Kwestia granicy we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwestia granicy we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich"

Transkrypt

1 Kwestia granicy we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich 35 Docent dr Bohdan Hud Instytut Integracji Europejskiej Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki we Lwowie Kwestia granicy we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich Granica, według definicji Wikipedii, to wirtualna płaszczyzna sieczna w stosunku do powierzchni ziemi, rozdzielająca takŝe przestrzeń powietrzną, wody i zasoby wewnątrz ziemi, odgrywa bardzo waŝną rolę w Ŝyciu państw oraz narodów. Urzeczywistnieniem owej płaszczyzny jest tzw. linia graniczna, czyli miejsce przecięcia granicy państwowej z powierzchnią ziemi. Na zachodzie Europy w większości wypadków, na przykład na granicy między Włochami a Szwajcarią lub Francją a Belgią, linia graniczna od dawna jest prawie niezauwaŝalna. Jedynym przypomnieniem o niej są tu wkopane na znacznej odległości jeden od drugiego kamienie graniczne [zob. (http://pl.wikipedia...)], a samochody przejeŝdŝają przejścia graniczne prawie nie zwalniając. Inną sytuację obserwujemy na granicach państw Europy Środkowo- -Wschodniej, przede wszystkim tych, które w czasach zimnej wojny rozdzielały dwa wrogie sobie obozy komunistyczny i liberalno-demokratyczny. Jednak nie tylko. W tym okresie wyraźne podziały graniczne istniały takŝe w ramach samego obozu komunistycznego. Wymowny jest fakt, iŝ na granicy Polski z Republiką Federalną Niemiec posterunki straŝy granicznej były rozmieszczone bardzo szczelnie, w odległości km jeden od drugiego. Tak było równieŝ na granicy między PRL i NRD, a takŝe na granicy Związku Radzieckiego z Polską Ludową. Od destrukcyjnych wpływów bratniej PRL obywatele ZSRR, w tym Ukrainy Radzieckiej, byli zabezpieczeni płotem z drutu kolczastego o wysokości 2,5 m, podłączonym do prądu wysokiego napięcia. Do tego dochodziło pięć pasów przeoranej ziemi. Jedynym przejściem granicznym, przez które z terenów ZSRR moŝna było dostać się do PRL i odwrotnie, było przejście w Medyce [zob. Rozszyrennia, 2004, s. 219]. Po jesieni ludów w Europie Środkowej oraz po rozpadzie Związku Radzieckiego sytuacja na granicach państw byłego Układu Warszawskiego i RWPG uległa zasadniczym zmianom. Dotyczyło to przede wszystkim byłej zachodniej granicy ZSRR. Jednolita granica państwowa przestała tu istnieć, więc od grudnia 1991 r. Polska zaczęła budować nowe granice na wschodzie z czterema nowo powstałymi państwami Ukrainą, Białorusią, Litwą oraz Federacją Rosyjską. NajdłuŜsza z nich (ok. 535 km lub 15,2% łącznej długości wszystkich granic Polski) [(http://www.stat...)] i najwaŝniejsza to granica polsko- -ukraińska. Charakter tej granicy został wyznaczony Traktatem między Rzecz-

2 36 Bohdan Hud pospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, podpisanym 18 maja 1992 r. w Warszawie przez prezydentów Ukrainy i Polski. W art. 2 Traktatu podkreślano m.in., Ŝe obie strony uwaŝają istniejącą i wytyczoną w terenie granicę byłą granicę polsko-radziecką za nienaruszalną i jednocześnie potwierdzają, Ŝe nie mają wobec siebie Ŝadnych roszczeń terytorialnych oraz nie będą ich wysuwać w przyszłości [Gill, Gill 1994, s. 24] 1. W tym dniu została takŝe podpisana umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, w której wyznaczono podstawowe zasady ruchu granicznego między Ukrainą a Polską oraz przejścia graniczne kolejowe i drogowe [zob. Monitor, 2003; (http://bap...)]. W ten sposób sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej zmieniła się na lepsze. Była to granica otwarta z ruchem bezwizowym. Do przekroczenia jej potrzebny był jedynie paszport zagraniczny. Nieco później strona polska wprowadziła dla zwiedzających Polskę Ukraińców tzw. voucher, który moŝna było nabyć w kaŝdej zachodnioukraińskiej firmie turystycznej. Zostały zbudowane nowe drogowe przejścia graniczne (obecnie mamy ich sześć) [zob. (http://przejscia )] z całodobowym ruchem samochodów osobowych i cięŝarówek oraz dość luźną kontrolą paszportową i celną. Taki stan rzeczy sprzyjał wielokrotnemu zwiększeniu się ruchu na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Ten fakt sprzyjał teŝ gwałtownemu wzrostowi handlu transgranicznego. Według obliczeń ekonomistów ukraińskich zyski Polski z handlu transgranicznego ze wschodnimi sąsiadami, w tym z Ukrainą, w drugiej połowie lat 90. XX wieku wyniosły około 6 9 mld USD rocznie [Pazizina, Stepczuk, Faryna 2001, s. 70]. Ukraińscy handlarze walizkowi kaŝdego roku inwestowali w polską gospodarkę przede wszystkim w województwach wschodnich przeciętnie 2,5 3 mld USD 2. Dzięki temu powstały tu setki małych i średnich przedsiębiorstw produkujących Ŝywność, meble, odzieŝ i inne wyroby dla Ukrainy, Białorusi, Rosji. Handel z Polską i późniejsza sprzedaŝ na miejscowych rynkach artykułów spoŝywczych wyprodukowanych w Polsce dawały zatrudnienie równieŝ setkom tysięcy mieszkańców Ukrainy, przewaŝnie z obwodów zachodnich, co łagodziło napięcia socjalne wywołane procesami transformacji ustrojowej. Otwarcie granic środkowo- oraz wschodnioeuropejskich po pewnym czasie ujawniło jednak swoją ujemną stronę. W duŝym stopniu zwiększył się przemyt alkoholu i papierosów, narkotyków i broni, takŝe handel Ŝywym towarem, nielegalna migracja, a działalność mafii rosyjsko-ukraińsko- 1 Podobne traktaty Polska zawarła ze wszystkimi swoimi wschodnimi sąsiadami [zob. Surmacz 2002, s. 145]. 2 Dane pochodzą z wypowiedzi Ambasadora Ukrainy w Polsce P. Sardaczuka, udzielonej na Polskich Spotkaniach Europejskich w Warszawie (maj 1998 r.).

3 Kwestia granicy we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich 37 -białoruskiej rozszerzyła się na obszary Europy Zachodniej. W następstwie tego Bruksela bardzo ostro zaŝądała od państw środkowoeuropejskich, zabiegających wówczas o przystąpienie do Unii Europejskiej, by uszczelniły swoje wschodnie granice i stopniowo wprowadzały wizy dla obywateli krajów obszaru postradzieckiego. W związku z tym Polska od roku 1998 wprowadziła bardziej ścisłą kontrolę graniczną dla obywateli Ukrainy, a z upływem czasu, pod naciskiem Brukseli była zmuszona wprowadzić wizy dla Ukraińców. Zrobiła to jednak jako ostatnia z grupy pierwszych ośmiu państw Europy Środkowej kandydujących do UE (1 maja 2004 r.) 3. Po zakończeniu procesu rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód 1 stycznia 2007 r. granica między Ukrainą a pozostałą Europą znowu stała się granicą o charakterze zamkniętym. Uszczelnienie granicy między Ukrainą a Polską z kolei spowodowało spadek aktywności handlarzy walizkowych i spadek obrotów handlu transgranicznego w rejonach przygranicznych. Ta zmiana miała skutki dodatnie i ujemne. Z jednej strony zmniejszenie ilości towarów polskiego pochodzenia na rynku ukraińskim przyczyniło się do wzrostu zapotrzebowania na produkcję miejscowych przedsiębiorstw. To znaczy doprowadziło do ich restrukturyzacji i rozwoju, tworzenia nowych miejsc pracy i stopniowego zmniejszenia bezrobocia po ukraińskiej stronie granicy. Dodatkowo zmniejszenie handlu walizkowego bez wątpienia sprzyjało wzrostowi handlu między obu państwami. JeŜeli w roku 1991 obroty handlowe między Ukrainą a Polską wynosiły jedynie 176 mln USD, to w roku 1994 stanowiły one 485,3 mln USD, a w latach ich roczna wartość przekroczyła poziom 1 mld USD [Cieślik 1992, s. 143; Surmacz 2002, s ; obliczenia własne; Zownisznia..., 2000, s. 74] 4. Z drugiej zaś strony wyrównanie cen na artykuły spoŝywcze w Polsce i krajach sąsiadujących, rozwój w tych ostatnich własnego przemysłu oraz wprowadzenie przez ich rządy kwot i ceł na polskie towary, a takŝe wprowadzenie wiz dla Rosjan i Białorusinów w 1998 r. doprowadziły do zmniejszenia przychodów polskich firm zorientowanych na rynek wschodni do 2 mld USD [zob. Pazizina, Stepczuk, Faryna 2001, s. 70]. W rezultacie upadło wiele nowo powstałych przedsiębiorstw w województwach wschodnich i co za tym idzie zwiększyła się skala bezrobocia. Najbardziej ucierpiały polskie przygraniczne miasta: Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Chełm, Białystok i inne, które na początku lat 90. ubiegłego 3 W lipcu 2003 r. między rządem RP a Ukrainą była podpisana umowa o zasadach ruchu wizowego. Zgodnie z załoŝeniami tej umowy od 15 listopada tego roku dla obywateli Ukrainy zostały wprowadzone obowiązkowe wizy pobytowe. Słowacja wprowadziła wizy dla Ukraińców w roku 2000; Bułgaria zrobiła to w roku 2002, Rumunia zaś w połowie lipca 2004 r. [zob. (http://www.exporter...)]. Ponadto, z wymienionych krajów, jedynie Polska wprowadziła dla swoich wschodnich sąsiadów bezpłatne wizy. 4 Obecnie obrót handlowy między Ukrainą a Polską znacznie przekroczył poziom 5 mld USD [zob. (http://www.stat...)].

4 38 Bohdan Hud wieku były prawdziwymi centrami handlu transgranicznego, otrzymując z tego znaczne dochody 5. MoŜna stwierdzić, Ŝe Ukraina i Polska w ciągu kilkunastu ostatnich lat dą- Ŝyły do stworzenia cywilizowanej granicy europejskiej, zabezpieczonej i naleŝycie chronionej. Jednocześnie obie strony pragnęły, aby na zachodniej granicy Ukrainy nie powstawały nowe bariery lub nowa linia podziału Europy, utrudniająca współpracę między sąsiednimi krajami. Zakładano, iŝ współpraca transgraniczna jest podstawą dla przezwycięŝenia asymetrii rozwoju gospodarczego i administracyjnego oraz stanu infrastruktury po obu stronach granicy [zob. Polityka..., 2001, s. 3] 6. W ramach realizacji zasad regionalnej polityki Unii Europejskiej Polska i Ukraina w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego stulecia instytucjonalizowały swoje stosunki transgraniczne tworząc euroregiony: Karpacki (załoŝony 14 lutego 1993 r.) i Bug (utworzony we wrześniu 1995 roku) [zob. Mikuła 2004, s. 252, 255]. Dzięki pozyskaniu środków Unii Europejskiej w ramach programów PHARE, CBS i TACIS oraz inicjatywy wspólnotowej INTERREG euroregiony sprzyjały rozbudowie infrastruktury na granicy polsko-ukraińskiej, rozwojowi gospodarczemu terenów przygranicznych, polepszeniu ochrony środowiska naturalnego i ułatwieniu kontaktów międzyludzkich, szerokiej wymianie doświadczeń pomiędzy stroną ukraińską a polską. Jednocześnie był to waŝny element zapobiegania marginalizacji wschodnich województw Polski i zachodnich obwodów Ukrainy 7. Od roku 1997 do roku 2001 ze środków PHARE i TACIS Polska i Ukraina otrzymały na rozbudowę swojej infrastruktury granicznej odpowiednio 87 i 42 mln euro. Znaczne kwoty z funduszy TACIS były teŝ kierowane na zakup sprzętu dla polskich 5 W roku 1998, po wprowadzeniu wiz dla Rosjan i Białorusinów i ogromnym spadku obrotów handlowych na rynkach białostockich doszło do blokowania przejść granicznych przez miejscowych kupców. 6 Jak podkreśla się w cytowanym dokumencie: polskie władze, zarówno rządowe, jak teŝ regionalne i lokalne władze samorządowe, upatrują w rozwoju kontaktów transgranicznych niezbędny element realizacji przezwycięŝania dzielącego charakteru granic, utrzymywania spójności kulturowej oraz rozwoju gospodarczego. Są one przekonane, Ŝe takŝe w kontekście rozszerzenia UE na wschód, współpraca transgraniczna i regionalna ma istotną rolę do odegrania w zapobieganiu powstawaniu wraŝenia nowego podziału kontynentu i są gotowe prowadzić aktywną politykę przeciwdziałania podziałowi [Polityka..., 2001, s. 12]. 7 E. Jantoń-Drozdowska pisze, Ŝe połoŝenie przygraniczne regionu nie musi być przyczyną jego marginalizacji. Podobną sytuację moŝna teŝ traktować jako przewagę konkurencyjną danego obszaru. Po pierwsze, status przygraniczny moŝe być waŝnym czynnikiem lokalizacji tych firm, które chcą wykorzystywać zasoby znajdujące się po drugiej stronie granicy. Po drugie, daje moŝliwość nawiązania współpracy gospodarczej ze społecznościami lokalnymi spoza granicy oraz z przestrzenią zagraniczną jako całością. Wykorzystanie zewnętrznych zasobów i rynków zbytu daje moŝliwości odejścia od tradycyjnego modelu centrum peryferia. Na tę szansę powinny w szczególności zwrócić uwagę miasta przygraniczne. Lokalizacja graniczna daje więc szansę na ekspansję zewnętrzną (poprzez wykorzystanie własnych moŝliwości oraz zasobów zaplecza) oraz wewnętrzną (dzięki wykorzystaniu współpracy transgranicznej) [zob. Jantoń-Drozdowska 2001, s. 149].

5 Kwestia granicy we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich 39 konsulatów na Ukrainie w celu ułatwienia procedury wydawania wiz dla Ukraińców 8. Mimo pewnych osiągnięć szybko ujawniły się ujemne strony euroregionów, przede wszystkim Euroregionu Karpackiego. Powstał on na terenach pięciu państw środkowoeuropejskich: Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii oraz Ukrainy. Jego obszar to ponad 160 tys. km 2 oraz 16 mln ludności. Ta ostatnia jest mocno zróŝnicowana pod względem etnicznym i językowym, co utrudnia ścisłą współpracę pomiędzy poszczególnymi regionami. Z tej przyczyny naukowcy twierdzą, Ŝe Euroregion Karpacki jest tworem sztucznym i w zasadzie konfliktogennym. Nic więc dziwnego, Ŝe ponad 10 lat jego istnienia nie przyniosło oczekiwanych rezultatów [Makieła, Fedan 2003, s. 162]. W porównaniu z Euroregionem Karpackim Euroregion Bug jest znacznie mniejszy: około 81 tys. km 2 i blisko 5 mln ludności. Jego aktywna część to województwo lubelskie, obwód wołyński oraz powiaty sokalski i Ŝółkiewski obwodu lwowskiego. Te tereny mają dość silne powiązania historyczne, mentalne, kulturowe oraz wspólne interesy gospodarcze; wspólne jest teŝ dąŝenie do rozwoju turystyki i ochrony środowiska naturalnego. To wszystko sprzyjało bardziej skutecznemu wykorzystaniu funduszy unijnych dla rozbudowy przejść granicznych pomiędzy Lubelszczyzną a Wołyniem (około 10 mln euro), stworzeniu programu ochrony rezerwatu Roztocze po obu stronach granicy, powstaniu licznych transgranicznych inicjatyw propagowania kultury ukraińskiej i polskiej 9. Reasumując naleŝy stwierdzić, Ŝe pomimo pewnych osiągnięć, obecna sytuacja na granicy ukraińsko-polskiej jest niestety daleka od normalnej. Związane jest to z niedorozwojem infrastruktury granicznej, przede wszystkim z niewystarczającą liczbą przejść samochodowych i pieszych. Na granicy polsko-słowackiej istnieje 15 przejść drogowych z całodobowym ruchem osobowym, na granicy polsko-czeskiej takich przejść jest 30, na granicy polsko- -niemieckiej jest ich 22, a na granicy Polski z Ukrainą jedynie 6 [zob. (http:// przejścia 5945)]. Rocznie przez nie przechodzi, a mówiąc dosłownie przepycha się, ogromna liczba ludzi i samochodów. Co gorsze, z kaŝdym rokiem, przy stałej liczbie przejść, wzrasta liczba przekroczeń granicy ukraińskopolskiej. W roku 2005 granicę ukraińsko-polską przekroczyło 17,8 mln osób, w 2006 r. juŝ 19,5 mln, a w pierwszym półroczu 2007 r. chętnych do odwiedzenia Polski lub Ukrainy było 9,8 mln osób, czyli o 6,4% więcej w porównaniu do odpowiedniego okresu 2006 r. [zob. (http://www.straz...)] 10. Według 8 Dane pochodzą z międzynarodowej konferencji naukowej Ukraińsko-polskie partnerstwo i rozwój regionalny w kontekście poszerzenia Unii Europejskiej. Wyzwania i perspektywy, Lwów, czerwca 2002 r. 9 TamŜe. 10 Por.: w 2006 r. polsko-słowacką granicę przekroczyło 18,7 mln osób, a granicę polsko- -czeską 44,6 mln.

6 40 Bohdan Hud danych państwowej słuŝby granicznej Ukrainy istniejące przejścia zostały zaprojektowane na około 8 tys. samochodów na dobę. Faktycznie w ciągu doby przejeŝdŝa przez nie około 13 tys. samochodów. Powoduje to ogromne kolejki i sprzyja korupcji wśród straŝy granicznej oraz celników po obu stronach 11. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są nie tylko niewykorzystane moŝliwości rozwoju przygranicznych regionów, ogromne straty moralne oraz materialne. PodwaŜa to jednocześnie moŝliwość wspólnego organizowania przez Ukrainę i Polskę w 2012 r. mistrzostw Europy w piłce noŝnej. Zakładano, Ŝe do 2012 r. na granicy ukraińsko-polskiej powstanie od sześciu do dziewięciu nowych przejść samochodowych oraz pieszych [zob. (http://www.nasz...); (http://www.mo ney...)]. Po zakończeniu EURO 2012 to nie tylko ułatwi i uprzyjemni procedurę przekroczenia naszej granicy, lecz stworzy nowe moŝliwości rozwoju współpracy transgranicznej między regionami przygranicznymi, rozwój turystyki i kontaktów kulturowych. W krótkim czasie ukraińsko-polska granica powinna stać się granicą, która nie dzieli a łączy nasze kraje i narody. Literatura Cieślik M. (1992), Stosunki polsko-ukraińskie, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. Gill W., Gill N. (1994), Stosunki Polski z Ukrainą w latach , Toruń Poznań. Jantoń-Drozdowska E. (2001), Współpraca transgraniczna w Europie [w:] Pamięć i zapomnienie w Europie przełomu wieków, red. Z. Drozdowicz, Poznań. Makieła Z., Fedan R. (2003), Probłemy aktywizaciji transkordonnoho spiwrobitnyctwa na polsko-ukrajinśkomu prykordonni [w:] Socialno-ekonomiczni doslidŝennia w perechidnyj period. Rehionalna polityka: doswid Jewropejśkoho Sojuzu ta joho adaptacija do umow Ukrajiny, wypusk 5 (XLIII), czastyna II, Lwów. Mikuła N. (2004), MiŜterytorialne ta transkordonne spiwrobitnyctwo, Lwów. Monitor Polski 2003, nr 37, poz Pazizina K.W., Stepczuk W.W., Faryna J. (2001), Polszcza na szlachu rynkowych peretworeń [w:] Jewropa Szczoricznyj ohlad. Zbirnyk statej, czastyna II, Ternopil. Polityka wschodnia Unii Europejskiej w perspektywie jej rozszerzenia o państwa Europy Środkowo-Wschodniej polski punkt widzenia, Rzeczpospolita Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, 11 czerwca 2001 r. 11 Z tego powodu nieznany autor materiału umieszczonego w Internecie nazwał polsko- -ukraińską granicę granicą absurdu. Pisze on: bałagan, zastraszanie i łapówki to polsko- -ukraińskie przejścia graniczne. śeby przedostać się na drugą stronę, trzeba uzbroić się w cierpliwość, gotówkę i być gotowym na bardzo wiele... [zob. (http://beskid...)]. Poza pewnym zagęszczaniem czarnej farby, te słowa w znacznym stopniu są zgodne z rzeczywistością.

7 Kwestia granicy we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich 41 Rozszyrennia Jewropejśkoho Sojuzu: wplyw na widnosyny Ukrajiny z centralnojewropejśkymy susidamy, Kijów Surmacz B. (2002), Współczesne stosunki polsko-ukraińskie, Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin. Ukraińsko-polskie partnerstwo i rozwój regionalny w kontekście poszerzenia Unii Europejskiej. Wyzwania i perspektywy, Międzynarodowa konferencja naukowa, Lwów, czerwca 2002 r. Zownisznia torhiwla &c2_1=& c3_1=5748&c4_1= czne;miedzy;polska;a;ukraina,216,0, html. Streszczenie W opracowaniu przeanalizowano współczesne uwarunkowania infrastrukturalne granicy ukraińsko-polskiej. Podkreślono problemy, które pojawiają się w związku z jej niedostatecznym rozwojem, a w szczególności wpływ tego czynnika na transgraniczną współpracę. Określono główne zadania dla poprawy sytuacji na granicy ukraińsko-polskiej w powiązaniu z przeprowadzaniem przez Ukrainę i Polskę EURO Summary Border Problems in Modern Ukrainian-Polish Relations The modern condition of infrastructure of Ukrainian-Polish border has been analysed. Problems which appear concerning its insufficient development and particularly the influence of this factor on trans-boundary cooperation are emphasised in the paper. The main tasks to amand the situation on Ukrainian-Polish border in connection with holding EURO 2012 by Ukraine and Poland are determined.

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego.

Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego. Projekt Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Lublin, 27 listopada 2013 r. Strategii Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą dr Maksym Ferenc Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą II Forum Gospodarcze Polska-Ukraina "Współpraca regionów - nowe wyzwania" Lublin 4-5 czerwca 2009 rok www.fkconsulting.biz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska. 11 grudnia 2015 r.

Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska. 11 grudnia 2015 r. Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska 11 grudnia 2015 r. Trendy społeczno-gospodarcze Czynniki wywierające wpływ na ruch turystyczny: Sytuacja polityczna na Ukrainie, Konflikt

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Programu Polska Białoruś Ukraina w kształtowaniu rozwoju obszarów transgranicznych

Znaczenie Programu Polska Białoruś Ukraina w kształtowaniu rozwoju obszarów transgranicznych Z A M O Ś Ć, 2 1 M A J A 2015 Znaczenie Programu Polska Białoruś Ukraina w kształtowaniu rozwoju obszarów transgranicznych B O G D A N K A W A Ł K O D Y R E K T O R DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ Plan

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011 Sojusz Lewicy Demokratycznej Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodgo i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011 pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety

Bardziej szczegółowo

Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą

Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą Piotr Kaźmierkiewicz 27 września 2010 Projekt Polskie doświadczenia w kontroli nielegalnej migracji lekcja dla Ukrainy w kontekście realizacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, wrzesień 215 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

białostocko-suwalskisuwalski

białostocko-suwalskisuwalski Współpraca transgraniczna realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Program Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, czerwiec 216 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 216 roku Ruch graniczny W I kwartale 216 r. szacunkowa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, czerwiec 215 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym prowadzone dotychczas

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym prowadzone dotychczas Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lutego 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Wyniki wstępne Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy polsko-ukraińskiej

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB

Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce Pieszczatka Etap III (granica polsko białoruska) powiat hajnowski RP obwód brzeski RB IPBU.02.02.01-20-002/09 Projekt IPBU.02.02.01-20-002/09

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug za 2014 rok W swojej dwudziestoletniej historii Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug wdrożyło szereg zamysłów i inicjatyw

Bardziej szczegółowo

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 Powiadomienia przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (2010/C

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I. RELACJA ZALEŻNOŚCI W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1.Pojęcie zależności 2. Historyczne i współczesne formy zależności 2.1. Okres przedwestfalski 2.2.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY PO ROKU 2000

PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY PO ROKU 2000 Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej Maria Soja, Andrzej Zborowski (red.) Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2011, s. 41 53 PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Egzamin (rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą ROZMOWA

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia strony polskiej Euroregionu pozwalają stwierdzić że:

Doświadczenia strony polskiej Euroregionu pozwalają stwierdzić że: ANALIZA AKTYWNOŚCI STRON KRAJOWYCH EUROREGIONU NIEMEN W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ (2006R.) Zarówno w Polsce, jak i w Rosji (Obwód Kaliningradzki FR) oraz na Litwie i Białorusi wiedza o burzliwych

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I Prezentacja Projektu Podobieństwa i dysproporcje pomiędzy miastami HRUBIESZÓW Siedziba powiatu

Bardziej szczegółowo

KONTROLA MIGRACYJNA W ASPEKCIE SPECYFIKI WSPÓLNEJ GRANICY ORAZ WZAJEMNYCH REALACJI POLSKA - UKRAINA

KONTROLA MIGRACYJNA W ASPEKCIE SPECYFIKI WSPÓLNEJ GRANICY ORAZ WZAJEMNYCH REALACJI POLSKA - UKRAINA Projekt Polskie doświadczenia w kontroli nielegalnej migracji lekcja dla Ukrainy w kontekście realizacji umowy o readmisji jest współfinansowany w ramach polskiej pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współpraca transgraniczna ze wschodnimi Kod

Bardziej szczegółowo

Współpraca Urzędu Statystycznego w Rzeszowie ze słowacką i ukraińską statystyką regionalną

Współpraca Urzędu Statystycznego w Rzeszowie ze słowacką i ukraińską statystyką regionalną URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Współpraca Urzędu Statystycznego w Rzeszowie ze słowacką i ukraińską statystyką regionalną Podkarpacie to najbardziej wysunięte na południowy-wschód województwo. Od wschodu

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

PRZEKLEŃSTWO GEOPOLITYKI EUGENIUSZ SMOLAR POLSKA ROSJA 2

PRZEKLEŃSTWO GEOPOLITYKI EUGENIUSZ SMOLAR POLSKA ROSJA 2 6 marca 2015 roku 1 PRZEKLEŃSTWO GEOPOLITYKI 2 PRZEKLEŃSTWO GEOPOLITYKI Tadeusz Konwicki: Polska leży w przeciągu Europy. Zachód Wschód Polacy, zwykli Polacy, to wiedzą Jest to ważny element pamięci rodzinnej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY NA WSCHODNIEJ GRANICY BS/69/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY NA WSCHODNIEJ GRANICY BS/69/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe:

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe: Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe: specjalność: Polityka regionalna opiekun: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz Europejska polityka regionalna

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZADU SSERB ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZADU SSERB ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZADU SSERB ZA ROK 2010 Rok 2010 charakteryzuje duża różnorodność wydarzeń organizowanych i nadzorowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, 22 maja 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski na tle Europy

Ludność Polski na tle Europy Ludność Polski na tle Europy Liczba mieszkańców Polski wynosiła w roku 2011 ok. 38,5 mln. Pod względem liczby mieszkańców Polska zajmuje 6 miejsce w Unii Europejskiej (8 miejsce w całej Europie). Według

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r.

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodgo i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety polskiej polityki wschodj:

Bardziej szczegółowo

Praktyka funkcjonowania Polskiej SłuŜby Celnej w kontekście tranzytu towarów pomiędzy Unią Europejską a krajami Unii Celnej

Praktyka funkcjonowania Polskiej SłuŜby Celnej w kontekście tranzytu towarów pomiędzy Unią Europejską a krajami Unii Celnej Praktyka funkcjonowania Polskiej SłuŜby Celnej pomiędzy Unią Europejską a krajami Unii Celnej Międzynarodowe Seminarium Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. Uzasadnienie ogólne Po upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej relacje Polski i Ukrainy weszły w nowy etap historyczny.

UZASADNIENIE I. Uzasadnienie ogólne Po upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej relacje Polski i Ukrainy weszły w nowy etap historyczny. UZASADNIENIE I. Uzasadnienie ogólne Po upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej relacje Polski i Ukrainy weszły w nowy etap historyczny. Nowa sytuacja stworzyła nowe możliwości działania i wymaga

Bardziej szczegółowo

ostatnie lata nie były najbardziej owocne. Ostatnio w relacjach obu państw dostrzega się nawet pewne obniżenie aktywności.

ostatnie lata nie były najbardziej owocne. Ostatnio w relacjach obu państw dostrzega się nawet pewne obniżenie aktywności. Polska i Ukraina dwa sąsiednie państwa europejskie, dwa narody słowiańskie, mające wspólne korzenie, kulturę, tradycje i ściśle powiązane losy. Historia tych państw jest niepodzielna, natomiast istniały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SĄSIEDZI POLSKI ABY URUCHOMIĆ PREZENTACJĘ PRZYCIŚNIJ F5 (PREZENTACJA SLAJDÓW AUTOMATYCZNA) AUTOR: mgr Danuta Rozmarynowska

PREZENTACJA SĄSIEDZI POLSKI ABY URUCHOMIĆ PREZENTACJĘ PRZYCIŚNIJ F5 (PREZENTACJA SLAJDÓW AUTOMATYCZNA) AUTOR: mgr Danuta Rozmarynowska PREZENTACJA SĄSIEDZI POLSKI ABY URUCHOMIĆ PREZENTACJĘ PRZYCIŚNIJ F5 (PREZENTACJA SLAJDÓW AUTOMATYCZNA) AUTOR: mgr Danuta Rozmarynowska SĄSIEDZI POLSKI Niemcy 1. Stolica: Berlin 2. Siedziba rządu: Berlin

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Pierwsze półrocze 2006r. przynosi w sektorze tekstylno-odzieŝowym wiele pozytywnych sygnałów w stosunku do jakŝe dramatycznego pierwszego półrocza zeszłego roku.

Bardziej szczegółowo

26 października 2016 r. Lublin Artura Grottgera 2 Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie PROGRAM. Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest

26 października 2016 r. Lublin Artura Grottgera 2 Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie PROGRAM. Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest 26 października 2016 r. Lublin Artura Grottgera 2 Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie PROGRAM Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest Lublin, 26 października 2016 r. 09:30-10:00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich:

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich: Protokół z XXVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej Szczecin, 29-30 września 2015 r. 1. Zalecenia -Współpraca przygraniczna - 1. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Polska Republika Słowacka 2007 2013 Znaczenie dla regionów doświadczenia Małopolski Kraków, 22 kwietnia 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Cele współpracy transgranicznej (Europejska

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

доброе утро! Ukraina (ukr. Україна) STRATEGIA POLSKIEJ WSPÓŁPRACY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ NA LATA 2012-2016

доброе утро! Ukraina (ukr. Україна) STRATEGIA POLSKIEJ WSPÓŁPRACY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ NA LATA 2012-2016 доброе утро! Sierpniowe wydanie biuletynu elektronicznego, przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, przybliża relacje i współpracę polsko-ukraińską. Ukraina, która nie

Bardziej szczegółowo

Po drugie, Umowa określa, że każdy wniosek wizowy powinien zostać rozpatrzony w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty jego przyjęcia wraz z wymagany-

Po drugie, Umowa określa, że każdy wniosek wizowy powinien zostać rozpatrzony w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty jego przyjęcia wraz z wymagany- Wprowadzenie Po niemalże roku negocjacji Wspólnota Europejska i Ukraina przyjęły projekt Umowy dotyczącej ułatwień wizowych. Projekt ten został parafowany podczas dziesiątego szczytu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rosja - 45% Włochy 27% Włochy 11%

Rosja - 45% Włochy 27% Włochy 11% 342 Dr Instytut Integracji Europejskiej Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki we Lwowie Migracja zarobkowa obywateli ukraińskich do państw Unii Europejskiej a kształtowanie społecznych preferencji

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Notatka informacyjna nr 1/2011 Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

38 SAMOCHODÓW MARKI ISUZU DLA FUNKCJONARIUSZY Z ZARZĄDU MSW NA UKRAINIE

38 SAMOCHODÓW MARKI ISUZU DLA FUNKCJONARIUSZY Z ZARZĄDU MSW NA UKRAINIE Strona znajduje się w archiwum. 38 SAMOCHODÓW MARKI ISUZU DLA FUNKCJONARIUSZY Z ZARZĄDU MSW NA UKRAINIE 38 samochodów marki Isuzu trafiło do mundurowych na Ukrainie. Pojazdy osobowo-terenowe Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

3. OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH, STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

3. OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH, STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI . OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH, STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.1 ISPA Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej został utworzony na wzór (przeznaczonego dla państw

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 POJĘCIE I ISTOTA GRANIC WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY SCHENGEN 1.1.Wprowadzenie 1.2.Podstawowe pojęcia związane z kształtowaniem się

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa grupa firm transportowo logistycznych

Międzynarodowa grupa firm transportowo logistycznych Międzynarodowa grupa firm transportowo logistycznych Biura grupy AsstrA Niemcy Magdeburg Włochy Bergamo Litwa Wilno Szwajcaria Firma została załoŝona w 1993 r. w Zurychu. Chiny Shenzhen Polska Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Efekty współpracy międzynarodowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kształceniu bezpiecznych zachowań Białystok, 6 grudnia 2011 r. Instytucje realizujące współpracę międzynarodową: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite

Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite STREFA SCHENGEN Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite zasady dotyczące: kontroli na granicach

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Terytorium współczesnej Ukrainy zamieszkały przez liczne grupy nieukraińców Radziecki spadek - to spadek niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski Ludność polska

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VII Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Andrzej Szpociński Recenzent: prof. dr hab. Jan Jacek Bruski Redaktor

Bardziej szczegółowo

OPEN DIALOG FOUNDATION. Dlaczego Ukraina traci rynki rosyjskie?

OPEN DIALOG FOUNDATION. Dlaczego Ukraina traci rynki rosyjskie? OPEN DIALOG FOUNDATION Open Dialog Foundation, 11a Szucha Avenue, office 21, 00-580 Warsaw, Poland Tel. + (48) 22 307 11 22 www.odfoundation.eu 2.07.2014 Wołodymyr Panczenko, Kristina Awramczenko Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

NA CZYM POLEGA PROBLEM?

NA CZYM POLEGA PROBLEM? NA CZYM POLEGA PROBLEM? 8 MLD ZŁROCZNIE tracąpolskie gminy, powiaty i województwa wskutek nieprzemyślanych decyzji legislacyjnych Inicjatywa obywatelska W obronie interesów samorządów, a co za tym idzie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Debata w Chrzanowie Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Poparcie społeczne

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: specjalność: Polityka regionalna opiekun: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

A 389895. Stosunki gospodarcze. Polska Rosja. w warunkach integracji z Uniq Europejską. praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bożyka

A 389895. Stosunki gospodarcze. Polska Rosja. w warunkach integracji z Uniq Europejską. praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bożyka A 389895 Stosunki gospodarcze Polska Rosja w warunkach integracji z Uniq Europejską praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bożyka SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Warszawa 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 Część

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 Leszek Mindur DROGOWEGO W POLSCE W LATACH 2003 2014 Streszczenie: W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU ROMAN CIEPIELA WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKEIGO MOSKWA 18-19 WRZEŚNIA 2009 odzyskanie KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU NAJISTOTNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

Test A: Obszar, ludność i urbanizacja w Europie i Polsce

Test A: Obszar, ludność i urbanizacja w Europie i Polsce Test A: Obszar, ludność i urbanizacja w Europie i Polsce Imię i nazwisko:... Data:..., klasa:... Poniższy test składa się z 11 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo