UMOWA na prace geodezyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA na prace geodezyjne"

Transkrypt

1 UMOWA na prace geodezyjne ZG /14 Załącznik nr 8 do SIWZ (wzór umowy) Umowa zostaje zawarta w dniu... roku, w Zwierzyńcu, pomiędzy Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Zwierzyniec ul. Zamojska 6, Zwierzyniec, NIP , REGON zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Nadleśniczego.... a firmą.... NIP., REGON., zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, którą reprezentuje... Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Prawa zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym. 1. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, usługi geodezyjne polegające na wznowieniu lub ustaleniu granic 139 działek leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwierzyniec. 2. Przedmiot umowy w szczególności obejmuje: 1) wznowienie lub ustalenie granic dla 139 szt. działek ewidencyjnych; 2) trwałą stabilizację ok graniczników w terenie; stabilizacja polega na wkopaniu trwałych znaków granicznych (słupków granicznych betonowych, granitowych lub równoważnych) o wymiarach w głowicy min. 10x10 cm i długości min. 60 cm w następujący sposób: a) słupki graniczne należy wkopać tak, aby tworzyły kopiec (o wys. min. 20 cm) i wystawały ok. 5 cm nad jego poziom, b) pod każdym słupkiem należy zakopać dodatkowo butelkę lub inny przedmiot umożliwiający zlokalizowanie punktu granicznego na wypadek zniszczenia lub kradzieży słupka, c) gdy wznawiany znak graniczny znajduje się na drodze leśnej należy stabilizować go równo z płaszczyzną terenu, d) w trudnym terenie, po akceptacji Zamawiającego, dopuszczalna jest jednopoziomowa stabilizacja znakami typu PLASTMARK lub równoważnymi, bez kopców; 3) oznaczenie przebiegu granic w następujący sposób: a) oznakowanie trwałą farbą koloru pomarańczowego drzew rosnących przy granicy, na gruncie w zarządzie Zamawiającego, b) w wypadku drzew rosnących na granicy Wykonawca oznakuje farbą przebieg granicy na pobocznicy drzewa, c) w wypadku gatunków drzew o grubej korze (np. sosna, modrzew, dąb) znaki farbą należy umieścić po wcześniejszym wykonaniu płytkich zaciosów np. ośnikiem; 4) przekazanie Zamawiającemu: współrzędnych geodezyjnych punktów granicznych w układzie 1992 (plik shp, ewmapa) oraz po jednym egzemplarzu ze sporządzonych operatów technicznych, posiadających potwierdzenie przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego; - 1 -

2 5) sporządzenie wniosków do starostw powiatowych o wprowadzenie zmian powierzchni w operatach ewidencji dla działek, gdzie przyjęto współrzędne punktów granicznych z bezpośredniego pomiaru w terenie. 3. W wypadku, gdy z powodu przesłaniających drzew lub krzewów nie będzie możliwe oznaczenie przebiegu granic do obowiązków Wykonawcy należy również ewentualna wycinka przeszkadzających drzew i krzewów na gruncie w zarządzie Zamawiającego (przecięcie wizur po podpisaniu protokołów granicznych przez wszystkie obecne strony). Wycinki drzew mogą dokonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W razie wycinki drzew należy powiadomić miejscowego leśniczego w celu zabezpieczenia i zagospodarowania wyciętych drzew. 4. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany przez Strony. 2. Termin realizacji 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2014 r. 2. Termin realizacji może ulec przesunięciu, o niezbędny okres, w razie wystąpienia sił wyższych, niezależnych od Wykonawcy, których w zwykłych warunkach nie dało się przewidzieć i które uzna Zamawiający. W tym wypadku nie stosuje się kar umownych. 3. Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe 1. Wartość zamówienia Strony ustalają na cenę.. zł brutto (słownie.. zł), równą cenie przedstawionej w ofercie. Kwota 23% podatku VAT wynosi.. zł; wartość wynagrodzenia netto wynosi. zł (dalej wynagrodzenie umowne ). 2. Wynagrodzenie umowne wynika z iloczynu działek wyszczególnionych w wykazie oraz zaoferowanej ceny jednostkowej w kwocie... zł netto. 3. Zaoferowana cena jednostkowa została skalkulowana w oparciu o rachunek ekonomiczny Wykonawcy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w odniesieniu do poszczególnej działki. Nieoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny jednostkowej, określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 4. Strony przyjmują zasadę, że cena jednostkowa netto pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy, a należny podatek VAT naliczany będzie do ceny netto, zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), to od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym wznowienie lub ustalenie granic musi zostać przeprowadzone dla minimum 22 działek leśnych. Odbiór prac będzie następował sukcesywnie do siódmego dnia każdego miesiąca (dla działek, na których przeprowadzono prace geodezyjne w miesiącu poprzednim). Odstępstwa od tej reguły (min. 22 działek) możliwe są jedynie na pisemny wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego. Sytuacja ta nie dotyczy ostatniego, końcowego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Płatność za wykonane prace zostanie zrealizowana w dwóch transzach. Pierwsza transza zostanie uregulowana po wykonaniu połowy przedmiotu zamówienia, tj. po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego kompletnych operatów technicznych z prac geodezyjnych, przyjętych - 2 -

3 do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Druga część płatności zostanie uregulowana po całkowitym zakończeniu prac geodezyjnych. 3. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi na podstawie faktur (przelewem z 14-dniowym terminem płatności), wystawionych przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze robót przez Zamawiającego. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie służące pokryciu ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w formie... w wysokości 5% wartości umowy (brutto), co stanowi kwotę. zł (słownie. zł). 2. Zabezpieczenie stanie się wymagalne w razie niewywiązywania się z postanowień umowy po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownym, jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. 3. Całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 6. Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenie działalności 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna i materialna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych w związku z wykonywaniem usług objętych przedmiotem zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia prowadzonej działalności w zakresie usług, będących przedmiotem umowy, na kwotę, co najmniej, zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na co przedstawił Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej, obejmującej cały okres wykonywania umowy (polisę należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy). 7. Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2) za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto; 3) za niezachowanie miesięcznego, minimalnego limitu zadań do wykonania (22 szt. działek), o którym mowa w 4 ust. 1, w kwocie 100 zł (sto złotych) za każdą działkę w stosunku do której nastąpiło opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługujących Wykonawcy. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy, z winy Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji opisanej w 8 ust Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych. 6. Do podstawy naliczania kar umownych nie nalicza się podatku VAT

4 8. Odstąpienie od umowy 1. Odstąpienie od umowy może nastąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zakończył je w terminie Zamawiający może, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeszcze przed planowym terminem ukończenia prac objętych umową (art. 635 Kc.). 3. Jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy albo nie kontynuuje ich Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonania lub podjęcia zaprzestanych prac, wyznaczając odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu. 4. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. 9. Obowiązek gwarancyjny 1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na usługi będące przedmiotem umowy; okres gwarancji liczony jest od dnia protokolarnego odbioru poszczególnych etapów robót. 2. Jeżeli zostały stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego. 3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, w terminie 7 dni, o: 1) zmianie siedziby lub nazwy (firmy) Wykonawcy; 2) wszczęciu postępowania upadłościowego; 3) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca; 4) zawieszeniu działalności Wykonawcy; 5) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę. 5. Powyższe ustalenia nie naruszają instytucji rękojmi za wady, jaka przysługuje Zamawiającemu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 10. Postanowienia końcowe 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub w części spowodowane zdarzeniem o charakterze siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogą być przez strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności przez nich niezależne. 2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw, roszczeń, wierzytelności lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 3. W razie korzystania w realizacji zamówienia z podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec podwykonawców, natomiast Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami

5 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 3. Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozwiązane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji. Jeżeli negocjacje te zakończą się niepowodzeniem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonywania usługi. 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Strony. Wykaz działek w załączeniu ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA