POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 14, Nr 2/2010 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G o s p o d a r o w a n i e zas o b a m i w r e g i o n i e w w a r u n k a c h z a g r oŝenia Andrzej Szplit, Marcin Szplit 1 POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 1. Wprowadzenie Ocena związku przedsięwzięcia informatycznego ze strategią organizacji oraz ustalenie stopnia realizacji jego celów określa wpływ tego przedsięwzięcia na tworzenie wartości organizacji w długim okresie. Drugim elementem systemu oceny jest pomiar efektywności tego przedsięwzięcia, rozumianej jako stosunek cenności wyników uŝytecznych do cenności kosztów. Mając na uwadze klasyfikację korzyści i kosztów naleŝy stwierdzić, Ŝe ocena efektywności przedsięwzięcia informatycznego moŝe dotyczyć kilku poziomów, w zaleŝności od typów korzyści i kosztów, które zostaną do niej włączone. 2. Poziomy pomiaru efektywności przedsięwzięć informatycznych Ze względu na kryterium związku pomiędzy przedsięwzięciem informatycznym a wynikami ekonomicznymi organizacji efektywność tego przedsięwzięcia moŝna mierzyć: 1. Na poziomie bezpośrednich korzyści i kosztów, 2. Na poziomie pełnych korzyści i kosztów (zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich). Ze względu na moŝliwość finansowego wyraŝenia efektów, efektywność moŝna natomiast oceniać na poziomie: 1. Finansowych korzyści i kosztów, 1 Dr hab., prof UJK Andrzej Szplit, profesor, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Marcin Szplit, adiunkt, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 167

2 2. Pełnych korzyści i kosztów (zarówno finansowych, jak i niefinansowych). Przy pomiarze efektywności na poziomie drugim zaistnieje konieczność sprowadzenia do wspólnego mianownika wszystkich korzyści i kosztów, finansowych do niefinansowych i niefinansowych między sobą. Pomiędzy elementami dwóch przedstawionych powyŝej klasyfikacji zachodzą kombinacje, których analiza prowadzi do wniosku, Ŝe ocena efektywności moŝe odbywać się na następujących poziomach: 1. Bezpośrednich, finansowych korzyści i kosztów, 2. Bezpośrednich, pełnych (finansowych i niefinansowych) korzyści i kosztów, 3. Pełnych (bezpośrednich i pośrednich), finansowych korzyści i kosztów, 4. Pełnych korzyści i kosztów. Dodatkowo naleŝy pamiętać o kolejnym kryterium podziału korzyści i kosztów, jakim jest ich mierzalność. Niemierzalne korzyści i koszty mogą być jedynie wymienione i opisane, a w ten sposób mogą być ujęte jako dodatek do wyraŝonej za pomocą ilorazu efektywności korzyści i kosztów mierzalnych 2. Podsumowanie moŝliwych poziomów pomiaru efektywności zaprezentowano w tabeli 1. Tabela 1. Poziomy pomiaru efektywności przedsięwzięć informatycznych. Poziom pomiaru mierzalne korzyści i koszty: bezpośrednie, finansowe bezpośrednie, pełne (finansowe i niefinansowe) pełne (bezpośrednie i pośrednie), finansowe pełne niemierzalne korzyści i koszty jednostki pienięŝne Sposób wyraŝenia jednostki pienięŝne (koszty niefinansowe sprowadzone do miar wartościowych) lub rangi punktowe jednostki pienięŝne rangi punktowe opis słowny Źródło: P. Lech, Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s Metodyka ROI w ocenie przedsięwzięć informatycznych ROI, czyli zwrot z inwestycji moŝna rozumieć jako kalkulację i jej wynik. To rozumienie umoŝliwia uwzględnienie waŝnych dla powodzenia projektu faz, które moŝna podzielić na część przygotowawczą, realizację i zamknięcie. PoniŜej zobrazowano cały proces pozwalający uchwycić wartość projektu: 2 P. Lech, Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s

3 Target / Quota Revenue / Mos. Przygotowanie modelu do obliczeń ROI Zebranie mierników Przygotowanie załoŝeń obliczenia wartości Obliczenie oczekiwanych zwiększonych przychodów Przykład: Skrócenie skrócenie cyklu obsługi Przykład: Liczba liczba sprzedawców, czas obsługi, liczba kontraktów Rozliczenie projektu post mortem Konsekwentne mierzenie wyników Przyjęcie odpowiedzialności za osiągnięcie celów projektów Przegląd i urealnienie planowanego zwiększenia przychodów Rysunek 1. Model ROI. Źródło: K. Stefaniak, Ocena wartości projektu CRM, Modern Marketing 6/2002. Celem procesu jest wskazanie materialnych oraz niematerialnych korzyści projektu, zrozumienie obszarów biznesowych, w których powstawać będzie wartość dla firmy oraz ustalenie podstawowych mierników, według których realizacja projektu będzie monitorowana. W istocie najprostsza metodyka pomiaru opłacalności wdroŝenia realizowana w formule: ROI = Zmiana Przychodów + Zmiana Kosztów + Zmiana Wydajności + Korzyści Niemierzalne Koszty nabycia systemu informatycznego Zmiana przychodów. Uzyskanie danych dotyczących zmiany ogółu przychodów ze sprzedaŝy przed i po wdroŝeniu systemu informatycznego jest zadaniem stosunkowo prostym kaŝde przedsiębiorstwo prowadzi bowiem rejestrację tych wartości. Problemem jest jednak wyodrębnienie z całości zmian, które są bezpośrednio związane z implementacją systemu informatycznego, a nie np. z prowadzonymi równolegle innymi projektami poprawiającymi wydajność pracy. Łatwiejsze moŝe okazać się wyodrębnienie z całości przychodów tych zmian, które nie mogą oznaczać pozytywnych efektów wdroŝenia systemu informatycznego. Zmiana kosztów. Podobnie jak w przypadku zmian przychodów, naleŝy z całości kosztów wyodrębnić tylko te, których powstanie związane jest z wdroŝeniem systemu informatycznego (np. klasy ERP). Niekiedy okazuje się, Ŝe koszty wzrastają. Nie naleŝy jednak wnioskować, co do zasadności inwestycji w systemy informatyczne tylko na podstawie zmian na poziomie kosztów przed i po wdroŝeniu takiego systemu, gdyŝ moŝe to prowadzić do błędnych wniosków. Koszty mogą wzrosnąć, jeśli jednak nastąpi równocześnie ponadproporcjonalny wzrost przychodów, cały proces będzie uznany za zjawisko pozytywne. Koszt zakupu systemu informatycznego obejmuje: koszty sprzętu w przypadku zakupu nowej infra- 169

4 struktury informatycznej, koszty oprogramowania, koszty wdroŝenia, a w nich: konsultacje, przystosowanie systemu do specyficznych wymagań danego przedsiębiorstwa, koszty szkoleń uŝytkowników itp., roczne opłaty związane z obsługą systemu oraz pozostałe koszty, które wiąŝą się z wdroŝeniem systemu informatycznego. Zarówno przy obliczaniu kosztów, jak i przychodów związanych z implementacją systemu informatycznego naleŝy wykorzystać metodę wartości bieŝącej netto (NPV Net Present Value), w taki sposób, aby przychody i koszty zostały rozłoŝone na okres uŝytkowania systemu informatycznego przez co moŝna uzyskać precyzyjniejszy obraz rentowności inwestycji niezniekształcony kumulacją kosztów lub przychodów w jednym okresie. Zmiana wydajności. Implementacja systemu informatycznego zakończona sukcesem powinna pozwolić na redukcję czasu poświęcanego na wykonywanie wszelkiego typu zadań administracyjnych. Oznacza to większą ilość czasu na bezpośrednie kontakty z klientem. Wzrost wydajności moŝe być równieŝ osiągnięty dzięki zmianom organizacyjnym w firmie, które są zawsze konieczne podczas wdroŝeniom takich systemów. Dzięki aplikacji systemu informatycznego moŝna ograniczyć dowolność zachowań pracowników przy realizacji ich rutynowych zadań, co pozwala na wypracowanie efektywnych mechanizmów wykonywania zadań, które od razu są wykorzystywane w całej firmie. Precyzyjna rejestracja zdarzeń w aplikacjach systemu klasy ERP umoŝliwia szybkie rozpoznanie błędów w zarządzaniu firmą i w konsekwencji bardziej precyzyjne rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych, lepsze dopasowanie autonomii działania pracowników do stawianych im wymagań, itp. System informatyczny oznacza istotne rozszerzenie zbioru informacji wykorzystywanych przy zarządzaniu firmą. WdroŜenie systemu informatycznego moŝe się wiązać z odkryciem nowych moŝliwości prowadzenia działalności biznesowej, a w konsekwencji ze zmianą przyjętych reguł działania. MoŜna nawet przyjąć, Ŝe korzyści z wdroŝenia będą tym większe, im więcej procedur organizacyjnych w firmie trzeba będzie napisać jeszcze raz od nowa. Pomiar wzrostu wydajności wydaje się dość trudny, ale rozwiązaniem tego problemu jest wywiad z pracownikiem przed i po wdroŝeniu systemu informatycznego i określenie, o ile skrócił się czas potrzebny na wykonanie zadań administracyjnych i pozytywne zamknięcie procesu sprzedaŝy lub produkcji. Korzyści niemierzalne. Grupę korzyści niemierzalnych stanowią parametry o charakterze jakościowym, których ocena jest zazwyczaj subiektywna. Jednak mimo duŝej niedokładności oszacowań, korzyści te powinny być uwzględniane w ramach analizy ROI. Przykładem mogą tu być korzyści wynikające ze zwiększonego procentu klientów, którzy pozostają przy firmie i dokonują kolejnych zakupów (tzw. Customer Retention). Korzyść ta moŝe być wyraŝona w wartościach pienięŝnych poprzez wyliczenie tzw. CLV (Customer Lifetime Value). Metoda CLV jest koncepcją juŝ powszechnie znaną w marketingu i branŝy ubezpieczeniowej. Pomimo swoich zalet nie jest jednak dość często wykorzystywana w branŝy high-tech do uzasadniania opłacalności inwestycji w IT. Przykładowy arkusz stworzony na Harvard College, którym moŝna się posłuŝyć w celu ustalenia wartości Ŝyciowej dla firmy moŝe wyglądać następująco (tabela 2): 170

5 Tabela 2. Arkusz do obliczenia CLV. Skupianie się na kliencie Wartość Ŝyciowa dla firmy (The Lifetime Value of a Customer) UŜyj tego formularza, aby obliczyć wartość Ŝycia jednego dla firmy. Nazwisko : Formuła podstawowa Oszacuj ilość transakcji dokonywanych przez w czasie jego kontaktów z firmą Ilość składników zakupionych podczas jednej wizyty Przeciętna cena jednego składnika (zł) Koszt pozyskania (zł) X X = Wartość Ŝycia dla firmy (zł) Formuła prognozy dla okresu 5 - letniego Przychód Koszt (Wygenerowany (Kalkulacja kosztów przychód brutto) obsługi tego, obejmująca marketing i koszty wytworzenia i dostarczenia produktu lub usługi) Rok 1 Referencje (Dodatnia wartość netto z poleconych klientów) Zysk (zł) Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 OGÓŁEM: Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Harvard College. 171

6 W tabeli 3 zaprezentowano przykładową listę korzyści wskazanych dla celów modelu ROI: Tabela 3. Lista korzyści z wdroŝenia systemu informatycznego. FUNKCJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE KORZYŚCI CAŁKOWITE ROCZNE KORZYŚCI Marketing Segmentacja, skupienie na ch o wysokiej wartości SprzedaŜ Zwiększenie sprzedaŝy Realizacja zamówień Ograniczenie zwrotów Realizacja zamówień Eliminacja płatności gotówkowych Realizacja zamówień Właściwe naliczanie kosztów przesyłki Realizacja zamówień Redukcja ręcznego wprowadzania zamówień Zmniejszenie ilości zapytań o stan zamówień Redukcja zapytań telefonicznych Redukcja czasu obsługiwania zamówienia Redukcja czasu obsługi rozwiązywanie problemu IT Redukcja koszów aplikacji Razem funkcje Razem redukcja kosztów i zwiększenie przychodów Źródło: K. Stefaniak, Ocena wartości projektu CRM., Modern Marketing 6/2002. Wskazane korzyści i dotyczące ich obliczenia muszą zostać zweryfikowane. Weryfikacja oznacza między innymi uwzględnienie realiów rynku (nie kaŝdy wzrost uda się uzyskać w czasie słabej koniunktury czy w sytuacji, gdy nowy konkurent zagrozi udziałowi w rynku) i zaleŝności pomiędzy usprawnieniami, a takŝe wyeliminowanie nakładających się korzyści, powodujących sztuczne zawyŝenie wyników. Procedura weryfikacji umoŝliwia takŝe uwzględnienie uwag innych jednostek w firmie nie tylko twórców modelu ROI. Nie wszystkie korzyści moŝna bezpośrednio przełoŝyć na wzrost wskaźników finansowych, ale i te niewyraŝalne w liczbach przynoszą duŝy wkład w wartość firmy. Typowymi korzyściami tego typu są: wzmocnienie skupienia na kliencie (nie tylko przez działy bezpośrednio obsługujące ), zwiększenie czasu poświęcanego przez kierownictwo na wspieranie i przekazywanie wiedzy pracownikom, wprowadzenie lepszego obiegu informacji w firmie. Przedstawiona powyŝej metodyka kalkulacji ROI jest ogólnym zarysem podejścia do analizy ROI z wdroŝenia systemu informatycznego. KaŜde przedsiębiorstwo wdraŝające system informatyczny moŝe charakteryzować się innym mode- 172

7 lem biznesowym działalności i przez to pomiar ROI będzie mógł przebiegać nieco odmiennie, jednak ogólne załoŝenia pozostaną takie same 3. Bibliografia: 1. Adamczyk A., Chmielarz W., Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa Czakon W., Procesowe podejście do badania efektywności. Efektywność źródłem bogactwa narodów, Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa Lech P., Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa Abstrakt Artykuł wskazuje na często pomijaną przy wdroŝeniach systemów informatycznych w przedsiębiorstwach potrzebę oceny ekonomicznej strony przedsięwzięć. Ocena taka nie jest sprawą łatwą poniewaŝ pojawienie się systemu informatycznego w przedsiębiorstwie wywołuje wiele zmian zarówno o charakterze bezpośrednim jak i pośrednim. Szczególną uwagę w artykule poświęcono metodyce ROI w projektach informatycznych. Instruments of the Measurement of the Functioning Effectiveness of Computer Systems The article points out the need often omitted at implementations of computer systems in enterprises to assess the economic side of undertakings. Such an assessment is not a simple matter since the appearance of a computer system in the enterprise provokes a lot of changes of both direct and indirect character. Special attention in the article is paid to the ROI methodology in computer projects. Post-Doctoral Degree Andrzej Szplit, professor, The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce. PhD Marcin Szplit, assistant professor, The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce. 3 K. Gil, Czy to się rzeczywiście opłaca, PC Kurier 2000, nr 7, Wydanie specjalne, s