I. Praca za granicą a systemy zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Praca za granicą a systemy zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Czerwiec I. Praca za granicą a systemy zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej Pracownicy referatów świadczeń i rejestracji oraz zajmujący się zagadnieniami związanymi z zasiłkami po pracy za granicą Poszerzenie wiedzy z zakresu praw i obowiązków obywateli Unii przemieszczających się we Wspólnocie Europejskiej w zakresie zaliczania okresu pracy poza granicami kraju do uprawnień zasiłkowych w kraju i za granicą Sprawne poruszanie się po przepisach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia Prawnik, długoletni praktyk słuŝb zatrudnienia, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Termin: II. Fundusz Pracy - warsztaty w zakresie ewidencji księgowej przychodów i kosztów Pracownicy powiatowych urzędów pracy z Działów Finansowo- Księgowych Doskonalenie wiedzy z zakresu prawidłowej gospodarki finansowej w zakresie przychodów i kosztów Funduszu Pracy PrzybliŜenie zasad stosowania odpisów aktualizujących Przygotowanie ksiąg rachunkowych do comiesięcznego zestawienia obrotów i sald oraz sprawozdawczości Zwrócenie uwagi na najczęściej występujące trudności w ewidencji księgowej funduszu Pogłębienie wiedzy pracowników Działów Finansowo-Księgowych w zakresie ewidencji księgowej przychodów, kosztów i odpisów aktualizujących funduszu Usystematyzowanie księgowości pozabilansowej z uwzględnieniem wydatków strukturalnych Certyfikowani wykładowcy, wieloletni praktycy w zakresie finansów Termin: Zakopane Pensjonat Boruta

2 III. Coaching sprawdzoną metodą wydobywania potencjału klientów Pracownicy słuŝb zatrudnienia, mile widziani uczestnicy szkolenia pt. Jak aktywizować niezaktywizowanych Podniesienie wiedzy pracowników urzędów pracy z zakresu coachingu, jako formy wspomagania rozwoju osobistego i zawodowego Nabycie umiejętności stosowania narzędzi i metod wspomagających ich pracę z klientami Rozwinięcie umiejętności aktywizowania klientów urzędów pracy poprzez wykorzystania narzędzi i technik coachingowych Socjolog, certyfikowany trener i długoletni praktyk słuŝb zatrudnienia, International Coach ICC Termin: Zakopane OW Start IV. Szkolenie nowych doradców zawodowych Osoby zainteresowane doradztwem zawodowym oraz doradcy zawodowi nie mający doświadczenia w pracy z klientami Wykształcenie nowych doradców zawodowych Nabycie umiejętności prowadzenia rozmów doradczych oraz udzielania wsparcia w procesie doradztwa indywidualnego Poznanie róŝnych metod poradnictwa grupowego oraz ich dobór do potrzeb określonych grup klientów Pedagog, doradca zawodowy I stopnia Doradca zawodowy I stopnia Termin:

3 V. Instrumenty rynku pracy z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy publicznej Merytoryczni pracownicy PUP Nabycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu gospodarowania środkami FP przeznaczonymi na finansowanie instrumentów rynku pracy Prawidłowe zawieranie umów wspierających tworzenie miejsc pracy Certyfikowany trener i długoletni praktyk słuŝb zatrudnienia Termin: VI. Zasady realizacji nowego instrumentu rynku pracy - przygotowania zawodowego dorosłych Pracownicy zajmujący się obsługą instrumentów rynku pracy Poznanie i umiejętne zastosowanie w praktyce zasad organizacji przygotowania zawodowego dorosłych Wzrost kompetencji zawodowych w zakresie realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat przepisów regulujących zasady realizacji przygotowania zawodowego dorosłych Zdobędą wiedzę na temat konstruowania umów o organizację przygotowania zawodowego dorosłych Będą potrafili poprawnie realizować przygotowanie zawodowe dorosłych Będą umiejętnie naliczali świadczenia i refundacje naleŝne z tytułu organizacji przygotowania zawodowego dorosłych Zdobędą wiedzę na temat zasad współpracy z parterami społecznymi celem organizacji przygotowania zawodowego dorosłych Certyfikowani trenerzy i długoletni praktycy słuŝb zatrudnienia Termin:

4 VII. Rozwój zawodowy klientów publicznych słuŝb zatrudnienia standardy usług rynku pracy w zakresie doradztwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń Pracownicy urzędów pracy odpowiedzialni za realizację standardów usług, w szczególności nowo zatrudnieni pionów związanych z rozwojem zawodowym (stanowiska ds. poradnictwa i informacji zawodowej, zajęć aktywizacyjnych oraz ds. organizacji szkoleń) Przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu obowiązujących standardów usług rynku pracy Utrwalenie umiejętności w zakresie monitoringu i obliczania wskaźników efektywności realizowanych programów Zapoznanie z marketingowymi metodami działania w obszarze rozwoju zasobów ludzkich Wykształcenie i wzmocnienie kompetencji w zakresie kultury we wzajemnych relacjach pracownik-klient urzędu Nabycie (usystematyzowanie) wiedzy na temat obowiązujących standardów realizacji usług i dokumentowania pracy Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji standardów Nabycie wiedzy na temat marketingowych metod realizacji zadań w zakresie rozwoju zasobów ludzkich Wzrost profesjonalizmu pracowników w sferze obsługi klientów urzędu Licencjonowany doradca zawodowy, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, długoletni praktyk słuŝb zatrudnienia Termin: Zakopane OW Start VIII. Stań się twórczy i niebanalny Doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy Ćwiczenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów Uświadomienie sobie posiadanych zdolności twórczych Poznanie róŝnych wariantów rozwiązania tego samego problemu Odnajdowanie połączeń i kreatywnego myślenia w pracy Pedagog, doradca zawodowy I stopnia Psycholog Termin:

5 IX. Pion rejestracji, ewidencji i świadczeń zadania i odpowiedzialność Pracownicy powiatowych urzędów pracy zajmujący się rejestracją, ewidencją i przyznawaniem świadczeń Zwrócenie uwagi na znaczenie pracowników rejestracji, ewidencji i świadczeń w procesie obsługi klienta Zdobycie wiedzy w zakresie przygotowania dokumentacji na zajmowanym stanowisku pracy do audytu i kontroli Zdobycie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta Zdobyta wiedza pozwoli na dostrzeŝenie elementów ryzyka na stanowisku rejestracji, ewidencji i świadczeń Certyfikowany wykładowca (NLP) Certyfikowany trener i Audytor Wewnętrzny PIKW II Stopnia Termin: Zakopane Pensjonat Boruta X. Zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń nowe uregulowania prawne i organizacyjne Pracownicy powiatowych urzędów pracy zatrudnieni na stanowiskach obsługi formalnej, stanowiskach zajmujących się rejestracją, przyznawaniem i wypłatą świadczeń, postępowaniem dotyczącym zwrotu Zapoznanie uczestników z zasadami przypisywania do zwrotu nienaleŝnie przyznanych świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy Nabycie umiejętności stosowania nowych przepisów w praktyce Nabycie umiejętności prowadzenia postępowania administracyjnego prowadzącego do zwrotu nienaleŝnie pobranych świadczeń Umiejętność prawidłowego przygotowania decyzji administracyjnych orzekających zwrot Certyfikowani trenerzy i długoletni praktycy słuŝb zatrudnienia Termin:

6 XI. Pomysł na biznes jak prawidłowo ocenić zamierzenie gospodarcze przy przyznawaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej kompleksowy warsztat Pracownicy PUP zajmujący się planowaniem, realizacją i rozliczaniem aktywnych programów rynku pracy, (instrumenty rynku pracy, pośrednictwo pracy, aktywizacja bezrobotnych) Przedstawienie realizacji formy wsparcia udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w sposób kompleksowy Strona formalna: obowiązujące przepisy oraz zasady otwierania i prowadzenia firmy połączone ze zdobyciem praktycznej wiedzy merytorycznej co do udzielania środków (całościowe wsparcie: szkolenie i doradztwo, procedury oceny osób i wniosków, kontraktacja i rozliczanie umów, promocja przedsiębiorczości i pomoc dla nowopowstałych firm) Zdobycie umiejętności praktycznych w kontekście planowania, realizowania i rozliczania jednorazowych środków Usystematyzowanie wiedzy odnośnie aspektów prawnych otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej Poznanie róŝnych metod wspierających pracę z osobami chcącymi rozpocząć własną działalność Wypracowanie procedury realizacji formy wsparcia i wzornika dokumentacji UmoŜliwienie prawidłowej współpracy i koordynacji zadań pomiędzy stanowiskami udzielającymi pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Certyfikowany trener, pracownik publicznych słuŝb zatrudnienia, Kierownik Biura Rozwoju Przedsiębiorczości Pedagog, licencjonowany doradca zawodowy I stopnia, pracownik publicznych słuŝb zatrudnienia Termin:

7 XII. Techniki pracy doradczej w poradnictwie indywidualnym Doradcy zawodowi, liderzy klubu pracy PodwyŜszenie umiejętności niezbędnych w pracy doradcy zawodowego/ lidera klubu pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kreatywnej komunikacji interpersonalnej i zagadnień psychologii społecznej Zaprezentowanie komunikacyjnych strategii funkcjonowania doradcy i lidera w sytuacjach pracy Omówienie zagadnień warsztatu i umiejętności wykorzystywanych w pracy jako doradca zawodowy / lidera specyfika stanowiska pracy Nabycie umiejętności niezbędnych w pracy doradczej Znajomość podstawowych technik wykorzystywanych w poradnictwie indywidualnym Znajomość mechanizmów funkcjonowania społecznego w perspektywie samooceny i efektywnej pracy doradczej Przekazanie wiedzy z zakresu strategii komunikacyjnych Certyfikowany trener kadry oraz instruktor stosowania metod i technik poradnictwa zawodowego, praktyk słuŝb zatrudnienia Termin: Zakopane Pensjonat Boruta XIII. Kodeks pracy w publicznych słuŝbach zatrudnienia Pracownicy PUP Zapoznanie uczestników z zakresem praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy Podniesienie profesjonalizmu pracowników w dziedzinie prawa pracy Prawnik, długoletni praktyk słuŝb zatrudnienia, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Termin:

8 XIV. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych Pracownicy urzędów pracy, którzy monitorować będą lokalny rynek pracy w zakresie zawodów deficytowych i nadwyŝkowych Przygotowanie pracowników publicznych słuŝb zatrudnienia do samodzielnego monitorowania rynku pracy w zakresie zawodów deficytowych i nadwyŝkowych Zapoznanie się z metodologią prowadzenia badań zawodów deficytowych i nadwyŝkowych Nabycie umiejętności wykorzystywania danych statystycznych będących w dyspozycji urzędów pracy w celu samodzielnego prowadzenia analiz rynku pracy Socjolog, wykładowca akademicki, praktyk znający specyfikę działania publicznych słuŝb zatrudnienia, koordynator projektów badawczych Termin: XV. Kultura zawodu niepisany kodeks zasad obsługi klienta oraz współpracy w zespole pracowniczym Pracownicy urzędów pracy w szczególności zatrudnieni na stanowiskach związanych z przyjmowaniem i załatwianiem spraw klientów Usystematyzowanie wiedzy nt. zasad przyjmowania klientów, prowadzenia rozmów, narzędzi skutecznego doradzania Przypomnienie ogólnych zasad dot. budowania kultury organizacji, organizacji własnego miejsca pracy, kultury ubioru Poznanie typologii konfliktów w miejscu pracy i sposobów ich rozwiązywania Wykształcenie i wzmocnienie kompetencji w zakresie kultury we wzajemnych relacjach pracownik-klient urzędu oraz w relacjach z innymi pracownikami Wzrost profesjonalizmu pracowników w sferze obsługi klientów urzędu Licencjonowany doradca zawodowy, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, długoletni praktyk słuŝb zatrudnienia Termin:

9 XVI. Asertywność, czyli jak być stanowczym łagodnie Pracownicy PUP Uświadomienie korzyści wynikających z posiadania zasadnego poczucia własnej wartości i prezentowania postawy asertywnej Rozwiniecie umiejętności kształtowania postawy asertywnej Uczestnicy będą lepiej radzić sobie w sytuacjach konfrontacyjnych Będą odczuwać mniejszy stres w pracy Rozwiną umiejętność posługiwania się językiem opinii, a nie oceny Nauczą się rozróŝniać rodzaje zachowań interpersonalnych z ich zaletami i wadami Poznają techniki asertywności Poznają własny poziom asertywności Pedagog, doradca zawodowy I stopnia Psycholog Termin: Zakopane OW Start XVII. Rozmowa doradcza w procesie poradnictwa zawodowego Doradcy zawodowi Uczestnicy nabędą i przećwiczą praktyczne umiejętności prowadzenia rozmowy doradczej niezbędne w codziennej pracy z osobami poszukującymi pracy Nabycie wiedzy na temat technik prowadzenia rozmów doradczych Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów doradczych Wzrost poziomu kompetencji w zakresie wspierania procesów motywacyjnych i decyzyjnych poprzez rozmowę doradczą Psycholog, wieloletni praktyk znający problematykę rynku pracy, certyfikowany trener kadry, autor programów i publikacji dotyczących zagadnień poradnictwa zawodowego Termin: Gdańsk Hotel Lival

10 XVIII. Trudności w aktywizacji zawodowej w aspekcie realizacji standardów usług rynku pracy Praca z klientem Pracownicy publicznych słuŝb zatrudnienia Zmiana postaw pracowników publicznych słuŝb zatrudnienia w aspekcie pracy z klientem Poprawa jakości świadczonych usług Przedstawienie narzędzi i metod stosowanych w pracy z klientem Kształtowanie i doskonalenie kompetencji niezbędnych do pracy Uświadomienie roli pracownika PSZ w procesie orientacji i aktywizacji zawodowej Wzmocnienie kompetencji i warsztatu pracy pracowników PSZ Nabycie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb klienta Połączenie obsługi formalno-ewidencyjnej z obsługą aktywizującą Nabycie umiejętności zapobiegania nadmiernemu stresowi w pracy Certyfikowani trenerzy i długoletni praktycy słuŝb zatrudnienia Termin: XIX. Zasady realizacji prac interwencyjnych z uwzględnieniem aktualnych przepisów Pracownicy zajmujący się obsługą instrumentów rynku pracy Przedstawienie rozwiązań związanych z praktyczną realizacją prac interwencyjnych z uwzględnieniem nowelizacji przepisów Uczestnicy szkolenia poznają i utrwalą nowe przepisy obowiązujące w zakresie stosowania prac interwencyjnych Poznają praktyczne zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów oraz rozwiązań organizacyjnych i prawnych Wypracują dobre i skuteczne praktyki realizacji umów refundowanych oraz naliczania refundacji Udoskonalą umiejętności formułowania treści umów cywilnoprawnych oraz sprawnego rozpatrywania wniosków Certyfikowany trener i długoletni praktyk słuŝb zatrudnienia Termin:

11 XX. Zawodoznawstwo istota i cele Doradcy zawodowi, pośrednicy pracy Przedstawienie uczestnikom istoty zawodoznawstwa w świadczeniu profesjonalnej pomocy w sprawach zawodowych i zatrudnienia Zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej zawodoznawstwa potrzebnej w świadczeniu profesjonalnej pomocy w pracy z klientem Pedagog, doradca zawodowy I stopnia Doradca zawodowy I stopnia Termin: