OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy pojazdu mechanicznego (zwane dalej OWU) sà podstawà do zawierania umów ubezpieczenia przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna (zwane dalej Generali) z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoêci prawnej (zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi) W porozumieniu z Ubezpieczajàcym Umowy mogà byç zawierane na indywidualnych warunkach, odbiegajàcych od postanowieƒ niniejszych OWU, po uprzednim uzgodnieniu z Departamentem Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych Centrali Generali. 2. Indywidulane warunki, o których mowa w ust. 1, pod rygorem niewa noêci wymagajà formy pisemnej i stanowià integralnà cz Êç Umowy. 3. Umowa mo e zostaç zawarta na rzecz innej osoby (Ubezpieczonego), w takim wypadku wszelkie postanowienia niniejszych OWU dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si odpowiednio wzgl dem tej osoby. II. SŁOWNIK POJ å 3 Terminy u yte w niniejszych OWU, polisie oraz innych do àczonych dokumentach oznaczajà: 1. Ca kowite Trwa e Inwalidztwo fizyczna utrata lub trwa e, nie rokujàce poprawy uszkodzenie danego organu, narzàdu lub uk adu, polegajàce na ca kowitym upoêledzeniu jego funkcji, powsta e w wyniku nieszcz Êliwego wypadku. Obejmuje tylko i wy àcznie przypadki okreêlone w Tabeli ca kowitego trwa ego inwalidztwa w 13 niniejszych OWU. Sformu owania utrata i uszkodzenie rozumiane sà jako: a) utrata ca kowita anatomiczna strata narzàdu, b) uszkodzenie ca kowite i trwa e pozbawienie funkcji. 2. Cz Êciowe Trwa e Inwalidztwo trwa e, nie rokujàce poprawy uszkodzenie danego organu, narzàdu lub uk adu, polegajàce na cz Êciowym upoêledzeniu jego funkcji, powsta e w wyniku nieszcz Êliwego wypadku. Obejmuje tylko i wy àcznie przypadki okreêlone w Tabeli cz Êciowego trwa ego inwalidztwa w 14 do niniejszych OWU. 3. Konkubina / Konkubent osoba, pozostajàca w zwiàzku nieformalnym z Ubezpieczonym, prowadzàca z nim wspólne gospodarstwo domowe, wskazana w pisemnym oêwiadczeniu we wniosku ubezpieczeniowym, przy czym zmiany oêwiadczenia mo na dokonaç jeden raz w okresie ubezpieczenia. 4. Nieszcz Êliwy wypadek nag e zdarzenie wywo ane gwa townie i nagle dzia ajàcà przyczynà zewn trznà zwiàzanà z kierowaniem pojazdem mechanicznym, w którym Ubezpieczony uczestniczy jako kierowca oraz w wyniku, którego niezale nie od swojej woli dozna uszkodzenia cia a, rozstroju zdrowia lub zmar. Za nieszcz Êliwy wypadek nie uwa a si zawa u serca lub udaru mózgu oraz innych chorób i stanów chorobowych, nawet wyst pujàcych nagle. 5. Okres ubezpieczenia okres, na który zosta a zawarta Umowa. 6. Osoba bliska Ubezpieczonego ma onek, konkubina, konkubent, zst pni, pasierbowie i przysposobieni, o ile osoby te sà zameldowane pod tym samym adresem oraz pozostajà we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym. 7. Pojazd mechaniczny pojazd mechaniczny podlegajàcy rejestracji w Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z póên. zmianami; dalej Ustawa Prawo o ruchu drogowym). 8. Polisa dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia. 9. Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci Generali z tytu u ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o wartoêç wszystkich wczeêniej wyp aconych Êwiadczeƒ zg oszonych w zwiàzku ze zdarzeniem zaistnia ym w okresie ubezpieczenia. 10. Âwiadczenie nale na Ubezpieczonemu, w razie powstania szkody, kwota ustalona wg zasad okreêlonych w niniejszych warunkach. 11. Ubezpieczajàcy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej, która zawar a Umow i jest zobowiàzana do op acenia sk adki ubezpieczeniowej. 12. Ubezpieczony osoba lub osoby wskazane imiennie w umowie ubezpieczenia, potwierdzonej polisà. 13. Uposa ony osoba uprawniona do otrzymania Êwiadczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczonego w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku. Je eli Ubezpieczajàcy (w przypadku umów ubezpieczenia na cudzy rachunek Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczonego) nie wyznaczy Uposa onego, Uposa ony zmar lub Êmierç Ubezpieczonego nastàpi a w wyniku umyêlnego przest pstwa dokonanego przez Uposa onego Generali wyp aci Êwiadczenie rodzinie Ubezpieczonego w nast pujàcej kolejnoêci: wspó ma onkowi lub konkubentowi / konkubinie; w przypadku braku wspó ma onka lub konkubenta / konkubiny dzieciom; w przypadku braku wspó ma onka i dzieci przedstawicielowi ustawowemu Ubezpieczonego; w przypadku braku wspó ma onka, dzieci i przedstawiciela ustawowego rodzeƒstwu; w pozosta ych przypadkach innym ustawowym spadkobiercom; 14. Uprawniony lekarz konsultant medyczny Generali; 15. Wniosek ubezpieczeniowy dokumenty na podstawie, którego zawarto umow ubezpieczenia. Centrum Klienta: lub

2 III. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 Przedmiotem umowy ubezpieczenia sà trwa e nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, powsta e w zwiàzku z kierowaniem pojazdem mechanicznym, polegajàce na uszkodzeniu cia a lub rozstroju zdrowia, powodujàce ca kowite lub cz Êciowe trwa e inwalidztwo na zdrowiu lub Êmierç Ubezpieczonego Przez zdarzenie pozostajàce w zwiàzku z kierowaniem pojazdem mechanicznym rozumie si tak e wypadki zaistnia e: 1) podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu mechanicznego, 2) bezpoêrednio przy za adowywaniu lub roz adowywaniu pojazdu mechanicznego, 3) podczas postoju lub naprawy pojazdu mechanicznego na trasie jazdy, 4) podczas gara owania, 5) wskutek upadku, po aru lub wybuchu tego pojazdu mechanicznego. 2. Zakres odpowiedzialnoêci Generali w ramach ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy obejmuje w wariancie: 1) NNW Kierowcy Êmierç Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku w pojeêdzie mechanicznym, lub 2) NNW Kierowcy Plus: a) Êmierç Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku w pojeêdzie mechanicznym, b) ca kowite trwa e inwalidztwo wskutek nieszcz Êliwego wypadku w pojeêdzie mechanicznym, c) cz Êciowe trwa e inwalidztwo wskutek nieszcz Êliwego wypadku w pojeêdzie mechanicznym. 6 Niniejsza umowa ubezpieczenia mo e byç zawarta wy àcznie w przypadku jednoczesnego zawarcia lub posiadania aktywnej umowy OC i/lub autocasco w Generali, w której ochronà obj te sà zdarzenia w zwiàzku kierowaniem pojazdem mechanicznym Ubezpieczonym jest osoba wskazana imiennie w umowie ubezpieczenia, potwierdzonej polisà; z zastrze eniem ust Ochron ubezpieczeniowà mo na rozszerzyç o osoby bliskie Ubezpieczonego tj. ma onka, konkubin, konkubenta, zst pnych, pasierbów i przysposobionych, o ile osoby te sà zameldowane pod tym samym adresem oraz pozostajà we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczony, wskazane imiennie w umowie ubezpieczenia potwierdzonej polisà. 3. Umowa ubezpieczenia zawierana jest imiennie w formie indywidualnej Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà wypadki powsta e na terytorium: 1) Rzeczypospolitej Polskiej, 2) paƒstw takich jak: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bia oruê, BoÊnia i Hercegowina, Bu garia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mo dawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja (w cz Êci europejskiej), Rumunia, San Marino, Serbia i Czarnogóra, S owacja, S owenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja (w cz Êci europejskiej), Ukraina, Watykan, W gry, Wielka Brytania, W ochy. 2. Âwiadczenia za wypadki powsta e poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wyp acane sà zawsze w z otych polskich wed ug Êredniego kursu wymiany walut NBP z dnia ustalenia wysokoêci Êwiadczenia. IV. WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 9 1. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków bezpoêrednio lub poêrednio zwiàzane z: 1) kierowaniem pojazdem mechanicznym przez kierowc po spo yciu alkoholu, pod wp ywem narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia aniu narkomanii albo po za yciu leków, nawet przepisanych przez lekarza, których dzia anie powoduje upoêledzenie funkcji psychofizycznych Ubezpieczonego; 2) pope nieniem lub usi owaniem pope nienia przez Ubezpieczonego czynu noszàcego znamiona umyêlnego przest pstwa, 3) Êwiadomym samookaleczeniem si lub okaleczeniem na w asnà proêb oraz próbà samobójczà Ubezpieczonego; 4) chorobà psychicznà, niedorozwojem umys owym lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego albo ich skutkami, a w szczególnoêci atakami konwulsji lub epilepsji; 5) wojnà, dzia aniami wojennymi lub stanem wojennym, aktywnym i dobrowolnym uczestnictwem w aktach przemocy, terroryzmem, zamieszkami, rozruchami spo ecznymi lub sabota em czy blokadami dróg; 6) u yciem pojazdu mechanicznego w zwiàzku z obowiàzkowymi Êwiadczeniami na rzecz wojska lub policji, 7) winà umyêlnà Ubezpieczonego, 8) oddzia ywaniem energii jàdrowej, ska eniem radioaktywnym, promieniami laserowymi oraz polem magnetycznym i elektromagnetycznym; 9) prowadzeniem pojazdu mechanicznego, je eli kierowca nie posiada wymaganych prawem uprawnieƒ do prowadzenia pojazdu mechanicznego lub upowa nienia w aêciciela do kierowania tym pojazdem mechanicznym, 10) innymi okolicznoêciami ni podano w zg oszeniu szkody, 11) Êwiadczeniem, którego wartoêç nie przekracza kwoty 400 PLN. 12) powstaniem w pojazdach mechanicznych: a) nie zarejestrowanych, a podlegajàcych obowiàzkowi rejestracji zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, b) nie posiadajàcych w chwili zaistnienia szkody wa nego dowodu rejestracyjnego lub wa nego badania technicznego, potwierdzonego odpowiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego lub potwierdzonego zaêwiadczeniem wydanym przez Stacj Kontroli Pojazdów je eli w odniesieniu do tego pojazdu obowiàzuje wymóg dokonywania okresowych badaƒ technicznych. 2

3 2. Ochronà ubezpieczeniowà nie mogà byç obj te nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków spowodowane w zwiàzku z kierowaniem nast pujàcych pojazdów: motocykli, motorowerów, quadów, ciàgników rolniczych, pojazdów u ywanych do celów specjalnych, wolnobie nych maszyny budowlanych, wolnobie nych maszyny rolniczych. 3. Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki zdarzeƒ spowodowanych nieszcz Êliwym wypadkiem, który mia miejsce przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonego. 4. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te wypadki powsta e podczas rajdów, wyêcigów, pokazów, konkursów lub innych imprez sportowych, jak równie zwiàzanych z nimi jazd treningowych. V. UMOWA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ Obowiàzki zwiàzane z zawarciem umowy na rzecz osoby trzeciej cià à zarówno na Ubezpieczajàcym jak i Ubezpieczonym, chyba, e Ubezpieczony nie wiedzia o zawarciu umowy na jego rzecz, jednak e obowiàzek op aty sk adki ubezpieczeniowej cià y wy àcznie na Ubezpieczajàcym. 2. Obowiàzki Ubezpieczajàcego zwiàzane z wykonaniem umowy ubezpieczenia przechodzà na Ubezpieczonego z chwilà zajêcia przewidzianego w umowie wypadku. 3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej polis lub inny dokument ubezpieczenia wydaje si Ubezpieczajàcemu. Ubezpieczajàcy mo e rozporzàdzaç prawami z umowy ubezpieczenia do czasu przekazania dokumentu ubezpieczenia Ubezpieczonemu. VI. RODZAJE I WYSOKOÂå ÂWIADCZE 11 Umowa ubezpieczenia zawierana jest na wniosek Ubezpieczajàcego, a maksymalny limit odpowiedzialnoêci Generali, stanowi suma ubezpieczenia w wysokoêci ,00 PLN W przypadku Êmierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku lub jeêli Êmierç nastàpi a w ciàgu 12 miesi cy od daty zajêcia nieszcz Êliwego wypadku i by a nast pstwem obra eƒ odniesionych w tym e wypadku, Generali wyp aci Êwiadczenie w wysokoêci 100 % sumy ubezpieczenia okreêlonej w umowie ubezpieczenia, potwierdzonej polisà. 2. Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci, je eli nieszcz Êliwy wypadek by wynikiem którejkolwiek z przyczyn wy àczajàcych odpowiedzialnoêç Generali okreêlonych w Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego koƒczy si w dniu zajêcia zdarzenia powodujàcego powstanie obowiàzku wyp aty Êwiadczenia w wysokoêci 100 % sumy ubezpieczenia. 4. JeÊli nieszcz Êliwy wypadek spowodowa Êmierç wi cej ni jednego Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia Generali wyp aci Êwiadczenie maksymalnie do sumy ubezpieczenia okreêlonej w umowie ubezpieczenia, potwierdzonej polisà. 5. Prawo do Êwiadczenia przys uguje, je eli z medycznego punktu widzenia istnieje zwiàzek przyczynowo-skutkowy pomi dzy nieszcz Êliwym wypadkiem a Êmiercià Ubezpieczonego. 6. Âwiadczenie z tytu u Êmierci Generali wyp aca osobom Uposa onym W przypadku powstania ca kowitego trwa ego inwalidztwa, Generali wyp aci Êwiadczenie w przypadkach okreêlonych w poni szej Tabeli jako procent sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zajêcia nieszcz Êliwego wypadku: Tabela ca kowitego trwa ego inwalidztwa Narzàdy zmys ów Utrata wzroku w obu oczach 100 % Utrata wzroku w jednym oku 35 % Utrata s uchu w obu uszach 50 % Utrata s uchu w jednym uchu 15 % Koƒczyny górne Pora enie ca ej koƒczyny górnej 60 % Utrata w stawie barkowym 70 % Utrata powy ej lub na poziomie stawu okciowego 60 % Utrata poni ej stawu okciowego 55 % Utrata jednej d oni 50 % Utrata kciuka w ca oêci 20 % Utrata palca wskazujàcego w ca oêci 10 % Utrata wszystkich palców r ki 40 % Koƒczyny dolne Pora enie ca ej koƒczyny dolnej 60 % Utrata w stawie biodrowym 70 % Utrata powy ej lub na poziomie stawu kolanowego 60 % 3

4 Utrata poni ej stawu kolanowego 50 % Utrata stopy w ca oêci 40 % Utrata stopy z wy àczeniem pi ty 30 % Utrata palucha 5 % Utrata wszystkich palców stopy 15 % Niedow ad czterokoƒczynowy 100 % 2. Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci, je eli nieszcz Êliwy wypadek by wynikiem którejkolwiek z przyczyn wy àczajàcych odpowiedzialnoêç Generali okreêlonych w Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego koƒczy si w dniu zajêcia zdarzenia powodujàcego powstanie obowiàzku wyp aty Êwiadczenia w wysokoêci 100 % sumy ubezpieczenia, z zastrze eniem ust W sytuacji, gdy odpowiedzialnoêç Generali z tytu u nieszcz Êliwego wypadku powodujàcego powstanie obowiàzku wyp aty lub wyp aconych Êwiadczeƒ nie przekracza 100 % sumy ubezpieczenia kolejne Êwiadczenia wyp acane z tytu u umowy ubezpieczenia nie mogà byç wy sze ni kwota wynikajàca z ró nicy pomi dzy 100% inwalidztwa a sumà procentów inwalidztwa z roszczeƒ uznanych w przesz oêci przez Generali. 5. JeÊli nieszcz Êliwy wypadek spowodowa uszkodzenie wi cej ni jednego narzàdu i àczna wartoêç ca kowitego trwa ego inwalidztwa za poszczególne uszkodzenia jest wy sza ni 100 % Generali wyp aci Êwiadczenie maksymalnie do sumy ubezpieczenia okreêlonej w umowie ubezpieczenia, potwierdzonej polisà. 6. Ca kowite trwa e inwalidztwo ustala si po zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl dnieniem zaleconego przez lekarza leczenia usprawniajàcego, jednak przed up ywem 24 miesi cy od daty zg oszenia wniosku, o którym mowa w 25 ust Przy ustalaniu stopnia (procentu) ca kowitego trwa ego inwalidztwa nie bierze si pod uwag rodzaju pracy ani czynnoêci wykonywanych przez Ubezpieczonego. 8. W przypadku cz Êciowej utraty, usztywnienia, niedow adu lub pora enia cz Êci cia a, które istnia y przed nieszcz Êliwym wypadkiem, wymienione w Tabeli, zgodnie z 13 ust. 1, procenty inwalidztwa dotyczàce tych cz Êci cia a, zostanà zmniejszone odpowiednio o stopieƒ inwalidztwa istniejàcego przed tym nieszcz Êliwym wypadkiem. 9. Prawo do Êwiadczenia przys uguje, je eli z medycznego punktu widzenia istnieje zwiàzek przyczynowo-skutkowy pomi dzy nieszcz Êliwym wypadkiem a ca kowitym trwa ym inwalidztwem Ubezpieczonego. 10. W przypadku wystàpienia nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczony jest zobowiàzany staraç si o z agodzenie skutków wypadku przez niezw oczne poddanie si opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarzy leczeniu. Je eli Ubezpieczony umyêlnie nie wykona niniejszych obowiàzków, a mia o to wp yw na ustalenie okolicznoêci wypadku lub wysokoêci Êwiadczenia, Generali mo e odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç W przypadku wystàpienia cz Êciowego trwa ego inwalidztwa, Generali wyp aci Êwiadczenie w wysokoêci 1 % sumy ubezpieczenia, aktualnej dla umowy ubezpieczenia w dniu zajêcia nieszcz Êliwego wypadku za ka dy 1 % orzeczonego cz Êciowego trwa ego inwalidztwa. 2. Przy ustalaniu stopnia (procentu) cz Êciowego trwa ego inwalidztwa stosuje si Tabel cz Êciowego trwa ego inwalidztwa. Tabela cz Êciowego trwa ego inwalidztwa. Procent cz Êciowego Rodzaj uszkodze cia a trwa ego inwalidztwa A. Uszkodzenia narzñdu wzroku 1. a) Przy obni eniu ostroêci wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu sta y lub d ugotrwa y uszczerbek na zdrowiu okreêla si wed ug nast pujàcej tabeli: 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 OstroÊç wzroku oka prawego (0/10) (9/10) (8/10) (7/10) (6/10) (5/10) (4/10) (3/10) (2/10) (1/10) OstroÊç wzroku oka lewego Procent cz Êciowego trwa ego inwalidztwa 1, 0 (10/10) 0 2, 5 5 7, , , 9 (9/10) 2, 5 5 7, , , 8 (8/10) 5 7, , , 7 (7/10) 7, , , 6 (6/10) 10 12, , 5 (5/10) 12, , 4 (4/10) , 3 (3/10) , 2 (2/10) , 1 (1/10) Uwaga: OstroÊç wzroku okreêlana jest po korekcji szk ami zarówno przy zm tnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy wspó istnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego. b) Utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wy uszczeniem ga ki ocznej Pora enie nastawnoêci (akomodacji) przy zastosowaniu szkie poprawczych: a) jednego oka b) obu oczu

5 3. Uszkodzenie ga ki ocznej wskutek urazów t pych: a) rozdarcie naczyniówki jednego oka b) zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka, powodujàce zaburzenia widzenia Êrodkowego lub obwodowego wg tabeli z p. 1a c) przedziurawienie plamki ó tej jednego oka d) zanik nerwu wzrokowego 4. Uszkodzenie ga ki ocznej wskutek urazów drà àcych: a) blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki) b) zaçma urazowa (uszkodzenie soczewki) wg tabeli z p. 1a c) cia o obce wewnàtrzga kowe, powodujàce obni enie ostroêci wzroku 5. Uszkodzenie ga ki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.) wg tabeli z p. 1a 6. Koncentryczne zw enie pola widzenia ocenia si wed ug poni ej podanej tabeli: Zw enie do Przy nienaruszonym drugim W obu oczach Przy Êlepocie drugiego oka 7. Po owicze niedowidzenia: a) dwuskroniowe b) dwunosowe c) jednoimienne d) jednoimienne górne e) jednoimienne dolne oku % 50 5% 15% 45% 40 10% 25% 55% 30 15% 50% 70% 20 20% 80% 85% 10 25% 90% 95% poni ej 10 35% 95% 100% 8. Utrata funkcji soczewki po operacyjnym usuni ciu zaçmy pourazowej, przy braku jednoczesnego pojedynczego widzenia obuocznego: a) w jednym oku b) w obu oczach 9. Usuni cie zaçmy pourazowej ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnàtrzga kowej a) w jednym oku b) w obu oczach 10. Zaburzenia w dro noêci przewodów zowych ( zawienie) a) w jednym oku b) w obu oczach wg tabeli z p. 1a oraz wg tabeli z p. 6 wg tabeli z p. 1a oraz wg tabeli z p Odwarstwienie siatkówki jednego oka 12. Jaskra ogólny procent sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu nie mo e wynosiç wi cej ni 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu 13. Wytrzeszcz t tniàcy w zale noêci od stopnia Zaçma urazowa oceniaç wg tabeli ostroêci wzroku (poz. 1a) wg tabeli z p. 1a 15. Przewlek e zapalenie spojówek B. Uszkodzenia narzñdu s uchu 16. Przy upoêledzeniu ostroêci s uchu procent sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêla si wed ug ni ej podanej tabeli: (obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytu u utraty s uchu wg Rosena (w mod.) Ucho prawe 0 25 db db db Pow. 70 db Ucho lewe Procent sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu 0 25 db db db Pow. 70 db Uwaga: oblicza si Êrednià dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, i Hz. 17. Urazy ma owiny usznej: a) utrata cz Êci ma owiny b) zniekszta cenie ma owiny (blizny, oparzenia i odmro enia)w zale noêci od stopnia c) utrata jednej ma owiny d) utrata obu ma owin 18. Zw enie lub zaroêni cie zewn trznego przewodu s uchowego: a) jednostronne z os abieniem lub przyt pieniem s uchu b) obustronne z os abieniem lub przyt pieniem s uchu 19. Przewlek e ropne zapalenie ucha Êrodkowego: a) jednostronne b) obustronne wg tabeli z p

6 20. Przewlek e ropne zapalenie ucha Êrodkowego powik ane perlakiem, próchnicà koêci lub polipem ucha w zale noêci od stopnia powik aƒ: a) jednostronne b) obustronne Uszkodzenie ucha Êrodkowego w nast pstwie z amania koêci skroniowej z upoêledzeniem s uchu wg tabeli z p Uszkodzenie ucha wewn trznego: a) z uszkodzeniem cz Êci s uchowej b) z uszkodzeniem cz Êci statycznej w zale noêci od stopnia uszkodzenia a) z uszkodzeniem cz Êci s uchowej i statycznej w zale noêci od stopnia uszkodzenia 23. Uszkodzenie nerwu twarzowego àcznie z p kni ciem koêci skalistej: a) jednostronne w zale noêci od stopnia uszkodzenia b) dwustronne C. Uszkodzenia ko czyny górnej wg tabeli z p Uwaga: Przy uszkodzeniach koƒczyn górnych u maƒkutów stopieƒ sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest wed ug zasad przewidzianych w Tabeli, przyjmujàc dla uszkodzeƒ r ki prawej procenty ustalone dla r ki lewej, a dla uszkodzeƒ r ki lewej procenty ustalone dla r ki prawej. Prawa Lewa 24. Z amanie opatki: a) wygojone z amanie opatki z nieznacznym przemieszczeniem z niewielkim zaburzeniem funkcji koƒczyny 1-5 b) wygojone z amanie opatki z przemieszczeniem i znacznym ograniczeniem funkcji koƒczyny w zale noêci od stopnia Uwaga: Normy poz. 24 uwzgl dniajà równie ewentualne powik ania neurologiczne. 25. Wadliwe wygojone z amanie obojczyka w zale noêci od stopnia zniekszta cenia i ograniczenia ruchów a) nieznaczne zmiany b) wyraêne zmiany 26. Staw rzekomy obojczyka ograniczajàcy ruchy koƒczyny a) nieznaczne zmiany b) znaczne zmiany 27. Zwichni cie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego w zale noêci od ograniczenia ruchów i stopnia zniekszta cenia a) nieznaczne zmiany b) znaczne zmiany Uszkodzenie obojczyka powik ane przewlek ym zapaleniem koêci i obecnoêcià cia obcych ocenia si wed ug pozycji 25-27, zwi kszajàc stopieƒ sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu + 5 Uwaga: Przy wspó istniejàcych powik aniach neurologicznych stosowane sà oceny wed ug pozycji dotyczàcych uszkodzeƒ odpowiednich odcinków koƒczyny w zale noêci od stopnia wypadni cia funkcji. 29. Przewlek e zmiany stawu barkowego w zale noêci od stopnia ograniczenia funkcji, blizn powodujàcych upoêledzenie funkcji koƒczyny, ograniczenia ruchów, zaników mi Êni, przemieszczeƒ, zniekszta ceƒ z amanej g owy, nasady bli szej koêci ramiennej i innych zmian wtórnych: a) nieznacznego stopnia b) Êredniego stopnia c) du ego stopnia Zastarza e nie odprowadzone zwichni cie stawu barkowego w zale noêci od upoêledzenia zakresu ruchów i ustawienia koƒczyny Prawa Lewa 31. Staw cepowy w nast pstwie pourazowych ubytków koêci w zale noêci od zaburzeƒ funkcji Uwaga: Staw wiotki z powodu pora eƒ oceniany jest wed ug norm neurologicznych. 32. Zesztywnienie stawu barkowego: a) w ustawieniu cz Êciowo korzystnym (w odwiedzeniu oko o 70, antepozycja 35 i rotacja zewn trzna oko o 25 ) w zale noêci od ustawienia i funkcji b) w ustawieniu czynnoêciowo niekorzystnym Bliznowaty przykurcz stawu barkowego w zale noêci od zaburzeƒ czynnoêci stawu Uszkodzenie barku powik ane przewlek ym zapaleniem koêci, obecnoêcià cia obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia si wed ug pozycji 28-33, zwi kszajàc stopieƒ sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu w zale noêci od stopnia powik aƒ i upoêledzenia funkcji Utrata koƒczyny w barku Utrata koƒczyny wraz z opatkà Z amanie koêci ramiennej z obecnoêcià zmian wtórnych i upoêledzeniem funkcji koƒczyny: a) z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi b) ze znacznym przemieszczeniem i skróceniem c) z amania powik ane przewlek ym zapaleniem koêci, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, cia ami obcymi i zmianami neurologicznymi

7 38. Uszkodzenia mi sni, Êci gien i ich przyczepów w zale noêci od zmian wtórnych i upoêledzenia funkcji: a) mi Ênia dwug owego b) uszkodzenie innych mi Êni ramienia 39. Utrata koƒczyny w obr bie ramienia: a) z zachowaniem tylko 1/3 bli szej koêci ramiennej b) przy d u szych kikutach Przepukliny mi Êniowe ramienia Z amanie obwodowej nasady koêci ramiennej, wyrostka okciowego, g owy koêci promieniowej z obecnoêcià zaburzeƒ osi i ograniczeniem ruchów w stawie okciowym: b) Êrednie zmiany c) du e zmiany 42. Zesztywnienie stawu okciowego: a) w zgi ciu zbli onym do kàta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia ( ) b) z brakiem ruchów obrotowych c) w ustawieniu wyprostowanym lub zbli onym ( ) 43. Przykurcz w stawie okciowym w zale noêci od zakresu zgi cia, wyprostu i stopnia zachowania ruchów obrotowych przedramienia: a) przy niemo noêci zgi cia do 90 b) przy mo liwoêci zgi cia ponad kàt prosty Uwaga: Wszelkie inne uszkodzenia w obr bie stawu okciowego oceniane sà wed ug pozycji Cepowy staw okciowy w zale noêci od stopnia wiotkoêci i stanu mi Êni Uszkodzenie stawu okciowego powik ane przewlek ym stanem zapalnym, przetokami, cia ami obcymi itp. ocenia si wed ug pozycji 41-44, zwi kszajàc stopieƒ sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu Z amania w obr bie dalszych nasad jednej lub obu koêci przedramienia, powodujàce ograniczenia ruchomoêci nadgarstka i zniekszta cenia w zale noêci od stopnia zaburzeƒ czynnoêciowych: a) niewielkie zniekszta cenia b) Êrednie zniekszta cenia c) znaczne zniekszta cenia, du e ograniczenia ruchów, zmiany wtórne (troficzne, krà eniowe i inne) 47. Z amania trzonów jednej lub obu koêci przedramienia w zale noêci od przemieszczeƒ, zniekszta ceƒ i zaburzeƒ czynnoêciowych: a) niewielkie zniekszta cenia b) Êrednie zniekszta cenia c) du e zmiany, zmiany wtórne i inne 48. Uszkodzenia cz Êci mi kkich przedramienia, skóry, mi Êni Êci gien, naczyƒ z trwa ym uszkodzeniem i upoêledzeniem funkcji, bliznami znacznie upoêledzajàcymi funkcj koƒczyny górnej b) znaczne zmiany 49. Staw rzekomy koêci okciowej lub promieniowej z obecnoêcià zniekszta ceƒ, ubytków koêci, upoêledzenia funkcji i innych zmian wtórnych: a) Êredniego stopnia b) du ego stopnia 50. Brak zrostu, staw rzekomy obu koêci przedramienia z obecnoêcià zniekszta ceƒ, ubytkami koêci, upoêledzeniem funkcji i powa nych zmian wtórnych: a) Êredniego stopnia b) du ego stopnia Prawa Lewa 51. Uszkodzenie przedramienia powik ane przewlek ym zapaleniem koêci, przetokami, obecnoêcià cia obcych, ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi ocenia si wed ug pozycji , zwi kszajàc stopieƒ sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu w zale noêci od stopnia powik aƒ Utrata koƒczyny w obr bie przedramienia w zale noêci od charakteru kikuta i jego przydatnoêci do oprotezowania Utrata przedramienia w sàsiedztwie stawu nadgarstkowego Ograniczenie ruchomoêci w obr bie nadgarstka w nast pstwie jego uszkodzeƒ (skr cenia, zwichni cia, z amania koêci nadgarstka, martwice aseptyczne tych koêci) z obecnoêcià, zniekszta ceƒ, uszkodzenia funkcji, zmian troficznych, blizn powodujàcych upoêledzenie funkcji d oni: a) ograniczenie ruchomoêci b) ograniczenie ruchomoêci du ego stopnia c) ograniczenie ruchomoêci du ego stopnia z ustawieniem r ki czynnoêciowo niekorzystnym 55. Ca kowite zesztywnienie w obr bie nadgarstka: a) w ustawieniu czynnoêciowo korzystnym w zale noêci od stopnia upoêledzenia funkcji d oni i palców b) w ustawieniu czynnoêciowo niekorzystnym w zale noêci od stopnia funkcji d oni i palców Uszkodzenia nadgarstka powik ane g bokimi trwa ymi troficznymi, przewlek ym i ropnym zapaleniem koêci nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia si wed ug pozycji 54 i 55, zwi kszajàc stopieƒ sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu w zale noêci od stopnia powik aƒ + + 7

8 57. Utrata r ki na poziomie nadgarstka Uszkodzenie Êródr cza cz Êci mi kkich (skóry, mi Êni, naczyƒ, nerwów) i koêci, z obecnoêcià blizn powodujàcych upoêledzenie funkcji d oni, trwa e zniekszta cenia Êródr cza, zaburzenia ruchomoêci b) Êrednie zmiany c) rozleg e zmiany 59. Utraty w obr bie kciuka w zale noêci od rozmiaru ubytku, rodzaju blizn, zniekszta ceƒ, jakoêci kikuta, ograniczenia ruchów palca, upoêledzenia funkcji r ki i innych zmian wtórnych a) utrata opuszki b) utrata paliczka paznokciowego c) utrata paliczka paznokciowego z cz Êcià paliczka podstawowego (do 2/3 d ugoêci paliczka) d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego poni ej 2/3 d ugoêci lub utrata obu paliczków bez koêci Êródr cza e) utrata obu paliczków z koêcià Êródr cza 60. Wszelkie inne uszkodzenia w obr bie kciuka (z amania, zwichni cia, uszkodzenia Êci gien, zniekszta cenia, przykurcze stawów, zesztywnienie, zmiany troficzne, czuciowe itp.) powodujàce trwa e ograniczenie funkcji, blizny powodujàcych upoêledzenie funkcji kciuka b) Êrednie zmiany c) znaczne zmiany d) bardzo du e zmiany graniczàce z utrata kciuka e) rozleg e zmiany graniczàce z utratà pierwszej koêci Êródr cza Uwaga: Przy ocenie stopnia zaburzeƒ czynnoêci kciuka brane sà pod uwag przede wszystkim zdolnoêç przeciwstawienia i chwytu. 61. Utraty w obr bie palca wskazujàcego a) utrata opuszki b) utrata paliczka paznokciowego c) utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszà paliczka Êrodkowego d) utrata paliczka paznokciowego i Êrodkowego powy ej 1/3 e) utrata trzech policzków f) utrata palca wskazujàcego z koêcià Êródr cza 62. Wszelkie inne uszkodzenia w obr bie palca wskazujàcego (uszkodzenia Êci gien, zniekszta cenia, przykurcze stawów, zesztywnienie, zmiany troficzne i czuciowe, blizny) powodujàce nieodwracalne, istotne upoêledzenie ruchomoêci palca b) zmiany Êredniego stopnia c) zmiany du ego stopnia d) zmiany znacznego stopnia, graniczàce z utrata wskaziciela (bezu ytecznoêç palca) 63. Utrata ca ego paliczka lub cz Êci paliczka: a) palca trzeciego i czwartego za ka dy paliczek 3 2 b) palca piàtego za ka dy paliczek Utrata palców III, IV lub V z koêcià Êródr cza Wszelkie inne uszkodzenia w obr bie palców III, IV, V powodujàce uszkodzenia Êci gien, zniekszta cenia, przykurcze stawów, zesztywnienia, zmiany troficzne i czuciowe, blizny w zale noêci od stopnia a) niewielkie ograniczenie funkcji palca b) znaczne ograniczenie funkcji palca c) bezu ytecznoêç palca graniczàca z utratà Uwaga: Przy uszkodzeniach obejmujàcych wi kszà liczb palców globalna ocena nie mo e byç wy sza ni ca kowita utrata tych palców i odpowiada stopniowi u ytecznoêci r ki. Uszkodzenie obejmujàce wszystkie palce z pe nà utratà u ytecznoêci r ki nie mogà przekraczaç dla r ki prawej 55% a dla lewej 50% Prawa Lewa 7 5 D. Uszkodzenie ko czyny dolnej 66. Utrata koƒczyny dolnej przy wy uszczeniu jej w stawie biodrowym lub odj cie w okolicy podkr tarzowej Przykurcze i ograniczenie ruchów w stawie biodrowym w nast pstwie uszkodzeƒ tkanek mi kkich i w zale noêci od stopnia a) miernego stopnia b) znacznego stopnia 68. Zesztywnienie stawu biodrowego w zale noêci od ustawienia i wtórnych zaburzeƒ statyki i dynamiki: a) w ustawieniu czynnoêciowo korzystnym b) w ustawieniu czynnoêciowo niekorzystnym

9 69. Inne nast pstwa uszkodzeƒ stawu biodrowego (zwichni cia, z amania bli szej nasady koêci udowej, z amania szyjki, z amania przezkr tarzowych i podkr tarzowych, z amania kr tarzy itp.) z ograniczeniem zakresu ruchów, przemieszczeniami, skróceniem, zniekszta ceniami i ró nego rodzaju zmianami wtórnymi a) ze zmianami miernego stopnia b) ze zmianami du ego stopnia c) z bardzo ci kimi zmianami miejscowymi i dolegliwoêciami wtórnymi (kr gos up, staw krzy owo- -biodrowy, kolano itp.) 70. Przykurcze i zesztywnienia powik ane przewlek ym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami, cia ami obcymi itp. oceniane sà wed ug pozycji 67-70, zwi kszajàc stopieƒ sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu w zale noêci od rozmiarów powik aƒ o: Uwaga: Przy uszkodzeniach biodra powodujàcych nast pujàce zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie koêci, gruêlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne koêci, biodro szpotawe dorastajàcych i inne zniekszta cenia powodujàce zaburzenia statyki oceniane jest istnienie zwiàzku przyczynowego mi dzy tymi schorzeniami a nieszcz Êliwym wypadkiem. 71. Z amanie koêci udowej z obecnoêcià zniekszta ceƒ, skrócenia, zaników mi Êniowych i ograniczenia ruchów w stawach: a) z nieznacznymi zmianami i skrócenie do 4 cm b) z miernymi zmianami i skróceniem do 6 cm c) ze skróceniem ponad 6 cm i ci kimi zmianami 72. Staw rzekomy lub ubytki koêci udowej uniemo liwiajàce obcià enie koƒczyny w zale noêci od stopnia upoêledzenia funkcji, skrócenia i zaburzeƒ wtórnych Uszkodzenia skóry, mi Êni, Êci gien (oparzenia, przeci cia, p kni cia podskórne, przepukliny mi Êniowe itp.) powodujàce istotne zaburzenia funkcji: a) miernego stopnia b) znacznego stopnia 74. Uszkodzenia du ych naczyƒ, t tniaki pourazowe w zale noêci od stopnia wtórnych zaburzeƒ troficznych Uszkodzenia uda powik ane przewlek ym ropnym zapaleniem koêci, przetokami, cia ami obcymi, skostnieniem pozaszkieletowym i zmianami neurologicznymi oceniane sà wed ug pozycji 71-73, zwi kszajàc stopieƒ sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu w zale noêci od rozmiarów powik aƒ Uszkodzenia uda powik ane wspó istniejàcym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia si wed ug pozycji 72-73, zwi kszajàc stopieƒ sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu w zale noêci od rozmiarów uszkodzenia nerwu 5-65 Uwaga: Łàczny stopieƒ sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu ocenianego wed ug pozycji i 75 nie mo e przekroczyç 70%. 77. Utrata koƒczyny zale nie od d ugoêci kikuta i przydatnoêci jego cech do oprotezowania Z amanie nasad koêci tworzàcych staw kolanowy i rzepki z obecnoêcià zniekszta ceƒ, szpotawoêci, koêlawoêci, przykurczów, z ograniczeniem ruchomoêci, upoêledzenia stabilnoêci stawu, zaburzeƒ statyczno-dynamicznych koƒczyny i innych zmian: b) Êrednie zmiany c) du e zmiany (zesztywnienia w niekorzystnym ustawieniu, brak stabilnoêci stawu) 79. Trwa e ograniczenie ruchomoêci stawu kolanowego w nast pstwie uszkodzeƒ samego stawu (uszkodzenia wi zad owe, torebkowe, àkotek, koêci tworzàcych staw kolanowy itd.) w zale noêci od charakteru przykurczu i zakresu ubytku funkcji a) utrata ruchomoêci w zakresie za ka de 2 ubytku ruchu b) utrata ruchomoêci w zakresie za ka de 5 ubytku ruchu c) utrata ruchomoêci w zakresie za ka de 10 ubytku ruchu Uwaga: Fizjologiczny zakres ruchów przyjmowany jest w granicach Inne nast pstwa uszkodzeƒ kolana: skrócenie koƒczyny, zaburzenia osi, stawu (koêlawoêç, szpotawoêç, ruchomoêç patologiczna), dolegliwoêci przewlek e zapalne, zapalenia ropne, cia a obce, przetoki itp. w zale noêci od stopnia: b) du e zmiany 81. Utrata koƒczyny na poziomie stawu kolanowego Z amanie koêci podudzia w zale noêci od zniekszta cenia, przemieszczenia, powik aƒ wtórnych, zmian troficznych i czynnoêciowych koƒczyny itp.: a) ze zmianami lub skróceniami do 4 cm b) z du ymi wtórnymi zmianami lub ze skróceniem od 4 cm do 6 cm c) ze skróceniem powy ej 6 cm lub bardzo rozleg ymi zmianami wtórnymi i z dodatkowymi powik aniami w postaci przewlek ego zapalenia koêci, przetok, zmian troficznych skóry z owrzodzeniami, stawów rzekomych, ubytków kostnych i zmian neurologicznych Izolowane z amanie strza ki (oprócz kostki bocznej)

10 84. Uszkodzenie tkanek mi kkich podudzia, uszkodzenia Êci gna Achillesa i innych Êci gien z zaburzeniami czynnoêciowymi i zniekszta ceniami stopy, zale nie od rozleg oêci uszkodzenia: a) niewielkie i Êrednie zmiany b) znaczne zmiany 85. Utrata koƒczyny w obr bie podudzia w zale noêci od charakteru kikuta, d ugoêci, przydatnoêci do oprotezowania i zmian wtórnych w obr bie koƒczyny: a) przy d ugoêci kikuta do 8 cm mierzàc od szpary stawowej b) przy d u szych kikutach 86. Trwa e ograniczenie ruchomoêci i zniekszta cenia w stawach skokowych w nast pstwie skr cenia, zwichni cia, z amania koêci tworzàcych staw, zranienia, cia obcych, blizn powodujàcych trwa e upoêledzenie funkcji stopy, w zale noêci od ich stopnia a) niewielkiego stopnia b) Êredniego stopnia c) du ego stopnia d) powik ane przewlek ym zapaleniem koêci, stawów, przetokami, martwicà, zmianami troficznymi i innymi 87. Zesztywnienie stawu skokowego z obecnoêcià zniekszta ceƒ, nieprawid owym ustawieniem stopy, zmianami statyczno-dynamicznymi, w zale noêci od ustawienia stopy, zmian wtórnych i powik aƒ: a) pod kàtem zbli onym do prostego b) w innych ustawieniach czynnoêciowo niekorzystnych c) w ustawieniach niekorzystnych z du ymi zmianami i powik aniami 88. Z amania koêci pi towej lub skokowej z przemieszczeniem, zniekszta ceniem i innymi zmianami wtórnymi: b) Êrednie zmiany c) du e zmiany z cz Êciowà utratà koêci 89. Utrata koêci pi towej lub skokowej w zale noêci od blizn, zniekszta ceƒ, zaburzeƒ statyczno-dynamicznych stopy i innych powik aƒ Uszkodzenia koêci st pu z przemieszczeniem, zniekszta ceniami i innymi zmianami wtórnymi: a) miernego stopnia zale nie od wielkoêci zaburzeƒ czynnoêciowych b) znacznego stopnia lub innymi powik aniami zale nie od wielkoêci zaburzeƒ 91. Z amania koêci Êródstopia z przemieszczeniem, zniekszta ceniem stopy: a) z amania I lub V koêci z wyraênym przemieszczeniem w zale noêci od stopnia zaburzeƒ czynnoêciowych b) z amania II, III lub IV koêci sródstopia w zale noêci od stopnia zaburzeƒ czynnoêciowych c) z amanie trzech i wi cej koêci Êródstopia w zale noêci od zaburzeƒ czynnoêciowych 92. Z amania koêci Êródstopia powik ane zapaleniem koêci, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia si wed ug pozycji 167, zwi kszajàc stopieƒ sta ego lub d ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu w zale noêci od stopnia powik aƒ Inne uszkodzenia stopy powodujàce zniekszta cajàce i blizny powodujàce upoêledzenie funkcji stopy, w zale noêci od stopnia upoêledzenia b) du e zmiany 94. Utrata stopy w ca oêci Utrata stopy na poziomie stawu Choparta Utrata stopy w stawie Lisfranka Utrata stopy w obr bie koêci Êródstopia zale nie od rozleg oêci utraty przedstopia cech kikuta Utrata paliczka paznokciowego palucha Utrata ca ego palucha Utrata palucha wraz z koêcià Êródstopia w zale noêci od rozmiaru utraty koêci Êródstopia Utrata palców II-V w cz Êci lub ca oêci za ka dy palec Utrata V palca wraz z koêcià Êródstopia zale nie od wielkoêci utraty koêci Êródstopia Utrata palców II-IV z koêcià Êródstopia zale nie od wielkoêci utraty koêci Êródstopia, za ka dy palec Inne uszkodzenia i zniekszta cenia palców w zale noêci od stopnia upoêledzenia funkcji Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci, je eli nieszcz Êliwy wypadek by wynikiem którejkolwiek z przyczyn wy àczajàcych odpowiedzialnoêç Generali okreêlonych w Prawo do Êwiadczenia z tytu u cz Êciowego trwa ego inwalidztwa wskutek nieszcz Êliwego wypadku przys uguje maksymalnie za 100% cz Êciowego trwa ego inwalidztwa Ubezpieczonego spowodowanego jednym nieszcz Êliwym wypadkiem. 5. W sytuacji, gdy odpowiedzialnoêç Generali z tytu u nieszcz Êliwego wypadku powodujàcego powstanie obowiàzku wyp aty lub wyp aconych Êwiadczeƒ nie przekracza 100 % sumy ubezpieczenia kolejne Êwiadczenia wyp acane z tytu u umowy ubezpieczenia nie mogà byç wy sze ni kwota wynikajàca z ró nicy pomi dzy 100% inwalidztwa a sumà procentów inwalidztwa z roszczeƒ uznanych w przesz oêci przez Generali. 6. JeÊli nieszcz Êliwy wypadek spowodowa uszkodzenie wi cej ni jednego narzàdu i àczna wartoêç cz Êciowego trwa ego inwalidztwa za poszczególne uszkodzenia jest wy sza ni 100 % Generali wyp aci Êwiadczenie maksymalnie do sumy ubezpieczenia okreêlonej w umowie ubezpieczenia. 7. Stopieƒ (procent) cz Êciowego trwa ego inwalidztwa ustalany jest po zakoƒczeniu leczenia usprawniajàcego i okresu rehabilitacji lecz nie póêniej ni po up ywie 24 miesi cy od daty zg oszenia wniosku, o którym mowa w 25 ust

11 8. Przy ustalaniu stopnia (procentu) cz Êciowego trwa ego inwalidztwa nie bierze si pod uwag rodzaju pracy ani czynnoêci wykonywanych przez Ubezpieczonego. 9. W przypadku powstania cz Êciowego trwa ego inwalidztwa wskutek nieszcz Êliwego wypadku w obr bie narzàdu, którego funkcje by y upoêledzone przed tym nieszcz Êliwym wypadkiem, stopieƒ inwalidztwa zostanie ustalony w wyniku analizy upoêledzenia danego narzàdu przed i po nieszcz Êliwym wypadku. 10. Generali decyduje o zasadnoêci roszczenia oraz jego stopniu (procencie) na podstawie dokumentacji, o której mowa w 25 ust 1 oraz na podstawie wyników badaƒ, o których mowa w ust Generali ma prawo skierowaç Ubezpieczonego na dodatkowe badania lekarskie lub na wizyt do wskazanego przez siebie lekarza orzecznika. Koszty tych badaƒ oraz wizyty pokrywa Generali. 12. Po ustaleniu stopnia (procentu) cz Êciowego trwa ego inwalidztwa póêniejsza zmiana, zarówno w przypadku polepszenia, jak i pogorszenia, nie daje podstawy do zmiany wysokoêci Êwiadczenia. 13. Prawo do Êwiadczenia przys uguje, je eli z medycznego punktu widzenia istnieje zwiàzek przyczynowo-skutkowy pomi dzy nieszcz Êliwym wypadkiem a cz Êciowym trwa ym inwalidztwem Ubezpieczonego. 14. W przypadku wystàpienia nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczony jest zobowiàzany staraç si o z agodzenie skutków wypadku przez niezw oczne poddanie si opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarzy leczeniu. Je eli Ubezpieczony umyêlnie nie wykona niniejszych obowiàzków, a mia o to wp yw na ustalenie okolicznoêci wypadku lub wysokoêci Êwiadczenia, Generali mo e odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç Je eli wyp acono Êwiadczenie z tytu u cz Êciowego lub ca kowitego trwa ego inwalidztwa, a nast pnie poszkodowany zmar w wyniku tego samego wypadku, Êwiadczenie z tytu u Êmierci wyp aca si osobie Uposa onej tylko wówczas, gdy jest ono wy sze od Êwiadczenia wyp aconego poszkodowanemu, przy czym potràca si uprzednio wyp aconà kwot. 2. Je eli poszkodowany zmar po ustaleniu procentu cz Êciowego lub ca kowitego trwa ego inwalidztwa, a Êmierç nie pozostaje w zwiàzku przyczynowym z nieszcz Êliwym wypadkiem, niewyp acone przed Êmiercià Êwiadczenie z tytu u trwa ego inwalidztwa przys uguje osobom Uposa onym. Je eli przed Êmiercià poszkodowanego nie zosta ustalony procent cz Êciowego lub ca kowitego trwa ego inwalidztwa, do okreêlenia Êwiadczenia przyjmuje si procent tego inwalidztwa, ustalony zaocznie tj. na podstawie dokumentacji lekarskiej. Przys ugujàce Êwiadczenie wyp aca si osobom Uposa onym. ZASADY ZAWIERANIA UMOWY Generali zawiera umow ubezpieczenia na podstawie wniosku o ubezpieczenie z o onego przez Ubezpieczajàcego do Generali. 2. Wszystkie oêwiadczenia woli muszà mieç form pisemnà i sà wa ne tylko wtedy, jeêli zosta y z o one w terminach okreêlonych w niniejszych OWU. 3. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç zgodnie z prawdà do wiadomoêci Generali informacje, o które zosta zapytany w formie pisemnej przed zawarciem Umowy. 4. Generali ma prawo odmowy przyznania Êwiadczenia, je eli Ubezpieczony lub Ubezpieczajàcy poda okolicznoêci niezgodne z prawdà lub zatai informacje, o które Generali pyta o we wniosku albo innych formularzach czy pismach przed zawarciem Umowy lub przystàpieniem Ubezpieczonego do Umowy, je eli okolicznoêci te lub informacje mog y mieç wp yw na zwi kszenie ryzyka ubezpieczeniowego. 5. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 3 Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany poinformowaç Generali o zmianie ww. danych w terminie 30 dni roboczych od daty wystàpienia zmiany. 6. Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczeniowym zwanym polisà. 7. Zawierajàc Umow Ubezpieczenia obowiàzany jest podaç nast pujàce informacje: 1) imi i nazwisko (nazw ) oraz adres Ubezpieczajàcego (PESEL/REGON), 2) imi i nazwisko (nazw ) oraz adres Ubezpieczonego (PESEL/REGON), 3) okres ubezpieczenia, 4) sum ubezpieczenia, 5) wariant ubezpieczenia, 6) zakres ubezpieczenia (NNW Kierowcy lub NNW Kierowcy Plus), 7) imi i nazwisko, data urodzenia, rodzaj pokrewieƒstwa, adres zameldowania Uposa onego lub Uposa onych, 8) imi i nazwisko oraz seria i numer dowodu to samoêci. VII. UPRAWNIENI DO ÂWIADCZENIA Prawo do Êwiadczenia z tytu u Êmierci Ubezpieczonego przys uguje Uposa onemu, z zastrze eniem ust Prawo do Êwiadczenia z tytu u trwa ego inwalidztwa przys uguje Ubezpieczonemu. 3. Ubezpieczajàcy (w przypadku umów ubezpieczenia na cudzy rachunek za zgoda Ubezpieczonego) ma prawo wskazaç Uposa onych we wniosku oraz ma prawo w ka dym czasie ich zmieniç, sk adajàc oêwiadczenie w formie pisemnej. 4. Zmiana Uposa onych dochodzi do skutku z datà wp ywu do Generali oêwiadczenia Ubezpieczonego, o którym mowa w ust Ubezpieczajàcy ma prawo wskazaç kilku Uposa onych wraz z okreêleniem ich procentowego udzia u w Êwiadczeniu. 6. W przypadku wskazania kilku Uposa onych, jeêli któryê z nich zmar lub utraci prawo do Êwiadczenia, przypadajàca na niego cz Êç Êwiadczenia zostanie rozdzielona pomi dzy pozosta ych Uposa onych, proporcjonalnie do ich udzia u w Êwiadczeniu. 7. Je eli Ubezpieczajàcy nie wskaza Uposa onego, Êwiadczenie przys uguje spadkobiercom Ubezpieczonego w kolejnoêci okreêlonej w przepisach o dziedziczeniu ustawowym, z wy àczeniem Gminy oraz Skarbu Paƒstwa, a je eli ich nie ma, to spadkobiercom testamentowym powo anym przez Ubezpieczonego, z zastrze eniem ust. 6 i 9. 11

12 8. Za Uposa onego zmar ego przed Êmiercià Ubezpieczonego uwa a si równie Uposa onego, który zmar jednoczeênie z Ubezpieczonym. 9. Âwiadczenie nie przys uguje Uposa onemu, który umyêlnie przyczyni si do Êmierci osoby, której ycie i zdrowie jest przedmiotem umowy ubezpieczenia. VIII. OKRES UBEZPIECZENIA Umow zawiera si na okres 12 miesi cy, z zastrze eniem ust Umowy krótkoterminowe mogà byç zawierane wy àcznie po wczeêniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Departamentu Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych Centrali Generali (wy àcznie z jednorazowà formà p atnoêci sk adki). 3. Umow uwa a si za zawartà od chwili przekazania Ubezpieczajàcemu polisy, chyba e strony umówi y si inaczej. 4. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si od dnia wskazanego w polisie, nie wczeêniej jednak ni od dnia op aty sk adki lub jej raty w wysokoêci okreêlonej w polisie chyba, e strony umówi y si inaczej. IX. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Sk adka ustalana jest na podstawie taryfy obowiàzujàcej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. 2. Sk adka ustalana jest w oparciu o nast pujàce czynniki: 1) wiek Ubezpieczonego oraz osoby bliskiej Ubezpieczonego, 2) okres posiadania prawa jazdy przez Ubezpieczonego oraz osoby bliskiej Ubezpieczonego, 3) sum ubezpieczenia, 4) wariantu ubezpieczenia, 5) zakres ubezpieczenia, 6) inne czynniki zale ne od oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 3. Sk adka ustalana jest za okres ubezpieczenia wskazany w umowie ubezpieczenia i p atna jest z góry, z zastrze eniem ust Termin op aty sk adki przelewem mo e byç ustalony najpóêniej na 14 dzieƒ od daty podpisania umowy ubezpieczenia. 5. Sk adka za ubezpieczenie p atna jest jednorazowo. 6. Je eli Generali ponosi odpowiedzialnoêç jeszcze przed zap aceniem sk adki, a sk adka nie zosta a zap acona w terminie, Generali mo e wypowiedzieç Umow ze skutkiem natychmiastowym i àdaç zap aty sk adki za okres, przez który Generali ponosi o odpowiedzialnoêç. W braku wypowiedzenia Umowy rozwiàzuje si ona z koƒcem okresu, za który przypada a niezap acona sk adka. 7. W przypadku op acania sk adki przelewem bankowym lub przekazem pocztowym za dat wp ywu sk adki na rachunek Generali uznaje si dat przyj cia przez bank polecenia przelewu, przy zastrze eniu posiadania odpowiednich Êrodków na rachunku Ubezpieczajàcego, lub dat stempla pocztowego na przekazie pocztowym/dowodzie wp aty. XI. ODSTÑPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA Je eli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres d u szy ni 6 miesi cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w ciàgu 7 dni, liczàc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. Odstàpienie od Umowy ubezpieczenia i jej rozwiàzanie nie zwalniajà Ubezpieczajàcego od obowiàzku zap acenia sk adki za okres udzielania przez Generali ochrony ubezpieczeniowej. XI. ROZWIÑZANIE LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia nast puje: 1) z up ywem okresu, na jaki zosta a zawarta, 2) z chwilà wyp aty Êwiadczenia w wysokoêci 100 % sumy ubezpieczenia, 3) w razie nieop acenia sk adki w wysokoêci zapisanej w umowie ubezpieczenia, potwierdzonej polisà, z up ywem terminu p atnoêci okreêlonego w Umowie, z zastrze eniem 19 ust. 5 i 6, 4) z terminem odstàpienia od Umowy, 5) z terminem wypowiedzenia Umowy. 2. Ubezpieczajàcy ma prawo do rozwiàzania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. XII. ZWROT SKŁADKI 22 W przypadku wygaêni cia stosunku ubezpieczenia przed up ywem okresu, na jaki zosta a zawarta Umowa Ubezpieczajàcemu przys uguje zwrot sk adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. XIII. POST POWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY W razie wypadku Ubezpieczony obowiàzany jest: 1) staraç si o z agodzenie skutków wypadku przez niezw oczne poddanie si opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu, 12

13 2) niezw ocznie, w terminie 5 dni roboczych powiadomiç Generali o zajêciu zdarzenia, 3) dostarczyç Generali dokumenty niezb dne do ustalenia zasadnoêci roszczenia i wysokoêci Êwiadczenia, wymienione w 25 ust 1. 4) poddaç si badaniu przez lekarzy wskazanych przez Generali lub obserwacji klinicznej w celu ustalenia procentu cz Êciowego lub ca kowitego trwa ego inwalidztwa. 2. W razie Êmierci Ubezpieczonego, Uposa ony zobowiàzany jest: 1) niezw ocznie, w terminie 5 dni roboczych w formie pisemnej, poinformowaç Generali o zaistnia ym zdarzeniu, 2) umo liwiç Generali uzyskanie wszelkich informacji dotyczàcych nieszcz Êliwego wypadku oraz innych wymaganych do oceny zasadnoêci Êwiadczenia, 3) dostarczyç Generali dokumenty niezb dne do ustalenia zasadnoêci roszczenia i wysokoêci Êwiadczenia, wymienione w 25 ust Je eli nie dokonano obowiàzków wymienionych w 23 a mia o to wp yw na ustalenie okolicznoêci i skutków wypadku, Generali mo e zmniejszyç Êwiadczenie Zg aszajàc wniosek o wyp at Êwiadczenia z tytu u umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub Uposa ony sk ada do Generali: 1) wype niony formularz zg oszenia roszczenia, 2) kopi polisy ubezpieczeniowej, 3) kserokopi dokumentu to samoêci Ubezpieczonego / Uposa onego, 4) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, 5) kserokopi statystycznej karty zgonu Ubezpieczonego, je eli jej uzyskanie nie jest mo liwe, dokumentacj medycznà potwierdzajàcà przyczyn Êmierci Ubezpieczonego, 6) w przypadku roszczenia z tytu u cz Êciowego lub ca kowitego trwa ego inwalidztwa pe nà dokumentacj medycznà Ubezpieczonego z leczeniem urazów doznanych w wyniku nieszcz Êliwego wypadku, 7) kserokopi protoko u powypadkowego (policji, prokuratury itp.), potwierdzajàcego zajêcie nieszcz Êliwego wypadku, 8) inne dokumenty niezb dne do stwierdzenia zasadnoêci roszczenia, na wniosek Generali. 2. Kserokopie sk adanych dokumentów winny byç w j zyku polskim oraz potwierdzone za zgodnoêç z orygina em. 3. Generali decyduje o zasadnoêci roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust Generali ma prawo skierowaç Ubezpieczonego na dodatkowe badania lekarskie lub na wizyt do wskazanego przez siebie lekarza orzecznika. Koszty tych badaƒ oraz wizyty pokrywa Generali. 5. Generali dokonuje wyp aty Êwiadczenia najpóêniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajêciu zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrze eniem ust W przypadku, gdy wyjaênienie w powy szym terminie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Generali albo wysokoêci nale nego Êwiadczenia okaza o si niemo liwe, Generali dokona wyp aty Êwiadczenia w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Bezspornà cz Êç Êwiadczenia Generali wyp aci w terminie okreêlonym w ust Je eli Êwiadczenie nie przys uguje w ca oêci lub w cz Êci, Generali poinformuje o tym niezw ocznie osob uprawnionà do otrzymania Êwiadczenia, wskazujàc na okolicznoêci oraz podstaw prawnà, uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty Êwiadczenia. 8. Łàczna kwota wyp aconych Êwiadczeƒ w okresie ubezpieczenia nie mo e przekroczyç 100 %sumy ubezpieczenia z danej umowy ubezpieczenia. 9. W przypadku wystàpienia nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczajàcy / Ubezpieczony jest zobowiàzany niezw ocznie, w terminie 5 dni roboczych, zgodnie z 23 ust 1 i 2, powiadomiç Generali o wypadku. Je eli Ubezpieczony umyêlnie nie wykona niniejszych obowiàzków, a mia o to wp yw na ustalenie okolicznoêci wypadku lub wysokoêç Êwiadczenia, Generali mo e odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. W przypadku Êmierci Ubezpieczajàcego / Ubezpieczonego w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadków, Uposa ony zobowiàzany jest do poinformowania Generali w ww. terminie. 10. Prawo do Êwiadczenia z tytu u ca kowitego lub cz Êciowego trwa ego inwalidztwa nie przys uguje, je eli w ciàgu 7 dni od daty nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczony w jego wyniku zmar. XIII. POSTANOWIENIA KO COWE 26 Wszystkie zawiadomienia i oêwiadczenia kierowane do Generali powinny byç sk adane na piêmie za pokwitowaniem lub przes ane listem poleconym pod rygorem niewa noêci Je eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczeƒ, wysokoêci wyp aty odszkodowania lub wnosi inne skargi lub za alenia, to mo e wystàpiç z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 zostanie rozpatrzony w ciàgu 30 dni od daty wp ywu do Generali. 3. Ponadto, je eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia mo e wnieêç skarg lub za alenie do Rzecznika Ubezpieczonych dzia ajàcego zgodnie z przepisami ustawy 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. 28 Powództwo o roszczenie wynikajàce z Umowy mo na wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej albo przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, lub Uprawnionego z Umowy. 13

14 29 Je eli Ubezpieczajàcy / Ubezpieczony zmieni adres i nie zawiadomi o tym Generali, to pismo skierowane na ostatni znany adres wywiera skutki prawne od chwili, w której by oby dor czone, gdyby Ubezpieczajàcy/Ubezpieczony nie zmieni adresu. 30 W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWU lub klauzulami umownymi stosuje si przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia alnoêci ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce akty prawne. 31 Niniejsze OWU zosta y przyj te Uchwa à Zarzàdu Generali Nr GNL/ob/1/6/2008 z dnia roku i majà zastosowanie do umów zawartych od roku. Micha Gomowski Artur Olech Cz onek Zarzàdu Generali T.U. S.A. Cz onek Zarzàdu Generali T.U. S.A. 14

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

NNW - ZA ÑCZNIK NR 3 TABELA PROCENTOWEJ OCENY STA EGO USZCZERBKU NA ZDROWIU SIGNAL IDUNA POLSKA

NNW - ZA ÑCZNIK NR 3 TABELA PROCENTOWEJ OCENY STA EGO USZCZERBKU NA ZDROWIU SIGNAL IDUNA POLSKA NNW - ZA ÑCZNIK NR 3 TABELA PROCENTOWEJ OCENY STA EGO USZCZERBKU NA ZDROWIU SIGNAL IDUNA POLSKA Cz Êç I - USZKODZENIA G OWY 1. Uszkodzenia pow ok czaszki (oskalpowanie) bez uszkodzeƒ kostnych: a) u m czyzn;

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

Tabela uszczerbków na zdrowiu

Tabela uszczerbków na zdrowiu Załącznik nr 1 do OWU Podróży Zagranicznych Tabela uszczerbków na zdrowiu Rodzaj uszkodzeń ciała Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu A. Uszkodzenia głowy 1. Uszkodzenie powłok czaszki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Za àcznik nr 2 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Za àcznik nr 2 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Tabela uszczerbków na zdrowiu Rodzaj uszkodzeƒ ciała A. Uszkodzenia głowy 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeƒ kostnych): a) znaczne uszkodzenie powłok czaszki z rozległymi, Êciàgajàcymi bliznami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

TABELA USZCZERBKÓW NA ZDROWIU ZA ÑCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM MAX

TABELA USZCZERBKÓW NA ZDROWIU ZA ÑCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM MAX TABELA USZCZERBKÓW NA ZDROWIU ZA ÑCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM MAX Niniejszà Tabel stosuje si przy ocenie skutków nieszcz Êliwych wypadków oraz skutków zawa u serca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 27 1139 Poz. 201 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 stycznia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 27 1139 Poz. 201 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 stycznia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 27 1139 Poz. 201 201 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu o nierzy, którzy pe nili

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Wypadki

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Wypadki Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów Wypadki Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 16/2011 z dnia 16.06.2011 r., wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/08) SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 III. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.

SIGNAL IDUNA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 139 10061 Poz. 1141 1141 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne b dàce przedmiotami

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 POLSKA www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA INSTRUKCJA POST POWANIA W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 199 13762 Poz. 1949 i 1950 c) choroby trzustki upoêledzajàce jej czynnoêç wydzielniczà, d) przepukliny brzuszne, e) inne choroby uk adu pokarmowego upoêledzajàce 9) choroby uk adu moczowo-p

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/09) SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 III. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DLA KLIENTÓW BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓ KA AKCYJNA (kod: WU/Pekao/SEK/01/09) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Tabela norm oceny procentowej

Tabela norm oceny procentowej Tabela norm oceny procentowej trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku www.metlife.pl Tabela norm oceny procentowej trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszkodzenia głowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WYKAZ NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

ZAŁĄCZNIK WYKAZ NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ Ustalenie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej. Dz.U.2015.808 z dnia 2015.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 15 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

POLSKA SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26. wersja. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

POLSKA SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26. wersja.  wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 wersja POLSKA www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/06) I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 III. Umowa ubezpieczenia 4 IV. Rozwiàzanie

Bardziej szczegółowo

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie kod warunków PNGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si do umów grupowego ubezpieczenia na ycie typ P. 2 U yte

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych Ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk Załącznik nr 16 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220)

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego

Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks KZ 02 Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina o indeksie

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita owymi Multiochrona

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita owymi Multiochrona Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita owymi Multiochrona ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowymi

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 3 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA FORTEO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości 1 OFERTA Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości Ubezpieczający: Ubezpieczony: Fundacja Skarbowości Dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW DLA ROLNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW DLA ROLNIKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW DLA ROLNIKÓW I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW DLA ROLNIKÓW, zwane dalej OWU, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo