1 1 grudnia 2006r. dwutygodnik regionalny. Nr 7 1 grudnia 2006 cena 2.00z w tym 7%VAT. ..str Historia zespo u ISSN str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 1 grudnia 2006r. dwutygodnik regionalny. Nr 7 1 grudnia 2006 cena 2.00z w tym 7%VAT. ..str. 11-13. Historia zespo u ISSN 1896-5709. ..str."

Transkrypt

1 1 dwutygodnik regionalny Nr 7 1 grudnia 2006 cena 2.00z w tym 7%VAT NOW Y STARY BURM IST R Z BURM IST R Z..str Historia zespo u ISSN Friends..str. 16, 17

2 2 reklama

3 3 w numerze Nr 7, 1 grudnia 2006 Informacje... str. 4 Wyniki wyborów... str. 5 Dom pod kasztanem... str. 6 Mini playback show... str. 7 Za chlebem.... str. 8 Rozmowa z burmistrzem. str Stara Galeria... str. 13 Wybory ju si sko czy y. Miejmy nadzieje, e razem z nimi ca a niemi a atmosfera jaka panowa a podczas nich. Mieszka cy pod sam koniec kampanii mieli dosy ci g ego nagabywania, plakatów i wymiany z o liwo ci. Niech to si sko czy, bo ju ile mo na tym y - us ysza em na ulicy od jednej z mieszkanek. G ówni rywale do funkcji burmistrza podzielili si najwa niejszymi funkcjami w mie cie. Zygmunt Siarkiewicz wygra wy cig do fotela burmistrza, a Dariusz Zieli ski zosta Przewodnicz cym Rady Miasta i Gminy. Czas poka e jak b dzie uk ada a si pomi dzy nimi wspó praca. W numerze czytelnicy znajd tak e histori zespo u Friends. Kapeli, która w Barlinku nie zosta a jako szczególnie doceniona a która otar a si o mainstream polskiego showbiznesu. Szkoda, e zespó si rozwi za bo móg by towarem eksportowym Barlinka, zw aszcza, e ch tnie podkre lali swoje korzenie. Dla zainteresowanych wyborami mamy d ugi wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Zygmuntem Siarkiewiczem. Opowiada o swoich wra eniach z kampanii, z ko cz cej kadenci oraz troch o swoich sprawach osobistych. KRAUL Og oszenia... str. 19 Urz d Stanu Cywilnego str. 20 Kronika policyjna... str. 20 Rozmowa z Mariuszem Nawrockim... str.22 Przedstawiamy barlineckich przedsi biorców... str. 24 Zarybianie..... str. 26 Pogo na remis... str. 27 Tenisi ci bez awansu.. str. 27 Regulamin i kupon konkursu... str. 28 STARA GALERIA PROMUJE BARLINEK str. 13 Nominacje do nagrody sportowca roku... str Krzy ówka... str. 30 Wydawca: Barlinek, ul. abia 5, Redaguje zespó. p.o. Redaktora naczelnego: Radek Zalewski tel. kom Adres redakcji: Barlinek, ul. abia 5, Zastrzegamy sobie prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych i opatrywania ich w asnymi tytu ami. Materia ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Przyjmowanie og osze drobnych i dy ur redaktorski pe niony jest w informacji Centrum Handlowym BIMEX w poniedzia³ki, œrody i pi tki od DRUK: Drukarnia Ina Press Stargard Szczeci ski ul. Ró ana 2a SK AD GAZETY Zarybianie 2006 w Barlinku str. 27 KONKURS WIEDZY O BARLINKU str. 25 Mini playback show str. 7

4 4 INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE INFORMACJE Zdezorientowana przyroda Wyj tkowo ciep y tegoroczny listopad sprawia, e wiele drzew i ro lin rozpocz o wiosenn wegetacj. Nowe p ki puszczaj m.in. bez, wierzba, maliny, ró e a nawet piwonie. Nawet kaczki nie chc opu ci naszego pi knego miasta. Z ciep a ciesz si mieszka cy domków jednorodzinnych oraz bloków mieszkalnych, wy- czaj c grzejniki c.o. Bankowa konkurencja Naszym lokalnym bankom i SKOKowi, przyby kolejny konkurent. W budynku przy ul. Wodnej nr 3 od strony ko cio a, powsta a Agencja Finansowa, oferuj ca kredyty banku BPH. Mi o nam te poinformowa, e nasz GBS przyst pi do tworzenia oddzia u w Szczecinie. Magnesowa pu apka Kontrolerzy zak adu energetycznego ujawniaj coraz wi cej przypadków oszcz dzania na zu yciu energii elektrycznej przez odbiorców indywidualnych, przez wstrzymywanie obrotów licznika przy pomocy silnego magnesu, przyk adanego do obudowy licznika. Wprawdzie w tej fazie, licznik zwalnia obroty o, oko- o 50-60%, ale po odstawieniu magnesu, licznik lata jak oszala y nawet o razy szybciej. Po zdj ciu takiego licznika, ekspertyzy wykazuj rozmagnesowanie. Wówczas zak ad energetyczny nak ada kar w wysoko ci np., KW, czyli ko o z z terminem zap aty. Po tym terminie mo e skierowa spraw do s du o zap at, co niesie za sob koszty s dowe, a w przypadku dalszego nie p acenia, mo e skierowa spraw do egzekucji komorniczej z naliczaniem odsetek. Mo e te skierowa spraw do prokuratury o kradzie pr du i wy czy pr d. Ostrzegamy przed stosowaniem opisanej metody oszcz dzania, a tak e próbie rozplombowania licznika, gdy w badaniach mechanoskopijnych fakt taki te b dzie ujawniony. Pu apka na pieszych Ekipy WZD ko cz uk adanie chodnika jednej strony ulicy Gorzowskiej dzi kujemy. Jednak szczytem g upoty jest pozostawienie s upa o wietleniowego dos ownie na rodku chodnika przy wje dzie do Limby wystarczy o przesun ten s up w g b o 1 metr. Mieszka cy kategorycznie domagaj si usuni cia tego s upa z chodnika. Gmina natomiast wykona a pierwsz cz chodnika ul. Kombatantów od ul. Fabrycznej do wjazdu na posesj Kombatantów 1. W przysz ym roku ma by wykonany chodnik w gór na ca ej ulicy, na co czekaj szczególnie ci, którzy pchaj wózki z ma ymi dzie mi. Ocieplaj na pot g Zprzyjemno ci patrzymy jak zmienia si wygl d SDH przez wymian okien. Ach, gdyby tak jeszcze wiosn od wierzono elewacj tego budynku. Tak e SMWL DOM i SM DOMET kontynuuj ocieplanie szczytów starszych bloków mieszkalnych, a BTBS ocieplanie bloku ul. Górna nr 29 i budynku ul. 31 Stycznia nr 7, który wbrew wcze niejszym obawom wygl da adnie. Lokatorzy i w a ciciele tej ostatniej posesji domagaj si pilnego odnowienia korytarzy. Decyzje w takich sprawach musi jednak podejmowa sama wspólnota. Równie SM PIAST ociepla drzwi wej ciowe do klatek schodowych na osiedlu Stodolna. Ruch w termoizolacji jest, wi c du y, bo przecie chodzi o zmniejszenie kosztów zu ycia ciep a. Utrzymali sto ki Dotychczasowy burmistrz Pe czyc Miros aw Kluk ju w pierwszej turze wyborów pokona mia d c ilo ci g osów swoje dwie konkurentki. B dzie, wi c pe ni t funkcj ju po raz pi ty, czyli 20 lat. Funkcj wójta gminy Nowogródek Pom. na drug kadencj, zachowa po pierwszej turze wyborów Tomasz Pietruszka. W pierwszej turze odpad dotychczasowy burmistrz My liborza Roman Matijuk. Personalia Wpo owie br. z funkcji zast pcy kierownika naszego Komisariatu Policji, odwo ano W adys awa Fedorowicza, który po ponad 30-letniej s u bie odszed na emerytur. Na t funkcj powo ano Marka Kubiaka z KPP Choszczno. Umorzono dochodzenia Prokuratura Rejonowa w My liborzu, zatwierdzi a postanowienie o umorzeniu post powania przygotowawczego w sprawie kilkunastu doniesie o przest pstwach, zg oszonych przez pewnego s ynnego by ego radnego naszej gminy, pomimo e ju w przesz o ci umarzano te doniesienia. Jak ustalili my, od trzech lat jeden w policjantów prowadzi nieustannie dochodzenia ze zg osze tego by ego radnego, zamiast ciga prawdziwych przest pców. No có, psychozy bywaj uci liwe nawet dla policji. A w powiecie cyrk Sesja Rady Powiatu, która odby a si w dniu w My liborzu nie przynios a rozstrzygni cia. W przeciwie stwie do sesji Rady Gminy Barlinek w My liborzu na wniosek jednego z radnych przerwano sesj do dnia r. godz SO Nowy przewodnicz cy Nowym przewodnicz cym Rady Miasta wybranym na pierwszej sesji rady zosta Dariusz Zieli ski. Nowi wiceprzewodnicz cy Nowymi wiceprzewodnicz cymi zostali Maciejewski Mariusz i Jan Janas. Podzi kowania Szanowni wyborcy okr gów nr 1 i 2! Serdecznie dzi kujemy za yczliwe przyj cia w czasie kampanii wyborczej w obu okr gach oraz za wszystkie oddane na nas i na Komitet Wyborczy Wyborców Samorz d Razem. Ewa Jadach, Stanis aw Opatowicz Jerzy Kowalski, Piotr Stanis awski Sk adam serdeczne podzi kowania wyborcom okr gu nr 7 za zaufanie jakim zosta am obdarzona oraz za powierzenie mi zaszczytnej funkcji radnej gminy Barlinek. Postaram si nie zawie Pa stwa oczekiwa. Teresa Tomczyszyn Wszystkim, którzy udzielili mi poparcia i oddali na mnie swój g os w tegorocznych wyborach, serdecznie dzi kuj. Mieczys aw Adryjanowski

5 5 51% 3620 g osów 49% 3474 g osów Zestawienie wyników g osowania w Mie cie i Gminie Barlinek w II turze wyborów na Burmistrza Barlinka w dniu 26 listopada 2006 roku

6 6 Dom pod kasztanem Blok 31 stycznia 12 to specyficzne miejsce. Skutecznie zarz dzaj i administruj tu dwie panie: Teresa Bartkiewicz i Ewa Ceredy ska. To nie adne bizneswoman ale artystka plastyk i piel gniarka. Wychowa y si i mieszkaj razem w budynku na 31-stycznia. Reszt mieszka ców stanowi przewa nie emeryci, którzy byli dla nich s siadami i wujkami. W sumie dziewi rodzin. Zarz dzaj blokiem od 2001r. Wtedy to lokatorzy bloku wyszli spod BTBS i postanowili odda w adz dwóm paniom. Co by o przyczyn? -Mieli my ju do niegospodarno ci i z ego traktowania. Najgorsza by a sprawa dachu. Zostali my poinformowani, e jego remont b dzie kosztowa 8,5 tys. A pó niej okaza o si, e ca kowity koszt to 14,5 tys.i, e trzeba dop aci ró nicê. Ca a sytuacja by a tu przed wi tami-mówi Ewa Ceredy ska. Na ma ym trawniku wida ceramiczne figurki a na klatce schodowej kolorowe obrazy. To zas uga Teresy Bartkiewicz, która bardziej jest znana jako Gra yna. Wchodz c do bloku mo na zauwa y par nowych plastikowych drzwi. Najwi kszym dokonaniem by o jednak przebudowanie systemu grzewczego budynku. rodki zosta y pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska. Jest to bardzo korzystna po yczka roz o ona na 60 rat. Jedna rata to 280 z na ca y budynek. Kwota ta jest wi c praktycznie nie odczuwalna i nie trzeba by o podwy sza czynszu mieszka com. Ró nica w porównaniu z ubieg ym rokiem, kiedy to p ka y kominy i dymi o w mieszkaniach jest ogromna. Obecnie budynek posiada g ówny licznik oraz podliczniki na mieszkania, co w mie cie Barlinek jest prawdziw nowo ci. Ka dy wi c p aci za zu yte przez siebie ciep o. Mieszka cy tylko wspólnie o na ocieplanie klatek schodowych. Sk d wiedzia y jak uzyska rodki na ten cel? Kredyt w banku nie wchodzi w rachub. Zacz li my wi c pyta i szuka i tak si uda o znale rozwi zanie. Ciep ownia zainstalowa a wymiernik ciep a a my wykonali my instalacje wspóln - t umaczy Teresa Bartkiewicz. Niepokój w ród mieszka ców wzbudzi a wiadomo, e gmina ma projekt zagospodarowania przyblokowego podwórka bez zgody i udzia u mieszka ców. Mia o tam powsta osiedle domków jednorodzinnych. Lokatorzy bloku czuj si w a cicielami bo dzier awi ten teren od 40 lat. To oni naprawili p ot,sprz taj. P ac za sam¹ dzier aw. Obie panie uda y si do adwokata i zacz y interweniowa u burmistrza. W ko cu sprawa Ewa Ceredy ska i Teresa Bartkiewicz na klatce schodowej w zarz dzany przez nie bloku okaza a si nieporozumieniem. Jakie plany na przysz o? Ocieplenie domu i remont dachu, ale to gdy sp ac po yczk. Obie panie rozgl daj ju si za kredytem termomodernizacyjnym. Jest tak e projekt nadania budynkowi jeszcze wi kszego waloru artystycznego. Teresa Bartkiewicz jako artystka ceramik my li o tabliczkach na numery drzwi w kszta cie li cia kasztanowca. Ewa Ceredy ska wspomina o do wietleniu budynku. Obie panie podkre laj, e maj wsparcie lokatorów budynku, którzy co roku wybieraj je do zarz du. Nikt pomimo i cz osób ma skromne dochody nie uchyla si od p acenia czynszu. W bloku jest tak e osoba, która zajmuje si posypywanie w zim chodników. Jaki jest podzia obowi zków? Gra ynka zajmuje si finansami, ja gospodarowaniem, dbaniem o czysto. Ale tak naprawd to ja bez Gra ynki i Gra ynka beze mnie niczego nie za atwiamy- mówi Ewa Ceredy ska. R.Zalewski

7 7 wydarzenia SzkoÊa Podstawowa nr 1 Mini playback show Czy moôna zobaczyð MarylÖ Rodowicz, MandarynÖ i zespoê Green Day na jednej scenie? Czy majìc dobre chöci, ciekawy pomysê i maêo pieniödzy moôna zorganizowað dzieciom dobrì zabawö i miêo spödzony czas? Jury po burzliwych i peênych sporów obradach wytypowaêo zwyciözców którzy nagrodzeni zostali prestiôowymi dyplomami. Zostali nimi: W kategorii klas Sulikowska Kamila RychliØska Marta 2.Pilarska Marcelina Resler Klaudia Altan Wiktoria Witkowska Weronika Milner Anastazja Bublewicz Justyna Szurkowska Anna 3.Éodygowska Marta W kategorii Ligenza, GulczyØska, BÌczkowska, Czarnecka 2. Ludkowska Paulina Stukonis Patrycja 3. Pyrka Eliza Warto pogratulowað Szkole Podstawowej nr 1 tak sympatycznej zabawy, która cieszy siö zainteresowaniem uczniów. Wystarczy tylko inicjatywa i dobry pomysê aby zaangaôowað dzieciaki do odrobiny wysiêku a przy okazji zafundowað im dobrì i bezpiecznì rozrywkö. Dziewczyny w przeboju Greek Day. Dwudziestego listopada w Szkole Podstawowej nr 1 zostaê zorganizowany mini playback show. Jest to juô cykliczna impreza na której dzieci z klas 1-3 i 4-6 bawiì siö ukêadajì choreografiö do znanych utworów. Chodzi oczywiîcie o dobrì zabawö, Nie zabrakêo takôe profesjonalnego jury w skêadzie: Anna Plenernauczycielka nauczania zintegrowanego, Piotr StanisÊawskianimator kultury, Justyna Nadolskauczennica, Magda Pytel- uczennica, które oceniaêo innowacyjnoîð, poczucie rytmu i stylu uczestników. KolejnoÎci pilnowaêy i rozkröcaêy imprezö nie mniej profesjonalne prowadzìce: Olga i Alicja. Nad dzieciakami czuwaêy panie: Maria KluciØska i Katarzyna StanisÊawska. IniTaniec w rytm utworów Mandaryny. cjatorem mini playback show byêa mêodzieô z SamorzÌdu Uczniowskiego. WystÌpiÊo dwudziestuczterech wykonawców w dwunastu utworach. DopisaÊa publicznoîð. Sala byêa zapeêniona po brzegi kolegami i koleôankami wystöpujìcych dziewczyn (chêopcy jakoî byli mniej odwaôni). Nie zabrakêo rodziców uwieczniajìcych swoje pociechy aparatami fotograficznymi i kamerami video. Wreszcie byêy takôe wystöpy na Ôywca Magdaleny Pytel i Justyny Nadolskiej. Wszystkie dzieci dobrze siö bawiêy, klaskaêy w rytm piosenek a niektóre nawet taøczyêy. CaÊoÎÐ miaêa luònì konwencje. DominowaÊy rytmiczne utwory anglojözyczne a jedynym polskim akcentem byê wystöp w rytm piosenki Sing-Sing Maryli Rodowicz. Kraul

8 8 Polacy masowo opuszczaj ojczyzn Za chlebem Ameryka ski dziennik New York Times przypomina, e od czasu przyst pienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, za granic pracuje ponad 800 tys. Polaków. Dziennik dodaje: Ten eksodus to jedna z najwi kszych migracji Europejczyków od lat 50. Z kolei UE podaje, e liczba Polaków oficjalnie pracuj cych w krajach UE, przekracza ju jeden milion, a cznie mo e przebywa tam ponad 2 mln. Wed ug w adz brytyjskich do ko ca wrze nia, na brytyjskim rynku pracy zarejestrowa o si 510 tys. obywateli Europy Wschodniej, z czego oko o 56% to Polacy. Brytyjski sekretarz stanu ds. migracji o wiadczy, e emigranci przynosz Zjednoczonemu Królestwu korzy ci, oferuj c kwalifikacje i agodz c niedobory rynku pracy, którym nie mog zaradzi sami Brytyjczycy. W rezultacie polska piel gniarka startuje w wyborach do parlamentu Islandii, brytyjskie zwi zki zawodowe tworz sekcje dla polskich robotników, renesans prze ywa ko ció katolicki w Irlandii, pojawiaj si polskie knajpki oraz polskie gazety. Obok wykwalifikowanych i uniwersalnych pracowników budowlanych, lekarzy, stomatologów, opiekunek i kierowców, poszukiwani s tak e Polacy do pracy w charakterze policjantów w pó nocnej Walii, Irlandii, Szkocji i w Londynie. Polskim policjantom p aci si w Londynie do 25 funtów za godzin, czyli ok.150 z. Gazeta New York Times zwraca uwag, e masowe wyjazdy za granic, powoduj dotkliwy niedobór si y roboczej w Polsce, co mo e utrudni wykorzystanie funduszy UE, zw aszcza na budow dróg. Chocia bezrobocie w Polsce jest na najwy szym poziomie w UE. Ciekawe jest równie to, e chocia Polska wyda a w 2005 roku 10 tys. pozwole na podj cie pracy przez cudzoziemców zza wschodniej granicy, z mo liwo ci takiej skorzysta o niewiele ponad 3 tysi ce. Brak si y roboczej w Polsce sprawia, e niektóre polskie stocznie rozwa aj, aby przy remontach i budowie statków, zatrudnia bezrobotnych z... pó nocnych Niemiec. Jeden z naszych czytelników poda, e z du ego bloku mieszkalnego, z Barlinka, do pracy za granic wyjecha o 43 m odych ludzi! K opoty z pracownikami zaczynaj odczuwa równie nasi pracodawcy, szczególnie bran y budowlanej. W tej sytuacji pracodawcy zaczynaj podnosi wynagrodzenia dla zatrudnianych lub zatrudniaj emerytów lub rencistów w sytuacji, kiedy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w naszej gminie, nadal przekracza osób!? Stanis aw Opatowicz opracowanie na podstawie wiadomoœci z internetu

9 9 SPO ECZNY KOMITET ZBIÓRKI FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ZAKUP USG DLA SZPITALA POWIATOWEGO W BARLINKU Informujemy, e w dniu 03 listopada 2006 roku w Szpitalu Powiatowym w Barlinku nast pi o uroczyste przekazanie szpitalowi specjalistycznego sprz tu do wykrywania i leczenia chorób uk adu kr enia, czna warto ca ego unijnego projektu przekracza ,00 z otych. rodki pozyskane ze spo ecznej zbiórki, zainicjowanej przez Lions Club Barlinek (od listopada 2004 roku do lipca 2005 roku), w wysoko ci ,58 z. pos u y- y jako cz wk adu w asnego Starostwa Powiatowego w My liborzu do zakupu wysokospecjalistycznego ultrasonografu do badania serca, narz dów wewn trznych, diagnostyki chorób kobiecych, dla ma ych i du ych pacjentów. Wy ej wymieniona informacja znajduje si w gabinecie diagnoz ultrasonograficznych szpitala w Barlinku. Komitet jeszcze raz serdecznie dzi kuje mieszka com Miasta i Gminy Barlinek oraz innych miejscowo ci Powiatu My liborskiego za zainteresowanie i wsparcie akcji. PRZEWODNICZ CA SPO ECZNEGO KOMITETU ZBIÓRKI FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ZAKUP USG DO BADANIA SERCA DLA SZPITALA W BARLINKU Ma gorzata Makowska-Kociemba (od lewej) by y Starosta Powiatu My liborskiego Janusz Winiarczyk, Past Prezydent LC Barlinek2005/2006 Jadwiga Ga cka-bigus, Ordynator Oddzia u Wewn trznego Szpitala w Barlinku dr Micha Polko z siostra oddzia ow Rozalia PuŸniak, Past Prezydent LC Barlinek 2004/2005 oraz przewodnicz ca Spo ecznego Komitetu Zbiórki Ma gorzata Makowska-Kociemba, by y Marsza ek Województwa Zachodniopomorskiego Mariusz Holicki, (od lewej) Past Prezydent LC Barlinek2005/2006 Jadwiga Ga cka-bigus, Dyrektor Szpitala w Barlinku Ryszard Mitek, Past Prezydent LC Barlinek 2004/2005 i przewodnicz ca Spo ecznego Komitetu Zbiórki Ma gorzata Makowska-Kociemba FIRMA HANDLOWO US UGOWA KRZYSZTOF YTKOWIAK BARLINEK UL. OKR TOWA 2 TEL , NIP OFERTA wózki wid owe: sprzeda wózków wid owych u ywanych, cz ci, wide i osprz tu specjalistycznego do wózków wid owych obs uga serwisowa remonty, naprawy wózków wid owych oraz wszelkich maszyn rolniczych i budowlanych remonty silników spalinowych wynajem wózków wid owych mo liwo sprowadzenia wózka na zamówienie naprawa wszystkich marek wózków wid owych, przegl dy okresowe, przegl dy konserwacyjne UDT. UDT W zwi zku z obowi zkiem zg aszania wózków wid owych do rejestracji w Urz dzie Dozoru Technicznego. Informujemy, e zostali- my przeszkoleni oraz uzyskali my stosowne uprawnienia do napraw i konserwacji wózków wid owych. Przygotowujemy wózki wid owe do odbioru UDT, a tak e oferujemy pomoc w kontaktach z UDT (zg oszenia wózka oraz dalsze reprezentowanie Pa stwa, a do uzyskania przez wózek odbioru oraz wpisu do rejestru urz dze UDT) Wykonujemy dokumentacj niezb dn do badania odbiorczego UDT oraz przegl dy konserwacyjne

10 10 wywiad Stary, nowy burmistrz Czy po og oszeniu wyników poczu Pan ulg? Olbrzymi ulg. Nie by a to moja pierwsza kampania, ale ta by a najtrudniejsza. By em zaskoczony t agresywno ci i do tego przyznaj si nie by em przygotowany. Jednocze nie chc podzi kowa wszystkim tym, którzy oddali na mnie swój g os. Postaram si nie zawie mieszka ców naszej gminy. Z Pana strony te by a agresywno. W pewnym momencie dosta em bardzo wiele uwag, e jestem zbyt spokojny zbyt grzeczny. Ja stara em si walczy na argumenty, na program. Moja konkurencja polityczna nie. Uwa am, e na tym poziomie a ni szego ni gmina nie ma, trzeba pokazywa, co si chce zrobi. Pod tym wzgl dem konkurencja mi pomog a, bo zauwa y em pewne otrze wienie w II turze w ród wyborców. Lubi Pan Burmistrz pi k no n? Tak.? A jak by Pan skomentowa wynik 12:3? Nawi zuje Pan do Rady Gminy ( ugrupowanie burmistrza Samorz d Razem wprowadzi o tylko 3 kandydatów, przyp. red).to by mo e mój b d, e mniej si anga owa em w wyborach na radnych. W poprzedniej kadencji te nie mia em wi kszo ci w Radzie. To wa ne, aby mie w niej wsparcie, ale trzeba pami ta, e ma ona funkcj kontroln i to mo e dobrze, gdy burmistrz nie ma wi kszo ci w Radzie. Wczoraj (na pierwszej sesji Rady Gminy, przyp. red)s ysza em bardzo pozytywny g os ze strony pana przewodnicz cego Zieli skiego, e Rada b dzie wobec mnie krytyczna, ale konstruktywna. Je li te s owa wejd w czyn to bardzo dobrze si stanie, e b d mia to presj kontroln. Mo e wybrali my za ma o wyrazistych kandydatów, byli my zbyt spokojni. Powiedzia Pan Burmistrz, e to dobrze, e jest presja Rady. Jako jednak w tpi, aby si Pan ucieszy z dobrego wyniku Porozumienia Razem. Czuj si Pan winny tej pora ki? My pope nili my Ale Pan osobi cie, czy czuje si winny? Oczywi cie. Czuje si winny, e tutaj pope nili my b d i przyj li my inny styl kampanii. Kampanii z lat ubieg ych. Mo e powinni my bardziej gra na uczuciach, pobudza. Czuj pewien dyskomfort, e ta kampania by a w pó nym okresie roku, ci ko by o ludzi zgromadzi. Nasz komitet nie mia takiego miejsca jak pewne centrum handlowe, gdzie przewija o si tysi ce ludzi. W czasie wyborów by a sytuacja, e pan Adryjanowski popar Dariusza Zieli skiego, jego komitet popar Pana. Jak to rozumie? Ja mia em spotkanie z cz ci komitetu po I turze. Pan Adryjanowski i cz jego komitetu spotka a si z kolei z panem Zieli skim. Na spotkaniu ze mn p. Adryjanowski stwierdzi, e wybory si dla niego sko czy y i nie poprze adnego kandydata, a co zrobi cz onkowie jego komitetu, to ich indywidualna sprawa. I tak si sta o, e cz osób z tego grona ju na nast pnym spotkaniu zadeklarowa o poparcie dla mojej osoby i zacz o pracowa na rzecz mojej kampanii. Dlatego by em bardzo zaskoczony, kiedy w ostatnim dniu kampanii wydano nieprawdziwe o wiadczenie, e ca y komitet popiera p. Zieli skiego, ale takich rzeczy nieprawdziwych w ostatnim dniu kampanii by o kilka jak np.: przeprosiny p. Zieli skiego. Spotkali cie si Panowie w s dzie. W trybie wyborczym zosta em oskar ony przez komitet p. Zieli skiego, e podawa em nieprawd w ulotkach. To by a moja reakcja na ulotki przedrukowywane z Echa Barlinka, e czego tam nie wykona em. Tak si z o y o, e cz tych rzeczy, które tam wymieniono - to radni podj li decyzj, e nie mog tego wprowadzi w ycie. Oczywi cie nie uchylam si od odpowiedzialno ci i wykonywania decyzji Rady, ale s sfery o których decyduje Rada lub musi je zaakceptowa. Obecnie równie przedstawi em bardzo szczegó owy program i by mo e niektórych rzeczy nie zrealizuj a innych zrobi wi cej. Poprzedni program w zdecydowanej wi kszo- ci uda o mi si wprowadzi w ycie. Wracaj c do rozprawy. Zarzut ze strony p. Zieli skiego i jego komitetu by taki, e ulotki, w których stara em si odeprze zarzuty formu owane wobec mnie, oni odebrali, jako pomówienia i nieprawdziwe stwierdzenia. S d odrzuci wszystkie zarzuty i do niczego mnie nie zobowi za. Dlatego by em bardzo zdziwiony, e p. Zieli ski zasugerowa moje przeprosiny e go Pan przeprosi Je eli robi em co w trakcie kampanii to moja dzia alno nie mia a na celu ura- enia kogokolwiek. Zreszt S d jemu te zwróci uwag, e je eli czuje si ura ony osobi cie to powinien wnie spraw w trybie cywilnym a nie wyborczym. Ulotki z t tre ci by y brzydk manipulacj, bo sugerowa y nieprawdziw decyzje S du. Dariusz Zieli ski zosta Przewodnicz cym Rady Miasta i Gminy. Ma Pan do niego jakie osobiste urazy? Nie mam i nie mog mie. Nawet jaki osobistych. Na tym polega demokracja, e musimy by wiadomi, e za cztery

11 wywiad 11 lata trzeba b dzie znowu podda si weryfikacji. Ciesz si, e On zadeklarowa publicznie wspó prac. Mój ból cztery lata temu by zdecydowanie wi kszy, Przewodnicz cym Rady zosta a osoba (Mieczys aw Adryjanowski, przyp. red), która zdradzi a swój komitet dla stanowiska. Ale to w niczym nie przeszkadza o, abym przez cztery lata z nim wspó pracowa jako Przewodnicz cym Rady. My sk adamy przysi g i ja jestem zawsze lojalny gminie. Je li z drugiej strony ta przysi ga zostanie dotrzymana to nic z ego si w gminie nie stanie. Zreszt nie mo e si sta, bo wystarczy spojrze na ustawowe obowi zki. Rada ma funkcj kontroln, ma wp yw na decyzje bud etowe i maj tkowe natomiast w adza, jej wykonawstwo i reprezentowanie gminy na zewn trz to rola burmistrza. Rozmawia Pan z Zieli skim po wyborach w cztery oczy? Po wyborach to nie by o czasu. Ale poprosi em o tak rozmow, chc, eby taka rozmowa si odby a i to nie tylko z panem Zieli skim, ale z ca ym prezydium Rady, bo tu nie chodzi o jakie tam nasze prywatne sprawy. Zdaje sobie spraw, e styl pracy p. Zieli skiego b dzie zupe nie inny ni pana Adryjanowskiego, bo to po prostu inny cz owiek. To tylko jego sprawa, w jaki sposób b dzie kierowa Rad, jaki b dzie mia styl, jak b dzie organizowa prac Rady. Ja uwa am, e tu nawet nie mam prawa ingerowania. Je eli b dzie mia potrzeb doradzenia z mojej strony to jestem do dyspozycji, ale je eli uzna, e ja w tej materii jestem do niczego nie potrzebny, to ja to szanuj. Ale zgodzi si Pan Burmistrz, e atmosfera na Radzie by a mi a? Tak i to pokazuje pozytywny efekt wyborów przez mieszka ców. Bo wyobra my sobie, co by by o gdyby ten wynik by inny. Pewnie by by triumfalizm. Tu moim zdaniem mieszka cy pokazali wyczucie, instynkt. Mia Pan Burmistrz jaki plan awaryjny-, co b d robi jak mnie nie wybior? Nie, mo e to jest moja wada i cierpi na tym rodzina, ale sprawy materialne nie s dla mnie takie najwa niejsze. Ja si nie wyró niam, nie posiadam drogiego samochodu, domu jednorodzinnego itd. Bardzo idealistycznie i emocjonalnie podchodz to tego co robi. My li Pan, e jaka ta kadencja b dzie? Wydaje mi si, e atwiejsza ni poprzednia. Mo e tylko politycznie trudniejsza. Ale ja nie wierze, bo znam osobi cie wszystkich tych ludzi- ca pi tnastk, e kto podniesie r k tylko dla tego, aby zrobi na z o burmistrzowi. Mówi to szczerze, bo znam tych ludzi. Sytuacja w porównaniu do tej sprzed czterech lat - gdzie gmina mia- a du e k opoty finansowe i gdzie przez cztery lata zaciskali my pasa - dzi jest dobra. D ug gminy jest sprowadzony do ok. 20%, mamy kilkumilionowe nadwy ki bud etowe... Podejmowali my trudne decyzje odno nie szkó, likwidacji BOSTiR, który obci a bud et a nie przynosi dochodów. Urz d, który nie by wzmacniany kadrowo a s ysza em sporo g osów od przedsi biorców, mieszka ców, e powinni my go usprawni i zatrudni wi cej osób. Ale by to element oszcz dno ci. To sukcesy, ale jest takie powiedzenie, e nikt, kto rz dzi nie jest bez winy, jakie by y pora ki czy niedoci gni cia. Osobista to jest taka, e, pomimo i ju tyle lat pracuj okaza em si bardzo naiwnym cz owiekiem. My la em, e je eli co z kim uzgadniam to jest to rzecz pewna, jednak Rada zmienia a zdanie. By o te tak, e par rodowisk zaniedbali my - najbardziej rodowisko wiejskie. I tam mieszka cy dali temu wyraz w stosunku do mojej osoby aczkolwiek nie za wszystko si czuj winny. Uwa- am, e moim obowi zkiem jest wspó pracowa z Rad i sukcesy i pora ki s naszymi wspólnymi sukcesami i pora kami. Nie mo e by tak, e za likwidacje szko y ja dostaj po g owie a za uruchomienie przedszkola kto inny przypina sobie medal. Podoba mi si to, co jest w demokracjach zachodnich, e tam te si krytykuje osoby, kandydatów, ale buduje si wspólnie zaufanie do organów pa stwa czy gminy. Bo to le y w interesie wszystkich eby obywatel mia poczucie, e w tym Pa stwie jest dobrze i mo e si na nim oprze. Kolejnym moim b dem i to te bior na siebie, to to e trzeba jeszcze bardziej pracowa nad sob, mówi o admini-

12 12 stracji, aby pokaza s u ebn rol w stosunku do obywatela. By em te zbyt ma o konsekwentny. W jakich sprawach? W pierwszym etapie, natomiast by em konsekwentny w ko cówce, co do pewnych postanowie. Podam przyk ad: dra liwy temat budynku na ul. Paderewskiego 4. Zauwa y em, e konsekwencja czasami prowadzi do pewnych podzia ów, ale ludzie oczekuj jasnych decyzji. Tak by o na przyk ad w sprawie racjonalizacji szkó. Prosz zauwa y, e by o to przeg osowane znaczn ilo ci g osów. Nie s dzi em, e po dwóch, trzech latach b dzie to argument w kampanii wyborczej. My l, e w adza to nie tylko zadowolenie mieszka ców. To jak w domu, gdzie czasami podejmuje si decyzj, która nie dla wszystkich jest korzystna, ale wykonuje si j we wspólnym interesie. Walka by a wyrównana i to pokazuje, e musz si nad wieloma rzeczami zastanowi, przemy le i zrozumie, e nie zawsze mia em racje i uszanowa, e drugi komitet ma te swoje oczekiwania. PRYWATNIE Urodzi si Pan w zamo nej rodzinie? Nie. Urodzi em si w Barlinku, ale wychowa em w Moczkowie. Moja mama nigdy nie pracowa a, zajmowa a si domem. I do tej pory uwa am, e to jest bardzo cenne jak matka mo e po wi ci si dla domu. Nasza rodzina by a robotniczo- ch opska. Mieli my 2 hektary ziemi, par zwierz t. Tak, aby si nie uzale nia od nikogo. Dochód pochodzi z pracy ojca, który by kierowc i wywozi z lasu drewno. Pracowa tak 40 lat. Mam jeszcze trójk rodze stwa. Wspominam ten okres bardzo dobrze, dzi nawet pewne wzorce wyniesione ze wsi staram si wykorzystywa, bardzo zale y mi, eby wie uaktywni. To, czego mi w tej kampanii zabrak o to to, e wszystko sprowadzono do inwestycji. Je li kto ma w domu wszystko nie oznacza, e jest szcz liwy, e dobrze mu si mieszka. Prosz mi wierzy, e sprawy spo eczne s równie wa ne jak sprawy inwestycyjne. Nie chce, aby to kto odebra, e dla mnie inwestycje nie s wa ne, one s istotne, ale jeszcze bardziej istotne s w a ciwe stosunki spo eczne. Do jakich Pan chodzi szkó? Chodzi em do szko y w Moczkowie. wywiad Osobi cie mnie i mojego rodze stwa dotkn a likwidacja tej szko y. Musieli- my chodzi b d doje d a rowerami do szko y w Barlinku. Wtedy nikt nas nie dowozi. Ja chodzi em do szko y nr 1 a moje rodze stwo do szko y nr 2. Rodzice musieli chodzi do dwóch szkó na wywiadówki. Szko redni sko czy em w technikum mechanicznym. Pó niej by a Politechnika Szczeci ska wydzia Ekonomiczno-In ynieryjny. Po jej uko czeniu wróci em do swojej szko y redniej ZSZ nr 1 i tam podj em prac. By Pan nauczycielem. Cz sto mówi si, e by em nauczycielem, ale tak naprawd to ja by em pracownikiem biura, pó niej zast pc kierownika warsztatów. Praca nauczycielska by a prac dodatkow. To nie by a praca etatowa. Spe nia em si jako in ynier w tej szkole. Jak zacz a si przygoda z polityk? W 1994 roku pan Fali ski zaproponowa mi funkcj zast pcy burmistrza. By em wtedy cz onkiem Barlineckiego Towarzystwa Gospodarczego to by a grupa zbli ona do dzisiejszej Organizacji Przedsi biorców Barlinek. To by w tym czasie taki manifest, e budowano gospodark rynkow, ale w Barlinku nie widziano przedsi biorców. Wystartowali my w wyborach jako komitet obywatelski, wtedy ordynacja by a podobna do obecnej. G osowa o si na osob. Czterech kolegów dosta o si do Rady Miejskiej w Barlinku. W tym Pan? Nie, ja nie by em radnym, zaproponowano mi funkcje zast pcy burmistrza. Barlineckie Towarzystwo Gospodarcze mnie popar o. Ja mam centrolewicowe pogl dy, ale je eli mówimy o bezrobociu to tego si inaczej nie zwalczy jak tylko poprzez wspieranie przedsi biorczo ci. A wracaj c do polityki. Jest Pan przewodnicz cym Zarz du powiatowego SLD. Ja w polityk zacz em si bawi w Wcze niej nie nale a em do adnej partii. To wada naszego sytemu, e ca y czas jest upartyjnianie pa stwa. Ja pogl dy mam centrolewicowe, je li chodzi o gospodark to zbli one do liberalnych. To, co zawsze powtarzam - gmina nie jest bogata bud etem, lecz bogactwem swoich mieszka ców. W Barlinku to si sprawdza, dlatego musimy zrobi wszystko, aby nasi mieszka cy mieli w a ciwe warunki ycia. Ja, wracaj c do mojej przynale no ci partyjnej nie stara em podpiera si znaczkami partyjnymi. No w a nie nie ucieka Pan Burmistrz od znaczka? Nie. Przy moim nazwisku pisa o SLD. Prosz zauwa y, e w komitecie mieli- my nawet kandydata z PO. Dla nas najwa niejszy by program dla Barlinka a nie legitymacje jakie nosz kandydaci. Zdaje si, e go po tym usuni to. Ale to ju inna sprawa. Ale komitet nie mia charakteru politycznego. U pana Zieli skiego by a ch prze o enia pewnej popularno ci partii na warunki lokalne. Ja musia bym pisa obok SLD, SDPL, Federacja M odych Socjaldemokratów, ZNP, Dzieci Wojny, Zwi zek Emerytów i Rencistów, Barlineckie Forum Inicjatyw O wiatowych, Stowarzyszenie Bratek itd. Ale jednak to, co innego. Tak, ale to te by pokazywa o pewien potencja. Prosz zauwa y, e nasz komitet naprawd by apolityczny. Z trzech osób, które si dosta y do Rady tylko jedna jest cz onkiem SLD. Ale mieli cie rys lewicowy. Nie da si stworzy programu nie politycznego. Ale, cho my nigdy o tym nie rozmawiali my na spotkaniach to nasz stosunek np.: do spraw spo ecznych, do Ko cio a by jednoznaczny. Ja jestem cz owiekiem wierz cym i praktykuj cym. Sprawy wiary s dla mnie bardzo wa ne. Ma Pan Burmistrz jakie ambicje wykraczaj ce poza Barlinek. Wie Pan, ja do takiej typowej polityki si nie nadaje, cho czasami takie my- li kr po g owie. Jako polityk jestem chyba s aby. Nie umiem udawa, gra. Nigdy nie próbowa em si gdzie w powiecie, województwie, czy startuj c na pos a, cho takie mo liwo ci by y. Zawsze pracowa em na rzecz Gminy Barlinek. Dzi kuje za rozmow. Rozmawia Radek Zalewski

13 13 STARA GALERIA PROMUJE BARLINEK Odra Culinarium to projekt maj cy na celu stworzenie i promocj potraw kuchni regionalnej z terenów pogranicza Dolnej Odry. Kucharze niemieccy i polscy odbywaj regularne spotkania s u ce promocji i kreowaniu kuchni Nadodrza. kuchni podbi y ju niejedno podniebienie. Hitem ostatniego kucharskiego spotkania okaza a si Barlinecka ka, czyli pyszny nale nik z nadzieniem z grzybów i kiszonej kapusty w sosie szpinakowo- mietanowym. Na uwag zas uguje równie ab dzia wyspa tj. rolada z indyka saute w sosie kurkowym z grzankami. A to tylko dwie propozycje wybrane z jad ospisu restauracji. Da oferowanych przez Star Galeri b dzie mo na skosztowa w dniach stycznia 2007 r. W Berlinie na targach Grüne Woche. S to najwi ksze w Europie targi promuj ce regionalne produkty kulinarne z ca ego wiata. Impreza ta co roku przyci ga oko o miliona zwiedzaj cych. Zapraszam do odwiedzenia Berlina w tych dniach a przede wszystkim, do odwiedzenia barlineckiej Starej Galerii. Tu na co dzie mo na zje co pysznego. Nie od dzi wiadomo, e restauracja ma swoisty specyficzny klimat przyci gaj cy wiele osób, a szyld Odra Culinarium to kolejny powód dla którego warto tu zajrze. Polecam i zapraszam! G ównym celem tego projektu jest zwi kszenie turystycznej atrakcyjno- ci poprzez poszukiwanie da wyró niaj cych nasz region. Na spotkaniach w ramach Odra Culinarium najwa niejszym punktem jest gotowanie i degustacja. Nasze miasto godnie reprezentuje restauracja Stara Galeria z szefow kuchni Mart Zalewsk na czele. Jest to jedyna restauracja w Barlinku, która mo e si poszczyci tym, i dzia a pod szyldem Odra Culinarium. Warunkiem uczestnictwa w polsko-niemieckich spotkaniach jest przygotowanie potraw regionalnych ze wie ych i sezonowych produktów. Stara Galeria spe ni a te kryteria. Wyszukane dania opracowane przez Pani Halin Fija kowsk i jej szefow

14 14 og oszenia OG OSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W BARLINKU BARLINEK, UL. NIEPODLEG O CI 20 Burmistrz Miasta i Gminy w Barlinku dzia aj c zgodnie z art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz z pó n.zm.) informuje, e na tablicy og osze w siedzibie Urz du Miasta i Gminy w Barlinku wywieszono: Zarz dzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku dotycz ce wykazu nieruchomo ci przeznaczonych do oddania w dzier- aw, w drodze bezprzetargowej, na rzecz u ytkownika dzia ki s siedniej: 1) grunt o pow. 0,0039 ha, stanowi cy nieruchomo Gminy Barlinek, oznaczony w ewidencji gruntów jako cz dzia- ek nr 651/11 oraz 674, po o ony w obr. 2 miasta Barlinek, 2) grunt o pow. 0,0229 ha, stanowi cy nieruchomo Gminy Barlinek, oznaczony w ewidencji gruntów jako dzia ka nr 651/16, po o ony w obr. 2 miasta Barlinek. Zarz dzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku dotycz ce wykazu nieruchomo ci przeznaczonych do oddania w dzier- aw, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzier awcy: 1) grunt o pow. 0,0485 ha, stanowi cy nieruchomo Gminy Barlinek, oznaczony w ewidencji gruntów jako cz dzia ki nr 273/11, po o ony w obr. Moczkowo, gmina Barlinek, Spó dzielnia Mieszkaniowa Piast w Barlinku og asza ustny przetarg nieograniczony na sprzeda : 1. prawa wieczystego u ytkowania nieruchomo ci po o onej w Barlinku, przy ul. Wodnej, oznaczonej jako dzia ka nr 780/15, o powierzchni 0,0315 ha. Dzia ka zabudowana jest obiektem trafostacji, b d cej w asno ci Grupy Energetycznej ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, Pozna, Rejon Dystrybucji D bno, ul. Gorzowska 3, D bno oraz cz ci ogólnodost pnego, 6-stanowiskowego parkingu dla pojazdów samochodowych. Cena wywo awcza netto, bez podatku VAT, wynosi ,- z. 2. prawa wieczystego u ytkowania nieruchomo ci zabudowanej, po o- onej w Barlinku, przy ul. Grodzkiej, oznaczonej jako dzia ka nr 201/2, o powierzchni 0,0314 ha, oraz prawa w asno ci posadowionego na niej budynku mieszkalnego o pow. parteru 76,70 m 2. Cena wywo awcza netto, bez podatku VAT, wynosi ,- z. Obie nieruchomo ci wpisane s do ksi gi wieczystej nr 17105, prowadzonej przez S d Rejonowy w My liborzu. Przetarg odb dzie si w dniu r.: - o godz. 9:30 sprzeda dzia ki nr 780/15, - o godz. 10:00 sprzeda dzia ki nr 201/2, w siedzibie Spó dzielni Mieszkaniowej Piast w Barlinku, ul. Wodna 2, pokój nr 12. Warunkiem przyst pienia do przetargu jest wp acenie wadium do dnia r., do godz. 9:00 w gotówce do kasy Spó dzielni lub przelewem na konto: GBS Barlinek nr Wadium wynosi odpowiednio po 10% warto ci ka dej ceny wywo awczej. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny. Umowa notarialna zostanie zawarta do 30. dni od dnia rozstrzygni cia przetargu. Nabywca obowi zany jest zap aci cen nabycia przed terminem zawarcia umowy notarialnej. Wadium przepada na rzecz sprzedaj - cego, je eli wygrywaj cy przetarg uchyli si od zawarcia notarialnej umowy kupna. Szczegó owe informacje zawarte s w specyfikacji, któr mo na odebra w biurze Spó dzielni, ul. Wodna 2, pokój nr 1 lub 5, tel. (095) lub (095) Zastrzegamy sobie prawo uniewa nienia przetargu, bez podania przyczyny.

15 reklama 15

16 16 Przyjaciele z Friends Zespó Friends jako jedyny muzyczny projekt z Barlinka wyst pi w Opolu. Jego cz onkowie otarli si o wielkich polskiego show-biznesu. Ich utwory by y puszczane w najwi kszych polskich stacjach komercyjnych. Mimo to nigdy nie zosta a im nadana Gwiazda barlineckiej Kultury. Jak to mo liwe? Singel zespo³u Friends W rytmie naszych serc. Od lewej Berdi, Krysia, Gruby i Kwiatek Friends (ang. przyjaciele) nie jest pierwotn nazw zespo u. Grupa w sk ad której wchodzili: Ysia ( Krystyna Gregorcewicz), Berdi, Kwiatek i Gruby nazywa a si na pocz tku Fellows (ziomki). Okre lenie nie przypad o jednak do gustu Markowi Ko cikiewiczowi (dawny gitarzysta i kompozytor De Mono), który by wtedy szefem BMG Poland. Mówi, e to ma jakie z e skojarzenia- mieje si Gruby. Szuka wi c nazwy bliskoznacznej i traf chcia, e zerkn na ok adk z odcinkami znanego serialu komediowego Friends. I w tak banalny sposób wzi - a si nazwa najs ynniejszej barlineckiej grupy. Pierwsz wokalistk zosta a Ewelina Kordy, która teraz u wietnia wokalnie Szymon Majewski Show. To z ni zespó wyst pi na opolskich debiutach w 1996r. Zagrali wtedy utwór Krystyny Pro ko Jeste lekiem na ca e z o. Formu a debiutów wymusza a wtedy granie coverów. Drogi Eweliny Kordy i zespo u si rozesz y. Zespó poszukiwa nowej wokalistki. Fellows grali w tym czasie kawa ki utrzymane w konwencji passjazzowej, bez wokalu. Na koncercie w klubie Darka yszczaka w winouj ciu zaczepi a ich niebieskooka blondynka, która zacz a ich zapewnia, e umie piewa. Po rozmowie wr czy a im kaset wideo ze swoim wyst pem. Ch opacy obejrzeli j wspólnie. Spodoba a im si. Zaprosili j do wspó pracy. Tak w zespole znalaz a si Krysia. Droga do Opola nie by a jednak prosta. Perkusista Gruby je dzi w tych czasach w swoich sprawach do Warszawy. Zabiera ze sob gitarzyst Berdiego. To by nasz najwi kszy ciemniaczwspomina. Wozili do stolicy kasety z prób, które nagrywali w sali BOK Panorama. Jak to bywa w agencjach muzycznych nikt tego na pocz tku nie s ucha. K aniali si wi c w pas sekretarce i czekali na swoja szans. Wkrótce pani sekretarka askawie da a im numer do pewnej dziewczyny, która skontaktowa a ich z kolei z producentem BMG- Przytu (wspó pracowa z Reni Jusis). Po okresie deptania beretu u Przytu y skontaktowa nas z Markiem Ko cikiewiczem. Po dwóch latach przekonywania go i wo enia mu materia u otrzymali my telefon z ofert wspó pracy. Marek Ko cikiewicz razem ze swoim producentem Wojtkiem Wójcickim (wspó pracuje z Blog 27) chcieli mie co na czasie. W modzie by y wtedy Britney Spears i Christina Aguilera, st d zachwyt nad blondw os i niebieskook Krysi. Na spotkaniu zespo u z lud mi z BMG obja niane by y zasady wspó pracy. Gruby wspomina, e firma chcia a mocno ingerowa w zespó. Wspó praca zaowocowa a wydaniem w 2001r p yty pod tym samym tytu em co nazwa zespo u- Friends. Zacz a si trasa, promocja, wywiady. Kulminacj by wyst p w Opolu. Byli tam par dni. Dwa pierwsze po wi cone by y na aklimatyzacjê, reszta na mordercze próby. wiadomo, e wyst pi na festiwalu, który b dzie ogl da a ca a Polska i za po rednictwem cz satelitarnych jaka cz wiata wzbudza a w nich emocje. To by fajny pozytywny stres taka s odka adrenalina- u miecha si Gruby. Koncert prowadzi wtedy Piotr Ba troczyk, którego zespó osobi cie pozna. Podczas koncert nazwa miasta Barlinek pad a par razy, zespó zapowiedziany by jako kapela z Barlinka. Dzi ki sponsoringowi GBS uda o si przywie na koncert grup fanów. Bank zasponsorowa koszulki i przejazd. W chórkach piewa a barlinecka grupa U miechy. Podczas festiwalu cz onkowie zespo u Friends poznali absolutn czo ówk polskiego showbiznesu. Nawet Shazz zapoznali my, okaza a si spoko, to sprytna babka-wspomina Gruby. Polska prze ywa a fascynacje programem Big Brother. Miliony ludzi ogl da o grupk zamkni tych i podgl danych 24 godziny na dob osób. Na wyst pach u wietniaj cych kontrower-

17 17 Zespó Friends wyst pi na Opolskim festiwalu obok takich s aw jak Ich Troje, Ma gorzata Ostrowska i Witold Paszt. Tu na koncercie w rodzimym Barlinku. syjny show nie zabrak o tak e Friendsów. Zagrali na wyj ciu Alicji swój najwi kszy przebój W rytmie naszych serc. Spodobali si producentom i ci zaprosili ich na fina I edycji. Zespó zwiedzi tak e miejsca gdzie sta y kamery-pomieszczenia za lustrami. Na tym nie urwa si kontakt z TVN-owskim reality show. Zespó gra po tym tras podczas której na scenie razem z nimi wyst powa Gulczas. Wspominaj go jako zawodowca, który zrozumia, e ma swoje pi minut i musi je wykorzysta. By autentyczny, by o wida, e on w tych skórach to pó ycia chodzi-wspomina by y perkusista. By y tak e inne wyst py w popularnych programach. Friends zagrali na miko ajki w Rowerze B a eja - popularnym swego czasu programie m odzie- owym. Najzabawniejszy z perspektywy czasu by dzie w którym mieli wyst pi w Kawie i herbacie - porannym popularnym programie w telewizji publicznej. Mieszkali wtedy w s u bowym mieszkaniu BMG. Byli umówieni na Woronicza na nieprzyzwoicie rann godzin. Wokalistka pojecha a spa do swojego przyjaciela, reszta zespo u prowadzi a w tym czasie nocn debat. Kry ka mówi a ch opacy zobaczycie za picie. A my, e nie e j jeszcze obudzimy. Przed pi t otrzymujemy telefon od Kry ki i jak ch opacy doje d acie ju bo ja w a nie jestem. A my si zerwali my i zacz li my szybko ubiera. Wskoczyli my do samochodu i w 7 minut byli my na miejscu. Z amali my chyba wszystkie mo liwe przepisy, dobrze, e nas wtedy nie zatrzyma a Policja- wspomina z rozbawieniem Gruby. Do studia wpadli zdyszani i spoceni. Ale uda o si. Zagrali i udzielili krótkiego wywiadu. Jednym z wi kszych wydarze w ich karierze by y wyst py przed Stachurskym podczas trasy koncertowej Fina. By o to ogromne przedsi wzi cie, bo by a to pierwsza tak d uga komercyjna seria wyst pów. Okaza a si wielkim sukcesem. Zespó pozna jeszcze bardzo wiele znanych osób i zespo ów polskiej estrady. W ród nich by legenda polskiego rocka- Perfect, Lady Pank, Patrycja Markowska i wiele innych. Perkusista Gruby wspomina mi o znajomo z Magdalen Wójcikwokalistk Goyi. W radiu RMF FM w ród wiatowych przebojów lecia utwór Siedem dni. W chórkach zespo u piewa a, obecnie wietnie zapowiadaj ca si i typowana na gwiazd, artystka Ania Szarmach. Jak si sko czy- a taka dobrze rokuj ca kariera? Wokalistka Krysia postanowi a odej z zespo u pomimo i by ju materia na drug p yt. Powodem by a ch zrobienia solowej kariery. Przed opuszczeniem zespo u wszyscy odbyli szczer rozmow, nie by o mocnych s ów ale atmosfera nie by a mi a. W Barlinku zespó nigdy nie zosta w aden sposób odznaczony. Friends zawsze podkre lali, e s z Barlinka pomimo i Krysia by a ze winouj cia, a Kwiatek mieszka w Gorzowie. Wytwórnia te proponowa a im ró ne wersje. Chcieli eby mówili, e s z Warszawy albo z Gorzowa ale oni umówili si e z Barlinka bo tu mieli próby i byli emocjonalnie zwi zani z tym miejscem. Perkusista Gruby wspomina okres Friendsów jako wspania przygod i wielkie prze ycie. Co dzisiaj robi byli cz onkowie zespo u Friends? Krysia za piewa a na paru cie kach d wi kowych, nie uda o jej si jak na razie nagra solowej p yty. Mieszka w Warszawie. Kwiatek z zawodu stomatolog pracuje w swoim zawodzie. Mieszka w Gorzowie. Berdi jest menad- erem Ingrid w Polsce, wykreowa tak e zespó Jet Set. Gruby za o y w asn firm i jak na rasowego b bniarza przysta o produkuje pa eczki perkusyjne pod mark Seba. Mieszka w Barlinku. Piotr Stanis awski-drugi basista zespo u jest animatorem kultury w BOK Panorama. Zespó Friends by drug po desce barlineckiej najbardziej popularn mark Barlinka. R.Z Podzi kowania za rozmow i wspó prac dla Grubego i Piotrka.

18 18 reklama

19 19 Og³oszenia drobne Sprzedam gara przy ulicy Kombatantów 1, tel: Zespó³ muzyczny DUO GRAMY, ŒPIEWAMY, BAWIMY tel , , AKTUALNE OFERTY PRACY NA DZIE r. - specjalista ds. marketingu i handlu - sprzedawca - magazynier - prasowaczka - szwaczka - robotnik budowlany - piekarz - spawacz w os onie CO2 - formierz - murarz pieców przemys owych - wytaczarz - elektryk - fizjoterapeuta - elektryk przemys owy - elektromechanik - mechanik maszyn przemys owych cena tylko 5 z³ - operator maszyn przemys u meblowego - przedstawiciel handlowy - specjalista ds. sprzeda y - gospodarz firmy - operator suwnicy - kierowca karetki - nauczyciel zawodu (kucharz) - mechanik samochodowy Informacja Powiatowy Urz d Pracy w My liborzu Punkt Obs ugi Bezrobotnych i Po rednictwa Pracy w Barlinku ul. Lipowa Barlinek Tel ZAPROSZENIE wi ta tu, tu a Ty nie masz pomys u na prezent? Przyjd 09 grudnia do Muzeum Regionalnego i poczuje magi wi t Bo ego Narodzenia. W tym dniu bowiem rozpoczyna si kiermasz NIEBANALNY PREZENT POD CHOINK. Oprócz stoisk z ceramik, stroikami, kartkami wi tecznymi i wielu, wielu innych, nie zabraknie licznych atrakcji. Tu po godz. 17 na skwerze przed Muzeum zab y nie ogromna choinka podarowana mieszka com miasta przez Królow Puszczy Barlineckiej. B d yczenia i wspólne kol dowanie. W ramach kiermaszu odb dzie si licytacja szopki ceramicznej wykonanej przez dzieci z pracowni ceramicznej dzia aj cej przy Barlineckim O rodku Kultury Panorama, oraz loteria fantowa. Królowa Spi arni Barlineckiej i jej Ochmistrzyni zaprosz na wi teczny pocz stunek. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich mieszka ców do odwiedzenia Muzeum w dniach grudnia 2006r. Dam Prac Firma ESTO Sp. z o.o Zatrudni osoby na stanowisko: OPERATOR MASZYN Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, umiejetność pracy w zespole. oraz KIEROWCA - PRACOWNIK PRODUKCJI Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat. B i C + ważne świadectwo kwalifikacji, mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. Podania oraz CV prosimy składać do działu kadr firmy przy ul. Moniuszki 21 w Barlinku * * * * * * PYRMO-CHEMIA ZATRUDNI!!! OD ZARAZ zatrudnię fachowca do działu handlu ze znajomością języka angielskiego zatrudnię handlowca z doświadczeniem, prawem jazdy min. kat B, (handel produktami chemicznymi z dziedziny -antykorozja; kleje poliuretanowe; środki czystości dla przemysłu mi. motoryzacyjnego itp.) zatrudnię magazyniera z doświadczeniem (dział budowlany) oferty proszę składać w biurze firmy, tel W dniach 8,9,15 i 16 grudnia Stowarzyszenie Opieku cze Dom Dziennego Pobytu w Barlinku organizuje przed wi teczn zbiórk darów dla osób znajduj cychsi w trudnej sytuacji-materialno bytowej naszej gminy. W zwi zku z tym prosimy kupuj cych o wrzucanie zakupionych artyku ów do wyznaczonych koszy Wolontariusze z upowa nieniami oraz identyfikatorami b d uczestniczy w tej akcji. Zbiórka b dzie przeprowadzona w sklepach NETTO. Biedronka oraz BIMEX.

20 20 USC LISTOPAD 2006 ROK Szcz liwymi rodzicami zostali: 1) Szymona Ryszarda Szymaniak Anna i Wojciech z Barlinka 2) Kamila Artura Pochranowicz Magdalena i Marcin z Gorzowa Wlkp. 3) Micha a Skwara Katarzyna i Zbigniew z Barlinka 4) Klaudii B a Urszula i Grzegorz z Janowa 5) Jakuba Urbanowskiego Rozalia i Mariusz z Mostkowa 6) Eryka Z oczowskiego Paulina i Tomasz z Barlinka 7) Damiana Krystiana Staszewskiego Agata i Krystian z Barlinka 8) Mateusza Majos Marzena i Grzegorz z Rychnowa 9) Macieja Kaczkan Aneta i Arkadiusz z Barlinka 10) Martyny Fysz Wioleta i Daniel z Barlinka 11) Aleksandry Bronis awy Matwiej Sylwia i Jan ze Starej Dziedziny 12) Oliwii Marii Gutowskiej Edyta i Pawe z Rychnowa W zwi zek ma e ski wst pili: 1) Agnieszka Sierant z Dziedzic i Wojciech K apsia ze Starej Dziedziny 2) Magdalena Ukleja z Jastrz bia-zdroju i Dariusz Fidos z Barlinka 3) Ma gorzata Blezie z Barlinka i Krzysztof Lach z Choszczna 4) Bogumi a Dolina z Sarnika i Andrzej Owczarzak z P onna 5) Anna Ko micka i Piotr Marzewski z ubianki 6) Donata Staszkiewicz z Mostkowa i Krzysztof Strzelczyk z Gi yna 7) Paulina Fraszczyk z Barlinka i Marcin Regilewicz z Wapnicy 8) S awomira Pawe oszek i Pawe Tumasz z Barlinka 9) Lilianna Sawicka z Jaromierek i Adam Aksman z Barlinka 10) Justyna Fabja ska ze Starej Dziedziny i Marcin Kuczy ski z Jedlic Odeszli od nas: 1) Olgierd Romanowski urodzony w 1939 roku, zamieszka y w Barlinku 2) Stanis aw uczak urodzony w 1942 roku, zamieszka y w Barlinku 3) Helena Statrejt zd. Hutnik urodzona w 1909 roku, zamieszka a w Barlinku 4) Jadwiga Wi niewska zd. Sikora urodzona w 1950 roku, zamieszka- a w Barlinku 5) Ryszard Milczarek urodzony w 1941 roku, zamieszka y w Barlinku 6) Piotr Maliszewski urodzony w 1971 roku, zamieszka y w Barlinku 7) Marcjanna Pilarczyk urodzona w 1923 roku, zamieszka a w Barlinku 8) Benedykt K apsia urodzony w 1940 roku, zamieszka y w Starej Dziedzinie 9) Honorata Nici ska zd. Ignaszak urodzona w 1935 roku, zamieszka- a w Barlinku 10) Mieczys aw Meisinger urodzony w 1924 roku, zamieszka y w Barlinku 11) Maria Sobczak zd. Lipi ska urodzona w 1952 roku, zamieszka a w Barlinku 12) Antoni Kawi ski urodzony w 1920 roku, zamieszka y w Barlinku 13) Jan Stankowski urodzony w 1956 roku, zamieszka y w Barlinku 14) Gabryela Chorobi ska urodzona w 1939 roku, zamieszka a w Barlinku 15) Janina Kasietczuk zd. Konicka urodzona w 1931 roku, zamieszka a w Barlinku 16) Maria Kowalska zd. Szyroczyn urodzona w 1923 roku, zamieszka a w Barlinku Informacja o przest pstwach i wydarzeniach zaistnia ych na terenie dzia ania kp barlinek od do Wypadek Drogowy godz. 18:25, MOCZKOWO, ul. GORZOWSKA Kieruj cy motorowerem marki Kymco,Stanis aw Sz. lat 53 uderzy w bok naczepy, ci gnika siod owego marki Scania, jad cego z przeciwka, którego kieruj cy Patryk L. lat 27, wykonywa manewr skretu w prawo ze swojego pasa ruchu. Kierowca motoroweru dozna obra e cia a i zosta przewieziony do szpitala w Gorzowie Wlkp. Kradzie z w amaniem godz. 20:15, BARLINEK, ul. 31 STYCZNIA Zwózkarni piwnicznej w bloku, skradziono dwa rowery damskie, kolor czerwony i ciemny oraz rower m ski kolor ciemny o ogólnej warto ci 480 z godz. 22:10, BARLINEK, ul. TUNELOWA Piotr R. lat 33 dokona przyw aszczenia telefonu komórkowego marki Motorola V3 warto ci 600 z godz. 21:00, BARLINEK - P ONNO, Sprawca dokona kradzie y samochodu marki Toyota Corolla,koloru srebrnego.straty z godz. 00:00, BARLINEK, ul. PRZEMYS OWA Sprawca dokona kradzie y samochodu marki VW,koloru bia ego. Straty z. Wypadek drogowy godz. 13:35, BARLINEK, ul. W.BONIFACEGO Kieruj cy samochodem marki Lublin Stanis aw S., lat 44 nie zachowa nale ytej ostro no ci wyje d aj c z drogi podporz dkowanej wymuszaj c pierwsze stwo przejazdu dla kieruj cego samochodem marki Opel Kadett Adama W. w wyniku czego dosz o do zderzenia si tych pojazdów. Adam W. dozna z amania palca lewej r ki. Sprawca wypadku, znajdowa si w stanie nietrze wo ci (0,31 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). Kradzie e z w amaniem godz. 11:00, BARLINEK, ul. SZOSOWA Sprawca dokona w amania do altanki, sk d dokona kradzie y jednej pary obuwia gumowego.straty 28 z godz. 13:00, Barlinek - DZIKOWO, Kradziez z w amaniem do domku jednorodzinnego w trakcie budowy,sk d skradziono elementy centralnego ogrzewania warto- ci 1600z oraz elektronarz dzi warto ci 1292 z godz. 19:15, Barlinek - MOCZKOWO,ul. MY LIBORSKA Kradziez z w amaniem do sklepu sk d skradziono artyku y spo ywcze i chemicznych o cznej warto ci 4000 z. Przest pstwa Narkotykowe godz. 22:20, BARLINEK, ul. OGRODOWA Patrol ZPI KP Barlinek w czasie przeprowadzania interwencji ujawni, e Rafa O. lat 25, posiada przy sobie dwa woreczki z zapi ciem strunowym z rodkami odurzaj cymi (marihuana) godz. 15:10, BARLINEK, ul. ARMII POLSKIEJ Patrol operacyjny KP Barlinek dokona zatrzymania Miros awa L.lat 35,gdzie w czasie przeszukania mieszkania ujawni rodki odurzaj ce w postaci szuszu ro linnego Marihuany. Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w My liborzu - sier.sztab.wies awa Wiech

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

9 Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

9 Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŝ środka trwałego w postaci ciągnika rolniczego w komplecie z osprzętem stanowiącego własność Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach.

REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Miasto Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI Anna Kwiatkowska, Mateusz Iwanicki ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI PołoŜenie sąsiadujących ze sobą gruntów moŝe być przyczyną konfliktu między ich właścicielami. Spory te budzą wiele emocji, gdyŝ zmiana granicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25.05.2016 r. OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Podstawa zbycia nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Uchwała Prezydium Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. (022) tel. 667 39 00

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. (022) tel. 667 39 00 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. (022) tel. 667 39 00 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń wycofanych z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1323/09 POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Członkowie: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia o g ł a s z a PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY na zbycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj. lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj. lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12. Małomice: Dowozy w roku szkolnym 2014/2015 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków, Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach. Numer ogłoszenia: 169923-2014;

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań proekologicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu 1 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece mad dziećmi w wieku do 3 lat ( Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz 235 z późn.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MJR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Trzebini. sygn. akt VIII GUp 40/14/S październik 2015r. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo