ ± ² ½ ² ±¾»µ - òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïï í ÑÐ Í ÛÔÛÓÛÒÌMÉ ÐÎÆÇÎÑÜÒ ÝÆÇÝØ ÎÑÜÑÉ ÍÕß ÑÞÖ ÌÇÝØ ÆßÕÎÛÍÛÓ PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSI ÉÆ Ý ßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí íòï ÐOŁO ÛÒ Û Ú ÆÇÝÆÒÑóÙÛÑÙÎßÚ ÝÆÒÛ ßËÌÑÍÌÎßÜÇòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí íòî ÙEOMORFOLOGIA I UKSZTAŁTOWANIE TERENUòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí íòí ÉßÎËÒÕ ÙÛÑÔÑÙ ÝÆÒÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí íòì ÆŁO ß ÕÑÐßÔ Òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïì íòë ÙÔÛÞÇ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïë íòê ÉÑÜÇ ÐÑÜÆ ÛÓÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïë íòé ÉÑÜÇ ÐÑÉ ÛÎÆÝØÒ ÑÉÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé íòè ÉßÎËÒÕ ÙÎËÒÌÑÉÑóÉÑÜÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé íòç ÕÔ ÓßÌòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïè íòïð ËÉßÎËÒÕÑÉßÒ ß ÍÑÆÑÔÑÙ ÝÆÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïç íòïï ÐÑÉ ÛÌÎÆÛ ßÌÓÑÍÚÛÎÇÝÆÒÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîð íòïî ÉßÎËÒÕ ßÕËÍÌÇÝÆÒÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîî íòïí ÎÑÜÑÉ ÍÕÑ ÐÎÆÇÎÑÜÒ ÝÆÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîí íòïì ÉßÔÑÎÇ ÕÎßÖÑÞÎßÆÑÉÛ ÎÛÕÎÛßÝÇÖÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîê ì ÝØßÎßÕÌÛÎÇÍÌÇÕß ÍÌÒ ÛÖ ÝÛÙÑ ÆßÙÑÍÐÑÜßÎÑÉßÒ ß Ë ÇÌÕÑÉßÒ ß TERENÓW W OBSZARZE PLANOWANEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDS ÉÆ Ý ßòòòòòòòòòîè ë ÉßÎ ßÒÌÇ ÎÛßÔ ÆßÝÖ ÐÎÆÛÜÍ ÉÆ Ý ßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíí ê ODDZIAŁYWANIE PRZEDSI ÉÆ Ý ß Òß RODOWISKO I DZIAŁANIA MAJ ÝÛ Òß ÝÛÔË ÖÛÙÑ ÑÙÎßÒ ÝÆßÒ Ûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíê êòï ÉÑÜÇ ÐÑÜÆ ÛÓÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíé êòî ÉÑÜÇ ÐÑÉ ÛÎÆÝØÒ ÑÉÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíé êòí ÉßÎËÒÕ ÙÎËÒÌÑÉÑ ó ÉÑÜÒÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíè êòì ÕÔ ÓßÌòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìð êòë ÐÑÉ ÛÌÎÆÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìð êòê ÉßÎËÒÕ ßÕËÍÌÇÝÆÒÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìî êòé ÎÑÜÑÉ ÍÕÑ ÐÎÆÇÎÑÜÒ ÝÆÛ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìí êòè ÉßÔÑÎÇ ÕÎßÖÑÞÎßÆÑÉÛ ÎÛÕÎÛßÝÇÖÒÛòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìê êòç ÑÜÐßÜÇòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìé é ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE...òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëð è ç ÑÝÛÒß ÆßÙÎÑ Û ÜÔß ÑÞ ÛÕÌMÉ ÜÆ ÛÜÆ ÝÌÉß ÕËÔÌËÎÑÉÛÙÑòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëï ßÒßÔ Æß ÓÑ LIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH...òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëí ïð ÑÞÍÆßÎÇ ÑÙÎßÒ ÝÆÑÒÛÙÑ Ë ÇÌÕÑÉßÒ ßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëë

5 ïï ODDZIAŁYWANIE NA ÎÑÜÑÉ ÍÕÑ É ÐÎÆÇÐßÜÕË ÉÇÍÌ Ð ÛÒ ß ÉÇÐßÜÕË ÜÎÑÙÑÉÛÙÑòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëê ïî MONITORING ODDZIAŁYWANIA PRZEDSI ÉÆ Ý ß Òß ÎÑÜÑÉ ÍÕÑòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëé ÍÐ Í ÌßÞÛÔ ÌßÞÛÔß ïòñýûòß ÖßÕÑ Ý ÉMÜ ÐÑÜÆ ÛÓÒÇÝØ É ÐËÒÕÌßÝØ ÎÓÉÐ É ÔßÌßÝØ îðððóîððìòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïç ÌßÞÛÔß îòíì ÛÒ ß ÎÛÜÒ Û ÎÑÝÆÒÛ ÆßÒ ÛÝÆÇÍÆÝÆÛ É kùñó í É ÔßÌßÝØ ïççêóïççç òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îï ÌßÞÛÔß íòíì ÛÒ ß ÎÛÜÒ Û ÎÑÝÆÒÛ ÆßÒ ÛÝÆÇÍÆÝÆÛ É kùñó í ó ÒÚÑÎÓßÝÖÛ É Ñ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îï ÌßÞÛÔß ì ÑDDZIAŁYWANIE ÜÕï É ÐÑÉ ÆßÒ Ë Æ ßËÌÑÍÌÎßÜ ßïöŠ HAŁAS I POWIETRZEòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íì ÌßÞÛÔß ë ÑÎ ÛÒÌßÝÇÖÒÛ ÍÌ ÛÒ Û ÆßÉ ÛÍ ÒÇ É Ý ÛÕßÝØ ÍËÎÑÉÇÝØ ÑÜÐÎÑÉßÜÆßÒÇÝØ Æ ÜÕï ÉÉßÎ ßÒÝ Û ÆÛÎÑÉÇÓ ÑÎßÆ ÎÛßÔ ÆßÝÇÖÒÇÓ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ ßïÅÓÙñÜÓ í Ãòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íì ÌßÞÛÔß êòñüðßüç ÓÑÙ ÝÛ ÐÑÉÍÌßÉß Òß ÛÌßÐ Û ÎÛßÔ ÆßÝÖ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìè ÌßÞÛÔß éòñüðßüç ÓÑÙ ÝÛ ÐÑÉÍÌßÉß Òß ÛÌßÐ Û ÛÕÍÐÔÑßÌßÝÖ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìè Î ò ïò Î ò îò Ó ±»² ½ ² ïæîðððð øïòï Š ïòì ÍÐ Í ÎÇÍËÒÕMÉ Õ±» ±¼± µ± ±ó»»²²» ² ±¼½ ²µ«²± ²» «± ¼ ßï

6 ï É Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego Przedmotem opracowana jest budowa odcnka płatnej «± ¼ ßï zeł Czernewce granca województwa kujawsko pomorskego/łódzkeg± ±¼ µ³ ïëïõçðð ¼± µ³ îíðõèïéò ß«± ¼ ßï ²± º ¹³»² Ì ²»«±» µ» ß«tostrady Północ Połudne, której prze- ¾»¹ô ² µ«½ «¼ ² ½ ô «±²±» б µ, Czechy, Słowacj ô É gry dalej na połudne ¼± Ì«½ ò Ò» ± «³ б µ «± ¼ ßï ¾ dze przebegała z Gda µ ±» Ù «¼ ¼ ô ̱ó «, Włocławek, Łód ô Ð ± µ- Ì ¾«² µ ô Ý ±½ ± ô Õ ± ½»ô Ù± ½ µ ¼± ¹ ² ½ λ «¾ µ Ý» µ ò б¼ ² ¼± µ±² ² ¼±µ«³»² ½» ò ëï «ò ï µ ï Ë Ð ± ѽ ±² ±¼± µ ô ²± ½ ô ±¼ ²± ²»¹±»¼ ½ µ º µ ¹± ¼± ±¾ ¹ ± ²»¹± wykonana raportu o oddzaływanu na ±¼± µ±ò Ñ ½± ²» ²± ±¼ ½ ½» ɱ» ±¼ Õ«µ± ó б³± µ»¹± ± ±ó wana w sprawe oceny oddzaływana na ±¼± µ± ²± ²»¹±»¼ ½ ø ò ìê «ò é µ ï µ ¾ «ÐÑ ± «¹±¼²»² «²µ-» ½»¼ ½ Ó ²»³ ±¼±ó µ ± Ð ± ³ ɱ» -¼ µ ³ ²»µ ±»³ Í ² ² ³ ø ò ìè «ò î µ î «ÐÑ ò ë

7 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego î Ý µ» µ»¼ ½ îòï Ô±µ ½»¼ ½ α ² ±¼½ ²»µ «± ¼ ßï ¾ dze poło ±² ±» -¼» µ«µ± Š ±³± µ ³ô ²»»²» ² «½ ½»¼²±»µ ¼³ ² ½ ² ½ æ ± ± «µ Š ¹³ ² É» µ Ò» µ ô ±»µ ²¼ ± µ Š ¹³ ² æ ß»µ ²¼ - Õ«µ ô Î ½»µô É ¹ ²»½ô powat włocławsk gmny: Lubane, Brze Kujawsk, Włocławek, Choce ô Õ± ô Þ «½ ± ±ô Ô«¾» Õ«µ ô Ù± ² ²ò Autostrada rozpoczne swój beg na połudne od Toru² ô złem w mejscowo ½ Ý» ²» ½»ô µ - ± ± ² µ±³«² µ± ²»» ¼ ±¹»µ» ± Íïðô ¾ ² ²» µ» ± na połudne połudnowy wschód. Perwsze 12 km drog pob»¹²»»»»²» ²»ô»¼» ²»ó ½» ¼ ±¹ µ ±» ² ï ² µ±» ±» ô» ¹³ ² É» µ Ò» µ ß»µ ²¼ - Õ«µ ò É µ³ ïêðõíðð ² ¾«¼± perwszego mejsca obsług podró nych (MOP) Otłoczyn. É» ±²» µ³ ïêìõððð «± ¼ ± «½»»²» ±²» ±µ± ½ Ò±»¹± Ý»½ ±½ ²µ ô ² ó ²»» ²» ¼ ±¹ ±» -¼ µ ² îêê ² µ±» ± ß»µ ²¼ - Õ«µ Š Ý»½ ±½ ²»µò Poł ½»²» «± ¼ ¼ ±¹ ±» -¼ µ ² ±» zeł Odolon. Po wschodnej strone, w odległo ½ ±µò êðð ³ «± ¼ ³ ²» ³ ± Ý»½ ±½ ²»µ ó ± «¼ ± µ ò É ¼» ½ ó ½ ¼ ±¹ µ ±½ ²»»² ¹³ ² Î ½»µ ±¾»¹²»»»»² ±» ¾» ±»¼² ³ ó»¼» ¼ ±¹ µ ±» ² ï ²»»²» ¹³ ² É ¹ ²»½ô ¼± µ³ ïéì õ êëðô ¹¼» µ ½ µ» «²ó ku połudnowym. W km planuje s ¾«¼± MOP Kał ½ ²»µŒò É» ±²» ÓÑÐ Š ««ó ± ¼ ² ¼» na terene powatu włocławskego, gmny Lubane, p»½ ±¼ ½ ² ²» ø»ó ±²» µ³ ïèëõîéð ²»»² ¹³ ² Þ» Õ«µ ò É µ³ ïèéõïéì» ¼ ¾«¼± zła Brzeze, ł ½ ½»¹± «± ¼ ¼ ±¹ ±» -¼ µ nr 252 relacj Inowrocław Włocławek. Po- ½ ±¼ zła a ¼± µ³ ïèçõððð «± ¼ ¾ ¼» ¼± ±¼ ½ ±¼»² ³» ±ó ² ³ ô ± ½ ³ ±²± ²» ±¾»¹²»»»»² ±»ò É µ ±³» «ïèéõèðð Š ïçëõèðð ¼ ±¹ ¾ ¼»»¾»¹ ¾» ±»¼² ³»¼» ±¾ «±½ ±² «¼ ± µ±» ²»¹± ³» ó ½± ± ½ É»²»½ Ƽ - ò É ¼» ½ ½ ¼ ±¹ ô µ³ ïçïõêðð Š ïçîõððð ²» ½ mejsca obsług podró ² ½ œó ½ ² ½ Œô» ±²» µ³ ïçêõððð ±¾ ±¼««³ ² «± ¼ Š œð µ«µ± ±Œò É µ³ ïçéõððð «± ¼ ± «½ ¹³ ² Þ» Õ«µ µ ½ ²»»² ¹³ ² Włocławek, gdze w km zostane wy¾«¼± ² ÓÑÐ œô«¼ ²± ±Œô ± ½ ³ µ³ îðëõïçð ¼ ±¹»½ ±¼ ¼± ¹³ ² Ý ±½» ò Ò»»²» ¹³ ² Õ± ²» ½ zła œõ± Œ øµ³ îïêõéðî ô ¼» ô «¹³ ²» Ô«¾» Õ«µ ÓÑÐ Š «œô«¾» Œò Ò»»²» ¹³ ² Ô«¾» Õ«µ µ³ îïçõçðð Š îîðõíðð ² ¼± ¾ ¼» ÓÑÐ œô«¾» Œò Ü» ô µ³ îíðõèïé ±³ ² ±¼½ ²»µ «± ¼ µ± ½ - ¾»¹ò ê

8 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego îòî Ñ»¼ ½ îòîòï Æ µ»»¼ ½ Æ µ»»¼ ½ ±¾» ³ ¾«¼± płatnej autostrady na odcnku: w zeł Czernewce granca województwa kujawsko pomorskego/łódzkeg± ±¼ µ³ ïëïõçðð ¼± µ³ îíðõèïé ²ó º «µ ½ ² ½ ² do obsług autostrady oraz urz dzenam słu ½ ³ ¾»»½» ««½ «±½ ±²» ±¼± µ ò ѹ- ² µ» ²» ½» ¼æ ¾«¼± autostrady o długo ½ éèôçïé µ³ «¼»² ³ ¾»»½» «½ «ø¾» ±½ ±²²»ô ± ² µ± ²»ô ±¹ ±¼»²»ô» ł ½ ²± ½ ô ±»»²»ô ¼» ¼ ²» ô ¾«¼± ë złów autostradowych ze stacjam poboru opłat (SPO), ¾«¼± 4 mejsc obsług podró ² ½ «øóñð ô ¾«¼± 3 mejsc obsług podró ² ½ «øóñð ô ¾«¼± 3 mejsc obsług podró ² ½ «øóñð ô ¾«¼± ±¾ ±¼««³ ² «± ¼ Ð µ«µ±»ô»¾«¼± ²» ½»»½ ¼ -¹ «¾ ½ ² ½ øï ¼ ±¹»µ» ±» ô ï ¼ ±¹ µ ±» ô ê ¼ -¹ ±ó» -¼ µ ½ ô ¼ -¹ ± ± ½ ô ¼ -¹ ¹³ ²² ½ ô»¾«¼± ²» ½»»½ ¼ -¹ µ±» ± ½ ô ¾«¼± dróg lokalnych dla obsług przyległego terenu, ¾«¼± ±¾»µ - ² ²» µ ½ ½ ¹««± ¼ ô ½ ¹«²² ½ ¼ -¹ô ¼«µ - µ±» ± ½ ô ¾«¼±» «- ¼ ±¹± ½ ô ¾«¼± «¼» ±½ ±² ±¼± µ ø»µ ² µ«½ ²»ô»½ ±¼ ¼² ½»ô» ½ ¼» ô»»² ô»¾«¼± ²» ½» ²º «µ ½ ² ½ ²» æ ««² ½»»»² µ± ¼«½» ±»µ ± ² ³ ¹± ±¼ ± ²»³»»²«ô ¾²» ¾«¼ ²µ- ±¾»µ - µ± ¼«½ ½ ±»µ ± ² «± ¼ ò ß«± ¼ ¾ ¼»» ± ² ¼ -½» ½ ò É» ³»» ø±³ ² ³» ¼«ó» µ±² ²» ¼ -½» ¼² ¼ «± ½ ô w przyszło ½» ¼ ± ¾«¼±» ¼² ±»½ ô µ±»³ ¼» ½»¹±ò б»»²» µ± ±² «± ¼ ²» ¾ ¼» ½ ³ ¹ ²»ò Ò ² ± ² ³ ±¼½ ²µ««± ¼ ¾ ¼» ¼± ² ²» ½»»½ ¼ ±¹±»» ë złów: Czernewce poł ½»²» ¼ ±¹ Íïðô Odolon poł ½»²» ¼ ±¹ ±» -¼ µ ² îêêô Brzeze poł ½»²» ¼ ±¹ ±» -¼ µ ² îëîô é

9 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego Pkutkowo poł ½»²» ¼ ±¹ µ ± ² êîô Kowal poł ½»²» ¼ ±¹ µ ± ² çïò îòîòî Ð ³»»½ ² ½ ²» «± ¼ ³ æ ƹ±¼²» ±»µ»³ ² ³ «± ¼ ³ ½ µ» ± ² «½ ³ ³» ó µ»½ ² ½ ² Š ß ¼µ± ±»µ ± Š ïïð Š ïíð µ³ñ ½ ¾» ¼² Š î ½ ¾ - «½ «Š ì ø»µ - î î» ±µ± «½ «Š íôéë ³» ±µ± ¼» ½»¹± Š ³ ²ò ëôðð ³ ø ± µ ³» ±µ± ¼ ±¹±»¹± Š ³ ²ò éðôðð ³ µ ² ±²± Š ìôéð ³ ²» ½» ¼ ±¹ µ± ¼«½» «± ¼ ¾ ¼»¾«¼± ²» ²» ¾ ¼² ³ µ»»ò Õ±² «µ½ «± ¼ ²» ³± ² ±µ» ² «½±æ ½» ² Š ¾» ±² º ± ô ½ Š ¾» ±² º ± ô ¹- ² ±¼¾«¼± Š ¾» ±² º ± ô dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane, stabl ± ²» ³»½ ² ½ ²»ò Õ±² «µ½ ¾ dze układana na warstwe z gruntu przepuszczalnegoô µ -» ¹- ² ½ ±ó ²² ¾ µ±² ² ¹ «² «¾ ± ²»¹± ½»³»²»³ò îòîòí Ѿ»µ ² ²» µ» Ü ±¹ µ ±» ± ±» -¼ µ» ¾ ¼ poł ½ ±²» «± ¼ ±»¼² ½»³ ¼ «± ±ó ³± ½ złów. Pozostałe drog oraz lne kolejowe zostan» ± ¼ ±²» ¾» µ± ²» ² ¼ «¾ ±¼ «± ¼ ±» ±»µ ± ²» ±¾»µ ² ²» µ»ò Ò ² ± ² ³ ±¼½ ²µ««± ¼ ßï ² éí ±¾»µ ² ²» µ» ø³± ô» µ ¼ ô ¼«µ ¼ ±¹±»ô» ¼ ¹± ±¼ ½»ô» ½ ¼» ² ô ¼«µ µ±» ±» ò б² ¼ ± ± ² ¾«¼± ²»æ» «¼» ± ¼»² -¼ ±»µ µ± ««¼ ±¹±»¹± ø ¼ ± ±¹ ½ ²» å» «¼» ø»µ± ±¹ ½ ²» å è

10 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego przepusty ł ½ ½» ³»² ±²» ½» ²» ¼» º«²µ½» ø³» ²» ò Obekty obsług podró nych, poboru opłat, utrzymana autostrady Mejsca obsług podró ² ½ Ò ±»µ ± ² ³ ±¼½ ²µ««± ¼ ßóï ²± ²± 8 Mejsc Obsług Podró ² ½ øóñð æ MOP II Otłoczyn (po prawej strone autostrady w µ³ ïêðõíðð ô MOP III Otłoczyn (po lewej strone autostrady w k³ ïêðõíðð ô MOP I Kał ½ ²»µ ø ±» ±²» «± ¼ µ³ ïéèõëðð ô MOP I Kał ½ ²»µ ±»» ±²» «± ¼ µ³ ïéèõêðð ô ÓÑÐ œó ½ ² ½ Œ ø ±» ±²» «± ¼ µ³ ïçïõêðð ô ÓÑÐ œó ½ ² ½ Œ ø ±»» ±²» «± ¼ µ³ ïçîõðð ô ÓÑÐ œô«¼ ²± ±Œ ø ±» ±²» «± ¼ µ³ îðíõððð ô ÓÑÐ œô«¼ ²± ±Œ ø ±»» ±²» «± ¼ µ³ îðíõìðð ô ÓÑÐ œô«¾» Płd (po prawej strone autostrady w km ), ÓÑÐ œô«¾» Płn ( po lewej strone autostrady w km ). Ò»»²» ÓÑл ¼ ²± ² «½» ¹± ±¼ ± ²»æ» ¼²» ³ ²» ±» ¼ ³±½ ±¼- ± ±¾± ½ ô ½ ± ½ «±¾«- ô ³» ½ µ ²¹±» ¼ ³±½ ±¼- ± ±¾± ½ ô ½ ± ½ «±¾«- ô ¾«¼ ²»µ ±» ³ ô «³ ² ³ ² ½ ³ ø - ²» dla osób nepełnosprawnych), chodnk, mejsca wypoczynku, ławk kosze na ³»½ ò Ò»»²» ÓÑл ¼ ²± ² «½» ¹± ±¼ ± ²»æ» ¼²» ³ ²» ±» ¼ ³±½ ±¼- ± ±¾± ½ ô ½ ± ½ «±¾«- ô ³» ½ µ ²¹±» ¼ ³±½ ±¼- ± ±¾± ½ ô ½ ± ½ «±¾«- ô ³» ½» ± ± «¼ ³±½ ±¼-» ± ½ ½ «¾ ²½» ²»¾»»½ ²»ô ¾«¼ ²»µ ±» ³ ô «³ ² ³ ² ½ ³ ø - ²» dla osób nepełnosprawnych), chodnk, mejsca wypoczynku, ławk kosze na ³»½ ô»»²» ² ½ ±² ±¼ ½ ô»»²» ² ½ ±² ±¼» «½ ò Ò»»²» ÓÑл ¼ ²± ² «½» ¹± ±¼ ± ²»æ» ¼²» ³ ²» ±» ¼ ³±½ ±¼- ± ±¾± ½ ô ½ ± ½ «±¾«- ô ³» ½ µ ²¹±» ¼ ³±½ ±¼- ± ±¾± ½ ô ½ ± ½ «±¾«- ô ç

11 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ³» ½» ± ± «¼ ³±½ ±¼-» ± ½ ½ «¾ ²½» ²»¾»»½ ²»ô ¾«¼ ²»µ ±» ³ ô «³ ² ³ ² ½ ³ ø - ²» dla osób nepełnosprawnych), chodnk, mejsca wypoczynku, ławk kosze na ³»½ ô»»²» ² ½ ±² ±¼ ½ ô»»²» ² ½ ±² ±¼» «½ ô»»²» ² ½ ±² ±¼ ±» ò Stacje poboru opłat Dla całego odcnka autostrady A1 Gda sk Łód ±»¼²± ô ³µ²»³ ±¾± «opłat, w którym wysoko opłaty jest wprost proporcjonalna do długo ½ ±µ±² ²» ò б¾» ²» opłat b ¼» ±¼¾ na stacjach poboru opłat (SPO) umeszczonych bezpo»¼² ± ² ¼ ±¹ ½ ł ½ ² µ± ½ ² złach, a w ½ ± autostrady. Zakłada s ô» ±½ µ± ³ ±µ»»»µ ó ± ½ «± ¼ ± ± ² ¾ ¼» czna technka poboru opłat, a w dalszej przyszło ½»½ ² µ «±³ ½ ² µ± ²»³ «¼»»»µ ±² ½ ² ½ ò Æ µ» ±»² ÍÐÑ ¾ ¼» ² «½ æ kabny do poberana opłat, ¼»² ²± µô «dzena do poberana opłat,»³»»µ ±² ½ ²»ô budynek zaplecza dla obsług, µ ²¹ô ²» ¾ ¼²» ³»¼ ø»²» ¹»»µ ½ ² ô ±¼ ô µ ² ½ ô»»º±² ò îòîòìòí Ѿ -¼ «³ ² «± ¼ Ò ±»µ ± ² ³ ±¼½ ²µ««± ¼ ßï ²± ²±»¼»² ±¾ -¼ «³ ² «± ¼ øñëß ô µ³ ïçêõîððô ²»»²» zła Pkutkowo. OUA Pkutkowo poło ±² ¾ ¼» ¹³ ²» Þ» Kujawsk, po północno-wschodnej strone autostrad ò б¼ ±¾ -¼»» »»² ± ±» ½ ² ì ±µ ± ² ² ¹ «² ½ ± ² ½ ò É ±»²» ÑËß œð µ«µ± ±Œ ¾ ¼» ² «½»æ ¾«¼ ²»µ ¼³ ² ½ ² ô ¾«¼ ²»µ ± ±ó¹ ± ³ ² ô µ ²¹ «¾ ½ ² ô µ ²¹ ¼ ½± ² µ- ô ïð

12 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ³ ¹ ²±»ô ² ¼ µ ²¹»³ô ¾ ± ² µ ± òô - ² ± ²µ ø³ ¹ ² ± ô ³ ¹ ² ± ¾»² - ô ³» ½» ±¼ ½ ô stanowsko spłukwana sol, ½ ³ ¹ ²± ³» ½» ± ± «¼ ³±½ ±¼-» ± ½ ½ «¾ ²½» ²»¾»»½ ²»ô µ ²¹ ¼ ³±½ ±¼- ½ ± ½ ô µ ²¹ ±»µô ³» ½» ² ±¼ ¼ ô ½ ² º± ³ ± ± ô ¹»²» ± ¼«ò îòîòë Ѽ ±¼²»²» «± ¼ ± ² ½ ² ±¾»µ - Ѽ ±¼²»²» µ± - º» ¾«¼± «± ¼ ô» ²± ½ ±¼ ± ±³«-¼ ¹ «² ± ½ ô ± ¼- ³± º» ½ ² ½ ¾ ¼» odbywało za pomoc æ głofltrów, uło»² ¼²» µ± «¼»² «±¾ µ ô µ±² ² ««¼»²»µ ½» ² ½ ±³ ± ² «¼± ±¼¾ ± ² µ ò Ò ±¾»½² ³»» ½ ±»µ ± ½ ¾ µ»»¼² µ ¼ ² ½ ±¼²± ne szczegółowych roz- ±¼ ± ¼»² -¼ ± ¼± ½ ²» ½ ² «± ¼ ± ± ² ½ ² ±¾»µ - ò Ʋ ²»»¼²» ± ² ± ±²± ²» ±»µ½» ² ³ «± ¼ ßïò Ð ±»µ ± ²» ±¼ ±¼²»²» «± ¼ ô µ ² ½ ¼» ½ ± ² ² ± ² µ±² ²» ¹±¼²» ±¾± «ó ½ ³ ²± ³ ³ ô» ³ ± ³±¹ ³ ±½ ±² ±¼± µ ò ɱ¼ ± ¼±» ± ² ±¼ ± ¼ ±²» ¼± ±¼¾ ± ² µ- ² «² ½ ô «¾ ¼µ«¾ µ«ó µ» ³± ± ½ ¼± ¾ ± ² µ-»»²½ ² ½ ò Ò ±¼½ ²µ ½»½ ±¼ ½ ½» æ Obszar Głównego Zbornka Wód Podzemnych (GZWP) nr 141 Otłoczyn, Ѿ ¹- ² ½ ±½ ±² -¼»½ ² ½ ½ «¼ ± µ Ý»½ ±½ ²»µô Í»º ±½ ±²² «½ œõ«½»µœ ± «½»¹± ±¼ ² Ý»½ ±½ ²»µô Obszar Głównego Zbornk Wód Podzemnych (GZWP) nr îîð œð µ«µ± ±Œô ïï

13 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego» ¼ ²»» «½» ²»²» µ ± ± ²» ½» ² ½»³- µ ² ½ ² ½ ½± ³ ² ½» «±¾»»²»»¼»¼± ²»³ «¾ ²½ µ±¼ ½ ¼± ±¼±²± ²» ò ½»µ ±½ ±¼ ½»» ½» ² ½»³- µ ² ½ ² ½ ¾ ¼ ±¼½ ½ ²»ô ½» ««µ ²» ²» ³» - ± ½ ½ ² ½ ¾»»½ ²» ±¼ ± ¼»²» ¼± ±¼¾ ± ² µ- ò Ò»»²» ±¾»µ - ÓÑÐ ÑËß ¾ ¼ ± ½»µ ² ²»ô µ -» ¾ ¼ ±¼½ ½ ²» ±¼»³² ½ «¼»² ½ µ±²»²» ± ½ ô µ± «½ ½ ¼± ±½ ½ ² ½»µ- ±½» ¾ ± ±¹ ½ ²»ò ½»µ ½-»µ ¹ ±²±³ ½ ² ½ ô ½ ò ¾ ¼ ¼±¼ µ± ± ±¼½ ½ ²» «dzenach wyłapuj cych tłuszcze w¹ ± ±¼± ± ± ±½ ±¼²»ò Í»² ²»½ ½» ±¼½ ½ ±² ½ ½»µ ½ ²»»µ ±½ ± ½ ¼± «½ ² ½ ±µ» ±² ½ ±¼ ±»¼² ½» ½ ò ïî

14 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego í Ñ»»³»² - ±¼² ½ ½ ±¼± µ ±¾ ½ zakresem przewdywanego oddzaływana przeds ½ 3.1 Poło»²» º ½ ²±ó¹»±¹ º ½ ²» «± ¼ Ð ±»µ ± ² ±¼½ ²»µ «± ¼ ß﻾»¹» obszar Pojezerzy Połudnowobałtyckch ± Ò ² ±¼µ± ± ± µ ½ ô µ±» ²± ± ³²»»»¼²± µ º ½ ²±ó¹»±¹ º ½ ²»æ Õ± ² ̱ «ó ska, Równna Inowrocławska, Pojezerze Kujawske oraz Wysoczyzna Kłodawska. 3.2 Geomorfologa ukształtowane terenu Ð ±»µ ± ² «± ¼»¾»¹» ±¾ ± - ² ½± ² ³ ±½ ±¼»² «ukształtowanu terenu. Pocz µ± ±¼½ ²»µ ² ¼ ² ±µ± c do około 75 m nad po- ±³»³ ³± ô ¼» ±¾² do około 45 m n.p.m. w dolne T ² ô ±²± ²» ²± łagod- ² ³ ±¼» ½»³ ² ±½ ² ó ±µ±²«½ ² µ na całym ocenanym odcnku ró ² ½ ±ó µ± ½ ²± ½ íð ³ò Ò ±½ ²» ± ±³»»²«²± ² ±µ± çð o ë ³ ²ò ò³òô ¼ ó» éí o í ³ ²ò ò³òô ± èð o ë ³ ²ò ò³òô ±µ ² ³ ±¾²»² ³ ¼± ² ½»µò É» ±²» Õ± ±µ± ½ ¹ ¼± ïîë ó ïíð ³ ²ò ò³ò б½ tkowa około 1/5 długo trasy planowanej autostrady przebega w połudnowe ½ ½ ܱó lny Wsły przez tereny wydmowe a ¼± ¼± ²»µ Ì Ì ² ô ¼» ¾»¹²» ³ ¼± ² ½»µæ ² ² pne Wsły. Teren na tym odcnku charakteryzuje s ²»» µ ³ - ² ½ ³ ±µ±ó ½ ¼±½ ±¼ ½ ³ ¼± ì ³ò Pozostała cz długo ½ ²± ²» «± ¼»¾»¹» ½ ±¼² µ É ±ó ½ ² Õ«µ» ò λ ba tego terenu jest monotonna, o małych ró ² ½ ½ ±µ± ½»»²«¼±½ ±ó ¼ ½ ½ ¼± ë ³ô ¼µ± «½ ³ º± ³ ³ ¹- µ± ³ «¾ ±¾²»² ³»»²«ò Ô±µ ² ³ «± ³ ½»²»³» ¾ gł boke dolny rzek: Zgłow ½ µ ô Ô«¾» µ Ñ» ò Õ± ½± ±¼½ ²»µ ó»¾»¹»»»² ¹- µ± ½ ² ³ ¼ ±bnym zagł ¾»² ³»»²«ô ½ sto wypełnony- ³ ±¼ ò íòí É «²µ ¹»± ±¹ ½ ²» Najgł ¾» ¹»± ±¹ ½ ²» ±½ ±¼»² ³» ± ± ½ ²»¹± ø ô «ô µ»¼ ±ó ne sfałdowane. Na powerzchn terenu na trase pr»¾»¹«²± ²» «± ¼ «wył ½ ó ²» ± ¼ ½ ± dowe - około 95% osady plejstoce ske około 5% osady holoce ske wypełna- ce dolny rzek płytke obn»²»»²«ò Ò ±» ½ ²»»²«Õ± ²» ̱ «µ» «± ¼»± ½ ²» ø ¼³ ô»¼ ²» ¼± ²»»µ Ì ² «namuły torfy. W podło ««ły pstre, mułk b ¼ ły pasz- ½»ò ïí

15 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego Od około km 167 trasy autostrady, na wysoczy ²»ô ² ±» ½ ²»»²««¹ ² ³±ó»²±» ± ³ ± ½ ïð ó ïë ³ô ½ ± one paszczyste, a mejscam mułkowo - laste. Pon» «±½» µ ± ¼- ½ ±ó ± ½ «¾ µ±³»µ ¹ ²ô ±µ ²» µ ¹ ² ste z gła- ³ «¾ ± ¼ ½ ±ó»ò Ñ ¼ ± ±½» ske - namuły torfy wyst «¼± ² ½»µ ²² ½ ½»µ- ò Od około km 202 trasy autostrady wyst «twardoplastyczne ły ploce µ» ó to główne osady laste mułkowe, a lokalne pylaste drobnozarnste pask z pyłem w ¹ ± ³ò 3.4 Zło µ± ² É»º» ±» ±µ± ½ î µ³ ±¼ ¼ ±¹±»¹± ø±¾«±²²» «nelczne zło µ± ² - ²± ±¼ ± ½ µ ± ± ½ ò Í ±æ µ ô «± ½»»ô ±¼»½ ² ½» ¹» brunatny. Stan zagospodarowana tych złó» - ² ò Ý ² ½» ±¾»½²»»µ ± ± ² ô ²»µ - ½»µ ± ½ ²»½ ²±ô ±»¼ ²½ ½ ¼µ ½ ± ¼ ¼± ½ ±ô ½ złó» ± ± ² ² ô» ²» ± ±½ ± ¼± ½ ±¾»½²» ½»µ ± ½ ò Ò ±¼½ ²µ«Ý» ²» ½» ó Ѽ± ±² ²± ² «± da A1 przecna na długo c około 5 km (km 161,5-166,5) obszar teren górnczy zło -¼»½ ² ½ ½ Ý»½ ±½ ²»µò É «¼ ± µµ ±ó ± ²» ± ²µ «Ý ó ó Ò õ «µ ½ ò Ë ½» ² ï껵 ± ± ²µ ±» ³ ² øîépý æ ¾ ±³µ± ô ±¼µ± ô ¾± ± ô ½ µ± ô «½» ² ïì ± ²µ ±» ³ ² øíípý ¾ ±³ó µ± ±ó ±¼µ± ±ó» ±ó¾± ± ò Æ «½ ï绵 ± ðôíëû ±¼ ½ ± µ± ±ó ±¼± ô µ -» ¾ µ± ² ±¼ ² œõ ²µ Œò ͱ ²µ ¾ ±³µ± ±ó ±¼µ± ±ó¾± ± ±óº «± µ± «½ ² ïï º ¼± º±² ²² œù ¾»µŒ ± ² ²»ô ² ²» ¼±» ² ± ò Ý µ» ½ ² ½»½ ± ²»µ ½»½ ±½ µ ½» ±¼ ±² ± ¾ ±³«±¼«ô» ±²» µ» ²» ² ½ ²» ± ½ ±²- ½ ²± ½ øíñ ì îó µ± ±¼± «øø î Í ò Ó ²» ½ -¼ «± - «³» ½»¼» ±¼ í ¼± éï ¹ñ¼³ í» ²± c od mejsca gł ¾±µ± ½ ½ ±¾ ² ò W odległo c około 1,8 km na wschód od trasy autostrady znajd zło» ø±¾»»² ¹- ² ½ -¼»½ ² ½ ½ œé»²»½ Ƽ - Œô ²»½± kszej odległo c, około 3,5 km na wschód, ² ¼ obszar górnczy dla zło ± º- ø¾± ± ² œé»²»½ Œò É «¼ ± µ«œé»²»½ Ƽ - Œ»µ ± ± ²» ±¼ ³ ²» ²» µ±» ½ ± ³ ²» ó ½ íôë ¹ñ¼³ í ò ɱ¼±²± ²» -¼»½ ² ½ ½ É» ½«Æ¼ ± «² ¼«na gł ¾±µ± ½ ±¼ ïïë ¼± ±² ¼ ïíð ³ò Ѿ»½²» «¼ ± µ± ¾ ² ±¼» ½» íûô µ -»»¼ ² ³ ródłem ±»² ±¼»½ ² ½ ô ² ¼«½ ³ około 3 km na wschód od trasy autostrady. É «¼ ± µ«³ ±¾» około m í ±¼ ½ ¹«±µ«ò œé»µœ ±¼ ½ ±²± ² około lat. Þ± ± ² «¼ ± µ É» cu Zdroju pochodz z trzech torfowsk poło ±² ½ ²»»² ½ Ô ó - Ð stwowych. Obecne eksploatowane jest zło e Wenec B poło one w odległo ½ ±² ¼ ì µ³ na północ od trasy autostrady. Jego»¼² ³ ± ²± ïôïë ³ô ² ±³ ³ ± zło ïì

16 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ¾ ² ±»¹± ¹ ² ½ ½ ðôè ó íôç ³ ²± ½ redno 1,7 m. Powerzchna tego zło ó ²± íôïé ô ±¾ ëëððð ±² ó ± ² ½ ch roczne wydobyce wynosło ton. íòë Ù»¾ Ì ²± ²» «± ¼»¾»¹» ±¾» - ² ½± ² ±µ ¹»¾± ô µ -ó µ csły zw zek z podło»³» ¾»»²«± ± «²µ ³ ±¼² ³ ô ¼±¼ µ± ± wpływa na ne: dzałalno człoweka (szczególne u µ ± ²» ± ± ²²± ø±¾» ²» ò л ±¼½ ²»µ «± ¼ Ý» ²» ½» ó Ѽ± ±²»¾»¹»»»²» ²» ó Ы½ Þ ¼¹±ó µ ô ² ²»»»»² «µ± ²» ± ² ½ ±ô µ - ½» ¼ ±¹± ³»» ìêð ò Ò całym ocenanym odcnku w obn»² ½»»²««¹»¾ ¼ ±¹»² ½ ²» ²òæ ± º± ±ó mułowe, murszowe murszowate. Ò ±¼½ ²µ«Ý» ²» ½» ó Ѽ± ±² ¼±³ ²«¹»¾ ¾» ½±»³²»ô ¹»¾ ¼»ò Ò ±¼½ ²µ«Ñ¼± ±² ó Þ»» ¼» µ ³ ¹»¾ ¼» «µ± ²» ± ² ½ ± «¾ ²»µ»¼» ±¼ ò É ±µ± ½ Î ½ µ Ì«² «gleby płowe oraz czarne zeme. É» ±²» É ¹ ½ ¼±³ ²«gleby płowe mejscam gleby rdzawe. Na odcnku od około km 173 do ïéë» ¹»¾ ¼»ò Ü» ¼±³ ²«gleby płowe, którym towarzysz ¹»¾ ¼»ò Ò ¾ ó dzej urodzajne gleby - płowe czarne zeme - wys «punktowo na około km trasy auto- ¼ ò Ò ±¼½ ²µ«Þ»» ó Õ± «: gleby płowe, płat kwa ² ½ ½ ½ ¹»¾ ¼ ó ½» ±²» zła Brzeze, czarne zeme, gleby rdzawe, gleby b «² ²»ô ³ ¼»ò Ò ±¼½ ²µ«Õ± ó ¹ ² ½ ±» -¼ ¼±³ ²«gleby płowe. Na odcnkach od km 225,9 do îîêôè ± ±¼ îîéôç ¼± îîèôç µ³ «± ¼ «¹»¾ ¼» ± ³«±»ò Ü» ¼± ¹ ² ½ ±» -¼» ½ ²»»³»ò É -¼ ¹ «² - ± ² ½ ¼ ±¹±»¹± «± ¼ ô ¼»½ ¼± ²» ¼±³ ²«¹»¾ ³ ²» ²»ò Ù»¾ ±½ ±¼»² ± ¹ ² ½ ²»¹±ô «µ± ²» µ± ¹ «² ± ²»ô ³¼» íôíì ò Ò µó szy areał gleb o bardzo wysokej bontacj (klasy I ô ¾ ô ±¼»¹ ½ ½ ±½ ±²»ô ² ¼ ²»»²» ¹³ ² Ô«¾ ²»ô Þ» Kujawsk, Włocławek Choce ô ¹¼» ¹»¾» ³«±¼ ìíôë ¼± 93,2% całkowtej powerzchn gruntów ornych w obr be pasa drogowego. Ł ½ ² ±» ½ ² ¹»¾ µ ô ô ¾ ²± ïèëôïè ò Ö»¼² µ µ± ¼ ±¼½ ²µ øµ³ ïèçôð ó ïçîôï ± µ³ ïçéôî ó îðíôî ½ µ» «± ²»³ ½ µ±³»µ - ¹»¾ ± ²» ± ½ «µ±ó» ò íòê ɱ¼ ±¼»³²» É «²µ ¼ ±¹»± ±¹ ½ ²» ²» «± ¼ ½» ± ²» «²µ ³ ¹»± ±¹ ½ ² ó ³ ò Ò ±½ µ± ³ ïêóµ ±³» ± ³ ±¼½ ²µ««± ¼ «µ±» ±¼±²± ²» ± ¾ ±²» naturalnej osłony dlatego na tym obszarze wyst ±µ ±» ¹ ±»² -¼ ±¼»³ó ïë

17 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego nych. Na pozostałej, przewa cej długo ½ «± ¼ ±¼±²± ²» «±¼ naturalnym przykrycem słabo przepuszczalnych gln ³±»²± ½ ô ½ ±» ¹ ±»² -¼ ±¼»³² ½» ² µ»¼² ò ɱ¼ ±¼»³²» ½ µ» «¾ ¼ ± ² µ ±¼² ²± ½ ±¾- ò Ò ¼ -½ ±¼½ ²µ ½ ± ² ½» ±²» Ý»½ ±½ ²µ øµ³ ïêîôé ó ïêíôè ±µ± ½ ½ Ó ½ ² ó ½ øµ³ ïçíôé ó ïçìôç ô «± ¼ ¾ ¼»»¾»¹» ±¾ ± ¾ ±²» «µ± ½ ±¼±²± ² ½ «¾ ½ ±¾ «ò Ð ±»µ ± ² «± ¼»½ ² ±¾ ½»»½ Ùłównych Zbornków Wód Podzemnych øùæéð ² ² «½ ½ ±¼½ ²µ ½ æ µ³ ïëïôç ó ïêðôçæ ÙÆÉÐ ² ïìï œæ¾ ± ² µ»µ ¼± ²ej Wsły, µ³ ïèìôî ó ïçíæ ÙÆÉÐ ² ïìì œé» µ± ± µ ¼± ² µ± ² Œô µ³ îðï ó îðëæ ÙÆÉÐ ² îîð œð ¼± ² rodkowej Wsły, µ³ îïê ó îíðôèæ ÙÆÉÐ ² îïë œí«¾²»½µ µ Œò ƹ±¼²» Î ³± Ü»µ ɱ¼² ï w 2005 r. zostały ustalone obszary jednoltych cz ½ -¼ ±¼»³² ½ Œ ó ÖÝÉм î ô µ - ½ ±½ ±² ¾ dze polegała na unkanu nekorzystnych zman ²«± cowego składu chemcznego wód. Na analzowanej t» «± ¼ «¼ µ» ±¾ æ µ³ ïëïôç ó ïèçôðæ ÖÝÉм ² ìë ø ² ½ ±² ¹ ² ½ ½» ² Ì ² ô na pozostałym odcnku wyst ÖÝÉм ² ìé ø ² ½ ±² gu zlewn Zgłow ½ µ ò É ±¾ u trasy projektowanej autostrady - w odległo ½ ¼± ï µ ±³» ó ² ¼««½ ±ó ¼ ² «½ ½ ³» ½± ± cach: Czernewce (około 500 m od strefy ochrony p±»¼²» ô Þ ±ó ̱ «ska, Bałe Błota, Cechocnek, Kuczek (trasa przech±¼» «½» ô Õ±² ² ²± ±ô Þ «¼²± ±ô ƾ ½ ²ô Þ»»ô Õ± ±² Ë ±²» ø«ce dla zakładów Azotowych Anwl ), Lpny, We- ²»½ô Ó ½ ² ½ ô Ò± É» ô Õ «²ô Ù ¾µ± ±ô Í»³ ² ô Ü ²µ-»µò Ò ±¼½ ²µ«±¼ µ³ ïêëôë ¼± µ³ ïêêôç «± ¼»¾»¹» «½» ±¼ ±¼»³²» œõ«½»µœô» ±¾ ²» ½ ±² ±² µ±»º ±½ ±² ±»¼²»» ² ²» å» ± ² ó µ» «ce na całym ocenanym odcnku autostrady. Warunk ¼ ±¹»± ±¹ ½ ²»» ±²»»¹± «½ ²»µ± ²»ò ï î Ü»µ îðððñêðñéû Ð ³»² «Û«±» µ»¹± Î ¼ ¼² îí ¼» ² µ îððð ò «² ½ ramy wspólnotowego dzałana w dzedzne poltyk ±¼²» øü ò Ëò ËÛò Ô Ò íîéô ò ïô ³ ² æ Ü ò Ëò ËÛò Ô îððï ò Ò ííïô ò ï Ö»¼²± ½ -¼ ±¼»³² ½ ó ±µ» ±² ±¾ ± -¼ ±¼»³² ½ «½ ±¾ be zespołu ±¼±²± ² ½ ò Ø ¼ ±¹»± ±³ò ïê

18 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego íòé ɱ¼ ±» ½ ² ±» ß² ± ² ±¾ ² ¼ w dorzeczu Wsły przebega przez zlewne lewobrz» ² ½ dopływów Wsły: T ² ô Ñ lej Strug Zgłow czk z dopływem Lube µ ± ² µ µ«± ² ½ µ ó ±³» ½»» ²» ±¾» ²» ͵ ò Í» ¼ ±¹ º ½ ² uzupełnaj ¾» ³»²²» ½»µ ± ³» ± ½ ²» ±¼ ± ¼ ce okresowy nadmar wody opadowej oraz zagł bena bezodpły- ±»ò Ì ±»µ ± ²» «± ¼ ¾»¹²» ² ±¾» ½ µ» «½ ³ najsłabsz ±¼² ó ²± ½ zasobów wodnych w Polsce. Potencjał wodny, lczony µ± - ² ½ ±³ ¼ ± ¼»³ ó ³± º» ½ ² ³ ± ²»³»»²± ³ô ¼ ±¾ ¾»¹««± ¼ ²±»¼» ±¼ ð ¼± ëð ³³ñ ±µò Ò ²» µ µ «- ²» ± ½ rednego odpływu jednostkowego. íòè É «²µ ¹ «² ± ±ó ±¼²» Ò ±½ µ± ³ ±¼½ ²µ«²± ²» «± ¼ øµ³ ïëïôç ó ïêðôð «²µ ¹ «² ± ±ó ±¼²» korzystne, w podło ««¹ «² ½ µ» «½» korzystnym parametram wytrzymałocowym. Swobodne zwercadło wód gruntowych zalega»¼» ¼² ½ ìì ó ìë ³ ²ò ò³ò czyl na gł ¾±µ± ½ ±² ¼ ì ³ò É ¼± ²» Ì ² øµ³ ïêðôð ó ïêðôç «²»µ± ²» «²µ ¹»± ±¹ ½ ²± ó ² ²» µ»ò Ù «² ² ²» ±²»»»µ ³ ³ ± około 5 m, a werzchna 2-3-metrowa warstwa to ¹ «² ²»²± ne (torfy namuły). Woda gruntowa jest»¼² ± ¹» ² ø ¹» ²± ¹ ²± ò Na odcnku km 160,9-164,2 w podło «½ ²» ¹ «² ²» ±»ô ±¾±¼²» zwercadło wody wyst puje na gł ¾±µ± ½ î ó í ³ò É «³ ± ±²» ±¼ ¹ «² ±»ò Ѽ½ ²»µ µ³ ïêìôî ó ïêêôð ± ¼ ±²» ± ½h akumulacyjnych rzek Wsły. Woda gruntowa napływaj ½ ±¼ ±² ±½ ² puje na gł ¾±µ± c około 2,5 m ne wykazuje ½»½ ¹» ²± ½ ¹ ¼»³ µ±² «µ½» ¾» ±²± ½ ò Ò ² ej poło ±² «²µ ²»» ¼ ±¹ ² ¼²» ìèôë ³ ²ò ò³ò» ¹ ± ±² ²»³ ¼µ«± ±¼ ò Odcnek km 166,0-167,0 prowadzony po skłone wyso½ ² ¾«¼± ²» µ- ô ½ ½ ¹ ² ³±»²± ½ ò É ±µ± ¹ ¼² µ ²± ¾ µ± íð ³ô» ¾±½ «±µ ± ²» «¼²» «½ -¼ ±¼»³² ½ œõ«½»µœô µ - ½ ½ ±¾² ±¾±¼²»» ó cadło wody warstwy wodono ²» ò Na odcnku km 167,0-187,2 w podło ««¹ ² µ± ¹¼»²»¹¼» ±¾²»² ½»ó»²«¹ «² ± ¹ ² ½ ²»ò Podło» µ ½»½»µ ² ²» ø ¼ ²±» ² ² «½ ½ ±¼½ ²µ ½ µ³æ ïéëôë ó ïééôêå ïéèôð ó ïéçôèå ïèïôð ó ïèîôè Ѽ½ ²»µ µ³ ïèéôî ó ïçîôï ó ¼±»½ ½ «± ¼ ¼± ² rzek Zgłow ½ µ ²» ¼±³ ó ²«¹»²» ²» µ± ²» «²µ ¹»± ±¹ ½ ²±ó ² ynerske. W dolne Zgłow ½ µ øµ³ ïçîôï ó ïçíôï ïé

19 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ¹ ¼² - ² ½ ±µ± ½ ±³ ¼ ¼²»³ ¼± ² - ² ² ±½ ² ²± ïë ó îð ³ò É ±ó µ ½ ¼± ² «²»µ± ²» «²µ ¹»± ±¹ ½ ²» ½» ± ² «±» ½ ² ± ½ «½ - ³ ± ½ ò Ò ±¼½ ²µ«µ³ ïçíôï ó îðêôí «µ± ²» «²µ ¹»± ±¹ ½ ²±ó ² ²» µ»ô ² µ³ îðíô뻽 ² µ» ±¾² ene ceku z około 2-metrow ± ¼- ± ¹ ² ½ ² ½ ò Ð±ó ¼±¾²»» skej, gł ¾±µ± ½» ¼± ²»»µ Ô«¾» µ ² µ³ îðêôí ó îðêôëæ Na odcnku km 206,5-213,3 w podło ««¹ ² ³±»²±»ô ² µ³ îïîôê µ ó ½ ¼± ² rzek Olszew wypełnon aluwam, a do gł ¾±µ± c około 3,5 m osadam organcznym. Zwercadło wody wyst puje na gł ¾±µ± c około 1 m jest w kontakce hydraulcznym z rzeµ ò Odcnek km 213,3-216,3 w podło ««µ ô ±µ ²» ³±»²±» ¹ ² ½»ò É ± ¼ ½ ½ ½ ± ±³ -¼ ¹ «² ± ½» ¼ na gł ¾±µ± c około 2 m. Na odcnku newelkego przekopu podło» ±¼ ²»» ² ¼ ² ²» ±µ»»³ ³± ³ò ɱ¼ ¹ «² ±» ²» µ «½»½ ¹» ²± ½ ± «²µ«¼±» ¾» ±²«ò Na odcnku km 216,5-217,6 w podło ««¹ «² ²»²± ²» ø ± ºô µ ¹ ²» z namułem oraz lu ²» µ ¼ ±¾²» redne). Na nektórych odcnkach podło» µ »²¼»²½ ¼± ±½» - ¼ ²± ½ ò Ò»» ¼ ½ głego pozomu wód gruntowych, lokalne spod ± ¼- ± ¹ ² ½ ² ½ ±¾» ½»² ò Odcnek km 217,6-230,8 w podło ««¹ ² ½»ô»º» ±» ½ ó nowej płaty pasków drobnych»¼² ½ ± ³ ± ½ ¼± í ó ì ³ô ½ ± ±¼² ±²»ò ɱ¼ ¹ «² ±ó»»¹ na gł ¾±µ± ½ ½ ±¼ ðôé ³ ¼± íôð ³» ²± ½ ±¼ «²µ- ±µ ² ½ ²» µ «½»½ ¹» ²± ½ ± «²µ«¼± elbetonu. Na odcnku tym w podło ««¹ «² ±» µ «½»»²¼»²½ ¼± ±½» - ¼ ²± ½ ò íòç Õ ³ ѽ»² ² ±¼½ ²»µ ²± ²» «± ¼»¾»¹» ±¾ ¾ ¼ cy pod wpływem klmatu «³ µ± ²»¹±» ½» ½ ³ wpływam mas powetrza atlantyckego kontynental²»¹±ò É µ ±µ«² ½ ½» «watry zachodne połudnowo - zachodne domnuj ½» ±µ»»» ² ³ô ² ±³ ½ ±¼²» ¼±³ ²«±µ»» ³± ³ò Ì «± ¼»¾»¹» ±¾ ± ² ²» «³» ± ¼- ±½ ² ½ б ½»ò Ѿ»² ½ µ» ³ò ²ò ² «½ ³ ³» ³ µ ³ ½ ² ³ æ lczba dn przymrozkowych (Tmn<0 C) - około 100 d ² ô ½ ¾ ¼² ³ ± ² ½ øì³ äðpý ±¼ íð ¼± ìð ¼² ô redna roczna temperatura powetrza na całym obszar»æ èpý o ðôçô»³» «±» ¼ ³ øè ó æ ±¼ óïpý ¼± óðôëpýå ¼ øê ó Ê æ ïèpýô ïè

20 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego»³» «±» ¼ ½ ² æ ±¼ óîpý ¼± óïôëpýå ¼ ½ æ ïèpýô ¹± ²± ±» æ èðûô opady: około mm,»¹ ²» ±µ ²» nej: około dn w sezone. Ñ ²» ±»»¹ ±² ²» «²µ µ ³ ½ ²» ±µ ²» - ² ½± ²»ò Ò ³²» µ± ²» «²µ ¼ «½ «² «± ¼» ¾ ¼ ²» ¼± ² Wsły dolnam rzek T yny, Zgłow ½ µ ô Ô«¾» µ Ñ» ò É» ±²» ³» ½± ± ½ Õ«½»µô ¹¼» ±»µ ± ² «± ¼ µ ½ ² skłon Wysoczyzny Õ«µ» øµ³ ïêëôë ó ïêéôð ô ¼ ¼»²» ½»»»²«³±¹ spływom chłodnego wlgot- ²»¹± ±» ± ±¼«c oszronena gołoled ò Ѽ½ ²»µ ±½ ²» ¼±¾»»» ² ò íòïð Ë «²µ± ² ± ± ±¹ ½ ²» Ò ±¾» ²± ²»¹± ±¼½ ²µ «± ¼ ßï ²» ³ ±¾»½²»»¹«²» ± ¼ ±²»¹± montorngu gleb. Badana gleb prowadzone przy Połudnowej Obwodncy Toruna ne wykazały ¼ó ² ½»µ ±½» ± ½ ¼± «½ ² ½ ÉÉß ± ³» ½ µ ½ ò Ë µ ²» ² µ ³± ² µó ± jako tło, stanow ½»»¼²±½» ²» «²µ ½ ¼ ±½»² ²»½ ½»² ¹»¾ ² ó ² ½ ½ ò Ö µ± -¼ ±¼»³² ½»¼ ±²± ² ±¼» ¾ ¼»½ «²µ ½ ²» ½ ½ ¼±»½ ³±² ± ²¹¹ ±² ²»¹± ± ¼ ±²»¹± øîóéð» ɱ» -¼ µ ²»µ ± ѽ ±² ±ó ¼± µ ô ±µ ± ² ½ ¾» ±»¼² ³»¼» ±»µ ± ²» «± ¼ ò Ì ¾» ïò ѽ»² µ± ½ -¼ ±¼»³² ½ «²µ ½ ÎÓÉÐ ½ îððð ó îððì Ô±µ ½ øµ³ Õ µ± ½ îððð ò îððï ò îððî ò îððí ò îððì ò Õ«½»µ øµ³ ïêë ¾ Þ»» øµ³ ïèéôì Õ± ±² Ë ±²» øµ³ ïèé ó ïèè ¾ ¾ ó µ± ±µ ô ó µ±»¼² ô ó µ± ² µ ò Ò ±¼» œõ º µ ½ -¼ ±¼»³² ½ Œ í W latach domnował»¼² ² µ± ½ -¼ ±¼»³² ½ ò É» µ ½»½ «²µ ½ puje typ wód płytkego kr»² ØÝÑ í óý óó¹ò Ð ½ ²»¼²» µ± ½ -¼ «²µ ½ Þ» «Õ± ±² ó Ë ±²»» ±¼ ±² ³ ²± ±¼ ò Ò ±³ ±¼» ±¼ó»³²» «¼² Õ«½ µ«±¾» ±¼ ±² ± ± ²- ø¼± è ³¹ñ ò í α ± ¼»²» Ó ² ±¼± µ» µ º µ ½ ¼»»² ± ² ²«-¼ ±» ½ ² ± ½ ±¼»³² ½ ô ± ±¾«± ¼»² ³±² ± ²¹«± ± ±¾«²»» ½ ² µ-»»² ½ ²«½ -¼ ø²»±¾± «½» ïç

21 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego Í ± -¼»µ»½ ² ² ½» ±»µ ± ² «± ¼ ô»³ ½ ²» ¾ ¼ ²»» É Ñ wody rzek: Zgłow ½ µ ô Ô«¾» µ Í «¹ Õ«µ» ò Górny odcnek rzek Zgłow ½ µ ±µ» ²» µ± ² ²»½ ½»² µ ³ ± «±¾ - ± ² ½ ½ ô ±¼½ ²»µ «cowy o długo c około 6,5 km przebega we Włocławku» ¹«± ² ò É ¼» ±²»»» ²»¼²±» ½ ±²» ½ ½ -¼ ±¼»³² ½ ½ ±²± ¼± ¹ ± ±² ½ ²»± ¹² ½»³ ¼±¾»¹± ²µ± ±¹ ½ ²»¹± ¼± îðïë ò É ±¼²»»² «¼± ½» ²» ó ½ ¾ ¼ ² pła neznaczna poprawa jako c wody Zgłow ½ µ µ»» º± º± ²- ¾ µ» col typu kałowego, a neznaczne pogorszene w zakr»»» ± ²- ò Ö µ± -¼ Ô«¾» µ ± - ² ² «¼± ² µ- ¾ ¼ z 2001 r. uległa wyra ²» ±» µ»» ± ½ º± º± ²- ô ½ ± ±º «œ Œ ± ³ ² ³ ²» ±» µ»» ± ²-»²«rozpuszczonego. Pogorszył s ² ±³ ² ² ²»µ ø¾ µ»» ݱ «kałowego). szyły s Ö µ± -¼ Í «¹ Õ«µ» øñ» Í «¹ ± - ² ² «¼± ½» ²» ½ ² µ- æ ³²» ó»¼²» ± ½ zków azotu, fosforu poprawła s ¾ µ» ± ±¹ ò Ö µ± -¼»µ Ì ² ²»»»³ ½ ²» ³±² ± ± ² ò Ñ ²» ± «¾ µ± ²» ¼ ²» ±½ ±¼ ïççí ò É»¼ ± Ì yna prowadzła wody pozaklasowe na całej długo ½»µ ò Ò» «± ¼ «µ±³»µ» ²» ± - ² ½± ² ½ º«²µ½ ½ ± ± ½ «ytkowych ekologcznych. Lasy gospodarcze pełn»¼²±½» ²» º«²µ½» - ±½ ±²² ½ ò Ʋ ó czene Lasów Otłoczy µ ½ Ô - Ý»½ ±½ skch podnos fakt ch poło»² Ѿ» Ý ±² ±ó ²»¹± Õ ±¾ «œò ² Ý»½ ±½ µ» Œò Ö»¼²±½» ne spełnaj º«²µ½» µ ³ ± - ½» ³» ±ó ² ²» º ± ² ²» ¼ «¼ ± µ œý»½ ±½ ²ek. Tak samo jak Lasy Włocławske w uroczysku É»²»½ ¼ «¼ ± µ œé»²»½œò íòïï б»» ³± º» ½ ²» Ò ² ² ² ±» ³ wpływ maj ½ ±² ²» ródła emsj zaneczyszcze (zakłady przemysłowe, kotłowne, palenska domowe), a tak» ródła lnowe drog. Dopuszczalne warto- ½» «¾ ²½ ±» ¹«± ²»» ³ Š ± ± ¼»² ³ ¼ ² ³» Ó ² ±¼± µ æ» ± ½ ±¼²»»² ¼ ²»µ - ½ «¾ ²½ ±» «±» ¼± «½ ² ½ ± ±³- ²»µ - ½ «¾ ²½ ±» «ô ³± ½ ± ±³- ²»ó µ - ½ «¾ ²½ ±» «± ³ ¹ ²» - ±» ²½ ¼ ¼± «½ ² ½ ± ±³- ²»µ - ½ «¾ ²½ ò É ¼µ»²- ² ¼«½ ½» ±²»» ² ½ ±² ³ ±¼» ½ ²± ²» «ó tostrady wpływ stacjonarnych ródeł emsj na stan powetrza atmosferycznego uzna» ²»» ó µ ò Û³» «¾ ²½» ródeł przemysłowych ne stanow ±¾»½²» ±¾»³«ô ½ ± wpływ poblskch ± rodków przemysłowych (Toru, Inowrocław Włocławek) jest zauwa ² ò Ò ksze oddzaływa- ²» Zakładom Azotowym we Włocławku, nemnej jednak ws µ» µ» ródła îð

22 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego»³ ²»»»¹ warunk emsj nało ±²» ² ²» ¼»½ ³ ¼³ ² ½ ² ³ ò ܱ ±ó zostałych, znacz ½ ½ ródeł emsj nale ½ ò œ² µ»³ Œ ó»² µ ²¼ ¼«²»ô ±ó kalne kotłowne oraz ruch samochodowy. Palenska n¼ ¼«²»»»³»²»³ô µ - ² µó szym stopnu kształtuje jako ±» ô ½± ½»¹- ²»» ±²» ¹» ½ ³ô ½ ³ oddzaływane to jest lokalne w zasadze dotyczy»»²- ² µ - ½ ródła nskej emsj wyst «ò Ð ±¾»³»² µ ± ½»»²- ½ ¾«¼± ³» µ ² ± ò Û³ «¾ ²½ ² µ««½ «³±½ ±¼- ±½ ±¼ główne z drog krajowej nr 1. Post ó «½ ± ½ ¾ ± ¼- ± µ ²» udzału transportu drogowego w ogólnej lczbe» ± - ± - ²» ± ± ¾» ² ½»² ¼ ±¼± µ ò Æ g oddzaływana szlaków komunkacyjnych na powetrze jest kształtowany przez ¼ ²»µ ± «ó «¾ ²½ której oddzaływa- ²» ¹ ² ¼» ò Õ±³«² µ ½ ¼ ±¹±»»¼² ³ ² ¾ ¼» ² ½ ½ ½ ródeł emsj tego ²»½ ½»² ò W latach były prowadzone badana zaneczyszczena powetrza wzdłu» µ±ó ³«² µ ½ ² ½ ¼ -½ «²µ ½ æ ̱ «² «ó Ý» ²»wcach oraz Brzoze. Ne wykazały one w ¼ó ² ³ ¼µµ ±½»² ¼± «½ ² ½ ²± ³» ¹ - ø ¾» ±²» ò Ì ¾» îò Í Ð«²µ ±³ ±»²»¼²» ±½ ²» ²»½ ½» k¹ñ³ í ½ ïççêóïççç ÒÑ î ø²± ³ Š ìð k¹ñ³ í ö ÍÑ î ø²± ³ Š íð k¹ñ³ í ö ïççê ïççé ïççè ïççç ïççê ïççé ïççè ïççç ̱ «ó Ý» ²» ½» ïíôï ïîôï ïéôï ïêôç ïïôð ïíôï ïðôî ïêôè Þ ± ïëôï ïëôè îîôð îíôì ïîôï ïðôè çôí ïçôí ö É ± ½ ±¼²»»² ¼ ±µ» «±µ«µ»²¼ ±»¹± б² ¼ ±ô ± ±µ» lene tła substancj w rejone planowanej nwestycj -½±²± ¼± ɱ»ó -¼ µ»¹± ²»µ ± «Ñ½ ±² ±¼± µ Þ ¼¹± ½ ò Ñ ³ ²» ²º± ³ ½» ¼± ½ ½»» ¼ ²µ«± «± ¼ ²µ«µ»¼ ±²» ò Ì ¾» íò Í»²»¼²» ±½ ²» ²»½ ½» k¹ñ³ í ó ²º± ³ ½» É Ñ Ð± ÒÑ î ø²± ³ Š ìð k¹ñ³ í ö ÍÑ î ø²± ³ Š íð k¹ñ³ í ö»µ ²¼ ± µ ïðôê éôî włocławsk ïëôè ëôé ö É ± ½ ±¼²»»² ¼ ±µ» «±µ«µ»²¼ ±»¹± б» ¼ ²» ±» ¼ µ± ² ² ±» ² ² ± ² ³ ±¾»ô ³»¼² µ ²» ô» ± ½»¼ ±²»» É Ñ ¼² ±²» ¼»»²«± - ¼ µ ½» ± ¼ ±²± µ«³ ²» ³±¹ ¾ ± - ² ²» ± ½ ³ µ» powały przy ½ ¹ ½ µ±³«² µ ½ ² ½ ô µ -» ¾ ¼ ± ¹ µ» ± ±³ ò Ò»³²»»¼² µ ±¾ ¼ «¼ó µ ½ µ ²» µ± ² ² ² ² ±» ò îï

23 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego íòïî É «²µ µ«½ ²» Udzał w kształtowanu warunków akustycznych ±¼± µ ³±¹ ³» ² «²» ródła d ó µ«ø ±¼ µ - ²» «½ ²»ô ½ zane z dzałalno ½ człoweka (przemysł, komunkacja). O le w perwszym przypadku oddzaływane, najcz ¹ ³ µ ½ ²»» ²± ±²± ródło uc ± ½ ò ½» ²»» ±»¹ ²» ²»¹ ²»ô ± ¼ «ó Pozomy hałasu emtowanego do ±¼± µ ±¼»¹ ±¹ ² ½»² ±³ ² µ ½ ³ - ± ± ¼»² Ó ² rodowska w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu ±¼± µ«ò ܱó puszczalne pozomy hałasu obow «na terenach chrononych przed hałasem, okre ±² ½ ¹±¼ó ²» «Ð ± ±½ ±² ±¼± µ ø³ ¼ ²² ³ æ ¾«¼± ³» µ ² ± ô ¾«¼± ó zana z pobytem dzec młodze ô» ò Ü ²» ródło hałasu ne mo» ± ±¼±»µ ±½» ± ±³- ¼± «½ ² ½ ²»»² ½ ½ ±² ±² ½ ed hałasem. Õ ³ µ«½ ² ²»»² ½ ± ½ ½ ½ ±»µ ± ² «± ¼ jest kształtowany w głównej merze przez drog oraz lne kolejowe, p ½ ³ µ± ródło domnuj ½» ²» ³»² ¼ ±¹ ò Ò ±¼» ¼± ² ½ ²º± ³ ½ ± ±¼± µ«¼± µ±³«² µ ½ ² ½ ródeł hałasu o stot- ² ³ ² ½»² «²» ½ ¼ ±¹ µ ± ² ïò redn pozom hałasu w s»¼»» ¼ ±¹ ó ²± éð ¼Þô ½± ²» ²»» ± µ± ¼««½ ± ô ½ ³ «²»»²¼»²½ ± ±»¹± ³» «ò Æ ²»» ±»¼» µ ³» ±»³ ²»² «½ «¾ ¼ ± ¼«ym udzałem pojazdów c µ ½ ± ±µ««½ «ò Ò»µ ±½»² ¼± «½ ² ½ ²± ³ ¼«wpływ ma równe zły stan technczny nawerzchn pojazdów oraz c ² ¼³» ² ¼µ± ò б¼ ó szonych pozomów hałasu nale µ» ±¼»» ±²» ¼ -¹ô µ -» ¾ ¼ µ ± ó ²± ² «± ¼ ô ¼± µ - ½ ²» æ ¼ ±¹»µ» ± Íïð» ½ É Š ̱ «Š Þ ¼¹± ½ Š Í ½»½ ² ±µ ± ² ±¾ó ¾» ²± ²»¹± zła Czernewce; ¼ ±¹ ±» -¼ µ ² îêê» ½ ß»µ ²¼ - Õ«µ ó Ý»½ ±½ ²»µ Š ±µ ± ² ±¾ ¾» ²± ²»¹± zła Odolon; droga wojewódzka nr 252 relacj Inowrocław - Włocł»µ Š ±µ ± ² ±¾ ¾ ²± ²»ó ¹± zła Brzeze; ¼ ±¹ µ ± ² êî» ½ Þ» Kujawsk - Włocławek zlokalzowana w obr ¾» ²± ²»¹± zła Pkutkowo. Ò»»² ½ ô» µ -» ² ± ± ¼ «± ¼ ²» «przemysłowe ródła hałasu, mog ½» ² ½ cy sposób kształtowa «²µ µ«½ ²»ò Klmat akustyczny jest ustalany przez układ dróg pr± ¼ ½ ½ «½ ±µ ² ± ²»» µ ³ ² ó»² «±» ²»» µ» ±¼³ ± ¹± ±¼ ½» ø¼ obne rzemosło). Na terenach rolnych mo ² îî

24 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ±¼» sezonowego wzrostu pozomu hałasu spowodowanego pr ½ ³ ² ± ² ½ ½ «² ½ ½ ½ ± ± ½ ò íòïí ±¼± µ± ±¼² ½» Ì «± ¼»¾»¹» ¼ Ѿ Ý ±² onego Krajobrazu: Wydmowy na połu- ¼²» ±¼ ̱ «² Œ øµ³ ïëî ó ïëëôë ± œò ² Ý»½ ±½ µ» Œ øµ³ ïëç ó ïéðôë ò É ± ±½»² «²± ²» «± ¼ ² ¼«² «½» ±¾ ±½ ±² ±¼ æ»» ±¼ æ ó œî»µ Ü ca (w odległo c około 3 km), ó Cechocnek (w odległo c około 3 km), ó Uroczysko Koneck (w odległo c około 4 km), ó Kuln (w odległo c około 9,5 km), ó œü bce (w odległo c około 2 km), ó œé- ± µ Ù d (w odległo c około 8 km), ó Jezoro Rakutowske (w odległo c około 6 km), ó Olszyny Rakutowske (w odległo c około 5 km), ó Grodno (w odległo c około 1,5 km), Ù± ² sko-włocławsk Park Krajobrazowy (w odległo c około 6 km). Ѿ ½ ±² ±²»¹± µ ±¾ «œü± ² Ü cy (w odległo c około 3 km), ß² ± ² ±¼½ ²»µ «± ¼ ²»»µ ½ ¼²»¹± ²» ½ ½ ±¾ - ±¾ ½ ±½ ±² ³ ½»½ Ò «îðððò Ò ¾ sza odległo «± ¼ ±¼ ±¾ - Ò «îððð wynos około m dotyczy krótkego odcnka Czernewce - Odolon (od km 151,9 do około 160). Na tym wła ²» ±¼½ ²µ«ô»¾»¹ cym przez lasy, wzdłu dolny Wsły, autostrada przybl do dwóch obszarów Natura 2000 poło onych w dolne Wsły; s ±æ Ѿ Í»½ ²» ѽ ±² Ð µ- ÐÔÞðìðððí ܱ ² Dolnej Wsły; Í»½ ² Ѿ ѽ ±² Í»¼ µ ÐÔØðìððïî Ò» wska Dolna Wsły o podobnym przebegu ¹ ² ½ ² ³ ±¼½ ²µ«¼± ÑÍÑÐ ÐÔÞðìðððí ܱ ² ܱ ²ej Wsły. б² ¼ ±ô kszej odległo ½ ±¼ «± ¼ ø¼± ë µ³ ² ¼«² «½» ±¾ Ò «îðððæ Í»½ ² Ѿ ѽ ±² Í»¼ µ ÐÔØðìðððï Ú± w Torunu, oddalony o około 4,5 km od zła Czernewce, Í»½ ² Ѿ ѽ ±² Í»¼ µ ÐÔØîèðððï ܱ ² Ü cy, oddalony o około 3,5 km od po- ½ tkowego (około km ) odcnka autostrady, Í»½ ² Ѿ ѽ ±² Í»¼ µ ÐÔØðìððïç Ý»½ ±½ ²»µô µ - ² ±¼½ ²µ«µ³ ïêíôë ó ïêìôëô îí

25 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ² ¼ w odległo c około 2,5 km, Specjalny Obszar Ochrony Sedlsk PLH Włocławska Dolna Wsły, oddalony o około 5 km ±¼ ±¼µ±»¹± ±¼½ ²µ ø² ±¼½ ²µ«µ³ ïéìôë ó ïéê µ³ ô Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB Błota R µ«± µ»ô ±¾ ±½ ±² ² ±¼» ± ± ¼»² Ó ² ±¼± µ ¼² îï ½ îððì ò» ±¾ -»½ ²» ochrony ptaków Natura 2000, oddalony o około 5 km o¼ «± ¼ ø² ±¼½ ²µ«µ³ îïí ó îîî ò Inwentaryzacj przyrodnczej podlegał obszar rozc ¹ ½ ±³ ¼»³ ¼ ±¹± ³ «ó ± ¼ ô ±¾»³ Ò «îððð ± ³»²²»» ±µ± ½ ½» ±¼ íëð ³ ¼± êðð ³ò л¼ó ±²± - ²» ±» ½ ½ ±¾ «Ò «îððð ÑÍÑÐ ÐÔÞðìðððí ܱ ² ܱ ²» Wsły, µ - ³±» ±¼»¹ potencjalnym wpływom analzowanej nwestycj. W n»² ± ² ³ ±¾» potencjalnych oddzaływa «± ¼ ø»º» ¼± ïððð ³ ±¼ ¼ ±¹±»¹± ² ¼ º ¹ó ment dolny Wsły o długo c około 8 km szeroko ½ ±¼ ìðð ³ ¼± êëð ³ò É µ ±¾»» ½ c dolny Wsły przewa ł k zołoro ô «± ³ ½±²»» ¼»ó»² ± ò É ród zborowsk ł µ± ½ ± µ płaty ekstensywne u ytkowanych ł µ øµ±¼ 6510), reprezentowanych przez zborowska ł µ» ½» µ«ß»²» ±²» ± lub ł µ ¹± ² ½» µ«ß ±»½«±²»² ò É ±µ± ½ ½» ² ½ Õ ½»³µ «- ²» doły potorfowe nekedy wykazuj ½» ½»ó ½»¼ µ ±»½ øíïëð ò É ² kszych najgł bszych z nch układ zborowsk jest typowy ¼»¹± «¾ ± ² µ- ±¼² ½ ò É ±² ±¼²» «¾ ²» ±» ½ ² ± ¾ ± ± µ «ó dzałem gr» ółtego Ò««³ grzyben bałych Ò ³» ¾» (zespół ll wodnych Ò«³ ±óò ³» «³ ¾»), wywłócznka okółkowego Ó ±» «³ ½ rdestncy pływaj ó ½» б ²±¹» ±²» «³ ² ² ò Í ± µ µ» ¾ ± ± µ µ Ô»³²»» ò Ò ¾»¹ ½ ±»½ µ» ± ²» ± ²²± ½ «±» ² ò «µ ± Û » «³ º «ª ô szerokopałkowy Ì» «³ º±»ô ³ ²² ³»»½ Ù ½»» «³ ³ ³»ô ½ ² ± ±» Ð ¹³ ó» «³ «szuwary welkoturzycowe. Szuwary w cało ½ ½ ± ± µ» ³» ½ ¾ ó ¹² ±²»ô» ± ¾ ±²» ±¼ ò б ej wymenonym zborowskam, główne w strefe pr µ ó dzowej dolny Wsły, zachowały s newelke fragmenty ł ¹- ± ± ±ó» ±²± ½ Ú ²±ó ß ²» «³ô ± ±ó» ±²± ½ Ú ½ ±óë ³» «³ ³ ²± «¾» ¾± ½ Í ½» «³ ¾» ó öçïûðò ѳ ² ±¾» ³» ½»³ gowym czterech gatunków ptaków z Zał ½ ² µ Ü»µ л æ ¼» µ ½ Ý» ½» ô ¹ ± µ Ô ² «½± «±ô ¾ µ Í ª ² ±, błotnaka stawowego Ý ½ «¹ ²± «ô «- ²» ±µ»» ¹± ³ ³± ±¼»µ ß ½»¼± ò Ѿ»» mejscem bytowana dwóch gatunków ssaków z Zał ½ ² µ Ü»µ Í»¼ ó µ±» ó ¾±¾ Ý ± º ¾» ± ¼ Ô««ò É ± ±½»² ««± ¼ ² ³ ±¼½ ²µ«²± ± ²± - ²» ½ ¹«± ² ½ µ µ«±¾»½²± µ Ý ² ««, dla którego obszar ten pełn funkcje îì

26 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego µ± ±»ò Ö» ± - ²» ±¾» ± ² ±¼ ±½ ²µ«¾» µ Ø»» «¾ ½ «Ù «¹ «ò É ±»½ ½ ¾ µ«³ µ Þ±³¾ ² ¾±³¾ ² (Zał ½ ² µ Ü»µ Í»¼ µ±» ò б²» ¾»» ±²± «½» «¹ «²µ ±»ô µ ² µ±» ¼±³ ²«½» ± ¹ «²µ ± ² ½»² «- ²± ± ³ ± ² ³ º ¹³»²½» ±¾ - Ò «îðððò ²±ó» ² ³ò Projektowana trasa autostrady na długo c około 23 km przebega w krajobraze le ² ³ «¾ ± ó б½ µ± ±¼½ ²»µ «± ¼ øý» ²» ½» ó Ѽ± ±² ±zcna rozległy kompleks le ² ² Ы½ Þ ¼¹± µ ò Ö» ¹ ² ½ stanow na północy wschodze Wsła, na połudnu Ì ² µ ¼ Równny Inowrocławskej, a na zachodze Note Górny Kanał Noteck. Jest ona wa ² ³ ±¹²»³ ² «²»¹± µ±»µ± ±¹ ½ ²»¹± ± ² ½»² «³ dzynarodowym (według koncepcj ECONET) ł ½ cym, wzdłu Wsły, Kampnosk Park Narodowy, przez Lasy Gostyn sko-włocławske z Boram Ì«½ ± µ ³ ò Ò ±¼½ ²µ««± ¼ ±¾ ¾» Ы½ Þ ¼¹± µ» ±¼ bnły s ¼ ô ± ¼» ±²» ¼± ²»µ Ì ² ô ¼± ±¼³»²²» ±¼ ¹ dem sedlskowym kompleksy lasów - Lasy Otłoczy ó µ» Ô Ý»½ ±½ µ»ò Õ±» ² µ µ±³»µ» ny jest poło ony na północ autostrady - s ± Ô «±½ µ É»²»½ô µ -» ± ² ½»²»³ ¹± ±darczym spełnaj ²» º«²µ½» ±¼² ó ½»ô»µ» ½ ²»»½ ² ½» ø ²± ² «² ± «² dla uzdrowska Wenec). Na pozostałych od- ½ ²µ ½ «± ¼ µ µ µ ± ²»»½ ² ³²»» µ±³»µ» ²»ò ƾ ± ± µ» ²» «½» ²» «± ¼ ±æ ¾± ± ²±» ³» ²»ô ¹ ¼±»ô»» ¼ browy, ł ¹ ± ± ±ó» ±²±» ± ±» ±²±» ± ± ±»½ µ± ò É ± ±½»² «²± ²» «± ¼ «² «½» ¹ «²µ» æ Î ¾ æ ³ ²-¹ «³»² ± Ô ³» º «ª ³ ²-¹»½ ²» Ôò ²» ò Płazy: wyst «zarówno płazy ogonaste - traszka zwyczajna Trtur«ª«¹ ô ± µ ¹»¾»² Ìò ½ «å µ - ²» ¾» ±¹±²±»æ ¾ ² Î ²»³ ± ô ¾ ³±½ ó ± Îò ª ô ¾ ³» µ Îò ¼ ¾«²¼ ô ¾» ± µ± Îò» ±²»ô ¾ ±¼² Îò» ½«ó»² ô ± «½ Þ«º± ¾«º±ô ± «½» ±² Þ«º± ª ¼ ô ¹»¾ «µ»³² л ±¾» º«ó ½«±»µ± µ ¼» ² Ø ¾±» å ±² ¼ ± µ«³ µ ² ²² Þ±³¾ ² ¾±³¾ ² ò Ù ¼ æ «µ» ² ±» ¹ «²µ ¹ ¼- å µ» ¹ «²µ ½ µæ ± ±¼² Ô ó ½» ª ª ô ²µ Ô ½» ¹ ô ¼»½ ß²¹«º ¹ ± µ ±²»½ Ò ² ³ zygzakowata Vpera berus; brak jest współczesnych d ² ½ ± ± ² «ółwa błotnego Û³ ± ¾ ½«ô µ - ±»²½ ²»»¼ - ²» ²» ½ ½» ¾ ± ² µ ±»½ ò Ò»ó ¼ ²»» ¼»² ± ² ¹²» ± ݱ ±²» «½ ô» ±¾» ² ³ ̱ «² ««ó ¹» ³± ± ± ² ± ± ² ½ ± «½»¹± ¹ ¼ ±¾ ¾» ²» ½ ò Í µ µ± ²»æ ±¾ ¾» ²± ²» ²» ½ »» ô ² ô ¼ µ Í«½ ±º ± dolne Wsły w komplekse Lasów Gostyn sko-włocławskch okresowo podczas mgracj ło ò Ü µ ¼» ²»æ Ы½ Þ ¼¹± µ» ±¾ ¾» ²» ½ µ «²» ï îë

27 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego µ Ý ² ««ô µ -» ½»¾²± ±µ» ³± na na około 4-6 osobnków»¼²»» µ± ½ µ æ ² ±¾ ½» ² ½ ± ±½»² ««± ¼ ± ± ½» ó ½» ¾± «µ Ó»» ³»» ô µ«²» ² Ó» ³» ô ½»µ ³ ±¼² ³ ²» ¼ Ô««ô ¾-¾ Ý ± º ¾» ô ²± µ ³» µ µ Ó ª ±²ô ¼» ² µ ³ µ± ½ ³ ³±ó µ ¾ ± ± - ½ - Ó «± ²± Ò ½»» ±½ ²± ¼» ò Ù «²µ»³ «ó ½ ³ - ²± ½ µ ² ± ½» Ê ª ô ±¾±µ ² ½ ²» µ ½ µ- ¼» ² ½» µ«² ¼±³± Ó» º± ² ò Æ ½ ²» «- ²» ½ µ æ ó ½ Ô» «±»«µ± ½»¹± ²± µ - µ Ñ ½ ± ¹«½«² ½««ò б² ¼ ± ²²» µ ² ò»» Û ² ½»«½±²½± ± ò Ü ±¾²» µ æ ²± ² ½ ²» µ»¹± µ- ô - ² ±²» ¹ ¼«² ± ³ ò Ú «² Ó ½ ±³ ³³ ± ±½»² ««± ¼ æ ½ «¼ ± ² Î «²± ª»¹ ½«± µ ó ½ ± ² µ»³²± ±¼² ß ª ½±»» ò ܱ ¹ ½ ±²± - ²» ¼» ne łascowate - najrzadszego gronostaja Mustela ermnea łasc Ó ² ª ò Ò» «- ²» ± ¼±» ² - µ µ ³ ² ͱ» ²»«- µ ³ «µ Íò ³ ²««±»³²± ±¼² ±»µ»ó ½»µ Ò»±³ º±¼»² ò Ë ²» ±»½ ²» µ±¼² µ ²± ² µ±»æ ²± ² µ ½ ² Ó ½ ±ó tus arvals, nornk bury M. agrests, nornk północ² Óò ±»½±²±³«ô ²± ² ½ «¼ Ý» ±²±³ ¹»± «± ³ ±»æ ³ ± ² ß ±¼»³«¹ «ô ³ ± ± ßò ª ½«ô ³» ² ßò º ª ½± ô ³ ¼±³± Ó«³«½««ô ¾ ¼ µ Ó ½ ±³ ³ ²««ò Þ» µ ¹± ½»æ» ± ¹ «¾ ¼ ± - ² ½± ² å -¼ ²»³² ½ ¾» µ ¹± ½- ¼± ²»» ± ± ² ² ½ ±¼ ¹ ¼»³ ³ ¹»µ± ±¹ ½ ² ½ ²» ½ ±² ±²» ¾»¹ ½ ±» Ý ¾»ó ¼»ô µ -» ³± ² «² ¹ «µ ² µ± ò íòïì É ± µ ±¾ ±»»µ» ½ ²» л ±¼½ ²»µ «± ¼ Ý» ²» ½» ó Ѽ± ±² ««± ²» ² ±¾» ½ µ» «ó ½ ³ powanem lcznych wydm na terasach dolny Wsły. N» ¼ ²±»»²- ¼³±ó wych dla rolnctwa pozwolła na przetrwane tutaj krajobrazu semnaturalnego (półnaturalnego), który ²» ½ ³ ±¾» ± ¾± ± ²±» «¾ ³» ²» Ы½ Þ ¼¹± µ» ò ½ skład florystyczny fauna mmo welowekowej gospodark człow»µ» ²» ¾ ¼ ± ¾ ±²» ¼±» ± ó ² ½ ¾± - ò Ò ±³ ²»»» ±» ¼± ² Ésły domnuje kulturowy (antropogenczny) kra- ±¾ ± ² ½ ô ±²»» ±² ²»² ²» «µ± ² ó»» ±»µ ±» «± ó ²» «ytk zelone. Tylko w nektórych mejscach zachował lady dawnego krajobrazu Wsły. É ¼± ²» Ì ²» ² ± ±¹»² ½ ² µ ±¾ ± ² ½ ô»»³»² -łnaturalne s»ó ¼ ²»»¹±» ² ³ «± ³ ½»²»³ò É» ±²» Ѽ± ±²««± ¼ ± ² ± ± ½ ±¼ ² ±½ ² ò Æ» ¹ ¼«² ²» ¾ ¼ ± ²» ¹»¾ ±¾»½²» to pola uprawne, ł µ ô µ»»² «¾ ² ± ²»ò Ü»¹± ² îê

28 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ±½ ² ½ µ ±¾ ± ±½»² ««± ¼» ¾ ²» ² ± ±¹»² ½ ² ò Ò»¹±» «¼»»»³»² µ ±¾ «±» ² ½ ½»½ ½ ² «² ½ ô µ» µ ¼± ²»µ ½»µ- ô ¾ ± ó ² µ ±¼²»ô ²»» µ»»²µ» ²»ô» ½»¼²± µ± ±¹- ² ±» ½ ²» ²» ± ± ½ ±² ó ne mała. Ѽ µ³ ïèêôð ¼± îðê «± ¼ ¾ ¼»»¾»¹»º»» ½ ±» ±³ ¼ ²» ²ó ± ±¹»² ± ² ³ µ ±¾»³ É ±½ ² Õ«µ» a semnaturalnym krajobrazem Kotlny Płoc- µ» ô µ - ± ±¼«²» ½ ½ ± ² ½ «««²µ±» ¾ ¼ ± ¼«³ ± ² ±² ó ¼«µ±³»µ Ô - Ù± ² sko-włocławskch. Î- ²» ² ±¼½ ²µ«µ³ îîî ó îîë «± ¼ ¾ ¼» ± ¼ ±» ± ² ½ µ ±¾ ²ó tropogenczny. W jego tle, po północno-wschodnej s ±²»ô» ¼ ± «²µ± ± ¼ «±½ µ» ²» ó Õ«± ± Ù ±¼²±ò É»¹ ½ ³ ¾» ± redno do przyszłej autostrady uroczysku Kurowo ¼±³ ² µ ±¾»³ ² «² ò Ó ³±ô»» «± ¼ ±² ± ¹± ±¼ µ» ² ô ± ¾ ± ± µ ½» nych skład florystyczny jest w welu ftocenozach z¾ ony do zespołów natural- ² ½ ò É «±½ µ«ù ±¼²±ô ±¾±µ»»³»² -»³ ² «² ½ ô ¼«º ¹³»² µ ±¾ «³± ² ±µ» µ±» ² «² ò Ý»½ µ» ± ¼ Ö» ± ± Ù ±¼²± ± ½ ce go olsy ł ¹ ø ³ ± ½ µ»» ±¼¹- µ ³ ± ¼«½ - ¹ ¼± ½ ò îé

29 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego ì Ý µ» µ ²» ½»¹± ¹± ±¼ ± ² «µ± ²»»²- ±¾» ²± ²»¹± oddzaływana przeds ½ É ² ½ ²«¹± ±¼ ± ² «µ± ²»»²«µ± ²± ¼±µ«³»² ½» ±»µó ±» ±µ ½ ²» ïççé ò ïççè òô µ - ²» ²» ½» ¼± ²» ¹³ ² ½ ¼±µ«³»² ² ó ½ ²»ò Æ» ± ¼ ±² ½ ² ² µ ô e na całej długo ½ ² ± ²»¹± ±¼½ ²µ «± ó ¼ ßïô ± ³ µ±³»µ ³» ² ³ ô»»»² redno słabo zaludnone o charakte-» ± ² ½ ³ò Ì «± ¼ ±³»»² «¾ ² ± ²»ô µ» ³ ² ¼«¼ ³ ± ±½»² ««± ¼ ± ½ ½ µ» ½ ²» ¹ «± ² ½ c północnej połudnowej trasy ±» ±¼µ±» ½ ½ ò Ò ¾» «± ¼ ô ¾» ±»¼² ³»¼» zła Czernewce poło ±²» ̱ «ô»¼» zła Odolon Aleksandrów Kujawsk Cechocnek. W połudnowej cz ½ ô ±¾ «zła Kowal, znajduj ³ Ô«¾» Õ«µ Õ± ô ±¼µ±» ½ ½ ² ±µ± ½ zła Pkutkowo - Brze Kujawsk Włocławek. Wejske układy osadncze w otoczenu trasy s - ² ½± ²»ô ±½ ±¼ ±»½ ²» «½»¹± osadnctwa rozproszonego, poprzez układy o struktur» ³» ²» ½ ± ¼² ½ µ«±²»¹± ¼±ó ³» µ»¼ µ ± ± ±² ½ ô ¼± ± ¼² ½ µ«±²»¹±ò л a słabo rozwn» ± ¼² ó cza zło ±² ± ± ±²» ¾«¼± ¹ ±¼±» ½ ² ½ ³ałych ws poło ±² ½ ¾ µ±»¾»ò Ù»²» ² ³»²¼»³ ¹± ±¼ ± ² »²² ³»»²-» µ ½ ± ±½»² ««±ó strady jest zank dotychczasowych układów osadnczych rozwój zabudowy rozproszonej. Wzdłu całego bezle ²»¹± ±¼½ ²µ ±»µ ± ²» ¼±³ ² ¾«¼± ± ± ±² ½ ²¼ ¼«² ½ ¹± ±¼» µ ½ ø ±»¼ ²½»»¼ µ ³» µ ²» ± ² ½» ò α ±»²» ¾«¼± ««¼² ¾» µ± ²» ± ± ¼»²» ô ½±» µ±²»½ ²± ½ ¾ µ««± ¾»»ó czena przed hałasem nowych sedlsk poło onych w blskej odległo ½ ±¼ «± ¼ ò Ò»»² ½ ô ² µ - ½ «± ¼»½ ²»»² ¾«¼± ¹ ±¼±» ô ¼» ²»² µ±³«² µ ½ ±ó ³ ¼ ± ½ ³ ½ cam ws, zaprojektowano wadukty oraz uzupełnaj ½» ¼ -¹ò Ò ±¼½ ²µ«±¼ zła Czernewce do w zła Kowal znajduje s µ µ ² ½»»¼ µ»º» îð ó ëð ³» - ±¼ µ ¼» ¼² ¹³ ² ½ æ ß»µ ²¼ - Õ«µ ø³» ½± ± Õ«½»µô ß»µó ²¼ - Õ«µ ô Ó ½ ² ô É ¹ ²»½ ø³» ½± ± µ± ± ô Ô«¾ ²» ø³» ½± ± Ë ±²»ô Þ±¼ ô Þ» Kujawsk (Pkutkowo), Włocławek (Nowa We ô Ý ±½» øý» ²» ½» ò Ü» ³» ½± ± c poło ±²» ¾» ±»¼² ³»¼» «± ¼ ± ¼ ««¼ ± ó µ ò Í to: Cechocnek, poło ±² ±¾ «zła Odolon oraz Wenec Zdrój poło ±² ±³ ¼ złem Brzeze w złem Pkutkowo. Uzdrowska te funkcjonuj ± ½ «± ¼» ±²»»º îè

30 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego «¼ ± µ±»ò ß«± ¼ ²» ½ ±¼ ¾» ±»¼² µ±»»º ³ «¼ ± µ± ³ ô» ¼µ«É» ½ Ƽ ± ¾»¹ ² µ»º œýœ ±³ ¼ µ³ ïçðôí ïçíôð ò ²»» µ±²º µ º«²µ½ ±² ²±ó»»²² ± ±¼± ²»¾»¹»³ «± ¼» «½» ±¼ œõ«½»µœò Ë ce to (km 166 trasy) jest głównym ródłem zaopatrzena w wod ² ³ ß»µ ²¼ - Õ«µ ô ±² ¼ ± ²±»¼²±» ródeł zaopatrzena w wod ³ «¼ ± µ Ý»½ ±½ ²»µò Ð ²± ² «± ¼ ßïô ± ± ¼ ±² ± ½ ±¼²» ±²» ¼ ±¹ µ ±» ² ïô ¾ ¼»»½ ±¼ na długo c około 1,4 km (km 165,5 ) ïêêôç»»º ±½ ±²² «½ ±¼ œõ«ó ½»µŒô ±µ» ±² ¼»½ Wojewody Włocławskego nr decyzj O ò òêîïðóìñçíóçëñ Õ«½»µŒò Ë»ó ²»»»º ² pło zgodne z art obow «½»¹± - ½ Рɱ¼²»¹± øë ¼² îìòïðòïçéì Š Ü òëòïçéìòíèòîíð ò É µ»» ±µ ½ ¼ -¹ «¾ ½ ² ½ ½ ò Ü»½ ¼± «ó ½ ±µ ½ ¼ -¹ «¾ ½ ² ½»º ½ ±½ ±²² ½ «½ ±¼ œõ«½»µœ ½ ± ² «ó runku braku negatywnego oddzaływana nwestycj na ³²»»²» ¼ ²± ½ «¾ ½ ± ½ «³±ó ²» ±¼ ò É ¼ ñ ¼»½, Wojewoda Włocławsk wydał decyzj ± ±µ ½ «± ¼ ô «½»¾»¹ «± ¼ ßï - ²» ²»»²» ±¾ ³ ¼»½ ± «±»² º ±½ ±²² ½ ò Ò» ½ ± «³» ô» «²µ ± ±²» ±µ ½ ¼ ±¹ «¾ ½ ²» «±²» ¼»½ ± «±»² º ±½ ±²² ½ ø ±¼ ²» ±» ô ± -¾ «±³ ½ ² ± «±³ ½ ²»»²» ±²» ¼± ¼»½ ± ² «±µ ½ «± ¼ ò Ѿ± «½ ±¼ îððï ±µ«ë ± ±¼²» øü òëòîððïòïïëòï229) zmenła w art. 52 co ¼± µ±³»»²½ ô ± ¹ ² ¼ ½ ¼»½ o ustalenu stref ochronnych, którym stał s ¼»µ ± λ ±ó ²±»¹± Æ ¼«Ù± ±¼ µ ɱ¼²» ò ƹ±¼²» ±¾± «½ ³ µ»» µ µ ô ¼ó µ ½ ô µ - ½ ¼»µ ± ÎÆÙÉ ²» ¼ ¼»½ ±»º ½ ô ¼»½» ¼ ²»» ±» ±¼- ¹±¼²» ±»¼² ³ ²»³ ² ³ô ±¾± «½»ò Ì µ - ²» ²» ²»» ± ±¾»½² ² ² ±¾«¼»½ ò É ¼² «îìòðïòîððé ò ² ² ±»µ Ù³ ² É» µ» ß»µ ²¼ - Õ«µ ô Í ± ß»µ ²ó drowsk wydał decyzj ± ± ±»² «±¼²± ² ³ ¼ ±¾± «-¼ «½ ±¼ Õ«½»µô ± ² µ «²» ±µ ½ «¼² ±¾± «±¼ ò б¼ do wydana w/w decyzj były nast «½» ¼±µ«ó ³»² æ Ñ» ±¼²± ² ² ±¾- -¼ ±¼»³² ½ «½ ±¼ Õ«½»µô µ±² ²» ³¹ Þ±»² Płutnak mgr Krzysztofa Sobczy µ»¹±ô Ù¼ µô ¼» ² µ îððëô œü±µ«³»² ½ ¼ ±¹»± ±¹ ½ ² «½ -¼ ±¼»³² ½ «± - ½ ± ¼± ½ Œ ïçèî ò îç

31 Raport o oddzaływanu na ±¼± µ± ß«± ¼ ßï ² ±¼½ ²µ«zeł Czernewce granca województwa kujawskopomorskego/łódzkego Ü»½ ò ê ±¾± ² ± µ±¼ ½ ø ½ ¹³ ² ß»µ ²¼ - Õ«µ ¼± µ ¼ ó ½» ³ ²» ¼± íðòðçòîððé ò «¼² ± ²«³» ½ æïð¼ô ïì½ô ïé¾ô îèô ½ - ²» «¼² ±µ ±ó ²» ¾» ±»¼²» ¾ µ± ½ ¼ ±¹ µ ±» ² ïò É ½ ±¾»½²» ô ¹±¼²»»³ ò ï ½ ò Ü»½ ô ±¾- ±¼ ² ïîó ««¼² ± ²«³» ½ æ ïï½ îð½ î¼ ç½ ï½ îí½ îê é¾ ïç¾ îë îé îì ܱ¼ µ± ±»µ ± ± ²»» ½» «¼² ± ²«³»» ïð½ ø» ¼ ² ¼± µ ¼ ½ ò ¼² ñ «¼² Ò Û ÐÑÆÑÍÌßÖÛ É ÕÑÔ ÆÖ Æ ÐÎÑÖÛÕÌÑÉßÒ ßËÌÑÍÌÎßÜ ò Ö»¼ ² ³»»³»²»³ µ± ² ³ «± ¼ ± ±»» ±³» Ðóèô µ - ³ ½ ±»µ ««± ¼ ± ²»² ±»¾«¼± ² ø»²» ±² ò É ³ ¹ ± µ±² ² ¼±µ«³»² ½ ¹»±ó ±¹ ½ ²» ò ƹ±¼²» ²±» ½ «Ð ± ɱ¼²» ¼² ðíòðêòîððë øü òëòîððëòïíðòïðèé ô ¹±¼²» µ - pezometry zostały wykre ±²» «¼» ô ¼± µ - ½ ± » «ó ø ¼± ½ ½ ± ³ ò ç «ò î ò ï ò ¾å «µ ²» ± ±»² ±¼²± ²»¹± ² µ±ó ² ²»» ±³» «²»» ½ ³ ¹ ²»ò Ü»½ ± ² «±µ ½ «± ¼ ßï ¼ ²a w 1998 roku oparta została na ówczesnej ±µ ½ «¼² «½ «±¼ Õ«½»µò É ½ ±¾»½²» ô ± ¼ ² «± ±»² ±¼²± ²»¹± ¼»½ îððé ±µ«ô «¼²» «² ²» µ± ²» ïççè ±µ«ô ±¾»½² ³ ²»»½ ³ ² ³ô ²» ± ± µ± ±»µ ± ² «± ¼ A1. W 1997 r. został opracowany przez œù»±º µ ̱ «Íߌ ó œð ±»µ ½ ¹»± ±¹ ½ ² ½ ¼ ±»¾»µ±² «µ½ ±¾-»µ ± ½ ó ² ½ «½ ±¼ Õ«½»µ «¹ ¼²»²»³ ³± ± ½ ±¾± «±¼ «½ Ì ² Œ» ¼ ±²» Õ±³ ܱµ«³»² ½ Ø ¼ ± ±¹ ½ ²» Ó ²» ѽ ±² ±¼± µ ô Æ ±¾- Ò «² ½ Ô» ² ½ ò Æ µ»» ¼ ² ½ ± ½± ² «¾ ¼ został ogranczony decyzj л» Ë ó ¼«Ó» µ ² ½ α ± «Ó ² ÙÐóïóëíïóïð¾ñßó ñîðñîððïñûóõöýñëîï ¼² ðëòðçòîððï ò poprzez wył ½»²» ± ½± ² «½ ±¼ Ì yna; fakt ten ne znalazł jednak odzwercedlena» ½ ±»µ «¾ ¼ ¹»± ±¹ ½ ² ½ ² ¼»½» ¼ ½»»² ±»µ ò ɱ¾»½ ³ ² л ¹»± ±¹ ½ ² ³ «½»² îððï ò «Ð ± ±¼²» ½ ± ² ej Projekt uległ - ²»»¼ ²»² «±¼ ¹ ¼»³ º± ³ ² ³ ±¾»½²» ± ½ ²» ³±» ¾ µ± ² ¼± ¼ ½ ½ò Ѿ»½² ² º µ ½ ² «½ ±¼ µ - ²» ¼ ² ¼»½ ± ± ±»² «±¼²±ó ² ³ ² µ± ²» «½ ô µ «- ²» ² ²» µ «²± ± ½± ²»¹± - ½ ±ó»µ «½ ¹»± ±¹ ½ ² ½ ò Ö»¹±» ½ ½ ±¾»½²» ²» ² ¼ ½ «¼²»² ²»¹± ³» ± ½ ²»¹±ò É µ«± ³ô» «½ ±¼ Õ«½»µ ²» ±¼» ¼» ² «ó ce dzałana: ¹±¼²» ¼ ² ïççë ±µ«µ «²» ±¾± «½ ¼»½ b. Wojewody Włocławskego íð

PROJEKT WYKONAWCZY ᐧ卧 ę BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W PIŃCZOWIE ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ę ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᑇ呗 óᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 j p j ᐧ卧 GMINA PIŃCZÓW ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧

Bardziej szczegółowo

ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ÖÛÜÒÑÍÌÕÑÉÛ ÍÐÎßÉÑÆÜßÒ Û Ú ÒßÒÍÑÉÛ ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» º ² ² ±» ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò Í» ½ Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SA- PSr 2008. Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008

SA- PSr 2008. Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008 `` STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SA- PSr 2008 Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008 1. Raport audytora z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2.

Bardziej szczegółowo

Zawartość teczki. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Plan sytuacyjny. 4. Opis do planu sytuacyjnego. 5. Opis techniczny

Zawartość teczki. 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Plan sytuacyjny. 4. Opis do planu sytuacyjnego. 5. Opis techniczny PRZEDSIĘBIORSTWO Projektowo-Budowlano-Handlowe inż. bud. Ryszard Wyrybkowski 64-100 Leszno, ul. Szymanowskiego nr 30 tel. 065-529-64-90 P R O J E K T B U D O W L A N Y INWESTOR : GMINA KROBIA reprezentowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

Þ Á Ö Ø ØÙÖÝ ÓÑÔÙØ ÖÓÛÝ À Ö Ö ÔÖÓØÓ Ó Û Ð Ù ØÛ Ò ÔÖÓ Ù ÔÖÓ ØÓÛ Ò Û Ô Þ ÒÝ ÓÑÔÙØ ÖÓ¹ ÛÝ ÔÖÞÝ ØÓ Þ Ó Ò ÓÒ ÔÓ Û Ñ Ö ÔÖÓ Ø ØÖÙ ØÙÖ ÐÓ ÞÒ º Ç Ø Ø ÞÒ Þ Ý ÓÛ ÒÓ ÓÑÔÙØ ÖÓÛ Þ ÞÓÖ Ò ÞÓ¹ ÊÝ ÙÒ ½ Ï Ö ØÛÓÛ ØÖÙ ØÙÖ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo

Funkcja Tytuł, Imi i Nazwisko Specjalno Nr Uprawnie Podpis Data

Funkcja Tytuł, Imi i Nazwisko Specjalno Nr Uprawnie Podpis Data WYKONAWCA: FIRMA IN YNIERSKA GF MOSTY ul. D bowa 19 41-940 Piekary l. Zamierzenie budowlane: Przebudowa mostu drogowego nad rzek Czarna Przemsza w drodze powiatowej 4724 S ulica Bory w B dzinie Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

Badanie stanu prawnego nieruchomo ci fotowoltaiczne, audyt nieruchomo ci, due diligence nieruchomo ci.

Badanie stanu prawnego nieruchomo ci fotowoltaiczne, audyt nieruchomo ci, due diligence nieruchomo ci. Proces inwestycyjny w fotowoltaice PROGRAM Dzie I 9.30-10.00 10.00-11.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna Sło ce przynajmniej zawsze jest za darmo rodowisko prawne procesu inwestycyjnego w fotowoltaice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Uchwała o systemie o wiaty z dn. 7.09.1991 z pó niejszymi zmianami. 2. Statut Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu O Priorytetowa I Natura i kultura Cel szczegółowy 1 Wyja nienia szczegółowego celu 1 Wzrost atrakcyjno ci wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego (OP I, PI 6.c) ) Programu Współpracy ustalono nast

Bardziej szczegółowo

Þ Á Í Ù ÞÓÖ ÒØÓÛ Ò ÔÓ Þ Ò ÓÛÓ Ù Ù ÞÔÓ Þ Ò ÓÛ Ï Ö ØÛÝ ÑÓ Ó ÖÓÛ Û Ö ØÛÓÑ Ð ÝÑ Ó Ò ÔÓÞ ÓÑ ÛÝ Ù Ù ÞÔÓ Þ Ò ÓÛ Ù Ù ÛÝÑ ÔÓ Þ Ò º Ï Ù Ù ÓÛÝ ÞÓÖ ÒØÓÛ ÒÝ ÔÓ Þ Ò ÓÛÓ Ù ÝØ ÓÛÒ Ù Ù Ò Ô ÖÛ Ù Ø Ð ÔÓ Þ Ò ÔÓØ Ñ ÔÓ Þ Ò

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO rok zało enia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ul. Jagiello ska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail: sekretariat@miastoprojekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r.

Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r. URZ D SKARBOWY W TRZEBNICY ul.prusicka 2, 55-100 Trzebnica Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r. I. Kogo dotyczy : Osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z cał Europ. Gmin zamieszkuje około 30,0 tys. mieszka

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO ARTYKUŁU UWAGA: ZŁY ROEFS ZAMIESZCZONEGO NA BLOGU JEGUDIEL.PL (DATA AKTUALIZACJI MATERIAŁÓW: 31.05.2012)

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO ARTYKUŁU UWAGA: ZŁY ROEFS ZAMIESZCZONEGO NA BLOGU JEGUDIEL.PL (DATA AKTUALIZACJI MATERIAŁÓW: 31.05.2012) MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO ARTYKUŁU UWAGA: ZŁY ROEFS ZAMIESZCZONEGO NA BLOGU JEGUDIEL.PL (DATA AKTUALIZACJI MATERIAŁÓW: 31.05.2012) Poniżej znajdują się wydruki e-maili, na które powołujemy się ww. artykule.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie

U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie U S T AWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. AKTY ZMIENIAJĄCE do: Zakres i forma projektu Dz.U.2008.228.1513 str. 1 Dz.U.2008.201.1239 str. 6 Dz.U.2008.228.1513 ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy WERSJA DEMONSTRACYJNA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarz dzania Nieruchomo ciami ul. Ofiar

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. data wejścia w życie akt wprowadzający 2009.01.01 Dz.U.2008.201.1240 ROZPORZ DZENIE NOWE ROZPORZĄDZENIE obowiązujące od 01.01.2009 wg stanu na dzień 08.04.2009 MINISTRA ROZPORZ DZENIE INFRASTRUKTURY 1)

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku

Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku Z A R Z D Z E N I E Nr III/71/2013 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na okres od 01 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. ogólnego kosztu wiadcze przyznawanych przez

Bardziej szczegółowo

"'$" '%(& #!"% "# "&' !( 1 9 93: "!( !( % =3> %- % *# >93:;; % 2 @8 :?; @7 88 & @8 :?; @7 9@ $ 6! % 2

'$ '%(& #!% # &' !( 1 9 93: !( !( % =3> %- % *# >93:;; % 2 @8 :?; @7 88 & @8 :?; @7 9@ $ 6! % 2 "" %& #!"% "# "&! 1 9!%" " % 93: / #!! %. % "!! % * < =3> %- % *# % + *!) % 2 % 8@ >93:;; % 2 @8 :?; @7 88 & @8 :?; @7 9@ 6! % 2 +!* %!* 8 %!. :7!% + )# % -#!#!!" %"! % "! % " -%! % + % 2 8:177 4 8?177

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Pozna, maj 2014 Dlaczego? Eutrofizacja Jak? KPO K Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Finansowanie 2014-2020 Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody sk adnikami od ywczymi, szczególnie zwi

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Nr EAS-030901

S P R A W O Z D A N I E Nr EAS-030901 S P R A W O Z D A N I E Nr Z POMIARÓW KONTROLNYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ZAKRESIE 0,1 MHZ - 38 GHZ WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY RODOWISKA Obiekt badany: STACJA RADIOLINII NETIA S.A. Nazwa lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Wariantowanie w planowaniu realizacji przedsięwzi A1, S1 i S5

Wariantowanie w planowaniu realizacji przedsięwzi A1, S1 i S5 Generalna Dyrekcja Dróg g Krajowych i Autostrad Wariantowanie w planowaniu realizacji przedsięwzi wzięcia na przykładach dróg: A1, S1 i S5 Warszawa, 14.12.2009 r. W W przypadku człowieka tylko jego sen

Bardziej szczegółowo

Przykład planowania rozwoju energetyki wiatrowej w gminie. powiat Suwalski - projekt SIWERM

Przykład planowania rozwoju energetyki wiatrowej w gminie. powiat Suwalski - projekt SIWERM Przykład planowania rozwoju energetyki wiatrowej w gminie powiat Suwalski - projekt SIWERM Tomasz Kapała EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Pozna - POLEKO 2004 SIWERM ogólnie Projekt SIWERM jest to

Bardziej szczegółowo

STAI. Chorzy Zdrowi Test t-studenta M SD M SD t p L-S 6,48 2,04 5,44 1,83 2,30 0,05 L-C 6,14 1,77 4,74 1,94 3,29 0,002

STAI. Chorzy Zdrowi Test t-studenta M SD M SD t p L-S 6,48 2,04 5,44 1,83 2,30 0,05 L-C 6,14 1,77 4,74 1,94 3,29 0,002 5678797:;7?@A:797BCDE@FG687HB7J@K;7LM=;7:KN8OP7>Q!"#$%&'()*%&+, 2 "$-(.%/ %4)+(,(&0%)( %, &),1()23#4#&%4* RSTUVWXTYSZY[Y\T]^_`aYTUXYYbcdefgZY[YV zowwpytq{ahx guvd[}uxp[_`atpjyutztuhv^\hdvshdefgzy[yv

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 50 3195 Poz. 256 256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku. uchwala si, co nast puje:

Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku. uchwala si, co nast puje: Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie powołania miejskiej instytucji kultury pod nazw Gda sk 2016 oraz nadania statutu stanowi cego zał cznik do niniejszej Uchwały

Bardziej szczegółowo

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő»

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő» ±şň Ľ żľň ň ߼żł Ü ľ ± µ łą ň Óż ż ż Đż Ľ ň Üżł ż Ý» ż ± Mikołaj Wróblewski Wydział Informatyki Ř«ľ» Í»Ľ б» µż б ż µż Óż Í ż» µ Őż»Ľ ż Í» ± ż ż» Í»ł- «ň Đ ± ± ± íô ęđóçęë б ż Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1 Imi i Nazwisko wnioskodawcy rodzica /opiekuna prawnego kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Nazwa i adres jednostki, do której sk adany jest wniosek (placówki pierwszego wyboru)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWIA PROJEKTOWA BRAŻY ISTALACYJEJ AGECJA BUDOWLAO-HADLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 IP 622-010-09-88 REGO 59-3-611-25245 PKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone

Ograniczanie zmian klimatycznych. Ochrona. Poprawa lokalnej jakości powietrza. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu poprzez. Ochrona i zrównoważone Załącznk nr Tabela. Identyfkacja celów ochrony środowska ustanowonych na szczeblu mędzynarodowym, wspólnotowym krajowym stotnych z punktu wdzena realzacj projektu Regonalnego Programu Operacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Z A R Z D Z E N I E Nr III/78/2014. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 31 stycznia 2014 roku

Z A R Z D Z E N I E Nr III/78/2014. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 31 stycznia 2014 roku Z A R Z D Z E N I E Nr III/78/2014 Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia na okres od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. ogólnego kosztu wiadcze przyznawanych przez

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej Karola Miarki 11/, 43-300 Bielsko-Bia a Tel. 33

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012 r. Projekt z dnia 5 kwietnia 2012 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegaj cych si o uprawnienia do kierowania pojazdami,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..... 2007 r. projekt w sprawie wysoko ci dop at do sk adek z tytu u ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz t gospodarskich w 2008 r. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółow kalkulacj kosztów, o których mowa w 1, zawieraj zał czniki Nr 1 3 do niniejszego zarz dzenia.

2. Szczegółow kalkulacj kosztów, o których mowa w 1, zawieraj zał czniki Nr 1 3 do niniejszego zarz dzenia. Zarz dzenie Nr III/607/2013 Prezydenta Miasta z dnia 16 pa dziernika 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na okres od 1 pa dziernika 2013r. do 31 grudnia 2013r. kosztów usług wiadczonych przez rodowiskowy

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 13.1.8 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDETU MIASTA

PROJEKT BUDETU MIASTA PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok..... 11 Tabela Nr 2 - Dochody bud

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Sprzeda konsumencka ZAKUPY W SKLEPIE

Sprzeda konsumencka ZAKUPY W SKLEPIE ZAKUPY W SKLEPIE Sprzeda konsumencka Wci najwi cej zakupów dokonujemy w ramach sprzeda y konsumenckiej - dokonuj c zakupu w zwykłym sklepie, dla własnych potrzeb, w celu niezwi zanym z działalno ci zawodow

Bardziej szczegółowo

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szko a Kaskaderów Filmowych, realizowany

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI KOLEJOWEJ. Monitoring wizyjny w sieciach IP

LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI KOLEJOWEJ. Monitoring wizyjny w sieciach IP ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI KOLEJOWEJ Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Monitoring

Bardziej szczegółowo

Temat: System ochrony pracy w Polsce

Temat: System ochrony pracy w Polsce Temat: System ochrony pracy w Polsce System ochrony pracy przejawia si w ró nych formach organizacyjnych pa stwa. W zale no ci od zamo no ci pa stwa mo e by bardziej lub mniej rozwini ty. Mówi c o systemie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) Zał cznik nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE OBCI E UKŁADÓW KORBOWYCH W RÓ NYCH TYPACH SILNIKÓW TŁOKOWYCH

PORÓWNANIE OBCI E UKŁADÓW KORBOWYCH W RÓ NYCH TYPACH SILNIKÓW TŁOKOWYCH W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo-

dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo- ródła energii dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo- cz), kolektory słoneczne i fotoogniwa (AR Kraków, P Zakłady Mechaniczne Tarnów), energetyka geotermalna i pompy ciepła (PAN Kraków, Polska aków,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dziennik Ustaw Nr 238 16199 Poz. 1581 1581 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz ce bezpiecze stwa i

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK LUBUSKI Tom 30, część 2

ROCZNIK LUBUSKI Tom 30, część 2 ROCZNIK LUBUSKI LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ROCZNIK LUBUSKI Tom 30, część 2 RÓŻNORODNOŚĆ KAPITAŁÓW W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ Z DOROBKU ZIELONOGÓRSKIEGO ŚRODOWISKA SOCJOLOGICZNEGO Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nadzorze makroostro no ciowym nad systemem finansowym i zarz dzaniu. kryzysowym w systemie finansowym.

U S T AWA. z dnia. o nadzorze makroostro no ciowym nad systemem finansowym i zarz dzaniu. kryzysowym w systemie finansowym. U S T AWA Projekt z dnia o nadzorze makroostro no ciowym nad systemem finansowym i zarz dzaniu 1), 2) kryzysowym w systemie finansowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Nadzór makroostro no ciowy obejmuje

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU MAŁGORZATA ZAJDEL, MAŁGORZATA MICHALCEWICZ, CEZARY GRAUL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZ DOWYCH O RODKÓW POMOCY SPO ECZNEJ FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZ DOWYCH O RODKÓW POMOCY SPO ECZNEJ FORUM STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZ DOWYCH O RODKÓW POMOCY SPO ECZNEJ FORUM ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Samorz dowych O rodków Pomocy Spo ecznej FORUM, zwane

Bardziej szczegółowo

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych.

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych. 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale 010-3 Urz. tech. i maszyny 010-4 010-5 011 rodki trwa e w budowie rodki

Bardziej szczegółowo

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 I. W Wydziale Turystyki i Zdrowia nabór kandydatów odbywa si b dzie na nast puj ce kierunki, poziomy

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA W RODZINIE

PRAWA DZIECKA W RODZINIE PRAWA DZIECKA W RODZINIE W 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwali o jednomy lnie Konwencj o Prawach Dziecka. Polska ratyfikowa a j w 1991r. Podpisuj c Konwencj prezydent z o y stosowne

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo