Skonsolidowany raport roczny RS 2012 (rok)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport roczny RS 2012 (rok)"

Transkrypt

1 TPSA - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według: Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie: zł data przekazania: 12 lutego 2013 r. TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA... (pełna nazwa emitenta) TPSA Telekomunikacja (tel) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Twarda (ulica) (numer) (telefon) (fax). ( ) (www) (NIP) (REGON) Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) (podmiot uprawniony do badania) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE rok / 2012 rok / 2011 rok / 2012 rok / 2011 I. Przychody II. Zysk operacyjny III. Zysk przed opodatkowaniem IV. Skonsolidowany zysk netto V. Zysk netto przypisany właścicielom TP S.A VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/eur) (podstawowy i rozwodniony) 0,65 1,44 0,16 0,35 VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) VIII. Całkowite dochody ogółem IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom TP S.A X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) ( ) ( ) XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto ( ) ( ) stan na stan na stan na stan na XIV. Aktywa obrotowe razem XV. Aktywa trwałe razem XVI. Suma aktywów XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem XIX. Kapitał własny razem XX. Kapitał własny przypisany właścicielom TP S.A XXI. Kapitał zakładowy W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2012 roku i 2011 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2012 roku i 2011 roku przeliczono według kursu będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2012 roku i 2011 roku. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższa tabela: 1 euro 31 grudnia grudnia 2011 Sprawozdanie z sytuacji finansowej 4,0882 PLN 4,4168 PLN Rachunek zysków i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów pieniężnych 4,1736 PLN 4,1401 PLN Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiam wyniki Grupy za 2012 rok. Był to wymagający rok dla nas i dla całej branży telekomunikacyjnej. Polski rynek telekomunikacyjny przechodzi najpoważniejsze przemiany w historii, wynikające z pogarszających się prognoz makroekonomicznych, kolejnych obniżek opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych oraz intensywnej konkurencji cenowej, zwłaszcza w komórkowym segmencie rynku. Nagromadzenie tych niekorzystnych czynników wywarło w 2012 roku presję na wyniki Grupy, a w konsekwencji zmusiło nas w październiku ubiegłego roku do aktualizacji celów całorocznych. Pomimo trudnych warunków operacyjnych, Orange Polska osiągnęła w 2012 roku dalszy postęp zarówno pod względem komercyjnym jak i w zakresie optymalizacji kosztów. W porównaniu z 2011 rokiem zwiększyliśmy liczbę klientów telefonii komórkowej o 1,6%, mimo intensywnej konkurencji. Jednocześnie odwróciliśmy niekorzystne trendy komercyjne w segmencie szerokopasmowego dostępu do Internetu; wzrost średnich przychodów na abonenta z usług dostępu szerokopasmowego, w ujęciu rocznym, osiągnął w czwartym kwartale poziom 5%, a ewolucja liczby klientów tych usług odzyskała dodatnią dynamikę. Te korzystne zmiany udało się osiągnąć dzięki realizacji strategii łączenia różnych produktów w pakiety w celu dostarczenia klientom bardziej kompleksowych rozwiązań. Uważam, że zmiana marki zakończyła się dużym sukcesem, a Grupa przez wiele lat będzie czerpać korzyści z tej bardzo potrzebnej operacji. Zmiana marki usług stacjonarnych umożliwiła odświeżenie ich wizerunku, a jednocześnie ułatwiła wprowadzenie pierwszej konwergentnej oferty na polskim rynku pod nazwą Orange Open, w skład której wchodzą zarówno usługi stacjonarne jak i komórkowe. Nowa oferta odniosła w ubiegłym roku sukces sprzedażowy, a Grupa zamierza ją nadal promować jako flagowe rozwiązanie konwergentne dla klientów indywidualnych. Równolegle do zmiany marki usług stacjonarnych na Orange, przyczyniliśmy się do sukcesu turnieju EURO 2012, którego Polska była współgospodarzem, poprzez zapewnienie niezawodnej infrastruktury i usług telekomunikacyjnych na potrzeby tego wydarzenia. Mistrzostwa okazały się wielkim sukcesem zarówno dla Polski jak i dla naszej Grupy, która odniosła korzyści wizerunkowe oraz zebrała ważne doświadczenia w zakresie działalności ICT. Jestem przekonany, że doświadczenia wyniesione ze świadczenia usług na rzecz UEFA z pewnością zaprocentują w przyszłości. Przez cały rok kontynuowaliśmy wysiłki na rzecz optymalizacji bazy kosztowej. Realizowaliśmy działania oszczędnościowe zapoczątkowane w poprzednich latach, takie jak program odejść dobrowolnych czy współkorzystanie z radiowej sieci dostępowej, a także podejmowaliśmy nowe inicjatywy. Po raz kolejny udało nam się skutecznie zoptymalizować koszty, które w porównaniu z 2011 rokiem obniżyły się o 1,4%. W efekcie podjętych w okresie realizacji planu średniookresowego działań na rzecz optymalizacji kosztów, zatrudnienie w Grupie spadło łącznie o ponad 5 tys. etatów, a baza kosztowa zmniejszyła się o około 0,9 mld zł (w porównaniu z 2009 rokiem). Jednocześnie, przystąpiliśmy do optymalizacji nakładów inwestycyjnych, obniżając je w porównaniu z 2011 rokiem o ponad 9%. Zareagowaliśmy na nagłe i nieprzewidziane pogorszenie otoczenia operacyjnego. Dostrzegamy także potrzebę dalszych zmian w celu dostosowania Grupy do nowych

3 warunków rynkowych, w których nie można zakładać wzrostów. Wraz z wynikami za 2012 rok, Zarząd przyjął nowy średniookresowy plan działań, którego celem jest ochrona interesów Grupy i jej interesariuszy, w tym akcjonariuszy. Grupa będzie oferować pełny zakres zorientowanych na klienta rozwiązań konwergentnych, zaspokajających całość potrzeb klientów w dziedzinie telekomunikacji. Grupa planuje objąć usługami konwergentnymi około 50% klientów w segmencie post-paid wobec około 1% obecnie. Usługi te będą dostarczane klientom za pośrednictwem nowoczesnej sieci sprzedaży i dystrybucji, która zapewni jednolitą obsługę we wszystkich kanałach kontaktu z klientem. Orange będzie świadczyć usługi poprzez szeroko dostępną jednolitą sieć telekomunikacyjną, gwarantującą klientom dobrą łączność w ramach sieci. Dzięki temu Grupa planuje osiągnąć wiodącą pozycję na wszystkich kluczowych rynkach, a także zyskać status najczęściej polecanego przez klientów operatora telekomunikacyjnego w Polsce. Grupa dokona przeglądu alokacji zasobów w celu wypracowania bardziej efektywnego i elastycznego modelu biznesowego, lepiej dostosowanego do wymagającego otoczenia rynkowego. Grupa przyspieszy realizację programu optymalizacji kosztów i zwiększy produktywność. Jednocześnie Grupa przeanalizuje możliwości outsourcingu różnych aktywności oraz możliwości zbycia składników majątku niezwiązanych z podstawową działalnością w celu poprawy efektywności. Grupa przeznaczy znacznie mniej zasobów na standardowe nakłady inwestycyjne, zachowując kapitał na potencjalne inwestycje w pasmo częstotliwości dla usług 4G, a przy tym utrzymując bezpieczną strukturę bilansu. Jestem głęboko przekonany, że nasz nowy średniookresowy plan działań odniesie sukces oraz że dokładnie takie działania powinniśmy podjąć, aby zapewnić Grupie długofalową rentowność. Są one dla nas także szansą, by za parę lat, gdy poprawi się otoczenie rynkowe, wyjść z obecnej sytuacji jeszcze mocniejszym. Maciej Witucki Prezes Zarządu Telekomunikacja Polska

4 Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.). Al. Jana Pawła II Warszawa Polska Tel.: Fax: OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska ( Grupa Kapitałowa ), dla której Telekomunikacja Polska S.A. ( TP S.A., Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18, jest Jednostką Dominującą, na które składa się skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki Dominującej. Zarząd Jednostki Dominującej oraz członkowie jej Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z przyjętymi przez Grupę Kapitałową zasadami (polityką) rachunkowości oraz wyrażenie opinii, czy przedstawia ono rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę Dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS , NIP: , REGON: Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

5 Naszym zdaniem zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Krzysztof Sowada Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73: Gavin Flook Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) Warszawa, 11 lutego 2013 roku 2

6 GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA ZA ROK OBROTOWY 2012 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną jednostkę Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej działa pod firmą Telekomunikacja Polska S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Twarda 18. Spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 4 grudnia 1991 roku przed notariuszem Katarzyną Szachułowicz-Barańską w Warszawie (Repertorium A Nr 6480/91). Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy w Warszawie, w dziale B pod numerem RHB 29979, na podstawie postanowienia z dnia 13 grudnia 1991 roku. Aktualnie Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: nadany przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście w dniu 4 czerwca 1993 roku. Urząd Statystyczny nadał Spółce REGON o numerze: Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Według statutu Spółki przedmiotem jej działalności jest: produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD Z], roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD Z], wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD Z], pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD Z], sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z], sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z], sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z], sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD Z], pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD Z], wydawanie książek [PKD Z], wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD Z], pozostała działalność wydawnicza [PKD Z], działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD Z], działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD Z], działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD Z], działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD Z], Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 3

7 GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD Z], działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD Z], działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD Z], działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD Z], działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD Z], działalność związana z oprogramowaniem [PKD Z], działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD Z], działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD Z], pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD Z], przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD Z], pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z], leasing finansowy [PKD Z], działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD Z], działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe [PKD Z], pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD Z], działalność w zakresie architektury [PKD Z], działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD Z], badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD Z], pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD A], pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD C], badanie rynku i opinii publicznej [PKD Z], pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z], wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD Z], wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD Z], działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD Z]. W badanym okresie Grupa Kapitałowa prowadziła w szczególności: działalność w zakresie usług telekomunikacyjnych, a w szczególności świadczenia usług telefonicznych, transmisji danych, usług teleinformatycznych, radiokomunikacyjnych, telewizyjnych i multimedialnych oraz wszelkich usług towarzyszących (usług dodanych), w sieciach stacjonarnych i komórkowych, naziemnych i satelitarnych, działalność inwestycyjną, produkcyjną, usługową, handlową i budowlaną związaną z usługami telekomunikacyjnymi i infrastrukturą telekomunikacyjną, działalność badawczą i wdrożeniową w dziedzinie telekomunikacji. Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił milionów zł i dzielił się na milionów akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wśród akcjonariuszy Spółki znajdowali się: % głosów Wartość nominalna (w milionach zł) France Telecom S.A. 49, Pozostali akcjonariusze 48, Telekomunikacja Polska S.A. (akcje własne) 1,74 70 Suma 100, Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 4

8 GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w wartości kapitału zakładowego. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku, w ramach programu nabycia akcji własnych Spółka nabyła łącznie akcji własnych, co stanowi 0,9% kapitału zakładowego, o łącznej wartości 200 milionów złotych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku TP S.A. posiadała akcji własnych (z wyemitowanych akcji), co stanowi 1,74% kapitału zakładowego o łącznej wartości 400 milionów złotych, w celu ich umorzenia. Akcje własne zostaną umorzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu TP S.A. Poza opisanymi powyżej Grupa Kapitałowa nie posiada informacji na temat ważnych umów lub innych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na przestawioną powyżej strukturę własności kapitału zakładowego. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zmiany w kapitale zakładowym Spółki. Kapitał własny Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił milionów zł. Rokiem obrotowym Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy. W skład Zarządu Spółki na dzień wydania opinii wchodzili: Maciej Witucki Prezes Zarządu, Vincent Lobry Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Strategii, Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Jacques de Galzain Członek Zarządu ds. Finansów, Jacek Kowalski Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich. Od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia wydania opinii nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej wchodziły: Jednostka Dominująca Telekomunikacja Polska S.A. oraz spółki zależne: Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o., OPCO Sp. z o.o., Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., TP Invest Sp. z o.o., Telefon 2000 Sp. z o.o. (Spółka w likwidacji), TP TelTech Sp. z o.o., Telefony Podlaskie S.A., Contact Center Sp. z o.o., Orange Customer Service Sp. z o.o., Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Telekomunikacji Polskiej S.A., Fundacja Orange, TPSA Finance B.V. (Spółka jest w likwidacji), TPSA Eurofinance B.V. (Spółka jest w likwidacji), TPSA Eurofinance France S.A., Wirtualna Polska S.A., Ramsat S.A., Orange Polska Sp. z o.o. (dawniej: Bilbo Sp. z o.o.), Integrated Solutions Sp. z o.o. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 5

9 GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA jednostka pod wspólną kontrolą: NetWorkS! Sp. z o.o. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2012 roku objęte zostały następujące spółki: a) Telekomunikacja Polska S.A. Jednostka Dominująca. Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej Telekomunikacja Polska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W wyniku przeprowadzonego badania wydaliśmy w dniu 11 lutego 2013 roku opinię bez zastrzeżeń. b) Spółki objęte konsolidacją metodą pełną: Nazwa i siedziba Spółki Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. Udział w kapitale 100% OPCO Sp. z o.o. 100% Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 100% TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o 100% TP Invest Sp. z o.o. 100% Telefon 2000 Sp. z o.o. (Spółka w likwidacji) 100% TP TelTech Sp. z o.o. 100% Telefony Podlaskie S.A. 89% Contact Center Sp. z o.o. 100% Orange Customer Service Sp. z o.o. 100% Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Telekomunikacji Polskiej S.A. 100% Fundacja Orange 100% Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego i rodzaj wydanej opinii Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k Bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k Bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k Bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Bez zastrzeżeń Data opinii TPSA Finance B.V. (Spółka w likwidacji) 100% Nie ma obowiązku badania Nie dotyczy TPSA Eurofinance B.V. (Spółka w likwidacji) 100% Nie ma obowiązku badania Nie dotyczy TPSA Eurofinance France S.A. 100% Deloitte & Associés (France) Bez zastrzeżeń Wirtualna Polska S.A. 100% Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Bez zastrzeżeń Ramsat S.A. 100% Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 6

10 GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA Orange Polska Sp. z o.o. (dawniej: Bilbo Sp. z o.o.) 100% Integrated Solutions Sp. z o.o. 100% PayTel S.A. (Spółka została sprzedana w 2012 roku) Nie dotyczy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Bez zastrzeżeń Nie dotyczy Nie dotyczy c) Spółki objęte konsolidacją metodą praw własności: Nazwa i siedziba Spółki Udział w kapitale NetWorkS! Sp. z o.o. 50% Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego i rodzaj wydanej opinii Ernst&Young Sp. z o.o. Bez zastrzeżeń Data opinii Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Działalność Grupy Kapitałowej w 2011 roku zamknęła się zyskiem netto w wysokości milionów zł. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.). Biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu w dniu 13 lutego 2012 roku opinię bez zastrzeżeń. Walne Zgromadzenie TP S.A. zatwierdzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 odbyło się w dniu 13 kwietnia 2012 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 zostało zgodnie z przepisami prawa złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 kwietnia 2012 roku i złożone do opublikowania w Monitorze Polskim B w dniu 25 kwietnia 2012 roku. Sprawozdanie to zostało opublikowane w Monitorze Polskim B nr 1436 w dniu 10 lipca 2012 roku. 3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 10 września 2012 roku, zawartej pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a firmą Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Sowady (nr ewidencyjny 10944) w dniach od 10 września 2012 roku do 11 lutego 2013 roku. Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 10 lipca 2012 roku na podstawie upoważnienia zawartego w par. 23 p. 2.8 statutu Spółki. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 7

11 GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) oraz kluczowy biegły rewident Krzysztof Sowada potwierdzają, iż są uprawnieni do badania sprawozdań finansowych oraz spełniają warunki określone w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r., nr 77, poz. 649 z późn. zm.) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej. 4. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa jednostki Nie wystąpiły ograniczenia zakresu naszego badania. Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono wszystkie żądane dokumenty i dane, jak również udzielono wyczerpujących informacji i wyjaśnień, co między innymi zostało potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zarządu Jednostki Dominującej z dnia 11 lutego 2013 roku. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 8

12 GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Grupy Kapitałowej, jej sytuację finansową i majątkową w porównaniu do analogicznych wielkości za lata ubiegłe. Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat (w milionach zł) Przychody Koszty działalności operacyjnej, netto (12.574) (12.705) (14.807) Wynik na działalności finansowej (557) (432) (459) Podatek dochodowy (161) 133 (341) Zysk netto Wskaźniki rentowności rentowność sprzedaży 11% 15% 6% Zysk operacyjny * 100% Przychody rentowność sprzedaży netto 6% 13% 1% Zysk netto * 100% Przychody rentowność netto kapitału własnego 7% 13% 1% Zysk netto * 100% Kapitały własne Wskaźniki efektywności wskaźnik rotacji majątku 0,59 0,53 0,54 Przychody Suma aktywów wskaźnik rotacji należności handlowych w dniach (Należności handlowe netto na koniec roku + Należności handlowe netto na początek roku)/2*365 Przychody wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych w dniach (Krótkoterminowe zobowiązania handlowe na koniec roku + Krótkoterminowe zobowiązania handlowe na początek roku)/2*365 (Koszty usług obcych + Pozostałe koszty operacyjne) Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 9

13 GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA Płynność/Kapitał obrotowy netto stopa zadłużenia 46% 49% 49% (Zobowiązania krótko i długoterminowe) * 100% Suma aktywów stopień pokrycia majątku kapitałem własnym 54% 51% 51% Kapitały własne *100% Suma aktywów kapitał obrotowy netto (4.285) (2.992) (3.383) Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik płynności 0,34 0,63 0,58 Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik podwyższonej płynności 0,31 0,61 0,55 (Aktywa obrotowe - Zapasy) Zobowiązania krótkoterminowe Analiza powyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w roku 2012 następujących tendencji w porównaniu do roku 2011 i 2010: spadek wskaźników rentowności wyłącznie do 2011 roku, utrzymanie się wskaźnika rotacji należności na tym samym poziomie jak w 2011 roku, spadek wskaźnika rotacji zobowiązań, spadek kapitału obrotowego netto, spadek wskaźników płynności. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 10

14 GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku i obejmuje: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę milionów zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 855 milionów zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 794 milionów zł, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie milionów zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie milionów zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujących wynik finansowy została przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie objęło okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i polegało głównie na: badaniu prawidłowości i rzetelności przygotowanego przez Zarząd Jednostki Dominującej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, badaniu dokumentacji konsolidacyjnej, ocenie prawidłowości zastosowanych w trakcie konsolidacji metod i procedur konsolidacyjnych, przeglądzie sporządzonych przez innych biegłych rewidentów opinii i raportów z badania sprawozdań finansowych spółek zależnych i stowarzyszonych, podlegających konsolidacji. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym obszarze, krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. 2. Dokumentacja konsolidacyjna Jednostka Dominująca przedstawiła dokumentację konsolidacyjną obejmującą: 1) sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 2) sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych, 3) sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych przeliczane na walutę polską, 4) wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 5) obliczenia wartości firmy i testów na trwałą utratę wartości, 6) obliczenia kapitałów przypisanych udziałom nie dającym kontroli, Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 11

15 GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA 7) obliczenia różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych, wyrażonych w walutach obcych. Podstawy sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Określenie jednostek Grupy Kapitałowej Przy określaniu zakresu i metod konsolidacji, jak również stosunku zależności stosowano kryteria określone w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Okres obrotowy Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na ten sam dzień bilansowy i za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej Telekomunikacji Polskiej S.A. Jednostki zależne i stowarzyszona objęte konsolidacją sporządziły sprawozdania finansowe na ten sam dzień bilansowy, co Jednostka Dominująca. Rok obrotowy wszystkich spółek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją został zakończony 31 grudnia 2012 roku. Metoda konsolidacji Konsolidacja sprawozdań Grupy Kapitałowej, w odniesieniu do jednostek zależnych, została przeprowadzona metodą pełną przez sumowanie w pełnej wysokości wszystkich, odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych Jednostki Dominującej i jednostek zależnych objętych konsolidacją. Po dokonaniu sumowań dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, które dotyczyły: wartości nabycia udziałów posiadanych przez Jednostkę Dominującą w jednostkach zależnych oraz części aktywów netto jednostek zależnych odpowiadającej udziałowi Jednostki Dominującej w tych jednostkach, wzajemnych należności i zobowiązań jednostek objętych konsolidacją, przychodów i kosztów dotyczących operacji pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją. W odniesieniu do jednostki pod wspólną kontrolą zastosowano metodę praw własności. Wartość udziału Jednostki Dominującej w jednostce pod wspólną kontrolą skorygowano o przypadające na rzecz Jednostki Dominującej zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego jednostki pod wspólną kontrolą, które nastąpiły w ciągu okresu objętego konsolidacją. 3. Kompletność i poprawność sporządzenia dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jednostka Dominująca sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności. Zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jednostka Dominująca sporządziła dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not tabelarycznych do poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz opisów słownych, zgodnie z zasadami zawartymi w MSSF. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 12

16 GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA Jednostka Dominująca dokonała prawidłowej prezentacji poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, stanowiącymi ich integralną część, zawierają wszystkie istotne pozycje, których ujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest wymagane przepisami MSSF. Zarząd sporządził i załączył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej zawiera informacje wymagane przez art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim tych informacji, dla których bezpośrednim źródłem jest zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. IV. UWAGI KOŃCOWE Oświadczenia Zarządu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) oraz kluczowy biegły rewident otrzymali od Zarządu Jednostki Dominującej pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż Grupa Kapitałowa przestrzegała przepisów prawa. Krzysztof Sowada Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73: Gavin Flook Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Warszawa, 11 lutego 2013 roku Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 13

17 GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

18 Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2012 roku Spis treści SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH...7 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI...8 Informacje ogólne 1. Informacje ogólne Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Główne przejęcia, zbycia oraz zmiany w zakresie konsolidacji...14 Zysk operacyjny z wyłączeniem amortyzacji 4. Przychody Koszty i przychody operacyjne Zyski ze sprzedaży aktywów...16 Aktywa trwałe 7. Utrata wartości Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Środki trwałe Inwestycje wyceniane metodą praw własności...20 Aktywa obrotowe oraz zobowiązania 12. Należności handlowe, pozostałe aktywa oraz czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rezerwy Zobowiązania handlowe, pozostałe zobowiązania i przychody przyszłych okresów Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

19 Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2012 roku Instrumenty finansowe z wyłączeniem należności oraz zobowiązań handlowych 16. Przychody i koszty finansowe Dług finansowy netto Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Instrumenty pochodne Wartość godziwa instrumentów finansowych Cele i polityka zarządzania ryzykiem finansowym Zarządzanie kapitałem...38 Podatek dochodowy 25. Podatek dochodowy...39 Kapitał własny 26. Kapitał własny...40 Pozostałe noty objaśniające 27. Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów Roszczenia i sprawy sądowe (w tym zobowiązania warunkowe) Transakcje ze stronami powiązanymi Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego Podstawowe zasady rachunkowości

20 Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2012 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w milionach złotych, z wyjątkiem zysku na jedną akcję) 12 miesięcy Nota do 31 grudnia 2012 do 31 grudnia 2011 (zbadane) (zbadane) Przychody Usługi obce 5 (6.953) (7.012) Koszty świadczeń pracowniczych 5 (2.033) (2.031) Pozostałe koszty operacyjne 5 (830) (1.573) Pozostałe przychody operacyjne Zyski ze sprzedaży aktywów Zysk ze sprzedaży TP Emitel Amortyzacja 9,10 (3.261) (3.703) Utrata wartości aktywów trwałych 7 (16) (9) Udział w zyskach inwestycji wycenianych metodą praw własności Zysk operacyjny Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe 16 (517) (450) Zyski z tytułu różnic kursowych Koszty dyskonta 16 (95) (100) Koszty finansowe, netto (557) (432) Podatek dochodowy 25 (161) 133 Skonsolidowany zysk netto Zysk netto przypisany właścicielom TP S.A Zysk netto przypisany udziałom nie dającym kontroli - 1 Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony) ,65 1,44 Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w milionach złotych) 12 miesięcy Nota do 31 grudnia 2012 do 31 grudnia 2011 (zbadane) (zbadane) Skonsolidowany zysk netto Pozycje, które nie zostaną przeniesione do wyniku Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 15 (50) (11) Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które nie zostaną przeniesione 9 2 Pozycje, które mogą być przeniesione do wyniku Zyski/(straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 21 (25) 8 Różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych - 1 Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które mogą być przeniesione 5 (2) Inne całkowite straty, netto (61) (2) Całkowite dochody ogółem Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom TP S.A Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom nie dającym kontroli - 1 4

21 Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2012 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w milionach złotych) AKTYWA 31 grudnia 31 grudnia Nota (zbadane) (zbadane) Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Środki trwałe Inwestycje wyceniane metodą praw własności Instrumenty pochodne Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Zapasy Należności handlowe Instrumenty pochodne Pozostałe aktywa finansowe Pozostałe aktywa Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa obrotowe razem SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne 26 (400) (200) Pozostałe kapitały rezerwowe 15,21 (37) 24 Różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych (5) (5) Zyski zatrzymane Kapitał własny przypisany właścicielom TP S.A Udziały nie dające kontroli 2 3 Kapitał własny razem Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych 17, Instrumenty pochodne Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy Pozostałe zobowiązania Przychody przyszłych okresów Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych 17, Instrumenty pochodne Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe razem SUMA PASYWÓW

22 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2012 roku (w milionach złotych) Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Instrumenty zabezpieczające Pozostałe kapitały rezerwowe Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia Podatek odroczony Płatności w formie akcji Różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych Zyski zatrzymane (1) Kapitał własny przypisany właścicielom TP S.A. Udziały nie dające kontroli Saldo na 1 stycznia 2011 roku (zbadane) (66) (6) Kapitał własny razem Całkowite dochody ogółem za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 roku (11) Nabycie akcji własnych - - (200) (200) - (200) Nabycie udziałów nie dających kontroli (1) (1) (11) (12) Dywidendy (2.003) (2.003) (1) (2.004) Saldo na 31 grudnia 2011 roku (zbadane) (200) 10 (77) (5) Saldo na 1 stycznia 2012 roku (zbadane) (200) 10 (77) (5) Całkowite dochody ogółem za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku (25) (50) Nabycie akcji własnych - - (200) (200) - (200) Dywidendy (1.969) (1.969) (1) (1.970) (1) Patrz Nota Saldo na 31 grudnia 2012 roku (zbadane) (400) (15) (127) (5)

23 Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2012 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 12 miesięcy (w milionach złotych) Nota do 31 grudnia 2012 do 31 grudnia 2011 (zbadane) (zbadane) DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Skonsolidowany zysk netto Korekty uzgadniające zysk netto do środków pieniężnych z działalności operacyjnej Amortyzacja 9, Utrata wartości aktywów trwałych Zyski ze sprzedaży aktywów 6 (35) (1.215) Zmiana stanu rezerw (2.270) 517 Udział w zyskach inwestycji wycenianych metodą praw własności (5) (1) Podatek dochodowy (133) Koszty finansowe, netto Straty operacyjne z tytułu różnic kursowych i wyceny instrumentów pochodnych, netto Zmiana kapitału obrotowego (działalność handlowa) Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności handlowych Zmiana stanu zobowiązań handlowych (573) 142 Zmiana kapitału obrotowego (pozostała działalność operacyjna) Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych należności Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i pozostałych zobowiązań (121) (23) Otrzymane odsetki Odsetki i przepływy odsetkowe z instrumentów pochodnych zapłacone, netto (469) (479) Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto Podatek dochodowy zapłacony (46) (188) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 9,10 (2.333) (2.606) Zmniejszenie stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych (459) (175) Zmniejszenie stanu należności dotyczących środków trwałych będących przedmiotem leasingu 7 7 Różnice kursowe z instrumentów pochodnych ekonomicznie zabezpieczających nakłady inwestycyjne, netto 14 8 Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych jednostek i koszty transakcyjne Wpływy ze sprzedaży inwestycji wycenianych metodą praw własności - 3 Wydatki na inwestycje wyceniane metodą praw własności 3 - (15) Zmniejszenie stanu pożyczek i innych aktywów finansowych Różnice kursowe z pozostałych instrumentów pochodnych, netto (21) (1) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2.729) (1.090) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wykup obligacji 17,18 - (1.189) Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 17,18 (644) (234) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych 17, (7) Nabycie akcji własnych 26 (200) (200) Wypłacone dywidendy 26 (1.970) (2.004) Nabycie udziałów nie dających kontroli - (12) Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (5) (17) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.623) (3.663) Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (2.488) 416 Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych oraz pozostałych czynników 18 (3) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu