STACJA DYSPOZYTORSKA 8 ROZWI ZANIE CENTRUM STEROWANIA 12 STACJE DO MONTA U NA ŒCIANIE 15 STACJE WIÊZIENNE ORAZ DLA STRA NIKÓW WIÊZIEÑ 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STACJA DYSPOZYTORSKA 8 ROZWI ZANIE CENTRUM STEROWANIA 12 STACJE DO MONTA U NA ŒCIANIE 15 STACJE WIÊZIENNE ORAZ DLA STRA NIKÓW WIÊZIEÑ 21"

Transkrypt

1 KATALOG PRODUKTÓW

2 STENTOFON rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w roku 1946 jako Stentor Radiofabrikk, specjalizuj¹c siê w systemach radiokomunikacji dla statków oraz kutrów rybackich. Nastêpnie Stentor rozszerzy³ zakres produktów o systemy interkomowe, sprzedawane pod nazw¹ firmow¹ STENTOFON. Dzisiaj to jedna z najwa niejszych nazw w ofercie firmy Zenitel, przynosz¹ca Pañstwu now¹ generacjê central IP, nazywanych STENTOFON AlphaCom E. Te nowe rozwi¹zanie to ewolucja w kierunku technologii IP z jednoczesnym utrzymaniem pe³nej kompatybilnoœci wstecznej z istniej¹cymi projektami. STENTOFON AlphaCom E oraz inne rozwi¹zania w tym zakresie otwieraj¹ nowe mo liwoœci oraz rynki, i potwierdzaj¹ czo³ow¹ pozycjê firmy Zenitel na polu bezpieczeñtwa i zabezpieczeñ. W okresie wieku od rozpoczêcia, jeden element zawsze pozosta³ silny w historii przedsiêbiorstwa, mianowicie wiara w jedn¹ naczeln¹ zasadê - pomaganie ludziom komunikowaæ siê, kiedy jest to naprawdê potrzebne czy nawet konieczne. Rozwi¹zania firmy Zenitel s¹ sterowane g³osem poniewa Zenitel wie, e kiedy ludzie maj¹ k³opoty, wzywaj¹, s³uchaj¹ i zaczynaj¹ rozmawiaæ

3 STACJA DYSPOZYTORSKA 8 ROZWI ZANIE CENTRUM STEROWANIA 12 STACJE DO MONTA U NA ŒCIANIE 15 SUBSTACJE WANDALOODPORNE 18 STACJE WIÊZIENNE ORAZ DLA STRA NIKÓW WIÊZIEÑ 21 STACJE PRZEMYS OWE 24 SYSTEM CYFROWEJ CZNOŒCI BEZPRZEWODOWEJ IP 28 PODZESPO Y DO STACJI 32 CENTRALE 34 LICENCJE TWORZENIA SIECI IP 36 BRAMKI TELEFONICZNE 37 ZESTAWY AKTUALIZACJI 37 KARTY W AŒCIWOŒCI 38 SYSTEM NAG OŒNIENIA 39 AKCESORIA CENTRALI 40 ELEMENTY PO CZEÑ 42 ZARZ DZANIE SYSTEMEM & OPROGRAMOWANIE NALICZAJ CE 44 CZÊŒCI ZAMIENNE / DODATKOWE 45 PRO SYSTEM BI-WAY 53

4 Podstawowa komunikacja poprzez IP stosuj e technologiê VoIP, a ponadto idzie dalej doda j¹ c no we u s³ug i I P i aplikacje integruj¹ c e zdolnoœc i zapewnienia bezpieczeñst wa, jakoœci i niezawodnoœci wymagan e w sytuacj achzagr o eni a. CCoIP obejmuje nastêpuj¹ce w³asnoœc i: TECHNOLOGI AAUDIO Centrala o wysokim stopniu dok³adnoœci odtwarzania dÿwiêk u 40 H z 18.5 khz OBS UGA Audio 1-BIT Zintegrowany serwer web Szerokie pasmo 200 Hz 7 khz (G.722) Nadzorowa nie sieci- wykrywanie oraz Telefonia 3.4 khz (G.711) powiadamian ie w ci¹ gu kilku (kilkudzies iêciu ) sekund Open du plex- usuwanie echa Scentralizowane monitorowanie Adaptacyjne bufory rozsynchronizowania Scentralizowana obs³uga oprogramowania Adaptacyj na synchronizac ja czasu Monitorowanie linii i test tonowy Kontro la poziomu g³ oœnoœci STACJE - WYJŒCIA AUDIO Wyjœcie audio 1.5 Watt ZAAWANSOWANE Ciœnienie aud io w odleg³oœci 1 m o d g³oœnika: 85 db W ASNOŒCI Kolejkowanie rozmó w, priorytet i cza s przyjœcia Powiadamianie masow e - ogó lne wezwania grupowe STACJE - INSTALACJA Konfer encjeradiowe - rozmowy konferencyjne Zdalna automatyczna aktualizacja Switch z podwójny m portem Ethernet oprogramowania Zdaln a kontrola i tworzenie sieci - AlphaNet Scentralizowane zapewnienie Mo liwoœæ rozbudowy od 2 do DHCP i statyczne go adresu IP Zasilania przez Ethernet ZABEZPIECZENIE IT/ IP Zintegrowany firewall Kontrola integralnoœci oprogramowania Monitorowanie sieci Zabezpieczo na warst wa po³¹cz eñ (szyfrowani e)

5 ALPHACOM E ALPHACOM E JEST NAJSILNIEJSZ I NAJBARDZIEJ ELASTYCZN PLATFORM KOMUNIKACYJN NA RYNKU UMO LIWIAJ C SYSTEMOWI BEZPIECZEÑSTWA DZIA ANIE W SPOSÓB NAJSKUTECZNIEJSZY I NAJSZYBSZY W SYTUACJACH ZAGRO ENIA Wydajnoœæ Centrali Sieæ Centrali Stacje Tradycyjne Telefony Analogowe WskaŸnik BHCA SIP Telefony IP Wewnêtrzne Tworzenie Sieci VoIP Cyfrowe Wewnêtrzne Tworzenie Sieci Zewnêtrzne Tworzenie Sieci VoIP Sieæ ¹cze ISDN ¹cze Analogowe ¹cze GSM Us³uga Web Click to Call Przesy³anie Wiadomoœci Monitorowanie i Zapisywanie Danych Zegar Sieciowy Ethernet Standard Komunikacyjny Microsoft OPC Obs³uga zdarzeñ Konfiguracja Aktualizacja SW Wewnêtrzny Format Audio Stacje Tradycyjne Ogólny Interfejs Audio Audio VoIP Inne 552 stacje na centralê 254 centrale do po³¹czenia w sieci 6 na 1 kartê liniow¹ 12 telefonów na 1 kartê liniow¹ BHCA RFC 3271,SIP INFO, RE-Invite 50 telefonów IP obs³ugiwanyc przez kartê procesora 30 kana³ów na kartê procesora, 50 routes 2 z³¹cza E1/T1 na kartê sieciow¹, z 32 kana³ami 30 kana³ów obs³ugiwanych przez kartê procesora Do 254 centrali w AlphaNet ISDN PRI (30 kana³ów) FXO (4 & 8 kana³ów) 4 zakresy czêstotliwoœci GSM Obs³ugiwana ESPA 4.4.4, SMTP ( ), SMS Drukarka, Syslog, sieæ Web, SNMP MIB, SNMP Trap, SMTP, SMS Protoko³y NTP i SNTP 10/100 Mbps, auto-mdix Obs³ugiwany Program obs³ugi zdarzeñ STENTOFON, PHP, Microsoft.NET AlphaPro przez IP, sieæ Web Sieæ Web, Automatyczna aktualizacja stacji IP 1-bit (18,5 khz) 10 khz audio 15 khz audio G.722 (7 KHz), G.711 (3.4 KHz) Niestandardowe ASCII (EDIO), Dane STENTOFON

6 STACJE BIURKOWE 8 Stacja biurkowa IP, wyœwietlacz i s³uchawka 9 G³ówna stacja biurkowa ze s³uchawk¹ 9 Stacja biurkowa IP, wyœwietlacz 9 G³ówna stacja biurkowa ze s³uchawk¹ 9 G³ówna stacja biurkowa i naœcienna 9 G³ówna stacja biurkowa i naœcienna z wyœwietlaczem i s³uchawk¹ 10 Stacja z podwójnym wyœwietlaczem 10 Mikrofon do stacji z podwójnym wyœwietlaczem 10 G³ówna stacja biurkowa z wyœwietlaczem i s³uchawk¹ 10 G³ówna stacja biurkowa i naœcienna z wyœwietlaczem 10 G³ówna stacja biurkowa i naœcienna z wyœwietlaczem i s³uchawk¹ 11 3-metrowy kabel z wtykiem RJ metrowy kabel z wtykiem RJ45 11 G³ówna stacja biurkowa z wyœwietlaczem i s³uchawk¹ 11 G³ówna stacja biurkowa i naœcienna z wyœwietlaczem 11 Mocowanie œcienne do pulpitu IP 11 ROZWI ZANIE CENTRUM STEROWANIA 12 Mikrofon na gêsiej szyjce 13 Stacja IV sterowni 13 G³ówna stacja IP z wyœwietlaczem, podtynkowa 13 Licencja do u ycia jako CRM V 13 S³uchawka 13 Modu³ DAK Modu³ s³uchawki 13 Skrzynka tylna podtynkowa 14 Podwójna skrzynka tylna 14 Pojedyncza skrzynka tylna 14 Zestaw monta owy dwóch obudów 14 STACJE NAŒCIENNE 15 G³ówna stacja IP podtynkowa z wyœwietlaczem 16 Stacja g³ówna IP z wyœwietlaczem 16 Stacja g³ówna z wyœwietlaczem 16 G³ówna stacja naœcienna z wyœwietlaczem i mikrofonem na gêsiej szyjce 17 G³ówna standardowa stacja naœcienna 17 Skrzynka tylna podtynkowa 17 Skrzynka tylna natynkowa 17 G³ówna stacja naœcienna z wyœwietlaczem 17 Substacja naœcienna 17 Skrzynka tylna, podtynkowa 17 Panel przedni 17 SUBSTACJE WANDALOODPORNE 18 Substacja wandaloodporna IP, 3-otworowa skrzynka tylna 19 Substacja wandaloodporna IP 19 Substacja wandaloodporna 19 Substacja wandaloodporna 20 Skrzynka tylna podtynkowa 20 3-otworowa skrzynka tylna podtynkowa 20 Skrzynka tylna podtynkowa 20 Substacja wandaloodporna 20 Skrzynka tylna montowana na œcianie 20 Skrzynka tylna montowana na œcianie 20 Skrzynka tylna montowana na œcianie 20 STACJE WIÊZIENNE 21 Substacja wandaloodporna IP 22 Stacja wandaloodporna 22 Stacja wandaloodporna 22 Substacja wandaloodporna 22 Substacja wandaloodporna 23 Lampa korytarzowa 23 Skrzynka tylna z kotwami, podtynkowa 23 Œrubokrêt - Snake eye 23 Substacja wandaloodporna 23 Zewnêtrzny przycisk wezwania 23 Skrzynka tylna montowana na œcianie 23 Koñcówka dla QHF /4" 23 STACJE PRZEMYS OWE 24 G³ówna stacja dla przemys³u ciê kiego 25 G³ówna stacja przemys³owa z anulowaniem ha³asu 25 G³ówna stacja dla przemys³u lekkiego 25 Substacja dla przemys³u ciê kiego 25 Substacja dla przemys³u ciê kiego 25 S³uchawka do stacji przemys³owych 26 Przenoœny zestaw s³uchawkowy z mikrofonem na wysiêgniku 26 Telefon Commander do zastosowañ w ciê kich warunkach 26 S³uchawka do stacji przemys³owych 26 Przenoœny zestaw s³uchawkowy z mikrofonem na wysiêgniku 26 Telefon Titan z drzwiczkami do zastosowañ w ciê kich warunkach 26 Skrzynka po³¹czeniowa, wodoodporna 27 G³oœnik tubowy, 20 Ohm, 15 W 27 Œwiat³o obrotowe, 24V DC, pomarañczowe 27 Naœcienna p³yta monta owa 27 G³oœnik tubowy, 8 Ohm, 15 W 27 Transformator 220 V AC / 12 V AC 27 Œwiat³o obrotowe, pomarañczowe, napiêcie sieciowe V AC 27 SYSTEM CYFROWEJ CZNOŒCI BEZPRZEWODOWEJ IP 28 Telefon DECT do ciê kich warunków 29 adowarka telefonu do ciê kich warunków 29 adowarka telefonu przeciwwybuchowego 29 Zasilacz ³adowarki telefonu przeciwwybuchowego lub do ciê kich warunków 29 Telefon DECT EX 29 Telefon biurowy DECT 29 adowarka telefonu biurowego 29 Zasilacz ³adowarki telefonu biurowego 29 Bateria telefonu do ciê kich warunków 29 Bateria telefonu przeciwwybuchowego 29 Bateria telefonu biurowego 29 Pasek noœny z klipsem telefonu biurowego DECT 30 Pasek noœny z klipsem telefonu DECT EX oraz do ciê kich warunków 30 Zestaw nag³owny do telefonu DECT EX oraz do ciê kich warunków 30 Skórzane etui, klips paska noœnego do telefonu EX i do ciê kich warunków 30 Lekki zestaw nag³owny mono prze³¹cznik pozycji 30 Kabel do zestawu nag³ownego 30 Baza IP DECT Baza IP DECT dla serwera Œcienne urz¹dzenie regeneruj¹ce sygna³ w celu zwiêkszenia zasiêgu stacji bazowej 31 Zestaw monta owy urz¹dzenia regeneruj¹cego sygna³ 31 Serwer IP DECT Zestaw programowania do urz¹dzenia regeneruj¹cego sygna³ 31 PODZESPO Y DO STACJI 32 Zestaw stacji g³ównej 32 Wyœwietlacz do p³yty stacji g³ównej IP, 5 czêœci 32 Zestaw stacji g³ównej IP 32 Zestaw stacji g³ównej do stacji z wyœwietlaczem 32 Zestaw stacji g³ównej do stacji z wyœwietlaczem, tylko obwód drukowany 32 Zestaw substacji IP 33 Zestaw monta owy dla substacji IP 33 Zestaw substacji 33 Zestaw stacji z akcesoriami 33 Zestaw stacji 33 Zestaw klawiszy sensorowych 33 CENTRALE 34 Centrala AlphaCom E7 z licencj¹ na 12 stacji - wersja Pakiet AlphaCom E7 - wersja Centrala AlphaCom E20 do monta u w raku 19" - AC - wersja Centrala AlphaCom E26 do monta u w raku 19" - AC -wersja Centrala AlphaCom E26 do monta u w raku 19" - AC -wersja Pakiet rozszerzenia central wysokiej dostêpnoœci E20/E26 35 Szafa wolnostoj¹ca z central¹ AlphaCom E26 w wersji Szafa wolnostoj¹ca z central¹ AlphaCom E26 z polem dystrybucyjnym 35

7 LICENCJE TWORZENIA SIECI IP 36 BRAMKI TELEFONICZNE 37 Bramka audiocodes mp Zestaw monta owy do raka 19" do audiocodes 37 P³yta procesora, AMC-IP - wersja ZESTAWY AKTUALIZACJI 37 Bramka audiocodes mp Bramka GSM 37 Karta filtru AMC-IP 37 KARTY ROZSZERZEÑ 38 Karta linii abonenckich, ASLT 38 Karta linii abonenckich, ATLB Interfejs audio ogólnego przeznaczenia, AGA 38 P³yta odtwarzania zapisanego g³osu, ASVP 38 NAG OŒNIENIE 39 Wzmacniacz mocy, 120 W 39 G³oœnik tubowy, 15 W, 100 V liniowy 39 Wzmacniacz mocy, 240 W 39 G³oœnik sufitowy ze stalow¹ kopu³¹ ogniow¹ 39 Naœcienny g³oœnik dwustronny, 4w z zabezpieczeniem 39 Wzmacniacz mocy 39 Wzmacniacz mocy, 400 W 39 AKCESORIA CENTRALI 40 Wzmacniacz interguard 60 W, 100 V liniowy 40 Zasilacz, APWR - AC 40 Pasek antystatyczny na nadgarstek 40 Wzmacniacz mikrofonu do mikrofonu dynamicznego - mader 41 P³yta wzmacniacza mocy 41 FBSAR, P³yta filtru i adapter mowy z przekaÿnikiem 41 Sterownik zdalnej kontroli wejœcia / wyjœcia, RIO 41 P³yta dystrybucji zasilania 41 P³yta wieloprzekaÿnikowa, MRBD 41 ELEMENTY PO CZEÑ 42 Modu³ po³¹czeñ linii 42 P³aski kabel po³¹czeniowy ASLT 1.5 m z p³yt¹ filtru 42 P³aski kabel po³¹czeniowy ASLT 3 m z p³yt¹ filtru 42 Okr¹g³y kabel po³¹czeniowy ASLT 5 m z p³yt¹ filtru 42 Okr¹g³y kabel po³¹czeniowy ASLT 10 m z p³yt¹ filtru 42 Karta filtru z 6 konektorami RJ45 43 Zestaw instalacyjny, z³¹cze programowe 43 P³yta po³¹czeñ dla ASLT, koñcówki typu Krone 43 Zestaw po³¹czeniowy ASLT / AGA / AE1 / ATLB 43 Zestaw po³¹czeniowy APC 43 ZARZ DZANIE SYSTEMEM & OPROGRAMOWANIE NALICZAJ CE 44 AlphaPro 44 Oprogramowanie naliczaj¹ce 44 CZÊŒCI ZAMIENNE / DODATKOWE 45 P³yta procesora, AMC - wersja 9 45 P³yta programu i zegara, APC 45 Cyfrowa karta sieciowa, AE1 45 PSU do AlphaCom M i AlphaCom E7 45 Zestaw instalacyjny do AE1 45 P³yta programu i zegara, APC 45 P³yta linii abonenckiej, ATLB 45 P³yta po³¹czeniowa do ATLB, koñcówki Krone 45 P³aski kabel po³¹czeniowy ATLB 1.5 m z p³yt¹ filtru 45 P³aski kabel po³¹czeniowy ATLB 3 m z p³yt¹ filtru 45 PRO Stacja g³ówna naœcienna 47 G³ówna stacja przemys³owa 47 Stacja g³ówna biurkowa / naœcienna 47 Substacja naœcienna, 3 przyciski bezpoœredniego po³¹czenia 48 Stacja g³ówna do ciê kich zastosowañ przemys³owych 48 G³ówna stacja pulpitowa 48 Stacja do warunków sterylnych 48 Substacja naœcienna, 1 przycisk bezpoœredniego po³¹czenia 48 Stacja do drzwi, 1 przycisk po³¹czenia, natynkowa 49 Stacja do drzwi, 1 przycisk po³¹czenia, podtynkowa 49 Modu³ uniwersalny 49 Stacja wandaloodporna, 1 przycisk po³¹czenia, natynkowa 49 Stacja wandaloodporna, 1 przycisk po³¹czenia, podtynkowa 49 Zestaw do substacji 50 S³uchawka, montowana na œcianie 50 Zestaw nag³owny z kablem 10 m 50 Skrzynka tylna natynkowa 50 S³uchawka, natynkowa 50 S³uchawka, podtynkowa 50 Skrzynka po³¹czeniowa, wodoodporna 50 Zestaw nag³owny z wtyczk¹ i kablem 10 m 50 P³yta przednia podtynkowa 50 Klamra œcienna do AA Modu³ interfejsu audio 51 Skrzynka tylna do stacji, podtynkowa 51 Modu³ przekaÿnika uniwersalnego, prze³¹cznik kamery 51 Interfejs telefoniczny 51 Skrzynka tylna do stacji, podtynkowa 51 Modu³ alarmu reaguj¹cego na ha³as 51 Przewód, 2 m, 8- y³owy, RJ45-RJ45 52 Przewód, 6 m, 8- y³owy, RJ45-RJ45 52 Przewód, 2 m, skrêtka, 8- y³owy, RJ45-RJ45 52 Klamra œcienna do AA701, AB Œrubokrêt typu snake eye 52 Modu³ wzmacniacza wewnêtrznego 10 W BI-WAY 53 Zestaw g³oœnikowy Bi-way 54 Mikrofon na gêsiej szyjce Bi-way 54 Zestaw startowy Bi-way 54 Modu³ operatora Bi-way 54 Zestaw mikrofonowy Bi-way 54 Zestaw nag³owny Bi-way 54 Zestaw g³oœnikowy Bi-way podtynkowy 55 Zasilacz 12V / 8W 55 Ramka podtynkowa przeznaczona do modu³u operatora 55 PSU, modu³ wspomagania s³yszenia z³¹cze EURO 12V AC 55 Zestaw wspomagania s³yszenia Bi-way 55 S³uchawka z wide³kami 55 Skrzynka tylna podtynkowa - 60 mm 55 Klamra wide³ek 55 PSU, modu³ wspomagania s³yszenia 12V AC wtyk brytyjski 55 PE NA LISTA NUMERÓW ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIÊ NA OSTATNIEJ STRONIE KATALOGU ul. Turystyczna 1/ Bieruñ tel.: fax.: www:

8 STACJE BIURKOWE Stacje biurkowe STENTOFON s¹ przystosowane do u ycia w systemie bezpieczeñstwa, gdzie istotna jest natychmiastowa odpowiedÿ w sytuacjach zagro enia. Wiele w³asnoœci tych stacji obejmuje ¹danie wezwania (wywo³ania), dystrybucje planu, stronicowanie (metoda przydzielania pamiêci), wezwania grupowe, konferencje i alarmy, oraz zaawansowane narzêdzia obs³ugi rozmów takie jak priorytet rozmów. G³ówne stacje wyposa one s¹ w programowalne klawisze, które umo liwiaj¹ natychmiastowy dostêp do innych stacji, wywo³añ grupowych, monitoringu audio, stref nag³oœnienia oraz kana³ów radiowych. G³ówne stacje dyspozytorskie s¹ dostêpne do po³¹czeñ za poœrednictwem IP lub tradycyjnego przesy³u. G³ówne stacje dyspozytorskie VoIP - dostarczaj¹ podstawow¹ komunikacjê przez IP, zapewniaj¹c szybkie, skutecznie zabezpieczone us³ugi przesy³u g³osu i danych. Tradycyjne g³ówne stacje dyspozytorskie - ³¹cz¹ siê przez standardowy dwuparowy kabel telefoniczny. Wybierz spoœród ró norodnych stacji pulpitów dyspozytorskich i naœciennych. Zasilane za poœrednictwem centrali. Klawisze bezpoœredniego dostêpu - DAK (Direct Access Keys) Klawisze bezpoœredniego dostêpu przez naciœniêcie jednego klawisza umo liwiaj¹ dostêp do stacji, wezwañ grupowych, monitoringu audio, stref nag³oœnienia, kana³ów radiowych oraz/lub otwarcia drzwi i bram. Wystêpuje 10 klawiszy bezpoœredniego dostêpu, na wszystkich stacjach dyspozytorskich z wyj¹tkiem stacji z podwójnym wyœwietlaczem, która mo e wykorzystywaæ do 90 klawiszy bezpoœredniego dostêpu. 8

9 STACJE BIURKOWE PULPIT DYSPOZYTORSKI IP Wyprodukowany w celu podstawowej komunikacji przez IP ¹czy siê bezpoœrednio do sieci IP, bez ograniczeñ geograficznych Ciœnienie audio 85 db w odleg³oœci 1 metra od g³oœnika Wyœwietlacz o wysokim kontraœcie z podœwietlaczem dla idealnej czytelnoœci Dziesiêæ dowolnie programowalnych klawiszy skrótu (DAK) Kolejkowanie rozmów zgodnie z priorytetem oraz czasem przyjœcia, 256 poziomów priorytetów Znakomita technologia audio Zintegrowany Web serwer do prostej konfiguracji i monitorowania Zdalna aktualizacja oprogramowania, konfiguracja i monitorowanie Do³¹czone okablowanie stacji STACJA BIURKOWA IP, WYŒWIETLACZ I S UCHAWKA STACJA BIURKOWA IP, WYŒWIETLACZ Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 225 x 75 x 176 mm Waga: 0.7 kg Pozycje powi¹zane: Mocowanie œcienne do pulpitu IP, Wymaga licencji dla stacji IP Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 168 x 75 x 176 mm Waga: 0.5 kg Pozycje powi¹zane: Mocowanie œcienne do pulpitu IP, Wymaga licencji dla stacji IP G ÓWNA STACJA BIURKOWA ZE S UCHAWK G ÓWNA STACJA BIURKOWA ZE S UCHAWK Stacja g³ówna naœcienna i biurkowa ze s³uchawk¹ Wymaga osobno zamawianego kabla Dziesiêæ dowolnie programowalnych klawiszy skrótu (DAK) Kolejkowanie rozmów zgodnie z priorytetem oraz czasem przyjœcia, 256 poziomów priorytetów W¹ska stacja ze s³uchawk¹ Wymaga osobno zamawianego kabla Dziesiêæ dowolnie programowalnych klawiszy skrótu (DAK) Kolejkowanie rozmów zgodnie, z priorytetem oraz czasem przyjœcia, 256 poziomów priorytetów Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 112 x 132 x 260 mm Waga: 0.6 kg Pozycje powi¹zane: EPKAB98510/15 Kabel z wtykiem RJ G ÓWNA STACJA BIURKOWA I NAŒCIENNA Stacja g³ówna naœcienna i biurkowa Wymaga osobno zamawianego kabla Dziesiêæ dowolnie programowalnych klawiszy skrótu (DAK) Kolejkowanie rozmów zgodnie z priorytetem oraz czasem przyjœcia, 256 poziomów priorytetów Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 225 x 75 x 176 mm Waga: 0.7 kg Pozycje powi¹zane: EPKAB98510/15 Kabel z wtykiem RJ45 Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 168 x 75 x 176 mm Waga: 0.5 kg Pozycje powi¹zane: EPKAB98510/15 Kabel z wtykiem RJ45 WA NE OD STENTOFON KATALOG PRODUKTÓW

10 STACJE BIURKOWE G ÓWNA STACJA BIURKOWA I NAŒCIENNA Z WYŒWIETLACZEM I S UCHAWK Stacja g³ówna naœcienna i biurkowa z wyœwietlaczem i s³uchawk¹ Wymaga osobno zamawianego kabla Dziesiêæ dowolnie programowalnych klawiszy skrótu (DAK) Kolejkowanie rozmów zgodnie z priorytetem oraz czasem przyjœcia, 256 poziomów priorytetów G ÓWNA STACJA BIURKOWA Z WYŒWIETLACZEM I S UCHAWK W¹ska stacja biurkowa z wyœwietlaczem i s³uchawk¹ Wymaga osobno zamawianego kabla 10 dowolnie programowalnych klawiszy skrótu (DAK) Kolejkowanie rozmów zgodnie z priorytetem oraz czasem przyjœcia, 256 poziomów priorytetów Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 112 x 132 x 260 mm Waga: 0.6 kg Pozycje powi¹zane: EPKAB98510/15 Kabel z wtykiem RJ G ÓWNA STACJA BIURKOWA I NAŒCIENNA Z WYŒWIETLACZEM Stacja naœcienna i biurkowa z wyœwietlaczem Wymaga osobno zamawianego kabla 10 dowolnie programowalnych klawiszy skrótu (DAK) Kolejkowanie rozmów zgodnie z priorytetem oraz czasem przyjœcia, 256 poziomów priorytetów Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 225 x 75 x 176 mm Waga: 0.7 kg Pozycje powi¹zane: EPKAB98510/15 Kabel z wtykiem RJ45 Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 168 x 75 x 176 mm Waga: 0.5 kg Pozycje powi¹zane: EPKAB98510/15 Kabel z wtykiem RJ STACJA Z PODWÓJNYM WYŒWIETLACZEM G³ówna stacja dyspozytorska z opcjonalnym mikrofonem na gêsiej szyjce Do 90 dowolnie programowalnych klawiszy bezpoœredniego dostêpu (DAK) na 4 stronach z podpisami na wyœwietlaczu dla ka dego klawisza. Cztery klawisze nawigacji w celu szybkiego dostêpu do menu systemu oraz wejœæ katalogu Wymaga osobno zamawianego kabla Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 72 x 140 x 270 mm Waga: 0.4 kg Pozycje powi¹zane: EPKAB98510/15 Kabel z wtykiem RJ MIKROFON DO STACJI Z PODWÓJNYM WYŒWIETLACZEM Modu³ mikrofonu na gêsiej szyjce Doskona³y w ha³aœliwym œrodowisku Rozmiar (D³ugoœæ): 300 mm Waga: 0.15 kg Pozycje powi¹zane: Stacja z podwójnym wyœwietlaczem 10 STENTOFON KATALOG PRODUKTÓW 2009 WA NE OD

11 G ÓWNA STACJA BIURKOWA I NAŒCIENNA Z WYŒWIETLACZEM I S UCHAWK Stacja g³ówna naœcienna i biurkowa z wyœwietlaczem i s³uchawk¹ Wymaga osobno zamawianego kabla Dziesiêæ dowolnie programowalnych klawiszy skrótu (DAK) Kolejkowanie rozmów zgodnie z priorytetem oraz czasem przyjœcia, 256 poziomów priorytetów STACJE BIURKOWE G ÓWNA STACJA BIURKOWA Z WYŒWIETLACZEM I S UCHAWK W¹ska stacja biurkowa z wyœwietlaczem i s³uchawk¹ Wymaga osobno zamawianego kabla 10 dowolnie programowalnych klawiszy skrótu (DAK) Kolejkowanie rozmów zgodnie z priorytetem oraz czasem przyjœcia, 256 poziomów priorytetów Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 112 x 132 x 260 mm Waga: 0.6 kg Pozycje powi¹zane: EPKAB98510/15 Kabel z wtykiem RJ G ÓWNA STACJA BIURKOWA I NAŒCIENNA Z WYŒWIETLACZEM Stacja naœcienna i biurkowa z wyœwietlaczem Wymaga osobno zamawianego kabla 10 dowolnie programowalnych klawiszy skrótu (DAK) Kolejkowanie rozmów zgodnie z priorytetem oraz czasem przyjœcia, 256 poziomów priorytetów Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 225 x 75 x 176 mm Waga: 0.7 kg Pozycje powi¹zane: EPKAB98510/15 Kabel z wtykiem RJ45 Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 168 x 75 x 176 mm Waga: 0.5 kg Pozycje powi¹zane: EPKAB98510/15 Kabel z wtykiem RJ45 AKCESORIA DLA STACJI BIURKOWYCH EPKAB METROWY KABEL Z WTYKIEM RJ45 EPKAB METROWY KABEL Z WTYKIEM RJ45 Kabel dostosowany do wszystkich tradycyjnych g³ównych stacji biurkowych Rozmiar (d³ugoœæ): 3 lub 5 metrów MOCOWANIE ŒCIENNE DO PULPITU IP U ywane do monta u stacji biurkowych IP na œcianie Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 110 x 92 x 46 mm Waga: 0.2 kg Pozycje powi¹zane: Tradycyjne g³ówne stacje biurkowe Pozycje powi¹zane: Stacje biurkowe IP WA NE OD STENTOFON KATALOG PRODUKTÓW

12 ROZWI ZANIE CENTRUM STEROWANIA Poprzez stacjê dyspozytorsk¹ STENTOFON sterownia uzyskuje dostêp do telefonu, nag³oœnienia oraz systemów radiowych jak równie do interkomu przy drzwiach, bramach, i punktach ratunkowych (SOS). Stacje s¹ wyposa one w zawansowane mechanizmy kolejkowania rozmów z uwzglêdnieniem priorytetów, u³atwiaj¹ u ytkownikowi szybk¹ i skuteczn¹ odpowiedÿ na alarmy i zdarzenia. Dziêki odpowiednio du emu wyœwietlaczowi o wysokim kontraœcie, z mo liwoœci¹ podœwietlenia zapewniaj¹ doskona³¹ czytelnoœæ. Sterowanie zdalne i tworzenie sieci Technologia AlphaNet CCoIP STENTOFON pozwala ka dej sterowni na obs³ugê wielu miejsc i urz¹dzeñ. Do sterowni mo e byæ pod³¹czonych przez sieæ IP do 255 central AlphaCom E i tysi¹ce interkomów. Oznacza to, e z pojedynczego stanowiska ochrony mo na przez naciœniêcie klawisza kontrolowaæ kamery CCTV, nag³oœnienie, bramki oraz zamki w drzwiach w wielu odleg³ych miejscach. Technologia CCoIP zapewnia znakomit¹ jakoœæ audio (7 khz) jak równie mo liwoœci realizacji konferencji i wezwañ grupowych, pozwalaj¹ce sterowni ³¹czyæ siê z systemami nag³oœnienia i radiowymi. Zaawansowana obs³uga rozmów Aby obs³u yæ rozwi¹zanie z wysok¹ obci¹ alnoœci¹ rozmów, rozwi¹zanie wspiera równoleg³¹ obs³ugê kolejek rozmów, gdzie liczni operatorzy pracuj¹ nad t¹ sam¹ kolejk¹ rozmów. Dodatkowo rozmowy mog¹ byæ przeniesione z lokalnej sterowni do centralnej sterowni, jeœli operator jest zajêty lub nieobecny w porze nocnej. Stacja Sterowni IV mo e zostaæ wyposa ona w modu³ bezpoœrednich klawiszy dostêpu (DAK). Modu³ DAK umo liwia dostêp do stacji, grup, stref nag³oœnienia, grup radiowych oraz zdalnego sterowania drzwiami lub bramami Ka dy klawisz modu³u DAK ma czerwon¹ i zielon¹ diodê LED do wskazywania stanu po³¹czenia. Integracja systemów bezpieczeñstwa Œledzenie, kontrolowanie (sterowanie) i odpowiadanie na zdarzenia jest realizowane skuteczniej kiedy wszystkie dane wytworzone s¹ po³¹czone i kontrolowane z jednego punktu. System AlphaCom E umo liwia scentralizowan¹ kontrolê nad kompletnym systemem bezpieczeñstwa poprzez stacje sterowni, oprogramowanie oraz ³¹czenie z innymi systemami zarz¹dzania. AlphaCom E w sposób jednolity integruje szeroki zakres systemów takich jak CCTV, IP i telefoniê PBX, radio, telefony systemu cyfrowej ³¹cznoœci bezprzewodowej DECT, nag³oœnienia oraz kontroli dostêpu. Dziêki tej integracji, system AlphaCom E funkcjonuje nie tylko jako niezale ny system komunikacji ale jako zintegrowana czêœæ centrum sterowania. Kontrola, jak¹ system AlphaCom E STENTOFON oferuje systemom bezpieczeñstwa, bêdzie automatycznie zmniejszaæ wra liwoœæ na wypadki oraz poprawiaæ czas odpowiedzi. 12

13 ROZWI ZANIE CENTRUM STEROWANIA G ÓWNA STACJA IP Z WYŒWIETLACZEM PODTYNKOWA Wyprodukowana do podstawowej komunikacji IP ¹czy siê bezpoœrednio do sieci IP, bez ograniczeñ geograficznych Odpowiednio du y wyœwietlacz o wysokim kontraœcie z podœwietleniem dla doskona³ej czytelnoœci Bia³e podœwietlenie wszystkich klawiszy Cztery dowolnie programowalne klawisze skrótu (DAK) Znakomita technologia audio Opcjonalna s³uchawka Zdalna aktualizacja, konfiguracja i monitorowanie Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 125 x 280 x 30 mm Waga: 0.37 kg Pozycje powi¹zane: Mikrofon na gêsiej szyjce, S³uchawka, Szkrzynka tylna podtynkowa, Licencja do u ycia jako CRM V, Wymaga licencji dla stacji IP LICENCJA DO U YCIA JAKO CRM V Licencja wymagana do ustawienia stacji IP w trybie sterowni do obs³ugi d³ugich kolejek rozmów MIKROFON NA GÊSIEJ SZYJCE S UCHAWKA Mikrofon na gêsiej szyjce z filtracj¹ ha³asu, do stacji IP podtynkowej Znakomity do aplikacji nag³oœnienia i centrum sterowania Modu³ s³uchawki do stacji IP podtynkowej Rozmiar (d³ugoœæ): 300 mm Waga: 0.09 kg Pozycje powi¹zane: Stacja IP podtynkowa, wyœwietlacz Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 67 x 280 x 41 mm Waga: 0.4 kg Pozycje powi¹zane: Stacja IP podtynkowa, wyœwietlacz STACJA IV STEROWNI Posiada alfanumeryczny wyœwietlacz LCD (4 x 20 znaków) z podœwietleniem 4 programowalne klawisze skrótu (DAK) z 2 niezale nymi programowalnymi diodami LED na ka dy, pe³na klawiatura, programowalny brzêczyk, g³oœnik 1W oraz mikrofon na gêsiej szyjce. Stacja mo e byæ zamontowana w obudowie na pulpit lub wpuszczona Kolejkowanie rozmów zgodnie z priorytetem i czasem przyjœcia, 256 poziomów priorytetów Wymaga zasilania 12 V DC (zasilanie lokalne) MODU DAK klawiszy skrótu z 2 niezale nymi programowalnymi diodami LED na ka dy, Klawisze maj¹ funkcjê push-to-talk (naciœnij i mów) oraz funkcje programowalne po zwolnieniu klawisza Maksymalnie 2 modu³y DAK-48 na stacjê CRM IV Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 125 x 280 x 30 mm Waga: 0.3 kg Pozycje powi¹zane: G³ówna stacja sterowni IV, Pojedyncza skrzynka tylna, Podwójna skrzynka tylna, Zestaw dwóch obudów MODU S UCHAWKI Modu³ s³uchawki dla g³ównej stacji IV sterowni z funkcj¹ push-to-talk (naciœnij i mów) Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 125 x 280 x 25 mm Waga: 0.75 kg Pozycje powi¹zane: Modu³ DAK-48, S³uchawka, Pojedyncza skrzynka tylna, Podwójna skrzynka tylna, Zestaw dwóch obudów Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 125 x 280 x 30 mm Waga: 0.45 kg Pozycje powi¹zane: G³ówna stacja sterowni IV, Pojedyncza skrzynka tylna, Podwójna skrzynka tylna, Zestaw dwóch obudów WA NE OD STENTOFON KATALOG PRODUKTÓW

14 ROZWI ZANIE CENTRUM STEROWANIA OPROGRAMOWANIE CENTRUM STEROWANIA Oprogramowanie programów obs³ugi kontroli (firmy STENTOFON) dla wszystkich central AlphaCom E. AlphaVision przekazuje operatorowi informacje na temat zdarzeñ wewn¹trz centrali, takich jak ¹dania rozmów i pozwala operatorowi odpowiadaæ na takie zdarzenia. Ekran jest podzielony na wiele obszarów funkcjonalnych takich jak lista ¹dañ po³¹czeñ, obszar mapy (planu), oraz inne. Ikony skojarzone z interkomami, zdalnymi wejœciami i zdalnymi wyjœciami mog¹ zostaæ zlokalizowane na mapach. Zachowanie AlphaVision mo e zostaæ rozszerzone i zmienione poprzez wbudowany jêzyk skryptowy AlphaVision, klucz portu równoleg³ego AlphaVision, klucz USB Zarz¹dzanie systemem oparte na standardowej integracji z OPC oraz Microsoft.NET przez ³atw¹ i szybk¹ integracjê. Licencja OPC dzia³a na centrali AlphaCom E, a oprogramowanie serwera mo e zostaæ œci¹gniête ekstranetu STENTOFON Interfejs OPC obs³uguj¹cy 40 stacji Interfejs OPC obs³uguj¹cy 80 stacji Interfejs OPC obs³uguj¹cy 160 stacji Interfejs OPC obs³uguj¹cy 240 stacji Interfejs OPC obs³uguj¹cy 320 stacji Interfejs OPC obs³uguj¹cy 400 stacji Interfejs OPC obs³uguj¹cy 552 stacje AKCESORIA DLA ROZWI ZANIA CENTRUM STEROWANIA SKRZYNKA TYLNA PODTYNKOWA Skrzynka tylna podtynkowa przeznaczona do g³ównych stacji IP wpuszczanych POJEDYNCZA SKRZYNKA TYLNA Pojedyncza skrzynka do pulpitu z pochylonym panelem przednim (frontem) Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 116 x 270 x 40 mm Waga: 0.5 kg Pozycje powi¹zane: G³ówne stacje IP wpuszczane Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 135 x 320 x 75 mm Waga: 1.25 kg Pozycje powi¹zane: G³ówna stacja IV sterowni, Modu³ DAK-48, Modu³ s³uchawki PODWÓJNA SKRZYNKA TYLNA Podwójna skrzynka do pulpitu z pochylonym panelem przednim ZESTAW MONTA OWY DWÓCH OBUDÓW Do monta u pojedynczych + podwójnych lub podwójnych + podwójnych obudów do pulpitu Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 265 x 320 x 75 mm Waga: 2.73 kg Pozycje powi¹zane: Stacja g³ówna IV sterowni, modu³ DAK-48, Modu³ s³uchawki Rozmiar (Szer x Wys): 240 x 240 mm Waga: 0.3 kg Pozycje powi¹zane: G³ówna stacja IV sterowni, modu³ DAK-48, modu³ s³uchawki 14 STENTOFON KATALOG PRODUKTÓW 2009 WA NE OD

15 STACJE NAŒCIENNE Te g³oœnomówi¹ce, bezs³uchawkowe stacje s¹ zaprojektowane zarówno do monta u na powierzchni jak równie do wpuszczania i s¹ doskona³e w u yciu na lotniskach, w szpitalach, zabezpieczonych budynkach i wiêzieniach. Stacje naœcienne (IP i tradycyjne) s¹ wyposa one w ró norodne w³aœciwoœci i funkcje, aby spe³niæ wszystkie wymagania bezpieczeñstwa. Wersje IP oferuj¹ wszystkie korzyœci p³yn¹ce z zastosowania technologii IP w³¹cznie ze zdaln¹ aktualizacj¹ oprogramowania, konfiguracj¹ i monitorowaniem bez adnych ograniczeñ geograficznych. W celu zapewnienia maksymalnej dostêpnoœci / gotowoœci, stacje wyposa one s¹ w zaawansowane funkcje nadzoru. Test linii wykryje czy w kablu, w sieci lub elektronice wystêpuj¹ jakiekolwiek b³êdy. Dodatkowo stacja obs³uguje test tonowy, testowanie œcie ki transmisji w³¹czaj¹c mikrofon i g³oœnik. Stan stacji jest raportowany do AlphaWeb jak równie do innych zewnêtrznych systemów zarz¹dzania, które wykorzystuj¹ protokó³ SNMP (Simple Network Management Protocol), program syslog lub standard Microsoft OPC. Gùówne stacje sal operacyjnych - OR Stacje OR s¹ dedykowane w szczególnoœci dla sal operacyjnych szpitali oraz innych pomieszczeñ sterylnych. Stacje dostarczane s¹ wraz ze specjaln¹ pow³ok¹ z folii poliestrowej w celu ³atwej sterylizacji. Aby spe³niæ po ¹dane potrzeby tych œrodowisk, stacje umo liwiaj¹ wyrazisty, g³oœnomówi¹cy, bezs³uchawkowy system komunikacji z ka dego miejsca w pomieszczeniu. 15

16 STACJE NAŒCIENNE STACJA G ÓWNA IP Z WYŒWIETLACZEM Wyprodukowany do podstawowej komunikacji przez IP ¹czy siê bezpoœrednio do sieci IP, bez ograniczeñ geograficznych Odpowiednio du y wyœwietlacz o wysokim kontraœcie z podœwietleniem dla doskona³ej czytelnoœci Bia³e podœwietlenie wszystkich klawiszy P³aski, chemicznie odporny i antybakteryjny panel przedni dla ³atwego czyszczenia Cztery dowolnie programowalne klawisze skrótu (DAK) Znakomita technologia audio - mozliwosc rozmowy i sluchania z odleglosci (5 m) Zintegrowany web-serwer do ³atwej konfiguracji i monitorowania Zdalna automatyczna aktualizacja oprogramowania Dostawa od czerwca 2009 Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 125 x 280 x 30 mm Waga: 0.37 kg Pozycje powi¹zane: Skrzynka tylna podtynkowa, Wymaga licencji dla stacji IP STACJA G ÓWNA Z WYŒWIETLACZEM P³aski, chemicznie odporny i antybakteryjny panel przedni dla ³atwego czyszczenia Cztery dowolnie programowalne klawisze skrótu Wyúwietlacz z podœwietleniem Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 125 x 280 x 66 mm Waga: 0.7 kg Pozycje powi¹zane: Wymaga tylnej skrzynki wpuszczanej lub montowanej na powierzchni G ÓWNA STACJA IP PODTYNKOWA Z WYŒWIETLACZEM Wyprodukowany do podstawowej komunikacji przez IP ¹czy siê bezpoœrednio do sieci IP, bez ograniczeñ geograficznych Odpowiednio du y wyœwietlacz o wysokim kontraœcie z podœwietleniem dla doskona³ej czytelnoœci Bia³e podœwietlenie wszystkich klawiszy Cztery dowolnie programowalne klawisze skrótu (DAK) Znakomita technologia audio Opcjonalny modu³ s³uchawki i mikrofonu na gêsiej szyjce Zdalna aktualizacja, konfiguracja i monitorowanie Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 125 x 280 x 30 mm Waga: 0.37 kg Pozycje powi¹zane: Mikrofon na gêsiej szyjce, S³uchawka, Skrzynka tylna podtynkowa, Wymaga licencji dla stacji IP 16 STENTOFON KATALOG PRODUKTÓW 2009 WA NE OD

17 STACJE NAŒCIENNE G ÓWNA STACJA NAŒCIENNA Z WYŒWIETLACZEM I MIKROFONEM NA GÊSIEJ SZYJCE Osiem dowolnie programowalnych klawiszy skrótu (DAK) Przeznaczone do miejsc, gdzie u ycie stacji biurkowych jest niepraktyczne Doskona³e do zastosowania przy nag³oœnieniu Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 125 x 280 x 53 mm Waga 0.8 kg Pozycje powi¹zane: Wymaga tylnej skrzynki podtynkowej lub natynkowej G ÓWNA STANDARDOWA STACJA NAŒCIENNA Przeznaczone do miejsc, gdzie u ycie stacji biurkowych jest niepraktyczne G ÓWNA STACJA NAŒCIENNA Z WYŒWIETLACZEM Osiem dowolnie programowalnych klawiszy skrótu (DAK) Przeznaczone do miejsc, gdzie u ycie stacji biurkowych jest niepraktyczne Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 125 x 280 x 53 mm Waga 0.8 kg Pozycje powi¹zane: Wymaga tylnej skrzynki podtynkowej lub natynkowej SUBSTACJA NAŒCIENNA Jeden du y przycisk wezwania do natychmiastowego kontaktu z dowolnie programowalnym numerem wewnêtrznym Do wyczerpania zapasów Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 125 x 280 x 53 mm Waga: 0.6 kg Pozycje powi¹zane: Wymaga tylnej skrzynki podtynkowej lub natynkowej Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 125 x 280 x 53 mm Waga: 0.6 kg Pozycje powi¹zane: Wymaga tylnej skrzynki podtynkowej lub natynkowej AKCESORIA DLA STACJI NAŒCIENNYCH SKRZYNKA TYLNA PODTYNKOWA Skrzynka tylna podtynkowa dla g³ównych stacji IP wpuszczanych w³¹cznie ze stacjami IP typu OR (do pomieszczeñ sterylnych) SKRZYNKA TYLNA PODTYNKOWA Do monta u w œcianie stacji typu OR (do pomieszczeñ sterylnych) oraz g³ównych stacji naœciennych. Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 116 x 270 x 40 mm Waga: 0.5 kg Pozycje powi¹zane: G³ówna stacja IP do pomieszczeñ sterylnych, G³ówna stacja IP podtynkowa Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 118 x 262 x 62 mm Waga: 0.5 kg Pozycje powi¹zane: G³ówna stacja do pomieszczeñ sterylnych z wyœwietlaczem, Tradycyjna g³ówna stacja naœcienna SKRZYNKA TYLNA NATYNKOWA Przeznaczone do monta u na œcianie g³ównych stacji naœciennych oraz typu OR (do pomieszczeñ sterylnych) PANEL PRZEDNI U ywany do os³oniêcia tylnych skrzynek. Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 137 x 284 x 65 mm Waga: 0.5 kg Pozycje powi¹zane: G³ówna stacja do pomieszczeñ sterylnych z wyœwietlaczem, Tradycyjna g³ówna stacja naœcienna Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 125 x 279 x 2 mm Waga: 0.1 kg Pozycje powi¹zane: Skrzynka tylna podtynkowa, Skrzynka tylna natynkowa WA NE OD STENTOFON KATALOG PRODUKTÓW

18 SUBSTACJE WANDALOODPORNE Substacje wandaloodporne oraz zaprojektowane w celu wykrycia próby otwarcia s¹ wytrzyma³e, trwa³e i odporne. S¹ doskona³e do wykorzystania w nieprzyjaznych warunkach i zazwyczaj u ywane s¹ jako punkty komunikacyjne, informacyjne lub wzywania pomocy w sytuacji zagro enia. Dostarczaj¹ dwukierunkow¹ komunikacjê IP, nie wymagaj¹c¹ obs³ugi rêcznej Wysokiej mocy lampy b³yskowe przy aktywacji w sytuacji zagro enia Po³¹czenie do zewnêtrznej kamery IP Znakomita szerokopasmowa jakoœæ audio Zdalna aktualizacja oprogramowania, konfiguracja i monitorowanie Alarm wykrycia próby otwarcia urz¹dzenia W celu umo liwienia maksymalnej dostêpnoœci i gotowoœci, stacje wyposa one s¹ w zaawansowane funkcje nadzoru. Test linii stacji wykryje czy w kablu sieci lub elektronice wystêpuj¹ jakiekolwiek usterki. Dodatkowo stacja obs³uguje test tonowy, testowanie pe³nej œcie ki transmisji w³¹czaj¹c mikrofon i g³oœnik. Stan stacji jest raportowany do AlphaWeb jak równie do innych zewnêtrznych systemów zarz¹dzania, które wykorzystuj¹ protokó³ SNMP (Simple Network Management Protocol), program syslog lub standard Microsoft OPC. 18

19 SUBSTACJE WANDALOODPORNE SUBSTACJA WANDALOODPORNA IP Wyprodukowany do podstawowej komunikacji przez IP ¹czy siê bezpoœrednio do sieci IP, bez ograniczeñ geograficznych Podwójne porty Ethernet do pod³¹czenia innych urz¹dzeñ IP Mo liwoœæ pod³¹czenia do zewnêtrznej kamery IP Jedno wyjœcie przekaÿnika do wysterowania zamka drzwi lub œwiat³a lampy b³yskowej, itp. Zdalna aktualizacja oprogramowania, konfiguracja i monitorowanie Nierdzewny stalowy panel przedni (A304) Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 92 x 180 x 54 mm Waga: 0.8 kg Pozycje powi¹zane: Skrzynka tylna podtynkowa, Skrzynka tylna montowana na œcianie, Wymaga licencji dla stacji IP SUBSTACJA WANDALOODPORNA Zaawansowane funkcje nadzoru stacji Mo liwoœæ lokalizacji do 4 km od centrali AlphaCom E bez lokalnego Ÿród³a zasilania Znakomita jakoœæ audio (10 khz) Nierdzewny stalowy panel przedni (A304) Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 92 x 180 x 54 mm Waga: 0.8 kg Pozycje powi¹zane: Skrzynka tylna podtynkowa, Skrzynka tylna montowana na œcianie SUBSTACJA WANDALOODPORNA IP SKRZYNKA TYLNA Z TRZEMA OTWORAMI Wyprodukowany do podstawowej komunikacji przez IP ¹czy siê bezpoœrednio do sieci IP, bez ograniczeñ geograficznych Podwójne porty Ethernet do pod³¹czenia innych urz¹dzeñ IP Mo liwoœæ pod³¹czenia do zewnêtrznej kamery IP Jedno wyjœcie przekaÿnika do wysterowania zamka drzwi lub œwiat³a lampy b³yskowej, itp. Zdalna aktualizacja oprogramowania, konfiguracja i monitorowanie Nierdzewny stalowy panel przedni (A304) Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 114 x 160 x 63 mm Waga: 0.8 kg Pozycje powi¹zane: Skrzynka tylna z 3 otworami podtynkowa, Wymaga licencji dla stacji IP WA NE OD STENTOFON KATALOG PRODUKTÓW

20 SUBSTACJE WANDALOODPORNE SUBSTACJA WANDALOODPORNA Skrajnie odporna metalowa p³yta przednia z anodyzowanego, matowego aluminium, 6 mm Mo liwoœæ lokalizacji do 4 km od centrali AlphaCom E bez lokalnego Ÿród³a zasilania Znakomita jakoœæ audio (10kHz) Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 190 x 140 x 64 mm Waga: 1.15 kg Pozycje powi¹zane: Wymaga tylnej skrzynki podtynkowej lub natynkowej SUBSTACJA WANDALOODPORNA Skrajnie odporna metalowa p³yta przednia z anodyzowanego, matowego aluminium, 6 mm Mo liwoœæ lokalizacji do 4 km od centrali AlphaCom E bez lokalnego Ÿród³a zasilania Znakomita jakoœæ audio (10kHz) Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 190 x 140 x 64 mm Waga: 1.15 kg Pozycje powi¹zane: Wymaga tylnej skrzynki podtynkowej lub natynkowej AKCESORIA DLA SUBSTACJI WANDALOODPORNYCH SKRZYNKA TYLNA PODTYNKOWA Skrzynka tylna podtynkowa przeznaczona dla substacji wandaloodpornej, IP i tradycyjnej SKRZYNKA TYLNA MONTOWANA NA ŒCIANIE Skrzynka tylna montowana na œcianie przeznaczona dla substacji wandaloodpornej, IP i tradycyjnej Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 80 x 168 x 50 mm Waga: 0.8 kg Pozycje powi¹zane: Substacja wandaloodporna IP Substacja wandaloodporna Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 92 x 180 x 52 mm Waga: 0.8 kg Pozycje powi¹zane: Substacja wandaloodporna IP Substacja wandaloodporna OTWOROWA SKRZYNKA TYLNA PODTYNKOWA Skrzynka tylna podtynkowa przeznaczona dla substacji wandaloodpornej, 3-otworowa SKRZYNKA TYLNA MONTOWANA NA ŒCIANIE Skrzynka tylna montowana na œcianie przeznaczona dla substacji wandaloodpornej, tylko tradycyjnej Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 98 x 145 x 66 mm Waga: 0.8 kg Pozycje powi¹zane: Substacja wandaloodporna IP - 3-otworowa Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 92 x 180 x 30 mm Waga: 0.4 kg Pozycje powi¹zane: Substacja wandaloodporna SKRZYNKA TYLNA PODTYNKOWA Przeznaczona dla substacji wandaloodpornych, zabezpieczonych przed niepowo³anym otwarciem Metalowa p³yta przednia mo e byæ bezpiecznie przymocowana do skrzynki przy u yciu specjalnych 4-milimetrowych œrub (dostarczonych) lub nitów pó³automatycznych (nie za³¹czonych) Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 175 x 126 x 75 mm Waga: 0.75 kg Pozycje powi¹zane: Substacja wandaloodporna Substacja wandaloodporna SKRZYNKA TYLNA MONTOWANA NA ŒCIANIE Przeznaczona dla substacji wandaloodpornych, zabezpieczonych przed niepowo³anym otwarciem Metalowa p³yta przednia mo e byæ bezpiecznie przymocowana do skrzynki przy u yciu nitów pó³automatycznych (nie za³¹czonych) Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 150 x 198 x 80 mm Waga: 0.9 kg Pozycje powi¹zane: Substacja wandaloodporna Substacja wandaloodporna 20 STENTOFON KATALOG PRODUKTÓW 2009 WA NE OD

21 STACJE WIÊZIENNE I DLA STRA NIKÓW WIÊZIEÑ Podstawowym celem skutecznego systemu komunikacji wiêziennej jest pomoc w ochronie ycia, w³asnoœci, oraz wsparcie w u³atwieniu bezpiecznego i zabezpieczonego przemieszczania siê personelu, goœci oraz wiêÿniów. Stacje wandaloodporne, zabezpieczone przed niepowo³anym otwarciem s¹ doskona³e do u ycia w obszarach o zaostrzonych œrodkach bezpieczeñstwa w³¹czaj¹c cele wiêzienne, pomieszczenia pracy dziennej i nocnej. Stacje odporne na warunki atmosferyczne s¹ zaprojektowane dla obszarów parkingowych oraz zewnêtrznych drzwi i bram. Monitorowanie audio oraz wykrywanie dÿwiêków zapewnia bezpieczeñstwo pracowników, goœci oraz pensjonariuszy / wiêÿniów Wandaloodporne stacje zabezpieczone przed niepowo³anym otwarciem System sygnalizacji œwietlnej dzia³a jako wsparcie wizualne Dystrybucja muzyki wp³ywa uspokajaj¹co na osoby przebywaj¹ce w pomieszczeniach Alarm reaguj¹cy na ha³as dla bezpieczeñstwa stra ników i ca³ego wiêzienia Zabezpieczony i bezpieczny sposób sterowania drzwiami i zamkami bram 21

22 STACJE WIÊZIENNE STACJE WANDALOODPORNE Jeden przycisk wezwania z oœwietleniem potwierdzenia Zaprojektowane dla wiêzieñ i zak³adów poprawczych Alarmy reaguj¹ce na próbê otwarcia i ha³as, tryb obecnoœci stra nika oraz kilka styków wejœciowowyjœciowych dla adaptacji do lokalnych potrzeb Konstrukcja wandaloodporna z 2.5-milimetrow¹ stalow¹ p³yt¹ przedni¹, przyciski dotykowe, ochrona mikrofonu i g³oœnika Zintegrowany system sygnalizacji œwietlnej Redundantne zasilanie i sygnalizacja zapasowa Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 128 x 264 x 51 mm Waga: 0.95 kg Pozycje powi¹zane: Skrzynka tylna z kotwami, podtynkowa, Skrzynka tylna naœcienna, Lampa korytarzowa, Zewnêtrzny przycisk wezwania STACJA WANDALOODPORNA 5 przycisków i wyœwietlacz numeryczny, kontrola œwietlna i po³¹czenie z oœwietleniem potwierdzenia, wybór programu, wyœwietlacz wyboru programu, kontrola g³oœnoœci Zaprojektowane dla wiêzieñ i zak³adów poprawczych Alarmy reaguj¹ce na próbê otwarcia i ha³as, tryb obecnoœci stra nika oraz kilka styków wejœciowo-wyjœciowych dla adaptacji do lokalnych potrzeb Konstrukcja wandaloodporna z 2.5-milimetrow¹ stalow¹ p³yt¹ przedni¹, przyciski dotykowe, ochrona mikrofonu i g³oœnika Zintegrowany system sygnalizacji œwietlnej Redundantne zasilanie i sygnalizacja zapasowa Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 128 x 264 x 51 mm Waga: 0.95 kg Pozycje powi¹zane: Skrzynka tylna z kotwami, podtynkowa, Skrzynka tylna naœcienna, Lampa korytarzowa, Zewnêtrzny przycisk wezwania SUBSTACJA WANDALO -ODPORNA IP Podwójne porty Ethernet do pod³¹czenia innych urz¹dzeñ IP Mo liwoœæ pod³¹czenia do zewnêtrznej kamery IP Jedno wyjœcie przekaÿnika do wysterowania zamka drzwi lub œwiat³a lampy b³yskowej, itp. Nierdzewny stalowy panel przedni (A304) Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 92 x 180 x 54 mm Waga: 0.8 kg Pozycje powi¹zane: Skrzynka tylna podtynkowa, Skrzynka tylna montowana na œcianie, Wymaga licencji dla stacji IP SUBSTACJA WANDALOODPORNA Zaawansowane funkcje nadzoru Mo liwoœæ lokalizacji do 4 km od centrali AlphaCom E bez lokalnego Ÿród³a zasilania Znakomita jakoœæ audio (10kHz) Nierdzewny stalowy panel przedni (A304) Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 92 x 180 x 54 mm Waga: 0.8 kg Pozycje powi¹zane: Skrzynka tylna podtynkowa, Skrzynka tylna montowana na œcianie 22 STENTOFON KATALOG PRODUKTÓW 2009 WA NE OD

23 SUBSTACJA WANDALOODPORNA Skrajnie odporna metalowa p³yta przednia z anodyzowanego, matowego aluminium, 6 mm Mo liwoœæ lokalizacji do 4 km od centrali AlphaCom E bez lokalnego Ÿród³a zasilania Znakomita jakoœæ audio (10kHz) Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 190 x 140 x 64 mm Waga: 1.15 kg SUBSTACJA WANDALOODPORNA Skrajnie odporna metalowa p³yta przednia z anodyzowanego, matowego aluminium, 6 mm Mo liwoœæ lokalizacji do 4 km od centrali AlphaCom E bez lokalnego Ÿród³a zasilania Znakomita jakoœæ audio (10kHz) STACJE WIÊZIENNE Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 190 x 140 x 64 mm Waga: 1.15 kg Pozycje powi¹zane: Wymaga skrzynki tylnej podtynkowej lub natynkowej Pozycje powi¹zane: Wymaga skrzynki tylnej podtynkowe lub natynkowej ZESTAWY Z P YTAMI PRZEDNIMI OPRACOWANYMI NA ZAMÓWIENIE - STRONA 32 AKCESORIA DLA STACJI WIÊZIENNYCH LAMPA KORYTARZOWA 2 rodzaje diod LED (czerwone i zielone) do wskazywania stanu powi¹zanej stacji wandaloodpornej: stan gotowoœci, alarmu, obecnoœci stra nika Dostawa na yczenie ZEWNÊTRZNY PRZYCISK WEZWANIA Przycisk zabezpieczony przed niepowo³an¹ ingerencj¹, mo e byæ pod³¹czony do stacji i jako dodatkowy przycisk wezwania Dostawa na yczenie Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 110 x 110 x 65 mm Waga: 0.8 kg Pozycje powi¹zane: Stacja wandaloodporna, Stacja wandaloodporna Rozmiar (Szer x Wys): 90 x 90 mm Waga: 0.2 kg Pozycje powi¹zane: Stacja wandaloodporna, Stacja wandaloodporna SKRZYNKA TYLNA Z KOTWAMI, PODTYNKOWA Skrzynka tylna podtynkowa do œcian betonowych Przeznaczone dla stacji wandaloodpornych Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 122 x 265 x 62 mm Waga: 1 kg Pozycje powi¹zane: Stacja wandaloodporna, Stacja wandaloodporna SKRZYNKA TYLNA MONTOWANA NA ÚCIANIE Skrzynka tylna montowana na œcianie oraz kotwa specjalnie zaprojektowana dla stacji wandaloodpornych i zabezpieczonych przed otwarciem. Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 130 x 265 x 67 mm Waga: 2.7 kg Pozycje powi¹zane: Stacja wandaloodporna, Stacja wandaloodporna QHF1028 ŒRUBOKRÊT - SNAKE EYE Dla úrub zabezpieczaj¹cych przed niepowo³anym otwarciem QHF1029 KOÑCÓWKA DLA QHF1028 1/4" Koñcówka wkrêcaj¹ca do œrubokrêta Snake eye Waga: 0.3 kg Pozycje powi¹zane: Przeznaczone dla stacji wandaloodpornych oraz substacji Waga: 0.1 kg Pozycje powi¹zane: Przeznaczone dla stacji wandaloodpornych oraz substacji WA NE OD STENTOFON KATALOG PRODUKTÓW

24 STACJE PRZEMYS OWE Pocz¹wszy od lekkich a po ciê kie warunki pracy, g³ówne stacje przemys³owe oraz substacje s¹ budowane dla zastosowania w nieprzyjaznych warunkach. Du e, trwa³e przyciski umo liwiaj¹ prostotê obs³ugi w rêkawicach roboczych. Pozycje oraz s¹ wyposa one w czu³y mikrofon elektretowy podczas gdy , oraz s¹ wyposa one w dynamiczny mikrofon z redukcj¹ ha³asu. Wszystkie stacje przemys³owe STENTOFON mog¹ sterowaæ wewnêtrznym lub zewnêtrznym g³oœnikiem bezpoœrednio. Dla dodatkowego wyjœcia zasilania mo e zostaæ aktywowany wbudowany wzmacniacz 10W (w tej sytuacji wymagane jest zewnêtrzne zasilanie). Pozwala to na pod³¹czenie do stacji zewnêtrznego g³oœnika Ohm. Je eli wymagany jest telefon do ciê kich zastosowañ, nowe telefony analogowe spe³niaj¹ wymagania dla œrodowisk, które potrzebuj¹ telefonu wytrzymuj¹cego pracê w trudnych warunkach otoczenia. 24

25 STACJE PRZEMYS OWE G ÓWNA STACJA DO PRZEMYS U LEKKIEGO Odporna na ochlapanie i ognioodporna obudowa z tworzywa sztucznego Folia na klawiaturê z tworzywa PCV wzmocnionego promieniowaniem UV Odporny na ciecze r¹ce Mikrofon elektretowy Wbudowany g³oœnik, MIC. i LED Wbudowany wzmacniacz 10W VOX wymagaj¹cy dodatkowego zasilania Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 124 x 244 x 63 mm Waga: 0.9 kg Pozycje powi¹zane: Patrz Akcesoria dla stacji przemys³owych G ÓWNA STACJA DLA PRZEMYS U CIÊ KIEGO Wodoodporna i py³oszczelna obudowa z pomarañczowego stopu aluminium U ycie zewnêtrznego g³oœnika Wbudowany wzmacniacz 10W VOX wymagaj¹cy dodatkowego zasilania Cztery dowolnie programowalne klawisze skrótu (DAK) Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 160 x 260 x 100 mm Waga: 1.1 kg Pozycje powi¹zane: Patrz Akcesoria dla stacji przemys³owych SUBSTACJA DLA PRZEMYS U CIÊ KIEGO Wodoodporna i py³oszczelna obudowa z pomarañczowego stopu aluminium Mikrofon z usuwaniem ha³asu U ycie zewnêtrznego g³oœnika Wbudowany wzmacniacz 10W VOX wymagaj¹cy dodatkowego zasilania Programowalny klawisz wezwania, przyciski trybu komunikacji jednokierunkowej oraz anulowania Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 160 x 260 x 92 mm Waga: 1.1 kg Pozycje powi¹zane: Patrz Akcesoria dla stacji przemys³owych G ÓWNA STACJA PRZEMYS OWA Z ANULOWANIEM HA ASU Wodoodporna obudowa z pomarañczowego poliwêglanu Mikrofon z usuwaniem ha³asu U ycie zewnêtrznego g³oœnika Wbudowany wzmacniacz 10W VOX wymagaj¹cy dodatkowego zasilania Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 160 x 240 x 137 mm Waga: 1.1 kg Pozycje powi¹zane: Patrz Akcesoria dla stacji przemys³owych SUBSTACJA DLA PRZEMYS U CIÊ KIEGO Wodoodporna i py³oszczelna obudowa z pomarañczowego stopu aluminium Mikrofon z usuwaniem ha³asu U ycie zewnêtrznego g³oœnika Wbudowany wzmacniacz 10W VOX wymagaj¹cy dodatkowego zasilania Programowalny klawisz wezwania Rozmiar (Szer x Wys x G³êb): 160 x 260 x 92 mm Waga: 1.1 kg Pozycje powi¹zane:patrz Akcesoria dla stacji przemys³owych WA NE OD STENTOFON KATALOG PRODUKTÓW

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

BEZSERWEROWY SYSTEMEM INTERKOMOWY IP Z D WIÊKIEM JAKOŒCI HD

BEZSERWEROWY SYSTEMEM INTERKOMOWY IP Z D WIÊKIEM JAKOŒCI HD BEZSERWEROWY SYSTEMEM INTERKOMOWY IP Z D WIÊKIEM JAKOŒCI HD SYSTEM INTERKOMOWY PROSTO Z PUDE KA Pulse zosta³ zaprojektowany jako system bezserwerowy, wykorzystuj¹cy technologiê IP, zapewniaj¹cy znakomit¹

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller.

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller. www.eaton.com www.moeller.pl/easy Łatwy start Informacje o produkcie Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100 Przeka niki programowalne easy pozwalaj¹ w

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI Gratulujemy zakupu zestawu s³uchawkowego Ear Force Sentinel Task Force Turtle Beach. Zachwycisz siê niezwyk³¹

Bardziej szczegółowo

PewnoϾ jutra. www.relpol.com.pl

Pewnoœæ jutra. www.relpol.com.pl Pewnoœæ jutra. Spe³nienie potrzeb jutra Polski przekaÿnik programowalny Wyj¹tkowa prostota programowania Serwis i doradztwo techniczne zapewnione przez Relpol S.A. czym NEED siê wyró nia: - mo liwoœæ pomiaru

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa systemów videomonitoringu opartego na kamerach IP Prawie ca³a powierzchnia naszej planety pokryta jest siatk¹ po³¹czeñ elektrycznych. Oprócz sieci energoelektrycznych w szybkim

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa systemów wideomonitoringu opartego na kamerach IP Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa przewodowych sieci komputerowych Ethernet Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

funkwerk funkwerk FC4 : Rodzina telefonów DECT do ró nych zastosowañ Seria telefonów DECT obs³uguj¹cych funkwerk DECT Secury System (DSS)

funkwerk funkwerk FC4 : Rodzina telefonów DECT do ró nych zastosowañ Seria telefonów DECT obs³uguj¹cych funkwerk DECT Secury System (DSS) funkwerk security communications funkwerk : Rodzina telefonów DECT do ró nych zastosowañ Seria telefonów DECT obs³uguj¹cych funkwerk DECT Secury System (DSS) Security. Everywhere. Firma Funkwerk Security

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI

WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI Rewolucja w obrazowaniu stomatologicznym Uwolnij czujnik VISTEO TO NOWOCZESNA KONCEPCJA RADIOGRAFII Unikalny zestaw czujnika, modu³u steruj¹cego i jednego uniwersalnego pozycjonera

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Specyfikacja

Wprowadzenie Specyfikacja Wprowadzenie Dziêkujemy za zakup sportowej kamery HD Redleaf RD32. Urz¹dzenie posiada wytrzyma³¹ obudowê wysokiej jakoœci. Dziêki odpornoœci na wodê, kurz i uderzenia œwietnie sprawdzi siê w ka dych warunkach.

Bardziej szczegółowo

Technika Czujnikowa Enkodery i Systemy Liniowego Przesuniêcia

Technika Czujnikowa Enkodery i Systemy Liniowego Przesuniêcia Technika Czujnikowa Enkodery i Systemy Liniowego Przesuniêcia Enkodery Enkodery Linkowe Liniowy System Magnetyczny Technologia ³¹czeniowa Akcesoria impulsy dla automatyki Rozwi¹zania integracyjne Przes³anie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

HSK Data Ltd. Sp. z o.o. jest czo³owym polskim producentem urz¹dzeñ ochrony przeciwprzepiêciowej. Od lat produkuje powszechnie stosowane w Polsce i Europie przed³u acze filtruj¹ce acar-axon. Znana jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Sterownik g³owny systemu rh-serwer LR. 868 Dwa niezale ne modu³y + 1 256 1 x RJ45, 3 x USB Wi-Fi, LAN 300 100-240V AC 240 x 140 x 57 6 - - 100

Sterownik g³owny systemu rh-serwer LR. 868 Dwa niezale ne modu³y + 1 256 1 x RJ45, 3 x USB Wi-Fi, LAN 300 100-240V AC 240 x 140 x 57 6 - - 100 System FHome Sterowniki Radio Transmisja dwukierunkowa Procesor [GHz] Pamiêæ RAM [MB] Z³¹cza Komunikacja Sterownik g³owny systemu rhserwer F Dwa niezale ne modu³y 56 x RJ5, x USB WiFi, LAN V AC x x 57

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ GET Sp. z o.o. dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy

Bardziej szczegółowo

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian Topologia sieci sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po czonych za pomoc cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian danych. Local Area Network

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu 34-400 Nowy Targ, ul.lotników 5 tel. +48 18 521 14 06 kom. 503 159 278 e-mail: legutko@okna-legutko.pl profile INOUTIC bardzo dobre parametry izolacyjnoœci termicznej wzmocniony

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Technologia MIMO Zasi g us ugi Internetu Cyfrowego Polsatu Oferta komercyjna Pokaz transmisji w technologii MIMO MIMO

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania... 3 2. Minimalne wymagania dla szafy serwerowej...

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. IP-Intercom Server IS 300

System interkomowy. IP-Intercom Server IS 300 IP-Intercom Server IS 300 Intercom 2.0 firmy Commend to zupełnie nowy poziom jakości i niezawodności w bezpieczeństwie komunikacji. Nowy serwer interkomowy firmy Commend IS 300 wykorzystuje technologię

Bardziej szczegółowo

Sala audiowizualna. Biblioteka Uczelniana ul. Opaliñskich 1 64-100 Leszno. Iloœæ miejsc: do 70. Wyposa enie:

Sala audiowizualna. Biblioteka Uczelniana ul. Opaliñskich 1 64-100 Leszno. Iloœæ miejsc: do 70. Wyposa enie: Oferta wynajmu sal Sala audiowizualna do 70 Dwa niezale ne projektory multimedialne z mo liwoœci¹ wyœwietlania na obu jednakowego, b¹dÿ ró nego sygna³u. Ca³y system sterowany jest z panelu dotykowego,

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Agralene. Op³acalne doœwietlanie. Agralene - Karta katalogowa (wer. 1.6) www.ledikopro.pl. Strona 1 z 10

Agralene. Op³acalne doœwietlanie. Agralene - Karta katalogowa (wer. 1.6) www.ledikopro.pl. Strona 1 z 10 Agralene Strona z Zastosowanie doœwietlanie uzupe³niaj¹ce dla upraw szklarniowych oœwietlenie fotoperiodyczne wyd³u aj¹ce naturaln¹ d³ugoœæ dnia oœwietlenie upraw bez dostêpu œwiat³a dziennego Zalety zwiêkszenie

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

Systemy konferencyjne i kongresowe

Systemy konferencyjne i kongresowe 1 Systemy konferencyjne i kongresowe Numer Cena netto Symbol Opis SAP PLN DCN. Pulpity Konferencyjne Przewodowe Concentus F.01U.028.769 DCN-CON Standardowy pulpit uczestnika Concentus 1 923 zl F.01U.028.768

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania dla szpitali Bezprzewodowy system przywo³awczy Telefony medyczne z funkcj¹ pagera Integracja z systemami medycznymi Zapis wezwañ i alarmów

Rozwi¹zania dla szpitali Bezprzewodowy system przywo³awczy Telefony medyczne z funkcj¹ pagera Integracja z systemami medycznymi Zapis wezwañ i alarmów Rozwi¹zania dla szpitali Bezprzewodowy system przywo³awczy Telefony medyczne z funkcj¹ pagera Integracja z systemami medycznymi Zapis wezwañ i alarmów System komunikacyjny Ascom IP-DECT System przywo³awczy

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Stacja naścienna medyczna. serii WS 800F D MD

System interkomowy. Stacja naścienna medyczna. serii WS 800F D MD Stacja naścienna medyczna serii WS 800F D MD Ta seria wielofunkcyjnych stacji głównych została opracowana pod kątem zastosowania ich w środowiskach szpitalnych. Rozmowa bezobsługowa zapewnia komfortową

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR PRACY BATERII RPB-2

REJESTRATOR PRACY BATERII RPB-2 REJESTRATOR PRACY BATERII RPB-2 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE APARATURA PRZEZNACZENIE Mikroprocesorowy rejestrator pracy baterii RPB-2 s³u y do pomiarów parametrów elektrycznych baterii akumulatorów

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT 00 101 10 Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT LinkRunner AT pozwala na rozwi¹zywanie problemów z ³¹cznoœci¹ sieciow¹. Dziêki funkcji AutoTest, uruchamianej jednym przyciskiem, tester wykonuje ¹dany

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system łączno. czności ci dyspozytorskiej

Zintegrowany system łączno. czności ci dyspozytorskiej Infrastruktura łączności : podsystem teleinformatyczny podsystem łączności zintegrowanej łączność radiowa cyfrowa podsystem rejestracji rozmów konsole dyspozytorskie oraz VoIP Podsystem teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Sterowniki logiczne ALPHA. Rodzina ALPHA - klasa sama w sobie. Zamiast wielu podzespo³ów tylko jeden sterownik ALPHA

MITSUBISHI ELECTRIC. Sterowniki logiczne ALPHA. Rodzina ALPHA - klasa sama w sobie. Zamiast wielu podzespo³ów tylko jeden sterownik ALPHA Sterowniki logiczne Rodzina - klasa sama w sobie Zamiast wielu podzespo³ów tylko jeden sterownik Rodzina - klasa sama w sobie Rodzina - okreœla now¹ klasê osi¹gniêæ Rozwi¹zania PCB (specjalne systemy sterowników)

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ³ u g i

I n s t r u k c j a o b s ³ u g i Instrukcja obs³ugi Zawartoœæ instrukcji obs³ugi 1. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa... 2 2. Lokalizacja sterowników... 3 3. Akcesoria... 3 4. Instrukcja uruchomienia... 4 Wyœwietlacz OLED... 4 Wk³adanie

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801 INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 1 Zastosowanie i budowa Kompaktowy zespó³ wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciep³a do zastosowania : - w budownictwie mieszkaniowym, - w budynkach biurowych, - w

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO RELO GmbH Verdichter Humboldtstr. 25 02625 Bautzen tel.: +49 591 80520, fax.: +49 591 80521 Zalety kompresorów RELO 2 lata pe³nej gwarancji bez ograniczenia roboczogodzin; Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: 10. (KOD 3361)

PROGRAM: 10. (KOD 3361) PROGRAM: 0. (KOD 336) LEWE BM bia³o-br¹zowy 345670 34 56 STACYJKA - pomarañczowy,5mm (przy stacyjce) PRAWE BN bia³o- Je eli nie ma wk³adki w drzwiach prawych to blokowania. M br¹zowy CV pomarañczowy wychodz¹ca

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE SYSTEMU MONITORINGU OCHRONY KATODOWEJ SMOK-SW OPARTEGO NA STEROWNIKU AVR200

OPROGRAMOWANIE SYSTEMU MONITORINGU OCHRONY KATODOWEJ SMOK-SW OPARTEGO NA STEROWNIKU AVR200 OPROGRAMOWANIE SYSTEMU MONITORINGU OCHRONY KATODOWEJ SMOK-SW OPARTEGO NA STEROWNIKU AVR200 Modu steruj cy i komunikacyjny Spis tre ci Opis ogólny u ci lenie nazewnictwa Protokó AVRPRO(plus) - Sk adnia

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

JEŻELI CHCESZ ROZMAWIAĆ TO POROZMAWIAJ Z NAMI. Przemysłowy Zintegrowany System interkomowy IP Alpacom Exigo

JEŻELI CHCESZ ROZMAWIAĆ TO POROZMAWIAJ Z NAMI. Przemysłowy Zintegrowany System interkomowy IP Alpacom Exigo JEŻELI CHCESZ ROZMAWIAĆ TO POROZMAWIAJ Z NAMI Przemysłowy Zintegrowany System interkomowy IP Alpacom Exigo CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU INTERKOMOWEGO IP PULSE ALPHACOM Nowoczesność zastosowanych rozwiązań:

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo