ELEMENTY SYSTEMÓW I SYSTEMY W TRANSPORCIE LOTNICZYM I LOTNICTWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEMENTY SYSTEMÓW I SYSTEMY W TRANSPORCIE LOTNICZYM I LOTNICTWIE"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA ISSN PRACE NAUKOWE TRANSPORT z. 103 ELEMENTY SYSTEMÓW I SYSTEMY W TRANSPORCIE LOTNICZYM I LOTNICTWIE OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2014

2 Spis rzeczy Contents Jacek Bartosiewicz, Anna Stelmach Problematyka przetwarzania parametrów uzyskanych z pokładowych rejestratorów eksploatacyjnych lotu... 5 Flight data preprocessing problem in Flight Data Recorder Janusz Bł aszczyk, Adam Grzybowski, Piotr Kowaleczko Wspomaganie bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez wykorzystanie radiobikonów The aid of the safety beacons Maria Cieś la, Adam Bogacki Wprowadzenie innowacji w zakresie obsługi pasażerów przez agenta handlingowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice Implementation of innovations in passenger service by handling agency in Katowice-Pyrzowice International Airport Janusz Ć wiklak Zagrożenie bezpieczeństwa lotów na lotnisku w Dęblinie w aspekcie kolizji statków powietrznych z ptakami Hazards of flight safety at the Dęblin airport in a context of bird strikes S ł awomir Dygnatowski Systemy nawigacyjne samolotów F-16 Blok 52+ i MiG-29A Aircraft navigatin systems F-16 BLOCK 52+ and MiG-29A Andrzej Fellner, Radosł aw Fellner Znaczenie analizy drzewa zdarzeń w wybranych aspektach implementacji systemu GBAS The importance of event tree analysis in some aspects of the GBAS implementation Andrzej Fellner, Paulina Kustroń Mleczak Metoda wyznaczania procedur podejścia do lądowania RNAV GNSS dla lotnisk GA A method to determine RNAV (GNSS) approach procedures for general aviation airports Michał Kalisiak, Kamil Zaczkowski Naziemne elektroenergetyczne układy zasilania samolotów i ich diagnostyka Ground power supplies systems of aircraft and their diagnostics

3 Ewa Kał u ż na, Andrzej Fellner Metody uwzględnienia czynnika ludzkiego w zarządzaniu bezpieczeństwem systemu transportu lotniczego Methods of consideration of the human factor in air transport safety management system Artur Kierzkowski, Tomasz Kisiel Wyznaczanie podstawowych charakterystyk procesu kontroli bezpieczeństwa dla zimowego sezonu lotniczego z wykorzystaniem modelu symulacyjnego łączonego stanowiska obsługi Determination of the basic characteristics for security screening in winter air season, using simulation model of combined counter Mariusz Krzyż anowski, Agnieszka Wieczorek, Anna Chróś ciewicz Wykorzystanie metody BowTie oraz techniki GSN do analiz bezpieczeństwa ruchu lotniczego Application of BowTie method and GSN in air traffic safety analysis Ewelina Kuziora, Artur Król Badanie charakterystyk silnika lotniczego zasilanego różnymi paliwami lotniczymi Turbine engine powered with various aviation fuels Michał Ł abuś Wpływ A-SMGCS na bezpieczeństwo operacji lotniskowych A-SMGCS impact on airport operations safety Jerzy Manerowski, Magdalena Lubiecka-Budzanowska Model matematyczny jakości transportu pasażerów w układzie aglomeracja-lotnisko Mathematical model of quality of transport of passengers in the system agglomeration-airport Jakub Marszał kiewicz Współczesne samoloty komunikacyjne Chin Modern commercial airline aircraft of China

4 Jacek Bartosiewicz, Anna Stelmach Politechnika Warszawska, Wydział Transportu PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA PARAMETRÓW UZYSKANYCH Z POKŁADOWYCH REJESTRATORÓW EKSPLOATACYJNYCH LOTU Rękopis dostarczono: styczeń 2014 Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z pozyskiwaniem parametrów lotu oraz przygotowaniem ich do późniejszego wykorzystania w modelowaniu i komputerowej identyfikacji. Przedstawiono zarys historyczny oraz zastosowanie pokładowych rejestratorów, ich budowę a także sklasyfikowano typy danych oraz rodzaje parametrów lotu. Wskazano na problemy, jakie mogą zaistnieć w procesie powstawania i przesyłania sygnału oraz w jaki sposób dokonuje się wstępnego przetwarzania zapisanych danych. Słowa kluczowe: pokładowy rejestrator danych lotu, przetwarzanie sygnału, parametry lotu FLIGHT DATA PREPROCESSING PROBLEM IN FLIGHT DATA RECORDER Summary: The article presents the issues related to gathering flight data inside Flight Data Recorder and preparing them for further processing. Transmitted signals, coming from numerous sensors and detectors on board can be deformed or disturbed. It is important to recognize invalid signals and transform them into real, adequate shape. The article contains construction of Flight Date Recorder, history of development and data types description as well. Keywords: Flight Data Recorder, signal processing, flight data

5 Janusz Błaszczyk, Adam Grzybowski, Piotr Kowaleczko Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych WSPOMAGANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LOTNICZEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE RADIOBIKONÓW Rękopis dostarczono: luty 2014 Streszczenie: W referacie omówiono organizację i środki stosowane przez służby powołane do wykrywania sygnałów niebezpieczeństwa i inicjacji akcji ratowniczej w razie wypadku/katastrofy w ruchu lotniczym. Poprzez naszkicowanie organizacji międzynarodowego systemu Cospas Sarsat, przedstawienie zasad kodowania radiobikonów i omówienie ogólnych wytycznych w zakresie ratownictwa pokazane są możliwości identyfikacji źródła sygnału niebezpieczeństwa Końcowy człon funkcjonującego systemu ratownictwa to własny, narodowy, element wspomagany zbiorem informacji o eksploatowanych radiobikonach, ich użytkownikach i obiektach, na których są zamontowane. Pokazane są wybrane zobrazowania, sposób wyszukiwania informacji. i możliwości jej filtrowania Wszystkie te elementy analizowane są pod kątem szybkiego i ciągłego dostępu (7/24h) do danych. Służby ratownicze dzięki takim możliwościom są w stanie praktycznie na bieżąco zweryfikować otrzymaną informację o podejrzeniu zaistnienia wypadku/katastrofy lotniczej i podjąć optymalną decyzję dotyczącą zakresu i sposobu prowadzenia akcji ratowniczej. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Cospas Sarsat, ratownictwo THE AID OF THE SAFETY BEACONS Summary: This paper presents the structure and actions taken by the rescue services which are responsible for detecting emergency signals and initiating rescue missions in case of an air crash. To show system s capabilities to identify the source of an emergency signal, the structure of the Cospas-Sarsat international system has been presented, as well as the beacons coding methods, and general rules for rescue services. The closest part of the system to user is the national system, which is supported by the database providing information about beacons in use, their users and their carriers. Several methods of getting the information, applying filters and displaying it have been presented. The access to data is provided 24 hours a day, 7 days a week, so rescue services are able to verify emergency signals in real time, and then choose the optimal method of managing a rescue mission Keywords: safety, Cospas Sarsat, rescue

6 Maria Cieśla Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego Adam Bogacki Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Studenckie Koło Naukowe Logistyki LogistiCAD WPROWADZENIE INNOWACJI W ZAKRESIE OBSŁUGI PASAŻERÓW PRZEZ AGENTA HANDLINGOWEGO W MIĘDZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM KATOWICE-PYRZOWICE Rękopis dostarczono: styczeń 2014 Streszczenie: W artykule podjęto problematykę sprawnej obsługi handlingowej w terminalach i portach lotniczych. Istotne jest ukazanie elementów składających się na proces sprawnego funkcjonowania transportu lotniczego oraz znaczenie roli, jaką odgrywa sprawna i profesjonalna obsługa pasażerów. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych elementów obsługi biletowobagażowej oraz próba znalezienia czynników innowacyjnych w zakresie obsługi pasażerskiej przez agentów handlingowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice. Za najciekawsze zagadnienia uznano: pokładowanie uprzywilejowane, samodzielną możliwość check-in i sprawdzenie bagażu podręcznego, które funkcjonują już na lotniskach światowych. Słowa kluczowe: obsługa pasażerów, bag size check, air kiosk IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN PASSENGER SERVICE BY HANDLING AGENCY IN KATOWICE-PYRZOWICE INTERNATIONAL AIRPORT Summary: The article presents the problem of efficient handling services at terminals and airports. It is important to show the elements of the process for efficient functioning of air transport and the importance and the role played by efficient and professional passengers service. The purpose of this article is to present the basic elements of service-in desks and attempt to find factors of innovation in the field of passenger service by handling agents in Katowice-Pyrzowice International Airport. The following most interesting aspects were considered: priority boarding, opportunity to self-check-in and baggage check, which already exists at airports worldwide. Keywords: passenger service, bag size check, air kiosk

7 Janusz Ćwiklak Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW NA LOTNISKU W DĘBLINIE W ASPEKCIE KOLIZJI STATKÓW POWIETRZNYCH Z PTAKAMI Rękopis dostarczono: marzec 2014 Streszczenie: Niniejszy artykuł zawiera wyniki badań i wnioski końcowe z projektu badawczego realizowanego na lotnisku wojskowym w Dęblinie. Był to pierwszy projekt w Polsce poświęcony problematyce kolizji statków powietrznych z ptakami. Lotnisko w Dęblinie zostało wybrane, ponieważ znajduje się w pobliżu ujścia rzeki Wieprz do Wisły, jednym z ważniejszych szlaków migracji ptaków [1]. Głównym celem projektu było opracowanie metod ochrony statków powietrznych przed zagrożeniami ze strony ptaków. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu metody transektu i skanowania wybranej powierzchni lotniska. Różne metody były uzasadnione potrzebą analizy ilości, dynamiki i rozmieszczenia ptaków na lotnisku. Podczas badań odnotowano 104 gatunków ptaków, w ilości około od Najczęstszymi z nich były: szpak Sturnus vulgaris (31,0 %), kawka Corvus monedula (18,3 % ), gawron Corvus frugilegus (15,9 % ), czajka Vanellus Vanellus (6,2%). Ponadto stwierdzono, że szpaki stanowiły największe zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów. Wynikało to z ich stosunkowo wysokiej frekwencji na pasie startowym i w jego pobliżu. Szpaki tworzyły ogromne stada (około 300 osobników). Analiza koncentracji ptaków w zależności od wysokości lotu, pory dnia, roku, części lotniska stanowiły podstawę do opracowania krytycznych faz lotu i odpowiednich procedur profilaktycznych. Słowa kluczowe: kolizje z ptakami, bezpieczeństwo lotów

8 44 Janusz Ćwiklak HAZARDS OF FLIGHT SAFETY AT THE DEBLIN AIRPORT IN A CONTEXT OF BIRD STRIKES Summary: The first project in Poland devoted to study on bird strikes at military airfields was conducted from 2007 to The studies were carried out at the Deblin airfield, Eastern Poland. This airfield was chosen since it is located close to the valley of the Vistula River, one of the most important pathways of birds migration. The main aim of this project was to develop methods of aircraft protection against threats from birds. The studies were carried out using two methods. One by transect and the other one by selected sector scanning. Different methods were justified by the need of analysis of quantity, dynamics and birds distribution at the airfield, on the other hand, there was a need to recognize factors that influenced birds behavior in scope of aircraft movements in the examined area. During the research, it was recorded, that 104 species of birds in the number about of were observed. The most frequent ones were starling Sturnus vulgaris (31.0%), jackdaw Corvus monedula (18.3%), rook Corvus frugilegus (15.9 %), lapwing Vanellus vanellus (6.2%). Moreover it was found, that starlings constituted the most serious threat. It resulted from their relatively high attendance at the runway and creating huge flocks (about 300 individuals). The most dangerous seemed to be rooks. The flocks consisted of 3-6 thousand individuals. Possible repellent techniques concerning of the Deblin military airfield were discussed. The analysis of the birds concentration depending on the altitude, part of the day, year, part of the airfield constituted a base to work out critical flight phase and appropriate procedures to prevent bird strikes. Keywords: collisions with birds, flight safety

9 Sławomir Dygnatowski Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ I MIG-29A Rękopis dostarczono: marzec 2014 Streszczenie: Od swych narodzin lotnictwo plasuje się w czołówce aktualnego stanu techniki. Dotyczy to szczególnie urządzeń służących nawigacji i bezpieczeństwu. Systemy nawigacyjne służą do precyzyjnego określenia położenia samolotu w przestrzeni zarówno podczas lotów trasowych jak również pomagają precyzyjnie podejść do lądowania w każdych warunkach atmosferycznych. Obecnie rozwój urządzeń elektronicznych pozwala na wyposażanie w bardzo dokładne i nowoczesne systemy nawigacyjne nawet małych samolotów sportowych. Dzisiejsze systemy i urządzenia nawigacyjne pomimo wysokiego skomplikowania i zbierania danych z wielu czujników podają pilotowi precyzyjną informację w bardzo przyjazny sposób znacznie poprawiając komfort jego pracy. W związku ze specyfiką lotnictwa bojowego inne będą wymagania dla systemów przeznaczonych dla tych samolotów, a inne dla samolotów np. transportowych. W lotnictwie wojskowym, szczególnie w lotnictwie taktycznym, systemy nawigacyjne oprócz zapewnienia wysokiej dokładności nawigowania muszą zapewniać dokładną informację do użycia precyzyjnego uzbrojenia, co często prowadzi do zintegrowania tych systemów z głównymi komputerami misji samolotów. Artykuł ten ma za zadanie przybliżyć możliwości systemu nawigacyjnego samolotu F-16 Block 52+ w porównaniu do możliwości, również użytkowanego w naszych siłach powietrznych, samolotu MiG-29 gdyż o jakości samolotu decydują nie tylko osiągi oraz rodzaje i możliwości przenoszonego uzbrojenia, ale również jakość wyposażenia awionicznego, w tym przede wszystkim możliwości systemu nawigacyjnego. Użytkowany obecnie w Polskich Siłach Powietrznych F-16 jest najlepszym, pod wieloma względami, samolotem w historii polskiego lotnictwa wojskowego. Na przykładzie opisanych w artykule systemów można wyraźnie zobaczyć, jak duży postęp dokonał się w technologii budowy systemów nawigacyjnych. Rozwiązania zastosowane w samolocie F-16 stanowią dzisiaj standard, jeśli chodzi systemy nawigacyjne i zobrazowania informacji. Obecne technologie i miniaturyzacja urządzeń elektronicznych pozwalają na instalowanie w samolotach nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych pozwalając pilotowi, szczególnie samolotu jednomiejscowego, na bezpieczne i efektywne wykonywanie zadań w nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji taktycznej. Reasumując samolot F-16 wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy nawigacyjne, które umożliwiają wykonanie skomplikowanych zadań bojowych w każdych warunkach atmosferycznych z użyciem precyzyjnego uzbrojenia. Ponadto systemy te dostarczają wszystkich niezbędnych informacji nawigacyjnych w każdej fazie lotu również w trakcie wykonywania lotów całkowicie cywilnych, w przestrzeni kontrolowanej (podejścia do lądowania według procedur precyzyjnych i nieprecyzyjnych, holding) zwiększając tym samym bezpieczeństwo realizowanych zadań. Słowa kluczowe: systemy nawigacyjne, lotnictwo wojskowe, wyposażenie awioniczne

10 64 Sławomir Dygnatowski AIRCRAFT NAVIGATIN SYSTEMS F-16 BLOCK 52+ AND MIG-29A Summary: Navigation is the determination of position and direction on or above the surface of the Earth. Avionics can use satellite-based systems (such as GPS and WAAS), ground-based systems (such as VOR or LORAN), or any combination thereof. Navigation systems calculate the position automatically and display it to the flight crew on moving map displays. Older avionics required a pilot or navigator to plot the intersection of signals on a paper map to determine an aircraft's location; modern systems calculate the position automatically and display it to the flight crew on moving map displays. Avionics are the electronic systems used on aircraft, artificial satellites, and spacecraft. Avionic systems include communications, navigation, the display and management of multiple systems, and the hundreds of systems that are fitted to aircraft to perform individual functions. These can be as simple as a searchlight for a police helicopter or as complicated as the tactical system for an airborne early warning platform. The F-16 Fighting Falcon is a lightweight, compact fighter aircraft designed for air superiority performing a wide range of military missions ranging from air defense to air-to-ground strike missions. In air-to-air engagements the F-16 is highly maneuverable and in the air-to-surface role the aircraft has demonstrated the capability to accommodate any guided and unguided weapon such as laser guided bombs and a variety of airto-surface missiles. It carries internally a 20mm M61A1 gun for close-in air-to-air engagements. Besides, the F-16 block 52+ is able to carry the AIM-9X Sidewinder missile and can be armed with the medium-range AIM-120 AMRAAM missile. To deliver precision guided munitions the Falcon can accommodate the LANTIRN targeting/navigation pod system, as well as the LITENING and the most recent Sniper XR. The targeting and navigation pods have provided day and night, all-weather strike capability to the F-16 aircraft fleet all along its service life. The F-16 block 52+ multi-role fighter can fly deep inside enemy territory, deliver precision guided munitions in non-visual conditions and defend itself against enemy aircraft even in day and night, adverse weather. Avionics research and development is evolving rapidly, and system designers must keep up-to-date on customer demands, regulatory requirements and overall business conditions. Increasingly, the focus of avionics development is shifting from system hardware to software in order to expedite the system s benefits to market. Embedded and software content is driving innovation which means new opportunities for avionics system development and partnership models for the development lifecycle. A software-centric approach to avionics development makes life easy and can open many doors, including increased interdependency from availability of parts (obsolescence); increased flexibility in collaboration (global partnerships); and faster time to market (certification along with environmental clearance). Keywords: navigation, avionics, development

11 Andrzej Fellner, Radosław Fellner Politechnika Śląska, Wydział Transportu ZNACZENIE ANALIZY DRZEWA ZDARZEŃ W WYBRANYCH ASPEKTACH IMPLEMENTACJI SYSTEMU GBAS Rękopis dostarczono: styczeń 2014 Streszczenie: Implementację nowych technologii w ruchu lotniczym poprzedza proces certyfikacji oparty o kompleksową analizę bezpieczeństwa. Wykorzystuje ona szereg metod, w tym m.in. analizę drzewa zdarzeń (ETA). Za jej pomocą dokonano oceny zagrożeń i ryzyka dla eksperymentalnych podejść LPV opartych na sygnale GNSS w porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice. Ich celem było zidentyfikowanie możliwości wdrożenia systemu GBAS. Testy wykonano w ramach międzynarodowego projektu badawczego SHERPA (Support ad-hoc to Eastern Region with Preoperational Actions on GNSS). Słowa kluczowe: GBAS, Event Tree Analysis, bezpieczeństwo ruchu lotniczego THE IMPORTANCE OF EVENT TREE ANALYSIS IN SOME ASPECTS OF THE GBAS IMPLEMENTATION Summary: Implementation of new technologies in aviation are determined by certification process based on a comprehensive safety analysis. It uses a number of methods, including event tree analysis (ETA). Those method allow to assesses risks and threats for experimental LPV approaches based on GNSS signal at the Katowice-Pyrzowice airport. The goal was to identify the possibility of implementation of the GBAS. Tests were performed within the framework of the international research project SHERPA (Support ad-hoc to Eastern Region with Pre-operational Actions on GNSS). Keywords: GBAS, Event Tree Analysis, air traffic safety

12 Andrzej Fellner Politechnika Śląska, Wydział Transportu Paulina Kustroń Mleczak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie METODA WYZNACZANIA PROCEDUR PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA RNAV GNSS 1 DLA LOTNISK GA 2 Rękopis dostarczono: styczeń 2014 Streszczenie: W rozdziale przedstawiono koncepcję metody wyznaczania procedur podejścia do lądowania RNAV GNSS dla lotnisk lotnictwa ogólnego, niewyposażonych w pomoce radionawigacyjne. Podstawą do jej opracowania były trzy zrealizowane projekty w ramach FP 7: EGNOS Introduction in European Eastern Region, HEDGE ( Helicopters Deploy GNSS in Europe), SHERPA (Support ad-hoc to Eastern Region with Pre-operational Actions on GNSS). Przeprowadzone analizy, przygotowywane operaty geodezyjne, wyznaczone procedury oraz ich walidacja podczas testów lotniczych, umożliwiły uzyskanie materiału badawczego, w wyniku którego opracowana została metoda wyznaczania procedur. Praktycznie może ona być zastosowana dla każdego lotniska lotnictwa ogólnego niewyposażonego w pomoce radionawigacyjne. Użyteczność metody przedstawiono na przykładzie EPML Mielec. Słowa kluczowe: procedury podejścia RNAV GNSS, operaty geodezyjne, karta podejścia A METHOD TO DETERMINE RNAV (GNSS) APPROACH PROCEDURES FOR GENERAL AVIATION AIRPORTS Summary: The article presents a concept for a method to determine RNAV (GNSS) approach procedures for general aviation airports that lack radio navigation aids. Three FP 7 projects, i.e. EGNOS Introduction in European Eastern Region, HEDGE (Helicopters Deploy GNSS in Europe) and SHERPA (Support ad-hoc to Eastern Region with Pre-operational Actions on GNSS) served as a basis for the development of this method. The conducted analyses, prepared basic trig data, established procedures and their validation during air tests allowed to obtain research material, based on which a method to determine procedures was developed. It may be used for any general aviation airport that lacks radio navigation aids. EPML Mielec was used to exemplify the utility of this method. Keywords: RNAV (GNSS) approach procedures, basic trig data, approach chart

13 Michał Kalisiak, Kamil Zaczkowski Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych NAZIEMNE ELEKTROENERGETYCZNE UKŁADY ZASILANIA SAMOLOTÓW I ICH DIAGNOSTYKA Rękopis dostarczono: styczeń 2014 Streszczenie: W pracy przedstawiono problemy techniczne związane z zastosowaniem naziemnych źródeł energii elektrycznej do obsługi wojskowych statków latających. Zaprezentowano lotniskowe urządzenia zasilania elektrycznego serii LUZES skonstruowane i badane przez ITWL. Autorzy zwrócili uwagę na potrzebę i możliwości diagnozowania naziemnych źródeł energii elektrycznej. Przedstawili dwa urządzenia skonstruowane w ITWL pod nazwą LUK-1 (prądu stałego) i LUK-2 (prądu przemiennego) Słowa kluczowe: naziemne źródła zasilania, diagnostyka, jakość energii elektrycznej GROUND POWER SUPPLIES SYSTEMS OF AIRCRAFT AND THEIR DIAGNOSTICS Summary: Some technical problems relevant to using of grand electric power sources for military aircraft services are presented in the paper. Present technical condition of the equipment is also presented as well as airfield electric power system LUZES designed and investigated in ITWL. Authors have paied attention to necessity and possibility of the ground electric power sources diagnostics. They have presented two units designed in ITWL named LUK-1 ( DC circuits) and LUK-2 ( AC circuits). Keywords: ground power sources, diagnostic, electric power quality

14 Ewa Kałużna, Andrzej Fellner Politechnika Śląska, Wydział Transportu METODY UWZGLĘDNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO Rękopis dostarczono: styczeń 2014 Streszczenie: Nie jest możliwe stworzenie uniwersalnego modelu zastosowania wiedzy na temat czynnika ludzkiego w celu zapobiegania katastrofom lotniczym. Zarówno w modelu Reasona, jak i w modelu SHELL, obrazujących wykorzystanie czynnika ludzkiego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa najbardziej zawodnym elementem jest człowiek. Dowodzą one złożoności sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu lotniczemu. Wiedząc o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia zainteresowane osoby mogą podjąć działania zmierzające do wyeliminowania lub zniwelowania negatywnego wpływu czynnika ludzkiego na poziom bezpieczeństwa lotów. Czynnik ludzki dotyczy nie tylko przyczyn bezpośrednio związanych ze złamaniem procedur bezpieczeństwa. Dotyczy on ogółu czynników wpływających na czowieka oraz wywierających wpływ na jego działanie, jak środowisko pracy i życia, kooperacja ze współpracownikami, urządzeniami, procedurami. Czynnik ludzki jest ściśle związany z ergonomią. Już na etapie projektowania statku powietrznego korzysta się z zasad oraz dorobku badań nad ergonomią, by był on jak najbardziej przyjazny w obsłudze oraz funkcjonalny, a przez to bezpieczny, zarówno dla załogi, jak i pasażerów. Kolejnym zagadnieniem czzerpiącym z wiedzy na temat czynnika ludzkiego jest zarządzanie zasobami załóg lotniczych, czyli Crew Resource Management. Dzięki niemu możliwe jest między innymi pokonywanie barier na poziomie komunikacji między uczestnikami operacji lotniczej, a także współdziałanie w sytuacji zagrożenia. Równie ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odgrywają zasady zarządzania bezpieczeństwem Safety Management System. Jest to możliwe przy zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy celami określonymi przez organizację a bezpieczeństwem. Obecnie dostrzega się dwie metody niwelowania udziału czynnika ludzkiego w katastrofach lotniczych. Pierwszą są właściwe działania na szczeblu decyzyjnym w sytuacjach zagrożenia, szkolenia na temat polepszenia komunikacji i koordynacji w zespole, a także medycyny lotniczej. Druga metoda jest to dogłębna analiza wypadków w celu wykrycia czynników ryzyka występujących podczas wykonywania operacji lotniczych oraz ich eliminacja. W celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku w procesie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie konieczne jest równoczesne rozpatrywanie obu tych metod oraz ich wzajemne uzupełnianie. Słowa kluczowe: czynnik ludzki, ergonomia, bezpieczeństwo transportu lotniczego

15 METHODS OF CONSIDERATION OF THE HUMAN FACTOR IN AIR TRANSPORT SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Summary: It is not possible to create a universal model of the application of knowledge about the human factor in order to prevent air crash. In both Reason and SHELL model illustrating the use of the human factor in purpose of increase the level of safety the most unreliable element is human. They show the complexity of hazardous situations which threaten the air safety. Being aware of the possibility of hazardous event involved person can take operation to eliminate the negative impact of human factor on the level of flight safety. Human factor concerns not only the causes directly associated with fracture of safety procedures. It refers to the total number of factors affecting human affecting its performance like working and living environment, relations with colleagues, devices, procedures. The human factor is closely related to ergonomics. Already at the design stage the principles and achievements of research on ergonomics are used, to make it the most convenient to use and functional and thereby secure as well for the crew as for the passengers. The another issue related to the human factor is Crew Resource Management. Using CRM it is possible to overcoming obstacle at the communication level between the participants of flight operations and cooperation in hazardous situation. Equally significant role in ensuring the safety has the policy of Safety Management System. It is possible while maintain the appropriate proportion between the targets set by organization and safety. Nowadays we recognize two methods of eliminating the participation of the human factor in air crash. The first are appropriate actions at the decisional level at the emergency situation, training on improving communication and coordination in team and aviation medicine. The second method is a accurate analysis of accidents in order to detect risk factors occurring during flight operations and their elimination. In order to achieve the best possible result in processof raising the level of safety in aviation it is necessary to simultaneously consideration both methods and their complementarity. Keywords: human factor, ergonomics, air transport

16 Artur Kierzkowski, Tomasz Kisiel Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Instytutowa Katedra Logistyki i Systemów Transportowych WYZNACZANIE PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYK PROCESU KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DLA ZIMOWEGO SEZONU LOTNICZEGO Z WYKORZYSTANIEM MODELU SYMULACYJNEGO ŁĄCZONEGO STANOWISKA OBSŁUGI Rękopis dostarczono: luty 2014 Streszczenie: W artykule zaprezentowano opracowany model symulacyjny łączonego (podwójnego) stanowiska kontroli bezpieczeństwa opartego o funkcje charakteryzujące strumienie potoków pasażerskich w lotniczym sezonie zimowym. Prezentowany model symulacyjny pozwala na przeprowadzanie analizy wrażliwości czynników wpływających na przebieg procesu kontroli bezpieczeństwa. Użytkownik, poprzez zmianę parametrów wejściowych modelu, analizuje wpływ poszczególnych parametrów na efektywność całego procesu, otrzymując wynik w postaci prognozowanej średniej przepustowości stanowiska dla zadanych parametrów. W artykule przedstawiono zasadę funkcjonowania modelu o uniwersalnym zastosowaniu od projektowania nowych stref kontroli bezpieczeństwa, aż do optymalizacji przebiegu procesu dla rzeczywistych stanowisk kontroli bezpieczeństwa. Słowa kluczowe: model symulacyjny, kontrola bezpieczeństwa, odprawa pasażerska DETERMINATION OF THE BASIC CHARACTERISTICS FOR SECURITY SCREENING IN WINTER AIR SEASON, USING SIMULATION MODEL OF COMBINED COUNTER Summary: The article presents a simulation model for combined (double) security screening counter, based on the features characterizing the streams of passenger streams in the winter season. This model simulation allows to perform a sensitivity analysis of factors influencing the course of the security screening process. The user, by changing the input data, examines the impact of various parameters on the efficiency of the whole process, to give the result as predicted average capacity for selected parameters. The paper presents the principle for designing new security control areas, and optimize existing. Keywords: simulation model, security screening, passenger handling

17 Mariusz Krzyżanowski Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) Agnieszka Wieczorek, Anna Chróściewicz Politechnika Warszawska, Wydział Transportu WYKORZYSTANIE METODY BowTie ORAZ TECHNIKI GSN DO ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LOTNICZEGO Rękopis dostarczono: luty 2014 Streszczenie: W artykule zaprezentowano metodę BowTie oraz technikę Goal Structured Notation - GSN, jako przydatne narzędzia do wykorzystania w procesie przeprowadzania analiz bezpieczeństwa. Pokazano możliwości ich wykorzystania i zastosowania w praktyce oraz ograniczenia na przykładzie analizy zdarzenia wtargnięcia na drogę startową oraz argumentacji wprowadzenia procedur P-RNAV w TMA Warszawa. Słowa kluczowe: analiza bezpieczeństwa ruchu lotniczego, metoda BowTie, technika GSN APPLICATION OF BowTie METHOD AND GSN IN AIR TRAFFIC SAFETY ANALYSIS Summary: BowTie method and Goal Structured Notation GSN have been presented in this paper as a useful tools for air traffic safety analysis. Runway incursion and P-RNAV procedure implementation in TMA Warszawa have been also presented as an examples of practical implementation of BowTie and GSN. Keywords: Air Traffic Safety Analysis, BowTie Method, Goal Structured Notation

18 Ewelina Kuziora, Artur Król Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny BADANIE CHARAKTERYSTYK SILNIKA LOTNICZEGO ZASILANEGO RÓŻNYMI PALIWAMI LOTNICZYMI Rękopis dostarczono: styczeń 2014 Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań oceny przydatności biokomponentu II generacji w zastosowaniu do zasilania turbinowego silnika lotniczego. Przedstawiona analiza dotyczy zarówno badań właściwości fizykochemicznych paliwa Jet A-1 oraz mieszanki tego paliwa z 10% zawartością biokomponentu, jak również opiera się na wynikach uzyskanych na stanowisku silnika turbinowego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na praktyczny brak możliwości wykorzystania biokomponentu II generacji w przemyśle lotniczym. Słowa kluczowe: lotniczy silnik turbinowy, biopaliwa, emisja dwutlenku węgla TURBINE ENGINE POWERED WITH VARIOUS AVIATION FUELS Summary: Nowadays, there is possibility to notice a huge progress in biofuels technology. It comes as no surprise it evolves so fast as reduction of dependence of every country on imported sources of petrol is basic matter of national stability both in energetic and social sphere. Furthmore using biofuels we contribute to reduce carbon dioxide emissions. This article presents the results of preliminary tests of jet turbine engine powered with various aviation fuels. The paper includes results of physicochemical properties of Jet A-1 fuel and blend containing 10% bio-component, as well as jet engine characteristics. Analysis of the results showed that practical use of second-generation biocomponent in the aerospace industry is impossible. Keywords: jet turbine engine, biofuels, carbon dioxide emissions

19 Michał Łabuś Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze WPŁYW A-SMGCS NA BEZPIECZEŃSTWO OPERACJI LOTNISKOWYCH Rękopis dostarczono: luty 2014 Streszczenie: W artykule opisano budowę systemu A-SMGCS stosowanego m.in. do poprawy bezpieczeństwa operacji lotniskowych. W odniesieniu do tego systemu opisano schemat podejmowania decyzji i wystąpienia błędu w układzie człowiek-maszyna. W końcowej części opisano przypadek katastrofy lotniczej i wskazano miejsca, w których działający system nie pozwolił by na zaistnienie tego zdarzenia lub poprawiłby efektywność akcji ratowniczo-gaśniczej. Słowa kluczowe: A-SMGCS, bezpieczeństwo, podejmowanie decyzji A-SMGCS IMPACT ON AIRPORT OPERATIONS SAFETY Summary: The article describes the construction of the A-SMGCS used, among others, to improve the safety of airport operations. In relation to this system article describes a scheme decision-making and an error occurs in the man-machine system. The final part describes the case of the plane crash and indicated the points where the operating system would not allow for the existence of this event or would improve the effectiveness of emergency response. Keywords: A-SMGCS, safety, decision making

20 Jerzy Manerowski, Magdalena Lubiecka-Budzanowska Politechnika Warszawska, Wydział Transportu MODEL MATEMATYCZNY JAKOŚCI TRANSPORTU PASAŻERÓW W UKŁADZIE AGLOMERACJA-LOTNISKO Rękopis dostarczono: luty 2014 Streszczenie: W referacie przedstawiono charakterystykę wybranych lotnisk polskich i europejskich pod względem skomunikowania z miastem transportem zbiorowym tj. drogowym czy kolejowym, oraz przypisano im kategorie określającą ich możliwości w transporcie pasażerów w układzie aglomeracja-lotnisko. Zaprezentowano również model matematyczny opisujący zależności pomiędzy transportem lotniczym, a transportem zbiorowym funkcjonującym na danym lotnisku. Specyfika portu lotniczego, jako węzła komunikacyjnego jest bardzo zróżnicowana, wobec czego należy w sposób jednoznaczny określić funkcjonowanie tego węzła poprzez określenie relacji pomiędzy środkami transportu zbiorowego. Określenie, na podstawie tych zależności, jakości transportu pasażerów w układzie aglomeracja-lotnisko będzie przedmiotem dalszych prac. Słowa kluczowe: port lotniczy, model matematyczny, transport pasażerów MATHEMATICAL MODEL OF QUALITY OF TRANSPORT OF PASSENGERS IN THE SYSTEM AGGLOMERATION-AIRPORT Summary: In the lecture presented the characteristics of selected Polish and European airports in terms communicate with the city public transport such as road or rail, and assigned them to categories indicating their ability to transport passengers in the agglomeration-airport system. Also presented a mathematical model describing the relationship between air transport and public transport functioning at a given airport. The specificity of the airport as a hub is very diverse and should therefore be unambiguously determine the functioning of the node by specifying the relationship between the means of public transport. Term, on the basis of these relationships, the quality of passenger transport in the agglomeration-airport system will be the subject of further work. Keywords: airport, mathematical models, transport of passengers

21 Jakub Marszałkiewicz Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku WSPÓŁCZESNE SAMOLOTY KOMUNIKACYJNE CHIN Rękopis dostarczono: styczeń 2014 Streszczenie: Artykuł przedstawia współczesne konstrukcje samolotów komunikacyjnych produkowanych w Chinach Ludowych. W ten sposób ukazano chiński przemysł lotniczy, jako jeszcze zacofany względem amerykańskich i europejskich potęg, ale powoli budujący pozycję lidera azjatyckiego, a może i światowego. Materiał porusza także w skrótowej formie wpływ zachodnich technologii na rozwój chińskiego przemysłu lotniczego. Słowa kluczowe: lotnictwo, Chiny, transport MODERN COMMERCIAL AIRLINE AIRCRAFT OF CHINA Abstract: The article presents modern airline transport aircraft manufactured in People's Republic of China. The aim was to show the Chinese aviation industry, as yet underdeveloped in comparison to the U.S. and Europe, but slowly building a leadership position in Asia, and perhaps the world. The material concerns also an impact of western technology on the development of China's aviation industry. Keywords: aviation, China, transportation

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wykorzystanie systemu

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej MNiSW

Zespół ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej MNiSW Polski potencjał i zamierzenia w obszarze technologii i eksploracji kosmosu Z. Kłos (CBK PAN). Zespół ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej MNiSW. SPACE in EUROPE Aktywność space-related Satelity Ziemi

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych

Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych Krzysztof Jodłowski, Michał Kalinowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Agnieszka Buczaj Zakład Fizycznych Szkodliwości Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie Halina Pawlak Katedra

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Piotr WODARSKI, Marek Andrzej BIENIEK Zabrze Zabrze Katedra Streszczenie: Wykorzystanie nowoczesnych systemów Technologii Wirtualnej kaski 3D, w wybranych

Bardziej szczegółowo

NADZOROWANIE EKSPLOATACJI SYSTEMÓW OBRONY POWIETRZNEJ POD KĄTEM ICH NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

NADZOROWANIE EKSPLOATACJI SYSTEMÓW OBRONY POWIETRZNEJ POD KĄTEM ICH NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia NADZOROWANIE EKSPLOATACJI SYSTEMÓW OBRONY POWIETRZNEJ POD KĄTEM ICH NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Streszczenie: W artykule przedstawiono warunki efektywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. in Mielec (Poland) BEZMIECHOWA, WRZESIEŃ 29, 2008 1

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. in Mielec (Poland) BEZMIECHOWA, WRZESIEŃ 29, 2008 1 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. in Mielec (Poland) BEZMIECHOWA, WRZESIEŃ 29, 2008 1 Polskie Zakłady Lotnicze sp z o.o. 70 lat tradycji ponad 15.5 tysięcy wyprodukowanych samolotów sprzedanych do bardzo

Bardziej szczegółowo

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych Methodology of Acquiring and Analyzing Results of Simulation

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Aircraft flight safety with the risk of failure during performance of an aviation task

Aircraft flight safety with the risk of failure during performance of an aviation task SAFETY SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE 2 (162) 2010 HENRYK TOMASZEK *, SŁAWOMIR STĘPIEŃ **, MARIUSZ WAŻNY ** Aircraft flight safety with the risk of failure during performance

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Oracle planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

w ramach eksperymentalnych podejść RNAV EGNOS/GNSS

w ramach eksperymentalnych podejść RNAV EGNOS/GNSS Lotnicza walidacja procedur LPV w ramach eksperymentalnych podejść RNAV EGNOS/GNSS Andrzej Fellner Henryk Jafernik Paweł Trómiński Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badao Kosmicznych i

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy S - małe Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy M średnie Misje klasy L - duże Wybór tematu badawczego misji i propozycje instrumentów Misje Kosmiczne ESA Preliminary Requirements

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

WYKORZYSTANIE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 15 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 78 Nr kol. 1928 Janusz WÓJCIK Fabryka Drutu Gliwice Sp z o.o. WYKORZYSTANIE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W MAŁYCH I ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko. Organisation and organisational structures dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.pl The system model by Leavitt Structure Aims and objectives Technology (Administration)

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 Artykuł został powicony identyfikacji oraz charakterystyce nowych funduszy inwestycyjnych, które zostały utworzone w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE Teobald Kupkaa, Klaudia Radula-Janika, Krzysztof Ejsmonta, Zdzisław Daszkiewicza, Stephan P. A. Sauerb a Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta)

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Gdańsk 2014 Atena Partnerem 2013 Spis treści 1 stota rozwiązań klasy Smarter Cities 2

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo