Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Nr 4 (32) 2012 ISSN Koniec wakacji czas na studia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Nr 4 (32) 2012 ISSN 1895-3085. Koniec wakacji czas na studia"

Transkrypt

1 Wiadomości Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Nr 4 (32) 2012 ISSN Koniec wakacji czas na studia

2 Spis treści Włocławska PWSZ uczelnią liderów... 3 Rosną notowania PWSZ!... 3 Ogólnopolskie forum na temat praktyk zawodowych przyszłych nauczycieli... 4 Jak dobrze kształcić przyszłych nauczycieli? Nowe programy kształcenia w PWSZ we Włocławku... 7 Kolejny etap informatyzacji... 7 Nauka i technologia w projektach dydaktycznych... 8 Biznesowy angielski? To (nie)mój biznes! O wyborach kierunków studiów z ekonomicznego punktu widzenia Wyróżnienie O państwowym długu publicznym: krótki tekst z pesymistycznym zakończeniem O głupich teoriach V Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji (Toruń Włocławek, czerwca 2012 r.) Wystawa 60 lat panowania królowej brytyjskiej Letnia Akademia Malucha W trosce o studenta z niepełnosprawnością O cyberprzestrzeni i cyberterroryzmie Koko, koko i dwa nagie miecze Karolina Kaszlińska kierownik Zakładu Pedagogiki Nauczyciel wobec tyranii chwili Pięknie żyć sztuką rocznica Bitwy Warszawskiej obrona Włocławka w sierpniu 1920 roku Czy można poznać samego siebie? Kilka refleksji o Poczuciu kresu Juliana Barnesa W kraju, gdzie marketer piłkę kopie Nowości wydawnicze Sport w PWSZ WYDAWCA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ul. 3 Maja 17, Włocławek, tel , KOLEGIUM RedakcyjnE: Redaktor Naczelny: Andrzej Sepkowski Z-ca Redaktora Naczelnego: Maciej Krzemiński Sekretarz Redakcji: Krystyna Niemczyk Redaktor techniczny: Dawid Kretkowski Wiadomości Uczelniane 4/

3 Z życia PWSZ Włocławska PWSZ uczelnią liderów 12 czerwca br. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku profesor Tadeusz Dubicki odebrał z rąk profesora Przemysława Ruta, członka prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, oraz prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Karczmarczyk certyfikat Uczelnia Liderów na rok 2012/2013. Włocławska PWSZ już drugi rok z rzędu uzyskała certyfikat Uczelnia Liderów w II edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych, organizowanego przez Fundację pod patronatem Parlamentu Europejskiego. W uzasadnieniu jury konkursu uznało, że włocławska PWSZ wciela w życie idee uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej. Na tle innych uczelni włocławska PWSZ wyróżnia się jako inwestująca w dydaktykę dla rynku pracy i przygotowująca swoich studentów tak, aby mogli w przyszłości w sposób skuteczny i efektywny osiągać cele zawodowe w Polsce i Zjednoczonej Europie. Włocławska PWSZ znalazła się wśród 11 wyróżnionych spośród 36 państwowych wyższych szkół zawodowych w kraju. K.N. Rektor PWSZ we Włocławku prof. Tadeusz Dubicki (szósty od lewej) wśród rektorów uczelni wyróżnionych certyfikatem Uczelnia Liderów 2012 Z życia PWSZ Rosną notowania PWSZ! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku awansowała z 24. na 20. miejsce wśród 36 państwowych wyższych szkół zawodowych w kraju i zajęła 41. miejsce wśród 75 zgłoszonych w kategorii szkół wyższych (publicznych i niepublicznych razem) kształcących na poziomie licencjackim w ogłoszonym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą rankingu szkół wyższych Najsilniejsze strony naszej uczelni to własna baza dydaktyczna oraz kadra dydaktyczna o najwyższych kwalifikacjach. Ponadto wysoko oceniona została wartość księgozbioru biblioteki uczelnianej, a zwłaszcza jej zbiory elektroniczne. Znacznie poprawiły się notowania uczelni u przedsiębiorców, a także wskazania przez wysoką kadrę naukową doktorów habilitowanych i profesorów, którzy tytuły naukowe zdobyli w ostatnich trzech latach. Te dwa kryteria stanowią według rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej o prestiżu uczelni. Na podstawie analizy wyników rankingu włocławska PWSZ w kryterium preferencje przedsiębiorców zajęła 22. miejsce na 75 ocenianych uczelni, a w kryterium ocena przez kadrę akademicką miejsce na 75 uczelni ocenianych. K.N Wiadomości Uczelniane 4/2012

4 Z życia PWSZ Ogólnopolskie forum na temat praktyk zawodowych przyszłych nauczycieli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku była w czerwcu br. organizatorem Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Celem Konferencji było podjęcie dyskusji na temat kształcenia przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także ich przygotowania do zawodu. Konferencja stała się ważnym ogólnopolskim forum dla przedstawicieli środowiska naukowo-dydaktycznego, wykładowców akademickich oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zakres tematyczny konferencji objął następujące zagadnienia: kształcenie nauczycieli praktyków, studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich; praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; czynności nauczyciela i ucznia głównym przedmiotem projektowania praktyk; kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przyszłego nauczyciela w toku realizacji praktyk pedagogicznych; współpraca uczelni i placówek dydaktycznych w przygotowaniu i realizacji programu praktyki pedagogicznej. W Konferencji wzięli udział wybitni przedstawiciele świata nauki, wieloletni i uznani praktycy oraz studenci i zaproszeni goście. Konferencja organizowana była w ramach projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli projekty konkursowe. K.N. Prezydent miasta Andrzej Pałucki oraz przewodniczący Komisji Edukacji Jarosław Hupało podczas konferencji pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Wiadomości Uczelniane 4/

5 Jak dobrze kształcić przyszłych nauczycieli? Rozmowa z prof. dr. hab. Janem Grzesiakiem z UAM w Poznaniu, uczestnikiem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej organizowanej przez PWSZ we Włocławku Prof. Jan Grzesiak Jak Pan Profesor ocenia, w sensie całościowym, kształcenie przyszłych nauczycieli w Polsce na poziomie praktyki studenckiej? Jest to kluczowe zagadnienie z punktu widzenia pedeutologii i dydaktyki kształcenia zawodowego. Kształcenie kompetentnych i odpowiedzialnych nauczycieli jest bardzo ważnym wyzwaniem społecznym, a tym samym urasta do wysokiej rangi w systemie edukacji narodowej. Bowiem o jakości edukacji w najwyższym stopniu decydują nauczyciele o tym się często mówi i pisze. W rzeczywistości w środkach masowego przekazu i w badaniach empirycznych mamy liczne okazje doświadczać krytycznych ocen stanu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacyjnych. Tego typu oceny są również kierowane pod adresem systemu kształcenia nauczycieli, w tym także (a może przede wszystkim) w zakresie kształcenia praktycznego. Pedeutologia rozwinięta na gruncie dorobku naukowego w Polsce dysponuje teoretycznymi przesłankami stanowiącymi o tym, jakim powinien być każdy nauczyciel i kto może nim być. W praktyce, spowodowanej także przepisami prawa, mamy do czynienia z częstymi przejawami anomii, czyli świadomej rozbieżności między teorią a praktyką edukacyjną. To bardzo niepokoi, a utrzymywanie takiego stanu w najbliższych latach nieuchronnie doprowadzać będzie do dalszego spadku autorytetu i prestiżu społecznego zawodu nauczyciela. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na system selekcji kandydatów do pełnienia niezwykle ważnych ról edukacyjnych wobec małych dzieci, młodzieży i społeczeństwa w ogóle. Obligatoryjne kwalifikowanie przyszłych studentów na tzw. kierunki nauczycielskie na podstawie rankingu świadectw dojrzałości prowadzi niekiedy nawet do sytuacji patologicznych, mam tu na myśli na przykład brak predyspozycji muzycznych czy wady narządu mowy. Należy więc pilnie zweryfikować system naboru kandydatów do pracy w zawodzie nauczyciela. Oczywiście nie należy przy tym zapominać o motywach młodych ludzi dążących do uzyskania dyplomu ukończenia studiów na kierunku pedagogika i na innych kierunkach w specjalności nauczycielskiej. Kolejna sprawa to kto i jak przygotowuje przyszłych nauczycieli do pełnienia ważnych i odpowiedzialnych ról i zadań w zmieniających się warunkach budowania społeczeństwa wiedzy. Kształcenie przyszłych nauczycieli w uczelniach winno być prowadzone przez wyselekcjonowane rzesze nauczycieli akademickich posiadających szczególne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (a także organizacyjne) będące w ścisłym powiązaniu teorii z praktyką działania nauczycielskiego, czyli z metodyką kształcenia i wychowania. Badania wskazują, że studenci podczas studiów zbyt mało mają treści i zadań, które bezpośrednio przyczyniają się do kształtowania ich kompetencji wymaganych od nauczycieli. Odnosi się to zarówno do strony merytorycznej, jak i do strony praktycznej. Wymienione wyżej elementy w całej rozciągłości determinują system praktyki pedagogicznej odbywanej w toku studiów nauczycielskich. Bardzo dobrze przygotowani nauczyciele w toku studiów mogą bardzo dobrze pracować z uczniami i rodzicami w przedszkolach oraz w szkołach. Jeśli bardzo dobrzy i wysoko motywowani przyszli nauczyciele (studenci) będą odbywać praktyki u bardzo dobrych nauczycieli wówczas można oczekiwać kolejnych rzesz bardzo dobrych nauczycieli, na miarę edukacji jutra i na pojutrze. Nauczyciel wypełniający zadania przypisane jako opiekunowi studenta w związku z praktyką pedagogiczną winien zarazem spełniać rolę mentora, a więc osoby traktującej praktykanta podmiotowo, ale przede wszystkim na wzór siebie samego w ujęciu kompleksowym, a nie doraźnie i wycinkowo. Stąd do dużej wagi urasta zagadnienie współpracy między nauczycielami akademickimi a nauczycielami opiekunami praktyk oraz doradcami ośrodków metodycznych. Można mieć nadzieję, że ścisłe respektowanie nowych standardów kształcenia nauczycieli, określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., sprawi choćby częściową poprawę na rzecz jakości kształcenia przyszłych nauczycieli. Jak można by porównać praktyki studenckie, które odbywają się w polskich uczelniach, z tymi prowadzonymi w uczelniach zagranicznych? W analizie porównawczej należy zwrócić uwagę przede wszystkim na kryteria, a wśród nich można wymienić między innymi następujące: formy i rodzaje praktyk, związki praktyki nauczycielskiej w szkole (przedszkolu) z kształceniem teoretycznym w uczelni, wymiar i częstotliwość kontaktów studenta z praktyką edukacyjną w toku studiów oraz system ewaluacji i autoewaluacji jako element kształcenia instrumentalnego przyszłych nauczycieli. Wielorakość i różnorodność występujące w obrębie poszczególnych wyróżnionych kryteriów stanowią o złożoności interesującej nas problematyki praktyk zawodowych nauczycielskich. Porównując rozwiązania spotykane w Polsce z rozwiązaniami w tym zakresie w skali europejskiej, można zauważyć powszechne dążenia do doskonalenia systemu praktyk w poszczególnych uczelniach kształcących nauczycieli. To bardzo dobry znak symptom odpowiedzialności za jakość edukacji nauczycieli. Z dumą można też odnosić się do coraz częściej spotykanych w ostatnich latach prób wdrażania doskonalszych rozwiązań Wiadomości Uczelniane 4/2012

6 w odbywaniu praktyk pedagogicznych w polskich uczelniach zarówno państwowych, jak i niepaństwowych. Z satysfakcją trzeba też stwierdzić, że rozwiązania w tym względzie spotykane oraz upowszechniane w Polsce stanowią przedmiot wymiany międzynarodowej i są przenoszone na grunt wielu innych uczelni zagranicznych. Dają temu też wyraz studenci uczestniczący na przykład w programach Sokrates czy Erasmus, którzy po powrocie do uczelni macierzystych z jeszcze większym uznaniem odnoszą się do tego, czego doświadczają podczas praktyk zawodowych w swojej uczelni. Ze swej strony uważam za celowe, aby stworzony został ruch pedagogiczny, w ramach którego możliwa byłaby jak najszersza wymiana doświadczeń (i wymiana naukowa także) w zakresie praktyk nauczycielskich z szerokim udziałem nauczycieli akademickich, nauczycieli opiekunów oraz nauczycieli doradców i władz oświatowych (w tym szczebla ministerialnego). Wyrażam zadowolenie z faktu istnienia takiej współpracy między rodzimymi uczelniami, to jest PWSZ we Włocławku oraz PWSZ w Koninie (którą reprezentuję). Czy da się wymienić wyczerpujący katalog czynników decydujących o dobrej praktyce nauczycielskiej? Mimo złożoności systemu kształcenia nauczycieli można, a nawet należy wyeksponować zespół czynników warunkujących wysoką jakość praktyki nauczycielskiej. Dysponowanie takowym swoistym katalogiem stanowić może o możliwości zarówno tworzenia warunków, jak również do wdrażania i ewaluacji praktyki pedagogicznej jako nader istotnego elementu strukturalnego edukacji nauczycieli. Nie oznacza to, że nie ma wiedzy na ten temat wprost przeciwnie, ale nie ma dokumentu pod umownym tytułem np. Kodeks dobrego nauczyciela. Tytułem próby wśród ważnych czynników decydujących o dobrej praktyce nauczycielskiej wskutek własnych przemyśleń i doświadczeń wymieniam: dobór kandydatów na studia nauczycielskie poprzedzony długofalową preorientacją oraz orientacją zawodową w toku nauki w szkołach przed podjęciem studiów; uwzględnianie zespołu motywacyjnego do wyboru zawodu nauczyciela z uwzględnieniem predyspozycji zdrowotnych, artystycznych, do jednoczesnego bycia nauczycielem kraju ojczystego ; dobór nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie teoretyczne w ścisłym powiązaniu z kształceniem praktycznym obejmującym moduły przedmiotowe: psychologiczno-pedagogiczne (psychologia, pedagogika, dydaktyka, teoria wychowania, socjologia, biomedyczne podstawy rozwoju itp.), kształcenie merytoryczne pozostające w ścisłym związku z podstawami programowymi i podręcznikami wraz z obudową metodyczną, kształcenie metodyczne nastawione na respektowanie teorii w działaniu praktycznym nauczyciela w kontakcie z podmiotem kształcenia i wychowania, diagnostyczno-metodologiczne (diagnostyka psychopedagogiczna, praca badawcza nauczyciela, metodologia badań społecznych, seminaria dyplomowe i magisterskie itp.) z uwzględnieniem badań w ramach studenckich kół naukowych; przygotowanie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których studenci odbywają praktyki, winno zapewniać jednolitość w oddziaływaniach wobec studenta w kontekście standardów kształcenia nauczycieli oraz krajowych ram kwalifikacji (kompetencji); konsekwentne przestrzeganie zasady jednolitości oddziaływań wobec przyszłych nauczycieli we współpracy wszystkich podmiotów jako uczestników procesu edukacji nauczycieli; studenci oraz nauczyciele powinni mieć szeroki dostęp do pełnego zasobu wydawnictw naukowych, metodycznych oraz podręcznikowych na bazie księgozbiorów uczelnianych; nauczyciele sprawujący opiekę nad praktykantami powinni mieć pełen dostęp do zasobu wydawnictw naukowych, metodycznych oraz podręcznikowych na bazie księgozbiorów uczelnianych; materialne wyposażenie szkół oraz szkół wyższych winno uwzględniać postęp naukowy i techniczny z uwzględnieniem neomediów i technologii komunikacyjnych oraz zasobów bibliotecznych na te cele winien być specjalny fundusz, a nawet wskazane jest bezpłatne doposażenie w ramach Kapitału Ludzkiego. Edukacja nauczycieli nie może opierać się na opowiadaniu o tym, jak należy uczyć wprost przeciwnie, przyszli nauczycieli winni uczestniczyć w sytuacjach zadaniowych (czyli w działaniu) podczas zajęć w uczelni tak, jak potem powinni organizować nawet identyczne sytuacje wobec uczniów w czasie praktyki i w przyszłej pracy zawodowej. Tym samym opowiadam się za podejściem zadaniowo-czynnościowym w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Czy dzisiejsze placówki dydaktyczne odpowiadają potrzebom kształcenia studentów na poziomie praktycznym, innymi słowy, czy dzisiejsi studenci mają gdzie zdobyć praktyczne umiejętności zawodu? Stan kształcenia praktycznego nauczycieli w Polsce jest obecnie bardzo zróżnicowany. Bardzo dobrze stało się, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Strukturalnego stworzyło szanse na poprawę jakości praktyk pedagogicznych w ramach Kapitału Ludzkiego. Do tego programu włączyło się tylko kilka procent ogółu uczelni prowadzących kształcenie osób przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela a wśród nich z uznaniem wymienię tu PWSZ we Włocławku. Chcę tym samym wyrazić stanowisko, że praktyka pedagogiczna stanowczo wymaga wyraźnej poprawy w skali całego kraju. Nie może to być temat newralgiczny i traktowany na zasadzie dowolności spychany na odpowiedzialność nauczycieli pracujących w szkołach w roli opiekunów nad adeptami do zawodu nauczyciela. Nauczyciele tych szkół (placówek) potrzebują kompetentnego i organizacyjnego (także finansowego) wspomagania. Nie jest przecież tajemnicą, że brak podejścia systemowego na szczeblu centralnym wywołuje uzasadniony niepokój wynikający ze zjawiska, że spora grupa nauczycieli (nawet nauczycieli dyplomowanych) nie jest zainteresowana sprawowaniem funkcji mentorów wobec kandydatów na przyszłych nauczycieli. Na zakończenie wyrażam nadzieję, że systemowe podejście (stanowione odpowiednimi decyzjami na szczeblu ministerialnym) w skali całego kraju sprawi, że system kształcenia nauczycieli obejmujący podmioty: studentów (przyszłych nauczycieli), uczelnie kształcące przyszłych nauczycieli, nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół (opiekunów mentorów) nad praktykantami, szkoły (placówki) i ich dyrektorów, ośrodki metodyczne (doskonalenia) nauczycieli, wydawnictwa szkolne stanie się naturalną wielojednią, czyli spójnym systemem. Dopóki nie będzie tego rodzaju wielojedni, dopóty kształcenie instrumentalne (praktyczne) nauczycieli będzie znamionować przypadkowość i wiele będzie pozostawać w oczekiwaniach społecznych. Optymistycznie należy zatem oczekiwać, że konsekwentnie prowadzone działania wielu zaangażowanych osób w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku doprowadzą do promowania absolwentów jako profesjonalnych i odpowiedzialnych nauczycieli. Tego też życzę. Rozmawiał Maciej Krzemiński Wiadomości Uczelniane 4/

7 Z życia PWSZ Nowe programy kształcenia w PWSZ we Włocławku Zgodnie z obowiązującymi przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, którego tekst uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku przystąpiła do przygotowania programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Był to rok wytężonej pracy dla dyrektorów instytutów i kierowników poszczególnych zakładów, których wkład w budowanie nowych programów kształcenia opartych na zasadach zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji jest nie do przecenienia. Należy jednak podkreślić, że tak naprawdę każdy z pracowników PWSZ ma swój wkład w przygotowywaniu programów kształcenia. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na poszczególnych kierunkach studiów z wielkim zapałem i zaangażowaniem przygotowali opisy przedmiotów. W prace nad opisami przedmiotów włączyli się zarówno nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę, jak i na umowę cywilnoprawną. Nikt praktycznie nie odmówił pomocy. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu kierowników zakładów i współpracujących z nimi nauczycieli akademickich zostały dla poszczególnych kierunków przygotowane nowe autorskie programy kształcenia uwzględniające zakładane efekty kształcenia dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Przygotowane w PWSZ we Włocławku programy kształcenia w oparciu o wymagania związane z Krajowymi Ramami Kwalifikacji służą przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. Stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i na użytek społeczeństwa obywatelskiego. Z życia PWSZ Kolejny etap informatyzacji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku podpisała 18 maja 2012 r. umowę na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania procesem dydaktycznym. Wprowadzenie w ciągu 14 miesięcy kompleksowego systemu informatycznego zrewolucjonizuje system zarządzania procesem dydaktycznym, podniesie jakość Nowa ustawa poszerza autonomię uczelni, zwiększając tym samym odpowiedzialność środowiska akademickiego za kształcenie. Efektem tych zmian ma być skuteczna konkurencyjność oraz większa dbałość o wizerunek uczelni. Nowe programy mają przyczynić się nie tylko do zwiększenia zdrowej konkurencyjności, autonomii uczelni, ale i do podmiotowości studentów. Studenci poprzez uczestniczenie w ocenie programów kształcenia stają się podmiotami współdecydującymi o losach uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku wybrała niełatwą drogę w przygotowaniu programów kształcenia, gdyż zdecydowała się na kształcenie o profilu praktycznym. Zobowiązało to nas do przygotowania programów kształcenia w taki sposób, aby studenci zdobywali w większym zakresie umiejętności praktyczne, co mamy nadzieję ułatwi absolwentom funkcjonowanie na wymagającym obecnie rynku pracy, a tym samym pozwoli na kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia. Również zajęcia w większym stopniu będą prowadzili nauczyciele, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe poza uczelnią. W programach kształcenia znalazła się dość duża liczba godzin przeznaczona na zajęcia dydaktyczne prowadzone w formach aktywnych oraz na praktyki zawodowe, które uznaliśmy za szczególnie ważne w związku z praktycznym profilem kształcenia. Troszcząc się o poprawność językową tworzonych wypowiedzi, przestrzeganie norm ortograficznych i interpunkcyjnych, docenianie wartości dobrze zbudowanego tekstu w życiu publicznym i osobistym przyszłych absolwentów PWSZ we Włocławku, zaproponowano w programach kształcenia takie przedmioty, jak np. elementy kultury współczesnej, komunikowanie społeczne czy kultura języka i wypowiedzi. Wprowadzenie powyższych przedmiotów naszym zdaniem w znaczący sposób uatrakcyjni obsługi studentów oraz usprawni komunikację wewnątrz uczelni. Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych system zoptymalizuje szereg procesów zachodzących między innymi w takich obszarach, jak elektroniczna rekrutacja, pensum nauczyciela akademickiego, plany zajęć, elektroniczna legitymacja studencka, kompleksowa obsługa studentów programy kształcenia i przyczyni się do lepszego funkcjonowania absolwentów w życiu społecznym i zawodowym. Dodatkowo na kierunku informatyka wprowadzonych zostało 30 godzin języka angielskiego specjalistycznego, co zapewne przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia na tym kierunku i pozwoli absolwentom lepiej funkcjonować na rynku pracy. Programy opracowane zostały w taki sposób, że umożliwiają studentowi wybór modułów co najmniej w wysokości 30 procent liczby punktów ECTS przypisanych do danego kierunku kształcenia. Zgodnie z nowymi programami kształcenia każdy student otrzymuje pulę punktów ECTS, która zapewni mu studiowanie za darmo na jednym kierunku. Oprócz limitu punktów student ma prawo, bez wnoszenia opłat, do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS. W roku akademickim 2012/2013 czeka nas wprowadzenie nowych programów kształcenia, a tym samym weryfikowanie zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Czekają nas również konsultacje z pracodawcami w celu dostosowania programów kształcenia do oczekiwań rynku pracy. Poprzez współpracę, która ma doprowadzić do wypracowania pożądanego programu kształcenia, będzie następowała integracja uczelni z gospodarką. Programy kształcenia będą również konsultowane ze studentami, absolwentami i nauczycielami akademickimi. Poprzez nasze nowe programy kształcenia i ich ciągłe doskonalenie chcemy być uczelnią kształcącą swoich studentów zgodnie z nowoczesnymi europejskimi standardami edukacyjnymi. Barbara Moraczewska Autorka jest prorektorem ds. nauczania i studentów PWSZ we Włocławku. w dziekanacie, obsługa studentów on-line (wirtualny student), obsługa wykładowców on-line (wirtualny prowadzący), stypendia, praktyki studenckie, biuro karier oraz dom studenta. Program ten zapewni też pełną integrację zarówno z wcześniejszymi systemami uczelnianymi, chociażby platformą e-learningową, jak i pozauczelnianymi. Już tegoroczną rekrutację uczelnia przeprowadzi przy zastosowaniu nowego modułu. Będzie szybciej, wygodniej, tak dla kandydata, jak i uczelni. K.N Wiadomości Uczelniane 4/2012

8 Forum Nauka i technologia w projektach dydaktycznych W październiku wraz z początkiem nowego roku akademickiego w studenckim gronie toczą się gorące dyskusje na wiele tematów. Przeważają opowieści związane z wakacyjnymi wyjazdami, rozpoczętą pracą czy nowymi znajomościami, jakie w tym czasie udało się nawiązać. Aby poznać najważniejsze tematy tych rozmów, zatrzymuję się na korytarzu, na pierwszym piętrze budynku dydaktycznego w Zakładzie Zarządzania i Informatyki, przy automacie z kawą. Przypuszczenia okazują się trafione, lecz dodatkowo pojawia się temat, który zawsze wzbudza bardzo wiele emocji. Dyskutuje się o nowych przedmiotach, jakie będą realizowane na kierunku informatyka w ramach wybranej przez studentów specjalności. Kierunek informatyka na studiach stacjonarnych podzielony został na trzy obszary zainteresowań: grafika komputerowa i aplikacje webowe, sieci komputerowe i telekomunikacja oraz systemy informatyczne i bazy danych. Przez pierwsze cztery semestry studenci zdobywali wiedzę, która była przewidziana w programie nauczania danego kierunku. Rozwijali też umiejętności analitycznego myślenia, logicznego rozumowania i abstrahowania od kontekstu, tak aby w dalszej części studiów rozwijać prowadzone projekty naukowe. Teraz nadszedł moment, kiedy to w grupach dla wybranej specjalności każdy z nich tworzy wybrany moduł projektu i rozwija praktyczne i ukierunkowane na małe oraz średnie przedsiębiorstwo umiejętności. Absolwenci studiów, jakie prowadzimy, bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy, dysponując merytorycznym przygotowaniem do zawodu i praktycznymi umiejętnościami, które są wykorzystywane na zajmowanych przez nich stanowiskach w przemyśle, nowoczesnym handlu, reklamie czy marketingu. Głównym obszarem obecnych prac rozwojowych są multimedia strumieniowe, grafika komputerowa, komunikacja człowieka z maszyną i naturalne interfejsy użytkownika. Połączenie tych czterech składników stwarza możliwości, aby w tym roku akademickim przygotować końcowe założenia oraz wcielić w życie projekt, o którym dotychczas głównie dyskutowaliśmy. Wedle obecnych standardów, jakie obowiązują w szkolnictwie wyższym, wdrażany jest elektroniczny system wspomagający nauczanie poprzez multimedialną platformę e-learningową. Serwis internetowy docelowo ma zawierać materiały wideo z wykładów, prezentację wykładowców i konspekty zajęć. Całość uzupełniana jest zapiskami studentów oraz komunikacją grupową na dostępnym forum i uczestnictwem w wideokonferencjach. W serwisie tym dodatkowo będą się znajdowały moduły ćwiczeniowe i laboratoryjne, które każdy zalogowany na swoje konto student może uzupełniać i sprawdzać poprawność rozwiązań. Rozszerzoną funkcjonalność tego projektu, a w opinii niektórych najciekawszą, będzie stanowił społecznościowy portal studentów i wykładowców PWSZ we Włocławku. Bardzo wiele dyskusji na naszej uczelni opierało się o chęć stworzenia i rozwijania lokalnego facebooka skupiającego grono studentów uczelni ze wszystkich kierunków i specjalności. Skupiająca się na portalu studencka społeczność będzie wspomagać działania uczelni, tworzyć koła naukowe, doskonalić swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania. Platforma multimedialna udostępni możliwość pracy grupowej w tzw. chmurze (Cloud computing), każdy użytkownik podłączony do internetu z wykorzystaniem swojego komputera może współdzielić zasoby, wymieniać pliki i rozwiązywać zadanie na wspólnym wirtualnym pulpicie tak, aby współtworzyć końcowe rozwiązanie wybranego problemu. Posiadamy odpowiednie zaplecze do rozwijania tego projektu, zarówno od strony merytorycznej, jak i zasobów sprzętowych. Taki projekt to duże przedsięwzięcie, wymaga wydajnych serwerów, sieci o dużej przepustowości i pracy wielu osób, dlatego zaangażujemy studentów ze wszystkich kierunków. Wsparcie od strony informatycznej Forum Biznesowy angielski? To (nie)mój biznes! zapewnią studenci II i III roku informatyki we współpracy z wykładowcami. Bardzo prężnie działali w tworzeniu poprzednich projektów, które mamy już na swoim koncie, m.in. aplikacje mobilne na iphone a oraz urządzenia z systemem Android czy portal na miarę znanego na świecie YouTube, z wykorzystaniem multimediów strumieniowych do publikowania filmów wideo w internecie. Dlatego właśnie przez cały czas, już od pierwszego semestru na kierunku informatyka uczymy, w jaki sposób stosować wiedzę w praktyce poprzez: programowanie w językach C/C++, Java, PHP, XHTML, CSS oraz obsługę programów: Apache Server, CMS WordPress, Photoshop, Flash, 3D Studio Max. Dodatkowym działem nauczania są zagadnienia z dziedziny sieci komputerowych i telekomunikacji: inżynieria ruchu, administrowanie systemami serwerowymi i sieciami, diagnozowanie problemów i usterek oraz skuteczne ich usuwanie. Student, który rozpoczyna studia w PWSZ we Włocławku, jest pod opieką dydaktyczną doświadczonej kadry, która w sposób właściwy przekaże wiedzę i wykształci praktyczne umiejętności. W efekcie końcowym absolwenci swobodnie czują się w pracy zawodowej w zespołach z doświadczonymi pracownikami. Mamy w swojej strukturze dwa niezależne instytuty: Instytut Humanistyczny, a w nim Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Filologii Germańskiej i Rosyjskiej, Zakład Filologii Polskiej i Zakład Pedagogiki oraz Instytut Nauk Społecznych i Informatyki, do którego należą Zakład Administracji, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Zakład Zarządzania i Zakład Informatyki, a także: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Biblioteka. Jak widać, zakres jest rozbudowany, przez co rozmieszczenie uczelni usytuowane jest w trzech budynkach dydaktycznych na terenie miasta. Czekamy na kolejne opinie z Waszej strony i zachęcamy do udziału. Daniel Filutowicz Autor jest lektorem w Zakładzie Informatyki PWSZ we Włocławku. Wiele zostało już powiedziane na temat języka angielskiego i roli, jaką odgrywa w dzisiejszym świecie. Odkąd język ten stał się lingua franca nie tylko w Europie, ale i na świecie, coraz więcej dowodów na potwierdzenie wagi nauki i umiejętności posługiwania się angielskim można dostrzec w otaczających nas realiach. Począwszy od literatury, przez muzykę, aż po prasę, internet, telewizję ogólnie mówiąc kulturowy i kulturalny mainstream. Mainstream? Jeszcze do niedawna zamiast tego słowa zapewne znalazłby się tam polski odpowiednik bądź odpowiedniki tego słowa. W moim mniemaniu fakt coraz większej Wiadomości Uczelniane 4/

9 integracji lub ingerencji, zależnie od spojrzenia na to zjawisko, języka angielskiego z językiem polskim jest najdobitniejszym dowodem coraz głębszego zakorzenienia języka angielskiego w zbiorowej świadomości obywateli, nie tylko dzisiejszej Polski, ale i poza jej granicami, gdyż zjawisko to nie dotknęło jedynie naszego języka ojczystego. Mówi się oficjalnie już o spanglishu, czyli połączeniu hiszpańskiego i angielskiego, ale także o ponglishu, którym coraz częściej komunikują się nasi rodacy mieszkający w krajach anglojęzycznych. Nie chcę tutaj jednak podnosić kwestii, czy zjawisko tak istotnej asymilacji zwrotów i słówek z języka angielskiego jest pozytywnym trendem, czy wprost przeciwnie. Zajmują się tym bowiem językoznawcy i ich stanowiska są dość rozbieżne w tej kwestii. Bezsprzecznym pozostaje jednak wszechobecność języka angielskiego i coraz, szerszy kontekst sytuacyjny, w jakim się on pojawia. Od niedawna bowiem, nie kwestionując jego roli jako ogólnego medium komunikacji, mówi się o języku angielskim specjalistycznym jako przyszłości nauczania i posługiwania się tym językiem. Wynika to z prostego faktu, że coraz więcej ludzi potrafi komunikować się w tym języku, choć należy zaznaczyć, że sprawa dotyczy wszystkich języków obcych. To z kolei powoduje, że znajomość zwykłego angielskiego nie wystarczy, by zwrócić uwagę na przykład przyszłego pracodawcy. Celowo podaję tutaj perspektywę pracownika szukającego pracy bądź studentów myślących o pozyskaniu istotnego atutu w staraniach o znalezienie upragnionej pracy, co jest zauważalnie trudniejsze niż choćby dekadę temu. To właśnie dzisiejszy rynek pracy, i nie tylko pracy, definiuje rolę języka angielskiego specjalistycznego jako kryterium predysponujące do wykonywania danej pracy. Dotyczy to wszystkich rodzajów języka angielskiego specjalistycznego, ale ze względu na szczególną rolę jego biznesowej odmiany w tym procesie chciałbym skupić się właśnie na niej. Dlaczego jest ona właściwie taka szczególna? Powodów jest co najmniej kilka i postaram się je nieco przybliżyć. Na początek kwestia poruszona poniekąd w tytule artykułu, czyli niezaprzeczalny fakt wszechobecności biznesowego angielskiego w życiu przeciętnego obywatela. Jak mówiłem słuchaczom zgromadzonym na prezentacji dotyczącej roli biznesowego angielskiego podczas tegorocznego Festiwalu Nauki i Przedsiębiorczości w PWSZ, niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z faktu obcowania z językiem angielskim biznesowym na co dzień. Oglądając telewizję, czytając prasę, przeglądając strony www, stykamy się wielokrotnie ze zwrotami wziętymi właśnie z tej odmiany specjalistycznego angielskiego. Przykłady są wszędzie czytając broszury o lokatach bankowych, znajdujemy tam terminy typu kapitalizacja, podpisując umowy kredytowe słyszymy i widzimy słowa takie jak marża, spread i, czego nikomu nie należy życzyć, konsolidacja. Zakładając firmę, mówimy, że oprócz pieniędzy potrzebny jest tzw. know how, słuchając w telewizji informacji z giełdy papierów wartościowych w naszych uszach brzmią dźwięczne słowa, takie jak dywidenda czy broker, żeby tylko podać te najprostsze. Wypada także wspomnieć zwroty stosowane u nas w mowie codziennej w rodzaju: dealer, deal, fifty-fifty, first/last minute czy pożądane przez wszystkich wczasowiczów all inclusive. Mimo że są to zwroty zaczerpnięte z biznesowego języka angielskiego, to znamy je i słyszymy często. Niestety, podobnie rzecz się ma z pojęciami mniej przyjemnymi, typu mobbing, lobbing itd. Myślę, że powyższe sformułowania mówią najdobitniej, dlaczego biznesowy angielski to biznes każdego z nas, czy jesteśmy tego świadomi, czy też nie. Innym istotnym powodem jest konieczność coraz szerszej, uniwersalnej wiedzy, jaką narzuca nam dzisiejszy świat. Nawet przeciętny Polak musi być obeznanym z podstawowymi terminami biznesowymi, ponieważ w wielu sytuacjach życiowych ta wiedza jest niezmiernie potrzebna. Oprócz wymienionych powyżej sytuacji związanych z bankowością są także kwestie dotyczące znajomości funkcjonowania mechanizmów gospodarki, zarządzania finansami, choćby tylko własnymi, atrakcyjne nawet dla nieobeznanego z giełdą debiuty wielkich spółek, a także codzienne informacje ze światowych rynków walut, giełd, kruszców i paliw. Nie jest to oczywiście całe spektrum sfery biznesowej, z którą statystyczny Polak ma kontakt, ale samo to, jak myślę, pokazuje skalę wpływu biznesowego angielskiego i świata biznesu jako takiego na zwykłych ludzi. Znajomość biznesowego angielskiego pozwala znacznie łatwiej obracać się w tych realiach, wykorzystywać je do własnych celów i czuć się świadomą jednostką funkcjonującą w tym mechanizmie. Nawet jeśli jesteśmy tylko małymi trybikami w tej machinie, warto pamiętać o tym, że wszyscy jesteśmy jej częścią. Dlatego też warto znać język, który jest jego esencją. Podkreślam to po raz kolejny, ponieważ zbyt wielu Polaków zbyt lekceważąco podchodzi do elementarnej wiedzy w zakresie gospodarki, biznesu i terminów zaczerpniętych z biznesowego angielskiego. Jeśli ktoś uważa się za odpornego na tę wiedzę, to serdecznie polecam programy w TVN i TVNCNBC pt. Portfel i rynki dla opornych, które w bardzo przystępny sposób tłumaczą zawiłości świata biznesu i finansów. Trzecim powodem, dla którego warto uczyć się i znać biznesowy angielski, jest jego funkcjonowanie w świecie mediów, a który otacza nas zewsząd każdego dnia. Box office informuje nas o szczycie listy najbardziej kasowych filmów w Polsce i na świecie; niedawno zakończone u nas Euro 2012 było, jak teraz się mówi, wielkim eventem; wszyscy z nas również znają nową w Polsce, a znaną od dawna na Zachodzie formę reklamy, czyli product placement (nasze swojskie lokowanie produktu). Jak zatem widać, uczymy się biznesowego angielskiego zupełnie nieświadomie, bo jest on nam chwilami niezbędny nawet w naszej polskiej rzeczywistości. Metody nauczania języka angielskiego są znane powszechnie i równie łatwo dostępne. Z biznesowym angielskim sprawa wygląda nieco inaczej, albowiem można się go nauczyć albo na płatnych kursach organizowanych przez uczelnie, albo na studiach podyplomowych lub też w ramach studiowania filologii angielskiej. Zajęcia z Business English są już w programie nauczania filologii angielskiej w PWSZ we Włocławku. Z pewną satysfakcją stwierdzam, że studenci naszej PWSZ coraz bardziej świadomi są istotnej roli specjalistycznego angielskiego i występują z własną inicjatywą, domagając się zajęć z Business English także w ramach lektoratów. Uczelnia wychodzi im naprzeciw i już w roku akademickim 2012/2013 studenci informatyki będą mieli cały semestr dodatkowych zajęć z języka angielskiego specjalistycznego. Być może w nieodległej przyszłości również inne kierunki będą miały dodatkowe zajęcia ze specjalistycznego angielskiego powiązanego z przedmiotem ich studiów. Podsumowując, chciałbym zachęcić wszystkich do zainteresowania się tematem Business English, ponieważ warto poszerzać swoją wiedzę w świecie, który nieustannie mknie naprzód i wymaga od nawet przeciętnego obywatela coraz większej wszechstronności i jednocześnie kompetencji. Jeśli nawet ktoś nie będzie studiować biznesowego angielskiego, albo zanim zacznie studia, polecam przełamać rutynę i kiedy tylko pojawią się informacje ze świata biznesu w telewizji nie przełączać kanału i choć parę minut uwagi temu poświęcić. Zapewniam, że warto. Piotr Gołembiewski Autor jest lektorem w Studium Języków Obcych oraz uczelnianym koordynatorem ECTS w PWSZ we Włocławku Wiadomości Uczelniane 4/2012

10 Forum O wyborach kierunków studiów z ekonomicznego punktu widzenia Wyniki matur, składanie aplikacji na uczelnie oraz wyniki rekrutacji już dawno zakończone W tym gorącym okresie środki masowego przekazu, jak co roku, podawały statystyki dotyczące popularności wybranych kierunków studiów, zatrudnienia absolwentów, a także bezrobocia wśród osób do 30. roku życia. Mimo pesymistycznych danych na temat zatrudnienia oraz bezrobocia, analizując wyniki tych badań przez ostatnie 10 lat, można wyraźnie zauważyć, że zainteresowania polskich maturzystów dotyczące studiów ulegają zmianie i są to zmiany uzasadnione. Oczywiście poza pewnymi wyjątkami, do których można zaliczyć studia prawnicze oraz medyczne, które z wiadomych przyczyn od zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem maturzystów. Popularne w latach kierunki, takie jak europeistyka, stosunki międzynarodowe, politologia czy szeroko rozumiane kierunki marketingowe zostały obecnie wyparte przez studia specjalistyczne oferowane przez uczelnie techniczne. Jest to zjawisko dobre, świadczące o tym, że młodzież śledzi trendy panujące na rynku pracy i orientuje się, jakich zawodów potrzebują obecnie pracodawcy. Z ekonomicznego punktu widzenia zjawisko to wywołuje niejednoznaczną ocenę. Z jednej strony, krótkookresowej, pokazuje, że młodzież jest bardzo elastyczna, jeśli chodzi o wykształcenie, i dostosowuje się do potrzeb gospodarki. Z drugiej strony, każdy wybiera zawód na znaczną część swojego życia. Wykształcenie jest więc z ekonomicznego punktu widzenia długookresowe i dostosowanie go do krótkiego okresu może wywołać odwrotne skutki w długim okresie. Życie gospodarcze w danym państwie w sposób bardzo bezpośredni wpływa na życie osobiste każdej jednostki. W bardzo prosty sposób można przedstawić zależność ludzkich emocji związanych z pracą od chłodnych, bezdusznych i racjonalnych działań gospodarki, co bardzo wiąże się z wyborem kierunku kształcenia (a później ze znalezieniem zatrudnienia). Posiadanie stałej pracy dla człowieka oznacza bardzo wiele: bezpieczeństwo, utrzymanie siebie i rodziny, przyszłość, realizację planów Jednak praca w teorii ekonomii to miara wysiłku włożonego w wytworzenie danego dobra, to świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku człowieka dla osiągnięcia założonego przez niego celu (czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu). Poprzez pracę człowiek generuje wartość ekonomiczną w postaci towarów lub usług. Bezrobocie generuje nie tylko w ludziach bardzo negatywne emocje, ale także ma zły wpływ na życie gospodarcze danego kraju. Na podstawie niektórych praw z teorii ekonomii: teorii cyklów koniunkturalnych, wzrostu gospodarczego, realiów życia gospodarczego Polski, wydarzeń w Unii Europejskiej można udowodnić, że przy wyborze kierunku studiów w celu uzyskania wykształcenia, zatrudnienia oraz z nadziejami i emocjami z tym związanymi można sobie pomóc, nie ulegając presji panujących obecnie trendów. Szybka analiza gospodarcza pozwala na wybranie takiego kierunku studiów, który pozwoli przyszłemu absolwentowi na znalezienie pracy w zawodzie oraz zapewni mu stałe zatrudnienie nawet w momentach zahamowania gospodarczego. Dzięki temu zaspokoi też swoje emocje i nadzieje związane z przyszłością i poczuciem bezpieczeństwa. Gospodarka w krajach o najbardziej rozwiniętym systemie kapitalistycznym jest bardzo wrażliwa na wahania koniunkturalne. Cykl koniunkturalny to zjawisko w gospodarce, w którym występują wahania różnych mierników ekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury wokół rosnącego trendu wzrostu gospodarczego, analizowanego w długim okresie. Najczęściej tymi zmiennymi są: PKB, zatrudnienie, ceny, wielkość eksportu i importu, wskaźniki rynku kapitałowego, nakłady inwestycyjne i zapasy przedsiębiorstw, dochody i wydatki ludności, obroty i zyski przedsiębiorstw. Średnio trwa on od trzech i pół do pięciu lat. Cykl koniunkturalny posiada fazy: ożywienia (rośnie produkcja, zatrudnienie, inwestycje, popyt, ceny, a maleje bezrobocie), rozkwitu (wyżej wymienione wielkości utrzymują się na wysokim poziomie), kryzysu (maleje produkcja, zatrudnienie, inwestycje, popyt, ceny) oraz depresji (moment, w którym wskaźniki gospodarcze nie osiągną już niższego poziomu). Dodatkowo w dobie totalnego globalizmu, który obecnie ma miejsce, koniunktury państw są zależne od sytuacji gospodarczej w innych państwach, czyli ich cyklów koniunkturalnych. Teoria uczy, że cykl życia gospodarczego bardzo mocno ingeruje w rynek pracy w danym kraju. Co więcej, jego faza oraz poziom rozwoju gospodarczego, na jakim dany kraj się znajduje, wpływa na wyżej wymienione trendy związane z wyborem wykształcenia. Napływ kapitału w danym kraju rozbudza nadzieje na znalezienie dobrze płatnej pracy na lata w tych sektorach, w które obecnie są inwestowane środki finansowe. Należy jednak pamiętać, że trendy szybko ulegają zmianie i zatrudnienie w danym sektorze gospodarczym w okresie rozkwitu nie gwarantuje długookresowej kariery w danej branży. Jako przykład może posłużyć Hiszpania w okresie koniunktury inwestowano w rynek mieszkaniowy oraz budownictwo infrastrukturalne. Przedsiębiorstwa budowlane oferowały za podstawowe prace przy realizacji wielu projektów bardzo wysokie zarobki, bardzo często przewyższające pensje absolwentów uczelni wyższych w Hiszpanii, na początku ich kariery. Młodzi Hiszpanie ulegli presji wysokich zarobków i często zamiast studiów wybierali pracę fizyczną lub też drobne prace biurowe (niewymagające wyższego wykształcenia) na budowach. Rozwój sektora budowlanego spowodował pobudzenie pozostałych sektorów gospodarki, co doprowadziło do wzrostu gospodarczego. Średnie płace w kraju podniosły się znacząco, sięgały nawet do poziomu euro miesięcznie. Obecnie gospodarka hiszpańska ma się najgorzej od momentu jej przystąpienia do Unii Europejskiej, sektor budowlany upada, rośnie bezrobocie, młodzi ludzie nie mogą znaleźć pracy, ponieważ nie mają doświadczenia i odpowiedniego wykształcenia. Ulegli oni falom inwestycji, patrząc krótkookresowo na swoją przyszłość. Warto jeszcze dodać, że pracodawcy obecnie zatrudniają pracowników, którzy miesięcznie odbierają średnią płacę na poziomie 800 euro. Bardzo podobną sytuację, jak ta w Hiszpanii, przechodzi obecnie polska budowlanka. Napływ w latach poprzednich miliardów euro na inwestycje z Unii Europejskiej oraz organizacja Euro 2012 wywołały istny boom budowlany. Budowano wszystko: stadiony, drogi, osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności przemysłowej... Swój dynamiczny rozwój przeżywali również dostawcy towarów i usług związanych pośrednio lub bezpośrednio z budownictwem. Miało to od razu swoje odzwierciedlenie przy wyborach kierunków studiów polskich maturzystów. W latach do najpopularniejszych kierunków należało budownictwo ze specjalnością Wiadomości Uczelniane 4/

11 budowy dróg i autostrad. Jak dzisiaj prezentuje się stan polskiego sektora budowlanego, wszyscy są w stanie ocenić. Planuje się zwolnienie około 300 tys. osób związanych z sektorem budowlanym. Polskie potęgi budowlane mają do czynienia z problemami utrzymania płynności finansowej. Wiele osób, które posiadają wyższe wykształcenie techniczne, ma problemy ze znalezieniem pracy w kraju, część z nich (znająca języki) wybiera pracę poza granicami kraju, gdzie jeszcze pieniądze na inwestycje budowlane się nie skończyły. Kolejnym zjawiskiem gospodarczym, który powinien determinować młodzież do przemyślanego wyboru studiów, jest offshoring. Offshoring to w skrócie przeniesienie wybranych procesów biznesowych przedsiębiorstwa poza granicę kraju przy zachowaniu tej samej grupy klientów. Dotyczy on takich procesów, jak produkcja, usługi lub zamówienia, a jego celem jest obniżenie kosztów. Przeniesienie może nastąpić poprzez inwestycję lub zlecenie międzynarodowego podwykonawstwa. Jak dotąd proces ten miał miejsce przy procesach produkcyjnych (przenoszenie produkcji do krajów azjatyckich, gdzie koszty pracownika są zdecydowanie niższe niż w krajach wysokorozwiniętych). Obecnie offshoring przyjmuje charakter transferu procesów usługowych. Międzynarodowe korporacje, zmuszone często do licznych cięć kosztowych w celu zachowania konkurencyjności na rynku, tworzą swoje centra świadczenia usług oraz centra produkcyjne w krajach trzeciego świata. Na dodatek postępujący rozwój technik komputerowych pozwala na tworzenie takiego oprogramowania, które w prostych procesach biznesowych, zawodowych czy też specjalistycznych zastępuje człowieka tzw. business intelligence. Zjawiska business intelligence i offshoringu powinny być brane pod uwagę w momencie wyboru wykształcenia bardzo poważnie. Rozwój tych narzędzi służących do obniżania kosztów przedsiębiorstwa może sprawić, że osoby posiadające wykształcenie wyłącznie w tzw. miękkich umiejętnościach będą miały utrudnioną drogę przy znalezieniu pracy. Przykładem może posłużyć polski sektor bankowy. W czasach, kiedy pozyskanie jakiegokolwiek kredytu było tylko kwestią czasu, a nie wysokości zarobków, a także w okresie dynamicznego rozwoju rynku mieszkaniowego polski sektor bankowy (mający jeszcze na dodatek nadpłynność wolnych środków do kredytowania) osiągał nieprawdopodobne zyski ze swojej podstawowej działalności. Nie patrząc na koszty, największe banki w Polsce zakładały swoje placówki w miejscowościach, o których istnieniu nawet nie wiedziały. Rosło przez to też zatrudnienie w bankowości. Bywały też czasy, że brakowało ludzi z wykształceniem ekonomicznym do pracy w bankowości, dlatego też zaczęto rekrutować niemalże wszystkich na stanowiska doradców bankowych, kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kart kredytowych, baz danych itd. Absolwenci politologii, geografii oraz innych kierunków, które od zawsze nie cieszyły się wysoką popularnością (albo niewielkimi szansami na zatrudnienie w zawodzie) wszyscy mogli uzyskać zatrudnienie w banku. Władze instytucji wierzyły, że poprzez zaawansowany program szkoleń oraz miękkie wykształcenie kandydaci są na tyle zdolni, że będą w stanie sprzedać klientowi wszystko na warunkach określonych przez bank, a nie przez klienta. Cała ta sytuacja uległa zmianie, kiedy banki zaczęły liczyć się z kosztami i za wszelką cenę dążyły do ich zmniejszenia. Miało to miejsce w roku 2009, kiedy światowy sektor finansów przechodził kryzys. Banki w celu uniknięcia upadłości, albo utraty klienta, często zamykały swoje oddziały zamiejscowe, a w najgorszym wypadku godziły się na fuzje z większymi, globalnymi bankami uniwersalnymi. Instytucje finansowe w celu redukcji kosztów i utrzymania stanowiska pracy decydowały się również na wprowadzenie do swoich metod zarządzania offshoringu oraz systemów informatycznych typu business intelligence. Proces zmian rozpoczął się w roku 2010 i nadal trwa. W efekcie ucierpiał na tym rynek pracy. Szacuje się, że ze względu na cięcia kosztowe i fuzje banków polski sektor bankowy może opuścić ponad 50 tys. osób. Warto o tym pamiętać, gdy myśli się o studiach i przyszłości na zasadzie jakoś to będzie. Wyżej wymienione zjawiska gospodarcze nie należą do wszystkich, które wpływają bezpośrednio na rynek pracy oraz wybór kierunku kształcenia przez młodzież. Są one jednak najbardziej drastyczne, jeżeli chodzi o późniejsze widmo bezrobocia, przy ogromnych (jak już było wyżej wspomniane krótkookresowych ) oczekiwaniach. Czym więc się kierować przy wyborze ścieżki kariery? Czy jest jakaś gałąź gospodarki, która gwarantuje stabilne i perspektywiczne zatrudnienie? Eksperci mają co do tego jedną odpowiedź tak. PKPP Lewiatan organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorców prywatnych uważa, że w Polsce jest praca dla specjalistów, którzy potrafią wykonać swoją pracę i prowadzić przedsiębiorstwo zarówno w okresie recesji, jak i rozkwitu. Dochodzą też do wniosku, że Polska, będąc na takim etapie rozwoju gospodarczego, powinna inwestować w innowacje, które dadzą jej przewagę nad innymi. Jeżeli chodzi o kierunki, w których powinni się kształcić młodzi Polacy, to należy przede wszystkim wymienić przedmioty techniczne powiązane z najnowszymi technikami komputerowymi, inżynierią produkcji, programowaniem, energetyką, odnawialnymi źródłami energii. Wszelkie przesłanki wskazują, że ten obszar przez bardzo długi okres będzie się rozwijał i będzie potrzebował specjalistów. Ukończenie technicznego kierunku studiów nie jest jednak jedynym rozwiązaniem. Istnieje wiele zawodów, których przez długi czas nie zastąpi komputer (może jedynie wspomagać jakiś proces biznesowy). Należą do nich: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość, inżynieria finansowa, prognozowanie i symulacje, zawody z dziedziny prawa i finansów, które wymagają dodatkowych egzaminów państwowych (doradca inwestycyjny, aktuariusz). Istotnym tak naprawdę jest fakt, że należy specjalizować się w dziedzinie, która jest wyjątkową specjalnością, a ze znajomością języków obcych oraz obsługi narzędzi informatycznych ją wpierających każdy jest w stanie osiągnąć profil specjalisty, którego pracodawca poszukuje. Wojciech Bieniek Autor jest doktorantem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wyróżnienie Maciej Krzemiński literaturoznawca, autor krótkich opowiadań, starszy wykładowca PWSZ we Włocławku, koordynator dydaktyczny projektu Dobra praktyka najlepszym nauczycielem, związany z uczelnią od początku jej funkcjonowania, otrzymał w konkursie Belfer Roku 2012 organizowanym przez Gazetę Pomorską, wyróżnienie w kategorii nauczyciel akademicki. K.N Wiadomości Uczelniane 4/2012