SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w ramach realizacji projektu pn: Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zabiegowego z uwzględnieniem leczenia operacyjnego schorzeń onkologicznych oraz transplantologii w SPSK nr 4 w Lublinie w ramach działania:12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania: 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, kod: Lublin, Regon , NIP PL , tel , , fax: , Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest UCYFROWIENIE RADIOLOGII ORAZ DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB OGÓLNOSZPITALNYCH w zakresie niżej wymienionych pomieszczeń: Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 3 Zadanie nr 4 Stacje diagnostyczne Sieciowe urządzenie zabezpieczające Rozbudowa macierzy Stanowiska komputerowe oraz urządzenia sieciowe szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 szczegółowo opisane w Załączniku nr 2 szczegółowo opisane w Załączniku nr 3 szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. UWAGI: 1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W tym przypadku Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Strona 1 z 33

2 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4. Ilekroć w załącznikach do SIWZ opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazwy materiału, produktu, urządzenia lub jego producenta Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, a podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako wymagania minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów, urządzeń lub produktów wskazanych w załącznikach do SIWZ). Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Urządzenia komputerowe Drukarki laserowe Serwery komputerowe Zakres zamówienia związany jest z realizacją przez Zamawiającego projektu współfinansowanego ze środków unijnych tj. projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym pn Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Zabiegowego z uwzględnieniem leczenia operacyjnego schorzeń onkologicznych oraz transplantologii w SPSK Nr 4 w Lublinie, gdzie instytucją wdrażającą jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załącznik nr Istotne wymagania: A) Wymagany minimalny okres gwarancji gwarancja producenta, jednak nie krótsza niż 36 miesięcy (chyba, że inaczej wskazano w załącznikach do SIWZ); szczegółowe wymogi dotyczące warunków gwarancji podano w poszczególnych Załącznikach do SIWZ. B) Wymagany minimalny termin płatności: nie krótszy niż 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (dopuszcza się rozliczenia fakturami częściowymi za wykonane i odebrane elementy dostaw). II. Terminy realizacji zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem stanowisk komputerowych określonych w Zadaniu nr 4 poz. A) i B), których dostawa będzie realizowana w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w minimum 2 dostawach cząstkowych, których czas realizacji nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia wskazującego na zakres potrzeb Zamawiającego. Strona 2 z 33

3 III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: A. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 pzp oraz spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w prowadzonym postępowaniu nie zachodzi taka okoliczność; b) posiadania wiedzy i doświadczenia- Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wywiązał się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który nie podważa posiadania kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganych dla należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego i/lub sieciowego o wartości nie mniejszej niż ,00zł brutto w przypadku składania ofert na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie wartości z poniższej tabeli dla zadań, na które składana jest oferta Nr zadania Poziom warunku (zł) Nr zadania Poziom warunku (zł) c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej przez co rozumie się, iż posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto w przypadku składania ofert na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie wartości z poniższej tabeli dla zadań, na które składana jest oferta Nr zadania Poziom warunku (zł) Nr zadania Poziom warunku (zł) W przypadku składania ofert wspólnych każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania a warunki określone w pkt A) mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie składających ofertę lub tylko przez jednego z Wykonawców, z wyłączeniem możliwości łączenia częściowych potencjałów dla spełnienia warunku wskazanego dla wiedzy i doświadczenia. B. Wykaz oświadczeń, dokumentów/wykazów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert. 3. Wykaz wykonanych głównych*) dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed Strona 3 z 33

4 upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszyw tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (które zostały określone w 1 ust. 2 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane), czy zostały wykonane należycie (z zastrzeżeniem, iż gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego dostawa/dostawy zostały wykonane - nie ma obowiązku złożenia wspomnianych dowodów) *) wykaz musi uwzględniać co najmniej jedną dostawę spełniającą cechy dostawy referencyjnej określonej jako warunek udziału w postępowaniu w pkt. A ppkt b). Podmioty występujące wspólnie łącznie składają oświadczenie określone w pkt B.1. UWAGA: Jeżeli informacja banku będzie potwierdzała, że środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy są kwotą:... (ilość) cyfrową, to Zamawiający uzna, że jest to kwota najmniejsza z danego przedziału cyfrowego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i/lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych: 1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty, 2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: a) w przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy ( pkt. A.d SIWZ) przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. B. 2 niniejszej SIWZ dotyczącej tego podmiotu b) dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, Strona 4 z 33

5 może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. C. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust. 1 pkt. 4 8 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego- w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert. UWAGA: Dot. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. poz.231 z dnia 19 lutego 2013r). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2), 3), 4) i 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Strona 5 z 33

6 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5) i 7) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w uwadze zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce, lub przed notariuszem. Dot. 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. poz.231z dnia 19 lutego2013r). W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt. C ppkt 1)-7) na każdy z podmiotów z osobna. D. Inne dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej E. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. B, C i D. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego oświadczenia, wymaganego w pkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp. Złożenie dokumentów określonych w pkt. B) - D) SIWZ jest obligatoryjne z zastrzeżeniem pkt. C.6, który dotyczy tylko podmiotów zbiorowych. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp. Złożenie dokumentu, z którego będzie wynikała przynależność Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej będzie skutkowało wykluczeniem ich z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, chyba że wykażą oni, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty, co do których Wykonawca zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej Strona 6 z 33

7 części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych Wykonawców. F. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ( np. Konsorcjum) ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa) powinno: - precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). 2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ( Liderem). 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: - sposób ich współdziałania, - zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich, - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji Umowy o zamówienie, - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, - umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego. Właściwym podmiotem do dokonywania rozliczeń z Zamawiającym jest lider konsorcjum, szczególnie w realizacji dostaw wewnątrzwspólnotowych. IV. Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane wg n/w kryterium: 1) cena 100% V. Opis sposobu przygotowania ofert: Każdy z Wykonawców przedłoży oferty wg załączonego wzoru. Oferty z rozwiązaniami alternatywnymi w zakresie asortymentu określonego w treści SIWZ, w szczególności w załączniku nr 1-4 będą odrzucone. Każdy z Wykonawców przedłoży pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem co do zakresu, parametrów oraz ich konfiguracji. Oferty na asortyment nie spełniający wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone. 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem OFERTY WYKONAWCY, stanowiącym integralną część specyfikacji Załącznik nr 5, w następującym układzie: Strona 7 z 33

8 - nazwa, siedziba Wykonawcy, KRS, NIP, REGON, numer faksu do przekazywania korespondencji, wysokość kapitału zakładowego lub odpowiednio kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego (dot. tylko podmiotów dysponujących kapitałem zakładowym lub kapitałem zakładowym i wpłaconym) - cena oferty brutto - forma i termin płatności nie krótszy niż wskazany w pkt. I.3.b) SIWZ - termin realizacji umowy nie dłuższy niż wskazany w pkt. II SIWZ - oświadczenia Wykonawcy - data sporządzenia oferty - wykaz dołączonych dokumentów 2. Do formularza Oferta Wykonawcy należy dołączyć następujące dokumenty: 1) kosztorys ofertowy (wyrażony w PLN) wskazujący co najmniej na: a) nazwę przedmiotu zamówienia, producenta oraz dodatkowo: model lub symbol produktu b) wielkość zamówienia co najmniej dla asortymentu podanego w poszczególnych załącznikach do SIWZ c) cena jednostkowa netto poszczególnych pozycji zamówienia wg elementów zakresu zamówienia, urządzenia lub całego kompletu, d) stawkę podatku VAT e) wartość netto i brutto pozycji asortymentowej f) łączną wartość netto i brutto zamówienia w zakresie zadania 2) charakterystyka warunków gwarancji wg schematu przedstawionego w Załączniku nr 6 do SIWZ 3) oświadczenie, iż wykonawca samodzielnie wykona zamówienie lub wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom- z zastrzeżeniem, iż brak oświadczenia w tym zakresie będzie równoznaczne z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę. Nie złożenie dokumentów / druków określonych w pkt. 1-2 spowoduje odrzucenie oferty. Oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów zostaną odrzucone. 3. Cena oferty Cena oferty w formularzu musi być wyrażona w PLN. Cena brutto wynikająca z kosztorysu ofertowego nie może ulec zwiększeniu przez cały czas trwania kontraktu. Nie dopuszcza się rabatów materiałowych wykraczających poza zakres zamówienia. Nie dopuszcza się złożenia oferty w walucie obcej. Oferta i późniejsze rozliczenia następują w PLN. Wartość kontraktu obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Dostawca w związku z realizacją umowy takie jak: a) cło i VAT (wg obowiązujących w dniu składania ofert stawek), b) koszty opakowania, transportu krajowego i zagranicznego, c) ubezpieczenie towaru na czas i drogę od producenta do czasu zainstalowania i uruchomienia u użytkownika, d) montaż, instalację sprzętu oraz uruchomienie e) przeglądy serwisowe (w okresach wynikających z karty gwarancyjnej) oraz naprawy i wymiany wszystkich uszkodzonych czy zużytych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji Strona 8 z 33

9 f) inne, nie ujęte prace - niezbędne do prawidłowego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, gdyż po stronie Zamawiającego nie mogą powstać żadne dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia (tj. uruchomieniem urządzenia, jak i również w okresie gwarancji) ponad tymi, jakie Wykonawca poda i uwzględni w cenie oferty Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia - z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2013 lub 2014, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w stanie kompletnym tj: gwarantującym uruchomienie go oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz jeśli wymaga obsługi - posiadający instrukcję obsługi w języku polskim. UWAGA: w przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w formularzu Oferty Wykonawcy i odczytaną podczas publicznego otwarcia ofert, a ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego (odpowiednia tabela dla każdego z zadań), za cenę oferty przyjmuje się cenę wynikającą z kosztorysu ofertowego). W kosztorysie dla każdej pozycji zamówienia należy określić najpierw cenę jednostkową netto a następnie wartość netto pozycji (jako iloczyn wielkości zamówienia oraz ceny jednostkowej netto). W celu obliczenia wartości oferty brutto należy powiększyć wartość netto ogółem zamówienia o należny podatek VAT. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz kalkulacyjny Excel nie są traktowane za błąd w obliczeniu ceny. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). Sumę wartości brutto poszczególnych pozycji asortymentowych stanowiącą cenę oferty w odpowiednim zadaniu należy wpisać w formularzu Oferty Wykonawcy dla odpowiedniego zadania, nie rozbijając jej na poszczególne pozycje kosztorysowe, z zastrzeżeniem, iż przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze. 4. Postać oferty: Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Ofertę należy składać w formie pisemnej (wydrukowanej lub wypełnionej pismem czytelnym) w podanym terminie. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszystkie strony oryginału formularza Oferta Wykonawcy, kosztorysy ofertowe oraz wszelkie oświadczenia dołączane do formularza Oferty należy podpisać. Dokumenty składane w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez złożenie podpisu. Oferta oraz poprawki w jej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (upoważnienie do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty). W sytuacji, gdy z dokumentacji dotyczącej Wykonawcy nie wynika upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i potwierdzającą dokumenty za zgodność z oryginałem, należy dołączyć stosowne Strona 9 z 33

10 upoważnienie/ pełnomocnictwo lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wykaz osób uprawnionych do reprezentacji w oryginale lub kserokopię potwierdzoną za zgodność. W przypadku dołączenia kserokopii upoważnienia lub pełnomocnictwa, Zamawiający wymaga, aby dokument został potwierdzony za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (zgodnie z dołączonymi dokumentami, z których wynika zasada reprezentacji). Oznacza to, iż niedopuszczalne jest dokonanie potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osobę, na którą zostało wystawione pełnomocnictwo. Jeżeli Wykonawca nie złoży pełnomocnictwa lub złoży wadliwe Zamawiający wezwie zgodnie z art. 26 ust. 3 do jego złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wszystkie dokumenty w języku obcym stanowiące ofertę i jej załączniki muszą być dołączane wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę. 5. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji faksem na numer W przypadku przekazania informacji drogą faksową każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający porozumiewa się drogą elektroniczną z Wykonawcami w każdym przypadku, w którym ustawa obliguje go do udostępniania informacji na własnej stronie internetowej: Korespondencja (pocztowa i faksy) przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj VI. Składanie ofert: 1. Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie / opakowaniu. Koperta / opakowanie z ofertą powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr Lublin, ul. Jaczewskiego 8 oraz powinna być oznakowana następująco: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego Poza podanym powyżej oznaczeniem koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty ( oferty) w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być oznaczone odpowiednio słowami ZMIANA- EDZ /13 lub WYCOFANIE- EDZ /13. Strona 10 z 33

11 2. Termin i forma składania ofert: Ofertę należy składać osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, w Kancelarii Ogólnej SPSK-4 na I piętrze pok. 106 lub drogą pocztową / kurierską (na własne ryzyko oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do Zamawiającego; nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego), nie później niż do dnia r. do godz Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane. O złożeniu oferty po terminie zamawiający zawiadamia wykonawcę, a ofertę taką zwraca się po upływie terminu do wniesienia odwołania VII. Okres ważności ofert: Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu składania ofert. VIII. Wadium przetargowe Wykonawca ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości sumy poniższych kwot cząstkowych adekwatnie do zakresu udziału w postępowaniu (liczby zadań, na które składana jest oferta): Nr zad. Kwota Nr zad. Kwota Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania ofert w formie / formach określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na konto BANK Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Lublinie nr UWAGA: w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć (dołączyć do oferty) w/w dokumenty w oryginale. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) odmówi podpisania obu umów na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. IX. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Renata Wadowska, Dział Zamówień Publicznych tel Strona 11 z 33

12 Magdalena Bocian, Dział Zamówień Publicznych tel Jerzy Wiśniewski, Dział Informatyki tel Sławomir Trojniak, Dział Informatyki tel Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod podanymi numerami w dni robocze, w godzinach oraz listownego na adres Zamawiającego. X. Wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego: Każdy z Wykonawców może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Zapytanie należy kierować na faks i na adres Zamawiającego z zaznaczeniem na dokumencie: Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego. Zapytanie Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeśli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Kopię odpowiedzi wraz z opisem zapytania (bez podania źródła zapytania) Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej. Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień. XI. Otwarcie, ocena ofert i wybór Wykonawców 1. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r o godz , w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej Działu Zamówień Publicznych pok Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z kopert zawierającej ofertę zostanie podana do wiadomości zebranych: - nazwa (firma) Wykonawcy - adres Wykonawcy - cena (wartość) oferty brutto wg określonego zadania - termin płatności - termin realizacji zamówienia - okresy gwarancji W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej Strona 12 z 33

13 konkurencji ( Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503). Zaleca się, aby te informacje były wyodrębnione od pozostałych dokumentów i trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Oferty (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania) udostępniane będą w godzinach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na uprzedni wniosek Wykonawcy. Protokół postępowania jest udostępniany w trakcie trwania postępowania, natomiast załączniki do protokołu będą udostępniane po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Na posiedzeniu niejawnym oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym. Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku, do których zachodzi, chociaż jedna przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 1 pkt lub ust. 2 pkt. 1 5 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci oferty, jeżeli zachodzi, chociaż jedna przesłanka wskazana w art. 89 ust. 1 pkt. 1) 8) Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z Wykonawców w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień treści złożonej oferty. Niedopuszczalne są negocjacje między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczące złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści, z zastrzeżeniem ust Poprawianie omyłek w ofercie Zamawiający ma prawo dokonać korekty poniższych omyłek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe, o których mowa ppkt. b w następujący sposób: - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek Jeżeli Wykonawca poda nieprawidłową ilość jednostek miary niezgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiający dokona stosownej korekty ilości zgodnie z SIWZ przyjmując, że prawidłowo podano ich cenę jednostkową i uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek o ile nie spowoduje to istotnego wpływu na treść oferty. Omyłki rachunkowe, których nie można poprawić wg w/w metod oraz błędy w obliczeniu ceny skutkują odrzuceniem oferty wg art. 89 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. 3. Ocena ofert Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria określone w pkt. IV. Strona 13 z 33

14 Każda z ofert oceniana będzie przez członków komisji w systemie punktowym. Punkty za cenę danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta o najniższej cenie uzyska 10 pkt. Punkty za cenę zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami: C n /C d x 10 = C gdzie : C n - cena najniższa brutto C d cena brutto danej oferty C punkty przyznane za cenę Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 91 ust. 3 a ustawy. W odniesieniu do takiej oferty Wykonawca w formularzu oferty wpisuje cenę netto, a w kosztorysie ofertowym pomija informacje dotyczące stawki VAT oraz wartości brutto. Jeżeli zostaną złożone oferty, o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia we wskazanym terminie ofert dodatkowych (które nie mogą być wyższe niż zaoferowane w ofercie). 4. Ogłoszenie wyników postępowania Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert (w tym postępowaniu występuje jedno kryterium oceny ofert) i łączną punktację. 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. O wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni pisemnie. Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania umieszczona zostanie również na stronie internetowej Zamawiającego tj. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego XII. Istotne postanowienia, które będą stanowiły integralną część umowy: Strona 14 z 33

15 Postanowienia umowy wskazane są w Załączniku nr 7 do SIWZ Projekt umowy. XIII. Pouczenie o środkach odwoławczych: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Szczegółowe warunki wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp. XIV. Podpisanie umowy: Zamawiający zawiera umowy w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, Wykaz załączników do specyfikacji: 1) Specyfikacja przedmiotowa - Zał. Nr 1-4 2) formularz wzoru Oferty Wykonawcy - Zał. Nr 5 3) warunki gwarancji - Zał. Nr 6 4) projekt umowy dostawy - Zał. Nr 7 Strona 15 z 33

16 ZADANIE NR 1 Załącznik nr 1 A) STACJA DIAGNOSTYCZNA -38 SZT. Minimalne parametry obligatoryjne: wbudowany min. 27-calowy (obszar widoczny) monitor TFT z błyszczącą powłoką i aktywną matrycą ciekłokrystaliczną rozdzielczość graficzna min: 2560x1440 pikseli procesor (CPU) taktowany 3.06 GHz procesor graficzny nie gorszy niż typu (GPU) ATI ATI Radeon HD MB GDDR3 SDRAM pamięć RAM min.: 8 GB pamięci 1066MHz DDR3 SDRAM SO-DIMM dysk twardy min. 1 TB Serial ATA; 7200 obr/min Napęd min. 8x SuperDrive z 4x Dual Layer burn (DVD+R DL/DVD+/-RW/CD-RW) min. 1 x port DisplayPort min. 1 x port FireWire 800 wbudowany min. 1 port Ethernet 10/100/1000BASE-T (Gigabit) Sieć bezprzewodowa min. 6 x port USB 2.0: zlokalizowane na komputerze i na klawiaturze wbudowane głośniki stereofoniczne, wzmacniacz cyfrowy, wyjście słuchawkowe/optyczne wyjście cyfrowe audio (minijack), wejście liniowe/optyczne wejście cyfrowe audio (minijack), wbudowany mikrofon oprogramowanie systemowe typu Mac OS X v10.6 Snow Leopard, ilife 09 lub równoważne licencja na oprogramowanie umożliwiającego prezentację i obróbkę obrazów radiologicznych w standardzie DICOM w wersji 64-bitowej, rozszerzona gwarancja producenta minimum 36 miesięcy w komplecie klawiatura, mysz optyczna, w przypadku braku wbudowanego portu DVI w zestawie Dostawca dostarczy odpowiedni adapter zapewniający takie wyjście lub równoważny zestaw komputerowy z oprogramowaniem umożliwiającym prezentację i obróbkę obrazów radiologicznych oraz współpracującym z systemami PACS i RIS. Przez równoważność Zamawiający rozumie zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem o parametrach: monitorem min. 27 (obszar widoczny) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną, rozdzielczość min. 2560x1440 pikseli procesor zgodny z architekturą x 86, o wydajności ocenianej na minimum: a według testu PassMark CPU Mark, lub b. 190 według testu SYSmark 2007 Preview Rating, karta grafiki posiadającą min. 256 MB RAM DDR3 oraz pozwalającą na uzyskanie rozdzielczości min. 2560x1440. Pamięć RAM może być dedykowana dla karty grafiki, jak również współdzielona z pamięcią systemową. pamięć RAM typu DDR3: w ilości co najmniej zalecanej przez producenta software do obrazowania, jednakże nie mniej niż 8 GB, dysk twardy min. 1 TB Serial ATA; 7200 obr/min napęd DVD, port Ethernet 10/100/1000BASE-T (Gigabit) karta sieciowa bezprzewodowa wifi (802.11n), karta sieciowa w standardzie Bluetooth EDR (Enhanced Data Rate) min. 6 portów USB 2.0, Strona 16 z 33

17 zestaw ma umożliwiać równoczesne wyświetlanie obrazu o rozdzielczości 1920*1080 na zewnętrznym monitorze/tv przez złącze HDMI, zestaw ma zawierać wszystkie niezbędne kable, przelotki i inne komponenty do podłączenia takiego monitora, gwarancja na zestaw minimum 36 miesiące licencja bezterminowa i nośniki na system operacyjny, licencja bezterminowa i nośniki na oprogramowanie umożliwiające prezentację i obróbkę obrazów radiologicznych w standardzie DICOM. Oprogramowanie musi spełniać co najmniej funkcje wymienione poniżej. Funkcje oprogramowania umożliwiającego prezentację i obróbkę obrazów radiologicznych w standardzie DICOM: a) Główne cechy: import plików z dowolnego nośnika (CD, DVD, USB, sieć, serwery PACS) eksport i zapis plików na dowolny nośnik zarządzanie dowolną ilością obrazów medycznych (przechowywanych lokalnie i zdalnie) anonimizacja danych - usuwanie danych pacjenta z plików DICOM (np. do celów pokazowych) edycja metadanych - edycja danych zapisanych w plikach DICOM b) Przeglądarka plików DICOM: przeglądanie sekwencji obrazów edycja ROI (Region of Interrest) zmiana parametrów LUT/CLUT korekta jasności i kontrastu obrazu zmiana orientacji obrazu (widoki front, bok i góra są generowane na podstawie badanej sekwencji) uproszczony podgląd 3D zmiana trybu projekcji (Max Intensity, Min Intensity, Mean, Volume Rendering Up&Down) pomiary odległości, kątów, powierzchni animacja sekwencji obrazów łączenie różnych obszarów z badania c) Rekonstrukcja 3D: rekonstrukcja objętościowa rekonstrukcja powierzchni 3D MPR 3D MIP (Max/Min Intensity Projection) wirtualna endoskopia tworzenie wycinków i przekrojów separacja tkanek oznaczanie różnymi barwami i przezroczystością organów i tkanek B) STACJA "KOMINKOWA" -4szt. Minimalne parametry obligatoryjne: wbudowany min. 27-calowy (obszar widoczny) monitor TFT z błyszczącą powłoką i aktywną matrycą ciekłokrystaliczną Dodatkowy monitor LED min. 46, rozdzielczość FullHD, niezbędne komponenty umożliwiające jednoczesne wyświetlanie obrazów na obu monitorach, rozdzielczość graficzna: min. 2560x1440 pikseli procesor (CPU) taktowany 3.06 GHz procesor graficzny nie gorszy niż (GPU) ATI ATI Radeon HD MB GDDR3 SDRAM Strona 17 z 33

18 pamięć RAM: min. 8 GB pamięci 1066MHz DDR3 SDRAM SO-DIMM dysk twardy min. 1 TB Serial ATA; 7200 obr/min Napęd min. 8x SuperDrive z 4x Dual Layer burn (DVD+R DL/DVD+/-RW/CD-RW) Min. 1 x port DisplayPort Min. 1 x port FireWire 800 wbudowany Ethernet 10/100/1000BASE-T (Gigabit) Sieć bezprzewodowa Min. 6 x port USB 2.0: zlokalizowane na komputerze i na klawiaturze wbudowane głośniki stereofoniczne, wzmacniacz cyfrowy 24W, wyjście słuchawkowe/optyczne wyjście cyfrowe audio (minijack), wejście liniowe/optyczne wejście cyfrowe audio (minijack), wbudowany mikrofon oprogramowanie systemowe Mac OS X v10.6 Snow Leopard, ilife 09 licencja na oprogramowanie umożliwiające prezentację i obróbkę obrazów radiologicznych w standardzie DICOM w wersji 64-bitowej, rozszerzona gwarancja producenta minimum 36 miesięcy w komplecie klawiatura, mysz optyczna, w przypadku braku wbudowanego portu DVI w zestawie Dostawca dostarczy odpowiedni adapter zapewniający takie wyjście lub równoważny zestaw komputerowy z oprogramowaniem umożliwiającym prezentację i obróbkę obrazów radiologicznych oraz współpracującym z systemami PACS i RIS. Przez równoważność Zamawiający rozumie zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem o parametrach: monitorem min. 27 (obszar widoczny) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną, rozdzielczość min. 2560x1440 pikseli procesor zgodny z architekturą x86, o wydajności ocenianej na minimum: a według testu PassMark CPU Mark, lub b. 190 według testu SYSmark 2007 Preview Rating, karta grafiki posiadającą min. 256 MB RAM DDR3 oraz pozwalającą na uzyskanie rozdzielczości min. 2560x1440. Pamięć RAM może być dedykowana dla karty grafiki, jak również współdzielona z pamięcią systemową. pamięć RAM typu DDR3: w ilości co najmniej zalecanej przez producenta software do obrazowania, jednakże nie mniej niż 8 GB, dysk twardy min. 1 TB Serial ATA; 7200 obr/min napęd DVD, port Ethernet 10/100/1000BASE-T (Gigabit) karta sieciowa bezprzewodowa wifi, karta sieciowa min. 6 portów USB 2.0, zestaw ma umożliwiać równoczesne wyświetlanie obrazu o rozdzielczości min. 1920x1080 na zewnętrznym monitorze/tv przez złącze HDMI, zestaw ma zawierać wszystkie niezbędne kable, przelotki i inne komponenty do podłączenia takiego monitora, gwarancja na zestaw minimum 36 miesiące licencja bezterminowa i nośniki na system operacyjny, licencja bezterminowa i nośniki na oprogramowanie umożliwiające prezentację i obróbkę obrazów radiologicznych w standardzie DICOM. Oprogramowanie musi spełniać co najmniej funkcje wymienione poniżej. Funkcje oprogramowania umożliwiającego prezentację i obróbkę obrazów radiologicznych w standardzie DICOM: a) Główne cechy: import plików z dowolnego nośnika (CD, DVD, USB, sieć, serwery PACS) eksport i zapis plików na dowolny nośnik Strona 18 z 33

19 zarządzanie dowolną ilością obrazów medycznych (przechowywanych lokalnie i zdalnie) anonimizacja danych - usuwanie danych pacjenta z plików DICOM (np. do celów pokazowych) edycja metadanych - edycja danych zapisanych w plikach DICOM b) Przeglądarka plików DICOM: przeglądanie sekwencji obrazów edycja ROI (Region of Interrest) zmiana parametrów LUT/CLUT korekta jasności i kontrastu obrazu zmiana orientacji obrazu (widoki front, bok i góra są generowane na podstawie badanej sekwencji) uproszczony podgląd 3D zmiana trybu projekcji (Max Intensity, Min Intensity, Mean, Volume Rendering Up&Down) pomiary odległości, kątów, powierzchni animacja sekwencji obrazów łączenie różnych obszarów z badania c) Rekonstrukcja 3D: rekonstrukcja objętościowa rekonstrukcja powierzchni 3D MPR 3D MIP (Max/Min Intensity Projection) wirtualna endoskopia tworzenie wycinków i przekrojów separacja tkanekoznaczanie różnymi barwami i przezroczystością organów i tkanek ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 SIECIOWE URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE -1 ZESTAW Minimalne parametry obligatoryjne: 1. W skład zestawu wchodzą dwa urządzenia pracujące w trybie klastra High Availability active active 2. Rozwiązanie łączy w sobie: a. zaporę sieciową z inspekcją stanu pakietów (stateful inspection firewall), b. system IPS/IDS pozwalający całkowite wyładowane z systemu, c. filtr warstwy 7, d. serwer VPN, e. HTTP Proxy, wraz z min. 95 kategoriami tematycznymi, f. filtr antyspamowy, 3. Rozwiązanie musi być dostępne jako platforma sprzętowa. 4. Rozwiązanie musi posiadać zintegrowany system operacyjny, tzn. nie może wymagać od użytkownika instalacji osobnego systemu operacyjnego. 5. Rozwiązanie posiada nielimitowaną licencję dla użytkowników firewalla. 6. Minimalna przepustowość modułu firewalla to co najmniej 5,7 Gbps. 7. Rozwiązanie musi obsługiwać min sesji równoległych. 8. Rozwiązanie ma mieć modułową budowę, pozwalającą na odinstalowanie/zainstalowanie, wyłączenie/włączenie każdego z modułów rozwiązania, bez restartowania rozwiązania. Strona 19 z 33

20 9. Rozwiązanie ma zapewniać ochronę przed atakami typu DoS/DDoS: IP spoofing. SYN flooding, flood ping i innymi, oraz przed skanowaniem portów i adresów. 10. Rozwiązanie ma usługiwać: a. NAT, PAT, proxy arp, VLAN, b. Protokoły VoIP H.323, SIP, SCCP, c. Protokoły OSPF, RIP zarówno przy połączeniach IP jak i VPN. 11. Rozwiązanie ma umożliwiać pełne zdalne zarządzania firewallem, serwerem VPN oraz pozostałymi serwisami z jednej graficznej konsoli administracyjnej pracującej pod systemami MS Windows. 12. Rozwiązanie musi posiadać możliwość przeglądania zmian nanoszonych przez automatyczne aktualizacje systemu, z graficznej konsoli administracyjnej. 13. Rozwiązanie ma umożliwiać zarządzanie urządzeniem poprzez zdalne kody SMS. 14. Rozwiązanie musi umożliwiać generowanie statystyk w czasie rzeczywistym opóźnienie statystyk ma być nie większe niż 10 sekund. 15. Rozwiązanie ma umożliwiać aktywne powiadomienia o zdarzeniach przez SMTP i SNMP. 16. Rozwiązanie ma umożliwiać ustawienia żądania potwierdzenia przez administratora odczytania powiadomienia o krytycznym zdarzeniu (w systemie pozostaje informacja, który administrator odczytał i skasował ostrzeżenie o zdarzeniu krytycznym). 17. Rozwiązanie musi umożliwiać przesyłanie statystyk i/lub logów na serwer centralnego zarządzania. 18. Urządzenie ma posiadać watchdoga sprawdzającego w czasie rzeczywistym status działających usług, stanu łącz internetowych, czy statusu switchy obsługujących SNMP. 19. Rozwiązanie ma mieć możliwość zarządzania systemem przez wielu administratorów w jednym czasie. 20. Rozwiązanie ma zapewniać integrację z usługami katalogowymi Active Directory, LDAP, Radius, domena NT Rozwiązanie ma zapewniać obsługę: RSA SecureID, TACACS+ przez usługi firewall, serwer VPN, proxy HTTP, proxy FTP, proxy SSH oraz uwierzytelnianie administratorów. 22. Rozwiązanie ma zapewnić obsługa uwierzytelniania administratorów przy pomocy hasła (lokalnego lub synchronizowanego z usługą katalogową), klucza zapisanego na tokenie lub karcie kryptograficznej albo równocześnie przy pomocy i hasła, i klucza. 23. Urządzenie ma pozwalać na stworzenie dedykowanego linku, służącego tylko do monitorowania stanu partnera w klastrze High Availability. 24. Urządzenie musi mieć możliwość łączenia wielu kart sieciowych w jedną logiczną kartę sieciową w celu zwiększenia przepustowości. 25. Rozwiązanie musi umożliwiać obsługę wybranych kart UMTS/EDGE/HSDPA. 26. Czas pełnej instalacji lub odtworzenia systemu zapory sieciowej po awarii jest nie większy niż 10 minut. 27. Rozwiązanie ma zapewniać możliwość uruchamiania własnych skryptów z poziomu CLI. 28. Urządzenie ma posiadać bazę predefiniowanych skryptów, do dyspozycji administratora, dostępnych z poziomu CLI. 29. Rozwiązanie ma zezwalać na uruchamianie skryptów zgodnie z przyjętym harmonogramem lub w chwili pojawienia się odpowiedniego zdarzenia na urządzeniu. 30. Rozwiązanie musi umożliwiać zarządzanie systemem przez większą liczbę administratorów o określonych uprawnieniach. FIREWALL: Strona 20 z 33

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH PRZEKAZYWANYCH

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Komory hiperbaryczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Komory hiperbaryczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184302-2012:text:pl:html PL-Lublin: Komory hiperbaryczne 2012/S 111-184302 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Siemiatycze dnia 01.06.2017r Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 135308-2013

Zamówienie public... - 135308-2013 1 z 7 2013-04-26 07:49 Zamówienie public... - 135308-2013 25/04/2013 S81 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Warszawa: Maszyny biurowe i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby WPR SP ZOZ w Lublinie Numer ogłoszenia: 486034-2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/13/2017 Rzeszów, r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZP/UR/13/2017 Rzeszów, r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/UR/13/2017 Rzeszów, 23.02.2017r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów Adres strony internetowej Zamawiającego www.ur.edu.pl NIP: 813-32-38-822 REGON: 691560040 adres do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Środki przeciwnowotworowe 2015/S 224-407468 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Maria Wielgus, Poznań 61-866, POLSKA. Tel.: +48 618850643.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sck.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sck.lublin.pl 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sck.lublin.pl Lublin: DOSTAWA MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH Numer ogłoszenia: 121215-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: dostawa profesjonalnych środków i materiałów czystościowych do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15 Nazwa zamawiającego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. Adres ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 9 Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: 219492-2013; data zamieszczenia: 07.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Lublin,21.02.2014r. PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo