ZAPROSZENIE. w Kielcach, Radomiu i Ostrowcu Św.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE. w Kielcach, Radomiu i Ostrowcu Św."

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M... (podpis) Kielce, dnia r. ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkół ZDZ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO w Kielcach, Radomiu i Ostrowcu Św. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Zamawiający: ul. Paderewskiego 55, Kielce Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Dział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków Biuro Zakładu Prowadzący rozpoznanie ul. Śląska 9, Kielce (adres): Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 tel. 041/ , fax. 041/ , W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, które stanowią integralną część zaproszenia. Oferowany sprzęt musi być nowy i pochodzić z bieżącej produkcji. 2. Wszelkie użyte (w załączniku nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia) nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych, zobowiązany jest on do załączenia wykazu tych produktów. 3. Kod CPV mający zastosowanie do postępowania: CPV: urządzenia komputerowe, CPV: oprogramowanie III. WYMOGI FORMALNE I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: Złożą oświadczenie, którego wzór zawarty został w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia. 2. Sposób sporządzenia oferty i okoliczności powodujące wykluczenie oferenta: 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia, 2. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt III.4 niniejszego zaproszenia, 3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim oraz podpisane przez umocowanych przedstawicieli oferenta, 4. Oferta cenowa może zawierać tylko jedną cenę brutto wyrażoną w PLN, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. II.1, 5. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w dniu podpisania umowy przedłoży kalkulację cen jednostkowych oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z charakterystyką stanowiącą załącznik do zaproszenia. 6. Złożenie oferty w sposób niezgodny z powyższymi wymogami skutkuje jej odrzuceniem, 7. Nie złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.1 skutkuje wykluczeniem wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia z dalszego postępowania. 8. Oferent zostanie wykluczony z postępowania jeżeli jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a wykonawcą, polegające w szczególności na:

2 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zaproszenia 3. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 4. Zawartość oferty: Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) Ofertę cenową (załącznik nr 2), b) Podpisaną przez osoby upoważnione szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, ilość typ, model i nazwę producenta (w przypadku nie załączenia dokumentu oferta zostanie odrzucona), c) Dokumenty, o których mowa w pkt. III.1, d) wykaz wykonanych dwóch dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia rozpoznania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie za spełnienie warunku zamawiający uzna jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał dwie dostawy sprzętu o wartości 150 tys. każda. 5. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 6. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy. 7. Zamawiający przy wyborze i ocenie ofert stosuje kryterium: 100% cena. 8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 9. Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. godzina w sekretariacie Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, Kielce, pokój nr Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkół ZDZ w Kielcach, Radomiu i Ostrowcu Św. Nie otwierać przed r. godz Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 11. Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania Zamawiający zamieści na tej stronie. 12. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego Tablica Ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego od dnia r. do dnia r. 13. Osobami wyznaczonymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ewa Ziębińska, tel. 41/ w KIEROWNIK Działu Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - charakterystyka przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 Oferta cenowa 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy 4. Załącznik nr 4 - oświadczenie 5. Załącznik nr 5 Projekt umowy mgr PIOTR JAKÓBIK

3 Załącznik nr 1 1. Macierz dyskowa 1 szt. (VAT 23%) CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZKOŁY W KIELCACH Dane techniczne Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Częstotliwość procesora Dual Core TM 2,13 GHz, z koprocesorem Pamięć RAM DDR3 1 GB możliwość rozbudowy do 3GB obsługa dysków 3,5 lub 2,5 SATA(II) twardy Maksymalna pojemność 16 TB wewnętrzna Interfejs zewnętrznego 2 porty USB, 1 port esata dysku twardego LAN 2 x Gigabit Natężenie dźwięku max. 26 db(a) Wymiana dysków Tak twardych podczas pracy Przywracanie zasilania Tak Dysk wirtualny Przeglądarka plików Folder zdalny Kontrola przepustowości Niestandardowy zakres portów FTP w trybie pasywnym Serwer FTP Anonimowe FTP Log transferu Serwer poczty Obsługiwany protokół serwera poczty: POP3, SMTP, IMAP Wirtualny host z obsługa 30 witryn PHP/MySQL Serwer www Alternatywna strona błędu HTTP Obsługa aplikacji innych producentów Integracja z serwisem Facebook Serwer zdjęć Obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, RAW (arw, srf, sr2, dcr, k25, kdc, cr2, crw, nef, mrw, ptx, pef, raf, 3fr, erf, mef, mos, orf, rw2, dng, x3f) Obsługiwane protokoły pobierania: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule Serwer pobierania Niestandardowy zakres portów BT Kontrola przepustowości BT/eMule Maksymalna liczba drukarek: 2 Protokoły drukowania: LPR, CIFS, AppleTalk, Apple AirPrint, Google Serwer druku Cloud Print (w przypadku komputerów Mac obsługiwane są tylko drukarki USB z obsługą języka PostScript). Serwer drukarek wielofunkcyjnych Protokoły sieciowe CIFS, AFP, FTP, iscsi, Telnet, SSH, NFS, SNMP, WebDAV, CalDAV

4 System plików Zarządzanie wolumenami Możliwość udostępniania plików Rozwiązania do kopii zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie Zarządzanie HDD Obsługiwane systemy klienckie EXT4 EXT3 (dysk zewnętrzny) FAT (dysk zewnętrzny) NTFS (odczyt z dysku zewnętrznego) Maksymalna liczba wolumenów: 512 Maksymalna liczba iscsi Target: 32 Maksymalna liczba iscsi LUN: 256 Typ wolumenu: Basic (Podstawowy), JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6, RAID 10 Migracja RAID: Podstawowy na RAID 1, Podstawowy na RAID 5, Podstawowy na RAID 5+Spare, RAID 1 na RAID 5, RAID 1 na RAID 5+Spare, RAID 5 na RAID 5+Spare, RAID 5 na RAID 6 Rozbudowa wolumenu RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare lub RAID 6 przy użyciu większych dysków twardych Rozbudowa wolumenu RAID 5, RAID 5+Spare lub RAID 6 przez dodanie dysku twardego podczas pracy Powiększenie wolumenu za pomocą RX410 Maksymalna liczba kont użytkowników: 2048 Maksymalna liczba grup: 256 Maksymalna liczba folderów współdzielonych 256 Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (CIFS, FTP, AFP): 512 Sieciowa kopia zapasowa Synchronizacja folderów współdzielonych Lokalna kopia zapasowa Time Backup Kopia zapasowa komputera osobistego FTP przez SSL/TLS Automatyczne blokowanie adresów IP Zapora sieciowa Szyfrowana sieciowa kopia zapasowa przy użyciu protokołu Rsync Połączenie HTTPS Aktualizacja DSM Powiadomienia Powiadomienia SMS Dowolny przydział przestrzeni dyskowej dla użytkowników Obsługa DDNS PPPoE Monitor zasobów Zarządzanie UPS Zaplanowane włączanie/wyłączanie Niestandardowe porty HTTP/HTTPS interfejsu zarządzania Głębokie uśpienie Jednostki rozszerzającej Hibernacja HDD S.M.A.R.T. Dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów Windows XP i nowsze wersje Mac OS X 10.5 i nowsze wersje

5 Ubuntu 9.04 i nowsze wersje 2. Zasilacz awaryjny 1 szt. (VAT 23%) Dane techniczne Na wyjściu: Moc wyjściowa Maksymalna moc, jaką można skonfigurować Napięcie wyjściowe Zniekształcenia napięcia wyjściowego Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) Topology Typ przebiegu Gniazda wyjściowe Na wejściu: Nominalne napięcie wejściowe 480W / 750 VA 480W / 750 VA Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 230V Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz, Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz Line Interactive sinusoida (4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers 230V Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14 Zakres napięcia wejściowego w V trybie podstawowym Zmienny zakres napięcia wejściowego V w trybie podstawowym Akumulatory i czas podtrzymania: Typ akumulatora Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Typowy czas pełnego ładowania 2 godziny akumulatora Komunikacja i zarządzanie: Port komunikacyjny DB-9 RS-232, Gniazdo typu SmartSlot, USB Ilość interfejsów typu SmartSlot 1 Diody LED wskazują stan obciążenia, stan prac z sieci : prace z baterii : stan Panel przedni wymiany baterii : stan przeciążenia Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ustawialne Alarm dźwiękowy przez użytkownika opóźnienia Ochrona przed przepięciami i filtracja: Znamionowa energia przepięcia (w 480 Dżule dżulach) Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero Filtracja clamping response time : meets UL 1449 Cechy fizyczne: Wysokość w szafie przemysłowej 1U

6 Parametry środowiskowe: Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia Odprowadzanie ciepła Certyfikaty i zgodność z normami: Potwierdzenia zgodności Okres gwarancji dba BTU/godz. Znak C, CE, EN , EN , GOST, VDE 2 lata naprawy albo wymiana 3. Urządzenie sieciowe 2 szt. (VAT 23%) Nazwa komponentu Typ urządzenia Pamięć Pamięć wewnętrzna flash Procesor Port LAN Pamięć zewnętrzna Serial port Głośnik systemowy Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Router Moduł 2GB RAM (SODIMM)- w systemie widoczne 1,5GB Wbudowany NAND 64 MB PowerPC MPC MHz network processor Trzynaście 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet Gniazdo microsd Jeden DB9 RS232C Wbudowany Chłodzenie Podwójny radiator Architektura PPC PoE 12-24V Czujnik temperatury Tak CPU Czujnik temperatury Tak PCB Obudowa Rack 1U Przepustowość Minimum 2900 Mbps rutowania przy ramce 1500 (włączony firewall) Przpustowość Minimum 2500 Mbps rutowania przy ramce 1500 (włączony firewall i ipcontrack) Obsługa protokołów Tak RIP, OSPF, BGP Tunele PPoE Nie limitowane Tunele PPTP i L2TP Nie limitowane Obsługa VLANów Nie limitowana ilość VLANów Aktywni użytkownicy Nie limitowanie usługi Hot Spot

7 4. Przełącznik sieciowy 2 szt. (VAT 23%) Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ urządzenia przełącznik sieciowy Ilość portów min. 20 portów 10/100/1000, + min.4 porty dual-personality 10/100/1000 lub mini-gbic Obudowa wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" Pamięć Min. 16 MB pamięci flash, min. pojemność bufora pakietów: 0,75 MB, min. 64 MB SDRAM W pełni funkcjonalna konsola zapewnia pełną kontrolę nad przełącznikiem za pomocą interfejsu wiersza poleceń (CLI) Zarządzanie Interfejs WWW: umożliwia konfigurowanie przełącznika za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej w sieci Warstwa przełączania 2 Pojemność przęłączania min. 45 Gbps Przepustowość min. 35 mpps IEEE 802.1X Port Based Network Access Control RFC 1492 TACACS+ RFC 2138 RADIUS Authentication Bezpieczeństwo RFC 2866 RADIUS Accounting Secure Sockets Layer (SSL) SSHv1/SSHv2 Secure Shell Aktualizacje OS dostępne na stronie producenta bezpłatnie przez cały czas eksploatacji OS urządzenia Priorytet IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Kontrola przepływu; RFC 768 UDP; RFC 783 Protokół TFTP (wersja 2); Protokoły ogólne RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 951 BOOTP; RFC 1542 Rozszerzenia BOOTP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 2819 cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 Zarządzanie siecią (zdarzenia); SNMPv1//v2cv3 Współpraca z wykorzystywanym przez zamawiającego HP ProCurve Managerem Gwarancja Dożywotnia

8 5. Przełącznik sieciowy 1 szt. (VAT 23%) Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów wolnostojąca, montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w Obudowa specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż w pozycji poziomej, wysokość 1U Zasilanie POE Wsparcie dla POE 802.3af oraz dla POE pre standard, 8 porty 10/100/1000(10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX ) z funkcją AUTO-MDIX, 2 Ilość portów porty 10/100/1000 BaseT, 2 porty typu "minigbic" SFP do montażu wkładek w systemie SFP, 1 port szeregowy konsoli RJ-45; Zarządzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C) Warstwa przełącznia 2 Prędkość magistrali min. 20Gbps Ilość obsługiwanych min. 256 (802.1q) w tym wsparcie dla GVRP VLAN-ów Radius, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x,, MAC authentication, równoległa autentykacja Bezpieczeństwo 802.1x + MAC lub 802.1x + WEB, Ochrona CPU przed atakami DOS auto MDIX autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) Moniotorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events Oprogramowanie Bepłatne aktualizacje przez cały okres posiadania sprzętu - dostępne na stronie producenta Gwarancja Wieczysta EEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Priority IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree IEEE Type 10BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3x Flow Control RFC 768 UDP RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) Pozostałe funkcje RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET RFC 868 Time Protocol RFC 951 BOOTP RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2) RFC 1542 BOOTP Extensions RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 RFC 2131 DHCP IP multicast RFC 3376 IGMPv3 (host joins only) IPv6

9 RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery RFC 2460 IPv6 Specification RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture RFC 3596 DNS Extension for IPv6 RFC 4022 MIB for TCP RFC 4113 MIB for UDP RFC 4251 SSHv6 Architecture RFC 4252 SSHv6 Authentication RFC 4253 SSHv6 Transport Layer RFC 4254 SSHv6 Connection RFC 4293 MIB for IP RFC 4419 Key Exchange for SSH RFC 4443 ICMPv6 RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Współpraca z wykorzystywanym przez zamawiającego HP ProCurve Managerem 6. Router 3 szt. (VAT 23%) Nazwa komponentu Porty LAN Porty WAN Porty USB Dual-WAN WAN Protocol Firewall Minimlana liczba kanałów VPN Obsługiwane protokoły VPN Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 4-port 10/100 Base-TX Switch 2-port 10/100 Base-TX Ethernet 1-port USB do podłączenia drukarki USB lub Modemu 3G USB - Outbound Policy-Based Load-Balance - BoD (Bandwidth on Demand) - WAN Connection Fail-over - Obsługa modemów 3G podłączanych przez USB jako backupowego łącza WAN - DHCP Klient - Static IP - PPPoE - PPTP - BPA - L2TP CSM (Content Security Management) for IM/P2P Application Multi-NAT, DMZ Host, Port-Redirection/Open Port Policy-Based IP Packet Filter DoS/DDoS Protection IP Address Anti-Spoofing Alert and Logging via Syslog Bind IP to MAC Address Do 32 Tuneli VPN DHCP over IPsec IKE Authentication: Pre-shared Key and Digital Signature (X.509) NAT-Traversal (NAT-T) Dead Peer Detection (DPD)

10 Protokoły Szyfrowania Zarządzanie pasmem Zarządzanie siecią Funkcje sieciowe VPN Pass-Through LAN to LAN Teleworker to LAN (PPTP, IPSec) VPN Backup PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec MPPE AES Hardware-Based DES/3DES Class-Based Bandwidth Guarantee by User-Defined Traffic Categories DiffServ Code Point Classifying 4-level Priority for Each Direction (Inbound/Outbound) Bandwidth Borrowed Bandwidth/Session Limitation Support TR-069 Web-Based User Interface (HTTP/HTTPS) Quick Start Wizard DHCP Client/Relay/Server Dynamic DNS NTP Klient Call Scheduling Port-Based VLAN Configurowalny WAN2 7. Serwer druku 8 szt. (VAT 23%) Nazwa komponentu Standardy Interfejsy sprzętowe Zakres częstotliwości wi-fi Antena wi-fi Zabezpieczenia wi-fi Zarządzanie urządzeniem Diagnostyczne led-y IEEE IEEE 802.3u USB 2.0 IEEE b IEEE g b/g wireless LAN 1 USB 2.0 port 110/100BASE-TX Ethernet LAN port 2.4GHz do 2.5GHz Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Wbudowana antena 64/128 bit WEP WPS support (Wi-Fi Protected Setup) WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) DHCP server i client Program do zarządzania urządzeniem z poziomu przeglądarki internetowej Power Ethernet WPS Wireless USB

11 Zgodność systemami Windows Vista/XP/2000/NT4/ME/98SE/95 UNIX lpr/lpd (HP-UX, SunOS, Solaris, SCO, UnixWare, IBM AIX) MAC OS X 10.4.x 8. Punkt dostępowy 3 szt. (VAT 23%) Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Standardy Draft IEEE n, IEEE g, IEEE b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af (Power over Ethernet), 802.1x (security authentication), i security WPA/WPA2, WMM Porty Ethernet, Power Przyciski Reset LED-y Power, Ethernet, Wireless, PoE System operacyjny Linux Interfejs użytkownika Wbudowany interfejs użytkownika do konfiguracji (HTTP/HTTPS) WWW Wersja Simple Network SNMP version 1, 2c Management Protocol (SNMP) Rejestrowanie zdarzeń Event logging logging Remote syslog Uaktulnianie firmware Uaktulnianie firmware przez przeglądarkę WWW Diagnostyka. Flash, RAM, LAN, WLAN Dynamic Host DHCP client Configuration Protocol (DHCP) HTTP Redirect Przekierowanie użytkowników na zewnętrzny serwer WWW w celu wyświetlenia logo firmy lub zasad użytkowania sieci IPv6 Wsparcie do zarządzania po przez protokół IPv6 Wsparcie RFC2460 i RFC4294 Multiple BSSID Wsparcie do 4 BSSIDs, pozwala na tworzenie wielu wirtualnych punktów dostępowych VLANs Wsparcie dla 802.1q do 4 VLANs SSID to VLAN mapping Wsparcie mapping of SSIDs to VLANs - bezbieczna separacja grup roboczych pomiedzy bezprzewodowymi i przewodowymi domenami Spanning Tree Wsparcie 802.1d Spanning Tree Protocol zapobiega zapętleniu w przypadku używania połączenia (WDS) jako zapasowego Tryby pracy Access point mode, point-to-point bridge mode, point-to-multipoint bridge mode, repeater mode, wireless client mode, Wireless Monitor QoS Pozwala na kontrolę pasma dla użytkowników i nadawania priorytetów Zewnętrzne anteny 3 (wielokierunkowe) Wzmocnienie anteny 2 dbi Czułość odbiornika n: 300 Mbps at -69dBm g: 54 Mbps at -73dBm b: 11 Mbps at -88dBm Certifikaty FCC, CE, IC Obługa VlANów Tak (802.1.q), możliwość rozgłaszania różnych SSID dla różnych VLANów (minimum 4 SSID)

12 Lista MAC Klient NTP Pozwala na określenie dozwolonych klientów na podstawie adresu MAC Tak 9. Serwer 1 szt. (VAT 23%) Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Obudowa Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie). Minimum jeden procesor dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, o wydajności Ilość i Typ procesora równoważnej lub lepszej procesorowi Intel Pentium Dual-Core G860. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. Pamięć RAM Minimum 4GB DDR3 1333MHz UDIMM (Unbuffered) Płyta główna Dedykowana do pracy w serwerach Sloty PCI Minimum 2 sloty PCI Express Dyski HDD Obsługa 4 dysków SATA o pojemności 2TB, Zainstalowany 1 dysk o pojemności 250GB Kontroler macierzowy Sprzętowy kontroler obsługujący RAID 0, 1 Karta sieciowa 2 x Gbit Ethernet 10/100/1000 z funkcją Wake-on-LAN Karta graficzna Porty Napęd dysków optycznych Zasilanie Zarządzanie System operacyjny Gwarancja i serwis Zintegrowana karta graficzna 2 porty RJ-45, 7 portów USB (w tym 1 wewnętrzny) 1 port video 1 port szeregowy DVD-ROM Zasilacz o mocy maksymalnej 400W Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) Serwer musi posiadać wsparcie dla systemów: Microsoft Windows Server (WHCL) Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES Wymagany minimum roczny serwis gwarancyjny w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii. Możliwość rozszerzenia usługi gwarancyjnej do minimum 5 lat. Usługa realizowana przez serwis producenta. Producent serwera musi posiadać lokalną organizację serwisową dysponującą certyfikatem ISO 9001

13 10. Telefon IP 7 szt. (VAT 23%) Nazwa komponentu Funkcje telefonu Funkcje zaawansowane Integracja z IP PBX Właściwości kodeków i dźwięku Właściwości sieciowe Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów połączenia alarmowe, wstrzymanie/przekierowanie/transfer/ wyciszenie rozmów, identyfikacja rozmówcy, tryb konferencji, szybkie wybieranie, SMS, wiadomości głosowe, dioda sygnalizacji nowej wiadomości, szablony dźwięku, regulacja głośności, bezpośrednie rozmowy IP bez SIP proxy, wybór/import/kasowanie dzwonków, książka telefonu (300 wpisów), czarna lista, historia rozmów : wychodzące, odebrane, nieodebrane, przekierowane, Interfejs użytkownika w formie Menu, lokalizacja językowa, programowalne klawisze wirtualne, Import/przeszukiwanie książki XML, książka LDAP, Przeglądarka XML, Action URL i Active URI Tapeta, wygaszacz ekranu BLF, lista BLF, BLA synchronizacja DND i Forward Interkom, Paging, Music on hold parkowanie rozmów, nagrywanie rozmów, nasłuch grupowy, call pickup, group pickup, połączenia anonimowe, odrzucanie połączeń anonimowych, konferencje sieciowe, dzwonki indywidualne, Dial plan, Dial-now Kodek szerokopasmowy : G.722 Kodeki wąskopasmowe : G.711μ/A, G.723.1, G.726, G.729AB VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Głośnik full-duplex z funkcją AEC SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)IPV6 DNS SRV (RFC3263) Wsparcie serwera Redundant NAT Traversal: STUN mode DTMF: In-Band, RFC2833, SIP Info Tryb Proxy i peer-to-peer SIP link IP

14 Przypisanie IP: Statyczne/DHCP/PPPoE Tryb Bridge/router dla portu PC Klient TFTP/DHCP/PPPoE Serwer Telnet/HTTP/HTTPS Klient DNS, serwer NAT/DHCP Wylogowanie Konfiguracja : przeglądarka/telefon/auto-provision Auto-provision poprzez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS Zarządzanie Auto-provision ze wsparciem PnP TR069 i SNMP V1/2 opcjonalne Przywrócenie ustawień fabrycznych Eksport trace package i system log Dostosowanie ustawień fabrycznych 802.1x, VLAN QoS (802.1pq), LLDP Transport Layer Security (TLS) HTTPS (server/client), SRTP (RFC3711) Bezpieczeństwo uwierzytelnianie przy użyciu MD5/MD5- sess, plik konfiguracyjny szyfrowany AES, blokada telefonu, 3 poziomy dostępu Chipset TI ARIES 3" TFT-LCD, 400x240, 262k kolorów 32 przyciski w tym 3 programowalne 5 diod LED : zasilania, wiadomości Właściwości fizyczne i 3 linii port słuchawki RJ9 (4P4C) port słuchawek RJ9 (4P4C) 2 porty Ethernet 10/100/1000M RJ45 montaż naścienny Inne Współpraca z central z punktu Centrala VoIP 1 szt. (VAT 23%) Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Obsługa użytkowników 30 Obsługa jednoczesnych połączeń Czas na nagrania poczty głosowej Interfejsy Flash RAM Protokół VoIP Minimum minut 4 analogowe porty (PSTN) 1 Ethernet 10/100 Mbps 512 MB 64 MB SIP(RFC3261)

15 Protokoły transportowe Kodeki DTMF Sieć Język Funkcje podstawowe Funkcje zaawansowane UDP, TCP, TLS G.711, GSM, SPEEX, G.722, G.726, ADPCM, G.729 A, H261, H263,H263p, H264,MPEG4. Inband, RFC2833, SIP INFO Firewall, VLAN, DDNS, QoS, DHCP Server Interfejs w języku polskim, IVR Automatyczna zapowiedź, Transfer z zapowiedzią, Transfer bez zapowiedzi, Czarna lista, Historia połączeń, Przekazywanie połączeń, Parkowanie połączeń, Ściąganie połączeń, Wybór najlepszej trasy, Połączenia oczekujące, Identyfikacja dzwoniącego, Pokoje konferencyjne, Nie przeszkadzać, Podążaj za mną, Intercom/Zone Intercom, Muzyka na poczekaniu, Muzyka podczas transferu, Kolejki, Grupy, Integracja ze Skype, Szybkie wybieranie, Poczta głosowa (4000 min), Poczta głosowa na , Przekierowanie poczty celem odsłuchania DISA, Możliwość przypisania wybranego dzwonka, Wybieranie po nazwie, Nagrywanie połączeń, Auto-p dla Yealink, Snom, Cisco, Polycom, QoS, Możliwość kierowania ruchem według Caller ID, Możliwość podsłuchiwania połączeń (Normal, Whisper, Bar ge Spy) Inne Central musi w pełni współpracować z telefonem opisanym w punkcie 10 Gwarancja 3 lata 12. Bramka VoIP 1 szt. (VAT 23%) Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Funkcja routera tak Liczba / typ portów LAN 1 x RJ-45 FastEthernet Liczba / typ portów 1 x RJ-45 FastEthernet WAN Liczba portów FXS (dla telefonów 2 szt analogowych) Obsługiwane protokoły SIP v2 - Session Initiation Protocol ver.2 VoIP SIP - Session Initiation Protocol ITU G.711 Protokoły kodowania ITU G.726 dźwięku ITU G.729 FCC (Part 15 Class B), CE, ICES-003, A-Tick certification, Restriction of Hazardous Substances Certyfikaty (RoHS), and UL Inne Bramka musi być tego samego producenta co telefony opisane w pkt Telefon IP 7 szt. (VAT 23%) Nazwa komponentu Specyfikacja techniczna Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128 x 64 (mono) 2 porty 10/100BASE-T RJ-45 Ethernet (IEEE 802.3) Słuchawka złącze RJ-9 Wbudowany głośnik i mikrofon

16 Diody/przyciski Wspierane protokoły sieciowe Specyfikacja części voice Kodeki głosowe Provisioning i administracja Zestaw słuchawkowy 2.5mm Jack 4 przycisków diody LED wskazujące stan linii aktywna, nie zarejestrowana, podświetlane przyciski: Audio Mute On/Off, Headset On/Off, Speakerphone On/Off MAC address (IEEE 802.3) IPv4 (RFC 791) Address Resolution Protocol (ARP) DNS: A record (RFC 1706), SRV record (RFC 2782) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client (RFC 2131) Internet Control Message Protocol (ICMP)(RFC 792) TCP (RFC 793) User Datagram Protocol (UDP)(RFC 768) Real-Time Transport Protocol (RTP)(RFC 1889, 1890) Real-Time Control Protocol (RTCP)(RFC 1889) Differentiated Services (DiffServ)(RFC 2475) Type of service (ToS)(RFC 791, 1349) VLAN tagging 802.1p/Q: Layer 2 quality of service (QoS) Simple Network Time Protocol (SNTP)(RFC linie Protokół głosowy SIP v.2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264) Obsługa reduntantnego serwera SIP Wsparcie protokołu SIP w sieciach z NAT (włączając w to wsparcie dla serwera STUN) Ponawianie rejestracji podstawowym serwerem SIP SIPFrag (RFC 3420) Możliwość nawiązywania zaszyfrowanych połączeń via SRTP G.711 (A-law and μ-law) G.726 (16/24/32/40 kbps) G.729 A G.722 Dynamic payload support Możliwość określania wielkości ramek audio na pakiet Dual-tone multifrequency (DTMF), in-band and out-of-band (RFC 2833) (SIP INFO) Flexible dial plan support with interdigit timers Wsparcie dla dzwonienia przez adresy IP/URL Generowanie dźwięków podczas rozmowy Jitter buffer: adaptacyjne Ukrywanie traconych ramek Generowania sztucznego tła dźwiękowego (CNG) Algorytm rozpoznający aktywności rozmówcy (VAD) z algorytmem tłumiącym cisze Regulacja tłumienia/zysku VMWI - Wskaźnik oczekiwania poczty głosowej, poprzez subskrypcje, powiadomienie Third-party call control (RFC 3725) Wbudowany serwer administracyjny do zarządzania dlaadministratora i użytkownika Zarządzanie poprzez klawiaturę telefonu na wyświetlaczu System provisioningu przez HTTPS, HTTP, TFTP Asynchroniczne powiadomienia o dostępności aktualizacji przez zgłoszenia (NOTIFY) Nonintrusive in-service upgrades

17 Generowanie raportów i rejestracja zdarzeń Statystyki nadawane w wiadomościach BYE Syslog i wpisy serwera dubug: konfigurowane per linia Inne Telefony tego samego producenta co bramka opisana w punkcie Serwerowy system operacyjny 1 szt. (VAT 23%) 1. System musi wykorzystywać co najmniej 4 fizyczne procesory x64 oraz co najmniej 32 GB pamięci RAM. 2. System musi automatycznie weryfikować cyfrowe sygnatury sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu. 3. System musi mieć możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów nie wykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy HyperTherading. 4. System musi umożliwiać instalację i pracę na wolumenach które: pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 5. System musi być wyposażony w mechanizmy klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. 6. System musi umożliwiać szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. 7. System musi umożliwiać uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET 8. System musi umożliwiać dystrybucję ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 9. System musi umożliwiać wirtualizację systemową (pozwalać na tworzenie maszyn wirtualnych z innym, zgodnym z platformąsprzętową systemem operacyjnym). 10. System musi umożliwiać instalację sieciową, w której obraz systemu przesyłany jest przy pomocy transmisji multicast. 11. System musi umożliwiać automatyczną aktualizację w oparciu o poprawki publikowane przez producenta. 12. System musi umożliwiać instalację poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. 13. System musi udostępniać mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. 14. System musi umożliwiać zarządzanie przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS- Management organizacji DMTF. 15. System musi obsługiwać protokoły: TCP/IP, IPv6, IPSec. 16. System musi być wyposażony w: usługi sieciowe DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych Windows XP i nowszych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, usługi pozwalające na dystrybucję oprogramowania na stacje z systemami Windows XP i nowszymi, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach, usługi pracy zdalnej pozwalające na udostępnienie całych pulpitów i/lub pojedynczych aplikacji, usługi centrum certyfikacji PKI,

18 usługi VPN pozwalające na zestawienie minimum 250 równoczesnych połączeń i nie wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach przenośnych z systemem Windows XP lub nowszym. 17. System musi umożliwiać zmianę języka interfejsu i posiadać co najmniej polską i angielską wersję językową. 18. System musi być objęty polskojęzycznym, autoryzowanym przez producenta cyklem szkoleń i zestawem materiałów szkoleniowych. 19. System musi mieć polskojęzyczne wsparcie producenta sprzętu 15. Pakiet biurowy 83 szt (VAT 23%) Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) c. umożliwia wykorzystanie schematów XML d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) 3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów b. Arkusz kalkulacyjny c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video.

19 7. Edytor tekstów musi umożliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty b. Wstawianie oraz formatowanie tabel c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków f. Automatyczne tworzenie spisów treści g. Formatowanie nagłówków i stopek stron h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) l. Wydruk dokumentów m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych g. Wyszukiwanie i zamianę danych h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

20 m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać: a. Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML bez konieczności programowania b. Umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz przycisków. c. Utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników. d. Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych. e. Możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej. f. Przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service). g. Wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób dokumentu w pliku w formacie XML. h. Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego wypełnienia. 11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. c. Edycję poszczególnych stron materiałów. d. Podział treści na kolumny. e. Umieszczanie elementów graficznych. f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. i. Wydruk publikacji. j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 12. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: a. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: b. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych.

21 c. Relacji pomiędzy tabelami d. Formularzy do wprowadzania i edycji danych e. Raportów f. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych g. Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów h. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 13. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia g. Zarządzanie kalendarzem h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach k. Zarządzanie listą zadań l. Zlecanie zadań innym użytkownikom m. Zarządzanie listą kontaktów n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 16. Tablet 20 szt. (VAT 23%) Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, Zastosowanie dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej Tablet z ekranem min. 10.1" IPS o rozdzielczości: Typ HD (1366x768) w technologii LED z Corning Gorilla Glass. W ofercie należy podać model, symbol oraz producenta Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 679 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 13/11/2012) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Procesor Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Pamięć operacyjna RAM min 2GB (1x2046MB) DDR2 800 MHz Dysk HDD 64 GB SSD

22 Karta graficzna Multimedia Bateria i zasilanie Waga i wymiary Certyfikaty i standardy BIOS Warunki gwarancji Wymagania dodatkowe Zintegrowana wspierająca obsługę min. DirectX 10.1, OpenGL 3.0, sprzętowe dekodowanie MPEG-2, MPEG-4, VC1, WMV9,obsługa min. dwóch monitorów, obsługa wyjścia DisplayPort 1.1 i HDMI. Przetwarzająca min. 80 mln trójkątów/sekundę Wbudowane min. dwa głośniki, stereo słuchawki/mikrofon combo jack, wbudowane dwie kamery: przednia min. 2.0 MP, tylna 8.0 MP bateria min. 2-cell (30Whr) Lithium Ion Szerokość: max 280 mm Wysokość: max 180 mm Głębokość: max 11 mm Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymagania lub oświadczenie producenta) Możliwość obsługi BIOS za pomocą klawiatury i myszy; Możliwość odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania, wielkości, technologii, taktowaniu i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1 i L2, pojemności zainstalowanego dysku twardego zainstalowanej karcie graficznej i wielkości przydzielonej pamięci kontrolerze audio kontrolerze WiFi natywnej rozdzielczości wyświetlacza typie panelu Możliwość ustawienia hasła na poziomie systemu i administratora, oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora; Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o podłączonym zasilaczu; Możliwość kontroli bootowania; Możliwość włączenia/wyłączenia min. przedniej lub tylnej kamery, czytnika kart, karty bezprzewodowej, Bluetooth; Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika. 3-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Microsoft Windows 8 Pro, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik; Wbudowane porty i złącza:

23 17. Monitor 8 szt. (VAT 23%) min. 1 x USB 2.0 współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw, combo czytnik kart multimedialnych min. SD [pełne] wbudowany czujnik oświetlenia wbudowana dioda informująca o statusie baterii regulacja głośności przycisk blokady rotacji ekranu, wbudowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej, zamawiający nie dopuszcza rozwiązania replikator portów zajmujący złącze USB, wbudowane dwie kamery HD min. 2Mpix przód oraz min 8Mpix tył, wbudowany mikrofon port zasilania wbudowany moduł Bluetooth 4.0 dedykowany klawisz funkcjonalny dla Windows 8 złącze typu Kensington Lock Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN a/b/g, n zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express z dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN wbudowanym w obudowę. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ ekranu matryca aktywna (TN) Współczynnik kontrastu (statyczny 1000:1) Jasność 250 cd/m² Kąt podglądu 170 w poziomie, 160 w pionie Czas reakcji matrycy 5 ms Rozdzielczość 1920 x 1080 Kolor obrazu 16,7 mln Złącze 15-stykowe typu mini D-sub ; HDMI Przekątna ekranu 21,5" lub większa Funkcje podstawy Regulacja pochylenia Zgodność z przepisami Energy Star 5.0 Technologia podświetlenia LED Gwarancja 36 miesięcy producenta monitora 18. Zestaw komputerowy - 3 szt. (VAT 23%) Jednostka centralna: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej

24 Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamieci masowej Grafika Wyposażenie multimedialne Obudowa Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami BIOS Bezpieczeństwo Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów 4 GB DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum trzy sloty wolne na dalszą rozbudowę Min. 250 GB SATA III 7200 obr./min Zintegrowana, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.1 oraz rozdzielczości Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki 1. Obudowa typu microtower, posiadająca min. 2 zewnętrzne półki 5,25 i 1 zewnątrzną półkę 3,5 oraz min 2 wewnętrzne półki 3,5., metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. 2. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie zasilacza. 3. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 4. Zasilacz o sprawności min 90% Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 1. Możliwość odczytania z BIOS: Wersji BIOS Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Informacji o napędzie optycznym 2. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 4. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora 1. BIOS musi posiadać możliwość skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Oprogramowanie Oprogramowanie musi być zgodne Microsoft Office Standard 2010 licencja edukacyjna, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zał. nr 1 do SIWZ (zał. nr 1 do wzoru umowy) Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zamawiający oświadcza, iż w związku z potrzebą zapewnienia

Bardziej szczegółowo

I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7

I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7 I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7 L.p. Opis Oferowany producent Oferowany model (oznaczenie typu) Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 1 2 Licencje oprogramowania "biurowego"

Bardziej szczegółowo

A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami.

A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami. Załącznik nr 5 do SIWZ... /pieczęć Wykonawcy/ Specyfikacja techniczna/oferta techniczna Dostawa oprogramowania A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami. Pakiet biurowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa platformy do subskrypcji oprogramowania oraz oprogramowania komputerowego dla Zespołu Szkół w Lubaczowie w ramach projektu Podkarpacie stawia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup oprogramowania w ramach projektu Urząd na piątkę z plusem. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projektu: Urząd na piątkę z plusem;

Bardziej szczegółowo

Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych

Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Pakietu aplikacji biurowych na warunkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: INF-V.271.69.2017 Załącznik nr 3 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 65 licencji zintegrowanego pakietu oprogramowania biurowego typu 021-10583 Office Standard

Bardziej szczegółowo

BYŁO. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia r. do godz. 12:00. POWINNO BYĆ

BYŁO. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia r. do godz. 12:00. POWINNO BYĆ Pątnów, 14.11.2016 r. Znak: I.1300.2.1.2016 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Dostawa sprzętu informatycznego dla Zespołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.III.2510.27.2016.RB Załącznik Nr 1b do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ III 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie niewyłącznych, nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 45-266 Opole ul. mjr Hubala 21 tel. (77) 44-22-929, fax (077) 44-22-928 http://www.pup.opole.pl; e-mail: opop@praca.gov.pl DO-252-18-2/AM/2007 Opole, dn. 05.09.2007r. dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL:

Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL: Załącznik Nr 1B do SIWZ Lp. System operacyjny Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Możliwość dokonywania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI Załącznik nr 1f do SIWZ 1. Komputer - 4 szt. 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe oraz prace w programach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Komputer nr 1. 2. Komputer nr 2. Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Komputer nr 1. 2. Komputer nr 2. Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer nr 1 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe 3. Opis procesora: dwurdzeniowy,

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Lubaczowie w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców 1. Zestaw komputerowy uczniowski

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

znak sprawy : ZZP-173/13

znak sprawy : ZZP-173/13 znak sprawy : ZZP-173/13 załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Grudziądz Wybickiego 38 86-300 Grudziądz PLF.271.17.2015 Grudziądz dnia: 2015-07-14 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-07-14 do

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla zadania nr 1 pozycja nr 1 i nr 2 (parametry i wymagania minimalne)

ZMODYFIKOWANY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla zadania nr 1 pozycja nr 1 i nr 2 (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/08/2017 Załącznik nr 4 do SIWZ ZMODYFIKOWANY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla zadania nr 1 pozycja nr 1 i nr 2 (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: KZp.2730.30.14 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 1. Komputer przenośny - 1 szt. Lp. Parametr Charakterystyka 1 Typ

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III. 1. Komputer. Załącznik nr 1c do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III. 1. Komputer. Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III 1. Komputer 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe oraz prace w programach graficznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD

SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD KOD PRODUCENT GWARANCJA AUAPCMR0702 APC 24 miesięcy gwarancja normalna Opis APC Smartups 750VA LCD RM 2U 230V APC SmartUPS, 500 Watts /750 VA, na wejściu 230V /na wyjściu

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz.

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz. Nr postępowania: DZP.272-27/14 Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia LAPTOPY 3 szt. (poz. 1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Laptop. W ofercie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/8/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Działu Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Część nr 1. min. 8 GB, min 1 slot wolny do przyszłej rozbudowy. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników

Część nr 1. min. 8 GB, min 1 slot wolny do przyszłej rozbudowy. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Komputer typu PC - 17 szt. Klasa produktu Procesor Płyta główna BIOS Stacja robocza albo komputer klasy PC Wielordzeniowy procesor klasy x86 do zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę dodatkowego oraz uaktualnienie już posiadanego oprogramowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, numer sprawy

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt.

1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt. Załącznik Nr 1 1. Specyfikacja - stacja robocza z oprogramowaniem i monitorem: 2 szt. Lp. Nazwa komponentu 1. TYP Wymagane minimalne parametry techniczne stacji roboczej Stacja robocza komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1. Kody CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia: 48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i oprogramowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i oprogramowania Rzeszów, 24 listopada 2011 r. ZP.271.123.2011 Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i oprogramowania Zamawiający publikuje kolejne zapytania i odpowiedzi. Do opisu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/87/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zgodnie z projektem umowy 1 ust. 2 i 3 stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ w ramach każdego

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo