ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/1299/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu pod Skocznią część I Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr LII/1368/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu obszaru tzw. Parku pod Skocznią zmienionej uchwałą Nr XXXVII/1123/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. oraz stwierdzając zgodność planu ze Studium uwarunkowań i kierunków m.st. Warszawy przyjętego uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje: ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE 1 Zakres obowiązywania planu. 1. Uchwala się miejscowy plan rejonu pod Skocznią część I, zwany dalej planem. 2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają: - od północnego-wschodu: północno-wschodnia linia rozgraniczająca projektowanej ul. Beethovena (określana równieŝ jako Beethovena-Noworacławicka) na odcinku od północno-zachodniej linii rozgraniczającej ul. Piaseczyńskiej do osi ul. Sobieskiego, oś ul. Sobieskiego na odcinku od północnej linii rozgraniczającej projektowanej ul. Beethovena(określana równieŝ jako Beethovena Noworacławicka) do osi ul. Idzikowskiego, - od wschodu: oś ul. Idzikowskiego, oś ciągu pieszo-jezdnego istniejącego parkingu przy ul. Idzikowskiego, północno-zachodnia linia rozgraniczająca ul. Inspektowej, zachodnia granica terenu lodowiska Stegny, południowa granica działki nr 16 z obrębu , równoległa do ul. Pory polna droga wydzielona z działek o nr ew. 1, 30, 35 z obrębu , zachodnia linia rozgraniczająca al. Sikorskiego na odcinku od równoległej do ul. Pory polnej drogi do południowej linii rozgraniczającej al. Wilanowskiej, - od południa: południowa linia rozgraniczająca al. Wilanowskiej na odcinku od zachodniej linii rozgraniczającej al. gen. Sikorskiego do południowo-zachodniej linii rozgraniczającej ul. Dominikańskiej, - od zachodu: wschodnia granica projektu miejscowego planu rejonu Dworca Południowego, którą wyznacza: górna krawędź skarpy warszawskiej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Bocheńskiej, górna krawędź skarpy, południowa granica terenu dawnej skoczni narciarskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Cieszyńskiej, północna linia rozgraniczająca ul. Czerniowieckiej na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ul. Cieszyńskiej do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Bukowińskiej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Bukowińskiej na odcinku od północnej linii rozgraniczającej ul. Czerniowieckiej do ul. Puławskiej, oś ul. Puławskiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do północnej linii rozgraniczającej ul. GiŜyckiego, północna linia rozgraniczająca ul. GiŜyckiego i jej przedłuŝenie na odcinku od osi ul. Puławskiej do górnej krawędzi skarpy warszawskiej, górna krawędź skarpy warszawskiej i jej przedłuŝenie do północno-zachodniej linii rozgraniczającej ul. Piaseczyńskiej, północno-zachodnia linia rozgraniczająca ul. Piaseczyńskiej na odcinku od południowej granicy terenów Klubu Sportowego Warszawianka do północno-wschodniej linii rozgraniczającej projektowanej ul. Beethovena(określana równieŝ jako Beethovena-Noworacławicka),

2 z wyłączeniem obszaru, którego granice wyznaczają: - od północy: północna granica rodzinnego ogrodu działkowego Pod Skarpą, - od wschodu: wschodnia granica rodzinnego ogrodu działkowego "Pod Skarpą", wschodnia granica rodzinnego ogrodu działkowego "Stolica" i wschodnia granica pracowniczego ogrodu działkowego "Arkadia", - od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Idzikowskiego, - od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Piaseczyńskiej. 3. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1 pokazano na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Lista uwag wniesionych do miejscowego planu rejonu pod Skocznią część I obejmująca uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta m. st. Warszawy oraz sposób rozpatrzenia przez Radę m.st. Warszawy tych uwag stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 5. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŝą do zadań własnych m. st. Warszawy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych określono w załączniku nr 3 do uchwały. 6. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 1) Przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o róŝnym przeznaczeniu lub róŝnych zasadach. 2) Zasad ochrony i kształtowania ładu. 3) Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 4) Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 5) Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 6) Parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy oraz procentowe wskaźniki terenów biologicznie czynnych, przy czym ustalenia planu dla terenów naleŝy stosować do działek budowlanych lub działek gruntu zlokalizowanych na tych terenach. 7) Granic i sposobów terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów naraŝonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŝonych osuwaniem się mas ziemnych. 8) Szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem. 9) Szczególnych warunków terenów ich, w tym zakazu zabudowy. 10) Zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 11) Sposobu i terminu tymczasowego, urządzania i uŝytkowania terenów. 12) Stawek procentowych słuŝących naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości. 13) Granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów słuŝących organizacji imprez masowych Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 1) uchwale naleŝy przez to rozumieć uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 2) planie naleŝy przez to rozumieć miejscowy plan rejonu pod Skocznią część I, o którym mowa w par. 1 niniejszej uchwały; 3) rysunku planu naleŝy przez to rozumieć rysunek planu na mapach w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały; 4) obszarze planu naleŝy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu; 5) terenie naleŝy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz o określonych zasadach, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, przy czym ustalenia planu dla terenów naleŝy stosować do działek budowlanych lub działek gruntu zlokalizowanych na tych terenach 2

3 6) działce gruntu naleŝy przez to rozumieć działkę gruntu, o której mowa w art. 4, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 7) działce budowlanej naleŝy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w art. 2, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 8) działce naleŝy przez to rozumieć działkę budowlaną lub działkę gruntu; 9) przeznaczeniu terenu lub obiektu naleŝy przez to rozumieć kategorie przeznaczenia terenu, w tym mieszczące się w danym przeznaczeniu funkcje obiektu, które są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie; w planie określa się przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne; 10) przeznaczeniu podstawowym naleŝy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przewaŝające na działce budowlanej (lub działce gruntu) lub jej części zlokalizowanej na terenie o określonym przeznaczeniu; przy czym określona funkcja zabudowy lub sposób działki budowlanej lub działki gruntu zajmuje co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej lub działki gruntu; 11) przeznaczeniu dopuszczalnym naleŝy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie inne niŝ podstawowe; przy czym określona funkcja zabudowy lub sposób działki budowlanej lub działki gruntu zajmuje nie więcej niŝ 40% powierzchni działki budowlanej lub działki gruntu; 12) wskaźniku maksymalnej intensywności zabudowy na działce budowlanej naleŝy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni całkowitej działki budowlanej; 13) powierzchni terenu biologicznie czynnej naleŝy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodą powierzchniową, bez powierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki i kwietniki (definicja zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków m.st. Warszawy); 14) minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej naleŝy przez to rozumieć najmniejszy procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej na działce gruntu lub działce budowlanej; 15) maksymalnej wysokości budynków naleŝy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny wymiar pionowy budynku - w metrach, mierzony od poziomu terenu przy najniŝej połoŝonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki lub do najwyŝej połoŝonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych; 16) obowiązujących liniach zabudowy naleŝy przez to rozumieć wyznaczone na terenie linie, na których muszą być usytuowane zewnętrzne, zwrócone w kierunku linii rozgraniczającej terenu nadziemne ściany budynku, bez uwzględniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów i nadwieszeń wystających poza obrys budynku nie więcej niŝ 1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do budynków; 17) nieprzekraczalnych liniach zabudowy naleŝy przez to rozumieć wyznaczone na terenie linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość nadziemnej ściany budynku od linii rozgraniczającej ulicy, drogi wewnętrznej, placu, alei pieszo-jezdnej, alei pieszej, wnętrza podwórka lub innych obiektów i terenów, bez uwzględniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów i nadwieszeń wystających poza obrys budynku nie więcej niŝ 1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do budynków; 18) maksymalnej długości elewacji budynku naleŝy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny wymiar poziomy elewacji budynku - w metrach, mierzony między skrajnymi naroŝnikami budynku; 19) maksymalnej liczbie kondygnacji naleŝy przez to rozumieć największą, nieprzekraczalną liczbę kondygnacji uŝytkowych nadziemnych budynku; 20) maksymalnej powierzchni zabudowy na terenie naleŝy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni terenu zajętego przez wszystkie budynki zlokalizowane na terenie (w stanie wykończonym bez tarasów, schodów zewnętrznych, ramp i podjazdów) do całkowitej powierzchni terenu; 21) miejscach i przestrzeniach publicznych naleŝy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich uŝytkowników obszaru objętego planem; 22) elewacjach eksponowanych naleŝy przez to rozumieć elewacje, przebudowywanych, modernizowanych i noworealizowanych budynków tworzące pierzeje głównych przestrzeni publicznych, wymagające szczególnego opracowania formy architektonicznej i detalu; 23) dominancie przestrzennej naleŝy przez to rozumieć obiekt budowlany wyróŝniający się w stosunku do otaczającej zabudowy lub usytuowaniem, gabarytami, jakością rozwiązań 3

4 architektonicznych, publiczną funkcją lub reprezentacyjnym charakterem; 24) usługach naleŝy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale uŝytkowe wbudowane, w których prowadzona jest działalność słuŝąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŝy większej niŝ 2000m2; 25) uciąŝliwości naleŝy przez to rozumieć wywoływany w następstwie emisji substancji lub energii stan środowiska uniemoŝliwiający korzystanie z nieruchomości w sposób przewidziany w planie, utrudniający Ŝycie lub powodujący zagroŝenie dla Ŝycia lub zdrowia oraz uszkodzenie lub zniszczenie środowiska 26) usługach uciąŝliwych naleŝy przez to rozumieć usługi, w których prowadzona jest działalność powodująca przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na którym jest prowadzona ta działalność; 27) usługach w parterach budynków naleŝy przez to rozumieć lokale usługowe zlokalizowane w parterze lub w dwóch najniŝszych nadziemnych kondygnacjach budynków, dostępne od ulicy, alei pieszej, alei pieszojezdnej lub terenu drogi wewnętrznej; 28) willi miejskiej naleŝy przez to rozumieć wielorodzinny dom mieszkalny, z jedną klatką schodową, o nie mniej niŝ 4 i nie więcej niŝ 10 mieszkaniach, zlokalizowany na wydzielonej działce budowlanej; 29) obiektach lub budynkach tymczasowych naleŝy przez to rozumieć obiekty budowlane przeznaczone do czasowego uŝytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŝe obiekty budowlane nie połączone trwale z gruntem, z wyjątkiem obiektów i budynków towarzyszących budowie lokalizowanych na czas nie dłuŝszy niŝ czas budowy; 30) urządzeniach infrastruktury technicznej naleŝy przez to rozumieć zlokalizowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i tele, z wyłączeniem przyłączy do budynków; 31) kiosku naleŝy przez to rozumieć obiekt budowlany tymczasowy o funkcji handlowej lub handlowousługowej, posiadający maksymalnie jedną kondygnację nadziemną, o wysokości nie większej niŝ 3,5 m i o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2; 32) pawilonie parkowym naleŝy przez to rozumieć obiekt budowlany tymczasowy o funkcji sportowej, rekreacyjnej, wystawienniczej, gastronomicznej lub zaplecza socjalnego dla funkcji sportowo rekreacyjnych, posiadający maksymalnie jedną kondygnację nadziemną, o wysokości nie większej niŝ 4,5 m i o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 150 m2; 33) słupie ogłoszeniowym naleŝy przez to rozumieć słup w formie walca o średnicy od 120 do 150 cm, wysokości od 270 do 440 cm i powierzchni ekspozycyjnej do 8,4m2 słuŝący do umieszczania materiałów promocyjno informacyjnych o imprezach i wydarzeniach kulturalnych, oświatowych lub edukacyjnych oraz o patronach i sponsorach imprezy; 34) reklamie naleŝy przez to rozumieć plansze graficzne umieszczane na materialnym podłoŝu lub obiekty przestrzenne niosąca wizualny przekaz informacyjno reklamowy, montowane na własnych nośnikach - konstrukcjach nośnych lub na obiektach budowlanych, obejmujące: a) tablice reklamowe wydzielone na nośniku lub obiekcie płaszczyzny, na której są naklejane lub mocowane plakaty reklamowe; b) reklamy remontowe siatki okrywające rusztowanie budowlane, dopuszczone do stosowania wyłącznie w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych; 35) szyldach naleŝy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, mogące zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w wypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; w tym takŝe: a) szyldy semaforowe szyldy zamocowany do ściany budynku z płaszczyzną umieszczaną pod kątem do płaszczyzny ściany budynku; b) zwiastuny szyldów zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, nieumieszczane na nieruchomości, na której ta działalność jest wykonywana; zwiastun szyldu moŝe zawierać informację kierującą do siedziby firmy i moŝe być umieszczony poza miejscem prowadzenia działalności, ale nie dalej niŝ 100 m (liczone wzdłuŝ drogi dojścia). 4

5 36) przepisach szczególnych lub odrębnych naleŝy przez to rozumieć inne przepisy poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 37) konserwacji - naleŝy przez to rozumieć prace konserwatorskie, o których mowa w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 38) restauracji - naleŝy przez to rozumieć prace restauratorskie, o których mowa w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 39) otwarciu widokowym naleŝy przez to rozumieć rejon szczególnej ekspozycji widokowej z miejsca oznaczonego na rysunku planu, w kierunku oznaczonym na rysunku planu, na odległość co najmniej 500m od tego miejsca. 40) osiach kompozycyjnych i widokowych naleŝy przez to rozumieć wyobraŝalne proste kierujące wzrok na charakterystyczne elementy wraz z rejonem ich najbliŝszego otoczenia po 30m od osi w kaŝdą stronę. 2. W odniesieniu do innych określeń uŝytych w planie i nie ujętych w par. 2, ust.1, naleŝy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami szczególnymi Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) Granica obszaru objętego planem miejscowym. 2) Linie rozgraniczające tereny o róŝnym przeznaczeniu, róŝnych funkcjach lub róŝnych zasadach. 3) Linie rozgraniczające terenów komunikacji. 4) Obowiązujące linie zabudowy. 5) Nieprzekraczalne linie zabudowy. 6) Przeznaczenie terenów. 7) Osie kompozycyjne, osie widokowe i otwarcia widokowe. 8) Lokalizacja usług w parterach budynków. 9) Istniejące i projektowane szpalery drzew w przestrzeniach publicznych i drogach wewnętrznych. 10) Projektowane zieleńce w przestrzeniach publicznych i drogach wewnętrznych. 11) Istniejące skarpy i wzniesienia do zachowania (Skarpa Warszawska, Fort Cze-Czerniaków). 12) Wody powierzchniowe jeziorka, stawy, oczka wodne, fosa fortu, cieki wodne. 13) Lokalizacja głównych alejek parkowych (przebieg orientacyjny). 14) Granice terenów rekreacyjno wypoczynkowych oraz terenów słuŝących organizacji imprez masowych. 15) Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego, wymagające specjalnego opracowania posadzki. 16) Istniejąca i projektowana linia tramwajowa. 17) Wydzielone ścieŝki rowerowe. 18) Istniejąca linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. 19) Pompownie ścieków bytowych istniejąca do adaptacji i projektowana. 20) Lokalna oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych. 21) Historyczna oś kompozycji urbanistyczno-widokowej. 22) Strefa ochrony konserwatorskiej wszystkich parametrów historycznego układu urbanistycznego Park Arkadia. 23) Strefa ochrony konserwatorskiej otoczenia i ekspozycji zabytków: Park Królikarnia (otoczenie), Fort Cze- Czerniaków (otoczenie). 24) Strefa ochrony liniowych parametrów układu urbanistycznego: ul. Puławska. 25) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego. 26) Budynki do zachowania objęte ochroną w planie. 27) Istniejąca zabudowa do likwidacji. 28) Obszar bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej. 29) Granica obszaru pośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej. 30) Miejsca pamięci narodowej: tablica w hołdzie J. Piłsudskiemu, pomnik walk powstańczych. 2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny. 5

6 4 Przeznaczenie terenu. 1. Ustala się przeznaczenie i zasady dla fragmentów obszaru planu wydzielonych za pomocą linii rozgraniczających i oznaczonych symbolem literowym oraz kolejnym numerem, zwanych dalej terenami. 2. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tworzącej pierzeje oraz jednorodzinnej, oznaczonych jako tereny MW1/MN: 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne z zakresu domów wielorodzinnych lub willi miejskich, mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów bliźniaczych lub domów szeregowych. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi turystyki (m. in. z zakresu hoteli i pensjonatów), usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, administracji, obsługi finansowej, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), kultury, gastronomii, zdrowia, oświaty, poczty i telekomunikacji, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w parterach domów mieszkalnych wielorodzinnych albo w formie lokali usługowych wydzielonych w domach mieszkalnych jednorodzinnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych (za wyjątkiem stanowisk do mycia samochodów zlokalizowanych w garaŝach podziemnych budynków) oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW1/MN do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 3. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wille miejskie oraz jednorodzinnej, oznaczonych jako tereny MW2/MN: 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne z zakresu willi miejskich, mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów szeregowych, domów wolnostojących lub domów bliźniaczych. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), gastronomii, zdrowia lub oświaty, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w parterach domów mieszkalnych wielorodzinnych albo w formie lokali usługowych wydzielonych w domach mieszkalnych jednorodzinnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW2/MN do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 4. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej oraz wielorodzinnej wille miejskie, oznaczonych jako tereny MNI (MW2): 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów szeregowych, bliźniaczych lub domów wolnostojących. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo wielorodzinne z zakresu willi miejskich, usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), gastronomii, zdrowia lub oświaty, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w parterach domów mieszkalnych wielorodzinnych albo w formie lokali usługowych wydzielonych w domach mieszkalnych jednorodzinnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% 6

7 powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MNI (MW2) do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 5. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej oraz wielorodzinnej wille miejskie, oznaczonych jako tereny MNE (MW2): 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów bliźniaczych lub wolnostojących. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo wielorodzinne z zakresu willi miejskich, usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), gastronomii, zdrowia lub oświaty, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w parterach domów mieszkalnych wielorodzinnych albo w formie lokali usługowych wydzielonych w domach mieszkalnych jednorodzinnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MNE (MW2) do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 6. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, oznaczonych jako tereny MNI: 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów szeregowych, bliźniaczych lub domów wolnostojących. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), gastronomii, zdrowia lub oświaty, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w domach mieszkalnych jednorodzinnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MNI do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 7. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczonych jako tereny MNE: 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów bliźniaczych lub wolnostojących. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), gastronomii, zdrowia lub oświaty, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w domach mieszkalnych jednorodzinnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MNE do terenów przeznaczonych na cele 7

8 mieszkaniowo-usługowe. 8. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczonych jako tereny MW/U: 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne, usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, administracji, obsługi finansowej, gastronomii, sportu i rekreacji, kultury, rozrywki i turystyki (m. in. z zakresu hoteli i pensjonatów). 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), obsługi finansowej, zdrowia, oświaty, poczty i telekomunikacji, nauki wyłącznie w formie lokali usługowych w budynkach usługowych lub w wydzielonych lokalach w parterach budynków mieszkalnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych (za wyjątkiem stanowisk do mycia samochodów zlokalizowanych w garaŝach podziemnych budynków) oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW/U do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 9. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, oznaczonych jako tereny U/MW: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, administracji, obsługi finansowej, gastronomii, sportu i rekreacji, nauki, oświaty, kultury i rozrywki oraz usługi turystyki (m. in. z zakresu hoteli i pensjonatów), mieszkalnictwo wielorodzinne. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), obsługi finansowej, zdrowia, poczty i telekomunikacji, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w parterach budynków mieszkalnych lub usługowych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych (za wyjątkiem stanowisk do mycia samochodów zlokalizowanych w garaŝach podziemnych budynków) oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U/MW do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 10. Ustala się przeznaczenie terenów usług kultury, oznaczonych jako tereny U-K: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultury w tym muzeów. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu oświaty, sportu i rekreacji, nauki, gastronomii, biur, administracji, wystawiennictwa, turystyki (m. in. z zakresu hoteli i pensjonatów). 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-K do terenów przeznaczonych na cele usługowe. 11. Ustala się przeznaczenie terenów usług sportu, kultury, oświaty, zdrowia, oznaczonych jako tereny US/U-K/O/Z: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu, kultury, oświaty lub zdrowia. 8

9 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu rozrywki, gastronomii, opieki społecznej, nauki, rekreacji. 3) W ustaleniach szczegółowych wskazuje się tereny przeznaczone wyłącznie na cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. 4) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2 oraz z zastrzeŝeniem pkt. 3, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 5) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 6) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny US/U-K/O/Z do terenów przeznaczonych na cele usługowe. 12. Ustala się przeznaczenie terenów usług sportu, kultury, oświaty, zdrowia i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczonych jako tereny US/U-K/O/Z/MNE: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu, kultury, oświaty, zdrowia, mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów wolnostojących. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu rozrywki, gastronomii, opieki społecznej, nauki, rekreacji. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny US/U-K/O/Z/MNE do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 13. Ustala się przeznaczenie terenów usług sportu, kultury, oświaty, zdrowia, obiektów sakralnych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczonych jako tereny US/U-K/O/Z/KS/MNE: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu, kultury, oświaty lub zdrowia, usługi z zakresu kultu religijnego oraz budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu domów zakonnych lub parafialnych, mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów wolnostojących. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu rozrywki, gastronomii, opieki społecznej, nauki, rekreacji. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny US/U-K/O/Z/KS/MNE do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 14. Ustala się przeznaczenie terenów usług sportu, oznaczonych jako tereny US: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu i rekreacji (w tym obiekty takie jak: sale sportowe, boiska, korty tenisowe, place zabaw, ciągi piesze i rowerowe, kąpieliska, baseny itp.). 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu turystyki (m. in. z zakresu hoteli i pensjonatów), kultury, rozrywki, gastronomii, wystawienictwa oraz oświaty i nauki. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych 9

10 o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny US do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 15. Ustala się przeznaczenie terenów obiektów sakralnych, oznaczonych jako tereny U-KS: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultu religijnego, budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu domów parafialnych i zakonnych. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu kultury, gastronomii, oświaty i zdrowia. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem sezonowych scen i podestów oraz altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-KS do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 16. Ustala się przeznaczenie terenów usług administracji, oznaczonych jako tereny U-A: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu administracji. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu biur oraz mieszkalnictwo jednorodzinne w formie lokali wydzielonych w budynku usługowym. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-A do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 17. Ustala się przeznaczenie terenów usług oświaty, oznaczonych jako tereny U-O: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu oświaty szkoły i przedszkola. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu kultury, sportu i rekreacji, administracji, nauki. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem sezonowych scen i podestów oraz altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-O do terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŝy. 18. Ustala się przeznaczenie terenów zieleni urządzonej, oznaczonych jako tereny ZP: 1) Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona - park. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja piesza i rowerowa, usługi z zakresu gastronomii, sportu, rekreacji, wypoczynku i kultury w formie urządzeń i obiektów terenowych lub obiektów małej architektury i pawilonów parkowych; przy czym powierzchnia zajęta przez usługi nie moŝe przekraczać 5% powierzchni działki (za wyjątkiem boisk, placów zabaw i innych urządzeń terenowych niekubaturowych, których łączna powierzchnia moŝe być większa niŝ 5% powierzchni działki pod warunkiem zapewnienia minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce zgodnie z ustaleniami szczegółowymi). 3) Na terenach ZP zabrania się lokalizowania budynków, za wyjątkiem pawilonów parkowych. 4) Na terenach ZP ustala się zachowanie i ochronę istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej, a w szczególności istniejącego drzewostanu oraz realizację nowych nasadzeń i uzupełnienie zieleni wysokiej i niskiej uwzględniające zróŝnicowanie form roślinnych, między innymi: szpalery drzew towarzyszących 10

11 alejom pieszym, grupy zieleni wysokiej i niskiej, ogrody tematyczne, ogrody i klomby kwiatowe, Ŝywopłoty, pnącza, otwarte murawy i błonia spacerowe oraz zwarte masywy zieleni wysokiej. 5) Na terenach ZP dopuszcza się wyznaczenie stref o proponowanych dominujących formach, takich jak: strefy o przewadze zieleni wysokiej, zwartych masywów zieleni, strefy o przewadze zieleni niskiej, muraw i terenów otwartych, strefy o przewadze boisk sportowych i terenów urządzeń rekreacyjnych; na terenie stref plan dopuszcza lokalizację między innymi: błoni spacerowo - rekreacyjnych, placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych, miejsc gier, miejsc spotkań i wypoczynku, boisk sportowych, kortów tenisowych, placów i górek sportowych, elementów małej architektury; jak równieŝ dopuszcza się wyznaczenie stref dostępnych dla zwierząt oraz wydzielenie tych stref od miejsc zabawy dla dzieci. 6) Na terenach ZP dopuszcza się zachowanie istniejących ogrodów działkowych w formie otwartej ogólnodostępnej. 7) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2. 8) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych. 9) Zakazuje się lokalizowania reklam oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, pawilonów parkowych, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 10)Tereny zieleni urządzonej powinny być ogólnodostępne. 11) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny ZP do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjnowypoczynkowe. 19. Ustala się przeznaczenie terenów usług kultury i zieleni urządzonej, oznaczonych jako tereny UK/ZP: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultury w tym muzeów, zieleń urządzona - park. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja piesza, usługi z zakresu gastronomii, rekreacji i wypoczynku w formie pomieszczeń w budynkach usług kultury. 3) Ustala się zachowanie i ochronę istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej, a w szczególności istniejącego drzewostanu. 4) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 5) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 6) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UK/ZP do terenów przeznaczonych na cele usługowe. 20. Ustala się przeznaczenie terenów usług kultury, sportu i rekreacji, turystyki, oznaczonych jako tereny U-K/US/UT: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultury w tym muzeów, sportu i rekreacji oraz turystyki (m. in. z zakresu hoteli i pensjonatów). 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu oświaty, nauki, gastronomii, biur, administracji, wystawiennictwa. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-K/US/UT do terenów przeznaczonych na cele usługowe. 21. Ustala się przeznaczenie terenów ulic, oznaczonych jako tereny KD: 1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa, komunikacja autobusowa i tramwajowa oraz komunikacja piesza i rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych 11

12 terenów oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem ulic. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia uzbrojenia inŝynieryjnego oraz przyłącza do budynków. 3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej. 4) Dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie obiektów małej architektury, wyznaczenie miejsc parkingowych. 5) Dopuszcza się remonty i przebudowy istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inŝynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposaŝenia ulic. 6) Zakazuje się lokalizowania: a) funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, b) budynków, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposaŝenia ulic, c) tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami oraz kiosków z uwzględnieniem ustaleń par.10 ust.7, d) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych. 22. Ustala się przeznaczenie terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych jako tereny KDW: 1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa, komunikacja piesza i rowerowa dojścia i dojazdy do działek połoŝonych przy drodze wewnętrznej oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem dróg wewnętrznych; 2) Przeznaczenie dopuszczalne: sieci rozbiorcze i urządzenia uzbrojenia inŝynieryjnego oraz przyłącza do budynków; 3) Dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie obiektów małej architektury, wyznaczenie miejsc parkingowych, zachowanie i uzupełnienie zieleni; 4) Zakazuje się lokalizowania: a) funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, b) budynków, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposaŝenia dróg wewnętrznych oraz altan śmietnikowych, c) tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, d) ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych przy granicy terenów budowlanych. 23. Ustala się przeznaczenie terenów alei pieszo-jezdnych, oznaczonych jako tereny KPJ: 1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza i rowerowa oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem alei pieszo-jezdnych. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja kołowa dojazdy do terenów, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz sieci i urządzenia uzbrojenia inŝynieryjnego oraz przyłącza do budynków. 3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej. 4) Dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie obiektów małej architektury. 5) Dopuszcza się remonty i przebudowy istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inŝynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposaŝenia alei pieszo-jezdnych. 6) Zakazuje się lokalizowania: a) funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, b) budynków, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposaŝenia alei pieszojezdnych, c) tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, d) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych. 24. Ustala się przeznaczenie terenów alei pieszych, oznaczonych jako tereny KP: 1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem alei pieszych. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia uzbrojenia inŝynieryjnego oraz przyłącza do budynków. 3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej. 12

13 4) Dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie obiektów małej architektury. 5) Dopuszcza się remonty i przebudowy istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inŝynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposaŝenia alei pieszych. 6) Zakazuje się lokalizowania: a) funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, b) budynków, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposaŝenia alei pieszych, c) tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, d) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych. 25. Ustala się przeznaczenie terenów placów miejskich, oznaczonych jako tereny KP-P: 1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem placu. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja kołowa, komunikacja rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz sieci i urządzenia uzbrojenia inŝynieryjnego oraz przyłącza do budynków. 3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni. 4) Dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie obiektów małej architektury. 5) Dopuszcza się remonty i przebudowy istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inŝynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposaŝenia placów miejskich. 6) Zakazuje się lokalizowania: a) funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, b) budynków, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposaŝenia placów miejskich, c) tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami oraz kiosków z uwzględnieniem ustaleń par.10 ust.7, d) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych. 5 Ochrona i kształtowanie ładu. 1. Wprowadza się nową parcelację terenów objętych planem na: tereny budowlane podlegające urbanizacji oraz tereny publicznie dostępne nie podlegające zabudowie obejmujące tereny: zieleni urządzonej, ulic, placów, alei pieszych i alei pieszo-jezdnych. 2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu w obszarze planu: 1) Wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu: a) Ustala się przebieg obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odniesieniu do nowych budynków, budynków wymienianych na nowe oraz w odniesieniu do rozbudowy i dobudowy do istniejących budynków; b) W stosunku do budynków istniejących usytuowanych niezgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy dopuszcza się ich zachowanie, remont, modernizację, adaptację, do momentu wymiany zabudowy na nową. c) JeŜeli na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy odległość zabudowy od linii rozgraniczających ulic - KD, alei pieszych - KP, alei pieszo-jezdnych - KPj i placów miejskich - KP-P powinna wynosić przynajmniej 4m, chyba Ŝe ustalenia szczegółowe stanowią inaczej. 2) Wyznacza się pierzeje usługowe, zgodnie z rysunkiem planu. W wyznaczonych pierzejach ustala się obowiązek realizacji lokali usługowych, dostępnych bezpośrednio od strony ulicy lub placu, w parterach budynków. 3) Ustala się zasadę lokalizowania głównych wejść do projektowanych budynków od strony miejsc i przestrzeni dostępnych publicznie; warunek uznaje się za spełniony, jeŝeli wejścia do lokali usługowych będą znajdować się od strony miejsc i przestrzeni dostępnych publicznie. 4) Wyznacza się osie kompozycyjne, osie widokowe i otwarcia widokowe, zgodnie z rysunkiem planu: a) w rejonie osi kompozycyjnych i widokowych oraz otwarć widokowych ustala się zakaz lokalizowania 13

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR LVII/1710/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego obszaru Rakowca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XLIII/1341/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy TEKST PLANU Faza V PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY MATERIAŁY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU STAREGO MOKOTOWA TEKST PLANU.

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY MATERIAŁY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU STAREGO MOKOTOWA TEKST PLANU. PREZYDENT M. ST. WARSZAWY MATERIAŁY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU STAREGO MOKOTOWA TEKST PLANU Wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA Umowa Nr: AM/003/B/126/05/2491

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA Warszawa, czerwiec 2012 r. Zleceniodawca Biuro Architektury i Planowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVII/2423/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr LXXVII/2423/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku Uchwała Nr LXXVII/2423/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Białołęka Dworska (część zachodnia)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo. UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 13513 UCHWAŁA NR LXXII/1863/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 13513 UCHWAŁA NR LXXII/1863/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 13513 UCHWAŁA NR LXXII/1863/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ MIASTA BOCHNIA ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU OSIEDLA DOŁUSZYCE PROJEKT PLANU WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST PLANU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH SOŁECTWA STUDZIENIEC GMINA SIERPC TEKST PLANU Sporządzający plan Jednostka projektowa Wójt Gminy Sierpc

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 15 stycznia 2009r. Nr 9

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 15 stycznia 2009r. Nr 9 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 15 stycznia 29r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 74 Nr XXVII/626/28 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 4 września 28r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30 OPRACOWANIE: PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c. Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR.../.../... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR.../.../... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia...... 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie obejmującej tereny

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYCINKI OSOWSKIE. Uchwała Nr./2010 Rady Gminy śabia Wola z dnia 2010r. Publikacja :

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYCINKI OSOWSKIE. Uchwała Nr./2010 Rady Gminy śabia Wola z dnia 2010r. Publikacja : MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY śabia WOLA OBEJMUJĄCY MIEJSCOWOŚĆ WYCINKI OSOWSKIE Uchwała Nr./2010 Rady Gminy śabia Wola z dnia 2010r. Publikacja : Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Międzyodrze Wyspa Grodzka Łasztownia w Szczecinie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY MILEJÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MILEJÓW

WÓJT GMINY MILEJÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MILEJÓW WÓJT GMINY MILEJÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MILEJÓW PROJEKT ZMIANY PLANU WARSZAWA, październik 2014 2 3 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 19 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 19 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 2354 UCHWAŁA NR 75.X.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY Projekt do wyłoŝenia do wglądu publicznego ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inŝ. arch. Joanna Mierzejewska mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 31 marca 2011 r. Nr 36 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIASTA OLSZTYN: 614 Nr VII/62/11 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo