III CEE Fraud & Risk Conference

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III CEE Fraud & Risk Conference"

Transkrypt

1 ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZATOR: PAT R O N H O N O R O W Y : III CEE Fraud & Risk Conference Crisis Management in Globalized Business Environment PA R T N E R Z Y M E RY T O RY C Z N I : 25-26/11/2013 Hotel Marriott Warszawa PA R T N E R Z Y M E D I A L N I : Formularz zgłoszeniowy na stronie:

2 PROGRAM DZIEŃ 1 Poniedziałek, 25 listopada 2013 r Rejestracja Powitanie BARTOSZ PASTUSZKA Założyciel i dyrektor zarządzający IBBC Group, Polska Ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencję detektywa. Pełni również funkcję wiceprezesa fi rmy Seccredo Polska. Specjalizuje się w przeglądach ryzyka, wywiadzie gospodarczym, audytach śledczych oraz sprawdzeniach pracowniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wywiadu gospodarczego oraz audytu dochodzeniowego, także na arenie międzynarodowej. Jest konsultantem wielu międzynarodowych fi rm i organizacji w dziedzinie analiz strategicznych oraz business intel ligence. Ponadto jest wykładowcą akademickim i coachem z zakresu bezpieczeństwa biznesu Zarządzanie ryzykiem w XXI wieku Metodologia nowoczesnego zarządzania ryzykiem i aktualne trendy w ochronie własności intelektualnej na rynkach wschodzących Przegląd najnowszych narzędzi wywiadu gospodarczego na rynku Krajobraz zarządzania ryzykiem w XXI wieku wynikający z zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami GOŚĆ SPECJALNY ROBERT L. DODGE, CPP Prezes Dodge Global Risk Management, Stany Zjednoczone Robert Dodge od ponad 20 lat specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa, działaniach śledczych i doradztwie w zakresie bezpieczeństwa. Pełnił m.in. funkcję wiceprezesa fi rmy Securitas w Północnej Kalifornii oraz senior wiceprezesa Wydziału Międzynarodowego w fi rmie Pinkerton Consulting and Investigations. W Pinkertonie, najstarszej prywatnej fi rmie doradczej specjalizującej się w śledztwach i bezpieczeństwie, był odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi biurami międzynarodowymi i działalność operacyjną m.in. wspólnie z Globalnym Oddziałem ds. Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw oraz Globalnym Oddziałem ds. Wywiadu. Przeprowadził działania operacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ponad 60 krajach na całym świecie. Po 14 latach pracy w Pinkertonie założył własną fi rmę doradczą Dodge Global Risk Management specjalizującą się w międzynarodowym zarządzaniu ryzykiem, która świadczy usługi dla fi rm prywatnych i dla rządu. Jest ekspertem w zakresie dochodzeń korporacyjnych oraz oceny zagrożeń i ryzyka w organizacjach. Należy do stowarzyszenia ASIS International, największej na świecie organizacji działającej na rzecz rozwoju branży bezpieczeństwa. Posiada uznawany na arenie międzynarodowej prestiżowy tytuł Certifi ed Protection Professional (CPP) nadawany przez ASIS, stanowiący wyznacznik kompetencji we wszystkich aspektach zarządzania bezpieczeństwem. Posiada również licencję detektywa Przerwa kawowa Wywiad gospodarczy konkurencji. Wiedząc, jak zareagują Twoi konkurenci, zminimalizujesz ryzyka GOŚĆ SPECJALNY GILES CATTERMOLE Prezes firmy Strategy Resource Partners, Wielka Brytania Ukończył inżynierię i fi lozofi ę na Cambridge oraz MBA na INSEAD (Business School for the World). Pracował jako inżynier dla międzynarodowych fi rm takich jak Rolls Royce, Ford Motor, Shell, BP, dla Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz Deutscher Entwicklungsdienst. Jest konsultantem od 1982 roku. Koncentruje się na kosztach, usługach i marketingu fi rm, jako czynnikach zapewniających przewagę konkurencyjną. MATT BARNEY Współpracownik firmy Strategy Resource Partners, Wielka Brytania Posiada 7-letnie doświadczenie w consultingu i kontrwywiadzie w wielu branżach na całym świecie. Dokonał przeglądu działań fi rm na rynku piwnym pod kątem ich konkurencyjności na terenie Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Australazji. Pracował w branży IT (również w kontrwywiadzie IT) i w służbach państwowych. W ostatnim czasie rozbudował zaawansowany program zbierania trudno dostępnych danych dla sektora wywiadu przemysłowego w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Środkowej. Posiada licencję pilota.

3 PROGRAM DZIEŃ 1 Poniedziałek, 25 listopada 2013 r Szpiegostwo przemysłowe Szpiegostwo przemysłowe i biały wywiad Najczęstsze powody oraz źródła wycieku informacji z fi rm Sposoby zapobiegania wyciekowi informacji Informacje będące przedmiotem zainteresowania konkurencji Sposoby pozyskiwania informacji niejawnych JACEK ŻOCHOWSKI Szef Bezpieczeństwa na Europę Środkową i Wschodnią w Nestlé, Polska Do 1998 roku dyplomata. Był m.in. pracownikiem polskiej ambasady w Bonn. W latach pracował w International Federation of the Phonografi c Industry (IFPI), był odpowiedzialny za zwalczanie piractwa fonografi cznego, a także lobbing praw autorskich i pokrewnych w EŚW. Od 2007 roku pracuje dla Nestlé. Jest odpowiedzialny za wdrażanie strategii security we wszystkich lokalizacjach Nestlé w regionie Third-Party Due Diligence: zarządzanie ryzykiem w relacjach z kontrahentami Wymogi ustawowe niezbędne do zbudowania struktury Third-Party Due Diligence ze szczególnym uwzględnieniem U.K. Bribery Act i Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Know Your Customer versus Third-Party Due Diligence. Wspólne cele i różne podejścia regulatorów Kto powinien być podmiotem due diligence; indywidualne podejście czy wykorzystanie standardowych procedur? Case study: budowanie procesu/systemu Third-Party Due Diligence (różne sposoby implementacji/outsourcing) Case study: jakich informacji można się spodziewać przy realizacji kompletnego Third-Party Due Diligence Korzyści fi rm (działających w otoczeniu zewnętrznym i wewnątrz organizacji) korzystających z Third-Party Due Diligence jako elementu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) STEFAN WIELAND Dyrektor Zarządzający Business Integrity Management GmbH, Niemcy Biegły ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych. Rzeczoznawca ds. przestępstw białych kołnierzyków. Specjalista z 18-letnim doświadczeniem w zakresie prewencji i detekcji nadużyć, prania brudnych pieniędzy, fi nansowania terroryzmu i zgodności z przepisami. Pracował dla renomowanych międzynarodowych fi rm audytorskich, księgowych i doradczych, w tym dla Wielkiej Czwórki. Ponad 10 lat służył w niemieckiej policji, prowadząc krajowe i międzynarodowe dochodzenia w zakresie nadużyć i prania brudnych pieniędzy, również w ramach wspólnych działań operacyjnych z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i innymi międzynarodowymi organami ścigania Znaczenie stabilności finansowej jako dobra publicznego dla bezpieczeństwa Lunch STANISŁAW KLUZA Były Minister Finansów, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej, Polska Stanisław Kluza dr ekonomii, twórca nadzoru KNF, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ( ), Minister Finansów i Wiceminister Finansów (2006), główny ekonomista i dyrektor departamentu analiz w Banku Gospodarki Żywnościowej (w grupie Rabobank) ( ). Pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej (od 1994), związany z Instytutem Statystyki i Demografi i. Specjalizacja naukowa: polityka pieniężna, statystyka, ekonometria, makroekonomia, bankowość oraz badania koniunktury. Autor licznych prezentacji i referatów w zakresie nadzoru nad rynkiem fi nansowym i analizy makroekonomicznej Kryzys na Bliskim Wschodzie Jak zarządzać ryzykiem biznesowym Działalność biznesowa w nieustannie zmieniających się warunkach otoczenia Kryzys na Bliskim Wschodzie kulisy konfl iktu GOŚĆ SPECJALNY MOSTAFA SCHURMANN Prezes Seccredo Group, Szwecja Prezes Seccredo Group, wiodącej fi rmy consultingowej w zakresie wywiadu, ryzyka, bezpieczeństwa biznesu i zarządzania kryzysowego. Mostafa Schurmann jest absolwentem studiów MBA. Pracował w szwedzkiej policji. Specjalizuje się w operacyjnym zarządzaniu ryzykiem i doradztwie strategicznym. Jest także negocjatorem w sprawach dotyczących porwań i okupów na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

4 PROGRAM DZIEŃ 1 Poniedziałek, 25 listopada 2013 r Zarządzanie kryzysowe i ochrona VIP na zmiennych i niestabilnych rynkach Oczekiwania vs rzeczywistość Koncepcja bezpieczeństwa rozwiązanie zintegrowane Luka psychologiczna a przygotowanie na sytuacje stresowe i traumatyczne Osobowe (VIP) i organizacyjne zarządzanie bezpieczeństwem jako wyjściowy czynnik stabilności biznesu OREN ROZIN Manager ds. zarządzania kryzysowego, Partner IBBC Group, Izrael Konsultant i trener ds. ochrony VIP. Jest certyfi kowanym managerem ds. bezpieczeństwa w policji izraelskiej i managerem ds. ochrony VIP i zarządzania kryzysowego w fi rmie ICTS Global Security w Turcji. Był dyrektorem ds. bezpieczeństwa w Core Consulting Solutions w USA. Jako pracownik Departamentu Stanu USA służył w jednostce zajmującej się ochroną byłego amerykańskiego ambasadora Martina Indyka i jego rodziny. Przez siedem lat był ofi cerem armii izraelskiej. Obecnie pracuje jako senior consultant w Position Purple amerykańskiej fi rmie doradczej i szkoleniowej specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem. Jest rezerwistą Home Front Command, izraelskiej obrony cywilnej. Jest odpowiedzialny za programy dotyczące zespołu stresu pourazowego. Zajmuje się wdrażaniem systemów ds. bezpieczeństwa i ochrony na terenie Izraela, Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady w instytucjach publicznych i prywatnych Biznes i procesy biznesowe w świetle ochrony danych osobowych Najważniejsze aktualne problemy dotyczące ochrony danych osobowych Nowe rozwiązania wynikające z Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych GOŚĆ SPECJALNY ANDRZEJ LEWIŃSKI Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Polska Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Gdańsku. Odbył aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku zakończoną egzaminem sędziowskim, złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę radców prawnych. Pełnił liczne funkcje w administracji publicznej, w tym: Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego i w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Ostatnio prowadził Kancelarię Prawną w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, przekształceniach własnościowych i restrukturyzacji podmiotów gospo darczych, polityce i funkcjonowaniu handlu wewnętrznego, modelach dystrybucji w Europie, polityce konsumenckiej oraz zagadnieniach związanych z działalnością małych i średnich przedsiębiorstw ZŁOTY SPONSOR Przerwa kawowa Ryzyka w biznesie międzynarodowym Przykłady ryzyk związanych z transakcjami handlowymi w krajach Europy Wschodniej oraz środki prewencyjne służące minimalizacji ryzyka Opis ryzyk biznesowych: status quo Przykłady z Europy Wschodniej: Rosji, Serbii i Rumunii Podejście praktyczne: rozpoznanie przed rozpoczęciem biznesu (pre-business screening) EKHARD NEUMANN Dyrektor Zarządzający SIGNUM Consulting GmbH, Niemcy Autorytet na europejskim rynku doradczym w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa biznesu. Ma w tej dziedzinie ponad 25 lat doświadczenia. Po zakończeniu pracy w departamencie policji w Berlinie zajmował stanowisko dyrektora w Investigations Central Europe jednej z pięciu najważniejszych amerykańskich fi rm doradczych specjalizujących się w zarządzaniu ryzykiem. Od 1998 r. jest właścicielem i dyrektorem zarządzającym SIGNUM Consulting GmbH w Berlinie. Zarządzał projektami w zakresie Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), due diligence, ochrony własności intelektualnej, ochrony marki i anti-counterfeiting, nadużyć i śledztw fi nansowych w całej Europie dla przedsiębiorstw z listy Fortune 500. SIGNUM jest liderem na rynku niemieckim w zakresie sprawdzeń pracowniczych Dyskusja, zakończenie pierwszego dnia konferencji Cocktail

5 PROGRAM DZIEŃ 2 Wtorek, 26 listopada 2013 r Rejestracja Przestępstwo prania brudnych pieniędzy z perspektywy instytucji finansowej MAREK P. WĘDRYCHOWSKI Radca prawny, Polska Marek P. Wędrychowski radca prawny. W latach Wykładowca w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. Równolegle związany z obsługą prawną banków. Redaktor naczelny działu wydawnictw prawniczych Domu Wydawniczego ABC. Pracownik kontroli skarbowej, a następnie Urzędu KNUiFE i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ostatnio na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Prawno- -Legislacyjnym. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego współpracując m.in. z Kancelarią RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy oraz T-Mobile Polska S.A. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk. Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego, praw człowieka, prawa bankowego i ubezpieczeń Nadużycia w branży ubezpieczeniowej Porównanie branży ubezpieczeniowej w Polsce i w Niemczech Nadużycia w branży ubezpieczeniowej i ich najczęstsze przejawy Możliwości ograniczenia nadużyć Axom case studies GRZEGORZ LISZCZYK Senior Consultant, szef German Desk w IBBC Group, Polska W fi rmie IBBC Group jest odpowiedzialny za kontakty fi rmy z niemieckojęzyczną zagranicą: Niemcami, Austrią, Luksemburgiem, Szwajcarią, Liechtensteinem, Włochami i Belgią. Jest odpowiedzialny za kontakty z wywiadowniami, detektywami oraz stowarzyszeniami branżowymi tej strefy językowej. Posiada tytuł magistra ekonomii (Betriebswirt VWA) uzyskany na Verwaltungs- und Wirtschaſtsakademie w niemieckim Essen. Jest członkiem Association of Certifi ed Fraud Examiners oraz stowarzyszenia detektywów niemieckich Bundesverband Deutscher Detektive e.v. MATTHIAS WILLENBRINK Dyrektor AXOM International Group, Niemcy Matthias Willenbrink pracował jako inspektor śledczy w niemieckiej policji od 1980 do 1993 roku. Po służbie w wydziałach dochodzeniowych został szefem specjalnego zespołu operacyjnego do zwalczania przestępczości zorganizowanej. W 1994 roku rozpoczął pracę jako menedżer w prywatnej fi rmie dochodzeniowej, koncentrując się na międzynarodowych oszustwach inwestycyjnych w Szwajcarii. W 2005 r. otrzymał Międzynarodowe wyróżnienie dla śledczego roku od Międzynarodowego Stowarzyszenie Śledczych w Birmingham. Jest założycielem Grupy AXOM. Jest trenerem kadr związanych z wewnętrznymi śledztwami ubezpieczeniowymi w Niemieckim Związku Firm Ubezpieczeniowych GDV, jak również prelegentem licznych krajowych i międzynarodowych seminariów, zwłaszcza dotyczących tematyki oszustw ubezpieczeniowych Przerwa kawowa

6 PROGRAM DZIEŃ 2 Wtorek, 26 listopada 2013 r Małe kłamstewka i wielkie oszustwa Kiedy kłamstwo staje się patologiczne? Charakterologiczne motywy kłamstwa Dlaczego kłamiemy? Najczęstsze motywy kłamania Emocje towarzyszące kłamaniu Niewerbalne przejawy kłamstwa Kłamstwo i jego wykrywanie Dr MAGDALENA GIERAS Trener biznesu i rozwoju osobistego, dyrektor zarządzający Career & Business Consulting Center, Polska Międzynarodowy Coach ICC, specjalista ds. HRM, Interim HR Manager, wykładowca uczelni wyższych, akredytowany konsultant EXTENDED DISC, Associate HR Partner IBBC Group, ekspert ds. etyki ZZL w Etyczna Linia, a także Manager ds. Polityki Personalnej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Edelmann Poland Wykrywanie kłamstw pomocne narzędzie przy prowadzeniu przesłuchań Rozpoznawanie kłamstwa Sztuka zadawania pytań Umiejętność słuchania WIESŁAW ZYSKOWSKI Trener, ekspert ds. przesłuchań, partner IBBC Group, Polska Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Prawa i Administracji (2000), absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (1997), absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Komitet w Polsce (1998). W 2003 roku ukończył szkolenie specjalistyczne prowadzone przez agentów specjalnych FBI na temat Interviewing and Interrogation (Certyfi kat Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki). Funkcjonariusz Policji od 1991 roku (zajmował różne stanowiska służbowe od policjanta po komendanta komisariatu), obecnie starszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie prowadzi zajęcia z taktyki i technik przesłuchań metodą FBI, zajęcia z prawa administracyjnego, wykroczeń, karnego i ustaw szczególnych. Pełnił funkcję Pełno mocnika Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ds. Ochrony Praw Człowieka. Szkoli prokuratorów oraz inspektorów Urzędów Kontroli Skarbowej w zakresie umiejętności przesłuchiwania Lunch ZŁOTY SPONSOR Łotwa Kanał Bałtycki Przegląd sytuacji ekonomicznej w krajach bałtyckich Ryzyka operacyjne dla biznesu i działalności inwestycyjnej Wsparcie w sytuacjach kryzysowych Kierunki rozwoju MARCIS PUMPURS Dyrektor zarządzający w SIA Seccredo, Łotwa Konsultant ds. śledztw związanych z wywiadem gospodarczym i wsparcia kryzysowego. Od 2009 roku jest dyrektorem operacyjnym odpowiedzialnym za kraje bałtyckie w międzynarodowej fi rmie doradczej Seccredo. W latach był senior consultantem w SIA Seccredo. Wcześniej pracował jako dziennikarz śledczy dla prasy i telewizji, specjalizując się w tematyce kryminalnej. Brał udział w rozwoju strategii komunikacji dla policji kryminalnej na Łotwie analizie otwartych źródeł informacji dotyczących znanych przypadków kryminalnych na Łotwie.

7 PROGRAM DZIEŃ 2 Wtorek, 26 listopada 2013 r Wejście na rynek ukraiński. Charakterystyka najważniejszych ryzyk dla eksporterów i inwestorów na tym rynku Ryzyka makroekonomiczne aktualna sytuacja gospodarcza Ukrainy i jej wpływ na działalność fi rm Ryzyka administracyjne państwowa regulacja działalności gospodarczej na Ukrainie oraz rozstrzyganie sporów na drodze sądowej Ryzyka korporacyjne właściwe przygotowanie dokumentów i nadzór właścicielski MICHAŁ FALEŃCZYK Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej, Ministerstwo Gospodarki, Polska Były I Sekretarz w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, odpowiedzialny m.in za udzielanie odpowiedzi na zapytania polskich fi rm zainteresowanych eksportem i inwestycjami na Ukrainie, podejmowanie działań interwencyjnych w odniesieniu do problemów zgłaszanych przez polskie fi rmy działające na ukraińskim rynku, a także za przygotowywanie i aktualizowanie opracowań informacyjnych dotyczących warunków dostępu do rynku. Wieloletni pracownik Ministerstwa Gospo darki odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych ze współpracą gospodarczą Polski z wybranymi krajami Wspólnoty Niepodległych Państw (aktualnie Kazachstan). IRENEUSZ DEREK Dyrektor Generalny Plastics-Ukraine Sp. z o.o. Właściciel i współwłaściciel przedsiębiorstw na Ukrainie, w Polsce, Mołdawii i Gruzji. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oraz rozwoju fi rm na rynku B2B Ukrainy i za granicą. Jest członkiem Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Turystycznej Uczciwa konkurencja biznesowa: misja (nie)możliwa? Witamy w świecie korupcji. 5 najpopularniejszych schematów kradzieży z budżetu państwowego na Ukrainie Przetargi publiczne na Ukrainie Jak zabezpieczyć się przed zagrożeniami korupcyjnymi na Ukrainie i jak sobie z nimi radzić DARIA KALENIUK Dyrektor wykonawczy organizacji Anticorruption Action Centre (AntAC), Ukraina Współzałożycielka i dyrektor wykonawczy Anticorruption Action Centre (AntAC) ukraińskiej orga nizacji non-profi t, której celem jest kontrola zjawisk korupcji politycznej na Ukrainie oraz monitorowanie i mini malizowanie przejawów korupcji w przetargach publicznych i w innych obszarach fi nansów publicznych. Specjalizuje się w wykorzystywaniu międzynarodowych narzędzi antykorupcyjnych, zwłaszcza w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i odzyskiwaniu majątku. Ukończyła prawo na Chicago-Kent College of Law, specjalizując się w prawie usług fi nansowych Zakończenie/podsumowanie Konferencji Spotkanie przy kawie

8 Prelegenci Konferencję dedykujemy: Biegłym ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych CFE, posiadaczom desygnacji CIA, CGAP Członkom ACFE, IIA, ASIS International Prezesom, kadrze menedżerskiej, właścicielom fi rm Menedżerom i konsultantom ds. zarządzania ryzykiem Menedżerom i konsultantom ds. bezpieczeństwa Kierownikom jednostek administracji publicznej Dyrektorom fi nansowym Przedstawicielom prokuratury Audytorom i kontrolerom wewnętrznym Członkom komitetów audytu Specjalistom z departamentów przeciwdziałania nadużyciom Detektywom i śledczym Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie. Koordynator projektu: Michał Osiński manager ds. kluczowych klientów tel Zapisy na konferencję: Kontakt: IBBC Group Sp. z o. o. ul. Łowicka 25/P Warszawa tel. (22) offi III Central-Eastern Europe Fraud & Risk Conference , Hotel Marriott Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

III CEE Fraud & Risk Conference

III CEE Fraud & Risk Conference organizator: współorganizator: III CEE Fraud & Risk Conference Crisis Management in Globalized Business Environment partnerzy merytoryczni: partnerzy medialni: 25-26/11/2013 Hotel Marriott Warszawa Formularz

Bardziej szczegółowo

IV CEE Fraud & Risk Conference

IV CEE Fraud & Risk Conference organizator: współorganizatorzy: IV CEE Fraud & Risk Conference 24-25 listopada 2014 Hotel Sofitel Victoria Warszawa partner: patron medialny: Formularz zgłoszeniowy na stronie: www.ibbctrainings.com Program

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa

PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa ORGANIZATORZY: PARTNERZY MERYTORYCZNI: PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa 08.00 09.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

II Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 3 4/12/2012 Hotel Sofitel Victoria Warszawa

II Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 3 4/12/2012 Hotel Sofitel Victoria Warszawa organizatorzy: partnerzy: patron medialny: II Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference 3 4/12/2012 Hotel Sofitel Victoria Warszawa 03/12/2012 Poniedziałek 08:30-09:15 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDU A PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE

ROLA ZARZĄDU A PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE SEMINARIUM PAKIETOWE pod tytułem: ROLA ZARZĄDU A PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE 17 września 2013 r. (wtorek) w godz. 11.00-15.00 (siedziba BCC w Warszawie; Plac Żelaznej Bramy 10, I piętro, Sala Hiszpańska)

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego

Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego Ekonomia. Prawo. Zarządzanie redaktor naukowy Konrad Raczkowski Warszawa 2014 Publikacja dofinansowana przez Społeczną Akademię Nauk, Polską Wytwórnię Papierów

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

Program Kongresu. www.seg.org.pl. 9 KWIETNIA (środa)

Program Kongresu. www.seg.org.pl. 9 KWIETNIA (środa) Program Kongresu 9 KWIETNIA (środa) 11.30 12.30 Rejestracja gości 12.30 13.30 Lunch 13.30 13.40 Otwarcie Kongresu Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 13.40 14.00 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku ORGANIZATOR IX 2014 Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych 5-6 listopada 2014 roku, Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku PATRONAT HONOROWY Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego IX 2014 Szanowni

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE w gronie prelegentów: NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE GOŚĆ SPECJALNY Andrzej Barcikowski Narodowy Bank Polski Massimo Cotrozzi EY Marcin Fronczak AXA Po raz pierwszy na polskim rynku warsztaty

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy 26-27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 10 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problematyczne

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID I CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: konferencje

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID I CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: konferencje Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK Strona Tytułowa 23-24 kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo