ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/1299/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu pod Skocznią część I Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr LII/1368/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu obszaru tzw. Parku pod Skocznią zmienionej uchwałą Nr XXXVII/1123/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. oraz stwierdzając zgodność planu ze Studium uwarunkowań i kierunków m.st. Warszawy przyjętego uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje: ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE 1 Zakres obowiązywania planu. 1. Uchwala się miejscowy plan rejonu pod Skocznią część I, zwany dalej planem. 2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają: - od północnego-wschodu: północno-wschodnia linia rozgraniczająca projektowanej ul. Beethovena (określana równieŝ jako Beethovena-Noworacławicka) na odcinku od północno-zachodniej linii rozgraniczającej ul. Piaseczyńskiej do osi ul. Sobieskiego, oś ul. Sobieskiego na odcinku od północnej linii rozgraniczającej projektowanej ul. Beethovena(określana równieŝ jako Beethovena Noworacławicka) do osi ul. Idzikowskiego, - od wschodu: oś ul. Idzikowskiego, oś ciągu pieszo-jezdnego istniejącego parkingu przy ul. Idzikowskiego, północno-zachodnia linia rozgraniczająca ul. Inspektowej, zachodnia granica terenu lodowiska Stegny, południowa granica działki nr 16 z obrębu , równoległa do ul. Pory polna droga wydzielona z działek o nr ew. 1, 30, 35 z obrębu , zachodnia linia rozgraniczająca al. Sikorskiego na odcinku od równoległej do ul. Pory polnej drogi do południowej linii rozgraniczającej al. Wilanowskiej, - od południa: południowa linia rozgraniczająca al. Wilanowskiej na odcinku od zachodniej linii rozgraniczającej al. gen. Sikorskiego do południowo-zachodniej linii rozgraniczającej ul. Dominikańskiej, - od zachodu: wschodnia granica projektu miejscowego planu rejonu Dworca Południowego, którą wyznacza: górna krawędź skarpy warszawskiej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Bocheńskiej, górna krawędź skarpy, południowa granica terenu dawnej skoczni narciarskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Cieszyńskiej, północna linia rozgraniczająca ul. Czerniowieckiej na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ul. Cieszyńskiej do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Bukowińskiej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Bukowińskiej na odcinku od północnej linii rozgraniczającej ul. Czerniowieckiej do ul. Puławskiej, oś ul. Puławskiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do północnej linii rozgraniczającej ul. GiŜyckiego, północna linia rozgraniczająca ul. GiŜyckiego i jej przedłuŝenie na odcinku od osi ul. Puławskiej do górnej krawędzi skarpy warszawskiej, górna krawędź skarpy warszawskiej i jej przedłuŝenie do północno-zachodniej linii rozgraniczającej ul. Piaseczyńskiej, północno-zachodnia linia rozgraniczająca ul. Piaseczyńskiej na odcinku od południowej granicy terenów Klubu Sportowego Warszawianka do północno-wschodniej linii rozgraniczającej projektowanej ul. Beethovena(określana równieŝ jako Beethovena-Noworacławicka),

2 z wyłączeniem obszaru, którego granice wyznaczają: - od północy: północna granica rodzinnego ogrodu działkowego Pod Skarpą, - od wschodu: wschodnia granica rodzinnego ogrodu działkowego "Pod Skarpą", wschodnia granica rodzinnego ogrodu działkowego "Stolica" i wschodnia granica pracowniczego ogrodu działkowego "Arkadia", - od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Idzikowskiego, - od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Piaseczyńskiej. 3. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1 pokazano na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Lista uwag wniesionych do miejscowego planu rejonu pod Skocznią część I obejmująca uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta m. st. Warszawy oraz sposób rozpatrzenia przez Radę m.st. Warszawy tych uwag stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 5. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŝą do zadań własnych m. st. Warszawy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych określono w załączniku nr 3 do uchwały. 6. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 1) Przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o róŝnym przeznaczeniu lub róŝnych zasadach. 2) Zasad ochrony i kształtowania ładu. 3) Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 4) Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 5) Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 6) Parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy oraz procentowe wskaźniki terenów biologicznie czynnych, przy czym ustalenia planu dla terenów naleŝy stosować do działek budowlanych lub działek gruntu zlokalizowanych na tych terenach. 7) Granic i sposobów terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów naraŝonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŝonych osuwaniem się mas ziemnych. 8) Szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem. 9) Szczególnych warunków terenów ich, w tym zakazu zabudowy. 10) Zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 11) Sposobu i terminu tymczasowego, urządzania i uŝytkowania terenów. 12) Stawek procentowych słuŝących naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości. 13) Granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów słuŝących organizacji imprez masowych Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 1) uchwale naleŝy przez to rozumieć uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 2) planie naleŝy przez to rozumieć miejscowy plan rejonu pod Skocznią część I, o którym mowa w par. 1 niniejszej uchwały; 3) rysunku planu naleŝy przez to rozumieć rysunek planu na mapach w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały; 4) obszarze planu naleŝy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu; 5) terenie naleŝy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz o określonych zasadach, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, przy czym ustalenia planu dla terenów naleŝy stosować do działek budowlanych lub działek gruntu zlokalizowanych na tych terenach 2

3 6) działce gruntu naleŝy przez to rozumieć działkę gruntu, o której mowa w art. 4, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 7) działce budowlanej naleŝy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w art. 2, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 8) działce naleŝy przez to rozumieć działkę budowlaną lub działkę gruntu; 9) przeznaczeniu terenu lub obiektu naleŝy przez to rozumieć kategorie przeznaczenia terenu, w tym mieszczące się w danym przeznaczeniu funkcje obiektu, które są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie; w planie określa się przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne; 10) przeznaczeniu podstawowym naleŝy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przewaŝające na działce budowlanej (lub działce gruntu) lub jej części zlokalizowanej na terenie o określonym przeznaczeniu; przy czym określona funkcja zabudowy lub sposób działki budowlanej lub działki gruntu zajmuje co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej lub działki gruntu; 11) przeznaczeniu dopuszczalnym naleŝy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie inne niŝ podstawowe; przy czym określona funkcja zabudowy lub sposób działki budowlanej lub działki gruntu zajmuje nie więcej niŝ 40% powierzchni działki budowlanej lub działki gruntu; 12) wskaźniku maksymalnej intensywności zabudowy na działce budowlanej naleŝy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni całkowitej działki budowlanej; 13) powierzchni terenu biologicznie czynnej naleŝy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodą powierzchniową, bez powierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki i kwietniki (definicja zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków m.st. Warszawy); 14) minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej naleŝy przez to rozumieć najmniejszy procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej na działce gruntu lub działce budowlanej; 15) maksymalnej wysokości budynków naleŝy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny wymiar pionowy budynku - w metrach, mierzony od poziomu terenu przy najniŝej połoŝonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki lub do najwyŝej połoŝonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych; 16) obowiązujących liniach zabudowy naleŝy przez to rozumieć wyznaczone na terenie linie, na których muszą być usytuowane zewnętrzne, zwrócone w kierunku linii rozgraniczającej terenu nadziemne ściany budynku, bez uwzględniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów i nadwieszeń wystających poza obrys budynku nie więcej niŝ 1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do budynków; 17) nieprzekraczalnych liniach zabudowy naleŝy przez to rozumieć wyznaczone na terenie linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość nadziemnej ściany budynku od linii rozgraniczającej ulicy, drogi wewnętrznej, placu, alei pieszo-jezdnej, alei pieszej, wnętrza podwórka lub innych obiektów i terenów, bez uwzględniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów i nadwieszeń wystających poza obrys budynku nie więcej niŝ 1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do budynków; 18) maksymalnej długości elewacji budynku naleŝy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny wymiar poziomy elewacji budynku - w metrach, mierzony między skrajnymi naroŝnikami budynku; 19) maksymalnej liczbie kondygnacji naleŝy przez to rozumieć największą, nieprzekraczalną liczbę kondygnacji uŝytkowych nadziemnych budynku; 20) maksymalnej powierzchni zabudowy na terenie naleŝy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni terenu zajętego przez wszystkie budynki zlokalizowane na terenie (w stanie wykończonym bez tarasów, schodów zewnętrznych, ramp i podjazdów) do całkowitej powierzchni terenu; 21) miejscach i przestrzeniach publicznych naleŝy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich uŝytkowników obszaru objętego planem; 22) elewacjach eksponowanych naleŝy przez to rozumieć elewacje, przebudowywanych, modernizowanych i noworealizowanych budynków tworzące pierzeje głównych przestrzeni publicznych, wymagające szczególnego opracowania formy architektonicznej i detalu; 23) dominancie przestrzennej naleŝy przez to rozumieć obiekt budowlany wyróŝniający się w stosunku do otaczającej zabudowy lub usytuowaniem, gabarytami, jakością rozwiązań 3

4 architektonicznych, publiczną funkcją lub reprezentacyjnym charakterem; 24) usługach naleŝy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale uŝytkowe wbudowane, w których prowadzona jest działalność słuŝąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŝy większej niŝ 2000m2; 25) uciąŝliwości naleŝy przez to rozumieć wywoływany w następstwie emisji substancji lub energii stan środowiska uniemoŝliwiający korzystanie z nieruchomości w sposób przewidziany w planie, utrudniający Ŝycie lub powodujący zagroŝenie dla Ŝycia lub zdrowia oraz uszkodzenie lub zniszczenie środowiska 26) usługach uciąŝliwych naleŝy przez to rozumieć usługi, w których prowadzona jest działalność powodująca przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na którym jest prowadzona ta działalność; 27) usługach w parterach budynków naleŝy przez to rozumieć lokale usługowe zlokalizowane w parterze lub w dwóch najniŝszych nadziemnych kondygnacjach budynków, dostępne od ulicy, alei pieszej, alei pieszojezdnej lub terenu drogi wewnętrznej; 28) willi miejskiej naleŝy przez to rozumieć wielorodzinny dom mieszkalny, z jedną klatką schodową, o nie mniej niŝ 4 i nie więcej niŝ 10 mieszkaniach, zlokalizowany na wydzielonej działce budowlanej; 29) obiektach lub budynkach tymczasowych naleŝy przez to rozumieć obiekty budowlane przeznaczone do czasowego uŝytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŝe obiekty budowlane nie połączone trwale z gruntem, z wyjątkiem obiektów i budynków towarzyszących budowie lokalizowanych na czas nie dłuŝszy niŝ czas budowy; 30) urządzeniach infrastruktury technicznej naleŝy przez to rozumieć zlokalizowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i tele, z wyłączeniem przyłączy do budynków; 31) kiosku naleŝy przez to rozumieć obiekt budowlany tymczasowy o funkcji handlowej lub handlowousługowej, posiadający maksymalnie jedną kondygnację nadziemną, o wysokości nie większej niŝ 3,5 m i o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2; 32) pawilonie parkowym naleŝy przez to rozumieć obiekt budowlany tymczasowy o funkcji sportowej, rekreacyjnej, wystawienniczej, gastronomicznej lub zaplecza socjalnego dla funkcji sportowo rekreacyjnych, posiadający maksymalnie jedną kondygnację nadziemną, o wysokości nie większej niŝ 4,5 m i o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 150 m2; 33) słupie ogłoszeniowym naleŝy przez to rozumieć słup w formie walca o średnicy od 120 do 150 cm, wysokości od 270 do 440 cm i powierzchni ekspozycyjnej do 8,4m2 słuŝący do umieszczania materiałów promocyjno informacyjnych o imprezach i wydarzeniach kulturalnych, oświatowych lub edukacyjnych oraz o patronach i sponsorach imprezy; 34) reklamie naleŝy przez to rozumieć plansze graficzne umieszczane na materialnym podłoŝu lub obiekty przestrzenne niosąca wizualny przekaz informacyjno reklamowy, montowane na własnych nośnikach - konstrukcjach nośnych lub na obiektach budowlanych, obejmujące: a) tablice reklamowe wydzielone na nośniku lub obiekcie płaszczyzny, na której są naklejane lub mocowane plakaty reklamowe; b) reklamy remontowe siatki okrywające rusztowanie budowlane, dopuszczone do stosowania wyłącznie w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych; 35) szyldach naleŝy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, mogące zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w wypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; w tym takŝe: a) szyldy semaforowe szyldy zamocowany do ściany budynku z płaszczyzną umieszczaną pod kątem do płaszczyzny ściany budynku; b) zwiastuny szyldów zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, nieumieszczane na nieruchomości, na której ta działalność jest wykonywana; zwiastun szyldu moŝe zawierać informację kierującą do siedziby firmy i moŝe być umieszczony poza miejscem prowadzenia działalności, ale nie dalej niŝ 100 m (liczone wzdłuŝ drogi dojścia). 4

5 36) przepisach szczególnych lub odrębnych naleŝy przez to rozumieć inne przepisy poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 37) konserwacji - naleŝy przez to rozumieć prace konserwatorskie, o których mowa w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 38) restauracji - naleŝy przez to rozumieć prace restauratorskie, o których mowa w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 39) otwarciu widokowym naleŝy przez to rozumieć rejon szczególnej ekspozycji widokowej z miejsca oznaczonego na rysunku planu, w kierunku oznaczonym na rysunku planu, na odległość co najmniej 500m od tego miejsca. 40) osiach kompozycyjnych i widokowych naleŝy przez to rozumieć wyobraŝalne proste kierujące wzrok na charakterystyczne elementy wraz z rejonem ich najbliŝszego otoczenia po 30m od osi w kaŝdą stronę. 2. W odniesieniu do innych określeń uŝytych w planie i nie ujętych w par. 2, ust.1, naleŝy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami szczególnymi Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) Granica obszaru objętego planem miejscowym. 2) Linie rozgraniczające tereny o róŝnym przeznaczeniu, róŝnych funkcjach lub róŝnych zasadach. 3) Linie rozgraniczające terenów komunikacji. 4) Obowiązujące linie zabudowy. 5) Nieprzekraczalne linie zabudowy. 6) Przeznaczenie terenów. 7) Osie kompozycyjne, osie widokowe i otwarcia widokowe. 8) Lokalizacja usług w parterach budynków. 9) Istniejące i projektowane szpalery drzew w przestrzeniach publicznych i drogach wewnętrznych. 10) Projektowane zieleńce w przestrzeniach publicznych i drogach wewnętrznych. 11) Istniejące skarpy i wzniesienia do zachowania (Skarpa Warszawska, Fort Cze-Czerniaków). 12) Wody powierzchniowe jeziorka, stawy, oczka wodne, fosa fortu, cieki wodne. 13) Lokalizacja głównych alejek parkowych (przebieg orientacyjny). 14) Granice terenów rekreacyjno wypoczynkowych oraz terenów słuŝących organizacji imprez masowych. 15) Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego, wymagające specjalnego opracowania posadzki. 16) Istniejąca i projektowana linia tramwajowa. 17) Wydzielone ścieŝki rowerowe. 18) Istniejąca linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. 19) Pompownie ścieków bytowych istniejąca do adaptacji i projektowana. 20) Lokalna oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych. 21) Historyczna oś kompozycji urbanistyczno-widokowej. 22) Strefa ochrony konserwatorskiej wszystkich parametrów historycznego układu urbanistycznego Park Arkadia. 23) Strefa ochrony konserwatorskiej otoczenia i ekspozycji zabytków: Park Królikarnia (otoczenie), Fort Cze- Czerniaków (otoczenie). 24) Strefa ochrony liniowych parametrów układu urbanistycznego: ul. Puławska. 25) Strefa ochrony krajobrazu kulturowego. 26) Budynki do zachowania objęte ochroną w planie. 27) Istniejąca zabudowa do likwidacji. 28) Obszar bezpośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej. 29) Granica obszaru pośredniej ochrony stoku Skarpy Warszawskiej. 30) Miejsca pamięci narodowej: tablica w hołdzie J. Piłsudskiemu, pomnik walk powstańczych. 2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny. 5

6 4 Przeznaczenie terenu. 1. Ustala się przeznaczenie i zasady dla fragmentów obszaru planu wydzielonych za pomocą linii rozgraniczających i oznaczonych symbolem literowym oraz kolejnym numerem, zwanych dalej terenami. 2. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tworzącej pierzeje oraz jednorodzinnej, oznaczonych jako tereny MW1/MN: 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne z zakresu domów wielorodzinnych lub willi miejskich, mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów bliźniaczych lub domów szeregowych. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi turystyki (m. in. z zakresu hoteli i pensjonatów), usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, administracji, obsługi finansowej, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), kultury, gastronomii, zdrowia, oświaty, poczty i telekomunikacji, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w parterach domów mieszkalnych wielorodzinnych albo w formie lokali usługowych wydzielonych w domach mieszkalnych jednorodzinnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych (za wyjątkiem stanowisk do mycia samochodów zlokalizowanych w garaŝach podziemnych budynków) oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW1/MN do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 3. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wille miejskie oraz jednorodzinnej, oznaczonych jako tereny MW2/MN: 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne z zakresu willi miejskich, mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów szeregowych, domów wolnostojących lub domów bliźniaczych. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), gastronomii, zdrowia lub oświaty, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w parterach domów mieszkalnych wielorodzinnych albo w formie lokali usługowych wydzielonych w domach mieszkalnych jednorodzinnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW2/MN do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 4. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej oraz wielorodzinnej wille miejskie, oznaczonych jako tereny MNI (MW2): 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów szeregowych, bliźniaczych lub domów wolnostojących. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo wielorodzinne z zakresu willi miejskich, usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), gastronomii, zdrowia lub oświaty, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w parterach domów mieszkalnych wielorodzinnych albo w formie lokali usługowych wydzielonych w domach mieszkalnych jednorodzinnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% 6

7 powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MNI (MW2) do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 5. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej oraz wielorodzinnej wille miejskie, oznaczonych jako tereny MNE (MW2): 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów bliźniaczych lub wolnostojących. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo wielorodzinne z zakresu willi miejskich, usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), gastronomii, zdrowia lub oświaty, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w parterach domów mieszkalnych wielorodzinnych albo w formie lokali usługowych wydzielonych w domach mieszkalnych jednorodzinnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MNE (MW2) do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 6. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, oznaczonych jako tereny MNI: 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów szeregowych, bliźniaczych lub domów wolnostojących. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), gastronomii, zdrowia lub oświaty, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w domach mieszkalnych jednorodzinnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MNI do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 7. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczonych jako tereny MNE: 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów bliźniaczych lub wolnostojących. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), gastronomii, zdrowia lub oświaty, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w domach mieszkalnych jednorodzinnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MNE do terenów przeznaczonych na cele 7

8 mieszkaniowo-usługowe. 8. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczonych jako tereny MW/U: 1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne, usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, administracji, obsługi finansowej, gastronomii, sportu i rekreacji, kultury, rozrywki i turystyki (m. in. z zakresu hoteli i pensjonatów). 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), obsługi finansowej, zdrowia, oświaty, poczty i telekomunikacji, nauki wyłącznie w formie lokali usługowych w budynkach usługowych lub w wydzielonych lokalach w parterach budynków mieszkalnych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych (za wyjątkiem stanowisk do mycia samochodów zlokalizowanych w garaŝach podziemnych budynków) oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW/U do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 9. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, oznaczonych jako tereny U/MW: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), biur, administracji, obsługi finansowej, gastronomii, sportu i rekreacji, nauki, oświaty, kultury i rozrywki oraz usługi turystyki (m. in. z zakresu hoteli i pensjonatów), mieszkalnictwo wielorodzinne. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), obsługi finansowej, zdrowia, poczty i telekomunikacji, wyłącznie w formie lokali usługowych wydzielonych w parterach budynków mieszkalnych lub usługowych. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych (za wyjątkiem stanowisk do mycia samochodów zlokalizowanych w garaŝach podziemnych budynków) oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U/MW do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 10. Ustala się przeznaczenie terenów usług kultury, oznaczonych jako tereny U-K: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultury w tym muzeów. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu oświaty, sportu i rekreacji, nauki, gastronomii, biur, administracji, wystawiennictwa, turystyki (m. in. z zakresu hoteli i pensjonatów). 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-K do terenów przeznaczonych na cele usługowe. 11. Ustala się przeznaczenie terenów usług sportu, kultury, oświaty, zdrowia, oznaczonych jako tereny US/U-K/O/Z: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu, kultury, oświaty lub zdrowia. 8

9 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu rozrywki, gastronomii, opieki społecznej, nauki, rekreacji. 3) W ustaleniach szczegółowych wskazuje się tereny przeznaczone wyłącznie na cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. 4) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2 oraz z zastrzeŝeniem pkt. 3, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 5) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 6) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny US/U-K/O/Z do terenów przeznaczonych na cele usługowe. 12. Ustala się przeznaczenie terenów usług sportu, kultury, oświaty, zdrowia i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczonych jako tereny US/U-K/O/Z/MNE: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu, kultury, oświaty, zdrowia, mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów wolnostojących. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu rozrywki, gastronomii, opieki społecznej, nauki, rekreacji. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny US/U-K/O/Z/MNE do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 13. Ustala się przeznaczenie terenów usług sportu, kultury, oświaty, zdrowia, obiektów sakralnych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczonych jako tereny US/U-K/O/Z/KS/MNE: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu, kultury, oświaty lub zdrowia, usługi z zakresu kultu religijnego oraz budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu domów zakonnych lub parafialnych, mieszkalnictwo jednorodzinne z zakresu domów wolnostojących. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu rozrywki, gastronomii, opieki społecznej, nauki, rekreacji. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny US/U-K/O/Z/KS/MNE do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 14. Ustala się przeznaczenie terenów usług sportu, oznaczonych jako tereny US: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu i rekreacji (w tym obiekty takie jak: sale sportowe, boiska, korty tenisowe, place zabaw, ciągi piesze i rowerowe, kąpieliska, baseny itp.). 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu turystyki (m. in. z zakresu hoteli i pensjonatów), kultury, rozrywki, gastronomii, wystawienictwa oraz oświaty i nauki. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych 9

10 o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny US do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 15. Ustala się przeznaczenie terenów obiektów sakralnych, oznaczonych jako tereny U-KS: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultu religijnego, budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu domów parafialnych i zakonnych. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu kultury, gastronomii, oświaty i zdrowia. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem sezonowych scen i podestów oraz altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-KS do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 16. Ustala się przeznaczenie terenów usług administracji, oznaczonych jako tereny U-A: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu administracji. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu biur oraz mieszkalnictwo jednorodzinne w formie lokali wydzielonych w budynku usługowym. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-A do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 17. Ustala się przeznaczenie terenów usług oświaty, oznaczonych jako tereny U-O: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu oświaty szkoły i przedszkola. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu kultury, sportu i rekreacji, administracji, nauki. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem sezonowych scen i podestów oraz altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-O do terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŝy. 18. Ustala się przeznaczenie terenów zieleni urządzonej, oznaczonych jako tereny ZP: 1) Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona - park. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja piesza i rowerowa, usługi z zakresu gastronomii, sportu, rekreacji, wypoczynku i kultury w formie urządzeń i obiektów terenowych lub obiektów małej architektury i pawilonów parkowych; przy czym powierzchnia zajęta przez usługi nie moŝe przekraczać 5% powierzchni działki (za wyjątkiem boisk, placów zabaw i innych urządzeń terenowych niekubaturowych, których łączna powierzchnia moŝe być większa niŝ 5% powierzchni działki pod warunkiem zapewnienia minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce zgodnie z ustaleniami szczegółowymi). 3) Na terenach ZP zabrania się lokalizowania budynków, za wyjątkiem pawilonów parkowych. 4) Na terenach ZP ustala się zachowanie i ochronę istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej, a w szczególności istniejącego drzewostanu oraz realizację nowych nasadzeń i uzupełnienie zieleni wysokiej i niskiej uwzględniające zróŝnicowanie form roślinnych, między innymi: szpalery drzew towarzyszących 10

11 alejom pieszym, grupy zieleni wysokiej i niskiej, ogrody tematyczne, ogrody i klomby kwiatowe, Ŝywopłoty, pnącza, otwarte murawy i błonia spacerowe oraz zwarte masywy zieleni wysokiej. 5) Na terenach ZP dopuszcza się wyznaczenie stref o proponowanych dominujących formach, takich jak: strefy o przewadze zieleni wysokiej, zwartych masywów zieleni, strefy o przewadze zieleni niskiej, muraw i terenów otwartych, strefy o przewadze boisk sportowych i terenów urządzeń rekreacyjnych; na terenie stref plan dopuszcza lokalizację między innymi: błoni spacerowo - rekreacyjnych, placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych, miejsc gier, miejsc spotkań i wypoczynku, boisk sportowych, kortów tenisowych, placów i górek sportowych, elementów małej architektury; jak równieŝ dopuszcza się wyznaczenie stref dostępnych dla zwierząt oraz wydzielenie tych stref od miejsc zabawy dla dzieci. 6) Na terenach ZP dopuszcza się zachowanie istniejących ogrodów działkowych w formie otwartej ogólnodostępnej. 7) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2. 8) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych. 9) Zakazuje się lokalizowania reklam oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, pawilonów wystawienniczych i gastronomicznych o powierzchni uŝytkowej nie większej niŝ 12 m2, pawilonów parkowych, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 10)Tereny zieleni urządzonej powinny być ogólnodostępne. 11) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny ZP do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjnowypoczynkowe. 19. Ustala się przeznaczenie terenów usług kultury i zieleni urządzonej, oznaczonych jako tereny UK/ZP: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultury w tym muzeów, zieleń urządzona - park. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja piesza, usługi z zakresu gastronomii, rekreacji i wypoczynku w formie pomieszczeń w budynkach usług kultury. 3) Ustala się zachowanie i ochronę istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej, a w szczególności istniejącego drzewostanu. 4) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 5) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 6) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UK/ZP do terenów przeznaczonych na cele usługowe. 20. Ustala się przeznaczenie terenów usług kultury, sportu i rekreacji, turystyki, oznaczonych jako tereny U-K/US/UT: 1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultury w tym muzeów, sportu i rekreacji oraz turystyki (m. in. z zakresu hoteli i pensjonatów). 2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu oświaty, nauki, gastronomii, biur, administracji, wystawiennictwa. 3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, za wyjątkiem innych funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt. 1 i 2, które mogą stanowić nie więcej niŝ 5% powierzchni uŝytkowej budynku. 4) Zakazuje się lokalizowania usług uciąŝliwych, stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów i myjni samochodowych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, sezonowych scen i podestów, altan ogrodowych. 5) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-K/US/UT do terenów przeznaczonych na cele usługowe. 21. Ustala się przeznaczenie terenów ulic, oznaczonych jako tereny KD: 1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa, komunikacja autobusowa i tramwajowa oraz komunikacja piesza i rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych 11

12 terenów oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem ulic. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia uzbrojenia inŝynieryjnego oraz przyłącza do budynków. 3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej. 4) Dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie obiektów małej architektury, wyznaczenie miejsc parkingowych. 5) Dopuszcza się remonty i przebudowy istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inŝynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposaŝenia ulic. 6) Zakazuje się lokalizowania: a) funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, b) budynków, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposaŝenia ulic, c) tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami oraz kiosków z uwzględnieniem ustaleń par.10 ust.7, d) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych. 22. Ustala się przeznaczenie terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych jako tereny KDW: 1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa, komunikacja piesza i rowerowa dojścia i dojazdy do działek połoŝonych przy drodze wewnętrznej oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem dróg wewnętrznych; 2) Przeznaczenie dopuszczalne: sieci rozbiorcze i urządzenia uzbrojenia inŝynieryjnego oraz przyłącza do budynków; 3) Dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie obiektów małej architektury, wyznaczenie miejsc parkingowych, zachowanie i uzupełnienie zieleni; 4) Zakazuje się lokalizowania: a) funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, b) budynków, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposaŝenia dróg wewnętrznych oraz altan śmietnikowych, c) tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, d) ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych przy granicy terenów budowlanych. 23. Ustala się przeznaczenie terenów alei pieszo-jezdnych, oznaczonych jako tereny KPJ: 1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza i rowerowa oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem alei pieszo-jezdnych. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja kołowa dojazdy do terenów, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz sieci i urządzenia uzbrojenia inŝynieryjnego oraz przyłącza do budynków. 3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej. 4) Dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie obiektów małej architektury. 5) Dopuszcza się remonty i przebudowy istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inŝynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposaŝenia alei pieszo-jezdnych. 6) Zakazuje się lokalizowania: a) funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, b) budynków, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposaŝenia alei pieszojezdnych, c) tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, d) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych. 24. Ustala się przeznaczenie terenów alei pieszych, oznaczonych jako tereny KP: 1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem alei pieszych. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia uzbrojenia inŝynieryjnego oraz przyłącza do budynków. 3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej. 12

13 4) Dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie obiektów małej architektury. 5) Dopuszcza się remonty i przebudowy istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inŝynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposaŝenia alei pieszych. 6) Zakazuje się lokalizowania: a) funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, b) budynków, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposaŝenia alei pieszych, c) tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami, d) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych. 25. Ustala się przeznaczenie terenów placów miejskich, oznaczonych jako tereny KP-P: 1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem placu. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja kołowa, komunikacja rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz sieci i urządzenia uzbrojenia inŝynieryjnego oraz przyłącza do budynków. 3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni. 4) Dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie obiektów małej architektury. 5) Dopuszcza się remonty i przebudowy istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inŝynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposaŝenia placów miejskich. 6) Zakazuje się lokalizowania: a) funkcji innych niŝ określone w pkt. 1 i 2, b) budynków, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposaŝenia placów miejskich, c) tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tymczasowych ogródków kawiarnianych wraz lekkimi przekryciami oraz kiosków z uwzględnieniem ustaleń par.10 ust.7, d) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych. 5 Ochrona i kształtowanie ładu. 1. Wprowadza się nową parcelację terenów objętych planem na: tereny budowlane podlegające urbanizacji oraz tereny publicznie dostępne nie podlegające zabudowie obejmujące tereny: zieleni urządzonej, ulic, placów, alei pieszych i alei pieszo-jezdnych. 2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu w obszarze planu: 1) Wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu: a) Ustala się przebieg obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odniesieniu do nowych budynków, budynków wymienianych na nowe oraz w odniesieniu do rozbudowy i dobudowy do istniejących budynków; b) W stosunku do budynków istniejących usytuowanych niezgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy dopuszcza się ich zachowanie, remont, modernizację, adaptację, do momentu wymiany zabudowy na nową. c) JeŜeli na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy odległość zabudowy od linii rozgraniczających ulic - KD, alei pieszych - KP, alei pieszo-jezdnych - KPj i placów miejskich - KP-P powinna wynosić przynajmniej 4m, chyba Ŝe ustalenia szczegółowe stanowią inaczej. 2) Wyznacza się pierzeje usługowe, zgodnie z rysunkiem planu. W wyznaczonych pierzejach ustala się obowiązek realizacji lokali usługowych, dostępnych bezpośrednio od strony ulicy lub placu, w parterach budynków. 3) Ustala się zasadę lokalizowania głównych wejść do projektowanych budynków od strony miejsc i przestrzeni dostępnych publicznie; warunek uznaje się za spełniony, jeŝeli wejścia do lokali usługowych będą znajdować się od strony miejsc i przestrzeni dostępnych publicznie. 4) Wyznacza się osie kompozycyjne, osie widokowe i otwarcia widokowe, zgodnie z rysunkiem planu: a) w rejonie osi kompozycyjnych i widokowych oraz otwarć widokowych ustala się zakaz lokalizowania 13

14 reklam i słupów ogłoszeniowych, obiektów i budynków tymczasowych, drzew oraz zieleni wyŝszej niŝ 1m - za wyjątkiem wyznaczonych w planie szpalerów drzew; b) w rejonie osi kompozycyjnych i widokowych oraz otwarć widokowych naleŝy ograniczać istniejącą zieleń wysoką przesłaniającą widoki; c) osie kompozycyjne i widokowe naleŝy uwzględniać w zagospodarowaniu terenu poprzez kształtowanie zieleni, posadzki, elementów małej architektury i urządzeń terenowych. 5) Wyznacza się szpalery drzew, zgodnie z rysunkiem planu. 6 Zasady lokalizowania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych. 1. Dopuszcza się sytuowanie znaków informacyjnych i innych obiektów Miejskiego Systemu Informacji oraz Płatnej Informacji Miejskiej MSI. 2. Na terenie planu dopuszcza się lokalizowanie: 1) Słupów ogłoszeniowych, z uwzględnieniem warunków określonych w ust.4. 2) Reklam o powierzchniach nie większych niŝ 3 m2, wyłącznie na terenach ulic, z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15. 3) Reklam na przystankach komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 8. 4) Reklam na kioskach, z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 9. 5) Szyldów, z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 9 i Zabrania się lokalizowania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych innych niŝ wymienione w ust. 2, w szczególności zabrania się lokalizowania reklam na budynkach. 4. Ustala się następujące minimalne odległości reklam i słupów ogłoszeniowych od innych elementów przestrzeni miejskiej: MINIMALNE ODLEGŁOŚCI Reklamy o powierzchni nie większej niŝ 3 m2 Słupy ogłoszeniowe od innych reklam od słupów ogłoszeniowych od znaków drogowych i wolnostojących znaków Miejskiego Systemu Informacji od krawędzi jezdni 14 od skrzyŝowań (od obszaru wyznaczonego przez linie zatrzymania i krawęŝniki zewnętrzne jezdni) od granicy terenów zieleni urządzonej od pnia drzewa 30 m 30 m 20 m 2,5 m 20 m 10 m 5 m 50 m 30 m 30 m 20 m 2,5 m 20 m 10 m 5 m 20 m od pomników, miejsc pamięci, zabytków i budynków objętych ochroną w planie 5. Określa się zasady sytuowania nośników reklamowych: 1) Płaszczyzny ekspozycyjne reklam powinny nawiązywać do elementów istniejącego : osi jezdni, płaszczyzn fasad zabudowy i innych charakterystycznych elementów w sąsiedztwie; 2) Umieszczanie reklam obok siebie na jednym nośniku moŝliwe jest jedynie dla nośników reklam o powierzchni nie większej niŝ 3m2 i w formie zharmonizowanej; przy czym łączna powierzchnia takiego zestawu nie moŝe przekraczać 8 m2; 3) W obrębie jednego skrzyŝowania formaty reklam powinny być jednakowe, zawieszone na jednej wysokości; 4) Na jednym ciągu komunikacyjnym, w obszarze podobnie zagospodarowanym, formaty reklam w grupie do 3 m2 powinny być jednakowe, jednakowo ukierunkowane, zawieszone na jednej wysokości, moŝliwie w jednakowych odległościach. 6. Nie dopuszcza się umieszczania reklam, nośników reklamy i słupów ogłoszeniowych: 1) w pasie dzielącym jezdnie; 2) w sposób powodujący przesłanianie charakterystycznych widoków na pomniki, miejsca pamięci i budynki objęte ochroną w planie; 3) w sposób powodujący przesłanianie innych wartościowych elementów krajobrazu, urbanistyki

15 lub architektury; 4) w sposób powodujący przesłanianie okazałych drzew lub zgrupowań zieleni; 5) na terenach zieleni urządzonej; 6) w szpalerach drzew; 7) w sposób powodujący pogarszanie warunków wegetacyjnych drzew lub przycinanie gałęzi; 8) w sposób ograniczający widoczność z kamer wizyjnych systemu monitoringu. 7. Nie dopuszcza się umieszczania nośników reklamy i reklam: 1) na barierkach oddzielających jezdnie, torowiska i przystanki, 2) na kładkach; 3) na latarniach ulicznych; 4) na pomnikach i miejscach pamięci; 5) na ogrodzeniach parków, skwerów i innych terenów zieleni urządzonej; 6) na innych ogrodzeniach w sposób który przesłaniałby widok poprzez części aŝurowe; 7) na urządzeniach naziemnych infrastruktury technicznej, jak szafki energetyczne, gazowe, tele, na słupach trakcji elektrycznych, stacjach transformatorowych, wyrzutniach i czerpniach wentylacyjnych, itp., o ile elementy te nie są projektowane specjalnie jako nośniki reklamy; 8) w odległości mniejszej niŝ 120 cm od znaków Miejskiego Systemu Informacji, umieszczonych na obiekcie. 8. Określa się zasady umieszczania reklam na przystankach komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej: 1) Na wiatach przystankowych dopuszcza się umieszczanie maksymalnie dwóch dwustronnych pól reklamowych o powierzchni nie większej niŝ 2,5 m2 kaŝde, przy czym łączna powierzchnia reklam nie powinna przekraczać 50% powierzchni całkowitej ścian; 2) Wyklucza się umieszczanie reklam na attyce wiaty lub jej dachu. 9. Określa się zasady umieszczania reklam i szyldów na kioskach: 1) Dopuszcza się umieszczanie maksymalnie dwóch pól reklamowych o powierzchni łącznej nie większej niŝ 3 m2, i nie przekraczającej 15% powierzchni wszystkich ścian kiosku. 2) Reklamy nie mogą wystawać poza obrys ściany o więcej niŝ 15 cm. 3) Nie dopuszcza się umieszczania reklam na attyce kiosku lub jego dachu. 4) Dopuszcza się lokalizowanie szyldu wyłącznie na ścianie lub attyce, przy czym maksymalna wysokość szyldu nie moŝe przekraczać proporcji 1:5 w stosunku do wysokości ściany. 5) Wyklucza się umieszczanie szyldów na dachach, a szyldów semaforowych na ścianach. 10. Powierzchni reklam dwustronnych - przy równoległym usytuowaniu obu płaszczyzn ekspozycyjnych oraz reklam zmiennych nie sumuje się, traktując je jak reklamy jednostronne. 11. Reklamy świetlne - posiadająca własne wewnętrzne źródło światła i podświetlane - posiadająca własne zewnętrzne źródło światła oraz oświetlenie wystaw nie powinny być uciąŝliwe dla uŝytkowników budynku oraz powodować olśnienia przechodniów i uŝytkowników jezdni. Nośniki reklamowe ze zmienną ekspozycją obrazu lub oświetlenia, którego czas zmiany ekspozycji byłby krótszy niŝ 10 sekund (w tym obraz telewizyjny), mogą być umieszczane w odległości większej niŝ 50 metrów od krawędzi ulicy i 100m od skrzyŝowania ulic. 12. Określa się zasady umieszczania szyldów na elewacjach budynków: 1) Dopuszcza się lokalizowanie szyldów wyłącznie na elewacjach budynków, w których zlokalizowane są partery usługowe; przy czym nie dotyczy to szyldów semaforowych. 2) Szyldy mogą być lokalizowane wyłącznie w ramach kondygnacji parteru budynku. 3) Szyldy nie mogą wystawać poza obrys budynku więcej niŝ 1m. 4) Szyldy nie mogą być wyŝsze niŝ 0,7m. 13. Ustalenia w zakresie rozmieszczenia reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych nie dotyczą Miejskiego Systemu Informacji oraz Płatnej Informacji Miejskiej MSI, jak równieŝ reklam i szyldów umieszczanych wewnątrz obiektów budowlanych. 14. Tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystywane do sytuowania reklam o jednostkowej powierzchni do 3m2, bez ograniczania odległości między reklamami, na czas nie dłuŝszy niŝ czas trwania budowy. 15. Usytuowanie reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych w liniach rozgraniczających ulic, alei pieszo-jezdnych 15

16 i placów miejskich musi być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami prawa budowlanego. 7 Zasady lokalizowania ogrodzeń. 1. Określa się zasady lokalizowania ogrodzeń: 1) Dopuszcza się realizację ogrodzeń poszczególnych terenów wydzielonych w planie liniami rozgraniczającymi, z wyjątkiem terenów komunikacji (tereny KD, KDW, KPJ, KP-P, KP), z uwzględnieniem ustaleń ust. 2 i 3 oraz par. 14 ust. 6 pkt. 3. 2) Zakazuje się lokalizowania ogrodzeń na terenach komunikacji: ulicach, drogach wewnętrznych, alejach pieszych, alejach pieszo-jezdnych i placach (tereny KD, KDW, KP, KPJ, KP-P). Zakazuje się równieŝ lokalizowania ogrodzenia pomiędzy poszczególnymi terenami komunikacji wyznaczonymi w planie. Zakaz nie dotyczy barierek ochronnych takich jak barierki przy przystankach komunikacji publicznej, przy przejściach dla pieszych w rejonie szkół i przedszkoli, na kładkach dla pieszych. 3) Zakazuje się stosowania ekranów akustycznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach od strony ul. Wilanowskiej i al. Sikorskiego dopuszcza się wprowadzenie ekranów akustycznych przezroczystych na całej wysokości, z wyłączeniem konstrukcji o powierzchni nie większej niŝ 15% całej powierzchni ekranów i oznaczeń odstraszających ptaki. 4) Nie uwaŝa się za ogrodzenia obiektów małej architektury takich, jak: pachołki, słupki, pojemniki z zielenią, wydzielenia tymczasowych ogródków kawiarnianych. 2. Ogrodzenia terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej muszą spełniać następujące warunki: 1) Maksymalna wysokość ogrodzenia 1,8 m od poziomu terenu. Ograniczenie wysokości nie dotyczy ogrodzeń boisk sportowych. 2) Ogrodzenie naleŝy lokalizować w linii rozgraniczającej terenu, przy dopuszczalnym miejscowym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki nie większym niŝ 2m. 3) Ogrodzenie musi być aŝurowe conajmniej powyŝej 0,6m od poziomu terenu; łączna powierzchnia prześwitów ogrodzenia nie moŝe być mniejsza niŝ 40% powierzchni ogrodzenia. 4) Zakazuje się lokalizowania ogrodzeń pełnych. 3. Zakazuje się wprowadzania ogrodzeń na terenach zieleni urządzonej (ZP). 4. Ustalenia ust. 2 i 3 nie dotyczą ogrodzenia zespołu parkowo - pałacowego Królikarnia, które powinno zachować swoją formę historyczną. 8 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 1. Ustala się zachowanie i ochronę Skarpy Warszawskiej, jako szczególnego w skali miasta zespołu o charakterze przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym; szczegółowe warunki ochrony i terenów skarpy i jej otoczenia zgodnie z ustaleniami par Ustala się ochronę istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej na terenach zieleni urządzonej - ZP oraz na terenach usług kultury i zieleni urządzonej - UK/ZP, a w szczególności ochronę i uzupełnienie istniejącego wartościowego drzewostanu; realizacja nowych alei i ścieŝek parkowych nie moŝe kolidować z istniejącym wartościowym drzewostanem. 3. Ustala się ochronę i zachowanie wartościowych grup zieleni wysokiej na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę oraz obowiązek uzupełniania zieleni poprzez określenie procentowego udziału terenów biologicznie czynnych na tych terenach. 4. W zakresie ochrony zieleni na terenach ulic, dróg wewnętrznych, alei pieszych, alei pieszo-jezdnych i placów: 1) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew, oznaczonych na rysunku planu; 2) Wyznacza się nowy układ komunikacji i terenów publicznie dostępnych oraz ustala się nasadzenia szpalerów drzew i zieleni niskiej tworzących aleje i skwery, zgodnie z rysunkiem planu; 3) Określa się procentowy udziału terenów biologicznie czynnych na terenach komunikacji, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 16

17 4) Ustala się ochronę zieleni na terenie ulic i placów m.in. poprzez wydzielenie i wygrodzenie w posadzce chodnika przestrzeni trawników o szerokości nie mniejszej niŝ 2m dla szpaleru drzew lub powierzchni nie mniejszej niŝ kwadrat 2m x 2m wokół kaŝdego drzewa, z uwzględnieniem ustaleń par. 9 ust. 10 pkt. 3; 5) Wyklucza się lokalizację miejsc parkingowych, elementów reklamowych, słupów ogłoszeniowych i elementów MSI, na wydzielonych terenach trawników określonych w pkt W zakresie ochrony wód: 1) ustala się zachowanie i ochronę wszystkich wód powierzchniowych na terenie objętym planem, w szczególności na terenie Parku Arkadia oraz w otoczeniu Fortu Cze-Czerniaków; 2) zakazuje się zasypywania lub przekrywania cieków i zbiorników wodnych, za wyjątkiem realizacji mostków i kładek; 3) ustala się zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z par 17 ust.3 4) ustala się ochronę i wykorzystanie w celu retencji wody istniejących naturalnych zagłębień terenu, zwłaszcza podmokłych; 5) dopuszcza się stosowanie nawierzchni perforowanych, szczególnie na terenach parkingów. 6. Obszar planu połoŝony jest w całości w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy; dla obszaru planu ustala się następujące zabudowie i zagospodarowaniu: 1) Zakazuje się lokalizowania zabudowy ograniczającej swobodny przepływ mas powietrza, w szczególności zabudowy zwartej; 2) Kształtuje się sprzyjający wymianie powietrza układ przestrzeni dostępnych publicznie, terenów zieleni urządzonej oraz terenów zabudowy m. in. poprzez kształtowanie układu głównych ulic w formie szerokich alei z podwójnymi szpalerami drzew, kształtowanie ciągów terenów otwartych równoległych do Skarpy Warszawskiej, dopuszczenie zabudowy niskiej nie tworzącej zwartych pierzei ulicznych. 3) Zakazuje się lokalizowania urządzeń i instalacji mogących niekorzystnie wpływać na jakość powietrza. 4) Ustala się wprowadzenie zieleni i obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 7. Ustala się minimalne procentowe wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej dla działek, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów. 8. Informuje się, Ŝe tereny oznaczone na rysunku planu są połoŝone w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 9. Informuje się, Ŝe na terenie C1.2 znajduje się pomnik przyrody głaz narzutowy. 10. W zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym związanym z ruchem drogowo-ulicznym na istniejących ulicach: al. Sikorskiego, ul. Sobieskiego, ul. Wilanowskiej, ul. Puławskiej: 1) Nakazuje się realizację nowej zabudowy zlokalizowanej na działkach budowlanych połoŝonych wzdłuŝ ww ulic, w sposób uwzględniający uciąŝliwość tych ulic, między innymi poprzez zastosowanie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych zapewniających dotrzymanie standardów ochrony przed hałasem, a w szczególności poprzez zastosowanie przegród o wysokiej izolacyjności w budynkach, obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 2) Ustala się modernizację ulic z zastosowaniem rozwiązań ograniczających poziom emisji hałasu. 3) Dopuszcza się wprowadzanie w pierzei ulic budynków o funkcjach usługowych i biurowych stanowiących izolację akustyczną dla funkcji mieszkaniowych i rekreacyjnych zlokalizowanych wewnątrz terenów zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 4) Ustala się lokalizowanie w liniach rozgraniczających ulic lub na terenach wzdłuŝ ulic pasów zieleni izolacyjnej. 5) Dopuszcza się renowację akustyczną budynków istniejących, między innymi poprzez wprowadzenie okien o podwyŝszonej izolacyjności akustycznej i renowację elewacji. 6) Zakazuje się lokalizowania ekranów akustycznych, z uwzględnieniem par.7 ust.1 pkt W zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym związanym z ruchem drogowo-ulicznym na projektowanej ulicy Beethovena (określana równieŝ jako Beethovena - Noworacławicka): 1) Ustala się realizację projektowanej ulicy Beethovena (określana równieŝ jako Beethovena - Noworacławicka) w sposób ograniczający poziom emisji hałasu, między innymi poprzez zastosowanie 17

18 nawierzchni cichobieŝnych i zieleni izolacyjnej. 2) Nakazuje się realizację nowej zabudowy zlokalizowanej na działkach budowlanych połoŝonych wzdłuŝ projektowanej ulicy Beethovena (określanej równieŝ jako Beethovena - Noworacławicka) w odległości do 100m od linii rozgraniczającej ulicy w sposób uwzględniający jej uciąŝliwość, między innymi poprzez zastosowanie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych ograniczających uciąŝliwość akustyczną zapewniających dotrzymanie standardów ochrony przed hałasem, a w szczególności poprzez zastosowanie przegród o wysokiej izolacyjności w budynkach, obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 3) Dopuszcza się wprowadzanie w pierzei projektowanej ulicy Beethovena (określana równieŝ jako Beethovena - Noworacławicka) budynków o funkcjach usługowych i biurowych stanowiących izolację akustyczną dla funkcji mieszkaniowych i rekreacyjnych zlokalizowanych wewnątrz terenów zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 4) Ustala się lokalizowanie w liniach rozgraniczających projektowanej ulicy Beethovena (określana równieŝ jako Beethovena - Noworacławicka) lub na terenach wzdłuŝ ulicy pasów zieleni izolacyjnej. 5) Dopuszcza się renowację akustyczną budynków istniejących, między innymi poprzez wprowadzenie okien o podwyŝszonej izolacyjności akustycznej i renowację elewacji. 12. W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza: 1) Ustala się ograniczanie emisji pyłów ze źródeł komunikacyjnych poprzez rozwój systemu ścieŝek rowerowych, wprowadzenie zieleni izolacyjnej w liniach rozgraniczających ulic i na terenach wzdłuŝ ulic zgodnie z ustaleniami ust. 4, 10 i 11, modernizację i budowę ulic i parkingów w oparciu o materiały i technologie ograniczające emisję pyłów. 2) Ustala się zaopatrzenie w ciepło z sieci miejskich lub indywidualnych urządzeń grzewczych niskoemisyjnych, zgodnie z par. 17 ust. 4. 3) Ustala się zakaz stosowania instalacji i urządzeń wymagających pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza na terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 9 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 1. Informuje się, Ŝe na obszarze objętym planem znajduje się budynek śółtej Karczmy przy Al. Wilanowskiej 204 (obecnie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), wpisany do rejestru zabytków nr 533 i objęty ochroną prawną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; dla budynku i terenu określa się następujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu: 1) Ustala się zachowanie budynku oraz ochronę jego bryły, detalu i oryginalnej kolorystyki; 2) Zakazuje się nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku oraz dalszego przekształcania jego bryły, przy czym dopuszcza się prace mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu; 3) Zakazuje się wprowadzania nowej zabudowy na terenie działki. 2. Informuje się, Ŝe na obszarze objętym planem znajduje się zespół parkowo - pałacowy Królikarnia przy ul. Puławskiej 113a, 113b (obecnie od roku 1965 budynek mieści muzeum rzeźby im. Ksawerego Dunikowskiego), wpisany do rejestru zabytków nr 456/1-4 i objęty ochroną prawną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; dla terenu i budynków określa się następujące zabudowie i zagospodarowaniu: 1) Ustala się zachowanie i ochronę istniejącego zespołu parkowo - pałacowego Królikarnia 2) Ustala się zachowanie budynków: Pałacu Królikarnia, Parku, Kuchni tzw. Rotundy i budynków gospodarczych oraz ochronę ich brył, detalu i oryginalnej kolorystyki; 3) Ustala się zachowanie i rewaloryzację zabytkowego mostu arkadowego; 4) Zakazuje się nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynków oraz dalszego przekształcania ich brył, przy czym dopuszcza się prace mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu; 5) Zakazuje się wprowadzania nowej zabudowy na terenie zespołu pałacowo - parkowego. 6) Ustala się wyeksponowanie Pałacu Królikarnia stanowiącego istotny obiekt zabytkowy kształtujący historyczną sylwetę miasta na Skarpie Warszawskiej, zgodnie z ustaleniami ust. 7 dla historycznej osi kompozycji urbanistyczno - widokowej Pałacu Królikarnia. 18

19 3. Informuje się, Ŝe na obszarze objętym planem, przy ulicy Idzikowskiego, znajduje się Fort Cze-Czerniaków im. Legionów Piłsudskiego stanowiący element systemu fortecznego XIX-wiecznej twierdzy Warszawa, wpisany do rejestru zabytków pod nr 806 i objęty ochroną prawną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dla Fortu określa się następujące zabudowie i zagospodarowaniu: 1) Ustala się zachowanie Fortu Cze-Czerniaków im. Legionów Piłsudskiego, stanowiącego element systemu fortecznego dziewiętnastowiecznej Twierdzy Warszawa; 2) Ustala się likwidację współczesnych obiektów budowlanych naruszających strukturę fortu; 3) Ustala się zachowanie, restaurację i konserwację istniejącej substancji zabytkowej w obszarze objętym pierwotnym narysem dzieła tj. fortu wraz z fosą i mostem, stokiem bojowym na zewnątrz fosy od strony przedpola i odcinkami wału miedzyfortowego na jego skrzydłach oraz fragmentu zespola z drogą dojazdową, drogą rokadową (obecną ul. Idzikowskiego) i połoŝonym za nią zapleczem fortu z zachowaną lodownią. 4) Przywrócenia i uczytelnienia historycznych profili i narysów form ziemnych oraz przebiegu i poziomów ciągów komunikacyjnych naleŝy dokonać na podstawie materiałów archiwalnych i badań archeologicznych; 5) Dopuszcza się odtworzenie w całości wału piechoty w szyi i barkach fortu; 6) Dopuszcza się wykorzystanie fosy w celach rekreacji; 7) Dopuszcza się realizację mostków pieszych nad fosą od strony zachodniej, południowej i wschodniej, zgodnie z rysunkiem planu; 8) Ustala się zakaz podziałów fortu ogrodzeniami oraz ogradzania fosy; 9) Ustala się rewaloryzację i likwidacje zieleni zagraŝającej substancji zabytkowej, ograniczającej czytelność historycznej struktury fortu i jego ekspozycji; 10) Ustala się obsługę komunikacyjną i wjazd do fortu od strony ul. Idzikowskiego, zgodnie z historycznym układem komunikacyjnym; 11) Wprowadza się rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne zapewniające widokową ekspozycję zabytku w obszarze zewnętrznym, przylegającym do pierwotnego zarysu dzieła; 12) Dopuszcza się adaptację zabytkowych obiektów fortecznych do nowych funkcji, przy czym adaptacje koszar z poterną naleŝy wykonać w oparciu o ekspertyzę konstrukcyjną; 13) Dopuszcza się lokalizowanie obiektów budowlanych spełniających warunki nowego uzupełnienia jako zabiegu konserwatorskiego (tj. takie, które przy zastosowaniu współczesnej formy architektonicznej będą pozostawać w zgodzie z kompozycją architektoniczną zabytku i jego otoczenia), w miejscach nie zachowanych elementów i urządzeń obronnych obiektów murowych lub form ziemnych, z równoczesnym zachowaniem i wyeksponowaniem elementów zabytkowych; obiekt stanowiący nowe uzupełnienie musi odpowiadać gabarytem i kształtem elementowi historycznemu i nie moŝe wykraczać poza pierwotny zarys budowli; 14) Dopuszcza się naturalne wkomponowanie nowej zabudowy w istniejące lub odtwarzane formy ziemne z zastosowaniem dachów ziemno-trawiastych. 15) NaleŜy zapewnić moŝliwość zwiedzania fortu w oparciu o program eksponujący jego wartości historyczne, naukowe i architektoniczne. 4. Wyznacza się granicę strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia i ekspozycji zabytków dla zespołu parkowo pałacowego Królikarnia, zgodnie z rysunkiem planu; dla terenu objętego strefą określa się następujące zabudowie i zagospodarowaniu: 1) Ustala się zagospodarowanie terenów D1 i D2 jako zieleni urządzonej - parku wraz z programem rekreacyjno wypoczynkowym, zgodnie z ustaleniami planu; 2) Ustala się utrzymanie i uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej na terenach oznaczonych symbolami C1.3, F1, F2, F3,1, F3.2, F3.3, F3.4, F3.5 zgodnie z ustaleniami planu; 3) Dla zabudowy na terenach C1.3, F1, F2, F3,1, F3.2, F3.3, F3.4, F3.5 wyklucza się stosowanie elewacji w całości przeszklonych, przynajmniej 50% elewacji powinny stanowić ściany pełne; naleŝy stosować stonowaną kolorystykę elewacji oraz pokrycia dachów dostosowaną do istniejącej zabudowy na tych terenach. 4) Ustala się zachowanie i ukształtowanie widoków i dostępu do terenu Skarpy Warszawskiej, a szczególnie widoków na Pałac Królikarnia. 5. Wyznacza się granicę strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia i ekspozycji zabytków dla Fortu Cze-Czerniaków, zgodnie z rysunkiem planu; dla terenu objętego strefą określa się następujące zabudowie 19

20 i zagospodarowaniu: 1) Ustala się zagospodarowanie terenów F6.1, H2.2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 jako zieleni urządzonej nie przesłaniającej widoków na Fort wraz z programem usługowym o charakterze rekreacyjno wypoczynkowym; 2) Ustala się utrzymanie i uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach oznaczonych symbolami G1, G2, G3, G4, G5 i H2.1, zgodnie z ustaleniami planu; 3) Dla zabudowy na terenach G1, G2, G3, G4, G5 i H2.1 wyklucza się stosowanie elewacji w całości przeszklonych, przynajmniej 50% elewacji powinny stanowić ściany pełne; naleŝy stosować stonowaną kolorystykę elewacji oraz pokrycia dachów dostosowaną do istniejącej zabudowy na tych terenach. 4) Ustala się zachowanie i ukształtowanie widoków i dostępu do terenu fortu, zgodnie z rysunkiem planu; 5) Ustala się zachowanie i ochronę istniejącego wału międzyfortecznego oraz otwartego kanałku na terenie ul. Obserwatorów. 6. Wyznacza się granicę strefy ochrony konserwatorskiej wszystkich parametrów historycznego układu urbanistycznego obejmującą teren Parku Arkadia, zgodnie z rysunkiem planu; dla terenu objętego strefą określa się następujące zabudowie i zagospodarowaniu: 1) Ustala się zagospodarowanie terenu jako zieleni urządzonej - parku wraz z programem rekreacyjno wypoczynkowym; 2) Ustala się likwidację budynków kolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenu parku, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi; 3) Ustala się zachowanie i ukształtowanie widoków i dostępu do terenu Skarpy Warszawskiej, a szczególnie widoków na Pałac Królikarnia; 4) Ustala się zachowanie, rewaloryzację i ochronę istniejących stawów oraz otwartego kanałku na terenie parku i w ulicy Piaseczyńskiej. 5) Ustala się zachowanie przebiegu dróg parkowych i kompozycji zieleni parku. 7. Wyznacza się historyczną oś kompozycji urbanistyczno - widokowej Pałacu Królikarnia, zgodnie z rysunkiem planu; dla terenu połoŝonego w pasie nie węŝszym niŝ 50m po obu stronach osi określa się następujące zabudowie i zagospodarowaniu: 1) Ustala się odtworzenie i ochronę widoku w kierunku Fortu Cze-Czerniaków oraz ustala się rewaloryzację tarasu widokowego na skarpie przed Pałacem Królikarnia przywrócenie walorów punktu widokowego; 2) Ustala się ograniczenie istniejącej zieleni wysokiej przesłaniającej widok, przy czym dopuszcza się zastąpienie jej zielenią niŝszą lub zielenią formowaną w sposób nie przesłaniający widoku; 3) Zakazuje się wprowadzania nowej zieleni wysokiej za wyjątkiem wyznaczonych szpalerów drzew w ul. Idzikowskiego, reklam oraz obiektów i budynków tymczasowych. 8. Wyznacza się granicę strefy ochrony liniowych parametrów układu urbanistycznego obejmującą teren ulicy Puławskiej, zgodnie z rysunkiem planu; dla terenu objętego strefą określa się następujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu: 1) Przestrzeń ulicy Puławskiej powinna być przebudowywana i urządzana na podstawie jednolitego projektu obejmującego między innymi: wymianę posadzek i nawierzchni, zagospodarowanie i urządzenie zieleni, przebudowę infrastruktury technicznej, a w szczególności oświetlenia i odwodnienia jezdni i chodników, jednolitą kolorystykę oraz dobór elementów umeblowania ulicy i obiektów małej architektury. 2) Do budowy nawierzchni naleŝy stosować materiały wykończeniowe szlachetne np. kamień naturalny. 3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew w przestrzeni ulicy. 4) Ustala się zachowanie i ochronę ciągłej pierzei ulicy tworzonej poprzez ciąg budynków (kamienic) na terenach F1, F4 i F5.1 oraz ogrodzenie Królikarni na terenie C1.2. 5) Ustala się zachowanie istniejącej linii tramwajowej w pasie dzielącym między jezdniami. 6) Ustala się przeznaczenie jak największej powierzchni ulicy dla ruchu pieszego np. poprzez poszerzenie chodników w istniejących linach rozgraniczających ulicy 9. Wyznacza się granicę strefy ochrony krajobrazu kulturowego, obejmującą prawie cały obszar planu poza terenami zabudowy w rejonie ul. Puławskiej, zgodnie z rysunkiem planu; dla terenu objętego strefą określa się następujące zabudowie i zagospodarowaniu: 1) Ustala się zachowanie i ukształtowanie widoków i dostępu do terenu Skarpy Warszawskiej, a szczególnie 20

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XLII/1299/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu pod Skocznią część I Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE Uchwała Nr XXXIV/1020/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego Stegien. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r.

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 4840 UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej część I Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/747/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/747/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/747/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Opaczewskiej Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

MPZP rejonu Dworca Wschodniego projektu planu - 06/07 strona 1 (1) ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DWORCA WSCHODNIEGO

MPZP rejonu Dworca Wschodniego projektu planu - 06/07 strona 1 (1) ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DWORCA WSCHODNIEGO MPZP rejonu Dworca Wschodniego projektu planu - 06/07 strona 1 (1) M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU DWORCA WSCHODNIEGO w dzielnicach Praga Pół noc i Praga Poł udnie m.st.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MPZP rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej PROJEKT PLANU tekst planu - 05/2010 strona 1 (103) REJONU CMENTARZA PRZY ULICY RYŻOWEJ

MPZP rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej PROJEKT PLANU tekst planu - 05/2010 strona 1 (103) REJONU CMENTARZA PRZY ULICY RYŻOWEJ MPZP rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej PROJEKT PLANU tekst planu - 05/2010 strona 1 (103) M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU CMENTARZA PRZY ULICY RYŻOWEJ (w dzielnicach

Bardziej szczegółowo

RAKOWCA M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O B S Z A R U TEKST PLANU. Sierpień 2008

RAKOWCA M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O B S Z A R U TEKST PLANU. Sierpień 2008 MPZP obszaru RAKOWCA 08/2008 1 (108) M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O B S Z A R U RAKOWCA w d z i e l n i c y O c h o t a m. s t. Wa r s z a w y TEKST PLANU Projekt - Faza IV

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCIII/2737/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 października 2010r.

UCHWAŁA Nr XCIII/2737/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 października 2010r. UCHWAŁA Nr XCIII/2737/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz. 8628

Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz. 8628 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Poz. 8628 UCHWAŁA Nr XLVII/1271/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej - część I Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

2) Linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2) Linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi; Uchwała Nr 40/IX/1999 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna na obszarze działki

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 317/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku

Uchwała Nr 317/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku Uchwała Nr 317/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REJONU ULICY TYNKARSKIEJ

REJONU ULICY TYNKARSKIEJ M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ULICY TYNKARSKIEJ ( w dzielnicach Włochy i Ursus m.st. Warszawy) TEKST PLANU PROJEKT PLANU DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU Czerwiec 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie (projekt) Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Litewskiej i Tarasa Szewczenki we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XLIII/1341/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu ulicy Zamienieckiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA. z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku

UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA. z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Harcerskiej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 4473 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XLIII/1341/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIII/2736/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIII/2736/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010 r. UCHWAŁA NR XCIII/2736/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu terenu Pragi Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia...

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADA GMINY GNIEZNO z dnia...

UCHWAŁA NR... RADA GMINY GNIEZNO z dnia... UCHWAŁA NR... RADA GMINY GNIEZNO z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne działka nr 257. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 8643 UCHWAŁA NR LXXXIX/2239/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 8643 UCHWAŁA NR LXXXIX/2239/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 8643 UCHWAŁA NR LXXXIX/2239/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR LVII/1706/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu Pola Mokotowskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1495

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1495 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1495 UCHWAŁA Nr XLIX/1362/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN NR XXXV/308/09

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN NR XXXV/308/09 UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN NR XXXV/308/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki nr 780 w obrębie Sosnówka Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 marca 2016 r. Poz. 1500 UCHWAŁA NR XV/195/16 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 20 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR LVIII/592/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 3 września 2015 r. BR.0007.72.2015 UCHWAŁA NR IX/99/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Będźmierowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r.

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. Wyłożenie do publicznego wglądu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Handlowe M1 w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/388/14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/388/14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LI/388/14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zalesie. Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część I Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN;

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA ULIC SIKORSKIEGO I SOBIESKIEGO

SKRZYŻOWANIA ULIC SIKORSKIEGO I SOBIESKIEGO MPZP Rejonu Skrzyżowania Ulic Sikorskiego i Sobieskiego wyłożenie 03/2010 str. 1 M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC SIKORSKIEGO I SOBIESKIEGO w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA WISŁA Z DNIA..

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA WISŁA Z DNIA.. UCHWAŁA NR. RADY MIASTA WISŁA Z DNIA.. w sprawie: planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr nr 55/11, 55/24, 56/2, 56/3, 59/1, 5801/3, część dz. nr 5834 wraz

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr Poz. 7210,7211

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr Poz. 7210,7211 72 11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 214 51061 Poz. 7210,7211 Projektowane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej oszacowano w prognozie skutków finansowych uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 45 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VI / 45 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VI / 45 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Głuchowie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXIII/205/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżewo - tereny rekreacyjne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/1938/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXV/1938/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXV/1938/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku

UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 31 m a r c a 2010 roku UCHWAŁA Nr 644 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 31 m a r c a 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina ŁęŜyn, rejon ulicy Krańcowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/113/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski UCHWAŁA NR XIII/113/11

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC KOŚCIUSZKI I M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC KOŚCIUSZKI I M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC KOŚCIUSZKI I M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU UCHW AŁA NR XIII/113/11 R A D Y M I E J S K I E J W L W Ó W K U Ś L Ą S K I M Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1517/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/1517/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/1517/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚLIWIC PÓŁNOCNYCH

SZCZĘŚLIWIC PÓŁNOCNYCH MPZP rejonu SZCZĘŚLIWIC PÓŁNOCNYCH tekst planu 11/2007 1 (59) M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU SZCZĘŚLIWIC PÓŁNOCNYCH w dzielnicy Ochota m. st. Warszawy TEKST PLANU Projekt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRAGI CENTRUM. w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRAGI CENTRUM. w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy MPZP terenu Pragi Centrum Projektu planu WYŁOŻENIE - 02/2010 strona 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRAGI CENTRUM w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy TEKST PLANU Projekt planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r

Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r Uchwała nr XXXIX/281/97 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 28 sierpnia 1997 r W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola w granicach ulic: Powstańców Śląskich,

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały opinie i uzgodnienia Uchwała Nr... Rady Miejskiej Ruciane Nida z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Projekt uchwały opinie i uzgodnienia Uchwała Nr... Rady Miejskiej Ruciane Nida z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Projekt uchwały opinie i uzgodnienia Uchwała Nr... Rady Miejskiej Ruciane Nida z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo usługowej wsi Ukta.

Bardziej szczegółowo