1 1 grudnia 2006r. dwutygodnik regionalny. Nr 7 1 grudnia 2006 cena 2.00z w tym 7%VAT. ..str Historia zespo u ISSN str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 1 grudnia 2006r. dwutygodnik regionalny. Nr 7 1 grudnia 2006 cena 2.00z w tym 7%VAT. ..str. 11-13. Historia zespo u ISSN 1896-5709. ..str."

Transkrypt

1 1 dwutygodnik regionalny Nr 7 1 grudnia 2006 cena 2.00z w tym 7%VAT NOW Y STARY BURM IST R Z BURM IST R Z..str Historia zespo u ISSN Friends..str. 16, 17

2 2 reklama

3 3 w numerze Nr 7, 1 grudnia 2006 Informacje... str. 4 Wyniki wyborów... str. 5 Dom pod kasztanem... str. 6 Mini playback show... str. 7 Za chlebem.... str. 8 Rozmowa z burmistrzem. str Stara Galeria... str. 13 Wybory ju si sko czy y. Miejmy nadzieje, e razem z nimi ca a niemi a atmosfera jaka panowa a podczas nich. Mieszka cy pod sam koniec kampanii mieli dosy ci g ego nagabywania, plakatów i wymiany z o liwo ci. Niech to si sko czy, bo ju ile mo na tym y - us ysza em na ulicy od jednej z mieszkanek. G ówni rywale do funkcji burmistrza podzielili si najwa niejszymi funkcjami w mie cie. Zygmunt Siarkiewicz wygra wy cig do fotela burmistrza, a Dariusz Zieli ski zosta Przewodnicz cym Rady Miasta i Gminy. Czas poka e jak b dzie uk ada a si pomi dzy nimi wspó praca. W numerze czytelnicy znajd tak e histori zespo u Friends. Kapeli, która w Barlinku nie zosta a jako szczególnie doceniona a która otar a si o mainstream polskiego showbiznesu. Szkoda, e zespó si rozwi za bo móg by towarem eksportowym Barlinka, zw aszcza, e ch tnie podkre lali swoje korzenie. Dla zainteresowanych wyborami mamy d ugi wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Zygmuntem Siarkiewiczem. Opowiada o swoich wra eniach z kampanii, z ko cz cej kadenci oraz troch o swoich sprawach osobistych. KRAUL Og oszenia... str. 19 Urz d Stanu Cywilnego str. 20 Kronika policyjna... str. 20 Rozmowa z Mariuszem Nawrockim... str.22 Przedstawiamy barlineckich przedsi biorców... str. 24 Zarybianie..... str. 26 Pogo na remis... str. 27 Tenisi ci bez awansu.. str. 27 Regulamin i kupon konkursu... str. 28 STARA GALERIA PROMUJE BARLINEK str. 13 Nominacje do nagrody sportowca roku... str Krzy ówka... str. 30 Wydawca: Barlinek, ul. abia 5, Redaguje zespó. p.o. Redaktora naczelnego: Radek Zalewski tel. kom Adres redakcji: Barlinek, ul. abia 5, Zastrzegamy sobie prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych i opatrywania ich w asnymi tytu ami. Materia ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Przyjmowanie og osze drobnych i dy ur redaktorski pe niony jest w informacji Centrum Handlowym BIMEX w poniedzia³ki, œrody i pi tki od DRUK: Drukarnia Ina Press Stargard Szczeci ski ul. Ró ana 2a SK AD GAZETY Zarybianie 2006 w Barlinku str. 27 KONKURS WIEDZY O BARLINKU str. 25 Mini playback show str. 7

4 4 INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE Zdezorientowana przyroda Wyj tkowo ciep y tegoroczny listopad sprawia, e wiele drzew i ro lin rozpocz o wiosenn wegetacj. Nowe p ki puszczaj m.in. bez, wierzba, maliny, ró e a nawet piwonie. Nawet kaczki nie chc opu ci naszego pi knego miasta. Z ciep a ciesz si mieszka cy domków jednorodzinnych oraz bloków mieszkalnych, wy- czaj c grzejniki c.o. Bankowa konkurencja Naszym lokalnym bankom i SKOKowi, przyby kolejny konkurent. W budynku przy ul. Wodnej nr 3 od strony ko cio a, powsta a Agencja Finansowa, oferuj ca kredyty banku BPH. Mi o nam te poinformowa, e nasz GBS przyst pi do tworzenia oddzia u w Szczecinie. Magnesowa pu apka Kontrolerzy zak adu energetycznego ujawniaj coraz wi cej przypadków oszcz dzania na zu yciu energii elektrycznej przez odbiorców indywidualnych, przez wstrzymywanie obrotów licznika przy pomocy silnego magnesu, przyk adanego do obudowy licznika. Wprawdzie w tej fazie, licznik zwalnia obroty o, oko- o 50-60%, ale po odstawieniu magnesu, licznik lata jak oszala y nawet o razy szybciej. Po zdj ciu takiego licznika, ekspertyzy wykazuj rozmagnesowanie. Wówczas zak ad energetyczny nak ada kar w wysoko ci np., KW, czyli ko o z z terminem zap aty. Po tym terminie mo e skierowa spraw do s du o zap at, co niesie za sob koszty s dowe, a w przypadku dalszego nie p acenia, mo e skierowa spraw do egzekucji komorniczej z naliczaniem odsetek. Mo e te skierowa spraw do prokuratury o kradzie pr du i wy czy pr d. Ostrzegamy przed stosowaniem opisanej metody oszcz dzania, a tak e próbie rozplombowania licznika, gdy w badaniach mechanoskopijnych fakt taki te b dzie ujawniony. Pu apka na pieszych Ekipy WZD ko cz uk adanie chodnika jednej strony ulicy Gorzowskiej dzi kujemy. Jednak szczytem g upoty jest pozostawienie s upa o wietleniowego dos ownie na rodku chodnika przy wje dzie do Limby wystarczy o przesun ten s up w g b o 1 metr. Mieszka cy kategorycznie domagaj si usuni cia tego s upa z chodnika. Gmina natomiast wykona a pierwsz cz chodnika ul. Kombatantów od ul. Fabrycznej do wjazdu na posesj Kombatantów 1. W przysz ym roku ma by wykonany chodnik w gór na ca ej ulicy, na co czekaj szczególnie ci, którzy pchaj wózki z ma ymi dzie mi. Ocieplaj na pot g Zprzyjemno ci patrzymy jak zmienia si wygl d SDH przez wymian okien. Ach, gdyby tak jeszcze wiosn od wierzono elewacj tego budynku. Tak e SMWL DOM i SM DOMET kontynuuj ocieplanie szczytów starszych bloków mieszkalnych, a BTBS ocieplanie bloku ul. Górna nr 29 i budynku ul. 31 Stycznia nr 7, który wbrew wcze niejszym obawom wygl da adnie. Lokatorzy i w a ciciele tej ostatniej posesji domagaj si pilnego odnowienia korytarzy. Decyzje w takich sprawach musi jednak podejmowa sama wspólnota. Równie SM PIAST ociepla drzwi wej ciowe do klatek schodowych na osiedlu Stodolna. Ruch w termoizolacji jest, wi c du y, bo przecie chodzi o zmniejszenie kosztów zu ycia ciep a. Utrzymali sto ki Dotychczasowy burmistrz Pe czyc Miros aw Kluk ju w pierwszej turze wyborów pokona mia d c ilo ci g osów swoje dwie konkurentki. B dzie, wi c pe ni t funkcj ju po raz pi ty, czyli 20 lat. Funkcj wójta gminy Nowogródek Pom. na drug kadencj, zachowa po pierwszej turze wyborów Tomasz Pietruszka. W pierwszej turze odpad dotychczasowy burmistrz My liborza Roman Matijuk. Personalia Wpo owie br. z funkcji zast pcy kierownika naszego Komisariatu Policji, odwo ano W adys awa Fedorowicza, który po ponad 30-letniej s u bie odszed na emerytur. Na t funkcj powo ano Marka Kubiaka z KPP Choszczno. Umorzono dochodzenia Prokuratura Rejonowa w My liborzu, zatwierdzi a postanowienie o umorzeniu post powania przygotowawczego w sprawie kilkunastu doniesie o przest pstwach, zg oszonych przez pewnego s ynnego by ego radnego naszej gminy, pomimo e ju w przesz o ci umarzano te doniesienia. Jak ustalili my, od trzech lat jeden w policjantów prowadzi nieustannie dochodzenia ze zg osze tego by ego radnego, zamiast ciga prawdziwych przest pców. No có, psychozy bywaj uci liwe nawet dla policji. A w powiecie cyrk Sesja Rady Powiatu, która odby a si w dniu w My liborzu nie przynios a rozstrzygni cia. W przeciwie stwie do sesji Rady Gminy Barlinek w My liborzu na wniosek jednego z radnych przerwano sesj do dnia r. godz SO Nowy przewodnicz cy Nowym przewodnicz cym Rady Miasta wybranym na pierwszej sesji rady zosta Dariusz Zieli ski. Nowi wiceprzewodnicz cy Nowymi wiceprzewodnicz cymi zostali Maciejewski Mariusz i Jan Janas. Podzi kowania Szanowni wyborcy okr gów nr 1 i 2! Serdecznie dzi kujemy za yczliwe przyj cia w czasie kampanii wyborczej w obu okr gach oraz za wszystkie oddane na nas i na Komitet Wyborczy Wyborców Samorz d Razem. Ewa Jadach, Stanis aw Opatowicz Jerzy Kowalski, Piotr Stanis awski Sk adam serdeczne podzi kowania wyborcom okr gu nr 7 za zaufanie jakim zosta am obdarzona oraz za powierzenie mi zaszczytnej funkcji radnej gminy Barlinek. Postaram si nie zawie Pa stwa oczekiwa. Teresa Tomczyszyn Wszystkim, którzy udzielili mi poparcia i oddali na mnie swój g os w tegorocznych wyborach, serdecznie dzi kuj. Mieczys aw Adryjanowski

5 5 51% 3620 g osów 49% 3474 g osów Zestawienie wyników g osowania w Mie cie i Gminie Barlinek w II turze wyborów na Burmistrza Barlinka w dniu 26 listopada 2006 roku

6 6 Dom pod kasztanem Blok 31 stycznia 12 to specyficzne miejsce. Skutecznie zarz dzaj i administruj tu dwie panie: Teresa Bartkiewicz i Ewa Ceredy ska. To nie adne bizneswoman ale artystka plastyk i piel gniarka. Wychowa y si i mieszkaj razem w budynku na 31-stycznia. Reszt mieszka ców stanowi przewa nie emeryci, którzy byli dla nich s siadami i wujkami. W sumie dziewi rodzin. Zarz dzaj blokiem od 2001r. Wtedy to lokatorzy bloku wyszli spod BTBS i postanowili odda w adz dwóm paniom. Co by o przyczyn? -Mieli my ju do niegospodarno ci i z ego traktowania. Najgorsza by a sprawa dachu. Zostali my poinformowani, e jego remont b dzie kosztowa 8,5 tys. A pó niej okaza o si, e ca kowity koszt to 14,5 tys.i, e trzeba dop aci ró nicê. Ca a sytuacja by a tu przed wi tami-mówi Ewa Ceredy ska. Na ma ym trawniku wida ceramiczne figurki a na klatce schodowej kolorowe obrazy. To zas uga Teresy Bartkiewicz, która bardziej jest znana jako Gra yna. Wchodz c do bloku mo na zauwa y par nowych plastikowych drzwi. Najwi kszym dokonaniem by o jednak przebudowanie systemu grzewczego budynku. rodki zosta y pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska. Jest to bardzo korzystna po yczka roz o ona na 60 rat. Jedna rata to 280 z na ca y budynek. Kwota ta jest wi c praktycznie nie odczuwalna i nie trzeba by o podwy sza czynszu mieszka com. Ró nica w porównaniu z ubieg ym rokiem, kiedy to p ka y kominy i dymi o w mieszkaniach jest ogromna. Obecnie budynek posiada g ówny licznik oraz podliczniki na mieszkania, co w mie cie Barlinek jest prawdziw nowo ci. Ka dy wi c p aci za zu yte przez siebie ciep o. Mieszka cy tylko wspólnie o na ocieplanie klatek schodowych. Sk d wiedzia y jak uzyska rodki na ten cel? Kredyt w banku nie wchodzi w rachub. Zacz li my wi c pyta i szuka i tak si uda o znale rozwi zanie. Ciep ownia zainstalowa a wymiernik ciep a a my wykonali my instalacje wspóln - t umaczy Teresa Bartkiewicz. Niepokój w ród mieszka ców wzbudzi a wiadomo, e gmina ma projekt zagospodarowania przyblokowego podwórka bez zgody i udzia u mieszka ców. Mia o tam powsta osiedle domków jednorodzinnych. Lokatorzy bloku czuj si w a cicielami bo dzier awi ten teren od 40 lat. To oni naprawili p ot,sprz taj. P ac za sam¹ dzier aw. Obie panie uda y si do adwokata i zacz y interweniowa u burmistrza. W ko cu sprawa Ewa Ceredy ska i Teresa Bartkiewicz na klatce schodowej w zarz dzany przez nie bloku okaza a si nieporozumieniem. Jakie plany na przysz o? Ocieplenie domu i remont dachu, ale to gdy sp ac po yczk. Obie panie rozgl daj ju si za kredytem termomodernizacyjnym. Jest tak e projekt nadania budynkowi jeszcze wi kszego waloru artystycznego. Teresa Bartkiewicz jako artystka ceramik my li o tabliczkach na numery drzwi w kszta cie li cia kasztanowca. Ewa Ceredy ska wspomina o do wietleniu budynku. Obie panie podkre laj, e maj wsparcie lokatorów budynku, którzy co roku wybieraj je do zarz du. Nikt pomimo i cz osób ma skromne dochody nie uchyla si od p acenia czynszu. W bloku jest tak e osoba, która zajmuje si posypywanie w zim chodników. Jaki jest podzia obowi zków? Gra ynka zajmuje si finansami, ja gospodarowaniem, dbaniem o czysto. Ale tak naprawd to ja bez Gra ynki i Gra ynka beze mnie niczego nie za atwiamy- mówi Ewa Ceredy ska. R.Zalewski

7 7 wydarzenia SzkoÊa Podstawowa nr 1 Mini playback show Czy moôna zobaczyð MarylÖ Rodowicz, MandarynÖ i zespoê Green Day na jednej scenie? Czy majìc dobre chöci, ciekawy pomysê i maêo pieniödzy moôna zorganizowað dzieciom dobrì zabawö i miêo spödzony czas? Jury po burzliwych i peênych sporów obradach wytypowaêo zwyciözców którzy nagrodzeni zostali prestiôowymi dyplomami. Zostali nimi: W kategorii klas Sulikowska Kamila RychliØska Marta 2.Pilarska Marcelina Resler Klaudia Altan Wiktoria Witkowska Weronika Milner Anastazja Bublewicz Justyna Szurkowska Anna 3.Éodygowska Marta W kategorii Ligenza, GulczyØska, BÌczkowska, Czarnecka 2. Ludkowska Paulina Stukonis Patrycja 3. Pyrka Eliza Warto pogratulowað Szkole Podstawowej nr 1 tak sympatycznej zabawy, która cieszy siö zainteresowaniem uczniów. Wystarczy tylko inicjatywa i dobry pomysê aby zaangaôowað dzieciaki do odrobiny wysiêku a przy okazji zafundowað im dobrì i bezpiecznì rozrywkö. Dziewczyny w przeboju Greek Day. Dwudziestego listopada w Szkole Podstawowej nr 1 zostaê zorganizowany mini playback show. Jest to juô cykliczna impreza na której dzieci z klas 1-3 i 4-6 bawiì siö ukêadajì choreografiö do znanych utworów. Chodzi oczywiîcie o dobrì zabawö, Nie zabrakêo takôe profesjonalnego jury w skêadzie: Anna Plenernauczycielka nauczania zintegrowanego, Piotr StanisÊawskianimator kultury, Justyna Nadolskauczennica, Magda Pytel- uczennica, które oceniaêo innowacyjnoîð, poczucie rytmu i stylu uczestników. KolejnoÎci pilnowaêy i rozkröcaêy imprezö nie mniej profesjonalne prowadzìce: Olga i Alicja. Nad dzieciakami czuwaêy panie: Maria KluciØska i Katarzyna StanisÊawska. IniTaniec w rytm utworów Mandaryny. cjatorem mini playback show byêa mêodzieô z SamorzÌdu Uczniowskiego. WystÌpiÊo dwudziestuczterech wykonawców w dwunastu utworach. DopisaÊa publicznoîð. Sala byêa zapeêniona po brzegi kolegami i koleôankami wystöpujìcych dziewczyn (chêopcy jakoî byli mniej odwaôni). Nie zabrakêo rodziców uwieczniajìcych swoje pociechy aparatami fotograficznymi i kamerami video. Wreszcie byêy takôe wystöpy na Ôywca Magdaleny Pytel i Justyny Nadolskiej. Wszystkie dzieci dobrze siö bawiêy, klaskaêy w rytm piosenek a niektóre nawet taøczyêy. CaÊoÎÐ miaêa luònì konwencje. DominowaÊy rytmiczne utwory anglojözyczne a jedynym polskim akcentem byê wystöp w rytm piosenki Sing-Sing Maryli Rodowicz. Kraul

8 8 Polacy masowo opuszczaj ojczyzn Za chlebem Ameryka ski dziennik New York Times przypomina, e od czasu przyst pienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, za granic pracuje ponad 800 tys. Polaków. Dziennik dodaje: Ten eksodus to jedna z najwi kszych migracji Europejczyków od lat 50. Z kolei UE podaje, e liczba Polaków oficjalnie pracuj cych w krajach UE, przekracza ju jeden milion, a cznie mo e przebywa tam ponad 2 mln. Wed ug w adz brytyjskich do ko ca wrze nia, na brytyjskim rynku pracy zarejestrowa o si 510 tys. obywateli Europy Wschodniej, z czego oko o 56% to Polacy. Brytyjski sekretarz stanu ds. migracji o wiadczy, e emigranci przynosz Zjednoczonemu Królestwu korzy ci, oferuj c kwalifikacje i agodz c niedobory rynku pracy, którym nie mog zaradzi sami Brytyjczycy. W rezultacie polska piel gniarka startuje w wyborach do parlamentu Islandii, brytyjskie zwi zki zawodowe tworz sekcje dla polskich robotników, renesans prze ywa ko ció katolicki w Irlandii, pojawiaj si polskie knajpki oraz polskie gazety. Obok wykwalifikowanych i uniwersalnych pracowników budowlanych, lekarzy, stomatologów, opiekunek i kierowców, poszukiwani s tak e Polacy do pracy w charakterze policjantów w pó nocnej Walii, Irlandii, Szkocji i w Londynie. Polskim policjantom p aci si w Londynie do 25 funtów za godzin, czyli ok.150 z. Gazeta New York Times zwraca uwag, e masowe wyjazdy za granic, powoduj dotkliwy niedobór si y roboczej w Polsce, co mo e utrudni wykorzystanie funduszy UE, zw aszcza na budow dróg. Chocia bezrobocie w Polsce jest na najwy szym poziomie w UE. Ciekawe jest równie to, e chocia Polska wyda a w 2005 roku 10 tys. pozwole na podj cie pracy przez cudzoziemców zza wschodniej granicy, z mo liwo ci takiej skorzysta o niewiele ponad 3 tysi ce. Brak si y roboczej w Polsce sprawia, e niektóre polskie stocznie rozwa aj, aby przy remontach i budowie statków, zatrudnia bezrobotnych z... pó nocnych Niemiec. Jeden z naszych czytelników poda, e z du ego bloku mieszkalnego, z Barlinka, do pracy za granic wyjecha o 43 m odych ludzi! K opoty z pracownikami zaczynaj odczuwa równie nasi pracodawcy, szczególnie bran y budowlanej. W tej sytuacji pracodawcy zaczynaj podnosi wynagrodzenia dla zatrudnianych lub zatrudniaj emerytów lub rencistów w sytuacji, kiedy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w naszej gminie, nadal przekracza osób!? Stanis aw Opatowicz opracowanie na podstawie wiadomoœci z internetu

9 9 SPO ECZNY KOMITET ZBIÓRKI FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ZAKUP USG DLA SZPITALA POWIATOWEGO W BARLINKU Informujemy, e w dniu 03 listopada 2006 roku w Szpitalu Powiatowym w Barlinku nast pi o uroczyste przekazanie szpitalowi specjalistycznego sprz tu do wykrywania i leczenia chorób uk adu kr enia, czna warto ca ego unijnego projektu przekracza ,00 z otych. rodki pozyskane ze spo ecznej zbiórki, zainicjowanej przez Lions Club Barlinek (od listopada 2004 roku do lipca 2005 roku), w wysoko ci ,58 z. pos u y- y jako cz wk adu w asnego Starostwa Powiatowego w My liborzu do zakupu wysokospecjalistycznego ultrasonografu do badania serca, narz dów wewn trznych, diagnostyki chorób kobiecych, dla ma ych i du ych pacjentów. Wy ej wymieniona informacja znajduje si w gabinecie diagnoz ultrasonograficznych szpitala w Barlinku. Komitet jeszcze raz serdecznie dzi kuje mieszka com Miasta i Gminy Barlinek oraz innych miejscowo ci Powiatu My liborskiego za zainteresowanie i wsparcie akcji. PRZEWODNICZ CA SPO ECZNEGO KOMITETU ZBIÓRKI FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ZAKUP USG DO BADANIA SERCA DLA SZPITALA W BARLINKU Ma gorzata Makowska-Kociemba (od lewej) by y Starosta Powiatu My liborskiego Janusz Winiarczyk, Past Prezydent LC Barlinek2005/2006 Jadwiga Ga cka-bigus, Ordynator Oddzia u Wewn trznego Szpitala w Barlinku dr Micha Polko z siostra oddzia ow Rozalia PuŸniak, Past Prezydent LC Barlinek 2004/2005 oraz przewodnicz ca Spo ecznego Komitetu Zbiórki Ma gorzata Makowska-Kociemba, by y Marsza ek Województwa Zachodniopomorskiego Mariusz Holicki, (od lewej) Past Prezydent LC Barlinek2005/2006 Jadwiga Ga cka-bigus, Dyrektor Szpitala w Barlinku Ryszard Mitek, Past Prezydent LC Barlinek 2004/2005 i przewodnicz ca Spo ecznego Komitetu Zbiórki Ma gorzata Makowska-Kociemba FIRMA HANDLOWO US UGOWA KRZYSZTOF YTKOWIAK BARLINEK UL. OKR TOWA 2 TEL , NIP OFERTA wózki wid owe: sprzeda wózków wid owych u ywanych, cz ci, wide i osprz tu specjalistycznego do wózków wid owych obs uga serwisowa remonty, naprawy wózków wid owych oraz wszelkich maszyn rolniczych i budowlanych remonty silników spalinowych wynajem wózków wid owych mo liwo sprowadzenia wózka na zamówienie naprawa wszystkich marek wózków wid owych, przegl dy okresowe, przegl dy konserwacyjne UDT. UDT W zwi zku z obowi zkiem zg aszania wózków wid owych do rejestracji w Urz dzie Dozoru Technicznego. Informujemy, e zostali- my przeszkoleni oraz uzyskali my stosowne uprawnienia do napraw i konserwacji wózków wid owych. Przygotowujemy wózki wid owe do odbioru UDT, a tak e oferujemy pomoc w kontaktach z UDT (zg oszenia wózka oraz dalsze reprezentowanie Pa stwa, a do uzyskania przez wózek odbioru oraz wpisu do rejestru urz dze UDT) Wykonujemy dokumentacj niezb dn do badania odbiorczego UDT oraz przegl dy konserwacyjne

10 10 wywiad Stary, nowy burmistrz Czy po og oszeniu wyników poczu Pan ulg? Olbrzymi ulg. Nie by a to moja pierwsza kampania, ale ta by a najtrudniejsza. By em zaskoczony t agresywno ci i do tego przyznaj si nie by em przygotowany. Jednocze nie chc podzi kowa wszystkim tym, którzy oddali na mnie swój g os. Postaram si nie zawie mieszka ców naszej gminy. Z Pana strony te by a agresywno. W pewnym momencie dosta em bardzo wiele uwag, e jestem zbyt spokojny zbyt grzeczny. Ja stara em si walczy na argumenty, na program. Moja konkurencja polityczna nie. Uwa am, e na tym poziomie a ni szego ni gmina nie ma, trzeba pokazywa, co si chce zrobi. Pod tym wzgl dem konkurencja mi pomog a, bo zauwa y em pewne otrze wienie w II turze w ród wyborców. Lubi Pan Burmistrz pi k no n? Tak.? A jak by Pan skomentowa wynik 12:3? Nawi zuje Pan do Rady Gminy ( ugrupowanie burmistrza Samorz d Razem wprowadzi o tylko 3 kandydatów, przyp. red).to by mo e mój b d, e mniej si anga owa em w wyborach na radnych. W poprzedniej kadencji te nie mia em wi kszo ci w Radzie. To wa ne, aby mie w niej wsparcie, ale trzeba pami ta, e ma ona funkcj kontroln i to mo e dobrze, gdy burmistrz nie ma wi kszo ci w Radzie. Wczoraj (na pierwszej sesji Rady Gminy, przyp. red)s ysza em bardzo pozytywny g os ze strony pana przewodnicz cego Zieli skiego, e Rada b dzie wobec mnie krytyczna, ale konstruktywna. Je li te s owa wejd w czyn to bardzo dobrze si stanie, e b d mia to presj kontroln. Mo e wybrali my za ma o wyrazistych kandydatów, byli my zbyt spokojni. Powiedzia Pan Burmistrz, e to dobrze, e jest presja Rady. Jako jednak w tpi, aby si Pan ucieszy z dobrego wyniku Porozumienia Razem. Czuj si Pan winny tej pora ki? My pope nili my Ale Pan osobi cie, czy czuje si winny? Oczywi cie. Czuje si winny, e tutaj pope nili my b d i przyj li my inny styl kampanii. Kampanii z lat ubieg ych. Mo e powinni my bardziej gra na uczuciach, pobudza. Czuj pewien dyskomfort, e ta kampania by a w pó nym okresie roku, ci ko by o ludzi zgromadzi. Nasz komitet nie mia takiego miejsca jak pewne centrum handlowe, gdzie przewija o si tysi ce ludzi. W czasie wyborów by a sytuacja, e pan Adryjanowski popar Dariusza Zieli skiego, jego komitet popar Pana. Jak to rozumie? Ja mia em spotkanie z cz ci komitetu po I turze. Pan Adryjanowski i cz jego komitetu spotka a si z kolei z panem Zieli skim. Na spotkaniu ze mn p. Adryjanowski stwierdzi, e wybory si dla niego sko czy y i nie poprze adnego kandydata, a co zrobi cz onkowie jego komitetu, to ich indywidualna sprawa. I tak si sta o, e cz osób z tego grona ju na nast pnym spotkaniu zadeklarowa o poparcie dla mojej osoby i zacz o pracowa na rzecz mojej kampanii. Dlatego by em bardzo zaskoczony, kiedy w ostatnim dniu kampanii wydano nieprawdziwe o wiadczenie, e ca y komitet popiera p. Zieli skiego, ale takich rzeczy nieprawdziwych w ostatnim dniu kampanii by o kilka jak np.: przeprosiny p. Zieli skiego. Spotkali cie si Panowie w s dzie. W trybie wyborczym zosta em oskar ony przez komitet p. Zieli skiego, e podawa em nieprawd w ulotkach. To by a moja reakcja na ulotki przedrukowywane z Echa Barlinka, e czego tam nie wykona em. Tak si z o y o, e cz tych rzeczy, które tam wymieniono - to radni podj li decyzj, e nie mog tego wprowadzi w ycie. Oczywi cie nie uchylam si od odpowiedzialno ci i wykonywania decyzji Rady, ale s sfery o których decyduje Rada lub musi je zaakceptowa. Obecnie równie przedstawi em bardzo szczegó owy program i by mo e niektórych rzeczy nie zrealizuj a innych zrobi wi cej. Poprzedni program w zdecydowanej wi kszo- ci uda o mi si wprowadzi w ycie. Wracaj c do rozprawy. Zarzut ze strony p. Zieli skiego i jego komitetu by taki, e ulotki, w których stara em si odeprze zarzuty formu owane wobec mnie, oni odebrali, jako pomówienia i nieprawdziwe stwierdzenia. S d odrzuci wszystkie zarzuty i do niczego mnie nie zobowi za. Dlatego by em bardzo zdziwiony, e p. Zieli ski zasugerowa moje przeprosiny e go Pan przeprosi Je eli robi em co w trakcie kampanii to moja dzia alno nie mia a na celu ura- enia kogokolwiek. Zreszt S d jemu te zwróci uwag, e je eli czuje si ura ony osobi cie to powinien wnie spraw w trybie cywilnym a nie wyborczym. Ulotki z t tre ci by y brzydk manipulacj, bo sugerowa y nieprawdziw decyzje S du. Dariusz Zieli ski zosta Przewodnicz cym Rady Miasta i Gminy. Ma Pan do niego jakie osobiste urazy? Nie mam i nie mog mie. Nawet jaki osobistych. Na tym polega demokracja, e musimy by wiadomi, e za cztery

11 wywiad 11 lata trzeba b dzie znowu podda si weryfikacji. Ciesz si, e On zadeklarowa publicznie wspó prac. Mój ból cztery lata temu by zdecydowanie wi kszy, Przewodnicz cym Rady zosta a osoba (Mieczys aw Adryjanowski, przyp. red), która zdradzi a swój komitet dla stanowiska. Ale to w niczym nie przeszkadza o, abym przez cztery lata z nim wspó pracowa jako Przewodnicz cym Rady. My sk adamy przysi g i ja jestem zawsze lojalny gminie. Je li z drugiej strony ta przysi ga zostanie dotrzymana to nic z ego si w gminie nie stanie. Zreszt nie mo e si sta, bo wystarczy spojrze na ustawowe obowi zki. Rada ma funkcj kontroln, ma wp yw na decyzje bud etowe i maj tkowe natomiast w adza, jej wykonawstwo i reprezentowanie gminy na zewn trz to rola burmistrza. Rozmawia Pan z Zieli skim po wyborach w cztery oczy? Po wyborach to nie by o czasu. Ale poprosi em o tak rozmow, chc, eby taka rozmowa si odby a i to nie tylko z panem Zieli skim, ale z ca ym prezydium Rady, bo tu nie chodzi o jakie tam nasze prywatne sprawy. Zdaje sobie spraw, e styl pracy p. Zieli skiego b dzie zupe nie inny ni pana Adryjanowskiego, bo to po prostu inny cz owiek. To tylko jego sprawa, w jaki sposób b dzie kierowa Rad, jaki b dzie mia styl, jak b dzie organizowa prac Rady. Ja uwa am, e tu nawet nie mam prawa ingerowania. Je eli b dzie mia potrzeb doradzenia z mojej strony to jestem do dyspozycji, ale je eli uzna, e ja w tej materii jestem do niczego nie potrzebny, to ja to szanuj. Ale zgodzi si Pan Burmistrz, e atmosfera na Radzie by a mi a? Tak i to pokazuje pozytywny efekt wyborów przez mieszka ców. Bo wyobra my sobie, co by by o gdyby ten wynik by inny. Pewnie by by triumfalizm. Tu moim zdaniem mieszka cy pokazali wyczucie, instynkt. Mia Pan Burmistrz jaki plan awaryjny-, co b d robi jak mnie nie wybior? Nie, mo e to jest moja wada i cierpi na tym rodzina, ale sprawy materialne nie s dla mnie takie najwa niejsze. Ja si nie wyró niam, nie posiadam drogiego samochodu, domu jednorodzinnego itd. Bardzo idealistycznie i emocjonalnie podchodz to tego co robi. My li Pan, e jaka ta kadencja b dzie? Wydaje mi si, e atwiejsza ni poprzednia. Mo e tylko politycznie trudniejsza. Ale ja nie wierze, bo znam osobi cie wszystkich tych ludzi- ca pi tnastk, e kto podniesie r k tylko dla tego, aby zrobi na z o burmistrzowi. Mówi to szczerze, bo znam tych ludzi. Sytuacja w porównaniu do tej sprzed czterech lat - gdzie gmina mia- a du e k opoty finansowe i gdzie przez cztery lata zaciskali my pasa - dzi jest dobra. D ug gminy jest sprowadzony do ok. 20%, mamy kilkumilionowe nadwy ki bud etowe... Podejmowali my trudne decyzje odno nie szkó, likwidacji BOSTiR, który obci a bud et a nie przynosi dochodów. Urz d, który nie by wzmacniany kadrowo a s ysza em sporo g osów od przedsi biorców, mieszka ców, e powinni my go usprawni i zatrudni wi cej osób. Ale by to element oszcz dno ci. To sukcesy, ale jest takie powiedzenie, e nikt, kto rz dzi nie jest bez winy, jakie by y pora ki czy niedoci gni cia. Osobista to jest taka, e, pomimo i ju tyle lat pracuj okaza em si bardzo naiwnym cz owiekiem. My la em, e je eli co z kim uzgadniam to jest to rzecz pewna, jednak Rada zmienia a zdanie. By o te tak, e par rodowisk zaniedbali my - najbardziej rodowisko wiejskie. I tam mieszka cy dali temu wyraz w stosunku do mojej osoby aczkolwiek nie za wszystko si czuj winny. Uwa- am, e moim obowi zkiem jest wspó pracowa z Rad i sukcesy i pora ki s naszymi wspólnymi sukcesami i pora kami. Nie mo e by tak, e za likwidacje szko y ja dostaj po g owie a za uruchomienie przedszkola kto inny przypina sobie medal. Podoba mi si to, co jest w demokracjach zachodnich, e tam te si krytykuje osoby, kandydatów, ale buduje si wspólnie zaufanie do organów pa stwa czy gminy. Bo to le y w interesie wszystkich eby obywatel mia poczucie, e w tym Pa stwie jest dobrze i mo e si na nim oprze. Kolejnym moim b dem i to te bior na siebie, to to e trzeba jeszcze bardziej pracowa nad sob, mówi o admini-

12 12 stracji, aby pokaza s u ebn rol w stosunku do obywatela. By em te zbyt ma o konsekwentny. W jakich sprawach? W pierwszym etapie, natomiast by em konsekwentny w ko cówce, co do pewnych postanowie. Podam przyk ad: dra liwy temat budynku na ul. Paderewskiego 4. Zauwa y em, e konsekwencja czasami prowadzi do pewnych podzia ów, ale ludzie oczekuj jasnych decyzji. Tak by o na przyk ad w sprawie racjonalizacji szkó. Prosz zauwa y, e by o to przeg osowane znaczn ilo ci g osów. Nie s dzi em, e po dwóch, trzech latach b dzie to argument w kampanii wyborczej. My l, e w adza to nie tylko zadowolenie mieszka ców. To jak w domu, gdzie czasami podejmuje si decyzj, która nie dla wszystkich jest korzystna, ale wykonuje si j we wspólnym interesie. Walka by a wyrównana i to pokazuje, e musz si nad wieloma rzeczami zastanowi, przemy le i zrozumie, e nie zawsze mia em racje i uszanowa, e drugi komitet ma te swoje oczekiwania. PRYWATNIE Urodzi si Pan w zamo nej rodzinie? Nie. Urodzi em si w Barlinku, ale wychowa em w Moczkowie. Moja mama nigdy nie pracowa a, zajmowa a si domem. I do tej pory uwa am, e to jest bardzo cenne jak matka mo e po wi ci si dla domu. Nasza rodzina by a robotniczo- ch opska. Mieli my 2 hektary ziemi, par zwierz t. Tak, aby si nie uzale nia od nikogo. Dochód pochodzi z pracy ojca, który by kierowc i wywozi z lasu drewno. Pracowa tak 40 lat. Mam jeszcze trójk rodze stwa. Wspominam ten okres bardzo dobrze, dzi nawet pewne wzorce wyniesione ze wsi staram si wykorzystywa, bardzo zale y mi, eby wie uaktywni. To, czego mi w tej kampanii zabrak o to to, e wszystko sprowadzono do inwestycji. Je li kto ma w domu wszystko nie oznacza, e jest szcz liwy, e dobrze mu si mieszka. Prosz mi wierzy, e sprawy spo eczne s równie wa ne jak sprawy inwestycyjne. Nie chce, aby to kto odebra, e dla mnie inwestycje nie s wa ne, one s istotne, ale jeszcze bardziej istotne s w a ciwe stosunki spo eczne. Do jakich Pan chodzi szkó? Chodzi em do szko y w Moczkowie. wywiad Osobi cie mnie i mojego rodze stwa dotkn a likwidacja tej szko y. Musieli- my chodzi b d doje d a rowerami do szko y w Barlinku. Wtedy nikt nas nie dowozi. Ja chodzi em do szko y nr 1 a moje rodze stwo do szko y nr 2. Rodzice musieli chodzi do dwóch szkó na wywiadówki. Szko redni sko czy em w technikum mechanicznym. Pó niej by a Politechnika Szczeci ska wydzia Ekonomiczno-In ynieryjny. Po jej uko czeniu wróci em do swojej szko y redniej ZSZ nr 1 i tam podj em prac. By Pan nauczycielem. Cz sto mówi si, e by em nauczycielem, ale tak naprawd to ja by em pracownikiem biura, pó niej zast pc kierownika warsztatów. Praca nauczycielska by a prac dodatkow. To nie by a praca etatowa. Spe nia em si jako in ynier w tej szkole. Jak zacz a si przygoda z polityk? W 1994 roku pan Fali ski zaproponowa mi funkcj zast pcy burmistrza. By em wtedy cz onkiem Barlineckiego Towarzystwa Gospodarczego to by a grupa zbli ona do dzisiejszej Organizacji Przedsi biorców Barlinek. To by w tym czasie taki manifest, e budowano gospodark rynkow, ale w Barlinku nie widziano przedsi biorców. Wystartowali my w wyborach jako komitet obywatelski, wtedy ordynacja by a podobna do obecnej. G osowa o si na osob. Czterech kolegów dosta o si do Rady Miejskiej w Barlinku. W tym Pan? Nie, ja nie by em radnym, zaproponowano mi funkcje zast pcy burmistrza. Barlineckie Towarzystwo Gospodarcze mnie popar o. Ja mam centrolewicowe pogl dy, ale je eli mówimy o bezrobociu to tego si inaczej nie zwalczy jak tylko poprzez wspieranie przedsi biorczo ci. A wracaj c do polityki. Jest Pan przewodnicz cym Zarz du powiatowego SLD. Ja w polityk zacz em si bawi w Wcze niej nie nale a em do adnej partii. To wada naszego sytemu, e ca y czas jest upartyjnianie pa stwa. Ja pogl dy mam centrolewicowe, je li chodzi o gospodark to zbli one do liberalnych. To, co zawsze powtarzam - gmina nie jest bogata bud etem, lecz bogactwem swoich mieszka ców. W Barlinku to si sprawdza, dlatego musimy zrobi wszystko, aby nasi mieszka cy mieli w a ciwe warunki ycia. Ja, wracaj c do mojej przynale no ci partyjnej nie stara em podpiera si znaczkami partyjnymi. No w a nie nie ucieka Pan Burmistrz od znaczka? Nie. Przy moim nazwisku pisa o SLD. Prosz zauwa y, e w komitecie mieli- my nawet kandydata z PO. Dla nas najwa niejszy by program dla Barlinka a nie legitymacje jakie nosz kandydaci. Zdaje si, e go po tym usuni to. Ale to ju inna sprawa. Ale komitet nie mia charakteru politycznego. U pana Zieli skiego by a ch prze o enia pewnej popularno ci partii na warunki lokalne. Ja musia bym pisa obok SLD, SDPL, Federacja M odych Socjaldemokratów, ZNP, Dzieci Wojny, Zwi zek Emerytów i Rencistów, Barlineckie Forum Inicjatyw O wiatowych, Stowarzyszenie Bratek itd. Ale jednak to, co innego. Tak, ale to te by pokazywa o pewien potencja. Prosz zauwa y, e nasz komitet naprawd by apolityczny. Z trzech osób, które si dosta y do Rady tylko jedna jest cz onkiem SLD. Ale mieli cie rys lewicowy. Nie da si stworzy programu nie politycznego. Ale, cho my nigdy o tym nie rozmawiali my na spotkaniach to nasz stosunek np.: do spraw spo ecznych, do Ko cio a by jednoznaczny. Ja jestem cz owiekiem wierz cym i praktykuj cym. Sprawy wiary s dla mnie bardzo wa ne. Ma Pan Burmistrz jakie ambicje wykraczaj ce poza Barlinek. Wie Pan, ja do takiej typowej polityki si nie nadaje, cho czasami takie my- li kr po g owie. Jako polityk jestem chyba s aby. Nie umiem udawa, gra. Nigdy nie próbowa em si gdzie w powiecie, województwie, czy startuj c na pos a, cho takie mo liwo ci by y. Zawsze pracowa em na rzecz Gminy Barlinek. Dzi kuje za rozmow. Rozmawia Radek Zalewski

13 13 STARA GALERIA PROMUJE BARLINEK Odra Culinarium to projekt maj cy na celu stworzenie i promocj potraw kuchni regionalnej z terenów pogranicza Dolnej Odry. Kucharze niemieccy i polscy odbywaj regularne spotkania s u ce promocji i kreowaniu kuchni Nadodrza. kuchni podbi y ju niejedno podniebienie. Hitem ostatniego kucharskiego spotkania okaza a si Barlinecka ka, czyli pyszny nale nik z nadzieniem z grzybów i kiszonej kapusty w sosie szpinakowo- mietanowym. Na uwag zas uguje równie ab dzia wyspa tj. rolada z indyka saute w sosie kurkowym z grzankami. A to tylko dwie propozycje wybrane z jad ospisu restauracji. Da oferowanych przez Star Galeri b dzie mo na skosztowa w dniach stycznia 2007 r. W Berlinie na targach Grüne Woche. S to najwi ksze w Europie targi promuj ce regionalne produkty kulinarne z ca ego wiata. Impreza ta co roku przyci ga oko o miliona zwiedzaj cych. Zapraszam do odwiedzenia Berlina w tych dniach a przede wszystkim, do odwiedzenia barlineckiej Starej Galerii. Tu na co dzie mo na zje co pysznego. Nie od dzi wiadomo, e restauracja ma swoisty specyficzny klimat przyci gaj cy wiele osób, a szyld Odra Culinarium to kolejny powód dla którego warto tu zajrze. Polecam i zapraszam! G ównym celem tego projektu jest zwi kszenie turystycznej atrakcyjno- ci poprzez poszukiwanie da wyró niaj cych nasz region. Na spotkaniach w ramach Odra Culinarium najwa niejszym punktem jest gotowanie i degustacja. Nasze miasto godnie reprezentuje restauracja Stara Galeria z szefow kuchni Mart Zalewsk na czele. Jest to jedyna restauracja w Barlinku, która mo e si poszczyci tym, i dzia a pod szyldem Odra Culinarium. Warunkiem uczestnictwa w polsko-niemieckich spotkaniach jest przygotowanie potraw regionalnych ze wie ych i sezonowych produktów. Stara Galeria spe ni a te kryteria. Wyszukane dania opracowane przez Pani Halin Fija kowsk i jej szefow

14 14 og oszenia OG OSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W BARLINKU BARLINEK, UL. NIEPODLEG O CI 20 Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku dzia aj c zgodnie z art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz z pó n.zm.) informuje, e na tablicy og osze w siedzibie Urz du Miasta i Gminy w Barlinku wywieszono: Zarz dzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku dotycz ce wykazu nieruchomo ci przeznaczonych do oddania w dzier- aw, w drodze bezprzetargowej, na rzecz u ytkownika dzia ki s siedniej: 1) grunt o pow. 0,0039 ha, stanowi cy nieruchomo Gminy Barlinek, oznaczony w ewidencji gruntów jako cz dzia- ek nr 651/11 oraz 674, po o ony w obr. 2 miasta Barlinek, 2) grunt o pow. 0,0229 ha, stanowi cy nieruchomo Gminy Barlinek, oznaczony w ewidencji gruntów jako dzia ka nr 651/16, po o ony w obr. 2 miasta Barlinek. Zarz dzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku dotycz ce wykazu nieruchomo ci przeznaczonych do oddania w dzier- aw, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzier awcy: 1) grunt o pow. 0,0485 ha, stanowi cy nieruchomo Gminy Barlinek, oznaczony w ewidencji gruntów jako cz dzia ki nr 273/11, po o ony w obr. Moczkowo, gmina Barlinek, Spó dzielnia Mieszkaniowa Piast w Barlinku og asza ustny przetarg nieograniczony na sprzeda : 1. prawa wieczystego u ytkowania nieruchomo ci po o onej w Barlinku, przy ul. Wodnej, oznaczonej jako dzia ka nr 780/15, o powierzchni 0,0315 ha. Dzia ka zabudowana jest obiektem trafostacji, b d cej w asno ci Grupy Energetycznej ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, Pozna, Rejon Dystrybucji D bno, ul. Gorzowska 3, D bno oraz cz ci ogólnodost pnego, 6-stanowiskowego parkingu dla pojazdów samochodowych. Cena wywo awcza netto, bez podatku VAT, wynosi ,- z. 2. prawa wieczystego u ytkowania nieruchomo ci zabudowanej, po o- onej w Barlinku, przy ul. Grodzkiej, oznaczonej jako dzia ka nr 201/2, o powierzchni 0,0314 ha, oraz prawa w asno ci posadowionego na niej budynku mieszkalnego o pow. parteru 76,70 m 2. Cena wywo awcza netto, bez podatku VAT, wynosi ,- z. Obie nieruchomo ci wpisane s do ksi gi wieczystej nr 17105, prowadzonej przez S d Rejonowy w My liborzu. Przetarg odb dzie si w dniu r.: - o godz. 9:30 sprzeda dzia ki nr 780/15, - o godz. 10:00 sprzeda dzia ki nr 201/2, w siedzibie Spó dzielni Mieszkaniowej Piast w Barlinku, ul. Wodna 2, pokój nr 12. Warunkiem przyst pienia do przetargu jest wp acenie wadium do dnia r., do godz. 9:00 w gotówce do kasy Spó dzielni lub przelewem na konto: GBS Barlinek nr Wadium wynosi odpowiednio po 10% warto ci ka dej ceny wywo awczej. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny. Umowa notarialna zostanie zawarta do 30. dni od dnia rozstrzygni cia przetargu. Nabywca obowi zany jest zap aci cen nabycia przed terminem zawarcia umowy notarialnej. Wadium przepada na rzecz sprzedaj - cego, je eli wygrywaj cy przetarg uchyli si od zawarcia notarialnej umowy kupna. Szczegó owe informacje zawarte s w specyfikacji, któr mo na odebra w biurze Spó dzielni, ul. Wodna 2, pokój nr 1 lub 5, tel. (095) lub (095) Zastrzegamy sobie prawo uniewa nienia przetargu, bez podania przyczyny.

15 reklama 15

16 16 Przyjaciele z Friends Zespó Friends jako jedyny muzyczny projekt z Barlinka wyst pi w Opolu. Jego cz onkowie otarli si o wielkich polskiego show-biznesu. Ich utwory by y puszczane w najwi kszych polskich stacjach komercyjnych. Mimo to nigdy nie zosta a im nadana Gwiazda barlineckiej Kultury. Jak to mo liwe? Singel zespo³u Friends W rytmie naszych serc. Od lewej Berdi, Krysia, Gruby i Kwiatek Friends (ang. przyjaciele) nie jest pierwotn nazw zespo u. Grupa w sk ad której wchodzili: Ysia ( Krystyna Gregorcewicz), Berdi, Kwiatek i Gruby nazywa a si na pocz tku Fellows (ziomki). Okre lenie nie przypad o jednak do gustu Markowi Ko cikiewiczowi (dawny gitarzysta i kompozytor De Mono), który by wtedy szefem BMG Poland. Mówi, e to ma jakie z e skojarzenia- mieje si Gruby. Szuka wi c nazwy bliskoznacznej i traf chcia, e zerkn na ok adk z odcinkami znanego serialu komediowego Friends. I w tak banalny sposób wzi - a si nazwa najs ynniejszej barlineckiej grupy. Pierwsz wokalistk zosta a Ewelina Kordy, która teraz u wietnia wokalnie Szymon Majewski Show. To z ni zespó wyst pi na opolskich debiutach w 1996r. Zagrali wtedy utwór Krystyny Pro ko Jeste lekiem na ca e z o. Formu a debiutów wymusza a wtedy granie coverów. Drogi Eweliny Kordy i zespo u si rozesz y. Zespó poszukiwa nowej wokalistki. Fellows grali w tym czasie kawa ki utrzymane w konwencji passjazzowej, bez wokalu. Na koncercie w klubie Darka yszczaka w winouj ciu zaczepi a ich niebieskooka blondynka, która zacz a ich zapewnia, e umie piewa. Po rozmowie wr czy a im kaset wideo ze swoim wyst pem. Ch opacy obejrzeli j wspólnie. Spodoba a im si. Zaprosili j do wspó pracy. Tak w zespole znalaz a si Krysia. Droga do Opola nie by a jednak prosta. Perkusista Gruby je dzi w tych czasach w swoich sprawach do Warszawy. Zabiera ze sob gitarzyst Berdiego. To by nasz najwi kszy ciemniaczwspomina. Wozili do stolicy kasety z prób, które nagrywali w sali BOK Panorama. Jak to bywa w agencjach muzycznych nikt tego na pocz tku nie s ucha. K aniali si wi c w pas sekretarce i czekali na swoja szans. Wkrótce pani sekretarka askawie da a im numer do pewnej dziewczyny, która skontaktowa a ich z kolei z producentem BMG- Przytu (wspó pracowa z Reni Jusis). Po okresie deptania beretu u Przytu y skontaktowa nas z Markiem Ko cikiewiczem. Po dwóch latach przekonywania go i wo enia mu materia u otrzymali my telefon z ofert wspó pracy. Marek Ko cikiewicz razem ze swoim producentem Wojtkiem Wójcickim (wspó pracuje z Blog 27) chcieli mie co na czasie. W modzie by y wtedy Britney Spears i Christina Aguilera, st d zachwyt nad blondw os i niebieskook Krysi. Na spotkaniu zespo u z lud mi z BMG obja niane by y zasady wspó pracy. Gruby wspomina, e firma chcia a mocno ingerowa w zespó. Wspó praca zaowocowa a wydaniem w 2001r p yty pod tym samym tytu em co nazwa zespo u- Friends. Zacz a si trasa, promocja, wywiady. Kulminacj by wyst p w Opolu. Byli tam par dni. Dwa pierwsze po wi cone by y na aklimatyzacjê, reszta na mordercze próby. wiadomo, e wyst pi na festiwalu, który b dzie ogl da a ca a Polska i za po rednictwem cz satelitarnych jaka cz wiata wzbudza a w nich emocje. To by fajny pozytywny stres taka s odka adrenalina- u miecha si Gruby. Koncert prowadzi wtedy Piotr Ba troczyk, którego zespó osobi cie pozna. Podczas koncert nazwa miasta Barlinek pad a par razy, zespó zapowiedziany by jako kapela z Barlinka. Dzi ki sponsoringowi GBS uda o si przywie na koncert grup fanów. Bank zasponsorowa koszulki i przejazd. W chórkach piewa a barlinecka grupa U miechy. Podczas festiwalu cz onkowie zespo u Friends poznali absolutn czo ówk polskiego showbiznesu. Nawet Shazz zapoznali my, okaza a si spoko, to sprytna babka-wspomina Gruby. Polska prze ywa a fascynacje programem Big Brother. Miliony ludzi ogl da o grupk zamkni tych i podgl danych 24 godziny na dob osób. Na wyst pach u wietniaj cych kontrower-

17 17 Zespó Friends wyst pi na Opolskim festiwalu obok takich s aw jak Ich Troje, Ma gorzata Ostrowska i Witold Paszt. Tu na koncercie w rodzimym Barlinku. syjny show nie zabrak o tak e Friendsów. Zagrali na wyj ciu Alicji swój najwi kszy przebój W rytmie naszych serc. Spodobali si producentom i ci zaprosili ich na fina I edycji. Zespó zwiedzi tak e miejsca gdzie sta y kamery-pomieszczenia za lustrami. Na tym nie urwa si kontakt z TVN-owskim reality show. Zespó gra po tym tras podczas której na scenie razem z nimi wyst powa Gulczas. Wspominaj go jako zawodowca, który zrozumia, e ma swoje pi minut i musi je wykorzysta. By autentyczny, by o wida, e on w tych skórach to pó ycia chodzi-wspomina by y perkusista. By y tak e inne wyst py w popularnych programach. Friends zagrali na miko ajki w Rowerze B a eja - popularnym swego czasu programie m odzie- owym. Najzabawniejszy z perspektywy czasu by dzie w którym mieli wyst pi w Kawie i herbacie - porannym popularnym programie w telewizji publicznej. Mieszkali wtedy w s u bowym mieszkaniu BMG. Byli umówieni na Woronicza na nieprzyzwoicie rann godzin. Wokalistka pojecha a spa do swojego przyjaciela, reszta zespo u prowadzi a w tym czasie nocn debat. Kry ka mówi a ch opacy zobaczycie za picie. A my, e nie e j jeszcze obudzimy. Przed pi t otrzymujemy telefon od Kry ki i jak ch opacy doje d acie ju bo ja w a nie jestem. A my si zerwali my i zacz li my szybko ubiera. Wskoczyli my do samochodu i w 7 minut byli my na miejscu. Z amali my chyba wszystkie mo liwe przepisy, dobrze, e nas wtedy nie zatrzyma a Policja- wspomina z rozbawieniem Gruby. Do studia wpadli zdyszani i spoceni. Ale uda o si. Zagrali i udzielili krótkiego wywiadu. Jednym z wi kszych wydarze w ich karierze by y wyst py przed Stachurskym podczas trasy koncertowej Fina. By o to ogromne przedsi wzi cie, bo by a to pierwsza tak d uga komercyjna seria wyst pów. Okaza a si wielkim sukcesem. Zespó pozna jeszcze bardzo wiele znanych osób i zespo ów polskiej estrady. W ród nich by legenda polskiego rocka- Perfect, Lady Pank, Patrycja Markowska i wiele innych. Perkusista Gruby wspomina mi o znajomo z Magdalen Wójcikwokalistk Goyi. W radiu RMF FM w ród wiatowych przebojów lecia utwór Siedem dni. W chórkach zespo u piewa a, obecnie wietnie zapowiadaj ca si i typowana na gwiazd, artystka Ania Szarmach. Jak si sko czy- a taka dobrze rokuj ca kariera? Wokalistka Krysia postanowi a odej z zespo u pomimo i by ju materia na drug p yt. Powodem by a ch zrobienia solowej kariery. Przed opuszczeniem zespo u wszyscy odbyli szczer rozmow, nie by o mocnych s ów ale atmosfera nie by a mi a. W Barlinku zespó nigdy nie zosta w aden sposób odznaczony. Friends zawsze podkre lali, e s z Barlinka pomimo i Krysia by a ze winouj cia, a Kwiatek mieszka w Gorzowie. Wytwórnia te proponowa a im ró ne wersje. Chcieli eby mówili, e s z Warszawy albo z Gorzowa ale oni umówili si e z Barlinka bo tu mieli próby i byli emocjonalnie zwi zani z tym miejscem. Perkusista Gruby wspomina okres Friendsów jako wspania przygod i wielkie prze ycie. Co dzisiaj robi byli cz onkowie zespo u Friends? Krysia za piewa a na paru cie kach d wi kowych, nie uda o jej si jak na razie nagra solowej p yty. Mieszka w Warszawie. Kwiatek z zawodu stomatolog pracuje w swoim zawodzie. Mieszka w Gorzowie. Berdi jest menad- erem Ingrid w Polsce, wykreowa tak e zespó Jet Set. Gruby za o y w asn firm i jak na rasowego b bniarza przysta o produkuje pa eczki perkusyjne pod mark Seba. Mieszka w Barlinku. Piotr Stanis awski-drugi basista zespo u jest animatorem kultury w BOK Panorama. Zespó Friends by drug po desce barlineckiej najbardziej popularn mark Barlinka. R.Z Podzi kowania za rozmow i wspó prac dla Grubego i Piotrka.

18 18 reklama

19 19 Og³oszenia drobne Sprzedam gara przy ulicy Kombatantów 1, tel: Zespó³ muzyczny DUO GRAMY, ŒPIEWAMY, BAWIMY tel , , AKTUALNE OFERTY PRACY NA DZIE r. - specjalista ds. marketingu i handlu - sprzedawca - magazynier - prasowaczka - szwaczka - robotnik budowlany - piekarz - spawacz w os onie CO2 - formierz - murarz pieców przemys owych - wytaczarz - elektryk - fizjoterapeuta - elektryk przemys owy - elektromechanik - mechanik maszyn przemys owych cena tylko 5 z³ - operator maszyn przemys u meblowego - przedstawiciel handlowy - specjalista ds. sprzeda y - gospodarz firmy - operator suwnicy - kierowca karetki - nauczyciel zawodu (kucharz) - mechanik samochodowy Informacja Powiatowy Urz d Pracy w My liborzu Punkt Obs ugi Bezrobotnych i Po rednictwa Pracy w Barlinku ul. Lipowa Barlinek Tel ZAPROSZENIE wi ta tu, tu a Ty nie masz pomys u na prezent? Przyjd 09 grudnia do Muzeum Regionalnego i poczuje magi wi t Bo ego Narodzenia. W tym dniu bowiem rozpoczyna si kiermasz NIEBANALNY PREZENT POD CHOINK. Oprócz stoisk z ceramik, stroikami, kartkami wi tecznymi i wielu, wielu innych, nie zabraknie licznych atrakcji. Tu po godz. 17 na skwerze przed Muzeum zab y nie ogromna choinka podarowana mieszka com miasta przez Królow Puszczy Barlineckiej. B d yczenia i wspólne kol dowanie. W ramach kiermaszu odb dzie si licytacja szopki ceramicznej wykonanej przez dzieci z pracowni ceramicznej dzia aj cej przy Barlineckim O rodku Kultury Panorama, oraz loteria fantowa. Królowa Spi arni Barlineckiej i jej Ochmistrzyni zaprosz na wi teczny pocz stunek. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich mieszka ców do odwiedzenia Muzeum w dniach grudnia 2006r. Dam Prac Firma ESTO Sp. z o.o Zatrudni osoby na stanowisko: OPERATOR MASZYN Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, umiejetność pracy w zespole. oraz KIEROWCA - PRACOWNIK PRODUKCJI Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat. B i C + ważne świadectwo kwalifikacji, mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. Podania oraz CV prosimy składać do działu kadr firmy przy ul. Moniuszki 21 w Barlinku * * * * * * PYRMO-CHEMIA ZATRUDNI!!! OD ZARAZ zatrudnię fachowca do działu handlu ze znajomością języka angielskiego zatrudnię handlowca z doświadczeniem, prawem jazdy min. kat B, (handel produktami chemicznymi z dziedziny -antykorozja; kleje poliuretanowe; środki czystości dla przemysłu mi. motoryzacyjnego itp.) zatrudnię magazyniera z doświadczeniem (dział budowlany) oferty proszę składać w biurze firmy, tel W dniach 8,9,15 i 16 grudnia Stowarzyszenie Opieku cze Dom Dziennego Pobytu w Barlinku organizuje przed wi teczn zbiórk darów dla osób znajduj cychsi w trudnej sytuacji-materialno bytowej naszej gminy. W zwi zku z tym prosimy kupuj cych o wrzucanie zakupionych artyku ów do wyznaczonych koszy Wolontariusze z upowa nieniami oraz identyfikatorami b d uczestniczy w tej akcji. Zbiórka b dzie przeprowadzona w sklepach NETTO. Biedronka oraz BIMEX.

20 20 USC LISTOPAD 2006 ROK Szcz liwymi rodzicami zostali: 1) Szymona Ryszarda Szymaniak Anna i Wojciech z Barlinka 2) Kamila Artura Pochranowicz Magdalena i Marcin z Gorzowa Wlkp. 3) Micha a Skwara Katarzyna i Zbigniew z Barlinka 4) Klaudii B a Urszula i Grzegorz z Janowa 5) Jakuba Urbanowskiego Rozalia i Mariusz z Mostkowa 6) Eryka Z oczowskiego Paulina i Tomasz z Barlinka 7) Damiana Krystiana Staszewskiego Agata i Krystian z Barlinka 8) Mateusza Majos Marzena i Grzegorz z Rychnowa 9) Macieja Kaczkan Aneta i Arkadiusz z Barlinka 10) Martyny Fysz Wioleta i Daniel z Barlinka 11) Aleksandry Bronis awy Matwiej Sylwia i Jan ze Starej Dziedziny 12) Oliwii Marii Gutowskiej Edyta i Pawe z Rychnowa W zwi zek ma e ski wst pili: 1) Agnieszka Sierant z Dziedzic i Wojciech K apsia ze Starej Dziedziny 2) Magdalena Ukleja z Jastrz bia-zdroju i Dariusz Fidos z Barlinka 3) Ma gorzata Blezie z Barlinka i Krzysztof Lach z Choszczna 4) Bogumi a Dolina z Sarnika i Andrzej Owczarzak z P onna 5) Anna Ko micka i Piotr Marzewski z ubianki 6) Donata Staszkiewicz z Mostkowa i Krzysztof Strzelczyk z Gi yna 7) Paulina Fraszczyk z Barlinka i Marcin Regilewicz z Wapnicy 8) S awomira Pawe oszek i Pawe Tumasz z Barlinka 9) Lilianna Sawicka z Jaromierek i Adam Aksman z Barlinka 10) Justyna Fabja ska ze Starej Dziedziny i Marcin Kuczy ski z Jedlic Odeszli od nas: 1) Olgierd Romanowski urodzony w 1939 roku, zamieszka y w Barlinku 2) Stanis aw uczak urodzony w 1942 roku, zamieszka y w Barlinku 3) Helena Statrejt zd. Hutnik urodzona w 1909 roku, zamieszka a w Barlinku 4) Jadwiga Wi niewska zd. Sikora urodzona w 1950 roku, zamieszka- a w Barlinku 5) Ryszard Milczarek urodzony w 1941 roku, zamieszka y w Barlinku 6) Piotr Maliszewski urodzony w 1971 roku, zamieszka y w Barlinku 7) Marcjanna Pilarczyk urodzona w 1923 roku, zamieszka a w Barlinku 8) Benedykt K apsia urodzony w 1940 roku, zamieszka y w Starej Dziedzinie 9) Honorata Nici ska zd. Ignaszak urodzona w 1935 roku, zamieszka- a w Barlinku 10) Mieczys aw Meisinger urodzony w 1924 roku, zamieszka y w Barlinku 11) Maria Sobczak zd. Lipi ska urodzona w 1952 roku, zamieszka a w Barlinku 12) Antoni Kawi ski urodzony w 1920 roku, zamieszka y w Barlinku 13) Jan Stankowski urodzony w 1956 roku, zamieszka y w Barlinku 14) Gabryela Chorobi ska urodzona w 1939 roku, zamieszka a w Barlinku 15) Janina Kasietczuk zd. Konicka urodzona w 1931 roku, zamieszka a w Barlinku 16) Maria Kowalska zd. Szyroczyn urodzona w 1923 roku, zamieszka a w Barlinku Informacja o przest pstwach i wydarzeniach zaistnia ych na terenie dzia ania kp barlinek od do Wypadek Drogowy godz. 18:25, MOCZKOWO, ul. GORZOWSKA Kieruj cy motorowerem marki Kymco,Stanis aw Sz. lat 53 uderzy w bok naczepy, ci gnika siod owego marki Scania, jad cego z przeciwka, którego kieruj cy Patryk L. lat 27, wykonywa manewr skretu w prawo ze swojego pasa ruchu. Kierowca motoroweru dozna obra e cia a i zosta przewieziony do szpitala w Gorzowie Wlkp. Kradzie z w amaniem godz. 20:15, BARLINEK, ul. 31 STYCZNIA Zwózkarni piwnicznej w bloku, skradziono dwa rowery damskie, kolor czerwony i ciemny oraz rower m ski kolor ciemny o ogólnej warto ci 480 z godz. 22:10, BARLINEK, ul. TUNELOWA Piotr R. lat 33 dokona przyw aszczenia telefonu komórkowego marki Motorola V3 warto ci 600 z godz. 21:00, BARLINEK - P ONNO, Sprawca dokona kradzie y samochodu marki Toyota Corolla,koloru srebrnego.straty z godz. 00:00, BARLINEK, ul. PRZEMYS OWA Sprawca dokona kradzie y samochodu marki VW,koloru bia ego. Straty z. Wypadek drogowy godz. 13:35, BARLINEK, ul. W.BONIFACEGO Kieruj cy samochodem marki Lublin Stanis aw S., lat 44 nie zachowa nale ytej ostro no ci wyje d aj c z drogi podporz dkowanej wymuszaj c pierwsze stwo przejazdu dla kieruj cego samochodem marki Opel Kadett Adama W. w wyniku czego dosz o do zderzenia si tych pojazdów. Adam W. dozna z amania palca lewej r ki. Sprawca wypadku, znajdowa si w stanie nietrze wo ci (0,31 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). Kradzie e z w amaniem godz. 11:00, BARLINEK, ul. SZOSOWA Sprawca dokona w amania do altanki, sk d dokona kradzie y jednej pary obuwia gumowego.straty 28 z godz. 13:00, Barlinek - DZIKOWO, Kradziez z w amaniem do domku jednorodzinnego w trakcie budowy,sk d skradziono elementy centralnego ogrzewania warto- ci 1600z oraz elektronarz dzi warto ci 1292 z godz. 19:15, Barlinek - MOCZKOWO,ul. MY LIBORSKA Kradziez z w amaniem do sklepu sk d skradziono artyku y spo ywcze i chemicznych o cznej warto ci 4000 z. Przest pstwa Narkotykowe godz. 22:20, BARLINEK, ul. OGRODOWA Patrol ZPI KP Barlinek w czasie przeprowadzania interwencji ujawni, e Rafa O. lat 25, posiada przy sobie dwa woreczki z zapi ciem strunowym z rodkami odurzaj cymi (marihuana) godz. 15:10, BARLINEK, ul. ARMII POLSKIEJ Patrol operacyjny KP Barlinek dokona zatrzymania Miros awa L.lat 35,gdzie w czasie przeszukania mieszkania ujawni rodki odurzaj ce w postaci szuszu ro linnego Marihuany. Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w My liborzu - sier.sztab.wies awa Wiech

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

Proboszcz zwróci si do gminy o 75 tys. z. s. 7. www.zycie-rawicza.pl

Proboszcz zwróci si do gminy o 75 tys. z. s. 7. www.zycie-rawicza.pl 5.000 z nagrody za wskazanie sprawców w amania s. 4 MIEJSKA GÓRKA Proboszcz zwróci si do gminy o 75 tys. z s. 7 BOJANOWO: Budynek sp on doszcz tnie s. 5 Dzi w numerze OG OSZENIE Nr 31 (555) ISSN 1641-4802

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Rodzi si milion piskl t

Rodzi si milion piskl t RAWICZ Ograbiona 91-latka Kobieta podaj ca si za pracownika Zwi zku Bojowników o Wolno i Demokracj ukrad a rawiczance 3 tys. z otych. Z apa z odzieja, który okrad mu siostr RAWICZ Pasa er golfa w szpitalu

Bardziej szczegółowo

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 05 luty 2007 r. Nr 3/168/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Wizyta Ministra Rolnictwa w Białymstoku. Fot. Macebo www.pixabay.com. XVI Walne Zgromadzenie PIR

Wizyta Ministra Rolnictwa w Białymstoku. Fot. Macebo www.pixabay.com. XVI Walne Zgromadzenie PIR ISSN 1505-4551 Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (59) styczeń-luty 2015 4 Wizyta Ministra Rolnictwa w Białymstoku Fot. Macebo www.pixabay.com 5 XVI Walne Zgromadzenie PIR PROSPERITA Sp. z o.o. ul. Lipowa 30/110,

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Rumskie Nowiny Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta W rzesie 2006 nr 9 (128) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Egzem plarz bezp atny W ostatnim dniu sierpnia odby a si pierwsza po okresie letnim Sesja Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

JUTROSIN. 29-latka z gminy Rawicz zosta a zatrzymana przez rawick policj podczas spaceru z dzie mi. Kobieta mia a ponad 3 promile alkoholu.

JUTROSIN. 29-latka z gminy Rawicz zosta a zatrzymana przez rawick policj podczas spaceru z dzie mi. Kobieta mia a ponad 3 promile alkoholu. fot. KPP Rawicz BOJANOWO NAPAD NA SZEWCA 28-latek napad na szewca w jego zak adzie w Bojanowie. Poszkodowany m czyzna ma p kni t czaszk. Napastnik zosta zatrzymany po policyjnym po cigu. RAWICZ Uciek,

Bardziej szczegółowo

15 lat Nadarzy skiego O rodka Kultury

15 lat Nadarzy skiego O rodka Kultury 15 lat Nadarzy skiego O rodka Kultury M ochów Nadarzyn arz Parole Urzut Woli ica Rozalin Pi tnastolecie Nadarzy skiego O rodka Kultury to fantastyczna okazja do podzi kowa. To, co osi gn NOK w ci gu 15

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przyk adach

Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przyk adach PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Res Politicae 2012, wydanie specjalne Robert UREK Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010

Bardziej szczegółowo

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW Rok XXIII Nr 4 (109) 2014 4 /2014 CUTOB-PZITB Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

Masz kredyt w z otówkach?

Masz kredyt w z otówkach? SKOK Plan Balcerowicza nie pomoże Drakońskie oszczędności, jakie zaproponował prof. Leszek Balcerowicz, nie uratują finansów państwa twierdzi główny ekonomista SKOK Janusz Szewczak. STR. 7 EMERYTURY Kobiety

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

GRANICE. outsourcingu. Decyzja o skorzystaniu z pomocy outsourcera wcale nie oznacza, że dyrektor IT nie radzi sobie z pracą.

GRANICE. outsourcingu. Decyzja o skorzystaniu z pomocy outsourcera wcale nie oznacza, że dyrektor IT nie radzi sobie z pracą. MAGAZYN DYREKTORÓW IT Open source pracownicy pilnie poszukiwani! s. 38 ZARZĄDZANIE Zarządzanie zmianą przykłady rozwiązań s. 26 NAJLEPSZE PRAKTYKI Nieporozumienia wokół systemów otwartych s. 34 www.magazyncio.pl

Bardziej szczegółowo

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice» W NUMERZE Polkowickie dzieci odwiedzi y lwa Hektora we wroc awskim ogrodzie zoologicznym. str.2 Rozmowa ze znanà aktorkà Ewà Kasprzyk. Rozmowa z Szymonem Ko eckim, sztangistà

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1

Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 str. 1 o zgromadzeniu Prezesów Banków Spó dzielczej Grupy Bankowej Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 str. 2-3 o rankingach i konkursach

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo