Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie"

Transkrypt

1 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie Podstawa prawna: 1. art. 53 i art. 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz ze zmianami). 2. Statut Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Rozdział I. Postanowienia ogólne Organach szkoły należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, 2. Statucie szkoły należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie, 3. Radę Rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie, 4. Zespół - należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 1 w Kościanie, 5. Szkole należy przez to rozumieć Zespół szkół nr 1 w Kościanie, 6. Uczniach należy przez to rozumieć również dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Zespole W Zespole Szkół nr 1 w Kościanie działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół nr Radę Rodziców działającą w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie stanowią przedstawiciele wybrani podczas pierwszego zebrania rodziców uczniów danego oddziału. Każdy oddział reprezentuje jeden przedstawiciel. Z wyborów sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 3. Członkowstwo w Radzie Rodziców jest działalnością społeczną, nieodpłatną i trwa na czas nauki dziecka w Zespole Szkół. Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców. 4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. Począwszy od pierwszego zebrania Rady Rodziców następującego po wyborze przedstawiciela każdego oddziału do składu Rady Rodziców, do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego lub odbycia pierwszego zebrania kolejnej Rady Rodziców. 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa szczegółowe zasady i tryb działania. 6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie.

2 Niniejszy regulamin określa cele, zadania, kompetencje oraz wewnętrzną strukturę Rady, tryb pracy i organizację podejmowanych uchwał, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Rozdział II. Cele Rady Rodziców Celem Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności szkoły w ścisłym porozumieniu z Dyrektorem Zespołu. 2. Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w działaniach wspierających szkołę. Rozdział III. Struktura Rady Rodziców i jej organów wewnętrznych Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców wybrani w wyborach przeprowadzonych we wszystkich oddziałach. Jeden oddział reprezentuje jeden przedstawiciel. 2. Kadencja wybranego członka Rady trwa rok Rada na pierwszym posiedzeniu, w każdym roku szkolnym wybiera w głosowaniu jawnym Zarząd, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady oraz Komisję Rewizyjną, jako organ sprawujący kontrolę nad działalnością Zarządu W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Księgowy i 4 członków. 2. Zarząd działa kolegialnie i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 3. Pierwsze zebranie otwiera i do chwili wyborów przewodniczącego prowadzi Dyrektor Szkoły lub Przewodniczący z kończącej kadencję Rady Rodziców. 4. Ustępujący Zarząd powinien otrzymać absolutorium na podstawie sprawozdania jej Przewodniczącego oraz opinii Komisji Rewizyjnej. 5. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców. 6. Członkowie Zarządu Rady upoważniają Przewodniczącego do opiniowania próśb mieszczących się w ramach preliminarzu wydatków na damy rok szkolny. 7. Do Zarządu nie mogą być wybrani członkowie Rady, którzy wchodzą w skład Komisji Rewizyjnej Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych w głosowaniu jawnych za zgodą kandydatów.

3 2. Członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu, wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz dwóch członków. 3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący. 4. W przypadku rezygnacji członka przeprowadza się wybory uzupełniające na tę funkcję. Rozdział IV. Tryb pracy Rady i organizacja podejmowanych uchwał Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami. 2. Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 2 razy w roku szkolnym, a jeśli wymaga tego sytuacja częściej. Z tym, że pierwsze zebranie zwołuje Dyrektor Szkoły lub dotychczasowy Przewodniczący, nie później niż do końca września każdego roku. 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady co najmniej pięć dni przed plenarnym terminem zebrania w sposób określony przez Przewodniczącego Rady. 4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej jeden dzień przed terminem zebrania. 5. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Zespołu. 6. Uchwały Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 7. Rada wydaje opinię na pisemny lub ustny wniosek Dyrektora Zespołu podczas zebrania. 8. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady. Za księgę tę i jej prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu Rady. 9. Zebrania Rady mają charakter otwarty dla zainteresowanych rodziców oraz członków Rady Pedagogicznej. 10. W zebraniach Rady i Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady. 11. Quorum wymagane do podjęcia uchwały przez Radę wynosi: co najmniej 50% członków Rady w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 25% członków w drugim terminie zebrania. 12. W przypadku braku quorum we wskazanym w zawiadomieniu terminu zebrania, o jakim mowa w ust. 3, może zostać wyznaczony drugi termin nawet w tym samym dniu. Do zadań Rady Rodziców należy: Rozdział V. Zadania Rady Rodziców, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, w szczególności: 1) organizowanie rodziców do realizacji planu pracy szkoły, 2) współuczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły w zakresie środków zgromadzonych przez Radę Rodziców, 3) opiniowanie projektu planu finansowego Zespołu składanego przez Dyrektora.

4 2. Współpraca z Dyrektorem szkoły, jego zastępcą oraz nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, w szczególności: 1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły, 2) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Profilaktyki Szkoły, 3) opiniowanie w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Dyrektora Zespołu o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, 4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 5) opiniowanie planu pracy szkoły i dodatkowych zajęć dydaktycznych, 6) pomoc finansową w realizacji wyjazdów i wycieczek szkolnych, 7) pomoc w wzbogacaniu wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne. 3. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w szczególności: 1) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku, 2) współudział w przyznawaniu uczniom różnych form pomocy materialnej Zarząd wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami. 2. Do podstawowych zadań Zarządu należy: 1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady, 2) realizacja preliminarza Rady, 3) wykonywanie uchwał Rady, 4) opiniowanie w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Dyrektora Zespołu o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. 3. Zarząd reprezentuje Radę i ogół Rodziców uczniów Zespołu wobec Dyrektora i innych organów Zespołu oraz na zewnątrz. 4. Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady: 1) organizuje i kieruje pracą Rady i Zarządu, 2) zwołuje posiedzenia Rady i Zarządu, 3) zaprasza gości na posiedzenia, 4) podpisuje uchwały oraz inne dokumenty opracowane przez Radę, 5) podpisuje wraz z księgowym wszelkie dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi. 5. Księgowy odpowiada za organizację i rzetelność prowadzenia dokumentacji finansowej. 6. Sekretarz odpowiada za prawidłowość i kompletność dokumentacji Rady i protokołowanie zebrań. 7. Kadencja Zarządu rady trwa jeden rok. 8. W razie ustania członkowstwa w Zarządzie, na najbliższym zebraniu Rady mogą być przeprowadzone wybory uzupełniające na okres do końca kadencji Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

5 1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Zarządu pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, 2) przedstawienie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, 3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady, 4) wykonanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Pracami Rady i Zarządu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 2. Rada, Komisja Rewizyjna i Zarząd dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu. 3. Protokół zebrania podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący. 4. Księgę protokołów Rady przechowuje się w sekretariacie Zespołu. 5. Protokół z zebrania Rady sporządza się w ciągu 10 dni od dnia zebrania. 6. Zarząd raz w roku składa Radzie Rodziców sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej oraz przedstawia swoje sprawozdanie finansowe. Rozdział VI. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Źródłem funduszy Rady są: 1) składki Rodziców uczniów Zespołu, 2) darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych, 3) dochody z imprez organizowanych przez Radę dla rodziców i mieszkańców środowiska lokalnego, 4) wpłaty sponsorów. 2. Wysokość składki na Radę ustala się na początku każdego roku szkolnego na posiedzeniu Rady. 3. Fundusze o których mowa w ust. 1 są wydatkowane na wspieranie celów statutowych Zespołu, w tym szczególnie udzielania szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami. 4. Sposób wydatkowania funduszy Rady może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające te środki na rzecz Rady. w takim przypadku Zarząd nie może wydatkować tych środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu spodziewane przychody i zaplanowane wydatki powinny być zbilansowane. ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych. 2. Pisemne wnioski o ujęcie w preliminarzu Rady środków finansowych mogą składać: 1) Dyrektor,

6 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Organizacje działające na terenie szkoły. 3. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi. 4. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy finansów publicznych Rada Rodziców posiada wydzielone konto bankowe. 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Zarząd poprzez trzy upoważnione osoby: Przewodniczącego, Księgowego i wskazanego Członka Rady lub inną osobę wyznaczoną przez Zarząd do prowadzenia konta bankowego. Rozdział VII. Postanowienia końcowe Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. 2. Uchwalenie Regulaminu oraz wszelkie zmiany w nim podejmowane muszą być większością ½ członków Rady. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców z dnia 26 września 2016 roku Równocześnie traci moc Regulamin Rady Rodziców z dnia 8 października 2007 roku

7 Załącznik nr 1 PROCEDURA DOKONYWANIA WYBORÓW ODDZIAŁOWYCH RAD RODZICÓW DO RADY RODZICÓW Wybory przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców odbywają się zgodnie z następującą procedurą : ZASADY OGÓLNE 1. Wyboru przedstawiciela Rady Oddziałowej każdej klasy (oddziału) do Rady Rodziców szkoły przeprowadza się spośród rodziców uczniów danej klasy. 2. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 3. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo do głosowania. LICZBA KANDYDATÓW, SYSTEM WYBORCZY 1. Przedstawiciel Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły wybierany jest bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów. 2. Wybiera się jednego przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły. 3. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos. 4. Wybory przeprowadza 3 osobowa Komisja Skrutacyjna. 5. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów. 6. Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW na CZŁONKÓW RADY RODZICÓW 1. Kandydaci na członków Rady Rodziców zgłaszani są ustnie. 2. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo zgłosić kandydata. 3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach. SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU 1. W wyborach reprezentantów Rad Oddziałowych w Radzie Rodziców szkoły wyborca głosuje poprzez postawienie znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. 2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak x obok dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. 3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

8 KARTY DO GŁOSOWANIA 1. Komisja Skrutacyjna zarządza wydrukowanie kart do głosowania. 2. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką szkoły. 3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW 1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali, w której przeprowadzono wybory. 2. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni obserwatorzy organu prowadzącego i organu nadzorującego szkołę. 3. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach. 4. W protokóle wymienia się odpowiednio liczby : 1) osób uprawnionych do głosowania, 2) wyborców, którym wydano karty do głosowania, 3) oddanych kart do głosowania, 4) kart nieważnych, 5) kart ważnych, 6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyn ich nieważności, 7) nazwiska osoby, która wygrała wybory. 5. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji się bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej. 6. Protokół z głosowania przekazywany jest dyrektorowi szkoły i stanowi dokumentację Rady Rodziców. 7. Dokumenty z wyborów umieszcza się w zalakowanej i opisanej kopercie i przechowuje wychowawca klasy jako depozyt. KARTY DO GŁOSOWANIA 1. Komisja Skrutacyjna zarządza wydrukowanie kart do głosowania. 2. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką szkoły. 4. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury

9 WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW 1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali, w której przeprowadzono wybory. 2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach. 3. W protokóle wymienia się odpowiednio liczby : 1) osób uprawnionych do głosowania, 2) wyborców, którym wydano karty do głosowania, 3) oddanych kart do głosowania, 4) kart nieważnych, 5) kart ważnych, 6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyn ich nieważności, 7) nazwiska osoby, która wygrała wybory. 4. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji się bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej. 5. Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do protokółu Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły. 6. Dokumenty z wyborów umieszcza się w zalakowanej i opisanej kopercie i przekazuje się je dyrektorowi szkoły w depozyt. 7. Wzór karty do głosowania i protokołu zawarty jest w tym dokumencie.

10 PROCEDURA WYBORU ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ DO RADY RODZICÓW Wybory Zarządu Rady Rodziców przeprowadza się zgodnie z następującą procedurą: ZASADY OGÓLNE 1. Wyboru członków Zarządu Rady Rodziców i Członków Komisji Rewizyjnej przeprowadza się spośród przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców. 2. Każdy przedstawiciel reprezentujący rodziców poszczególnych oddziałów ma prawo do głosowania. 3. Zarząd składa się z 8 osób. 4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. 5. Wybory członków Zarządu przeprowadza się jako pierwsze, zaś wybory Komisji Rewizyjnej jako następne. LICZBA KANDYDATÓW, SYSTEM WYBORCZY 1. Członkowie Zarządu wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos. 3. Wybory przeprowadza 3 osobowa Komisja Skrutacyjna. 4. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów. 5. Kandydat do komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji. 6. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego Rady Rodziców, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wchodzą w skład Zarządu Rady Rodziców. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW 1. Kandydaci na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszani są ustnie. 2. Każdy przedstawiciel Oddziałowej Rady Rodziców ma prawo zgłosić kandydata. 3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r.

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Załącznik do Uchwały Nr.. REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach Rozdział I Postanowienia ogólne: Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32 REGULAMIN RADY RODZICÓW Przy Szkole Podstawowej nr 32 I. Postanowienia ogólne. 1. 1. W Szkole Podstawowej nr 32 w Gliwicach, zwanej dalej Szkołą, działa Rada Rodziców powołana w oparciu o ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. broni Z. Berlinga w Bolszewie

Regulamin Rady Rodziców Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. broni Z. Berlinga w Bolszewie Regulamin Rady Rodziców Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. broni Z. Berlinga w Bolszewie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższego określenia, o:

Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższego określenia, o: Załącznik do Uchwały Nr 2 z dn. 27 listopada 2007 r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 149

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 149 Regulamin Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 149. ; 2. Statucie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Podstawa prawna : 1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 ) 2. Statut Zespołu Szkół nr 15 w Toruniu Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest w mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I. Cele i zadania Rady rodziców

Regulamin. Rozdział I. Cele i zadania Rady rodziców Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach Rozdział I Cele i zadania Rady rodziców Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera Rozdział I Przepisy definiujące 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 5 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 5 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW 1 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Załącznik do Uchwały nr... REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Przedszkolu należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Wąwelnie

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Wąwelnie Załącznik nr 5 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Wąwelnie Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Z DN. 22.02.2012R. Regulamin. Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce. Rozdział I Postanowienia wstępne

PROJEKT Z DN. 22.02.2012R. Regulamin. Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce. Rozdział I Postanowienia wstępne PROJEKT Z DN. 22.02.2012R. Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Rozdział I Postanowienia wstępne 1 1. Rada jest organem Szkoły reprezentującym ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille

REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Przedszkole należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 69 im. mjr H. Sucharskiego w Szczecinie

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 69 im. mjr H. Sucharskiego w Szczecinie REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 69 im. mjr H. Sucharskiego w Szczecinie Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 69 w Szczecinie. Rozdział II Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie Rok 2017/2018. Rozdział I Postanowienia ogólne:

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie Rok 2017/2018. Rozdział I Postanowienia ogólne: REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie Rok 2017/2018 Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie Rok 2014/2015

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie Rok 2014/2015 Rozdział I Postanowienia ogólne: REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie Rok 2014/2015 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców Załącznik do Uchwały Nr 5/RR REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza 03-390 Warszawa ul. Krakusa 2 Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPECJALNYCH W RADOMIU Radom, Październik 2012 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1) Rada rodziców powołana zostaje na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole należy przez to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Podstawa prawna: 1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09 1991 r. z późniejszymi zmianami ( Dz. U.z 2007 r. Nr 80, poz. 542)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WARSZAWIE I. Cele i zadania Rady Rodziców 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 z dnia 16.09.2014r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH Rozdział I Przepisy definiujące \ 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku Podstawa prawna: Art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi. im. Jana Pawła II w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców. Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi. im. Jana Pawła II w Warszawie Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Warszawie 1 Rozdział 1 Definicje Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie

REGULAMIN. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie 2015 W A R S Z A W A 2 Uchwała Nr 1 /2015/2016 z dnia 17 września 2015r. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Podstawa prawna : 1. Art.. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 ) 2. Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Podstawa prawna : 1. Art.. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. Nr 95 poz.425 z póz. zm. ) 2. Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego Pola

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim Załącznik do Uchwały Nr 01/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim z dnia 19 września 2013 r. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim Podstawa prawna: art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 322 w Warszawie ul. Dembowskiego 9

REGULAMIN. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 322 w Warszawie ul. Dembowskiego 9 Załącznik do Uchwały Nr 2 z dnia 11 marca 2013 roku REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 322 w Warszawie ul. Dembowskiego 9 Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach 43-332 Pisarzowice ul. Św. Floriana 28 Konto BS Wilamowice nr: 91 8134 0002

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach 43-332 Pisarzowice ul. Św. Floriana 28 Konto BS Wilamowice nr: 91 8134 0002 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach 43-332 Pisarzowice ul. Św. Floriana 28 Konto BS Wilamowice nr: 91 8134 0002 0011 5300 2000 0010 REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 REGULAMIN RADY RODZICÓW uchwalony dnia 07.09.2010r. uchwałą Nr 1/IX/2010 Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej Warszawa

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej Warszawa Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 03-287 Warszawa Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRONIU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRONIU REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRONIU Podstawa prawna : 1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 (Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80) 2. Statut Publicznego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 97 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 97 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 97 w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Liceum Ogólnokształcącego nr XLII im. M. Konopnickiej w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców. Liceum Ogólnokształcącego nr XLII im. M. Konopnickiej w Warszawie Regulamin Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego nr XLII im. M. Konopnickiej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną działania Rady Rodziców jest art. 83 Ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy. Rozdział II Postanowienia ogólne 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Szkoły Podstawowej Nr 314 im. "Przyjaciół Ziemi" ul. Porajów 3, WARSZAWA

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Szkoły Podstawowej Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi ul. Porajów 3, WARSZAWA REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Nr 314 im. "Przyjaciół Ziemi" ul. Porajów 3, 03-188 WARSZAWA Warszawa, dnia 26.09.2013 ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 314

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Nr 314 im. "Przyjaciół Ziemi" ul. Porajów 3, 03-188 WARSZAWA Wersja z 12.12.2011 do konsultacji 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. )

Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. ) Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. ) 1 I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią : 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie Uchwała RR z dnia 31.10.2007r. Zmiany Uchwała 2/2011/2012 z dnia 14.09.2011r. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie Podstawa prawna: art. 53 ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 im. 750- lecia JAROCINA w JAROCINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 im. 750- lecia JAROCINA w JAROCINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 im. 750- lecia JAROCINA w JAROCINIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej w Poznaniu, ul. Łozowa 77. z dnia 28.09.2013 r.

Uchwała Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej w Poznaniu, ul. Łozowa 77. z dnia 28.09.2013 r. Uchwała Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej w Poznaniu, ul. Łozowa 77 z dnia 28.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Fałkowie Podstawa prawna: Regulamin opracowany został na podstawie ustawy z 2004 r. Nr 256 poz.2572 o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW Załącznik nr 2 Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) Szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie, 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 w Rzepinie. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 w Rzepinie. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 w Rzepinie Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu. Rozdział I Cele i zadania Rady

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu. Rozdział I Cele i zadania Rady REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu Rozdział I Cele i zadania Rady 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz obowiązującego statutu szkoły wprowadza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Rada Rodziców działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole należy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce. gmina Mińsk Mazowiecki. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce. gmina Mińsk Mazowiecki. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców Załącznik do uchwały z dnia 16.06.2015 REGULAMIN Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce gmina Mińsk Mazowiecki Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Podstawa prawna regulaminu: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz obowiązującego statutu szkoły wprowadza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Iwli

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Iwli Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Iwli Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole należy przez to rozumieć Szkołę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Regulamin niniejszy określa działania i kompetencje Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie zawarte w art.53 54 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdza się do realizacji Regulamin Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Skołoszowie, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zatwierdza się do realizacji Regulamin Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Skołoszowie, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr 1/2017/2018 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Skołoszowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Skołoszowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I Cele i zadania Rady Ilekrod w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1 1. szkole należy przez to rozumied Gimnazjum Nr 28 w Warszawie, 2. statucie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Podstawa prawna: 1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 (Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 ) 2. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół Nr 2 w Nisku Uchwalony w dniu 8 grudnia 2009r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY Rozdział I Cele i zadania Rady 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie Załącznik do uchwały z dnia 26-05-2015 REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Podstawa prawna : 1. Art.. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 ) 2. Statut Gimnazjum Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 W Gimnazjum działa Rada

Bardziej szczegółowo

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 9 im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Szkole Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Szkole Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu REGULAMIN RADY RODZICÓW w Szkole Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Wyrykach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Wyrykach. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Wyrykach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Uchwalono na podstawie art. 53 i art. 54 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Bronisława Chącinskiego w Łukowie Podstawa prawna : 1. Art.. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Kroczycach

Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Kroczycach Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Kroczycach Ustalony na podstawie art. 53 ust.4 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. nr 256,poz.2572, z późn. zm.) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół w Lubli

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół w Lubli REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół w Lubli Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 2) ustawa z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM nr 112

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM nr 112 REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM nr 112 I. Postanowienia ogólne, cele i zadania Rady Rodziców 1 2 3 4 II. 5 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Podstawą prawną działania Rady Rodziców jest Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr.67, poz. 329 ze zm.) znowelizowana ustawą z dnia 11 kwietnia 2007roku o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta

Regulamin Rady Rodziców XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta Regulamin Rady Rodziców XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta Podstawa prawna : Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 ) Statut

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 6 w Zamościu Podstawa prawna : 1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 ) 2. Statut Zespołu Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 64 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE

REGULAMIN SZKOLNEJ RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 64 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE REGULAMIN SZKOLNEJ RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 64 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE Z dnia 10.09.2007 r. Ważny od dnia 10.09.2007 r. Postanowienia ogólne: 1 1. Rodzice współdziałają ze szkołą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Załącznik nr 1 Do uchwały Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 21w Olsztynie z dnia 30 września 2014 REGULAMIN działalności RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 21 W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WÓJTOWEJ Opracowany na podstawie art. 53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Wrzesień, 2007r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Niepublicznym Przedszkolu Krasnoludki ul. Sprawna 16e/f w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców przy Niepublicznym Przedszkolu Krasnoludki ul. Sprawna 16e/f w Warszawie Regulamin Rady Rodziców przy Niepublicznym Przedszkolu Krasnoludki ul. Sprawna 16e/f w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola, stanowi społeczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Sportowych i uchwalony w dniu 23 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Rodziców XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców

Regulamin. Rady Rodziców XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie

Regulamin działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie Regulamin działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie ul. J. Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą uchwalenia niniejszego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Rada Rodziców i jej zadania.

Rozdział I Rada Rodziców i jej zadania. REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OPOLU ( Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej Curie, Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin Rady Rodziców

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin Rady Rodziców Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin Rady Rodziców Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Cele Rady Rodziców... 4 Rozdział III. Zadania i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Podstawa prawna: art. 53-54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) I. Nazwa reprezentacji rodziców 1. Reprezentacja rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie

Regulamin Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie Regulamin Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie 1 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. Rada działa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie Na podstawie Art. 53 i 54 Ustawy z 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o niektórych innych ( Dz.

Bardziej szczegółowo