Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci dla klienta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci dla klienta"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci dla klienta 1. WartoÊç dla klienta W literaturze marketingowej i w praktyce funkcjonujà dwa zasadnicze poj cia dotyczàce wartoêci i klienta. Pierwsze definiuje, jakà wartoêç otrzymuje klient od dostawcy (sprzedawcy), drugie zaê okreêla, ile wart jest klient dla dostawcy. To drugie rozumienie odwo uje si do wartoêci ycia klienta (customer lifetime value CLV lub LTV) i najcz Êciej rozumiane jest jako zdyskontowana suma przychodów netto z klienta w okreêlonym czasie [1]. W pierwszym rozumieniu coraz cz Êciej stosuje si poj cie wartoêç dla klienta (value for the customer VC) dla wyraêniejszego podkreêlenia, e jest to wartoêç dostarczana dla klienta. Pomi dzy LTV i VC wyst puje logiczna zale noêç. Dostarczenie klientowi wysokiej wartoêci owocuje jego satysfakcjà, a ta przeradza si najcz Êciej w jego lojalnoêç. Klient lojalny jest zdecydowanie bardziej wartoêciowy dla firmy. Jednym z podstawowych czynników wp ywajàcych na wielkoêç LTV jest wskaênik retencji (zatrzymania) klientów. Zatem wysoka wartoêç dostarczana dla klienta CV skutkuje wysokà wartoêcià klienta LTV. W literaturze z zakresu ekonomii i marketingu (szczególnie marketingu us ug) mo na znaleêç wiele definicji wartoêci kreowanej dla klienta. Przeglàd taki w literaturze angloj zycznej prezentuje T. Woodall [11], w polskiej zaê na uwag zas ugujà liczne prace M. Szymury-Tyc. P. Kotler uwa a, e wartoêç dla klienta stanowi sum korzyêci netto, jakie klient otrzymuje w wyniku nabycia okreêlonego dobra lub us ugi [7, s. 34]. Dodaje jednak, e sà inni znawcy zagadnienia, którzy twierdzà, e okreêlenie takiej teorii jako podstawy wyboru dokonywanego przez nabywców i narz dzia okreêlania wartoêci nabywanego dobra charakteryzuje si zbyt du à racjonal-

2 36 noêcià. Badania wykazujà, e nabywcy nie post pujà w tak racjonalny sposób, cz sto wybierajàc produkty i us ugi nie charakteryzujàce si najwy szà warto- Êcià dla klienta. Ujawniajàc motywy swojego post powania, klienci przedstawiajà tylko alibi w obronie swojego nieracjonalnego zachowania. W definicji tej nie tylko zosta a pomini ta nieracjonalnoêç zachowaƒ, ale fakt, e wartoêç definiuje sam klient, a nie menad er i liczy si faktycznie subiektywnie postrzegana wartoêç przez klienta, a nie realnie dostarczona. Powoduje to, e postrzegana wartoêç zale eç b dzie od sytuacji, nastawienia umys u, preferencji, doêwiadczeƒ itp. W tym kontekêcie zdecydowanie trafniej definiuje wartoêç M. Szymura-Tyc uznajàc, e wartoêç dla klienta jest to nadwy ka subiektywnie odczuwanych przez klienta korzyêci nad subiektywnie postrzeganymi kosztami, zwiàzanymi z nabywaniem i u ytkowaniem danego produktu [9, s. 94]. Nale y jednoczeênie pami taç, e wartoêç dla klienta nie jest zawarta wy- àcznie w produkcie czy us udze, którà on zakupuje. WartoÊç budowana jest z wielu elementów. Nie bez znaczenia jest równie czas obs ugi, koszty zwiàzane z dojazdem do sklepu lub zamówieniem okreêlonej us ugi. WartoÊç dla klienta stanowi wi c wypadkowà ogó u korzyêci i kosztów pozyskiwanych i ponoszonych przez klienta w wyniku zakupu wybranego dobra. Podnoszenie wartoêci dla klienta mo na uzyskaç bàdê przez zwi kszanie korzyêci, bàdê te przez zmniejszanie ponoszonych przez niego kosztów. Ró nica mi dzy wartoêciami dla klienta, zapewnianymi przez podobne produkty oferowane przez ró ne przedsi biorstwa, stanowi podstaw oceny korzy- Êci zakupu danego dobra u wybranego przedsi biorcy i w ten sposób mo e powstawaç przewaga konkurencyjna. Praca nad podwy szeniem wartoêci dla klienta w przedsi biorstwie mo e odbywaç si na wiele sposobów skupiajàcych si na poszczególnych elementach wp ywajàcych na powstawanie i zwi kszanie tej wartoêci. Jednà z metod jest kreowanie wartoêci dla klienta, wynikajàce z w aêciwego zarzàdzania przedsi biorstwem, sterowaniem procesami, zarzàdzania informacjami o klientach, wspomagania procesów decyzyjnych. Umo liwia to wypracowanie bardzo du- ej wartoêci dla klienta g ównie poprzez obni enie kosztów przy równoczesnym podnoszeniu jakoêci oferowanych produktów. Profesjonalne i nowoczesne zarzàdzanie przedsi biorstwem tworzy równie wartoêç innego rodzaju, zwiàzanà z psychologicznym przeêwiadczeniem o realizacji zakupów produktów bàdê us ug w przedsi biorstwie pr nym, dynamicznym i nastawionym na sukces. Jednak efektywne zarzàdzanie przedsi biorstwem wymaga dok adnych i aktualnych informacji o zasobach firmy. Menad erowie w celu podejmowania w aêciwych decyzji potrzebujà systematycznie gromadzonych i aktualnych zbiorów informacji, obejmujàcych w asnà sytuacj finansowà, efektywnoêç wybranych dzia ów i oddzia ów produkcyjnych oraz handlowych, charakterystyk okreêlajàcych skutecznoêç kana- ów dystrybucji, informacji zwiàzanych ze stanem sprzeda y wybranych pro-

3 Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci duktów, udzia u w rynku itd. Potrzeby te by y podstawà do powstania pierwszych systemów MIS 1, co mia o miejsce na poczàtku lat Ewolucja systemów informatycznych Systemy MIS (management information system), umo liwiajà efektywne gromadzenie, organizowanie przep ywu i szybki dost p do danych dzi ki wykorzystaniu systemów komputerowych. Systemy takie umo liwia y osobom, dla których zosta y zaprojektowane, szybkà orientacj w kwestiach kondycji i uwarunkowaƒ panujàcych w przedsi biorstwie. Systemy MIS oparte sà na bazach danych i prostych mechanizmach ich przetwarzania oraz prezentacji uzyskanych informacji, zgodnie z przyj tymi kryteriami danych, w postaci stosownych raportów [2, s. 7]. Zgodnie z powy szà definicjà do systemów tych zaliczyç mo na elementy systemów finansowych, ksi gowych, kadrowych, p acowych, zwiàzanych z gospodarkà magazynowà itp. Obecnie wykorzystanie systemów MIS jest coraz bardziej powszechne, równie w ma ych przedsi biorstwach, co wynika g ównie z uêwiadomienia sobie korzyêci, majàcych êród o w ich stosowaniu. Wdra aniu takich systemów sprzyja szeroka oferta rynkowa oprogramowania MIS, dost pnego w wielu wersjach j zykowych. Dzisiejsze systemy informowania kierownictwa funkcjonujà dzi ki wykorzystaniu nowoczesnych technologii baz danych, umo liwiajàcych przechowywanie i natychmiastowy dost p do wybranych danych, zarówno w postaci êród owej, jak i przetworzonej. Nadal jednak, mimo dost pnych, znacznych mocy obliczeniowych i pami ciowych, istotnym zagadnieniem w omawianych systemach jest koniecznoêç dokonania s usznego wyboru w odniesieniu do wagi danej informacji. Koszt magazynowania informacji nadal jest doêç wysoki, szczególnie w przedsi biorstwach, które sà zmuszone przechowywaç wiele informacji przez d u szy czas, obejmujàcy niejednokrotnie kilka do kilkunastu lat. W takich sytuacjach niezb dne jest dokonywanie wyboru, które informacje majà na tyle istotne znaczenie dla dalszego funkcjonowania przedsi biorstwa, e warto je archiwizowaç i uczyniç cz Êcià systemu. Wp yw systemów MIS na budowanie wartoêci dla klienta by znacznie wi kszy ni w przypadku systemów dost pu do danych z mo liwoêcià opracowywania raportów. W zale noêci od obszarów zastosowania systemów informowania kierownictwa mog y one dawaç przeglàdowy obraz funkcjonalnoêci przedsi biorstwa. Gromadzone i przekazywane w ten sposób informacje mog y w znacznym stopniu wp ywaç na sterowanie lub regulowanie czynników warunkujàcych powstanie wartoêci dla klienta. Na podstawie informacji pozyskanych z omawianych systemów mo liwa by a praca nad racjonalizacjà rozwiàzaƒ logistycznych, wp ywaniem na motywacj pracowników przedsi bior- 1 WczeÊniejsze systemy informatyczne wykorzystywane przez menad erów w zasadzie s u y y tylko do gromadzenia danych z mo liwoêcià szybkiego dost pu i prostego raportowania.

4 38 stwa, usprawnieniem obs ugi klienta, a nawet nadzorowaniem i poprawà kontaktów z klientami. W latach 80. w Stanach Zjednoczonych podj to próby dalszego wspomagania procesów obs ugi z wykorzystaniem narz dzi informatycznych. W latach 1979 i 1985 powsta y pionierskie rozwiàzania, majàce wspieraç sprzeda i obs ug klienta. Systemami takimi by y systemy SFA (sales force automation), CSS (customer sales support) oraz TAS (technology-assisted selling), które wspomaga y funkcjonowanie dzia ów sprzeda y. Podstawowa ich funkcjonalnoêç ogranicza a si tylko do potrzeb zg aszanych przez dzia sprzeda y i klientów tego dzia u. Celem pracy oprogramowania tego typu sta o si wi c wspieranie sprzedawców w podejmowanych przez nich dzia aniach, natomiast na drugim planie znajdowali si kupujàcy. Narz dzia tych systemów umo liwia y wprawdzie zaspokojenie okreêlonych oczekiwaƒ klientów, lecz nie mo na tu mówiç o obs udze kompleksowej, co wynika m.in. z braku za o eƒ kompleksowoêci, w wyniku czego system taki by wykorzystywany przez pracowników wy àcznie jednego dzia u, bez powiàzaƒ z czynnoêciami podejmowanymi przez pozosta à cz Êç przedsi biorstwa [5, s. 2]. Systemy SFA, CSS czy TAS mimo wspomagania pracy dzia ów sprzeda y w stosunkowo ma- ym stopniu oddzia ywa y na zwi kszenie wartoêci dla klienta, co wynika o z odmiennego i ÊciÊle sprecyzowanego zakresu ich funkcjonowania. Nale y jednak podkreêliç, e dla klientów, którzy upatrywali dodatkowych wartoêci w samym procesie zakupów, oczekujàc sprawnej sprzeda y i automatyzacji operacji handlowych, systemy tej klasy dostarcza y z pewnoêcià nowych korzyêci powi kszajàcych wartoêç. Jednak nadal przedsi biorstwa, korzystajàc nawet jednoczeênie z systemów SFA i CSS, nie by y w stanie, na podstawie ich funkcjonalnoêci, odpowiedzieç na pytanie, jakie potrzeby ma okreêlony klient, w jaki sposób go obs u yç, jakie produkty mu zaproponowaç, by by w pe ni zadowolony. Nale y wspomnieç, e systemy te nie by y w stanie ze sobà wspó pracowaç i stanowi y niezale ne rozwiàzania informatyczne [12]. Dalszy rozwój organizacji powodowa koniecznoêç kontrolowania przez przedsi biorstwo wielu obszarów, takich jak: kontrola kosztów, optymalizacja procesów, usprawnianie obs ugi klienta i partnerów handlowych. Mimo tak odmiennych obszarów dzia alnoêci, ich funkcjonalnoêç jest zale na od efektywnoêci, z jakà pracujà podw adni. W odniesieniu do szybko zmieniajàcych si uwarunkowaƒ gospodarczych, efektywnoêç, o której mowa, jest ÊciÊle uzale niona od mo liwoêci sprawnego pozyskiwania, zarzàdzania i przekazywania informacji. Coraz cz Êciej pracownicy nie byli w stanie poradziç sobie z bardzo du à iloêcià danych, zarówno wewn trznych, jak i zewn trznych. Procesy zwiàzane z dost pem i wykorzystaniem informacji stawa y si coraz bardziej ucià liwe i zajmowa y coraz wi cej czasu, zmniejszajàc efektywnoêç pracowników, a tym samym ca ego przedsi biorstwa. Dlatego w drugiej po owie lat 80. opracowano za o enia systemów ERM (enterprise resource management), które mia y zapewniç pracownikom wygodny dost p do niezb dnych informa-

5 Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci cji. W póêniejszym okresie, po rozwini ciu si Internetu, jako rozszerzenie lub odmian systemów ERM wdra ano portale korporacyjne, zapewniajàce pracownikom dost p do odpowiednich informacji z ka dego miejsca, o ka dej porze. Te za o enia funkcjonalnoêci systemów ERM sprawi y, e ta forma by a najefektywniejsza w kontaktach z pracownikami. Systemy ERM majà obecnie s u yç nast pujàcym celom [6, s. 236]: poprawieniu i usprawnieniu procesów komunikacyjnych, realizowanych wewnàtrz przedsi biorstwa, a tak e umocnieniu kultury organizacji, u atwienie przyswajania przez pracowników oferty przedsi biorstwa w zakresie produktów i us ug, dà enie do zwi kszenia kompetencji pracowników pierwszego kontaktu podczas kontaktów z klientem, w celu lepszego reagowania na problemy klientów, zapewnienie nowych kana ów komunikacyjnych dzi ki poczcie elektronicznej, katalogom, filtrom wiadomoêci, poczcie dost pnej przez przeglàdark, korzystaniu z kalendarza, list i forów dyskusyjnych, zarzàdzaniu projektami dzi ki mo liwoêci dyskusji nad rozwiàzaniami i obs ugà procesu pracy nad tymi projektami, zarzàdzaniu organizacjà pracy, przesy aniu dokumentów pochodzenia wewn trznego i zewn trznego do zainteresowanych pracowników, zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami, wynikajàcymi z funkcji realizowanej w strukturze przedsi biorstwa, u atwieniu zarzàdzania zasobami zarówno ludzkimi, jak i materia owymi, budowaniu odczuç lojalnoêci i oddania w szeregach pracowniczych, ograniczeniu zakresu obowiàzków dzia ów personalnych, zwi kszeniu wydajnoêci, zmniejszeniu mo liwoêci zwalniania i rezygnacji z pracy osób b dàcych wartoêciowymi pracownikami, zmniejszaniu kosztów zwiàzanych z zatrudnieniem nowych pracowników i ich szkoleniem, wp ywaniu na popraw systemu wynagrodzeƒ pracowników. Systemy ERM mogà byç równie wyposa one w narz dzia zarzàdzajàce procesem i przebiegiem szkolenia i zdobywania kwalifikacji pracowników. Mo liwe jest np. wykorzystanie mechanizmów umo liwiajàcych okreêlenie Êcie ki kariery pracownika i dobieranie jego udzia u w takich projektach, które zapewnià mu zdobywanie odpowiedniej wiedzy i doêwiadczenia, przy jednoczesnej maksymalizacji korzyêci dla przedsi biorstwa [4]. Jak widaç, równie systemy ERM skupiajà si g ównie na automatyzacji i usprawnieniu procesów wewnàtrz przedsi biorstwa. Pojawiajà si jednak nowe elementy podnoszàce wartoêç dla klienta oferowanà przez przedsi biorstwo w wyniku stosowania tych systemów. Jednym z celów, które wymieniono, jest zwi kszenie kompetencji pracowników pierwszego kontaktu. W po àczeniu ze sprawnym systemem komunikacji, zapewnianym przez systemy ERM, mo liwa jest wi c znacznie lepsza obs uga klienta, skutkujàca zwi kszeniem jego zadowolenia z korzystania z oferty danej firmy.

6 40 Kolejnym etapem rozwoju systemów informacyjnych, majàcych szczególne znaczenie w obs udze klienta, by y systemy ERP (enterprise resource planning), których funkcj najogólniej okreêliç mo na jako planowanie zasobów przedsi biorstwa. Po raz pierwszy okreêlenie ERP zosta o przedstawione w 1990 r. przez Gartner Group, jednak najwi kszy rozwój tych systemów nastàpi w latach Poczàtkowe rozwiàzania i zastosowania systemów ERP ukierunkowane by y na wykorzystanie w firmach produkcyjnych. Wraz z rozwojem systemów, ich zalety wykorzystano równie w sektorze us ugowym i sektorze administracji publicznej. Podstawowym zadaniem systemu klasy ERP jest integracja kluczowych procesów, które zachodzà w ramach organizacji. Musi on wi c obejmowaç zagadnienia i dane finansowe, informacje obejmujàce zarzàdzanie zasobami ludzkimi, wiele informacji zwiàzanych z produkcjà, sprzeda à, magazynowaniem zapasów i produktów. W przypadku wykorzystania systemów ERP konieczne jest zintegrowanie wszystkich zasobów informatycznych przedsi biorstwa. W odniesieniu do wartoêci dla klienta oferowanej przez systemy ERP nale- y przede wszystkim zwróciç uwag na skutki usprawnienia wewn trznego przedsi biorstwa, które odczuwa klient. Usprawnienie takie, mimo e dotyczy procesów wewn trznych i wewn trznej wymiany i integracji informacji, zapewnia lepszà komunikacj, dzi ki czemu ka dy klient jest obs u ony szybciej i bardziej profesjonalnie ni w sytuacji, gdy systemy ERP nie sà wdro one w przedsi biorstwie. Kolejnym etapem rozwoju systemów informacyjnych by rozpocz ty w 1998 r. proces tworzenia rozwiàzaƒ CRM (customer relationship management). Termin ten okreêla nowà klas oprogramowania wspomagajàcego zarzàdzanie przedsi biorstwem 2. Jest uzupe nieniem klasycznych systemów MRPII/ERP o zupe nie nowe obszary zastosowaƒ, które nie by y dotychczas przez nie wspomagane. Jednak termin ten mo na rozumieç dwojako, tj. jako aplikacje informatyczne oraz przede wszystkim jako strategi biznesowà pozwalajàcà na pozyskanie i utrzymanie zyskownych relacji z klientami. Aplikacje CRM sà ogromnymi bazami informacji wykorzystujàcymi nowoczesne rozwiàzania informatyczne do wspomagania zarzàdzania dzia alnoêcià firmy. Dzi ki systemom CRM dane o poszczególnych kontaktach z klientami, zdobyte przez pojedynczych pracowników, majà szans byç zamienione w usystematyzowanà wiedz o klientach. Istotà sprawnego dzia ania CRM jest gromadzenie i analiza informacji o klientach. Jest to mo liwe tylko wtedy, gdy istnieje wspólna dla ca ej firmy baza danych, w której przechowywane sà te informacje. CRM obejmuje nast pujàce zagadnienia [8, s. 24]: pomiar kosztów zwiàzanych z marketingiem, sprzeda à i us ugami w uj ciu danych wejêciowych oraz korzyêci finansowych, jakie osiàgn o przedsi biorstwo dzi ki obs udze poszczególnych klientów, 2 Customer Relationship Management nie jest rozumiane jedynie jako produkt informatyczny, lecz jako ca oêciowa koncepcja zarzàdzania relacjami z klientem.

7 Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci pozyskiwanie i nieustanne aktualizowanie informacji i wiedzy zwiàzanej z potrzebami klientów, motywami ich zachowaƒ i dzia aniami, wykorzystanie informacji o klientach do nieustannej poprawy wyników przedsi biorstwa w procesie uczenia si na przyk adzie sukcesów i pora ek okreêlonej firmy, zintegrowanie dzia aƒ marketingowych, sprzeda owych i us ugowych w celu osiàgania wspólnych zamierzeƒ, wdro enie stosownych rozwiàzaƒ systemowych, wspierajàcych nabywanie i dzielenie si wiedzà o kliencie, oraz pomiar efektywnoêci zastosowaƒ CRM. Systemy CRM pozwalajà dostarczyç zupe nie nowych korzyêci nie tylko w sferze organizacji firmy, ale przede wszystkim w sferze wartoêci dla klienta. Dodatkowà wartoêç dla klienta uzyskuje si tutaj przez precyzyjne dostosowanie oferty. Jest to mo liwe dzi ki rozbudowanym systemom gromadzenia wiedzy o preferencjach i oczekiwaniach klientów. Równie bezpoêrednia, interaktywna i spersonalizowana komunikacja marketingowa dostarcza zupe nie nowych wartoêci. 3. Modu y systemów informatycznych klasy CRM kreujàce wartoêç dla klienta Systemy CRM posiadajà szereg modu ów, których funkcje i liczba sà uzale nione od producenta systemu. W odniesieniu do ró nych produktów programowych i rozlicznych dostawców mo liwe jest odmienne nazewnictwo modu- ów oraz ró nice w za o eniach funkcjonalnych poszczególnych cz Êci oprogramowania. Najcz Êciej jednak system CRM powinien zawieraç nast pujàce modu y: zarzàdzania kontaktami, zarzàdzania kontem klienta, zarzàdzania sprzeda à, konfiguracji produktu, zarzàdzania czasem, zarzàdzania terytorium, korespondencji, planowania marketingu, obs ugi zg oszeƒ handlowych, obs ugi centrów kontaktowych, obs ugi posprzeda owej, obs ugi serwisowej, integracji z systemami ERP, synchronizacji danych, obs ugi Internetu i biznesu elektronicznego. Zarzàdzanie kontaktami z klientami (contact management) jest podstawowym modu em funkcjonalnym ka dego oprogramowania CRM. Oferuje on takie zarzàdzanie kontaktami, e mo liwe jest wyodr bnienie poszczególnych grup klientów, w zale noêci od wybranych kryteriów segmentacji. Opisywane systemy w ramach modu u zarzàdzania kontaktami umo liwiajà równie rejestracj i Êledzenie kontaktów, jak równie zapisywanie ich historii. W ramach modu u, w zale noêci od grupy rozwiàzaƒ autorskich, mo liwe jest równie tworzenie kalendarza kontaktów w sensie czasowego wykazu przeprowadzonych kontaktów z klientem, z uwzgl dnieniem szczegó ów danego kontaktu. Rozszerzeniem modu u zarzàdzania kontaktami mo e byç równie przypisanie ka demu z klientów metod kontaktu oraz godzin i dni jego dost pnoêci. Modu ten jest jednym z podstawowych rozwiàzaƒ zapewniajàcych podniesienie po-

8 42 ziomu obs ugi klienta. W przedsi biorstwach, w których nie funkcjonuje aden system zarzàdzania kontaktami albo system nie jest odpowiednio przygotowany lub wykorzystywany, mo liwe jest wystàpienie szeregu sytuacji, które powodujà niezadowolenie klienta. Przyk adem mo e byç dwukrotne nawiàzanie kontaktu z klientem w jednej kwestii, sprzeczne ustalenia lub brak wglàdu w przebieg i histori danej sprawy. Dzi ki wykorzystaniu modu u zarzàdzania kontaktami przedsi biorstwo jest w stanie ustaliç wszystkie szczegó y zwiàzane z okreêlonym zamówieniem czy zadaniem zleconym przez klienta, przy minimalnym nak adzie czasu. Zarzàdzanie kontem klienta (account management) w ramach systemów CRM obejmuje przede wszystkim obs ug czynnoêci sprzeda owych, czyli wszystkich dzia aƒ, które zwiàzane sà z realizacjà sprzeda y danego dobra, czy to produktu, czy us ugi. Istotnym elementem jest równie wykaz zamówieƒ sk adanych przez klienta i opracowywanie ofert dostosowanych do potrzeb ka dego z klientów, zgodnie z treêcià sk adanych przez niego zamówieƒ. Zasadniczo jednak modu zarzàdzania kontem klienta skupia si na prowadzeniu ewidencji zdarzeƒ obejmujàcych histori sprzeda y, dostaw, informacj o obrotach i p atnoêciach. Ewidencja w ramach modu u dotyczy równie us ug serwisowych realizowanych dla danego klienta. W aêciwe wykorzystanie modu- u umo liwia przygotowanie dla konkretnego klienta w aêciwej, zbli onej do jego oczekiwaƒ oferty handlowej. Zapewnia to znacznà oszcz dnoêç czasu zarówno w odniesieniu do klienta, jak i samego przedsi biorstwa. W przypadku braku tego typu ewidencji, konieczne by oby cz ste i niepotrzebne t umaczenie i okreêlanie preferencji i potrzeb przez klienta, podczas gdy pewne aspekty mogà zostaç jednorazowo zapisane w systemie i mogà byç wykorzystywane przez przedsi biorstwo, gdy zaistnieje dana okolicznoêç. Modu zarzàdzania sprzeda à (sales management) jest równie istotnym elementem systemów CRM. Podstawowym zadaniem modu ów jest wspomaganie procesów sprzeda y. Najcz Êciej aplikacje sà wyposa one w grup narz dzi badajàcych przebieg sprzeda y, co umo liwia osobom odpowiedzialnym za ten aspekt dzia aƒ przedsi biorstwa atwe rozpoznanie wàskich garde i podj cie dzia aƒ prowadzàcych do zwi kszenia efektywnoêci wyników pracy. Stosowne modu y zarzàdzania sprzeda à poszczególnych dostawców rozwiàzaƒ CRM mogà oferowaç przewidywanie i analiz cyklu sprzeda y. Co wi cej, mo liwe jest przydzielenie okreêlonych zapasów do okreêlonego klienta oraz przydzia do terytorium. W ramach modu u mo liwe jest monitorowanie statusu wybranego klienta i potencjalnych sprzeda y zwiàzanych z tym klientem, którà to mo liwoêç okreêla si mianem sales opportunity. Odpowiednio przygotowane rozwiàzania CRM powinny uwzgl dniaç struktur organizacyjnà firmy i stosowanà przez nià metodologi sprzeda y. Rozwiàzania zarzàdzania sprzeda à systemów CRM wp ywajà w znacznym stopniu na podnoszenie jakoêci obs ugi klienta dzi ki usprawnieniu wi kszoêci procesów organizacyjnych zwiàzanych ze sprzeda à. KorzyÊci z wykorzystania modu u przyjmujà równie postaç mo liwoêci przygotowania odpowiedniej oferty dzi ki cz Êciom modu u sales

9 Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci opportunity. Jest to korzystne dla klienta, który otrzymuje ofert przygotowanà zgodnie z jego oczekiwaniami i preferencjami. Dla przedsi biorstwa jest to korzystne g ównie ze wzgl du na skrócenie czasu przygotowania oferty, co nast puje dzi ki wykorzystaniu precyzyjnych danych. Innà z korzyêci jest wywarcie na kliencie wra enia profesjonalizmu i rzeczowoêci. Jednym z istotnych aspektów jest element modu u zarzàdzania sprzeda à, cz sto wyst pujàcy jako oddzielny modu systemów CRM, obejmujàcy konfiguracj produktu (product configuration). Ta mo liwoêç systemów okreêlana jest równie jako product configuration / interactive selling. Konfiguracja produktu umo liwia konstruowanie ofert w sposób przejrzysty i zrozumia y dla klienta. Bardzo du e znaczenie ma zawartoêç merytoryczna oferty, która nie mo e zawieraç adnych b dów, szczególnie w odniesieniu do z o onych produktów i us ug, sk adajàcych si z ró nych modu ów, komponentów lub opcji, do których odnosi si oferta. W aêciwe przygotowanie oferty i skonfigurowanie produktu mo e byç stosunkowo trudne. Zadaniem systemu w takich sytuacjach jest zagwarantowanie poprawnego skonfigurowania produktu, zgodnie z oczekiwaniami klienta, zarówno w wykonaniu niedoêwiadczonego handlowca, jak i przez samego klienta, w przypadku obs ugi on-line. JednoczeÊnie poza bezb dnà konfiguracjà produktu, skutkiem dzia ania tego modu u jest przygotowanie jasnej, w aspekcie opisów technicznych, oferty. Omawiany modu oferuje klientowi bardzo du e korzyêci i wp ywa znaczàco na podniesienie jakoêci obs ugi. Wynika to przede wszystkim z mo liwoêci dok adnego i precyzyjnego przygotowania produktu i oferty zgodnie z dyspozycjami klienta, realizowanymi bezpoêrednio w systemach obs ugi automatycznej bàdê za poêrednictwem handlowców. Wi kszoêç systemów CRM jest wyposa ona w modu zarzàdzania czasem (time management). Dzi ki mo liwoêci zarzàdzania czasem i odpowiadajàcym im opcjom, takim jak kalendarz, przypomnienie o terminach czy podpowiedzi w planowaniu i organizacji czasu, mo liwa jest efektywna organizacja czasu pracy pracowników handlowych i odpowiedzialnych za obs ug klienta. Element zarzàdzania czasem przynosi istotnà dla klienta wartoêç, podnoszàc jednoczeênie jakoêç jego obs ugi. Nie jest to wprawdzie tak odczuwalne, jak w przypadku innych modu ów, lecz niewàtpliwie niesie ze sobà korzyêci. Mo liwoêç organizacji czasu okreêlonej osoby powoduje sprawnà i terminowà realizacj prac zwiàzanych z obs ugà danego klienta, takich jak przygotowanie oferty, organizacja dostawy, obs uga zg oszeƒ serwisowych itp. Osoby nie zorganizowane lub organizujàce swojà prac niew aêciwie, najcz Êciej w przypadku znacznego obcià enia obowiàzkami, wykonujà swoje zadania w sposób chaotyczny, co skutkuje zaniedbaniami postrzeganymi przez klientów jako brak profesjonalizmu. Kolejnym z modu ów systemów CRM jest obs uga korespondencji. Ten element oprogramowania mo e s u yç do realizowania zró nicowanych zadaƒ. Mo liwe jest zarzàdzanie korespondencjà elektronicznà oraz korespondencjà seryjnà w uj ciu tradycyjnym lub elektronicznym. Prawid owo przygotowane systemy, posiadajàce odpowiednie rozszerzenia lub wspó pracujàce z systemami

10 44 elektronicznej obs ugi korespondencji tradycyjnej, umo liwiajà archiwizacj wszystkich dokumentów elektronicznych i tradycyjnych wp ywajàcych i wyp ywajàcych z przedsi biorstwa. Co wi cej, mo liwe jest odpowiednie sortowanie takiej korespondencji, co zapewnia mo liwoêç wglàdu wy àcznie w dokumenty zwiàzane z okreêlonym klientem czy okreêlonà sprawà. W odniesieniu do klienta podnosi to w pewnym stopniu jakoêç obs ugi, wykluczone sà bowiem sytuacje zagubienia dokumentów, niewystarczajàcej orientacji sprzedawcy co do preferencji i oczekiwaƒ klienta, czy powstanie okreêlonych niedociàgni ç. Modu planowania marketingu jest cz Êcià ogó u modu ów systemów CRM zwiàzanych z marketingiem, lecz w ofercie niektórych dostawców systemów mo e wyst powaç jako jedyny element systemu zwiàzany z marketingiem. Modu obejmuje badania rynku, których wyniki przedstawiane sà w postaci raportów z przeprowadzonych analiz. Planowanie dzia aƒ marketingowych jest kolejnym elementem systemu, który zapewnia mo liwoêç ewidencjonowania wi kszoêci dzia aƒ marketingowych i na podstawie tych danych przygotowanie kolejnych dzia aƒ o charakterze marketingowym. Rozszerzeniem tych opcji systemu jest cz sto kalendarz marketingowy, który umo liwia koordynacj i kontrol wszystkich planów marketingowych, kampanii, promocji i innych inicjatyw. Mo liwe jest równie planowanie celów marketingowych. Jedno z rozszerzeƒ oprogramowania planowania marketingowego umo liwia planowanie zadaƒ marketingowych w uj ciu finansowym, czyli planowanie wydatków marketingowych. Jednym z elementów modu u jest optymalizacja planowania marketingowego poprzez mierzenie i analiz planowanych efektów. W ramach modu u cz sto dost pne sà rozszerzenia zwiàzane z modelowaniem zachowaƒ klientów (customer behavior modeling), które umo liwiajà handlowcom wykorzystanie systemu do odpowiedniego przetworzenia danych na potrzeby zoptymalizowanej segmentacji i zrozumienia mo liwoêci oferowanych przez dany rynek 3. W odniesieniu do podnoszenia jakoêci obs ugi klienta, podobnie jak znaczna cz Êç omówionych wczeêniej modu ów, omawiany modu planowania marketingu zapewnia klientowi trafniejsze okreêlenie jego potrzeb i przygotowanie doskonalszej oferty. W najwi kszym jednak stopniu modu zapewnia lepszà informacj o mo liwoêciach zwiàzanych z zakupem i dodatkowymi korzyêciami, wynikajàcymi z zawarcia transakcji. Modu obs ugi zg oszeƒ handlowych (sales leads) umo liwia przedsi biorstwu rejestracj informacji o klientach, którzy zg aszajà zainteresowanie okre- Êlonà ofertà. Sà to najcz Êciej klienci, którzy odpowiadajà na okreêlonà kampani reklamowà. Zadaniem modu u jest wi c przyj cie, zapis i dystrybucja w ramach struktur sprzeda owych firmy informacji o tych klientach. Jest to istotne uzupe nienie informacji o kliencie i jego potrzebach. Na podstawie tych danych mo na precyzyjnie dostosowaç ofert oraz proces obs ugi klienta do jego preferencji, zwyczajów i wymagaƒ. Wykorzystanie modu u wp ywa na pod- 3 Dokumentacja oprogramowania SAP Customer Relationship Management Enterprise Edition 2003, dzia Planning Management, s. 1.

11 Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci niesienie jakoêci obs ugi klienta, poniewa przedsi biorstwo jest w stanie z du- ym prawdopodobieƒstwem okreêliç, jakie potrzeby i preferencje sà charakterystyczne dla danego klienta oraz przygotowaç dla niego stosownà ofert lub kierowaç do niego oferty zbli one do jego oczekiwaƒ. Powoduje to wzrost zadowolenia odbiorcy i wp ywa na pozytywnà ocen przedsi biorstwa. Jednym z najistotniejszych elementów systemów CRM jest modu obs ugi centrów kontaktowych (contact center). Podstawowe za o enia tego modu u sà nast pujàce 4 : komunikacja z klientem jest w ca oêci realizowana z wykorzystaniem centrum kontaktowego, wszystkie zapytania nadchodzàce od klientów sà kierowane do jednego miejsca systemu, którym jest centrum kontaktowe, na potrzeby komunikacji wykorzystywane sà ró norodne metody komunikacji, takie jak: telefon, faks, itp., oprogramowanie modu u centrum kontaktów ma dost p do pozosta ych modu ów systemu CRM, obejmujàcych informacje niezb dne do sprawnej obs ugi klienta, takie jak: informacje marketingowe, sprzeda owe i serwisowe. Rozwiàzania programowe centrum kontaktów mogà byç bardzo rozbudowane, jednak podstawowa funkcjonalnoêç modu u jest zapewniona dzi ki szeregowi podstawowych funkcji, takich jak: budowanie bazy rozmów wychodzàcych, automatyczne wybieranie numerów, skrypty uzupe niajàce pola, zapis rozmów i ich parametrów czy statystyki rozmów. Realizowana w ramach modu u funkcja przygotowania bazy rozmów wychodzàcych umo liwia, dzi ki wykorzystaniu stosownych kryteriów i informacji êród owych, opracowanie listy przedsi biorstw bàdê osób, które majà zostaç poddane okreêlonemu rodzajowi oddzia ywania z wykorzystaniem metod komunikacyjnych. Najcz Êciej takie dzia ania zwiàzane sà z marketingiem telefonicznym. Lista na potrzeby takiej funkcji mo e zostaç pobrana z bazy systemu CRM lub zaimportowana z zewn trznego êród a, posiadajàcego charakter bazy danych. Opcja automatycznego wybierania numerów w sposób okreêlony przez system u atwia realizacj po àczeƒ, zgodnie z przygotowanà na etapie wst pnym listà kontaktowà. Obs uga w znacznym stopniu jest u atwiona przez automatyczne ponowne wybieranie numerów po okreêlonym czasie, w sytuacji gdy numer jest zaj ty lub nie ma mo liwoêci uzyskania po àczenia. Co wi cej, po uzyskaniu po àczenia z okreêlonym klientem mo liwe jest automatyczne wy- Êwietlenie zawartoêci karty tego klienta lub innych danych, takich jak historia sprzeda y, zamówieƒ itp. Wi kszoêç rozwiàzaƒ modu ów centrów kontaktowych oferuje specjalnie przygotowane skrypty, dzi ki którym mo liwe jest znaczne u atwienie prowadzenia rozmowy z klientem poprzez budowanie listy pytaƒ, jakie nale y zadaç 4 Na podstawie Technologia Call Center,

12 46 klientowi, oraz podpowiedzi, jak post powaç w zale noêci od odpowiedzi klienta. Zaawansowane narz dzia skryptowe umo liwiajà równie budow drzew warunkowych, gdzie kolejne instrukcje dla osoby obs ugujàcej sà generowane na podstawie analizy odpowiedzi klienta. Przedsi biorcy stosujàcy takie rozwiàzania czerpià najwi cej korzyêci wynikajàcych ze stosowania modu ów centrów kontaktowych. Umo liwiajà one bowiem znaczne oszcz dnoêci czasu pracowników, co przek ada si bezpo- Êrednio na mo liwoêç zmniejszenia zatrudnienia w odniesieniu do sytuacji braku takich rozwiàzaƒ. Wykorzystanie takich systemów niesie równie korzyêci dla klienta i podnosi w znacznym stopniu poziom jego obs ugi. Kontakt z klientem jest spersonalizowany i zindywidualizowany. Klient czuje si wyró niany, pami tany, doceniany i indywidualnie traktowany odczuwa satysfakcj, e firma o nim pami ta. Stosunkowo istotnym modu em systemów CRM jest obs uga posprzeda owa. Modu y te najcz Êciej spe niajà dwie podstawowe funkcje, które zwiàzane sà z utrzymaniem wi zi z klientem oraz z badaniem satysfakcji klientów i ich nowych potrzeb. Zasady funkcjonowania obecnego rynku sprawiajà, e przedsi biorstwo nie powinno ograniczaç kontaktów z klientem wy àcznie do pozyskiwania klientów i sprzeda y oferowanego dobra. Wskazane jest wi c bezpoêrednio po dokonaniu sprzeda y skontaktowanie si z odbiorcà i uzyskanie informacji, czy zamówiony produkt zosta dostarczony w stosownym czasie, odpowiednio przygotowany i sprawny. Po up ywie okreêlonego czasu wskazane jest skontaktowanie si z klientem w celu ustalenia, czy klient jest zadowolony z produktu i czy zaspokaja on wszystkie jego oczekiwania w przedmiotowym zakresie. Kolejnym etapem jest weryfikacja, czy w zwiàzku z zakupem tego produktu nie powsta y nowe potrzeby, które mog yby zostaç zaspokojone przez przedsi biorstwo. W zale noêci od woli klienta, mo e on byç informowany o wa niejszych wydarzeniach w przedsi biorstwie, takich jak: nowe produkty, promocje, nowe zastosowania dla posiadanych produktów itp. Modu obs ugi posprzeda owej powinien wi c informowaç odpowiedzialne osoby o tym, jakie dzia ania, zwiàzane z utrzymaniem kontaktu z klientem, nale y podjàç w jakim momencie. Innà z funkcji powinno byç u atwienie korespondencji seryjnej. Drugim z zastosowaƒ modu ów obs ugi posprzeda owej sà badania marketingowe, które umo liwiajà przeprowadzenie analizy poziomu satysfakcji klientów i wskazywanie nowych potrzeb. Jest to jeden z najwa niejszych elementów zwiàzanych z utrzymaniem sta ego klienta, umo liwiajàcych jednoczeênie sukcesywne wp ywanie na popraw wyników organizacji dzi ki wykorzystaniu zdobytej wiedzy o kliencie [3, s. 47]. System CRM powinien wi c umo liwiaç planowanie oraz prowadzenie i raportowanie w odniesieniu do profesjonalnych badaƒ o charakterze marketingowym. Powinien posiadaç przygotowane narz dzia do realizacji tych czynnoêci. Cz sto w ramach modu u dost pne sà rozszerzenia narz dziowe umo liwiajàce budow w asnych kwestionariuszy i okreêlonego rodzaju raportów z wyników badaƒ.

13 Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci Dzia ania obs ugi posprzeda owej wp ywajà w znacznym stopniu na powstanie satysfakcji klienta [10, s. 3]. Nale y jednak pami taç, e nie wszyscy klienci yczà sobie jakichkolwiek kontaktów i taka opcja powinna byç przewidziana w systemie CRM. Wywo a oby to bowiem skutek odwrotny do zamierzonego. Osoba, która nie yczy sobie kontaktu, mo e byç niezadowolona w przypadku prób jego nawiàzania. W wi kszoêci przypadków dzia ania utrzymania wi zi z klientem, wspomagane przez rozwiàzania CRM, postrzegane sà jako troska i pami ç o kliencie, co skutkuje wzrostem satysfakcji i pozytywnà ocenà przedsi biorstwa przez klienta. Skutkiem tego jest znaczny wzrost prawdopodobieƒstwa dokonania kolejnych zakupów oferowanych produktów w tym w aênie przedsi biorstwie przez okreêlonego klienta. Modu badaƒ marketingowych przynosi g ównie korzyêci dla przedsi biorstwa, choç poêrednio korzysta na tym klient. Przedsi biorstwo na podstawie wyników badaƒ marketingowych mo e odpowiednio zmieniaç swojà ofert, dostosowujàc jà do oczekiwaƒ klientów i zmieniajàcych si tendencji rynkowych. Tak wi c oferta ulega dalszemu dostosowaniu do potrzeb klienta, i choç cz sto same badania marketingowe nie sà oceniane przez klientów jako coê potrzebnego i niosàcego korzyêci, to przek ada si bezpoêrednio na podwy szenie poziomu obs ugi. Modu obs ugi serwisowej (customer service) jest odpowiedzialny za nadzorowanie i wspomaganie zdarzeƒ zwiàzanych z dzia aniami serwisowymi. Podstawowym elementem tej cz Êci systemu jest przyjmowanie zg oszeƒ serwisowych, co zapewnia gromadzenie informacji zwiàzanych z poszczególnymi zg oszeniami serwisowymi. Rodzaj tych informacji jest zale ny od rodzaju dzia- alnoêci serwisowej i produktów obj tych obs ugà. Najcz Êciej jednak obejmujà one nazw u ytkownika produktu, nazw dostawcy, adres, identyfikacj produktu, wst pnà diagnoz, wyposa enie, miejsce u ytkowania i konfiguracj. Cz Êç rozwiàzaƒ CRM umo liwia wst pnà rejestracj zg oszenia z wykorzystaniem Internetu. Kolejnà z funkcji modu u jest obs uga umów serwisowych, obejmujàca ich rejestracj i mo liwoêç wglàdu. Odpowiednio przygotowany system powinien posiadaç rozszerzenie w ramach modu u, umo liwiajàce przydzia odpowiednich zg oszeƒ serwisowych wybranym serwisantom lub ich grupom, gdzie kryterium przydzia u mo e byç oparte na kwalifikacjach kadry serwisowej, obszarze dzia ania czy grupie asortymentowej serwisowanych produktów. Dzi ki stosownym opcjom systemu mo liwe jest równie Êledzenie przez klienta statusu zg oszenia. Mo e to byç realizowane przez odpowiednio przygotowany system powiadomieƒ, realizowanych drogà elektronicznà lub z wykorzystaniem witryny internetowej. Istotnym i przydatnym elementem oprogramowania jest wiele mo liwoêci raportowych, obejmujàcych wydarzenia serwisowe, takie jak: statystyki napraw, uszkodzeƒ itp. Umo liwia to analiz awaryjnoêci oferowanych urzàdzeƒ i podejmowanie stosownych dzia aƒ w przypadku znacznej liczby uszkodzeƒ okreêlonego asortymentu. Popularnym rozszerzeniem systemu jest mo liwoêç przygotowania publikacji najcz Êciej zadawanych pytaƒ (tzw. FAQ), obejmujàcych problemy techniczne, wraz z odpowiedziami na te pytania. Dokumenty takie publikowane sà najcz Êciej w ramach witryny internetowej przed-

14 48 si biorstwa. Podobnym, choç znacznie bardziej zaawansowanym rozwiàzaniem, jest interaktywne wsparcie on-line, które oferuje mechanizmy zadajàce odpowiednie pytania klientowi, naprowadzajàce go na okreêlenie rodzaju usterki i przedstawiajàce mo liwe rozwiàzania pojawiajàcego si problemu. Obs uga serwisowa ma podstawowe znaczenie dla wi kszoêci przedsi biorstw, dlatego posiadanie i w aêciwe wykorzystanie modu u obs ugi serwisowej w ramach systemów CRM jest tak istotne. Nieodpowiednia obs uga serwisowa jest jednà z najcz stszych przyczyn rezygnacji klientów z us ug okreêlonego przedsi biorstwa. Sprawna, profesjonalna i zorganizowana obs uga serwisowa jest elementem, który w bardzo du ym, jak nie najwi kszym stopniu, wp ywa na jakoêç obs ugi klienta i jego zadowolenie. Wprawdzie wystàpienie sytuacji awaryjnej, szczególnie w przypadku, gdy powstaje ona nie z winy klienta, dzia a na niekorzyêç przedsi biorstwa, jednak odpowiednio przeprowadzone zabiegi zwiàzane z serwisem mogà w pe ni zrekompensowaç negatywne odczucia, zamieniajàc je w zadowolenie i pozytywnà ocen. Cz sto wykorzystywanym modu em jest równie modu obs ugujàcy Internet i biznes elektroniczny. Literatura 0[1] Bazarnik J., WartoÊç yciowa klienta (LTV), Modern Marketing 2001, nr 3. 0[2] Bielecki W., Wspó czesne systemy komputerowe wspomagajàce zarzàdzanie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa [3] Gwiazda E., W aêciwe relacje z klientem systemy CRM, Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa 2002, nr 1. 0[4] Jakubowski T., Systemy dla pracowników, Gazeta IT 2002, nr 8, 0[5] Kasprzyk M., Nie wszystko z oto, co si Êwieci, Teleinfo 2000, nr 4. 0[6] Klonowski Z.J., Funkcje logistyczne w kompleksowo zintegrowanych systemach informatycznych zarzàdzania [w:] Zarzàdzanie aƒcuchem dostaw, Materia y mi dzynarodowej konferencji LOGISTICS 98, Katowice [7] Kotler P., Marketing analiza, planowanie, wdra anie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa [8] Shaw R., Reed D., Measuring and Valuing Customer Relationships, Business Intelligence Ltd., London [9] Szymura-Tyc M., WartoÊç dla klienta w procesie konkurencji. Zarzàdzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, AE w Poznaniu, Poznaƒ [10] Wachnicki J., Komornicki P., Data mining lojalnoêç klientów, Modern Marketing 2001, nr 11. [11] Woodall T., Conceptualising Value for the Customer : An Attributional, Structural and Dispositional Analysis, Academy of Marketing Science Review [12] Zajàczkowski W., Przodkowie CRM, Bydgoszcz 2002,

15 Systemy klasy CRM a dostarczanie nowej wartoêci CRM Systems and Providing New Value for the Customer The aim of this article is to show which modules of CRM (Customer Relationship Management) systems can provide new value for the customer. The article comprises three parts. In the first, the concept of value for the customer (VC) is presented. This concept is clearly distinct from a similar sounding concept: value of the customer (or LTV lifetime value of the customer ). The general activities of companies aimed at creating a higher value are presented and the logical links between VC and LTV are also shown. In the second part, the author describes the historical development of those information systems that have aided the management of customer relations, beginning with simple SFA (Sales Force Automation), CSS (Customer Sales Support) and TAS (Technology-Assisted Selling) systems, through integrated ERM (Enterprise Resource Management) and ERP (Enterprise Resource Planning) class systems, to CRM (Customer Relationship Management) systems. In the last part, the author focuses on modules of CRM systems, showing what possibilities are provided in the process of creating new value for the client.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty. Autor: Mariusz Trojanowski Wstęp CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Istota i reguły marketingu bezpośredniego 1.1. Mity

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T Wykład 5. ZNACZENIE KLIENTA W SYSTEMACH JAKOŚCI 1 1. Ogólna charakterystyka obsługi klientów: Obsługa klienta jest złożonym pojęciem, ujmującym kształtowanie relacji z klientem oraz zdolność zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 572216 Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 5-6 Lipiec Szczecin, Centrum miasta, Kod szkolenia: 572216 Koszt

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony)

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony) cennik us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany Tabela 1 Jednorazowe op aty instalacyjne Jednorazowa op ata instalacyjna Rodzaj us ugi VAT Instalacja us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany dla

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi.

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 7 do umowy ramowej PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r.

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r. Podkomitet Monitoruj cy ds. Ma ych i rednich Przedsi biorstw Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek jdrozdek@prywatni.pl Warszawa, 9 listopada 2004 r. Przedsi biorstwa MSP to ponad 99,8% polskich przedsi biorstw

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Strona 1 z 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo